ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 161

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
22 maj 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 161/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 161/02

Mål C-72/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 28 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) – Förenade kungariket – The Queen, på begäran av: PJSC Rosneft Oil Company, tidigare OJSC Rosneft Oil Company mot Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority (Begäran om förhandsavgörande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) — Restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina — Bestämmelser i beslut 2014/512/Gusp och förordning (EU) nr 833/2014 — Giltighet — EU-domstolens behörighet — Partnerskapsavtalet mellan EU och Ryssland — Motiveringsskyldighet — Rättssäkerhetsprincipen och principen nulla poena sine lege certa — Tillgång till kapitalmarknaderna — Ekonomiskt bistånd — Globala depåbevis (Global Depositary Receipts) — Oljesektorn — Begäran om tolkning av begreppen skiffer och vatten på mer än 150 meters djup — Avvisning)

2

2017/C 161/03

Mål C-652/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 29 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Darmstadt – Tyskland) – Furkan Tekdemir, företrädd av Derya Tekdemir och Nedim Tekdemir mot Kreis Bergstraße (Begäran om förhandsavgörande — Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Turkiet — Beslut nr 1/80 — Artikel 13 — Standstill-klausul — Uppehållsrätt för familjemedlemmar till en turkisk arbetstagare som tillhör den reguljära arbetsmarknaden i en medlemsstat — Huruvida det föreligger ett tvingande skäl av allmänintresse som motiverar nya begränsningar — Effektiv förvaltning av migrationsströmmarna — Krav på att tredjelandsmedborgare under 16 år måste inneha ett uppehållstillstånd — Proportionalitet)

3

2017/C 161/04

Mål C-146/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Verband Sozialer Wettbewerb eV mot DHL Paket GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Otillbörliga affärsmetoder — Reklamannons i en tryckt skrift — Utelämnande av väsentlig information — Tillgång till denna information via en webbplats genom vilken de aktuella varorna distribueras — Varor som säljs av den som publicerat annonsen eller av tredje man)

4

2017/C 161/05

Mål C-315/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – József Lingurár mot Miniszterelnökséget vezető miniszter (Begäran om förhandsavgörande — Gemensam jordbrukspolitik — Finansiering genom EJFLU — Stöd för landsbygdsutveckling — Natura 2000-stöd — Fördel förbehållen privatpersoner — Skogsområde som delvis är statlig egendom)

4

2017/C 161/06

Mål C-335/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Općinski sud u Velikoj Gorici – Kroatien) – VG Čistoća d.o.o. mot Đuro Vladika, Ljubica Vladika (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Avfall — Direktiv 2008/98/EG — Täckning av kostnaden för avfallshantering — Principen om att förorenaren ska betala — Begreppet avfallsinnehavare — Begärt pris för avfallshantering — Särskild avgift för att finansiera kapitalinvesteringar)

5

2017/C 161/07

Mål C-686/16: Överklagande ingett den 28 december 2016 av Meissen Keramik GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 18 oktober 2016 i mål T-776/15, Meissen Keramik GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

6

2017/C 161/08

Mål C-19/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polen) den 17 januari 2017 – Skarb Państwa – Wojewoda Dolnośląski mot Gmina Trzebnica

6

2017/C 161/09

Mål C-30/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 20 januari 2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu mot Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu

7

2017/C 161/10

Mål C-66/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Polen) den 7 februari 2017 – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś mot DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

8

2017/C 161/11

Mål C-81/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Suceava (Rumänien) den 14 februari 2017 – SC Zabrus Siret SRL mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

8

2017/C 161/12

Mål C-95/17 P: Överklagande ingett den 22 februari 2017 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i mål T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

9

2017/C 161/13

Mål C-103/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 27 februari 2017 – Messer France SAS, som har trätt istället för Praxair, mot Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l’économie et des finances, Ministre de l’environnementx, de l’énergie et de la mer

10

2017/C 161/14

Mål C-107/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 3 mars 2017 – UAB Aviabaltika mot BAB Ūkio bankas

11

2017/C 161/15

Mål C-108/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litauen) den 3 mars 2017 – UAB Enteco Baltic mot Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

12

2017/C 161/16

Mål C-109/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spanien) den 3 mars 2017 – Bankia S.A. mot Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán y María Concepción Marí Merino

13

2017/C 161/17

Mål C-129/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 13 mars 2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV mot Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

14

2017/C 161/18

Mål C-150/17 P: Överklagande ingett den 24 mars 2017 av Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 1 februari 2017 i mål T-479/14, Kendrion mot Europeiska unionen

14

2017/C 161/19

Mål C-151/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) den 24 mars 2017 – Swedish Match AB mot Secretary of State for Health

15

2017/C 161/20

Mål C-170/17: Talan väckt den 4 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

16

2017/C 161/21

Mål C-174/17 P: Överklagande ingett den 5 april 2017 av Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol, av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 17 februari 2017 i mål T-40/15, ASPLA och Armando Álvarez mot Europeiska unionen

16

2017/C 161/22

Mål C-167/15: Beslut av domstolens ordförande av den 28 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale civile di Roma – Italien) – X mot Presidenza del Consiglio dei Ministri

17

2017/C 161/23

Mål C-136/16: Beslut av ordföranden på domstolens andra avdelning av den 10 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA mot Banco Santander Totta SA

17

2017/C 161/24

Mål C-229/16: Beslut av domstolens ordförande av den 23 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. mot João Carlos Lombo Silva Cordeiro

18

2017/C 161/25

Mål C-511/16: Beslut av ordföranden på domstolen av den 6 mars 2017 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg, intervenient: Republiken Frankrike

18

 

Tribunalen

2017/C 161/26

Mål T-422/13: Tribunalens dom av den 5 april 2017 – CPME m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av visst slags polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Indien, Thailand och Taiwan — Översyn vid giltighetstidens utgång — Kommissionens förslag om förlängning av åtgärderna — Rådets beslut om att avsluta översynsförfarandet utan att sätta in åtgärderna — Talan om ogiltigförklaring — Artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Sannolikheten för att väsentlig skada återkommer — Artikel 21.1 i förordning nr 1225/2009 — Unionens intresse — Uppenbart oriktiga bedömningar — Motiveringsskyldighet — Skadeståndstalan)

19

2017/C 161/27

Mål T-219/14: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Regione autonoma della Sardegna mot kommissionen (Statligt stöd — Sjötransport — Ersättning för offentliga tjänster — Ökning av kapitalet — Beslut varigenom ett stöd förklaras oförenligt med den inre marknaden och varigenom det förordnas att stödet ska återkrävas — Försättande av stödmottagaren i likvidation — Det berättigade intresset av att få saken prövad består — Det kan inte anses saknas anledning att döma i saken — Begreppet stöd — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Privat investerare-kriteriet — Uppenbart oriktig bedömning — Felaktig rättstillämpning — Invändning om rättsstridighet — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Beslut 2011/21/EU — Riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter — Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster — Domen Altmark)

20

2017/C 161/28

Mål T-220/14: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Saremar mot kommissionen (Statligt stöd — Sjötransport — Ersättning för offentliga tjänster — Kapitaltillskott — Beslut varigenom ett stöd förklaras oförenligt med den inre marknaden och varigenom det förordnas att stödet ska återkrävas — Försättande av sökanden i likvidation — Partshabilitet — Det berättigade intresset av att få saken prövad består — Det kan inte anses saknas anledning att döma i saken — Begreppet stöd — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Privat investerare-kriteriet — Uppenbart oriktig bedömning — Felaktig rättstillämpning — Invändning om rättsstridighet — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Beslut 2011/21/EU — Riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter — Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster — Domen Altmark)

21

2017/C 161/29

Mål T-361/14: Tribunalens dom av den 5 april 2017 – HB m.fl. mot kommissionen (Institutionell rätt — Europeiska medborgarinitiativet — Skydd av herrelösa djur — Den psykiska påverkan på vuxna och barn — Avslag på registreringsansökan — Uppenbart att kommissionen inte tilldelats någon befogenhet — Artikel 4.2 b och 4.3 i förordning (EU) nr 211/2011)

21

2017/C 161/30

Mål T-35/15: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Alkarim for Trade and Industry mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar — Uppenbart oriktig bedömning)

22

2017/C 161/31

Mål T-344/15: Tribunalens dom av den 5 april 2017 – Frankrike mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Dokument som har översänts inom ramen för det förfarande som föreskrivs i direktiv 98/34/EG — Handlingar som härrör från en medlemsstat — Beviljande av tillgång till handlingar — Undantag avseende skyddet för rättsliga förfaranden — Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Medgivande från medlemsstaten innan handlingen lämnas ut)

23

2017/C 161/32

Mål T-367/15: Tribunalens dom av den 5 april 2017 – Renfe-Operadora mot EUIPO (AVE) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — EU-figurmärket AVE — Delvis ogiltigförklaring — Talan väckt vid överklagandenämnden på ett annat språk än rättegångsspråket — Talan vid överklagandenämnden kan inte tas upp till prövning — Ansökan om återställande av försutten tid — Omsorgsplikt)

23

2017/C 161/33

Mål T-594/15: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Metabolic Balance Holding mot EUIPO (Metabolic Balance) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Metabolic Balance — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

24

2017/C 161/34

Mål T-621/15: Tribunalens beslut av den 5 april 2017 – Tractel Greifzug mot EUIPO – Shenxi Machinery (formen på en mekaniskt hanterad vinsch) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — tredimensionellt EU-varumärke — Formen på en mekaniskt hanterad vinsch — Absolut registreringshinder — Tecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat — Artikal 7.1 e ii i förordning nr 207/2009)

25

2017/C 161/35

Mål T-39/16: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Nanu-Nana Joachim Hoepp mot EUIPO – Fink (NANA FINK) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärke NANA FINK — Äldre EU-ordmärke NANA — Varuslagslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Omfattningen av överklagandenämndens prövning — Skyldighet att avgöra hela överklagandet)

25

2017/C 161/36

Mål T-49/16: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Azanta mot EUIPO – Novartis (NIMORAL) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket NIMORAL — Äldre EU-ordmärke NEORAL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009)

26

2017/C 161/37

Mål T-178/16: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Policolor mot EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av unionsfigurmärket Policolor — Det äldre unionsfigurmärket ProfiColor — Relativt registringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

27

2017/C 161/38

Mål T-219/16: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Aldi mot EUIPO (ViSAGE) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ViSAGE — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Avsaknad av särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2017/C 161/39

Mål T-238/16: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Entreprise commune Clean Sky 2 mot Scouring Environment (Skiljedomsklausul — Bidragsavtal ingått inom ramen för Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) — Underlåtenhet att fullgöra avtalet — Återbetalning av förskott — Dröjsmålsränta — Tredskodomsförfarande)

