ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 393

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
21 november 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 393/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8634 – ATP/OTPP/Copenhagen Airports) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2017/C 393/02

Meddelande till den person som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2017/2163, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014 genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2153 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

2

2017/C 393/03

Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2153 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

3

 

Europeiska kommissionen

2017/C 393/04

Eurons växelkurs

4

2017/C 393/05

Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av principen om mängdangivelse av ingredienser

5


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 393/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8685 – Foncière des Régions/Marriott international/Le Méridien Hotel Nice) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

13

2017/C 393/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

15

2017/C 393/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

17


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8634 – ATP/OTPP/Copenhagen Airports)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 393/01)

Kommissionen beslutade den 7.11.2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8634. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/2


Meddelande till den person som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2017/2163, och i rådets förordning (EU) nr 269/2014 genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2153 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

(2017/C 393/02)

Följande information lämnas för kännedom till den person som anges i bilagan till rådets beslut 2014/145/Gusp (1), ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2017/2163 (2), och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 269/2014 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2153 (4) om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Europeiska unionens råd har beslutat att den person som anges i de ovannämnda bilagorna ska föras upp på förteckningen över personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt beslut 2014/145/Gusp och förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Skälen till att denna person ska föras upp på förteckningen framgår av den relevanta posten i bilagorna i fråga.

Den berörda personen uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga II till förordning (EU) nr 269/2014 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 4 i förordningen).

Den berörda personen kan inkomma med en begäran till rådet, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp personen på ovannämnda förteckning. Begäran ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Den person som berörs uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  EUT L 304, 21.11.2017, s. 50.

(3)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  EUT L 304, 21.11.2017, s. 3.


21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/3


Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2153 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

(2017/C 393/03)

De registrerade ombedes uppmärksamma följande information i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (1):

Den rättsliga grunden för denna behandling är rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2153 (3).

Den registeransvarige för denna behandling är Europeiska unionens råd företrätt av generaldirektören för DG C (utrikes frågor, utvidgning och civilskydd) vid rådets generalsekretariat och den avdelning som anförtrotts behandlingen är enhet 1C vid GD C som kan kontaktas på följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bryssel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Syftet med behandlingen är att upprätta och uppdatera en förteckning över personer som omfattas av restriktiva åtgärder enligt förordning (EU) nr 269/2014, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2153.

De registrerade är de fysiska personer som uppfyller kriterierna för upptagande i förteckningen enligt den förordningen.

De personuppgifter som samlats in omfattar uppgifter som är nödvändiga för en korrekt identifiering av den berörda personen, redogörelsen för skälen och andra uppgifter i samband med detta.

De personuppgifterna som samlats in får om så krävs lämnas ut till Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Utan att det påverkar de begränsningar som föreskrivs i artikel 20.1 a och d i förordning (EG) nr 45/2001 kommer begäranden om tillgång samt begäranden om rättelse eller invändning att besvaras i enlighet med avsnitt 5 i rådets beslut 2004/644/EG (4).

Personuppgifterna kommer att bevaras i fem år från och med den dag då den registrerade har avförts från förteckningen över personer som omfattas av frysningen av tillgångar eller åtgärdens giltighetstid har löpt ut, eller under den tid då domstolsförfarande pågår i den händelse ett sådant har inletts.

De registrerade kan vända sig till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.


(1)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  EUT L 304, 21.11.2017, s. 3.

(4)  EUT L 296, 21.9.2004, s. 16.


Europeiska kommissionen

21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/4


Eurons växelkurs (1)

20 november 2017

(2017/C 393/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1781

JPY

japansk yen

132,10

DKK

dansk krona

7,4414

GBP

pund sterling

0,88940

SEK

svensk krona

9,9585

CHF

schweizisk franc

1,1676

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,7298

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,568

HUF

ungersk forint

312,44

PLN

polsk zloty

4,2311

RON

rumänsk leu

4,6514

TRY

turkisk lira

4,6211

AUD

australisk dollar

1,5592

CAD

kanadensisk dollar

1,5066

HKD

Hongkongdollar

9,2036

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7243

SGD

singaporiansk dollar

1,5972

KRW

sydkoreansk won

1 291,10

ZAR

sydafrikansk rand

16,5582

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8155

HRK

kroatisk kuna

7,5648

IDR

indonesisk rupiah

15 932,62

MYR

malaysisk ringgit

4,8869

PHP

filippinsk peso

59,761

RUB

rysk rubel

70,1470

THB

thailändsk baht

38,606

BRL

brasiliansk real

3,8388

MXN

mexikansk peso

22,3489

INR

indisk rupie

76,6975


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/5


Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av principen om mängdangivelse av ingredienser

(2017/C 393/05)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.

