ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 195

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
19 juni 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 195/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 195/02

Mål C-527/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Midden-Nederland – Nederländerna) – Stichting Brein mot Jack Frederik Wullems, även under namnet Filmspeler (Begäran om förhandsavgörande — Industriell och immateriell äganderätt — Direktiv 2001/29/EG — Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter — Artikel 3.1 — Överföring till allmänheten — Begrepp — Försäljning av en multimediaspelare — Tilläggsprogram (add-ons) — Offentliggörande av verk utan upphovsrättsinnehavarens samtycke — Åtkomst till webbplatser som erbjuder direktuppspelning, även kallat strömning (streaming) — Artikel 5.1 och 5.5 — Rätten till mångfaldigande — Undantag och inskränkningar — Laglig användning)

2

2017/C 195/03

Mål C-564/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Tibor Farkas mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Begäran om förhandsavgörande — Grund om åsidosättande av unionsrätten som tas upp ex officio — Principerna om likvärdighet och effektivitet — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Rätt till avdrag för ingående skatt — Förfarandet för omvänd betalningsskyldighet — Artikel 199.1 g — Tillämpning enbart på fast egendom — Köparen av egendom betalar felaktigt skatten till säljaren enligt en felaktigt utfärdad faktura — Skattemyndighetens beslut varigenom en skatteskuld för köparen konstateras, köparens begäran om avdrag avslås och köparen påförs ett skattetillägg)

3

2017/C 195/04

Mål C-632/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Înalta Curte de Casație şi Justiție – Rumänien) – Costin Popescu mot Guvernul României m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Transport — Vägtransport — Körkort — Direktiv 2006/126/EG — Artikel 13.2 — Begreppet behörighet att framföra fordon som beviljats före den 19 januari 2013 — Nationell lagstiftning om införlivande av detta direktiv — Skyldighet att erhålla körkort för personer som haft tillstånd att framföra moped utan körkort innan de bestämmelserna trädde i kraft)

4

2017/C 195/05

Mål C-51/16: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Noord-Holland – Nederländerna) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tulltaxenummer — Klassificering av varor — Implantatskruvar som är avsedda för att anbringas i människokroppen för behandling av frakturer eller för att fästa proteser — Kombinerade nomenklaturen — Nr 9021 — Genomförandeförordning (EU) nr 1212/2014 — Giltighet)

4

2017/C 195/06

Mål C-142/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Miljö — Direktiv 92/43/EEG — Artikel 6.3 — Bevarande av livsmiljöer — Uppförande av ett kolkraftverk i Moorburg (Tyskland) — Natura 2000-områden vid floden Elbes lopp belägna uppströms från kolkraftverket — Konsekvensbedömning av en plan eller ett projekt på ett skyddat område)

5

2017/C 195/07

Mål C-464/16 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 6 april 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Ansökan om tillgång till kommissionens handlingar — Avslag — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 19 i stadgan för Europeiska unionens domstol — Företrädande vid unionsdomstolarna — Advokat som saknar ställning som utomstående i förhållande till klaganden — Uppenbart att talan ska avvisas — Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Rätt till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol — Uppenbart att talan ska delvis avvisas och delvis ogillas)

6

2017/C 195/08

Mål C-625/16 P: Domstolens beslut av den 2 mars 2017 – Anikó Pint mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — handlingar från den ungerska regeringen avseende ärende EU Pilot nr 8572/15 [CHAP(2015)00353 och 6874/14/JUST] avseende Ungerns påstådda åsidosättande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Ansökan om utlämnande av handlingar — Uteblivet svar från Europeiska kommissionen)

6

2017/C 195/09

Mål C-555/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 31 oktober 2016 – brottmål mot Vincenzo D’Andria och Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Mål C-581/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 16 november 2016 – brottmål mot Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Mål C-582/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 16 november 2016 – brottmål mot Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Mål C-610/16 P: Överklagande ingett den 28 november 2016 av Anastasia-Soultana Gaki av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2016 i mål T-112/16, Gaki mot parlamentet

8

2017/C 195/13

Mål C-29/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 19 januari 2017 – Novartis Farma SpA mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Mål C-42/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte costituzionale (Italien) den 26 januari – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Mål C-101/17 P: Överklagande ingett den 7 juli 2016 av Verus Eood av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den i mål T-82/14, Copernicus-Trademarks mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Mål C-141/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanien) den 21 mars 2017 – José Luis Cabana Carballo mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Mål C-145/17 P: Överklagande ingett den 12 mars 2017 av Internacional de Productos Metálicos, S.A. av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 25 januari 2017 i mål T-217/16, Internacional de productos metálicos mot kommissionen

12

2017/C 195/18

Mål C-154/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 27 mars 2017 – SIA E LATS

14

2017/C 195/19

Mål C-169/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 3 april 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino mot Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Mål C-181/17: Talan väckt den 7 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

15

2017/C 195/21

Mål C-205/17: Talan väckt den 20 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

16

 

Tribunalen

2017/C 195/22

Mål T-512/14: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Green Source Poland mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Eruf — Artikel 41.3 i förordning (EG) nr 1083/2006 — Beslut att inte bevilja ekonomiskt bidrag till ett större projekt — Företag med ansvar för att genomföra projektet — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

17

2017/C 195/23

Mål T-744/14: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Meta Group mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Avtal om stöd vilka ingåtts inom ramen för sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002 – 2006) — Avtal om stöd vilka ingåtts inom ramen för ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007 – 2013) — Återbetalning av utbetalda belopp — Återstående belopp att betala det sammanlagda stöd som beviljats sökanden — Kostnader som ska beaktas — Ansvar enligt avtal)

17

2017/C 195/24

Mål T-264/15: Tribunalens dom av den 28 april 2017 – Gameart mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende ett fördragsbrottsförfarande — Handlingar som upprättats av en medlemsstat — Ansökan om tillgång som tillställts medlemsstaten — Ansökan om tillgång har hänskjutits till kommissionen — Nekad tillgång — Kommissionens behörighet — Handling som härrör från en institution — Artikel 5 i förordning (EG) no 1049/2001)

18

2017/C 195/25

Mål T-375/15: Tribunalens dom av den 24 april 2017 – Germanwings mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd till ett flygbolag som använder Zweibrückens flygplats — Fördel — Huruvida stödet härrör från staten — Motiveringsskyldighet — Berättigade förväntningar — Tillgång till handlingar — Handlingar hänförliga till ett förfarande för kontroll av statligt stöd — Beslut att neka tillgång till de begärda handlingarna — Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner)

19

2017/C 195/26

Mål T-403/15: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – JYSK mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Eruf — Artikel 41.3 i förordning nr 1083/2006 — Vägran att bevilja ekonomiskt bidrag till ett större projekt — Ansvarigt företag för att genomföra projektet — Villkoret direkt berör ej uppfyllt — Avvisning)

20

2017/C 195/27

Mål T-622/15: Tribunalens dom av den 27 april 2017 – Deere mot EUIPO (EXHAUST-GARD) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-varumärket EXHAUST-GARD — Relativt registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten till försvar — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

20

2017/C 195/28

Mål T-681/15: Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Environmental Manufacturing mot EUIPO – Société Elmar Wolf (Återgivning av ett varghuvud) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurmärke som återger ett varghuvud — Det äldre internationella figurmärket Outils WOLF — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

21

2017/C 195/29

Mål T-721/15: Tribunalens dom av den 27 april 2017 – BASF mot EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärket DINCH — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009)

21

2017/C 195/30

Mål T-25/16: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Haw Par mot EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket GELENKOLD — Äldre EU-figurmärke som återger en tiger — Relativt registreringshinder Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Rättskraft — Det äldre varumärket har förvärvat förhöjd särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätt att höras — Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 — Varumärkesserie)

22

2017/C 195/31

Mål T-36/16: Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Enercon mot EUIPO – Gamesa Eólica (skala av gröna nyanser) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-varumärke bestående av en skala av gröna nyanser — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) 207/2009 — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009)

23

2017/C 195/32

Mål T-97/16: Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Kasztantowicz mot EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket GEOTEK — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 40.5 i förordning (EG) nr 2868/95 — Bevis på verkligt bruk av varumärket — Har ej getts in i rätt tid — Regel 61.2 och 61.3 samt regel 65.1 i förordning nr 2868/95 — Underrättelse om fristen har skickats till varumärkesinnehavaren med fax — Avsaknad av omständigheter som kan ifrågasätta sändningsrapporten från EUIPO — Artikel 78 i förordning nr 207/2009 — Regel 57 i förordning nr 2868/95 — Begäran om hörande av vittnen — EUIPO:s utrymme för skönsmässig bedömning)

23

2017/C 195/33

Mål T-132/16: Tribunalens dom av den 5 maj 2017 – PayPal mot EUIPO – Hub Culture (VENMO) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-ordmärke VENMO — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2017/C 195/34

Mål T-200/16: Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Gfi PSF mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Utveckling, underhåll, vidareutveckling och supporttjänster för webbplatser — Beslut att avvisa ett anbud från en anbudsgivare — Anbud som redan öppnats — Artikel 111.4 b i den finansiella förordningen)

24

2017/C 195/35

Mål T-224/16: Tribunalens dom av den 5 maj 2017 – Messe Friedrichshafen mot EUIPO– El Corte Inglés (Out Door) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — EU-figurmärket Out Door — Det äldre EU-ordmärket OUTDOOR PRO — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 76 i förordning nr 207/2009)

25

2017/C 195/36

Mål T-446/16 P: Tribunalens dom av den 27 april 2017 – CC mot parlamentet (Överklagande — Personalmål — Rekrytering — Meddelande om uttagningsprov — Allmänt uttagningsprov — Fel vid handläggningen av förteckningen över uttagna — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Ny bevisning — Materiell skada — Likabehandling — Missuppfattning av omständigheterna — Förlust av möjlighet)

26

2017/C 195/37

Mål T-569/16: Tribunalens dom av den 26 april 2017 – OU mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställda — Disciplinärt förfarande — Avstängning — Innehållen lön — Reprimand — Utbetalning — Artikel 24.4 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna)

26

2017/C 195/38

Mål T-580/16: Tribunalens dom av den 28 april 2017 – Azoulay m.fl. mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Tillfälligt anställda — Lön — Familjetillägg — Utbildningstillägg — Nekande av ersättning för skolavgifter — Artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Berättigade förväntningar — Likabehandling — Principen om god förvaltning)

27

2017/C 195/39

Mål T-588/16: Tribunalens dom av den 28 april 2017 – HN mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 — Reform av tjänsteföreskrifter — Nya bestämmelser om karriär och befordran för lönegrad AD 13 och AD 14 — Tjänstemän i lönegrad AD 12 — Utövande av särskilda ansvarsområden — Artikel 30.3 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna — Befordringsförfarandet 2014 — Ansökan om att klassificeras i kategorin Rådgivare eller motsvarande — Uteblivet svar från tillsättningsmyndigheten — Befordringsförfarandet 2015 — Förnyad ansökan om att klassificeras i kategorin Rådgivare eller motsvarande eller Enhetschef eller motsvarande — Tillsättsmyndighetens avslag — Bekräftelse på avslag om ansökan om att klassificeras i kategorin Rådgivare eller motsvarande — Krav som gäller för det administrativa förfarandet — Avvisning)

28

2017/C 195/40

Mål T-381/16: Tribunalens beslut av den 17 mars 2017 – Düll mot EUIPO – Cognitect (DaToMo) (EU – varumärke — Annulleringsförfarande — Återkallande av ansökan om upphävande — Anledning saknas att döma i saken)

28

2017/C 195/41

Mål T-123/17 R: Beslut meddelat av tribunalens vice ordförande den 10 april 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte mot Acer (Interimistiskt förfarande — Energi — Acers beslut om avslag på en interventionsansökan i ärende A-001-2017 (konsoliderat) — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

29

2017/C 195/42

Mål T-158/17 R: Beslut meddelat av tribunalens vice ordförande den 21 april 2017 – Post Telecom mot EIB (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållandet av kommunikationstjänster via ett landsnät för EIB-gruppens byggnader och kontor i Luxemburg — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud och att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet — Ansökan om uppskov med verkställighet — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

