ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 377A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
9 november 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 377 A/01

Meddelande om allmänt uttagningsprov — EPSO/AST-SC/06/17 — sekreterare/kontorspersonal (SC 1 och SC 2)

1


SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

9.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 377/1


MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

EPSO/AST-SC/06/17

SEKRETERARE/KONTORSPERSONAL (SC 1 OCH SC 2)

(2017/C 377 A/01)

Sista ansökningsdag: den kl. 12.00 (centraleuropeisk tid) 12 december 2017

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar ett allmänt uttagningsprov på grundval av prov för att upprätta reservlistor för rekrytering av personal till Europeiska unionens institutioner som sekreterare/kontorspersonal (tjänstegrupp AST-SC).

Den rättsligt bindande ramen för dessa urvalsförfaranden utgörs av det här meddelandet om uttagningsprov och dess bilagor.

De allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov finns i BILAGA II.

Antal godkända sökande som förs upp på reservlistan:

LÖNEGRAD SC 1: 210

LÖNEGRAD SC 2: 123

Observera att rekrytering från lönegrad SC 2 i huvudsak kommer att göras av institutioner med säte i Luxemburg.

Detta meddelande om allmänt uttagningsprov avser två lönegrader. Du kan endast söka till en lönegrad. Du måste välja alternativ när du gör din webbansökan och du kan inte längre ändra ditt val när du har validerat din webbansökan.

Sökande till lönegrad SC 2: Vid kontrollen av behörighet kan uttagningskommittén ändra din ansökan så att den i stället gäller lönegrad SC 1 om du uppfyller följande krav:

Du fick ett av de högsta totalresultaten för lönegrad SC 2 i de datorbaserade proven med flervalsfrågor (se punkt 2 under rubriken ”HUR GÅR URVALET TILL?”).

Enligt de uppgifter du lämnat i ansökan uppfyller du inte behörighetskraven för lönegrad SC 2, men däremot för lönegrad SC 1.

I ansökan gav du ditt samtycke till att överföras till lönegrad SC 1.

I de datorbaserade proven med flervalsfrågor fick du också ett av de högsta totalresultaten för lönegrad SC 1.

Om dessa krav är uppfyllda kommer du att betraktas som sökande till lönegrad SC 1 under resten av urvalsförfarandet.

En sådan överföring kommer att ske innan kallelserna till utvärderingsproven skickas ut och göras på grundval av de uppgifter som du har lämnat i webbansökan. Sökande vars poäng ligger under tröskelvärdet för de bästa resultaten i lönegrad SC 2 kommer inte i fråga för överföring till lönegrad SC 1.

VILKA ARBETSUPPGIFTER KAN JAG FÅ?

Personal i tjänstegrupp AST/SC utför kontorsarbete och sekreteraruppgifter, sköter kontor och utför andra liknande arbetsuppgifter som kräver en viss grad av självständighet.

Du kan läsa mer om typiska arbetsuppgifter i BILAGA I.

KAN JAG SÖKA?

Ansökningsformuläret består av två delar med varsin tidsfrist, som beskrivs nedan. Du måste uppfylla ALLA villkor nedan när du validerar den första delen av din webbansökan .

1.    Allmänna villkor:

Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter i ett av Europeiska unionens medlemsländer.

Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.

Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2.    Särskilda villkor – språk:

Du måste behärska minst två officiella EU-språk , det ena på minst nivå C1 (fördjupade kunskaper) och det andra på minst nivå B2 (tillfredsställande kunskaper).

Observera att de miniminivåer som krävs enligt ovan ska tillämpas på varje språklig förmåga (tal, skrift, läsförståelse och hörförståelse) som anges på ansökningsblanketten. Dessa förmågor motsvarar dem som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk: https://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr

I detta meddelande om uttagningsprov kommer vi att hänvisa till dessa språk som

Språk 1: det språk som används för vissa av de datorbaserade proven med flervalsfrågor.

Språk 2: det språk som används för den andra delen av ansökningsformuläret, andra prov med flervalsfrågor, utvärderingsfasen och kommunikation mellan Epso och de sökande som har lämnat in en giltig ansökan. Detta språk måste vara ett annat än språk 1.

Som språk 2 i detta uttagningsprov avser Epso att erbjuda de fem språk som sökande oftast anger att de behärskar på minst nivå B2 i den första delen av ansökningsformuläret, med beaktande av tjänstens intresse enligt beskrivningen nedan .

Varför måste jag välja språk 2 bland ett begränsat antal språk?

Det är av praktiska och organisatoriska orsaker inte möjligt att arrangera prov på 24 språk i alla skeden av uttagningsprovet. I synnerhet utvärderingsfasen kräver att sökande utvärderas av en gemensam uttagningskommitté som består av ett begränsat antal medlemmar, för att säkerställa likabehandling.

