ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 196

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
20 juni 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2017/C 196/01

Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna i rådets beslut 2012/285/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau

1

 

Europeiska kommissionen

2017/C 196/02

Eurons växelkurs

2

2017/C 196/03

Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006)  ( 1 )

3


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 196/04

Herkules III-programmet – Ansökningsomgång – 2017 – Tekniskt stöd i kampen mot bedrägerier riktade mot EU

4

2017/C 196/05

Herkules III-programmet – Ansökningsomgång – 2017 – Juridisk utbildning

6

2017/C 196/06

Herkules III-programmet – Ansökningsomgång – 2017 – Utbildning och konferenser om kampen mot bedrägerier riktade mot EU

8

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 196/07

Meddelande om kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1328 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryska federationen: ändring av namnet på ett företag som omfattas av en individuell antidumpningstullsats

10


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

20.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/1


Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna i rådets beslut 2012/285/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau

(2017/C 196/01)

Följande information lämnas för kännedom till de personer som förtecknas i bilagorna II och III till rådets beslut 2012/285/Gusp (1) och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 377/2012 (2) om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau.

Europeiska unionens råd har efter att ha sett över förteckningen över de personer som står uppförda på förteckningarna i de ovannämnda bilagorna beslutat att de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut 2012/285/Gusp och i förordning (EU) nr 377/2012 fortsatt ska tillämpas gentemot de berörda personerna.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 377/2012 med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 4 i förordningen).

De berörda personerna kan lämna in en begäran till rådet, tillsammans med styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på ovannämnda förteckningar. Begäran ska senast den 28 april 2018 sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Alla synpunkter som läggs fram kommer att beaktas vid rådets regelbundet återkommande översyn av förteckningarna i enlighet med artikel 5.2 i beslut 2012/285/Gusp respektive artikel 11.4 i förordning (EU) nr 377/2012.


(1)  EUT L 142, 1.6.2012, s. 36.

(2)  EUT L 119, 4.5.2012, s. 1.


Europeiska kommissionen

20.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/2


Eurons växelkurs (1)

19 juni 2017

(2017/C 196/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1199

JPY

japansk yen

124,26

DKK

dansk krona

7,4371

GBP

pund sterling

0,87518

SEK

svensk krona

9,7443

CHF

schweizisk franc

1,0870

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,4518

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,172

HUF

ungersk forint

307,09

PLN

polsk zloty

4,2125

RON

rumänsk leu

4,5901

TRY

turkisk lira

3,9297

AUD

australisk dollar

1,4705

CAD

kanadensisk dollar

1,4827

HKD

Hongkongdollar

8,7350

NZD

nyzeeländsk dollar

1,5411

SGD

singaporiansk dollar

1,5483

KRW

sydkoreansk won

1 269,76

ZAR

sydafrikansk rand

14,5349

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,6342

HRK

kroatisk kuna

7,4148

IDR

indonesisk rupiah

14 872,95

MYR

malaysisk ringgit

4,7904

PHP

filippinsk peso

56,012

RUB

rysk rubel

65,1757

THB

thailändsk baht

38,009

BRL

brasiliansk real

3,6957

MXN

mexikansk peso

20,1198

INR

indisk rupie

72,1465


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


20.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/3


Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006  (1) )

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 196/03)

Beslut om beviljande av tillstånd

Hänvisning till beslutet (2)

Datum för beslutet

Ämnesnamn

Tillståndshavare

Tillståndsnummer

Godkända användningsområden

Datum då omprövningsperioden löper ut

Skäl för beslutet

C(2017) 3910

13 juni 2017

Kaliumdikromat

EG-nr 231-906-6,

CAS-nr 7778-50-9

Sofradir

Avenue de la Vauve,

91120 Palaiseau, Frankrike

REACH/17/14/0

Industriell användning av kaliumdikromatbaserade blandningar under faserna av inledande och avslutande etsning av kadmiumzinktelluridskikt vid tillverkning av optoelektroniska komponenter för avläsning och en infraröd detektorkrets med kvicksilverkadmiumtelluridteknik (MCT-teknik).