28

2017/C 161/40

Mål T-291/16: Tribunalens dom av den 5 april 2017 – Anta (China) mot EUIPO (Återgivning av två linjer som formar en spetsig vinkel) (EU-varumärke — Ansökan om EU-figurmärke som återger två linjer som formar en spetsig vinkel — Absolut registreringshinder — Avsaknad av särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2017/C 161/41

Mål T-348/16: Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis mot ERCEA (Skiljedomsklausul — Sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration — Kontraktet Minatran — Stödberättigande kostnader — Tredskodomsförfarande)

29

2017/C 161/42

Mål T-407/16: Tribunalens beslut av den 18 januari 2017 – Banco Popular Español mot EUIPO – Pledgeling (p) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Återkallande av registreringsansökan — Anledning saknas att döma i saken)

30

2017/C 161/43

Mål T-170/17: Talan väckt den 20 mars 2017 – RW mot kommissionen

30

2017/C 161/44

Mål T-173/17: Talan väckt den 16 mars 2017 – TestBioTech mot kommissionen

31

2017/C 161/45

Mål T-180/17: Överklagande ingett den 17 mars 2017 – EM Research Organization mot EUIPO – Christoph Fischer m.fl. (EM)

32

2017/C 161/46

Mål T-182/17: Överklagande ingett den 20 mars 2017 – Novartis mot EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

32

2017/C 161/47

Mål T-184/17: Överklagande ingett den 21 mars 2017 – Leifheit mot EUIPO (Återgivning av fyra gröna kvadrater)

33

2017/C 161/48

Mål T-185/17: Talan väckt den 21 mars 2017 – PlasticsEurope mot Echa

34

2017/C 161/49

Mål T-186/17: Överklagande ingett den 23 mars 2017 – Unipreus mot EUIPO – Wallapop (wallapop)

34

2017/C 161/50

Mål T-187/17: Överklagande ingett den 21 mars 2017 – Bernard Krone Holding mot EUIPO (Mega Liner)

35

2017/C 161/51

Mål T-188/17: Överklagande ingett den 21 mars 2017 – Bernard Krone Holding mot EUIPO (Coil Liner)

36

2017/C 161/52

Mål T-193/17: Överklagande ingett den 27 mars 2017 – CeramTec mot EUIPO – C5 Medical Werks (Formen på en höftkula)

37

2017/C 161/53

Mål T-194/17: Överklagande ingett den 27 mars 2017 – CeramTec mot EUIPO – C5 Medical Werks (Återgivning av en höftkula)

37

2017/C 161/54

Mål T-199/17: Talan väckt den 29 mars 2017 – QD mot EUIPO

38

2017/C 161/55

Mål T-204/17: Talan väckt den 5 april 2017 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Commission

39

2017/C 161/56

Mål T-205/17: Överklagande ingett den 4 april – SSP Europe mot EUIPO (SECURE DATA SPACE)

40

2017/C 161/57

Mål T-210/17: Överklagande ingett den 6 april 2017 – International Gaming Projects mot EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO)

40


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2017/C 161/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 151, 15.5.2017

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 144, 8.5.2017

EUT C 129, 24.4.2017

EUT C 121, 18.4.2017

EUT C 112, 10.4.2017

EUT C 104, 3.4.2017

EUT C 95, 27.3.2017

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/2


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 28 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) – Förenade kungariket – The Queen, på begäran av: PJSC Rosneft Oil Company, tidigare OJSC Rosneft Oil Company mot Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

(Mål C-72/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) - Restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina - Bestämmelser i beslut 2014/512/Gusp och förordning (EU) nr 833/2014 - Giltighet - EU-domstolens behörighet - Partnerskapsavtalet mellan EU och Ryssland - Motiveringsskyldighet - Rättssäkerhetsprincipen och principen nulla poena sine lege certa - Tillgång till kapitalmarknaderna - Ekonomiskt bistånd - Globala depåbevis (Global Depositary Receipts) - Oljesektorn - Begäran om tolkning av begreppen ”skiffer” och ”vatten på mer än 150 meters djup” - Avvisning))

(2017/C 161/02)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: The Queen, på begäran av: PJSC Rosneft Oil Company, tidigare OJSC Rosneft Oil Company

Motparter: Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority

Domslut

1)

Artiklarna 19, 24 och 40 FEU, artikel 275 FEUF och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas på så sätt att Europeiska unionens domstol är behörig att lämna ett förhandsavgörande med stöd av artikel 267 FEUF avseende giltigheten av en rättsakt som antagits inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), såsom rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014, om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, i dess lydelse enligt rådets beslut 2014/872/Gusp av den 4 december 2014, i den mån som begäran om förhandsavgörande avser antingen en prövning av om artikel 40 FEU iakttogs när det beslutet antogs, eller en prövning av lagenligheten av restriktiva åtgärder mot fysiska eller juridiska personer.

2)

Vid prövningen av fråga 2 har det inte framkommit någon omständighet som kan påverka giltigheten av artiklarna 1.2 b–d, 1.3 och 7 samt bilaga III i beslut 2014/512, i dess lydelse enligt beslut 2014/872, eller av artiklarna 3, 3a, 4.3, 4.4, 5.2 b–d, 5.3 och 11 samt bilagorna II och VI i rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, i dess lydelse enligt rådets förordning (EU) nr 1290/2014 av den 4 december 2014.

Rättssäkerhetsprincipen och principen nulla poena sine lege certa ska tolkas på så sätt att de inte utgör hinder för att en medlemsstat inför straffrättsliga påföljder som ska tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i förordning nr 833/2014, i dess lydelse enligt förordning nr 1290/2014, i enlighet med artikel 8.1 i den förordningen, innan Europeiska unionens domstol har klargjort räckvidden av nämnda bestämmelser och följaktligen av de straffrättsliga påföljder som är knutna till dem.

3)

Uttrycket ”ekonomiskt bistånd” i artikel 4.3 b i förordning nr 833/2014, i dess lydelse enligt förordning nr 1290/2014, ska tolkas på så sätt att det inte omfattar en banks eller något annat finansinstituts hantering av en betalning som sådan.

Artikel 5.2 i förordning nr 833/2014, i dess lydelse enligt förordning nr 1290/2014, ska tolkas på så sätt att den innebär att det föreligger ett förbud från och med den 12 september 2014 mot utfärdande av globala depåbevis (Global Depositary Receipts) enligt ett depåavtal som ingåtts med en av de enheter som anges i bilaga VI till förordning nr 833/2014, i dess lydelse enligt förordning nr 1290/2014, även när de globala depåbevisen avser aktier som en av enheterna har utfärdat före den 12 september 2014.


(1)  EUT C 155, 11.5.2015.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/3


Domstolens dom (första avdelningen) av den 29 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Darmstadt – Tyskland) – Furkan Tekdemir, företrädd av Derya Tekdemir och Nedim Tekdemir mot Kreis Bergstraße

(Mål C-652/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Turkiet - Beslut nr 1/80 - Artikel 13 - Standstill-klausul - Uppehållsrätt för familjemedlemmar till en turkisk arbetstagare som tillhör den reguljära arbetsmarknaden i en medlemsstat - Huruvida det föreligger ett tvingande skäl av allmänintresse som motiverar nya begränsningar - Effektiv förvaltning av migrationsströmmarna - Krav på att tredjelandsmedborgare under 16 år måste inneha ett uppehållstillstånd - Proportionalitet))

(2017/C 161/03)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Furkan Tekdemir, företrädd av Derya Tekdemir och Nedim Tekdemir

Motpart: Kreis Bergstraße

Domslut

Artikel 13 i associeringsrådets beslut nr 1/80 av den 19 september 1980 om utveckling av associeringen, som fogats till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, vilket avtal undertecknades den 12 september 1963 i Ankara av Republiken Turkiet, å ena sidan, och av EEG:s medlemsstater och gemenskapen, å andra sidan, och vilket ingicks, godkändes och bekräftades för gemenskapens räkning genom rådets beslut 64/732/EEG av den 23 december 1963, ska tolkas på så sätt att det mål som avser en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna kan utgöra ett tvingande skäl av allmänintresse som kan motivera en nationell bestämmelse som införts efter det att detta beslut trätt i kraft i den berörda medlemsstaten och som innebär att tredjelandsmedborgare under 16 år måste inneha ett uppehållstillstånd för att få resa in och vistas i denna medlemsstat.

En sådan bestämmelse står emellertid inte i proportion till det mål som eftersträvas, eftersom villkoren för dess genomförande – såvitt avser barn som, i likhet med klaganden i det nationella målet, är tredjelandsmedborgare som är födda i den berörda medlemsstaten och vars ena förälder är en turkisk arbetstagare som vistas lagligen i denna medlemsstat – går utöver vad som är nödvändigt för att för att uppnå detta mål.


(1)  EUT C 118, 4.4.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/4


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Verband Sozialer Wettbewerb eV mot DHL Paket GmbH

(Mål C-146/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Otillbörliga affärsmetoder - Reklamannons i en tryckt skrift - Utelämnande av väsentlig information - Tillgång till denna information via en webbplats genom vilken de aktuella varorna distribueras - Varor som säljs av den som publicerat annonsen eller av tredje man))

(2017/C 161/04)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Klagande: Verband Sozialer Wettbewerb eV

Motpart: DHL Paket GmbH

Domslut

Artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 ska tolkas så, att en sådan reklamannons som den som är aktuell i det nationella målet som omfattas av begreppet ”köperbjudande” i den mening som avses i direktivet kan uppfylla den informationsplikt som anges i bestämmelsen. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att från fall till fall pröva huruvida begränsningar av utrymme i reklamtexten motiverar att information om leverantören endast ges på den internetbaserade försäljningsplattformen. Det ankommer även på den hänskjutande domstolen att från fall till fall eventuellt pröva huruvida den information som krävs enligt artikel 7.4 b i direktivet avseende den internetbaserade försäljningsplattformen lämnas på ett enkelt och snabbt sätt.


(1)  EUT C 243, 4.7.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/4


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 30 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – József Lingurár mot Miniszterelnökséget vezető miniszter

(Mål C-315/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensam jordbrukspolitik - Finansiering genom EJFLU - Stöd för landsbygdsutveckling - Natura 2000-stöd - Fördel förbehållen privatpersoner - Skogsområde som delvis är statlig egendom))

(2017/C 161/05)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: József Lingurár

Motpart: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Domslut

Artikel 42.1 första meningen i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ska tolkas så, att när ett skogsområde som är berättigat till Natura 2000-stöd delvis ägs av staten och delvis av en privatperson, ska proportionen mellan den areal som ägs av staten och den areal som ägs av privatpersonen beaktas när stödbeloppet till den sistnämnde beräknas.


