ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 417

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
6 december 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Revisionsrätten

2017/C 417/01

Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revisioner av EU:s byråer och andra organ för budgetåret 2016

1

2017/C 417/02

Rapport om årsredovisningen för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2016 med byråns svar

25

2017/C 417/03

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 med byråns svar

31

2017/C 417/04

Rapport om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2016 med centrumets svar

37

2017/C 417/05

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2016 med centrumets svar

42

2017/C 417/06

Rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2016 med byråns svar

47

2017/C 417/07

Rapport om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

52

2017/C 417/08

Rapport om årsredovisningen för Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

57

2017/C 417/09

Rapport om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

63

2017/C 417/10

Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2016 med byråns svar

68

2017/C 417/11

Rapport om årsredovisningen för Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

74

2017/C 417/12

Rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 med stödkontorets svar

79

2017/C 417/13

Rapport om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

87

2017/C 417/14

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2016 med centrumets svar

92

2017/C 417/15

Rapport om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

98

2017/C 417/16

Rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2016 med byråns svar

104

2017/C 417/17

Rapport om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2016 med byråns svar

110

2017/C 417/18

Rapport om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

115

2017/C 417/19

Rapport om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 med institutets svar

120

2017/C 417/20

Rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 med myndighetens svar

126

2017/C 417/21

Rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2016 med institutets svar

131

2017/C 417/22

Rapport om årsredovisningen för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

142

2017/C 417/23

Rapport om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2016 med centrumets svar

150

2017/C 417/24

Rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2016, med byråns svar

156

2017/C 417/25

Rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2016 med byråns svar

160

2017/C 417/26

Rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2016, med byråns svar

166

2017/C 417/27

Rapport om årsredovisningen för genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) för budgetåret 2016, med genomförandeorganets svar

171

2017/C 417/28

Rapport om årsredovisningen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

176

2017/C 417/29

Rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2016 med stiftelsens svar

181

2017/C 417/30

Rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) för budgetåret 2016, med myndighetens svar

187

2017/C 417/31

Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) för budgetåret 2016 med byråns svar

194

2017/C 417/32

Rapport om årsredovisningen för Europeiska arbetsmiljöbyrån (Osha) för budgetåret 2016 med byråns svar

201

2017/C 417/33

Rapport om årsredovisningen för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 med byråns svar

207

2017/C 417/34

Rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2016, med institutets svar

212

2017/C 417/35

Rapport om årsredovisningen för europeiska enheten för straffrättsligt samarbete (Eurojust) för budgetåret 2016, med Eurojusts svar

218

2017/C 417/36

Rapport om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 med byråns svar

223

2017/C 417/37

Rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2016, med byråns svar

228

2017/C 417/38

Rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 med byråns svar

233

2017/C 417/39

Rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2016 med byråns svar

241

2017/C 417/40

Rapport om årsredovisningen för Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

247

2017/C 417/41

Rapport om årsredovisningen för Genomförandeorganet för forskning (REA) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

252

2017/C 417/42

Rapport om årsredovisningen för Gemensamma resolutionsnämnden (SRB) för budgetåret 2016, med nämndens svar

256


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/1


Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revisioner av EU:s byråer och andra organ för budgetåret 2016

(2017/C 417/01)

INNEHÅLL

AKRONYMER FÖR EU:s BYRÅER OCH ANDRA ORGAN 3
SAMMANFATTNING 5
VILKA VI ÄR 5
VAD VI GRANSKADE 5
Olika typer av byråer är lokaliserade till EU:s medlemsstater 5
Byråernas budgetar och finansiering – mer till prioriterade områden och mer självfinansiering 7
Mer personal till prioriterade områden 9
Revisionsarrangemang 9
VÅRA IAKTTAGELSER 10
Uttalanden utan reservation om räkenskapernas tillförlitlighet för samtliga byråer 10
Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna för samtliga byråer utom Easo 10
Särskilt viktiga frågor som revisionsrätten lyfter fram 10
Andra granskningsresultat på olika områden 11
Personal – ett bekymmer i några fall 11
Offentlig upphandling är fortfarande ett område med många fel 11
Byråerna har olika it-landskap trots liknande verksamheter 12
EMA:s utnyttjande av it-konsulter och projektförvaltning bör förbättras 13
Budgetförvaltningen har med några undantag förbättrats 14
Externa utvärderingar är i allmänhet positiva 14
Vi rapporterade resultaten av granskningar gjorda av kommissionens tjänst för internrevision för att ge en mer heltäckande bild 14
Uppföljningen av tidigare års kommentarer pågår som planerat i de flesta fall 14

BILAGA I –

Byråernas budget och personal 16

BILAGA II –

Revisionsrättens kommentarer som inte påverkar uttalandena 19

BILAGA III –

Uppföljning av utestående kommentarer som inte påverkar revisionsrättens uttalanden 22

AKRONYMER FÖR EU:s BYRÅER OCH ANDRA ORGAN

Akronym

Fullständigt namn

Plats

Acer

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Ljubljana, Slovenien

Berecbyrån

Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Riga, Lettland

CdT

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Luxemburg, Luxemburg

Cedefop

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Thessaloniki, Grekland

Cepol

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning

Budapest, Ungern

Chafea

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

Luxemburg, Luxemburg

CPVO

Gemenskapens växtsortsmyndighet

Angers, Frankrike

Eacea

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Bryssel, Belgien

Easa

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Köln, Tyskland

Easme

Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Bryssel, Belgien

Easo

Europeiska stödkontoret för asylfrågor

Valletta, Malta

EBA

Europeiska bankmyndigheten

London (Förenade kungariket)

ECDC

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Stockholm, Sverige

Echa

Europeiska kemikaliemyndigheten

Helsingfors, Finland

EEA

Europeiska miljöbyrån

Köpenhamn, Danmark

EFCA

Europeiska fiskerikontrollbyrån

Vigo, Spanien

Efsa

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Parma, Italien

EIGE

Europeiska jämställdhetsinstitutet

Vilnius, Litauen

Eiopa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Frankfurt am Main, Tyskland

EIT

Europeiska institutet för innovation och teknik

Budapest, Ungern

EMA

Europeiska läkemedelsmyndigheten

London (Förenade kungariket)

ECNN

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Lissabon, Portugal

Emsa

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Lissabon, Portugal

Enisa

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet

Heraklion, Grekland

ERA

Europeiska unionens järnvägsbyrå

Valenciennes, Frankrike

Ercea

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Bryssel, Belgien

Esma

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Paris, Frankrike

ETF

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Turin, Italien

EUIPO

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Alicante, Spanien

eu-LISA

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Tallinn, Estland

EU-Osha

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Bilbao, Spanien

Euratom

Euratoms försörjningsbyrå

Luxemburg, Luxemburg

Eurofound

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Dublin, Irland

Eurojust

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete

Haag, Nederländerna

Europol

Europeiska polisbyrån

Haag, Nederländerna

FRA

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Wien, Österrike

Frontex

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Warszawa, Polen

GSA

Europeiska byrån för GNSS

Prag, Tjeckien

Inea

Genomförandeorganet för innovation och nätverk

Bryssel, Belgien

REA

Genomförandeorganet för forskning

Bryssel, Belgien

SRB

Gemensamma resolutionsnämnden

Bryssel, Belgien

SAMMANFATTNING

Europeiska revisionsrätten har granskat räkenskaperna och de underliggande transaktionerna för 41 europeiska byråer och organ för budgetåret 2016. Revisionsrätten har gjort uttalanden utan reservation om samtliga byråers räkenskaper och om de underliggande transaktionerna för samtliga byråer utom en (Easo).

Även om byråernas räkenskaper gav en sann och rättvisande bild av deras finansiella och ekonomiska ställning och de underliggande transaktionerna i de flesta fall var lagliga och korrekta finns det fortfarande behov av förbättringar, vilket rapporteras i några av revisionsrättens upplysningar av särskild betydelse, punkterna under övrigt och genom kommentarer om granskningsresultatet som inte påverkar uttalandena.

I det här dokumentet sammanfattas resultaten av dessa revisioner. Syftet är att det ska bli lättare att analysera och jämföra revisionsrättens särskilda årsrapporter för de här byråerna. Revisionsrättens uttalanden och kommentarer och byråernas svar på dem finns i respektive särskild årsrapport. Sammanfattningen är inte en granskningsrapport eller ett uttalande.

VILKA VI ÄR

Revisionsrätten är den EU-institution som granskar EU:s finanser. Revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och insyn och fungera som en oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen bokförs korrekt, uppbärs och används i enlighet med tillämpliga regler och förordningar och ger valuta för pengarna. Inom ramen för detta mandat granskar revisionsrätten varje år räkenskaperna och de underliggande transaktionerna för EU:s samtliga institutioner och byråer.

VAD VI GRANSKADE

Olika typer av byråer är lokaliserade till EU:s medlemsstater

Byråerna är separata juridiska enheter som inrättas genom en sekundärrättsakt för att utföra specifika tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter som hjälper EU-institutionerna att utforma och genomföra sin politik. De är mycket synliga i medlemsstaterna och påverkar i hög grad politik, beslutsfattande och programgenomförande på områden av grundläggande betydelse för EU-medborgarnas dagliga liv, till exempel hälsa, säkerhet, trygghet, frihet och rättvisa. Beroende på deras struktur och uppgifter skiljer man på decentraliserade byråer, andra byråer och kommissionens genomförandeorgan. För att hänvisa till specifika byråer använder vi i den här sammanfattningen förkortningar av deras fullständiga namn, som anges i listan med akronymer i början av rapporten.

De 32 decentraliserade byråerna spelar en viktig roll för att förbereda och genomföra EU:s politik, i synnerhet när det gäller tekniska, vetenskapliga och operativa uppgifter och/eller tillsynsuppgifter. Syftet med dem är att göra det möjligt för kommissionen att koncentrera sig på att fatta politiska beslut och att stärka samarbetet mellan EU och nationella regeringar genom att samla teknisk och specialiserad sakkunskap från båda sidor. Decentraliserade byråer inrättas för en obestämd period och ligger i hela EU (se figur 1).

De tre övriga byråerna är EIT, Euratom och SRB. EIT i Budapest är en oberoende, decentraliserad EU-byrå som samlar resurser från vetenskaps- och utbildningsvärlden samt näringslivet för att höja unionens innovationsförmåga. Euratom i Luxemburg inrättades för att främja målen i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. SRB i Bryssel är den centrala myndigheten för den gemensamma resolutionsmekanismen i den europeiska bankunionen. Dess uppdrag är att säkerställa en ordnad resolution av banker på obestånd som så lite som möjligt påverkar den reala ekonomin och de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater och andra stater.

Kommissionens sex genomförandeorgan har tilldelats uppgifter som gäller förvaltningen av ett eller flera unionsprogram och har inrättats för fastställda tidsperioder. De ligger i Bryssel (Eacea, Easme, Ercea, Inea och REA) och Luxemburg (Chafea).

Figur 1

Byråernas placering i medlemsstaterna

Image

Byråernas budgetar och finansiering – mer till prioriterade områden och mer självfinansiering

De flesta byråerna finansieras nästan helt från EU:s allmänna budget, men några är helt eller delvis självfinansierade (se tabell 1). Europeiska unionens järnvägsbyrå kommer att vara delvis självfinansierad senast i juni 2019.

Tabell 1

Typer av byråer och finansieringen av dem

 

Finansiering

Framförallt från EU:s allmänna budget

Framförallt självfinansierad

EU:s budget, bidrag från medlemsstaterna och/eller avgifter

(delvis självfinansierad)

Decentraliserade byråer

24

2

CPVO och EUIPO

6

Easa, EBA, Echa, Eiopa, EMA och Esma

Övriga byråer

2

EIT, Euratom

1

SRB

Kommissionens genomförandeorgan

6

Eacea, REA, Ercea, Easme, Inea och Chafea

Den totala budgeten 2016 för samtliga byråer (utom SRB, som har ett specifikt mandat och en specifik mekanism) var på cirka 3,4 miljarder euro (2015: 2,8 miljarder euro, vilket motsvarar omkring 2,4 % av EU:s allmänna budget 2016 (2015: 2,0 %). Ökningen gäller främst byråer som arbetar med industrifrågor, forskning och energi (358 miljoner euro mer) och medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (174 miljoner euro mer). Av budgeten på 3,4 miljarder euro finansierades omkring 2,3 miljarder euro från EU:s allmänna budget, medan omkring 1 miljard euro finansierades genom avgifter och direkta bidrag från medlemsstater, Eftaländer etc.

Dessutom budgeterade SRB, som inrättades genom SRM-förordningen för att stödja den gemensamma resolutionsmekanismen, cirka 11,8 miljarder euro i bidrag från kreditinstitut för att etablera den gemensamma resolutionsfonden till 2023.

Den totala budgeten 2016 för samtliga byråer inklusive SRB uppgick därför till cirka 15,2 miljarder euro. Närmare uppgifter om de enskilda byråernas budgetar finns i bilaga I.

Figur 2

Byråernas finansieringskällor 2016

Image

Figur 3

Byråernas budgetar i miljoner euro

Image

Mer personal till prioriterade områden

I slutet av 2016 hade byråerna 10 364 anställda (2015: 9 848) (1), (2). Liksom tidigare år ökade antalet anställda mest vid byråer som sysslar med industrifrågor, forskning och energi (110), medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (177) och ekonomi och valutafrågor (85). Närmare uppgifter om antalet anställda vid enskilda byråer finns i bilaga I.

Revisionsarrangemang

I artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (3) föreskrivs att revisionsrätten ska granska samtliga räkenskaper för de byråer som unionen har upprättat, såvida inte den rättsakt varigenom byrån upprättats utesluter en sådan granskning. Vi granskade därför 41 byråer och uttalade oss om deras räkenskapers tillförlitlighet och om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna för det budgetår som slutade den 31 december 2016.

I tabell 2 presenteras arrangemangen för revision av byråernas räkenskaper som de anges i den gällande rättsliga ramen.

Tabell 2

Arrangemang för revision av byråernas räkenskaper

Byråer

Granskas av

Revisionsrätten

Revisionsbyrå och revisionsrätten

Decentraliserade byråer

2

30

Övriga byråer

1 (4)

2

Genomförandeorgan

6

 

Årsredovisningarna för 32 byråer granskades av oberoende externa revisorer (revisionsbyråer) i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (5) och artikel 107.1 i rambudgetförordningen för byråer (6). Vi gick igenom revisionsbyråernas arbete i enlighet med internationella revisionsstandarder. Genomgången gav oss tillräcklig säkerhet för att vi skulle kunna basera våra egna revisionsuttalanden om räkenskapernas tillförlitlighet på det arbete som utförts av revisionsbyråerna. När det gäller de återstående nio byråerna granskades räkenskapernas tillförlitlighet bara av oss. Liksom tidigare år hade revisionsrätten hela ansvaret för att granska lagligheten och korrektheten i de transaktioner som låg till grund för samtliga byråers räkenskaper.

Utöver de byråer som revisionsrätten granskar finns det tre försvarsrelaterade organ (Europeiska försvarsbyrån, Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum) som lyder under rådet och finansieras med bidrag från medlemsstaterna. De granskas inte av revisionsrätten utan av andra oberoende externa revisorer. I vår översiktliga analys från 2014 (7) om förfaranden för ansvarsutkrävande och offentlig revision konstaterade vi att det inte fanns något tvingande skäl till att granskningsmandaten för de här byråerna skulle vara annorlunda.

VÅRA IAKTTAGELSER

Uttalanden utan reservation om räkenskapernas tillförlitlighet för samtliga byråer

Årsredovisningarna för samtliga 41 byråer ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av deras finansiella ställning per den 31 december 2016 och av deras finansiella resultat och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i de tillämpliga budgetförordningarna och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

Uttalanden utan reservation om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna för samtliga byråer utom Easo

Vår slutsats om 40 byråer är att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningarna för det budgetår som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden var lagliga och korrekta.

Vi gjorde ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för Easos räkenskaper. Reservationen gäller två upphandlingsförfaranden där efterlevnaden av principerna för offentlig upphandling var bristfällig.

Särskilt viktiga frågor som revisionsrätten lyfter fram

Vi lämnade upplysningar av särskild betydelse  (8) om de två byråerna som ligger i London, EBA och EMA, som gällde Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen. Årsredovisningarna med tillhörande noter för EBA och EMA upprättades utifrån den begränsade information som fanns tillgänglig den dag då årsredovisningarna undertecknades och innehöll ännu inte en tillförlitlig uppskattning av de framtida kostnaderna i samband med att verksamheten i Förenade kungariket upphör och byråerna flyttar till andra orter. Vi nämnde också risken för att inkomsterna minskar när Förenade kungariket lämnar EU och risken för att flytten av de här byråerna leder till en förlust av expertis och en risk för verksamhetens kontinuitet.

Vi lämnade sju kommentarer under övrigt  (9) om de möjliga konsekvenser som Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen kan få för inkomster och verksamheter när det gäller flera byråer som inte ligger i London. CPVO, Easa, Echa, Eiopa, Esma och EUIPO kan få minskade inkomster som ett direkt resultat av mindre avgiftsgenererande verksamheter i Förenade kungariket. GSA driver tekniska enheter i Förenade kungariket, vars status ännu inte har fastställts.