Inledning 5

2.

Skyldighet att ange mängd 5

3.

Undantag från skyldigheten att ange mängd 7

4.

Sätt att uttrycka mängden 10

5.

Mängdangivelsens placering i märkningen 12

Syftet med kommissionens tillkännagivande är att ge näringslivet och nationella myndigheter vägledning om hur principen om mängdangivelse av ingredienser ska tillämpas i samband med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (1) om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (nedan kallad förordningen). Tillkännagivandet ersätter och kompletterar de riktlinjer om mängdangivelse av ingredienser som antagits i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 79/112/EEG (2).

Tillkännagivandet speglar de diskussioner som kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) har fört med experter från medlemsstaterna inom ramen för arbetsgruppen om förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.

Detta tillkännagivande påverkar inte en eventuell tolkning från Europeiska unionens domstol.

1.   Inledning

1.

Enligt förordning (EU) nr 1169/2011 (nedan kallad förordningen) ska mängden anges för vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser som används vid tillverkning eller beredning av färdigförpackade livsmedel (artiklarna 9.1 d och 22 i förordningen).

2.

Kravet på att ange mängd gäller inte livsmedel som består av en enda ingrediens, eftersom mängden av en enda ingrediens alltid motsvarar 100 %.

3.

Det finns ytterligare särskilda fall där mängden inte behöver anges för färdigförpackade livsmedel (bilaga VIII till förordningen). Vidare behöver mängden inte anges för livsmedel som inte är färdigförpackade (livsmedel som erbjuds utan att vara färdigförpackade eller som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning), om inte medlemsstaterna har antagit nationella åtgärder som föreskriver att mängden ska anges för sådana livsmedel (artikel 44 i förordningen).

4.

Eftersom kravet på mängdangivelse avser ingredienser, gäller det inte heller beståndsdelar som förekommer naturligt i livsmedel och som inte har tillsatts som ingredienser. Som exempel kan nämnas koffein (i kaffe) samt vitaminer och mineraler (i fruktjuice).

2.   Skyldighet att ange mängd

5.

I artikel 22.1 i förordningen anges följande: ”Den mängd av en ingrediens eller kategori av ingredienser som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel ska anges, om ingrediensen eller kategorin av ingredienser i fråga

a)

ingår i livsmedlets beteckning eller vanligtvis förknippas med beteckningen av konsumenten, eller

b)

framhävs i märkningen genom ord, bild eller grafik, eller

c)

är nödvändig för att karakterisera livsmedlet och särskilja det från varor som det skulle kunna förväxlas med på grund av sin beteckning eller sitt utseende.”

6.

Enligt artikel 22.1 a i förordningen ska mängden anges när ingrediensen ingår i livsmedlets beteckning, t.ex. ”pizza med skinka och champinjoner”, ”jordgubbsyoghurt”, ”laxmousse”, ”chokladglass”. I dessa exempel ska mängden anges för de här understrukna ingredienserna som ingår i livsmedlets beteckning.

7.

Enligt artikel 22.1 a i förordningen ska mängden anges också när kategorin av ingredienser ingår i livsmedlets beteckning, t.ex. grönsakspirog, fiskpinnar, nötbröd, fruktpaj. I dessa fall ska uppgiften om mängd avse den sammanlagda mängden grönsaker, fisk, nötter eller frukt i livsmedlet.

8.

När ingredienserna är sammansatta ingredienser  (3) gäller följande:

a.

Om en sammansatt ingrediens ingår i livsmedlets beteckning (t.ex. kex fyllda med kräm) ska mängden av den sammansatta ingrediensen (t.ex. kräm) anges.

b.

Om en ingrediens i den sammansatta ingrediensen ingår i livsmedlets beteckning (t.ex. kex fyllda med äggkräm), ska mängden av denna ingrediens (ägg) också anges, utöver mängden av den sammansatta ingrediensen.

9.

Enligt artikel 22.1 a i förordningen ska mängden också anges om konsumenten vanligtvis förknippar en ingrediens eller kategori av ingredienser med livsmedlets beteckning. Detta är sannolikt fallet om ett livsmedel beskrivs med användning av sin vedertagna beteckning (4) utan tillägg av en beskrivande beteckning (5). I sådana fall kan man, för att avgöra vilka ingredienser som troligen kommer att förknippas med ett livsmedel som identifieras endast med sin vedertagna beteckning, överväga att använda en beskrivande beteckning för livsmedlet. Mängden ska då anges för de identifierade huvudsakliga eller mest värdefulla ingredienserna, eftersom det är de som konsumenten vanligen förknippar med livsmedlets beteckning.