(1)  EUT C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/5


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Općinski sud u Velikoj Gorici – Kroatien) – VG Čistoća d.o.o. mot Đuro Vladika, Ljubica Vladika

(Mål C-335/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Avfall - Direktiv 2008/98/EG - Täckning av kostnaden för avfallshantering - Principen om att förorenaren ska betala - Begreppet avfallsinnehavare - Begärt pris för avfallshantering - Särskild avgift för att finansiera kapitalinvesteringar))

(2017/C 161/06)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski sud u Velikoj Gorici

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: VG Čistoća d.o.o.

Svarande: Đuro Vladika, Ljubica Vladika

Domslut

Artiklarna 14 och 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv ska tolkas på så sätt att de på unionsrättens nuvarande stadium inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som den i det nationella målet, enligt vilken priset för att finansiera en tjänst för hanteringen och bortskaffandet av kommunalt avfall beräknas på grundval av en uppskattning av mängden avfall som kunden producerar och inte på grundval av den mängd avfall som kunden faktiskt producerat och överlåtit till insamling, och enligt vilken kunden, i sin egenskap av avfallsinnehavare, ska betala en tilläggsavgift för att finansiera kapitalinvesteringar som är nödvändiga för hanteringen av avfall, inklusive dess återvinning. Det ankommer emellertid på den hänskjutande domstolen att, mot bakgrund av de faktiska och rättsliga omständigheterna i målet, kontrollera om inte detta medför att vissa ”innehavare” påförs uppenbart oproportionerliga kostnader i förhållande till mängden avfall eller till det slags avfall som de kan producera. Vid denna kontroll kan den nationella domstolen bland annat beakta kriterier rörande typen av fastighet som kunden besitter, fastighetens yta och användning, ”innehavarens” kapacitet att producera avfall, de tillhandahållna behållarnas volym liksom hur ofta uppsamling sker, eftersom dessa parametrar direkt kan påverka storleken på kostnaden för hanteringen av avfall.


(1)  EUT C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/6


Överklagande ingett den 28 december 2016 av Meissen Keramik GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 18 oktober 2016 i mål T-776/15, Meissen Keramik GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-686/16)

(2017/C 161/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Meissen Keramik GmbH (ombud: M. Vohwinkel och Dr. M. Bagh, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva Europeiska unionens tribunals dom av den 18 oktober 2016 (T-776/15),

ogiltigförklara det beslut som meddelades av den första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 28 oktober 2015 (ärende R 531/2015-1),

ogiltigförklara det beslut som meddelades av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 13 januari 2015

förplikta Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) att ersätta kostnaderna i samtliga instanser

Grunder och huvudargument

Klaganden hävdar att artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 (1) tolkats felaktigt samt artikel 135.4 i tribunalens rättegångsregler har åsidosatts.

Till stöd för påståendet om åsidosättande av rättegångsreglerna har klaganden anfört att tribunalen lagt sin egen tolkning av innebörden av ett ordelement i varumärket till grund för domen, istället för vad som fastställts i beslutet från överklagandenämnden, och därmed ändrat föremålet för tvisten.

Påståendet om felaktig tolkning av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 bygger på att tribunalen funnit att en uppgift om det geografiska ursprunget för en bestämd produkttyp som kännetecknas av sin huvudbeståndsdel (Meissenkeramik) är av beskrivande karaktär också vad gäller sådana varor som innehåller delar av detta material – oavsett hur obetydliga dessa är – eller varor som kan förknippas med den angivna produkttypen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polen) den 17 januari 2017 – Skarb Państwa – Wojewoda Dolnośląski mot Gmina Trzebnica

(Mål C-19/17)

(2017/C 161/08)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Skarb Państwa – Wojewoda Dolnośląski

Motpart: Gmina Trzebnica

Tolkningsfrågor

1)

Utgör en ersättning i form av avtalsvite eller skadestånd som mottagaren erhåller vid icke-fullgörelse eller försenad fullgörelse av förpliktelser intäkter i den mening som avses i regel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 448/2004 av den 10 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003 (1)?

2)

Om fråga 1 besvaras jakande:

a)

Kan intäkter i form av avtalsvite reduceras med de förluster eller de ytterligare kostnader som uppkommer för mottagaren i samband med att entreprenören inte genomför eller underlåter att genomföra avtalet i rätt tid?

b)

Utgör den prestation som entreprenören tillhandahåller i form av annat arbete som utförs för mottagaren, vilket på intet sätt är kopplat till det projekt som är föremål för finansiering, i utbyte mot att entreprenören befrias från förpliktelsen att betala avtalsvite (datio in solutum) intäkter i den mening som avses i regel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 448/2004 av den 10 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003?

3)

Om frågorna 1 och 2a besvaras jakande: Utgör värdet av de intäkter som mottagaren erhållit värdet av det avtalsvite som entreprenören ska betala eller värdet av den prestation som tillhandahålls i stället?

4)

Är det möjligt att reducera medfinansieringsbeloppet med värdet av de intäkter som mottagaren erhållit då denne var berättigad till stöd efter det att stödformen avslutats i den mening som avses i regel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 448/2004 av den 10 mars 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1685/2000 om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser som medfinansieras av strukturfonderna och om upphävande av förordning (EG) nr 1145/2003?

5)

Om fråga 4 besvaras jakande: Är det möjligt att reducera medfinansieringsbeloppet med värdet av de intäkter som mottagaren erhållit om medlemsstaten inte har anmält dessa till kommissionen innan stödformen avslutades?


(1)  EUT L 72, s. 66.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 20 januari 2017 – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu mot Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu

(Mål C-30/17)

(2017/C 161/09)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu

Motpart: Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu

Tolkningsfrågan

Ska, mot bakgrund av artikel 3.1 i och syftena med rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, s. 21; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 100), vid fastställande av beskattningsunderlaget för smaksatt öl enligt Platoskalan, extrakt som härstammar från smakämnen som tillsätts efter det att jäsningen är avslutad räknas till det faktiska restextraktet från den färdiga produkten eller ska det extrakt som härstammar från de tillsatta ämnena inte beaktas?


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Polen) den 7 februari 2017 – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś mot DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

(Mål C-66/17)

(2017/C 161/10)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś

Svarande: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Tolkningsfråga

Ska artikel 4.1 jämförd med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (1) tolkas på så sätt att ett intyg om europeisk exekutionstitel kan utfärdas för ett beslut om ersättningsskyldighet för rättegångskostnader, som tagits in i en fastställelsedom om ett rättsförhållandes bestånd?


(1)  EUT L 143, 2004, s. 15, och rättelse i EUT L 97, 2005, s. 64.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Suceava (Rumänien) den 14 februari 2017 – SC Zabrus Siret SRL mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Mål C-81/17)

(2017/C 161/11)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Suceava

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Zabrus Siret SRL

Motpart: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Tolkningsfrågor

1)

Utgör direktiv 2006/112/EG (1) samt principerna om skatteneutralitet och proportionalitet, i en situation som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen, hinder för en förvaltningspraxis och/eller en tolkning av nationella bestämmelser enligt vilken det inte är möjligt att genomföra någon kontroll och bevilja rätt till återbetalning av mervärdesskatt till följd av justeringar avseende transaktioner utförda under en period som föregår kontrollperioden och som redan har varit föremål för en skattekontroll på grundval av vilken skattemyndigheten inte har konstaterat brister som kan medföra att beskattningsunderlaget ändras, trots att nämnda bestämmelser tolkas på så sätt att skattemyndigheten kan besluta att ompröva en period som redan har varit föremål för skattekontroll mot bakgrund av ytterligare uppgifter och upplysningar som har framkommit i ett senare skede genom samarbete mellan statliga myndigheter och institutioner?

2)

Ska direktiv 2006/112/EG samt principerna om skatteneutralitet och proportionalitet tolkas på så sätt att de i en situation som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen utgör hinder för nationella bestämmelser av lagstiftningskaraktär, enligt vilka det inte är möjligt att rätta materiella fel i mervärdesskattedeklarationer avseende beskattningsperioder som redan har varit föremål för skattekontroll, med undantag av de fall där rättelsen görs med stöd av ett beslut om åtgärder som har meddelats av skattekontrollorganet i samband med den tidigare kontrollen?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/9


Överklagande ingett den 22 februari 2017 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i mål T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-95/17 P)

(2017/C 161/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Övriga parter i målet: Mondelez UK Holdings & Services Ltd, tidigare Cadbury Holdings Ltd; Société des produits Nestlé SA

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen, och

förplikta Mondelez UK Holdings & Services Ltd att ersätta myndighetens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Åsidosättande av artikel 36 första meningen i domstolens stadga

Tribunalen grundade sin dom på motstridiga skäl, då den å ena sidan godtog att ”bevisning kan åberopas för alla medlemsstaterna sammantagna” och å andra sidan krävde att det måste visas att särskiljningsförmåga har förvärvats i varje enskild medlemsstat individuellt (se punkt 139 i den överklagade domen).

Åsidosättande av artiklarna 7.3 och 52.2 i förordning nr 207/2009  (1)

Tribunalen tillämpade domstolens praxis enligt domen av den 24 maj 2012, C-98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/harmoniseringskontoret (Formen av en chokladkanin med rött band), punkterna 62 och 63, felaktigt, genom att kräva bevis för att särskiljningsförmåga har förvärvats i varje enskild medlemsstat individuellt.

Tribunalen borde ha prövat huruvida den bevisning som innehavaren av EU-varumärket lade fram styrker att särskiljningsförmåga har förvärvats i Europeiska unionen som helhet, oberoende av nationsgränser.

Genom att fokusera enbart på nationella marknader förbisåg tribunalen felaktigt att det geografiska område där varumärket är erkänt bara är en av flera relevanta faktorer för att avgöra om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk i Europeiska unionen. Tribunalen underlät således att beakta kriterier som är relevanta för den gemensamma marknaden, särskilt i) den andel av allmänheten som har visats vara bekant med varumärket jämfört med europeiska konsumenter generellt, ii) den geografiska betydelsen och uppdelningen av de områden där det är styrkt att särskiljningsförmåga har förvärvats, och iii) den ekonomiska betydelsen av de områden där det är styrkt att särskiljningsförmåga har förvärvats för den europeiska marknaden för varorna och tjänsterna i fråga.

