ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 37

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
1 februari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska centralbanken

2018/C 37/01 ECB/2018/1

Europeiska centralbankens rekommendation av den 26 januari 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 37/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8746 – EG Group/ESSO Germany Business) ( 1 )

2

2018/C 37/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8734 – Mitsui/GSC/CaetanoBus) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 37/04

Eurons växelkurs

3

 

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

2018/C 37/05

Beslut av myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser av den 20 september 2017 om registrering av Sallux

4

 

Europol

2018/C 37/06

Europols styrelse – Arbetsordning

19


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 37/07

Särskild inbjudan att lämna projektförslag – EACEA/03/2018 – Erasmus stadga för högre utbildning 2014–2020

25

 

Europeiska investeringsbanken

2018/C 37/08

Inbjudan att lämna projektförslag – EIB:s turnering för social innovation 2018

27

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2018/C 37/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8753 – HASCO/Magna/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

28

2018/C 37/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8761 – ReAssure/Actaeon) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

30


 

Rättelser

2018/C 37/11

Rättelse till tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande beträffande import av biodiesel med ursprung i Argentina ( EUT C 34 av den 31.1.2018 )

31


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

REKOMMENDATIONER

Europeiska centralbanken

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION

av den 26 januari 2018

till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank

(ECB/2018/1)

(2018/C 37/01)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 27.1, och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB-rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd godkänt.

(2)

Enligt artikel 37.1 i den federala lagen om Oesterreichische Nationalbank ska generalförsamlingen för Oesterreichische Nationalbank välja en extern revisor och en ställföreträdande extern revisor för en flerårsperiod på högst fem år. Den ställföreträdande externa revisorn kommer endast att anlitas om den externa revisorn inte kan utföra revisionen.

(3)

Förordnandena för Oesterreichische Nationalbanks nuvarande externa revisor och nuvarande ställföreträdande externa revisor löpte ut efter revisionen avseende räkenskapsåret 2017. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer från och med räkenskapsåret 2018.

(4)

Oesterreichische Nationalbank har utsett Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. som sin externa revisor och Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH som sin ställföreträdande externa revisor för räkenskapsåren 2018–2022.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Det rekommenderas att Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. utses till extern revisor för Oesterreichische Nationalbank för räkenskapsåren 2018–2022.

2.

Det rekommenderas att Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH utses till ställföreträdande extern revisor för Oesterreichische Nationalbank för räkenskapsåren 2018–2022.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 26 januari 2018.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8746 – EG Group/ESSO Germany Business)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 37/02)

Kommissionen beslutade den 24 januari 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8746. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8734 – Mitsui/GSC/CaetanoBus)

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 37/03)

Kommissionen beslutade den 19 januari 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32018M8734. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/3


Eurons växelkurs (1)

31 januari 2018

(2018/C 37/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2457

JPY

japansk yen

135,60

DKK

dansk krona

7,4419

GBP

pund sterling

0,87910

SEK

svensk krona

9,7645

CHF

schweizisk franc

1,1631

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,5620

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,272

HUF

ungersk forint

310,65

PLN

polsk zloty

4,1503

RON

rumänsk leu

4,6545

TRY

turkisk lira

4,6732

AUD

australisk dollar

1,5357

CAD

kanadensisk dollar

1,5290

HKD

Hongkongdollar

9,7413

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6803

SGD

singaporiansk dollar

1,6288

KRW

sydkoreansk won

1 327,03

ZAR

sydafrikansk rand

14,7820

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8340

HRK

kroatisk kuna

7,4325

IDR

indonesisk rupiah

16 662,48

MYR

malaysisk ringgit

4,8578

PHP

filippinsk peso

63,872

RUB

rysk rubel

70,0723

THB

thailändsk baht

39,003

BRL

brasiliansk real

3,9368

MXN

mexikansk peso

23,2262

INR

indisk rupie

79,1800


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/4


Beslut av myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

av den 20 september 2017

om registrering av Sallux

(Endast den engelska texten är giltig)

(2018/C 37/05)

MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (1), särskilt artikel 9,

med beaktande av ansökan från Sallux,

och av följande skäl:

(1)

Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (nedan kallad myndigheten) mottog den 5 september 2017 en ansökan från Sallux (nedan kallad sökanden) om registrering som europeisk politisk stiftelse i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 och den 15 september 2017 en reviderad version av en del av denna ansökan.

(2)

Sökanden har lämnat in handlingar som styrker att sökanden uppfyller villkoren i artikel 3 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, förklaringen i det formulär som anges i bilagan till förordningen samt sökandens stadgar, som innehåller de bestämmelser som krävs enligt artikel 5 i förordningen.

(3)

Sökanden har lämnat in kompletterande handlingar i enlighet med artiklarna 1 och 2 i kommissionens delegerade förordning (EU, Euratom) 2015/2401 (2).

(4)

Myndigheten har prövat ansökan och de styrkande handlingarna i enlighet med artikel 9 i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 och anser att sökanden uppfyller villkoren för registrering enligt artikel 3 i förordningen och att stadgarna innehåller de bestämmelser som krävs i artikel 5 i förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sallux registreras härmed som europeisk politisk stiftelse.

Den ska få ställning som europeisk juridisk person från och med den dag då detta beslut offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till

Sallux

Bergstraat 33

3811 NG, Amersfoort

NEDERLÄNDERNA

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2017.

För myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

M. ADAM

Direktör


(1)  EUT L 317, 4.11.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU, Euratom) 2015/2401 av den 2 oktober 2015 om innehåll och funktionssätt för registret över europeiska politiska partier och stiftelser (EUT L 333, 19.12.2015, s. 50).


BILAGA

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN SALLUX

2017.506770 TR/MO/MH

Op een juni tweeduizendzeventien verscheen voor mij,

mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle:

Miranda Slagboom-Hendriksen, geboren te Apeldoorn op tien februari negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV Zwolle.

De comparante verklaarde:

de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: SALLUX, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende Bergstraat 38, 3811 NG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51012030, hierna te noemen: de vereniging, heeft op elf april tweeduizendzeventien besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en om de Engelse vertaling van de gewijzigde statuten vast te stellen.

De comparante, handelend als gemeld, werd gemachtigd om aan voormeld besluit uitvoering te geven.

./.
Van de besluitvorming en de machtiging blijkt uit notulen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

De statuten van de vereniging en de Engelse vertaling daarvan zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld bij akte op veertien december tweeduizendzestien verleden voor mr. Th. A. Ritsema, notaris te Zwolle.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I — NAAM, ZETEL, DOEL, VERWANTSCHAP, DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de non-profit vereniging is: Sallux, in het vervolg te noemen: de vereniging. De vereniging hanteert als logo de naam Sallux met een wapperende vlag erboven. De bovenste helft van de vlag is marineblauw en de onderste helft donker olijfgroen. In het logo staat onder de naam Sallux weergegeven „ECPM Foundation“.

Artikel 2. Zetel

2.1.

De statutaire zetel van de vereniging is gelegen in de gemeente Den Haag. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Koninginnegracht 13, 2514 AA Den Haag) onder nummer 51012030. Feitelijk is de vereniging gevestigd te 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, Nederland.

2.2.

Overeenkomstig de voorwaarden van Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering, heeft de vereniging bij besluit van de Algemene Leden Vergadering, in het vervolg te noemen: de Algemene Vergadering, het recht om haar zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 3. Doel van de vereniging

3.1.

De vereniging zal de officiële erkende Europese politieke vereniging zijn van de vereniging European Christian Political Movement (ECPM), hierna: ECPM, en zal een gemeenschappelijk Europees kader voor nationale denktanks gelieerd aan ECPM lidpartijen en vergelijkbare organisaties die het doel en programma van Sallux naleven vertegenwoordigen.