Exempel:

Vedertagen beteckning

Exempel på beskrivande beteckning

Mängd anges för

”Lancashire hot pot”

Lammkött och potatis med lök, morötter och sås

Lammkött

”Chili con carne”

Nötfärs, kidneybönor, tomater, paprika, lök och chilipeppar

Nötfärs

”Forloren skildpadde”

Kalvkött, köttbullar och fiskbullar med lök, morötter och sherrysås

Kalvkött

”Boudoir”

Kex med ägg

Ägg

”Brandade”

Rätt gjord av potatis och torsk

Torsk

”Cassoulet”

Rätt gjord på vaxbönor, korv och köttbitar

Kött

”Königinpastete”

Smördegsskal innehållande kalvstuvning med sparris och champinjoner

Kalvkött

”Königsberger Klopse”

Köttbullar med vitsås och kapris

Kött

”Gulaschsuppe”

Soppa med nötkött, lök och paprika

Nötkött

”Hutspot”

Rätt gjord huvudsakligen av morötter och lök

Morötter och lök

”Kåldolmar”

Kålblad som vikts och fyllts med köttfärs och ris

Kött

”Kroppkakor”

Bullar gjorda av en deg av potatis och vetemjöl och fyllda med stekt och rökt fläsk

Fläsk

”Janssonin kiusaus” eller ”Janssons frestelse”

Rätt gjord av potatis och ansjovis

Ansjovis

Denna bestämmelse ska emellertid inte tolkas så, att varje livsmedels beteckning förknippas med en viss ingrediens, vilket skulle innebära att mängden måste anges för den ingrediensen. En bedömning måste göras från fall till fall. Det är till exempel inte nödvändigt att ange mängden äpplen i cider. På samma sätt innebär bestämmelsen inte en automatisk skyldighet att ange mängden kött i produkter som torrsaltad skinka.

10.

I artikel 22.1 b i förordningen anges följande: ”Den mängd av en ingrediens eller kategori av ingredienser som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel ska anges, om ingrediensen eller kategorin av ingredienser i fråga … b) framhävs i märkningen genom ord, bild eller grafik, …”

11.

Enligt artikel 22.1 b i förordningen ska mängden anges

i)

om en särskild ingrediens eller kategori av ingredienser framhävs på ett annat ställe i märkningen än i livsmedlets beteckning, t.ex. genom uttryck som

”med kyckling”,

”gjord med smör”,

”med grädde”,

eller om en särskild ingrediens eller kategori av ingredienser framhävs genom att bokstäver av avvikande storlek, färg eller stil används för att ange särskilda ingredienser på ett annat ställe i märkningen än i livsmedlets beteckning,

ii)

om en illustration används för att på ett selektivt sätt framhäva en eller flera ingredienser, t.ex.

fiskgryta, med en mycket framträdande bild eller illustration som visar endast ett urval av de använda fisksorterna,

iii)

om en ingrediens framhävs med en bild som ger associationer till dess ursprung, t.ex.

en bild eller teckning av en ko för att framhäva mjölkbaserade ingredienser: mjölk, smör.

12.

Det finns illustrationer som inte faller under denna bestämmelse, till exempel

om bilden visar det saluförda livsmedlet eller om illustrationen visar ett serveringsförslag, förutsatt att syftet med illustrationen är otvetydigt och den inte i övrigt framhäver det saluförda livsmedlet och/eller någon av de ingredienser som ingår i det,

om bilden visar livsmedlets alla ingredienser utan att särskilt framhäva någon av dem,

om det rör sig om en blandning av livsmedel och illustrationen visar hur produkten ska tillredas i enlighet med anvisningarna utan att särskilt framhäva någon särskild ingrediens.

13.

I artikel 22.1 c i förordningen anges följande: ”Den mängd av en ingrediens eller kategori av ingredienser som används vid tillverkningen eller beredningen av ett livsmedel ska anges, om ingrediensen eller kategorin av ingredienser i fråga … c) är nödvändig för att karakterisera livsmedlet och särskilja det från varor som det skulle kunna förväxlas med på grund av sin beteckning eller sitt utseende.”

14.

Denna bestämmelse är avsedd att tillgodose konsumenternas krav i medlemsstater där vissa livsmedels sammansättning är reglerad och/eller där konsumenterna förknippar vissa beteckningar med särskilda sammansättningar.

Skalan av livsmedel som kan komma att påverkas är mycket begränsad, eftersom bestämmelsen är avsedd att täcka produkter vars sammansättning kan skilja sig avsevärt från en medlemsstat till en annan, men som vanligen saluförs under samma beteckning.

De fall som hittills har identifierats vid diskussionerna med medlemsstaternas experter är

majonnäs, och

marsipan.

