ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 429

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
14 december 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 429/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8722 – Omers/Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8681 – Endowment Strategies/Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV) ( 1 )

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2017/C 429/04

Rådets slutsatser om en ny EU-agenda för högre utbildning

3

 

Europeiska kommissionen

2017/C 429/05

Eurons växelkurs

8

2017/C 429/06

Uppdateringen 2017 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

9

2017/C 429/07

Mellanliggande uppdatering av justeringskoefficienterna för löner till Europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer

15

2017/C 429/08

Årlig uppdatering av korrigeringskoefficienterna för löner till Europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer

18

 

Revisionsrätten

2017/C 429/09

Särskild rapport nr 21/2017 – Miljöanpassning: ett mer komplext inkomststödsystem som ännu inte är ändamålsenligt i miljöhänseende

24

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2017/C 429/10

Helgdagar 2018: Eftastaterna i EES samt EES-institutionerna

25

2017/C 429/11

Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

27


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

2017/C 429/12

Meddelande om allmänt uttagningsprov

28

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Efta-domstolen

2017/C 429/13

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjaviks häradsrätt) av den 30 juni 2017 i målet Fjarskipti hf. mot Síminn hf. (Mål E-6/17)

29

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 429/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8722 – Omers/Thames Water)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 429/01)

Kommissionen beslutade den 8 december 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8722. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8681 – Endowment Strategies/Benvic Europe)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 429/02)

Kommissionen beslutade den 5 december 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8681. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 429/03)

Kommissionen beslutade den 15 november 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8562. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/3


Rådets slutsatser om en ny EU-agenda för högre utbildning

(2017/C 429/04)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD,

SOM ERINRAR OM den politiska bakgrunden till denna fråga, vilken återges i bilagan till dessa slutsatser,

SOM ÄR MEDVETET OM ATT

1.

högre utbildning på individuell nivå bidrar till de studerandes personliga och yrkesmässiga utveckling och hjälper den enskilde att ta ansvar för sitt livslånga lärande och för sin yrkesbana; på samhällsnivå lägger högre utbildning grunden för en hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, innovation och social sammanhållning och är viktig för att man ska kunna identifiera och hantera samhällsutmaningar,

2.

det finns ett behov av bättre samarbete och stärkta synergieffekter, både inom utbildningssektorer och mellan högre utbildning och forskning, innovation och arbetsliv,

3.

lärosäten behöver få stöd i att utöva sitt samhällsengagemang och i att vidta åtgärder för att säkerställa att deras student- och personalpopulation bättre återspeglar hela befolkningen,

4.

lärosäten bör uppmanas att omarbeta sina strategier för lärande och undervisning och särskilt främja ett studentinriktat förhållningssätt, samarbets- och efterforskningsbaserat lärande, inkluderande läromiljöer, och användning av digital teknik,

5.

anmärkningsvärt stora framsteg har gjorts med uppnåendet av det överordnade Europa 2020-målet att minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha fullföljt en eftergymnasial utbildning eller motsvarande år 2020, men att det är viktigt att högre utbildning håller hög kvalitet och är relevant, så att de utexaminerade har den kompetens som de behöver, både i privatlivet och i yrkeslivet,

6.

det i detta sammanhang behövs insatser för att höja kvaliteten på informationen om högre utbildning, exempelvis när det gäller social situation, sysselsättning och medborgardeltagande för personer som utexaminerats från en högre utbildning samt rörlighet över nationsgränser och tillhörande utmaningar,

7.

internationellt samarbete och rörlighet i utbildningssyfte inom den högre utbildningen, särskilt genom programmet Erasmus+, har gjort det möjligt att upprätta nya gränsöverskridande partnerskap, utbyta god praxis, skapa interkulturell förståelse och gemensamma värderingar samt frigöra och utnyttja ny kunskap, i syfte att göra de europeiska högskolesystemen mer tilltalande och konkurrenskraftiga i världen,

8.

den högre utbildningen i Europa står inför specifika utmaningar, nämligen

a)

att ge studenterna bättre kunskaper, färdigheter och kompetens och samtidigt åtgärda kompetensglapp och brist på kvalificerad arbetskraft inom vissa yrkesområden,

b)

att skapa lika tillgång till och lika villkor för framgång för alla inom den högre utbildningen och främja lärosätenas samhällsdeltagande,

c)

att till fullo använda sig av lärosätenas outnyttjade potential att genom undervisning och forskning bidra till innovation och samhällsekonomisk utveckling, särskilt i sina respektive regioner,

d)

att främja samstämmighet i styrningen av högre utbildning och en hållbar resursförvaltning,

VÄLKOMNAR

9.

kommissionens meddelande om en ny EU-agenda för högre utbildning (1), vilken bygger på tidigare samarbete och vars syfte är att EU:s verktyg och program ska stödja ömsesidigt lärande och politiskt samarbete inom den högre utbildningen,

Uppmanar, med full respekt för principerna om akademisk frihet och institutionellt självbestämmande för lärosäten och med erkännande av deras grundläggande roll vid den fortsatta moderniseringen av högskolesystemen,

MEDLEMSSTATERNA att inrikta sig på följande åtgärdsprioriteringar:

A.   FRÄMJA EXCELLENS I UTVECKLINGEN AV FÄRDIGHETER

10.

Uppmuntra lärosäten att utveckla alla studerandes begåvning och potential och bli bättre på att ge dem de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de behöver för att kunna agera som aktiva och ansvarstagande medborgare i samhället och delta i arbetsmarknaden och i ett livslångt lärande.