Angreppssättet i den överklagade domen kan inte motiveras av det bakomliggande allmänintresset för den absoluta ogiltighetsgrunden. Det finns åtgärder för skydda balansen vad gäller möjligheterna för innehavaren av en EU-varumärke att ta till vara sina exklusiva rättigheter även i medlemsstater där EU-varumärket inte har förvärvat samma grad av särskiljningsförmåga som i andra medlemsstater.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 27 februari 2017 – Messer France SAS, som har trätt istället för Praxair, mot Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l’économie et des finances, Ministre de l’environnementx, de l’énergie et de la mer

(Mål C-103/17)

(2017/C 161/13)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Messer France SAS, som har trätt istället för Praxair

Motparter: Premier ministre, Commission de régulation de l’énergie, Ministre de l’économie et des finances, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer

Tolkningsfrågor

1)

För det fall att en medlemsstat efter ikraftträdandet av direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 (1), inledningsvis, inte har antagit några bestämmelser för att införa en punktskatt på elkonsumtion, utan har vidhållit en tidigare införd indirekt beskattning av denna konsumtion samt lokala skatter,

den aktuella beskattningens förenlighet med direktiven 92/12/EEG av den 25 februari 1992 (2) och 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 ska bedömas med beaktande av de villkor som uppställs i artikel 3.2 i direktivet av den 25 februari 1992 med avseende på ”andra indirekta skatter”, det vill säga med beaktande av eftersträvan av ett eller flera särskilda ändamål och iakttagandet av vissa beskattningsregler som är tillämpliga på punktskatter eller mervärdesskatt,

eller huruvida det endast är möjligt att vidhålla ”andra direkta skatter” om harmoniserade punktskatter införts, och, om så är fallet, den aktuella avgiften kan anses vara en sådan punktskatt vars förenlighet med dessa två direktiv ska bedömas mot bakgrund av samtliga harmoniseringsregler som föreskrivs i de direktiven?

2)

Ska en avgift som tas ut på elkonsumtion och vars intäkter anslås, dels, till finansieringen av kostnader kopplade till produktion av elektricitet från förnybara källor och kraftvärme, dels till genomförandet av en geografisk avgiftsutjämning och en sänkning av elpriset för hushåll som befinner sig i en otrygg situation, anses eftersträva särskilda ändamål i den mening som avses i bestämmelserna i artikel 3.3 i direktivet av den 25 februari 1992, upprepade i artikel 1.2 i direktivet av den 16 december 2008 (3)?

3)

Kan de skattskyldiga, för det fall att endast vissa av de ändamål som eftersträvas genom avgiften ska anses vara särskilda i den mening som avses i ovannämnda bestämmelser, likväl kräva full återbetalning av den omtvistade avgiften – eller enbart återbetalning av den del av avgiften som, utav de totala kostnader som finansieras därigenom, inte svarar mot ett särskilt syfte?

4)

För det fall att det följer av svaren på ovanstående frågor att systemet för avgifter till allmänna eltjänster är, helt eller delvis, oförenligt med de unionsrättsliga reglerna om beskattning av elektricitet, ska artikel 18.10 andra stycket i direktivet av den 27 oktober 2003 tolkas så, att till och med den 1 januari 2009 var den enda skyldighet som åvilade Frankrike, bland de unionsrättsliga beskattningsreglerna för elektricitet, att respektera minimiskattesatserna i direktivet av den 27 oktober 2003?


(1)  Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, 2003, s. 51).

(2)  Rådets direktiv 92/12/CEE av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT L 76, 1992, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 2008, s. 12).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 3 mars 2017 – UAB ”Aviabaltika” mot BAB Ūkio bankas

(Mål C-107/17)

(2017/C 161/14)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: UAB ”Aviabaltika”

Motpart: BAB Ūkio bankas

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 4.5 i direktiv 2002/47 (1) tolkas så, att den innebär en skyldighet för medlemsstaterna att anta en lagstiftning som föreskriver att finansiella säkerheter inte ska ingå i överskott efter säkerhetstagarens insolvens (när säkerhetstagaren är en bank i likvidation)? Med andra ord, har medlemsstaterna en skyldighet att anta en lagstiftning som kräver att en säkerhetstagare (en bank) faktiskt ska kunna erhålla betalning för sin fordran som säkrats genom en finansiell säkerhet (medel på konto i banken och en fordran avseende dessa medel), trots att den utlösande händelsen inträffade efter att likvidationsförfarandet avseende säkerhetstagaren (banken) inletts?

2)

Ska artikel 4.1 och 4.5 i direktiv 2002/47 systematiskt tolkas så, att den tillerkänner säkerhetsställaren en rätt att kräva att säkerhetstagaren (banken) i första hand ska erhålla betalning för sin fordran, som säkrats genom en finansiell säkerhet (medel på konto i banken och en fordran avseende dessa medel), genom att ta den finansiella säkerheten i anspråk, och således att den medför en skyldighet för säkerhetstagaren att verkställa ett sådant krav, trots att likvidationsförfarande inletts avseende säkerhetstagaren?

3)

Om fråga 2 ska besvaras nekande och säkerhetsställaren fullgör säkerhetstagarens fordran, som säkrats genom den finansiella säkerheten, genom att utnyttja andra tillgångar, ska då bestämmelserna i direktiv 2002/47, särskilt artiklarna 4 och 8 i detta, tolkas så, att de innebär att säkerhetsställaren även ska undantas från kravet på likabehandling av säkerhetstagarens (bankens) borgenärer i likvidationsförfarandet och att säkerhetsställaren, för att kunna återkräva den finansiella säkerheten, ska ges företräde framför övriga borgenärer i likvidationsförfarandet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 2002, s. 43).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litauen) den 3 mars 2017 – UAB ”Enteco Baltic” mot Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-108/17)

(2017/C 161/15)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: UAB ”Enteco Baltic”

Motpart: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 143.2 i mervärdesskattedirektivet (1) tolkas så, att den förbjuder att en skattemyndighet i en medlemsstat nekar att tillämpa det undantag som avses i artikel 143.1 d i nämnda direktiv enbart på grund av att varorna vid importtillfället planerades att levereras till en person som är registrerad till mervärdesskatt och personens registreringsnummer för mervärdesskatt därför angavs i importdeklarationen, men varorna senare, efter att förhållandena ändrats, transporterades till en annan beskattningsbar person (person som är registrerad till mervärdesskatt) och myndigheten fick fullständig information om identiteten på den verkliga förvärvaren?

2)

Kan artikel 143.1 d i mervärdesskattedirektivet, under sådana omständigheter som de som är aktuella i förevarande mål, tolkas så, att handlingar vars uppgifter inte har motbevisats (fraktsedlar e-AD [elektroniskt administrativt dokument] och bekräftelser e-ROR [elektronisk mottagningsrapport]) och som bekräftar att varorna har transporterats från ett skatteupplag i en medlemsstat till ett skatteupplag i en annan medlemsstat kan anses utgöra tillräcklig bevisning för att varorna har transporterats till en annan medlemsstat?

3)

Ska artikel 143.1 d i mervärdesskattedirektivet tolkas så, att den förbjuder att en skattemyndighet i en medlemsstat nekar att tillämpa det undantag som avses i denna bestämmelse om förfoganderätten inte övergick direkt till förvärvaren av varorna, utan via de personer som förvärvaren angett (transportföretag/skatteupplag)?

4)

Ska en administrativ praxis anses stå i strid med principen om mervärdesskattens neutralitet och principen om skydd för berättigade förväntningar, när tolkningen enligt denna praxis av vad som ska anses utgöra en övergång av förfoganderätten, och vilken bevisning som ska läggas fram för att styrka en sådan övergång, skiljer sig åt beroende på huruvida artikel 167 eller artikel 143.1 d i mervärdesskattedirektivet är tillämplig?

5)

Omfattar tillämpningsområdet för principen om tro och heder vad gäller påförande av mervärdesskatt också personers rätt till undantag från mervärdesskattesplikt vid import (enligt artikel 143.1 d i mervärdesskattedirektivet) i en sådan situation som den i det nationella målet, det vill säga när tullkontoret nekar en beskattningsbar person rätten till undantag från mervärdeskatteplikt vid import på grund av att villkoren för vidare leverans av varor inom Europeiska unionen (artikel 138 i mervärdesskattedirektivet) inte var uppfyllda?

6)

Ska artikel 143.1 d i mervärdesskattedirektivet tolkas så, att den förbjuder en administrativ praxis i medlemsstaterna enligt vilken antagandet att 1) förfoganderätten inte övergick till en specifik avtalspart och 2) att den person som är registrerad till mervärdesskatt kände till eller kunde ha känt till eventuellt mervärdesskattebedrägeri som avtalsparten gjort sig skyldig till, grundar sig på den omständigheten att företaget kommunicerade med avtalsparterna med elektroniska kommunikationsmedel och att det, när en skattemyndighet gjorde en utredning, fastställdes att avtalsparterna inte bedrev verksamhet på de angivna adresserna och inte deklarerade mervärdesskatt på transaktionerna med den beskattningsbara personen?

7)

Ska artikel 143.1 d i mervärdesskattedirektivet tolkas så, att även om det åligger den person som är registrerad till mervärdesskatt att styrka rätten till undantag från skatteplikt, innebär detta dock inte att den behöriga myndighet som ska avgöra frågan huruvida det har skett en övergång av förfoganderätten inte är skyldig att samla in information som är tillgänglig enbart för myndigheter?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, EUT L 347, 2006, s. 1.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spanien) den 3 mars 2017 – Bankia S.A. mot Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán y María Concepción Marí Merino

(Mål C-109/17)

(2017/C 161/16)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Bankia S.A.

Svarande: Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán och María Concepción Marí Merino

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 11 i direktiv 2005/29 (1) tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som den som för närvarande reglerar utmätning av intecknad egendom i Spanien (artiklarna 695 och följande artiklar, jämförda med artikel 552.1, i Ley de Enjuiciamiento Civil (civilprocesslagen)), vilken saknar bestämmelser om domstolsprövning – vare sig ex officio eller på begäran av en part – av otillbörliga affärsmetoder och därmed försvårar eller till och med omöjliggör en domstolsprövning av avtal och andra handlingar i vilka det kan finnas inslag av otillbörliga affärsmetoder?

2)

Ska artikel 11 i direktiv 2005/29 tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som den spanska rättsordningen, som inte säkerställer att [den uppförandekod (Riktlinjer för god banksed) som är bilagd kungligt lagdekret 6/2012 av den 9 mars 2012 (Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo) om skyndsamma åtgärder för att skydda inteckningsgäldenärer som saknar medel] efterlevs på ett effektivt sätt om utmätningsborgenären beslutar att inte tillämpa uppförandekoden (artiklarna 5 och 6, jämförda med artikel 15 i nämnda lagstiftningsdekret)?

3)

Ska artikel 11 i direktiv 2005/29 tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som den spanska, vilken inte ger konsumenten rätt att under ett förfarande för utmätning av intecknad egendom kräva att en uppförandekod följs, närmare bestämt i fråga om betalning i form av att äganderätten till den intecknade egendomen överförs till borgenären och skuldavveckling (punkt 3 i den uppförandekod – Riktlinjer för god banksed – som är bilagd kungligt lagdekret 6/2012)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 2005, s. 22).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 13 mars 2017 – Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV mot Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

(Mål C-129/17)

(2017/C 161/17)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van beroep te Brussel

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

Motpart: Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

Tolkningsfrågor

1)

A.

