ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 435

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
15 december 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 435/01

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

1

2017/C 435/02

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

6

2017/C 435/03

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

41

2017/C 435/04

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

93

2017/C 435/05

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

111

2017/C 435/06

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

144

2017/C 435/07

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (Offentliggörande av hänvisningar till europeiska bedömningsdokument i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 305/2011)  ( 1 )

152


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 435/1


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 435/01)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Underhåll samt kontroller vid idrifttagande och under drift

26.4.2005

 

 

CEN

EN 1908:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Spännanordningar

11.12.2015

EN 1908:2004

Anmärkning 2.1

19.5.2016

CEN

EN 1909:2017

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Räddning och evakuering

Detta är det första offentliggörandet

EN 1909:2004

Anmärkning 2.1

31.3.2018

CEN

EN 12385-8:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 8: Drag- och drag/bärlinor av kardelkonstruktion för linbaneanläggningar för persontransport

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 9: Slutna bärlinor för linbaneanläggningar för persontransport

24.4.2003

 

 

CEN

EN 12397:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Drift

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 1: Urvalskriterier för linor och deras ändinfästningar

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 2: Säkerhetsfaktorer

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 3: Långsplitsning av 6-kardeliga drag- och bärlinor

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 4: Ändinfästningar

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 5: Lagring, transport, installation och uppspänning

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 6: Kassationskriterier

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 7: Kontroller, reparation och underhåll

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 8: Magnetinduktiv provning

26.4.2005

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Allmänna krav – Del 1: Krav för alla anläggningar

14.8.2015

EN 12929-1:2004

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12929-2:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Allmänna krav – Del 2: Tilläggskrav för 2-liniga pendellinbanor utan bärlinebroms

14.8.2015

EN 12929-2:2004

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12930:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Beräkningar

14.8.2015

EN 12930:2004

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13107:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Anläggningsarbeten

11.12.2015

EN 13107:2004

Anmärkning 2.1

19.5.2016

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Drivsystem och annan mekanisk utrustning

11.12.2015

EN 13223:2004

Anmärkning 2.1

19.5.2016

CEN

EN 13243:2015

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Elektrisk utrustning utom för drivsystem

14.8.2015

EN 13243:2004

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 13796-1:2017

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 1: Linklämmor, rullanordningar, fånganordningar, kabiner, stolar, vagnar, transporterande anordningar för underhåll, medbringare för släpliftar

Detta är det första offentliggörandet

EN 13796-1:2005

Anmärkning 2.1

31.3.2018

CEN

EN 13796-2:2005

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 2: Provning av linklämmors glidningsmotstånd

20.9.2005

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 3: Utmattningsprovning

20.9.2005

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 435/6


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 435/02)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Andningsskydd – Definitioner

4.6.1999

EN 132:1990

Anmärkning 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Andningsskydd – Klassifikation

10.8.2002

EN 133:1990

Anmärkning 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Andningsskydd – Terminologi för komponenter och detaljer

13.6.1998

EN 134:1990

Anmärkning 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Andningsskydd – Ordlista

4.6.1999

EN 135:1990

Anmärkning 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Andningsskydd – Helmasker – Fordringar, provning, märkning

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136–10:1992

Anmärkning 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Andningsskydd – Bärbar tryckluftsapparat med öppet system och halvmask, enbart avsedd för användning med övertryck – Fordringar, provning, märkning

23.11.2007

EN 137:1993

Anmärkning 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Andningsskydd – Sugslangsapparat för helmask, halvmask eller bitmunstycke – Fordringar, provning, märkning

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Andningsskydd – Halv- och kvartsmasker – Fordringar, provning, märkning

6.11.1998

EN 140:1989

Anmärkning 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Andningsskydd – Bitmunstycksenheter – Fordringar, provning, märkning

10.4.2003

EN 142:1989

Anmärkning 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Andningsskydd – Partikelfilter – Fordringar, provning, märkning

24.1.2001

EN 143:1990

Anmärkning 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Anmärkning 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Andningsskydd – Gasflaskventiler – Del 1: Flaskhalsgängor

24.1.2001

EN 144–1:1991

Anmärkning 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Anmärkning 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Anmärkning 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Andningsskydd – Gasflaskventiler – Del 2: Utlopp

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Andningsskydd – Gasflaskventiler – Del 3: Utlopp för dykgaserna Nitrox-blandningar och syrgas

21.2.2004

 

 

 

EN 144–3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Andningsskydd – Bärbar andningsapparat med slutet system för komprimerad oxygen eller komprimerad oxygen/nitrogen – Fordringar, provning, märkning

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145–2:1992

Anmärkning 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Anmärkning 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Andningsskydd – Gängor för ansiktsmasker – Del 1: Anslutning med standardgänga

4.6.1999

EN 148–1:1987

Anmärkning 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Andningsskydd – Gängor för ansiktsmasker – Anslutning med centrumgänga

4.6.1999

EN 148–2:1987

Anmärkning 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Andningsskydd – Gängor för ansiktsmasker – Del 3: Anslutning med gänga M45x3

4.6.1999

EN 148–3:1992

Anmärkning 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Andningsskydd – Filtrerande halvmasker mot partiklar – Fordringar, provning, märkning

6.5.2010

EN 149:2001

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Ögonskydd – Fordringar och specifikationer

10.8.2002

EN 166:1995

Anmärkning 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Ögonskydd – Optiska provningsmetoder

10.8.2002

EN 167:1995

Anmärkning 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Ögonskydd – Icke-optiska provningsmetoder

10.8.2002

EN 168:1995

Anmärkning 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Ögonskydd – Filter vid svetsning och besläktade förfaranden – Fordringar på transmittans

28.8.2003

EN 169:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Ögonskydd – Filter mot ultraviolett strålning – Fordringar på transmittans

28.8.2003

EN 170:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Ögonskydd – Filter mot infraröd strålning – Fordringar på transmittans

10.4.2003

EN 171:1992

Anmärkning 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Ögonskydd – Solglasögon för yrkesarbete

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Anmärkning 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Anmärkning 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Ögonskydd – Skidglasögon för utförsåkning

21.12.2001

EN 174:1996

Anmärkning 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Personligt skydd – Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning och likartatarbete

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Ögonskydd – Filter mot laserstrålning

13.10.2017

EN 207:2009

Anmärkning 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Ögonskydd – Filter för användning under justering av lasrar och lasersystem

6.5.2010

EN 208:1998

Anmärkning 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Andningsskydd – Bärbar tryckluftsapparat med öppet system för dykning – Fordringar, provning, märkning

12.12.2014

EN 250:2000

Anmärkning 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Andningsskydd – Fläktassisterad sugslangsapparat med huva – Fordringar, provning, märkning

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2004

Skyddskläder – Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla

6.10.2005

 

 

 

EN 342:2004/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Skyddskläder – Skydd mot dåligt väder

8.3.2008

EN 343:2003

Anmärkning 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Skyddskläder – Provningsmetod: Bestämning av materials motstånd vid påverkan av små stänk av smält metall

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Hörselskydd – Allmänna fordringar – Del 1: Kåpor

28.8.2003

EN 352–1:1993

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Hörselskydd – Allmänna fordringar – Del 2: Proppar

28.8.2003

EN 352–2:1993

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Hörselskydd – Allmänna fordringar – Del 3: Kåpor monterade på industrihjälm

28.8.2003

EN 352–3:1996

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Hörselskydd – Fordringar och provning – Del 4: Nivåberoende kåpor

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Anmärkning 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Hörselskydd – Fordringar och provning – Del 5: Kåpor med aktiv bullerdämpning

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Anmärkning 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Hörselskydd – Fordringar och provning – Del 6: Kåpor med elektrisk ljudingång

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Hörselskydd – Fordringar och provning – Del 7: Nivåberoende proppar

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Hörselskydd – Säkerhetskrav och provning – Del 8: Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353–1:2014

Personlig fallskyddsutrustning – Styrt glidlås på förankringslina eller skena – Del 1: Styrt glidlås på fast förankringslina eller skena

11.12.2015

 

 

CEN

EN 353–2:2002

Personlig fallskyddutrustning – Styrt glidlås på flexibel förankringslina

28.8.2003

EN 353–2:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Personlig fallskyddsutrustning – Kopplingslinor

9.7.2011

EN 354:2002

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Personlig fallskyddsutrustning – Falldämpare

28.8.2003

EN 355:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Personlig skyddsutrustning med stödjande och fallhindrande funktion – Stödbälten och fallhindrande kopplingslinor för stödutrustning

21.12.2001

EN 358:1992

Anmärkning 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Personlig fallskyddsutrustning – Säkerhetsblock

28.8.2003

EN 360:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Personlig fallskyddsutrustning – Helselar

28.8.2003

EN 361:1992

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Personlig fallskyddsutrustning – Kopplingsanordningar

6.10.2005

EN 362:1992

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Personlig fallskyddsutrustning – Fallskyddssystem

20.6.2008

EN 363:2002

Anmärkning 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Personlig fallskyddsutrustning – Provningsmetoder

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Personlig fallskyddsutrustning – Allmänna fordringar för bruksanvisningar, användning, underhåll, periodisk kontroll, reparation, märkning och förpackning

6.10.2005

EN 365:1992

Anmärkning 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 1: Terminologi och fordringar på prestanda (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374–1:2003

Anmärkning 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 2: Bestämning av motstånd mot penetration

6.10.2005

EN 374–2:1994

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 3: Bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

6.10.2005

EN 374–3:1994

Anmärkning 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Skyddskläder – Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 4: Bestämning av motstånd mot degradation av kemikalier

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer – Del 5: Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Ögonskydd – Automatiska svetsfilter

6.5.2010

EN 379:2003

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Skyddskläder för användare av handhållna kedjesågar – Del 1: Provningsutrustning för provning av motstånd mot genomsågning med kedjesåg

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Sågningsskydd – Del 2: Provningsmetoder för benskydd

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Sågningsskydd – Del 3: Provningsmetoder för skyddskodon

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Sågningsskydd – Del 4: Provningsmetoder för handskar till skydd mot kedjesåg

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381–5:1995

Sågningsskydd – Del 5: Fordringar för benskydd

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Sågningsskydd – Del 7: Fordringar för handskar till skydd mot kedjesåg

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Skyddskläder för användare av handhållna kedjesågar – Del 8: Provningsmetoder för damasker till skydd mot kedjesåg

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Skyddskläder för användare av handhållna kedjesågar – Del 9: Fordringar för damasker till skydd mot kedjesåg

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Sågningsskydd – Del 10: Provningsmetoder för skydd för överkroppen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Sågningsskydd – Del 11: Fordringar för skydd för överkroppen

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Skyddshandskar mot mekaniska risker

12.4.2017

EN 388:2003

Anmärkning 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industrihjälmar

20.12.2012

EN 397:2012

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Andningsskydd, flyktutrustning – Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask eller bitmunstycksenhet – Fordringar, provning, märkning

21.2.2004

EN 402:1993

Anmärkning 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Andningsskydd – Flyktfilterskydd med huva vid brand – Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 403:1993

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Andningsskydd – Flyktfilter – Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 404:1993

Anmärkning 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Andningsskydd – Filtrerande halvmasker med ventiler mot gaser eller gaser och partiklar – Fordringar, provning, märkning

6.5.2010

EN 405:2001

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

6.10.2005

EN 407:1994

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Skyddshandskar – Allmänna krav och provningsmetoder

6.5.2010

EN 420:2003

Anmärkning 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination

9.7.2011

EN 421:1994

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Skyddshjälmar för brandmän vid brandsläckning i byggnader och andra konstruktioner

20.6.2008

EN 443:1997

Anmärkning 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Hörselskydd – Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll – Vägledande dokument

6.10.2005

EN 458:1993

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Skyddskläder – Skydd mot kemikalier i vätske- och gasform, inklusive vätskeaerosoler och fasta partiklar – Provningsmetod: Bestämning av täthet hos gastäta dräkter (trycktäthetsprovning)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Skyddskläder för brandmän – Metoder för laboratorie-provning och funktionskrav för skyddskläder vid brandbekämpning

19.4.2006

EN 469:1995

Anmärkning 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Anmärkning 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Specifikation för skyddskläder som används där risk föreligger att fastna i rörliga delar

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Skyddshandskar mot kyla

21.12.2006

EN 511:1994

Anmärkning 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Nötningshållfasthet hos material för skyddskläder – Provningsmetoder

9.7.2011

EN 530:1994

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Klätterutrustning – Repsnöre – Säkerhetskrav och provningsmetoder

11.12.2015

EN 564:2006

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Klätterutrustning – Band – Säkerhetskrav och provningsmetoder

Detta är det första offentliggörandet

EN 565:2006

Anmärkning 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Klätterutrustning – Slingor – Säkerhetskrav och provningsmetoder

13.10.2017

EN 566:2006

Anmärkning 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Klätterutrustning – Repklämmor – Säkerhetskrav och provningsmetoder

28.6.2013

EN 567:1997

Anmärkning 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Klätterutrustning – Issäkringar – Säkerhetskrav och provningsmetoder

9.9.2016

EN 568:2007

Anmärkning 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Klätterutrustning – Bultar – Säkerhetskrav och provningsmetoder

8.3.2008

EN 569:1997

Anmärkning 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Skyddshandskar för brandmän

20.6.2008

EN 659:2003

Anmärkning 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Personlig fallskyddsutrustning – Förankringsutrustning

11.12.2015

EN 795:1996

Anmärkning 2.1

9.9.2016

Varning: Detta offentliggörande avser inte utrustning enligt följande:

Typ A (förankringsutrustning med en eller flera fasta förankringspunkter och behov av byggnadsförankringar eller fästelement för förankring i byggnaden) som avses i punkterna 3.2.1, 4.4.1 och 5.3;

Typ C (förankringsutrustning som använder horisontella flexibla förankringslinjer) som avses i punkterna 3.2.3, 4.4.3 och 5.5;

Typ D (förankringsutrustning som använder horisontella stela förankringslinjer) som avses i punkterna 3.2.4, 4.4.4 och 5.6;

Varje kombination av ovanstående.

För typerna A, C och D gäller detta offentliggörande inte punkterna 4.5, 5.2.2, 6, 7 eller bilaga A eller bilaga ZA.

Ovannämnda utrustning får således inte presumeras överensstämma med bestämmelserna i direktiv 89/686/EEG eftersom den inte betraktas som personlig skyddsutrustning.

