ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 32

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
29 januari 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 32/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 32/02

Mål C-214/16: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 29 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Förenade kungariket) – C. King mot The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Begäran om förhandsavgörande — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Direktiv 2003/88/EG — Arbetstidens förläggning — Artikel 7 — Kontant ersättning för ej uttagen semester som betalas ut då anställningen avslutas — Nationell lagstiftning enligt vilken en arbetstagare måste ta ut sin årliga semester utan att det är fastställt huruvida semesterlön utgår)

2

2018/C 32/03

Mål C-265/16: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Torino – Italien) – VCAST Limited mot R.T.I. SpA (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiv 2001/29/EG — Artikel 5.2 b — Undantag för privatkopiering — Artikel 3.1 — Överföring till allmänheten — Särskilt tekniskt förfarande — Tillhandahållande av en molntjänst för fjärrstyrd videoinspelning (cloud computing) som möjliggör mångfaldigande av upphovsrättsskyddade verk utan att den berörda rättsinnehavaren har lämnat sitt tillstånd — Tjänsteleverantörens aktiva roll vid inspelningen)

3

2018/C 32/04

Mål C-514/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 28 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Relação de Guimarães – Portugal) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade mot José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Begäran om förhandsavgörande — Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon — Direktiv 72/166/EEG — Artikel 3.1 — Begreppet användning av fordon — Olycka som inträffat på ett jordbruksföretag — Olycka där en stillastående jordbrukstraktor, vars motor var igång för att driva en pump för spridning av bekämpningsmedel, var inblandad)

3

2018/C 32/05

Mål C-107/16: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 23 november 2017 – (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Pordenone – Italien) – brottmål mot Giorgio Fidenato (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Jordbruk — Genetiskt modifierade livsmedel och foder — Nödåtgärder — Nationell åtgärd som syftar till att förbjuda odling av den genetiskt modifierade majssorten MON 810 — Antagande och vidmakthållande av åtgärden — Förordning (EG) nr 1829/2003 — Artikel 34 — Förordning (EG) nr 178/2002 — Artiklarna 53 och 54 — Villkor för tillämpning — Försiktighetsprincipen)

4

2018/C 32/06

Mål C-476/16: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – Kroatien) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo mot Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Fråga huruvida det hänskjutande organet är att betrakta som en domstol — Oberoende — Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas)

5

2018/C 32/07

Mål C-491/16: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP mot Maxiflor –Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 53.2 och 99 i domstolens rättegångsregler — Förordning (EG) nr 1260/1999 — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Artikel 3.1 — Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen — Begreppet flerårigt program — Tillämpningsområde)

5

2018/C 32/08

Mål C-496/16: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Tyskland) – verställighet av en europeisk arresteringsorder mot Pál Aranyosi (Begäran om förhandsavgörande — Samarbete på det polisiära och straffrättsliga området — Rambeslut 2002/584/RIF — Europeisk arresteringsorder — Skäl för att neka verkställighet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 4 — Förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling — Förhållandena i fängelser i den medlemsstat som utfärdat arresteringsordern — Återkallande av den domstol som utfärdat den europeiska arresteringsordern — Hypotetisk fråga — Anledning saknas att döma i målet)

6

2018/C 32/09

Mål C-615/16: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Giovanna Judith Kerr mot Fazenda Pública (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 15.2 och artikel 135.1 f — Nyttjanderätt till fast egendom — Undantag från skatteplikt — Tillämpningsområde — Begreppet förmedling)

7

2018/C 32/10

Mål C-131/17: Domstolens beslut (sjätte avdelningen avdelningen) av den 23 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Relação do Porto – Portugal) – Hélder José Cunha Martins mot Fundo de Garantia Automóvel (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol — Det finns ingen fråga som avser någon annan unionsrättslig bestämmelse än stadgan om de grundläggande rättigheterna — Domstolen saknar behörighet)

7

2018/C 32/11

Mål C-232/17: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Budai Központi Kerületi Bíróság – Ungern) – VE mot WD (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler — Skydd för konsumenter — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga villkor i konsumentavtal — Låneavtal i utländsk valuta — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och om skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågan besvaras — Uppenbart att talan ska avvisas)

8

2018/C 32/12

Mål C-243/17: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP mot António da Silva Rodrigues (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 53.2 och 99 i domstolens rättegångsregler — Förordning (EG) nr 1260/1999 — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Artikel 3.1 — Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen — Begreppet flerårigt program — Tillämpningsområde)

8

2018/C 32/13

Mål C-259/17: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Budai Központi Kerületi Bíróság – Ungern) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi mot Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler — Konsumentskydd — Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal — Kreditavtal i utländsk valuta — Bristfälliga uppgifter rörande de faktiska omständigheterna och relevanta nationella bestämmelser i det nationella målet samt bristande motivering av varför frågorna behöver besvaras — Uppenbart att begäran ska avvisas)

9

2018/C 32/14

Mål C-314/17: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 23 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad – Bulgarien) – Geocycle Bulgaria EOOD mot Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Principerna om skatteneutralitet och effektivitet — Systemet för omvänd betalningsskyldighet — Mottagaren av fakturan nekas avdragsrätt för ingående mervärdesskatt — Skattemyndighetens beslut att ålägga förvärvaren av en vara skatt)

10

2018/C 32/15

Mål C-486/17: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 23 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Italien) – Olympus Italia Srl mot Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster — Direktiv 2014/24/EU — Artikel 4 — Tröskelvärden för offentlig upphandling — Kontrakt som företer ett bestämt gränsöverskridande intresse — Uppenbart att begäran inte kan upptas till sakprövning)

10

2018/C 32/16

Mål C-453/17 P: Överklagande ingett den 27 juli 2017 av Laure Camerin av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 1 juni 2017 i mål T-647/16, Camerin mot parlamentet

11

2018/C 32/17

Mål C-467/17 P: Överklagande ingett den 1 augusti av Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 6 juni 2017 i mål T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio mot parlamentet och rådet

11

2018/C 32/18

Mål C-593/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 13 oktober 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Mål C-624/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof Den Haag (Nederländerna) den 6 november 2017 – Strafzaak mot Tronex BV

12

2018/C 32/20

Mål C-629/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 18 oktober 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA mot Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Mål C-637/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) den 15 november 2017 – Cogeco Communications Inc mot Sport TV Portugal, m.fl.

14

2018/C 32/22

Mål C-662/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 27 november 2017 – E. G. mot Republiken Slovenien

15

2018/C 32/23

Mål C-663/17 P: Överklagande ingett den 24 november 2017 av Europeiska centralbanken av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 12 september 2017 i mål T-247/16, Fursin m.fl. mot Europeiska centralbanken

16

2018/C 32/24

Mål C-664/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Areios Pagos (Grekland) den 27 november 2017 – Ellinika Nafpigeia AE mot Panagiotis Anagnostopoulos m.fl.

17

 

Tribunalen

2018/C 32/25

Mål T-401/11 P RENV-RX: Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Missir Mamachi di Lusignano m.fl. mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Mord på en tjänsteman och hans maka — Regel om att det i fråga om skadestånd ska råda överensstämmelse mellan begäran, klagomål och talan — Skyldighet att säkerställa skydd för personal i unionens tjänst — Orsakssamband — Ekonomisk skada — Solidariskt ansvar — Beaktande av de förmåner som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna — Ideell skada — En institutions ansvar för den ideella skada en avliden tjänsteman har lidit — En institutions ansvar för den ideella skada en avliden tjänstemans rättsinnehavare har lidit)

19

2018/C 32/26

Mål T-249/15: Tribunalens dom av den 11 december 2017 – JT mot EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket QUILAPAYÚN — Relativt registreringshinder — Välkänt varumärke — Artikel 8.2 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.2 c i förordning (EU) 2017/1001) — Varumärkesinnehavare)

20

2018/C 32/27

Mål T-771/15: Tribunalens dom av den 12 december 2017 – Hochmann Marketing mot EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket bittorrent — Artikel 76.1 och 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 95.1 och 95.2 i förordning (EU) 2017/1001) — Bevisuppgifter som förebringats vid annulleringsenheten har inte beaktats — Artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning 2017/1001))

21

2018/C 32/28

Mål T-35/16: Tribunalens dom av den 12 december 2017 – Sony Computer Entertainment Europe mot EUIPO – Vieta Audio (Vita) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket Vita — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EG) 2017/1001) — Användning i förhållande till de berörda produkterna — Motiveringsskyldighet)

21

2018/C 32/29

Mål T-61/16: Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Coca-Cola mot EUIPO – Mitico (Master) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Master — De äldre EU-figurmärkena Coca-Cola och det äldre nationella figurmärket C — Relativt registreringshinder — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé — Bevis om kommersiell användning, utanför unionen, av ett kännetecken som innehåller det sökta varumärket — Logiska slutledningar — Beslut som antagits efter det att tribunalen ogiltigförklarat ett äldre beslut — Artiklarna 8.5 och 65.6 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 8.5 och 72.6 i förordning (EU) 2017/1001))

22

2018/C 32/30

Mål T-120/16: Tribunalens dom av den 6 december 2017 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) ((EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska Unionen — Figurmärke Burlington — Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE — Äldre EU-figurmärke och äldre nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 ((sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)) — Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning — Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001))

23

2018/C 32/31

Mål T-121/16: Tribunalens dom av den 6 december 2017 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärke BURLINGTON THE ORIGINAL — Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE — Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE — Äldre EU-figurmärke och nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning — Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001))

24

2018/C 32/32

Mål T-122/16: Tribunalens dom av den 6 december 2017 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärke Burlington — Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE — Äldre EU-figurmärke och äldre nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning — Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001))

24

2018/C 32/33

Mål T-123/16: Tribunalens dom av den 6 december 2017 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Ordmärke BURLINGTON — Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE — Äldre EU-figurmärke och äldre nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning — Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) — Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001))

25

2018/C 32/34

Mål T-125/16: Tribunalens dom av den 11 december 2017 – Léon Van Parys mot kommissionen (Tullunion — Import av bananer från Ecuador — Uppbörd av importtullar i efterhand — Ansökan om eftergift av importtull — Beslut som har meddelats efter det att tribunalen har ogiltigförklarat ett tidigare beslut — Rimlig tidsfrist)

26

2018/C 32/35

Mål T-250/16 P: Tribunalens dom av den 5 december 2017 – Spadafora mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Talan ogillad i första instans eftersom det var uppenbart att den i vissa delar inte kunde tas upp till prövning och i övriga delar var ogrundad — Yrkande om ogiltigförklaring — Tjänsten som chef för enheten Juridisk rådgivning vid Olaf — Urvalsförfarande — Urvalskommitté — Sökanden har inte upptagits på den short-list över sökande som föreslås för den slutliga intervjun med tillsättningsmyndigheten — Opartiskhet — Skadeståndsyrkande — Förlust av en möjlighet — Målet är färdigt för avgörande)

26

2018/C 32/36

Mål T-332/16: Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Colgate-Palmolive mot EUIPO (360o) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket 360 — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.3 i förordning 2017/1001))

27

2018/C 32/37

Mål T-333/16: Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Colgate-Palmolive mot EUIPO (360o) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket 360o — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.3 i förordning 2017/1001)

28

2018/C 32/38

Mål T-622/16: Tribunalens dom av den 7 december 2017 – sheepworld mot EUIPO (Alles wird gut) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Alles wird gut — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) 207/2009 [nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001])

28

2018/C 32/39

Mål T-728/16: Tribunalens dom av den 5 december 2017 – Tuerck mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Uppräkning av kapitalet för perioden från dagen för ansökan om överföring till dagen för den faktiska överföringen)

29

2018/C 32/40

Mål T-815/16: Tribunalens dom av den 12 december 2017 – For Tune mot EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket opus AETERNATUM — Det äldre EU-ordmärket OPUS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

29

2018/C 32/41

Mål T-893/16: Tribunalens dom av den 5 december 2017 – Xiaomi mot EUIPO – Apple (MI PAD) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om EU-ordmärket MI PAD — Äldre EU-ordmärket IPAD — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Varu- eller tjänsteslagslikhet)