Ger artikel 5 i direktiv 2008/95/EG (1) och artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 (2) av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (kodifierad version) varumärkesinnehavaren rätt att motsätta sig att tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd avlägsnar alla på varorna anbringade tecken som är identiska med varumärkena (debranding), när det rör sig om varor som aldrig tidigare släppts ut på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såsom varor som placerats i ett tullager, och när tredje mans avlägsnande sker i syfte att importera varorna till eller släppa ut dem på marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

B.

Har det för svaret på fråga 1.a betydelse om importen av varorna till eller utsläppandet av varorna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skett under ett eget särskiljande tecken som anbringats av tredje man (rebranding)?

2)

Har det för svaret på fråga 1 betydelse huruvida de på detta sätt importerade eller på marknaden utsläppta varorna, på grund av sitt utseende eller modell, av den relevanta genomsnittliga konsumenten fortfarande upplevs härstamma från varumärkesinnehavaren?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, 2008, s. 25)

(2)  (EUT L 78, 2009, s. 1).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/14


Överklagande ingett den 24 mars 2017 av Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 1 februari 2017 i mål T-479/14, Kendrion mot Europeiska unionen

(Mål C-150/17 P)

(2017/C 161/18)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol (ombud: J. Inghelram och E. Beysen)

Övriga parter i målet: Kendrion NV och Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 1 i domslutet i den överklagade domen,

avslå Kendrions yrkande i första instans om ersättning för den materiella skada som bolaget påstår sig ha lidit eller, i andra hand, reducera denna ersättning till 175 709,87 euro, och

förplikta Kendrion att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande.

Den första grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av begreppet orsakssamband då tribunalen fastslog att åsidosättandet av principen om rimlig frist för dom var den avgörande orsaken till den påstådda materiella skada som bestod i kostnader för en bankgaranti, även om det enligt fast rättspraxis är upp till ett företag att välja att inte betala böterna under tiden som målet handläggs vid unionsdomstolarna.

Den andra grunden avser felaktig rättstillämpning vid tolkningen av begreppet skada, då tribunalen inte tillämpade samma villkor avseende den påstådda materiella skada som avsåg betalning av kostnader för en bankgaranti som den tillämpade avseende den påstådda skadan för betalning av ränta på böterna, nämligen att sökanden i första instans skulle visa att den ekonomiska belastningen för sistnämnda betalning var större än den fördel som sökanden kunde uppnå genom att inte betala böterna.

Den tredje grunden avser felaktig rättstillämpning vid fastställandet av den tidsperiod under vilken den påstådda materiella skadan skedde, då tribunalen utan motivering fastslog att den period då den påstådda materiella skadan som bestod i att betala kostnaderna för bankgarantin kunde vara en annan period än den period avseende vilken tribunalen fastställt att den rättstridiga handling förelåg som skulle ha orsakat skadan.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) den 24 mars 2017 – Swedish Match AB mot Secretary of State for Health

(Mål C-151/17)

(2017/C 161/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Swedish Match AB

Motpart: Secretary of State for Health

Tolkningsfrågor

Är artiklarna 1 c och 17 i direktiv 2014/40/EU ogiltiga på grund av

I.

ett åsidosättande av den allmänna unionsrättsliga principen om icke-diskriminering,

II.

ett åsidosättande av den allmänna unionsrättsliga principen om proportionalitet,

III.

ett åsidosättande av artikel 5.3 FEU och den unionsrättsliga principen om subsidiaritet,

IV.

ett åsidosättande av artikel 296.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF),

V.

ett åsidosättande av artiklarna 34 och 35 FEUF, och

VI.

ett åsidosättande av artiklarna 1, 7 och 35 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna?


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/16


Talan väckt den 4 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-170/17)

(2017/C 161/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: N. Yerrell och P. Costa de Oliveira)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4.1, 4.2 och 7.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG (1) av den 20 december 2006 om körkort genom att utfärda särskilda nationella körkort för förande av fordon i kategori AM, och

fastställa att Republiken Portugal underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.5 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort genom att inte säkerställa att en person inte kan ha mer än ett körkort,

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Vad gäller de skyldigheter som åligger Republiken Portugal enligt artiklarna 4.1, 4.2, 7.2 a och 7.2 b i direktivet, anser kommissionen att denna medlemsstat inte har vidtagit de nödvändiga åtgärderna inom den tidsfrist som förelagts i det motiverade yttrandet. De portugisiska myndigheterna har själva medgett att de inte vidtagit dessa åtgärder, då de i sin skrivelse av den 15 december 2015 angett att de kommer att genomföra ändringar i lagstiftningen i dessa avseenden.


(1)  EUT L 403, 2006, s. 18.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/16


Överklagande ingett den 5 april 2017 av Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol, av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 17 februari 2017 i mål T-40/15, ASPLA och Armando Álvarez mot Europeiska unionen

(Mål C-174/17 P)

(2017/C 161/21)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska unionen, företrädd av Europeiska unionens domstol (ombud: J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano och P. Giusta)

Övriga parter i målet: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. och Europeiska kommissionen

Klaganden yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara punkt 1 i domslutet i den överklagade domen,

ogilla det yrkande som ASPLA:s och Armando Álvarez framställde vid tribunalen om att Europeiska unionen skulle förpliktas att betala skadestånd till dem med ett belopp på 3 495 038,66 euro på grund av underlåtenhet att meddela ett avgörande inom skälig tid, och

förplikta ASPLA och Armando Álvarez att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.

Den första grunden avser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med tolkningen av begreppet orsakssamband. Tribunalen fann nämligen att uunderlåtenheten att meddela ett avgörande inom skälig tid utgjorde den avgörande orsaken till den påstådda ekonomiska skadan, vilken påståtts ha uppkommit till följd av kostnaderna för bankgarantin, trots att det följer av fast rättspraxis att den avgörande orsaken till betalning av sådana kostnader är att ett företag självt har valt att inte betala böterna i avvaktan på att förfarandet vid unionsdomstolen ska avslutas.

2.

Den andra grunden avser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med tolkningen av begreppet skada. Tribunalen tillämpade nämligen inte samma villkor på den ekonomiska skada som påståtts ha uppkommit till följd av betalningen av kostnaderna för bankgarantin som det som den hade ställt upp för den ekonomiska skada som påståtts ha uppkommit till följd av betalningen av ränta på böterna, det vill säga att ASPLA och Armando Álvarez var tvungna visa att den ekonomiska bördan till följd av nämnda betalning var högre än den fördel som de kunnat få av att avstå från att betala böterna.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/17


Beslut av domstolens ordförande av den 28 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale civile di Roma – Italien) – X mot Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Mål C-167/15) (1)

(2017/C 161/22)

Rättegångsspråk: italienska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 245, 27.7.2015.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/17


Beslut av ordföranden på domstolens andra avdelning av den 10 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal de Justiça – Portugal) – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento SA mot Banco Santander Totta SA

(Mål C-136/16) (1)

(2017/C 161/23)

Rättegångsspråk: portugisiska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 165, 10.5.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/18


Beslut av domstolens ordförande av den 23 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. mot João Carlos Lombo Silva Cordeiro

(Mål C-229/16) (1)

(2017/C 161/24)

Rättegångsspråk: portugisiska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 287, 8.8.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/18


Beslut av ordföranden på domstolen av den 6 mars 2017 – Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg, intervenient: Republiken Frankrike

(Mål C-511/16) (1)

(2017/C 161/25)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på domstolen har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 441, 28.11.2016.


Tribunalen

22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/19


Tribunalens dom av den 5 april 2017 – CPME m.fl. mot rådet

(Mål T-422/13) (1)

((Dumpning - Import av visst slags polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Indien, Thailand och Taiwan - Översyn vid giltighetstidens utgång - Kommissionens förslag om förlängning av åtgärderna - Rådets beslut om att avsluta översynsförfarandet utan att sätta in åtgärderna - Talan om ogiltigförklaring - Artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 - Sannolikheten för att väsentlig skada återkommer - Artikel 21.1 i förordning nr 1225/2009 - Unionens intresse - Uppenbart oriktiga bedömningar - Motiveringsskyldighet - Skadeståndstalan))

(2017/C 161/26)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) (Bryssel, Belgien) och de tio övriga sökande vars namn anges i bilagan till domen (ombud: advokaten L. Ruessmann och J. Beck, solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: S. Boelaert och J.-P. Hix, företrätt av B. O’Connor, solicitor, och advokaten S. Gubel)

Parter som har intervenerat till stöd för sökandena: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland, A. Demeneix och M. França)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: European Federation of Bottled Waters (EFBW) (Bryssel, Belgien), Caiba, SA (Paterna, Spanien), Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) (Anderlecht, Belgien), Danone (Paris, Frankrike), Nestlé Waters Management & Technology (Issy-les-Moulineaux, Frankrike), Pepsico International Ltd (London, Förenade kungariket) och Refresco Gerber BV (Rotterdam, Nederländerna), (ombud: E. McGovern, barrister)

Saken

Dels talan med stöd av artikel 263 FEUF om delvis ogiltigförklaring av rådets genomförandebeslut av den 21 maj 2013 om avvisande av förslaget till rådets genomförandeförordning om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, Taiwan och Thailand till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 och om avslutande av översynen vid giltighetens utgång av import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indonesien och Malaysia, i den mån som förslaget skulle införa en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, Taiwan och Thailand (EUT L 136, 2013, s. 12), i den mån det inte godtog förslaget om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import med ursprung i Indien, Taiwan och Thailand, dels talan med stöd av artikel 268 FEUF om ersättning för den skada som sökandena har lidit.

Domslut

1)

Rådets genomförandebeslut av den 21 maj 2013 om avvisande av förslaget till rådets genomförandeförordning om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, Taiwan och Thailand till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 och om avslutande av översynen vid giltighetens utgång av import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indonesien och Malaysia, i den mån som förslaget skulle införa en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, Taiwan och Thailand ogiltigförklaras, i den mån det inte godtog förslaget om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import med ursprung i Indien, Taiwan och Thailand och avslutade översynsförfarandet avseende import av polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i dessa tre länder.

2)

Talan om ersättning ogillas.

3)

Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME), Cepsa Química, SA, Equipolymers Srl, Indorama Ventures Poland sp. z o.o., Lotte Chemical UK Ltd, M & G Polimeri Italia SpA, Novapet, SA, Ottana Polimeri Srl, UAB Indorama Polymers Europe, UAB Neo Group och UAB Orion Global pet ska bära sina rättegångskostnader, med undantag för de som avses i punkt 5.