Dessutom kommer Epso och uttagningskommittén att arbeta på ett begränsat antal arbetsspråk för att jämförelsen av de sökande och kontrollen av deras ansökningsformulär ska bli enhetlig.

Slutligen bör insatserna och resurserna för varje ytterligare språk stå i proportion till hur många fler sökande som skulle kunna ansöka till uttagningsprovet om ytterligare ett språk skulle erbjudas.

På grund av detta har Epso och EU-institutionerna enats om att högst fem språk kan erbjudas som språk 2.

Av samma orsaker är det rimligt att begränsa vilket språk som används för kommunikation mellan en sökande som har lämnat in en giltig ansökan och institutionerna, t.ex. för att fylla i ansökan, till det språk den sökande har valt som språk 2.

Hur fastställs det vilka språk som kan väljas som språk 2?

EU-institutionerna kräver att nyanställda omedelbart ska kunna kommunicera effektivt i sitt dagliga arbete med ett stort antal kolleger, intressenter och andra medborgare. Institutionernas verksamhet skulle kunna ta allvarlig skada om detta inte vore fallet.

För att inkludera största möjliga antal sökande med ett av de fem arbetsspråk som föreskrivs ovan ombeds de sökande ange alla officiella EU-språk som de behärskar på minst den lägsta nivå som krävs. Epso kommer sedan att gå igenom alla ansökningar som validerats inom den första tidsfristen för att rangordna de språk som angetts på minst nivå B2 i fallande ordning och jämföra dessa med tjänstens intressen för att se till att dessa stämmer överens. I egenskap av tillsättningsmyndighet fastställer Epso på grundval av detta på vilka fem språk utvärderingsfasen kommer att genomföras (språk 2) och underrättar dig en kort tid efter sista ansökningsdagen .

3.    Särskilda villkor – utbildning och yrkeserfarenhet:

Lönegraderna SC 1 och SC 2

Eftergymnasial utbildning (styrkt med slutbetyg) på minst ett år som är direkt relevant för de aktuella arbetsuppgifterna,

eller

gymnasieutbildning (styrkt med slutbetyg) som ger behörighet till eftergymnasial utbildning, följd av minst tre års yrkeserfarenhet som är direkt relevant för arbetsuppgifterna,

eller

yrkesutbildning (enligt nivå 4 i den europeiska referensramen för kvalifikationer – http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) på minst ett år, och därefter minst tre års yrkeserfarenhet . Både utbildningen och yrkeserfarenheten måste vara direkt relevanta för de aktuella arbetsuppgifterna.

ANM.: Den ovannämnda yrkeserfarenheten får inte räknas med den yrkeserfarenhet som krävs nedan.

I BILAGA III finns exempel på sådana utbildningar som uppfyller minimikraven.

Ytterligare yrkeserfarenhet:

—   Endast lönegrad SC 2

Minst fyra års ytterligare yrkeserfarenhet som är direkt relevant för de aktuella arbetsuppgifterna.

Denna yrkeserfarenhet är relevant endast om den har förvärvats efter den utbildning och/eller yrkeserfarenhet som krävs för tillträde till uttagningsprovet (se Lönegraderna SC 1 och SC 2).

HUR GÅR URVALET TILL?

1.    Ansökningsförfarande

Ansökningsformuläret består av två delar:

i)

Den första delen ska fyllas i senast den sista ansökningsdag som anges i detta meddelande. När du fyller i den första delen av ansökan ombeds du bekräfta att du uppfyller samtliga behörighetskrav för uttagningsprovet och uppge din kunskapsnivå i varje officiellt EU-språk som du behärskar på minst nivå B2 (minst två språk måste anges) . En kort tid efter sista ansökningsdagen kommer du att informeras om de fem språken för utvärderingsfasen. Du kan fylla i denna del av ansökningsformuläret på vilket officiellt EU-språk du vill.

Genom att validera den första delen av din ansökan intygar du på heder och samvete att du uppfyller alla de villkor som anges i avsnittet ”Kan jag söka?”.

ii)

Om minst ett av de språk som du har angett kunskaper i på minst nivå B2 i första delen av ansökningsformuläret är bland de fem språk som erbjuds som språk 2 ombeds du fylla i den andra delen av ansökningsformuläret på det språk du har valt som språk 2 (se avsnittet ”Särskilda villkor – språk”). I kallelsen anges när du senast måste fylla i denna del. Här ombeds du ge mer information som är relevant för detta uttagningsprov (till exempel om din utbildning och yrkeserfarenhet). Du ska också välja dina språk 1 och 2 bland de språk du redan angett i första delen av ansökningsformuläret. Ditt språk 1 kan vara vilket som helst av de 24 officiella EU-språken, och ditt språk 2 ska vara ett av de fem språk som erbjuds. Om du å andra sidan inte har angett kunskaper i något av de fem erbjudna språken utesluts du från uttagningsprovet.