30

2018/C 32/42

Mål T-562/15: Tribunalens beslut av den 26 november 2017 – Federcaccia Toscana m.fl. mot kommissionen (Miljö — Bevarande av vilda fåglar — Arter som får bli föremål för jakt — Villkor som ska iakttas i nationell jaktlagstiftning — Harmoniering av kriterierna för tillämpning av artikel 7.4 i direktiv 2009/147/EG — Period under vilken jakt inte är tillåten i Toskana)

31

2018/C 32/43

Mål T-702/15: Tribunalens beslut av den 20 november 2017 – BikeWorld mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Part företräds av en advokat som inte kan anses vara en utomstående person — Avvisning)

31

2018/C 32/44

Mål T-886/16: Tribunalens beslut av den 23 november 2017 – Nf Nails In Vogue mot EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Återkallelse av det överklagade beslutet — Ändamålet med talan har förfallit — Anledning saknas att döma i saken)

32

2018/C 32/45

Mål T-91/17: Talan väckt den 29 november 2017 – L mot parlamentet

32

2018/C 32/46

Mål T-737/17: Talan väckt den 7 november 2017 – Wattiau mot parlamentet

33

2018/C 32/47

Mål T-740/17: Talan väckt den 2 november 2017 – DEI mot kommissionen

33

2018/C 32/48

Mål T-746/17: Överklagande ingett den 13 november 2017 – TrekStor mot EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Mål T-747/17: Talan väckt den 15 november 2017 – UPF mot kommissionen

35

2018/C 32/50

Mål T-751/17: Talan väckt den 17 november 2017 – Commune de Fessenheim m.fl. mot kommissionen

36

2018/C 32/51

Mål T-755/17: Talan väckt den 20 november 2017 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Echa

37

2018/C 32/52

Mål T-757/17: Talan väckt den 10 november 2017 – Kerstens mot kommissionen

38

2018/C 32/53

Mål T-761/17: Talan väckt den 17 november 2017 – UR mot kommissionen

39

2018/C 32/54

Mål T-770/17: Överklagande ingett den 24 november 2017 – Beats Electronics mot EUIPO – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Mål T-775/17: Talan väckt den 18 november 2017 – Estampaciones Rubí mot kommissionen

40

2018/C 32/56

Mål T-778/17: Talan väckt den 28 november 2017 – Autostrada Wielkopolska mot kommissionen

41

2018/C 32/57

Mål T-784/17: Talan väckt den 4 december 2017 – Strabag Belgium mot parlamentet

43

2018/C 32/58

Mål T-785/17: Överklagande ingett den 27 november 2017 – Ilhan mot EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Mål T-787/17: Överklagande ingett den 28 novmeber 2017 – Parfümerie Akzente mot EUIPO (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Mål T-788/17: Överklagande ingett den 29 november 2017 – Szabados mot EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Mål T-796/17: Överklagande ingett den 6 december 2017 – Mouldpro mot EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2018/C 032/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 22, 22.1.2018

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 13, 15.1.2018

EUT C 5, 8.1.2018

EUT C 437, 18.12.2017

EUT C 424, 11.12.2017

EUT C 412, 4.12.2017

EUT C 402, 27.11.2017

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/2


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 29 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Förenade kungariket) – C. King mot The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

(Mål C-214/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet - Direktiv 2003/88/EG - Arbetstidens förläggning - Artikel 7 - Kontant ersättning för ej uttagen semester som betalas ut då anställningen avslutas - Nationell lagstiftning enligt vilken en arbetstagare måste ta ut sin årliga semester utan att det är fastställt huruvida semesterlön utgår))

(2018/C 032/02)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: C. King

Motparter: The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

Domslut

1)

Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden och rätten till ett effektivt rättsmedel som stadfästs i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas så, att vid tvist mellan en arbetstagare och en arbetsgivare om huruvida arbetstagaren har rätt till årlig betald semester i enlighet med den förstnämnda artikeln utgör de hinder för att arbetstagaren först måste ta ut sin semester innan det kan fastställas huruvida han eller hon har rätt till lön under denna semester.

2)

Artikel 7 i direktiv 2003/88 ska tolkas så, att den utgör hinder för nationella bestämmelser och praxis enligt vilka en arbetstagare fram till dess att anställningen avslutas inte kan överföra och i förekommande fall kumulera rätt till årlig betald semester som inte tagits ut under flera på varandra följande semesterår på grund av arbetsgivarens vägran att betala semesterlön.


(1)  EUT C 222, 20.6.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/3


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale ordinario di Torino – Italien) – VCAST Limited mot R.T.I. SpA

(Mål C-265/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Tillnärmning av lagstiftning - Upphovsrätt och närstående rättigheter - Direktiv 2001/29/EG - Artikel 5.2 b - Undantag för privatkopiering - Artikel 3.1 - Överföring till allmänheten - Särskilt tekniskt förfarande - Tillhandahållande av en molntjänst för fjärrstyrd videoinspelning (cloud computing) som möjliggör mångfaldigande av upphovsrättsskyddade verk utan att den berörda rättsinnehavaren har lämnat sitt tillstånd - Tjänsteleverantörens aktiva roll vid inspelningen))

(2018/C 032/03)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale ordinario di Torino

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: VCAST Limited

Motpart: R.T.I. SpA

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, bland annat artikel 5.2 b i detsamma, utgör hinder för sådana nationella bestämmelser som de som är i fråga i det nationella målet, som ger näringsidkare rätt att tillhandahålla privatpersoner så kallade molntjänster som möjliggör fjärrstyrd videoinspelning för privat bruk av upphovsrättsskyddade verk, genom ett it-system, varvid näringsidkaren spelar en aktiv roll vid inspelningen, utan att rättsinnehavaren har lämnat sitt tillstånd.


(1)  EUT C 270, 25.7.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 28 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Relação de Guimarães – Portugal) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade mot José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

(Mål C-514/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon - Direktiv 72/166/EEG - Artikel 3.1 - Begreppet ”användning av fordon” - Olycka som inträffat på ett jordbruksföretag - Olycka där en stillastående jordbrukstraktor, vars motor var igång för att driva en pump för spridning av bekämpningsmedel, var inblandad))

(2018/C 032/04)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação de Guimarães

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade

Motparter: José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

Domslut

Artikel 3.1 i rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet ska tolkas så, att begreppet ”användning av fordon” i denna bestämmelse inte omfattar en situation där en jordbrukstraktor har varit inblandad i en olycka när traktorns huvudfunktion vid olyckstillfället inte var att tjäna som transportmedel utan att, i egenskap av arbetsmaskin, generera den kraft som behövdes för att driva en pump för spridning av bekämpningsmedel.


(1)  EUT C 475, 13.12.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/4


Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 23 november 2017 – (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Pordenone – Italien) – brottmål mot Giorgio Fidenato

(Mål C-107/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 99 i domstolens rättegångsregler - Jordbruk - Genetiskt modifierade livsmedel och foder - Nödåtgärder - Nationell åtgärd som syftar till att förbjuda odling av den genetiskt modifierade majssorten MON 810 - Antagande och vidmakthållande av åtgärden - Förordning (EG) nr 1829/2003 - Artikel 34 - Förordning (EG) nr 178/2002 - Artiklarna 53 och 54 - Villkor för tillämpning - Försiktighetsprincipen))

(2018/C 032/05)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Pordenone

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Giorgio Fidenato

Avgörande

1)

Artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder, jämförd med artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska tolkas så, att kommissionen inte är skyldig att besluta om nödåtgärder i den mening som avses i sistnämnda artikel om en medlemsstat officiellt informerar kommissionen, i enlighet med artikel 54.1 i sistnämnda förordning, om att det är nödvändigt att vidta sådana åtgärder, när det inte är uppenbart att en produkt som har godkänts genom eller i enlighet med förordning nr 1829/2003 kan innebära en allvarlig risk för människors och djurs hälsa eller miljön.

2)

Artikel 34 i förordning nr 1829/2003, jämförd med artikel 54 i förordning nr 178/2002, ska tolkas så, att en medlemsstat, efter att officiellt ha informerat kommissionen om att det är nödvändigt att vidta nödåtgärder utan att kommissionen har vidtagit någon åtgärd enligt artikel 53 i förordning nr 178/2002, får vidta sådana åtgärder på nationell nivå.

3)

Artikel 34 i förordning nr 1829/2003, jämförd med den i artikel 7 i förordning nr 178/2002 stadgade försiktighetsprincipen, ska tolkas så, att den inte ger medlemsstaterna rätt att vidta provisoriska nödåtgärder i enlighet med artikel 54 i förordning nr 178/2002 med stöd av enbart denna princip, utan att de materiella villkor som föreskrivs i artikel 34 i förordning nr 1829/2003 är uppfyllda.


(1)  EUT C 165, 10.5.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/5


Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – Kroatien) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo mot Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić

(Mål C-476/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler - Fråga huruvida det hänskjutande organet är att betrakta som en domstol - Oberoende - Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas))

(2018/C 032/06)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Svarande: Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić

Avgörande

Begäran om förhandsavgörande som framställts av Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (ministeriet för sjöfart, transport och infrastruktur – direktionen för civil luftfart, telekommunikation och post, Kroatien), genom beslut av den 26 augusti 2016, avvisas.


(1)  EUT C 419, 14.11.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/5


Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP mot Maxiflor –Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

(Mål C-491/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artiklarna 53.2 och 99 i domstolens rättegångsregler - Förordning (EG) nr 1260/1999 - Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 - Artikel 3.1 - Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen - Begreppet ”flerårigt program” - Tillämpningsområde))

(2018/C 032/07)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Motpart: Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

Avgörande

1)

Det är uppenbart att den första och den tredje fråga som ställts av Supremo Tribunal Administrativo (Högsta förvaltningsdomstolen, Portugal) inte kan tas upp till prövning.

2)

Artikel 3.1 andra stycket andra meningen i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen ska tolkas så, att ett operativt program i den mening som avses i artikel 9 f i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna inte omfattas av begreppet flerårigt program i den mening som avses i den förstnämnda bestämmelsen, förutom om programmet redan är föremål för konkreta åtgärder som ska genomföras, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.


(1)  EUT C 441, 28.11.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/6


Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Tyskland) – verställighet av en europeisk arresteringsorder mot Pál Aranyosi

(Mål C-496/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Samarbete på det polisiära och straffrättsliga området - Rambeslut 2002/584/RIF - Europeisk arresteringsorder - Skäl för att neka verkställighet - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 4 - Förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling - Förhållandena i fängelser i den medlemsstat som utfärdat arresteringsordern - Återkallande av den domstol som utfärdat den europeiska arresteringsordern - Hypotetisk fråga - Anledning saknas att döma i målet))

(2018/C 032/08)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Part i målet vid den nationella domstolen

Pál Aranyosi

Avgörande

Anledning saknas att döma med anledning av den begäran om förhandsavgörande som framställts av Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (regional appellationsdomstol i Bremen, Tyskland) genom beslut av den 12 september 2016.


(1)  EUT C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/7


Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Giovanna Judith Kerr mot Fazenda Pública

(Mål C-615/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 15.2 och artikel 135.1 f - Nyttjanderätt till fast egendom - Undantag från skatteplikt - Tillämpningsområde - Begreppet förmedling))

(2018/C 032/09)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Giovanna Judith Kerr

Motpart: Fazenda Pública

Avgörande

Artikel 15.2 och artikel 135.1 f i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att begreppet förmedling i den mening som avses i sistnämnda bestämmelse kan avse en verksamhet, såsom den som bedrivs av klaganden i det nationella målet, under förutsättning att nämnda verksamhet bedrivs av en förmedlare som erhåller betalning för att tillhandahålla tjänster till en av parterna till ett avtal om finansiella transaktioner avseende värdepapper, verksamheten består i att göra vad som krävs för att säljaren och köparen ska skriva under nämnda avtal, utan att förmedlaren själv skriver under avtalet och, under alla omständigheter, utan att förmedlaren har något egenintresse vad gäller innehållet i detta avtal. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera huruvida dessa villkor är uppfyllda i det mål den har att pröva.