4)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.

5)

European Federation of Bottled Waters (EFBW), Caiba, SA, Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB), Danone, Nestlé Waters Management & Technology, Pepsico International Ltd et Refresco Gerber BV ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta sökandenas kostnader för deras intervention.

6)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/20


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Regione autonoma della Sardegna mot kommissionen

(Mål T-219/14) (1)

((Statligt stöd - Sjötransport - Ersättning för offentliga tjänster - Ökning av kapitalet - Beslut varigenom ett stöd förklaras oförenligt med den inre marknaden och varigenom det förordnas att stödet ska återkrävas - Försättande av stödmottagaren i likvidation - Det berättigade intresset av att få saken prövad består - Det kan inte anses saknas anledning att döma i saken - Begreppet stöd - Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse - Privat investerare-kriteriet - Uppenbart oriktig bedömning - Felaktig rättstillämpning - Invändning om rättsstridighet - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar - Beslut 2011/21/EU - Riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter - Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster - Domen Altmark))

(2017/C 161/27)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Regione autonoma della Sardegna (Italien) (ombud: advokaterna T. Ledda, S. Sau, G. M. Roberti, G. Bellitti och I. Perego)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Conte, D. Grespan och A. Bouchagiar)

Rättegångsdeltagare som intervenerat till stöd för svaranden: Compagnia italiana di navigazione SpA (Neapel, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti och A. Neri, därefter advokaterna M. Merola, B. Carnevale och M. Toniolo)

Saken

Talan grundad på artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2013) 9101 final av den 22 januari 2014 rörande stödåtgärderna SA.32014 (2011/C), SA32015 (2011/C) och SA.32016 (2011/C), vilka Regione autonoma della Sardegna genomfört till förmån för Saremar, i den del det i detta beslut fastslogs att ersättningen för offentliga tjänster och ökningen av kapitalet utgjorde statligt stöd, att dessa åtgärder var oförenliga med den inre marknaden och förordnades om återbetalning.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Regione autonoma della Sardegna (Italien) ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen och Compagnia Italiana di Navigazione SpA har haft.


(1)  EUT C 175, 10.6.2014.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/21


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Saremar mot kommissionen

(Mål T-220/14) (1)

((Statligt stöd - Sjötransport - Ersättning för offentliga tjänster - Kapitaltillskott - Beslut varigenom ett stöd förklaras oförenligt med den inre marknaden och varigenom det förordnas att stödet ska återkrävas - Försättande av sökanden i likvidation - Partshabilitet - Det berättigade intresset av att få saken prövad består - Det kan inte anses saknas anledning att döma i saken - Begreppet stöd - Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse - ”Privat investerare”-kriteriet - Uppenbart oriktig bedömning - Felaktig rättstillämpning - Invändning om rättsstridighet - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar - Beslut 2011/21/EU - Riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter - Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster - Domen Altmark))

(2017/C 161/28)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (Cagliari, Italien) (ombud: advokaterna G. M. Roberti, G. Bellitti och I. Perego)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Conte, D. Grespan, och A. Bouchagiar,)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: Compagnia Italiana di Navigazione SpA (Neapel, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti och A. Neri, därefteradvokaterna M. Merola, B. Carnevale och M. Toniolo)

Saken

Talan som väckts på grundval av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2013) 9101 final, av den 22 januari 2014, om åtgärderna SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C) och SA.32016 (2011/C), genomförda av den autonoma regionen Sardinien till förmån för Saremar, i den del detta beslut klassificerar ersättning för offentliga tjänster och kapitaltillskott som stöd, förklarar dessa åtgärder oförenliga med den inre marknaden och förklarar att dessa stöd ska återkrävas

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens och Compagnia Italiana di Navigazione SpA:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 175, 10.6.2014.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/21


Tribunalens dom av den 5 april 2017 – HB m.fl. mot kommissionen

(Mål T-361/14) (1)

((Institutionell rätt - Europeiska medborgarinitiativet - Skydd av herrelösa djur - Den psykiska påverkan på vuxna och barn - Avslag på registreringsansökan - Uppenbart att kommissionen inte tilldelats någon befogenhet - Artikel 4.2 b och 4.3 i förordning (EU) nr 211/2011))

(2017/C 161/29)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: HB (Linz, Österrike) och övriga 6 sökanden vars namn återges i bilagan till domen (ombud: inledningsvis advokaten C. Kolar, därefter advokaten F. Moyse)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Krämer och J. Vondung)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2014) 2119 final av den 26 mars 2014, om avslag på ansökan om registrering av medborgarinitiativet ”Ethics for Animals and Kids”.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

HB och övriga sökanden vars namn återges i bilagan till domen ska bära rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 409, 17.11.2014.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/22


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Alkarim for Trade and Industry mot rådet

(Mål T-35/15) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Syrien - Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar - Uppenbart oriktig bedömning))

(2017/C 161/30)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Syrien) (ombud: advokaterna J.-P. Buyle och L. Cloquet)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis G. Étienne och S. Kyriakopoulou, därefter S. Kyriakopoulou)

Saken

Talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av rådets genomförandebeslut 2014/730/Gusp av den 20 oktober 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 301, 2014, s. 36) och av rådets genomförandebeslut (EU) nr 1105/2014 av den 20 oktober 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 301, 2014, s. 7), i den del sökanden är upptagen i förteckningen över personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna.

Domslut

1)

Rådets genomförandebeslut 2014/730/Gusp av den 20 oktober 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien och rådets genomförandebeslut (EU) nr 1105/2014 av den 20 oktober 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien ogiltigförklaras i den del de rör Alkarim for Trade and Industry LLC.

2)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som orsakats Alkarim for Trade and Industry.


(1)  EUT C 89, 16.3.2015.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/23


Tribunalens dom av den 5 april 2017 – Frankrike mot kommissionen

(Mål T-344/15) (1)

((Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Dokument som har översänts inom ramen för det förfarande som föreskrivs i direktiv 98/34/EG - Handlingar som härrör från en medlemsstat - Beviljande av tillgång till handlingar - Undantag avseende skyddet för rättsliga förfaranden - Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner - Medgivande från medlemsstaten innan handlingen lämnas ut))

(2017/C 161/31)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: inledningsvis företrädd av F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas och F. Fize, därefter av D. Colas och B. Fodda, och slutligen av D. Colas, B. Fodda och E. de Moustier)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Baquero Cruz och F. Clotuche-Duvieusart)

Med stöd av: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, T. Müller och J. Vláčil)

Saken

Angående en talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut Ares(2015) 1681819 av den 21 april 2015, genom vilket en medborgare beviljades tillgång till handlingar som Republiken Frankrike översänt inom ramen för det förfarande som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 1998, s. 37).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Republiken Frankrike ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna i det interimistiska förfarandet.

3)

Republiken Tjeckien ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 270, 17.8.2015.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/23


Tribunalens dom av den 5 april 2017 – Renfe-Operadora mot EUIPO (AVE)

(Mål T-367/15) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - EU-figurmärket AVE - Delvis ogiltigförklaring - Talan väckt vid överklagandenämnden på ett annat språk än rättegångsspråket - Talan vid överklagandenämnden kan inte tas upp till prövning - Ansökan om återställande av försutten tid - Omsorgsplikt))

(2017/C 161/32)

Rättegångsspråk: spanska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna J.-B. Devaureix och M. I. Hernández Sandoval)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Palmero Cabezas)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 24 april 2015 (ärende R 712/2014-5), angående en ansökan om återställande av försutten tid.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial, ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 346, 19.10.2015.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/24


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Metabolic Balance Holding mot EUIPO (Metabolic Balance)

(Mål T-594/15) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Metabolic Balance - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 161/33)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Tyskland) (ombud: advokaten W. Riegger)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Fischer och J. Németh)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 12 augusti 2015 (ärende R 2156/2014-1) om en ansökan om registrering som EU-varumärke av figurkännetecknet Metabolic Balance.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Metabolic Balance Holding GmbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta EUIPO:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 398, 30.11.2015.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/25


Tribunalens beslut av den 5 april 2017 – Tractel Greifzug mot EUIPO – Shenxi Machinery (formen på en mekaniskt hanterad vinsch)

(Mål T-621/15) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - tredimensionellt EU-varumärke - Formen på en mekaniskt hanterad vinsch - Absolut registreringshinder - Tecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat - Artikal 7.1 e ii i förordning nr 207/2009))

(2017/C 161/34)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tractel Greifzug GmbH (Bergisch Gladbach, Tyskland) (ombud: advokaterna U. Lüken och C. Maierhöfer)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Hanf)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid EUIPO:s överklagandenämnd: Shenxi Machinery Co. Ltd (Wuxi, Kina) (ombud: advokaten C. Vossius)

Saken

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s […] överklagandenämnd den 3 september 2015 (ärende R 1658/2014-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Shenxi Machinery och Tractel Greifzug.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Tractel Greifzug ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

3)

Shenxi Machinery Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 16, 18.1.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/25


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Nanu-Nana Joachim Hoepp mot EUIPO – Fink (NANA FINK)

(Mål T-39/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Figurmärke NANA FINK - Äldre EU-ordmärke NANA - Varuslagslikhet föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Omfattningen av överklagandenämndens prövning - Skyldighet att avgöra hela överklagandet))

(2017/C 161/35)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Bremen, Tyskland) (ombud: advokaten T. Boddien)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Schifko)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd: Nadine Fink (Basel, Schweiz)

Saken

Angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 12 november 2015 (ärende R 679/2014-1) om ett invändningsförfarande mellan Nanu-Nana Joachim Hoepp och Nadine Fink

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 12 november 2015 (ärende R 679/2014-1) i ett invändningsförfarande mellan Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG och Nadine Fink ogiltigförklaras i den mån som överklagandenämnden underlät att pröva det vid nämnden anhängiggjorda överklagandet såvitt avser ”ädla metaller och deras legeringar” i klass 14 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och som avsågs med det figurmärke som avsågs med den aktuella internationella registreringen nr. 1111651, som designerade Europeiska unionen.