När det gäller SRB lämnade vi en upplysning av särskild betydelse om kontrollramen för beräkning av bidrag från kreditinstitut till den gemensamma resolutionsfonden. Vi underströk att fondbidrag beräknas utifrån information som lämnas av kreditinstitut till nämnden genom de nationella resolutionsmyndigheterna. Förordningen om den gemensamma resolutionsmekanismen innehåller dock inga bestämmelser om en omfattande och enhetlig kontrollram för att säkerställa att informationen är tillförlitlig. Vi konstaterade också att den metod för beräkning av bidrag som anges i den rättsliga ramen är mycket komplex, vilket medför en risk när det gäller exaktheten. Vidare kan nämnden inte lämna uppgifter om de riskbedömda bidragsberäkningarna per kreditinstitut eftersom de hänger samman med varandra och innehåller konfidentiell information om andra kreditinstitut. Detta påverkar insynen i beräkningarna.

Vi lämnade även kommentarer under övrigt om brister i de upphandlingsförfaranden som görs av EIT:s kunskaps- och innovationsgruppers rättsliga enheter, och om att EIT:s personal är för begränsad för att hantera den ökade arbetsbelastningen.

När det gäller CdT kommenterade vi under övrigt det faktum att flera byråer i allt högre grad använder sig av interna och andra alternativa översättningslösningar. Det innebär att CdT:s kapacitet inte utnyttjas maximalt och att kostnaderna för utveckling och drift av översättningssystem dubbleras på europeisk nivå. De övriga byråernas ökade användning av alternativa översättningslösningar utgör en risk för CdT:s affärsmodell.

Andra granskningsresultat på olika områden

Vi rapporterade även om totalt 115 granskningsresultat under kommentarer (2015: 90) som gällde 34 byråer (2015: 37) där vi lyfte fram viktiga frågor och pekade på sådant som kan förbättras. En översikt över de kommentarer som lämnats om varje byrå finns i bilaga II.

Personal – ett bekymmer i några fall

Byråerna måste ha lämpliga personalresurser för att kunna arbeta kontinuerligt och effektivt och genomföra sina arbetsprogram. Vi konstaterade att sju byråer hade problem som gällde förvaltningen av personal och andra personalfrågor, bland annat hög personalomsättning, brister i rekryteringsförfaranden och vakanser som under lång tid tillsattes med tillfälligt anställda.

Tre byråer (Frontex, Cepol och Berecbyrån) hade svårt att rekrytera kandidater med en lämplig profil, vilket skulle kunna bero på den korrigeringskoefficient som tillämpas på lönerna i värdlandet (66,7, 69 respektive 76,5 %). När det fanns lämpliga kandidater var antalet anställda som kunde rekryteras från värdlandet oproportionerligt högt jämfört med personal från andra medlemsstater. För att locka kandidater rekryterade Frontex 14 personer till en högre grad än vad tjänsteföreskrifterna tillät. Vi noterade att personalomsättningen vid de två andra byråerna var hög, vilket kan påverka verksamhetens kontinuitet och byråernas förmåga att genomföra de åtgärder som planeras enligt deras arbetsprogram. När det gäller Cepol kan en annan tänkbar orsak till svårigheterna att rekrytera vara konkurrens med ett annat EU-organ som ligger i Budapest (EIT).

Tre byråer hade organisatoriska problem (EMA, EIT och ECDC). EMA har genomgått två större omorganisationer sedan 2014, bland annat en intern omplacering av chefer på högsta nivå och mellannivå. Omplaceringen av nyckelpersoner inom it och administration var inte lyckosam och ledde till en reell instabilitetsrisk för myndigheten och dess verksamhet. EIT bytte direktör fyra gånger från sitt inrättande 2008 fram till juli 2014. Sedan augusti 2014 har institutet en tillförordnad direktör och, sedan februari 2013, innehas en annan chefstjänst av en tillförordnad chef, vilket strider mot tjänsteföreskrifterna som anger att förordnandetiden får vara högst ett år. Det skapar osäkerhet hos intressenterna och försvagar den strategiska kontinuiteten. Vid ECDC utsågs en tillförordnad direktör i maj 2015 som fortfarande var kvar den 31 december 2016, och förordnandetiden på högst ett år hade därmed överskridits. Tillsättningen av en tillförordnad direktör ledde även till att ytterligare 15 personer anställdes som tillförordnade.

Offentlig upphandling är fortfarande ett område med många fel

Syftet med offentlig upphandling är att säkerställa konkurrens mellan ekonomiska aktörer så att de ekonomiskt mest fördelaktiga inköpen kan göras på ett transparent, objektivt och konsekvent sätt och utifrån den gällande rättsliga ramen. I de särskilda årsrapporterna om Easo, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, eu-LISA, EMA och Berecbyrån rapporterade vi att byråerna inte fullt ut tillämpade de principer och regler för offentlig upphandling som föreskrivs i budgetförordningen. Våra kommentarer handlar framför allt om inkonsekvenser i upphandlingsdokument, bristande efterlevnad av fastställda kriterier för valet av ekonomiska operatörer, avsaknad av formella förfaranden och avsaknad av tydligt delegerad behörighet att tilldela och underteckna kontrakt.

Revisionsrätten uppskattade det faktum att byråerna alltmer utnyttjade interinstitutionella ramkontrakt för upphandling av varor och tjänster, vilket ledde till administrativ effektivitet och stordriftsfördelar. När det gäller ett interinstitutionellt ramkontrakt för programvara, it-licenser och it-tjänster som ingicks 2014 mellan en entreprenör och kommissionen för flera institutioners och byråers räkning, genomförde dock minst tre byråer (EMA, EEA och Easo) inte ramkontraktet optimalt. Entreprenören fungerar som mellanhand mellan institutionerna och byråerna och de potentiella leverantörer som kan tillgodose deras behov. För dessa mellanhandstjänster har entreprenören rätt att ta ut ett påslag på mellan två och nio procent av leverantörens priser. För de granskade betalningarna som omfattades av ramavtalet konstaterade vi att priser och uttagna påslag inte alltid systematiskt kontrollerades mot leverantörernas offerter och fakturor, och att tillräcklig konkurrens inte alltid garanterades när ramavtalet genomfördes och det därför inte var säkerställt att den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen valdes.

Brister i förfaranden för offentlig upphandling rapporterades även i samband med interna kontroller. I fem fall vid fyra byråer (Easo, EIT, Emsa och Europeiska jämställdhetsinstitutet) fann vi att bristfälliga kontroller ledde till ineffektivitet, till exempel på grund av att upphandlingsbehoven underskattades när upphandlingarna genomfördes.

Även om våra årliga revisioner av byråer inte är inriktade på resultataspekter förväntas våra revisorer ändå vara uppmärksamma på risken för dåliga resultat och risker i samband med ekonomisk förvaltning. I sju fall vid sex byråer (eu-LISA, Frontex, EU-Osha, EEA, Berecbyrån och EUIPO) kommenterade vi om undermåliga arrangemang för offentlig upphandling som utgjorde en risk för att man inte fick bästa värde för pengarna och om brister i övervakningen av genomförandet av kontrakt.

Byråerna har olika it-landskap trots liknande verksamheter

Byråerna utför en mängd varierande operativa verksamheter som kräver lämpliga och ibland skräddarsydda it-lösningar. Centrala operativa och administrativa verksamheter utförs dock på grundval av samma rättsliga ram, vilket tyder på att de har liknande processer som kan stödjas av liknande it-lösningar. Byråerna har gjort mycket stora framsteg med användningen av liknande system för budgetförvaltning och redovisning, men de använder fortfarande många olika it-lösningar inom andra centrala områden, såsom personalförvaltning och upphandling/kontraktsförvaltning. Byråerna bör överväga att ytterligare harmonisera it-lösningarna inom även dessa områden eftersom det inte bara skulle öka kostnadseffektiviteten utan även minska de interna kontrollriskerna och förbättra it-styrningen.

Andra potentiella vinster som skulle kunna uppnås är exempelvis en enhetligare rapportering till ledning och intressenter samt införande av mer automatiserade granskningsförfaranden för att öka revisionsarbetets effektivitet. EU-byråernas nätverk har åtagit sig att fördjupa samarbetet mellan byråer och med kommissionen om dessa frågor och, när det gäller den externa revisionen, även med revisionsrätten.

Figur 4

Byråerna använder många olika it-lösningar

System för personalförvaltning

Image

System för upphandling/kontraktsförvaltning

Image

EMA:s utnyttjande av it-konsulter och projektförvaltning bör förbättras

Utöver den normala årliga granskning som vi gör av samtliga byråer kontrollerade vi hur EMA anställde it-konsulter för två stora it-projekt (säkerhetsövervakning av läkemedel och kliniska prövningar), med vars hjälp myndigheten hanterar rättsliga skyldigheter att inrätta komplexa Europatäckande nätverkssystem som kräver omfattande it-utvecklingsinsatser. Eftersom EMA:s tjänsteförteckning inte utvidgades för att underlätta uppbyggnaden av intern expertis inom områdena affärs- och it-utveckling beställde myndigheten dessa tjänster från konsultföretag, vilket gjorde att den på ett avgörande sätt blev beroende av extern expertis.

Vi fann också att man inte innan projekten påbörjades hade antagit en metod som passade för sådana komplexa och storskaliga projekt, vilket kan ha påverkat ledningens möjligheter att kontrollera och övervaka projektgenomförandet och se till att projekten var samstämmiga. EMA har fortsatt arbetet med att ta fram en lämplig metod genom den senaste förbättringen som infördes i september 2016.

EMA:s kapacitet att kontrollera sina konsulters verksamhet och övervaka kvaliteten på vad de levererade begränsades också av den typ av konsultkontrakt som användes (tid och resurser) och även av att delar av konsultprocessen äger rum utanför myndigheten och i en annan medlemsstat. EMA har drabbats av förseningar och eskalerande kostnader när projekten har genomförts. De många ändringarna av projektets omfattning, budget och tidsfrister berodde framför allt på att systemkraven utvecklades med hänsyn till ändrade krav från medlemsstaterna. Det är fortfarande osäkert vad slutkostnaden blir och när it-systemen kan tas i bruk.

När det gäller resultatet av den här pilotgranskningen av EMA:s konsulttjänster kommer vi i framtiden, när det är lämpligt, att utnyttja de avancerade metoder, kunskaper och den expertis som den här granskningen har gett oss.

Budgetförvaltningen har med några undantag förbättrats

Antalet kommentarer om det här området minskade betydligt för 2016, men stora överföringar av gjorda åtaganden är ännu den vanligaste kommentaren i de särskilda årsrapporterna och görs fortfarande om 23 byråer. Överföringarna förklaras dock oftast av att insatserna är fleråriga till sin karaktär. Vi uppmanade flera byråer att överväga att införa differentierade budgetanslag. Budgetförordningen erbjuder detta verktyg för att hantera sådana situationer.

Budgetanslag som hade förts över från tidigare år och förfallit, vilket tyder på att de budgetmässiga behoven hade överskattats och därmed på planeringsbrister, rapporterades i fyra fall (Frontex, CPVO, Chafea och Easme).

Som svar på den migrationskris som EU ställdes inför utökades Frontex och Easos uppgifter betydligt. De slutliga budgetarna för 2016 för Easo och Frontex var därför tre gånger respektive 75 % högre jämfört med föregående år. Båda byråerna ställdes inför betydande administrativa och operativa utmaningar och skulle leva upp till höga förväntningar på att leverera resultat omedelbart, och de hade inte mycket tid att anpassa system och förfaranden eller anställa nödvändig personal. De fick därför problem med att utnyttja de extra medlen under budgetåret, vilket ledde till att en stor andel av anslagen som hade förts över förföll (Frontex) eller till stora överföringar av anslag (Easo). Det var en anledning till att budgetregler och regler för offentlig upphandling i flera fall inte följdes och till att det blev svårt att på ett optimalt sätt genomföra bidragsöverenskommelser med kommissionen eller stödmottagare.

Externa utvärderingar är i allmänhet positiva

För första gången hänvisade vi i sex fall direkt till resultaten av externa utvärderingar av byråers verksamhet och övergripande resultat. Resultatet av utvärderingarna var i allmänhet positivt, och byråerna utarbetade åtgärdsplaner för att följa upp problem som påtalades i utvärderingsrapporterna. Inrättandeförordningarna för de flesta byråerna har en bestämmelse om att det regelbundet ska göras en extern utvärdering (vanligen vart fjärde eller vart sjätte år), men vi konstaterade att inrättandeförordningarna för sex byråer (Easo, eu-LISA, ETF, Enisa, Europeiska jämställdhetsinstitutet och REA) inte innehåller en sådan bestämmelse, vilket är något som bör åtgärdas. Vi rapporterade också att det i EMA:s inrättandeförordning föreskrivs en extern utvärdering vart tionde år, vilket är alltför sällan för att intressenterna ska få ändamålsenlig återkoppling.

Vi rapporterade resultaten av granskningar gjorda av kommissionens tjänst för internrevision för att ge en mer heltäckande bild

För 2016 hänvisade vi för första gången till de slutsatser som kommissionens tjänst för internrevision har dragit för att ge en mer heltäckande bild av granskningsresultaten. Totalt hänvisades till 14 rapporter från tjänsten för internrevision. I samtliga fall hade byråerna kommit överens med tjänsten för internrevision om planer med korrigerande åtgärder.

Uppföljningen av tidigare års kommentarer pågår som planerat i de flesta fall

I förekommande fall lämnade vi en lägesrapport om de uppföljande åtgärder som byråerna har vidtagit som svar på kommentarer från tidigare år. Av bilaga III framgår att korrigerande åtgärder hade avslutats eller pågick i de flesta fallen för de 140 kommentarer som var utestående i slutet av 2015 (2014: 134).

Figur 5

Uppföljning av tidigare års kommentarer

Image


(1)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

(2)  Uppgifterna om personalen för 2015 uppdaterades på grundval av uppgifter från byråerna.

(3)  EUT C 326, 26.10.2012, s. 47.

(4)  Eftersom Euratoms försörjningsbyrå har så begränsade resurser och liten verksamhet granskas den enbart av revisionsrätten.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

(7)  Revisionsrättens översiktliga analys – Luckor, överlappningar och utmaningar: en översiktlig analys av EU:s förfaranden för ansvarsutkrävande och offentlig revision.

(8)  En upplysning av särskild betydelse riktar uppmärksamheten mot viktiga förhållanden som är grundläggande för läsarnas förståelse av räkenskaperna.

(9)  Kommentarer under övrigt används för att informera om andra viktiga frågor än de som presenteras eller upplyses om i årsredovisningen.


BILAGA I

Byråernas budget och personal (1)

 

 

Budget (2)

Personal (3)

 

Europaparlamentets ständiga utskott

Ansvarigt generaldirektorat

Politikområde

2015

2016

2015

2016

(miljoner euro)

(miljoner euro)

Decentraliserade byråer

eu-LISA

Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

HOME

Inrikes frågor

71,7

82,3

134

144

Easo

HOME

Inrikes frågor

15,9

53,0

93

125

Frontex

HOME

Inrikes frågor

143,3

251,0

309

365

ECNN

HOME

Inrikes frågor

18,5

15,4

100

101

Europol

HOME

Inrikes frågor

95,0

104,0

666

737

FRA

JUST

Rättsliga frågor

21,6

21,6

107

105

Cepol

HOME

Inrikes frågor

8,8

10,3

41

51

Eurojust

JUST

Rättsliga frågor

33,8

43,5

246

245

EBA

Ekonomi och valutafrågor

FISMA

Finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

33,4

36,5

156

161

Eiopa

FISMA

Finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

20,2

21,8

133

139

Esma

FISMA

Finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

36,8

39,4

202

204

SRB (4)

FISMA

Finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen

22,0

11 865

108

180

EU-Osha

Sysselsättning och socialpolitik

EMPL

Sysselsättning och socialpolitik

16,9

16,7

65

65

Cedefop

EAC

Utbildning och kultur

18,4

18,0

123

122

Eurofound

EMPL

Sysselsättning och socialpolitik

21,2

20,8

111

104

ETF

EAC

Utbildning och kultur

21,0

21,0

129

130

CdT

DGT

Språktjänster

49,6

50,5

218

225

ECDC

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

SANTE

Hälsa och konsumentskydd

58,5

58,2

260

260

Echa

GROW

Näringsliv

114,8

110,1

572

578

EEA

ENV

Miljö

49,2

50,5

219

208

Efsa

SANTE

Hälsa och konsumentskydd

78,8

79,5

434

443

EMA

SANTE

Hälsa och konsumentskydd

304,0

305,0

775

768

EFCA

Fiske

MARE

Havsfrågor och fiske

9,2

10,0

64

64

CPVO

Industrifrågor, forskning och energi

SANTE

Jordbruk och landsbygdsutveckling

14,7

16,1

46

44

Euratom  (4)

ENER och RTD

Energi och innovation

0,1

0,1

17

17

Acer

ENER

Energi

11,3

15,9

80

103

GSA

GROW

Näringsliv

363,8

626,4

139

160

EIT

EAC

Innovation och teknik

232,0

283,0

50

59

Enisa

CNECT

Digital inre marknad

10,0

11,0

69

69

EUIPO

GROW

Inre marknaden

384,2

421,3

848

910

Berecbyrån

CNECT

Digital inre marknad

4,0

4,2

26

27

Easa

Transport och turism

MOVE

Transport och rörlighet

185,4

193,4

779

774

Emsa

MOVE

Transport och rörlighet

64,8

71,1

246

246

ERA

MOVE

Transport och rörlighet

26,3

27,5

157

155

EIGE

Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JUST

Rättsliga frågor

7,9

7,8

42

45

Genomförandeorgan

Eacea

 

EAC, CNECT, HOME och ECHO

Utbildning och kultur

46,9

49,1

441

442

REA

 

RTD, EAC, GROW, HOME, CNECT och AGRI

Forskning och innovation

54,6

62,9

618

628

Ercea

 

RTD

Forskning och innovation

39,6

42,6

417

461

Easme

 

ENTR, RTD, ENR, ENV, CLIMA, CNECT och MARE

Energi, entreprenörskap och innovation

36,4

35,8

373

417

Inea

 

MOVE, ENER, CNECT och RTD

Transport och rörlighet

18,4

21,7

186

225

Chafea

 

SANTE, JUST och AGRI

Konsumentskydd

7,4

8,7

49

58

Totalt

 

 

 

2 770,40

15 182,70

9 848

10 364

Utan SRB-fondens budget

 

 

 

2 770,04

3 382,70

9 848

10 364


(1)  Källa: Uppgifter från byråerna.