Tot dit doel, zal de vereniging, naast andere bij de wet toegestane activiteiten, het volgende ondernemen:

bijdragen aan de completering van het programma en de basisdocumenten van Sallux;

het gemeenschappelijk Europees kader voor gelijkgezinde verenigingen, denktanks, non-gouvermentele organisaties (in het vervolg „ngo's”) vertegenwoordigen;

uitvoeren van voortgaande fundamentele studie van christelijke perspectieven op politiek, maatschappij en de ontwikkeling van de Europese Unie;

uitvoeren van studies naar Europees en internationaal recht aangaande gezinsvraagstukken, de verhouding van kerk en staat, burgerlijke en religieuze vrijheden;

uitvoeren van onderzoek en bijeenbrengen van expertise op andere terreinen gerelateerd aan de politiek en maatschappelijke vraagstukken in Europa;

uitwerken van beleid en het bieden van consultaties aan leden en politici;

zorg dragen voor het tot stand brengen en onderhouden van een vergelijkende databank van de bestaande kennis en ervaring van de leden van de vereniging als uitgangspunt voor verandering van ervaring en toekomstig onderzoek;

organiseren en mede-organiseren van trainingen, seminars, conferenties;

samenwerken met andere verenigingen en instituten, academische kringen, massamedia, deskundigen en politieke kringen;

verspreiden van de resultaten van haar activiteiten door middel van een webportaal, via de pers en andere beschikbare middelen;

het ontwikkelen van de samenwerking om de democratie te bevorderen, ook in derde landen;

3.2.

De vereniging zal werken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen in samenwerking met haar leden en ECPM.

3.3.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.

3.4.

De vereniging zal handelen in lijn met de Nederlandse wetgeving inzake Europese politieke verenigingen welke statutair gevestigd zijn in Nederland.

Artikel 4. Verwantschap

De vereniging is gelieerd aan ECPM en zal fungeren als haar enige Europese politieke vereniging in overeenstemming met Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering. Sallux zal ECPM voorzien van ideeën en beleidsvoorstellen en in contact brengen met gelijkgestemde denktanks en ngo's.

Artikel 5. Duur

De vereniging heeft een onbeperkte duur en kan alleen ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering of door een besluit van een bevoegde rechtbank.

HOOFDSTUK II — LIDMAATSCHAP

Artikel 6. Minimaal Aantal Leden

6.1.

De vereniging zal ten minste drie leden hebben.

6.2.

De ledenregistratie zal bijgehouden worden ten kantore van de vereniging.

Artikel 7. Toelatingsprocedure, rechten en verplichtingen van Leden en Waarnemers

7.1.

Leden van de vereniging zijn politieke verenigingen, denktanks en ngo's.

7.2.

Ieder lid heeft recht op een stem.

7.3.

Natuurlijke personen kunnen worden uitgenodigd voor de Raad van Aanbeveling.

7.4.

Een politieke vereniging, denktank, ngo kan lid worden van de vereniging als zij instemt met regels, visie en programma van de vereniging, voortdurend relevante activiteit ontplooit en regelmatig financiële verslagen presenteert.

7.5.

Om lid te worden van de vereniging moet een politieke vereniging, denktank, ngo een geschreven aanvraag indienen.

7.6.

De algemene vergadering zal over het lidmaatschap van een politieke vereniging, denktank, ngo, met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering besluiten, nadat zij de aanvraag en aanbevelingen van het bestuur van de vereniging heeft overwogen.

7.7.

Het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering aanbevelen individuele personen als waarnemers aan te nemen, die niet het recht zullen hebben te stemmen, maar wel om deel te nemen aan de algemene vergadering. Zij kunnen academici of relevante deskundigen zijn.

7.8.

De leden van de vereniging hebben het recht om te adviseren en hun mening te geven, te stemmen en/of deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, activiteiten van de vereniging, het ledenbestand te raadplegen en toegang te krijgen tot alle documenten van de vereniging.

7.9.

Alle leden moeten gecommitteerd zijn de doelen van de vereniging te ondersteunen, haar statuten en andere documenten te respecteren, zich te gedragen op een wijze die de vereniging geen schade toebrengt, hetzij materieel of in goede naam.

7.10.

Naast de rechten en plichten zoals uiteengezet in deze statuten en in de relevante voorzieningen van de wet, kunnen leden niet gehouden worden bijkomende verplichtingen te hebben tegenover de vereniging.

Artikel 8. Beëindiging van lidmaatschap

8.1.

Een lid kan zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigen door het bestuur van de vereniging in geschrift kennis te geven van opzegging, hetwelk onmiddellijk effect zal hebben.

8.2.

Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen een lid te royeren, wanneer een lid de statuten van de vereniging ernstig geschonden heeft of niet heeft deelgenomen aan drie achtereenvolgende vergaderingen van de algemene vergadering. Het bestuur van de vereniging is verplicht het lid in geschrift op de hoogte te stellen van het voornemen de algemene vergadering voor te stellen het desbetreffende lid te royeren. De royering van een lid zal geschieden bij twee/derde (2/3) van de stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III — ORGANEN VAN DE VERENIGING

Sub IIIa — De Algemene Leden Vergadering

Artikel 9. Samenstelling van de Algemene Leden Vergadering

9.1.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ieder lid, waarvan uitgezonderd waarnemers, heeft het recht op een stem.

9.2.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door een lid van het bestuur van de vereniging.

9.3.

Een politieke vereniging/denktank wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd naargelang de regels van haar eigen organisatie.

9.4.

Leden van de Raad van Aanbeveling hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. De leden van de Raad van Aanbeveling hebben geen stemrecht.

Artikel 10. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

aanpassing van de statuten van de vereniging;

toelating en uitsluiting van leden van de vereniging;

aanwijzing en ontslag van de leden van het bestuur van de vereniging;

goedkeuring en vaststelling van de jaarlijkse financiële verslagen;

goedkeuring van het jaarlijkse programma;

ontbinding van de vereniging.

Artikel 11. Vergadering

11.1.

De Algemene Vergadering komt ten minste eens per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen door het bestuur van de vereniging of op het verzoek van ten minste een kwart (1/4) van de leden.

11.2.

Gewone vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen (per briefpost of e-mail), ten minste eenentwintig dagen van te voren. De brief zal ten minste de volgende details omvatten: datum, tijd, locatie en de agenda van de zitting van de Algemene Vergadering. Voorstellen en opmerkingen aangaande de agenda zullen door leden ten minste tien dagen voor de datum van de zitting van de Algemene Vergadering aan het bestuur gericht worden.

Artikel 12. Besluiten

12.1.

Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de geldige stemmen van de aanwezige leden, met uitzondering van situaties waarin is voorzien in de huidige statuten of bij wet.

12.2.

Bij staking der stemmen zal de stem van de voorzitter de doorslag geven.

12.3.

Een wijziging van de statuten wordt door het bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Een besluit tot statutenwijziging kan door de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Leden kunnen een voorstel tot statutenwijziging indienen bij de Algemene Vergadering op voorwaarde dat vijf en twintig procent (25 %) van de leden dit voorstel steunt en dat het bestuur tenminste een en dertig (31) dagen vóór de Algemene Vergadering van dit voorstel tot statutenwijziging heeft kennis kunnen nemen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13. Notulen

13.1.

Notulen van de Algemene Vergadering worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

13.2.

De notulen worden bewaard in een speciaal register op het kantoor van de vereniging.

13.3.

Kopieën of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van het bestuur van de vereniging.

Sub IIIb — Bestuur van de Vereniging

Artikel 14. Samenstelling van het Bestuur van de Vereniging

14.1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden, waaronder de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris, welke leden ten minste een kwart van de EU-lidstaten vertegenwoordigen. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De normale duur van de bestuurstermijn is drie jaar. Natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur.