CEN

EN 812:2012

Stötskyddsmössor

20.12.2012

EN 812:1997

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Personlig skyddsutrustning med fallhindrande funktion – Sittselar

28.1.2009

EN 813:1997

Anmärkning 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Skyddskläder – Mekaniska egenskaper – Provningsmetod: Motstånd mot punktering

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Utrustning för bergsklättring – Dynamiska klätterrep – Säkerhetskrav och provningsmetoder

12.4.2017

EN 892:2012

Anmärkning 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Klätterutrustning – Isbroddar – Säkerhetskrav och provningsmetoder

9.7.2011

EN 893:1999

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Skyddskläder för användning mot kemikalier i fast form, vätske- och gasform inklusive vätskeaerosoler och fasta luftburna partiklar – Del 1: Prestandakrav för ventilerade och ej ventilerade ”gastäta” (Typ 1) skyddskläder

9.9.2016

EN 943–1:2002

Anmärkning 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Skyddskläder mot kemikalier i vätske- och gasform inklusive vätskeaerosoler och fasta partiklar – Del 2: Funktionskrav för gastäta (Typ 1) skyddsdräkter för insatsstyrkor

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Klätterutrustning – Falldämpande system för användning vid klättring på klätterstigar (via ferrata) – Säkerhetskrav och provningsmetoder

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Anmärkning 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Modellhuvud för provning av skyddshjälmar

21.12.2006

EN 960:1994

Anmärkning 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Luftsporthjälmar

20.12.2012

EN 966:2012

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Skyddskläder – Skydd mot hetta och flamma – Provningsmetod: Bestämning av kontaktvärmegenomgång genom skyddskläder eller deras material

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Skyddskläder mot radioaktiva föroreningar – Del 2: Fordringar och provningsmetoder för icke ventilerade skyddskläder mot radioaktiva föreningar i partikelform

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Skidhjälmar och snowboardhjälmar

8.3.2008

EN 1077:1996

Anmärkning 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Hjälmar för cyklister, skateboard- och rullskridskoåkare

20.12.2012

EN 1078:2012

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Småbarnshjälmar

28.6.2013

EN 1080:1997

Anmärkning 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Skyddskläder – Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar – Del 1: Brynjehandskar och armskydd

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Skyddskläder – Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar – Del 2: Handskar och armskydd av andra material än ringbrynjor

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Skyddskläder – Handskar och armskydd mot skär och stick av handhållna knivar – Del 3: Stöt- och skärprovning av tyg, läder och andra material

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Andningsskydd, flyktutrustning – Bärbar tryckluftsapparat med öppet system, med huva för utrymning – Fordringar, provning, märkning

19.4.2006

EN 1146:1997

Anmärkning 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Skyddskläder – Elektrostatiska egenskaper – Del 1: Provningsmetoder och fordringar av ytresistivitet

21.12.2006

EN 1149–1:1995

Anmärkning 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Skyddskläder – Elektrostatiska egenskaper – Del 2: Provningsmetod för mätning av elektrisk resistans genom ett material (vertikal resistans)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Skyddskläder – Elektrostatiska egenskaper – Del 3: Provningsmetoder för mätning av avklingningstid

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Skyddskläder – Elektrostatiska egenskaper – Del 5: Fordringar på design och ingående material

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Skyddskläder – Kläder med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk – Provningsmetoder och fordringar

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kanothjälmar

20.12.2012

EN 1385:1997

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Skyddskläder för brandmän – Provningsmetoder och fordringar för värmereflekterande kläder för speciell brandbekämpning

8.3.2008

EN 1486:1996

Anmärkning 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Personlig fallskyddsutrustning – Räddningsselar

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Skyddskläder mot mekaniska stötar för motorcyklister – Del 1: Fodringar och provningsmetoder för stötskydd

13.3.2013

EN 1621–1:1997

Anmärkning 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Skyddskläder mot mekanisk påverkan för motorcyklister – Del 2: Ryggskydd – Krav och provningsmetoder

12.12.2014

EN 1621–2:2003

Anmärkning 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Personlig skyddsutrustning – Ögon- och ansiktskydd av nättyp

23.11.2007

EN 1731:1997

Anmärkning 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Dykutrustning – Avvägningsvästar – Funktions- och säkerhetskrav, provningsmetoder

9.9.2016

EN 1809:2014

Anmärkning 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Andningsskydd – Halvmasker med inandningsventiler och med separata filter mot gaser eller gaser och partiklar eller enbart partiklar – Fordringar, provning, märkning

6.5.2010

EN 1827:1999

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Personlig fallskyddsutrustning – Ordlista

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Personlig fallskyddsutrustning – Statiska kärnmantelrep

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Ögonskydd – Skyddsglasögon för motorcykel- och mopedförare

9.7.2011

EN 1938:1998

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustik – Hörselskydd – Del 2: Uppskattning av effekt A-vägd ljudtrycksnivå vid användning av hörselskydd (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869–2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustik – Hörselskydd – Del 3: Mätning av insättningsdämpning för hörselskydd av kåptyp med användning av akustisk testfixtur (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869–3:1993

Anmärkning 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Skyddskläder – Skydd mot kemikalier – Bestämning av motstånd mot permeation av vätskor och gaser hos material för skyddskläder (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Skyddskläder – Skydd mot kemikalier i vätskeform – Provningsmetod för bestämning av motstånd mot penetration av vätskor hos material för skyddskläder (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Skyddskläder – Skydd mot hetta och brand – Provningsmetod: Utvärdering av material och materialkombinationer som exponeras för en källa med strålningsvärme (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Skyddskläder – Skydd mot hetta och flamma – Bestämning av värmegenomgång vid påverkan av flamma (ISO 9151:2016. Rättad version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Anmärkning 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Skyddskläder – Bedömning av motstånd hos material vid stänk av smält metall (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Anmärkning 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Huvud- och ansiktsskydd för ishockeyspelare (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Anmärkning 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Vibration och stöt – Hand-armvibrationer – Metod att mäta och bedöma vibrationsöverföring hos handskar till handflatan (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Anmärkning 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Båtar – Snabbutlösningssystem för trapetssele (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Skyddskläder för användning vid svetsarbete eller likartat arbete (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Skyddskläder – Kläder till skydd mot hetta och flamma – Lägsta prestandakrav (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Andningsskydd – Komprimerade gaser för andningsapparater

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Andningsskydd – Filter ej monterade på mask – Partikelfilter, gasfilter och kombinerade filter – Fordringar, provning, märkning

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Skyddskläder mot hetta och flamma – Bestämning av kontaktvärmetransmission genom skyddskläder eller ingående material – Del 1: Kontaktvärme som produceras genom upphettad cylinder (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Anmärkning 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Kläder till skydd mot hetta och flammor – Bestämning av kontaktvärmetransmission genom skyddskläder eller ingående material – Del 2: Kontaktvärme alstrad genom fallande cylinder (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Klätterutrustning – Kilar – Säkerhetskrav och provningsmetoder

11.4.2014

EN 12270:1998

Anmärkning 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Klätterutrustning – Karbinhakar – Säkerhetskrav och provningsmetoder

13.12.2013

EN 12275:1998

Anmärkning 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Klätterutrustning – Fläns – Säkerhetskrav och provningsmetoder

11.4.2014

EN 12276:1998

Anmärkning 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Klätterutrustning – Säkerhetsselar – Säkerhetskrav och provningsmetoder

12.4.2017

EN 12277:2007

Anmärkning 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Klätterutrustning – Block – Säkerhetskrav och provningsmetoder

23.11.2007

EN 12278:1998

Anmärkning 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Personlig skyddsutrustning – Provningsmetoder för solglasögon och liknande utrustning (ISO 12311:2013. Rättad version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Ögonskydd – Solglasögon och relaterade produkter – Del 1: Solglasögon för allmänt bruk (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Anmärkning 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

Datumet för den här publikationen

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ögonskydd – Solglasögon och relaterade produkter – Del 2: Filter vid direkt iakttagelse av solen (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Båtar – Säkerhetssele och säkerhetslina – Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Flytvästar – del 2: Räddningsvästar, klass 275 – Säkerhetskrav (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Anmärkning 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Flytvästar – Del 3: Flytvästar, klass 150 – Säkerhetskrav (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Anmärkning 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Flytvästar – del 4: Flytvästar, klass 100 – Säkerhetskrav (ISO 12402–4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Anmärkning 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Flytvästar – Del 5: Flythjälpmedel, klass 50 – Säkerhetskrav (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Anmärkning 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Flytvästar – Räddningsvästar – Del 6: Flytvästar och flytplagg för speciella ändamål – Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Flytvästar – Del 8: Tillbehör – Säkerhetskrav och provningsmetoder (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Anmärkning 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Anmärkning 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Flytvästar – Räddningsvästar – Del 9: Provningsmetoder för klasserna A – F (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Anmärkning 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Flytvästar – Räddningsvästar – Del 10: Material och beståndsdelar – Säkerhetskrav och nya provningsmetoder (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Skyddshandskar för svetsare

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Anmärkning 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Klätterutrustning – Klätterhjälmar – Säkerhetskrav och provningsmetoder

20.12.2012

EN 12492:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Dykutrustning – Kombinerade flyt- och räddningsanordningar – Funktions- och säkerhetskrav, provningsmetoder

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Personlig fallskyddsutrustning – System för reparbete

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Andningsskydd – Fläktassisterade filterskydd med hjälp eller huva – Fordringar, provning, märkning

4.6.1999

EN 146:1991

Anmärkning 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Anmärkning 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Anmärkning 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Andningsskydd – Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker – Fordringar, provning, märkning

4.6.1999

EN 147:1991

Anmärkning 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Anmärkning 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

Anmärkning 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Skyddskläder för kemikalier i vätskeform – Prestandakrav för kemisk skyddsdräkt med begränsad skyddsfunktion mot kemikalier i vätskeform (Typ 6 och Typ PB [6] utrustning)

6.5.2010

EN 13034:2005

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Skyddskläder – Benskydd för fotbollsspelare – Fodringar och provningsmetoder

6.5.2010

EN 13061:2001

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 1: Provningsbetingelser och konditionering

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Anmärkning 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 2: Stötdämpande förmåga

20.12.2012

EN 13087–2:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 3: Motstånd mot penetration

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Anmärkning 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 4: Fastspänningens effektivitet

20.12.2012

EN 13087–4:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 5: Hakbandets hållfasthet

20.12.2012

EN 13087–5:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 6: Synfält

20.12.2012

EN 13087–6:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 7: Flamhärdighet

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Anmärkning 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 8: Elektriska egenskaper

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Anmärkning 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Skyddshjälmar – Provningsmetoder – Del 10: Motstånd mot strålningsvärme

20.12.2012

EN 13087–10:2000

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Klätterutrustning – Isverktyg – Säkerhetskrav och provningsmetoder

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Flythjälpmedel för simutbildning – Del 1: Flythjälpmedel att bäras på kroppen – Säkerhetskrav och provningsmetoder

5.6.2009

EN 13138–1:2003

Anmärkning 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Skyddskläder – Skyddsjacka, kropps- och axelskydd för ridning: För ryttare, kuskar och personal som arbetar med hästar – Krav och provningsmetoder

6.5.2010

EN 13158:2000

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Ögonskydd – Ögon- och ansiktsskydd för snöskoteråkare

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Andningsskydd – Testmetoder – Del 1: Bestämning av inläckage och totalt inläckage

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Andningsskydd – Testmetoder – Del 2: Praktisk provning

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Andningsskydd – Testmetoder – Del 3: Bestämning av andningsmotstånd

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Andningsskydd – Testmetoder – Del 4: Flamtester

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Andningsskydd – Testmetoder – Del 5: Klimatvillkor

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Andningsskydd – Testmetoder – Del 6: Bestämning av koldioxidhalten i inandningsluft

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Andningsskydd – Testmetoder – Del 7: Bestämning av penetration av partikelfilter

20.6.2008

EN 13274–7:2002

Anmärkning 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Andningsskydd – Testmetoder – Del 8: Bestämning av igensättning med damm på partikelfilter

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Skyddsutrustning för kampsporter – Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Skyddsutrustning för kampsporter – Del 2: Tilläggskrav och provningsmetoder för vrist-, knä- och underarmsskydd

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Skyddsutrustning för kampsporter – Del 3: Tilläggskrav och provningsmetoder för bålskydd

11.4.2014

EN 13277–3:2000

Anmärkning 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Skyddsutrustning för kampsporter – Del 4: Tilläggskrav och provningsmetoder för huvudskydd

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Anmärkning 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Skyddsutrustning för kampsporter – Del 5: Tilläggskrav och provningsmetoder för genital- och kroppsskydd

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Personlig skyddsutrustning för kampsporter – Del 6: Tilläggskrav och provningsmetoder för bröstskydd för kvinnor

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Personlig skyddsutrustning för kampsporter – Del 7: Tilläggskrav och provningsmetoder för hand- och fotskydd

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Personlig skyddsutrustning – Skodon – Provningsmetod för bestämning av halkskydd (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Personreflexer med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk – Provningsmetoder och fordringar

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Rodelhjälmar

20.12.2012

EN 13484:2001

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Skyddskläder mot hetta och flamma – Del 1: Provningsmetoder för plagg – Förutsägelse av brännskador med hjälp av en instrumenterad docka (ISO 13506-1:2017)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Krav och testmetoder för hand-, arm-, bröst-, buk-, ben-, fot- och underlivsskydd för landhockeymålvakter samt benskydd för utespelare

23.11.2007

EN 13546:2002

Anmärkning 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Kroppsskydd – Hand-, arm-, buk-, ben-, underlivs- och ansiktsskydd för fäktare – Fordringar och testmetoder

23.11.2007

EN 13567:2002

Anmärkning 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Skyddshandskar för motorcyklister – Fordringar och provningsmetoder

11.12.2015

EN 13594:2002

Anmärkning 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister – Jacka, byxor och hel eller delad dräkt – Del 1: Allmänna krav

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister – Jacka, byxor och hel eller delad dräkt – Del 2: Provningsmetoder för slitmotstånd

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister – Jacka, byxor och hel eller delad dräkt – Del 3: Provningsmetoder för bestämning av sprickmotstånd

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Skyddskläder för professionella motorcyklister – Jacka, byxor och hel eller delad dräkt – Del 4: Provningsmetoder för skärmotstånd