11.

Ta itu med kompetensglapp och bristen på kvalificerad arbetskraft samt föregripa framtida kompetensbehov genom att uppmuntra lärosäten att

a)

stärka samarbetet med arbetsgivare, till exempel genom arbetsplatsförlagt lärande och genom att införliva teoretiska och praktiska komponenter i programmen,

b)

samarbeta med utbildningsanstalter på alla nivåer och andra berörda intressenter för att motivera de studerande att välja högkvalificerade yrken, även inom den akademiska världen, som inte bara motsvarar arbetsmarknadens aktuella behov utan även bidrar till att forma morgondagens ekonomi och samhälle och det framtida arbetet, och att särskilt fokusera på förvärvandet av kompetens inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, (humaniora) och matematik (STE(A)M),

c)

använda prognoser och analyser om kompetens- och arbetsmarknadsbehov som underlag för att förbättra kvaliteten på den högre utbildningen och hjälpa de studerande att göra välgrundade studieval.

12.

Skapa starkare band till lokalsamhällen, till exempel genom i att förekommande fall bättre införliva samhälls- och frivilligaktiviteter i utbildningen och genom att främja entreprenörsanda och entreprenörskompetens både inom och utanför lärosätena.

13.

Uppmuntra lärosäten att införa innovativa strategier för undervisning och lärande, särskilt genom att ta fram ett strategiskt förhållningssätt till digitalisering och genom att höja den digitala kompetensen för alla studerande.

B.   TILLMÖTESGÅ BEHOVEN HOS EN HETEROGEN STUDENTPOPULATION OCH STÖDJA DEN AKADEMISKA PERSONALEN

14.

Eftersträva mer jämlikhet genom att öka tillgången till högre utbildning på flera olika sätt, bland annat genom att arbeta för bättre tillgänglighet på regional nivå, samt skapa bättre förutsättningar att lyckas och säkerställa utbildning och vägledning av hög kvalitet för alla studenter, oavsett bakgrund.

15.

Bemöda sig om att göra högskolesystemen mer tillgängliga för personer i alla skeden i livet genom att underlätta övergången mellan olika kvalifikationsnivåer och utbildningsvägar, förbättra erkännandet av informellt och icke-formellt lärande och ta fram flexiblare kanaler för högre utbildning, till exempel genom blandat lärande och öppna lärresurser (OER).

16.

Uppmuntra lärosäten att stödja och stimulera grundläggande utbildning och kontinuerlig fortbildning för akademisk personal, så att de får den undervisningskompetens som behövs för att uppfylla behoven hos en heterogen studentpopulation, skapa effektiva och samarbetsinriktade inlärningsmiljöer, engagera studenterna i forskningsverksamhet, främja tvärvetenskap och bättre utnyttja innovativ pedagogik.

17.

Vidta åtgärder för att förbättra den akademiska personalens digitala kompetens, inbegripet digital pedagogik och ämnesspecifik digital kompetens.

18.

Bemöda sig om att visa uppskattning för excellens och innovation inom undervisningen, exempelvis genom att utarbeta belöningssystem och karriärmöjligheter för akademisk personal, med beaktande av balansen mellan undervisnings- och forskningsuppgifter.

19.

Främja rörlighet i utbildningssyfte och annan relevant internationell erfarenhet bland studenter och akademisk personal, såsom virtuell och blandad rörlighet eller internationalisering på hemmaplan, och mer systematiskt integrera rörlighet i utbildnings- och undervisningssyfte.

C.   BIDRA TILL INNOVATION INOM SAMHÄLLSEKONOMIN

20.

Ge stöd till lärosäten för att förbättra deras inflytande på makroregionala strategier, regionala ekonomier och innovationskapacitet samt bidra till tekniköverföring och regional politik för smart specialisering.

21.

Ge stöd till lärosäten för att skapa effektiva samarbetsnätverk mellan olika organisationer och mellan sektorer.

22.

Uppmuntra lärosäten att skapa gynnsamma förhållanden för entreprenörstänkande och kreativitet och att ha en helhetssyn på hur forskning och innovation ska integreras i utbildningarna.

23.

Stödja utvecklingen inom doktorandutbildningar för att bättre förbereda utexaminerade på karriärer både inom och utanför den akademiska världen, däribland genom att lyfta fram överförbara färdigheter, och hjälpa dem att utnyttja hela sin potential genom att bidra till innovation och utveckling inom ekonomin och samhället i stort.

D.   FRÄMJA EFEKTIVITET OCH VIDAREUTVECKLA KVALITETSSÄKRINGEN INOM HÖGSKOLESYSTEMET

24.

Eftersträva adekvat, rättvis och hållbar finansiering och en effektiv styrning av högskolesystemen för att förbättra kvaliteten och relevansen inom undervisning och lärande och för att främja delaktighet och excellens.

25.

Uppmuntra till att interna intressenter deltar aktivt och externa intressenter involveras i styrningen av lärosäten.

26.