När du har validerat båda delarna av din ansökan kan du inte längre göra några ändringar.

Du ansvarar själv för att första och andra delen av din ansökan blir klar och validerad innan respektive ansökningstid går ut.

2.    Datorbaserade prov med flervalsfrågor

Om du validerar den andra delen av din ansökan på ditt språk 2 inom den angivna tidsfristen kommer du att kallas till en rad datorbaserade prov med flervalsfrågor vid ett av Epsos godkända provcentrum.

Om inget annat uppges måste du boka tid för proven med flervalsfrågor enligt de instruktioner du får från Epso. Vanligen kan du välja mellan flera olika datum och platser för proven. Du kan boka och göra proven bara under en begränsad period.

De datorbaserade proven med flervalsfrågor organiseras enligt tabellen nedan:

Prov

Språk

Frågor

Tidsåtgång

Poängsättning

Krav för godkänt

Läsförståelse

Språk 1

20 frågor

35 min.

0 till 20 poäng

Läsförståelse och logiskt tänkande tillsammans 15/30

Tolkning av sifferuppgifter

Språk 1

10 frågor

20 min.

0 till 10 poäng

5/10

Logiskt tänkande

Språk 1

10 frågor

10 min.

0 till 10 poäng

Läsförståelse och logiskt tänkande tillsammans 15/30

Yrkeskunskaper:

Grundläggande it-kunskaper

Språk 2

30 frågor

12 min.

0 till 30 poäng

Grundläggande it-kunskaper + prioritering och organisation tillsammans 27/54

Yrkeskunskaper:

Prioritering och organisation

Språk 2

24 frågor

30 min.

0 till 24 poäng

Proven är utslagsgivande och resultaten räknas inte med i poängen på övriga delprov under utvärderingsfasen.

3.    Kontroll av behörighet

De behörighetskrav som anges i avsnittet ”Kan jag söka?” ovan kommer att kontrolleras mot uppgifterna i din webbanmälan. Epso kontrollerar om du uppfyller de allmänna behörighetskraven, medan uttagningskommittén kontrollerar om du uppfyller de särskilda behörighetskraven.

De ansökningar som lämnats av sökande som har uppnått kraven för godkänt kommer att kontrolleras mot behörighetskraven i fallande poängordning utifrån totalresultaten från de datorbaserade proven med flervalsfrågor tills man för varje lönegrad har uppnått det antal sökande som kallas till proven under utvärderingsfasen. Övriga ansökningar kommer inte att kontrolleras. För varje uttagningsprov kallar vi ungefär 2, men högst 2,5 gånger fler sökande till proven under utvärderingsfasen än antalet platser på reservlistan för varje lönegrad.

4.    Utvärderingsfas

Om du enligt din webbansökan uppfyller behörighetskraven och om du har uppnått kravet för godkänt i alla prov och fått ett av de högsta totalresultaten från de datorbaserade proven med flervalsfrågor, kallas du till en utvärderingsfas för att göra olika prov på ditt språk 2 . Proven pågår en dag och hålls i de flesta fall i Bryssel .

Om inget annat anges ska du ta med dig dina styrkande handlingar (original eller bestyrkta kopior) till utvärderingsfasen. Epso kommer att skanna in dina handlingar medan proven i utvärderingsfasen pågår och lämna tillbaka dem till dig samma dag.

Under utvärderingsfasen provas sju allmänna kompetenser, som alla poängsätts med högst 10 poäng, och de särskilda kompetenser som krävs för detta uttagningsprov genom fyra prov (inkorgsövning, intervju om allmän kompetens och två områdesspecifika prov) enligt tabellen nedan.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Inkorgsövning

2.

Kommunikation

Intervju om allmän kompetens

3.

Kvalitet och resultat

Inkorgsövning

4.

Inlärning och utveckling

Intervju om allmän kompetens

5.

Prioritering och organisation

Inkorgsövning

6.

Stresstålighet

Intervju om allmän kompetens

7.

Samarbete

Intervju om allmän kompetens

Krav för godkänt

35/70


Kompetens

Prov

Särskilda kompetenser

Prov som mäter färdigheter i Microsoft Office

(den mest använda programvaran vid EU-institutionerna)

Praktiskt prov där den skriftliga uttrycksförmågan bedöms (bl.a. stavning, ordförråd och grammatik).