Två villkor måste vara uppfyllda samtidigt för att kravet på att ange mängd ska vara tillämpligt. Ingrediensen eller kategorin av ingredienser ska vara nödvändig både

för att karakterisera livsmedlet, och

för att särskilja det från varor som det skulle kunna förväxlas med på grund av sin beteckning eller sitt utseende.

3.   Undantag från skyldigheten att ange mängd

15.

I bilaga VIII till förordningen anges fall där mängden inte behöver anges.

16.

I punkt 1 a i i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”1. Mängden behöver inte anges a) för en ingrediens eller kategori ingredienser i) vars avrunna nettovikt anges i enlighet med punkt 5 i bilaga IX, …”

I punkt 5 i bilaga IX till förordningen anges följande: ”Om ett livsmedel i fast form ligger i en lag, ska även livsmedlets avrunna vikt anges. Om ett livsmedel har glaserats ska nettovikten inte omfatta glaseringen.

I denna punkt avses med en lag följande varor, eventuellt i blandningar och även i fryst eller djupfryst tillstånd, förutsatt att vätskan endast är ett komplement till den aktuella beredningens väsentliga beståndsdelar och således inte en för köpet avgörande faktor: vatten, saltlösningar, saltlake, vattenlösningar av livsmedelssyror, ättika och vinäger, sockerlag, vattenlösningar med andra sötningsmedel; i fråga om frukt eller grönsaker, frukt- eller grönsaksjuicer.”

Enligt ovannämnda bestämmelser i förordningen är varor vars märkning ska innehålla uppgift om avrunnen nettovikt och nettovikt i enlighet med punkt 5 i bilaga IX undantagna från kravet på särskild angivelse av mängd. Mängden av ingrediensen eller av kategorin av ingredienser kan beräknas utifrån uppgiften om avrunnen nettovikt.

Exempel: tonfisk i vatten, ananas i sockerlag.

Analogt kan samma princip som ovan tillämpas också när märkningen av en vara som ligger i en lag som inte anges i punkt 5 i bilaga IX (t.ex. solrosolja) innehåller frivillig uppgift om avrunnen nettovikt. Mängden av ingrediensen eller av kategorin av ingredienser kan beräknas utifrån uppgiften om avrunnen nettovikt. I ett sådant fall är det därför inte nödvändigt att ange mängden.

Detta undantag gäller inte om nettovikten och den avrunna nettovikten anges för ingrediensblandningar och en eller flera av ingredienserna anges i beteckningen eller framhävs på något sätt. Mängden av varje ingrediens kan inte beräknas utifrån de redan angivna vikterna.

Exempel: oliver och paprika som ligger i en lag. I ett sådant fall ska mängden oliver och mängden paprika anges var för sig.

17.

I punkt 1 a ii i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”1. Mängden behöver inte anges a) för en ingrediens eller kategori ingredienser … ii) vars mängd enligt unionsbestämmelserna redan är obligatorisk i märkningen, …”

De unionsbestämmelser som avses i denna punkt framgår av tabellen nedan. Mängden behöver inte anges om det i lagstiftningen redan föreskrivs att mängden av ingrediensen eller av kategorin av ingredienser i fråga ska anges i märkningen. För nektar och sylt som består av två eller flera fruktsorter, vilka var för sig framhävs i märkningen med ord eller bilder eller var för sig ingår i livsmedlets namn, måste dock mängden eller procentandelen av dessa ingredienser också anges.

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/4/EG (6)

Kaffe- och cikoriaextrakt

(artikel 2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG (7)

Kakao- och chokladvaror

(artikel 3)

Rådets direktiv 2001/112/EG (8)

Fruktjuice och vissa liknande produkter

(artikel 3.7: fruktinnehåll i fruktnektar)

Rådets direktiv 2001/113/EG (9)

Sylt, gelé och marmelad samt kastanjepuré

(artikel 2)

18.

I punkt 1 a iii i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Mängden behöver inte anges a) för en ingrediens eller kategori ingredienser … iii) som används i små mängder i aromgivande syfte, …”

Detta undantag ska förstås så, att det inte är begränsat till aromer enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 (10). Det gäller alla ingredienser (eller kategorier av ingredienser) som används i små mängder för att smaksätta ett livsmedel (t.ex. vitlök, örtkryddor eller kryddor).

I förordningen anges inte vad som avses med ”små mängder”. Det bör bedömas från fall till fall.

Exempel: vitlöksbröd, chips med räksmak, chips med kycklingsmak.

19.