21 september 2024

I enlighet med artikel 60.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 uppväger de socioekonomiska fördelarna hälsoriskerna i samband med ämnets användning och det saknas lämpliga alternativa ämnen eller tekniker som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara.

REACH/17/14/1

Industriell användning av kaliumdikromatbaserade blandningar under etsning av båda sidorna av indiumantimonidsubstrat (InSb) vid tillverkning av optoelektroniska komponenter för avläsning och en infraröd detektorkrets med indiumantimonidteknik (InSb-teknik)

21 september 2021


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Beslutet finns på Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_sv.htm


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

20.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/4


HERKULES III-programmet

Ansökningsomgång – 2017

Tekniskt stöd i kampen mot bedrägerier riktade mot EU

(2017/C 196/04)

1.   Syfte och beskrivning

Denna ansökningsomgång bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 om inrättande av Herkules III-programmet (1), särskilt artikel 8 a (Stödberättigande insatser), och på finansieringsbeslutet för 2017 om antagande av det årliga arbetsprogrammet för genomförandet av Herkules III-programmet 2017 (2), särskilt avsnitt 6.1.1, 1–4 (Särskilda insatser för tekniskt stöd). Finansieringsbeslutet för 2017 möjliggör en ansökningsomgång rörande området ”Tekniskt stöd”.

2.   Vem kan söka?

De organ som är berättigade till finansiering enligt programmet är nationella eller regionala myndigheter (nedan kallade sökande) i medlemsstater som främjar en stärkt EU-insats för att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen.

3.   Stödberättigande åtgärder

Syftet med denna ansökningsomgång är att bjuda in nationella och regionala förvaltningar att lämna in ansökningar för åtgärder på något av följande fyra teman:

1.

Inköp och underhåll av utredningsverktyg och metoder, inklusive specialutbildning som behövs för att kunna använda utredningsverktygen (”Utredningsverktyg och metoder”).

2.

Inköp och underhåll av utrustning och djur för att genomföra kontroller av containrar, lastbilar, tågvagnar och fordon vid unionens yttre gränser för att upptäcka smugglade och förfalskade varor (”Detektionsverktyg”).

3.

Inköp, underhåll och sammankoppling av system för avläsning av registerskyltar (”Automated Number Plate Recognition Systems – ANPRS”) eller containerkoder. Särskild utbildning som behövs för att driva dessa system ingår.

4.

Inköp av tjänster för att stärka medlemsstaternas kapacitet att analysera, lagra och förstöra beslagtagna cigaretter (”Analys och destruering av beslagtagna varor”).

En sökande kan endast lämna in en ansökan inom denna ansökningsomgång. Ansökan får endast gälla en åtgärd inom ett av de fyra ovan nämnda teman. En ansökan om en åtgärd som rör fler än ett tema kommer inte att godkännas.

4.   Budget

Den preliminära tillgängliga budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 9 150 000 euro. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan stödet höjas så att det täcker högst 90 % av de stödberättigande kostnaderna. Ansökningsomgången omfattar en lista över de kriterier som kommer att användas för att avgöra om det rör sig om vederbörligen motiverade undantagsfall. Ett lägsta tröskelvärde för budgeten för en åtgärd som ansökan gäller har fastställts till 100 000 euro.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

5.   Inlämnande av ansökan och tidsfrist

Ansökningarna måste lämnas in senast onsdagen den 9 augusti 2017, och kan endast lämnas in via deltagarportalen för Herkules III-programmet:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Läs mer

All dokumentation som gäller denna ansökningsomgång kan laddas ner från den deltagarportal som nämns i punkt 5 eller på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Frågor och/eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska skickas via deltagarportalen.

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande kan de komma att offentliggöras anonymt i den vägledning för sökande som finns tillgänglig på deltagarportalen och på kommissionens webbplats.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) och om upphävande av beslut nr 804/2004/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Kommissionens beslut om antagande av det årliga arbetsprogrammet och finansieringen av Herkules III-programmet 2017, C(2017) 1120 final av den 22 februari 2017.