14.2.

De directeur van de vereniging heeft een vaste uitnodiging om de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder het recht om te stemmen. Het bestuur van de vereniging kan, indien nodig, anderen uitnodigen vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder dat deze stemrecht hebben.

14.3.

Leden van het bestuur van de vereniging moeten zonder onderscheid de belangen van alle politieke verenigingen, denktanks en ngo's die lid zijn van de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.

14.4.

Als een lid van het bestuur van de vereniging drie opeenvolgende vergaderingen verzuimt bij te wonen of de vereniging materiële of morele schade berokkent, mag het bestuur de Algemene Vergadering adviseren om dit bestuurslid te vervangen.

Artikel 15. Bevoegdheden

15.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering en heeft alle bevoegdheden die niet zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, waaronder:

algemeen bestuur van de vereniging;

uitvoering van de besluiten als genomen door de Algemene Vergadering;

opmaken van het jaarprogramma;

opmaken van de jaarbegroting en financiële verslagen;

toezicht houden op het werk van de directeur en andere medewerkers;

de juridische vertegenwoordiging van de vereniging;

de benoeming van de externe accountant voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd;

voorstellen tot toelating en uitsluiting van leden van de Algemene Vergadering;

het toezicht en de controle over de activiteiten en de middelen van de vereniging.

het bestuur kan commissies benoemen om bepaalde taken binnen de organisatie en het bestuur uit te voeren;

het bestuur kan een leningsovereenkomst sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken en kan de directeur vragen om dit proces te beheren.

15.2.

Over zaken waarvoor instemming van de leden noodzakelijk is en waarvan een besluit niet uitgesteld kan worden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, zal het bestuur instemming van de leden vragen per brief of per email. Leden zullen binnen veertien dagen bezwaar kunnen maken. Geen bezwaar zal gelden als instemming met het voorstel.

Artikel 16. Vergaderingen

16.1.

Het bestuur van de vereniging moet ten minste twee maal per jaar bijeen komen. De voorzitter zal de vergaderingen van het bestuur van de vereniging niet later dan eenentwintig dagen van tevoren aankondigen.

16.2.

Vergaderingen van het bestuur van de vereniging zullen ook belegd worden wanneer ten minste twee leden dat in geschrifte eisen. Een verzoek daartoe dient aan de voorzitter gericht te worden.

16.3.

Leden van het bestuur van de vereniging zullen per uitnodiging bijeen geroepen worden (briefpost of e-mail), ten minste een en twintig (21) dagen van tevoren. De uitnodiging zal ten minste de volgende details omvatten: de datum, de tijd, de locatie en de agenda van de bestuursvergadering.

16.4.

Ieder lid van het bestuur van de vereniging heeft een stem. De besluiten van het bestuur van de vereniging worden genomen per eenvoudige meerderheid. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het bestuur van de vereniging kan niet als zodanig vergaderen wanneer niet een meerderheid van de leden aanwezig is. Stemmen per volmacht is niet toegestaan.

Artikel 17. Notulen

17.1.

Notulen van het bestuur van de vereniging zullen getekend worden door de voorzitter en een ander lid van het bestuur.

17.2.

De notulen zullen worden bewaard in een special register op het kantoor van de vereniging.

SUB IIIc — Voorzitter, Penningmeester, Secretaris

Artikel 18. Voorzitter

De voorzitter, die deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter leidt het bestuur van de vereniging. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien de voorzitter niet aanwezig is. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

SUB IIId — Directeur

Artikel 19. Directeur

De directeur, die geen deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt benoemd door het bestuur van de vereniging.

De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de visie, strategie en activiteiten van de vereniging.

De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging en onderhoudt nauw contact met ECPM. Het bestuur van de vereniging kan specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen aan de directeur.

SUB IIIe — Andere Organen van de Vereniging

Artikel 20. Raad van Aanbeveling

Het bestuur van de vereniging kan eminente persoonlijkheden uit het openbare leven en bekende en relevante deskundigen en academici als leden van de Raad van Aanbeveling nomineren. Deze commissie dient het academische niveau van de vereniging. Haar samenstelling en eigenschappen worden nader gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

SUB IIIf — Vertegenwoordiging

Artikel 21. Vertegenwoordiging

De vereniging wordt rechtens vertegenwoordigd door de voorzitter of twee leden van het bestuur die gezamenlijk handelen.

Met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt de vereniging rechtens vertegenwoordigd door de directeur.

In beheersactiviteiten met betrekking tot onroerend goed en transacties groter dan vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), is de vertegenwoordiging door de voorzitter vereist.

HOOFDSTUK IV — FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 22. Financiën voor activiteiten van de Vereniging

De activiteit van de vereniging zal gefinancierd worden door subsidies zoals gespecificeerd in de begroting van de Europese Unie, geldinzamelingsactiviteiten en vrijwillige bijdragen van leden en donaties van andere rechts- en natuurlijke personen binnen de regels welke gelden voor Europese politieke verenigingen.

Leden zullen een jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen, volgens een procedure die uiteengezet is in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23. Financieel jaar en jaarverslag

23.1.

Het financieel jaar van de vereniging begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

23.2.

In de gevallen zoals gespecificeerd bij wet, zal de Algemene Vergadering een externe accountant benoemen, voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd, en de eventuele beloning bepalen.

Artikel 24. Administratieve en financiële organisatie, boekjaar en de jaarrekening

24.1.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële organisatie, uitgaven en fondsenwerving en daarom belast met de vertegenwoordiging inzake dit beheer. De directeur benoemt in overleg met het bestuur een beheerder voor het voeren van de administratie, terwijl de directeur verantwoordelijk blijft. De directeur zal het bestuur informeren over de financiële ontwikkelingen. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, zoals beschreven in artikel 15.1.

24.2.

De directeur zal uitgaven, bijgehouden door de beheerder, accorderen. Alle uitgaven zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en richtlijnen voor de uitgaven van de Europese politieke verenigingen. De directeur kan de beheerder vragen om transacties uit te voeren. De beheerder zal hiertoe overgaan nadat de directeur de transactie heeft geaccordeerd. De directeur kan direct transacties uitvoeren zolang hij handelt binnen de regels en richtlijnen voor het doen van uitgaven van Europese politieke verenigingen en artikel 21 van deze statuten. De directeur kan leningsovereenkomsten sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken.

24.3.

Ander personeel kan uitgaven doen binnen vastgestelde grenzen met als enige doel het regelen van reizen en verblijf, vergaderzalen en kantoorapparatuur binnen het vastgestelde programma van activiteiten. Deze bevoegdheid voor een werknemer zal worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

24.4.

Het Europees Parlement is bevoegd om een accountant te benoemen. De directeur en de beheerder zullen samenwerken met de accountant om een financieel eindverslag vast te stellen. Het financieel eindverslag wordt ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Vergadering.

24.5.

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de administratieve en financiële vertegenwoordiging van de vereniging. Buiten de bestuursvergaderingen kan de voorzitter of de vicevoorzitter samen met de penningmeester het bestuur vertegenwoordigen ten aanzien van administratieve en financiële aangelegenheden.

24.6.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid onder gelijktijdige overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Na het verstrijken van de genoemde termijn kan ieder lid bij de rechter vorderen dat het bestuur haar verplichtingen met betrekking tot het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten in overeenstemming met de vorige zin zo spoedig mogelijk nakomt.

HOOFDSTUK V — ONTBINDING

Artikel 25. Ontbinding

25.1.

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van een bevoegde rechtbank, of door de Algemene Vergadering, op het initiatief van leden van de vereniging.