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2010

Personlig skyddsutrustning – Skyddsskor för motorcyklister – Krav och testmetoder

9.7.2011

EN 13634:2002

Anmärkning 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 13688:2013

Skyddskläder – Allmänna fordringar (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Anmärkning 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Skyddshjälmar för passagerare och förare av terrängskotrar och bobsleighs

20.12.2012

EN 13781:2001

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Andningsskydd – Bärbar flyktapparat med slutet system – Fordringar, provning, märkning

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Hörselskydd – Provning – Del 1: Fysikaliska provningsmetoder

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Hörselskydd – Provning – Del 2: Akustiska provningsmetoder

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Skyddsskor – Skydd mot kemikalier – Del 1: Terminologi och provningsmetoder

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Skyddsskor – Skydd mot kemikalier – Del 2: Krav för beständighet mot kemikalie

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Skyddsskor – Skydd mot kemikalier – Del 3: Särskilt höga krav för beständighet mot kemikalier

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Skyddskläder för brandmän – Fordringar och provningsmetoder för huvor för brandmän

Detta är det första offentliggörandet

EN 13911:2004

Anmärkning 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Personlig skyddsutrustning – Ergonomiska principer

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Andningsskydd – Bärbar nitroxapparat med öppet system för dykning – Fordringar, provning, märkning

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar – Del 1: Fodringar på prestanda för skyddskläder mot kemikalier som ger skydd för hela kroppen mot luftburna fasta partiklar (Skyddskläder Typ 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982–2:2004

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar – Del 2: Provningsmetod för bestämning av inläckage i dräkter av aerosoler av fina partiklar (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Skyddskläder – Mekaniska egenskaper – Provningsmetod för bestämning av motstånd mot punktering och dynamisk rivstyrka hos material (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Skyddskläder – Mekaniska egenskaper – Bestämning av motstånd mot skärning med vassa föremål (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Skyddskläder – Förkläden, byxor och västar till skydd mot skär och stick av handhållna knivar (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Förarskydd mot stensprut vid motorcykelåkning i terräng – Krav och provningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Industrihjälmar med hög skyddsförmåga

20.12.2012

EN 14052:2012

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2004

Skyddskläder – Plagg till skydd i kalla miljöer

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14116:2015

Skyddskläder mot flamma – Material, materialkombinationer och kläder med begränsad flamspridning (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Anmärkning 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Kroppsskydd – Handleds-, hand-, knä- och armbågsskydd för rullskridskoåkare – Krav och provningsmetoder

23.11.2007

EN 14120:2003

Anmärkning 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Skyddskläder – Funktionskrav och provningsmetoder för skyddskläder mot smittsamma ämnen

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Andningsskydd – Bärbar gasförsörjd återandningsapparat med slutet/halvslutet system för vattendykning

13.12.2013

EN 14143:2003

Anmärkning 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2005

Dykardräkter – Del 1: Våtdräkter – Krav och provningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-2:2005

Dykardräkter – Del 2: Torrdräkter – Krav och provningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-3:2005

Dykardräkter – Del 3: Aktivt uppvärmda eller kylda dräkter – Krav och provningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14225-4:2005

Dykardräkter – Del 4: Enatmosfärsdräkter – Fordringar och provningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Skyddskläder mot kemikalier – Provningsmetoder och klassificering av egenskaper hos material, sömmar, skarvar och förbindningar hos skyddskläder mot kemikalier

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Skyddskläder – Handskar och armskydd till skydd mot maskindrivna knivar – Krav och provningsmetoder

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Skyddskläder mot dåligt väder – Provningsmetod för regntäthet hos beklädnader – Påverken av högt fallande regndroppar

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Andningsskydd – Gasfilter och kombinationsfilter – Fordringar, provning, märkning

20.6.2008

EN 14387:2004

Anmärkning 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Skyddskläder – Knäskydd för arbete i knästående ställning

6.5.2010

EN 14404:2004

Anmärkning 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Andningsskydd – Bärbar tryckluftsapparat med öppet system och halvmask – Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Ögonskydd – Ansiktsskärmar och visir på skyddshjälm för användning av personal inom räddnings- och ambulanstjänst

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Skyddskläder för förare av tävlingsbilar – Skydd mot hetta och flamma – Funktionskrav och provningsmetoder (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Anmärkning 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Andningsskydd – Bärbar tryckluftsapparat med öppet system för halvmask inkluderande överstrycksventil avsedd enbart för flykt – Fordringar, provning, märkning

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Andningsskydd – Tryckluftsapparat med behovsstyrt flöde – Del 1: Apparat med helmask – Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 139:1994

Anmärkning 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Andningsskydd – Tryckluftsapparat med behovsstyrt flöde – Del 2: Apparat med halvmask med övertryck – Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 139:1994

Anmärkning 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Andningsskydd – Tryckluftsapparat med kontinuerligt flöde – Fordringar, provning, märkning

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Anmärkning 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Skyddskläder mot kemikalier i vätskeform – Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta (Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnad begränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Anmärkning 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Skyddskläder – Bestämning av penetrationsmotstånd av sprayade kemikalier i vätskeform, emulsioner och dispersioner – Spraytest

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Skyddskläder vid blästring med kornigt slipmedel (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Skyddskläder – Skydd mot hetta och flamma – Provningsmetod för begränsad flamspridning (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Anmärkning 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Sjödräkter – Del 1: Arbetsdräkter, säkerhetskrav (ISO 15027–1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027–1:2002

Anmärkning 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Sjödräkter – Del 2: Räddningsdräkter för nödläge, säkerhetskrav (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027–2:2002

Anmärkning 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Sjödräkter – Del 3: Provningsmetoder (ISO 15027–3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027–3:2002

Anmärkning 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Personlig skyddsutrustning – Skyddsskor för brandmän

20.12.2012

EN 15090:2006

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Klätterutrustning – Firningsdon – Säkerhetskrav och provningsmetoder

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Andningsskydd – Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning – Del 1: Behovsstyrt system

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Andningsskydd – Ytförsörjd dykapparat för blandgas med öppet system för dykning – Del 2: Friflödande system

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Knä- och armbågsskydd för inomhussporter – Säkerhetskrav och provningsmetoder

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Skyddskläder för brandmän – Metoder för laboratorieprovning och funktionskrav för skyddskläder vid skogsbrand

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Beklädnad – Fysiologisk inverkan – Mätning av värmeisolering med hjälp av en termisk docka (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Skyddskläder – Skyddshandskar för fotbollsmålvakter

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Skyddshandskar – Elektrostatiska egenskaper

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Skyddshjälmar för brandmän vid räddningstjänst

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Skyddskläder att bäras av brandmän under tekniska räddningsoperationer

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Klätterutrustning – Lavinairbagsystem – Säkerhetskrav och provningsmetoder

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Skyddsskor till skydd mot kedjesåg (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Anmärkning 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Skyddskläder – Skydd mot kemikalier i vätskeform – Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av vätskestråle (jet test) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Anmärkning 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Skyddskläder – Skydd mot kemikalier i vätskeform – Provningsmetod: Bestämning av motstånd mot penetration av stänk (stänkprovning) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Anmärkning 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 20344:2011

Personlig skyddsutrustning – Provningsmetoder för skodon (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Anmärkning 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Personlig skyddsutrustning – Skyddsskor (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Anmärkning 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Personlig skyddsutrustning – Lätta skyddsskor (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Anmärkning 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Personlig skyddsutrustning – Yrkesskor (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Personlig skyddsutrustning – Skyddsskor mot risker vid gjutning och svetsning – Del 1: Krav och provningsmetoder vid gjutning (ISO 20349-1:2017)

Detta är det första offentliggörandet

EN ISO 20349:2010

Anmärkning 2.1

23.8.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Personlig skyddsutrustning – Skyddsskor mot risker vid gjutning och svetsning – Del 2: Krav och provningsmetoder vid svetsning och liknande processer (ISO 20349-2:2017)

Detta är det första offentliggörandet

EN ISO 20349:2010

Anmärkning 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Skyddskläder med god synbarhet (Varselklädsel) – Provningsmetoder och krav (ISO 20471:2013. Rättad version 1 juni 2013)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Anmärkning 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Anmärkning 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustik – Hörselskydd – Del 1: Subjektiv metod för mätning av ljuddämpning (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektriskt isolerande skyddskläder för lågspänning

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektriskt isolerande fotbeklädnad för användning i lågspänningsanläggningar

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriskt isolerande hjälmar för användning i lågspänningsinstallationer

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Arbete med spänning – Terminologi

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Anmärkning 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Anmärkning 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Arbete med spänning – Elektriskt ledande kläder

IEC

IEC 60895:2002 (Ändrad)

6.10.2005

EN 60895:1996

Anmärkning 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Utrustning för arbete under spänning – Isolerande handskar

IEC

IEC 60903:2002 (Ändrad)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Anmärkning 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Utrustning för arbete under spänning – Isolerande armskydd

IEC 60984:1990 (Ändrad)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Anmärkning 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Anmärkning 3

6.10.2005

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn+32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn+33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 435/41


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 435/03)

Förordning (EU) nr 305/2011 gäller framför eventuellt motstridiga regler i de harmoniserade standarderna

ESO (1)

Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum för ikraftträdande av standarden som harmoniserad standard

Slutdatum för övergångstiden

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Fotogenkaminer med förångningsbrännare för anslutning till skorsten

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Belysningsstolpar – Del 4: Krav för belysningsstolpar av betong

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Belysningsstolpar – Del 5: Krav för belysningsstolpar av stål

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Belysningsstolpar – Del 6: Krav för belysningsstolpar av aluminium

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Belysningsstolpar – Del 7: Krav för belysningsstolpar av fiberförstärkt polymerkomposit

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 2: Centralutrustning

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

CEN

EN 54-3:2001

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 3: Akustiska larmdon

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-4:1997

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 4: Strömförsörjning till brandlarmsystem

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-5:2000

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 5: Värmedetektorer

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-10:2002

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 10: Flamdetektorer

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 11: Larmknappar

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2015

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – del 12: Optiska linjerökdetektorer

EN 54-12:2002

8.4.2016

8.4.2019

CEN

EN 54-16:2008

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 16: Centralutrustning för talat larm

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Branddetekterings – och brandlarmsystem – Del 17 – Kortslutningsisolatorer

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 18: Krav och provningsmetoder för anordningar för in- och utdata

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 20: Aspirerande rökdetektorer

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 21: Utrustning för larm- och felövervakning

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 23: Optiska larmdon

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 24: Högtalare för talat meddelande

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 25: Radiolänkade komponenter

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Byggnadsbeslag – Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta – Krav och provning

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement – Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Avlopp – Lerrör och rördelar – Del 1: Krav.

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Avlopp – Rör och rördelar i glaserad lera – Del 4: Krav på övergångsrör, anslutningar och tätningsband

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Avlopp – Rör och rördelar i glaserad lera – Del 5: Krav på perforerade rör och rördelar

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Avlopp – Rör och rördelar i glaserad lera – Del 6: Krav på delar till nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Avlopp – Lerrör och rördelar – Del 7: Lerrör och fogar avsedda för rörtryckning

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Manuellt styrda kulventiler och kikventiler med sluten botten för gasinstallationer i byggnader

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Murcement – Del 1: Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse

EN 413-1:2004

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare (ej lysande) med en brännare för montering vid tak – Del 1: Säkerhet

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Dekorativa högtryckslaminat (HPL) – Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) – Del 7: Kompakt laminat och HPL kompositpaneler för inner- och yttervägg samt innertaksytor

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:2014

Radiatorer – Del 1: Fordringar

EN 442-1:1995

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 450-1:2012

Flygaska för betong – Del 1: Definition, specifikationer och kriterier för överensstämmelse

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Byggkalk – Del 1: Sammansättning och fordringar

EN 459-1:2001

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Takprodukter – Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad – Krav

EN 490:2004

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Takprodukter – Släta takplattor av fibercement samt tillbehör – Krav och provningsmetoder

EN 492:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Takprodukter – Profilerade takplattor av fibercement samt tillbehör – Krav och provningsmetoder

EN 494:2012

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 516:2006

Takskydd – Tillträdesanordningar – Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Takskydd – Tillträdesanordningar – Säkerhetshake för tak

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Gipsskivor – Definitioner, krav och provning

EN 520:2004

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Foderrör av spirallindad stålplåt avsedda för spännkablar – Fordringar och kvalitetskontroll

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Takprodukter – Korrugerade asfaltbaserade takskivor – Krav och provningsmetoder

EN 534:2006

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Takprodukter – Asfaltbaserade plattor med mineralfiber och/eller syntetisk armering – Krav och provningsmetoder

EN 544:2005

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Byggnadsglas – Kalk-sodasilikatglas – Del 9: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Avlopp – Fibercementrör – Del 2: Nedstigningsbrunnar och inspektionsutrymmen

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Rör, rördelar och fogar för avloppsnät – Krav och provningsmetoder

EN 598:2007

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Gasutrustning – Varmluftsaggregat, max 300 kW, för andra ändamål än bostäder, utan rökgasfläkt

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang

EN 671-1:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Del 2: Inomhusbrandposter med flatrullad slang

EN 671-2:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer – Del 1: Vulkaniserat gummi

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 681-2:2000

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer – Del 2: Termoelaster

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer – Del 3: Cellmaterial av vulkaniserat gummi

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer – Del 4: Tätningselement av formgjuten polyuretan

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till gasledningar

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Mursten och murblock – Krav – Del 1: Tegelsten

EN 771-1:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Mursten och murblock – Krav – Del 2: Kalksandsten

EN 771-2:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Mursten och murblock – Krav – Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong

EN 771-3:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Mursten och murblock – Krav – Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong

EN 771-4:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Mursten och murblock – Krav – Del 5: Konstgjord sten

EN 771-5:2011

10.6.2016

10.6.2017

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Mursten och murblock – Krav – Del 6: Natursten

EN 771-6:2011

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 777-1:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk – Del 1: System D – Säkerhet

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk – Del 2: System E – Säkerhet

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk – Del 3: System F – Säkerhet

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk – Del 4: System H – Säkerhet

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Gasutrustning – Varmluftsaggregat, max 70 kW, för bostadsuppvärmning, utan rökgasfläkt

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Murverkstillbehör – Krav – Del 1: Kramlor, dragband, balkskor och upplagskonsoler

EN 845-1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Murverkstillbehör – Krav – Del 2: Avväxlingsbalkar