Krav för godkänt

12/20

6/10

5.    Reservlista

Uttagningskommittén kontrollerar de sökandes behörighet utifrån de styrkande handlingarna och upprättar för varje lönegrad en reservlista med de godkända sökande som har uppnått kraven för godkänt och de högsta totalresultaten efter utvärderingsfasen till dess att det antal sökande som får föras upp på reservlistan har uppnåtts. Namnen förs upp på listan i bokstavsordning.

EU-institutionerna har tillgång till reservlistorna och de godkända sökandenas kompetenspass, där uttagningskommittén ger kvalitativ återkoppling, för anställningsförfaranden och framtida karriärutveckling. Att ditt namn förts upp på en reservlista innebär inte att du har rätt till eller är garanterad en anställning.

NÄR OCH VAR KAN JAG ANSÖKA?

För att ansöka måste du skapa ett Epsokonto. Du får bara skapa ett Epsokonto för alla dina ansökningar.

Första tidsfrist: gör en webbansökan via Epsos webbplats http://jobs.eu-careers.eu senast:

den 12 december 2017 kl. 12.00, centraleuropeisk tid .

Den sista inlämningsdagen för den andra delen av ansökningsformuläret meddelas en kort tid efter det att den första tidsfristen har gått ut till de sökande som ombeds fylla i den.


BILAGA I

ARBETSUPPGIFTER

EU-institutionerna söker sekreterare/kontorsanställda för att utföra olika uppgifter som rör administration, kommunikation och/eller finans inom deras avdelningar.

I allmänhet stöder sekreterare/kontorsanställda en eller flera personer, avdelningar eller enheter inom institutionen, ofta med hjälp av it-verktyg såsom ordbehandling, kalkylark och databaser. Det krävs därför mycket goda kunskaper i dessa it-verktyg.

Uppgifterna varierar och kan till exempel omfatta följande:

Utarbeta, bearbeta, slutföra och kontrollera handlingar (redigering, layout, formatering, tabeller) med hjälp av specifik programvara.

Hantera handlingar och framställningar om åtgärder (mottagande, behandling, uppföljning och registrering av dokument, rapporter och skriftväxlingar, övervaka tidsfrister, arkivering, etc.).

Bistå med utarbetandet av pressmeddelanden, rapporter och texter för olika slags medier.

Bistå med förberedandet av presentationer av kommunikationsverksamhet internt och externt.

Hantera handlingar som avser budgetgenomförandet i enlighet med gällande budgetbestämmelser (administrativ uppföljning av anbudsförfaranden, förberedelse av kontrakt, uppföljning av transaktioner osv.).

Hantera och följa upp personal- eller ärendehandlingar.

Söka efter, sammanställa och sprida information (uppdatering av databaser, filer).

Organisera och samordna enhetens/avdelningens administrativa verksamhet (möten, tjänsteresor, inköp av produkter osv.).

Sköta och uppdatera enhetens/avdelningens kalender, svara på förfrågningar, ta emot meddelanden.

Slut på BILAGA I, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten.


BILAGA II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV

ALLMÄN INFORMATION

Varje hänvisning till en person av ett visst kön inom ramen för Epsos urvalsförfaranden ska tolkas könsneutralt.

Om sista platsen i någon etapp av uttagningsprovet upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till nästa etapp. Alla sökande som fått återuppta urvalsförfarandet efter ett positivt svar på ett överklagande kallas också till nästa etapp.

Om sista platsen vid upprättandet av reservlistan upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan. Alla sökande som fått återuppta urvalsförfarandet efter ett positivt svar på ett överklagande i det här skedet av förfarandet förs också upp på reservlistan.

1.   VEM KAN ANSÖKA?

1.1   Allmänna och särskilda villkor

De allmänna och särskilda villkoren (bland annat språkkunskaper) för varje område eller profil anges i avsnittet ”Kan jag söka?”.

De särskilda kraven på utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper kan variera beroende på den profil som söks. Ta med så mycket information som möjligt om din utbildning och yrkeserfarenhet (om sådan krävs) i din ansökan, enligt beskrivningen i avsnittet ”Kan jag söka?” i detta meddelande, om detta är relevant för arbetsuppgifterna .

a)

Examensbevis och/eller andra intyg: Examensbevis, oavsett om de har utfärdats inom EU eller i länder utanför EU, måste vara erkända av ett officiellt organ i ett av EU:s medlemsländer, t.ex. utbildningsministeriet i ett av EU:s medlemsländer. Uttagningskommittén kommer att ta hänsyn till skillnaderna mellan olika utbildningssystem.