(2)  Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

(4)  SRB и Евратом не са консолидирани в отчетите на ЕС


BILAGA II

Revisionsrättens kommentarer som inte påverkar uttalandena

 

 

Totalt antal kommentarer

Räkenskapernas tillförlitlighet

Transaktionernas laglighet och korrekthet

Internkontroller

Budgetförvaltning

Sund ekonomisk förvaltning/Resultat

Övriga kommentarer

 

 

Upphandlingsförfaranden

Rekrytering, befordran och löner

Övrigt

Upphandlingsförfaranden

Övervakning av det finansiella genomförandet av kontrakt

Övrigt

Kommissionens internrevisionstjänsts iakttagelser

Höga överföringar

Hög andel av överföringarna från 2015 har förfallit

Övrigt

Upphandlingsförfaranden

Personalförvaltning

Kommentarer vid extern utvärdering

Övrigt

Inget ändamålsenligt krav på extern utvärdering

Personalfrågor

Övrigt

 

Decentraliserade byråer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cepol

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Easo

11

 

1

 

 

1

1

3

1

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

ECNN

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

eu-LISA

7

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

1

1

 

 

 

5

Eurojust

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Europol

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

FRA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Frontex

9

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

2

1

9

EBA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Eiopa

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Esma

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SRB

6

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

1

 

13

CdT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

Cedefop

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ETF

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

16

EU-Osha

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

17

Eurofound

4

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

ECDC

3

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Echa

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

EEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21

Efsa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

EMA

8

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

1

 

 

23

EFCA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Acer

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Berecbyrån

5

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

26

CPVO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

27

EIT

7

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

1

1

28

Enisa

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

29

EUIPO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

30

Euratom

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

GSA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

32

Easa

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

33

Emsa

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ERA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

EIGE

4

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Genomförandeorgan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Chafea

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Eacea

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Easme

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Ercea

3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Inea

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

REA

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Delsummor:

115

2

5

4

2

5

2

7

14

23

4

5

7

2

6

9

6

6

6

Totalt:

11

28

32

24

18


BILAGA III

Uppföljning av utestående kommentarer som inte påverkar revisionsrättens uttalanden

 

Totalt

Har genomförts

Pågår

Har inte genomförts

Inga åtgärder krävdes

 

Decentraliserade byråer

1

Frontex

11

2

7

1

1

2

Europol

2

1

 

 

1

3

eu-LISA

7

1

2

2

2

4

Easo

9

3

3

2

1

5

Eurojust

2

 

1

 

1

6

ECNN

1

 

1

 

 

7

FRA

1

 

 

 

1

8

Cepol

2

1

 

 

1

9

EBA

3

 

1

 

2

10

Eiopa

2

1

 

 

1

11

Esma

6

4

 

 

2

12

SRB

5

 

1

 

4

13

EU-Osha

2

 

 

 

2

14

Cedefop

2

1

 

 

1

15

Eurofound

1

 

 

 

1

16

ETF

1

1

 

 

 

17

CdT

5

 

1

 

4

18

ECDC

4

 

1

 

3

19

Echa

3

1

1

 

1

20

EEA

4

4

 

 

 

21

Efsa

2

1

1

 

 

22

EMA

4

1

3

 

 

23

EFCA

1

1

 

 

 

24

CPVO

6

 

3

1

2

25

Acer

2

 

 

1

1

26

GSA

7

1

5

 

1

27

Enisa

2

 

1

 

1

28

EUIPO

6

5

 

 

1

29

Berecbyrån

4

2

 

1

1

30

Easa

2

1

 

 

1

31

Emsa

0

 

 

 

 

32

ERA

2

1

1

 

 

33

EIGE

1

 

 

 

1

 

Genomförandeorgan

34

Eacea

1

 

 

 

1

35

REA

0

 

 

 

 

36

Ercea

1

 

 

 

1

37

Easme

4

1

 

 

3

38

Inea

1

 

 

 

1

39

Chafea

3

 

1

 

2

 

Övriga byråer

40

EIT

17

2

10

2

3

41

Euratom

1

 

 

 

1

Totalt

140

36

44

10

50


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/25


RAPPORT

om årsredovisningen för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2016 med byråns svar

(2017/C 417/02)

INLEDNING

1.

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer, nedan kallad byrån) ligger i Ljubljana och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (1). Byråns viktigaste uppgift är att bistå de nationella tillsynsmyndigheterna att på unionsnivå utöva de tillsynsuppgifter som utförs i medlemsstaterna och vid behov samordna deras verksamhet. Genom förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi (Remit) (2) fick byrån fler ansvarsområden, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, som gäller övervakningen av den europeiska grossistmarknaden för energi.

2.

Tabellen visar nyckeltal för byrån (3).

Tabell

Nyckeltal för byrån

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

11,3

15,9

Personalstyrka totalt den 31 december (4)

80

103

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

byråns räkenskaper, som består av årsredovisningen (5) och rapporterna om budgetgenomförandet (6) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråns budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Byråns ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över byråns process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråns räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer byråns förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (7).

16.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

17.

I en granskningsrapport från maj 2016 pekade kommissionens tjänst för internrevision på att det fanns ett stort behov av att klargöra roller och ansvarsfördelning och att analysera arbetsbelastningen i upphandlingscellen för att effektivisera processer och förfaranden. Man kom även fram till att upphandlingen måste planeras och övervakas betydligt bättre. Byrån och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

18.

Byrån förde över 4,9 miljoner euro, eller 86 %, av de gjorda åtagandena inom avdelning III, driftsutgifter, till följande budgetår (2015: 1,4 miljoner euro eller 59 %). Liksom tidigare år gällde överföringarna framför allt genomförandet av Remit-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (8) och uppgick till 4,7 miljoner euro 2016 (2015: 1,1 miljoner euro). När det gäller avdelning II, administrativa utgifter, förde byrån över 1 miljon euro till följande budgetår eller 38 % av de gjorda åtagandena (2015: 0,8 miljoner euro eller 35 %).

19.

Den ökande andelen överföringar är oroande och strider mot budgetprincipen om ettårighet. Det finns ett direkt samband med att upphandlingsförfarandena avslutas och kontrakten undertecknas sent på året, vilket leder till att leveranser och/eller betalningar görs följande år. Under 2016 undertecknades 98 av 299 kontrakt i november och december (5 976 122,47 euro eller 40 % av det totala värdet av de kontrakt som ingicks under 2016). Byrån bör överväga att införa differentierade budgetanslag som bättre speglar verksamhetens flerårighet och den oundvikliga tidsfördröjningen mellan undertecknandet av kontrakt och leveranser och betalningar.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

20.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

ordförande


(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.

(2)  Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1), där byrån ges en viktig roll som övervakare av handeln på grossistmarknaderna för energi i hela Europa.

(3)  Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.acer.europa.eu.

(4)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Budgeten som offentliggjorts EUT.

(5)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(6)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2014

Enligt värdlandsavtalet mellan byrån och den slovenska regeringen ska en Europaskola inrättas i Slovenien. Mer än fyra år efter det att avtalet ingicks har fortfarande ingen Europaskola startats.

Har inte genomförts

2015

Byrån förde över 1,36  miljoner euro, eller 59 %, av de gjorda åtagandena inom avdelning III, driftsutgifter, till följande budgetår (2014: 1,57  miljoner euro eller 62 %). Överföringarna gällde framför allt genomförandet av Remit (1,1  miljoner euro) som är en komplex operativ verksamhet om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi som sträcker sig över flera år. Byrån förde även över 0,79  miljoner euro eller 35 %, (2014: 0,98  miljoner euro, eller 41 %) av de gjorda åtagandena inom avdelning II, administrativa utgifter, som framför allt gällde studier och tjänster som ännu inte hade levererats 2015.

e.t.


BYRÅNS SVAR

18.

Vi har med gott resultat vidtagit de åtgärder som överenskommits med tjänsten för internrevision. Av de sex rekommendationerna har vi redan slutfört två mycket viktiga och tre viktiga rekommendationer. Vi räknar med att kunna slutföra den sista rekommendationen till oktober 2017.

19.

Vi bekräftar att andelen överförda medel är hög. Detta är en följd av investeringarna för Remit, som är fördelade över flera år, vilket inte passar väl in med budgetprincipen om ettårighet. Den höga andelen överföringar beror på tidsplanen för den årliga kontraktscykeln som fastställdes 2013. I slutet av året fick vi nämligen en betydande tilläggsbudget för Remit-projektet. Vi vill dock påpeka att åtagandebemyndigandet för budgetåret 2016 – under budgetkapitlet för Remit-utgifter – utnyttjades fullt ut. Vi kommer att analysera införandet av differentierade budgetanslag i avdelning III.

20.

Vi överväger att införa differentierade budgetanslag i avdelning III för att bättre spegla flerårigheten hos vissa verksamheter, särskilt dem som rör Remit, förutsatt att de finansiella resurserna som byrån får är stabila och förutsägbara.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/31


RAPPORT

om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 med byråns svar

(2017/C 417/03)

INLEDNING

1.

Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån, nedan kallad byrån) ligger i Riga och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 (1). Byråns viktigaste uppgift är att ge Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation administrativt och sakkunnigt stöd, att under vägledning av tillsynsnämnden samla in och analysera information om elektronisk kommunikation och att till nationella regleringsmyndigheter sprida bästa praxis, såsom gemensamma strategier, metoder eller riktlinjer för genomförande av EU-regelverket.

2.

Tabellen visar nyckeltal för byrån (2).

Tabell 1

Nyckeltal för byrån

 

2015

2016

Budget (miljoner euro) (3)

4,0

4,2

Personalstyrka totalt den 31 december (4)

26

27

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

byråns räkenskaper, som består av årsredovisningen (5) och rapporterna om budgetgenomförandet (6) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråns budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Byråns ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråns räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer byråns förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (7).

16.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET

17.

I mars 2016 inledde byrån ett upphandlingsförfarande i syfte att teckna ett ramavtal med de två befintliga internationella skolorna i Riga för personalens barn. I de tekniska anbudsspecifikationerna anges att byrån avser att upprätta ett multipelt ramavtal med två rangordnade ekonomiska aktörer, men i tilldelningskriterierna anges att det är föräldrarna som väljer skola. Det ramavtal på 400 000 euro som undertecknades i juli 2016 bygger därmed på motstridiga principer, vilket skapar rättslig osäkerhet för byrån liksom för skolorna. Dessutom var det i detta fall onödigt att teckna ett ramavtal.

18.

Efter omklassificering placerades en anställd i en högre lönegrad och då direkt i löneklass 2 i stället för löneklass 1, vilket inte är förenligt med tjänsteföreskrifterna.

KOMMENTARER OM SUND EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RESULTAT

19.

I mars 2016 undertecknade byrån ett kontrakt på 60 000 euro för tillhandahållande av yrkesstöd- och rådgivningstjänster på personalområdet. Upphandlingsförfarandet baserades uteslutande på priset. Att anlita en konsult utan att beakta kompetens och expertkunskaper som tilldelningskriterier garanterar inte bästa valuta för pengarna.

ÖVRIGA KOMMENTARER

20.

2016 var den genomsnittliga anställningstiden vid byrån 2,58 år, och personalomsättningen låg på höga 25 %. Detta påverkar byråns effektivitet och innebär risker för genomförandet av arbetsprogrammen. En möjlig orsak är den lönekorrigeringskoefficient som tillämpas i värdstaten (73 % den 1 juli 2016).

21.

Enligt byråns inrättandeförordning krävs inga regelbundna externa resultatutvärderingar. Byrån bör, tillsammans med kommissionen, överväga att beställa en sådan utvärdering åtminstone vart femte år, såsom är fallet för de flesta andra byråer. Vid en framtida översyn av inrättandeförordningen bör ett sådant krav införas.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

22.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.

(2)  Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.berec.europa.eu

(3)  Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.

(4)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från byrån.

(5)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(6)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2014

Eftas (1) nationella tillsynsmyndigheter, som har status som observatörer vid byrån, betalade inte de bidrag som hade budgeterats för 2014 eftersom det inte finns några avtal med Eftaländerna.

Har inte genomförts

2015

Byrån undertecknade 2013 ett fyraårigt ramavtal om tillhandahållande av evenemangstjänster. Behoven underskattades dock och det maximala beloppet hade redan nåtts i december 2014. Ett upphandlingsförfarande för att teckna ett nytt ramavtal inleddes, men inte förrän i augusti 2015. Under mellantiden upphandlade byrån dessa tjänster från samma leverantör genom att använda köporder och kontrakt med lågt värde (förhandlade förfaranden) (2). Det totala beloppet för de tjänster som upphandlades på detta sätt överskred tröskelvärdet (3). Byrån borde ha använt ett öppet upphandlingsförfarande där alla intresserade ekonomiska aktörer kan lämna anbud.

Har genomförts

2015

Byråns rapport om budgetgenomförandet som vi granskade skiljer sig från de flesta andra byråer i fråga om detaljnivå, vilket visar att det finns ett behov av tydliga riktlinjer för byråernas budgetrapportering.

Har genomförts

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 134 228 euro eller 44 % (2014: 91 757 euro eller 40 %). Överföringarna gällde främst tjänster som ska tillhandahållas efter 2015.

e.t.


(1)  Europeiska frihandelssammanslutningen.

(2)  När köporder och kontrakt med lågt värde används begränsar upphandlingsreglerna konkurrensen till en respektive tre kandidater.

(3)  Det totala värdet av de ingångna kontrakten uppgår till cirka 80 000 euro, medan det tröskelvärde som anges i artikel 137 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 är 60 000 euro.


BEREC-BYRÅNS SVAR

18.

Värdstaten Lettland har inte någon ackrediterad Europaskola. Att grunda en ny Europaskola är en lång process. Därför har Berec-byrån som en tidsbegränsad åtgärd tecknat direktkontrakt med skolor som erbjuder undervisning med engelska, franska och tyska som huvudspråk, för att på så sätt erbjuda personalens barn en internationell skolmiljö i enlighet med kommissionens riktlinjer om personalpolitiken för EU:s tillsynsmyndigheter (1). Berec-byrån håller med revisionsrätten i fråga om att upprättande av ramavtal inte är en lämplig metod för att komma till rätta med byråns skolproblematik, och ska därför i fortsättningen teckna direkta tjänsteavtal med skolorna i fråga, utan upphandlingsförfarande. Berec-byrån skulle uppskatta en uppdatering av kommissionens riktlinjer som tar hänsyn till de specifika förhållanden som gäller för skoltjänster.

19.

Med hänsyn till rekommendationerna från den gemensamma kommittén för omklassificering och med beaktande av alla tillfälligt anställda som kunde komma i fråga för omklassificering, antog tillsättningsmyndigheten listan över de tillfälligt anställda som valts ut för omklassificering.

Vidare godkände tillsättningsmyndigheten efter grundligt övervägande förslaget från förvaltningsdirektören om att omklassificera arbetstagaren i fråga till löneklass 2 i den högre lönegraden, i stället för till löneklass 1. En förhandsupplysning om undantag har registrerats för detta i enlighet med föreskrifterna om hantering av avvikelser i de finansiella reglerna och förfarandena.

20.

Berec-byrån instämmer i kommentaren om ramavtalet för tjänster inom personalförvaltning. Sedan det första specifika kontraktet trädde i kraft har redan vissa svårigheter konstaterats till följd av att kontraktet tilldelades med priset som enda tilldelningskriterium och utan att beakta kompetens och yrkeserfarenhet.

Berec-byrån har – helt i linje med revisorernas kommentarer – avslutat ramavtalet och kommer att ändra strategi för sina upphandlingar.

21.

Berec-byrån erkänner att den höga personalomsättningen är en riskfaktor, och denna omständighet har förts in i riskregistret som en påtaglig risk. Konsekvenserna av den höga personalomsättningen blir särskilt kännbara för byrån eftersom den är så liten (Berec-byrån är det minsta av alla decentraliserade EU-organ).

Ledningen arbetar löpande med att introducera metoder för riskreducering. Vi vill dock understryka att vissa övergripande strukturella och yttre omständigheter som påverkar personalomsättningen ligger utanför Berec-byråns kontroll, eftersom de är ett resultat av regionala eller lokala förutsättningar.