EN 845-2:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Murverkstillbehör – Krav – Del 3: Förtillverkade liggfogsarmering av svetsad tråd

EN 845-3:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 858-1:2002

Avlopp – Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) – Del 1: Principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Rörledningar – Rör, rörkopplingar och rördelar av gjutjärn för vattenavledningssystem för byggnader

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk – Del 2: Fordringar för tillsatsmedel till betong

EN 934-2:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk – Del 3: Fordringar för tillsatsmedel till murbruk

EN 934-3:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk – Del 4: Fordringar för tillsatsmedel till injekteringsbruk för spännkabelrör

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk – Del 5: Fordringar för tillsatsmedel till sprutbetong

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Gjutjärnsrör – Rör, kopplingar och rördelar av segjärn för gasledningar – Krav och provning

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Sanitetsenheter – Klosettskålar och WC med inbyggt vattenlås

EN 997:2003

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2016

Bruk för murverk – Krav – Del 1: Bruk för utvändig- och invändig puts

EN 998-1:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 998-2:2016

Bruk för murverk – Krav – Del 2: Murbruk

EN 998-2:2010

11.8.2017

11.8.2017

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Profilerade ljusgenomsläppande plastskivor för taktäckning och väggbeklädnad – Krav och provningsmetoder

EN 1013:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 1020:2009

Gasutrustning – Varmluftsaggregat, max 300 kW, för andra ändamål än bostäder, med rökgasfläkt

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Byggnadsglas – Silverbelagt floatglas till speglar för inomhusbruk – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse: produktstandard

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Byggnadsglas – Glasblock och produkter till glasbeläggning – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda rör av koppar för vatten och gas i sanitets- och uppvärmningsinstallationer

EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Byggnadsglas – Belagt glas – Del 4: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Avlopp – Stålrör och rördelar, längssvetsat rör med insticksmuff, varmförzinkat – Del 1: Krav, provning, kvalitetskontroll

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Avlopp – Rör och rördelar av rostfritt stål, längssvetsat rör med insticksmuff – Del 1: Krav, provning, kvalitetskontroll

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Byggnadsbeslag – Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång – Krav och provning

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Byggnadsbeslag – Dörrstängare – Krav och provning

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Byggnadsbeslag – Elektriskt manövrerade dörruppställningsbeslag för svängdörrar – Krav och provning

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Byggnadsbeslag – Dörrkoordinatorer – Krav och provning

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Förtillverkade betongprodukter – Håldäcksplattor

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Byggnadsglas – Förseglade rutor – Del 5: Utvärdering av överensstämmelse

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Takprodukter – Takpannor av tegel samt tillbehör – Definitioner och krav

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Vägutrustning – Skyddsanordningar – Del 5: Skyddsanordningar för fordon – Produktkrav och kontroll av överensstämmelse

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Gasutrustning – Varmluftsaggregat max 70 kW, med tvångscirkulation för bostadsuppvärmning, med fläktbrännare

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Bärande lager – Del 3: Gummilager

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Brolager – Del 4: Rullager

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Bärande lager – Del 5: Gummipottlager

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Brolager – Del 6: Vipplager

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Brolager – Del 7: Glidlager med sfärisk (kalott) eller cylindrisk PTFE-glidyta

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Bärande lager – Del 8: Styrlager

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betongmarksten – Krav och provningsmetoder

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betongmarkplattor – Krav och provningsmetoder

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Kantstöd av betong – Krav och provningsmetoder

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder

EN 1341:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Gatsten av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder

EN 1342:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Kantsten av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder

EN 1343:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Markbeläggningsprodukter av tegel – Krav och provningsmetoder

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2016

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Vägutrustning – Vägmarkeringar – Ytglas och friktionsmaterial

EN 1423:1997

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Avlopp – Kanaler under trafikytor – Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedömning av överensstämmelse

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Skorstenar – Keramiska skorstenar – Del 1: Foderrör för torr drift

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Skorstenar – Keramiska skorstenar – Del 2: Foderrör för våt drift

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Vägutrustning – Vägmarkeringar – Vägbanereflektorer – Del 1: Grundläggande funktionskrav

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2015

Naturstensprodukter – Plattor för beklädnad – Krav

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 2: Ytskyddsprodukter för betong

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 3: Reparation

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 5: Injektering av betong

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 6: Material för förankring av armering

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 7: Material för skydd mot armeringskorrosion

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Förtillverkade armerade element av lättklinkerbetong med öppen struktur eller med icke konstruktiv armering

EN 1520:2002

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Byggnadsglas – Borsilikatglas – Del 1-2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Byggnadsglas – Glaskeramer – Del 2-2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Skorstenar – Förtillverkade skorstenselement av lera eller keramiskt material – Krav och provningsmetoder

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Fettavskiljare – Del 1: Principer för utformning, prestanda och provning, märkning och kvalitetskontroll

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Skorstenar – Krav för metallskorstenar – Del 1: Systemskorstenar

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Skorstenar – Krav för metallskorstenar – Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Skorstenar –– Betongskorstenar

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Skorstenar – Komponenter – Skorstenselement

EN 1858:2008

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Byggnadsglas – Värmeförstärkt kalk-sodasilikatglas – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Takprodukter – Individuella ljusinsläpp av plast – Krav och provningsmetoder

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Avlopp – Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Avlopp – Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Byggnadsbeslag – Enkelverkande gångjärn – Krav och provningsmetoder

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Varmvalsade konstruktionsstål – Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Rostfria stål – Del 4: Tekniska leveransbestämmelser för plåt och band för byggprodukter av korrosionshärdiga stål

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Rostfria stål – Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för stång, valstråd, tråd, profiler och blanka produkter för byggprodukter av korrosionshärdiga stål

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål – Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål – Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Stälrör och rördelar för vattenledningar inklusive rör för dricksvatten – Tekniska leveransbestämmelser

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Stålrör – Olegerade stålrör för svetsning eller gängning – Tekniska leveransbestämmelser

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Förband för anslutningar av stålrör och rördelar avsedda för vattenledningar och andra flytande vätskor

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Svetsade rör av rostfria för vattenledningar inklusive rör för dricksvatten – Tekniska leveransbestämmelser

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Gjutstål för byggnadsändamål

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Seghärdningsstål för byggnadsändamål – Tekniska leveransbestämmelser

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Fästmassor för keramiska plattor – Krav, utvärdering av överensstämmelse, klassifikation och beteckning

EN 12004:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Avlopp – Uppfordringsanordningar inom va-installationer – Utföranden och provning – Del 1: Avlopp med fekalier

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Avlopp – Uppfordringsanordningar inom va-installationer – Utföranden och provning – Del 2: Avlopp utan fekalier

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Avlopp – Uppfordringsanordningar inom va-installationer – Utföranden och provning – Del 3: Begränsat användningsområde

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Avlopp – Uppfordringsanordningar inom va-installationer – Utföranden och provning – Del 4: Backventiler för avlopp med eller utan fekalier

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Naturstensprodukter – Modulplattor – Fordringar

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Naturstensprodukter – Plattor för golv och trappor – Fordringar

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 1: Krav och provningsmetoder för elektriska kontrollenheter och fördröjningsanordningar

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 2: Krav och provningsmetoder för icke elektriska kontrollenheter och fördröjningsanordningar

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 3: Krav och provningsmetoder för manuella utlösnings- och avstängningsanordningar

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 4: Krav och provningsmetoder för högtrycksventilenheter med initiatorer

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 5: Krav och provningsmetoder för högtrycks- respektive lågtrycksfördelningsventiler med initiatorer

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 6: Krav och provningsmetoder för icke elektriska blockeringsanordningar

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 7: Krav och provningsmetoder för munstycken för CO2-system

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 8: Krav och provningsmetoder för flexibla anordningar

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 9: Krav och provningsmetoder för specialdetektorer

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 10: Krav och provningsmetoder för manometer och pressostat

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 11: Krav och provningsmetoder för mekaniska vägningsanordningar

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 12: Krav och provningsmetoder för luftdrivna larmanordningar

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för gassläcksystem – Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Brand och Räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 1: Krav för flam- och rökskärmar

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 2: Krav för brandgasventilatorer – Termisk brandventilation

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2015

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 3: Specifikation gällande stationärt system för mekanisk brandgasventilation

EN 12101-3:2002

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 12101-6:2005

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 6: Tryckskillnadsystem

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 7: Rökkanal sektioner

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 8: Spjäll för rökkkontroll

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

System och komponenter för rök- och brandgasser – Del 10: Strömförsörjning

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Byggnadsglas – Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Byggnadsbeslag – Låshus – Mekaniskt manövrerade lås, fallås och slutbleck – Krav och provningsmetoder

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 1: Sprinklerhuvuden

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Brand och räddning – Fasta släcksystem Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 2: Larmventiler – Våtrör

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-3:2000

Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 3: Larmventiler – Torrör

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 4: Vattendrivna larmdon

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 5: Flödesvakter

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Vägmaterial – Ytbehandling – Krav

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Vägmaterial – Slamförsegling – Specifikationer

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Fabrikstillverkade ståltankar – Del 2: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade tankar för lagring ovan jord av vattenförorenade brännbara och icke brännbara vätskor

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Takprodukter – Skiffer- och stenprodukter för brutna tak och fasader – Del 1: Specifikationer för skiffer och karbonat skiffer

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Byggnadsglas – Kemiskt härdat glas av kalk-sodasilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Vägutrustning – Trafikstyrningsutrustning – Varningslyktor

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Vägutrustning – Trafikstyrningsutrustning – Signallyktor

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Avlopp – Luftningsventiler för avlopp – Krav, provningsmetoder och bedömning av överensstämmelse

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Skorstenar – Komponenter – Mantelelement av betong

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Takprodukter – Släta plattor av fibercement – Krav och provningsmetoder

EN 12467:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe – Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe – Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12566-4:2007

Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe – Del 4: Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe – Del 6: Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe – Del 7: Förtillverkat kompletterande reningssteg

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009

Bitumen och bituminösa bindemedel – Specifikationer för beläggningsbitumen

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2016

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong

EN 12602:2008+A1:2013

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Ballast för betong

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Vägutrustning – Bländskydd för vägar – Del 1: Funktion och prestanda

 

1.2.2004

1.2.2006

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Förtillverkade betongprodukter – Spaltgolv för djurstallar

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitetsenheter – Bubbelbad – Tekniska specifikationer

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Förtillverkade betongprodukter – Betongpålar

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Kökspannor för eldning med fast bränsle – Max effekt 50 kW – Krav och provningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Köksspisar för eldning med fast bränsle – Krav och provningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

CEN

EN 12839:2012

Förtillverkade betongprodukter – Staket och stängsel

EN 12839:2001

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004

Förtillverkade betongprodukter – Master och stolpar

 

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011

Gipsblock (murblock) – Definitioner, krav och provningsmetoder

EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001

Gipsbaserade lim till gipsblock – Typer, krav och provningsmetoder

 

1.4.2002

1.4.2003

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk – Specifikationer och provningsmetoder

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Vägutrustning – Permanenta vägmärken – Del 1: Fasta vägmärken

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Vägutrustning – Permanenta vägmärken – Del 2: Innerbelysta trafikpollare

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Vägutrustning – Permanenta vägmärken – Del 3: Kantstolpar och retroreflektorer

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Takskyddsprodukter – Fast monterade takstegar

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Vägutrustning – Vägmärken – Variabla meddelandeskyltar – Del 1: Produktstandard

 

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Byggnadsglas – Termiskt härdat säkerhetsglas av borsilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

 

1.7.2003

1.6.2004

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Lättballast – Del 1: Lättballast för betong och bruk (inklusive injekteringsbruk)

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Lättballast – Del 2: Lättballast för asfaltmassor, ytbehandling, obundna och bundna tillämpningar

 

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Skorstenar – Systemskorstenar av lera och keramik – Del 1: Krav och provningsmetoder för motstånd mot soteld

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Skorstenar – Systemskorstenar av lera och keramik – Del 2: Krav och provningsmetoder under våta förhållanden

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Skorstenar – Systemskorstenar av lera och keramik – Del 3: Krav och provningsmetoder för systemskorstenar med tilluftskanal

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Skorstenar – Yttervägg till systemskorstenar av lera och keramik – Krav och provningsmetoder

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Fristående industriskorstenar – Del 5: Material för infordringar av tegel – Produktspecifikation

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Fristående industriskorstenar – Del 7: Stålskorstenar – Produktspecifikation för cylindriska stålkomponenter

EN 13084-7:2005

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002

Avlopp – Trappsteg för inspektionsbrunnar – Krav, märkning, provning och bedömning av överensstämmelse

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Vägmaterial – Asfaltmassor – Materialspecifikationer – Del 1: Asfaltbetong (AB)

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Vägmaterial – Asfaltmassor – Materialspecifikationer – Del 2: Asfaltbetong för mycket tunna lager

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Vägmaterial – Asfaltmassor – Materialspecifikationer – Del 3: Mjuk asfaltbetong

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Vägmaterial – Asfaltmassor – Materialkrav – Del 4: Vältad varmasfalt av engelsk typ

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Vägmaterial – Asfaltmassor – Materialspecifikationer – Del 5: Stenrik asfaltbetong (ABS)

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Vägmaterial – Asfaltmassor – Materialspecifikationer – Del 6: Gjutasfalt (GJA)

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Vägmaterial – Asfaltmassor – Materialspecifikationer – Del 7: Dränerande asfaltbetong (ADB)

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Ballast för bruk

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Täthetsprovning – Del 1: Allmänna principer

 

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning

EN 13162:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) – Egenskapsredovisning

EN 13163:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) – Egenskapsredovisning

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) – Egenskapsredovisning

EN 13165:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av fenolcellplast (PF) – Egenskapsredovisning

EN 13166:2012+A1:2015

14.10.2016

14.10.2017

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade cellglasprodukter (CG) – Egenskapsredovisning

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade träullsprodukter (WW) – Egenskapsredovisning

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EPB) – Egenskapsredovisning

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av expanderad kork (ICB) – Egenskapsredovisning

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade träfiberprodukter – Egenskapsredovisning

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011

Förtillverkade betongprodukter – Bjälklags- och takelement med T- eller TT-tvärsnitt

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013

Förtillverkade betongprodukter – Balkar och pelare

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001

Öppna spisar och insatser för eldning med fast bränsle – Krav och provningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13240:2001

Braskaminer för eldning med fast bränsle – Krav och provningsmetoder

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Portar – Produktstandard – Produktstandard, funktionsegenskaper

EN 13241-1:2003+A1:2011

1.11.2016

1.11.2019

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13245-2:2008

Plast – Profiler av styv polyvinylklorid (PVC-U) för byggnadsbruk – Del 2: Profiler (PVC-U och PVC-UE) för invändiga och utvändiga vägg- och takytor.