Ytterligare öka effektiviteten och transparensen i kvalitetssäkringen och därigenom stärka det ömsesidiga förtroendet, stärka förfarandena för erkännande av akademiska kvalifikationer och stimulera till internationell rörlighet.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD VÄLKOMNAR, i syfte att stödja medlemsstaternas samarbete inom området, KOMMISSIONENS AVSIKT ATT

27.

stärka samarbetet inom ramen för Erasmus+ och den strategiska ramen för utbildning, inbegripet genom att främja delaktighet, spetskompetens och innovation i undervisningen, främja studenters och lärosätens samhälleliga och sociala ansvar, uppmuntra relevant frivillig- och samhällsarbete samt utveckla samarbetet med näringslivet,

28.

stödja åtgärder, och främja spridningen av resultaten, för att öka kvaliteten på akademisk rörlighet, såsom förbättrad tydlighet i kvalifikationer, däribland sådana kvalifikationer som flyktingar och migranter har, och digitalt utbyte av studentuppgifter, samtidigt som man fullt ut respekterar nationella och europeiska dataskyddsbestämmelser,

29.

erbjuda stöd på EU-nivå till sammanslutningar för främjande av områden som ingår i STE(A)M och för att utbyta god praxis,

30.

stimulera utvecklingen av innovativ pedagogik för att hjälpa lärosäten att genomföra omfattande strategier för digitalt lärande, exempelvis genom att ta del av Digital Learning Readiness Model (modell för utvärdering av den egna kapaciteten för digitalt lärande),

31.

skapa incitament och kapacitet för den högre utbildningen att komma fram till lösningar på sociala och ekonomiska utmaningar och att i högre grad bidra till ökad innovation och företagaranda i regionerna, särskilt genom att underlätta förbindelserna med myndigheter, forskningsinstitut och näringsliv,

32.

bidra till att stärka kopplingarna och samordningen mellan det europeiska området för högre utbildning, det europeiska forskningsområdet, initiativ inom innovationsområdet och andra relevanta internationella utbildningsforum,

33.

optimera och skapa synergieffekter mellan EU:s evidensverktyg och stärka Eurydice-nätverkets arbete och samarbetet med OECD för att säkerställa synergieffekter mellan verksamheter, undvika dubbelarbete och dra nytta av gemensamma insatser,

34.

bidra till utredningen av finansierings- och styrningsstrukturer inom ramen för samarbetet med OECD, med särskild inriktning på balansen mellan undervisning och forskning, i syfte att säkerställa bättre möjligheter för utexaminerade och ta fram effektivare högskolesystem.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT

35.

ta dessa slutsatser i fullt beaktande vid utarbetandet av sina förslag till kommande strategiska samarbetsramar inom utbildningsområdet, unionens program för utbildning efter 2020 och andra finansieringsinstrument, och härvid lägga vederbörlig vikt vid strategiska, ekonomiska och kvalitetsmässiga överväganden.


(1)  9843/17


BILAGA

Politisk bakgrund

1.

Rådets slutsatser om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”) (12 maj 2009).

2.

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om att utveckla utbildningens roll i en väl fungerande kunskapstriangel (26 november 2009).

3.

Rådets slutsatser om moderniseringen av den högre utbildningen (28–29 november 2011).

4.

Rådets slutsatser om den högre utbildningens sociala dimension (16–17 maj 2013).

5.

Rådets slutsatser om den europeiska högre utbildningens globala dimension (25–26 november 2013).

6.

Rådets slutsatser om kvalitetssäkring inom utbildningen (20 maj 2014).

7.

Rådets slutsatser om entreprenörskap i utbildningen (12 december 2014).

8.

Förklaring om främjande av medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning (Paris den 17 mars 2015).

9.

2015 års gemensamma rapport från rådet och kommissionen om genomförandet av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) – Nya prioriteringar för det europeiska utbildningssamarbetet (23–24 november 2015).

10.

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om främjande av socioekonomisk utveckling och delaktighet i EU genom utbildning: utbildningens bidrag till den europeiska planeringsterminen 2016 (24 februari 2016).

11.

Rådets slutsatser om uppbyggande av mediekompetens och kritiskt tänkande genom utbildning (30 maj 2016).

12.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén En ny kompetensagenda för Europa: Samarbete för att stärka humankapitalet, anställbarheten och konkurrenskraften (10 juni 2016).

13.

Utbildningsöversikt 2016 (november 2016).

14.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Förbättra och modernisera utbildningen (7 december 2016).

15.

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om mångfaldspräglad inkludering i syfte att uppnå högkvalitativ utbildning för alla (17 februari 2017).

16.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en ny EU-agenda för högre utbildning (30 maj 2017).

17.

Rådets rekommendation om uppföljning av utexaminerade (20 november 2017).

18.

Rådets slutsatser om arbetets framtid (7 december 2017).


Europeiska kommissionen

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/8


Eurons växelkurs (1)

13 december 2017

(2017/C 429/05)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1736

JPY

japansk yen

132,99

DKK

dansk krona

7,4431

GBP

pund sterling

0,87905

SEK

svensk krona

9,9060

CHF

schweizisk franc

1,1647

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,8253

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,650

HUF

ungersk forint

314,36

PLN

polsk zloty

4,2146

RON

rumänsk leu

4,6325

TRY

turkisk lira

4,5242

AUD

australisk dollar

1,5503

CAD

kanadensisk dollar

1,5092

HKD

Hongkongdollar

9,1612

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6886

SGD

singaporiansk dollar

1,5874

KRW

sydkoreansk won

1 280,07

ZAR

sydafrikansk rand

15,9868

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7692

HRK

kroatisk kuna

7,5505

IDR

indonesisk rupiah

15 969,18

MYR

malaysisk ringgit

4,7959

PHP

filippinsk peso

59,252

RUB

rysk rubel

69,1283

THB

thailändsk baht

38,236

BRL

brasiliansk real

3,8907

MXN

mexikansk peso

22,5424

INR

indisk rupie

75,6170


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/9


Uppdateringen 2017 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

(2017/C 429/06)

1.1

Tabell över månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegrupperna AD och AST enligt artikel 66 i tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2017:

1.7.2017

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Tabell över månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegrupperna AST/SC enligt artikel 66 i tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2017:

1.7.2017

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tabell över de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen enligt artikel 64 i tjänsteföreskrifterna, innehållande

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 juli 2017 tillämpas på lönerna för tjänstemän och övriga anställda enligt artikel 64 i tjänsteföreskrifterna (anges i kolumn 2 i tabellen nedan),

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 januari 2018 enligt artikel 17.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna tillämpas på överföringar för tjänstemän och övriga anställda (anges i kolumn 3 i tabellen nedan),

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 juli 2017 enligt artikel 20.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tillämpas på pensioner (anges i kolumn 4 i tabellen nedan).