Nettolönerna sänktes nyligen som ett resultat av den kontinuerliga minskningen av lönekorrigeringskoefficienten för Lettland, vilket ledde till att riskfaktorn höjdes.

De åtgärder som Berec-byrån vidtagit och planerar att vidta är endast riskreducerande. För att lösa problemet med personalomsättning på ett långsiktigt sätt bör ett externt ingripande ske, särskilt när det gäller det nuvarande systemet för att beräkna korrigeringskoefficienter.

22.

Berec-byrån har samarbetat med kommissionen i utarbetandet av den utvärderingsrapport som avses i artikel 25 i byråns inrättandeförordning, och är redo att även samarbeta med kommissionen i samband med framtida utvärderingar. Berec-byrån kommer att uppfylla alla krav som kan komma att introduceras av lagstiftaren på detta område. Berec-förordningen genomgår för närvarande en översyn och i kommissionens förslag ingår det en särskild bestämmelse om återkommande utvärderingar vart femte år.


(1)  COM(2005) 5304.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/37


RAPPORT

om årsredovisningen för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2016 med centrumets svar

(2017/C 417/04)

INLEDNING

1.

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT, nedan kallat centrumet) ligger i Luxemburg och inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2965/94 (1). Centrumets uppgift är att utföra det nödvändiga översättningsarbetet för de institutioner och organ i Europeiska unionen som det anlitas av.

2.

Tabellen visar nyckeltal för centrumet (2).

Tabell

Nyckeltal för centrumet

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

49,6

50,5

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

218

225

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i centrumets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

centrumets räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att centrumets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och centrumets budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Centrumets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma centrumets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida centrumets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer centrumets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och centrumet har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende centrumets räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (6).

Övrigt

16.

Centrumets uppgift är att utföra det nödvändiga översättningsarbetet för de EU-byråer och EU-organ samt EU-institutioner som det anlitas av. Merparten av byråerna och organen är enligt inrättandeförordningarna skyldiga att använda centrumets översättningstjänster. Flera av dem (motsvarande över hälften av centrumets intäkter) använder sig i allt högre grad av interna och andra alternativa lösningar. Det innebär dock att centrumets kapacitet inte utnyttjas maximalt, att systemutvecklingen och driftskostnaderna på europeisk nivå dubbleras och att centrumets affärsmodell och driftskontinuitet kan stå på spel.

17.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

18.

År 2016 minskade centrumets kontanter och kortfristiga placeringar till 34,2 miljoner euro (38,3 miljoner euro vid utgången av 2015) och dess reserver till 31,1 miljoner euro (34 miljoner euro vid utgången av 2015). Minskningen beror på att man tillämpat en budgetmetod som syftar till att minska det ackumulerade överskottet från tidigare år.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

19.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 17 oktober 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EGT L 314, 7.12.1994, s. 1.

(2)  Ytterligare information om centrumets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.cdt.europa.eu

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från centrumet.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2012

Inrättandeförordningarna för tjugo tillsynsorgan som revisionsrätten granskade 2012 anger att de ska använda centrumet för alla sina översättningsbehov (centrumets inrättandeförordning anger samma sak för ytterligare fyra organ). Andra organ är inte tvungna att använda centrumet. För dokument som inte är tekniska skulle organen kunna minska sina kostnader genom att använda lokala tjänster. Revisionsrätten anser att den lagstiftande myndigheten bör överväga att ge alla organ denna möjlighet.

e.t.

[Rekommendationen accepterades inte av lagstiftaren]

2015

Centrumet har ännu inte någon kontinuitetsplan. Det följer därför inte norm för internkontroll 10 (1).

Pågår

2015

Vid utgången av 2015 hade centrumet 38,3  miljoner euro i kontanter och kortfristiga placeringar (44 miljoner euro vid utgången av 2014) och reserver på 34 miljoner euro (40,4  miljoner euro vid utgången av 2014). Detta återspeglar de prissänkningar som gjordes 2015.

e.t.

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 2 miljoner euro eller 29 % (2014: 1,5  miljoner euro eller 24 %). Överföringarna gäller främst renovering av ytterligare lokaler som centrumet hyrde 2015 och it-tjänster som ännu inte hade levererats vid utgången av 2015.

e.t.

2015

Vid utgången av 2015 förföll 5,9  miljoner euro (12 %) av de tillgängliga anslagen. Det beror på att kostnaderna för externa översättare hade överskattats.

e.t.


(1)  Centrumets normer för internkontroll bygger på de motsvarande normer som kommissionen har fastställt.


CENTRUMETS SVAR

19.

Vi har vidtagit olika åtgärder för att minska budgetöverskottet. Budgeten för 2016 utarbetades som en minusbudget i syfte att minska reserven för prisstabilitet. Budgetutfallet för året, som var -2,9 miljoner euro, bidrog till att både reserven för prisstabilitet och kassabehållningen minskade.

Vi räknar med att budgetöverskottet kommer att minska i högre grad under 2017 i och med att vi börjar använda den nya prisstrukturen, som innebär en sänkning av det genomsnittliga priset för översättning som centrumets kunder betalar.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/42


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2016 med centrumets svar

(2017/C 417/05)

INLEDNING

1.

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop, nedan kallat centrumet) ligger i Thessaloniki och inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 337/75 (1). Centrumets viktigaste uppgift är att bidra till utvecklingen av yrkesutbildning inom unionen. För att uppnå målet ska centrumet sammanställa och sprida dokumentation om olika system för yrkesutbildning.

2.

Tabellen visar nyckeltal för centrumet (2).

Tabell

Nyckeltal för centrumet

 

2015

2016

Budget (miljoner euro) (3)

18,4

18,0

Personalstyrka totalt den 31 december (4)

123

122

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i centrumets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

centrumets räkenskaper, som består av årsredovisningen (5) och rapporterna om budgetgenomförandet (6) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att centrumets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och centrumets budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Centrumets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma centrumets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida centrumets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer centrumets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och centrumet har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende centrumets räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (7).

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

16.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  Ytterligare information om centrumets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.cedefop.europa.eu

(3)  Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.

(4)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från centrumet.

(5)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(6)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 477 994 euro eller 28 % (2013: 425 877 euro eller 24 %). Det berodde till stor del på att omfattande nätverksutrustning och annan it-utrustning behövdes när man skulle inreda de reparerade delarna av centrumets byggnad, och den utrustningen hade ännu inte levererats eller fakturerats vid utgången av 2015.

e.t.

2015

Den byggnad som den grekiska staten har gett centrumet är byggd på en aktiv förkastning, vilket har orsakat skador i byggnadens struktur. De grekiska myndigheterna har gjort reparationer och förstärkt strukturen, och det arbetet slutfördes 2015. Dessutom håller centrumet nu på att åtgärda olika säkerhetsproblem som har att göra med byggnadens konstruktion. Ett särskilt säkerhetsproblem gäller byggnadens glasfasad och takfönstren i centrumets konferensrum, vilket påverkar tillträdet till centrumets lokaler.

Har genomförts


CENTRUMETS SVAR

Centrumet har tagit del av revisionsrättens rapport.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/47


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2016 med byråns svar

(2017/C 417/06)

INLEDNING

1.

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol, nedan kallad byrån) ligger i Budapest och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2219 (1) som ersätter och upphäver rådets beslut 2005/681/RIF. Byråns uppgift är att fungera som ett nätverk och sammanföra de nationella instituten för polisutbildning i medlemsstaterna för att ombesörja utbildningstillfällen för högre polistjänstemän på grundval av gemensamma normer.

2.

Tabellen visar nyckeltal för byrån (2).

Tabell

Nyckeltal för byrån

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

8,8

10,3

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

41

51

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

byråns räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråns budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Byråns ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråns räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer byråns förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (6).

16.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

17.

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (utgifter för stödverksamhet) – 140 055 euro eller 30 % (2015: 212 456 euro eller 49 %). Överföringarna gällde främst it-konsulttjänster och it-relaterade varor och tjänster som hade beställts sent på året.

ÖVRIGA KOMMENTARER

18.

Personalomsättningen är hög, vilket kan påverka verksamhetens kontinuitet och byråns förmåga att genomföra planerade åtgärder enligt arbetsprogrammet. Under 2016 slutade 11 personer sin anställning vid byrån och 21 rekryterades. Antalet sökande är lågt, särskilt från andra medlemsstater än värdstaten, vilket gör att byrån kan ha svårt att rekrytera lämpliga kandidater. Mellan 2013 och 2016 ökade antalet anställda från värdstaten från 1 till 16, vilket motsvarar 31 % av det totala antalet anställda 2016. Möjliga orsaker till det begränsade antalet ansökningar från andra medlemsstater är den lönekorrigeringskoefficient som tillämpas på värdstaten (69 %) och konkurrens med ett annat EU-organ i Budapest.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

19.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF (EUT L 319, 4.12.2015, s. 1).

(2)  Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.cepol.europa.eu.

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från byrån.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2015

Byråns rapport om budgetgenomförandet som vi har granskat är inte lika detaljerad som rapporterna från de flesta övriga byråer, vilket visar att det behövs tydliga riktlinjer för byråernas budgetrapportering.

Har genomförts

2015

Andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) var stor – 212 456 euro eller 49 % (2014: 383 940 euro eller 59 %). Detta berodde på att Cepol flyttade från Storbritannien till Ungern i september 2014 och därför behövde ingå nya tjänste- och varukontrakt. Större delen av de tjänster som hade upphandlats enligt dessa årliga kontrakt hade inte tillhandahållits före slutet av 2015.

e.t.


BYRÅNS SVAR

18.

Vi har tagit del av revisionsrättens kommentarer. Andelen överföringar för avdelning II är motiverad med tanke på de it-konsulttjänster och it-relaterade varor och tjänster som hade beställts sent på året. Vi har förbättrat budgetförvaltningen ytterligare och strävar efter att efterleva och upprätthålla principen om budgetens ettårighet som föreskrivs i budgetförordningen.

19.

Vi har tagit del av revisionsrättens kommentarer. Till följd av flytten från Storbritannien till Ungern har antalet anställda som slutat ökat på grund av den avsevärt lägre korrigeringskoefficienten för personalens löner. Antalet ansökningar minskade jämfört med perioden före flytten. Detta påverkade dock inte kvaliteten på de inkomna ansökningarna eller byråns förmåga att rekrytera lämpliga kandidater. Tjänsternas låga lönegradsplacering i kombination med den låga korrigeringskoefficienten uppmuntrar inte utlänningar (särskilt från västra och norra Europa) att flytta till Ungern. Den geografiska balansen kan därför inte alltid garanteras under rekryteringsprocessen. Cepol kommer att fortsätta att genomföra åtgärder för att behålla personal och säkra verksamhetens kontinuitet. Så länge byrån inte kan justera lönegraderna uppåt kan det dock hända att personalomsättningen förblir fortsatt hög.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/52


RAPPORT

om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

(2017/C 417/07)

INLEDNING

1.

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea, nedan kallat genomförandeorganet) inrättades den 1 januari 2005 (Genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet från 2005 till 2008, Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor från 2008 till 2013 och Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor från och med den 1 januari 2014) (1). Genomförandeorganet ligger i Luxemburg och dess uppdrag har förlängts till den 31 december 2024. Det genomför EU:s hälsoprogram, konsumentprogrammet och initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

2.

Tabellen visar nyckeltal för genomförandeorganet (2).

Tabell

Nyckeltal för genomförandeorganet

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

7,4

8,7

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

49

58

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid behov) med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

genomförandeorganets räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och genomförandeorganets budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Genomförandeorganets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma genomförandeorganets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida genomförandeorganets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer genomförandeorganets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och genomförandeorganet har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

16.

Genomförandeorganet förde över 1,1 miljoner euro eller 48 % (2015: 0,9 miljoner euro eller 52 %) av de gjorda åtagandena inom avdelning III (utgifter kopplade till genomförandeorganets verksamhet). Överföringarna gällde främst it-tjänster och andra studier som avtalats men ännu inte utförts eller slutförts vid årsskiftet. Av de överföringar som gjordes från 2015 till 2016 lät genomförandeorganet 0,2 miljoner euro eller 17 % förfalla, vilket tyder på brister i behovsplaneringen.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

17.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  Kommissionens beslut 2013/770/EU (EUT L 341, 18.12.2013, s. 69).

(2)  Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: http://ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från genomförandeorganet.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2015

Genomförandeorganet förde över 0,5  miljoner euro eller 36,4  % (2014: 0,1  miljoner euro eller 13 %) av de gjorda åtagandena inom avdelning II (administrativa utgifter). Överföringarna gällde främst utbyggnaden av genomförandeorganets kontorsutrymmen och nödvändig inredning av och utrustning till kontoren (0,3  miljoner euro).

e.t.

2015

Genomförandeorganet förde över 0,9  miljoner euro eller 52 % (2014: 0,9  miljoner euro eller 50 %) av de gjorda åtagandena inom avdelning III (utgifter kopplade till genomförandeorganets verksamhet). Det främsta skälet till överföringarna var kommissionens sena utfärdande av genomförandeorganets arbetsplan i juni 2015.

e.t.

2015

Genomförandeorganet lät 0,2  miljoner euro eller 18 % av sina överföringar till 2015 förfalla (2014: 0,1  miljoner euro eller 14 %), vilket tyder på brister i planeringen.

Pågår


GENOMFÖRANDEORGANETS SVAR

16.

Vi godtar revisionsrättens kommentarer. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att ytterligare minska andelen överföringar och C8-upphävningar.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/57


RAPPORT

om årsredovisningen för Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

(2017/C 417/08)

INLEDNING

1.

Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO, nedan kallad myndigheten) ligger i Angers och inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2100/94 (1). Myndighetens viktigaste uppgift är att registrera och undersöka ansökningar om beviljande av unionens växtförädlarrätt i form av industriellt rättsskydd för växtsorter, samt låta utföra nödvändiga tekniska provningar vid behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

2.

Tabellen visar nyckeltal för myndigheten (2).

Tabell

Nyckeltal för myndigheten

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

14,7

16,1

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

46

44

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i myndighetens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid behov) med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

myndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och myndighetens budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Myndighetens ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida myndighetens räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster bedömer vi myndighetens förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och myndigheten har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

Övrigt

15.

Utan att det påverkar revisionsuttalandet vill vi påpeka att Förenade kungariket den 29 mars 2017 meddelade Europeiska rådet sitt beslut att lämna Europeiska unionen. En överenskommelse om villkoren för utträdet ska förhandlas fram. Myndighetens budget är helt självfinansierad, främst genom inkomster från dem som ansöker om och innehar gemenskapens växtförädlarrätt. Men eftersom bara ungefär 4 % av inkomsterna kommer från kunder i Förenade kungariket anser myndigheten att det inte är troligt att Förenade kungarikets utträde medför någon betydande risk för minskade inkomster. Myndigheten anser också att man kan vidta åtgärder för att se till att det finns lämpliga lokaler för de undersökningar av arter som för närvarande genomförs i Förenade kungariket utan någon betydande risk när det gäller kontinuiteten i myndighetens verksamhet.

16.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

Kommentarer om budgetförvaltningen

17.

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 788 540 euro eller 40 % (2015: 395 882 euro eller 28 %). De kan främst hänföras till pågående byggnadsrenoveringar (284 423 euro), it-projekt (253 483 euro) och kostnader för revisioner och utvärderingar (137 098 euro) för vilka tjänster delvis ska levereras eller fakturor mottas först 2017.

18.

En stor andel av de betalningsbemyndiganden som hade förts över från 2015 till 2016 förföll inom avdelning II – 17 % (2015: 20 %), vilket tyder på att budgetplaneringen behöver förbättras.

ÖVRIGA KOMMENTARER

19.

Enligt myndighetens inrättandeförordning krävs inga regelbundna externa resultatutvärderingar. Myndigheten eller kommissionen har utvärderat specifika frågor vid behov, men myndigheten bör tillsammans med kommissionen överväga att beställa heltäckande externa resultatutvärderingar minst vart femte år, på samma sätt som andra byråer. Vid en framtida översyn av inrättandeförordningen bör ett sådant krav införas.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

20.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.cpvo.europa.eu

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från myndigheten.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2014

Myndigheten använder elektroniska banktjänster för merparten av sina betalningar. Räkenskapsföraren eller hennes två ersättare kan underteckna betalningarna elektroniskt. Det krävs inte att en andra person undertecknar betalningarna, vilket innebär en ekonomisk risk för myndigheten.

Har inte genomförts

2014

Trots att myndigheten inledde sin verksamhet 1995 har man ännu inte ingått något avtal om myndighetens säte med värdmedlemsstaten som skulle klargöra under vilka förutsättningar myndigheten kan bedriva verksamhet och vilka villkor den kan erbjuda sin personal.

Pågår

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 395 882 euro eller 28 % (2014: 394 599 euro eller 30 %). De gäller främst it-projekt (134 030 euro), kostnader för tjänsteresor (96 368 euro) och kostnader för internrevision (82 070 euro) för vilka tjänster ska levereras eller fakturor mottas först 2016.

e.t.

2015

Andelen upphävda överföringar 2014 var stor inom avdelning II – 20 % (2014: 26 %) – och tyder på brister i planeringen.