 

1.7.2010

1.7.2012

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010

1.7.2010

CEN

EN 13249:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för användning vid konstruktionen av vägar och andra trafikerade ytor

EN 13249:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13250:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för användning vid konstruktionen av järnvägar

EN 13250:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13251:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Egenskapskrav för användning i markarbeten samt grund- och stödkonstruktioner

EN 13251:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13252:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för användning i dräneringssystem

EN 13252:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13253:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för användning i erosionsskydd

EN 13253:2000+A1:2015

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13254:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för användning vid konstruktionen av reservoarer och dammar

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13255:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för användning vid konstruktionen av kanaler

EN 13255:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13256:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för användning vid konstruktionen av tunnlar och anläggningar under mark

EN 13256:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13257:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för deponering av fast avfall

EN 13257:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silikastoft till betong – Del 1: Definitioner, krav samt kriterier för överensstämmelse

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2016

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav på egenskaper för användning vid deponering av flytande avfall

EN 13265:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 13279-1:2008

Gipsbindemedel och gipsbaserad puts – Del 1: Definitioner och krav

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hydrauliskt bindemedel för vägar – Del 1: Snabbthärdande bindemedel – Sammansättning, specifikationer och kriterier för överensstämmelse

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003

Disklådor – Funktionskrav och provningsmetoder

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Stationära termoplasttankar för lagring av eldningsoljor, fotogen och dieselbränslen ovan mark – Formblåsta eller rotationsgjutna polyetentankar samt rotationsgjutna tankar av anjoniskt polymeriserad polyamid-6-plast – Krav och provningsmetoder

EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

CEN

EN 13361:2004

Geosyntetiska tätskikt – Egenskapskrav för användning vid byggandet av reservoarer och dammar

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Geosyntetiska tätskikt – Egenskapskrav för användning vid byggandet av kanaler

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Ballast – Vattenbyggnadssten – Del 1: Krav

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

Tröskelvärdet för densitet i punkt 5.2 (i EN 13383-1:2002) utesluts från tillämpningsområdet för hänvisningen. (Kommissionens beslut (EU) 2016/1610)

CEN

EN 13407:2006

Sanitetsenheter – Urinaler, väggmodell – Funktionskrav och provningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Makadamballast för järnväg

 

1.10.2003

1.6.2004

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på kalciumsulfat (gips) – Del 1: Definitioner och krav

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004

Tillsatsmaterial för svetsning – Generell produktstandard för tillsatsmaterial och svetspulver för smältsvetsning av metalliska material

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004

Geosyntetiska tätskikt – Egenskapskrav för användning som vätskebarriär vid byggandet av tunnlar och mark

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Geosyntetiska tätskikt – Egenskapskrav för användning vid byggandet av vätskedeponier, omlastningsstationer eller sekundära uppsamlingsdämningar

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Geosyntetiska tätskikt – Egenskapskrav för användning vid byggandet av deponier för fast avfall och avfallsplaner

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Skorstenar – Skorstensterminaler av keramiska material – Krav och provningsmetoder

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Utvändiga solskydd – Funktions- och säkerhetskrav

EN 13561:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Avlopp – Översvämningsskydd – Del 1: Krav

 

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004

Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande petroleumbränslen

 

1.5.2005

1.5.2006

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Metallnät och profiler för gipsputs – Definitioner, krav och provningsmetoder – Del 1: För invändig puts

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Metallnät och profiler för gipsputs – Definitioner, krav och provningsmetoder – Del 2: För utvändig puts

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Luckor och jalusier – Funktions- och säkerhetskrav

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Förtillverkade betongprodukter – Speciellt utformade takelement

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Flexibla tätskikt – Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

 

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Förtillverkade betongprodukter – Plattbärlagselement

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004

Terrazzo-plattor – Del 1: Plattor för användning inomhus

 

1.6.2005

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004

Terrazzo-plattor – Del 2: Plattor för användning utomhus

 

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Bitumen och bituminösa bindemedel – Ramverk för specificering av katjoniska bitumenemulsioner

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002

Golvmaterial – Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller härdplaster – Egenskaper och krav

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Gjutna fiberarmerade produkter av gips – Definitioner, krav och provningsmetoder

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Glasfasader – Produktstandard

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Flexibla tätskikt – Definitioner och karaktäriserande egenskaper för underlagstak – Del 1: Underlagstak för icke sammanhängande taktäckning

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Flexibla tätskikt – Definitioner och karaktäriserande egenskaper – Del 2: Vindskydd för väggar

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Vägmaterial – Betongbeläggningar – Del 3: Krav på dymlingar för användning i betongbeläggningar

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Innerväggselement av gipsskivor med kärna av tvärställd kartong – Definitioner, krav och provningsmetoder

 

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Bitumen och bituminösa bindemedel – Krav på hård beläggningsbitumen, klass 10/20 och 15/25

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014

Ljud- och värmeisolerande element av gipsskiva och isoleringsmaterial – Definitioner, krav och provningsmetoder

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012

Flexibla tätskikt – Plast- och gummibaserade tätskikt för tak – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

EN 13956:2005

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005

Fogmassor och papperstape för gipsskivor – Definitioner, krav och provningsmetoder

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2014

Undertak – Krav och provning

EN 13964:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 13967:2012

Flexibla tätskikt – Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

EN 13967:2004

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004

Flexibla tätskikt – Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Flexibla tätskikt – Ångspärrar av bitumen – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Förtillverkade betongprodukter – Garage – Del 1: Krav för armerade garage i helgjutet utförande eller som enkelelement i rumsstora delar

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013

Flexibla tätskikt – Ångspärrar av plast och gummi – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

EN 13984:2004

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Träbaserade skivor för byggnader – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning

EN 13986:2004

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 14016-1:2004

Golvmaterial – Kaustik magnesia och magnesiumklorid som bindemedel för magnesitgolv – Del 1: Definitioner och krav

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010

Bitumen och bituminösa bindemedel – Specifikationer för polymermodifierat bitumen

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2016

Frihängande värme- och kylytor för vatten med en temperatur under 120 oC – Del 1: Prefabricerade takradiatorpaneler för rumsuppvärmning – Tekniska specifikationer och krav

EN 14037-1:2003

10.3.2017

10.3.2018

CEN

EN 14041:2004

Golvmaterial – Halvhårda golv, textilgolv och laminatgolv – Krav avseende hälsa, säkerhet och energibesparing

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010

Sanitetsenheter – Spolcisterner för WC och urinaler

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – In situ-formad lös lättklinker (LWA) – Del 1: Egenskapsredovisning för lösfyllnadsprodukter före installation

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – In-situ-formad lösfyllnadsisolering av mineralull (MW) – Del 1: Egenskapsredovisning för lösull före installation

 

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013

Träkonstruktioner – Limträ och limmat konstruktionsvirke – Krav

EN 14080:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering

EN 14081-1:2005

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004

Byggnadsglas – Alkaliska jordartsmetallsilikatglas – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Byggnadsglas – Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp – Del 2: Produktstandard och utvärdering av överenstämmelse

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Vägmaterial – Fogfyllningar och fogmassor – Del 1: Krav på varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält

 

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Vägmaterial – Fogfyllningar och fogmassor – Del 2: Krav på kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält

 

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Vägmaterial – Fogfyllningar och fogmassor – Del 3: Specifikationer för fogprofiler

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014

Gipsskivor – Produkter förädlade genom tillskärning, profilering, laminering och liknande – Definitioner, krav och provningsmetoder

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Stålprofiler för gipsskivor i icke bärande konstruktioner – Definitioner, krav och provningsmetoder

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005

Hålkälslister av kartongklädd gips – Definitioner, krav och provningsmetoder

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2015

Cement – Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse för speciell cement med mycket låg värmeutveckling

EN 14216:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010

Träkonstruktioner – Trästolpar för kraft och teleledningar – Krav

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Gjutna undertaksplattor av gips – Defintioner, krav och provningsmetoder

 

1.4.2007

1.4.2008

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Träkonstruktioner – Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar – Produktkrav

EN 14250:2004

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005

Sanitetsenheter – Tvättrännor

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) – Egenskapsredovisning

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade flexibla elastomeriska produkter med sluten cellstruktur, exempelvis cellgummi (FEF) – Egenskapsredovisning

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av cellglas (CG) – Egenskapsredovisning

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av kalciumsilikat (CS) – Egenskapsredovisning

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) – Egenskapsredovisning

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av styv uretancellplast (PUR) och styv isocyanuratcellplast (PIR) – Egenskapsredovisning

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) – Egenskapsredovisning

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av expanderad etencellplast (PEF) – Egenskapsredovisning

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av expanderad fenolcellplast (PEF) – Egenskapsredovisning

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – In-situ-formad sprayad styv uretancellplast (PUR) och styv isocyanuratcellplast (PIR) – Del 1: Egenskapsredovisning för cellplastsystem före installation

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – In situ-formad expanderad perlit (EP) – Del 1: Egenskapsredovisning för bundna produkter och lösfyllnadsprodukter före installation

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – In situ-formad exfolierad vermiculit (EV) – Del 1: Egenskapsredovisning för bundna produkter och lösfyllnadsprodukter före installation

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – In-situ-formad dispergerad styv uretancellplast (PUR) och styv isocyanuratcellplast (PIR) – Del 1: Egenskapsredovisning för cellplastsystem före installation

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – In-situ-formad dispergerad styv uretancellplast (PUR) och styv isocyanuratcellplast (PIR) – Del 1: Egenskapsredovisning för cellplastsystem före installation

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – In-situ-formad sprayad styv uretancellplast (PUR) och styv isocyanuratcellplast (PIR) – Del 1: Egenskapsredovisning för cellplastsystem före installation

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005

Byggnadsglas – Termiskt härdat säkerhetsglas av alkalisk jordartsmetall-silikattyp: Del 2: Utvärdering av överenstämmelse – Produktstandard

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Brandposter under mark

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013

Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

Klausul 4.4 i standard EN 14342:2013 utesluts från tillämpningsområdet för den offentliggjorda hänvisningen.

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar

EN 14351-1:2006+A1:2010

1.11.2016

1.11.2019

Meningen om möjlighet till öppning i punkt 1 Omfattning (i EN 14351-1: 2006 + A2:2016) utesluts från tillämpningsområdet för hänvisningen.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Dekorativa och skyddande profiler av metall för användning tillsammans med gipsskivor – Definitioner, krav och provningsmetoder

EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004

Träkonstruktioner – Fanerträ (LVL) – Krav

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Brandposter ovan mark

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Vägutrustning – Bullerskydd – Specifikationer

 

1.5.2006

1.5.2007

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Fasta stegar för nedstigningsbrunnar

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015

Fästelement – Höghållfasta fästelement för förspänning i stålkonstruktioner – Del 1: Allmänna krav

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012

Keramiska plattor – Definitioner, klassificering, egenskaper, bedömning av överensstämmelse och märkning

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Sanitetsenheter – Duschväggar – Funktionskrav och provningsmetoder

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Byggnadsglas – Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas – Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Skorstenar – Skorstenar av plast – Krav och provningsmetoder

EN 14471:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 14496:2005

Gipsbaserade monteringsbruk för gipsskivor och gipsskiveburna invändiga isolerelement – definitioner, krav och provningsmetoder

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Självbärande sandwichpaneler med metallytskikt på båda sidor om en isolerkärna – Prefabricerade produkter – Krav

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Sanitetsenheter – Badkar avsedda för hushåll

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Duschkar avsedda för hushåll

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007

Sanitetsenheter – Bidéer – Funktionskrav och provningsmetoder

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Träkonstruktioner – Mekaniska förbindare av stål (exkl. dymlingformade som spik, skruv etc., men inkl. mellanläggsbrickor) – Krav

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Fästdon för montering av gipsskivor – Definitioner, krav och provningsmetoder

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Träkonstruktioner – Dymlingformade förbindare av stål (inkl. klammer) – Krav

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005

Branddetekterings- och brandlarmsystem – Brandvarnare

 

1.5.2006

1.8.2008

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Kalciumaluminatcement – Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse

 

1.8.2006

1.8.2007

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Lim för icke trycksatta plaströrsystem – Specifikationer

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Sanitetsenheter – Tvättställ – Funktionskrav och provningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Flexibla tätskikt – Bitumenmattor med stomme för isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004

Uppspända undertak – Krav och provning

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Byggnadsglas – Termiskt härdat săkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp – Del 2: Utvărdering av overensstämmelse – Produktstandard

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Takprodukter – Icke bärande plåt för taktäckning samt utvändig och invändig väggbeklädnad – Krav och provningsmetoder

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Pelletseldade kaminer– Fordringar och provning

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Veckad metallslang för anslutning av gasapparater för hushållsbruk

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Lim för termoplaströrsystem med vätskor under tryck – Specifikationer

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Förtillverkade betongprodukter – Trappor

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Förtillverkade betongprodukter – Kulvertelement

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Byggnadsbeslag – Låshus – Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck – Krav och provning

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006

Fibrer för betong – Del 1: Stålfibrer – Definition, specifikation och utvärdering

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Fibrer för betong – Del 2: Polymerfibrer – Definition, specifikation och utvärdering

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Produkter med vattentät beläggning för användning under limmade keramiska plattor – Krav, provningsmetoder, utvärdering av överensstämmelse, klassificering och beteckning

 

1.3.2013

1.3.2014

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Sportbeläggningar – Specifikation för inomhusytor avsedda för olika sporter

 

1.2.2007

1.2.2008

Anmärkning 1 i bilaga ZA.1 till standard EN 14904:2006 utesluts från tillämpningsområdet för den offentliggjorda hänvisningen.