25.2.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt door leden van de vereniging door middel van een aangetekende brief aan de leden van de vereniging gericht, tenminste twee (2) maanden vóór de bijeenkomst van de Algemene Vergadering waarin het voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd.

25.3.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen.

25.4.

De Algemene Vergadering of de vereffenaren zullen beslissen over de allocatie van de middelen van de vereniging, overeenkomstig de wet.

HOOFSTUK VI — Huishoudelijk Reglement

Artikel 26. Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zal aangenomen worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in zaken of procedures en interne regeling die niet in de statuten genoemd worden.

HOOFDSTUK VII — SLOTBEPALINGEN

Artikel 27. Slotbepalingen

Zaken die niet uitdrukkelijk benoemd zijn in deze statuten zijn onderworpen aan de bepalingen der wet.

VERTALING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de door de vergadering vastgestelde Engelse vertaling van vorenstaande statuten komt te luiden zoals hierna in deze akte vermeld. Deze vertaling wordt binnen de vereniging gehanteerd, onverminderd de toepasselijkheid van Nederlands verenigingsrecht, zodat bij interpretatieverschillen de Nederlandse tekst maatgevend zal zijn.

TRANSLATION

The general assembly has pronounced the charter of the association and also pronounced the English translation of the charter, although the Dutch text is decisive in case of dispute about interpretation.

ARTICLES OF ASSOCIATION

CHAPTER I — NAME, REGISTERED OFFICE, PURPOSE, AFFILIATION, DURATION

Article 1. Name

The name of the non-profit association is: Sallux, hereinafter referred to as: the Foundation. The logo is the name ‘Sallux’ with a waving banner above it. The upper half of the banner is navy blue and the lower half dark olive green.

The name ‘ECPM foundation’ is incorporated into the logo directly under the name Sallux.

Article 2. Registered Office

2.1.

The registered office of the Foundation is located at The Hague, the Netherlands. The Foundation is registered with the Dutch trade register (Chamber of Commerce, 2514 AA the Hague, Koninginnegracht 13, the Netherlands) under file number 51012030. The Foundation has its office address at 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, the Netherlands.

2.2.

In accordance with the provisions of the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding, by the decision of the General Assembly of Members, hereinafter referred to as: General Assembly, the Foundation has the right to re-register its office in another Member State of the European Union.

Article 3. Purpose of the Foundation

3.1.

The Foundation will be the official recognized European political foundation of European Christian Political Movement (ECPM) and shall represent a common European framework for national think-tanks associated to ECPM member-parties and similar organizations who adhere to the purposes and program of Sallux. For this purpose, the Foundation shall, amongst other activities allowed by Law perform the following:

contribute to the fulfillment of program and basic documents of Sallux;

represent the common European framework for like-minded foundations, think-tank, Non-Governmental Organisations (hereafter ngo's);

perform on-going fundamental study of a Christian perspective on politics, social aspects and the development of the European Union;

perform studies in European and international law related to family issues, relations between Church and State, civil and religious freedom;

perform research and expertise in other fields related to politics and social aspects in Europe;

elaborate policies and offering consultations to members and politicians;

attend to setting and updating a comparative database of the existing knowledge and experience of the members of the Foundation as basis for change of experience and future research;

organize and co-organize trainings, seminars, conferences;

collaborate with other foundations and institutes, academic circles, mass-media, experts and political circles;

disseminate the results of its activities through web-portal, press and other possible means;

developing cooperation in order to promote democracy, including in third countries.

3.2.

The Foundation will work towards accomplishment of these objectives in cooperation with its members and ECPM.

3.3.

The Foundation will not pursue profit goals.

3.4.

The Foundation will act within the Dutch legislation governing European Political foundations who reside in The Netherlands.

Article 4. Affiliation

The Foundation is affiliated to ECPM and will function as its sole European political foundation in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding. Sallux will infuse ideas and policy proposals into the ECPM and connect the ECPM with like-minded think-tanks and ngo's.

Article 5. Duration

The Foundation has an unlimited duration and can only be dissolved by a decision of the General Assembly or by a decision of the competent judicial court.

CHAPTER II — MEMBERSHIP

Article 6. Minimal Number of Members

6.1.

The Foundation will have at least three members.

6.2.

Members” registry is to be kept at the registered office of the Foundation.

Article 7. Admission procedure, rights and obligations of Members and Observers

7.1.

Members of the Foundation are political foundations, think-tanks and NGOs.

7.2.

Every member has the right to one vote.

7.3.

Individuals can be invited to the Honorary Board.

7.4.

In order for a political foundation, think-tank, ngo to become a member of the Foundation, it must agree with the Foundation's rules, vision and program, on-going relevant activity and present regular financial reports.

7.5.

In order to become member of the Foundation, a political foundation, think-tank, ngo will submit a written application.

7.6.

The General Assembly will decide on a political foundation, think-tank, ngo membership after it considers the application and recommendations of the Foundations” Boards by a simple majority of votes of those present at the meeting of the General Assembly.

7.7.

The Foundation's Board can recommend to the General Assembly the acceptance of observers, who will not have the right to vote but will have the right to participate in the meetings of the General Assembly. They can be academics or experts from relevant fields.

7.8.

Foundation's members have the right to provide consultancy and opinion, to vote and/or participate in the work of General Assembly, Foundation's activities, consult Members” Registry at the Foundation's office, have access to all Foundation's documents.

7.9.

All members have to be committed to support the objectives and aims of the Foundation, to respect its Statutes and other documents, to behave in a way that would not bring material or image prejudice to the Foundation.

7.10.

Besides the rights and obligations that are specified in these Statutes and in the relevant provisions of the Law, members can not be held to have any additional obligations towards the Foundation.

Article 8. Dismissal of Members

8.1.

A member can terminate its membership in the Foundation by giving the Foundation's Board written notice of resignation, which will have immediate effect.

8.2.

The expulsion of members from the Foundation can be proposed to the General Assembly by the Foundation's Board in case that the member has gravely breached the Statutes of the Foundation or did not participate in three consecutive meetings of the General Assembly. The Foundation's Board will mandatory notify in written form the member about the proposal to the General Assembly to expel the respective member. The expulsion of a member will be done by two third (2/3) of the votes cast by the General Assembly of those present at the meeting.

CHAPTER III — ORGANS OF THE FOUNDATION

SUBCHAPTER IIIa — The General Assembly of Members

Article 9. Composition of the General Assembly of Members

9.1.

The General Assembly is composed from all the members of the Foundation.

Every member, except observer members, has the right to one vote.

9.2.

The General Assembly is conducted by the Chairman or, in his absence, by a member of the Foundation's Board.

9.3.

A political foundation/think-tank will be represented in the General Assembly according to its own organizational rules.

9.4.

Members of the Honorary Board can attend the General Assembly. Members of the Honorary Board have no voting rights.

Article 10. Competences

The competences of the General Assembly are:

amendment of the Foundation's Statutes;

admission and exclusion of members of the Foundation;

inclusion and dismissal of the members of the Foundation's Board;

approval and determination of the annual financial reports;

approval of the annual program;

dissolution of the Foundation.

Article 11. Meetings

11.1.

The General Assembly meets at least once a year and is convened by the Foundation's Board or upon request of at least a quarter (1/4) of the members.

11.2.

Members are convened in writing (by regular mail or e-mail), at least twenty-one days in advance. The letter shall include at least the following details: date, time, location and agenda of the General Assembly meeting. Proposals and comments regarding agenda shall be sent by members to the Foundation's Board at least ten days prior to the date of the General Assembly meeting.

Article 12. Decisions

12.1.

General Assembly” decisions are taken by a simple majority of the votes validly cast of those present, except for situations provided for in the present Statutes or in Law.

12.2.

In case of the parity of votes, the vote of the Chairman shall be decisive.

12.3.