Pågår

2015

Kostnaderna knutna till överklagandeförfaranden skulle i princip täckas av överklagandeavgifterna (1). Avgifterna täcker dock bara en liten del av de faktiska kostnaderna. Under 2015 uppgick inkomsterna från överklagandeavgifterna till totalt 11 000 euro (2014: 12 500 euro) medan kostnaderna för ledamöterna av överklagandenämnden uppgick till ungefär 62 037 euro (2014: 80 114 euro).

e.t.

2015

Den 31 december 2015 uppgick de avgifter som var obetalda i mer än 90 dagar (främst årsavgifter) till 240 766 euro. Myndigheten använde inte alla alternativ som anges i myndighetens budgetförordning för att återvinna obetalda avgifter, till exempel indrivning (2).

Pågår


(1)  Skälen i kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 (EGT L 121, 1.6.1995, s. 31).

(2)  Artikel 53 i myndighetens budgetförordning.


MYNDIGHETENS SVAR

Vi noterar revisionsrättens kommentarer.

17.

Den höga andelen överföringar 2016 berodde till stor del på de pågående projekten för byggnadsrenovering och it-utveckling. Av operativa skäl kan dessa projekt inte genomföras inom kalenderåret.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/63


RAPPORT

om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

(2017/C 417/09)

INLEDNING

1.

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea, nedan kallat genomförandeorganet) ligger i Bryssel och inrättades genom kommissionens genomförandebeslut 2013/776/EU (1) om upphävande av beslut 2009/336/EG. Genomförandeorganet ska förvalta program som beslutas av kommissionen inom områdena utbildning, audiovisuella medier och kultur, inbegripet detaljerat genomförande av projekt av teknisk karaktär.

2.

I tabellen visas nyckeltal för genomförandeorganet (2).

Tabell

Nyckeltal för genomförandeorganet

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

46,9

49,1

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

441

442

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid behov) med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

genomförandeorganets räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016, och

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och genomförandeorganets budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Genomförandeorganets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma genomförandeorganets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida genomförandeorganets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer genomförandeorganets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och genomförandeorganet har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

16.

När genomförandeorganet gjorde sin årliga inventering av tillgångar 2016 kunde det inte lokalisera 46 it-artiklar med ett totalt inköpsvärde på cirka 22 000 euro, vilket tyder på brister i skyddet av tillgångar.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

17.

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning III (stöd till genomförandeorganets insatser) – 2,3 miljoner euro eller 47 % (2015: 2,8 miljoner euro eller 50 %). De gäller främst pågående revisioner av projekt (0,8 miljoner euro) och it-tjänster (0,9 miljoner euro) som beställdes 2016 men som inte hade fakturerats vid årets slut eller kommer att levereras först under 2017.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

18.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 343, 19.12.2013, s. 46.

(2)  Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från genomförandeorganet.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning III (stöd till genomförandeorganets insatser) – 2,8  miljoner euro eller 50 % (2014: 3,2  miljoner euro eller 56 %). De gäller främst pågående revisioner av projekt (1 miljon euro), it-tjänster (0,8  miljoner euro), tjänster för information, kommunikation och offentliggörande (0,5  miljoner euro) samt översättningar (0,2  miljoner euro) som beställdes 2015 men som inte hade fakturerats vid årets slut eller kommer att levereras först under 2016.

e.t.


GENOMFÖRANDEORGANETS SVAR

16.

Värdet på de it-artiklar som inte kunde hittas vid inventeringen 2015/2016 uppgår endast till 0,64 procent av värdet på samtliga it-artiklar, vilket motsvarar resultatet för föregående år. Värt att notera är att det bokförda restvärdet för de artiklar som inte hittats är mycket lägre (cirka 8 000 euro) än den initiala anskaffningskostnaden.

Vi kommer att fortsätta med våra regelbundna inventeringar för att skydda tillgångarna.

17.

Vi noterar revisionsrättens kommentarer. Vi kommer att fortsätta med de åtgärder vi vidtagit för att kontrollera andelen överföringar.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/68


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2016 med byråns svar

(2017/C 417/10)

INLEDNING

1.

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa, nedan kallad byrån) ligger i Köln och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 (1) som upphävdes genom förordning (EG) nr 216/2008 (2). Byrån har fått specifika uppgifter som gäller tillsyn och genomförande på luftfartssäkerhetsområdet.

2.

Tabell 1 visar nyckeltal för byrån (3).

Tabell

Nyckeltal för byrån

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

185,4

193,4

Personalstyrka totalt den 31 december (4)

779

774

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

byråns räkenskaper, som består av årsredovisningen (5) och rapporterna om budgetgenomförandet (6) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråns budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Byråns ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråns räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer byråns förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (7).

Övrigt

16.

Utan att det påverkar revisionsuttalandet vill vi påpeka att Förenade kungariket den 29 mars 2017 meddelade Europeiska rådet sitt beslut att lämna Europeiska unionen. En överenskommelse om villkoren för utträdet ska förhandlas fram. Byråns budget för 2016 finansierades till 70 % genom avgifter från luftfartsindustrin och till 30 % med medel från Europeiska unionen. Det är möjligt att byråns inkomster i framtiden kommer att minska på grund av Förenade kungarikets beslut att lämna EU.

17.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET

18.

Den verksamhet som finansierades av industrin 2016 resulterade visserligen i ett underskott på 7,6 miljoner euro, men budgetutfallet varierar över åren (8), och byrån har ackumulerat ett överskott på 52 miljoner euro från denna verksamhetskategori. Enligt byråns inrättandeförordning ska de avgifter som tas ut av industrin vara tillräckliga för att täcka byråns kostnader för certifieringsverksamhet som berör industrin. Men det anges inte att ett överskott ska ackumuleras.

ÖVRIGA KOMMENTARER

19.

Under perioden 2014–2016 använde byrån 9,4 miljoner euro (4,4 miljoner euro 2016) av sitt ackumulerade överskott för att finansiera renoveringskostnader (och flyttkostnader) på 12,4 miljoner euro för byråns flytt till en ny byggnad. Kommissionen bidrog också med 3 miljoner euro från EU:s budget. Denna delade finansiering mellan industrin och EU överensstämde med de metoder för fördelning av standardkostnader som byrån tillämpar och resulterade i att dessa arbeten finansierades, till stor del genom avgifter som industrin tar ut.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

20.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.easa.europa.eu

(4)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från byrån.

(5)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(6)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  År 2014 och 2015 genererades överskott på 15,3 miljoner respektive 16,9 miljoner euro.


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2013

Byrån inledde sin verksamhet 2004 och har hittills arbetat på grundval av korrespondens och utbyten med värdmedlemsstaten. Men det finns ingen övergripande överenskommelse mellan byrån och medlemsstaten om ett huvudkontor. En sådan överenskommelse skulle ge ökad insyn i de villkor som gäller för byrån och dess personal.

Har genomförts (1)

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 4,4  miljoner euro eller 20,2  % (2014: 3,6  miljoner euro eller 22 %), och avdelning III (driftsutgifter) – 2 miljoner euro eller 32,0  % (2014: 2 miljoner euro eller 38,1  %). Överföringarna gäller främst it-utvecklingsprojekt som beställdes nära årets slut samt fastställande av regler och forskningsprojekt som sträcker sig längre än 2015.

e.t.


(1)  En överenskommelse om byråns säte mellan byrån och medlemsstaten har undertecknats och trädde i kraft den 17 augusti 2017.


BYRÅNS SVAR

16.

Byrån noterar revisionsrättens iakttagelser. En arbetsgrupp har inrättats för att undersöka denna fråga och har gjort en första analys av Brexits potentiella risker och effekter.

20.

Inrättandeförordningen och budgetförordningen innehåller bestämmelser för hantering av avgifter från branschen som inkomster avsatta för särskilda ändamål. Följaktligen redovisar byrån eventuella överskott eller underskott i samband med avgifterna i ett ackumulerat överskott. Detta ackumulerade överskott varierar från år till år beroende på budgetårets resultat. Mellan 2010 och 2015 varierade överskottet eller underskottet mellan ett underskott på 5,9 miljoner och ett överskott på 16,9 miljoner. Detta ackumulerade överskott eller buffert ger täckning för underskott och uppgår till sex månader av fortsatt drift. Byrån avser att ändra både sin budgetförordning och sin avgiftsförordning för att bättre formalisera denna hantering av ett ackumulerat överskott.

21.

I enlighet med artikel 88 i byråns budgetförordning informerade byråns styrelseordförande budgetmyndigheten (Europaparlamentet och rådet) om projektet avseende byråns nya huvudkontor. En detaljerad rapport, som särskilt tar upp finansieringssystemet, skickades den 22 maj 2013, och

byrån handlade följaktligen i enlighet med de uppgifter som meddelades budgetmyndigheten.

Det sker en årlig kommunikation om byggnaden i enlighet med artikel 87 i budgetförordningen, och varje år har ett arbetsdokument skickats till budgetmyndigheten.

Europaparlamentet godkände rapporten och finansieringsmekanismen i linje med byråns finansieringssystem.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/74


RAPPORT

om årsredovisningen för Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) för budgetåret 2016 med genomförandeorganets svar

(2017/C 417/11)

Inledning

1.

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme, nedan kallat genomförandeorganet), som ligger i Bryssel, inrättades för perioden 1 januari 2014 till 31 december 2024 genom kommissionens genomförandebeslut 2013/771/EU (1). Dess främsta uppgift är att i nära samarbete med sju av kommissionens generaldirektorat förvalta EU:s åtgärder inom områdena forskning och innovation, små och medelstora företags konkurrenskraft, miljö och klimatpolitik och havsfrågor och fiske.

2.

Tabellen visar nyckeltal för genomförandeorganet (2).

Tabell

Nyckeltal för genomförandeorganet

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

36,4

35,8

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

373

417

Information till stöd för revisionsförklaringen

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i genomförandeorganets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid behov) med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

Uttalande

4.

Vi har granskat

a)

genomförandeorganets räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016, och

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att genomförandeorganets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och genomförandeorganets budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Genomförandeorganets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma genomförandeorganets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida genomförandeorganets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer genomförandeorganets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och genomförandeorganet har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

Kommentarer om budgetförvaltningen

16.

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 1 250 000 euro eller 33 % (2015: 998 324 euro eller 14 %) – och inom avdelning III (stöd till genomförandeorganets insatser) – 2 550 000 euro eller 62 % (2015: 4 miljoner euro eller 65 %). Inom avdelning II gäller de främst hyra (0,6 miljoner euro) och inköp av maskinvara som ännu inte hade levererats vid årets slut (0,5 miljoner euro). Överföringarna inom avdelning III gäller externa experters utvärderingar och övervakning av Life-programmet (1,5 miljoner euro), pågående efterhandskontroller (0,5 miljoner euro) och it-tjänster (0,5 miljoner euro) som beställdes 2016 men som endast hade levererats delvis och inte hade fakturerats vid årets slut. Genomförandeorganet bör överväga att införa differentierade budgetanslag som bättre speglar verksamhetens flerårighet och den oundvikliga tidsfördröjningen mellan undertecknandet av kontrakt och leveranser och betalningar.

17.

Andelen överföringar från tidigare år som hade förfallit var stor inom avdelning I (personalutgifter) – 32 000 euro eller 8,3 % – vilket tyder på att budgetbehoven hade överskattats.

Uppföljning av tidigare års kommentarer

18.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 341, 18.12.2013, s. 73.

(2)  Ytterligare information om genomförandeorganets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.ec.europa.eu/easme/.

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från genomförandeorganet.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2014

Trots att genomförandeorganets ursprungliga budget ändrades och minskades i september 2014 med 3 miljoner euro, ingick genomförandeorganet åtaganden för endast 91 % av de minskade budgetanslagen. Det låga genomförandet beror främst på att organisationen och verksamheten har förändrats i och med genomförandeorganets utvidgade mandat för genomförandet av ytterligare program och uppgifter i nära samarbete med kommissionen. Ett så betydande underutnyttjande av anslagen visar att genomförandeorganets budgetplanering måste förbättras.

Har genomförts

2014

Detta återspeglas även i att en stor och ökande andel av de gjorda åtagandena fördes över till 2015 – 3,8  miljoner euro eller 17 % (2013: 1,3  miljoner euro eller 8 %), främst avseende avdelning III (utgifter för programstöd) – 2,6  miljoner euro eller 72 % (2013: 0,6  miljoner euro eller 35 %), vilket strider mot principen om budgetens ettårighet.

e.t.

2015

Överföringarna av gjorda åtaganden inom avdelning III (utgifter för programstöd) uppgår till 4 miljoner euro eller 65 % (2013: 2,6  miljoner euro eller 72 %). Överföringarna gäller främst särskilda kontrakt för experter (3 miljoner euro) och externa revisioner (0,6  miljoner euro), varav 0,8  miljoner euro undertecknades sent 2015. Överföringarna gäller främst tjänster som ska levereras under 2016.

e.t.

2015

I december 2015 betalade genomförandeorganet 2,2  miljoner euro i lokalhyra och tillhörande kostnader för 2016. Betalningarna gjordes från genomförandeorganets budget för 2015 och strider därför mot principen om budgetens ettårighet (1).

e.t.


(1)  Artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 (EUT L 297, 22.9.2004, s. 6).


GENOMFÖRANDEORGANETS SVAR

17.

Genomförandeorganet kommer att vidta flera åtgärder för att bidra till att minska överföringarna av gjorda åtaganden: i) så långt det är möjligt öka förskottsbetalningarna för tjänster som tillhandahålls av Infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel och GD Personal och säkerhet (hyra, säkerhetskostnader m.m.), ii) närmare övervaka budgetgenomförandet med det nya it-verktyget Bluebell och iii) föra över budgetutgifterna för de externa experterna för Life-programmet från den administrativa budgeten till driftsbudgeten från och med 2018. Dessa utgifter kommer följaktligen att hanteras som differentierade budgetanslag.

18.

Andelen överföringar på 32 000 euro eller 8,3 procent som förfallit var begränsad till en särskild budgetrubrik inom avdelning I (individuella ersättningar) och påverkas av det fluktuerande antalet anställda. Denna variabel förväntas bli stabilare i framtiden. Genomförandeorganet kommer att fortsätta hålla överföringarna på en så låg nivå som möjligt och samtidigt bibehålla en liten reserv i alla rubriker för vilka de slutliga belopp som ska betalas inte är exakt kända när överföringen förbereds.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/79


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 med stödkontorets svar

(2017/C 417/12)

INLEDNING

1.

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo, nedan kallat stödkontoret) ligger i Valletta och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 (1) för att det praktiska samarbetet i asylfrågor skulle stärkas och för att medlemsstaterna skulle få hjälp att uppfylla sina europeiska och internationella skyldigheter att ge skydd till människor som är i behov av det. Sedan 2015 ger stödkontoret stöd till Grekland och Italien med anledning av flyktingkrisen. År 2016 föreslog Europeiska kommissionen att stödkontorets mandat skulle utvidgas och att dess uppgifter skulle utökas betydligt för att man på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med de strukturella svagheter som uppstår i EU:s asylsystem (2). Sedan mars 2016 arbetar stödkontorets team vid mottagningscentrumen (hotspots) också med det operativa genomförandet av överenskommelsen mellan EU och Turkiet och stöder den grekiska asylmyndigheten.

2.

Tabellen visar nyckeltal för stödkontoret (3).

Tabell

Nyckeltal för stödkontoret

 

2015

2016

Budget (miljoner euro) (4)

15,9

53

Personalstyrka totalt den 31 december (5)

93

125

3.

Tabellen visar att det faktum att stödkontorets uppgifter utökades betydligt ledde till en slutlig budget för 2016 som var mer än tre gånger större än det föregående året. Vidare ökade den tillgängliga personalen 2016 med 34 %, och system och rutiner höll fortfarande på att anpassas för att klara de nya förutsättningarna.

4.

Den här rapporten bör tolkas mot bakgrund av dessa utmaningar och revisionsrättens mandat som styrs av internationella revisionsstandarder.

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

5.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i stödkontorets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

6.

Vi har granskat

a)

stödkontorets räkenskaper, som består av årsredovisningen (6) och rapporterna om budgetgenomförandet (7) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

7.

Vi anser att stödkontorets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

8.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Grund för ett uttalande med reservation

9.

Revisionsrätten gjorde väsentliga iakttagelser när det gällde två av fem betydande upphandlingsförfaranden från 2016, för vilka kostnader uppkom under året, såsom anges i punkterna 9.1 och 9.2. De visar att stödkontorets upphandlingsförfaranden inte var tillräckligt strikta:

9.1

Två av de tre anbudsgivare som deltog i ett granskat upphandlingsförfarande för tillhandahållande av resetjänster enligt ett ramavtal för tjänster till ett värde av 4 miljoner euro under perioden 2016–2020 ombads lämna ytterligare upplysningar i fråga om samma urvalskriterier. Trots att ingen av dem lämnade de begärda upplysningarna (meritförteckningar för de personer som ska utföra uppgiften i stödkontorets lokaler), uteslöts endast en av dem från förfarandet av det skälet. Den andra anbudsgivaren tilldelades kontraktet med hänvisning till att meritförteckningarna i fråga skulle tillhandahållas efter tilldelning av kontraktet. Upphandlingsförfarandet följde därför inte principen om likabehandling, och kontraktet tilldelades en anbudsgivare som inte uppfyllde alla urvalskriterier. Ramavtalet och de tillhörande betalningarna, som uppgick till 920 561 euro, är därför oriktiga.