1

2

3

4

Land/ort

Löner

Överföring

Pensioner

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Bulgarien

53,4

51,7

 

Tjeckien

78,3

71,9

 

Danmark

133,9

136,2

136,2

Tyskland

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

München

107,5

 

 

Estland

80,3

82,4

 

Irland

119,8

124,0

124,0

Grekland

79,9

79,6

 

Spanien

88,7

89,4

 

Frankrike

114,8

108,6

108,6

Kroatien

74,9

67,5

 

Italien

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Cypern

74,4

79,4

 

Lettland

74,9

69,8

 

Litauen

74,3

68,3

 

Ungern

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Nederländerna

108,3

109,6

109,6

Österrike

106,3

108,7

108,7

Polen

70,6

60,7

 

Portugal

82,4

82,9

 

Rumänien

63,9

56,6

 

Slovenien

81,5

78,7

 

Slovakien

77,3

69,0

 

Finland

119,9

120,6

120,6

Sverige

127,9

119,0

119,0

Förenade kungariket

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1

Beloppet för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a andra stycket i tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara 986,72 euro.

4.2

Beloppet för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a tredje stycket i tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara 1 315,62 euro.

5.1

Grundbeloppet för hushållstillägg enligt artikel 1.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara 184,55 euro.

5.2

Tillägget för underhållsberättigat barn enligt artikel 2.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara 403,25 euro.

5.3

Utbildningstillägget enligt artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara 273,60 euro.

5.4

Utbildningstillägget enligt artikel 3.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara 98,51 euro.

5.5

Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 69 i tjänsteföreskrifterna och artikel 4.1 andra stycket i bilaga VII till dessa ska från och med den 1 juli 2017 vara 546,95 euro.

5.6

Beloppet för utlandstillägg enligt artikel 134 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2017 vara 393,20 euro.

6.1

Beloppet för kilometerersättning enligt artikel 7.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara

0 euro per km för

0 till 200 km

0,2034 euro per km för

201 till 1 000 km

0,3391 euro per km för

1 001 till 2 000 km

0,2034 euro per km för

2 001 till 3 000 km

0,0677 euro per km för

3 001 till 4 000 km

0,0327 euro per km för

4 001 till 10 000 km

0 euro per km över

10 000 km

6.2

Schablontillägget till kilometerersättning enligt artikel 7.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara

101,71 euro om det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1 är mellan 600 km och 1 200 km,

203,42 euro om det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1 är längre än 1 200 km.

7.1

Beloppet för kilometerersättning enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 januari 2018 vara

0 euro per km för

0 till 200 km

0,4102 euro per km för

201 till 1 000 km

0,6836 euro per km för

1 001 till 2 000 km

0,4102 euro per km för

2 001 till 3 000 km

0,1366 euro per km för

3 001 till 4 000 km

0,0660 euro per km för

4 001 till 10 000 km

0 euro per km över

10 000 km

7.2

Schablontillägget till kilometerersättning enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 januari 2018 vara

205,06 euro om det geografiska avståndet mellan anställningsorten och ursprungsorten är mellan 600 km och 1 200 km,

410,10 euro om det geografiska avståndet mellan anställningsorten och ursprungsorten är längre än 1 200 km.

8.

Beloppet för dagtraktamente enligt artikel 10.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2017 vara

42,39 euro för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg, och

34,18 euro för en tjänsteman som inte har rätt till hushållstillägg.

9.

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 24.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2017 vara

1 206,69 euro för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

717,49 euro för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

10.1

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 28a.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2017 vara

1 447,18 euro (undre gräns),

2 894,36 euro (övre gräns).

10.2

Den standardersättning som avses i artikel 28a.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2017 vara 1 315,62 euro.

11.

Tabell över beloppen i skalan för grundlöner enligt artikel 93 i anställningsvillkoren för övriga anställda från och med den 1 juli 2017:

TJÄNSTEGRUPP

1.7.2017

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 94 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2017 vara

907,64 euro för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

538,12 euro för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

13.1

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 96.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2017 vara

1 085,38 euro (undre gräns),

2 170,75 euro (övre gräns).

13.2

Den standardersättning som avses i artikel 96.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska vara 986,72 euro.

13.3

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 136 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2017 vara

954,90 euro (undre gräns),

2 246,82 euro (övre gräns).

14.

Ersättningarna för skiftarbete enligt artikel 1.1 första stycket i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 (1) ska vara

413,61 euro.

624,28 euro.

682,57 euro.

930,56 euro.

15.

Den korrigeringskoefficient som tillämpas på de belopp som avses i artikel 4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 (2) ska från och med den 1 juli 2017 vara 5,9705.

16.