Decisions on the statutes are proposed by the Board to the General Assembly and decided by simple majority. The Members can propose statute changes at the General Members Assembly provided that 25 % of the members support these proposals and are sent to the Board 31 days before a General Assembly. Amendments enter into force when registered properly with the notary.

Article 13. Minutes

13.1.

Minutes of the General Assembly shall be signed by the Chairman and Secretary.

13.2.

Minutes shall be recorded in a special register to be kept at the Foundations office.

13.3.

Copies or extracts of the minutes shall be signed by the Chairman or two members of the Foundation's Board.

SUBCHAPTER IIIb — Foundation's Board

Article 14. Composition of the Foundation's Board

14.1.

The Board of the Foundation is composed of at least seven members, including Chairman, Vice Chairman, Treasurer and Secretary, which members represent at least a quarter of the EU Member States. Foundation's Board is elected by the General Assembly. The normal duration of the term of the Foundation's Board is three years. Individuals can be elected to the Board.

14.2.

The Foundation's director has a standing invitation to attend the meetings of the Board without the right to vote. The Foundation's Board, if necessary, may invite other persons to attend meetings of the Board without the right to vote.

14.3.

Members of the Foundation's Board must indiscriminately respresent the interests of all political foundations, think-tanks, NGOs that are members of the General Assembly.

14.4.

If a member of the Foundation's Board fails to attend three consecutive meetings or brings material/moral prejudice to the Foundation, the Foundation's Board may recommend to the General Assembly the replacement of this member with a new member.

Article 15. Competences

15.1.

The Foundation's Board manages the Foundation's activities in between the meetings of the General Assembly and has all the competences which are not attributed to the General Assembly, including:

general management of the Foundation;

implementation of the decisions taken by the General Assembly;

drafting the annual program;

drafting the annual budget and financial reports;

monitoring the work of the Foundation's director and other staff;

the legal representation of the Foundation;

the appointment of external auditors insofar they are not appointed by the European Parliament;

the proposal of admission and exclusion of the members of the General Assembly;

the supervision and control of the activities and the assets of the Foundation;

the Board can appoint committees to perform certain tasks within the organization and the Board;

the Board can enter into an agreement for a loan to cover the annual budget and can ask the director to manage this process.

15.2.

On issues that need the consent of the members and on which a decision cannot be delayed until the next General Assembly, the Board will ask the consent of the members by letter or email who have to object within fourteen days. Expressing no objection will be taken as an agreement with the proposal.

Article 16. Meetings

16.1.

The Foundation's Board has to convene at least two times per year. The Chairman shall announce meetings of the Foundation's Board no later than twenty-one days in advance.

16.2.

Meetings of the Foundation's Board shall also be convened in case at least two members demand so in written form. The request must be addressed to the Chairman.

16.3.

Members of the Foundation's Board shall be convened by invitation (mail or email), at least twenty-one days in advance. The invitation shall include at least the following details: the date, time, location and agenda of the Board meeting.

16.4.

Every member of the Foundation's Board has one vote. The decisions of the Foundation's Board are taken by simple majority. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman is decisive. The Foundation's Board cannot make decisions unless the majority of the members are present.

Voting by proxy is not accepted.

Article 17. Minutes

17.1.

Minutes of the Foundation's Board shall be signed by the Chairman and another member of the Board.

17.2.

The minutes shall be recorded in a special register to be kept at the office of the Foundation.

SUBCHAPTER IIIc — Chairman, Treasurer, Secretary

Article 18. Chairman

The Chairman, who is part of the Foundation's Board, is elected by the General Assembly. The Chairman conducts the Foundation's Board. The Vice Chairman replaces the Chairman if the Chairman is not present. The Board appoints one of its members as vice Chairman respectively secretary and respectively treasurer.

SUBCHAPTER IIId — DIRECTOR

Article 19. Director

The director, who is not part of the Foundation's Board, is appointed by the Foundation's Board. The director is responsible for the daily management and the implementation of the vision, strategy and activities of the Foundation.

The director reports to the Foundation's Board and maintains close liaison with ECPM. The Foundation's Board can delegate specific responsibilities and competences to the director.

SUBCHAPTER IIIe — Other Organs of the Foundation

Article 20. Honorary Board

The Foundation's Board may nominate prominent personalities of public life, as well as high-profile and relevant experts and academics as members of the Honorary Board. This Committee serves the academic level of the Foundation. Its further composition and attributes are to be specified if the Foundation's Rules of Internal Regulations.

SUBCHAPTER IIIf — Legal Representation

Article 21. Legal Representation

The Foundation is validly represented by the Chairman or two members of the Foundation's Board acting together. With regard to the daily management, the Foundation is validly represented by the director. In activities related to real estate and transactions over fifty thousand Euros (EUR 50,000.00), the representation of the Chairman is required.

CHAPTER IV — FINANCIAL ASPECTS

Article 22. Finances for Foundation's activities

The activity of the Foundation shall be financed by subventions as specified in the budget of the European Union, fundraising activities and voluntary contributions of members and donations of other legal and physical persons within the rules for European political foundations.

Members will pay an annually membership fee, according to procedure that will be described in the rules of internal regulations.

Article 23. Accounting year and annual accounts

23.1.

The accounting year of the Foundation begins on the first day of January and ends on thirty-first day of December of each year.

23.2.

In cases specified by Law, the General Assembly will appoint an auditor insofar they are not appointed by the European Parliament and determine the remuneration, if any.

Article 24. Aministrative and Financial organization and representation, accounting year and annual accounts

24.1.

The director is responsible for the daily financial organisation, spending and fundraising and therefore the daily administrative representation. The director appoints in consultation with the Board an administrator to conduct the administration while the director remains responsible. The director will inform the Board of the financial developments. The Board has final responsibility as described in article 15.1

24.2.

The director will sign off spending which will be recorded by the administrator. All expenditure will be conducted in accordance with the rules and guidelines for expenditure for European political foundations. The director can ask the administrator to conduct actual transfers. The administrator will do so after the director has signed for the transfer. The director can do transfers directly within the rules and guidelines for expenditure of funding for European political foundations and article 21 of these statutes. The director can finalise loan agreements to cover the annual budget.

24.3.

Other staff can do expenditure within an established limit with the sole purpose of arranging travel and stay, meeting rooms and office equipment within the established program of activities. This will be recorded for an individual member of staff in the Chamber of Commerce registration.

24.4.

The European Parliament is authorised to appoint the auditor. The director and administrator will cooperate with the auditor to establish a final financial report. The financial report will be submitted for approval and determination by the Board and the General Assembly.

24.5.

The Board remains the final administrative and financial representation of the Foundation. Outside Board Meetings, the Chairman can represent the Board in this regard and/or the Vice Chairman together with the treasurer.

24.6.

The Financial year will be the same as the calendar year. The board shall issue its annual report at a General Assembly within six months of the end of the association year — save an extension of such term by the General Assembly -, reporting on its management as conducted over the past financial year, under simultaneous submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure. After expiry of the said term any member may demand in court that the board report in accordance with the foregoing sentence.

CHAPTER V — DISSOLUTION

Article 25. Dissolution

25.1.

The Foundation can be dissolved by decision of a competent judicial court, or by the General Assembly, at the initiative of Foundation's members.

25.2.

Proposal for the dissolution of the Foundation shall be addressed by Foundation's members by the mean of registered letter to Foundation's members to allow for consideration at least two months before the meeting of the General Assembly at which the proposal for a decision is submitted for a vote.

25.3.

The Foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority of the votes cast in the General Assembly, when at least two third (2/3) of members are present or represented. Should this last quorum not be met at the first meeting, then a second meeting will be convened which will be allowed to deliberate regardless of the number of members present or represented and in which meeting the foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority.

25.4.