9.2

I februari 2016 ingick stödkontoret genom direkt tilldelning ett ramavtal för tillfälliga tjänster som stöd för att möta migrationskrisen under en 12-månadersperiod till ett värde av 3,6 miljoner euro. Ramavtalet tilldelades en enda förvald ekonomisk aktör utan tillämpning av något av de upphandlingsförfaranden som fastställs i EU:s budgetförordning (8). Tilldelningen följde därför inte gällande EU-regler, och de tillhörande betalningarna 2016, som uppgick till 592 273 euro, är oriktiga.

10.

Beloppen när det gäller de förhållanden som beskrivs i punkterna 9.1–9.2 motsvarar 2,9 % av stödkontorets totala utgifter 2016.

Uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

11.

Med undantag för effekterna av de förhållanden som beskrivs i Grund för ett uttalande med reservation i punkt 9 anser vi att de betalningar som ligger till grund för årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

12.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och stödkontorets budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Stödkontorets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

13.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma stödkontorets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

14.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

15.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida stödkontorets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

16.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

17.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer stödkontorets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

18.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar som inte är förskott vid den tidpunkt de görs. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och stödkontoret har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

19.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende stödkontorets räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (9).

20.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET

21.

I augusti 2016 inledde stödkontoret ett öppet anbudsförfarande (i fem delar) för tilldelning av ett ramavtal för att tillgodose sina behov av kulturtolkar/språktolkar i olika länder. Det totala beloppet för de fyra delar av ramavtalet som hade undertecknats och som vi granskade (delarna 2–5) uppgick till 60 miljoner euro under fyra år. Dessa fyra delar tilldelades samma anbudsgivare i egenskap av första uppdragstagare i prioriteringsordningen. Denna uppdragstagare uppfyllde urvalskriteriernas ekonomiska krav (1 miljon euro i årsomsättning) med undantag för ett av de tre föregående åren, för vilket ett nyttjandekontrakt ingicks med en ideell organisation som förband sig att ställa sin ”omsättning” till uppdragstagarens förfogande. Enligt budgetförordningen är det tillåtet att förlita sig på andra enheters finansiella och ekonomiska kapacitet. I det här fallet är det dock oklart hur den här enhetens ”omsättning” kan göras tillgänglig, och med tanke på den typ av verksamhet enheten bedriver är det heller inte klart huruvida den kan stödja leveransen av de tjänster som ska tillhandahållas. Stödkontoret borde ha avvisat anbudet eftersom det inte uppfyllde kraven på anbudsgivarens ekonomiska och finansiella kapacitet. Därför är ramavtalet och alla tillhörande betalningar oriktiga (inga betalningar gjordes 2016).

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

22.

Vid Europeiska rådets extra möte den 23 april 2015 och i tiopunktsplanen om migration som antogs av utrikes- och inrikesministrarna den 20 april 2015 uppmanades medlemsstaterna att ta fingeravtryck på alla migranter. För att möta detta krav uppstod ett akut behov av att öka de grekiska myndigheternas kapacitet att ta fingeravtryck. Kommissionen tilldelade stödkontoret den uppgiften. Det gjorde att man blev tvungen att köpa in och senare till den grekiska staten donera 90 maskiner för scanning av fingeravtryck och 90 kompatibla datorer (utrustning) till ett belopp av 1,1 miljoner euro i enlighet med en bidragsöverenskommelse mellan kommissionen och stödkontoret. Enligt bidragsöverenskommelsen skulle utrustningen levereras till it-avdelningen vid polisen i Aten och därifrån distribueras till mottagningscentrumen på de grekiska öarna. Enligt beskrivningen av åtgärden skulle personal från stödkontoret finnas på plats för att se till att leveransen, installeringen och den efterföljande överföringen av ägandet till den grekiska polisen skedde korrekt. Men stödkontorets personal fanns inte på plats för att möta detta krav, och någon bekräftelse från de berörda grekiska myndigheterna om att utrustningen hade levererats till mottagningscentrumen i februari och början av mars 2016 och att den användes för avsett syfte mottogs inte förrän i juli 2017.

23.

Den upphandlande myndigheten ska skriftligen begära upplysningar om beståndsdelarna av priset eller kostnaden, om dessa framstår som onormalt låga, och ge anbudsgivaren möjlighet att lämna synpunkter (10). För två av delarna (delarna 3 och 5) som gällde tillhandahållande av kulturtolkar/språktolkar i olika länder (se även punkt 21) mottog stödkontoret ekonomiska anbud som var 50 % respektive 31 % lägre än de näst lägsta anbuden. Detta är ett tecken på att anbuden är onormalt låga, men stödkontoret ansåg det inte nödvändigt att begära in ytterligare förklaringar från anbudsgivaren i det avseendet.

24.

I en granskningsrapport från oktober 2016 påpekade Europeiska kommissionens tjänst för internrevision att det inte förekommer någon lämplig planering av upphandlingsförfaranden när det gäller administrativa utgifter och att övervakningen av förfaranden och särskilda kontrakt som ingås enligt ramavtal är bristfälliga. Stödkontoret och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

25.

År 2016 ställdes stödkontoret inför flera utmaningar när det gällde de operativa förutsättningarna. Bland annat ökade dess budget kraftigt och utvidgades dess uppgifter, men antalet transaktioner ökade också betydligt, räkenskapsföraren (revisor) byttes ut genom flera tillfälliga lösningar och ett papperslöst arbetsflödessystem infördes. Denna situation präglad av stora förändringar och instabilitet mildrades varken genom att redovisningssystemet validerades på nytt eller genom att ett system för regelbundna efterhandskontroller av transaktioner infördes (11).

26.

År 2014 undertecknade kommissionen, som företrädare för över 50 av EU:s institutioner och organ (däribland stödkontoret), ett ramavtal med en entreprenör för inköp av programvara och licenser samt tillhandahållande av underhåll och stöd. Entreprenören fungerar enligt ramavtalet som en mellanhand mellan stödkontoret och leverantörer som kan tillgodose stödkontorets behov. För dessa mellanhandstjänster har entreprenören enligt ramavtalet rätt att ta ut ett påslag på 2–9 % av leverantörernas priser. Betalningarna 2016 till entreprenören enligt ramavtalet uppgick till totalt 534 900 euro. Stödkontoret kontrollerade inte systematiskt priser och uttagna påslag mot leverantörernas offerter och fakturor till entreprenören.

KOMMENTARER OM SUND EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RESULTAT

27.

En extern utvärdering av stödkontorets resultat under perioden 2011–2014 har genomförts på uppdrag av kommissionen. En slutrapport lades fram i december 2015. Den bekräftade betydelsen av stödkontorets uppdrag och uppgifter och konstaterade att de viktigaste uppgifterna generellt sett hade genomförts på ett ändamålsenligt sätt och att merparten av de förväntade resultaten hade uppnåtts. I utvärderingen nämndes också behovet av att göra insatserna effektivare och att i högre grad säkerställa samarbete och samstämdhet i verksamheterna med andra EU-institutioner och EU-organ och internationella institutioner och organ som arbetar med migrationsfrågor. Stödkontoret genomför nu en handlingsplan som styrelsen har beslutat om mot bakgrund av det utvidgade mandatet. En slutlig genomföranderapport ska enligt planerna vara klar i juni 2017.

28.

Stödkontoret köpte och installerade 65 containrar för användning som mobila kontor vid de grekiska och italienska mottagningscentrumen till ett totalt belopp av 852 136 euro. En del av containrarna placerades på en plats där liknande containrar som inte tillhörde stödkontoret senare förstördes i samband med upplopp. Stödkontoret har inte skyddat containrarna mot den risken genom ett försäkringsavtal.

29.

Stödkontoret har inte krävt in alla sina förfallna fordringar i tid. Återbetalningar av mervärdesskatt för åren 2014 (180 919 euro) och 2015 (245 960 euro) hade ännu inte verkställts i slutet av 2016.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

30.

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 2,5 miljoner euro eller 43,9 % (2015: 1 076 583 euro eller 36,9 %). Överföringarna gällde främst it-infrastruktur, översättningar och publikationer, företagsrådgivning och kostnader för styrelsemöten för vilka kontrakt ingicks mot slutet av 2016 och/eller fakturor utställdes först 2017.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

31.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 17 oktober 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(2)  COM(2016) 271 final.

(3)  Ytterligare information om stödkontorets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.easo.europa.eu

(4)  Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.

(5)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från stödkontoret.

(6)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(7)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(8)  Enligt artikel 104 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1) ska förfaranden för tilldelning av koncessionskontrakt eller offentliga kontrakt, inklusive ramavtal, göras på något av de sätt som anges i den artikeln.

(9)  Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(10)  Artikel 151 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(11)  Utom av transaktioner som gjorts enligt delegeringsavtal med kommissionen.


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2012

Insynen i rekryteringsförfarandena kan förbättras: det fanns inga bevis på att stödkontoret hade fastställt viktningarna och tröskelvärdena för att en sökande skulle bli kallad till intervju och bli uppförd på reservlistan eller gjort frågorna till intervjuer och skriftliga prov innan det gick igenom ansökningarna.

Har genomförts

2013

Av det sammanlagda antalet betalningar gjordes 446 (18 %) efter de tidsgränser som anges i budgetförordningen. I genomsnitt gjordes betalningarna 21 dagar för sent.

Har inte genomförts (1)

2013

Sex av de 16 normerna för internkontroll har ännu inte införts fullt ut.

Pågår (2)

2013

Insynen i rekryteringsförfarandena kan förbättras: frågor till intervjuer och skriftliga prov fastställdes efter det att ansökningarna hade gåtts igenom, vilket ökar risken för att frågorna påverkas av enskilda ansökningar; urvalskommittéerna poängsatte inte alltid alla de urvalskriterier som angavs i meddelandena om ledig tjänst; den intresseförklaring som undertecknas av medlemmarna i uttagningskommittéer handlar endast om personliga relationer som kan utgöra en potentiell intressekonflikt och undantar uttryckligen yrkesmässiga relationer; i ett specifikt urvalsförfarande noterades en avvikelse mellan ett behörighetskriterium som angavs i meddelandet om ledig tjänst och motsvarande urvalskriterium som gällde antalet år av styrkt yrkeserfarenhet.

Har genomförts

2014

Stödkontoret gjorde 1 062 (28,6  %) betalningar efter de tidsgränser som anges i budgetförordningen. I genomsnitt gjordes betalningarna 24 dagar för sent.

Har inte genomförts (1)

2014

Personalomsättningen är hög, 14 anställda lämnade stödkontoret 2014, bland annat fyra på nyckelposter. Den höga personalomsättningen medför betydande risker för att stödkontoret inte uppnår de mål som fastställts i det årliga och fleråriga arbetsprogrammet.

Pågår (3)

2014

Enligt ett beslut av den verkställande direktören ska deltagare i möten som anordnas av stödkontoret klassificeras i en av tre kategorier (A, B eller C) för kostnadsersättningar. De totala ersättningarna till mötesdeltagare 2014 uppgick till 997 506 euro. Kategori ”A”-deltagare, som förutsätts ha en särskild uppgift på mötena, får en schablonersättning för kostnader för resor och uppehälle, medan kategori ”B”-deltagare endast får en schablonersättning för resekostnader. Kategori ”C”-deltagare har inte rätt till någon ersättning alls. Det antal deltagare som klassificerats som mottagare av kategori ”A”-ersättning ökade från 61 % år 2013 till 69 % år 2014. Det finns ingen dokumentation som motiverar klassificeringen av deltagarna i de tre kategorierna.

Pågår (4)

2015

Stödkontoret ingick åtaganden för endast 14,5  miljoner euro eller 93,7  % av den godkända budgeten (2014: 12,4  miljoner euro eller 84,7  %). Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 1 076 583  euro eller 36,9  % (2014: 635 492  euro eller 28,7  %). Överföringarna gäller främst konsulttjänster för IKT-utvecklingsprojekt som ingicks under det sista kvartalet av 2015 (0,4  miljoner euro) och investeringar i it-infrastruktur (0,3  miljoner euro) inför den planerade rekryteringen av ytterligare personal efter budgetmyndighetens beslut i slutet av 2015 att utöka tjänsteförteckningen.

e.t.

2015

Stödkontorets direktör godkände en ny policy för rekrytering av tillfälligt anställda och kontraktsanställda i november 2015. Den nya policyn åtgärdar de flesta problem som revisionsrätten har konstaterat vid tidigare revisioner. Genomförandet av den kommer att följas upp under 2016 då stödkontoret förväntas genomföra ett stort antal rekryteringar.

Har genomförts


(1)  År 2016 gjorde stödkontoret 2 007 (41,29 %; 2015: 1 024 eller 29,2 %) betalningar efter de tidsgränser som anges i budgetförordningen. I genomsnitt gjordes betalningarna 35 dagar (2015: 29 dagar) för sent.

(2)  I slutet av 2016 återstod en norm för internkontroll att införa.

(3)  17 anställda lämnade stödkontoret 2016, och 70 personer rekryterades. Stödkontoret fick 50 nya tjänster enligt tjänsteförteckningen för 2016.

(4)  Ersättningarna till mötesdeltagare 2015 uppgick till 987 515 euro. Det antal deltagare som klassificerats som mottagare av kategori ”A”-ersättning minskade från 69 % år 2014 till 52 % år 2015. Ersättningarna till mötesdeltagare 2016 uppgick till 1 012 147 euro. Det antal deltagare som klassificerats som mottagare av kategori ”A”-ersättning minskade från 52 % år 2015 till 37 % år 2016.


KONTORETS SVAR

9.1

Vi noterar revisionsrättens iakttagelse men vill påpeka att vi tog beslutet utifrån det faktum att företaget som tilldelades kontrakt var det enda som hade kapacitet att fullfölja förpliktelserna enligt kontraktet.

9.2

Vi noterar revisionsrättens iakttagelse och kommer att se till att sådana situationer undviks i framtiden. Vi agerade i en mycket brådskande situation i samband med flyktingkrisen, som vid denna tidpunkt var som allra störst, och samtidigt var det nödvändigt att genomföra rådets beslut i fråga om de uppgifter som Easo anförtrotts att utföra i krissituationer samt att kompensera för bristen på experter i medlemsstaterna.

Den uppdragstagare som valdes i denna extrema situation var densamma som tidigare kontrakterats av ett annat EU-organ i Grekland. Vi förlitade oss på de kontroller av behörighet och finansiell kapacitet som detta organ hade gjort. Beslutet dokumenterades och godkändes i en begäran om undantag.

Under tiden har vi inlett en ny öppen upphandling för att tilldela ett nytt ramavtal.

21.

Vi noterar revisionsrättens synpunkt. Vi strävade efter att verka inom ramen för den gällande bestämmelsen. Rättspraxisen när det gäller tillit och separata enheter ger utrymme för tolkning och vi trodde att vi handlat på ett lagenligt sätt.

22.

Vi reagerade på det brådskande behovet av att öka kapaciteten att ta fingeravtryck i Grekland genom att anskaffa utrustningen och leverera den till den grekiska polisen den 12 februari 2016 och den 2 mars 2016.

Vi var därför tvungna att inleda förfarandet innan bidragsavtalet undertecknades, vilket skedde den 3 mars 2016. Vår personal hade inte möjlighet att vara på plats för att bekräfta installationen av Eurodac-apparaterna eftersom bidraget undertecknades efter det att apparaterna levererats och polisen redan hade inlett förfarandet med att placera ut dem på mottagningscentrumen.

Den 23 maj 2016 bad vi formellt de grekiska myndigheterna om bekräftelse på leverans och installation av utrustningen på mottagningscentrumen, men vi fick inte bekräftelsen förrän den 20 juli 2017.

23.

Vi noterar revisionsrättens iakttagelser.

24.

Vi noterar revisionsrättens kommentar och påpekar att många åtgärder i planen redan har vidtagits.

25.

Vi noterar revisionsrättens kommentar men vill påpeka att en oberoende extern revisor utfärdade ett uttalande utan reservation om räkenskaperna. Men en ny validering av redovisningssystemet planeras ändå under 2017. En strategi för efterhandskontroll kommer att övervägas på medellång sikt.

26.

Vi noterar revisionsrättens kommentar och meddelar att vi kommer att införa systematiska kontroller för varje offert som överstiger 135 000 euro från och med den 1 januari 2018, i överensstämmelse med revisionsrättens synpunkt om införande av en systematisk kontroll.

28.

Vi noterar revisionsrättens kommentar men vill påpeka att Easos ledning kom fram till att det inte var kostnadseffektivt att skaffa försäkring.

29.

De nationella myndigheterna införde en ändring från årliga till kvartalsvisa återbetalningar av moms, vilket medförde att vi måste lämna in ansökningar om återbetalningar av moms på nytt för åren 2014 och 2015 på kvartalsbasis.

30.

Vi noterar revisionsrättens kommentar men vill påpeka att betalningarna för respektive åtaganden hopade sig under det sista halvåret – detta till följd av budgetändringar under årets andra hälft – och därför uppstod de effekter som revisionsrätten nämner.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/87


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

(2017/C 417/13)

INLEDNING

1.

Europeiska bankmyndigheten (EBA, nedan kallad myndigheten) ligger i London och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (1). Myndighetens uppgift är att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, att bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, att stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga myndigheter, att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt behörighetsområde och att främja skyddet av insättare och investerare.

2.

Tabellen visar nyckeltal för myndigheten (2).