Tabell över de belopp som anges i artikel 8.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2017:

1.7.2017

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Belopp, tillämpligt från och med den 1 juli 2017, för det fasta tillägget enligt den tidigare artikel 4a i bilaga VII till de före den 1 maj 2004 gällande tjänsteföreskrifterna, som används för tillämpningen av artikel 18.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna:

142,68 euro per månad för tjänstemän i lönegrad C4 eller C5, och

218,77 euro per månad för tjänstemän i lönegrad C1, C2 eller C3.

18.

Tabell över beloppen i skalan för grundlöner enligt artikel 133 i anställningsvillkoren för övriga anställda från och med den 1 juli 2017:

Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för heltidstjänst

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Lönegrad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för heltidstjänst

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Lönegrad

15

16

17

18

19

 

 

Grundlön för heltidstjänst

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EGT L 38, 13.2.1976, s. 1). Förordningen kompletterad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 1307/87 (EGT L 124, 13.5.1987, s. 6).

(2)  Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).


14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/15


Mellanliggande uppdatering av justeringskoefficienterna för löner till Europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (1)

(2017/C 429/07)

FEBRUARI 2017

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

Februari 2017

Växelkurs

Februari 2017 (*1)

Korrigeringskoefficient

Februari 2017 (*2)

Sierra Leone

8 809

7 763,60

113,5

Moçambique

42,38

74,6000

56,8

Malawi

451,7

780,761

57,9

Botswana

7,855

11,2233

70,0

Chile

536,2

691,992

77,5

Liberia

1,663

1,06300

156,4

Madagaskar

3 318

3 447,30

96,2

Komorerna

377,1

491,968

76,7

Sudan

14,55

7,33906

198,3

Barbados

2,823

2,13739

132,1

Argentina

11,57

16,9602

68,2

Nigeria

253,6

327,906

77,3

Azerbajdzjan

1,267

2,02693

62,5

Vitryssland

1,382

2,06760

66,8


MARS 2017

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

Mars 2017

Växelkurs

Mars 2017 (*3)

Korrigeringskoefficient

mars 2017 (*4)

Egypten

8,592

16,6943

51,5

Tanzania

1 558

2 361,48

66,0

Samoa

2,458

2,66957

92,1

Nicaragua

20,78

31,2919

66,4

Ryssland

63,69

61,1026

104,2

Ecuador

0,9727

1,05870

91,9

Malaysia

3,182

4,69900

67,7

Georgien

1,649

2,74340

60,1

Uzbekistan

3 073

3 604,19

85,3


APRIL 2017

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

April 2017

Växelkurs

April 2017 (*5)

Korrigeringskoefficient

April 2017 (*6)

Rwanda

758,9

897,381

84,6

Moçambique

44,96

72,4000

62,1

Lesotho

9,373

13,8165

67,8

Ghana

3,802

4,72630

80,4

Angola

323,2

185,388

174,3

Vitryssland

1,453

2,03510

71,4

Tadzjikistan

5,049

8,75463

57,7

Ukraina

18,74

29,1548

64,3


MAJ 2017

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

Maj 2017

Växelkurs

Maj 2017 (*7)

Korrigeringskoefficient

maj 2017 (*8)

Brasilien

3,577

3,43870

104,0

Botswana

8,272

11,1857

74,0

Demokratiska republiken Kongo

2,393

1,08810

219,9

Trinidad och Tobago

6,566

7,42100

88,5

Turkiet

2,626

3,8797

67,7

Argentina

12,25

16,7459

73,2

Surinam

5,052

8,21189

61,5

Eritrea

20,56

16,6066

123,8


JUNI 2017

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

Juni 2017

Växelkurs

Juni 2017 (*9)

Korrigeringskoefficient

Juni 2017 (*10)

Tanzania

1 658

2 492,38

66,5

Moçambique

47,65

66,8000

71,3

Guyana

179,3

232,260

77,2

Samoa

2,314

2,85135

81,2

Chile

579,2

748,870

77,3

Komorerna

398,4

491,968

81,0

Nicaragua

21,82

33,4325

65,3

Bolivia

6,728

7,72054

87,1

Haiti

63,64

70,6186

90,1

Zambia

8,441

10,3911

81,2

Honduras

21,04

26,2302

80,2

Ryssland

68,41

63,2618

108,1

Ecuador

0,9127

1,11730

81,7

Guatemala

7,606

8,21386

92,6

Nigeria

267,4

341,188

78,4

Vitryssland

1,536

2,08680

73,6

Moldavien

13,45

20,4829

65,7

Kazakstan

246,8

349,390

70,6

Myanmar/Burma

1 021

1 497,18

68,2


(1)  Eurostats rapport av den 22 september 2017 om en interimistisk uppdatering av justeringskoefficienterna för löner till europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i delegationer i tredjeländer, i enlighet med artikel 64, bilaga X och bilaga XI i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen (Ares(2017)4629878).

Ytterligare upplysningar om metoden finns på Eurostats webbplats (”Statistics Database” > ”Economy and finance” > ”Prices” > ”Correction coefficients”).

(*1)  1 euro = x enheter i den nationella valutan, utom US-dollar för: Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo, Östtimor, Zimbabwe.

(*2)  Bryssel och Luxemburg = 100.

(*3)  1 euro = x enheter i den nationella valutan, utom US-dollar för: Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo, Östtimor, Zimbabwe.

(*4)  Bryssel och Luxemburg = 100.

(*5)  1 euro = x enheter i den nationella valutan, utom US-dollar för: Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo, Östtimor, Zimbabwe.