The General Assembly or the liquidators will decide on the allocation of the net assets of the Foundation, in accordance with the Law.

CHAPTER VI — INTERNAL REGULATIONS

Article 26. Rules of Internal Regulations

Rules of Internal regulations of the Foundation will be adopted by the General Assembly upon proposal of the Foundation's Board. Rules of Internal Regulations provide for issues or procedures and internal order not mentioned in these Statutes.

CHAPTER VII — FINAL PROVISIONS

Article 27- Final Provisions

Matters not expressly referred to in these Statutes are subject to the provisions of the Law.

VOLMACHT

./.
Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze akte is gehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparante.

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.


Europol

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/19


EUROPOLS STYRELSE

Arbetsordning

(2018/C 37/06)

STYRELSEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE ARBETSORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (1) (nedan kallad Europolförordningen), särskilt artikel 11.1 t,

och av följande skäl:

(1)

Europols styrelseformer bör förbättras genom att effektivitetsvinster eftersträvas och förfaranden rationaliseras.

(2)

Kommissionen och medlemsstaterna bör företrädas i Europols styrelse, så att de effektivt kan övervaka myndighetens arbete.

(3)

Styrelsen ska anta sin arbetsordning, inbegripet bestämmelser om sekretariatets uppgifter och funktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Styrelsens sammansättning

1.   Styrelsen ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen. Varje företrädare ska ha rösträtt.

2.   Varje styrelseledamot ska ha en suppleant. Suppleanten ska företräda ledamoten i dennes frånvaro. Både ledamoten och suppleanten får närvara vid styrelsemötena.

3.   När de ordinarie ledamöterna och suppleanterna i styrelsen ska utses ska hänsyn tas till deras kunskaper om samarbete inom brottsbekämpning samt till deras relevanta kompetens inom ledning, förvaltning och budget.

4.   Hänsyn ska även tas till principen om en jämn könsfördelning i styrelsen.

5.   Ledamöternas och suppleanternas mandatperiod ska vara fyra år, utan att det påverkar medlemsstaternas och kommissionens rätt att avsluta sina respektive ledamöters och suppleanters mandat. Denna period får förlängas.

6.   För att säkerställa kontinuiteten i styrelsens arbete bör samtliga parter som företräds i styrelsen arbeta för att begränsa omsättningen av sina företrädare.

7.   Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta styrelsens sekretariat om utnämning och återkallande av sina respektive ledamöter och suppleanter. Sekretariatet ska se till att förteckningen över företrädarna i styrelsen är aktuell.

Artikel 2

Ordförande och vice ordförande

1.   Styrelsen ska välja en ordförande och en vice ordförande inom den grupp av tre medlemsstater som gemensamt har utarbetat rådets 18-månadersprogram. De ska inneha sina befattningar under den period på 18 månader som motsvarar rådets program. Under denna period ska ordföranden inte agera som företrädare för sin medlemsstat i styrelsen eller ha någon rösträtt. Om ordförandens eller vice ordförandens uppdrag som styrelseledamot upphör någon gång under deras mandatperiod som ordförande eller vice ordförande upphör deras mandatperiod automatiskt vid samma tidpunkt.

2.   Ordföranden ska särskilt ansvara för att styrelsens verksamhet är effektiv vad gäller utförande av dess arbetsuppgifter som fastställs i Europolförordningen.

3.   Vid ordförandens förhinder ska denne ersättas av vice ordföranden.

4.   Ordföranden och vice ordföranden ska väljas med två tredjedelars majoritet av ledamöterna i styrelsen. Valet av ordförande och vice ordförande ska äga rum senast under det sista mötet före rådets nästa 18-månadersprogram, enligt artikel 2.1 i denna arbetsordning.

5.   Nomineringar till ordförande och vice ordförande ska lämnas in till sekretariatet senast tjugo kalenderdagar före mötet där valet ska äga rum. Sekretariatet ska skicka nomineringarna till styrelseledamöterna så att de tas emot senast fjorton kalendagar före styrelsemötet där valet ska äga rum.

Artikel 3

Styrelsemöten

1.   Ordföranden ska sammankalla styrelsens möten. Styrelsen ska informeras om datumet för ett ordinarie möte senast vid det föregående mötet.

2.   Styrelsen ska hålla minst två ordinarie möten per år. Dessutom ska styrelsen sammanträda på ordförandens initiativ eller på begäran av kommissionen eller av minst en tredjedel av dess ledamöter. I sådana fall ska ordföranden sammankalla mötet inom trettio kalenderdagar efter att ha tagit emot begäran eller inom fjorton kalenderdagar i brådskande fall.

3.   Mötena ska hållas på Europols huvudkontor, såvida inget annat beslutas av styrelseordföranden.

Artikel 4

Dagordning för mötena

1.   Styrelseordföranden ska upprätta den preliminära dagordningen för varje möte. Styrelsens sekreterare ska skicka den preliminära dagordningen till ledamöterna och till den verkställande direktören minst fjorton kalenderdagar före mötet. När ett extra möte utlyses ska den preliminära dagordningen skickas ut under veckan före mötet.

2.   Den preliminära dagordningen ska innehålla de punkter som vill tas upp av en ledamot eller den verkställande direktören, förutsatt att relevanta handlingar finns tillgängliga för ordföranden minst sexton kalenderdagar före mötet.

3.   Endast punkter för vilka relevanta handlingar har skickats till ledamöterna och den verkställande direktören senast samma dag som den preliminära dagordningen skickas ut kan tas med i densamma, såvida inte ordföranden beslutar något annat.

4.   Styrelsen ska godkänna dagordningen i början av mötet.

Artikel 5

Närvaro och överläggningar

1.   Styrelsen är beslutsför när tre fjärdedelar av dess ledamöter är närvarande. Om så inte är fallet ska ordföranden avsluta mötet och snarast möjligt sammankalla ett nytt möte. Vid det andra mötet är styrelsen beslutsför när två tredjedelar av dess ledamöter är närvarande. Ledamöter som delegerar sin rösträtt ska inte inräknas i det minsta antal ledamöter som krävs för beslutförhet.

2.   Den verkställande direktören ska delta i styrelsens överläggningar.

3.   Styrelsen får bjuda in personer vars åsikter kan vara av betydelse för diskussionen, inklusive, när så är lämpligt, en företrädare för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen, som observatörer utan rösträtt.

4.   Styrelseledamöterna och deras suppleanter får låta sig biträdas av rådgivare eller experter vid mötena.

5.   Ordföranden ska leda mötet och därvid i första hand ge ordet till ledamöter som önskar ta upp en procedurfråga eller en preliminär fråga.

6.   På förslag av ordföranden eller på begäran av en ledamot kan styrelsen besluta att sammanträda bakom stängda dörrar, och fastställa vem som får delta vid mötet.

7.   Mötena ska genomföras enligt Europols interna språkordning som styrelsen beslutat om i enlighet med artikel 64.2 i Europolförordningen.

Artikel 6

Omröstningsbestämmelser

1.   Styrelsen ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter, om inte annat föreskrivs i Europolförordningen.

2.   En majoritet på två tredjedelar av styrelsens ledamöter krävs för

a)

antagande av Europols fleråriga programplanering och årliga arbetsprogram för följande år,

b)

antagande av Europols årliga budget,

c)

val av ordförande och vice ordförande,

d)

beslut om eventuella tvister mellan Europol och medlemsstaterna om det slutliga ansvaret för ersättning till enskilda som åsamkats skada på grund av otillåten behandling av personuppgifter,

e)

beslut avseende förslag till rådet om utnämning, mandatförlängning eller avsättning av den verkställande direktören och vice verkställande direktörer, samt

f)

beslut om Europols interna språkordning.