När det gäller eftergymnasial och teknisk utbildning, yrkesutbildning eller specialistutbildning ska du uppge vilka ämnen som ingick i utbildningen, dess längd samt om det var heltidsstudier, deltidsstudier eller kvällskurser.

b)

Yrkeserfarenhet (om sådan krävs) kommer att beaktas endast om den är relevant för de aktuella arbetsuppgifterna och om arbetet

är verkligt och faktiskt,

är avlönat,

utförs i en underordnad ställning eller genom att en tjänst tillhandahålls och

uppfyller följande villkor:

Volontärarbete: om det är avlönat och arbetet innebär liknande arbetstid och varaktighet som ett vanligt arbete.

Praktik: om den är avlönad.

Obligatorisk värnplikt: om den har fullgjorts före eller efter den examen som krävs, för en period som inte överstiger den lagstadgade längden i ditt medlemsland.

Föräldraledighet/ledighet vid adoption: om den ingår i ramen för ett anställningsavtal.

Doktorandstudier: under högst tre år, förutsatt att doktorsexamen har avlagts, och oavsett om du har fått lön eller inte.

Deltidsarbete: beräknat i proportion till antalet arbetstimmar, t.ex. räknas sex månaders halvtidsarbete som tre månader.

1.2   Styrkande handlingar

I olika skeden av urvalsförfarandet måste du styrka ditt medborgarskap med en officiell handling (t.ex. pass eller id-kort) som måste vara giltig den sista ansökningsdagen för din ansökan (den sista inlämningsdagen för den första delen av ansökan om ansökningen sker i två etapper).

All yrkesverksamhet måste styrkas genom original eller vidimerade kopior av

handlingar från tidigare och nuvarande arbetsgivare, med information om arbetsuppgifternas karaktär och nivå, start- och slutdatum, med företagets officiella brevhuvud och stämpel samt den ansvarigas namn och underskrift, eller

anställningsavtal tillsammans med det första och sista lönebeskedet samt en detaljerad beskrivning av dina arbetsuppgifter,

fakturor eller beställningssedlar där de utförda arbetsuppgifterna framgår, eller andra officiella styrkande handlingar (för yrkesverksamma som inte är anställda, t.ex. egenföretagare, fria yrken),

handlingar som visar hur många dagar du arbetat specifikt med konferenstolkning och vilka språk du har tolkat från och till (för konferenstolkar där yrkeserfarenhet krävs).

I allmänhet behöver du inte lämna in några handlingar för att styrka dina språkkunskaper, utom för vissa befattningar inom språkområdet eller specialistprofiler.

Ytterligare information eller handlingar kan begäras när som helst under förfarandet. Epso kommer att meddela vilka styrkande handlingar du behöver tillhandahålla och när.

1.3   Lika möjligheter och särskilda arrangemang

Om du har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kan utgöra ett hinder för ditt deltagande i proven, ange detta i din ansökan och meddela vilken typ av särskilda arrangemang du behöver. Om funktionsnedsättningen eller tillståndet uppstår efter det att ansökningstiden har gått ut måste du snarast möjligt informera Epso på något av de sätt som anges nedan.

Observera att du måste skicka ett intyg från en nationell myndighet eller ett läkarintyg till Epso för att din begäran ska tas i beaktande. Vi granskar de styrkande handlingarna och försöker i rimligaste mån att tillmötesgå önskemål som bedöms vara berättigade.

Om du vill ha mer information kan du kontakta Epsos enhet för tillgänglighet per

e-post (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

fax (+32 22998081) eller

vanlig post:

European Personnel Selection Office (Epso)

Epso accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   VEM UTVÄRDERAR MIG?

En uttagningskommitté utses och får till uppgift att välja ut de bästa sökandena på grundval av en jämförelse av deras kompetenser, förmågor och meriter enligt de krav som anges i detta meddelande om uttagningsprov. Medlemmarna i uttagningskommittén avgör också svårighetsgraden för proven i uttagningsprovet och godkänner innehållet i dem utifrån förslag från Epso.

För att säkerställa uttagningskommitténs oberoende är det strängt förbjudet för sökande eller andra personer som inte är medlemmar i kommittén att försöka kontakta någon av medlemmarna, förutom i samband med prov som kräver direkt kontakt mellan de sökande och uttagningskommittén.

Sökande som vill lägga fram sitt fall eller hävda sina rättigheter måste göra detta skriftligen och sända den korrespondens som är avsedd för en uttagningskommitté till Epso, som vidarebefordrar den till kommittén. All direkt eller indirekt kontakt som inte stämmer överens med detta förfarande är förbjuden och kan leda till att den sökande blir utesluten från uttagningsprovet.