30

2017/C 195/43

Mål T-159/17: Överklagande ingett den 10 mars 2017 – Claro Sol Cleaning mot EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Mål T-202/17: Talan väckt den 31 mars 2017 – Calhau Correia de Paiva mot kommissionen

31

2017/C 195/45

Mål T-203/17: Talan väckt den 3 april 2017 – GY mot kommissionen

32

2017/C 195/46

Mål T-206/17: Talan väckt den 3 april 2017 – Argus Security Projects mot kommissionen och EUBAM

33

2017/C 195/47

Mål T-216/17: Talan väckt den 7 april 2017 – Mabrouk mot rådet

34

2017/C 195/48

Mål T-222/17: Talan väckt den 18 april 2017 – Recylex m.fl. mot kommissionen

34

2017/C 195/49

Mål T-228/17: Talan väckt den 19 april 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry mot kommissionen

35

2017/C 195/50

Mål T-229/17: Talan väckt den 19 april 2017 – Tyskland mot kommissionen

37

2017/C 195/51

Mål T-234/17: Överklagande ingett den 19 april 2017 – Siberian Vodka mot EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Mål T-235/17: Överklagande ingett den 20 april 2017 – Dometic Sweden mot EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Mål T-238/17: Överklagande ingett den 25 april 2017 – Gugler mot EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Mål T-239/17: Talan väckt den 25 april 2017 – Tyskland mot kommissionen

40

2017/C 195/55

Mål T-241/17: Talan väckt den 25 april 2017 – Republiken Polen mot kommissionen

41

2017/C 195/56

Mål T-246/17: Överklagande ingett den 24 april 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik mot EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Mål T-247/17: Talan väckt den 27 april 2017 – Azarov mot rådet

43

2017/C 195/58

Mål T-250/17: Överklagande ingett den 24 april 2017 – avanti mot EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Mål T-251/17: Överklagande ingett den 28 april 2017 – Robert Bosch mot EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Mål T-252/17: Överklagande ingett den 28 april 2017 – Robert Bosch mot EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Mål T-253/17: Överklagande ingett den 28 april 2017 – Der Grüne Punkt mot EUIPO – Halston Properties (återgivning av en cirkel med två pilar)

45


 

Rättelser

2017/C 195/62

Rättelse till meddelande i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-232/16 P ( EUT C 63, 27.2.2017 )

47


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2017/C 195/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 178, 6.6.2017

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 168, 29.5.2017

EUT C 161, 22.5.2017

EUT C 151, 15.5.2017

EUT C 144, 8.5.2017

EUT C 129, 24.4.2017

EUT C 121, 18.4.2017

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/2


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Midden-Nederland – Nederländerna) – Stichting Brein mot Jack Frederik Wullems, även under namnet Filmspeler

(Mål C-527/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Industriell och immateriell äganderätt - Direktiv 2001/29/EG - Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter - Artikel 3.1 - Överföring till allmänheten - Begrepp - Försäljning av en multimediaspelare - Tilläggsprogram (add-ons) - Offentliggörande av verk utan upphovsrättsinnehavarens samtycke - Åtkomst till webbplatser som erbjuder direktuppspelning, även kallat strömning (streaming) - Artikel 5.1 och 5.5 - Rätten till mångfaldigande - Undantag och inskränkningar - Laglig användning))

(2017/C 195/02)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Midden-Nederland

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Kärande: Stichting Brein

Svarande: Jack Frederik Wullems, även under namnet Filmspeler

Domslut

1)

Begreppet ”överföring till allmänheten” i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att begreppet omfattar försäljning av en multimediaspelare (såsom den som är aktuell i det nationella målet) på vilken har förinstallerats tilläggsprogram som finns tillgängliga på internet och som innehåller hyperlänkar till för allmänheten fritt tillgängliga webbplatser där upphovsrättsligt skyddade verk gjorts tillgängliga för allmänheten utan rättsinnehavarnas samtycke därtill.

2)

Bestämmelserna i artikel 5.1 och 5.5 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att en tillfällig form av mångfaldigande på en multimediaspelare (såsom den som är aktuell i det nationella målet) av ett upphovsrättsligt skyddat verk som strömmas från en webbplats som drivs av tredje man och på vilken detta verk finns tillgängligt utan upphovsrättsinnehavarens samtycke därtill inte ska anses uppfylla de villkor som anges i nämnda bestämmelser.


(1)  EUT C 27, 25.1.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Tibor Farkas mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Mål C-564/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Grund om åsidosättande av unionsrätten som tas upp ex officio - Principerna om likvärdighet och effektivitet - Gemensamt system för mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Rätt till avdrag för ingående skatt - Förfarandet för omvänd betalningsskyldighet - Artikel 199.1 g - Tillämpning enbart på fast egendom - Köparen av egendom betalar felaktigt skatten till säljaren enligt en felaktigt utfärdad faktura - Skattemyndighetens beslut varigenom en skatteskuld för köparen konstateras, köparens begäran om avdrag avslås och köparen påförs ett skattetillägg))

(2017/C 195/03)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tibor Farkas

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Domslut

1)

Artikel 199.1 g i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2010/45/EU av den 13 juli 2010, ska tolkas så, att den är tillämplig på leveranser av fast egendom som sålts av gäldenären inom ramen för ett tvångsauktionsförfarande.

2)

Bestämmelserna i direktiv 2006/112, i dess lydelse enligt direktiv 2010/45, samt principerna om skatteneutralitet, effektivitet och proportionalitet ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att, i en sådan situation som den i det nationella målet, köparen av en vara fråntas rätten att dra av mervärdesskatt som han felaktigt har betalat till säljaren på grundval av en faktura som utställts enligt reglerna för det ordinarie systemet för betalning av mervärdesskatt, trots att den aktuella transaktionen omfattades av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet, när säljaren har betalat in mervärdesskatten till statskassan. Dessa principer kräver emellertid att i den mån säljarens återbetalning till köparen av den felaktigt fakturerade mervärdesskatten blir omöjlig eller orimligt svår – särskilt vid säljarens insolvens – måste köparen kunna rikta sitt återbetalningskrav direkt till skattemyndigheten.

3)

Proportionalitetsprincipen ska tolkas så, att den utgör hinder för att den nationella skattemyndigheten, i en sådan situation som i det nationella målet, påför en beskattningsbar person, som har köpt en vara vars leverans omfattas av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet, ett skattetillägg på 50 procent av den mervärdesskatt som vederbörande är skyldig att betala in till skattemyndigheten när myndigheten inte har förlorat några skatteintäkter och det inte finns något som tyder på skatteundandragande, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.


(1)  EUT C 90, 7.3.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/4


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Înalta Curte de Casație şi Justiție – Rumänien) – Costin Popescu mot Guvernul României m.fl.

(Mål C-632/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Transport - Vägtransport - Körkort - Direktiv 2006/126/EG - Artikel 13.2 - Begreppet ”behörighet att framföra fordon som beviljats före den 19 januari 2013” - Nationell lagstiftning om införlivande av detta direktiv - Skyldighet att erhålla körkort för personer som haft tillstånd att framföra moped utan körkort innan de bestämmelserna trädde i kraft))

(2017/C 195/04)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Înalta Curte de Casație şi Justiție

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Costin Popescu

Motpart: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a vehiculelor

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort och särskilt artikel 13.2 i detsamma, ska tolkas så, att det inte utgör hinder för nationell lagstiftning som antagits för att införliva det direktivet med den nationella lagstiftningen och som innebär att tillstånd att framföra moped upphör att gälla för den som inte är innehavare av körkort, vilket utfärdas under förutsättning av godkänt förarprov eller prov som motsvarar vad som krävs för att framföra andra motorfordon.


(1)  EUT C 68, 22.2.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/4


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 26 april 2017 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Noord-Holland – Nederländerna) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Mål C-51/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamma tulltaxan - Tulltaxenummer - Klassificering av varor - Implantatskruvar som är avsedda för att anbringas i människokroppen för behandling av frakturer eller för att fästa proteser - Kombinerade nomenklaturen - Nr 9021 - Genomförandeförordning (EU) nr 1212/2014 - Giltighet))

(2017/C 195/05)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Noord-Holland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stryker EMEA Supply Chain Services BV

Motpart: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Domslut

Nr 9021 i Kombinerade nomenklaturen till Gemensamma tulltaxan, som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014, ska tolkas så, att sådana skruvar för medicinska implantat som dem som är aktuella i det nationella målet omfattas av nr 9021 i KN, då dessa produkter har sådana kännetecken som gör att de skiljer sig från vanliga produkter genom sitt noggranna utförande och sin stora precision samt genom sin tillverkningsmetod och sitt specifika ändamål. Den omständigheten att sådana skruvar för medicinska implantat som dem som är aktuella i det nationella målet endast kan anbringas i kroppen med hjälp av särskilda medicinska instrument och inte med hjälp av vanliga instrument utgör en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av huruvida dessa skruvar skiljer sig från vanliga skruvar.


(1)  EUT C 136, 18.4.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/5


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-142/16) (1)

((Fördragsbrott - Miljö - Direktiv 92/43/EEG - Artikel 6.3 - Bevarande av livsmiljöer - Uppförande av ett kolkraftverk i Moorburg (Tyskland) - Natura 2000-områden vid floden Elbes lopp belägna uppströms från kolkraftverket - Konsekvensbedömning av en plan eller ett projekt på ett skyddat område))

(2017/C 195/06)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Hermes och E. Manhaeve)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Möller, biträdda av W. Ewer Rechtsanwalt)

Domslut

1)

Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, genom att inte ha genomfört en korrekt och fullständig konsekvensbedömning vid beviljandet av tillstånd att uppföra ett kolkraftverk i Moorburg, nära Hamburg (Tyskland).

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 165, 10.5.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/6


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 6 april 2017 – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) mot Europeiska kommissionen

(Mål C-464/16 P) (1)

((Överklagande - Artikel 181 i domstolens rättegångsregler - Ansökan om tillgång till kommissionens handlingar - Avslag - Talan om ogiltigförklaring - Artikel 19 i stadgan för Europeiska unionens domstol - Företrädande vid unionsdomstolarna - Advokat som saknar ställning som utomstående i förhållande till klaganden - Uppenbart att talan ska avvisas - Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Rätt till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol - Uppenbart att talan ska delvis avvisas och delvis ogillas))

(2017/C 195/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (ombud: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: H. Krämer och F. Erlbacher)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 402, 31.10.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/6


Domstolens beslut av den 2 mars 2017 – Anikó Pint mot Europeiska kommissionen

(Mål C-625/16 P) (1)

((Överklagande - Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - handlingar från den ungerska regeringen avseende ärende EU Pilot nr 8572/15 [CHAP(2015)00353 och 6874/14/JUST] avseende Ungerns påstådda åsidosättande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Ansökan om utlämnande av handlingar - Uteblivet svar från Europeiska kommissionen))

(2017/C 195/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Anikó Pint (ombud: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Anikó Pint ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 112, 10.4.2017.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 31 oktober 2016 – brottmål mot Vincenzo D’Andria och Giuseppina D’Andria

(Mål C-555/16)

(2017/C 195/09)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Salerno

Parter i det nationella målet

Vincenzo D’Andria och Giuseppina D’Andria

Genom beslut av den 4 april 2017 fastställde domstolen (sjunde avdelningen) följande:

1)

Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, liksom principen om likabehandling och effektivitetsprincipen, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för nationella bestämmelser på området för hasardspel, såsom dem som är aktuella i det nationella målet, enligt vilka ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas för tilldelning av koncessioner med en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats på grund av en omorganisering av systemet medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum.

2)

Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en sådan restriktiv nationell bestämmelse som avses i det nationella målet, enligt vilken koncessionshavaren när verksamheten upphör på grund av att koncessionen löper ut åläggs att utan ersättning upplåta nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser, såvida denna restriktion går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte som faktiskt eftersträvas med denna bestämmelse, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 16 november 2016 – brottmål mot Nicola Turco

(Mål C-581/16)

(2017/C 195/10)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Salerno

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Nicola Turco

Genom beslut av den 4 april 2017 slog EU-domstolen (sjunde avdelningen) fast följande:

1)

Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, liksom likabehandlingsprincipen och effektivitetsprincipen, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för nationella bestämmelser på området för hasardspel, såsom dem som är aktuella i det nationella målet, enligt vilka ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas för tilldelning av koncessioner med en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats på grund av en omorganisering av systemet medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum.