3.   Varje ledamot ska ha en röst. Om en ledamot med rösträtt är frånvarande ska suppleanten ha rätt att utöva ledamotens rösträtt.

4.   Varje ledamot får delegera sin röst till en annan styrelseledamot. Varje ledamot får erhålla endast en fullmaktsröst från en annan ledamot. Den ledamot som delegerar sin röst ska skriftligen informera ordföranden om namnet på den ledamot som bemyndigats att rösta för dennes räkning, samt eventuella begränsningar gällande rösten.

5.   Den verkställande direktören får inte delta i omröstningen.

6.   Omröstning i styrelsen ska ske på initiativ av ordföranden, som även ska inleda ett omröstningsförfarande på begäran av någon av styrelsens ledamöter, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna anser detta vara påkallat.

7.   Röstfördelningen ska anges för varje beslut som styrelsen fattar. Beslutet ska åtföljas av en skrivelse med de yttranden som avgetts av minoriteten, om denna så begär. Röstning ska ske genom handuppräckning eller, om resultatet av röstningen genom handuppräckning ifrågasätts, genom namnupprop.

8.   Beslut och tillsättningar ska vara föremål för hemlig omröstning, om en av ledamöterna så begär eller om ordföranden så beslutar. Vid hemlig omröstning ska ordföranden, med hjälp av två andra ledamöter, räkna rösterna och omedelbart meddela resultatet. Ordföranden kan låta ledamöterna kortfattat motivera sin röstning.

9.   Styrelsen kan även fatta beslut genom ett skriftligt förfarande, i enlighet med artikel 7 i denna arbetsordning.

Artikel 7

Skriftligt förfarande

1.   Ordföranden kan bjuda in styrelsen att fatta beslut eller yttra sig om en speciell fråga genom ett skriftligt förfarande, om denne anser att omständigheterna så kräver. Om förslaget att använda ett skriftligt förfarande inte beslutades om vid ett möte kan ledmötena skriftligen meddela sina invändningar till ordföranden.

2.   Skriftliga förfaranden ska, om inte annat anges, antas genom ett förenklat skriftligt förfarande.

3.   Skriftliga förfaranden ska pågå under en standardiserad tidsperiod på fjorton kalenderdagar, om inte ordföranden beslutar något annat i brådskande fall. De synpunkter som framförts av en ledamot i styrelsen ska göras tillgängliga för de andra ledamöterna.

4.   Sekretariatet ska utan dröjsmål underrätta styrelsen om resultatet av ett skriftligt förfarande.

5.   Beslut som fattats genom skriftligt förfarande ska föras till protokollet vid nästa styrelsemöte.

Artikel 8

Mötesprotokoll

1.   Vid styrelsemötena ska utkast till protokoll upprättas av sekretariatet under ansvar av ordföranden. Utkasten ska innehålla

a)

en redogörelse för debatterna,

b)

styrelsens beslut med angivande av röstfördelningen, inbegripet en förteckning över fullmaktsröster, när en formell omröstning genomförs,

c)

de handlingar som lämnats in till styrelsen, samt

d)

en förteckning över närvarande ledamöter.

2.   Styrelsen ska godkänna utkastet till protokoll genom ett skriftligt förfarande eller vid nästa möte. Utkastet till protokoll ska endast läggas fram för godkännande av styrelsen om det skickats till ledamöterna minst två veckor före mötet. Likaså ska utkastet till protokoll skickas till den verkställande direktören.

3.   Förslag till ändringar av utkastet till protokoll ska lämnas skriftligen till sekretariatet när detta antagits genom ett skriftligt förfarande, eller föreslås i början av mötet där utkastet ska godkännas.

4.   Det godkända protokollet ska undertecknas av ordföranden och av styrelsens sekreterare.

Artikel 9

Styrelsens arbetsgrupper

1.   Styrelsen får inrätta arbetsgrupper i alla frågor inom dess ansvarsområde, och definiera deras respektive arbetsområde och uppdrag.

2.   Styrelseledamöterna ska företrädas i arbetsgrupperna, som ska ledas av en styrelseledamot eller en erfaren expert som utses av styrelsen. I artikel 2 i denna arbetsordning anges det förfarande som ska tillämpas för utnämning av ordföranden i en arbetsgrupp. Företrädare för styrelsen ska förbinda sig att delta aktivt i arbetsgrupperna.

3.   Europol ska bjudas in att delta i arbetsgruppernas möten. Också experter kan bjudas in att delta i mötena.

4.   Arbetsgrupperna ska

a)

diskutera och utarbeta förslag att framlägga för styrelsen,

b)

bedriva sin verksamhet på grundval av muntlig information eller dokumentation som ska lämnas in senast två veckor före mötena, såvida inte ordföranden beslutar annat,

c)

rapportera till styrelsen, genom sina ordförande, när så behövs,

d)

biträdas av styrelsens sekretariat, samt

e)

upplösas när uppdraget har slutförts; om de har tillsatts för en längre tid ska styrelsen regelbundet bedöma behovet av att fortsätta uppdraget.

Artikel 10

Konfidentialitet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11 i denna arbetsordning omfattas styrelsens arbete och överläggningar av tystnadsplikt enligt artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såvida inte styrelsen beslutar något annat. Ledamöter och andra personer som är närvarande vid mötena ska, även efter att deras uppdrag har upphört, vara bundna av denna förpliktelse.

Artikel 11

Öppenhet

1.   Europol ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över styrelseledamöterna.

2.   Styrelseledamöterna ska förse sekretariatet med en intresseförklaring, som ska offentliggöras på Europols webbplats i enlighet med de interna reglerna för att förebygga och hantera intressekonflikter med avseende på ledamöterna i styrelsen.

3.   Sammandrag av resultatet av styrelsens möten ska offentliggöras på Europols webbplats av sekretariatet efter godkännande av ordföranden och i samråd med styrelsen, i enlighet med artikel 65.4 i Europolförordningen. Offentliggörandet av dessa sammandrag ska tillfälligt eller permanent underlåtas eller begränsas om ett sådant offentliggörande riskerar att äventyra utförandet av Europols uppgifter, samtidigt som hänsyn tas till dess skyldigheter avseende diskretion och konfidentialitet samt dess operativa natur.

4.   Tillgång till styrelsens handlingar ska omfattas av närmare bestämmelser om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (2) på Europols handlingar.

Artikel 12

Styrelsens handlingar

1.   Sekretariatet ska ha elektroniska arkiv och pappersarkiv med styrelsens handlingar.

2.   Varje ny ordförande ska se över styrelsens handlingar och i detta syfte utarbeta en handling som ska föreläggas styrelsen för godkännande vid dess första ordinarie möte.

Artikel 13

Styrelsens sekretariat

1.   Styrelsen ska biträdas av ett sekretariat som tillhandahålls av Europol.

2.   Styrelsen ska utse en sekreterare, som ska omfattas av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda. Vid utförandet av sina arbetsuppgifter är sekreteraren endast ansvarig inför styrelsen.

3.   Sekretariatet ska utföra uppgifter enligt anvisningar från ordföranden och ska i sina arbetsuppgifter ansvara inför ordföranden. Sekretariatet ska särskilt göra följande:

a)

Aktivt och kontinuerligt delta i att organisera, samordna och säkerställa samstämmigheten i styrelsens arbete, inbegripet arbetsgruppernas arbete, under ansvar och ledning av ordföranden.

b)

Biträda ordföranden i dennes ämbetsutövning.

c)

Tillhandahålla styrelsen nödvändigt stöd för fullgörandet av dess uppgifter.

d)

Ansvara för utförandet av andra uppgifter som ligger i Europols intresse och som åläggs av styrelsen eller ordföranden.

Artikel 14

Korrespondens

Korrespondens till styrelsen ska skickas till styrelseordföranden och ska skötas av sekretariatet.