En intressekonflikt kan uppstå i synnerhet om en sökande och en medlem i uttagningskommittén har en familjerelation eller en hierarkisk koppling. Medlemmarna i uttagningskommittén ombes underrätta Epso om sådana situationer omedelbart när de blir medvetna om dem. Epso kommer att granska varje fall för sig och vidta lämpliga åtgärder. Om dessa regler inte följs kan det leda till att medlemmar i uttagningskommittén blir föremål för disciplinära åtgärder och att sökande blir uteslutna från uttagningsprovet (se avsnitt 4.4).

Namnen på medlemmarna i uttagningskommittén offentliggörs på Epsos webbplats (http://www.eu-careers.eu) innan proven i utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen inleds.

3.   KOMMUNIKATION

3.1   Kommunikation med Epso

Du bör kontrollera ditt Epsokonto minst två gånger i veckan för att följa dina resultat under uttagningsprovets gång. Om du inte kommer åt ditt Epsokonto på grund av tekniska problem hos Epso, måste du omedelbart meddela oss

helst via sektionen ”Kontakta oss” på Epsos webbplats (www.eu-careers.eu), eller

per telefon via Europe Direct (00 800 67 89 10 11), eller

med vanlig post till

European Personnel Selection Office (Epso)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Epso förbehåller sig rätten att inte upprepa information som redan tydligt framgår av detta meddelande om uttagningsprov, dess bilagor eller Epsos webbplats, till exempel under ”Vanliga frågor”.

Uppge alltid ditt namn (i samma format som i ditt Epsokonto), ditt ansökningsnummer och referensnumret för urvalsförfarandet när du kontaktar oss angående en ansökan.

Epso tillämpar principerna i reglerna för god förvaltningssed https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sv (som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning). I enlighet med dessa förbehåller sig Epso rätten att inte besvara brev som är oseriösa, dvs. som bara upprepar innehållet i tidigare brev eller är förolämpande eller meningslösa.

3.2   Tillgång till information

De sökande har särskild rätt att få tillgång till viss information som rör dem personligen, vilken beviljas mot bakgrund av skyldigheten att motivera beslut, för att möjliggöra överklagande av negativa beslut.

Denna motiveringsskyldighet måste vägas mot att uttagningskommitténs arbete är hemligt, vilket säkerställer kommitténs oberoende och urvalets opartiskhet. Ställningstaganden från medlemmar i uttagningskommittén om enskilda eller jämförande bedömningar av sökande kan av sekretesskäl inte lämnas ut.

Denna rätt till tillgång gäller specifikt sökande i ett allmänt uttagningsprov och lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar kan inte ge dem mer omfattande rättigheter än de som fastställs i detta avsnitt.

3.2.1   Automatiskt offentliggörande

Du kommer automatiskt att få följande information via ditt Epsokonto efter varje etapp av det urvalsförfarande som anordnas för ett visst uttagningsprov:

Prov med flervalsfrågor: ditt resultat och en tabell som visar de svar du valt och de rätta svaren med referensnummer/bokstav. Det är uttryckligen uteslutet att få tillgång till frågor och svar.

Behörighet: om du fick tillträde. Om du inte får tillträde till provet anges vilka behörighetskrav som inte är uppfyllda.

Talent Screener (Urval efter meriter): ditt resultat och en tabell med viktningen för varje fråga, de poäng du fått för dina svar och dina sammanlagda poäng.

Inledande prov: ditt resultat.

Mellanprov: ditt resultat om du inte är bland de sökande som kallas till nästa etapp.

Utvärderingscentrum/utvärderingsfas: om du inte utesluts, ditt kompetenspass som visar dina totalpoäng för varje kompetens och uttagningskommitténs kommentarer med kvantitativ och kvalitativ återkoppling om hur det gick för dig i utvärderingscentrumet/utvärderingsfasen.

Som regel ger Epso inte ut några källtexter eller provuppgifter till de sökande, eftersom dessa är avsedda att användas på nytt i framtida uttagningsprov. För vissa prov kan vi dock undantagsvis offentliggöra källtexter eller uppgifter på vår webbplats om

proven har slutförts,

resultaten har fastställts och meddelats till de sökande och

källtexterna/uppgifterna inte är avsedda att användas på nytt i framtida uttagningsprov.

3.2.2   Uppgifter på begäran

Du kan begära att få en orättad kopia av dina svar i de skriftliga prov där innehållet inte är avsett att användas på nytt i framtida uttagningsprov. Detta utesluter uttryckligen svaren på caseövningar.

De rättade svarsblanketterna och, i synnerhet, närmare uppgifter om poängsättningen omfattas av sekretessen för uttagningskommitténs arbete och kommer inte att lämnas ut.