2)

Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en sådan restriktiv nationell bestämmelse som avses i det nationella målet, enligt vilken koncessionshavaren av hasardspelet när verksamheten upphör på grund av att koncessionen löper ut åläggs att utan ersättning upplåta nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser, såvida denna restriktion går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte som faktiskt eftersträvas med denna bestämmelse, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Salerno (Italien) den 16 november 2016 – brottmål mot Alfonso Consalvo

(Mål C-582/16)

(2017/C 195/11)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Salerno

Part i det nationella målet

Alfonso Consalvo

Genom beslut av den 4 april 2017 fastställde domstolen (sjunde avdelningen) följande:

1)

Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, liksom principen om likabehandling och effektivitetsprincipen, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för nationella bestämmelser på området för hasardspel, såsom dem som är aktuella i det nationella målet, enligt vilka ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas för tilldelning av koncessioner med en kortare giltighetstid än de koncessioner som tidigare tilldelats på grund av en omorganisering av systemet medelst en tidsmässig anpassning av koncessionernas förfallodatum.

2)

Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en sådan restriktiv nationell bestämmelse som avses i det nationella målet, enligt vilken koncessionshavaren när verksamheten upphör på grund av att koncessionen löper ut åläggs att utan ersättning upplåta nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser, såvida denna restriktion går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte som faktiskt eftersträvas med denna bestämmelse, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/8


Överklagande ingett den 28 november 2016 av Anastasia-Soultana Gaki av det beslut som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 september 2016 i mål T-112/16, Gaki mot parlamentet

(Mål C-610/16 P)

(2017/C 195/12)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Anastasia-Soultana Gaki (ombud: G. Keisers, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

I beslut av den 6 april 2017 ogillade Europeiska unionens domstol (tionde avdelningen) överklagandet och förpliktade klaganden att bära sina rättegångskostnader.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 19 januari 2017 – Novartis Farma SpA mot Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Mål C-29/17)

(2017/C 195/13)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Novartis Farma SpA

Motpart: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Tolkningsfrågor

1)

Utgör bestämmelserna i direktiv 2001/83/EG (1), i dess ändrade lydelse, och i synnerhet artiklarna 5 och 6, även med hänsyn tagen till skäl 2 i direktivet, hinder för att tillämpa en nationell bestämmelse (artikel 1.4-bis i lagdekretet), vilken i syfte att uppnå målen om utgiftsbegränsningar, genom införandet av ett läkemedel i listan över läkemedel som subventioneras av det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, främjar läkemedlets användning utanför den terapeutiska indikation som har godkänts för alla patienter utan att det tas någon hänsyn till den enskilda patientens behandlingsbehov och trots att läkemedel som är godkända för den specifika terapeutiska indikationen redan finns och är tillgängliga på marknaden?

2)

Är artikel 3.1 i direktiv 2001/83/EG (receptpliktiga läkemedel) tillämplig i det fall där färdigställandet av läkemedlet, även om läkemedlet bereds på apotek enligt ett recept som utfärdats för en enskild patient, under alla omständigheter sker i serie, på samma återkommande sätt, utan att det tas någon hänsyn till den enskilda patientens specifika behov och produkten sedan lämnas ut till sjukhuset och inte till patienten (med hänsyn till att läkemedlet är H-OSP-klassat, vilket innebär att det uteslutande får användas på sjukhus) och används även i en annan verksamhet än den där produkten har förpackats?

3)

Utgör bestämmelserna i förordning (EG) nr 726/2004 (2), i dess ändrade lydelse, och i synnerhet artiklarna 3, 25 och 26 samt bilagan – enligt vilka Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är ensam behörig att bedöma kvaliteten, säkerheten och effekten hos läkemedel vars terapeutiska indikation är behandling av cancersjukdomar, både inom ramen för förfarandet för beviljande av godkännande för försäljning (centraliserat obligatoriskt förfarande) och för att övervaka och samordna åtgärderna för säkerhetsövervakning efter det att läkemedlet har släppts ut på marknaden – hinder för att tillämpa en nationell bestämmelse enligt vilken den nationella tillsynsmyndigheten (AIFA) är ensam behörig att fatta beslut angående de säkerhetsfaktorer som är förknippade med off-label-användning av läkemedel, vilken Europeiska kommissionen, med beaktande av EMA:s vetenskapliga och tekniska bedömningar, har exklusiv behörighet att godkänna?

4)

Utgör bestämmelserna i direktiv 89/105/EEG (3), i dess ändrade lydelse, och i synnerhet artikel 1.3 hinder för att tillämpa en nationell bestämmelse enligt vilken medlemsstaten inom ramen för dess beslut att ersätta patienters sjukvårdskostnader kan subventionera ett läkemedel som används utanför de terapeutiska indikationer som preciseras i godkännandet för försäljning utfärdat av Europeiska kommissionen, eller av en särskild europeisk byrå, enligt ett centraliserat bedömningsförfarande, utan att villkoren i artiklarna 3 och 5 i direktiv 2001/83/EG är uppfyllda?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 2001, s. 67).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 2004, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (EGT L 40, 1989, s. 8; svensk specialutgåva, område 15, volym 9, s. 45).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte costituzionale (Italien) den 26 januari – M.A.S., M.B.

(Mål C-42/17)

(2017/C 195/14)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte costituzionale

Parter i målet vid den nationella domstolen

M.A.S., M.B

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 325.1 och 325.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att domstolar som handlägger brottmål ska underlåta att tillämpa nationella preskriptionsbestämmelser vilka i ett betydande antal fall hindrar bekämpandet av grova bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, eller som föreskriver kortare preskriptionstider för bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen än de som föreskrivs för bedrägerier som riktar sig mot den berörda medlemsstatens ekonomiska intressen, även när denna underlåtenhet att tillämpa ovannämnda preskriptionsbestämmelser saknar en tillräckligt tydlig rättslig grund?

2)

Ska artikel 325.1 och 325.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att domstolar som handlägger brottmål ska underlåta att tillämpa nationella preskriptionsbestämmelser vilka i ett betydande antal fall hindrar bekämpandet av grova bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, eller som föreskriver kortare preskriptionstider för bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen än de som föreskrivs för bedrägerier som riktar sig mot den berörda medlemsstatens ekonomiska intressen, även när preskription enligt ifrågavarande nationell lagstiftning är en del av den materiella straffrätten och omfattas av legalitetsprincipen?

3)

Ska EU-domstolens (stora avdelningen) dom av den 8 september 2015, C-105/14, Taricco, tolkas så, att domstolar som handlägger brottmål ska underlåta att tillämpa nationella preskriptionsbestämmelser vilka i ett betydande antal fall hindrar bekämpandet av grova bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, eller som föreskriver kortare preskriptionstider för bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen än de som föreskrivs för bedrägerier som riktar sig mot den berörda medlemsstatens ekonomiska intressen, även när denna underlåtenhet strider mot de övergripande principerna i medlemsstatens författning eller mot individens oförytterliga rättigheter som erkänns i författningen?


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/10


Överklagande ingett den 7 juli 2016 av Verus Eood av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den i mål T-82/14, Copernicus-Trademarks mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-101/17 P)

(2017/C 195/15)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Verus Eood (ombud: C. Pfitzer, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara domen i mål T-82/14 i dess helhet,

i andra hand, ogiltigförklara domen i mål T-82/14 och, på grund av felaktiga uppgifter, återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna i samtliga instanser.

Grunder och huvudargument

Klaganden har anfört följande grunder till stöd för sitt överklagande:

1)

Åsidosättande av förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 (1), särskilt artikel 52 däri.

2)

Åsidosättande av förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009, särskilt artikel 75 däri.

3)

Åsidosättande av förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009, särskilt artikel 76 däri.

4)

Åsidosättande av EU-domstolens praxis avseende ”varumärkesregistrering i ond tro”.

5)

Åsidosättande av EU-domstolens katalog över ”grundläggande rättigheter”.

6)

Åsidosättande av folkrätten, närmare bestämt Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten.

7)

Åsidosättande av folkrätten, närmare bestämt Trips-avtalet (avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter).

8)

Åsidosättande av artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

9)

Åsidosättande av artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

10)

Åsidosättande av artikel 47 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

11)

Åsidosättande av artikel 17 i ”den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948”.

12)

Åsidosättande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och därtill hörande protokoll, särskilt artikel 1 i protokoll nr 1.

13)

Åsidosättande av artikel 6 i Europakonventionen – Rätt till en rättvis rättegång, särskilt i samband med felaktiga och osanna uppgifter (fastställanden), insinuationer, falska anklagelser, förtal, smutskastning, ärekränkning.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, EUT L 78, s. 1.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanien) den 21 mars 2017 – José Luis Cabana Carballo mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Mål C-141/17)

(2017/C 195/16)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: José Luis Cabana Carballo

Motpart: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 53.3 a och d i förordning (EG) nr 883/2004 (1) anses utgöra en av de specialregler som avses i artikel 5 i samma förordning och ska den därför tillämpas istället för artikel 5 b?

2)

Ska den spanska lagstiftningen om det tillägg på 20 procent som ingår i pensionen för total och permanent invaliditet innebärande en oförmåga att utföra sitt ordinarie arbete, med avseende på artikel 53.3 a i nämnda förordning, anses utgöra en lagstiftning enligt vilken förmåner eller inkomster som har förvärvats utomlands ska beaktas?

3)

För det fall föregående fråga ska besvaras nekande, strider då spansk administrativ praxis och spansk rättspraxis, enligt vilka utbetalningen av det tillägg på 20 procent som ingår i pensionen för total och permanent invaliditet innebärande en oförmåga att utföra sitt ordinarie arbete upphör när mottagaren har rätt till ålderspension från en annan medlemsstat, mot nämnda gemenskapsbestämmelse?

4)

För det fall fråga 2 a) ska besvaras jakande, ska det anses att det faktum att även utbetalningen av den del av det tillägg på 20 procent som ingår i pensionen för total och permanent invaliditet innebärande en oförmåga att utföra sitt ordinarie arbete, vilken överstiger beloppet av den pension som förvärvats i en annan medlemsstat, upphör är oförenligt med artikel 53.3 d i ovannämnda förordning?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 2004. s. 1).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/12


Överklagande ingett den 12 mars 2017 av Internacional de Productos Metálicos, S.A. av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 25 januari 2017 i mål T-217/16, Internacional de productos metálicos mot kommissionen

(Mål C-145/17 P)

(2017/C 195/17)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (ombud: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente och A. Monreal Lasheras, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som Europeiska unionens tribunal meddelat den 25 januari 2017 i mål T-217/16,

återförvisa mål T-217/16 till Europeiska unionens tribunal, för prövning av den tidsmässiga begränsningen enligt artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/278 av den 26 februari 2016.

Grunder och huvudargument

1.

Den första grunden för överklagandet avser att klaganden hade rätt att väcka talan vid Europeiska unionens tribunal mot förordning 2016/278, (1) eftersom kriterierna i artikel 263 fjärde stycket FEUF är uppfyllda med avseende på förordningen. Såsom tribunalen känner till består dessa kriterier i i) direkt och personligen berörd av den omtvistade akten eller ii) direkt berörd av regleringsakter som inte medför genomförandeåtgärder.

Såvitt avser kriteriet direkt och personligen berörd av den omtvistade akten, anser vårt ombud att tribunalen inte alls prövade huruvida den del som avser direkt berörd var uppfylld i detta avseende. Vad beträffar den del som avser personligen berörd omfattar denna IPM, eftersom den aktuella förordningen berör samtliga importörer som i sina enhetsdokument infört TARIC-nomenklaturen eller Taric-nummer för de varor som omfattades av antidumpningstullar, från och med år 2009 (då förordning 91/2009 trädde i kraft) till och med år 2016 (då förordning 2016/278) trädde i kraft. Dessa importörer utgör sålunda en ”begränsad krets av ekonomiska aktörer”, eftersom begränsningen av verkningarna av undantaget från antidumpningstullarna berör dem på ett konkret och särskilt sätt.