(1)  EUT C 151, 15.5.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/7


Domstolens beslut (sjätte avdelningen avdelningen) av den 23 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal da Relação do Porto – Portugal) – Hélder José Cunha Martins mot Fundo de Garantia Automóvel

(Mål C-131/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 47 - Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol - Det finns ingen fråga som avser någon annan unionsrättslig bestämmelse än stadgan om de grundläggande rättigheterna - Domstolen saknar behörighet))

(2018/C 032/10)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação do Porto

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hélder José Cunha Martins

Motpart: Fundo de Garantia Automóvel

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de frågor som har hänskjutits av Tribunal da Relação do Porto (Appellationsdomstolen i Porto, Portugal).


(1)  EUT C 168, 29.5.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/8


Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Budai Központi Kerületi Bíróság – Ungern) – VE mot WD

(Mål C-232/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler - Skydd för konsumenter - Direktiv 93/13/EEG - Oskäliga villkor i konsumentavtal - Låneavtal i utländsk valuta - Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och om skälen till varför det är nödvändigt att tolkningsfrågan besvaras - Uppenbart att talan ska avvisas))

(2018/C 032/11)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: VE

Svarande: WD

Avgörande

Den begäran om förhandsavgörande som framställdes av Budai Központi Kerületi Bíróság (centrala distriktsdomstolen i Buda, Ungern), genom beslut av den 10 april 2017, avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.


(1)  EUT C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/8


Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP mot António da Silva Rodrigues

(Mål C-243/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artiklarna 53.2 och 99 i domstolens rättegångsregler - Förordning (EG) nr 1260/1999 - Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 - Artikel 3.1 - Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen - Begreppet ”flerårigt program” - Tillämpningsområde))

(2018/C 032/12)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Motpart: António da Silva Rodrigues

Avgörande

1)

Artikel 3.1 första stycket i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen ska tolkas så, att för oegentlighetet som är varken kontinuerliga eller upprepade löper preskriptionstiden från den dag då oegentligheten begicks.

2)

Det är uppenbart att den andra, tredje och fjärde fråga som ställts av Supremo Tribunal Administrativo (Högsta förvaltningsdomstolen, Portugal) inte kan tas upp till prövning.


(1)  EUT C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/9


Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 21 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Budai Központi Kerületi Bíróság – Ungern) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi mot Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

(Mål C-259/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler - Konsumentskydd - Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal - Kreditavtal i utländsk valuta - Bristfälliga uppgifter rörande de faktiska omständigheterna och relevanta nationella bestämmelser i det nationella målet samt bristande motivering av varför frågorna behöver besvaras - Uppenbart att begäran ska avvisas))

(2018/C 032/13)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi

Svarande: Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

Avgörande

Begäran om förhandsavgörande som hänskjutits från Budai Központi Kerületi Bíróság (Buda centrala distriktsdomstol, Ungern) genom beslut av den 31 mars 2017 avvisas, då det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.


(1)  EUT C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/10


Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 23 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad – Bulgarien) – ”Geocycle Bulgaria” EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Mål C-314/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamt system för mervärdesskatt - Principerna om skatteneutralitet och effektivitet - Systemet för omvänd betalningsskyldighet - Mottagaren av fakturan nekas avdragsrätt för ingående mervärdesskatt - Skattemyndighetens beslut att ålägga förvärvaren av en vara skatt))

(2018/C 032/14)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande:”Geocycle Bulgaria” EOOD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Avgörande

Principerna om skatteneutralitet och effektivitet av det gemensamma systemet för mervärdesskatt ska tolkas så, att de utgör hinder för att en medlemsstat nekar mottagaren av en leverans rätten att dra av den ingående mervärdesskatten när en och samma leverans är föremål för mervärdesskatt först hos leverantören genom att leverantören beräknar mervärdesskatten på den faktura vederbörande har utställt, och därefter hos förvärvaren, för det fall nationell lagstiftning inte föreskriver någon möjlighet att ändra mervärdesskatten när det finns ett beslut om efterbeskattning.


(1)  EUT C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/10


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 23 november 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Italien) – Olympus Italia Srl mot Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

(Mål C-486/17) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler - Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster - Direktiv 2014/24/EU - Artikel 4 - Tröskelvärden för offentlig upphandling - Kontrakt som företer ett bestämt gränsöverskridande intresse - Uppenbart att begäran inte kan upptas till sakprövning))

(2018/C 032/15)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Olympus Italia Srl

Motpart: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

ytterligare deltagare i rättegången: Crimo Italia Srl

Avgörande

Det är uppenbart att begäran om förhandsavgörande som framställts av Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Regionala förvaltningsdomstolen i Basilicate, Italien) genom beslut av den 22 juli 2017, vilket inkom till domstolen den 10 augusti 2017, inte kan upptas till sakprövning.


(1)  EUT C 374, 6.11.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/11


Överklagande ingett den 27 juli 2017 av Laure Camerin av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 1 juni 2017 i mål T-647/16, Camerin mot parlamentet

(Mål C-453/17 P)

(2018/C 032/16)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Laure Camerin (ombud: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Genom beslut av den 30 november 2017 ogillade domstolen (tionde avdelningen) överklagandet.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/11


Överklagande ingett den 1 augusti av Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 6 juni 2017 i mål T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio mot parlamentet och rådet

(Mål C-467/17 P)

(2018/C 032/17)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss (ombud: F. Longo, avvocato)

Övriga parter i målet: Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

Genom beslut av den 29 november 2017 ogillade domstolen (femte avdelningen) överklagandet och förordnade att Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss skulle bära sina rättegångskostnader.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 13 oktober 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Hannover

(Mål C-593/17)

(2018/C 032/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Motpart: Hauptzollamt Hannover

Tolkningsfrågor

1)

Är kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 767/2014 av den 11 juli 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (1) giltig?

2)

För det fall den första frågan ska besvaras nekande: Ska kommissionens förklarande anmärkningar till undernummer 1902 3010 i den kombinerade nomenklaturen som publicerades den 4 mars 2015 beaktas vid tolkningen av undernummer1902 3010 KN, i den del som fritering där anges som exempel på en industriell torkningsprocess?


(1)  EUT L 209, 2014, s. 12


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof Den Haag (Nederländerna) den 6 november 2017 – Strafzaak mot Tronex BV

(Mål C-624/17)

(2018/C 032/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Gerechtshof Den Haag

Part i målet vid den nationella domstolen

Tronex BV

Tolkningsfrågor

1)

a.

Ska en affärsinnehavare som till sin leverantör (det vill säga importören, grossisten, distributören, tillverkaren eller någon annan som han har erhållit föremålet från) skickar tillbaka ett föremål som återlämnats av en konsument, eller ett föremål som har utgått ur vederbörandes sortiment, på grund av ett gällande avtal mellan affärsinnehavaren och leverantören, betraktas som en innehavare som gör sig av med föremålet i den mening som avses i artikel 3.1 i ramdirektivet (1)?

b.

Har det för svaret på fråga 1.1 betydelse huruvida det rör sig om ett föremål som är behäftat med brister eller defekter som lätt kan åtgärdas?

c.

Har det för svaret på fråga 1.1 betydelse huruvida det rör sig om ett föremål som är behäftat med så omfattande eller allvarliga brister eller defekter att föremålet inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål?

2)

a.

Ska en affärsinnehavare eller en leverantör som till en uppköpare (av restpartier) säljer vidare ett föremål som affärsinnehavaren eller leverantören har fått i retur av en konsument, eller ett föremål som har utgått ur vederbörandes sortiment, betraktas som en innehavare som gör sig av med föremålet i den mening som avses i artikel 3.1 i ramdirektivet?

b.

Har det för svaret på fråga 2.1 betydelse hur stor köpeskilling uppköparen betalar till affärsinnehavaren eller leverantören?

c.

Har det för svaret på fråga 2.1 betydelse huruvida det rör sig om ett föremål som är behäftat med brister eller defekter som lätt kan åtgärdas?

d.

Har det för svaret på fråga 2.1 betydelse huruvida det rör sig om ett föremål som är behäftat med så omfattande eller allvarliga brister eller defekter att föremålet inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål?

3)

a.

Ska en uppköpare som säljer vidare ett stort parti varor som denne har köpt från affärsinnehavare och leverantörer, varor som konsumenter har återlämnat och/eller varor som har utgått ur sortimentet till en (utländsk) tredje part betraktas som en innehavare som gör sig av med ett parti varor i den mening som avses i artikel 3.1 i ramdirektivet?

b.

Har det för svaret på fråga 3.1 betydelse hur stor köpeskilling nämnda tredje part betalar till uppköparen?

c.

Har det för svaret på fråga 3.1 betydelse huruvida partiet varor även innefattar några varor som är behäftade med brister eller defekter som lätt kan åtgärdas?

d.

Har det för svaret på fråga 3.1 betydelse huruvida partiet varor även innefattar några varor som är behäftade med så omfattande eller allvarliga brister eller defekter att föremålet inte längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål?

e.

Har det för svaret på fråga 3.3 och fråga 3.4 betydelse hur stor andel av hela det parti varor som sålts vidare till tredje part som utgörs av defekta varor? Om så är fallet, vilken procentandel utgör i så fall brytpunkten?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s. 3).


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 18 oktober 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA mot Adega Cooperativa de Borba CRL

(Mål C-629/17)

(2018/C 032/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Motpart: Adega Cooperativa de Borba CRL

Tolkningsfråga

Ska uttrycket ”upplysningar vilka i handeln visar … andra egenskaper hos varorna” i artikel [3].1 c i direktiv 2008/95/EG (1) – med avseende på prövningen av om det föreligger hinder för registrering av kännetecken eller upplysningar som en sökande har för avsikt att anta som beteckning för vinprodukter – tolkas så, att det omfattar varje hänvisning i verbala uttryck som antagits som varumärke till ordet adega (källare), på grund av att det är vanligt att detta ord används för att beteckna anläggningar och lokaler i vilka processen för framställning av denna typ av varor äger rum, i ett fall där detta ord (adega) är ett av flera ord som tillsammans utgör firman för den juridiska person som ansöker om registrering av varumärket?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) EUT L 299, 2008, s. 25.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugal) den 15 november 2017 – Cogeco Communications Inc mot Sport TV Portugal, m.fl.

(Mål C-637/17)

(2018/C 032/21)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Cogeco Communications Inc

Svarande: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Tolkningsfrågor

1)

Kan artiklarna 9.1, 10.2, 10.3 och 10.4 i direktiv 2014/104/EU (1) av den 26 december 2014, och övriga bestämmelser i detta samt tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att de ger upphov till rättigheter för ett enskilt rättssubjekt (i förevarande fall ett rörelsedrivande aktiebolag som bildats enligt kanadensisk rätt) vilka detta rättssubjekt kan göra gällande i domstol gentemot ett annat enskilt rättssubjekt (i förevarande fall ett rörelsedrivande aktiebolag som bildats enligt portugisisk rätt) i samband med en talan om ersättning för skada som påstås ha vållats till följd av en överträdelse av konkurrensrätten, särskilt när medlemsstaternas frist för att införliva direktivet med nationell rätt enligt artikel 21.1 i direktivet inte hade löpt ut den dag då talan väcktes (den 27 februari 2015)?

2)

Kan artikel 10.2, 10.3 och 10.4 i direktivet, och övriga bestämmelser i detta samt tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att det är oförenligt med dessa att tillämpa en sådan nationell bestämmelse som artikel 498.1 i den portugisiska Código Civil (civillagen) – när de tillämpas på omständigheter som inträffat före offentliggörandet, ikraftträdandet och den föreskrivna sista dagen för införlivande av direktivet, i ett mål vid domstol i vilket talan likaså väckts före sistnämnda dag – som

a)

fastställer en preskriptionstid på tre år för skadeståndsanspråk som grundas på utomobligatoriskt skadeståndsansvar,

b)

föreskriver att denna preskriptionstid på tre år ska börja löpa den dag då den skadelidande får kännedom om sin rättighet, även om vederbörande inte känner till vem som är ansvarig för skadan eller skadans fullständiga omfattning, och

c)

inte innehåller någon bestämmelse som kräver eller tillåter att nämnda preskriptionstid tillfälligt inte löper eller avbryts enbart på grund av att en konkurrensmyndighet vidtagit åtgärder inom ramen för en utredning eller ett förfarande med avseende på en överträdelse av konkurrensrätten som skadeståndstalan avser?