Artikel 15

Ersättning för utlägg

1.   Europol ska svara för rese- och logikostnader för styrelseordföranden och för arbetsgrupper som inrättats av styrelsen.

2.   Europol ska svara för resekostnader för den styrelseledamot och suppleant som företräder en medlemsstat och för upp till två experter per delegation. Varje delegation ska svara för sina ledamöters och experters logikostnader. Respektive delegation ska svara för kostnader för övriga experter.

3.   Europol ska svara för rese- och logikostnader för experter som bjuds in för att ge styrelsen råd i enlighet med artiklarna 5.3, 5.4 och 9.3 i denna arbetsordning. Kostnader i samband med deltagande av företrädaren som utsetts av den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen ska inte täckas av Europol.

4.   När det gäller arbetsgruppernas möten ska Europol svara för resekostnader för en företrädare per delegation. Varje delegation ska svara för sina företrädares och experters logikostnader.

Artikel 16

Slutbestämmelser

1.   Denna arbetsordning träder i kraft samma dag som Europolförordningen börjar tillämpas.

2.   Beslutet av Europols styrelse av den 30 november 2011 om styrelsens arbetsordning ska upphävas och ersättas med denna arbetsordning.

3.   Eventuella förslag till ändringar av denna arbetsordning ska behandlas av styrelsen i enlighet med artikel 11.1 t i Europolförordningen.

Utfärdad i Haag den 13 december 2016.

På styrelsens vägnar

Arie IJZERMAN

Ordförande


(1)  EUT L 135, 24.5.2016, s. 53.

(2)  EUT L 145, 31.5.2001, s. 43.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/25


SÄRSKILD INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EACEA/03/2018

Erasmus stadga för högre utbildning 2014–2020

(2018/C 37/07)

1.   Inledning

Denna inbjudan att lämna förslag grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG ( Europeiska unionens officiella tidning L 347, 20.12.2013, s. 50).

2.   Syfte och beskrivning

Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE) utgör den övergripande kvalitetsramen för det europeiska och internationella samarbete som bedrivs av en högre utbildningsanstalt inom Erasmus +-programmet. De lärosäten som ligger i ett av de länder som anges i listan nedan måste vara anslutna till Erasmus stadga för högre utbildning för att kunna ansöka och delta i studentutbyten och/eller samarbete för innovation och bra lösningar inom programmet. Lärosäten som ligger i andra länder behöver inte vara anslutna till stadgan. Deras kvalitetsram fastställs genom interinstitutionella avtal mellan lärosäten. Anslutningen till stadgan gäller under hela Erasmus +-programmet. Genomförandet av stadgan kommer att övervakas. Om någon bryter mot stadgans principer eller åtaganden kan anslutningen komma att dras tillbaka av Europeiska kommissionen.

3.   Vem får söka?

Högre utbildningsanstalter i följande länder kan ansöka om anslutning till Erasmus stadga för högre utbildning:

EU-länderna,

Efta-/EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge),

EU:s kandidatländer (Serbien (1), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet).

De nationella myndigheterna kommer att inom sina respektive territorier utse de högre utbildningsanstalter (2) bland de sökande som ska anses berättigade att delta i studentutbyten och/eller samarbete för innovation och bra lösningar inom Erasmus +-programmet.

4.   Sista ansökningsdag och preliminärt datum för publicering av resultaten

Den ifyllda ansökningsblanketten ska skickas in elektroniskt senast den 22 mars 2018 kl. 12.00 (Centraleuropeisk tid).

Preliminärt datum för publicering av resultaten är den 30 september 2018.

5.   Ytterligare upplysningar

Information om Erasmus +-programmet finns på http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Ansökningar måste lämnas in enligt de riktlinjer som tillhandahålls av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och som finns på

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en


(1)  Högskolor i Serbien kommer att kunna ansöka om anslutning till Erasmus stadga för högre utbildning (ECHE) i ansökningsomgången 2019, men anslutningen kan beviljas först när Serbien har fått status som ett land som deltar i programmet Erasmus+.

(2)  Högskolor är i enlighet med definitionerna i Artikel 2 i Erasmus+-förordningen:

a)

alla slags högre utbildningsanstalter som i överensstämmelse med nationell rätt eller praxis utfärdar erkända examina eller erbjuder annan erkänd eftergymnasial utbildning, oavsett vad dessa utbildningsanstalter kallas,

b)

alla utbildningsanstalter som tillhandahåller yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå enligt nationell rätt eller praxis


Europeiska investeringsbanken

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/27


Inbjudan att lämna projektförslag

EIB:s turnering för social innovation 2018

(2018/C 37/08)

EIB-institutet arrangerar den sjunde turneringen för social innovation

Turneringen för social innovation (SIT) främjar innovativa idéer och belönar möjligheter som ger en samhällspåverkan och omfattar projekt inom en rad områden – från utbildning, hälsovård och jobbskapande till ny teknik, nya system och nya processer. Alla projekt tävlar om två priser i en allmän kategori och årets projekt som handlar om hållbar utveckling (med särskild tonvikt på den cirkulära ekonomin) tävlar också om två priser i en särskild kategori. De vinnande projekten i båda kategorierna tilldelas ett första och andra pris på 50 000 euro respektive 20 000 euro.

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

För ytterligare information om turneringen och hur ett innovativt förslag kan lämnas in, se:

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/28


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8753 – HASCO/Magna/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 37/09)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 24 januari 2018 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Huayu Automotive Systems Co., Ltd (HASCO, Kina), kontrollerat av Shanghai Automotive Industry Corporation Group (SAIC, Kina).

Magna International Inc. (Magna, Kanada).

HASCO Magna Electric Drive System Co., Ltd, (E-Drive Ltd, Kina).

HASCO och Magna förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över E-Drive Ltd.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   HASCO: verksamt inom produktion och försäljning av fordonskomponenter för ett antal olika biltillverkare.

—   Magna: globalt verksamt inom tillverkning och tillhandahållande av fordonskomponenter, inbegripet elektriska drivlinesystem.

—   E-Drive Ltd: verksamt inom montering av elmotorer, växellådor, växelriktare och andra tillhörande delar i elektriska drivlinesystem och försäljning av dessa till tillverkare av originalutrustning (OEM-tillverkare).

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8753 – HASCO/Magna/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/30


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8761 – ReAssure/Actaeon)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 37/10)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 26 januari 2018 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

ReAssure Limited, kontrollerat av Swiss Re Ltd (Swiss Re, Schweiz).

Actaeon (Actaeon, Förenade kungariket).

Swiss Re förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, fullständig kontroll över Actaeon.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Swiss Re: grossistleverantör av återförsäkringar, försäkringar och andra försäkringsbaserade former av risköverföring för både livförsäkrings- och skadeförsäkringsprodukter, även för slutkunder.

—   Actaeon: tillhandahållande av traditionella livförsäkringsbaserade pensions-, spar- och investeringsprodukter främst till slutkunder och till ett begränsat antal företagsupplägg (koncerner). Actaeons produkter är huvudsakligen stängda för nya företag och i avveckling, både på individuell nivå och på koncernnivå.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8761 – ReAssure/Actaeon

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Rättelser

1.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 37/31


Rättelse till tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande beträffande import av biodiesel med ursprung i Argentina

( Europeiska unionens officiella tidning C 34 av den 31 januari 2018 )

(2018/C 37/11)

Sidan 37, punkt 3 i

I stället för:

”i)

offentligt tillhandahållande av varor eller tjänster mot för låg ersättning, t.ex. tillhandahållande av sojabönor,”

ska det stå:

”i)

offentligt tillhandahållande av varor eller tjänster mot för låg ersättning, t.ex. tillhandahållande av sojabönor och sojabönsolja,”.