Vad sedan avser kriteriet direkt berörd av regleringsakter som inte medför genomförandeåtgärder, är bedömningen inriktad på fastställandet av att förordning 2016/278 inte medför genomförandeåtgärder. De betalningar som tribunalen hänvisar till såsom utgörande åtgärder för genomförande av förordningen är således inga genomförandeåtgärder. De enda betalningar som erhölls i detta avseende var således en följd vad som föreskrevs i förordning 91/2009, (2) och inte i något fall en följd vad som föreskrevs i den omtvistade förordningen (förordning 2016/278). Detta styrks av det faktum att de betalningar som den spanska skatteförvaltningen vid den aktuella tidpunkten överförde till IPN beslutades innan den omtvistade förordningen trädde i kraft.

Den omtvistade artikel 2 är således en självständig bestämmelse som inte kräver någon ytterligare åtgärd för att ge upphov till rättsverkningar från dagen för dess ikraftträdande, eftersom den endast utgör undantag från vissa antidumpningstullar på grund av att de stred mot antidumpningsavtalet och GATT.

Genom förordningen införs dessutom en skyldighet att underlåta att göra något – genom att den spanska staten åläggs att inte träffa nya överenskommelser om betalning av antidumpningstullar. Förordningen innebär förbud för att anta någon skatteåtgärd som kan angripas enligt nationell rätt, varför en talan om ogiltigförklaring var enda sättet för IPM att ifrågasätta artikel 2 i förordning 2016/278.

Mot bakgrund av vad som anförs ovan anser klaganden att det inte råder något tvivel om att IPM enligt artikel 263 FEUF har rätt att väcka talan om ogiltigförklaring av artikel 2 i förordning 2016/278, eftersom förordningen till sin egen natur och genom sitt innehåll inte medför någon genomförandeåtgärd.

2.

Såsom en andra grund för sitt överklagande hänvisar klaganden till sin ansökan inför tribunalen om fastställande av att artikel 1 i förordningen ska tillämpas retroaktivt. Till skillnad från vad tribunalen ansåg i det beslut som nu överklagas, i vilket tribunalen slår fast att den saknar behörighet att fastställa att artikel 1 i förordningen ska tillämpas retroaktivt, anser klaganden att detta är en nödvändig följd av att artikel 2 i förordningen ogiltigförklaras, eftersom nämnda artikel innebär en tidsmässig begränsning vars giltighet utgjorde grunden för den talan om ogiltigförklaring som inte togs upp till sakprövning. Klagandens ansökan om fastställande av att artikel 1 i förordningen ska tillämpas retroaktivt är följaktligen fullt tillåtlig, eftersom detta underförstått kommer att slås fast efter det att artikel 2 i förordningen har ogiltigförklarats.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/278 av den 26 februari 2016 om upphävande av den slutgiltiga antidumpningstullen på import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina, utvidgad till att även omfatta import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte (EUT L 52, s. 24).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 29, 2009, s. 1).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 27 mars 2017 – SIA ”E LATS”

(Mål C-154/17)

(2017/C 195/18)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SIA ”E LATS”

Motpart: Valsts ieņēmumu dienests

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 311.1.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) tolkas så, att sådana begagnade föremål som innehåller ädla metaller eller ädelstenar (såsom i det i målet aktuella fallet), och som efter att de förvärvats av en näringsidkare sedan säljs vidare [till en annan aktör, som förvärvar dem] huvudsakligen i syfte att utvinna de ädla metaller eller ädelstenar som föremålen innehåller, kan anses utgöra begagnade varor?

2)

För det fall att den första frågan ska besvaras jakande: Är det, för begränsningen av den särskilda ordningens tillämpningsområde, relevant huruvida näringsidkaren känner till den senare köparens avsikt att utvinna de ädla metaller eller ädelstenar som de begagnade föremålen innehåller, eller är transaktionens objektiva aspekter (varornas kvantitet, motpartens rättsliga ställning etc.) relevanta i detta sammanhang?


(1)  EUT L 347, s. 1.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 3 april 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino mot Administración del Estado

(Mål C-169/17)

(2017/C 195/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

Motpart: Administración del Estado

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 34 och 35 FEUF tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom artikel 8.1 i kungligt dekret 4/2014 av den 10 januari 2014 om godkännande av kvalitetsnormer för kött, skinka, bog och karré av iberisk gris, enligt vilken ordet ”iberisk” får användas för produkter som bearbetas eller saluförs i Spanien under förutsättning att de som föder upp rasen iberiska svin i anläggningar för intensivuppfödning (de cebo) utökar den totala fria, minsta golvarean per djur med en levande vikt på över 110 kilo till 2 m2, trots att det i det aktuella fallet framgår att syftet med nämnda åtgärd är att förbättra kvaliteten hos de produkter som avses med bestämmelsen?

2)

Ska artikel 3.1 a och artikel 12 i rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom artikel 8.1 i kungligt dekret 4/2014 av den 10 januari 2014 om godkännande av kvalitetsnormer för kött, skinka, bog och karré av iberisk gris, enligt vilken ordet ”iberisk” får användas för produkter som bearbetas eller saluförs i Spanien under förutsättning att de som föder upp rasen iberiska svin i anläggningar för intensivuppfödning (de cebo) utökar den totala fria, minsta golvarean per djur med en levande vikt på över 110 kilo till 2 m2, trots att syftet med den nationella bestämmelsen är att förbättra produkternas kvalitet, och inte särskilt att förbättra djurskyddet för svin?

För det fall den föregående frågan besvaras nekande, ska då artikel 12 i direktiv [2008/120/EG], jämförd med artiklarna 34 och 35 FEUF, tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom artikel 8.1 i kungligt dekret 4/201[4], som kräver att producenter i andra medlemsstater, i syfte att förbättra kvaliteten hos produkter som bearbetas eller saluförs i Spanien – och inte djurskyddet för svin – uppfyller samma villkor för uppfödning av djur som gäller för spanska producenter för att de produkter som erhålls från deras svin ska kunna komma i åtnjutande av de försäljningsbeteckningar som avses i nämnda kungliga dekret?

3)

Ska artiklarna 34 och 35 FEUF tolkas på så sätt att de utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom artikel 8.2 i kungligt dekret 4/2014 av den 10 januari 2014 om godkännande av kvalitetsnormer för kött, skinka, bog och karré av iberisk gris, enligt vilken den lägsta slaktåldern för svin av vilka produkter i kategorin ”de cebo” bearbetas ska vara tio månader, i syfte att förbättra dessa produkter?


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/15


Talan väckt den 7 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-181/17)

(2017/C 195/20)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Hottiaux och J. Rius)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien, i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3 och 5 b i förordning (EG) nr 1071/2009 beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik, genom att föreskriva ett lägsta antal fordon som krävs för att kunna erhålla tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den talan som Europeiska kommissionen har väckt mot Konungariket Spanien avser tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EGT L 300, 14.11.2009, s. 51). (1)

Kommissionen anser att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3.1, 3.2 och 5 b i förordning, genom att uppställa kravet att företagen ska inneha minst tre fordon för att kunna erhålla ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.


(1)  EGT L 300, 2009, s. 51.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/16


Talan väckt den 20 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-205/17)

(2017/C 195/21)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve och E. Sanfrutos Cano)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 260. 1 FEUF genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att följa domen av den 14 april 2011, kommissionen/Spanien (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260),

förplikta Konungariket Spanien att till kommissionen erlägga böter till ett belopp om 171 217,2 euro per dag så länge som den medlemsstaten underlåter att följa domen av den 14 april 2011, kommissionen/Spanien (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260), från och med den dag då avgörande meddelas i förevarande mål till dess att domen i mål C-343/10 följs,

förplikta Konungariket Spanien att till kommissionen erlägga ett schablonbelopp om 19 303,9 euro per dag, från och med dag då domen av den 14 april 2011, kommissionen/Spanien (C-343/10, ECLI:EU:C:2011:260) meddelades till dess att avgörande meddelas i förevarande mål eller till dess att domen i mål C-343/10 följs, om det sker dessförinnan,

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att Konungariket Spanien inte har vidtagit alla de åtgärder som krävs för att följa tribunalens dom beträffande avsaknaden av system för att ta hand om avloppsvatten från tätbebyggelsen Valle de Güimar, såsom krävs enligt artikel 3 i direktiv 91/271 (1), och avsaknaden av ett system för rening av avloppsvatten från tätbebyggelserna Alhurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Peníscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira, Vigo och Santiago, såsom krävs enligt artikel 4.1, 4.3 och i förekommande fall 4.4 i direktiv 91/271.


(1)  Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT L 135, 1991, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 10, s. 93)


Tribunalen

19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/17


Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Green Source Poland mot kommissionen

(Mål T-512/14) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Eruf - Artikel 41.3 i förordning (EG) nr 1083/2006 - Beslut att inte bevilja ekonomiskt bidrag till ett större projekt - Företag med ansvar för att genomföra projektet - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

(2017/C 195/22)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Green Source Poland sp. z o.o. (Warszawa, Polen) (ombud: advokaterna M. Merola och L. Armati)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis M. Clausen och B.-R. Killmann, därefter B.-R. Killmann och R. Lyal)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2014) 2289 final av den 7 april 2014 att inte bevilja sökanden ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till det större projektet ”Förvärv och implementering av innovativ tillverkningsteknologi för biokomponenter till biobränsle”, vilket var en del av det operativa programmet ”Innovativ ekonomi” avseende strukturåtgärder för konvergensmålet i Polen.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Green Source Poland sp. z o.o. ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 395, 10.11.2014.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/17


Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Meta Group mot kommissionen

(Mål T-744/14) (1)

((Skiljedomsklausul - Avtal om stöd vilka ingåtts inom ramen för sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002 – 2006) - Avtal om stöd vilka ingåtts inom ramen för ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007 – 2013) - Återbetalning av utbetalda belopp - Återstående belopp att betala det sammanlagda stöd som beviljats sökanden - Kostnader som ska beaktas - Ansvar enligt avtal))

(2017/C 195/23)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Meta Group Srl (Rom, Italien) (ombud: advokaterna A. Bartolini och A. Formica)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Recchia och R. Lyal)

Saken

Begäran med stöd av artikel 272 FEUF med yrkande om att tribunalen ska fastställa att kommissionen har åsidosatt sina ekonomiska skyldigheter enligt flera avtal om stöd som den ingått med sökanden enligt Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002–2006) och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (2007–2013), att den ska fastställa att kommissionens avräkningar mot de fordringar som sökanden åberopar är rättsstridiga, att den ska förplikta kommissionen att till sökanden betala de belopp som företaget har rätt till enligt avtalen, jämte dröjsmålsränta och uppräkning av penningsbeloppet, och att sökanden ska tillerkännas ersättning för den skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Meta Group Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 462, 22.12.2014.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/18


Tribunalens dom av den 28 april 2017 – Gameart mot kommissionen

(Mål T-264/15) (1)

((Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar avseende ett fördragsbrottsförfarande - Handlingar som upprättats av en medlemsstat - Ansökan om tillgång som tillställts medlemsstaten - Ansökan om tillgång har hänskjutits till kommissionen - Nekad tillgång - Kommissionens behörighet - Handling som härrör från en institution - Artikel 5 i förordning (EG) no 1049/2001))

(2017/C 195/24)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Polen) (ombud: advokaten P. Hoffman)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Hottiaux, A. Buchet och M. Konstantinidis)

Intervenienter till stöd för svaranden: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, M. Kamejsza och M. Pawlicka), Europaparlamentet (ombud: D. Warin och A. Pospíšilová Padowska) och Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis J.-B. Laignelot, K. Pleśniak och E. Rebasti, därefter J.-B. Laignelot och E. Rebasti)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 18 februari 2015 i den del kommissionen avslår ansökan om tillgång till handlingar som upprättats av Republiken Polen, där nämnda ansökan har hänskjutits till kommissionen av Republiken Polen med stöd av artikel 5 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

Domslut

1)

Europeiska kommissionens beslut av den 18 februari 2015 ogiltigförklaras i den del kommissionen avslår ansökan om tillgång till handlingar som upprättats av Republiken Polen där nämnda ansökan har hänskjutits till kommissionen av Republiken Polen med stöd av artikel 5 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

2)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Republiken Polen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 254, 3.8.2015.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/19


Tribunalens dom av den 24 april 2017 – Germanwings mot kommissionen

(Mål T-375/15) (1)

((Statligt stöd - Stöd till ett flygbolag som använder Zweibrückens flygplats - Fördel - Huruvida stödet härrör från staten - Motiveringsskyldighet - Berättigade förväntningar - Tillgång till handlingar - Handlingar hänförliga till ett förfarande för kontroll av statligt stöd - Beslut att neka tillgång till de begärda handlingarna - Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner))

(2017/C 195/25)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Germanwings GmbH (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten A. Martin-Ehlers)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A. Buchet, T. Maxian Rusche, R. Sauer och K. Herrman, därefter A. Buchet, T. Rusche, K. Herrman och S. Noë)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut (EU) 2016/152 av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd nr SA.27339 (12/C) (f.d. 11/NN) som Tyskland har genomfört till förmån för Zweibrückens flygplats och flygbolag som använder flygplatsen (EUT L 34, 2016, s. 68) och om ogiltigförklaring av kommissionens beslut GESTDEM 2015/1288 av den 11 maj 2015 att neka tillgång till delar av akten i förfarandet om statligt stöd SA.27339.