CEN

EN 14909:2012

Flexibla tätskikt – Diffusionstäta fogar av plast och gummi – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Träpaneler – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner – Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) – Egenskapsredovisning

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner – Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) – Egenskapsredovisning

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Takprodukter – Grupperade ljusinsläpp av plast med eller utan sarg – Klassning, krav och provningsmetoder

 

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Styva skivformade underlagstak för icke kontinuerlig läggning – Definitioner och egenskaper

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Flexibla tätskikt – Fuktspärrar av bitumen – Definitioner och karaktäriserande egenskaper

 

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Skorstenar – Slutna eldstäder – Krav och provningsmetoder – Del 1: Vertikala terminaler för eldstäder typ C6

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Skorstenar – Slutna eldstäder – Krav och provningsmetoder – Del 2: Rök- och tilluftskanaler för enskilt rumsförslutna eldstäder

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Förtillverkade betongprodukter – Betongpålar

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Förtillverkade betongprodukter – Väggelement

EN 14992:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008

Förtillverkade betongprodukter – Bjälklagssystem, balk och block – Del 1: Balkar

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Förtillverkade betongprodukter – Bjälklagssystem, balk och block – Del 2: Betongblock

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Förtillverkade betongprodukter – Bjälklagssystem, balk och block – Del 3: Tegelblock

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Förtillverkade betongprodukter – Bjälklagssystem, balk och block – Del 4: Expanderade polystyren (EPS) block

EN 15037-4:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Förtillverkade betongprodukter – Bjälklagssystem, balk och block – Del 5: Formblock av lättmaterial

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Fästelement – Fästelement för icke förspända förband i stålkonstruktioner – Del 1: Allmänna krav

 

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Förtillverkade betongprodukter – Broelement

EN 15050:2007

1.12.2012

1.12.2012

CEN

EN 15069:2008

Gasapparater för hushållsbruk – Säkerhetsanslutningsventiler för metallslangledningar

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Aluminium och aluminiumlegeringar – Byggnadsprodukter för byggnadsverk – Tekniska krav för inspektion och leverans

 

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Tapeter – Rulle och panelprodukter

EN 15102:2007

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009

Anordningar för att motverka jordskalv

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Mald granulerad masugnsslagg för användning i betong, bruk och injekteringsbruk – Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Eldstäder med långsam värmeavgivning för eldning med fast bränsle – Krav och provningsmetoder

 

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Förtillverkade betongprodukter – Stödmurselement

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2015

Lim för användning i konstruktioner – Krav och provningsmetoder

EN 15274:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15275:2015

Konstruktionslim – Beskrivning av anaeroba limmer för co-axial metallsammanfogning i byggnads- och anläggningskonstruktioner

EN 15275:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Fibergipsskivor – Definitioner, krav och provningsmetoder – Del 1: Skivor armerade med duk

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Fibergipsskivor – Definitioner, krav och provningsmetoder – Del 2: Skivor armerade med icke sammanhängande fibrer

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Konststen – Standardplattor för golv och trappor (inomhus och utomhus)

 

1.1.2009

1.1.2010

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15286:2013

Konststen – Element och plattor för ytbeklädnad av väggar såväl inomhus som utomhus

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013

Bitumen och bituminösa bindemedel – Ramverk för specificering av bitumenlösning och fluxad bitumen

EN 15322:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Hydrauliskt bindemedel för icke-bärande ändamål – Definition, specifikationer och kriterier för överensstämmelse

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotextilier och geotextilliknande produkter – Krav för användning i vägöverbyggnader och asfaltsbeläggningar

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Geosyntetiska tätskikt – Egenskapskrav för användning i anläggningar i transportsystemet

EN 15382:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Förtillverkade betongprodukter – Hålblock av normal betong och lättballastbetong för betongfyllnad – Produktegenskaper och prestanda

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014

Träkonstruktioner – Fingerskarvat konstruktionsvirke – Funktions- och produktionskrav

 

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008

Förtillverkade betongprodukter – Hålblock av träflisbetong för betongfyllnad – Produktegenskaper och prestanda

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – Fabrikstillverkade produkter av expanderad perlit (EP) och av exfolierad vermiculit (EV) – Egenskapsredovisning

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – In situ-formad expanderad perlit (EP) – Del 1: Egenskapsredovisning för bundna produkter och lösfyllnadsprodukter före installation

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering – In situ-formad exfolierad vermiculit (EV) – Del 1: Egenskapsredovisning för bundna produkter och lösfyllnadsprodukter före installation

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010

Luftbehandling – Kanalanslutna brandspjäll

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Fogmassor för rörelsefogar i byggnader och gångtrafikerade ytor – Del 1: Fogmassor för fasad

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Fogmassor för rörelsefogar i byggnader och gångtrafikerade ytor – Del 2: Fogmassor för fönsterglas

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Fogmassor för rörelsefogar i byggnader och gångtrafikerade ytor – Del 3: Fogmassor för sanitetsfogar

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Fogmassor för rörelsefogar i byggnader och gångtrafikerade ytor – Del 4: Fogmassor för gångtrafikerade ytor

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15681-2:2017

Byggnadsglas – Aluminiumsilikatglas – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard

 

11.8.2017

11.8.2018

Tredje meningen om punkt 4.2.2.10 utesluts från tillämpningsområdet för hänvisningen.

CEN

EN 15682-2:2013

Byggnadsglas – Värmeprovat, termiskt härdat säkerhetsglas av alkalisk jordartsmetallsilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Byggnadsglas – Termiskt härdat kanalformat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner (CEA) – Expanderade lättklinkerprodukter (LWA)

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Supersulfatcement – Sammansättning, specifikation och kriterier för överensstämmelse

EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Polymermodifierade bitumenbeläggningar för skydd mot väta – Definitioner och fordringar

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 15821:2010

Bastuaggregat för fasta bränslen – krav och provningsmetoder

 

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009

Anvisningar för utvändig och invändig puts med organiska bindemedel

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 16034:2014

Dörrar, portar och fönster – Produktstandard, funktionsegenskaper – Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

 

1.11.2016

1.11.2019

MEDDELANDE: EN 16034:2014 får endast tillämpas tillsammans med antingen EN 13241:2003+A2:2016 eller EN 14351-1:2006+A2:2016

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av polyetylenskum (PEF) – Egenskapsredovisning

EN 16069:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Släta, dubbla, genomlysliga PC-skivor för inner- och yttertak samt väggar och undertak – Krav och provningsmetoder

EN 16153:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16240:2013

Släta, genomlysliga plastskivor (PC) för invändiga och utvändiga tak, väggar och undertak – Krav och provningsmetoder

 

10.3.2017

10.3.2018

Cenelec

EN 50575:2014

Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper hos kablar för allmän användning i byggnadsverk

 

10.6.2016

1.7.2017

 

EN 50575:2014/A1:2016

 

10.6.2016

1.7.2017

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, BELGIEN. Tfn+32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, BELGIEN. Tfn +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKRIKE. Tfn+33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EUT C 338, 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 435/93


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Järnvägar – Akustik – Mätning av buller invändigt i spårfordon (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Järnvägar – Lagerboxar – Rullningslager

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Järnvägar – Lagerboxar – Smörjfetter

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Järnvägar – Lagerboxar – Prestandaprov

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Järnvägar – Strukturella krav för fordonskorgar – Del 1: Lok och rullande materiel för passagerare (och alternativ metod för godsvagnar)

EN 12663-1:2010

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 12663-2:2010

Järnvägar – Strukturella krav för fordonskorgar – Del 2: Godsvagnar

 

 

CEN

EN 12665:2011

Ljus och belysning – Grundläggande termer och kriterier vid specificering av belysningskrav

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Järnvägar – Hjulpar och boggier – System för konstruktion av icke drivna axlar

EN 13103:2009+A1:2010

Anmärkning 2.1

31.1.2013

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Metod för konstruktion av drivna axlar

EN 13104:2009+A1:2010

Anmärkning 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13129:2016

Järnvägar – Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik – Komfortparametrar och typprovning

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Järnvägsanläggningar – Spår – Syllar och bärbalkar av trä

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Järnvägar – Spår – Betongsliprar – Del 1: Allmänna krav

EN 13230-1:2009

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13230-2:2016

Järnvägar – Spår – Betongsliprar – Del 2: Förspänd armerad enblockssliper

EN 13230-2:2009

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13230-3:2016

Järnvägar – Spår – Betongsliprar för spår och växlar – Del 3: Armerad tvåblockssliper

EN 13230-3:2009

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13230-4:2009

Järnvägar – Spår – Betongsliprar – Del 4: Förspända spårväxelsliprar

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 2: Geometriskt utförande

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 3: Samspel mellan hjul och spår

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 4: Omläggningsanordning

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 5: Tunganordningar

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 6: Fasta korsningar

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 7: Korsning med rörlig spets

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 8: Dilatationsanordningar

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Järnvägar – Spårväxlar och -korsningar – Del 9: Konstruktionsregler

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Produktkrav för hjulpar

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Produktkrav för hjulaxlar

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Produktkrav för hjul

 

 

CEN

EN 13272:2012

Järnvägar – Elbelysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Järnvägar – Spår – Prestandakrav för befästningssystem – Del 2: Befästningssystem för betongsliprar

EN 13481-2:2012

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13481–3:2012

Järnvägar – Spår – Prestandakrav för befästningssystem – Del 3: Befästningssystem för sliprar av trä

 

 

CEN

EN 13481–5:2012+A1:2017

Järnvägar – Spår – Prestandakrav för befästningssystem – Del 5: Befästningssystem för ballastfritt spår med ytlig eller nedsänkt räl

EN 13481–5:2012

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13481-7:2012

Järnvägar – Spår – Prestandakrav för befästningssystem – Del 7: Särskilda befästningssystem för växlar och korsningar samt tvångsskenor

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Järnvägar – Spår – Räler – Del 1: Vignolräler 46 kg/m och däröver

EN 13674-1:2011

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Järnvägar – Spår – Räler – Del 2: Räler i växlar använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m och däröver

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Järnvägar – Spår – Räler – Del 3: Moträler och ledräler

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Hjul – Löpbaneprofiler

 

 

CEN

EN 13749:2011

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Strukturella krav och metoder för validering av boggiramar

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Järnvägar – Spår – Linjeföringsparametrar – Spårvidd 1 435  mm och därutöver – Del 1: Spår

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Järnvägar – Spår – Linjeföringsparametrar – Spårvidd 1 435  mm och därutöver – Del 2: Spårväxlar och andra spår med plötsliga krökningsändringar

 

 

CEN

EN 13848–5:2008+A1:2010

Järnvägar – Spår – Spårlägeskvalitet – Del 5: Kvalitetsnivåer för spårläge

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Järnvägar – Hjulpar och boggier – Helhjul – Procedur för tekniskt godkännande – Del 1: Smidda och valsade hjul

EN 13979-1:2003+A1:2009

Anmärkning 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2017

Järnvägar – Spår – Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll – Del 1: Tekniska krav för drift

EN 14033-1:2011

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Järnvägar – Aerodynamik – Del 4: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i öppen terräng

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Järnvägar – Aerodynamik – Del 5: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i tunnlar

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Järnvägar – Aerodynamik – Del 6: Krav och provningsmetoder för sidvindsbedömning

 

 

CEN

EN 14198:2016

Järnvägar – Bromsning – Krav på bromssystem i loktåg

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Järnvägar – Beräkning av stoppsträcka, målsträcka och fasthållningsbroms – Del 1: Medelvärdesalgoritmer för tåg eller enskilda fordon

EN 14531-6:2009

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14531-2:2015

Järnvägar – Metoder för beräkning av stoppsträcka och nedbromsningssträcka, samt hållbroms och parkeringsbroms – Del 2: Gradvisa beräkningar för tågset eller enkelfordon

EN 14531-6:2009

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Järnvägar – Bromsskivor för rullande materiel – Del 1: Pressade eller krympta bromsskivor på axel eller drivaxel – Mått och kvalitetskrav

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Järnvägar – Bromsskivor för rullande materiel – Del 2: Mått och kvalitetskrav för bromsskivor monterade på hjul

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Järnvägar – Bromsskivor för rullande materiel – Del 3: Bromsskivor, prestanda och utförande av skivor och dämpare – Klassificering

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Järnvägar – Spår – Brännsvetsning av räler – Del 2: Svetsning av nya räler i stålsort R220, R260, R260Mn och 350HT med mobil svetsmaskin i ej stationär anläggning

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Järnvägar – Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning

 

 

CEN

EN 14752:2015

Järnvägar – Dörrsystem för passagerarfordon

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Järnvägar – Luftkonditionering för förarhytter – Del 1: Parametrar för komfort

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Järnvägar – Luftkonditionering för förarhytter – Del 2: Typprovningar

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Järnvägar – Smörjfetter för lagerboxar – Del 1: Metod för provning av fetters smörjförmåga

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Järnvägar – Smörjfetter för lagerboxar – Del 2: Metod för provning av den mekaniska stabiliteten hos smörjfetter för fordon med hastigheter upp till 200 km/tim

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Järnvägar – Räddningskoppel – Prestandakrav, geometri för gränssnitt och provningsmetoder

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Järnvägar – Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för tåg – Del 1: Strålkastare, positionslyktor och slutsignallyktor

EN 15153-1:2013

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15153-2:2013

Järnvägar – Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för tåg – Del 2: Signalhorn

 

 

CEN

EN 15220:2016

Järnvägar – Bromsindikatorer

EN 15220-1:2008+A1:2011

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Järnvägar – Krocksäkerhet för korgar på järnvägsfordon

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Järnvägar – Profiler – Del 2: Fordonsprofiler

EN 15273-2:2013

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15273–3:2013+A1:2016

Järnvägar – Profiler – Del 3: Infrastrukturprofiler

EN 15273-3:2013

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Järnvägar – Metod för bestämning av ekvivalent konicitet

 

 

CEN

EN 15313:2016

Järnväg – Drift- och underhållskrav för hjulpar

EN 15313:2010

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromssystem – Styrventiler och avstängningsanordningar

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Järnvägar – Friktionsstyrning av hjul/räl – Smörjning av flänsar

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Järnvägar – Kontroll av lagerboxar – Krav avseende gränssnitt och utförande – Del 1: Spårutrustning och lagerboxar för rullande materiel

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Järnvägar – Kontroll av lagerboxar – Utförande- och prestandakrav – Del 2: System för temperaturkontroll

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Järnvägar – Bulleremission – Karakterisering av dynamiska egenskaper hos spårsträckor för mätning av buller från förbipasserande tåg

 

 

CEN

EN 15528:2015

Järnvägar – Linjekategorier för hantering av samverkan mellan lastgränser för fordon och infrastruktur