I punkt 1 a iv i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Mängden behöver inte anges a) för en ingrediens eller kategori ingredienser … iv) som, trots att den ingår i livsmedlets beteckning, inte styr konsumenters val i den medlemsstat där livsmedlet saluförs, då variationen i mängd inte är avgörande för att karakterisera livsmedlet eller inte är sådan att den särskiljer livsmedlet från liknande livsmedel, …”

Enligt denna bestämmelse beviljas undantag från kravet på att ange mängd, om mängden av en ingrediens som anges i ett livsmedels beteckning inte påverkar konsumentens köpbeslut.

Undantaget är tillämpligt endast om beteckningen på ingrediensen eller kategorin av ingredienser ingår i livsmedlets beteckning. Det är också tillämpligt om den formulering som används som livsmedlets beteckning upprepas på exakt samma sätt på förpackningens olika sidor. Det är inte tillämpligt om ingrediensens beteckning framhävs och särskilt inte om denna, på annan plats än i livsmedelsbeteckningen, ingår i text som fäster köparens uppmärksamhet på ingrediensen.

Exempelvis följande typer av livsmedel kan omfattas av detta undantag:

maltwhiskey/whisky och liknande produkter såsom sädesvodka,

standardlikörer i vars beteckning ingår endast den ingrediens som använts för smaksättning av alkoholen,

druvrestsprit, fruktsprit, sprit (föregånget av namnet på frukten eller bäret) som erhållits genom maceration och destillering samt Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts) i den mening som avses i punkterna 6, 9, 16 och 17 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (11),

sojasås,

salta pinnar,

pinnar med vallmofrö,

pinnar med sesamfrö,

rostade majskorn,

honungsöl.

20.

I punkt 1 b i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Mängden behöver inte anges b) om särskilda unionsbestämmelser exakt föreskriver mängden av en ingrediens eller kategori ingredienser utan att föreskriva att detta ska anges i märkningen, …”

Det finns inga unionsbestämmelser som föreskriver exakta mängder av ingredienser utan att föreskriva att dessa ska anges i märkningen. Enligt punkt 1 b i bilaga VIII till förordningen krävs det att en ”exakt mängd” har föreskrivits. Att en minsta mängd av en ingrediens föreskrivits ska därför inte betraktas som en grund för undantag enligt denna bestämmelse.

21.

I punkt 1 c i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Mängden behöver inte anges c) i de fall som anges i punkterna A.4 och A.5 i bilaga VII.”

22.

I del A punkt 4 i bilaga VII till förordningen anges följande: ”Frukt, grönsaker eller svamp, varav ingen påtagligt dominerar med hänsyn till vikt och som används i proportioner som kan variera, när de används blandade som ingredienser i ett livsmedel får grupperas tillsammans i ingrediensförteckningen under benämningen ’frukt’, ’grönsaker’ eller ’svamp’ följt av upplysningen ’i varierande proportion’, omedelbart följt av en uppräkning av de frukter, grönsaker eller svampar som ingår. I sådana fall ska blandningen anges i ingrediensförteckningen i enlighet med artikel 18.1 på grundval av den samlade vikten av de frukter, grönsaker eller svampar som ingår.”

I detta fall behöver mängden inte anges för varje beståndsdel i blandningen, om ingen av beståndsdelarna dominerar med hänsyn till vikt och beståndsdelarna används i proportioner som kan variera.

23.

I del A punkt 5 i bilaga VII till förordningen anges följande: ”Blandningar av kryddor eller örtkryddor, där ingen krydda eller örtkrydda påtagligt dominerar med hänsyn till vikt får anges i en annan ordning, förutsatt att ingrediensförteckningen åtföljs av uttrycket ’i varierande proportion’ eller ett liknande uttryck.”

I detta fall behöver mängden inte anges för varje beståndsdel i blandningen, om ingen av beståndsdelarna i blandningen dominerar med hänsyn till vikt.

24.

I punkt 2 i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Artikel 22.1 a och b ska inte tillämpas på a) ingredienser eller kategorier ingredienser som omfattas av uppgiften ’innehåller sötningsmedel’ eller ’innehåller socker och sötningsmedel’, om den uppgiften åtföljer livsmedlets beteckning, i enlighet med bilaga III, eller b) tillsatta vitaminer och mineralämnen om dessa ämnen ska anges i en näringsdeklaration.”

Enligt samma princip är kravet på mängdangivelse enligt artikel 22.1 a och b inte tillämplig på eventuella tillsatta näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan som ingår som ingredienser i kosttillskott, om näringsinformationen anges i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (12).

4.   Sätt att uttrycka mängden

25.