Domslut

1)

Artikel 1.2, i den del den rör det första avtal som ingåtts mellan Flughafen Zweibrücken GmbH och Germanwings GmbH, och artikel 3.4 e i kommissionens beslut (EU) 2016/152 av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd nr SA.27339 (12/C) (f.d. 11/NN) som Tyskland har genomfört till förmån för Zweibrückens flygplats och flygbolag som använder flygplatsen (EUT L 34, 2016, s. 68) ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av Germanwings’ rättegångskostnader.

4)

Germanwings ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 337, 12.10.2015.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/20


Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – JYSK mot kommissionen

(Mål T-403/15) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Eruf - Artikel 41.3 i förordning nr 1083/2006 - Vägran att bevilja ekonomiskt bidrag till ett större projekt - Ansvarigt företag för att genomföra projektet - Villkoret direkt berör ej uppfyllt - Avvisning))

(2017/C 195/26)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Polen) (ombud: advokat H. Sønderby Christensen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis R. Lyal, B. -R. Killmann och M. Clausen, därefter R. Lyal och B. R. Killmann)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2015) 3228 av den 11 maj 2015, om vägran att bevilja ekonomiskt bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) till det stora projektet ”European Shared Service Centre – Intelligent Logistics Systems” inom ramen för det operativa programmet ”Innovativ ekonomi” som utformats av Republiken Polen för programperioden 2007–2013.

Domslut

1)

Talan avvisas.

2)

JYSK sp. z o.o. ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 311, 21.9.2015.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/20


Tribunalens dom av den 27 april 2017 – Deere mot EUIPO (EXHAUST-GARD)

(Mål T-622/15) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering av EU-varumärket EXHAUST-GARD - Relativt registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 - Rätten till försvar - Artikel 75 i förordning nr 207/2009))

(2017/C 195/27)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Deere & Company (Wilmington, Delaware, Förenta staterna) (ombud: inledningsvis advokaterna N. Weber och T. Heitmann, därefter advokaten N. Weber)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: H. Kunz)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 8 september 2015 (ärende R 196/2014-4) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet EXHAUST-GARD som EU-varumärke

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Deere & Company ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 7, 11.1.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/21


Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Environmental Manufacturing mot EUIPO – Société Elmar Wolf (Återgivning av ett varghuvud)

(Mål T-681/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurmärke som återger ett varghuvud - Det äldre internationella figurmärket Outils WOLF - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 195/28)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Förenade kungariket) (ombud: S. Malynicz, QC)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Société Elmar Wolf (Wissembourg, Frankrike) (ombud: advokaten N. Boespflug)

Saken

Överklagande av det beslut som EUIPO:s första överklagandenämnd meddelade den 3 september 2015 (ärende R 1252/2015-1) angående ett invändningsförfarande mellan Société Elmar Wolf och Environmental Manufacturing.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Environmental Manufacturing LLP ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 38, 1.2.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/21


Tribunalens dom av den 27 april 2017 – BASF mot EUIPO – Evonik Industries (DINCH)

(Mål T-721/15) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-ordmärket DINCH - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009))

(2017/C 195/29)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: BASF SE (Ludwigshafen, Tyskland) (ombud: A. Schulz och C. Onken)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: R. Pethke och M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Evonik Industries AG (Essen, Tyskland) (ombud: advokaten A. Schabenberger)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 23 september 2015 (ärende R 2080/2014-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Evonik Industries och BASF.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

BASF SE ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 68, 22.2.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/22


Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Haw Par mot EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD)

(Mål T-25/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket GELENKOLD - Äldre EU-figurmärke som återger en tiger - Relativt registreringshinder Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Rättskraft - Det äldre varumärket har förvärvat förhöjd särskiljningsförmåga - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Rätt att höras - Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 - Varumärkesserie))

(2017/C 195/30)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Haw Par Corp. Ltd (Singapore, Singapore) (ombud: advokaterna R.-D. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler och C. Brockmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Österrike) (ombud: advokaterna J. Sachs och C. Sachs)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 4 november 2015 (ärende R 1907/2015-1), angående ett invändningsförfarande mellan Haw Par och Cosmowell.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Haw Par Corp. Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 106, 21.3.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/23


Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Enercon mot EUIPO – Gamesa Eólica (skala av gröna nyanser)

(Mål T-36/16) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-varumärke bestående av en skala av gröna nyanser - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) 207/2009 - Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009))

(2017/C 195/31)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Enercon GmbH (Aurich, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Overhage, R. Böhm och A. Silverleaf)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: A. Folliard Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Spanien) (ombud: advokaten A. Sanz Cerralbo)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 28 oktober 2015 (ärende R 597/2015-2), om ett ogiltighetsförfarande mellan Gamesa Eólica och Enercon.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Enercon GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 111, 29.3.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/23


Tribunalens dom av den 4 maj 2017 – Kasztantowicz mot EUIPO – Gbb Group (GEOTEK)

(Mål T-97/16) (1)

((EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-ordmärket GEOTEK - Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Regel 40.5 i förordning (EG) nr 2868/95 - Bevis på verkligt bruk av varumärket - Har ej getts in i rätt tid - Regel 61.2 och 61.3 samt regel 65.1 i förordning nr 2868/95 - Underrättelse om fristen har skickats till varumärkesinnehavaren med fax - Avsaknad av omständigheter som kan ifrågasätta sändningsrapporten från EUIPO - Artikel 78 i förordning nr 207/2009 - Regel 57 i förordning nr 2868/95 - Begäran om hörande av vittnen - EUIPO:s utrymme för skönsmässig bedömning))

(2017/C 195/32)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Martin Kasztantowicz (Berlin, Tyskland) (ombud: advokat R. Ronneburger)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: D. Hanf och A. Söder)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Gbb Group Ltd (Letchworth, Förenade Konungariket)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 14 december 2015 (ärende R 3025/2014-5), om ett upphävandeförfarande mellan Gbb Group och Martin Kasztantowicz.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Martin Kasztantowicz ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 145, 25.4.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/24


Tribunalens dom av den 5 maj 2017 – PayPal mot EUIPO – Hub Culture (VENMO)

(Mål T-132/16) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-ordmärke VENMO - Ond tro - Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 195/33)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: PayPal, Inc. (San José, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokat A. Renck och I. Junkar, solicitor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Hub Culture Ltd (Hamilton, Bermuda, Förenade kungariket) (ombud: J. Hill, barrister)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 12 januari 2016 (ärende R 2974/2014-5), angående ett ogiltighetsförfarande mellan Paypal och Hub Culture.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 12 januari 2016 (ärende R 2974/2014-5) ogiltigförklaras.

2)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för PayPal, Inc.

3)

Hub Culture Ltd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 191, 30.5.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/24


Tribunalens dom av den 3 maj 2017 – Gfi PSF mot kommissionen

(Mål T-200/16) (1)

((Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Utveckling, underhåll, vidareutveckling och supporttjänster för webbplatser - Beslut att avvisa ett anbud från en anbudsgivare - Anbud som redan öppnats - Artikel 111.4 b i den finansiella förordningen))

(2017/C 195/34)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gfi PSF Sàrl (Leudelange, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Moyse)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Delaude och S. Lejeune)

Saken

Ansökan om dels ogiltigförklaring, enligt artikel 263 FEUF, av Europeiska unionens publikationsbyrås (OP) beslut av den 2 respektive den 16 mars 2016, vilka innebär avvisning av det anbud som sökanden gett in i upphandlingen avseende utveckling, underhåll, vidareutveckling och supporttjänster för publikationsbyråns webbplatser (JO 2015/S 251-459901), samt, vid behov, av publikationsbyråns bekräftande beslut av den 22 april 2016, dels ersättning, enligt artikel 268 FEUF, för den skada som sökanden ska ha lidit till följd av dessa beslut.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gfi PSF Sàrl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 222, 20.6.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/25


Tribunalens dom av den 5 maj 2017 – Messe Friedrichshafen mot EUIPO– El Corte Inglés (Out Door)

(Mål T-224/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - EU-figurmärket Out Door - Det äldre EU-ordmärket OUTDOOR PRO - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 76 i förordning nr 207/2009))

(2017/C 195/35)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Messe Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen, Tyskland) (ombud: advokaten W. Schulte Hemming)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Eberl och D. Hanf)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten J.L. Rivas Zurdo)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 8 februari 2016 (ärende R 2302/2011-2) om ett invändningsförfarande mellan El Corte Inglés och Messe Friedrichshafen.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Messe Friedrichshafen GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 232, 27.6.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/26


Tribunalens dom av den 27 april 2017 – CC mot parlamentet

(Mål T-446/16 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Rekrytering - Meddelande om uttagningsprov - Allmänt uttagningsprov - Fel vid handläggningen av förteckningen över uttagna - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Ny bevisning - Materiell skada - Likabehandling - Missuppfattning av omständigheterna - Förlust av möjlighet))

(2017/C 195/36)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: CC (ombud: advokaterna G. Maximini och C. Hölzer)

Övrig part i målet: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och E. Despotopoulou)

Saken

Överklagande av personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 21 juli 2016, CC/parlamentet (F 9/12 RENV, EU:F:2016:165),), i vilket det förs talan om upphävande av denna dom.

Domslut

1)

Personaldomstolens (ensamdomare) dom av den 21 juli 2016, CC/parlamentet (F 9/12 RENV) upphävs, eftersom personaldomstolen för det första beräknade CC:s förlust av möjligheten att rekryteras som provanställd tjänsteman av Europeiska unionens råd, med undantag av tiden mellan den 16 februari 2006 och den 31 augusti 2007, och för det andra beräknade CC:s förlust av möjligheten att rekryteras som provanställd tjänsteman av Europeiska unionens övriga institutioner och organ på grundval av en annan metod än den som tribunalen använde i fråga om rådet.

2)

Överklagandet ogillas i övrigt.

3)

Målet hänskjuts till en annan av tribunalens avdelningar än den som har avgjort förevarande överklagande.

4)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 371, 10.10.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/26


Tribunalens dom av den 26 april 2017 – OU mot kommissionen

(Mål T-569/16) (1)

((Personalmål - Kontraktsanställda - Disciplinärt förfarande - Avstängning - Innehållen lön - Reprimand - Utbetalning - Artikel 24.4 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna))

(2017/C 195/37)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: OU (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Ehrbar och F. Simonetti)

Saken

Talan enligt artikel 270 FEUF dels om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 13 mars 2015 om avslag på sökandens begäran om utbetalning av den del av hans lön som hållits inne under sex månader från och med den 15 januari 2007, dels om utbetalning av den innehållna lönen jämte ränta.

Domslut

1)

Europeiska kommissionens beslut av den 13 mars 2015, att avslå OU:s begäran om utbetalning av den del av hans lön som hållits inne till följd av kommissionens beslut av den 14 december 2006, ogiltigförklaras.

2)

Kommissionen ska till OU betala ut den del av hans lön som hållits inne till följd av beslutet av den 14 december 2006.