3)

Kan artikel 9.1 i direktivet, och övriga bestämmelser i detta samt tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att det är oförenligt med dessa att tillämpa en sådan nationell bestämmelse som artikel 623 i den portugisiska Código de Processo Civil (lagen om rättegången i tvistemål) – när de tillämpas på omständigheter som inträffat före ikraftträdandet av direktivet och före den dag då direktivet senast skulle införlivas, i ett mål vid domstol i vilket talan likaså väckts före sistnämnda dag – som

a)

föreskriver att ett lagakraftvunnet avgörande i ett överträdelseförfarande inte har några verkningar i ett tvistemål i vilket rättsförhållanden som grundas på överträdelsen är föremål för prövning? eller (beroende på den tolkning som görs)

b)

stadgar att ett sådant lagakraftvunnet avgörande i ett överträdelseförfarande i förhållande till tredje man endast utgör en motbevisbar presumtion för förekomsten av de omständigheter som innebär att rekvisiten för påföljd och överträdelse är uppfyllda, i ett tvistemål i vilket rättsförhållanden som grundas på överträdelsen är föremål för prövning?

4)

Kan artiklarna 9.1, 10.2, 10.3 och 10.4 i direktivet, artikel 288 tredje stycket i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller andra bestämmelser i primär- eller sekundärrätten, pejudikat eller tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att det är oförenligt med dessa att tillämpa sådana bestämmelser i nationell rätt som artikel 498.1 i den portugisiska Código Civil (civillagen) och artikel 623 i den portugisiska Código de Processo Civil (lagen om rättegången i tvistemål) – när de tillämpas på omständigheter som inträffat före offentliggörandet, ikraftträdandet och den föreskrivna sista dagen för införlivande av direktivet, i ett mål vid domstol i vilket talan likaså väckts före sistnämnda dag – som inte beaktar direktivets ordalydelse eller syfte och som inte syftar till att uppnå det resultat som eftersträvas med direktivet?

5)

I andra hand, för det fall att EU-domstolen besvarar någon av de föregående frågorna jakande, önskas svar på följande fråga: Kan artikel 22 i direktivet, och övriga bestämmelser i detta samt tillämpliga allmänna principer i unionsrätten, tolkas så, att det är oförenligt med dessa att den nationella domstolen i detta mål tillämpar artikel 498.1 i den portugisiska Código Civil (civillagen) eller artikel 623 i den portugisiska Código de Processo Civil (lagen om rättegången i tvistemål) i deras nu gällande lydelse men tolkade och tillämpade på ett sådant sätt att de är förenliga med artikel 10 i direktivet?

6)

För det fall att fråga 5 ska besvaras jakande önskas svar på följande fråga: Kan ett enskilt rättssubjekt åberopa artikel 22 i direktivet gentemot ett annat enskilt rättssubjekt i ett mål vid nationell domstol om ersättning för skada som påstås ha vållats till följd av en överträdelse av konkurrensrätten?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (EUT L 349, 2014, s. 1).


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 27 november 2017 – E. G. mot Republiken Slovenien

(Mål C-662/17)

(2018/C 032/22)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: E.G.

Motpart: Republika Slovenien

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Ska intresset från sökandens sida att fullfölja förfarandet i enlighet med artikel 46[.2] andra stycket i det andra direktivet om asylförfaranden (1) tolkas så, att status som subsidiärt skyddsbehövande inte ger samma rättigheter och förmåner som flyktingstatus för det fall att utlänningar som beviljas internationellt skydd visserligen enligt nationell rätt ges samma rättigheter och förmåner, men där varaktigheten eller upphörandet av internationellt skydd fastställs på olika sätt, eftersom flyktingstatus beviljas permanent, men personen upphör att vara en flykting när de omständigheter som ledde till att han eller hon erkändes som flykting inte längre föreligger, medan subsidiärt skydd beviljas för en tidsbegränsad period och förlängs om skälen därför föreligger?

2)

Ska intresset från sökandens sida att fullfölja förfarandet i enlighet med artikel 46[.2] andra stycket i det andra direktivet om asylförfaranden tolkas så, att status som subsidiärt skyddsbehövande inte ger samma rättigheter och förmåner som flyktingstatus för det fall att utlänningar som beviljas internationellt skydd visserligen enligt nationell rätt ges samma rättigheter och förmåner men de accessoriska rättigheter som baseras på dessa rättigheter och förmåner är annorlunda?

3)

Är det mot bakgrund av klagandens individuella situation nödvändigt att bedöma huruvida beviljande av flyktingstatus under de faktiska omständigheter som är aktuella i förevarande fall skulle ge honom fler rättigheter än dem som han erkänns genom beviljande av subsidiärt skydd, eller är det för att det ska föreligga ett intresse i enlighet med artikel 46[.2] andra stycket i det andra direktivet om asylförfaranden tillräckligt med en reglering i lagen [Orig. s. 8] enligt vilken det görs skillnad mellan accessoriska rättigheter som baseras på de rättigheter och förmåner som är kopplade till de två formerna av internationellt skydd?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 2013,s. 60).


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/16


Överklagande ingett den 24 november 2017 av Europeiska centralbanken av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 12 september 2017 i mål T-247/16, Fursin m.fl. mot Europeiska centralbanken

(Mål C-663/17 P)

(2018/C 032/23)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska centralbanken (ombud: E. Koupepidou och C. Hernández Saseta, B. Schneider, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Klaganden(a)s yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del som det framgår att de sökande aktieägarna hade ett intresse och talerätt vid tribunalen angående talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet (punkt 2 i den operativa delen av den överklagade beslutet),

anta ett slutgiltigt beslut i sak och avvisa talan som väckts av de sökande aktieägarna, och

förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopar klaganden tre grunder.

1.

Första grunden: De sökande aktieägarna (det vill säga Trasta Komercbankas aktieägare, i motsats till Trasta Komercbanka som sådan) hade inget intresse av att väcka talan om ogiltigförklaring som skiljer sig från Trasta Komercbankas rättsliga intresse.

Till stöd för den första grunden har följande argument anförts:

Sökanden har gjort gällande att tribunalen felaktigt tolkade rättspraxis som kräver att aktieägarna visar att de har ett särskilt intresse av att väcka talan mot ett beslut riktat till det företag som de delvis kontrollerade. I synnerhet gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning när den i sitt beslut av den 12 september 2017 fann att denna rättspraxis inte var tillämplig i mål T-247/16.

De sökande aktieägarna har inte visat att de har ett separat intresse i förhållande till det som Trasta Komercbanka har. Deras rättsliga ställning har inte påverkats av det omtvistade beslutet (i motsats till likvidationsbeslutet, vilket är en särskild handling). De sökande aktieägarna kan inte sägas ha ett rättsligt intresse i Trasta Komercbanka, som har banklicens, som skiljer sig från Trasta Komercbankas eget rättsliga intresse av att ha banklicens.

I synnerhet bör intresset i att begära skadestånd eller aktieägares ekonomiska intresse i att erhålla utdelning inte betraktas som ett separat rättsligt intresse.

2.

Andra grunden: De sökande aktieägarna har ingen talerätt, eftersom det omtvistade beslutet inte berör dem personligen.

Till stöd för den andra grunden har följande argument anförts:

De sökande aktieägarnas är inte personligen berörda av det omtvistade beslutet, eftersom det inte påverkar dem på grund av vissa egenskaper som är specifika för dem.

Det omtvistade beslutet har inte placerat de sökande aktieägarna i en annan rättslig ställning i förhållande till övriga aktieägare eller Trasta Komercbanka som sådan.

3.

Tredje grunden: De sökande aktieägarna har ingen talerätt, eftersom det omtvistade beslutet inte berörde dem direkt.

Till stöd för den tredje grunden har följande argument anförts:

De sökande aktieägarna är inte direkt berörda av det omtvistade beslutet, eftersom deras rättigheter inte har påverkats väsentligt i den mening som avses i rättspraxis.

Enbart ekonomisk förlust till följd av det omtvistade beslutet leder inte till slutsatsen att deras rättsliga ställning (i motsats till Trasta Komercbankas) har påverkats, oberoende av storleken på dessa ekonomiska effekter.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Areios Pagos (Grekland) den 27 november 2017 – Ellinika Nafpigeia AE mot Panagiotis Anagnostopoulos m.fl.

(Mål C-664/17)

(2018/C 032/24)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Areios Pagos

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ellinika Nafpigeia AE

Motparter: Panagiotis Anagnostopoulos m.fl.

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 1 i direktiv 98/50/EG tolkas på så sätt att vid bedömningen av huruvida det föreligger en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet, ska begreppet ”ekonomisk enhet” anses omfatta en helt självständig produktionsenhet som har kapacitet att uppnå sitt ekonomiska mål utan att behöva utnyttja (genom köp, lån eller hyra) externa produktionsmedel (råvaror, personal, mekanisk utrustning, delar av slutprodukten, supporttjänster, ekonomiska resurser etc.)? Eller är det tvärtom tillräckligt för att det ska anses vara fråga om en ”ekonomisk enhet” att produktionsenhetens verksamhetsföremål tydligt kan särskiljas, att det faktiskt är fråga om rörelsedrivande verksamhet och att det är möjligt att på ett effektivt sätt organisera produktionsmedlen (råvaror, maskiner och annan utrustning, personal och supporttjänster) för att kunna uppnå nämnda mål, oberoende av huruvida den nya verksamhetsinnehavaren utnyttjar externa produktionsmedel eller att denne i ett konkret fall inte har lyckats uppnå målet?

2)

Ska artikel 1 i direktiv 98/50/EG tolkas på så sätt att det inte ska anses föreligga en övergång i ett fall där överlåtarens eller förvärvarens – eller bådas – avsikt inte endast är att den nya verksamhetsinnehavaren framgångsrikt ska fortsätta att driva verksamheten, utan även att verksamheten ska upphöra i samband med en kommande avveckling av det aktuella företaget?


Tribunalen

29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/19


Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Missir Mamachi di Lusignano m.fl. mot kommissionen

(Mål T-401/11 P RENV-RX) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Mord på en tjänsteman och hans maka - Regel om att det i fråga om skadestånd ska råda överensstämmelse mellan begäran, klagomål och talan - Skyldighet att säkerställa skydd för personal i unionens tjänst - Orsakssamband - Ekonomisk skada - Solidariskt ansvar - Beaktande av de förmåner som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna - Ideell skada - En institutions ansvar för den ideella skada en avliden tjänsteman har lidit - En institutions ansvar för den ideella skada en avliden tjänstemans rättsinnehavare har lidit))

(2018/C 032/25)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shanghai, Kina) och 6 övriga klagande vars namn anges i bilaga till domen (ombud: advokaterna F. Di Gianni, G. Coppo och A. Scalini)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och D. Martin)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) meddelade den 12 maj 2011 i mål Missir Mamachi di Lusignano/kommissionen (F-50/09, REUP, EU:F:2011:55), med yrkande om upphävande av denna dom.

Domslut

1)

Dom av den 12 maj 2011, Missir Mamachi di Lusignano/kommissionen (F-50/09), upphävs i den del Europeiska unionens personaldomstol bifallit Europeiska kommissionens invändning om rättegångshinder mot yrkandet om ersättning för den ideella skada som vållats Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano och Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, varav de två sistnämnda företräds av Anne Sintobin.

2)

Dom av den 12 maj 2011, Missir Mamachi di Lusignano/kommissionen (F-50/09), upphävs i den del Europeiska unionens personaldomstol bifallit kommissionens invändning om rättegångshinder mot yrkandet om ersättning för den ideella skada som Livio Missir Mamachi har lidit.