20.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/6


HERKULES III-programmet

Ansökningsomgång – 2017

Juridisk utbildning

(2017/C 196/05)

1.   Syfte och beskrivning

Denna ansökningsomgång bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 om inrättande av Herkules III-programmet (1), särskilt artikel 8 a (”Stödberättigande insatser”), och på finansieringsbeslutet för 2017 om antagande av det årliga arbetsprogrammet för genomförandet av Herkules III-programmet 2017 (2), särskilt avsnittet 6.2.1 om fortbildningsinsatser. Finansieringsbeslutet för 2017 möjliggör en ansökningsomgång rörande området ”Juridisk utbildning”.

2.   Vem kan söka?

De organ som är berättigade till finansiering enligt programmet är

nationella eller regionala myndigheter i en medlemsstat som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen,

eller

forsknings- och undervisningsinstitut och icke vinstdrivande organ som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen, förutsatt att de sedan minst ett år tillbaka haft sitt säte och bedrivit verksamhet i en medlemsstat.

3.   Stödberättigande åtgärder

Syftet med denna ansökningsomgång är att bjuda in stödberättigade sökande att lämna in ansökningar för åtgärder på något av följande tre teman:

1.

Utveckla högt profilerade forskningsaktiviteter, bland annat studier i jämförande rättsanalys (och spridning av resultaten och en avslutande konferens, i lämpliga fall).

2.

Öka samarbetet och medvetenheten bland fackfolk och akademiker (genom konferenser, bland annat genom att ordna det årliga mötet mellan ordförandena för sammanslutningarna för europeisk straffrätt och för skyddet av EU:s ekonomiska intressen).

3.

Utarbeta periodiska vetenskapliga publikationer och andra verktyg för att sprida vetenskaplig kunskap.

En sökande kan endast lämna in en ansökan inom denna ansökningsomgång. Ansökan får endast gälla en åtgärd inom ett av de tre ovan nämnda teman. En ansökan om en åtgärd som rör fler än ett tema kommer inte att godkännas.

4.   Budget

Den preliminära tillgängliga budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 500 000 euro. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan stödet höjas så att det täcker högst 90 % av de stödberättigande kostnaderna. Ansökningsomgången omfattar en lista över de kriterier som kommer att användas för att avgöra om det rör sig om vederbörligen motiverade undantagsfall. Ett lägsta tröskelvärde för budgeten för en åtgärd som ansökan gäller har fastställts till 40 000 euro.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

5.   Inlämnande av ansökan och tidsfrist

Ansökningarna måste lämnas in senast onsdagen den 9 augusti 2017 och kan endast lämnas in via deltagarportalen för Herkules III-programmet:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Läs mer

All dokumentation som gäller denna ansökningsomgång kan laddas ner från den deltagarportal som nämns i punkt 5 eller på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Frågor och/eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska skickas via deltagarportalen.

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande kan de komma att offentliggöras anonymt i den vägledning för sökande som finns tillgänglig på deltagarportalen och på kommissionens webbplats.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) och om upphävande av beslut nr 804/2004/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Kommissionens beslut om antagande av det årliga arbetsprogrammet och finansieringen av Herkules III-programmet 2017, C(2017) 1120 final av den 22 februari 2017.


20.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/8


HERKULES III-programmet

Ansökningsomgång – 2017

Utbildning och konferenser om kampen mot bedrägerier riktade mot EU

(2017/C 196/06)

1.   Syfte och beskrivning

Denna ansökningsomgång bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 om inrättande av Herkules III-programmet (1), särskilt artikel 8 b (”Stödberättigande insatser”) och på finansieringsbeslutet för 2017 om antagande av det årliga arbetsprogrammet för genomförandet av Herkules III-programmet 2017 (2), särskilt avsnitt 7.1 (”Konferenser, seminarier och fortbildning inom digital kriminalteknik”). Finansieringsbeslutet för 2017 möjliggör en ansökningsomgång rörande området ”Konferenser, seminarier och fortbildning inom digital kriminalteknik”.

2.   Vem kan söka?

De organ som är berättigade till finansiering enligt programmet är

nationella eller regionala myndigheter i en medlemsstat som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen,

eller

forsknings- och undervisningsinstitut och icke vinstdrivande organ som främjar förstärkta insatser på unionsnivå för att skydda unionens ekonomiska intressen, förutsatt att de sedan minst ett år tillbaka haft sitt säte och bedrivit verksamhet i en medlemsstat.