3)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 211,13.6.2016 (mål som inledningsvis registrerats vid Europeiska unionens personaldomstol under målnummer F-141/15, och som överförts till Europeiska unionens tribunal den 1 september 2016).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/27


Tribunalens dom av den 28 april 2017 – Azoulay m.fl. mot parlamentet

(Mål T-580/16) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Tillfälligt anställda - Lön - Familjetillägg - Utbildningstillägg - Nekande av ersättning för skolavgifter - Artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna - Berättigade förväntningar - Likabehandling - Principen om god förvaltning))

(2017/C 195/38)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Irit Azoulay (Bryssel, Belgien), Andrew Boreham (Wansin-Hannut, Belgien), Mirja Bouchard (Villers-la-Ville, Belgien) och Darren Neville (Ohain, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: E. Taneva och L. Deneys)

Saken

Angående en talan enligt artikel 270 FEUF om ogiltigförklaring av parlamentets enskilda beslut av den 24 april 2015 om att inte bevilja utbildningstillägg för år 2014/2015 och, vid behov, ogiltigförklaring av parlamentets enskilda beslut av den 17 och 19 november 2015 om att delvis avslå sökandenas klagomål av den 20 juli 2015.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard och Darren Neville ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 145 av den 25.4.2016 (mål som inledningsvis registrerats vid Europeiska unionens personaldomstol under nummer F-9/16 och överförts till Europeiska unionens tribunal den 1.9.2016).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/28


Tribunalens dom av den 28 april 2017 – HN mot kommissionen

(Mål T-588/16) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 - Reform av tjänsteföreskrifter - Nya bestämmelser om karriär och befordran för lönegrad AD 13 och AD 14 - Tjänstemän i lönegrad AD 12 - Utövande av särskilda ansvarsområden - Artikel 30.3 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna - Befordringsförfarandet 2014 - Ansökan om att klassificeras i kategorin ”Rådgivare eller motsvarande” - Uteblivet svar från tillsättningsmyndigheten - Befordringsförfarandet 2015 - Förnyad ansökan om att klassificeras i kategorin ”Rådgivare eller motsvarande” eller ”Enhetschef eller motsvarande” - Tillsättsmyndighetens avslag - Bekräftelse på avslag om ansökan om att klassificeras i kategorin ”Rådgivare eller motsvarande” - Krav som gäller för det administrativa förfarandet - Avvisning))

(2017/C 195/39)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: HN (ombud: advokaterna F. Sciaudone och R. Sciaudone)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Ehrbar och A-C. Simon, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan enligt artikel 270 FEUF med yrkande bland annat om ogiltigförklaring av det ”beslut där [sökanden] inte befunnits ha ett sådant särskilt ansvar som föranleder att sökanden klassificeras som ’rådgivare eller motsvarande’ enligt artikel 30.3 i bilaga XIII i [de nya] tjänsteföreskrifterna”, samt beslut SEC (2013) 691 av den 18 december 2013, med rubriken ”Meddelande till kommissionen om ändring av reglerna om sammansättningen av kommissionsledamöternas kabinett och om talespersonerna”.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

HN ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 251, 11.7.2016. (Mål registrerades inledningsvis vid Europeiska unionens personaldomstol med målnummer F-18/16 och överfördes till Europeiska unionens tribunal den 1.9.2016).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/28


Tribunalens beslut av den 17 mars 2017 – Düll mot EUIPO – Cognitect (DaToMo)

(Mål T-381/16) (1)

((EU – varumärke - Annulleringsförfarande - Återkallande av ansökan om upphävande - Anledning saknas att döma i saken))

(2017/C 195/40)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Klaus Düll (Südergellersen, Tyskland) (ombud: advokaten S. Wolff-Marting)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Palmero Cabezas)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Cognitect, Inc. (Durham, North Carolina, Förenta staterna)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 19 april 2016 (förenade målen R 1383/2015-2 och R 1481/2015-2), angående ett annulleringsförfarande mellan Cognitect, Inc. och Klaus Düll

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Cognitect, Inc. och Klaus Düll ska bära sina rättegångskostnader samt vardera ersätta hälften av de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).


(1)  EUT C 364, 3.10.2016.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/29


Beslut meddelat av tribunalens vice ordförande den 10 april 2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte mot Acer

(Mål T-123/17 R)

((Interimistiskt förfarande - Energi - Acers beslut om avslag på en interventionsansökan i ärende A-001-2017 (konsoliderat) - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2017/C 195/41)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (Wien, Österrike) (ombud: advokaten B. Rajal)

Svarande: Byrån för sammarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (ombud: P. Martinet och E. Tremmel)

Saken

Ansökan enligt artiklarna 278 och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av Acers beslut om avslag på sökandens interventionsansökan i ärende A-001-2017 (konsoliderat).

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/30


Beslut meddelat av tribunalens vice ordförande den 21 april 2017 – Post Telecom mot EIB

(Mål T-158/17 R)

((Interimistiskt förfarande - Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Tillhandahållandet av kommunikationstjänster via ett landsnät för EIB-gruppens byggnader och kontor i Luxemburg - Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud och att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet - Ansökan om uppskov med verkställighet - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2017/C 195/42)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Post Telecom SA (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna M. Thewes, C. Saettel och T. Chevrier)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: T. Gilliams, P. Kiiver och C. Solazzo, biträdda av advokaterna M. Belmessieri och B. Schutyser)

Saken

Ansökan med stöd av artiklarna 278 och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av det beslut som fattades av EIB den 6 januari 2017 om att inte anta sökandens anbud avseende del 1 i anbudsinfordran OP-1305, med rubriken ”Metropolitan area network and wide area network communication services for the European Investment Bank Group”, och av beslutet att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Beslutet av den 15 mars 2017 i mål T-158/17 R upphävs.

3)

Beslut om rättegångskostnader meddelas senare.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/30


Överklagande ingett den 10 mars 2017 – Claro Sol Cleaning mot EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(Mål T-159/17)

(2017/C 195/43)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten N. Fernández Fernández-Pacheco)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Solemo Oy (Helsingfors, Finland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärket ”Claro Sol Facility Services desde 1972” – Registreringsansökan nr 13318993

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 9 januari i ärende R 478/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslutet som första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet meddelade den 9 januari 2017 i ärende R 478/2016-1, varigenom överklagandenämnden delvis biföll Solemo Oy:s överklagande och delvis ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut avseende invändning nr B 2472267, som framställts mot ansökan (nr 13318993) om registrering som EU-varumärke av figurmärket ”Claro Sol Facility Services desde 1972”, som tillhör klaganden, vilket innebar att nämnda registreringsansökan avslogs helt i fråga om klasserna 37 och 39 och avslogs delvis i fråga om klass 35,

bifalla ansökan (nr 13318993) om registrering som EU-varumärke av figurmärket ”Claro Sol Facility Services desde 1972” för samtliga tjänster i klasserna 35, 37 och 39, på grund av att det inte föreligger en risk för att omsättningskretsen i det territorium där det yngre nationella varumärket, som är registrerat i Finland under nr 250356 ”SOL” och tillhör intervenienten, är skyddat ska förväxla det varumärket med det sökta varumärket, och

förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/31


Talan väckt den 31 mars 2017 – Calhau Correia de Paiva mot kommissionen

(Mål T-202/17)

(2017/C 195/44)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ana Calhau Correia de Paiva (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna V. Villante och G. Pandey)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara följande beslut och akter, i förekommande fall efter det att det har förklarats att meddelandet om uttagningsprov EPSO/AD/293/14 och den aktuella språkordningen är rättsstridiga och inte ska tillämpas enligt artikel 277 FEUF:

det beslut som meddelats av Europeiska rekryteringsbyrån (EPSO) och uttagningskommittén den 9 november 2015 om att inte föra upp sökandens namn i reservlistan i uttagningsprov EPSO/AD/293/14,

det beslut som meddelats av EPSO och uttagningskommittén den 23 juni 2016 om att inte genom omprövning ändra beslutet av den 9 november 2015 och inte återge sökandens namn i reservlistan,

EPSO:s beslut av den 22 december 2016 om avslag på det administrativa klagomål som sökanden ingett, enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, mot uttagningskommitténs beslut att inte föra upp hennes namn i reservlistan i uttagningsprov EPSO/AD/293/14 och mot beslutet att inte genom omprövning ändra beslutet,

reservlistan i uttagningsprov EPSO/AD/293/14, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 1 i tjänsteföreskrifterna, principen om icke-diskriminering, proportionalitetsprincipen och principen om lika möjligheter, genom att EPSO endast godtog användning av ett QWERTY EN-, AZERTY FR/BE- eller QWERTZ DE-keyboard för att göra analysen samt en uppenbart oriktig bedömning.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av förordning nr 1 från år 1958, genom den språkordning som godkänts och fastställts enligt meddelandet om uttagningsprov EPSO/AD/293/14 samt en invändning om att detta meddelande är rättsstridigt och inte kan tillämpas.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 1 i tjänsteföreskrifterna, principen om icke-diskriminering och proportionalitetsprincipen, genom att EPSO och/eller uttagningskommittén begränsade möjligheten för sökandena att välja ett andra språk till att endast avse tyska, engelska och franska.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av principen om lika möjligheter vad gäller prövningsförfarandet i EPSO:s uttagningsprov.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av artikel 296 andra stycket och artikel 25 i tjänsteföreskrifterna, genom att EPSO underlät att motivera sina beslut att godkänna och fastställa en bestämd språkordning, samt åsidosättande av meddelandet om uttagningsprov och artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, när EPSO utförde arbetsuppgifter som uttagningskommittén hade anförtrotts.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/32


Talan väckt den 3 april 2017 – GY mot kommissionen

(Mål T-203/17)

(2017/C 195/45)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: GY (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut i uttagningsprov EPSO/AD/293/14 av den 23 december 2016 att inte godta sökanden till utvärderingscentret,

förplikta Europeiska kommissionen att i överensstämmelse med rätt och billighet betala 5 000 euro till sökanden som ersättning för ideell skada, och

i vart fall förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Uttagningskommittén har åsidosatt motiveringsskyldigheten i det att den underlåtit att meddela sökanden vilka betygskriterier som antagits för att följa domen av den 20 juli 2016, GY/kommissionen, F-123/15, EU:F:2016:160.

2.

Andra grunden: Uttagningskommittén har åsidosatt meddelandet om uttagningsprov i det att kommittén på ett godtyckligt sätt endast prövat sökandens yrkeserfarenhet genom att, såvitt avser tre frågor, endast beakta hur lång yrkeserfarenhet som sökanden har.

3.

Tredje grunden: Uttagningskommittén har gjort flera uppenbart oriktiga bedömningar som inneburit att beslutet att endast ge honom 17 poäng av 56 (minimipoäng för godkänt resultat var 22 poäng) är att anse som olagligt.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/33


Talan väckt den 3 april 2017 – Argus Security Projects mot kommissionen och EUBAM

(Mål T-206/17)

(2017/C 195/46)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Cypern) (ombud: advokaterna T. Bontinck och A. Guillerme)

Svarande: Europeiska kommissionen, Europeiska unionens gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara EUBAM Libyens beslut av den 24 januari 2017, som ersatte det ursprungliga beslutet av den 16 februari 2014 att inte godta bolaget Argus anbud i ett upphandlingsförfarande rörande tillhandahållande av säkerhetstjänster inom ramen för Europeiska unionens integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (kontrakt EUBAM-13-020), utan tilldelade Garda kontraktet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 110 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning nr 1605/2002 (EUT L 298, 2012, s. 1), av bestämmelserna i upphandlingsunderlaget, särskilt punkterna 4.1 och 12.1 i instruktionerna till anbudsgivarna, och av principerna om likabehandling av anbudsgivarna och om icke-diskriminering. Den grunden består av tre delar:

Första delgrunden: Tekniska och operativa resurser utnyttjas inte såsom specificeras i upphandlingsvillkoren.

Andra delgrunden: Personalresurser utnyttjas inte såsom specificeras i upphandlingsvillkoren.

Tredje delgrunden: Planen för resursutnyttjande och beaktandet av anbudsgivarnas tidigare erfarenhet av fientliga miljöer har en konstlad karaktär.