EN 15528:2008+A1:2012

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 15551:2017

Järnvägar – Rullande materiel – Buffertar

EN 15551:2009+A1:2010

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15566:2016

Järnvägar – Rullande materiel – Dragutrustning och skruvkoppel

EN 15566:2009+A1:2010

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 15594:2009

Järnvägar – Spår – På- och reparationssvetsning av räler med bågsvetsning

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Järnvägar – Bromssystem – Fastbromsningsskydd

 

 

CEN

EN 15610:2009

Järnvägar – Bulleremission – Mätning av räfflor och vågor på räl för utvärdering av kontaktbuller

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromssystem – Reläventiler

EN 15611:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromssystem – Huvudledningsacceleratorer

EN 15612:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromsar – Utrustning för tom/lastomställning

EN 15624:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Järnvägar – Bromsar – Kontinuerligt lastkännande utrustning för lastutbromsning

EN 15625:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15663:2009

Järnvägar – Definition av järnvägsfordons massa – referensfall

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Järnvägar – Provning för acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon med lutningssystem avsedda att kompensera hög rälsförhöjningsbrist och/eller järnvägsfordon avsedda att trafikera spår med högre rälsförhöjningsbrist än angivet i EN 14363:2005, bilaga G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Järnvägar – Provning för acceptans av gångegenskaper hos godsvagnar med statisk hjulbelastning över 112,5  kN och upp till 125 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Järnvägar – Stängnings- och låsanordningar för skyddsutrustning för nyttolast mot miljöpåverkan – Hållbarhets-, drifts-, indikations-, underhålls- och återvinningskrav

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Järnvägar – Bromssystem för höghastighetståg – Del 1: Krav och definitioner

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Järnvägar – Bromssystem för höghastighetståg – Del 2: Provningsmetoder

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Järnvägar – Spår – Tvåvägsmaskin med ansluten utrustning – Del 1: Tekniska krav för förflyttning, drift och arbete

EN 15746-1:2010

Anmärkning 2.1

30.4.2011

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Järnvägar – Spår – Tvåvägsmaskin med ansluten utrustning – Del 2: Allmänna säkerhetskrav

EN 15746-2:2010

Anmärkning 2.1

30.4.2012

CEN

EN 15806:2010

Järnvägar – Bromsar – Statisk bromsprovning

 

 

CEN

EN 15807:2011

Järnvägar – Pneumatiska slangkopplingar

 

 

CEN

EN 15827:2011

Järnvägar – Krav för boggier och löpverk

 

 

CEN

EN 15839:2012

Järnvägar – Acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon – Godsvagnar – Provning av gångsäkerhet under längsgående tryckkrafter

 

 

Datum då hänvisningen till denna föråldrade harmoniserade standard utgår ur EUT: 31.1.2018. Standarden utgår eftersom den har dragits tillbaka av den berörda europeiska standardiseringsorganisationen och inte längre är en antagen europeisk standard i den mening som avses i artikel 2.1 c i förordning (EU) nr 1025/2012 (EUT L 316, 14.11.2012).

CEN

EN 15877-1:2012

Järnvägar – Märkning av järnvägsfordon – Del 1: Godsvagnar

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Järnvägar – Märkning av järnvägsfordon – Del 2: Utvändig märkning på personvagnar, motorvagnar, lok och på spårburna arbetsmaskiner

 

 

CEN

EN 15892:2011

Järnvägar – Bulleremission – Mätning av buller i förarhytter

 

 

CEN

EN 16019:2014

Järnvägar – Automatkoppel – Prestandakrav, specifik gränssnittsgeometri och provningsmetod

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Järnvägar – Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal – Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Järnvägar – Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal – Del 2: Godsvagnar

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Järnvägar – Bromssystem hos motorvagnståg – Del 1: Bestämmelser och definitioner

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Järnvägar – Bromssystem hos motorvagnståg – Del 2: Provningsmetoder

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Järnvägar – Förarhytt – Del 3: Utformning av kontrollpanel

 

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 16207:2014

Järnvägar – Bromssystem – Funktions- och utförandekrav på magnetskensbromsar för järnvägsfordon

 

 

CEN

EN 16235:2013

Järnvägar – Acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon – Godsvagnar – Villkor för undantag av gångprov på godsvagnar med fastställda specifikationer enligt EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Järnvägar – Bromsregulator

EN 16241:2014

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 16286-1:2013

Järnvägar – Gångvägar mellan fordon – Del 1: Huvudsaklig tillämpning

 

 

CEN

EN 16334:2014

Järnvägar – Passagerarlarm – Systemkrav

 

 

CEN

EN 16404:2016

Järnvägar – Lyft av urspårat fordon och återställningskrav på fordon

EN 16404:2014

Anmärkning 2.1

Datumet för den här publikationen

CEN

EN 16494:2015

Järnvägar – Krav för ERTMS Track Boards

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Allmänna krav – Del 1: Kontrast

 

 

CEN

EN 16584–2:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Allmänna krav – Del 2: Information

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Allmänna krav – Del 3: Optiska egenskaper och friktion

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Utrustning ombord på rullande materiel – Del 1: Toaletter

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Utrustning ombord på rullande materiel – Del 2: Sittplatser, ståplatser och förflyttning

 

 

CEN

EN 16585–-3:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Utrustning ombord på rullande materiel – Del 3: Fria passager och innerdörrar

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder – Del 1: Trappsteg för på- och avstigning

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning – Tillgänglighet till fordonen för personer med rörelsehinder – Del 2: Hjälpmedel för ombordstigning

 

 

CEN

EN 16587:2017

Järnvägar – Utformning för personer med funktionsnedsättning -

 

 

CEN

EN 16683:2015

Järnvägar – Krav på utrustning för nödsignal och kommunikation

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Järnvägar – Infrastruktur – Oförstörande provning av räler i spår – Del 1: Krav på ultraljudskontroll och utvärderingsprinciper

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 1: Allmänna krav

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter

EN 45545-2:2013

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-3:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 3: Brandmotstånd hos brandtekniskt klassade byggelement i järnvägsfordon

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 4: Brandsäkerhetsrelaterade utförandekrav

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Järnvägstillämpningar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 5: Brandsäkerhetsfordringar på elutrustning i järnvägsfordon, även omfattande elutrustning i trådbussar, spårbussar och magnetsvävare

EN 45545-5:2013

Anmärkning 2.1

8.7.2016

CEN

EN 45545-6:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 6: System för detektering, larm, information och brandbekämpning

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Järnvägar – Järnvägsfordons brandsäkerhet – Del 7: Brandsäkerhetskrav för installationer med lättantändlig vätska och gas

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Elsäkerhet, jordning och returströmkrets – Del 1: Åtgärder till skydd mot elchock

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Elsäkerhet, jordning och returkretsens utförande – Del 2: Skyddsåtgärder för begränsning av läckströmmar från likströmsbanor

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Elsäkerhet, jordning och returkretsens utförande – Del 3: Ömsesidig påverkan mellan likströms- och växelströmsbanor

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Järnvägsanläggningar – Isolationskoordination – Del 1: Grundläggande fordringar – Kryp- och luftavstånd

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Anmärkning 3

1.10.2006

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Anmärkning 3

1.5.2008

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Järnvägsanläggningar – Isolationskoordination – Del 1: Grundläggande fordringar – Kryp- och luftavstånd

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

Anmärkning 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50124-2:2001

Järnvägsanläggningar – Isolationskoordination – Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Järnvägsanläggningar – Isolationskoordination – Del 2: Överspänningar och skydd mot överspänningar

EN 50124-2:2001

Anmärkning 2.1

6.2.2020

Cenelec

EN 50125-2:2002

Järnvägsanläggningar – Miljöförhållanden – Del 2: Fasta elektriska installationer

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Järnvägsanläggningar-Miljöförhållanden – Del 3: Utrustning för signalering och telekommunikation

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Järnvägsanläggningar – Specifikation av tillförlitlighet, funktionssannolikhet, driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet (RAMS) – Del 1: Grundläggande fordringar och tillvägagångssätt

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Järnvägsanläggningar-Dataöverföring och järnvägsstyrning-Elektroniska signalsystem av betydelse för säkerheten

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Järnvägsanläggningar – Fasta installationer – Särskilda fordringar på isolatorer av kompositmaterial

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Järnvägsanläggningar – Elektronisk utrustning för rälsfordon

EN 50155:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Järnvägstillämpningar -

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

Anmärkning 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50163:2004

Järnvägsanläggningar – Matningsspänningar för traktionssystem

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Anmärkning 3

1.3.2010

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Järnvägsanläggningar-Kompatibilitet mellan rälsfordon och fordonsdetekterande system

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Järnvägsanläggningar – Mätning av det dynamiska samspelet mellan strömavtagare och kontaktledning – Fordringar och validering

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

Anmärkning 2.1

26.12.2014

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Järnvägsanläggningar – Strömavtagningssystem – Tekniska villkor för samspel mellan strömavtagare och kontaktledning (för att uppnå fri tillgång)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

Anmärkning 3

25.7.2019

Cenelec

EN 50388:2012

Järnvägsanläggningar – Samordning mellan kraftmatning och fordon – Tekniska villkor för interoperabilitet

EN 50388:2005

Anmärkning 2.1

13.2.2015

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Järnvägsanläggningar – Strömavtagare – Provning av kolslitskenor

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

Anmärkning 3

Datumet för den här publikationen

Cenelec

EN 50463-1:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 1: Allmänt

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 2: Energimätning

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 3: Hantering av data

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 4: Kommunikation

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Järnvägstillämpningar – Energimätning i rälsfordon – Del 5: Bedömning av överensstämmelse

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Järnvägstillämpningar – Egenskaper hos trefasspänning i fördelningssystem på spårfordon

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

Anmärkning 3

Datumet för den här publikationen

Cenelec

EN 50553:2012

Järnvägstillämpningar – Krav på förmåga till framdrivning vid brand ombord på rullande materiel

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

Anmärkning 3

15.2.2019

Cenelec

EN 50592:2016

Järnvägstillämpningar – Provning av rullande materiel avseende elektromagnetisk kompatibilitet med axelräknare

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Järnvägstillämpningar – Grundläggande parametrar för fordonsdetekterande system – Del 1: Spårledningar

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Järnvägstillämpningar – Grundläggande parametrar för fordonsdetekterande system – Del 2: Axelräknare

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 1: Allmän uppbyggnad

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 2-1: Wire Train Bus (WTB)

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 2-2: Wire Train Bus – Provning av överensstämmelse

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 2-5: Ethernet-baserat stamnät för tåg

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 3-1: Multifunction Vehicle Bus (MVB)

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) – Provning av överensstämmelse

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Elektronisk utrustning för järnvägar – Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) – Del 3-3: CANopen Consist Network (CCN)

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Elektronisk utrustning för järnvägar – Fordonsbaserade delsystem för multimedia och telematik – Del 1: Övergripande arkitektur

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Järnvägstillämpningar – Fasta installationer – Särskilda fordringar på isolatorer av kompositmaterial för kontaktledningar

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

Anmärkning 2.1

21.12.2018

 

EN 62621:2016/A1:2016

Anmärkning 3

21.12.2018

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn+32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn+33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.


15.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 435/111


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 435/05)

Direktiv 1999/5/EG

I enlighet med övergångsbestämmelsen i artikel 48 i direktiv 2014/53/EU (1) får medlemsstaterna inte hindra tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av radioutrustning som omfattas av direktiv 2014/53/EU och överensstämmer med direktiv 1999/5/EG (2) och som släppts ut på marknaden före den 13 juni 2017. I enlighet med detta fortsätter harmoniserade standarder, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i enlighet med direktiv 1999/5/EG, som senast förtecknades i kommissionens meddelande, offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning C 249 av den 8 juli 2016, s. 1, och som rättats genom rättelserna i Europeiska unionens officiella tidning C 342 av den 17 september 2016, s. 15, och i Europeiska unionens officiella tidning C 403 av den 1 november 2016, s. 26, att ge presumtion om överensstämmelse med det direktivet till och med den 12 juni 2017.

Direktiv 2014/53/EU

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

ESO (3)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm. 1

Standarden avser artikel/artiklar i direktiv 2014/53/EU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Elektromagnetiska fält – Mobiltelefoner och liknande – Visning av överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (300MHz – 3GHz)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50385:2017

Produktstandard för fastställande av radiobasstationers och fasta trådlösa terminalers överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (110 MHz – 40 GHz) – Allmänheten

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50401:2017

Produktstandard för fastställande av överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält vid idrifttagande av fast radiotranmissionsutrustning (110 MHz – 40 GHz) i trådlösa telekommunikationsnätverk

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 50566:2017

Produktstandard för fastställande av handhållna och kroppsburna trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält (30 MHz – 6 GHz)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.a

Cenelec

EN 55035:2017

Multimediautrustning – EMC-fordringar – Immunitet

CISPR 35:2016 (Andrad)

17.11.2017

 

 

Artikel 3.1.b

Etsi

EN 300 065 V2.1.2

Smalbandig direktskrivande telegrafutrustning för mottagning av meteorologisk information eller navigeringsinformation (NAVTEX); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 086 V2.1.2

Landmobil tjänst; Radioutrustning med ett inre eller yttre RF-kontaktdon i första hand avsedd för analogt tal; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 113 V2.2.1

Landmobil tjänst; Radioutrustning avsedd för sändning av data (och/ eller tal) med användning av konstant eller icke konstant enveloppmodulering och som har antennkontaktdon; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 219 V2.1.1

Landmobil tjänst; Radioutrustning som sänder signaler för att initiera ett specifikt gensvar i mottagaren; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 220-2 V3.1.1

Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet MHz 25 till 1 000 MHz; Del 2 Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet MHz 25 till 1 000 MHz; Del 3-1 Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Låg driftcykel hög tillförlitlighet utrustning, trygghetslarm utrustning som används på bestämda frekvenser (869,200 MHZ till 869,250 MHz)

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet MHz 25 till 1 000 MHz; Del 3-2 Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Trådlösa larm avsedda för LDC/HR frekvensbanden 868,60 MHz till 868,70 MHz, 869,25 MHz till 869,40 MHz samt 869,65 MHz till 869,70 MHz

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 220-4 V1.1.1

Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet 25 MHz till 1 000 MHz; Del 4 Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Mätutrustning avsedd för 169,400 MHz till 169,475 bandet

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 224 V2.1.1

Land Mobil Service; Radioutrustning för användning i en personsökartjänst som arbetar inom frekvensområdet 25 MHz – 470 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Anmärkning 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Lokala personsökningssystem – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 296 V2.1.1