(*6)  Bryssel och Luxemburg = 100.

(*7)  1 euro = x enheter i den nationella valutan, utom US-dollar för: Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo, Östtimor, Zimbabwe.

(*8)  Bryssel och Luxemburg = 100.

(*9)  1 euro = x enheter i den nationella valutan, utom US-dollar för: Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo, Östtimor, Zimbabwe.

(*10)  Bryssel och Luxemburg = 100.


14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/18


Årlig uppdatering av korrigeringskoefficienterna för löner till Europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (1)

(2017/C 429/08)

Tjänstgöringsort

Ekonomisk paritet

juli 2017

Växelkurs

juli 2017 (*1)

Korrigeringskoefficient

juli 2017 (*2)

Afghanistan (*3)

 

 

 

Albanien

78,83

131,980

59,7

Algeriet

88,26

121,428

72,7

Angola

343,5

185,393

185,3

Argentina

12,64

18,6260

67,9

Armenien

423,5

537,050

78,9

Australien

1,569

1,48680

105,5

Azerbajdzjan

1,328

1,94272

68,4

Bangladesh

78,39

91,9774

85,2

Barbados

2,839

2,29483

123,7

Vitryssland

1,581

2,20000

73,5

Belize

1,859

2,28123

81,5

Benin

654,2

655,957

99,7

Bolivia

6,628

7,88638

84,0

Bosnien och Hercegovina (Banja Luka) (*3)

 

 

 

Bosnien och Hercegovina (Sarajevo)

1,277

1,95583

65,3

Botswana

8,579

11,4155

75,2

Brasilien

3,465

3,74760

92,5

Burkina Faso

612,8

655,957

93,4

Burundi

1 634

1 933,63

84,5

Kambodja

3 630

4 595,50

79,0

Kamerun

545,0

655,957

83,1

Kanada

1,406

1,48670

94,6

Kap Verde

75,48

110,265

68,5

Centralafrikanska republiken

758,8

655,957

115,7

Tchad

623,0

655,957

95,0

Chile

592,5

755,221

78,5

Kina

6,891

7,74120

89,0

Colombia

2 281

3 436,09

66,4

Komorerna

401,7

491,968

81,7

Kongo (Brazzaville)

718,9

655,957

109,6

Costa Rica

485,8

651,739

74,5

Kuba (*1)

0,8909

1,14130

78,1

Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa) (*1)

2,503

1,14130

219,3

Djibouti

177,2

202,833

87,4

Dominikanska republiken

34,28

53,0356

64,6

Ecuador (*1)

0,8918

1,14130

78,1

Egypten

9,055

20,4985

44,2

El Salvador (*1)

0,8345

1,14130

73,1

Eritrea

19,94

17,0656

116,8

Etiopien

19,11

26,0498

73,4

Fiji

1,846

2,30840

80,0

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

30,54

61,6950

49,5

Gabon

722,3

655,957

110,1

Gambia

36,68

52,7800

69,5

Georgien

1,650

2,6921

61,3

Ghana

3,840

4,91735

78,1

Guatemala

7,493

8,37077

89,5

Guinea (Conakry)

7 875

10 066,2

78,2

Guinea-Bissau

564,7

655,957

86,1

Guyana

181,1

231,555

78,2

Haiti

64,12

71,8662

89,2

Honduras

20,70

26,7556

77,4

Hongkong

10,63

8,91070

119,3

Island

183,8

118,200

155,5

Indien

57,97

73,7130

78,6

Indonesien (Banda Aceh) (*3)

 

 

 

Indonesien (Jakarta)

11 587

15 217,0

76,1

Iran (*3)

 

 

 

Irak (*3)

 

 

 

Israel

4,592

3,98940

115,1

Elfenbenskusten

626,0

655,957

95,4

Jamaica

122,1

141,111

86,5

Japan

130,8

128,590

101,7

Jordanien

0,8352

0,80918

103,2

Kazakstan

248,6

362,800

68,5

Kenya

105,2

115,883

90,8

Kosovo

0,7141

1,00000

71,4

Kirgizistan

58,30

78,5785

74,2

Laos

9 206

9 222,00

99,8

Libanon

1 698

1 720,51

98,7

Lesotho

9,994

14,8261

67,4

Liberia (*1)

1,669

1,14130

146,2

Libyen (*3)

 

 

 

Madagaskar

3 191

3 432,07

93,0

Malawi

474,6

812,058

58,4

Malaysia

3,191

4,90020

65,1

Mali

645,2

655,957

98,4

Mauretanien

287,4

404,790

71,0

Mauritius

29,23

39,4089

74,2

Mexiko

12,02

20,4700

58,7

Moldavien

13,57

20,5681

66,0

Montenegro

0,6258

1,00000

62,6

Marocko

7,806

10,964

71,2

Moçambique

49,05

67,5000

72,7

Myanmar/Burma

1 027

1 552,17

66,2

Namibia

10,05

14,8261

67,8

Nepal

114,6

116,035

98,8

Nya Kaledonien

129,0

119,332

108,1

Nya Zeeland

1,649

1,56510

105,4

Nicaragua

22,23

34,2879

64,8

Niger

556,3

655,957

84,8

Nigeria

271,4

347,545

78,1

Norge

12,20

9,57000

127,5

Pakistan

72,44

119,624

60,6

Panama (*1)