3)

Dom av den 12 maj 2011, Missir Mamachi di Lusignano/kommissionen (F-50/09), upphävs i den del Europeiska unionens personaldomstol begränsat kommissionens ansvar till 40 procent, vad avser den ekonomiska skada som vållats Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano och Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, varav de två sistnämnda företräds av Anne Sintobin.

4)

Överklagandet ogillas i övrigt.

5)

Kommissionen förpliktas att solidariskt betala ett belopp på 3 000 000 euro, med avdrag för de förmåner enligt tjänsteföreskrifterna ingår i detta belopp och som betalats eller ska betalas till Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano och Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, varav de två sistnämnda företräds av Anne Sintobin, som ersättning för den ekonomiska skada ovannämnda personer har lidit.

6)

Kommissionen ska solidariskt betala ett belopp på 100 000 euro till Carlo Missir Mamachi di Lusignano, för den ideella skada han lidit.

7)

Kommissionen ska solidariskt betala ett belopp på 100 000 euro till Giustina Missir Mamachi di Lusignano, för den ideella skada hon lidit.

8)

Kommissionen ska solidariskt betala ett belopp på 100 000 euro till Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, som företräds av Anne Sintobin, för den ideella skada han lidit.

9)

Kommissionen ska solidariskt betala ett belopp på 100 000 euro till Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, som företräds av Anne Sintobin, för den ideella skada han lidit.

10)

Kommissionen ska solidariskt betala ett sammanlagt belopp på 50 000 euro till Stefano Missir Mamachi di Lusignano, och övriga klagande, vars namn framgår av bilagan, i deras egenskap av arvtagare till Livio Missir Mamachi di Lusignano, för den ideella skada de lidit.

11)

På de ersättningar som avses i punkterna 6–10 ovan ska dröjsmålsränta utgå från dagen för avkunnandet av förevarande dom till dess full betalning sker, enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, ökad med två procentenheter.

12)

Överklagandet ogillas i övrigt.

13)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna för överklagandeförfarandet.

14)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna för förfarandet i första instans.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/20


Tribunalens dom av den 11 december 2017 – JT mot EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN)

(Mål T-249/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket QUILAPAYÚN - Relativt registreringshinder - Välkänt varumärke - Artikel 8.2 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.2 c i förordning (EU) 2017/1001) - Varumärkesinnehavare))

(2018/C 032/26)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: JT (ombud: advokaten A. Mena Valenzuela)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: E. Zaera Cuadrado)

Motparter vid EUIPO:s överklagandenämnd: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago, Chile) och de 7 övriga motparter i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd vars namn återfinns i bilagan.

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 13 mars 2015 (ärende R 354/2014-2) om ett invändningsförfarande mellan, å ena sidan, JT och, å andra sidan, Eduardo Carrasco Pirard jämte de övriga motparter i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd vars namn återfinns i bilagan.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 13 mars 2015 (ärende R 354/2014-2), ogiltigförklaras.

2)

Övriga yrkanden som framställts i överklagandet ogillas.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 337, 12.10.2015.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/21


Tribunalens dom av den 12 december 2017 – Hochmann Marketing mot EUIPO – BitTorrent (bittorrent)

(Mål T-771/15) (1)

((EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-ordmärket bittorrent - Artikel 76.1 och 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 95.1 och 95.2 i förordning (EU) 2017/1001) - Bevisuppgifter som förebringats vid annulleringsenheten har inte beaktats - Artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning 2017/1001)))

(2018/C 032/27)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Hochmann Marketing GmbH, tidigare Bittorrent Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Hoppe, M. Terhaag och C. Schwarz)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard-Monguiral och M. Capostagno)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: BitTorrent, Inc. (San Francisco, Kalifornien, Förenta staterna)

Saken

Överklagande av det beslut som femte överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 31 augusti 2015 (ärende R 2275/2013–5) om ett upphävandeförfarande mellan BitTorrent och Bittorrent Marketing.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Hochmann Marketing GmbH, tidigare Bittorrent Marketing GmbH, ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 191, 30.5.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/21


Tribunalens dom av den 12 december 2017 – Sony Computer Entertainment Europe mot EUIPO – Vieta Audio (Vita)

(Mål T-35/16) (1)

((EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-ordmärket Vita - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i förordning (EG) 2017/1001) - Användning i förhållande till de berörda produkterna - Motiveringsskyldighet))

(2018/C 032/28)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: S. Malynicz, QC)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: H. Kunz)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Vieta Audio, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten I. Barroso Sánchez-Lafuente)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 12 november 2015 (ärende R 2232/2014-5), om ett upphävandeförfarande mellan Vieta Audio och Sony Computer Entertainment Europe.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 12 november 2015 (ärende R 2232/2014-5), om ett upphävandeförfarande mellan Vieta Audio och Sony Computer Entertainment Europe, ogiltigförklaras.

2)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Sony Computer Entertainment Europe.

3)

Vieta Audio ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 106, 21.3.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/22


Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Coca-Cola mot EUIPO – Mitico (Master)

(Mål T-61/16) (1)

((”EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Master - De äldre EU-figurmärkena Coca-Cola och det äldre nationella figurmärket C - Relativt registreringshinder - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé - Bevis om kommersiell användning, utanför unionen, av ett kännetecken som innehåller det sökta varumärket - Logiska slutledningar - Beslut som antagits efter det att tribunalen ogiltigförklarat ett äldre beslut - Artiklarna 8.5 och 65.6 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 8.5 och 72.6 i förordning (EU) 2017/1001)”))

(2018/C 032/29)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Förenta staterna) (ombud: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone och A. Dykes, solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten A.-E. Malami)

Saken

Ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 2 december 2015 (ärende R 1251/2015-4) om ett invändningsförfarande mellan The Coca-Cola Company och Mitico.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 2 december 2015 (ärende R 1251/2015-4) ogiltigförklaras.

2)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta The Coca-Cola Companys rättegångskostnader, även de kostnader som uppkommit för företaget under förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.

3)

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 111, 29.3.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/23


Tribunalens dom av den 6 december 2017 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Mål T-120/16) (1)

(((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska Unionen - Figurmärke Burlington - Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE - Äldre EU-figurmärke och äldre nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 ((sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)) - Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning - Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé - Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001)))

(2018/C 032/30)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (Saint Helier, Jersey) (ombud: A. Norris, barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland) (ombud: advokaten A. Parr)

Saken

Angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 11 januari 2016 (ärende R 94/2014-4) om ett invändningsförfarande mellan Tulliallan Burlington och Burlington Fashion.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Tulliallan Burlington Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/24


Tribunalens dom av den 6 december 2017 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

(Mål T-121/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Figurmärke BURLINGTON THE ORIGINAL - Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE - Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE - Äldre EU-figurmärke och nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) - Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning - Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé - Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001)))

(2018/C 032/31)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (ombud: A. Norris, barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland) (ombud: advokaten A. Parr)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 11 januari 2016 (ärende R 2501/2013-4), om ett invändningsförfarande mellan Tulliallan Burlington och Burlington Fashion.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Tulliallan Burlington Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/24


Tribunalens dom av den 6 december 2017 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Mål T-122/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Figurmärke Burlington - Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE - Äldre EU-figurmärke och äldre nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) - Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning - Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé - Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001)))

(2018/C 032/32)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (ombud: A. Norris, barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland) (ombud: advokaten A. Parr)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 11 januari 2016 (ärende R 2409/2013-4), om ett invändningsförfarande mellan Tulliallan Burlington och Burlington Fashion.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Tulliallan Burlington Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/25


Tribunalens dom av den 6 december 2017 – Tulliallan Burlington mot EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Mål T-123/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Ordmärke BURLINGTON - Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE - Äldre EU-figurmärke och äldre nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) - Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning - Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé - Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001)))

(2018/C 032/33)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (ombud: A. Norris, barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Tyskland) (ombud: advokaten A. Parr)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 11 januari 2016 (ärende R 1635/2013-4), om ett invändningsförfarande mellan Tulliallan Burlington och Burlington Fashion.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Tulliallan Burlington Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/26


Tribunalens dom av den 11 december 2017 – Léon Van Parys mot kommissionen

(Mål T-125/16) (1)

((Tullunion - Import av bananer från Ecuador - Uppbörd av importtullar i efterhand - Ansökan om eftergift av importtull - Beslut som har meddelats efter det att tribunalen har ogiltigförklarat ett tidigare beslut - Rimlig tidsfrist))

(2018/C 032/34)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande:: Firma Léon Van Parys NV (Anvers, Belgien) (ombud: advokaterna P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke och J. Auwerx)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Caeiros, B.-R. Killmann och E. Manhaeve)

Saken

Dels en talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2016) 95 slutlig av den 20 januari 2016 om att det var motiverat att bokföra importtullarna i efterhand och att det var motiverat att medge eftergift med avseende på en gäldenär men att eftergift med avseende på en annan gäldenär var motiverat avseende en del men inte avseende en annan del, och om ändring av kommissionens beslut K(2010) 2858 slutlig av den 6 maj 2010, dels en ansökan om fastställelse av att artikel 909 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 1993, 253, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1), har haft rättsverkningar i förhållande till sökanden efter domen av den 19 mars 2013, Firma Van Parys/kommissionen (T-324/10, EU:T:2013:136).

Domslut

1)

Artikel 1.4 i kommissionens beslut K(2016) 95 slutlig av den 20 januari 2016 om att det var motiverat att bokföra importtullarna i efterhand och att det var motiverat att medge eftergift med avseende på en gäldenär men att eftergift med avseende på en annan gäldenär var motiverat avseende en del men inte avseende en annan del, och om ändring av kommissionens beslut K(2010) 2858 slutlig av den 6 maj 2010, ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Firma Léon Van Parys NV.


(1)  EUT C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/26


Tribunalens dom av den 5 december 2017 – Spadafora mot kommissionen

(Mål T-250/16 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Talan ogillad i första instans eftersom det var uppenbart att den i vissa delar inte kunde tas upp till prövning och i övriga delar var ogrundad - Yrkande om ogiltigförklaring - Tjänsten som chef för enheten ”Juridisk rådgivning” vid Olaf - Urvalsförfarande - Urvalskommitté - Sökanden har inte upptagits på den short-list över sökande som föreslås för den slutliga intervjun med tillsättningsmyndigheten - Opartiskhet - Skadeståndsyrkande - Förlust av en möjlighet - Målet är färdigt för avgörande))

(2018/C 032/35)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Sergio Spadafora (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten G. Belotti)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis G. Gattinara och C. Berardis-Kayser, därefter G. Gattinara och L. Radu Bouyon)

Saken

Överklagande av det beslut som Europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) meddelade den 7 april 2016, Spadafora/kommissionen (F-44/15, EU:F:2016:69), med yrkande om upphävande av det beslutet.

Domslut

1)

Det beslut som Europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) meddelade den 7 april 2016, Spadafora/kommissionen (F-44/15, EU:F:2016:69), upphävs med undantag av den del i vilken personaldomstolen fann att det var uppenbart att yrkandet om fastställelse – till följd av ogiltigförklaringen av beslutet av den 30 juni 2014 genom vilket generaldirektören för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) tillsatte D på tjänsten som chef för enheten ”Juridisk rådgivning” inom direktoratet ”Bistånd vid utredningar”, och av beslut Ares(2015) 43686 av den 5 januari 2015 av Europeiska kommissionens vice ordförande K. Georgieva om avslag på klagandens klagomål R/994/14 – av att förfarandet för tillsättning var rättsstridigt från den tidpunkt då rättsstridigheten konstaterades inte kunde tas upp till prövning.

2)

Överklagandet ogillas i övrigt.

3)

Beslutet av den 30 juni 2014 genom vilket Olafs generaldirektör tillsatte D på tjänsten som chef för enheten ”Juridisk rådgivning” inom direktoratet ”Bistånd vid utredningar” ogiltigförklaras.

4)

Beslut Ares(2015) 43686 av den 5 januari 2015 av Europeiska kommissionens vice ordförande K. Georgieva om avslag på klagandens klagomål R/994/14 ogiltigförklaras.