Landmobil tjänst; Radioutrustning som använder fast anslutna antenner och som i första hand är avsedd för analogt tal; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 328 V2.1.1

Bredbandiga transmissionssystem; Datatransmissionsutrustning som arbetar i ISM bandet 2,4 GHz och som använder bandspridningsteknik; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 330 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD); Radioutrustning i frekvensområdet 9 kHz till 25 MHz och induktiva slingsystem i frekvensområdet 9 kHz till 30 MHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 341 V2.1.1

Landmobil radio; Radioutrustning med integrerad antenn som sänder signaler för att initiera ett specifikt svar i mottagaren; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 390 V2.1.1

Landmobil radio; Radioutrustning avsedd för sändning av data (och tal) och med integrerad antenn; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 422-1 V2.1.2

Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 1: Klass A mottagare; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 422-2 V2.1.1

Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 2: Klass B Mottagare; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 422-3 V2.1.1

Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 2: Klass C Mottagare; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 433 V2.1.1

Landmobil tjänst; (CB radioutrustning): Del 2: Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 440 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD); Radioutrustning för användning i frekvensområdet 1 GHz till 40 GHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Anmärkning 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte, när det gäller mottagarkategori 2 och 3 enligt tabell 5, krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustningar (SRD); Radioutrustning för användning i frekvensområdet 1 GHz till 40 GHz; Del 2: Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Bredbandiga audiolänkar – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 487 V2.1.2

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för Receive-Only mobila jordstationer (ROMES) för datakommunikation i 1,5 GHz-frekvensbandet; Radio Frequency (RF) specifikationer som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 676-2 V2.1.1

Markbaserade mobila och fast installerade sändare, mottagare och sändtagare för luftfartstjänster inom VHF-bandet med amplitudmodulation (AM); Del 2: Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 300 698 V2.1.1

Radiotelefon med sändare och mottagare för den maritima mobila tjänsten och som arbetar i VHF-banden och som används på farleder i inlandet; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artiklarna 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 698 V2.2.1

Sändare och mottagare för radiotelefoni för den maritima mobiltjänsten på VHF-bandet som används på inre vattenvägar; Harmoniserad standard som täcker de väsentliga kraven i artiklarna 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

Detta är det första offentliggörandet

EN 300 698 V2.1.1

Anmärkning 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Lavinstationer – Sändar-mottagarsystem – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Lavinstationer – Sändar-mottagarsystem – Del 3: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.3 e i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 720 V2.1.1

Ultra-High Frequency (UHF) kommunikationssystem och utrustning ombord på fartyg; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefoniutrustning för allmän kommunikation och tillhörande utrustning för klass ”D” digitalt selektivanrop (DSC). Del 2; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

12.8.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 301 025 V2.2.1

VHF radiotelefoniutrustning för allmän kommunikation och tillhörande utrustning för klass ”D” digitalt selektivanrop (DSC). Del 2; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3 g i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Anmärkning 2.1

30.11.2018

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Kortdistansutrustning – Vägtrafikinformatik (RTTT) – Radarutrustning som arbetar i frekvensbandet 76–77 GHz – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 301 166 V2.1.1

Landmobil radio – Radioutrustning för analog och/eller digital kommunikation (tal och/eller data) som används på smalbandskanaler och är försedd med antennkontaktdon; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 178 V2.2.2

Bärbar hög frekvens (VHF) radiotelefonutrustning för den maritima mobila tjänsten och som arbetar i VHF-banden (endast för icke GMDSS-tillämpningar); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 357 V2.1.1

Sladdlösa audioapparater i frekvensområdet 25–2 000 MHz; Har-moniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Anmärkning 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Sladdlösa audioapparater i frekvensområdet 25–2 000  MHz – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 301 360 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för interaktiva satellitterminaler (SIT) och satellitanvändarterminaler (SUT) som sänder mot satelliter i geostationär bana i frekvensbanden 27,5 till 29,5 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 406 V2.2.2

Digitala utökade sladdlösa telekommunikationer (DECT); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 426 V2.1.2

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för landmobila satellitjordstationer (LMES) samt maritima mobila satellitjordstationer (MMES) med låg datahastighet, inte avsedda för nöd- och säkerhetsfunktioner, som arbetar i frekvensbanden 1,5 /1,6 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 427 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för mobila satellitjordstationer med låg datahastighet (MES) utom flygets mobila satellitjordstationer som arbetar i frekvensbanden 11/12/ 14 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 428 V2.1.2

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för terminaler med mycket liten öppning (VSAT), satellitjordstationer för enbart sändning, sändning och mottagning eller enbart mottagning som arbetar i frekvensbanden 11/12/14 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 430 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES); Harmoniserad standard för transportabla jordstationer för insamling av nyheter via satellit (SNG TES) som arbetar i frekvensbanden 11 GHz till 12 GHz/13 GHz till14 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 441 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES;) Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES), inklusive handburna jordstationer, för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) i frekvensbanden 1,6 GHz/2,4 GHz i den mobila satellittjänsten (MSS), omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 442 V2.1.1

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad Standard för NGSO mobila jordstationer (MESs), inklusive handburna jordstationer, för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) i 1 980 MHz till 2 010 MHz (jord till rymd) och 2 170 MHz till 2 200 MHz (rymd till jord) frekvensbanden under den mobila satellittjänsten (MSS) omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 443 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för terminaler med mycket liten öppning (VSAT), satellitjordstationer för enbart sändning, sändning och mottagning eller enbart mottagning som arbetar i frekvensbanden 4 GHz och 6 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 444 V2.1.2

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för landmobila jordstationer (LMES) som arbetar i frekvensbanden 1,5 GHz och 1,6 GHz med tal- och/eller datakommunikation, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 447 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för satellitterminaler på fartyg (ESV) som arbetar i frekvensbanden 4/6 GHz som är allokerade för fast radio via satellit (FSS), omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 459 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för interaktiva satellitterminaler (SIT) och satellitanvändarterminaler (SUT) som sänder mot satelliter i geostationär bana frekvensbanden 29,5  GHz till 30,0 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 473 V2.1.2

Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för flygets jordstationer (AES) för flygtekniska mobila satellittjänsten (AMSS) / mobila satellittjänsten (MSS) och/eller flygtekniska mobila satellit på Route service (AMS (R) S)/mobila satellittjänsten (MSS), som arbetar i frekvensbandet under 3 omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 502 V12.5.2

Globalt system för mobila kommunikationer (GSM); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 511 V9.0.2

Globalt system för mobilkommunikation (GSM) – Harmoniserad standard för mobila stationer i GSM 900- och GSM 1 800 -banden som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet (1999/5/EG)

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Anmärkning: Denna harmoniserade standard ger presumption om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU förutsatt att mottagningsparametrarna i punkterna 4.2.20, 4.2.21 och 4.2.26 också tillämpas

Etsi

EN 301 559 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) Aktiva medicinska implantat med låg effekt (LP-AMI) om arbetar i intervallet 2 483,5 MHz till 2 500 MHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 598 V1.1.1

White Space Devices (WSD); Trådlösa Access-System som opererar inom frekvensbandet 470 MHz till 790 MHz; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 301 681 V2.1.2

Satellitjordstationer och System (SES); Harmoniserad Standard för mobila jordstationer (MESs) i geostationära mobilsatellitsystem, inkluderande handburna jordstationer för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) i 1,5 GHz till 1,6 GHz frekvensbanden i den mobila satellittjänsten (MSS) omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 721 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) – Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som levererar datakommunikation med låg bithastighet (LBRDC) och använder satelliter i låg jordbana (LEO) under 1 GHz, omfattande de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 783 V2.1.1

Kommersiellt tillgänglig amatörradioutrustning; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 839 V2.1.1

Aktiva medicinska implantat med ultralåg effekt (ULP-AMI) och kringutrustning (ULP-AMI-P) inom frekvensområdet 402 till 405 MHz; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF flyg-mark digital datalänk (VDL) mode 2, tekniska karaktäristika och mätmetoder för markbaserad utrustning; Del 3: Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 842-5 V2.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänste; r Del 50: Särskilda krav för basstationer för cellulär kommunikation (BS), repeatrar och övrig utrustning; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 893 V1.8.1

Bredbandsradio-accessnät (BRAN); 5 GHz hög kapacitet RLAN; Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 301 893 V1.8.1

Anmärkning 2.1

12.6.2018

Artikel 3.2

När det gäller adaptivitet får fram till och med den 12 juni 2018 antingen avsnitt 4.2.7 i denna harmoniserade standard eller avsnitt 4.8 i den harmoniserade standarden EN 301 893 v1.8.1 användas. Efter det datumet får endast avsnitt 4.2.7 i denna harmoniserade standard användas.

Etsi

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Introduktion och gemensamma krav

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i RED-direktivet; Del 2: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) Användarutrustning(UE)

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i RED-direktivet; Del 2: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) Användarutrustning (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Anmärkning 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 3: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) Basstationer (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnetisk kompatibilitet och radio-spektrumfrågor (ERM); Basstationer (BS), repeatrar och användarutrustning (UE) för tredje generationens mobilnät IMT-2000; Del 10: Harmoniserad standard för IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktivet 2014/53/EU; Del 11: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) för relästationer (repeatrar)

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 12: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (repeatrar)

9.9.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU; Del 13: (E-UTRA) Evolved Universal Terrestrial Radio Access User Equipment (UE)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i Radioutrustnings-direktivet 2014/53/EU; Del 13: (E-UTRA) Evolved Universal Terrestrial Radio Access User Equipment (UE)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Anmärkning 2.1

28.2.2019

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA) Basstationer (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (EUTRA FDD) för relästationer (repeatrar)

10.2.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 18: E-UTRA, UTRA och GSM/EDGE Multistandard Radio (MSR) för basstationer (BS)

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Användarutrustning (UE)

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU Del 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Basstationer (BS)

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Användarutrustning (UE)

14.10.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT mobilnät; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Basstationer (BS)

9.12.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 929 V2.1.1

VHF-sändare och mottagare som kustradiostationer för GMDSS och andra applikationer i maritim mobil tjänst; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 017 V2.1.1

Sändarutrustning för amplitudmodulerad (AM) ljudrundradio; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktive2014/53/EU

12.5.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 018 V2.1.1

Sändarutrustning för frekvensmodulerad (FM) rundradio; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Anmärkning 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Sändarutrustning för frekvensmodulerad (FM) rundradio; Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 054 V2.1.1

Meteorologiska hjälpanordningar (Met Aids); Radiosonder för användning i frekvensbandet 400,15 MHz till 406 MHz med effektnivåer upp till 200 mW; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

Detta är det första offentliggörandet

EN 302 054-2 V1.2.1

Anmärkning 2.1

31.5.2018

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteorologiska hjälpanordningar (Met Aids) – Radiosonder för användning i frekvensbandet 400,15 –406 MHz med effektnivåer upp till 200 mW; Del 2: Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

13.1.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Trådlösa videolänkar (WVL) som arbetar i frekvensbandet 1,3 –50 GHz – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 065-1 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) som använder ultrabredbands teknologi (UWB); Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Fodringar för generisk UWB tillämpningar

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 065-2 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) som använder ultrabredbands teknologi (UWB); Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 2: Fordringar för UWB lokaliserings spårning.

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 065-3 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) som använder ultrabredbands teknologi (UWB); Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 3: Fordringar för UWB-enheter för väg- och järnvägsfordon.

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 065-4 V1.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD) som använder ultrabredbands teknologi (UWB); Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 4: Materialavkänning enheter som använder UWB-teknik under 10,6 GHz

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 066-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Radartillämpningar för mark- och väggundersökning – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 077-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Sändarutrustning för marksänd digital ljudrundradio (T-DAB) – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 186 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för satellitterminaler på luftfartyg (AES) som arbetar i frekvensbanden 11/12/14 GHz, omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 194-2 V1.1.2

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Navigeringsradar för användning på inre vattenvägar – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 195 V2.1.1

Radioutrustning (ULP-AMI) inom frekvensområdet 9–315 kHz för aktiva medicinska implantat med ultralåg effekt och tillbehör (ULP-AMI-P) Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.11.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 208 V3.1.1

Utrustning för identifiering med radiofrekvens arbetande i bandet 865 MHz till 868 MHz med effektnivåer upp till 2 W samt i bandet 915 MHz till 921 MHz med effektnivåer upp till 4 W; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 217-2 V3.1.1

Fasta Radio System; Egenskaper och krav för punkt-till-punkt-utrustning och antenner; Del 2: Digitala system som arbetar i frekvensområdet 1,3 GHz till 86 GHz; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Anmärkning 2.1

31.12.2018

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Fasta radiosystem; Egenskaper och krav för punkt-till-punkt utrustning och antenner; Del 2-2: Digitala system som arbetar i frekvensband där frekvenskoordination tillämpas; Harmoniserad EN som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Anmärkning: Denna harmoniserade standard ger presumption om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU förutsatt att mottagningsparametrarna i punkterna 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 och 4.3.4 också tillämpas

Etsi

EN 302 245-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Sändarutrustning för DRM-radio (Digital Radio Mondiale) – Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 248 V2.1.1

Navigeringsradar för användning ombord på icke-SOLAS-fartyg; Harmoniserad standard omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

10.3.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 264-2 V1.1.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustning; Vägtransport och trafiktelematik (RTTT); Radarutrustning fr korta avstånd som arbetar i 77-81 GHz-området; Del 2: Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 288-2 V1.6.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Kortdistansutrustning – Vägtrafikinformatik (RTTT) – Radarutrustning för korta avstånd som arbetar i 24 GHz-området – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet

8.6.2017

 

 

Artikel 3.2

Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

Etsi

EN 302 296-2 V1.2.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Sändningsutrustning för digital-tv-sändningstjänsten Terrestrial (DVB-T); Del 2: Harmoniserad EN omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet för radioantenner för multipunkt-tillämpningar

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 326-2 V1.2.2

Fasta radiolänksystem – Utrustning och antenner för multipunktsystem – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet för digital radioutrustning för multipunkttillämpningar

12.4.2017

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 302 340 V2.1.1

Satellitjordstationer (SES) Harmoniserad standard för satellitterminaler på fartyg (ESV) som arbetar i frekvensbanden 11/12/14 GHz som är allokerade för fast radio via satellit (FSS), omfattande de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

12.4.2017