2)

Talan ska ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 106, 21.3.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/26


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Azanta mot EUIPO – Novartis (NIMORAL)

(Mål T-49/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket NIMORAL - Äldre EU-ordmärke NEORAL - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 161/36)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Azanta A/S (Hellerup, Danmark) (ombud: advokaten M. Hoffgaard Rasmussen)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Ivanauskas)

Motpart vid överklagandenämnden: Novartis AG (Bâle, Schweiz)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 1 december 2015 (ärende R 634/2015-4), angående ett invändningsförfarande mellan Novartis och Azanta.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Azanta A/S ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 160, 21.3.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/27


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Policolor mot EUIPO – CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor)

(Mål T-178/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av unionsfigurmärket Policolor - Det äldre unionsfigurmärket ProfiColor - Relativt registringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009))

(2017/C 161/37)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Policolor SA (Bukarest, Rumänien) (ombud: advokaten M. Comanescu)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Rajh)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG (Düren-Merken, Tyskland)

Saken

Överklagande av det beslut som andra överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 29 januari 2016 (ärende R 346/2015-1) angående ett invändningsförfarande mellan CWS-Lackfabrik Conrad W. Schmidt och Policolor.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Policolor SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 211, 13.6.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/27


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Aldi mot EUIPO (ViSAGE)

(Mål T-219/16) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ViSAGE - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Avsaknad av särskiljningsförmåga - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 161/38)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Tyskland) (ombud: advokaterna N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen och N. Bertram)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Schifko)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 19 februari 2016 (mål R 507/2015-5) angående en ansökan om registrering som EU-varumärke av figurkännetecknet ViSAGE.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Aldi GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 232, 27.6.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/28


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Entreprise commune Clean Sky 2 mot Scouring Environment

(Mål T-238/16) (1)

((Skiljedomsklausul - Bidragsavtal ingått inom ramen för Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) - Underlåtenhet att fullgöra avtalet - Återbetalning av förskott - Dröjsmålsränta - Tredskodomsförfarande))

(2017/C 161/39)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Entreprise commune Clean Sky 2 (Bryssel, Belgien) (ombud: B. Mastantuono, biträdd av advokaten M. Velardo)

Svarande: Scouring Environment SARL (Tauriac, Frankrike)

Saken

Talan enligt artikel 272 FEUF om att Scouring Environment ska förpliktas att återbetala det förskott som utbetalats med tillämpning av bidragsavtal nr 287071, jämte dröjsmålsränta.

Domslut

1)

Scouring Environment SARL förpliktas att till Entreprise commune Clean Sky 2 återbetala 60 000 euro, samt upplupen dröjsmålsränta enligt en räntesats om 3,65 procent per år, beräknat från den 12 september 2014 fram till det datum då skulden till fullo har betalts.

2)

Scouring Environment ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 260, 18.7.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/28


Tribunalens dom av den 5 april 2017 – Anta (China) mot EUIPO (Återgivning av två linjer som formar en spetsig vinkel)

(Mål T-291/16) (1)

((EU-varumärke - Ansökan om EU-figurmärke som återger två linjer som formar en spetsig vinkel - Absolut registreringshinder - Avsaknad av särskiljningsförmåga - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 161/40)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Anta (China) Co. Ltd (Jinjiang, Kina) (ombud: advokaterna A. Franke och K. Hammerstingl)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: L. Rampini)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 9 mars 2016 (ärende R 1292/2015-5), angående en ansökan om registrering som EU-varumärke av ett figurmärke som återger två linjer som formar en spetsig vinkel.

Domslut

1)

Överklagandet avslås.

2)

Anta (China) Co. Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 279, 1.8.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/29


Tribunalens dom av den 6 april 2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis mot ERCEA

(Mål T-348/16) (1)

((Skiljedomsklausul - Sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration - Kontraktet Minatran - Stödberättigande kostnader - Tredskodomsförfarande))

(2017/C 161/41)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessaloniki, Grekland) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA) (ombud: M. Pesquera Alonso och F. Sgritta)

Saken

Ansökan enligt artikel 272 FEUF om fastställande av att den fordran som är angiven på ERCEAS debetnota nr 3241606289 av den 26 maj 2016, vilken innebär att sökanden ska återbetala 245 525,43 euro, såsom utgörande en del av det stöd som den tagit emot för projektet Minatran, saknar grund och att beloppet motsvarar stödberättigande utgifter.

Domslut

1)

Den fordran som är angiven på ERCEAS debetnota nr 3241606289 av den 26 maj 2016, vilken innebär att Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis ska återbetala 245 525,43 euro, såsom utgörande en del av det stöd som denna institution tagit emot för projektet Minatran, saknar grund och beloppet motsvarar stödberättigande utgifter.

2)

Den åtgärd genom vilken fordringsbeloppet delvis drivits in genom avräkning avseende 132 192,12 euro strider mot bidragsavtal nr 211166, som ingåtts den 18 augusti 2008 för genomförandet av projektet Minatran, och mot rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3)

ERCEA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 296, 16.8.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/30


Tribunalens beslut av den 18 januari 2017 – Banco Popular Español mot EUIPO – Pledgeling (p)

(Mål T-407/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Återkallande av registreringsansökan - Anledning saknas att döma i saken))

(2017/C 161/42)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Banco Popular Español, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten M. de Justo Bailey)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Förenta staterna)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 29 april 2016 (ärende R 1693/2015-2) om ett invändningsförfarande mellan Banco Popular Español, SA och Pledgeling LLC.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Banco Popular Español, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 343, 19.9.2016.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/30


Talan väckt den 20 mars 2017 – RW mot kommissionen

(Mål T-170/17)

(2017/C 161/43)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: RW (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 2 mars 2017 genom vilket sökanden pensioneras automatiskt med verkan från och med den 1 juni 2017,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artiklarna 47 och 52 i tjänsteföreskrifterna, eftersom sökanden ännu inte hade uppnått åldern för att pensioneras automatiskt när det angripna beslutet antogs.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av tillämpningsområdet för artikel 42c i tjänsteföreskrifterna. Kommissionen ansåg nämligen att denna bestämmelse var tillämplig på tjänstemän som, trots att de uppnått pensionsåldern (det vill säga att de kan pensioneras på egen begäran utan minskning av pensionsrätten), ännu inte har uppnått den ålder vid vilken tillsättningsmyndigheten är skyldig att pensionera dem (automatiskt).

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten, eftersom kommissionen inte har gett en tillräcklig motivering som gör att sökanden eller tribunalen kan kontrollera riktigheten av påståendet att kommissionen ingående hade bedömt behoven vid sina andra avdelningar, en bedömning efter vilken kommissionen dragit slutsatsen att det inte kunde komma i fråga att placera sökanden på en ny tjänst vid kommissionen som motsvarade sökandens aktuella kompetens.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/31


Talan väckt den 16 mars 2017 – TestBioTech mot kommissionen

(Mål T-173/17)

(2017/C 161/44)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: TestBioTech eV (München, Tyskland) (ombud: K. Smith, QC, och J. Stevenson, barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 9 januari 2017 om avslag på sökandens begäran om intern omprövning av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1215, (1) (EU) 2016/1216, (2) och (EU) 2016/1217 (3) av den 22 juli 2016 om godkännande för utsläppande på marknaden enligt förordning (EG) nr 1829/2003 (4) (nedan kallad godkännandeförordningen) med avseende på de genetiskt modifierade sojabönorna FG 72, MON 87708 x MON 89788 respektive MON 87705 x MON 89788, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund som avser att kommissionen har åsidosatt sina skyldigheter enligt godkännandeförordningen, särskilt artiklarna 14 och 16 i förordningen, genom att inte göra en fullständig säkerhetsbedömning före beviljandet av ett godkännande för försäljning på marknaden eller säkerställa en effektiv övervakning efter godkännande.

Kommissionen misstog sig när den grundade sig på den EU-lagstiftning som avser kontroll av bekämpningsmedel, eftersom den lagstiftningen inte innehåller några särskilda bestämmelser om genetiskt modifierade organismer.


(1)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1215 av den 22 juli 2016 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 199, 2016, s. 16).

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1216 av den 22 juli om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 199, 2016, s. 22).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1217 av den 22 juli 2016 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 199, 2016, s. 28).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 2003, s. 1).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/32


Överklagande ingett den 17 mars 2017 – EM Research Organization mot EUIPO – Christoph Fischer m.fl. (EM)

(Mål T-180/17)

(2017/C 161/45)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: EM Research Organization, Inc. (Okinawa, Japan) (ombud: advokaterna J. Liesegang, M. Jost och N. Lang)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motparter vid överklagandenämnden: Christoph Fischer GmbH (Stephanskirchen, Tyskland), Ole Weinkath (Hünxe-Drevenack, Tyskland), Multikraft Produktions- und Handels GmbH (Pichl bei Wels, Österrike), Phytodor AG (Buochs, Schweiz)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket EM – EU-varumärke nr 2 829 851

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 9 januari 2017 i ärende R 2442/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 145 och artikel 57.5 första meningen i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/32


Överklagande ingett den 20 mars 2017 – Novartis mot EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO)

(Mål T-182/17)

(2017/C 161/46)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Novartis AG (Basel, Schweiz) (ombud: advokaten L. Junquera Lara)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Chiesi Farmaceutici SpA (Parma, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”AKANTO” – Registreringsansökan nr 13 289 781

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av den första överklagandenämnden vid EUIPO den 9 januari 2017 i ärende R 531/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

slå fast att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte utgör hinder för det aktuella kännetecknet (EU-varumärke nr 13 289 781) avseende de varor i klass 5 vilka beskrivits i registreringsansökan, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 i förordning nr 207/2009.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/33


Överklagande ingett den 21 mars 2017 – Leifheit mot EUIPO (Återgivning av fyra gröna kvadrater)

(Mål T-184/17)

(2017/C 161/47)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Leifheit AG (Nassau, Tyskland) (ombud: advokaterna G. Hasselblatt, V. Töbelmann och P. Schneider)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Internationell registrering av EU-figurmärke (Återgivning av fyra gröna kvadrater) – Registreringsansökan nr 14 781 819

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 9 januari 2017 i ärende R 1115/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.2 i förordning nr 207/2009.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/34


Talan väckt den 21 mars 2017 – PlasticsEurope mot Echa

(Mål T-185/17)

(2017/C 161/48)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PlasticsEurope (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna R. Cana, E. Mullier och F. Mattioli)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Echas beslut, publicerat den 12 januari 2017, att föra upp bisfenol A på kandidatförteckningen för godkännande som ämne som ger upphov till mycket stora betänkligheter, i enlighet med artikel 59 i Reach-förordningen,

förplikta Echa att ersätta rättegångskostnaderna, och

vidta de ytterligare åtgärder som en god rättskipning kräver.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Den första grunden: Det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 2.8 b i Reach-förordningen.

Det angripna beslutet åsidosätter artikel 2.8 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (EUT L 396, s. 1) (nedan kallad Reach-förordningen) i den del användandet av intermediärer ska undantas från hela avdelning VII, i enlighet med artikel 2.8 b i Reach-förordningen och således faller utanför både artiklarna 57 och 59 och ett godkännande.

2.

Andra grunden: Det angripna beslutet åsidosätter proportionalitetsprincipen.