2.

Andra grunden: Väsentlig ändring av de ursprungliga upphandlingsvillkoren och åsidosättande av likabehandlingsprincipen. Den grunden består av två delar:

Första delgrunden: Bedömningen av personalresurserna.

Andra delgrunden: Bedömningen av de tekniska resurserna och planen för resursutnyttjande.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/34


Talan väckt den 7 april 2017 – Mabrouk mot rådet

(Mål T-216/17)

(2017/C 195/47)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisien) (ombud: advokaterna J-R. Farthouat och N. Boulay samt S. Crosby, Solicitor)

Svarande: Europeiska unionens rådet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2017/153 av den 27 januari 2017 om ändring av beslut 2011/72 (Gusp) om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 23, 2007, s. 19), i den del det avser sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Sökanden har gjort gällande att frysningen av hans tillgångar inte gjorts i enlighet med principen om en skälig tid, fastlagd i artikel 6 i Europakonventionen och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.

Andra grunden: Sökanden har gjort gällande att det inte finns tillräcklig grund för frysningen av tillgångar:

I motsats till vad som framgår av de bevis som sökanden företett har rådet funnit sökandens tillgångar vara olagliga dock utan att motivera sitt beslut.

Genom att anse att sökandens tillgångar är olagliga har rådet gjort en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna, om rådet ens har gjort någon bedömning.

Frysningen av tillgångarna saknar grund, eftersom den gjorts för att bistå Tunisien med att återvinna bortförda tillgångar. Sökandens tillgångar har emellertid inte varit föremål för något bortförande.

3.

Den tredje grunden: Sökanden har anfört att frysningen av tillgångarna åsidosätter hans rätt till arbete, eftersom den gjorts efter det att president Ben Ali avsatts.

4.

Den fjärde grunden: Sökanden har gjort gällande att frysningen i vilket fall som helst är oproportionerlig och åsidosätter sökandens äganderätt.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/34


Talan väckt den 18 april 2017 – Recylex m.fl. mot kommissionen

(Mål T-222/17)

(2017/C 195/48)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Recylex SA (Paris, Frankrike), Fonderie et Manufacture de Métaux (Anderlecht, Belgien), Harz-Metall GmbH (Goslar, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Wellinger, S. Reinart och K. Bongs)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

nedsätta det bötesbelopp som de påfördes genom Europeiska kommissionens beslut av den 8 februari 2017 (C(2017) 900 final) i ett förfarande enligt artikel 101 FEUF,

bevilja sökandena en betalningsplan, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena sex grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen gjorde fel när den inte tillämpade punkt 26 (sista stycket) i meddelandet om förmånlig behandling (1) avseende överträdelsens varaktighet.

2.

Andra grunden: Kommissionen gjorde fel när den inte tillämpade punkt 26 (sista stycket) i meddelandet om förmånlig behandling avseende överträdelsen i Frankrike.

3.

Tredje grunden: Kommissionen gjorde fel när den tillämpade en särskild höjning med 10 procent vid beräkningen av böterna på grundval av punkt 37 i bötesriktlinjerna (2).

4.

Fjärde grunden: Kommissionen gjorde fel när den inte beviljade sökandena en nedsättning med 50 procent av böterna enligt första strecksatsen i punkt 26 i meddelandet om förmånlig behandling.

5.

Femte grunden: Det angripna beslutet åsidosätter proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering samt principen om att påföljder ska vara individuella.

6.

Sjätte grunden: Domstolen ska använda sig av sin obegränsade behörighet för att bevilja sökanden en avbetalningsplan för de böter som fortfarande ska betalas.


(1)  Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (EUT C 298, 2006, s. 17), senast ändrad genom kommissionens meddelande om ändringar av kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (EUT C 256, 2015, s. 1).

(2)  Kommissionen riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 (EUT C 210, 2006, s. 2).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/35


Talan väckt den 19 april 2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry mot kommissionen

(Mål T-228/17)

(2017/C 195/49)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Kina) (ombud: advokaten S. Hirsbrunner)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/141 av den 26 januari 2017 om införande av slutliga antidumpningstullar på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, även inte färdigbearbetade, med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan (EUT L 22, 2017, s. 14) i den mån den rör sökanden, och

förplikta kommissionen, och samtliga parter som kan komma att tillåtas intervenera till stöd för kommissionens yrkanden, att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen gjorde flera uppenbart oriktiga bedömningar när den fann att stumsvetsrördelar av rostfritt stål som omfattas av tekniska standarder i Förenta staterna och i Europeiska unionen är utbytbara.

Kommissionen underlät att uppfylla sin skyldighet att bedöma relevant bevisning på ett opartiskt sätt, eftersom flera olika faktapåståenden om utbytbarhet i den angripna förordningen är antingen oriktiga, motsägelsefulla eller vilseledande. I synnerhet är påståendet om att den enda samarbetsvilliga importören inte hade lagt fram relevant bevisning oriktigt.

Kommissionen gjorde ett felaktigt antagande om att stumsvetsrördelar av rostfritt stål var certifierade både enligt standarder i Förenta staterna och i Europeiska unionen. Kommissionen grundade sig uteslutande på påståenden som saknade stöd och framfördes i ett mycket sent skede av klaganden samt framkom för första gången i den angripna förordningen.

2.

Andra grunden: Kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning och åsidosatte motiveringsskyldigheten avseende justeringen av normalvärdet och argumenterade på ett motsägelsefullt sätt.

Kommissionen gjorde fel när den lade uppgifter om unionsindustrins kostnader och tillverkning till grund för fastställandet av lämplig justeringsnivå. Kommissionen tillbakavisade ett justeringsförslag som grundades på kinesiska marknadsuppgifter av skäl som inte var motiverade.

I det avseendet strider den angripna förordningen mot artikel 20 i grundförordningen och artikel 296 FEUF. Kommissionen åsidosatte även sin motiveringsskyldighet.

3.

Tredje grunden: Kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning vid fastställandet av skadeundersökningsperioden.

Kommissionen tillämpade ett godtyckligt tillvägagångssätt genom att inte beakta en alternativ period, även om den skulle ha haft tillgång till relevanta uppgifter på grund av en tidigare undersökning.

4.

Fjärde grunden: Förfarandet som ledde fram till antagandet av den angripna förordningen stred mot allmänna unionsrättsliga principer, såsom principen om god förvaltning, insyn och sökandens rätt till försvar.

Kommissionen underlät att tillhandahålla sökanden ”tillgänglig information” i rätt tid efter det preliminära utlämnandet av uppgifter. När kommissionen till slut tillhandahöll informationen tillsammans med alla andra uppgifter och alla annan information för första gången vid det slutliga utlämnandet av uppgifter, gav den inte sökanden tillräckligt med tid för att göra en meningsfull bedömning.

Kommissionen åsidosatte sökandens rätt till försvar genom att inte ge sökanden möjlighet att yttra sig över viktiga slutsatser som grundades på obekräftade påståenden som framfördes i ett mycket sent skede av klaganden samt framkom för första gången i den angripna förordningen.

5.

Femte grunden: Den angripna förordningen, som antogs den 26 januari 2017, fastställer felaktigt sökandens antidumpningstull i enlighet med bestämmelserna i grundförordningen, i vilken det föreskrevs en undantagsmetod med jämförbart land för beräkning av normalvärdet av import från Folkrepubliken Kina, trots att Europeiska unionens rätt att tillämpa en sådan undantagsbehandling löpte ut den 11 december 2016.

Europeiska unionen har åtagit sig att följa de särskilda villkoren i Kinas WTO-anslutningsprotokoll genom rådets beslut om godkännande av anslutningen. I egenskap av unionsinstitution måste kommissionen följa internationella åtaganden som unionen ingått med utövande av sina befogenheter.

Den angripna förordningen är vidare oförenlig med Europeiska unionens skyldighet att tolka sina antidumpningsbestämmelser i överensstämmelse med internationell rätt, särskilt om unionens bestämmelser särskilt avser att genomföra ett internationellt avtal som ingåtts av unionen.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/37


Talan väckt den 19 april 2017 – Tyskland mot kommissionen

(Mål T-229/17)

(2017/C 195/50)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze, J. Möller, och advokaterna M. Winkelmüller, F. van Schewick och M. Kottmann)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2017/133 av den 25 januari 2017 om att med en restriktion behålla hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 14342:2013 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 21, 2017, s. 113),

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2017/145 av den 25 januari 2017 om att med en restriktion behålla hänvisningen till den harmoniserade standarden EN 14904:2006 Sportbeläggningar – Specifikation för inomhusytor avsedda för olika sporter i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 22, 2017, s. 62),

ogiltigförklara kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (EUT C 76, 2017, s. 32) i den mån det hänvisar till den harmoniserade standarden EN 14342:2013 Trägolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning,

ogiltigförklara kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (EUT C 76, 2017, s. 32) i den mån det hänvisar till den harmoniserade standarden EN 14904:2006 ”Sportbeläggningar – Specifikation för inomhusytor avsedda för olika sporter”, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Den första grunden avser åsidosättande av väsentliga formföreskrifter.

Förbundsrepubliken Tyskland gör gällande att kommissionen i samband med antagandet av de angripna besluten åsidosatte väsentliga formföreskrifter i artikel 18 i förordning (EU) nr 305/2011. (1) Kommissionen har nämligen inte vänt sig till den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG (2), konsultationen med det berörda europeiska standardiseringsorganet är behäftad med fel och de angripna besluten har inte antagits ”enligt yttrandet” från den kommitté som inrättats genom artikel 5 i nämnda direktiv.

2.

Den andra grunden avser åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

Sökanden gör genom sin andra grund gällande att de angripna besluten åsidosätter motiveringsskyldigheten i artikel 296 andra stycket FEUF, eftersom de inte tar ställning i den enligt artikel 18.1 i förordning nr 305/2011 avgörande frågan om huruvida de aktuella harmoniserade standarderna överensstämmer med det tillhörande mandatet och säkerställer iakttagandet av de grundläggande kraven som är tillämpliga på byggnadsverk. Härav följer att varken Förbundsrepubliken Tyskland eller tribunalen kan fastställa vilka faktiska och rättsliga skäl som kommissionen har stött sig på.

3.

Den tredje grunden avser åsidosättande av förordning nr 305/2011.

Sökanden gör vidare gällande att de beslut och det meddelande som förevarande tvist rör åsidosätter materiella bestämmelser i förordning nr 305/2011.

För det första åsidosätter de omtvistade besluten och det omtvistade medelandet artikel 17.5 första och andra styckena i förordning nr 305/2011, eftersom kommissionen genom sitt åsidosättande av dessa bestämmelser inte har bedömt huruvida de aktuella harmoniserade standarderna med tillhörande mandat överensstämde och därigenom har felbedömt att en sådan överensstämmelse rent faktiskt inte var för handen.

För det andra åsidosätter de omtvistade besluten och det omtvistade meddelandet artikel 18.2, jämförd med artikel 3.1 och 3.2 samt med artikel 17.3 första stycket i förordning nr 305/2011. Kommissionen har inte beaktat den omständigheten att de aktuella standarderna inte innehåller förfaranden och kriterier för bedömning av utövandet vad beträffar utsläpp av andra farliga ämnen och att de således var bristfälliga vad gäller ett grundläggande kännetecken för byggprodukter och äventyrade följaktligen iakttagandet av de grundläggande krav som är tillämpliga på byggnadsverk.