5)

Talan i första instans ogillas i den del Sergio Spadafora har yrkat ersättning för ekonomisk skada till följd av förlusten av möjligheten att utses till tjänsten som chef för enheten ”Juridisk rådgivning” inom direktoratet ”Bistånd vid utredningar” inom Olaf.

6)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna såväl i målet om överklagande som i målet i första instans.


(1)  EUT C 251, 11.7.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/27


Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Colgate-Palmolive mot EUIPO (360o)

(Mål T-332/16) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket 360 - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) - Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning - Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.3 i förordning 2017/1001)))

(2018/C 032/36)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: advokaterna M. Zintler och A. Stolz)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Rajh)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 14 april 2016 (ärende R 2288/2015-4) om en ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket 360o.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Colgate–Palmolive Co. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 296, 16.8.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/28


Tribunalens dom av den 7 december 2017 – Colgate-Palmolive mot EUIPO (360o)

(Mål T-333/16) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket 360o - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001) - Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning - Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.3 i förordning 2017/1001))

(2018/C 032/37)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Colgate-Palmolive (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: advokaterna M. Zintler och A. Stolz)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Rajh)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 14 april 2016 (ärende R 2287/2015–4) om en ansökan om registrering av figurmärket 360o som EU-varumärke

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Colgate-Palmolive Co. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 296, 16.8.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/28


Tribunalens dom av den 7 december 2017 – sheepworld mot EUIPO (Alles wird gut)

(Mål T-622/16) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Alles wird gut - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) 207/2009 [nu artikel 7.1 b i förordning (EU) 2017/1001]))

(2018/C 032/38)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: sheepworld AG (Ursensollen, Tyskland) (ombud: advokaten S. von Rüden)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Schifko)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 16 juni 2016 (ärende R 212/2016-4) angående registreringen av ordmärket Alles wird gut som EU-varumärke.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

sheepworld AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 383, 17.10.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/29


Tribunalens dom av den 5 december 2017 – Tuerck mot kommissionen

(Mål T-728/16) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring av nationella pensionsrättigheter - Uppräkning av kapitalet för perioden från dagen för ansökan om överföring till dagen för den faktiska överföringen))

(2018/C 032/39)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sabine Tuerck (Woluwe-Saint-Pierre, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och L. Radu Bouyon)

Saken

Talan med stöd av artikel 270 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 10 december 2015 om fastställelse av överföringen till unionens pensionssystem av de pensionsrättigheter som Sabine Tuerck förvärvat innan hon trädde i unionens tjänst.

Domslut

1)

Europeiska kommissionens beslut av den 10 december 2015 om fastställelse av överföringen till unionens pensionssystem av de pensionsrättigheter som Sabine Tuerck förvärvat innan hon trädde i unionens tjänst, ogiltigförklaras.

2)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/29


Tribunalens dom av den 12 december 2017 – For Tune mot EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

(Mål T-815/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket opus AETERNATUM - Det äldre EU-ordmärket OPUS - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)))

(2018/C 032/40)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: For Tune sp. z o.o. (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten K. Popławska)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden: Simplicity trade GmbH (Oelde, Tyskland)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 14 september 2016 (ärende R 152/2016-2), om ett invändningsförfarande mellan Simplicity trade och For Tune.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

For Tune z o.o. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 14, 16.1.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/30


Tribunalens dom av den 5 december 2017 – Xiaomi mot EUIPO – Apple (MI PAD)

(Mål T-893/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om EU-ordmärket MI PAD - Äldre EU-ordmärket IPAD - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001) - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Varu- eller tjänsteslagslikhet))

(2018/C 032/41)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Xiaomi, Inc. (Peking, Kina) (ombud: advokaterna T. Raab och C. Tenkhoff)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Ivanauskas)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: J. Olsen, P. Andreottola, solicitors, och G. Tritton, barrister)

Saken

Överklagande av det beslut som första överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 22 september 2016 (ärende R 363/2016-1), angående ett invändningsförfarande mellan Apple och Xiaomi.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Xiaomi, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 46, 13.2.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/31


Tribunalens beslut av den 26 november 2017 – Federcaccia Toscana m.fl. mot kommissionen

(Mål T-562/15) (1)

((Miljö - Bevarande av vilda fåglar - Arter som får bli föremål för jakt - Villkor som ska iakttas i nationell jaktlagstiftning - Harmoniering av kriterierna för tillämpning av artikel 7.4 i direktiv 2009/147/EG - Period under vilken jakt inte är tillåten i Toskana))

(2018/C 032/42)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Federcaccia Toscana (Florens, Italien) och fem övriga sökande vars namn anges i bilaga till beslutet (ombud: advokaten A. Bruni)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och C. Hermes)

Saken

Talan enligt artikel 265 FEUF om fastställande av att kommissionen rättsstridigt underlåtit att uppdatera vissa italienska uppgifter i den handling avseende nyckelbegrepp vilken upprättats av Ornis-kommittén i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 2010, s. 7), en talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens skrivelse av den 6 oktober 2014, i vilken denna angav att förlängningen av jaktsäsongen för vissa fågelarter i Italien inte är förenlig med unionsbestämmelserna, och en talan enligt artikel 268 FEUF om ersättning för den skada som sökandena anser sig ha lidit till följd av att kommissionen underlåtit att uppdatera de italienska uppgifterna.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Federcaccia Toscana och de andra sökande vars namn anges i bilagan ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 381, 16.11.2015.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/31


Tribunalens beslut av den 20 november 2017 – BikeWorld mot kommissionen

(Mål T-702/15) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Part företräds av en advokat som inte kan anses vara en utomstående person - Avvisning))

(2018/C 032/43)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: BikeWorld (Sankt Ingbert, Tyskland) (ombud: advokat J. Jovy)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, B. Stromsky och T. Maxian Rusche)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut (EU) 2016/151 av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd SA.31550 (2012/C) (f.d. 2012/NN) som Tyskland har genomfört till förmån för Nürburgring (EUT L 34, 2016, s. 1).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

BikeWorld GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 68, 22.2.2016.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/32


Tribunalens beslut av den 23 november 2017 – Nf Nails In Vogue mot EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY)

(Mål T-886/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Återkallelse av det överklagade beslutet - Ändamålet med talan har förfallit - Anledning saknas att döma i saken))

(2018/C 032/44)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Nf Nails In Vogue, SL (Arganda del Rey, Spanien) (ombud: advokaten L. Jáudenes Sánchez)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Gája och E. Scheffer)

Motpart vid överklagandenämnden: Nails & Beauty Factory GmbH, tidigare Nails & Beauty Vertriebs GmbH (Kiel, Tyskland)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 5 oktober 2016 (ärende R 202/2016-1) om ett invändningsförfarande mellan Nf Nails IN Vogue och Nails & Beauty Vertriebs.

Avgörande

1)

Det saknas anledning att döma i saken.

2)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Nf Nails In Vogue, SL.


(1)  EUT C 63, 27.2.2017.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/32


Talan väckt den 29 november 2017 – L mot parlamentet

(Mål T-91/17)

(2018/C 032/45)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: L (ombud: advokaten I. Coutant Peyre)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som tillsättningsmyndigheten vid Europaparlamentet fattade den 31 augusti 2016, i vilket myndigheten underkände två läkarintyg som sökanden lämnat in till rättfärdigande av viss frånvaro från arbetsplatsen samt slog fast att frånvaro var otillåten.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Det föreligger åsidosättande av de principer om skydd för uppgiftslämnare (whistle blowers) som följer av unionsrätten och litauisk rätt.

2.

Andra grunden: Parlamentet har åsidosatt sin omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/33


Talan väckt den 7 november 2017 – Wattiau mot parlamentet

(Mål T-737/17)

(2018/C 032/46)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Francis Wattiau (Bridel, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet om att sökanden ska utge ett belopp på 843,01 euro, som framgår av avräkningskontorets detaljräkning nr 244,

såvitt det är nödvändigt, ogiltigförklara AIPN:s beslut av den 2 augusti 2017,

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden anfört en invändning om rättsstridighet avseende det avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och Fédération des hôpitaux luxembourgeois (Luxemburgska sjukhusförbundet), om att sjukvårdskostnaderna för de som omfattas av det gemensamma sjukförsäkringssystemet (RCAM) ska höjas med 15 procent. Till stöd för denna invändning om rättstridighet har sökanden åberopat två grunder

1.

Den första grunden avser ett åsidosättande av principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet och artiklarna 12 och 14 i protokollet om immunitet och privilegier.

2.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av principen om sund ekonomisk förvaltning, som framgår av artikel 30 i förordning nr 966/2012 och av artikel 43 i de gemensamma bestämmelserna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska unionen.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/33


Talan väckt den 2 november 2017 – DEI mot kommissionen

(Mål T-740/17)

(2018/C 032/47)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A. E. (DEI) (Aten, Grekland) (ombud: E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras och D. Waelbroeck)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2017)5622 final av den 14 augusti 2017 i ärendet SA.38101 (2015/NN) (f.d. 2013/CP) – Påstått statligt stöd som Republiken Grekland gett Alouminion SA, i form av sänkta eltaxor till följd av en skiljedom, i den del kommissionen genom detta beslut upphäver sina beslut av den 12 juni 2014 och den 25 mars 2015,

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2017)5622 final av den 14 augusti 2017 i ärendet SA.38101 (2015/NN) (f.d. 2013/CP), i den del kommissionen i detta beslut slår fast att inget statligt stöd har getts till Alouminion SA och att det följaktligen saknas skäl att inleda det formella granskningsförfarande som föreskrivs i artikel 108.2 FEUF,

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2017)5622 final av den 14 augusti 2017 i ärendet SA.38101 (2015/NN) (f.d. 2013/CP), i den del kommissionen i detta beslut slår fast att ändamålet med DEI:s klagomål avseende det statliga stöd som framgår av skälen i beslut 346/2012 av den grekiska energiregleringsmyndigheten (Rythmistiki Archi Energeias, Grekland) förfallit med beaktande av utgången i skiljedomstolens dom 1/2013 (permanenta skiljedomstolen vid den ovannämnda energiregleringsmyndigheten), och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sju grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har gjort en uppenbart felaktig rättstillämpning, då den missförstått domen i mål C-228/16 P. Det angripna beslutet strider mot denna dom.

2.

Andra grunden: Kommissionen har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 24.2 i förordning 2015/1589 (1) och har åsidosatt denna bestämmelse och rätten att bli hörd innan ett beslut fattas samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

3.

Tredje grunden: Bristande och mostridig motivering samt åsidosättande av skyldigheten att granska samtliga relevanta rättsliga och faktiska omständigheter med avseende på bedömningen enligt vilken den överenskommelse som träffats i skiljeförfarandet, till följd av vilken den ovannämnda skiljedomen 1/2013 meddelades, bestämde de ”klara och objektiva parametrar” som ”begränsade skiljedomarnas bedömningsutrymme” och som fick som ”logisk konsekvens” att eltaxan bestämdes till ett slutligt belopp.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen har gjort en uppenbart felaktig rättstillämpning, vid tolkningen och tillämpningen av kriteriet avseende en rationell privat investerare som verkar i en marknadsekonomi och artiklarna 107.1 och 108.2 FEUF, med avseende på bedömningen att den eltaxa som fastställts genom skiljedomstolens dom utgör ”en logisk konsekvens av de korrekt bestämda parametrarna i överenskommelsen i skiljeförfarandet”.

5.

Femte grunden: Kommissionen har gjort en uppenbart felaktig rättstillämpning, vid tolkningen och tillämpningen av artiklarna 107 och 108 FEUF, med avseende på bedömningen att kommissionen inte är skyldig att göra komplicerade ekonomiska bedömningar. Kommissionen har även gjort en uppenbart felaktig rättstillämpning och en uppenbart felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna genom att den underlät att pröva avgörande frågor om huruvida det förelåg ett statligt stöd eller inte.

6.