Sökanden gör gällande att det angripna beslutet åsidosätter proportionalitetsprincipen, eftersom användandet av intermediärer i kandidatförteckningen går utöver vad som är nödvändigt och lämpligt för att uppnå det mål som eftersträvas och inte utgör den minst ingripande åtgärden som Europeiska kemikaliemyndigheten skulle kunna vidta.

3.

Den tredje grunden: Svaranden har gjort en uppenbart oriktig bedömning, eftersom den inte beaktat de uppgifter som den hade tillgång till och som visade användandet av BPA som intermediär.

Kemikaliemyndigheten har inte beaktat de uppgifter som angetts i bilaga XV för bisfenol A i enlighet med Reach-förordningen.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/34


Överklagande ingett den 23 mars 2017 – Unipreus mot EUIPO – Wallapop (wallapop)

(Mål T-186/17)

(2017/C 161/49)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Unipreus, SL (Lleida, Spanien) (ombud: advokaten C. Rivadulla Oliva)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Wallapop, SL (Barcelona, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”wallapop” – Registreringsansökan nr 13 268 941

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 18 januari 2017 i ärendena R 2350/2015-5 och R-2530/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det angripna beslutet och avslå ansökan om registrering av EU-varumärket ”wallapop” (nr 13 268 941) för följande tjänster i klass 35: ”Onlinehandelstjänster, nämligen drift av direktanslutna marknader för köpare och säljare av varor och tjänster; Onlinehandelstjänster i vilka säljare lägger ut produkter eller tjänster till salu och köp eller budgivning sker via internet i avsikt att underlätta andras försäljning av varor och tjänster via ett datornät; Tillhandahållande av värderande feedback och rangordning av säljarens varor och tjänster, värdet av och priset på säljarens varor och tjänster, säljarens och köparens beteende, leverans och total handelserfarenhet i samband därmed; Tillhandahållande av en sökbar direktansluten annons- och reklamguide för varor och tjänster sålda genom direktanslutning av andra försäljare; Drift av en direktansluten sökbar bedömningsdatabas för köpare och säljare; Marknadsundersökningar; Forskning, tillhandahållande av rapporter, rådgivning och konsultation om marknadsbeteende; Kommersiell information om varor och/eller tjänster, värdering och klassificering av denna typ av varor och tjänster, och om köpare och säljare av denna typ av varor och/eller tjänster; Sökning, sammanställning, systematisering, behandling och leverans av affärsinformation för andra”, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8 i förordning nr 207/2009. Klaganden gör särskilt gällande att överklagandenämnden i sitt beslut inte gjorde en korrekt tolkning av denna bestämmelse beträffande de motstående tjänsterna avseende varumärkena WALA och WALLAPOP, mot bakgrund av de tolkningskriterier som framgår av domen av den 29 september 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn Mayer (EU:C:1998:342).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/35


Överklagande ingett den 21 mars 2017 – Bernard Krone Holding mot EUIPO (Mega Liner)

(Mål T-187/17)

(2017/C 161/50)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Tyskland) (ombud: advokaterna T. Weeg och K. Lüken)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Mega Liner” – Registreringsansökan nr 14 473 094

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 9 januari 2017 i ärende R 442/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, i den del överklagandet ogillades, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.2 i förordning nr 207/2009.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/36


Överklagande ingett den 21 mars 2017 – Bernard Krone Holding mot EUIPO (Coil Liner)

(Mål T-188/17)

(2017/C 161/51)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Tyskland) (ombud: advokaterna T. Weeg och K. Lüken)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Coil Liner” – Registreringsansökan nr 14 473 193

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 9 januari 2017 i ärende R 443/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, i den del överklagandet ogillades, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.2 i förordning nr 207/2009.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/37


Överklagande ingett den 27 mars 2017 – CeramTec mot EUIPO – C5 Medical Werks (Formen på en höftkula)

(Mål T-193/17)

(2017/C 161/52)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: CeramTec (Plochingen, Tyskland) (ombud: advokaterna A. Renck och E. Nicolás Gómez)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Tredimensionellt EU-varumärke i rosa (Formen på en höftkula) – EU-varumärke nr 10 214 179

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 15 februari 2017 i ärende R 929/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, eller, för det fall att C5 Medical Werks intervenerar i målet, intervenienten.

Grunder

Åsidosättande av artiklarna 59 och 83 i förordning nr 207/2009.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/37


Överklagande ingett den 27 mars 2017 – CeramTec mot EUIPO – C5 Medical Werks (Återgivning av en höftkula)

(Mål T-194/17)

(2017/C 161/53)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: CeramTec (Plochingen, Tyskland) (ombud: advokaterna A. Renck och E. Nicolás Gómez)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke i färgen rosa (Återgivning av en höftkula) – EU-varumärke nr 10 214 112

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 15 februari 2017 i ärende R 928/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO – eller C5 Medical Werks om bolaget intervenerar i målet – att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 59 och 83 i förordning nr 207/2009.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/38


Talan väckt den 29 mars 2017 – QD mot EUIPO

(Mål T-199/17)

(2017/C 161/54)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: QD (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara EUIPO:s beslut av den 2 juni 2016, som kommit sökanden till handa den 3 juni 2016, om att inte förnya sökandens kontrakt som tillfälligt anställd i enlighet med artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av de relevanta bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, det vill säga artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, och artiklarna 2 f och 8 i anställningsvillkoren.

2.

Andra grunden: EUIPO har gjort en uppenbart oriktig bedömning.

3.

Tredje grunden: EUIPO har inte beaktat kraven på lojalitet och aktsamhet.

4.

Fjärde grunden: EUIPO har åsidosatt principen om god förvaltning (artikel 41.1, 41.2 och 41.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

5.

Femte grunden: EUIPO har åsidosatt kraven i förordning (EG) nr 45/2001 (1) och i synnerhet artikel 27.1 och 27.2 b däri.

6.

Sjätte grunden: EUIPO har åsidosatt sökandens berättigade förväntningar.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 2001, s. 1).


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/39


Talan väckt den 5 april 2017 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Commission

(Mål T-204/17)

(2017/C 161/55)

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) Co. Ltd (Kunshan, Folkrepubliken Kina) (ombud: advokaterna A. Johansson och C. Dackö)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

Delvis ogiltigförklara Kommissionen Genomförandeförordning (EU) 2017/141 av den 26 januari 2017 om införande av slutliga antidumpningstullar på import av vissa stumsvetsrördelar av rostfritt stål, även inte färdigbearbetade, med ursprung i Folkrepubliken Kina och Taiwan (”Genomförandeförordningen”), i den mån den omfattar stumsvetsrördelar som har ett ra-värde för ytjämnhet på under 0,8 mikrometer på insidan av stumsvetsrördelarna men inte på utsidan;

Alternativt ogiltigförklara Genomförandeförordningen såvitt avser Sökanden;

Alternativt ogiltigförklara Genomförandeförordningen i dess helhet;

Samt förpliktiga Kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: åsidosättande av rätten till försvar

Sökanden gör gällande att utredningens produktomfattning har ändrats mellan den reviderade slutliga upplysningshandlingen och antagandet av Genomförandeförordningen, till men för sökanden. Sökanden gör gällande att Kommissionen i efterhand har klargjort att en materiell ändring varit avsedd. Sökanden gavs inte möjlighet att kommentera förändringen innan förordningen trädde i kraft. Sökanden hävdar att Kommissionen inte har, i något skede under utredningen, gett berörda parter upplysningar om att det krav på ytjämnhet som uppställs för att produkter ska falla utanför tullarnas tillämpningsområde kan komma att avse produkternas yta både in- och utvändigt, i avvikelse från europeiska produktstandarder för sanitära rördelar. Sökanden har därmed i befogad god tro utgått från att produktexklusionen sammanfaller med det uttalade syftet att exkludera sanitära rördelar, och därmed fråntagits en reell möjlighet att kommentera omfattningen av produktexklusionen.

2.

Andra grunden: åsidosättande av motiveringsskyldigheten

Sökanden gör gällande att den distinktion som Kommissionen gör gällande mellan å ena sidan sanitära rördelar med en invändig ytjämnhet under 0,8 mikrometer och en utvändig ytjämnhet över 0,8 mikrometer, och å andra sidan sanitära rördelar med både en invändig och utvändig ytjämnhet understigande 0,8 mikrometer, inte har i något skede motiverats. Sökanden hävdar att införandet av en sådan distinktion medför att de av Kommissionen angivna skälen för produktexklusion är ologiska och inkonsistenta med produktomfattningen i artikel 1 i Genomförandeförordningen.

3.

Tredje grunden: åsidosättande av skyldigheten att omsorgsfullt och opartiskt pröva alla omständigheter som är relevanta i det aktuella fallet

Sökanden gör gällande att den distinktion som gjorts mellan olika sanitära rördelar synes inte ha föregåtts av en omsorgsfull prövning, utan synes endast ha resulterat av en omotiverad begäran av en berörd part i ett mycket sent skede i utredningen. Sökanden hävdar att genom att inte närmare utreda konsekvenserna av en sådan distinktion, och hur det påverkar uppnåendet av det syfte som anges i Genomförandeförordningens skäl, har Kommissionen brustit i sin skyldighet att omsorgsfullt och opartiskt pröva relevanta omständigheter.

4.

Fjärde grunden: uppenbart oriktig bedömning

Sökanden gör gällande att Kommissionen har gjort en uppenbart oriktig bedömning när den, i syfte att exkludera sanitära rördelar som inte konkurrerar med EU-industrins industriella rördelar, uppställt kriterier för en exklusion som medför att endast en liten andel av sanitära rördelar som används inom EU exkluderas. Merparten av sanitära rördelar drabbas således av tullar, trots att de inte konkurrerar med EU-industrins produkter. Sökanden hävdar att Kommissionen har dragit uppenbart felaktiga slutsatser av det material som mottagits, och har även förlitat sig på oriktiga uppgifter.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/40


Överklagande ingett den 4 april – SSP Europe mot EUIPO (SECURE DATA SPACE)

(Mål T-205/17)

(2017/C 161/56)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: SSP Europe GmbH (München, Tyskland) (ombud: advokaten B. Bittner)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet SECURE DATA SPACE – Registreringsansökan nr 14 056 998

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 27 januari 2017 i ärende R 2467/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet (meddelat den 9 februari 2017), och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


22.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/40


Överklagande ingett den 6 april 2017 – International Gaming Projects mot EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO)

(Mål T-210/17)

(2017/C 161/57)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malta) (ombud: advokaten M. D. Garayalde Niño)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Zitro IP Sàrl (Luxemburg, Luxemburg)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementen ”TRIPLE TURBO” – Registreringsansökan nr 13 140 207

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 8 februari 2017 i ärende R 119/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.