0,8561

1,14130

75,0

Papua Nya Guinea

3,465

3,62893

95,5

Paraguay

4 165

6 347,35

65,6

Peru

3,295

3,71550

88,7

Filippinerna

44,01

57,7060

76,3

Ryssland

70,05

67,3005

104,1

Rwanda

763,2

941,859

81,0

Samoa

2,273

2,87062

79,2

Saudiarabien

3,551

4,27988

83,0

Senegal

662,6

655,957

101,0

Serbien

65,12

121,320

53,7

Sierra Leone

8 466

8 375,31

101,1

Singapore

1,954

1,57510

124,1

Salomonöarna

10,12

8,92691

113,4

Somalia (*3)

 

 

 

Sydafrika

9,235

14,8261

62,3

Sydkorea

1 192

1 304,08

91,4

Sydsudan (*3)

 

 

 

Sri Lanka

136,4

173,780

78,5

Sudan

15,48

18,6475

83,0

Surinam

5,182

8,56831

60,5

Swaziland

10,66

14,8261

71,9

Schweiz (Bern)

1,397

1,09350

127,8

Schweiz (Genève)

1,397

1,09350

127,8

Syrien (*3)

 

 

 

Taiwan

29,89

34,5611

86,5

Tadzjikistan

5,181

10,0562

51,5

Tanzania

1 694

2 492,60

68,0

Thailand

30,36

38,7870

78,3

Östtimor (*1)

1,016

1,14130

89,0

Togo

522,7

655,957

79,7

Trinidad och Tobago

6,392

7,71960

82,8

Tunisien

1,878

2,76920

67,8

Turkiet

2,656

4,01430

66,2

Turkmenistan

2,741

3,99455

68,6

Uganda

2 776

4 021,51

69,0

Ukraina

20,17

29,7652

67,8

Förenade Arabemiraten

3,913

4,17370

93,8

Förenta staterna (New York)

1,186

1,14130

103,9

Förenta staterna (Washington)

1,044

1,14130

91,5

Uruguay

31,74

32,3399

98,1

Uzbekistan

3 146

4 517,90

69,6

Vanuatu

136,3

124,930

109,1

Venezuela (*3)

 

 

 

Vietnam

15 260

25 953,2

58,8

Västbanken och Gaza (*3)

 

 

 

Jemen (*3)

 

 

 

Zambia

8,338

10,4537

79,8

Zimbabwe (*1)

1,035

1,14130

90,7


(1)  Eurostats rapport av den 20 oktober 2017 om den årliga uppdateringen av löner och pensioner till EU:s tjänstemän i enlighet med artiklarna 64 och 65 och bilaga XI i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen, genom vilken med verkan från och med den 1 juli 2017 en justering sker av lönerna för anställda i aktiv tjänst och pensioner till pensionerade f.d. anställda, och genom vilken med verkan från och med den 1 juli 2017 en uppdatering sker av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till anställda i aktiv tjänst som tjänstgör på tjänstgöringsorter i och utanför EU, på pensioner till pensionerade f.d. anställda enligt deras bosättningsland och på pensionsöverföringar.

Ytterligare upplysningar om metoden finns på Eurostats webbplats (”Statistics Database” > ”Economy and finance” > ”Prices” > ”Correction coefficients”).

(*1)  1 euro = x enheter i den nationella valutan (US-dollar för Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Demokratiska republiken Kongo, Östtimor och Zimbabwe).

(*2)  Bryssel och Luxemburg = 100 %.

(*3)  Uppgift saknas, antingen på grund av att den lokala situationen är instabil eller att tillförlitliga uppgifter saknas.


Revisionsrätten

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/24


Särskild rapport nr 21/2017

Miljöanpassning: ett mer komplext inkomststödsystem som ännu inte är ändamålsenligt i miljöhänseende

(2017/C 429/09)

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 21/2017 Miljöanpassning: ett mer komplext inkomststödsystem som ännu inte är ändamålsenligt i miljöhänseende just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://eca.europa.eu


UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/25


Helgdagar 2018: Eftastaterna i EES samt EES-institutionerna

(2017/C 429/10)

 

Island

Liechtenstein

Norge

Eftas övervakningsmyndighet

Eftadomstolen

Måndagen den 1 januari

X

X

X

X

X

Tisdagen den 2 januari

 

X

 

X

X

Fredagen den 2 februari

 

X

 

 

 

Måndagen den 12 februari

 

 

 

 

X

Tisdagen den 13 februari

 

X

 

 

 

Måndagen den 19 mars

 

X

 

 

 

Torsdagen den 29 mars

X

 

X

X

X

Fredagen den 30 mars

X

X

X

X

X

Måndagen den 2 april

X

X

X

X

X

Torsdagen den 19 april

X

 

 

 

 

Måndagen den 30 april

 

 

 

 

X

Tisdagen den 1 maj

X

X

X

X

X

Torsdagen den 10 maj

X

X

X

X

X

Fredagen den 11 maj

 

 

 

X

X

Torsdagen den 17 maj

 

 

X

 

 

Måndagen den 21 maj

X

X

X

X

X

Torsdagen den 31 maj

 

X

 

 

 

Måndagen den 6 augusti

X

 

 

 

 

Onsdagen den 15 augusti

 

X

 

X

X

Måndagen den 3 september

 

 

 

 

X

Torsdagen den 1 november

 

X

 

X

X

Fredagen den 2 november

 

 

 

X

X

Måndagen den 24 december

X

X

 

X

X

Tisdagen den 25 december

X

X

X

X

X

Onsdagen den 26 december

X

X

X

X

X

Torsdagen den 27 december

 

 

 

X

X

Fredagen den 28 december

 

 

 

X

X

Måndagen den 31 december

X

X

 

X

X

Helgdagar som infaller på en lördag eller söndag finns inte med i förteckningen.