Tabell

Nyckeltal för myndigheten

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

33,4

36,5

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

156

161

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i myndighetens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

myndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och myndighetens budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Myndighetens ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida myndighetens räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer myndighetens förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och myndigheten har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende myndighetens räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (6).

Upplysningar av särskild betydelse

16.

Utan att det påverkar revisionsuttalandet vill vi påpeka att Förenade kungariket den 29 mars 2017 meddelade Europeiska rådet sitt beslut att lämna Europeiska unionen. En överenskommelse om villkoren för utträdet ska förhandlas fram. Den preliminära årsredovisningen med tillhörande noter för myndigheten, som ligger i London, upprättades utifrån den begränsade information som fanns tillgänglig den dag då årsredovisningen undertecknades (28 februari 2017).

17.

I väntan på kommande beslut om framtida placering har myndigheten i sin årsredovisning angett som ansvarsförbindelser dels den återstående kostnaden på 14 miljoner euro för kontorsleasingkontraktet (under antagandet att det löper ut i slutet av 2020), dels det faktum att övriga potentiella kostnader som är förenade med flytten, till exempel flyttkostnader för anställda och deras familjer, ännu inte går att uppskatta. Vidare finansieras myndighetens budget till 40 % med medel från Europeiska unionen, medan resterande 60 % finansieras med direkta bidrag från EU:s medlemsstater. Det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska på grund av Förenade kungarikets beslut att lämna EU.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

18.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(2)  Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.eba.europa.eu.

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från myndigheten.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2012

För att täcka högre skolutgifter ger myndigheten ett utbildningsbidrag utöver tjänsteföreskrifternas utbildningstillägg till anställda med barn i primär- eller sekundärskola. Utbildningsbidragen uppgick 2012 till totalt cirka 76 000 euro. De omfattas inte av tjänsteföreskrifterna och är därför oriktiga.

Pågår (1)

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 1 487 794 euro eller 28 % av alla gjorda åtaganden inom avdelningen (2014: 3 431 070 euro eller 48 %). Överföringarna gällde bland annat en olöst fråga om utestående moms på den återstående kostnaden för myndighetens nya byggnad och en faktura avseende fastighetsskatt för företag från Valuation Office Agency (ett verkställande organ vid den brittiska skattemyndigheten) (till ett sammanlagt värde av 538 938 euro).

e.t.

2015

Revisorerna fann brister i uppskattningen av it-behoven, särskilt när det gällde externa tjänster, som inverkar på myndighetens budgetförvaltning av utgifterna på det området.

e.t.


(1)  Vid utgången av 2016 hade myndigheten ingått kontrakt med 23 skolor som personalens barn gick i.


MYNDIGHETENS SVAR

Myndigheten har tagit del av revisionsrättens rapport.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/92


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2016 med centrumets svar

(2017/C 417/14)

INLEDNING

1.

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC, nedan kallat centrumet) ligger i Stockholm och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 (1). Centrumets viktigaste uppgifter är att samla in och sprida data om förebyggande och kontroll av sjukdomar hos människor och att avge vetenskapliga yttranden i denna fråga. Det ska också samordna det europeiska nätverket av organ som arbetar inom detta område.

2.

Tabellen visar nyckeltal för centrumet (2).

Tabell

Nyckeltal för centrumet

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

58,5

58,2

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

260

260

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i centrumets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

centrumets räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att centrumets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och centrumets budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Centrumets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma centrumets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida centrumets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer centrumets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och centrumet har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende centrumets räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (6).

16.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET

17.

I maj 2015 utsågs en tillförordnad direktör för centrumet genom ett styrelsebeslut. Den 31 december 2016 hade förordnandetiden, som enligt tjänsteföreskrifterna får vara högst ett år, överskridits med åtta månader. Detta har även lett till ytterligare 15 tillfälliga anställningar för andra anställda.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

18.

I en granskningsrapport från oktober 2016 uttryckte kommissionens tjänst för internrevision sin uppskattning över centrumets pågående ansträngningar för att stärka sina interna upphandlingskontroller men pekade på att det fortfarande fanns betydande brister i upphandlingsprocessen. Man drog slutsatsen att planeringen och övervakningen av upphandlingar var bristfälliga och att upphandlingar inte alltid byggde på det årliga arbetsprogrammet eller finansieringsbeslut. Tjänsten för internrevision hänvisade också till revisionsrättens rapport om årsredovisningen för centrumet för budgetåret 2015 och de rapporterade brister som påverkade insynen i upphandlingsförfaranden. Centrumet och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

19.

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning III (driftsutgifter) – 7,9 miljoner euro eller 41 % (2015: 7,5 miljoner euro eller 42 %). Överföringarna gällde främst fleråriga projekt på områdena vetenskaplig rådgivning (2,4 miljoner euro), övervakning (1,3 miljoner euro), utbildning i folkhälsofrågor (1,4 miljoner euro) och folkhälsa och it (2,1 miljoner euro). Centrumet skulle kunna överväga att införa differentierade budgetanslag som bättre speglar verksamhetens flerårighet och den oundvikliga tidsfördröjningen mellan undertecknandet av kontrakt och leveranser och betalningar.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

20.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ytterligare information om centrumets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.ecdc.europa.eu

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från centrumet.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentar

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2015

Revisionsrätten fann olika brister som påverkade insynen i de granskade upphandlingsförfarandena, såsom att det saknades en tydlig koppling till centrumets årliga program, att dokumentationen för uppskattningen av kontraktets värde var otillräcklig eller att det saknades ett finansiellt referensvärde (tröskelvärde) för att bedöma anbudsgivarens finansiella kapacitet.

Pågår (1)

2015

Det övergripande budgetgenomförandet var 94 % (99 % 2014). Minskningen beror på den lägre korrigeringskoefficient som tillämpades på lönerna i Sverige per den 1 juni 2014 och på att rekryteringar blev försenade vilket ledde till lägre personalkostnader än beräknat.

e.t.

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) – 1,6  miljoner euro eller 23 % (2014: 1,5  miljoner euro eller 25 %). De gäller främst upphandling av hårdvara och mjukvara för it (0,8  miljoner euro) och mäklararvoden för nya lokaler (0,3  miljoner euro) som inte ska betalas förrän 2016.

e.t.

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var stor inom avdelning III (driftsutgifter) – 7,5  miljoner euro eller 42 % (2014: 8,1  miljoner euro eller 49 %). De gäller främst fleråriga projekt (5 miljoner euro) och it-stöd till driftsverksamheter (1,7  miljoner euro) som tillhandahölls och betalades som planerat.

e.t.


(1)  Två specifika kontrakt på totalt 79 000 euro undertecknades 2016 utan ett underliggande finansieringsbeslut.


CENTRUMETS SVAR

18.

Centrumet vill klargöra att den tillförordnade direktören utsågs i enlighet med tjänsteföreskrifterna och centrumets inrättandeförordning. Den första rekryteringen till tjänsten som direktör misslyckades och för att garantera verksamhetens kontinuitet förlängdes den tillförordnade direktörens anställning bortom 12-månadersgränsen. Under denna förlängning accepterade den anställde på begäran av styrelsen att avstå från den ekonomiska ersättning som stadgas i tjänsteföreskrifterna för tillfällig tjänstgöring på en tjänst med högre lönegrad.

19.

ECDC har omarbetat formatet för sitt finansieringsbeslut för upphandling i sitt arbetsprogram för 2017. Ett standardiserat förfarande har införts för internt godkännande av nya upphandlingar för att se till att ECDC:s styrelse godkänner alla uppdateringar av finansieringsbeslutet innan förfarandet inleds. ECDC följer också upp de allmänna rekommendationerna från tjänsten för internrevision genom att se över sina interna förfaranden och vägledningsmaterial.

20.

Centrumet kommer i samverkan med revisionsrätten att noggrant analysera fördelarna och nackdelarna med att införa differentierade budgetanslag, inklusive riskerna för ökad komplexitet och behov av ytterligare medel.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/98


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

(2017/C 417/15)

INLEDNING

1.

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa, nedan kallad myndigheten) ligger i Helsingfors och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (1). Myndighetens viktigaste uppgifter är att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön och även den fria rörligheten för ämnen på den inre marknaden och samtidigt främja konkurrenskraft och innovation. Myndigheten främjar även framtagningen av alternativa metoder för att bedöma hur farliga ämnen är.

2.

Tabellen visar nyckeltal för myndigheten (2).

Tabell

Nyckeltal för myndigheten

 

2015

2016

Budget (miljoner euro) (3)

114,8

110,1

Personalstyrka totalt den 31 december (4)

572

578

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i myndighetens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

myndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen (5) och rapporterna om budgetgenomförandet (6) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och myndighetens budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Myndighetens ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida myndighetens räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer myndighetens förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och myndigheten har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende myndighetens räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (7).

Övrigt

16.

Utan att det påverkar revisionsuttalandet vill vi påpeka att Förenade kungariket den 29 mars 2017 meddelade Europeiska rådet sitt beslut att lämna Europeiska unionen. En överenskommelse om villkoren för utträdet ska förhandlas fram. Myndighetens budget finansieras delvis genom avgifter från ekonomiska aktörer i EU. Avgifternas storlek varierar varje år beroende på antalet registrerade ämnen. Det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska på grund av Förenade kungarikets beslut att lämna EU.

17.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

18.

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var fortfarande stor inom avdelning III (driftsutgifter för Reach) – 10,1 miljoner euro eller 39 % (2015: 7,3 miljoner euro eller 32 %), och den var ännu större inom avdelning IV (driftsutgifter för biocider) – 1,3 miljoner euro eller 68 % (2015: 1,5 miljoner euro eller 74 %). En så stor andel överföringar strider mot budgetprincipen om ettårighet. Myndigheten skulle kunna överväga att öka användningen av differentierade budgetanslag som bättre speglar verksamhetens flerårighet och den oundvikliga tidsfördröjningen mellan undertecknandet av kontrakt och leveranser och betalningar.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLEN

19.

Enligt förordningen om biocidprodukter ska myndigheten bidra till att marknaden för biocider och biocidprodukter fungerar väl. I en granskningsrapport från november 2016 drog kommissionens tjänst för internrevision slutsatsen att utformningen och den praktiska tillämpningen av internkontrollsystemet vid myndigheten är ändamålsenligt och effektivt när det gäller processer och verksamhet enligt förordningen om biocidprodukter. Tjänsten för internrevision identifierade inga större brister men konstaterade att det fanns visst utrymme för ytterligare förbättringar. Myndigheten och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

ÖVRIGA KOMMENTARER

20.

Till skillnad från de flesta andra byråer finns det i myndighetens inrättandeförordning inget uttryckligt krav på regelbundna externa utvärderingar av verksamheten, något som är av grundläggande betydelse för att resultat ska kunna mätas.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

21.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.echa.europa.eu.

(3)  Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.

(4)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från myndigheten.

(5)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(6)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2014

Utgifterna för arbetet med en ny särskild verksamhet vid myndigheten, genomförandet av förordningen om biocidprodukter, skulle i princip täckas av ansökningsavgifter för registrering av de produkterna. Men inkomsterna från avgifter 2014 täckte endast 17 % av utgifterna och resten finansierades i själva verket av bidragen till myndighetens budget från EU (6,3  miljoner euro) och från Eftaländerna (0,2  miljoner euro) (1).

Pågår

2015

Myndigheten betalar 50 % av kostnaderna för fritidshem för de barn till personalen som går på Europaskolan i Helsingfors. Bidraget är begränsat till 1 000 euro per barn och år och uppgick totalt till cirka 95 000 euro 2015. Denna åtgärd av social karaktär godkändes 2008 av myndighetens direktör men har inte meddelats budgetmyndigheten inom ramen för budgetförfarandet (2).

Har genomförts

2015

Andelen överföringar av gjorda åtaganden var stor inom avdelning IV (driftsutgifter för biocider) – 1,5  miljoner euro eller 74 %. De rör främst ett storskaligt it-projekt (1,4  miljoner euro). Projektet kunde inte påbörjas förrän under den andra halvan av 2015 när myndigheten hade fått in tillräckligt med avgifter som ska finansiera projektet.

e.t.


(1)  De avgifter som togs emot 2015 täckte 62 % av dessa utgifter.

(2)  Artikel 1e i förordning nr 31 (EEG) och nr 11 (Euratom) om fastställandet av tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (EGT 45, 14.6.1962, s. 1385/62).


MYNDIGHETENS SVAR

19.

De högsta överförda beloppen gäller fleråriga it-utvecklingsprojekt och föredragandekontrakt för ämnesutvärdering som innebär en lagstadgad 12-månadsperiod med början då den löpande handlingsplanen för gemenskapen antogs i mars. För de sistnämnda utgifterna har myndigheten redan skapat en differentierad budgetpost för 2017, vilket kommer att minska den nominella överföringsgraden för 2017 och därefter. Även när det gäller it-utgifterna kommer Echa att överväga möjligheten att använda differentierade budgetposter framöver.

20.

Vi noterar detta.

21.

Enligt artikel 75.2 i Echas inrättandeförordning skulle myndigheten genomgå en extern utvärdering 2012, vilket också skedde. Kommissionen gjorde utvärderingen med hjälp av en extern uppdragstagare (PwC). Även om det inte är ett uttryckligt krav i Echas inrättandeförordning lät kommissionen genomföra ytterligare en extern undersökning (Deloitte och VVA) år 2016 för att utvärdera Echas resultat, detta i enlighet med kommissionens riktlinjer för utvärderingar inom ramen för initiativet Bättre lagstiftning. Konsultföretagens rapport finns här:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_sv.

Så snart kommissionen antagit sin egen rapport om utvärderingen av Reach under 2017 kommer Echa att vidta lämpliga uppföljningsåtgärder för att tillmötesgå rekommendationerna i den formella rapporten.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/104


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2016 med byråns svar

(2017/C 417/16)

INLEDNING

1.

Europeiska miljöbyrån (EEA, nedan kallad byrån) ligger i Köpenhamn och inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1210/90 (1). Den ansvarar för att införa ett nätverk för miljöövervakning som ska förse kommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna och, mer övergripande, allmänheten med tillförlitlig information om miljösituationen. Informationen ska i synnerhet göra det möjligt för EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda miljön och utvärdera hur effektiva dessa åtgärder är.

2.

Tabellen visar nyckeltal för byrån (2).

Tabell

Nyckeltal för byrån

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

49,2

50,5

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

219

208

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

byråns räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråns budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Byråns ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråns räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer byråns förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (6).

16.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

17.

Byrån uppdaterade sin säkerhetspolicy under 2016 men många andra interna förfaranden är föråldrade. Högsta ledningen har godkänt en åtgärdsplan som innefattar en översyn och uppdatering av kontinuitetsplanen. Byrån har också för avsikt att se över sin dokumenthanteringspolicy från 2009 i linje med den nya säkerhetspolicyn. På liknande sätt planerar byrån att se över och uppdatera sina normer för internkontroll, där så krävs.

18.

Kommissionens tjänst för internrevision genomförde en effektivitetsrevision av byråns förfaranden för att ta fram rapporten om miljösituationen 2015. I sin granskningsrapport från juli 2016 drog tjänsten för internrevision slutsatsen att förfarandena för att ta fram rapporten om miljösituationen i stort var lämpliga för sitt syfte. Byrån och tjänsten för internrevision har dock enats om en plan för att förbättra dem ytterligare.

KOMMENTARER OM SUND EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RESULTAT

19.

År 2014 undertecknade kommissionen, som företrädare för över 50 av EU:s institutioner och organ (däribland byrån), ett ramavtal med en entreprenör för inköp av programvara och licenser samt tillhandahållande av it-underhåll och rådgivning. Entreprenören fungerar enligt ramavtalet som en mellanhand mellan byrån och leverantörer som kan tillgodose byråns behov. För dessa mellanhandstjänster har entreprenören enligt ramavtalet rätt att ta ut ett påslag på 2–9 % av leverantörens priser. I ramavtalet anges explicit att det inte ger entreprenören några exklusiva rättigheter. Under 2016 använde byrån detta ramavtal för inköp av programvarulicenser för totalt 442 754 euro. De flesta av dessa inköp rörde produkter som tillhörde en viss kategori som endast skulle användas på exceptionella grunder, för vilka inga priser offererats vare sig under upphandlingsförfarandet eller i ramavtalet. Detta förfarande garanterar inte tillräcklig konkurrens eller att de mest ekonomiska lösningarna väljs. Dessutom kontrollerades inte de påslag som entreprenören tog ut på lämpligt sätt. Den största ordern gällde förnyelse av programvarulicenser från en exklusiv skandinavisk återförsäljare (112 248 euro). I det fallet var det inte motiverat att använda sig av ramavtalet vilket resulterade i en onödig tilläggskostnad.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

20.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.

(2)  Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.eea.europa.eu.

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från byrån; innefattar såväl central som icke-central budget.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2012 och 2013

Det är ovanligt med (förhands-)kontroller på plats hos stödmottagarna av kostnader som mottagarna begärt ersättning för genom bidragsprogrammen. (1)

De befintliga kontrollerna ger därför endast begränsad säkerhet om att de kostnader som stödmottagarna begär ersättning för är stödberättigande och exakta.