Sjätte grunden: Kommissionen har gjort en uppenbart felaktig rättstillämpning, vid tolkningen och tillämpningen av artikel 107.1 FEUF, åsidosatt sin skyldighet att lämna en tillräcklig motivering och gjort en uppenbart felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna, i samband med beslutet att inte vidta åtgärder med anledning av DEI:s klagomål från år 2012, i enlighet med artikel 108.2 FEUF, varvid den grundade sin bedömning på den omständigheten att ”ändamålet” med detta klagomål ”förfallit” till följd av skiljedomstolens dom 1/2013.


(1)  Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 248, 2015, s. 9).


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/35


Överklagande ingett den 13 november 2017 – TrekStor mot EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Mål T-746/17)

(2018/C 032/48)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: TrekStor Ltd (Hongkong, Kina) (ombud: advokaterna O. Spieker, M. Alber och A. Schönfleisch)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornien, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”i.Beat jump” – EU-varumärke nr 4 729 075

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 12 september 2017 i ärende R 2236/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det innebär bifall av motpartens ansökan om upphävande och upphäver klagandens rättigheter i fråga om EU-varumärke nr 4 729 075

ogilla motpartens ansökan om upphävande, och

förplikta motparten och EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de nödvändiga kostnader som uppkommit för klaganden vid överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Grunder

Åsidosättande av artikel 58.1 a i förordning nr 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 18.1 a i förordning nr 2017/1001.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/35


Talan väckt den 15 november 2017 – UPF mot kommissionen

(Mål T-747/17)

(2018/C 032/49)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Union des Ports de France – UPF (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna C. Vannini och E. Moraïtou)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan mot kommissionens beslut K(2017) 5176 slutlig av den 27 juli 2017 om stödordning nr SA.38398 (2016/C, f.d. 2015/E) som Frankrike har genomfört (nedan kallat det omtvistade beslutet), åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Sökanden gör gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning när det gäller huruvida skatteåtgärden till förmån för de franska hamnarna kvalificeras som statligt stöd i sin helhet, i strid med kriteriet om verksamhet av ekonomisk karaktär. Sökanden anser att kommissionen genom att i sitt beslut slå fast att skattebefrielsen till förmån för de franska hamnarna kvalificeras som statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF, utan att precisera att beteckningen stöd begränsas endast till hamnarnas ekonomiska verksamheter, i princip gjorde en felaktig rättstillämpning.

2.

Andra grunden: Sökanden gör gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning angående bedömningen av verksamheter av ekonomisk karaktär som betalas av de franska hamnarna. Sökanden anser att kommissionen även gjorde en felaktig rättstillämpning i sin analys av verksamheter av ekonomisk karaktär som bedrivs av de franska hamnarna, av två anledningar:

kommissionen skulle i det omtvistade beslutet ha underlåtit att beakta vissa verksamheter som bedrivs av de franska hamnarna,

vad gäller flera andra av de franska hamnarnas verksamheter upprepade kommissionen endast de allmänna principerna som slagits fast i EU-domstolens praxis om offentlig finansiering av hamninfrastruktur utan att dra någon slutsats huruvida de är av ekonomisk natur eller inte, trots att det rörde sig om kriteriet för tillämpning av regler om statligt stöd.

3.

Tredje grunden: Sökanden gör gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning och underlät att tillräckligt motivera villkoren angående snedvridningen av konkurrensen och påverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater. Kommissionen gjorde en felaktig bedömning när den fann att den aktuella skattebefrielsen kunde leda till snedvridningar av konkurrensen och ha en påverkan på handeln mellan EU:s medlemsstater, vad gäller de franska hamnarna generellt och särskilt hamnar på öar och utomeuropeiska hamnar. Sökanden anser att det omtvistade beslutet inte är tillräckligt motiverat då kommissionen förutsatte, utan att anföra stöd för sin ståndpunkt, att villkoren i förevarande fall var uppfyllda.

4.

Fjärde grunden: Sökanden göra gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning vid förfarandet för granskning av befintligt stöd och åsidosatte artikel 108.1 och 108.2 FEUF, jämförd med proportionalitetsprincipen, genom att å ena sidan kräva att de franska myndigheterna bevisar förenligheten med den inre marknaden av systemet med befrielse från bolagsskatt till förmån för de franska hamnarna. Härmed kastade kommissionen om bevisbördan och handlade som om det gällde begäran om godkännande av en ny stödordning. Å andra sidan, genom att ålägga de franska myndigheterna att helt och hållet undanröja nämnda system för skattebefrielse utan att visa att någon ändring får göras, vilket inte kan göra det förenligt med unionsrättens regler för statligt stöd, åsidosatte kommissionen artikel 108.1 och 108.2 FEUF, artikel 2 i förordning nr 2015/1589 och proportionalitetsprincipen.

5.

Femte grunden: Sökanden gör gällande att kommissionen åsidosatte principen om god förvaltningssed genom att kräva undanröjandet av systemet för skattebefrielse då kommissionen lät stödordningar för hamnar i andra medlemsstater bestå som inte garanterade lika konkurrensvillkor mellan de olika europeiska hamnarna, utan istället ledde till nya konkurrenssnedvridningar i strid med den roll som tilldelats kommissionen att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl. Detta innebär att principen om opartiskhet, som är en nödvändig följd av principen om god förvaltningssed, åsidosattes.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/36


Talan väckt den 17 november 2017 – Commune de Fessenheim m.fl. mot kommissionen

(Mål T-751/17)

(2018/C 032/50)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Frankrike), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Frankrike), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Frankrike) och Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaten G. de Rubercy)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut (K(2017 7119 slutlig) som meddelades av Europeiska kommissionens generalsekretariat den 18 oktober 2017, att inte lämna ut beslutet från Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens som de franska myndigheterna delgavs den 22 mars 2017, angående protokollet om ersättning till EDF till följd av stängningen av Fessenheims kärnkraftverk,

förplikta Europeiska kommissionen att till sökandena lämna ut skrivelsen av den 22 mars 2017 inom en vecka från den dag då dom meddelas av tribunalen, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 4.2 sista stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT 2001, L 145, s. 43), då det fanns ett övervägande allmänintresse som motiverar ett offentliggörande av uppgifterna i fråga.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om rätten till tillgång till handlingar.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om rätten till ett effektivt rättsmedel.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/37


Talan väckt den 20 november 2017 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Echa

(Mål T-755/17)

(2018/C 032/51)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: advokaterna D. Klebs och T. Henze)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som överklagandenämnden vid Europeiska kemikaliemyndigheten antog den 8 september 2017 (ärende A 026-2015), i den mån som överklagandenämnden, med avseende på medlemsstatskommitténs beslut av den 1 oktober 2015 rörande ämnena 1,4-bensendiamin, N, N‘- blandat fenyl och benzyl- derivat (nedan kallade BENPAT) CAS nr 68953-84-4 (nr CE 273-227-8),

delvis ogiltigförklarade beslutet i den mån som det angav att tulldeklaranterna skulle identifiera metaboliter under studien enligt OECD TG 309,

delvis ogiltigförklarade beslutet i den mån som det angav att en studie skulle genomföras i enlighet med OECD TG 308, och

beslutade att uppgiften om bioackumulering skulle strykas ur skälen till nämnda beslut, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

Sökanden har huvudsakligen anfört att överklagandenämnden översked sina befogenheter när den i överklagandeförfarandet gjorde en omfattande prövning och ny bedömning av det motiverade beslutet och på detta sätt (oberättigat i såväl formellt som materiellt hänseenden) kom fram till att medlemsstaternas beslut delvis skulle ogiltigförklaras och ändras.

1.

Första grunden: Överklagandenämnden saknar behörighet med avseende på sakfrågor i utvärderingsförfaranden.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av domstolens Meroni-rättspraxis eftersom överklagandenämnden i egenskap av organ vid en EU-byrå saknar behörighet att anta ett skönsmässigt beslut.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av subsidiaritetsprincipen och principen om tilldelade befogenheter eftersom överklagandenämnden äventyrade medlemsstaternas rättigheter, vilka har institutionaliserats genom deras beslutsbefogenheter i medlemsstatskommittén. Unionsrätten innehåller inte någon rättslig grund på grundval av vilken överklagandenämnden kunde agera.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av bestämmelser i Reach-förordningen (1) då överklagandenämnden inte är behörig att pröva utvärderingsbeslut i sak.

Sökanden har i andra hand anfört att överklagandenämnden enbart har begränsade prövningsbefogenheter med avseende på utvärderingsbeslut enligt artikel 51.8 i Reach-förordningen.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten enligt artikel 296.2 i EUF-fördraget, då överklagandenämnden inte har styrkt sin påstådda behörighet att pröva.

6.

Sjätte grunden: Beslutet innehåller felaktigheter och är rättsstridigt.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 2006, s. 1).


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/38


Talan väckt den 10 november 2017 – Kerstens mot kommissionen

(Mål T-757/17)

(2018/C 032/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 27 mars 2017 som tillställts sökanden i den mån detta innebär att ärendet CMS 15/017 ska återupptas från början,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 7 april 2017 som tillställts sökanden i den mån detta innebär att ärendet CMS 12/063 ska återupptas från början,

bevilja sökanden totalt 40 000 euro i skadestånd, för särskild ideell skada, vilket ska utges av Europeiska kommissionen, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande instans, med tillämpning av artikel 134 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Felaktigt verkställande av domen avseende ogiltigförklaring av den 14 februari 2017, Kerstens mot kommissionen (T-270/16 P, ej publicerat, EU:T:2017:74) och ett åsidosättande av principen ne bis in idem när tillsättningsmyndigheten beslutade att återuppta det disciplinära förfarande för vilket sökanden hade varit föremål.

2.

Andra grunden: Felaktigt verkställande av den ovannämnda domen och åsidosättande av principen om god förvaltningssed, däribland skyldigheten till opartisk och rättvis behandling av ärenden, åsidosättande av oskuldspresumtionen och rätten till försvar, i den mån dessa beslut att återuppta de disciplinära förfarandena inte kunde garantera en rättvis och opartisk behandling av sökandens ärende.

3.

Tredje grunden: Felaktigt verkställande av den ovannämnda domen och åsidosättande av principen om rättssäkerhet och god förvaltningssed, i synnerheten principen om rimlig tidsåtgång, i den mån ett nytt disciplinärt förfarande enligt sökanden också borde ha inletts inom rimlig tid vilket inte skedde i förevarande fall.

4.

Fjärde grunden: Yrkande om särskilt skadestånd på grund av ovannämnda oegentligheter för att ersätta den ideella skada som enligt sökanden orsakats av administrationen i den mån ogiltigförklaring av angripna rättsakterna i sig inte kunde anses kompensera skadan.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/39


Talan väckt den 17 november 2017 – UR mot kommissionen

(Mål T-761/17)

(2018/C 032/53)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: UR (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 11 augusti 2017, som fattats efter omprövning, att inte uppta sökandens namn på reservlistan från uttagningsprov EPSO/AD/322/16,

förplikta kommissionen att under alla omständigheter ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Urvalskommittén gjorde en uppenbart oriktig bedömning genom att anse att sökandens examensbevis inte uppfyllde ett av villkoren för tillträde till uttagningsprovet.

2.

Andra grunden: Alternativt har gjorts gällande att meddelandet om uttagningsprov var rättsstridigt enligt artikel 27 första stycket i tjänsteföreskrifterna. I synnerhet är det omtvistade tillträdesvillkoret inte kopplat till kraven på de tjänster som ska fyllas, såsom dessa beskrivits i meddelandet om uttagningsprov, och strider således mot tjänstens intresse.

3.