I punkt 3 a i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Mängden av en ingrediens eller kategori ingredienser ska a) uttryckas i procent, vilket ska motsvara mängden av ingrediensen eller ingredienserna vid den tidpunkt då de används …”

Den angivna mängden av en ingrediens ska beräknas på grundval av receptet vid den tidpunkt då ingredienserna tillsätts, det vill säga enligt samma metod som den som används för att bestämma ordningen i ingrediensförteckningen (artikel 18.1 i förordningen).

26.

I punkt 4 i bilaga VIII till förordningen anges ett antal undantag från principen i punkt 3 a, vilka särskilt gäller livsmedel vilkas fukthalt minskat till följd av behandling, flyktiga ingredienser samt koncentrerade eller torkade livsmedel och ingredienser.

Undantagen är följande:

27.

I punkt 4 a i bilaga VIII till förordningen anges följande ”Genom undantag från punkt 3 gäller följande: a) För livsmedel vilkas fukthalt minskat till följd av värmebehandling eller annan behandling, ska mängden uttryckas i procent och motsvara mängden av den eller de använda ingredienserna i den färdiga varan, såvida inte denna mängd eller den sammanlagda mängden av samtliga ingredienser som anges i märkningen överstiger 100 %, då mängden ska anges på grundval av vikten på de ingredienser som använts för att bereda 100 g av den färdiga varan.”

Mängdangivelsen för livsmedel vilkas fukthalt minskat efter produktionen (såsom kakor, kex, pajer, torrsaltat kött) ska grunda sig på ingrediensens mängd vid den tidpunkt den tillsätts, uttryckt i procent av den färdiga varan. Exempel:

För ”smörkakor”, där mängden behöver anges endast för smör, görs beräkningen på följande sätt:

Ingrediensernas vikt:

Mjöl: 100 g

Socker: 40 g

Smör: 50 g

Ägg: 10 g

Ingrediensernas sammanlagda vikt vid den tidpunkt de tillsätts: 200 g

Den färdiga varans sammanlagda vikt efter gräddning: 170 g

Beräkning av mängden smör i procent: (50/170)*100 = 29,4 % smör.

Eftersom den beräknade mängden smör inte överstiger 100 %, ska mängden anges i procent av den färdiga varan (dvs. 29,4 %).

I det fallet att den beräknade mängden emellertid överstiger 100 % av den färdiga varan, måste mängden anges på grundval av vikten på den eller de ingredienser som använts för att bereda 100 g av den färdiga varan. Exempel:

För en torkad köttprodukt (salami) gjord på fläskkött, där mängden behöver anges endast för fläskkött, görs beräkningen på följande sätt:

Ingrediensernas vikt:

Fläskkött: 120 g

Salt: 4,1 g

Mjölkpulver: 3 g

Övriga ingredienser 2,9 g

Ingrediensernas sammanlagda vikt vid den tidpunkt de tillsätts: 130 g

Den färdiga varans sammanlagda vikt: 100 g

Beräkning av mängden fläskkött i procent: (120/100)*100 = 120 % fläskkött.

Eftersom den beräknade mängden fläskkött överstiger 100 %, ska procentandelen ersättas med en uppgift som grundar sig på vikten på det fläskkött som använts för att bereda 100 g salami (mängden kan anges till exempel på följande sätt: ”Till 100 g salami har använts 120 g fläskkött”).

28.

I punkt 4 b i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Genom undantag från punkt 3 gäller följande: … b) Mängden av flyktiga ingredienser ska anges i storleksordning efter vikt i den färdiga varan.”

Uppgiften om mängden flyktiga ingredienser (t.ex. konjak i kaka eller pudding) ska grunda sig på ingrediensens mängd vid den tidpunkt den tillsätts, uttryckt i procent av den färdiga varans vikt.

29.

I punkt 4 c i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Genom undantag från punkt 3 gäller följande: … c) Mängden av ingredienser som används i koncentrerad eller torkad form och som rekonstitueras under framställningen, får anges i storleksordning efter den vikt som ingredienserna hade innan de koncentrerades eller torkades.”

Detta undantag ska läsas tillsammans med del A punkt 2 i bilaga VII till förordningen, där följande anges: ”Ingredienser som används i koncentrerad eller torkad form och som rekonstitueras under framställningen / Får anges i storleksordning efter den vikt de hade innan de koncentrerades eller torkades.” Om en livsmedelsföretagare upprättar ingrediensförteckningen med användning av bestämmelsen i del A punkt 2 i bilaga VII, måste mängden således anges enligt bestämmelsen i punkt 4 c i bilaga VIII.

30.

I punkt 4 d i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Genom undantag från punkt 3 gäller följande: … d) För koncentrerade eller torkade livsmedel som är avsedda att rekonstitueras genom att vatten tillförs, får mängden av ingredienserna anges i storleksordning efter vikt i den rekonstituerade varan.”