Slutligen har kommissionen inom ramen för antagandet av de omtvistade handlingarna gjort sig skyldig till en annan felaktig bedömning genom att inte beakta möjligheten i artikel 18.2 i förordning nr 305/2011 att offentliggöra hänvisningarna till en harmoniserad standard i Europeiska unionens officiella tidning med de förbehåll som föreslagits av sökanden.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (EUT L 88, 2011, s. 5).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, 1998, s. 18).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/38


Överklagande ingett den 19 april 2017 – Siberian Vodka mot EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

(Mål T-234/17)

(2017/C 195/51)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Siberian Vodka AG (Herisau, Schweiz) (ombud: advokaten O. Bischof)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG (Oelde, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket ”DIAMOND ICE” – Internationell registrering nr 1 211 695

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 8 februari 2017 i ärende R 1171/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 8 februari 2017 i ärende R 1171/2016-4, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/39


Överklagande ingett den 20 april 2017 – Dometic Sweden mot EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

(Mål T-235/17)

(2017/C 195/52)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Dometic Sweden AB (Solna, Sverige) (ombud: R. Furneaux och E. Humphreys, Solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”MOBILE LIVING MADE EASY” – Registreringsansökan nr 14 952 592

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 13 februari 2017 i ärende R 1832/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, med avseende på de varor och tjänster ansökan avser och för vilka beslutet fastställdes,

ogiltigförklara EUIPO:s prövning den 10 augusti 2016 angående huruvida ansökan kan registreras,

återförvisa målet till EUIPO för ändring av beslutet,

förordna om kostnaderna inför överklagandenämnden och tribunalen.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 75 och 7.1 b i förordning nr 207/2009.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/39


Överklagande ingett den 25 april 2017 – Gugler mot EUIPO – Gugler France (GUGLER)

(Mål T-238/17)

(2017/C 195/53)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Alexander Gugler (Maxdorf, Tyskland) (ombud: advokaten M.-C. Simon)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Gugler France (Besançon, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”GUGLER” – EU-varumärke nr 3 324 902

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 31 januari 2017 i ärende R 1008/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet såvitt det avser hävningen av registreringen av EU-varumärke nr 3 324 902 samt skyldigheten att ersätta klagandens hävningskostnader om 550 euro, och

förplikta EUIPO att ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder

Åsidosättande av principen om god förvaltning.

Åsidosättande av artikel 8.4 och artikel 54.2 i förordning nr 207/2009.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/40


Talan väckt den 25 april 2017 – Tyskland mot kommissionen

(Mål T-239/17)

(2017/C 195/54)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: D. Klebs och T. Henze)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/264 av den 14 februari 2017 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), i den mån utbetalningar från Förbundsrepubliken Tysklands utbetalningsställe Hauptzollamt Hamburg-Jonas inom ramen för EGFJ därigenom har undantagits från unionsfinansiering till ett totalt belopp på 1 964 861,71 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Förbundsrepubliken Tysklands ränteberäkning och ränteredovisning var inte felaktig

Åsidosättande av artikel 31.1, jämförd med artikel 32.5 i förordning (EG) nr 1290/2005 (1) jämförd med artikel 6 h i förordning (EG) nr 885/2006 (2) (artikel 52.1 jämförd med artikel 54.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 (3) jämförd med artikel 29 f i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (4)), eftersom kommissionen undantog utbetalningar från finansiering trots att de tyska myndigheterna hade följt alla bestämmelser som gällde vid den aktuella tidpunkten, och i synnerhet hade beräknat och redovisat ränta i enlighet med tillämpliga bestämmelser i tabell III enligt förordning (EG) nr 885/2006 (i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 1233/2007 (5)).

2.

Andra grunden: Bristande motivering av beslutet

Åsidosättande av artikel 296.2 FEUF, eftersom kommissionen inte i tillräcklig utsträckning och på ett entydigt sätt motiverade varför artikel 31.1 jämförd med artikel 32.5 i förordning (EG) nr 1290/2005 jämförda med artikel 6 h i förordning (EG) nr 885/2006, i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 1233/2007, medförde en skyldighet för medlemsstaterna att redan under åren 2006–2008 i samband med oegentligheter vid återbetalning av exportbidrag redovisa återbetalningskrav jämte ränta i ett samlat avsnitt i tabell III enligt förordning (EG) nr 885/2006, i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 1233/2007, och detta före fastställandet av räntebeloppet (räntekravet som sådant bestrids inte). Kommissionen motiverade inte heller i tillräcklig utsträckning och på ett entydigt sätt på vilket sätt Förbundsrepubliken Tyskland hade åsidosatt sina skyldigheter att utföra grundläggande kontroller.

3.

Tredje grunden: Kommissionen iakttog inte den frist som anges i artikel 31.4 i förordning (EG) nr 1290/2005

Åsidosättande av artikel 31.4 a) i förordning (EG) nr 1290/2005 och artikel 52.4 a i förordning (EU) nr 1306/2013, eftersom kommissionen inte skriftligen inom 24 månader från det att betalningarna ägde rum underrättade Förbundsrepubliken Tyskland om de anmärkningar (vad beträffar beräkning och redovisning av ränta samt underlåtelse att utföra grundläggande kontroller) som den lagt till grund för undantagandet från finansiering.

4.

Fjärde grunden: Orimligt lång handläggningstid

Åsidosättande av artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 11 i förordning (EG) nr 885/2006, artikel 52 i förordning (EU) nr 1306/2013 samt artikel 34 i genomförandeförordning (EU) nr 908/2014, jämförda med den allmänna rättsprincipen om att administrativa förfaranden ska genomföras inom rimlig tid åsidosättande av rätten till försvar, eftersom kommissionens handläggningstid var alltför lång.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen

Åsidosättande av artikel 31.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 och artikel 52.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 samt av proportionalitetsprincipen, eftersom kommissionen, genom att tillämpa en schablonmässig korrigering på 5 %, inte på ett korrekt sätt bedömde arten och omfattningen av en eventuell överträdelse. I synnerhet bortsåg kommissionen från att unionen faktiskt inte lidit någon ekonomisk skada och att det inte heller funnits en reell risk för detta samt att Förbundsrepubliken Tyskland på sin höjd kan tillskrivas en mindre del av vållandet. Kommissionen åsidosatte även proportionalitetsprincipen, eftersom den gjorde en korrigering för 2010 års saldo utan att det fanns något uppenbart samband med de påtalade budgetåren 2006–2008.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 201, 2005, s. 1)

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU (EUT L 171, 2006, s. 90)

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 2013, s. 549).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 2014, s. 59).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1233/2007 av den 22 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/41


Talan väckt den 25 april 2017 – Republiken Polen mot kommissionen

(Mål T-241/17)

(2017/C 195/55)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/264 av den 14 februari 2017 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), i den del beslutet undantar 25 708 035,13 euro – en betalning som verkställts av det utbetalande organ som godkänts av Republiken Polen – från unionsfinansiering,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åsidosättande av artikel 52.1 i förordning nr 1306/2013, (1) i det att den finansiella korrigeringen tillämpats på betalningar som verkställts av polska myndigheter som kompensation för ej bärgad skörd år 2011 inom ramen för tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för frukt- och grönsakssektorn enligt förordning nr 585/2011 (2) på grund av felaktig tolkning av gällande bestämmelser, trots att dessa betalningar verkställts av polska myndigheter enligt unionsbestämmelserna och trots att dessa inte stred mot artikel 85 i förordning nr 543/2011. (3)


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 347, 2013, s. 549).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 585/2011 av den 17 juni 2011 om tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för frukt- och grönsakssektorn (EUT L 160, 2011, s. 71).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 157, 2011, s. 1).


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/42


Överklagande ingett den 24 april 2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik mot EUIPO (Национальный Продукт)

(Mål T-246/17)

(2017/C 195/56)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Tyskland) (ombud: advokaten A. Lingenfelser)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”Национальный Продукт” – Registreringsansökan nr 14 747 513

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 16 februari 2017 i ärende R 1017/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c och artikel 7.2 i förordning nr 207/2009.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/43


Talan väckt den 27 april 2017 – Azarov mot rådet

(Mål T-247/17)

(2017/C 195/57)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraina) (ombud: advokaterna G. Lansky och A. Egger)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen

med stöd av artikel 263 FUEF ska ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2017/381 av den 3 mars 2017 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 58, 2017, s. 34) samt rådets genomförandeförordning (EU) 2016/374 av den 3 mars 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 58, 2016, s. 1), i den mån de avser sökanden,

med stöd av artikel 64 i tribunalens rättegångsregler vidta åtgärder för processledning, närmare bestämt

ställa vissa frågor till rådet,

anmoda rådet att ta ställning till vissa aspekter av tvisten, muntligt eller skriftligt,

begäran om upplysningar från rådet och tredje man, bland annat kommissionen, EADS och Ukraina, och

anmoda svaranden att lägga fram underlag eller bevisning i målet, samt

med stöd av artikel 87.2 i rättegångsreglerna förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Kränkning av grundläggande rättigheter

Inom ramen för denna grund gör sökanden gällande kränkning av rätten till egendom och näringsfriheten. Han anför vidare att de beslutade restriktiva åtgärderna är oproportionerliga.

2.

Andra grunden: Uppenbart oriktig bedömning


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/43


Överklagande ingett den 24 april 2017 – avanti mot EUIPO (avanti)

(Mål T-250/17)

(2017/C 195/58)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: avanti GmbH (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaten M. Bahmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”avanti” – Registreringsansökan nr 14 646 038

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 14 februari 2017 i ärende R 801/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

tillåta registrering av det varumärke som klaganden den 6 oktober 2015 ansökt om registrering av vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ärendenummer 01464038) och offentliggöra varumärket inför registreringsförfarandet.

Grund

Åsidosättande av artikel 7 i förordning nr 207/2009.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/44


Överklagande ingett den 28 april 2017 – Robert Bosch mot EUIPO (Simply. Connected.)

(Mål T-251/17)

(2017/C 195/59)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Völker och M. Pemsel)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”Simply. Connected.” – Registreringsansökan nr 14 814 057

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 9 mars 2017 i ärende R 948/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna vid överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 64 i förordning nr 207/2009 i förening med artikel 263 FEUF.

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/45


Överklagande ingett den 28 april 2017 – Robert Bosch mot EUIPO (Simply. Connected.)

(Mål T-252/17)

(2017/C 195/60)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Völker och M. Pemsel)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”Simply. Connected.” – Registreringsansökan nr 14 814 032

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 10 mars 2017 i ärende R 947/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna vid överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 64 i förordning nr 207/2009 i förening med artikel 263 FEUF.

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/45


Överklagande ingett den 28 april 2017 – Der Grüne Punkt mot EUIPO – Halston Properties (återgivning av en cirkel med två pilar)

(Mål T-253/17)

(2017/C 195/61)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (Köln, Tyskland) (ombud: advokaterna P. Goldenbaum, I. Rohr och N. Ebbecke)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Halston Properties, s. r. o. GmbH (Bratislava, Slovakien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (återgivning av en cirkel med två pilar) – EU-varumärke nr 298 273

Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 20 februari 2017 i ärende R 1357/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, och

för det fall intervenienten deltar i förfarandet, förplikta intervenienten att bära sina egna kostnader.

Grund

Åsidosättande av artikel 15.1 i förordning nr 207/2009.


Rättelser

19.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 195/47


Rättelse till meddelande i Europeiska unionens officiella tidning i mål T-232/16 P

( Europeiska unionens officiella tidning C 63 av den 27 februari 2017 )

(2017/C 195/62)

Meddelandet i mål T-232/16 P, kommissionen/Frieberger och Vallin, ska ha följande lydelse:

”Tribunalens dom av den 19 januari 2017 – Kommissionen mot Frieberger och Vallin

(Mål T-232/16 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Reform av tjänsteföreskrifterna - Höjning av pensionsåldern - Beslut att inte uppräkna pensionsrättigheterna - Dispositionsprincipen (ne ultra petita) - Felaktig rättstillämpning - Motiveringsskyldighet))

(2017/C 063/39)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och G. Gattinara)

Övriga parter i målet: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgien), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Saken

Överklaganden av Europeiska unionens personaldomstols dom (tredje avdelningen) av den 2 mars 2016, Frieberger och Vallin/kommissionen (F-3/15, EU:F:2016:26) med yrkande om upphävande av den domen.

Domslut

1)

Europeiska unionens personaldomstols dom (tredje avdelningen) av den 2 mars 2016, Frieberger och Vallin/kommissionen (F-3/15) upphävs.

2)

Jürgen Friebergers och Benjamin Vallins talan vid personaldomstolen i mål F-3/15 ogillas.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader i målet om överklagande.

4)

Jürgen Frieberger och Benjamin Vallin ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i förfarandet vid personaldomstolen.

5)

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader såväl i förfarandet vid personaldomstolen som i förevarande instans.”


(1)  EUT C 243, 4.7.2016.