3.   Stödberättigande åtgärder

Syftet med denna ansökningsomgång är att bjuda in stödberättigade sökande att lämna in ansökningar för åtgärder på något av följande tre teman:

1.

Utveckla målinriktad specialiserad utbildning för att skapa nätverk och strukturella plattformar mellan medlemsstater, kandidatländer, andra tredjeländer och internationella offentliga organisationer, i syfte att underlätta utbyte av information, erfarenhet och bästa praxis bland personal som är anställd av stödmottagarna. Informationen och bästa praxis ska hänföra sig till de risker och sårbarheter som unionens finansiella intressen utsätts för samt till utredningspraxis och/eller förebyggande verksamhet.

2.

Anordna konferenser för att skapa nätverk och strukturella plattformar mellan medlemsstater, kandidatländer, andra tredjeländer och internationella offentliga organisationer, i syfte att underlätta utbyte av information, erfarenhet och bästa praxis bland personal som är anställd av stödmottagarna. Informationen och bästa praxis ska hänföra sig till de risker och sårbarheter som unionens finansiella intressen utsätts för samt till utredningspraxis och/eller förebyggande verksamhet.

3.

Anordna personalutbyte mellan nationella och regionala förvaltningar (framför allt i medlemsstater som är grannländer) för att bidra till fortsatt utveckling, förbättring och uppdatering av personalens färdigheter och kunskap när det gäller skyddet av unionens finansiella intressen.

En sökande kan endast lämna in en ansökan inom denna ansökningsomgång. Ansökan får endast gälla en åtgärd inom ett av de tre ovan nämnda teman. En ansökan om en åtgärd som rör fler än ett tema kommer inte att godkännas.

4.   Budget

Den preliminära tillgängliga budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 1 000 000 euro. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 80 % av de stödberättigande kostnaderna.

Budgeten för en fortbildningsinsats ska vara minst 50 000 euro. Totalbudgeten för ansökningsgrundande åtgärder får inte vara lägre än det gränsvärdet.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

5.   Tidsfrist

Ansökningarna måste lämnas in senast onsdagen den 9 augusti 2017 och kan endast lämnas in via deltagarportalen för Herkules III-programmet:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Läs mer

All dokumentation som gäller denna ansökningsomgång kan laddas ner från den deltagarportal som nämns i punkt 5 eller på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Frågor och/eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska skickas via deltagarportalen.

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande kan de komma att offentliggöras anonymt i den vägledning för sökande som finns tillgänglig på deltagarportalen och på kommissionens webbplats.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 250/2014 av den 26 februari 2014 om inrättande av ett program för främjande av verksamheter till skydd av ekonomiska intressen för Europeiska unionen (Herkules III-programmet) och om upphävande av beslut nr 804/2004/EG (EUT L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Kommissionens beslut om antagande av det årliga arbetsprogrammet och finansieringen av Herkules III-programmet 2017, C(2017) 1120 final av den 22 februari 2017.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

20.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 196/10


Meddelande om kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1328 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryska federationen: ändring av namnet på ett företag som omfattas av en individuell antidumpningstullsats

(2017/C 196/07)

Hebei Iron and Steel Co., Ltd – Shijiazhuang med Taric (1)-tilläggsnummer C103, ett företag som är föremål för en individuell antidumpningstullsats på 20,5 %, meddelade kommissionen att det har ändrat sitt namn till Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch – Tangshan.

Företaget har bett kommissionen bekräfta att denna namnändring inte ska inverka på företagets rätt att omfattas av den individuella tullsats som tillämpats för företaget under dess tidigare namn.

Kommissionen har undersökt de uppgifter som lämnats och dragit slutsatsen att namnändringen inte har någon inverkan på slutsatserna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1328 (2).

Hänvisningen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1328 till

Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang

C103

ska därför ersättas med:

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan

C103

Taric-tilläggsnumret C103 som tidigare tilldelats Hebei Iron and Steel Co., Ltd, Shijiazhuang ska vara tillämpligt på Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan.


(1)  Europeiska unionens integrerade tulltaxa.

(2)  EUT L 210, 4.8.2016, s. 1.