Har genomförts (2)

2014

Dessutom var internrevisorn inblandad i både förhands- och efterhandskontrollerna trots att de uppgifterna är oförenliga. Det bör noteras att revisionsrätten och byrån har diskuterat systemet för förhandskontroll sedan 2012.

Har genomförts

2014

Byrån har anlitat en molnleverantör för säkerhetskopieringstjänster, inbegripet e-posttjänster, genom ett interinstitutionellt kontrakt som GD Informationsteknik har upphandlat. I kontraktvillkoren anges inte lokaliseringen av byråns uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Leverantören har förbehållit sig rätten att överföra byråns uppgifter utanför Europeiska unionens geografiska område utan att meddela detta; till exempel kan routingdata behöva kopieras till olika datacentraler i olika regioner när man försöker lösa latensproblem. Därmed har byrån inte sett till att Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, som den omfattas av, garanteras och att tjänsteleverantören fullt ut respekterar rätten till skydd för privatlivet enligt artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Har genomförts (3)

2015

De granskade upphandlingsförfarandena visade att byrån ingick ramavtal med en enda entreprenör som används för olika tjänster enligt specifika kontrakt med fasta priser. Genom att man begär en offert med fasta priser från en enda entreprenör för dessa kontrakt upphävs priskonkurrensen och beroendet av entreprenören ökar. Byrån bör ingå avtal med flera leverantörer med förnyad konkurrensutsättning eller tjänsteavtal när det är möjligt.

Har genomförts


(1)  Under 2012 och 2011 gjorde byrån en förhandskontroll för att kontrollera en stödmottagares kontrollsystem. Under 2010 gjorde byrån en förhandskontroll för att kontrollera att de utgifter som en stödmottagare hade redovisat var stödberättigande.

(2)  2016 utförde byrån två efterhandskontroller på plats hos europeiska ämnescentrum som tagit emot bidrag.

(3)  Byrån övervakar kontinuerligt utvecklingen.


BYRÅNS SVAR

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

18.

Byrån använder ett betydande antal förfaranden som uppdateras regelbundet och görs tillgängliga för all personal via intranätet. Under sista halvåret 2016 omarbetades avsnittet om kvalitetsledning, inklusive registret över förfarandena. Under 2017 kommer alla förfaranden i registret att ses över och uppdateras vid behov.

19.

Byrån noterar revisionsrättens svar.

KOMMENTARER OM SUND EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RESULTAT

20.

Det ramavtal om tjänster som avses är resultatet av ett interinstitutionellt upphandlingsförfarande som Europeiska kommissionen genomförde för att uppnå effektivitetsvinster i enlighet med artikel 104a.1 i budgetförordningen och som sådant berörs det i första hand och direkt av principen om sund ekonomisk förvaltning. I enlighet med de tillämpliga bestämmelserna om organisationen och förvaltningen av interinstitutionella upphandlingsförfaranden åtar sig byrån när den deltar i denna interinstitutionella anbudsinfordran att därefter avstå från att handla upp samma tjänster genom ett annat avtal. Detta åtagande ska inte bara säkerställa öppenhet gentemot deltagande anbudsgivare utan även och i första hand att principen om sund ekonomisk förvaltning följs, särskilt när det gäller principerna om sparsamhet och kostnadseffektivitet i fråga om använda medel. Detta åtagande utgör i sig en tillräcklig motivering till att använda ramavtalet. Det bör dessutom noteras att det påslag som tillämpades på produkterna som förvärvats via kanalförsäljning reglerades genom avtal mellan parterna, medan entreprenören enligt avtal ansvarar för att tillhandahålla produkter och tjänster till ett pris vars förhållande till det rådande marknadspriset för likvärdiga produkter och tjänster förblir konstant. Byrån kommer att fråga kommissionen om det är möjligt att befordras till den lokala eller gemensamma kategorin av ramavtalet om tjänster på grundval av den sammanlagda mängden inköpta licenser.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/110


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2016 med byråns svar

(2017/C 417/17)

Inledning

1.

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA, nedan kallad byrån) ligger i Vigo och inrättades genom rådets förordning (EG) nr 768/2005 (1). Byråns viktigaste uppgift är att organisera den operativa samordningen av medlemsstaternas kontroll- och inspektionsverksamhet när det gäller fiske så att en effektiv och enhetlig tillämpning av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser säkerställs.

2.

Tabellen visar nyckeltal för byrån (2).

Tabell

Nyckeltal för byrån

 

2015

2016

Budget (miljoner euro) (3)

9,2

10,0

Personalstyrka totalt den 31 december (4)

64

64

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

byråns räkenskaper, som består av årsredovisningen (5) och rapporterna om budgetgenomförandet (6) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att byråns räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och byråns budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Byråns ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma byråns förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida byråns räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer byråns förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och byrån har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende byråns räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (7).

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

16.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

(2)  Ytterligare information om byråns behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.efca.europa.eu.

(3)  Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.

(4)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från byrån.

(5)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(6)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2015

Byrån följer ännu inte helt normerna för internkontroll nr 10 (driftskontinuitet), nr 11 (dokumenthantering) och nr 12 (information och kommunikation) (1).

Har genomförts


(1)  Byråns normer för internkontroll bygger på de motsvarande normer som kommissionen har fastställt.


BYRÅNS SVAR

Byrån har tagit del av revisionsrättens rapport.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/115


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2016 med myndighetens svar

(2017/C 417/18)

INLEDNING

1.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa, nedan kallad myndigheten) ligger i Parma och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (1). Myndighetens viktigaste uppdrag är att tillhandahålla de vetenskapliga uppgifter som behövs för utarbetandet av unionens lagstiftning om livsmedel och livsmedelssäkerhet och att samla in och analysera uppgifter för att kunna beskriva och övervaka risker, samt informera om riskerna på ett opartiskt sätt.

2.

Tabellen visar nyckeltal för myndigheten (2).

Tabell

Nyckeltal för myndigheten

 

2015

2016

Budget (miljoner euro) (3)

78,8

79,5

Personalstyrka totalt den 31 december (4)

434

443

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i myndighetens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

myndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen (5) och rapporterna om budgetgenomförandet (6) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31. december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och myndighetens budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig detta beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Myndighetens ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma myndighetens förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida myndighetens räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer myndighetens förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och myndigheten har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende myndighetens räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (7).

16.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

17.

I en granskningsrapport från november 2016 drog kommissionens tjänst för internrevision slutsatsen att de kontroller som gäller förvaltning av it-projekt är tillfredsställande men att det finns stora brister i it-styrningen. Tjänsten för internrevision rekommenderade att myndighetens it-styrningspolicy skulle uppdateras, att en ram för riskhantering och ett riskregister på it-området skulle införas för hela organisationen och att informationssäkerhetsfunktionen skulle skiljas från it-enheten. Myndigheten och tjänsten för internrevision kom överens om en plan med korrigerande åtgärder.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

18.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 17 oktober 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.efsa.europa.eu

(3)  Budgetsiffrorna bygger på betalningsbemyndiganden.

(4)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från myndigheten.

(5)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(6)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2012

Vid de högriskbedömningar som utfördes av en extern konsult under 2012 och av kommissionens internrevisionstjänst i februari 2013 identifierades ett antal potentiellt allvarliga risker som gällde hur myndighetens internkontroller fungerade, särskilt avseende datahantering, kontinuitet och it-säkerhet. Myndigheten inledde en omfattande självbedömning av sitt internkontrollsystem under 2012. Processen pågår och korrigerande åtgärder planeras genomföras under 2013.

Har genomförts

2015

Myndigheten har fortfarande inte infört en tydlig och heltäckande strategi för finansiell efterhandskontroll som omfattar alla verksamhetsområden och där frekvensen och omfattningen av sådana kontroller anges.

Pågår (1)


(1)  Myndigheten håller på att förbättra styrningen av bestyrkanden och finjusterar för närvarande sin ram för internkontroll. Framför allt har myndigheten godkänt och genomfört en reviderad kontrollstrategi som bygger på riskbedömning av massbetalningar för vetenskapliga möten och tjänsteresor och som kommer att integreras i ett förfarande för finansiell förhands- och efterhandskontroll vid myndigheten.


MYNDIGHETENS SVAR

5.

Vi välkomnar revisionsrättens reservationslösa uttalanden om räkenskapernas tillförlitlighet och lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dessa. Detta är ett bevis på att de kontrollsystem vi har garanterar att reglerna efterlevs på ett lämpligt sätt.

17.

Vi kommer att genomföra de korrigerande åtgärder avseende vår it-styrning som kommissionens tjänst för internrevision föreslagit efter att ha granskat densamma. Alla åtgärder som gäller informationssäkerhetsfunktionens placering, organisationsdeltagande och it-strategi har genomförts fullt ut. När det gäller it-styrningen har merparten av de korrigerande åtgärderna vidtagits och målet är att ha vidtagit samtliga till slutet av 2017.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/120


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 med institutets svar

(2017/C 417/19)

INLEDNING

1.

Europeiska jämställdhetsinstitutet (nedan kallat institutet) ligger i Vilnius och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 (1). Institutets uppgift är att samla in, analysera och sprida information om jämställdhet och utveckla, analysera, utvärdera och sprida metodverktyg för att stödja jämställdhetsintegrering i all unionspolitik och i den därav följande nationella politiken.

2.

Tabellen visar nyckeltal för institutet (2).

Tabell

Nyckeltal för institutet

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

7,9

7,8

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

42

45

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i institutets system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

institutets räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5.

Vi anser att institutets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6.

Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7.

Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8.

I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och institutets budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer regelverket. Institutets ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9.

När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma institutets förmåga att fortsätta verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna.

10.

Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11.

Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida institutets räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.

12.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13.

När det gäller inkomster granskar vi bidraget från kommissionen och bedömer institutets förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra intäkter.

14.

När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och institutet har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

15.

När vi upprättade denna rapport och revisionsförklaring beaktade vi det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn har utfört avseende institutets räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning (6).

16.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

17.

Andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande budgetår var fortfarande stor inom avdelning III (driftsutgifter) – 1,7 miljoner euro eller 51 % (2015: 2,2 miljoner euro eller 60 %), främst för studier som pågick över årsskiftet. Institutet bör överväga att införa differentierade budgetanslag som bättre speglar verksamhetens flerårighet och den oundvikliga tidsfördröjningen mellan undertecknandet av kontrakt och leveranser och betalningar.

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER

18.

Under 2016 inledde institutet en öppen anbudsinfordran för ett ramavtal om underhåll och uppdatering av sina verktyg och resurser för könsuppdelad statistik med ett högsta belopp på 1,6 miljoner euro. Man delade upp anbudsinfordran i två delar utan att ange beloppet för respektive del. Efter en fråga från en anbudsgivare förklarade institutet på sin webbplats att det högsta beloppet per del uppskattades till 800 000 euro. Men två separata ramavtal undertecknades med samma anbudsgivare till ett maximibelopp på 1,6 miljoner euro per del med möjlighet att höja beloppet ytterligare med 50 % per del, så att institutet kunde teckna specifika kontrakt under ramavtalets maximilängd (fyra år) på upp till 4,8 miljoner euro eller tre gånger det belopp som angavs i meddelandet om upphandling. Dessutom baserades priskonkurrensen i anbudsinfordran på dagsarvoden utan uppgifter om den tid som krävdes för att fullgöra uppgifterna, vilket gjorde att det inte gick att fastställa och välja de billigaste och mest fördelaktiga erbjudandena och vara säker på att få bästa valuta för pengarna. Dessa brister kan ha påverkat konkurrensen. Betalningarna under 2016 uppgick till 87 920 euro. Som en reaktion på revisionen undertecknade institutet ändringar till de båda ramavtalen som innebar en minskning av maximibeloppet till 800 000 euro vardera (med en möjlighet att öka beloppet med högst 50 %).

19.

I inbjudan att lämna anbud enligt ett förhandlat förfarande med en enda anbudsgivare för tillhandahållande av underhåll av och support för it-verktyg fanns ett maximipris för alla de tre fastställda produkterna på 81 000 euro (exklusive moms), och det angavs att inga anbud över det beloppet skulle beaktas. När institutet hade tagit emot ett anbud för två av de tre begärda produkterna undertecknade man ett servicekontrakt värt 97 410 euro. Betalningarna under 2016 uppgick till 73 057 euro.

KOMMENTARER OM SUND EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RESULTAT

20.

I januari 2016 offentliggjorde institutet en extern utvärdering. Slutsatsen i den var att institutets verksamhet stämde överens med dess uppdrag och att dess förvaltning fungerar relativt väl i fråga om styrning och effektivitet. I utvärderingen fanns dock flera rekommendationer om hur man bör förbättra institutets verksamhet, till exempel genom att göra tydligare prioriteringar, rikta verksamheten mer på institutets output, utveckla synergieffekter med berörda externa aktörer samt genom att stärka styrelsens roll och klargöra expertforumets roll. Institutet har påbörjat genomförandet av en åtgärdsplan för att följa rekommendationerna.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 19 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

Ordförande


(1)  EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Ytterligare information om institutets behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: www.eige.europa.eu

(3)  Personalen består av tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda samt utstationerade nationella experter.

Källa: Uppgifter från institutet.

(4)  Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(5)  Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).


BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentarer

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2015

Andelen gjorda åtaganden som fördes över inom avdelning III var fortfarande stor – 61 % (2014: 54 %). Det beror främst på den typ av verksamhet som institutet bedriver, som innebär att man handlar upp studier som sträcker sig över många månader och ofta pågår från ett år till ett annat.

e.t.


INSTITUTETS SVAR

18.

Andelen överföringar i avdelning III låg kvar på samma nivå till följd av betydande utmaningar i samband med de fem berörda projekten som ledde till att de överfördes till 2017. Två av dessa projekt påverkades av förseningarna i samband med beslutet av rådets ordförandeskap (efter ändringen från Förenade kungariket till Estland) och de långa överläggningarna med kommissionen. Andra projekt inleddes senare än beräknat på grund av sena leveranser av tidigare projekt och studier som de nya projekten byggde på, och för att sökande som inte antagits invände mot tilldelningsbeslutet och nya utvärderingar måste göras.

Vi menar att institutet, trots alla utmaningar som berodde på force majeure-faktorer och som inverkade negativt på genomförandet av institutets budget, lyckades minska överföringarna av driftsutgifter (C1) med över 9 procent, vilket är en prestation värd att nämna.

När det gäller differentierade anslag är det viktigt att notera att institutet tidigare avråddes från att införa sådana på grund av budgetprincipen om ettårighet. Trots detta kommer vi att göra en genomförbarhetsanalys för att skapa en solid grund för ett framtida beslut om att införa eller inte införa differentierade anslag.

19.

Vi noterar revisionsrättens kommentar om det problem som orsakades av ett administrativt fel som ledde till att beloppet som angavs i ramavtalet för varje del inte ändrades såsom borde ha skett. De undertecknade ramavtalen får inga konsekvenser för budgeten. Båda delarna har tilldelats samma entreprenör och de sökande informerades som sig bör under upphandlingsfasen.

Institutet föredrog att gå vidare med ett enda ramavtal eftersom marknaden för den specifika upphandlingen var mycket liten, vilket begränsade antalet kvalificerade och duktiga entreprenörer. Lösningen med ett enda ramavtal gav en bättre garanti för kvalitet och kontinuitet för detta specifika projekt, som hade kunnat äventyras om ett kaskadförfarande eller ett nytt upphandlingsförfarande inom ramen för ett multipelt ramavtal hade valts.

För att följa principen om sund ekonomisk förvaltning har vi ändrat i de berörda mallarna för tekniska specifikationer. Under tiden kommer vi att minska risken genom att ange ett högsta antal arbetsdagar i framtida begäranden om specifika tjänster.

20.

Vi noterar revisionsrättens kommentar. Eftersom anbudsgivaren har ensamrätt på programvaran som institutet använder, valdes ett exceptionellt förhandlat förfarande dit en anbudsgivare bjöds in. Under det förhandlade förfarandet gjordes justeringar i den ursprungliga begäran och ytterligare tjänster planerades i enlighet med institutets ökade behov och tillgängliga budgetmedel samt på grund av att anbudsgivaren inte kunde leverera en av de tre produkter som institutet ursprungligen begärt.

21.

Vi noterar revisionsrättens kommentar. Vissa tidiga åtgärder har redan genomförts, t.ex. strategin för kunskapshantering och kommunikation 2016–2018, som styrelsen antog den 18 maj 2016. Det samlade programdokumentet innefattar utförliga åtgärder för kommunikation och ökad övervakning av förbrukning, utgångsvärden för mätning av resultatindikatorer fastställdes 2016.


6.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 417/126


RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 med myndighetens svar

(2017/C 417/20)

INLEDNING

1.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa, nedan kallad myndigheten) ligger i Frankfurt och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (1). Myndighetens uppgift är att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, att bidra till en konsekvent tillämpning av rättsligt bindande unionsakter, att stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar till olika behöriga myndigheter, att övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sina behörighetsområden och att främja skyddet av försäkringstagare, personer som omfattas av pensionssystem och förmånstagare.

2.

Tabellen visar nyckeltal för myndigheten (2).

Tabell

Nyckeltal för myndigheten

 

2015

2016

Budget (miljoner euro)

20,2

21,8

Personalstyrka totalt den 31 december (3)

133

139

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i myndighetens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4.

Vi har granskat

a)

myndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det budgetår som slutade den 31 december 2016,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet