ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 218

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
7 juli 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 218/01

Tillkännagivande från kommissionen – Vägledning om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya lätta

1

2017/C 218/02

Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ( 1 )

11

2017/C 218/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8504 – EDF Energy Services/ESSCI) ( 1 )

15

2017/C 218/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV) ( 1 )

15

2017/C 218/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8429 – BNP Paribas/Caisse des Dépôts et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV) ( 1 )

16

2017/C 218/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8467 – BNP Paribas/Commerz Finanz) ( 1 )

16

2017/C 218/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV) ( 1 )

17

2017/C 218/08

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8490 – Blackstone/CPPIB/Ascend Learning) ( 1 )

17


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 218/09

Eurons växelkurs

18

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2017/C 218/10

Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

19


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 218/11

Tillkännagivande om inledande – Unionens undersökningsförfarande om handelshinder i den mening som avses i förordning (EU) 2015/1843 som tillämpas av Republiken Turkiet och består av åtgärder som påverkar importen av obestruket träfritt papper

20

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 218/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8537 – Moody's/Bureau van Dijk Electronic Publishing) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

22

2017/C 218/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8498 – Toray/Mitsui/Soda) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

23


 

Rättelser

2017/C 218/14

Rättelse till informationen om den plenarsession vid vilken Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog de dokument som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning C 209 av den 30 juni 2017 ( EUT C 209 av den 30.6.2017 )

24


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/1


TILLKÄNNAGIVANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Vägledning om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya lätta

(2017/C 218/01)

RESERVATION

Syftet med denna vägledning är att underlätta insamling, överlämning och bedömning av uppgifter från övervakningen av koldioxidutsläpp från lätta fordon genom att klargöra kommissionens tolkning av de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011. Vägledningen är avsedd som en hjälp till myndigheter och berörda aktörer. Det är dock bara Europeiska unionens domstol som är behörig att tolka unionslagstiftningen med avgörande verkan.

1.   INLEDNING

Enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (1) och artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 (2) måste medlemsstaterna, som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläpp från lätta fordon, varje år registrera och överlämna vissa uppgifter om nya personbilar och nya lätta nyttofordon till kommissionen. Dessa uppgifter används sedan för att fastställa de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen för tillverkare av nya personbilar och nya lätta nyttofordon, och även för att bedöma om tillverkarna uppnår dessa mål. Kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 (3) och kommissionens förordning (EU) nr 293/2012 (4) syftar till att säkerställa att de uppgifter som överlämnas av medlemsstaterna är enhetliga genom att fastställa bestämmelser för insamling och rapportering.

Kommissionen offentliggjorde ett meddelande 2010 (5) för att underlätta insamling, överlämning och bedömning av de obligatoriska uppgifterna vid tillämpningen av förordning (EG) nr 443/2009 och för att ge medlemsstaterna vägledning om vilka uppgifter som ska lämnas och i vilket format, samt om den beräkningsmetod som används. Den föreliggande vägledningen från kommissionen utgör en uppdatering av meddelandet (KOM(2010) 657 slutlig) och bygger på följande:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 333/2014 (6).

Förordning (EU) nr 510/2011, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) nr 253/2014 (7), för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon.

Korrelationsmetoden för införandet av det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, Worldwide harmonised light vehicles test procedure (WLTP), enligt vad som anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153 (8) samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1152 (9).

Såväl tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar som utsläppsnormerna för nya lätta nyttofordon och införandet av WLTP har konsekvenser för rapporteringen av uppgifter och för den metod som används för att beräkna de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och de specifika utsläppsmålen för tillverkare av lätta fordon. Från och med den 1 september 2017 kommer den nya europeiska provningscykeln, New European Driving Cycle (NEDC), som för närvarande används i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (10), stegvis att ersättas av det nya föreskrivna provningsförfarandet för att mäta lätta fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning, WLTP, som föreskrivs i kommissionens förordning (EU) 2017/1151 (11).

I och med införandet av WLTP kommer uppgifterna om koldioxidutsläpp att bli mer tillförlitliga och bättre motsvara verkliga körförhållanden, vilket är centralt för ett fortsatt genomförande av strategin för utsläppsnål rörlighet, i linje med Europaparlamentets rekommendation om uppföljning av undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin. Mot bakgrund av de aktuella förändringarna och som en del av genomförandet av den strategi för utsläppssnål rörlighet som antogs av kommissionen i juli 2016 (12), är syftet med detta dokument att underlätta insamling, överlämning och bedömning av uppgifterna genom att ge medlemsstaterna vägledning om vilka uppgifter som ska lämnas och vilket format som ska användas, samt genom att för tillverkarna förklara den beräkningsmetod som används för att bedöma hur väl de efterlever sina specifika utsläppsmål. Ytterligare vägledning kan ges från fall till fall.

2.   UPPGIFTER

2.1   Uppgiftskällor

Fram till dess att WLTP införs fullt ut 2018 ska medlemsstaterna när de samlar in övervakningsuppgifter i första hand utgå från intyget om överensstämmelse, eller, om det intyget inte används för registrering av fordon, dokumentationen för typgodkännande. Eftersom värdena i typgodkännandedokumentationen kan ges som intervall måste medlemsstaterna se till att de uppgifter de hämtar därifrån överensstämmer med de uppgifter som kommer från intyget om överensstämmelse.

När WLTP införs kommer ett specifikt koldioxidutsläppsvärde att beräknas och registreras i intyget om överensstämmelse för varje enskilt fordon. För att kunna övervaka och kontrollera dessa värden på ett effektivt sätt blir det nödvändigt att använda fordonsidentifieringsnummer (vehicle identification number, VIN) som bas för övervakningen avseende nya personbilar (sådana nummer används redan för nya lätta nyttofordon). Intygen om överensstämmelse kommer därför att vara den enda uppgiftskällan för att samla in och rapportera WLTP-baserade övervakningsuppgifter för koldioxid från och med 2018. Uppgift om fordonsidentifieringsnummer kan dock lämnas på frivillig basis redan för 2017 när WLTP håller på att fasas in.

Det bör noteras att behandlingen av fordonsidentifieringsnumret i enlighet med artikel 9a.2 i förordning (EU) nr 1014/2010 inte kommer att innebära behandling av personuppgifter som kan kopplas till detta nummer, eller andra uppgifter som möjliggör en koppling mellan fordonsidentifieringsnummer och personuppgifter.

2.2   Förteckning över tillverkare

De uppgifter som krävs enligt relevant lagstiftning och beskrivs närmare nedan måste övervakas och registreras för alla tillverkare med nyregistrerade fordon i unionen. Varje tillverkare måste uppfylla specifika utsläppsmål i enlighet med förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011. Det är därför viktigt att alla tillverkare kan identifieras på ett tydligt sätt (13). För en enhetlig identifiering av de berörda tillverkarna har deras namn ställts samman i en gemensam förteckning som uppdateras årligen (14). Medlemsstaterna måste använda förteckningen som utgångspunkt för rapportering enligt artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1014/2010 och artikel 9.2 i förordning (EU) nr 293/2012, tillsammans med fordonsidentifieringsnumren. Eftersom förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011 gäller tillverkare både inom och utanför EU får det inte göras någon åtskillnad beroende på var tillverkaren är etablerad. Enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1014/2010 och artikel 8 i förordning (EU) nr 293/2012 ska undantag göras för fordon som inte omfattas av EG-typgodkännande utan av nationellt typgodkännande av små serier eller enskilt typgodkännande. I stället för att använda tillverkens namn ska medlemsstaterna då använda de beteckningar som anges i de artiklarna, det vill säga ”AA-IVA” för fordonstyper som godkänts enskilt och ”AA-NSS” för fordonstyper som godkänts i små serier.

2.3   Uppgiftskrav

Enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011 måste medlemsstaternas behöriga myndigheter rapportera alla de uppgifter som anges bilaga II till dessa förordningar. Om relevanta uppgifter saknas i den uppgiftskälla som används för registreringen ska de behöriga myndigheterna begära komplettering från tillverkarna. De behöriga myndigheterna ansvarar för att alla relevanta uppgifter finns med vid registreringen och överlämnas till kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) inom den tidsfrist som anges i avsnitt 2.4. För fordon som omfattas av nationellt typgodkännande av små serier eller enskilt typgodkännande krävs endast antalet registreringar. Övrig information är frivillig.

Eftersom medlemsstaterna ansvarar för bevarande, insamling, kontroll, verifiering och överlämnande av övervakningsuppgifterna, enligt vad som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 1014/2010 och förordning (EU) nr 293/2012, förväntas de nationella myndigheterna visa tillbörlig aktsamhet för att säkerställa att de uppgifter som lämnas till kommissionen är så korrekta som möjligt.

Införandet av WLTP leder till nya uppgiftskrav. Eftersom det kommer att krävas omfattande anpassningar av systemen för fordonsregistrering och koldioxidövervakning får medlemsstaterna införa de nya övervakningsparametrarna gradvis under 2017, med ett obligatoriskt krav på samtliga nya uppgifter från och med 2018. Som ett minimum bör de uppgifter avseende 2017 som rapporteras 2018 innehålla de uppgifter som krävs för att kontrollera att utsläppsmålen uppfylls och för att förhindra missbruk av korrelationsförfarandet. Uppgiftskraven kommer att införas stegvis enligt följande tidsplan och uppgifterna blir obligatoriska från och med 2017 respektive 2018:

Avseende 2017 (uppgifter som lämnas in under 2018) och framåt kommer följande ytterligare uppgifter att krävas:

Kontrollfaktor (om sådan finns (15))

Avvikelsefaktor De (om sådan finns (16))

Avseende 2018 (uppgifter som lämnas in under 2019) och framåt kommer följande ytterligare uppgifter att krävas:

Specifika koldioxidutsläpp enligt WLTP

Totala WLTP-koldioxidutsläppsminskningar till följd av miljöinnovation

Fordonsidentifieringsnummer

WLTP-provningsvikt

Registrerad fordonskategori (17)

Identifieringsnummer för fordonsfamiljen

3.   ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

För att garantera snabbt och effektivt datautbyte mellan behöriga myndigheter, tillverkare och kommissionen rekommenderas det att de behöriga myndigheter som utsetts enligt artikel 8.7 i förordning (EG) nr 443/2009 (18) och som har hand om överföring av uppgifter, utnämner minst två tjänstemän som kontaktpersoner och delger kommissionen deras namn och kontaktuppgifter. Personerna bör vara anslutna till det centrala dataarkivet (Central Data Repository) inom Europeiska miljöbyråns europeiska nätverk för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) (19).

Enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 1014/2010 ska medlemsstaterna meddela kommissionen när uppgifter har laddats upp till det centrala dataarkivet. Detta görs lämpligast med ett e-postmeddelande till kommissionen: EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu, med kopia till Europeiska miljöbyrån: CO2-monitoring@eea.europa.eu. Uppgifterna lagras i en databas som förvaltas av Europeiska miljöbyrån på kommissionens vägnar. De preliminära och slutliga uppgifterna, enligt vad som har anmälts till tillverkarna, kommer att göras tillgängliga för allmänheten online.

Medlemsstaterna måste validera uppgifterna och skicka den fullständiga uppsättningen uppgifter senast den 28 februari varje år, i enlighet med artikel 8.2 i förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011.

3.1   Format

Uppgifterna lämnas i två separata .xml-filer: en för sammanställda uppgifter och en för detaljerade uppgifter enligt vad som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011. Vägledning med ytterligare specifikationer för dessa .xml-filer finns på CIRCABC (20).

3.2   Verifiering

Varje medlemsstat kan göra sin egen oberoende verifiering av uppgifter och .xml-kodning. Det kommer dock att finnas en mall i form av en textfil på CIRCABC-webbplatsen (21) för kvalitetssäkring innan uppgifterna för respektive rapporteringsår lämnas in. Användning av mallen uppmuntras starkt.

4.   BERÄKNINGSMETOD

Nedan ges en beskrivning av hur tillverkarnas resultat beräknas, med särskild tonvikt på år 2020 då infasningsbestämmelsen och systemen för superkrediter (för personbilar) och utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation (för personbilar och lätta nyttofordon) kommer att vara tillämpliga. I beräkningsmetoden hänvisas det till bestämmelserna i förordning (EG) nr 443/2009 för nya personbilar, men samma metod gäller för förordning (EU) nr 510/2011 för nya lätta nyttofordon, med beaktande av de specifika bestämmelser som anges där. Ett konkret exempel på hur metoden används finns i bilagan.

4.1   Genomsnittliga specifika utsläpp

För att kunna ta hänsyn till den infasningsandel (95 %) som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 443/2009 när man beräknar de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för tillverkare för 2020, inbegripet sådana tillverkare som avses i artikel 11.1 och 11.4 i den förordningen, måste fordonen väljas ut efter sina specifika koldioxidutsläpp. Endast 95 % av de nyregistrerade fordonen – de som har de lägsta utsläppen – kommer att väljas ut för beräkningen av genomsnittliga specifika utsläpp.

De specifika koldioxidutsläppen ska, om tillämpligt, vara utsläppen efter minskning till följd av miljöinnovation som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 12 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 (22). Enligt artikel 12.1 får det sammanlagda bidraget från miljöinnovationsteknik till minskningen av en tillverkares genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp vara högst 7 g CO2/km per år. Utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation som överstiger denna gräns kommer inte att beaktas.

Vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp under perioden 2020–2022 beaktas även sådana fordon som avses i artikel 5a i förordning (EG) nr 443/2009, upp till ett tak på 7,5 g CO2/km under denna period för varje tillverkare.

Detta innebär att kommissionen, när den fastställer de specifika utsläppen för att beräkna en tillverkares genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp, kommer att tillämpa de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 443/2009 i följande ordning:

Urval av fordon för beräkningen av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen (med avseende på infasningsbestämmelsen för 2020)

a)

Artikel 12: Från de specifika utsläppen görs avdrag för de utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation som anges i intygen om överensstämmelse i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.

b)

Artikel 4: Registreringarna av nya personbilar sorteras i stigande ordning på grundval av de koldioxidutsläpp som har fastställts enligt punkt a, och 95 % av alla registrerade fordon med de lägsta utsläppen tas med i beräkningen av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen.

Beräkning av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp

c)

Artikel 4: De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen beräknas för alla fordon som valts enligt punkt b, utan beaktande av bestämmelserna om superkrediter i artikel 5a och miljöinnovationer i artikel 12.

d)

Artikel 5a: För åren 2020, 2021 och 2022 och för bilar med specifika koldioxidutsläpp på mindre än 50 g CO2/km baserat på uppmätta NEDC-koldioxidvärden: de specifika koldioxidutsläppen multipliceras med tillämplig faktor enligt artikel 5a i förordning (EG) nr 443/2009.

e)

Artikel 5a: För åren 2020, 2021 och 2022 och för bilar med specifika koldioxidutsläpp på mindre än 50 g CO2/km: utsläppsminskningarna till följd av miljöinnovation multipliceras med tillämplig faktor enligt artikel 5a.

f)

Artikel 12.1: Utsläppsminskningarna till följd av miljöinnovation bestäms med följande formel:

Formula

där

eii

är utsläppsminskningarna till följd av miljöinnovation för varje registrering (fordon som inte är utrustade med miljöinnovationsteknik anses ha utsläppsminskningar på 0 g CO2/km),

rsc, i

är antalet registreringar, om tillämpligt multiplicerat med faktorn för superkrediter enligt artikel 5a,

N

är antalet registreringar som valts ut i enlighet med punkt b som tillverkaren är ansvarig för.

Om utsläppsminskningarna till följd av miljöinnovation överstiger 7 g CO2/km måste de begränsas till det värdet, såsom fastställs i artikel 12.1.

g)

Artikel 5a: Utsläppsminskningarna genom superkrediter bestäms med följande formel:

Formula

där

CO2,∅

är de genomsnittliga koldioxidutsläppen för alla utvalda fordon utan beaktande av miljöinnovation och superkrediter som beräknats i enlighet med punkt c,

ei

är de specifika koldioxidutsläppen,

rsc,i

är antalet registreringar, om tillämpligt multiplicerat med faktorn för superkrediter enligt artikel 5a,

N

är antalet registreringar som valts ut i enlighet med punkt b som tillverkaren är ansvarig för.

Om utsläppsminskningarna genom superkrediter överstiger det tak på 7,5 g CO2/km som avses i artikel 5a andra stycket måste de begränsas till det värdet. Om utsläppsminskningarna under ett år ligger under 7,5 g CO2/km räknas återstoden med under det följande året eller åren.

h)

De genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen beräknas, med beaktande av punkterna c, f och g.

4.2   Specifikt utsläppsmål

När kommissionen beräknar den genomsnittliga vikten för bestämningen av tillverkarens specifika utsläppsmål med hjälp av formeln i bilaga I, kommer den att beakta vikten av alla fordon, utan att tillämpa bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 om infasning och superkrediter i förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011.

En tillverkare som tillsammans med alla sina anslutna företag är ansvarig för färre än 1 000 nya registreringar i unionen, kan få undantag från att uppfylla ett specifikt utsläppsmål enligt artikel 2.4 i förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011. Kriterierna för att betraktas som ett anslutet företag i detta sammanhang anges i artikel 3.2 i dessa förordningar. En tillverkare som har ansökt om och beviljats undantag i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 443/2009 efter den 8 april 2014 eller i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) nr 510/2011 efter den 1 mars 2014, kommer dock att vara skyldig att uppfylla det utsläppsmål som gäller mot bakgrund av undantaget, oavsett om det antal nyregistrerade bilar i unionen som tillverkaren ansvarar för är mindre än 1 000.

5.   POOLNING

5.1   Pooler

Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011 får tillverkarna sluta sig samman i pooler. I punkterna 5 och 6 i artikel 7 definieras två typer av pooler. Artikel 7.5 avser öppna pooler som kan bildas av tillverkare som inte är anslutna tillverkare. Sådana pooler är öppna för alla övriga tillverkare som vill ansluta sig, förutsatt att villkoren i artikel 7.5 är uppfyllda.

Pooler som bildas av tillverkare som ingår i en grupp anslutna företag kan anses vara slutna pooler och omfattas då av artikel 7.6.

Tillverkare som önskar bilda en pool i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011 måste visa att de uppfyller villkoren för att bilda en sluten pool genom att sända in relevanta styrkande uppgifter tillsammans med en ifylld deklaration om poolningen till följande epostadress: EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Kommissionen räknar det år då poolen anmälts som det första året för vilket poolningsarrangemanget är tillämpligt. Om tillverkarna beslutar att upplösa poolen före den tidpunkt som anges i anmälan eller om något av villkoren för att bilda en pool enligt artikel 7 inte längre uppfylls, ska kommissionen underrättas och poolen kommer att upphöra från och med det efterföljande kalenderåret.

5.2   Poolernas resultat

Enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011 bildar tillverkare pooler ”för att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4”, och enligt artikel 7.7 ska en pool ”anses vara en enda tillverkare för uppfyllande av kraven i artikel 4”. Vid beräkningen av poolens resultat betraktas den därför som en enda tillverkare. Urvalet av fordon enligt infasningsbestämmelsen och beräkningen av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och det specifika utsläppsmålet kommer att följa samma ordning som beskrivs i avsnitt 4.

Om befintliga pooler ändras under perioden 2020–2022 kommer de utsläppsminskningar genom superkrediter som medlemmarna åtnjöt i tidigare pool eller pooler att beaktas när den återstående andelen av taket för superkrediter för poolen eller poolerna fastställs för det eller de påföljande åren.

6.   ÖVERGÅNG FRÅN NEDC TILL WLTP

Förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011 grundar sig på utsläpp som mäts i enlighet med NEDC. I och med införandet av WLTP måste därför förordningarna anpassas till det nya förfarandet, samtidigt som man säkerställer att utsläppskraven ligger fast på en jämförbar nivå och förblir lika strikta som de krav som bestäms med utgångspunkt från utsläpp uppmätta i enlighet med NEDC. I detta avsnitt beskrivs hur de specifika utsläppsmålen och taken för superkrediter (för bilar) översätts till WLTP-värden och hur utsläppsminskningarna till följd av miljöinnovation anpassas till WLTP-värden.

6.1   Urval av koldioxidutsläpp

För övervakningsuppgifterna för åren 2017 till och med 2020 kommer tillverkarens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp att beräknas baserat på värden för koldioxidutsläpp som har uppmätts i enlighet med NEDC, för att avgöra om tillverkaren uppfyller sitt specifika utsläppsmål. Från och med den 1 januari 2021 kommer tillverkarens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp att beräknas baserat på värden för koldioxidutsläpp som har uppmätts i enlighet med WLTP, för att avgöra om tillverkaren uppfyller sitt specifika utsläppsmål. För 2019 och 2020 ska de genomsnittliga specifika utsläppen baserade på WLTP-koldioxidvärden beräknas för varje tillverkare, men endast i informationssyfte.

6.2   Övergångsberäkning av det specifika utsläppsmålet

Tillverkarens specifika utsläppsmål kommer att bestämmas baserat på utsläpp uppmätta enligt WLTP från och med 2021. För att fastställa målet kommer man att jämföra tillverkarens efterlevnad av det NEDC-baserade målet under 2020 med de genomsnittliga WLTP-utsläppen för det året. De genomsnittliga WLTP-utsläppen kommer att användas som referensvärde som sedan antingen ökas eller minskas för att fastställa ett WLTP-referensmål. Om en viss tillverkare till exempel har genomsnittliga NEDC-utsläpp som är lägre än dennes NEDC-baserade mål för 2020, kommer WLTP-referensmålet att bli högre än referensvärdet. Om tillverkarens utsläpp överstiger det NEDC-baserade målet kommer referensvärdet att minskas, det vill säga det nya WLTP-referensmålet kommer att bli lägre än referensvärdet. För att säkerställa att de WLTP-baserade specifika utsläppsmålen är jämförbara över tiden kommer hänsyn även att tas till årliga förändringar i den genomsnittliga vikten av tillverkarens fordonspark.

Formlerna för att beräkna WLTP-referensmålet och därefter de specifika utsläppsmålen återfinns i bilaga I till förordning (EG) nr 443/2009, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) […/…] (23) och förordning (EU) nr 510/2011, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) […/…] (24).

6.3   Övergångsberäkning av taket för superkrediter

Superkrediter är ett sätt att ge incitament till utsläppssnåla fordon genom att räkna dem som mer än ett fordon vid bestämningen av tillverkarens genomsnittliga specifika utsläpp. Superkrediter kommer att finnas för 2020 till och med 2022 i enlighet med artikel 5a i förordning (EG) nr 443/2009. Under 2020 räcker det med enbart NEDC-koldioxidvärden för att utnyttja denna möjlighet. För fortsatt användning av systemet med superkrediter under 2021 och 2022 måste dock tillverkarna se till att intygen om överensstämmelse för fordon som är registrerade under dessa år innehåller värden för koldioxidutsläpp enligt både NEDC och WLTP.

För 2021 och 2022 innebär detta följande:

Koldioxidutsläppsvärdet enligt NEDC kommer att användas för att avgöra om ett fordon kan komma ifråga för superkrediter. Ett fordon med superkrediter måste alltså ha NEDC-utsläpp som är lägre 50 g CO2/km.

Koldioxidutsläppsvärdet enligt WLTP kommer att användas för att beräkna effekten av superkrediter i samband med bestämningen av tillverkarens genomsnittliga specifika utsläpp för 2021 och 2022.

Artikel 5a i förordning (EG) nr 443/2009 begränsar också superkrediterna till ett tak på 7,5 g CO2/km, som får användas under perioden 2020–2022. Det är sannolikt att en del av taket används under 2020 då NEDC används, och återstoden ska kunna utnyttjas under 2021 och 2022. Artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2017/1153 ger en metod för omräkning av det återstående taket för WLTP-koldioxidutsläpp under 2021 och 2022. Det återstående taket kommer sedan att användas för beräkningen i punkt g i avsnitt 4.1 i denna vägledning.

6.4   Anpassning av utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation

I artikel 6 i genomförandeförordning (EU) 2017/1153 (personbilar) och artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2017/1152 (lätta nyttofordon) föreskrivs det att man från och med den 1 januari 2021 vid beräkningen av en tillverkares genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp endast ska ta hänsyn till utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation i den mening som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och förordning (EU) nr 510/2011, som inte omfattas av WLTP. För åren 2021, 2022 och 2023 kommer de utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation som beräknats enligt punkt f i avsnitt 4.1 i denna vägledning att justeras i enlighet med artikel 6 i genomförandeförordning (EU) 2017/1153 (personbilar) och artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2017/1152 (lätta nyttofordon). Från och med år 2024 kommer utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation att beaktas utan justering vid beräkningen av de genomsnittliga specifika utsläppen.

6.5   Bestämning och korrigering av NEDC-koldioxidvärden för beräkning av de genomsnittliga specifika utsläppen

I de korrelationsförfaranden som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2017/1153 (personbilar) och genomförandeförordning (EU) 2017/1152 (lätta nyttofordon) (nedan kallade korrelationsförordningarna) används ett verktyg för fordonssimulering (det så kallade korrelationsverktyget) i stället för fysisk provning. Det finns en risk för att korrelationsverktyget ger koldioxidutsläpp som är orealistiskt låga. I korrelationsförordningarna ingår därför en mekanism för att undvika att detta missbrukas.

Enligt punkt 3.2.8 i bilaga I till korrelationsförordningarna ska typgodkännandemyndigheten eller den tekniska tjänsten i vissa fall fastställa en avvikelsefaktor (De) och en kontrollfaktor, och föra in dem i typgodkännandeintyget (se tillägget till addendumet till typgodkännandeintyget i tillägg 4 till bilaga I till WLTP-förordningen). De ska registreras i post 49 i intyget om överensstämmelse av tillverkaren.

Avvikelsefaktorn och kontrollfaktorn ska övervakas av medlemsstaterna från och med 2017.

En avvikelsefaktor ska bestämmas och registreras i följande fall:

När fordonet genomgår en fysisk provning baserat på ett slumpmässigt urval i enlighet med punkt 3.2.6 i bilaga I till korrelationsförordningarna (det slumpmässiga urvalet ges av korrelationsverktyget).

När fordonet genomgår en fysisk provning till följd av en särskild begäran från typgodkännandemyndigheten i enlighet med punkt 3.2.7 i bilaga I till korrelationsförordningarna.

En kontrollfaktor ska bestämmas och registreras i följande fall:

När man konstaterar och bekräftar en avvikelse i indata efter kontroll av typgodkännandemyndigheten till följd av en fysisk provning av fordonet (punkt 3.2.8).

I alla andra fall ska posterna för avvikelsefaktorn och kontrollfaktorn i typgodkännandeintyget och intyget om överensstämmelse lämnas tomma.

Om avvikelsfaktorn är högre än 0,04 eller om kontrollfaktorn är 1 ska den berörda tillverkarens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp korrigeras i enlighet med artikel 7 i korrelationsförordningarna.

Kontrollfaktorn ska sättas till 0 när indata har kontrollerats och bekräftats vara giltiga eller om avvikelsen i indata är till tillverkarens nackdel.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.6.2009, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 145, 31.5.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 1014/2010 av den 10 november 2010 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 293, 11.11.2010, s. 15).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 293/2012 av den 3 april 2012 om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya lätta nyttofordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 (EUT L 98, 4.4.2012, s. 1).

(5)  Meddelande från kommissionen om övervakning och rapportering av uppgifter om registrering av nya personbilar, KOM(2010) 657 slutlig.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 333/2014 av den 11 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (EUT L 103, 5.4.2014, s. 15).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 253/2014 av den 26 februari 2014 om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon (EUT L 84, 20.3.2014, s. 38).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153 av den 2 juni 2017 om fastställande av en metod för bestämning av de nödvändiga korrelationsparametrarna för att återspegla ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet och om ändring av förordning (EU) nr 1014/2010 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 679).

(9)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1152 av den 2 juni 2017 om fastställande av en metod för bestämning av de nödvändiga korrelationsparametrarna för att återspegla ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet och om ändring av förordning (EU) nr 293/2012 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 644).

(10)  Kommissionens förordning (EU) 2017/1151 av den 1 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av förordning (EG) nr 692/2008 (EUT L 175, 7.7.2017, s. 1).

(11)  Kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 av den 18 juli 2008 om genomförande och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 199, 28.7.2008, s. 1).

(12)  COM(2016) 501 final.

(13)  Post 0.5 i intyget om överensstämmelse; artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 443/2009 och artikel 3.1 f i förordning (EU) nr 510/2011: en tillverkare är den person eller det organ som inför godkännandemyndigheten ansvarar för alla delar av förfarandet för EG-typgodkännande i enlighet med direktiv 2007/46/EG och som garanterar att produktionen överensstämmer med regelverket.

(14)  https://circabc.europa.eu/sd/a/00e8fe6c-3ad8-4e9f-9a39-437501f609a4/Manufacturer_list.xls

(15)  Denna parameter är inte tillgänglig för alla fordon, se vidare avsnitt 6.5 i denna vägledning.

(16)  COM(2016) 501 final.

(17)  Uppgiften blir obligatorisk för personbilar från och med 2018. Den är redan obligatorisk för lätta nyttofordon.

(18)  Enligt artikel 8.8 i förordning (EU) nr 510/2011 ska samma behöriga myndighet ansvara både för att samla in och för att meddela övervakningsuppgifter för lätta nyttofordon.

(19)  http://cdr.eionet.europa.eu/

(20)  http://circa.europa.eu/Members/irc/env/gge_ldv/library

(21)  http://circa.europa.eu/Members/irc/env/gge_ldv/library

(22)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 av den 25 juli 2011 om inrättandet av ett förfarande för godkännande och certifiering av innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 194, 26.7.2011, s. 19).

(23)  Ännu ej offentliggjord i EUT.

(24)  Ännu ej offentliggjord i EUT.


BILAGA

Exempel

Följande exempel illustrerar hur beräkningsmetoden i avsnitt 4 kommer att tillämpas 2020 för en biltillverkare (eller pool) med totalt sju registreringar:

A

B

C

D

E

F

G

Antal registreringar

Specifika koldioxid-utsläpp (g/km)

Specifika koldioxidutsläpp minus utsläpps-minskningar till följd av miljöinnovation (g/km)

Utsläpps-minskningar till följd av innovativ teknik (g/km)

Faktor för superkrediter för 2020

Specifika koldioxidutsläpp multiplicerat med faktorn för superkrediter (g/km)

Miljöinnovation multiplicerat med faktorn för superkrediter (g/km)

1

20

10

10

2

40

20

1

45

30

15

2

90

30

1

45

35

10

2

90

20

1

100

90

10

1

100

10

1

102

102

0

1

102

0

1

105

105

0

1

105

0

1

120

110

10

1

 

 

Den ordningsföljd som beskrivs i vägledningen tillämpas på följande sätt:

Urval av fordon med hänsyn tagen till 95 % infasning:

Punkt a motsvaras av kolumn C

Punkt b ger beräkningen av 95 % infasning under 2020:

7 * 0,95 = 6 (heltalssiffran används)

De sex första registreringarna (markerade med grått) kommer att beaktas för beräkningarna.

Beräkning av genomsnittliga specifika utsläpp:

Punkt c ger beräkningen av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen för alla de fordon som valts ut i enlighet med punkt a utan beaktande av utsläppsminskningar till följd av bestämmelserna om superkrediter och miljöinnovationer:

(1*20 + 1*45 + 1*45 + 1*100 + 1*102 + 1*105) / (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 417/6 = 69,500 g CO2/km

Punkt d motsvaras av kolumn F

Punkt e motsvaras av kolumn G

Punkt f ger beräkningen av tillverkarens utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation:

(1*10*2 + 1*15*2 + 1*10*2 + 1*10 + 1*0 + 1*0) / (1*2 + 1*2+ 1*2 + 1 + 1 + 1) = 80/9 = 8,889 g CO2/km

Eftersom utsläppsminskningarna till följd av miljöinnovation överstiger det värde som anges i artikel 12.1, medräknas utsläppsminskningar motsvarande den övre gränsen på 7 g CO2/km.

Punkt g ger beräkningen av tillverkarens utsläppsminskningar genom superkrediter:

69,500 - [(1*20*2 + 1*45*2 + 1*45*2 + 1*100 + 1*102 + 1*105) / (1*2 + 1*2 + 1*2 + 1 + 1 + 1)] = 69,500 - 527/9 = 10,944 g CO2/km

Eftersom utsläppsminskningarna genom superkrediter överstiger taket på 7,5 g CO2/km, medräknas utsläppsminskningar motsvarande taket (7,5 g CO2/km).

Inga ytterligare utsläppsminskningar genom superkrediter kommer att räknas med under kommande år för samma tillverkare.

Punkt h ger beräkningen av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen med beaktande av de utsläppsminskningar till följd av miljöinnovation och superkrediter som har beräknats enligt punkt f och g och som får tas med i beräkningen:

69,500 – 7,5 – 7 = 55,000 g CO2/km


7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/11


MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Riktlinjer för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/02)

1.   INLEDNING

1.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 av den 26 november 2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) (nedan kallad förordning (EU) nr 1286/2014) (1) fastställs enhetliga regler för det faktablad med basfakta som Priip-produktutvecklare ska utarbeta vad gäller format och innehåll, och om hur Priip-produktutvecklare och personer som säljer eller ger rådgivning om Priip-produkter ska tillhandahålla faktabladet till icke-professionella investerare.

2.

Genom faktabladet införs en gemensam standard för information till icke-professionella investerare för en rad olika Priip-produkter. Detta gör det möjligt för sådana investerare att förstå och jämföra huvuddrag, risker, potentiella framtida resultat och kostnader för Priip-produkter, så att de kan fatta välgrundade investeringsbeslut.

3.

Syftet med detta meddelande är att underlätta genomförandet och efterlevnaden av förordning (EU) nr 1286/2014 genom att ge vägledning för att undvika eventuella skillnader i tolkning inom unionen. Meddelandet grundar sig på synpunkter från berörda parter som framkom vid ett tekniskt seminarium om genomförandet av Priip-reglerna vilket anordnades av kommissionen den 11 juli 2016, och även på förfrågningar som har inkommit därefter till kommissionen, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

4.

Detta meddelande varken innehåller eller innebär några nya rättsliga bestämmelser. Kommissionens riktlinjer påverkar inte eventuella tolkningar som Europeiska unionens domstol kan komma att göra av bestämmelserna i förordning (EU) nr 1286/2014 i framtiden, eller av bestämmelser i delegerade akter eller genomförandeakter som antagits enligt förordningen.

2.   RIKTLINJER

5.

Produkter som omfattas av förordning 1286/2014

Personer som utvecklar, ger råd om eller säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare ansvarar för att bedöma vilka produkter som omfattas av bestämmelserna i förordning 1286/2014. Vid bedömningen ska de särskilt beakta varje produkts specifika ekonomiska särdrag och avtalsvillkor.

6.

Produkter som erbjuds till icke-professionella investerare utan ersättning

En produkt som förvärvas av en icke-professionell investerare utan betalning, vilket innebär att det varken förekommer någon initial betalning eller någon risk för framtida finansiella åtaganden för investeraren, betraktas inte som en investering i den mening som avses i artikel 4.1 i förordning 1286/2014, och kräver därför inte något faktablad.

7.

Priip-produkter som erbjuder flera alternativ

Om en Priip-produkt erbjuder den icke-professionella investeraren en rad alternativa investeringar, så att det inte är möjligt att tillhandahålla all information som avses i artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1286/2014 för varje underliggande investeringsalternativ i ett enda fristående, kortfattat dokument, finns möjlighet till undantag enligt artikel 6.3 i samma förordning vad gäller formatet som ett enda faktablad. Undantagets räckvidd innebär att de som utvecklar sådana Priip-produkter måste följa alla andra bestämmelser i förordning 1286/2014. Det faktablad som tas fram i enlighet med artikel 10 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 (2) (nedan kallad kommissionens delegerade förordning), jämförd med artikel 14.1 i samma förordning, måste därför också uppfylla kraven i artiklarna 13 och 14 i förordning 1286/2014.

8.

Försäkringsbaserade investeringsprodukter med Priip-produkter och icke-Priip-produkter som underliggande investeringsalternativ

Enligt förordning (EU) nr 1286/2014 omfattas alla försäkringsbaserade investeringsprodukter av enhetliga krav rörande tillhandahållande av faktablad till icke-professionella investerare, oavsett om de underliggande investeringsalternativen för dessa Priip-produkter själva är Priip-produkter.

9.

Ändringar av befintliga Priip-produkter som en del av definitionen av ”Priip-produktutvecklare”

I artikel 4.4 i förordning (EU) nr 1286/2014 definieras ”Priip-produktutvecklare” som en enhet som utvecklar en Priip-produkt eller en enhet som ändrar en befintlig Priip-produkt, bland annat, men inte endast, genom att förändra dess risk- och avkastningsprofil eller kostnaderna vid en investering i Priip-produkten.

Definitionen innehåller exempel på ändringar av en befintlig Priip-produkt som skulle medföra att en enhet betraktas som en Priip-produktutvecklare enligt förordning 1286/2014, men den begränsar sig inte till dessa exempel. Syftet med förordning (EU) nr 1286/2014 är att se till att informationen i faktabladet är korrekt, rättvisande, tydlig och inte är vilseledande för icke-professionella investerare och att den gör det möjligt för dem att jämföra olika Priip-produkter och förstå deras olika egenskaper fullt ut. Att en befintlig Priip-produkt noteras på en andrahandsmarknad behöver dock inte automatiskt innebära en ändring som förändrar produktens risk- och avkastningsprofil eller kostnaderna vid en investering i den.

10.

Territoriell tillämpning

Förordning (EU) nr 1286/2014 är tillämplig på alla Priip-produktutvecklare och personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter som görs tillgängliga för icke-professionella investerare inom unionens territorium, inbegripet sådana enheter och personer från tredje land. Om icke-professionella investerare inom unionens territorium beslutar att teckna eller köpa Priip-produkter från tredjeland gäller alltså bestämmelserna i förordning 1286/2014. I dessa fall gäller artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1286/2014 och en person som ger råd om eller säljer Priip-produkterna måste förse icke-professionella investerare med ett faktablad.

Om det förekommer sektorsspecifika regler som fastställer villkor för hur Priip-produktutvecklare och personer som ger råd om eller säljer Priip-produkter från tredjeland får bedriva sin verksamhet inom unionen måste även dessa respekteras och följas (3).

Om en Priip-produkt endast är tillgänglig för investerare utanför unionen krävs inget faktablad.

11.

Utestående erbjudanden den 1 januari 2018

Det finns inga bestämmelser i förordning (EU) nr 1286/2014 om något särskilt övergångssystem för Priip-produkter som har gjorts tillgängliga för icke-professionella investerare före den 1 januari 2018 och som fortsätter att vara tillgängliga efter den tidpunkten. Sådana Priip-produkter omfattas alltså av förordningen.

12.

Erbjudanden som upphör den 31 december 2017

Om en Priip-produkt inte längre är tillgänglig för icke-professionella investerare från och med den 1 januari 2018 och om ändringar av befintliga åtaganden endast görs enligt de avtalsvillkor som överenskommits före den tidpunkten, krävs inget faktablad.

Om avtalsvillkoren tillåter investeraren att gå ur Priip-produkten, men produkten inte längre är tillgänglig för andra icke-professionella investerare efter den 1 januari 2018, krävs inget faktablad.

13.

Fondföretags användning av faktablad

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) som är skyldiga att ta fram ett dokument med basfakta för investerare enligt nationell lagstiftning är undantagna från bestämmelserna i förordning (EU) nr 1286/2014 i enlighet med dess artikel 32.1 till och med den 31 december 2019. Det finns dock ingen bestämmelse i förordning (EU) nr 1286/2014 som gör det möjligt att ersätta fondföretagens faktablad med Priip-faktabladet.

14.

Översättning av faktabladen

Enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 1286/2014 måste faktablad tillhandahållas på ett språk som föreskrivs av den medlemsstat där Priip-produkten distribueras så att icke-professionella investerare kan förstå innehållet. Att en webbplats som drivs av en person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt också kan konsulteras av icke-professionella investerare från andra medlemsstater än den medlemsstat där Priip-produkten distribueras av denna person (utan att produkten för den skull är tillgänglig för dessa icke-professionella investerare), innebär i sig inte ett krav på att tillhandahålla faktabladet på det språk som föreskrivs i dessa andra medlemsstater.

Det finns ingen bestämmelse i förordning (EU) nr 1286/2014 som uttryckligen föreskriver vem som ska översätta faktabladen för Priip-produkter som görs tillgängliga över gränserna. Det framgår emellertid av artikel 11 i förordningen att Priip-produktutvecklaren ansvarar för att översättningen är korrekt. I artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1286/2014 fastställs det även att det översatta faktabladet måste offentliggöras på Priip-produktutvecklarens webbplats.

15.

Skadeståndsansvar i samband med informationen om de underliggande investeringsalternativen

Enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 1286/2014 kan skadeståndsansvar uppstå för Priip-produktutvecklare vad gäller särskild information om olika investeringsalternativ, om informationen skulle visa sig vara vilseledande, innehålla felaktigheter eller vara oförenlig med relevanta delar av rättsligt bindande handlingar med informationsunderlag inför ingående av avtal eller avtalshandlingar, eller med kraven i förordning (EU) nr 1286/2014 och kommissionens delegerade förordning.

16.

Distributionskanaler

Förordning (EU) nr 1286/2014 gör ingen åtskillnad mellan Priip-produkter som säljs med eller utan rådgivning till icke-professionella investerare, eller som förvärvas av den icke-professionella investeraren på eget initiativ eller på annat sätt. För varje Priip-produkt som görs tillgänglig för icke-professionella investerare måste Priip-produktutvecklaren utforma och offentliggöra ett faktablad för den produkten på sin webbplats, och den person som ger råd om eller säljer produkten måste förse icke-professionella investerare med det faktabladet.

17.

Priip-produkter som endast säljs via mellanhänder

Även om en Priip-produkt säljs uteslutande av andra personer än Priip-produktutvecklaren måste denne enligt artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1286/2014 utarbeta och offentliggöra ett faktablad för produkten på sin webbplats.

18.

Distribution av en Priip-produkt utan faktablad

En person som ger råd om eller säljer en Priip-produkt ska alltid förse icke-professionella investerare med faktabladet i enlighet med artikel 13 i förordning 1286/2014. Att distribuera en Priip-produkt utan faktablad är ett brott mot reglerna i förordning 1286/2014.

19.

En produkt som inte är en Priip-produkt erbjuds tillsammans med en Priip-produkt

Om en produkt som inte är en Priip-produkt erbjuds tillsammans med en Priip-produkt och informationen i artikel 8.3 a–h i förordning (EU) nr 1286/2014 inte påverkas av den produkten, ska Priip-produktens faktablad endast innehålla information om den andra produkten under avsnittet ”Övrig relevant information”.

20.

Ändringar av faktabladet

Förordning (EU) nr 1286/2014 tillåter inte att faktabladet ändras, inte ens rubriker och avsnittens ordning.

21.

Faktabladets längd

Förordning (EU) nr 1286/2014 säger tydligt och klart att faktabladet ska upprättas som ett kortfattat dokument, vara skrivet på ett koncist sätt och på högst tre A4-sidor vid utskrift.

22.

Angivande av behörig myndighet

Artikel 8.3 a i förordning (EU) nr 1286/2014 kräver endast att information om Priip-produktutvecklarens behöriga myndighet ingår i faktabladet, dvs. information om den behöriga myndigheten i den medlemsstat där Priip-produktutvecklaren är etablerad, oavsett om Priip-produktutvecklaren bedriver verksamhet över gränserna.

23.

Faktablad på begäran eller i realtid

Enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1286/2014 ska Priip-produktutvecklare ändra faktabladet om en översyn visar att detta krävs. Det ändrade faktabladet ska göras tillgängligt utan dröjsmål. Det finns inga krav, varken i förordning (EU) nr 1286/2014 eller i kommissionens delegerade förordning, på att Priip-produktutvecklare ska tillhandahålla faktablad på begäran eller i realtid. Om kommissionens delegerade förordning inte säger något annat om hur ofta produktutvecklaren måste se över och ändra faktabladet, beror detta på produktens egenskaper och i vilken mån informationen i faktabladet är alltjämt korrekt och inte är vilseledande.

Samtidigt finns det inget förbud mot faktablad på begäran eller i realtid, så länge dessa faktablad är förenliga med bestämmelserna i förordning 1286/2014, bland annat när det gäller offentliggörande på Priip-produktutvecklarens webbplats.


(1)  EUT L 352, 9.12.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/653 av den 8 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (EUT L 100, 12.4.2017, s. 1).

(3)  Till exempel Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19), Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349), Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiven 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).


7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/15


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8504 – EDF Energy Services/ESSCI)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/03)

Kommissionen beslutade den 29 juni 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8504. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/15


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/04)

Kommissionen beslutade den 30 juni 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8485. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/16


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8429 – BNP Paribas/Caisse des Dépôts et Consignations/Société Générale/Euronext/Euroclear/S2IEM/CACEIS/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/05)

Kommissionen beslutade den 30 juni 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8429. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/16


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8467 – BNP Paribas/Commerz Finanz)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/06)

Kommissionen beslutade den 29 juni 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8467. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/17


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/07)

Kommissionen beslutade den 30 juni 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8439. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/17


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8490 – Blackstone/CPPIB/Ascend Learning)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/08)

Kommissionen beslutade den 20 juni 2017 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32017M8490. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/18


Eurons växelkurs (1)

6 juli 2017

(2017/C 218/09)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1385

JPY

japansk yen

129,01

DKK

dansk krona

7,4369

GBP

pund sterling

0,88013

SEK

svensk krona

9,6310

CHF

schweizisk franc

1,0975

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,5298

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,147

HUF

ungersk forint

309,37

PLN

polsk zloty

4,2478

RON

rumänsk leu

4,5933

TRY

turkisk lira

4,1367

AUD

australisk dollar

1,5008

CAD

kanadensisk dollar

1,4728

HKD

Hongkongdollar

8,8918

NZD

nyzeeländsk dollar

1,5697

SGD

singaporiansk dollar

1,5749

KRW

sydkoreansk won

1 317,44

ZAR

sydafrikansk rand

15,3470

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,7443

HRK

kroatisk kuna

7,4055

IDR

indonesisk rupiah

15 242,24

MYR

malaysisk ringgit

4,8938

PHP

filippinsk peso

57,733

RUB

rysk rubel

68,4881

THB

thailändsk baht

38,800

BRL

brasiliansk real

3,7639

MXN

mexikansk peso

20,9250

INR

indisk rupie

73,7325


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/19


Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (1)

(2017/C 218/10)

Offentliggörandet av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (2) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 39 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en regelbunden uppdatering av förteckningen på webbplatsen för generaldirektoratet för inrikes frågor.

GREKLAND

Uppgifterna ersätter den förteckning som offentliggjordes i EUT C 360 av den 10 december 2013

Den nationella myndigheten med ansvar för gränskontroller: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia – Hellenska polisen), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma – grekiska kustbevakningen), Τελωνεία (Telonia – Tullmyndigheten), Πολεμικό Ναυτικό (Polemiko Naytiko – Grekiska flottan).

Förteckning över tidigare offentliggöranden

 

EUT C 247, 13.10.2006, s. 17.

 

EUT C 77, 5.4.2007, s. 11.