14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/27


Statligt stöd – beslut att inte göra några invändningar

(2017/C 429/11)

Eftas övervakningsmyndighet har beslutat att inte göra invändningar mot följande statliga stödåtgärd:

Datum för antagande av beslutet

:

14 september 2017

Ärende nr

:

81018

Beslut nr

:

156/17/KOL

Eftastat

:

Norge

Benämning

:

Ändring av ordningen för skatteåterbäring för sysselsättning av arbetstagare till sjöss 2016–2026

Rättslig grund

:

Paragraf 13a i föreskrift nr 204 av den 26 februari 2016 om bidrag till sysselsättning av arbetstagare till sjöss

Typ av åtgärd

:

Stödordning

Syfte

:

Sjötransport

Typ av stöd

:

Återbetalning av skatt och sociala avgifter

Budget

:

Årlig ökning på 80 miljoner norska kronor

Varaktighet

:

10 år från och med den 1 mars 2016 till och med den 28 februari 2026

Sektorer av ekonomin som berörs

:

Sjötransport

Den beviljande myndighetens namn och adress

:

Sjøfartsdirektoratet

P.O.Box 2222

NO-5509 Haugesund

NORGE

Övriga uppgifter

:

Originalversionen av beslutet, från vilken alla konfidentiella uppgifter har tagits bort, finns på Eftas övervakningsmyndighets webbplats:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/28


MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

(2017/C 429/12)

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar följande allmänna uttagningsprov:

 

Epso/AST/144/17 – SPRÅKASSISTENTER (AST 1) för följande språk:

 

bulgariska (BG), engelska (EN), franska (FR), rumänska (RO), svenska (SV) och tyska (DE)

Meddelandet om uttagningsprov offentliggörs på 24 språk i Europeiska unionens officiella tidning C 429 A av den 14 december 2017.

Närmare upplysningar finns på Epsos webbplats: https://epso.europa.eu/


DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Efta-domstolen

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/29


Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjaviks häradsrätt) av den 30 juni 2017 i målet Fjarskipti hf. mot Síminn hf.

(Mål E-6/17)

(2017/C 429/13)

Héraðsdómur Reykjavíkur har i en skrivelse av den 30 juni 2017, som inkom till Eftadomstolens kansli den 19 juli 2017, begärt ett rådgivande yttrande i målet Fjarskipti hf. mot Síminn hf. beträffande följande frågor:

1.

Ingår det i ett verksamt genomförande av EES-avtalet att en fysisk eller juridisk person i en Eftastat ska kunna åberopa artikel 54 i avtalet inför en nationell domstol och kräva ersättning för ett brott mot förbuden i den bestämmelsen?

2.

Vid bedömningen av om villkoren är uppfyllda för ett krav på ersättning till följd av ett konkurrensbrott, har det någon betydelse om de behöriga myndigheterna har tagit ett slutgiltigt beslut om en överträdelse av artikel 54 i EES-avtalet?

3.

Betraktas det som en otillåten marginalpress, som strider mot artikel 54 i EES-avtalet, när ett företag i dominerande ställning på en grossistmarknad fastställer termineringstaxor med tillämpning på konkurrenterna på ett sådant sätt att det dominerande företagets egen detaljistverksamhet inte skulle kunna tjäna på telefonsamtalen inom det egna systemet om man hade varit tvungen att bära kostnaderna av att sälja dem på samma villkor, när det dominerande företaget dessutom självt tvingas köpa terminering från samma konkurrenter till en högre termineringstaxa än vad det tillämpar på sina konkurrenter?

4.

Är den omständigheten att ett företag har en dominerande ställning på den relevanta grossistmarknaden tillräcklig för att det ska göra sig skyldigt till en otillåten marginalpress, i strid med artikel 54 i EES-avtalet, eller måste företaget också ha en dominerande ställning på den relevanta detaljhandelsmarknaden?


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 429/30


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 429/14)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 5 december 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

JD Sports Fashion PLc (JD), (England och Wales), kontrollerat av Pentland Group, ett privatägt brittiskt bolag.

Sonae MC- Modelo e Continente, SGPS, S.A. (Sonae MC) (Portugal) indirekt kontrollerat av Efanor Investimentos SGPS, SA.

Balaiko Firaja Invest, S. L (Balaiko) (Spanien), helägt av familjen Serraga.

JD Sprinter Holdings 2010, SL (JDSH) (Spanien), kontrollerat av JD och Balaiko.

SDSR- Sports Division SR, S.A. (Sport Zone) (Portugal), som tillhör koncernen Sonae MC.

JD, Sonae MC och Balaiko förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, fullständig kontroll över JDSH och Sport Zone.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   JD: detaljhandel med kläder och skodon för sport; drift av träningsanläggningar i Förenade kungariket. JD kontrolleras av Pentland Group, som är verksamt inom grossistförsäljning av varumärkta utomhusprodukter till återförsäljare av sådana produkter.

—   Sonae MC: detalj- och partihandel med livsmedel och icke-livsmedelsprodukter samt hantering av relaterade fastighetstillgångar.

—   Balaiko: investeringsbolag.

—   JDSH: detaljhandel med sportvaror i Portugal och Spanien under varumärkena JD, ”size?” och Sprinter.

—   SPZ: detaljhandel med sportvaror i Portugal och Spanien under varumärket Sport Zone.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8710 – JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax

+32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).