Ovanstående undantag ska läsas tillsammans med del A punkt 3 i bilaga VII till förordningen, där följande anges: ”Ingredienser som används i koncentrerade eller torkade livsmedel som är avsedda att rekonstitueras genom att vatten tillförts / Får anges i storleksordning efter proportion i den rekonstituerade varan, förutsatt att ingrediensförteckningen åtföljs av uttrycket ’ingredienser i den rekonstituerade varan’ eller ’ingredienser i den konsumtionsfärdiga varan’, eller liknande uttryck.” Om en livsmedelsföretagare upprättar ingrediensförteckningen med användning av bestämmelsen i del A punkt 3 i bilaga VII, måste mängden således anges enligt bestämmelsen i punkt 4 d i bilaga VIII.

31.

Angivelsen av mängd ska avse ingredienserna så som de anges i ingrediensförteckningen. Om ingredienser anges till exempel som ”kyckling”, ”mjölk”, ”ägg” eller ”banan”, ska mängden anges för ingrediensen i dess obehandlade/hela form, eftersom den använda beteckningen inte innehåller någon uppgift om att ingrediensen har behandlats och således förutsätter att det obehandlade/hela livsmedlet har använts. För ingredienser som anges med beteckningar som visar att de har använts i annan form än sin obehandlade/hela form, t.ex. ”grillad kyckling”, ”mjölkpulver”, ”kanderad frukt”, ska mängden anges för den form som använts.

32.

I del A punkt 1 i bilaga VII till förordningen föreskrivs att tillsatt vatten och flyktiga ämnen ska anges i storleksordning efter vikt i den färdiga varan. Detta gäller dock inte tillsatt vatten i det fallet att mängden inte överstiger 5 % av den färdiga varans vikt. Detta undantag är inte tillämpligt på kött, köttberedningar, obearbetade fiskeriprodukter och obearbetade tvåskaliga blötdjur.

Mängden tillsatt vatten under 5 % måste dock beaktas vid beräkning av ingrediensmängderna i ett livsmedel där vatten har tillsatts.

33.

De mängder som anges i märkningen avser mängden i genomsnitt av den ingrediens eller de ingredienskategorier som ska anges. Med mängd i genomsnitt förstås den mängd av en ingrediens eller ingredienskategori som erhålls om man följer receptet och iakttar god tillverkningssed, vilket ger utrymme för normala variationer i tillverkningen.

5.   Mängdangivelsens placering i märkningen

34.

Mängdangivelse är en obligatorisk uppgift som förtecknas i artikel 9.1 i förordningen och ska presenteras i märkningen i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 ”Presentation av obligatoriska uppgifter”.

35.

I punkt 3 b i bilaga VIII till förordningen anges följande: ”Mängden av en ingrediens eller kategori ingredienser ska … b) anges antingen i eller omedelbart intill livsmedlets beteckning, eller i ingrediensförteckningen i anslutning till ingrediensen, eller kategorin ingredienser i fråga.”

36.

När det gäller ingredienskategorier som inte anges i del B i bilaga VII och som således inte kan anges som sådana i ingrediensförteckningen, ska mängden av dessa kategorier anges antingen i eller omedelbart intill livsmedlets beteckning.

37.

I fall av livsmedel som för närvarande är undantagna från kravet på ingrediensförteckning, ska mängden anges antingen i eller omedelbart intill livsmedlets beteckning, om inte en ingrediensförteckning frivilligt inkluderats i märkningen, i vilket fall mängden kan anges i ingrediensförteckningen.


(1)  EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  EUT L 33, 8.2.1979, s. 1.

(3)  Enligt artikel 2.2 h i förordningen avses med sammansatt ingrediens en ingrediens som i sig är en produkt av mer än en ingrediens.

(4)  För definition av vedertagen beteckning, se artikel 2.2 o i förordning (EU) nr 1169/2011.

(5)  För definition av beskrivande beteckning, se artikel 2.2 p i förordning (EU) nr 1169/2011.

(6)  EGT L 66, 13.3.1999, s. 26.

(7)  EGT L 197, 3.8.2000, s. 19.

(8)  EGT L 10, 12.1.2002, s. 58.

(9)  EGT L 10, 12.1.2002, s. 67.

(10)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.

(11)  EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.

(12)  EUT L 183, 12.7.2002, s. 51.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8685 – Foncière des Régions/Marriott international/Le Méridien Hotel Nice)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 393/06)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 13 november 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Foncière des Régions (FDR, Frankrike).

Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (Starwood, Förenta staterna).

Le Méridien Hotel Nice (Le Méridien Nice, Frankrike).

FDR förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, fullständig kontroll över Lehwood Nice SAS, som äger tillgångarna i Le Méridien Nice.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier.

Genom att förvärva fullständig kontroll över Lehwood kommer FDR också att indirekt förvärva gemensam kontroll över Le Méridien Nice tillsammans med Starwood, ett dotterbolag till Marriott International, Inc., som indirekt förvaltar Le Méridien Nice på grundval av ett förvaltningsavtal.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   FDR: fransk koncern som investerar i fastigheter och vars portfölj med kommersiella tillgångar huvudsakligen omfattar kontor samt bostadsfastigheter och hotell.

—   Starwood: helägt dotterbolag till Marriott. Marriott är ett diversifierat hotellföretag som fungerar som förvaltare och franchisegivare av hotell och fastigheter för tidsdelat boende. Marriott förvaltade och upplät via franchiseavtal cirka 6 080 fastigheter i slutet av 2016.

—   Le Méridien Nice: Fyrstjärnigt hotell, beläget i Nice.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8685 – Foncière des Régions/Marriott international/Le Méridien Hotel Nice

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 393/07)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 13 november 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan gäller följande företag:

Carl-Zeiss-Stiftung (Carl-Zeiss-Stiftung, Tyskland).

Carl Zeiss AG (Carl Zeiss AG, Tyskland) som kontrolleras av Carl-Zeiss-Stiftung.

Deutsche Telekom AG (Deutsche Telekom AG, Tyskland).

Carl Zeiss Smart Optics, Inc. (Carl Zeiss Smart Optics, Inc., Förenta staterna) som kontrolleras av Carl Zeiss AG och Deutsche Telekom AG.

Carl Zeiss AG och Deutsche Telekom AG förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och artikel 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över Carl Zeiss Smart Optics, Inc.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Carl-Zeiss-Stiftung: Carl-Zeiss-Stiftung kontrollerar Carl Zeiss AG och Schott AG. Carl Zeiss AG är en teknikkoncern verksam på området optik och optoelektronik. Schott AG är en teknikkoncern verksam på områdena specialglas och glaskeramik.

—   Deutsche Telekom: Deutsche Telekom AG tillhandahåller telekommunikations- och informationstekniktjänster globalt i mer än 50 länder. DT marknadsför produkter och tjänster på områdena marknät/bredband, mobiltelefoni, internet, IP-tv och informations- och kommunikationsteknik. DT erbjuder dessutom telekomtjänster i grossistledet hos andra telekommunikationsleverantörer och internetleverantörer.

—   Carl Zeiss Smart Optics: företagets verksamhet består i att utveckla och marknadsföra ett system för smarta glasögon.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax, per e-post eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


21.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 393/17


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 393/08)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 14 november 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Denna anmälan berör följande företag:

Zukunft Ventures GmbH (ZV, Tyskland), kontrollerat av ZF Friedrichshafen AG (ZF, Tyskland).

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG (MAGURA, Tyskland), kontrollerat av MAGENWIRTH Technologies GmbH (Tyskland).

Brake Force One GmbH (BFO, Tyskland).

Unicorn Energy GmbH (Unicorn, Tyskland), kontrollerat av Preiß BeteiligungsGmbH (Tyskland).

Ett nyligen bildat gemensamt företag (JV [Joint Venture], Tyskland).

ZV, MAGURA, BFO and Unicorn förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b och 3.4 i koncentrationsförordningen, gemensam kontroll över JV.

Koncentrationen genomförs genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   ZV: innehar andelar i innovativa uppstartsföretag och teknikföretag som är verksamma inom teknikområden som är intressanta för ZF. ZF har verksamhet globalt inom driv- och växelteknik, samt teknik för aktiv och passiv säkerhet.

—   MAGURA: utvecklar, tillverkar och levererar hydrauliska bromssystem och andra högteknologiska komponenter för cyklar, elmopeder, elcyklar, och motorcyklar.

—   BFO: är verksamt inom utveckling av bromssystem för tvåhjuliga fordon. Man utvecklar dessutom elmopeder för den tyska bilindustrin.

—   Unicorn: är verksamt inom utveckling av drivsystem för lätta elfordon.

—   JV: kommer att vara verksamt inom forskning, utveckling, tillverkning och leverans av ABS- och drivsystem för lätta elfordon, inklusive fordonssegmentet för ny rörlighet i städer (new urban mobility) (cyklar, elmopeder, elcyklar, e-sparkcyklar, andra fordon för korta avstånd, upp till kategori L7e).

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Följande referens bör alltid anges:

M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV

Synpunkterna kan sändas till kommissionen per e-post, per fax eller per brev. Använd följande kontaktuppgifter:

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.