Epso strävar efter att tillhandahålla de sökande så mycket information som möjligt, i enlighet med motiveringsskyldigheten och bestämmelserna om skydd av personuppgifter och med hänsyn till att uttagningskommitténs arbete är hemligt. Varje begäran om uppgifter kommer att granskas mot bakgrund av dessa skyldigheter.

Varje begäran om uppgifter bör lämnas in under ”Kontakta oss” på Epsos webbplats (www.eu-careers.eu) inom tio kalenderdagar efter det att dina resultat tillkännagavs på ditt Epsokonto.

4.   KLAGOMÅL OCH PROBLEM

4.1   Tekniska problem

Om du under urvalsförfarandet råkar ut för ett allvarligt tekniskt eller organisatoriskt problem bör du genast meddela Epso så att vi kan undersöka saken och vidta korrigerande åtgärder,

helst via sektionen ”Kontakta oss” på Epsos webbplats (www.eu-careers.eu), eller

med vanlig post till

European Personnel Selection Office (Epso)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Uppge alltid ditt namn (i samma format som i ditt Epsokonto), ditt ansökningsnummer och referensnumret för urvalsförfarandet när du kontaktar oss.

För problem som inte har samband med en provlokal (t.ex. gällande din ansökan eller bokning av provtid), kontakta Epso (se avsnitt 3.1) och beskriv problemet kortfattat.

För problem som uppstår vid en provlokal

säg till skrivvakterna och be dem notera ditt klagomål skriftligen, och

kontakta Epso under ”Kontakta oss” på Epsos webbplats (www.eu-careers.eu) med en kortfattad beskrivning av problemet.

4.2   Förfarande för intern omprövning

4.2.1   Fel i de datorbaserade proven med flervalsfrågor

Epso och uttagningskommittéerna gör fortlöpande noggranna kontroller av databasen med flervalsfrågor.

Om du anser att en eller fler av flervalsfrågorna innehöll fel som gjorde att du inte kunde svara på den kan du begära att uttagningskommittén ska granska frågan eller frågorna (inom ramen för förfarandet för strykning av frågor).

Uttagningskommittén kan under detta förfarande besluta att stryka den felaktiga frågan och dela upp poängen bland de kvarvarande frågorna i provet. Endast de sökande som fick den frågan kommer att påverkas av omräkningen. Poängsättningen i proven följer alltjämt de relevanta avsnitten i detta meddelande om uttagningsprov.

Klagomål om proven med flervalsfrågor kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso (se avsnitt 3.1) endast via kontaktformuläret på nätet.

Språk: det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tio kalenderdagar räknat från den dag då du gjorde det datorbaserade provet.

Övriga uppgifter: beskriv vad frågan handlade om (innehåll) så att vi kan identifiera den eller de frågor det rör sig om, och förklara så tydligt som möjligt vad du anser att felet består i.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut eller som inte innehåller en tydlig förklaring av den bestridda frågan eller frågorna och det påstådda felet kommer inte att beaktas.

I synnerhet kommer klagomål där påstådda översättningsfel enbart påpekas, utan att problemet uttryckligen specificeras, inte att beaktas.

4.2.2   Begäran om omprövning

Du kan begära omprövning av alla uttagningskommitténs eller Epsos beslut som fastställer ditt resultat och/eller avgör om du går vidare till nästa etapp av uttagningsprovet eller inte.

Begäran om omprövning kan grundas på

ett väsentligt fel i uttagningsförfarandet och/eller

att uttagningskommittén eller Epso inte har följt tjänsteföreskrifterna, meddelandet om uttagningsprov, dess bilagor och/eller rättspraxis.

Observera att du inte får bestrida giltigheten av uttagningskommitténs bedömning av hur du klarat ett prov eller relevansen av din utbildning och yrkeserfarenhet. Denna bedömning är ett värdeomdöme som uttagningskommittén har avgett och din personliga åsikt att uttagningskommittén har gjort fel i sin bedömning av dina prov, din erfarenhet och/eller utbildning bevisar inte att något fel har förekommit. Begäran om omprövning av denna orsak kommer inte att leda till ett positivt resultat.

Omprövning kan begäras enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso (se avsnitt 3.1).

Språk: det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tio kalenderdagar räknat från den dag då det beslut du bestrider publicerades på ditt Epsokonto.

Övriga uppgifter: ange tydligt vilket beslut du önskar överklaga och varför.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut kommer inte att beaktas.

Vi skickar dig ett mottagningsbevis inom 15 arbetsdagar. Det organ som fattade det överklagade beslutet (antingen uttagningskommittén eller Epso) kommer att granska och fatta ett beslut om din begäran och du kommer att få ett motiverat svar så snart som möjligt.