 

EUT C 153, 6.7.2007, s. 1.

 

EUT C 164, 18.7.2007, s. 45.

 

EUT C 153, 6.7.2007, s. 21.

 

EUT C 331, 31.12.2008, s. 15.

 

EUT C 87, 1.4.2010, s. 15.

 

EUT C 180, 21.6.2012, s. 2.

 

EUT C 98, 5.4.2013, s. 2.

 

EUT C 256, 5.9.2013, s. 14.

 

EUT C 360, 10.12.2013, s. 17.


(1)  Se förteckningen över tidigare offentliggöranden i slutet av denna uppdatering.

(2)  EUT L 77, 23.3.2016, s. 1.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/20


TILLKÄNNAGIVANDE OM INLEDANDE

Unionens undersökningsförfarande om handelshinder i den mening som avses i förordning (EU) 2015/1843 som tillämpas av Republiken Turkiet och består av åtgärder som påverkar importen av obestruket träfritt papper

(2017/C 218/11)

Europeiska kommissionen beslutade i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) 2015/1843 (1) att inleda ett undersökningsförfarande efter ett klagomål från en branschorganisation om ett handelshinder.

1.   Berörda produkter

Obestruket träfritt papper omfattas av följande nummer i Harmoniserade systemet: 480255151000, 480255251000, 480255301000, 480255901000, 480256202000, 480256801000 och 480257001000.

2.   Land

Republiken Turkiet

3.   Sammanfattning av klagomålet

Klagomålet gäller det importövervakningssystem som Turkiet införde den 28 september 2015 för obestruket träfritt papper. Enligt klagomålet innebar detta importövervakningssystem att ett specifikt importlicenskrav infördes som endast skulle vara tillämpligt på papper som importeras till Turkiet med ett tullvärde på 1 200 USD per ton eller mindre. Denna tröskel skulle omfatta all import från Europeiska unionen.

Enligt klagomålet är det omöjligt för en importör att erhålla en sådan importlicens på grund av de särskilda uppgiftskraven enligt licensförfarandet. Den klagande hävdar att de turkiska myndigheterna kräver uppgifter för att erhålla en importlicens som endast papperstillverkarna har tillgång till. Importörerna har därför enligt klagomålet inget annat alternativ än att deklarera ett tullvärde på över 1 200 USD per ton importerat papper, även om det verkliga värdet är lägre än detta belopp.

Den klagande hävdar också att ett sådant deklarerat värde som överstiger det verkliga värdet som en bieffekt medför en ytterligare kostnad för den som importerar produkten, eftersom återbetalningen av mervärdesskatt vid import är begränsad till den mervärdesskatt som tas ut på det faktiska försäljningspriset, och det faktiska försäljningspriset alltid är lägre än det uppgivna importpriset. Mervärdesskatten på skillnaden mellan dessa priser därför skulle utgöra en extra skatt som tas ut på importerat papper.

Den klagande hävdar att de åtgärder som antagits av Turkiet skulle vara oförenliga med artiklarna 5 och 50 i avtalet om tullunionen, artikel III:2 och XI:1 i Gatt 1994 samt WTO-avtalet om importlicensförfaranden.

4.   Förfarande

Berörda parter kan lämna information skriftligen om särskilda frågor eller tillhandahålla styrkande bevisning.

Kommissionen kommer även att höra de parter som skriftligen begär detta, under förutsättning att de är en part som berörs direkt av resultatet av förfarandet.

5.   Tidsfrist

Uppgifter rörande detta ärende och framställningar om att bli hörd ska vara kommissionen till handa senast 45 dagar efter offentliggörandet av detta tillkännagivande och ska inges skriftligen till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

TRADE.F.2 – Trade Barrier Complaints

CHAR 6/135

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post: trade-tbr@ec.europa.eu


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1843 av den 6 oktober 2015 om fastställande av unionsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa unionens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) (EUT L 272, 16.10.2015, s. 1).


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/22


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8537 – Moody's/Bureau van Dijk Electronic Publishing)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/12)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 29 juni 2017 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Moody’s Corporation (”Moody’s”, Amerikas förenta stater) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Bureau Van Dijk Electronic Publishing BV (”BvD”, Nederländerna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Moody’s: kreditbetyg, forskning, verktyg, analys och facktjänster på finansmarknader.

—   BvD: företagsinformation och andra tjänster på området företagsinformation.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.8537 – Moody’s/Bureau van Dijk Electronic Publishing, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/23


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8498 – Toray/Mitsui/Soda)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 218/13)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 29 juni 2017 en anmälan om en föreslagen transaktion enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) (nedan kallad koncentrationsförordningen) genom vilken Toray Industries, Inc. (Toray, Japan) och Mitsui & Co., Ltd (Mitsui, Japan) har för avsikt att förvärva gemensam kontroll, i den mening som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, över Soda Aromatic Co., Ltd (Soda, Japan).

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Toray: Globalt företag med huvudkontor i Japan och verksamhet i över 20 länder. Företaget är verksamt inom tillverkning, bearbetning och försäljning av fibrer och textil, plaster och kemikalier, it-relaterade produkter och kompositmaterial av kolfibrer. Dessutom erbjuder företaget tjänster inom miljö, teknik och biovetenskap.

—   Mitsuigruppen: Global japansk grupp verksam inom logistik och finansiering, utveckling av stora internationella infrastrukturprojekt och andra projekt på många olika områden: stål, mineraler och metaller, transportsystem, kemikalier, energi, livsmedel, hälso- och sjukvård, konsumentfrågor, it, kommunikation och företagsutveckling, allt på global nivå.

—   Soda: Japanskt företag verksamt inom tillverkning, försäljning, forskning och utveckling av doft-, smak- och aromkemikalier i Asien och Europa.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.8498 – Toray/Mitsui/Soda, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


Rättelser

7.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/24


Rättelse till informationen om den plenarsession vid vilken Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog de dokument som publicerades i Europeiska unionens officiella tidning C 209 av den 30 juni 2017

( Europeiska unionens officiella tidning C 209 av den 30 juni 2017 )

(2017/C 218/14)

Innehållsförteckningen på omslaget under rubriken ”I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

I stället för:

EESK:s 523:e plenarsession den 22–23 februari 2017

ska det stå:

EESK:s 524:e plenarsession den 29–30 mars 2017”.

Innehållsförteckningen på omslaget under rubriken ”III Förberedande akter

I stället för:

EESK:s 523:e plenarsession den 22–23 februari 2017

ska det stå:

EESK:s 524:e plenarsession den 29–30 mars 2017”.

Sidan 1

I stället för:

EESK:S 523:E PLENARSESSION DEN 22–23 FEBRUARI 2017

ska det stå:

EESK:s 524:e PLENARSESSION DEN 29–30 MARS 2017”.

Sidan 15

I stället för:

EESK:S 523:E PLENARSESSION DEN 22–23 FEBRUARI 2017

ska det stå:

EESK:s 524:e PLENARSESSION DEN 29–30 MARS 2017”.