Tredje grunden: Ytterligare alternativt har gjorts gällande bristande motivering i det omtvistade beslutet, eftersom de kriterier som uttagningskommittén tillämpade för bedömningen av relevansen av sökandens examensbevis utifrån det omtvistade tillträdesvillkoret inte angetts, vilket hindrar sökanden från att på ett korrekt sätt förbereda sitt försvar.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/40


Överklagande ingett den 24 november 2017 – Beats Electronics mot EUIPO – TrekStor (i.Beat)

(Mål T-770/17)

(2018/C 032/54)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokaten M. Petersenn, I. Fowler och I. Junkar, Solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: TrekStor Ltd (Hongkong, Hongkong)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”i.Beat” – EU-varumärke nr 5 009 139

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 12 september 2017 i förenade ärendena R 2175/2016-4 och R 2213/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det innebar avslag på klagandens överklagande registrerat under nummer R 2175/2016-4 och tillät det omstridda varumärket att fortsatt vara registrerat för MP3-spelare, särskilt för USB flashminne med minihårddiskar, och

förplikta EUIPO, och motparten vid överklagandenämnden för det fall den väljer att intervenera i detta förfarande, att bära rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artiklarna 51 a och 51.2 i förordning nr 207/2009 jämförda med artikel 15 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/40


Talan väckt den 18 november 2017 – Estampaciones Rubí mot kommissionen

(Mål T-775/17)

(2018/C 032/55)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Estampaciones Rubí, SAU (Vitoria-Gasteiz, Spanien) (ombud: advokaterna D. Armesto Macías och K. Caminos García)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till prövning och att de handlingar som bifogats ansökan får åberopas,

besluta om en åtgärd för processledning och ålägga kommissionen att ge in den fullständiga versionen av de handlingar som anges nedan, med avlägsnande av konfidentiella uppgifter om tredje man, om sådana förekommer:

a)

informellt meddelande av den 26 mars 2013 med anledning av de inlagor som översänts den 22 februari och den 4 och 12 mars 2013 (Álava),

b)

”informellt meddelande med anledning av skrivelsen av den 7 november (Álava)” av den 4 december 2012,

ogiltigförklara kommissionens beslut, vilka återspeglas i dessa handlingar,

i andra hand, fastställa att kommissionen överträtt fördragen genom sin passivitet och ålägga kommissionen att besvara sökandens begäran, vilken översänts skriftligen den 31 juli 2017, så att sökanden, i egenskap av stödmottagare, kan utöva sina processuella rättigheter enligt unionsrätten i ett formellt förfarande för granskning av det erhållna stödets förenlighet med unionsrätten, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar i första hand ogiltigförklaring av beslut av kommissionen i vilken denna förklarat att vissa skattemässiga stöd som sökanden erhållit, i form av ett skatteavdrag på 45 procent för vissa investeringsprojekt, är oförenliga med unionsrätten. De spanska skattemyndigheterna, företrädda av Diputación Foral de Álava, har underrättats om besluten genom skrivelser från kommissionen med rubrikerna ”informellt meddelande” av den 4 december 2012 och ”informellt meddelande” av den 26 mars 2013, vilka sökanden haft tillgång till i ett nationellt förfarande.

Sökanden yrkar i andra hand att tribunlen ska fastställa att kommissionens underlåtenhet att vidta åtgärder, i den mening som avses i artikel 265 FEUF, genom att inte ta ställning till sökandens begäran av den 31 juli 2017 genom vilken sökanden uppmanade kommissionen att uttala sig om huruvida de ovannämnda ”informella meddelandena” är juridiskt bindande eller inte, och i förekommande fall genom att inte ta ställning till sökandens begäran om att bli hörd i förfarandet för att kunna framföra sina synpunkter på alla relevanta omständigheter i ärendet.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: De angripna besluten har antagits i strid med obligatoriska lägsta rättssäkerhetskrav.

Sökanden gör gällande att kommissionen inte har iakttagit obligatoriska rättssäkerhetskrav genom att i informella meddelanden ta ställning till huruvida ett statligt stöd är oförenligt med unionsrätten, utan att ha följt det förfarande som föreskrivs i artikel 108.2 FEUF. Detta förfarandefel utgör en kränkning av sökandens grundläggande rättigheter enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.

Andra grunden: Överträdelse av artikel 107.3 FEUF

Sökanden gör gällande att de angripna besluten är felaktiga i det att stödet i fråga i dessa anses vara oförenligt med unionsrätten på grund av att de inte har någon stimulanseffekt.

3.

Tredje grunden: Överträdelse av artikel 265 FEUF

Sökanden gör gällande att den omständigheten att kommissionen inte besvarat sökandens begäran om att den skulle uttala sig om huruvida de ”informella meddelandena” var juridiskt bindande eller inte, och i förekommande fall höra sökanden i det aktuella förfarandet utgör en överträdelse av fördragen som medfört skada för sökanden.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/41


Talan väckt den 28 november 2017 – Autostrada Wielkopolska mot kommissionen

(Mål T-778/17)

(2018/C 032/56)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Autostrada Wielkopolska S.A. (Poznań, Polen) (ombud: advokaterna O. Geiss och D. Tayar)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 25 augusti 2017 i ärende SA.35356 (2013/C) (f.d. 2013/NN, f.d. 2012/N) om det statliga stöd som Polen genomfört till förmån för företaget Autostrada Wielkopolska S.A., och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Sökanden gör gällande att kommissionen åsidosatte vederbörandes rätt till deltagande, särskilt rätten att höras innan det omtvistade beslutet fattades,

kommissionen gav inte sökanden tillräcklig möjlighet att yttra sig över bevisningen från staten,

kommissionen berövade sökanden rätten att yttra sig över nyckeldokument och slutsatser på grundval av vilka kommissionen fattade det omtvistade beslutet, och

möjligheten att dessa underlåtenheter påverkade utgången i detta mål kan inte uteslutas.

2.

Andra grunden: Sökanden gör gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning och felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna genom att tillämpa fel kriterium för att avgöra huruvida villkoren för att tillämpa artikel 107.1 FEUF var uppfyllda samt tillämpade (felaktigt) nämnda kriterium i strid med artikel 107.1 FEUF,

kommissionens slutsats att det fanns en fördel i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF grundas enbart på kriteriet avseende en ”punkt för punkt-jämförelse”,

kommissionen genomförde sin bedömning av kriteriet avseende en privat investerare efter att redan ha bestämt att det fanns en fördel i den mening som aves i artikel 107.1 FEUF,

kommissionens kriterium avseende en ”punkt för punkt-jämförelse” är rättsligt felaktigt,

kommissionen gjorde uppenbart felaktiga bedömningar när den tillämpade kriteriet avseende en ”punkt för punkt-jämförelse”, framför allt genom att inte ta i beaktande relevant information som var tillgänglig vid tidpunkten då den fattade det omtvistade beslutet.

3.

Tredje grunden: Sökanden gör gällande att kommissionen åsidosatte artikel 107.1 FEUF då den gjorde en uppenbart felaktig rättstillämpning och felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna genom att inte tillämpa kriteriet avseende en privat investerare i enlighet med relevant rättspraxis och genom att inte lämna en adekvat motivering,

kommissionen underlät att tillämpa kriteriet avseende en privat investerare som ett led i sin bedömning i enlighet med artikel 107.1 FEUF, i strid med relevant rättspraxis,

kommissionen tog inte i beaktande all relevant information som var tillgänglig vid tidpunkten då det omtvistade beslutet fattades och som en normalt försiktig och noggrann privatägare i en situation som ligger så nära som möjligt den situation som staten befinner sig i normalt sett inte hade ignorerat.

4.

Fjärde grunden: Sökanden gör gällande att kommissionens slutsats om oförenligt stöd baseras på felaktiga slutsatser och är behäftad med inre motsägelser,

kommissionen gjorde en felaktig bedömning genom att komma till slutsatsen att de statliga medlen enbart gynnade investerare.

5.

Femte grunden: Sökanden gör gällande att kommissionen gjorde en uppenbart felaktig rättstillämpning och felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den beräknade det statliga stödet genom att inte göra en egen bedömning och lämna en adekvat motivering,

kommissionens slutats av överkompensation för perioden september 2005 till oktober 2007 är behäftad med fundamentala felaktiga bedömningar,

kommissionen tog inte i beaktande all relevant information som var tillgänglig vid tidpunkten för det omtvistade beslutet.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/43


Talan väckt den 4 december 2017 – Strabag Belgium mot parlamentet

(Mål T-784/17)

(2018/C 032/57)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Strabag Belgium (Antwerpen, Belgien) (ombud: advokaterna M. Schoups, K. Lemmens och M. Lahbib)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan om ogiltigförklaring kan prövas i sak och är välgrundad, och

följaktligen

ogiltigförklara i) Europaparlamentets beslut, av okänt datum, att inte godta Strabag Belgiums anbud avseende upphandlingen av ett allmänt ramavtal för byggentreprenader för Europaparlamentets byggnader (Anbudsinfordran nr 06/D20/2017/M036) i Bryssel, delgivet genom postförsändelse av den 24 november 2017, och ii) Europaparlamentets beslut, av okänt datum, att tilldela kontraktet i den upphandlingen till fem andra anbudsgivare än Strabag Belgium,

bifalla sökandens begäran om att följande handlingar ska lämnas ut:

handlingarna i akten från upphandlingsärendet där kontakterna mellan parlamentet och anbudsgivarna i fråga om onormala priser noterats i enlighet med artikel 160.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2462 av den 30 oktober 2015 om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget,

beslutet, av okänt datum, att tilldela fem andra anbudsgivare kontraktet och att inte tilldela Strabag Belgium kontraktet, och

rapporten med bedömningarna av anbuden, samt

förplikta Europaparlamentet att ersätta samtliga rättegångskostnader i målet.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund, avseende åsidosättande av

i)

artikel 110.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 2012, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28 oktober 2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 286, 2015, s. 1), som föreskriver att kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om tilldelningskriterier, inbegripet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet,

ii)

artikel 151 i dess lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2462 av den 30 oktober 2015 om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget, som slår fast de tillämpliga bestämmelserna vid onormalt låga anbud, och

iii)

artikel 102 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, som slår fast de allmänna principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering för offentliga kontrakt.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/44


Överklagande ingett den 27 november 2017 – Ilhan mot EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

(Mål T-785/17)

(2018/C 032/58)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Ercan Ilhan (Istanbul, Turkiet) (ombud: juristen S. Can)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Time Gate GmbH (Köln, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärket innehållande ordelementen SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 891 276

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 13 september 2017 i ärende R 974/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelats av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 13 september 2017 i ärende R 974/2016-5 och, följaktligen, medge registreringen av varumärket Sportswear Company BIG SAM,

besluta att Time Gate GmbH ska bära sina rättegångskostnader, och

besluta att EUIPO ska bära sina rättegångskostnader.

Grunder

Passivitet enligt artikel 54 i förordning nr 207/2009.

Felaktig bedömning av risken för att kännetecken förväxlas.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/45


Överklagande ingett den 28 novmeber 2017 – Parfümerie Akzente mot EUIPO (GlamHair)

(Mål T-787/17)

(2018/C 032/59)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Parfümerie Akzente GmbH (Pfedelbach, Tyskland) (ombud: advokaterna O. Spieker, A. Schönfleisch och M. Alber)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Unionsordmärket ”Glamhair” – Ansökan nr 15 211 956

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 25 september 2017 i ärende R 82/2017-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/45


Överklagande ingett den 29 november 2017 – Szabados mot EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

(Mål T-788/17)

(2018/C 032/60)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: Andreas Szabados (Grünwald, Tyskland) (ombud: advokaten S. Wobst)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (Barcelona, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”MicroSepar” – Registreringsansökan nr 14 576 532

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 21 september 2017 i ärende R 2420/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


29.1.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/46


Överklagande ingett den 6 december 2017 – Mouldpro mot EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

(Mål T-796/17)

(2018/C 032/61)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Mouldpro ApS (Ballerup, Danmark) (ombud: advokaten W Rebernik)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG (Lüdenscheid, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”MOULDPRO” – EU-varumärke nr 10 022 317

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 16 oktober 2017 i ärende R 2153/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna vid förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder

Olovlig registrering genomförd av ett ombud eller en företrädare, artikel 51.1 b i förordningen om EU-varumärken, jämförd med artikel 8.3.

Tidigare icke registrerade varumärkesrättigheter som används i näringsverksamhet, artikel 53.1 c i förordningen om EU-varumärken, jämförd med artikel 8.4.

Innehavaren ansökte om registrering av varumärket i ond tro, artikel 52.1 b i förordningen om EU-varumärken.