Om du får ett positivt svar får du återuppta urvalsförfarandet från den etapp där du inte fick fortsätta, oavsett hur långt uttagningsprovet har framskridit under tiden.

4.3   Andra former av bestridande

4.3.1   Administrativa klagomål

Som sökande i ett allmänt uttagningsprov har du rätt att lämna in ett administrativt klagomål till Epsos direktör i egenskap av tillsättningsmyndighet.

Du får lämna in ett klagomål på ett beslut, eller avsaknad av beslut, som direkt och omedelbart påverkar din rättsliga ställning som sökande endast om en tydlig överträdelse av de bestämmelser som reglerar urvalsförfarandet har skett. Epsos direktör kan inte ogiltigförklara ett värdeomdöme som avgetts av en uttagningskommitté (se avsnitt 4.2.2).

Administrativa klagomål kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: kontakta Epso (se avsnitt 3.1).

Språk: det språk du valt som språk 2 för det berörda uttagningsprovet.

Tidsfrist: inom tre månader räknat från den dag då du meddelades det beslut som du vill bestrida eller räknat från den dag då beslut skulle ha fattats.

Övriga uppgifter: ange tydligt vilket beslut du önskar överklaga och varför.

En begäran som kommer in efter det att tidsfristen har löpt ut kommer inte att beaktas.

4.3.2   Överklaganden hos domstol

Som sökande i ett allmänt uttagningsprov har du rätt att överklaga till tribunalen.

Om du vill överklaga Epsos beslut måste du först lämna in ett administrativt klagomål (se avsnitt 4.3.1).

Överklaganden hos domstol kan göras enligt följande:

Förfarande: läs mer på tribunalens webbplats (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3   Europeiska ombudsmannen

Alla EU-medborgare och andra bosatta i EU kan lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Innan du lämnar in ett klagomål till ombudsmannen måste du först ha uttömt alla administrativa möjligheter att lösa tvisten med berörda institutioner och organ (se avsnitt 4.1–4.3).

Ett klagomål till ombudsmannen påverkar inte tidsfristen för att lämna in administrativa klagomål eller överklaganden till domstol.

Klagomål till ombudsmannen kan lämnas in enligt följande:

Förfarande: läs mer på Europeiska ombudsmannens webbplats (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4   Uteslutning från urvalsförfarandet

Du kan när som helst under urvalsförfarandet uteslutas om Epso upptäcker att du

har skapat mer än ett Epsokonto,

har ansökt till flera oförenliga områden eller profiler,

inte uppfyller alla behörighetskrav,

har lämnat oriktiga uppgifter eller uppgifter som inte kan styrkas med lämpliga handlingar,

har försummat att boka eller göra dina prov,

har fuskat i proven,

i din ansökan inte angav det språk, eller ett av de språk, som krävdes som språk 2, eller inte angav den miniminivå som krävdes för språk 2,

har försökt kontakta någon av medlemmarna i uttagningskommittén på ett otillåtet sätt,

har underlåtit att meddela Epso om möjliga intressekonflikter med en medlem i uttagningskommittén,

har lämnat in din ansökan på ett annat språk än de(t) som anges i detta meddelande om uttagningsprov (användning av ett annat språk kan tillåtas för namn, officiella titlar och befattningar som anges i de styrkande handlingarna samt för examensbeteckningar), och/eller

har skrivit ditt namn på eller på annat sätt märkt provpapper i anonymt rättade skriftliga eller praktiska prov.

Alla som söker arbete vid EU-institutionerna måste ha hög integritet. Bedrägeri eller bedrägeriförsök kan leda till påföljder och till att du inte får delta i uttagningsprov i framtiden.

Slut på BILAGA II, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten.


BILAGA III

EXEMPEL PÅ UTBILDNING ENLIGT LAND OCH LÖNEGRAD VILKEN I PRINCIP ÖVERENSSTÄMMER MED DEN SOM MINST KRÄVS ENLIGT MEDDELANDENA OM UTTAGNINGSPROV

Klicka här för en lättläst version av dessa exempel.

 

AST-SC 1 till AST-SC 6

AST 1 till AST 7

AST 3 till AST 11

AD 5 till AD 16

LAND

Gymnasial utbildning (som ger tillträde till eftergymnasial utbildning)

Eftergymnasial utbildning (högre utbildning utan högskolestatus eller kortare universitetsutbildning på minst två år)

Universitets- eller högskoleutbildning (minst tre år)

Universitets- eller högskoleutbildning (minst fyra år)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature – Kandidaat

Graduat – Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60–120 ECTS)

Master’s degree (60–120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of ”Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus — Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto — Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Maisterin tutkinto — Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto —

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

Anm.: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Slut på BILAGA III, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten.