ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 121

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
18 april 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 121/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 121/02

Mål C-245/15: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Judecătoria Balş – Judeţul Olt – Rumänien) – SC Casa Noastră SA mot Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR (Begäran om förhandsavgörande — Vägtransport — Sociala bestämmelser — Undantag — Förordning (EG) nr 561/2006 — Artikel 3 a — Förordning (EG) nr 1073/2009 — Artikel 2 led 3 — Linjetrafik för passagerarbefordran — Begrepp — Gratis transport som en näringsidkare anordnar för sina anställda till och från arbetsplatsen med bussar som tillhör arbetsgivaren och som framförs av en av dess anställda)

2

2017/C 121/03

Mål C-275/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 1 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Storbritannien) – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited mot TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2001/29/EG — Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället — Artikel 9 — Tillgång till kabelöverföringar av radio- och televisionstjänster — Begreppet kabel — Vidareutsändning av tredjeman av utsändningar från kommersiella tv-bolag via internet — Live streaming)

3

2017/C 121/04

Mål C-354/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Relação de Évora – Portugal) – Andrew Marcus Henderson mot Novo Banco SA (Begäran om förhandsavgörande — Rättsligt samarbete på privaträttens område — Delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar — Förordning (EG) nr 1393/2007 — Artiklarna 8, 14 och 19 — Postdelgivning av en stämning — Översättning av stämningen saknas — Bilaga II — Standardformulär — Har inte använts — Följder — Delgivning genom rekommenderad försändelse med mottagningsbevis — Mottagningsbeviset återsänds inte — Stämningen mottas av en tredje man — Villkor som måste vara uppfyllda för att delgivningen ska vara giltig)

3

2017/C 121/05

Mål C-496/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz – Tyskland) – Alphonse Eschenbrenner mot Bundesagentur für Arbeit (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för arbetstagare — Artikel 45 FEUF — Förordning (EU) nr 492/2011 — Artikel 7 — Likabehandling — Gränsarbetare som är skattskyldig till inkomstskatt i bosättningsmedlemsstaten — Ersättning som utbetalas av anställningsmedlemsstaten vid arbetsgivarens insolvens — Regler för beräkning av lönegarantiersättningen — Fiktivt beaktande av inkomstskatten i anställningsmedlemsstaten — Lönegarantiersättningen är lägre än den tidigare nettolönen — Bilateralt avtal för undvikande av dubbelbeskattning)

4

2017/C 121/06

Mål C-568/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Stuttgart – Tyskland) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV mot comtech GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Konsumentskydd — Direktiv 2011/83/EU — Artikel 21 — Telefonkommunikation — Näringsidkare som har en telefontjänst för att konsumenter ska kunna kontakta denne för kundservice i anslutning till avtal som ingåtts — Förbud mot att tillämpa en tariff som överstiger den grundläggande samtalstariffen — Begreppet grundläggande samtalstariff)

5

2017/C 121/07

Mål C-584/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Melun – Frankrike) – Glencore Céréales France mot Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Skydd av Europeiska unionens finansiella intressen — Artikel 3 — Förordning (EEG) nr 3665/87 — Artikel 11 — Återkrav av felaktigt utbetalt exportbidrag — Förordning (EEG) nr 3002/92 — Artikel 5a — Otillbörligen släppt säkerhet — Utestående ränta — Preskriptionstid — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Preskriptionsavbrott — Maximal frist — Längre frist — Tillämplighet)

6

2017/C 121/08

Mål C-655/15 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 2 mars 2017 – Panrico, SA mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), HDN Development Corp. (Överklagande — EU-varumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 52 — Artikel 8.1 b och 8.5 — Figurmärke som innehåller ordelementet krispy kreme doughnuts — Nationella och internationella ord- och figurmärken som innehåller ordelementen donut, donuts och doghnuts — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Avslag)

7

2017/C 121/09

Mål C-4/16: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Apelacyjny w Warszawie – Polen) – J. D. mot Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 2009/28/EG Artikel 2 andra stycket a — Energi från förnybara energikällor — Vattenkraft — Begrepp — Energi som produceras i ett mindre vattenkraftverk som ligger på en plats där avloppsvatten som härrör från en process i en annan anläggning släpps ut)

7

2017/C 121/10

Mål C-97/16: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Spanien) – José María Pérez Retamero mot TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, tidigare Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2002/15/EG — Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet — Arbetstidens förläggning — Vägtransporter — Mobil arbetstagare — Förare som är egenföretagare — Begrepp — Avvisning)

8

2017/C 121/11

Mål C-160/16: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 2 mars 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Energipolitik — Byggnaders energiprestanda — Direktiv 2010/31/EU — Artikel 5.2 — Rapport om optimala nivåer baserade på kostnader)

8

2017/C 121/12

Mål C-587/16 P: Överklagande ingett den 13 september 2016 av Skylotec GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 18 november 2016 i mål T-146/15, hyphen GmbH mot Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO)

9

2017/C 121/13

Mål C-654/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

9

2017/C 121/14

Mål C-655/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Hitachi Rail Italy Investments Srl mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/15

Mål C-656/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Finmeccanica SpA mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/16

Mål C-657/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Bluebell Partners Limited mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

11

2017/C 121/17

Mål C-658/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Elliot International Lp m.fl. mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

12

2017/C 121/18

Mål C-28/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 19 januari 2017 – NN A/S mot Skatteministeriet

12

2017/C 121/19

Mål C-41/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 25 januari 2017 – Isabel González Castro mot Mutua Umivale och Prosegur España S.L.

13

2017/C 121/20

Mål C-44/17: Begäran om förhandsavgörande från Landgericht Hamburg (Tyskland) av den 27 januari 2017 – The Scotch Whisky Association, The Registered Office mot Michael Klotz

14

2017/C 121/21

Mål C-45/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 30 januari 2017 – Frédéric Jahin mot Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

15

2017/C 121/22

Mål C-57/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanien) den 3 januari 2017 – Eva Soraya Checa Honrado mot Fondo de Garantía Salarial

16

2017/C 121/23

Mål C-60/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 6 februari 2017 – Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A. mot Esabe Vigilancia S.A. och Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

16

2017/C 121/24

Mål C-70/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 9 februari 2017 – NCG Banco, S.A. (numera Abanca Corporación Bancaria, S.A). mot Alberto García Salamanca Santos

17

2017/C 121/25

Mål C-97/17: Talan väckt den 24 februari 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

17

2017/C 121/26

Mål C-98/17 P: Överklagande ingett den 24 februari 2017 av Koninklijke Philips NV, Philips France av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i mål T-762/14, Koninklijke Philips NV, Philips France mot kommissionen

18

2017/C 121/27

Mål C-110/17: Talan väckt den 3 mars 2017 – Europeiska kommissionen mot Kungariket Belgien

19

 

Tribunalen

2017/C 121/28

Mål T-194/13: Tribunalens dom av den 7 mars 2017 – United Parcel Service mot kommissionen (Konkurrens — Koncentrationer — Förordning (EG) nr 139/2004 — Marknaden för internationella expressleveranser av mindre paket inom EES — UPS förvärv av TNT Express — Beslut i vilket koncentrationen förklaras oförenlig med den inre marknaden — Troliga priseffekter — Ekonometrisk analys — Rätten till försvar)

20

2017/C 121/29

Mål T-366/13: Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Frankrike mot kommissionen (Statligt stöd — Sjöfartscabotage — Stöd som Frankrike har genomfört till förmån för Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) och Compagnie Méridionale de Navigation — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Ersättning för en service som kompletterar grundservicen och som ska täcka perioder med hög belastning under turistsäsongen — Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Fördel — Domen i målet Altmark — Fastställande av stödets storlek)

20

2017/C 121/30

Mål T-454/13: Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – SNCM mot kommissionen (Statligt stöd — Sjöfartscabotage — Stöd som Frankrike har genomfört till förmån för Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) och Compagnie Méridionale de Navigation — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Ersättning för en service som kompletterar grundservicen och som ska täcka perioder med hög belastning under turistsäsongen — Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Fördel — Domen i målet Altmark — Fastställande av stödets storlek)

21

2017/C 121/31

Mål T-157/14: Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – JingAo Solar m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina — Slutgiltig antidumpningstull — Åtaganden — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Exportland — Utredningens omfattningen — Stickprov — Normalvärde — Definition av den berörda produkten — Frist för att anta ett beslut angående ansökan om att beviljas status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Tillämpning i tiden av nya bestämmelser — Skada — Orsakssamband)

22

2017/C 121/32

Förenade målen T-158/14, T-161/14 och T-163/14: Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – JingAo Solar m.fl. mot rådet (Subventioner — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina — Åtaganden — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Utredningens omfattningen — Stickprov — Definition av den berörda produkten)

22

2017/C 121/33

Mål T-160/14: Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – Yingli Energy (China) m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina — Slutgiltig antidumpningstull — Åtaganden — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Exportland — Utredningens omfattningen — Stickprov — Normalvärde — Definition av den berörda produkten — Frist för att anta ett beslut angående ansökan om att beviljas status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Tillämpning i tiden av nya bestämmelser — Skada — Orsakssamband — Rätt till försvar — Beräkning av skademarginal)

23

2017/C 121/34

Mål T-162/14: Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – Canadian Solar Emea m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina — Slutgiltig antidumpningstull — Åtaganden — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Exportland — Utredningens omfattningen — Stickprov — Normalvärde — Definition av den berörda produkten — Frist för att anta ett beslut angående ansökan om att beviljas status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Tillämpning i tiden av nya bestämmelser — Skada — Orsakssamband)

24

2017/C 121/35

Mål T-436/14: Tribunalens dom av den 7 mars 2017 – Neka Novin mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra spridning av kärnmaterial — Frysning av tillgångar — Bibehållande av sökandens namn i förteckningen över berörda personer — Felaktig rättstillämpning — Uppenbart oriktig bedömning — Proportionalitet)

25

2017/C 121/36

Mål T-208/15: Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Universiteit Antwerpen mot REA (Skiljedomsklausul — Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) — Marie Curie-åtgärder — Forskare i ett tidigt karriärsstadium — Ansökningsomgång – FP7-People-ITN-2008 — Bidragsavtal — Stödberättigade kostnader — Återbetalning av utbetalda belopp — Begreppet mottagande av forskare — Proportionalitet)

25

2017/C 121/37

Mål T-472/15 P: Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Europeiska utrikestjänsten mot Gross (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet år 2013 — Beslut att inte uppta i förteckningen över befordrade tjänstemän — Felaktig rättstillämpning föreligger inte)

26

2017/C 121/38

Mål T-698/15 P: Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Silvan mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarande 2013 — Beslut om att inte befordra sökanden — Jämförelse av kvalifikationer — Beaktande av betygsrapporter — Felaktig rättstillämpning föreligger inte)

27

2017/C 121/39

Mål T-730/15 P: Tribunalens dom av den 2 mars 2017 – DI mot EASO (Överklagande — Personalmål — Personal vid EASO — Kontraktsanställd — Visstidsanställning — Provanställningstid — Beslut om uppsägning — Talan om ogiltigförklaring och skadestånd — Avslag på grund av att det var uppenbart att talan skulle avvisas i första instans — Regeln om överensstämmelse mellan ansökan och klagomålet — Artikel 91.2i tjänsteföreskrifterna)

27

2017/C 121/40

Mål T-766/15: Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – Labeyrie mot EUIPO – Delpeyrat (Återgivning av ett antal gyllene fiskar mot blå bakgrund) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-figurmärke som återger ett antal gyllene fiskar mot blå bakgrund — Förklaring om upphävande — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper)

28

2017/C 121/41

Mål T-767/15: Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – Labeyrie mot EUIPO – Delpeyrat (Återgivning av en spridning av ljusa fiskar på en mörk bakgrund) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-figurmärke som återger en spridning av ljusa fiskar på en mörk bakgrund — Förklaring om upphävande — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper)

28

2017/C 121/42

Mål T-333/14: Tribunalens beslut av den 14 februari 2017 – Helbrecht mot EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ogiltigförklaring av det äldre varumärke som låg till grund för det angripna beslutet — Anledning saknas att döma i saken)

29

2017/C 121/43

Mål T-140/16 R II: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 16 februari 2017 – Le Pen mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Ledamot av Europaparlamentet — Återkrav genom avräkning av ersättning som betalats ut för att täcka kostnader för assistans i det parlamentariska arbetet — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Ny ansökan — Nya omständigheter — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

30

2017/C 121/44

Mål T-192/16: Tribunalens beslut av den 28 februari 2017 – NF mot Europeiska rådet (Talan om ogiltigförklaring — Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016 — Pressmeddelande — Begreppet internationellt avtal — Fastställande av vem som har antagit rättsakten — Rättsaktens räckvidd — Europeiska rådets möte — Möte mellan Europeiska unionens medlemsstaters stats- och regeringschefer som ägt rum i Europeiska unionens råds lokaler — Fråga om vilken ställning företrädarna för unionens medlemsstater har vid ett möte med företrädaren för ett tredjeland — Artikel 263 första stycket FEUF — Tribunalen saknar behörighet)

30

2017/C 121/45

Mål T-193/16: Tribunalens beslut av den 28 februari 2017 – NG mot Europeiska rådet (Talan om ogiltigförklaring — Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016 — Pressmeddelande — Begreppet internationellt avtal — Fastställande av vem som har antagit rättsakten — Rättsaktens räckvidd — Europeiska rådets möte — Möte mellan Europeiska unionens medlemsstaters stats- och regeringschefer som ägt rum i Europeiska unionens råds lokaler — Fråga om vilken ställning företrädarna för unionens medlemsstater har vid ett möte med företrädaren för ett tredjeland — Artikel 263 första stycket FEUF — Tribunalen saknar behörighet)

31

2017/C 121/46

Mål T-257/16: Tribunalens beslut av den 28 februari 2017 – NM mot europeiska rådet (Talan om ogiltigförklaring — Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016 — Pressmeddelande — Begreppet internationellt avtal — Fastställande av vem som har antagit rättsakten — Rättsaktens räckvidd — Europeiska rådets möte — Möte mellan Europeiska unionens medlemsstaters stats- och regeringschefer som ägt rum i Europeiska unionens råds lokaler — Fråga om vilken ställning företrädarna för unionens medlemsstater har vid ett möte med företrädaren för ett tredjeland — Artikel 263 första stycket FEUF — Tribunalen saknar behörighet)

32

2017/C 121/47

Mål T-594/16: Tribunalens beslut av den 16 februari 2017 – Walton mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Personalmål — Tillfälligt anställda — Avgångsvederlag — Omprövning av beräkningen — Rättskraft — Uppenbart att talan delvis inte kan tas upp till prövning och att den delvis helt saknar rättslig grund)

32

2017/C 121/48

Mål T-624/16 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 16 februari 2017 – Gollnisch mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Ledamot av Europaparlamentet — Återkrav genom avräkning av ersättning som betalats ut för att täcka kostnader för assistans i det parlamentariska arbetet — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

33

2017/C 121/49

Mål T-626/16 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 16 februari 2017 – Troszczynski mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Ledamot av Europaparlamentet — Återkrav genom avräkning av ersättning som betalats ut för att täcka kostnader för assistans i det parlamentariska arbetet — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

33

2017/C 121/50

Mål T-688/16 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 februari 2017 – Janssen-Cases mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Personalmål — Meddelande om lediga tjänster — Kommissionens medlare — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

34

2017/C 121/51

Mål T-714/16: Tribunalens beslut av den 9 februari 2017 – Asolo mot EUIPO – Red Bull (FLÜGEL) (EU-varumärke — Annulleringsförfarande — Återkallande av det överklagade beslutet — Anledning saknas att döma i saken)

34

2017/C 121/52

Mål T-61/17: Talan väckt den 22 januari 2017 – Selimovic/Parlamentet

35

2017/C 121/53

Mål T-74/17: Överklagande ingett den 6 februari 2017 – Danjaq mot EUIPO – Formosan (Shaken, not stirred)

36

2017/C 121/54

Mål T-82/17: Överklagande ingett den 7 februari 2017 – PepsiCo mot EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep)

37

2017/C 121/55

Mål T-83/17: Överklagande ingett den 8 februari 2017 – Heineken Romania mot EUIPO – Lénárd (Csíki Sör)

37

2017/C 121/56

Mål T-90/17: Överklagande ingett den 13 februari 2017 – Gelinova Group mot EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

38

2017/C 121/57

Mål T-93/17: Talan väckt den 14 februari 2017 – Duferco Long Products mot kommissionen

38

2017/C 121/58

Mål T-101/17: Talan väckt den 15 februari 2017 – Apple Distribution International mot kommissionen

39

2017/C 121/59

Mål T-102/17: Överklagande ingett den 17 februari 2017 – Cantina e oleificio sociale di San Marzano mot EUIPO – Miguel Torres (SANTORO)

40

2017/C 121/60

Mål T-103/17: Överklagande ingett den 17 februari 2017 – Recordati Orphan Drugs mot EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

41

2017/C 121/61

Mål T-108/17: Talan väckt den 17 februari 2017 – ClientEarth mot kommissionen

41

2017/C 121/62

Mål T-109/17: Överklagande ingett den 21 februari 2017 – FCA US mot EUIPO – Busbridge (VIPER)

42

2017/C 121/63

Mål T-110/17: Talan väckt den 18 februari 2017 – Jiangsu Seraphim Solar System mot kommissionen

43

2017/C 121/64

Mål T-116/17: Talan väckt den 20 februari 2017 – Spiegel-Verlag Rudolf Augstein och Sauga mot ECB

44

2017/C 121/65

Mål T-118/17: Talan väckt den 24 februari 2017 – Institutet för direktdemokrati i Europa mot parlamentet

45

2017/C 121/66

Mål T-120/17: Överklagande ingett den 20 februari 2017 – M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon mot EUIPO (fluo.)

46

2017/C 121/67

Mål T-122/17: Överklagande ingett den 22 februari 2017 – Devin mot EUIPO – Haskovo (DEVIN)

47

2017/C 121/68

Mål T-126/17: Talan väckt den 27 februari 2017 – Consorzio IB Innovation mot kommissionen

47

2017/C 121/69

Mål T-130/17: Talan väckt den 1 mars 2017 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mot kommissionen

48


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2017/C 121/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 112, 10.4.2017

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 104, 3.4.2017

EUT C 95, 27.3.2017

EUT C 86, 20.3.2017

EUT C 78, 13.3.2017

EUT C 70, 6.3.2017

EUT C 63, 27.2.2017

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/2


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Judecătoria Balş – Judeţul Olt – Rumänien) – SC Casa Noastră SA mot Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR

(Mål C-245/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Vägtransport - Sociala bestämmelser - Undantag - Förordning (EG) nr 561/2006 - Artikel 3 a - Förordning (EG) nr 1073/2009 - Artikel 2 led 3 - Linjetrafik för passagerarbefordran - Begrepp - Gratis transport som en näringsidkare anordnar för sina anställda till och från arbetsplatsen med bussar som tillhör arbetsgivaren och som framförs av en av dess anställda))

(2017/C 121/02)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Judecătoria Balş – Judeţul Olt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Casa Noastră SA

Motpart: Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR

Domslut

Artikel 3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och artikel 2 led 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 ska tolkas så, att en transporttjänst som en arbetsgivare ordnar mellan arbetstagarnas hem och deras arbetsplats, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer, omfattas av tillämpningsområdet för det undantag som föreskrivs i artikel 3 a i förordning nr 561/2006, enligt vilket förordningen inte är tillämplig på en sådan transporttjänst.


(1)  EUT C 337, 12.10.2015.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 1 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Storbritannien) – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited mot TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited

(Mål C-275/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2001/29/EG - Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället - Artikel 9 - Tillgång till kabelöverföringar av radio- och televisionstjänster - Begreppet kabel - Vidareutsändning av tredjeman av utsändningar från kommersiella tv-bolag via internet - Live streaming))

(2017/C 121/03)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited

Motpart: TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited

Ytterligare deltagare i rättegången: The Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Virgin Media Limited,

Domslut

Artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, och närmare bestämt begreppet ”tillgång till kabelöverföringar av radio- och televisionstjänster”, ska tolkas så att en nationell lagstiftning enligt vilken det föreskrivs att det inte är fråga om intrång i upphovsrätten när vidaresändning av verk som sänts i tv-kanaler som har ett public service-uppdrag sker via kabel, eller i förekommande fall, via internet, då vidaresändningen sker omedelbart i det område där den ursprungligen sändes, inte omfattas av denna bestämmelse och inte tillåts av den.


(1)  EUT C 279, 24.8.2015.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Relação de Évora – Portugal) – Andrew Marcus Henderson mot Novo Banco SA

(Mål C-354/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Rättsligt samarbete på privaträttens område - Delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar - Förordning (EG) nr 1393/2007 - Artiklarna 8, 14 och 19 - Postdelgivning av en stämning - Översättning av stämningen saknas - Bilaga II - Standardformulär - Har inte använts - Följder - Delgivning genom rekommenderad försändelse med mottagningsbevis - Mottagningsbeviset återsänds inte - Stämningen mottas av en tredje man - Villkor som måste vara uppfyllda för att delgivningen ska vara giltig))

(2017/C 121/04)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação de Évora

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Andrew Marcus Henderson

Motpart: Novo Banco SA

Domslut

1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 ska tolkas så, att den utgör hinder för sådana nationella bestämmelser som dem i målet vid den nationella domstolen, enligt vilka delgivningen av en rättegångshandling med en svarande som är bosatt i en annan medlemsstat är ogiltig, när rättegångshandlingen inte är avfattad på eller åtföljd av en översättning till antingen ett språk som adressaten förstår eller den mottagande medlemsstatens officiella språk, eller, om det finns flera officiella språk i den medlemsstaten, det officiella språket eller ett av de officiella språken på den plats där delgivningen ska ske, och inget sådant standardformulär som avses i bilaga II till förordningen har överlämnats, även om svaranden måste åberopa att sådan ogiltighet föreligger, inom en bestämd frist eller så snart förfarandet inleds och innan denne för talan i sak i målet.

Enligt samma förordning måste denna underlåtenhet emellertid avhjälpas i enlighet med bestämmelserna i förordningen, genom att standardformuläret i bilaga II till förordningen överlämnas till den berörda personen.

2)

Förordning nr 1393/2007 ska tolkas så, att postdelgivning av en stämning är giltig, även om

mottagningsbeviset avseende den rekommenderade försändelsen innehållande den handling som ska delges adressaten har ersatts av en annan handling, under förutsättning att den sistnämnda handlingen erbjuder motsvarande garantier både i fråga om den information som lämnas och i bevishänseende; det ankommer på den domstol vid vilken talan väckts i den avsändande medlemsstaten att förvissa sig om att adressaten har erhållit den aktuella handlingen under sådana omständigheter att hans rätt till försvar har iakttagits,

den handling som ska delges inte har överlämnats till adressaten personligen, under förutsättning att den har överlämnats till en vuxen person som befinner sig i adressatens stadigvarande bostad, i egenskap av medlem av dennes familj eller såsom anställd av adressaten; det ankommer i förekommande fall på adressaten att, med alla bevismedel som är tillåtna i målet vid den domstol vid vilken talan väckts i den avsändande medlemsstaten, styrka att han eller hon faktiskt inte har fått kännedom om att ett domstolsförfarande inletts mot honom eller henne i en annan medlemsstat, inte har kunnat identifiera yrkandena och grunderna för talan och inte har getts tillräcklig tid för att kunna förbereda sitt svaromål.


(1)  EUT C 302, 14.9.2015.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/4


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz – Tyskland) – Alphonse Eschenbrenner mot Bundesagentur für Arbeit

(Mål C-496/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Fri rörlighet för arbetstagare - Artikel 45 FEUF - Förordning (EU) nr 492/2011 - Artikel 7 - Likabehandling - Gränsarbetare som är skattskyldig till inkomstskatt i bosättningsmedlemsstaten - Ersättning som utbetalas av anställningsmedlemsstaten vid arbetsgivarens insolvens - Regler för beräkning av lönegarantiersättningen - Fiktivt beaktande av inkomstskatten i anställningsmedlemsstaten - Lönegarantiersättningen är lägre än den tidigare nettolönen - Bilateralt avtal för undvikande av dubbelbeskattning))

(2017/C 121/05)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Alphonse Eschenbrenner

Motpart: Bundesagentur für Arbeit

Domslut

Artikel 45 FEUF och artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen ska tolkas på så sätt att de, under de omständigheter som är aktuella i det nationella målet, inte utgör hinder för att lönegarantiersättning, som en medlemsstat beviljar en gränsarbetare som varken är skattskyldig till inkomstskatt i denna stat eller beskattas för nämnda ersättning, fastställs genom att det, från lönen som är grund för beräkningen av ersättningen, görs avdrag för inkomstskatt, såsom den tillämpas i den staten, vilket får till följd att gränsarbetaren, till skillnad från personer som är bosatta och arbetar i samma stat, inte erhåller en ersättning som motsvarar vederbörandes tidigare nettolön. Den omständigheten att denna arbetstagare inte har en fordran mot sin arbetsgivare som motsvarar den andel av arbetstagarens tidigare bruttolön som han eller hon inte erhållit på grund av detta avdrag saknar härvidlag betydelse.


(1)  EUT C 429, 21.12.2015.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/5


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Stuttgart – Tyskland) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV mot comtech GmbH

(Mål C-568/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Konsumentskydd - Direktiv 2011/83/EU - Artikel 21 - Telefonkommunikation - Näringsidkare som har en telefontjänst för att konsumenter ska kunna kontakta denne för kundservice i anslutning till avtal som ingåtts - Förbud mot att tillämpa en tariff som överstiger den grundläggande samtalstariffen - Begreppet grundläggande samtalstariff))

(2017/C 121/06)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Stuttgart

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

Svarande: comtech GmbH

Domslut

Begreppet ”grundläggande tariff”, som avses i artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, ska tolkas så, att kostnaden för telefonsamtal i anslutning till avtal och till ett supportnummer som upprättats av en näringsidkare inte får överstiga kostnaden för ett samtal till ett geografiskt bundet nummer i det fasta nätet eller till ett vanligt mobilnummer. Så länge denna begränsning efterlevs har det ingen betydelse huruvida näringsidkaren gör en vinst eller inte vid användandet av detta supportnummer.


(1)  EUT C 38, 1.2.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/6


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal administratif de Melun – Frankrike) – Glencore Céréales France mot Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Mål C-584/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 - Skydd av Europeiska unionens finansiella intressen - Artikel 3 - Förordning (EEG) nr 3665/87 - Artikel 11 - Återkrav av felaktigt utbetalt exportbidrag - Förordning (EEG) nr 3002/92 - Artikel 5a - Otillbörligen släppt säkerhet - Utestående ränta - Preskriptionstid - Den tidpunkt då fristen börjar löpa - Preskriptionsavbrott - Maximal frist - Längre frist - Tillämplighet))

(2017/C 121/07)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal administratif de Melun

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Glencore Céréales France

Motpart: Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Domslut

1)

Artikel 3.1 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen ska tolkas så, att den i nämnda bestämmelse föreskrivna preskriptionstiden är tillämplig på sådana krav på räntefordringar som är aktuella i det nationella målet, vilka har sin grund i artikel 11.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 av den 27 november 1987 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 495/97 av den 18 mars 1997, och artikel 5a i kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 av den 16 oktober 1992 om fastställande av gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för varor från intervention, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 770/96 av den 26 april 1996.

2)

Artikel 3.1 andra stycket i förordning nr 2988/95 ska tolkas så, att den omständigheten att en aktör är skyldig att betala sådana räntefordringar som de som är aktuella i det nationella målet, inte innebär en ”kontinuerlig eller upprepad oegentlighet” i den mening som avses i denna bestämmelse. Sådana fordringar ska anses följa av samma oegentlighet i den mening som avses i artikel nr 2988/95, som den som leder till återkrav av de belopp som erhållits felaktigt, vilka utgör huvudfordringarna.

3)

Artikel 3.1 första stycket i förordning nr 2988/95 ska tolkas så, att vad gäller antagande av sådana administrativa åtgärder som är aktuella i det nationella målet, som avser återkrav av ränta, ska den i artikel 3.1 första stycket föreskrivna preskriptionstiden börja löpa då den oegentlighet som gett upphov till återkrav av de felaktigt utbetalda beloppen, på vilka ränta beräknats, ägde rum, det vill säga då den händelse som utgör denna oegentlighet, nämligen handlingen eller underlåtenheten eller den negativa ekonomiska effekt som slutligen följer därav.

4)

Artikel 3.1 fjärde stycket i förordning nr 2988/95 ska tolkas så, att vad gäller antagande av sådana administrativa åtgärder som är aktuella i det nationella målet, som avser återkrav av ränta, preskriptionen inträder då den frist som anges i artikel 3.1 fjärde stycket löpt ut, när den behöriga myndigheten under preskriptionstiden, trots att den krävt återbetalning av de belopp som felaktigt erhållits, inte antagit något beslut avseende räntorna.

5)

Artikel 3.3 i förordning nr 2988/95 ska tolkas så, att en preskriptionstid som föreskrivs i nationell rätt som är längre än den som föreskrivs i artikel 3.1 i nämnda förordning, i en sådan situation som i det nationella målet, kan tillämpas, i en sådan situation som den i det nationella målet, på återkrav av räntefordran som uppkommit innan denna preskriptionstid trädde i kraft och som enligt den sistnämnda bestämmelsen ännu inte preskriberats.


(1)  EUT C 38, 1.2.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/7


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 2 mars 2017 – Panrico, SA mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), HDN Development Corp.

(Mål C-655/15 P) (1)

((Överklagande - EU-varumärke - Förordning (EG) nr 40/94 - Artikel 52 - Artikel 8.1 b och 8.5 - Figurmärke som innehåller ordelementet ”krispy kreme doughnuts” - Nationella och internationella ord- och figurmärken som innehåller ordelementen ”donut”, ”donuts” och ”doghnuts” - Ansökan om ogiltighetsförklaring - Avslag))

(2017/C 121/08)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Panrico, SA (ombud: D. Pellisé Urquiza, abogado)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Palmero Cabezas), HDN Development Corp. (ombud: M. H. Granado Carpenter och L. Polo Carreño, abogadas)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Panrico SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 118, 4.4.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/7


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Apelacyjny w Warszawie – Polen) – J. D. mot Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Mål C-4/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Direktiv 2009/28/EG Artikel 2 andra stycket a - Energi från förnybara energikällor - Vattenkraft - Begrepp - Energi som produceras i ett mindre vattenkraftverk som ligger på en plats där avloppsvatten som härrör från en process i en annan anläggning släpps ut))

(2017/C 121/09)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: J. D.

Motpart: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Domslut

Begreppet ”energi från förnybara energikällor” i artikel 2 andra stycket a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, ska tolkas så, att det omfattar energi som produceras av ett mindre vattenkraftverk – som varken är ett pumpkraftverk eller en kombinerad anläggning – som är beläget på en plats där avloppsvatten som härrör från en process i en annan anläggning släpps ut, vilken anläggning dessförinnan anskaffat vattnet för egna ändamål.


(1)  EUT C 111, 29.3.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/8


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 2 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Spanien) – José María Pérez Retamero mot TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, tidigare Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Mål C-97/16) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Direktiv 2002/15/EG - Skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet - Arbetstidens förläggning - Vägtransporter - Mobil arbetstagare - Förare som är egenföretagare - Begrepp - Avvisning))

(2017/C 121/10)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: José María Pérez Retamero

Svarande: TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, tidigare Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Domslut

Begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Arbetsdomstolen i Barcelona, Spanien) avvisas.


(1)  EUT C 156, 2.5.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/8


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 2 mars 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-160/16) (1)

((Fördragsbrott - Energipolitik - Byggnaders energiprestanda - Direktiv 2010/31/EU - Artikel 5.2 - Rapport om optimala nivåer baserade på kostnader))

(2017/C 121/11)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Zavvos och K. Talabér-Ritz)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: N. Dafniou)

Domslut

1)

Genom att underlåta att överlämna den rapport om optimala nivåer baserade på kostnader som föreskrivs i artikel 5.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda och som ska upprättas i enlighet med bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement, har Republiken Grekland åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 5.2 i direktiv 2010/31.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 251, 11.7.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/9


Överklagande ingett den 13 september 2016 av Skylotec GmbH av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 18 november 2016 i mål T-146/15, hyphen GmbH mot Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO)

(Mål C-587/16 P)

(2017/C 121/12)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Skylotec GmbH (ombud: advokaten M. De Zorti)

Övriga parter i målet: Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO), hyphen GmbH

Europeiska unionens domstol (åttonde avdelningen) har i beslut av den 28 februari 2017 avvisat överklagandet och förordnat att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-654/16)

(2017/C 121/13)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfråga

Ska en nationell lagstiftning, det vill säga artikel 106.3 d punkt 2 i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 (konsoliderad lag om bestämmelser om finansiella intermediärer enligt artiklarna 8 och 21 i lag nr 52 av den 6 februari 1996), med senare ändringar, och artikel 47-octies i Consobs beslut nr 11971 av den 14 maj 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; förordning om genomförande av lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 om reglering av målbolag), med senare ändringar, – i den del där dessa bestämmelser, när de bemyndigar Consob att höja det uppköpserbjudande som avses i nämnda artikel 106 för det fall att det har förekommit en samordning mellan budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med budgivaren och en eller flera säljare, enbart hänvisar till kriteriet om det ”konstaterade priset” utan att klart fastställa parametrarna och kriterierna för detta konstaterande – anses strida mot en korrekt tillämpning av artikel 5.4 första och andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, jämförd med de allmänna principer som anges i artikel 3.1 i samma direktiv, samt mot en korrekt tillämpning av de allmänna principerna om skydd för berättigade förväntningar, proportionalitet, rimlighet, transparens och icke-diskriminering?


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Hitachi Rail Italy Investments Srl mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-655/16)

(2017/C 121/14)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hitachi Rail Italy Investments Srl

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfråga

Ska en nationell lagstiftning, det vill säga artikel 106.3 d punkt 2 i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 (konsoliderad lag om bestämmelser om finansiella intermediärer enligt artiklarna 8 och 21 i lag nr 52 av den 6 februari 1996), med senare ändringar, och artikel 47-octies i Consobs beslut nr 11971 av den 14 maj 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; förordning om genomförande av lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 om reglering av målbolag), med senare ändringar, – i den del där dessa bestämmelser, när de bemyndigar Consob att höja det uppköpserbjudande som avses i nämnda artikel 106 för det fall att ”det har förekommit en samordning mellan budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med budgivaren och en eller flera säljare”, inte specificerar de särskilda beteenden som utgör nämnda samordning och således inte tydligt fastställer de omständigheter och kriterier mot bakgrund av vilka Consob får höja uppköpserbjudandet – anses strida mot en korrekt tillämpning av artikel 5.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, jämförd med de allmänna principer som anges i artikel 3.1 i samma direktiv, samt mot en korrekt tillämpning av de allmänna principerna om rättssäkerhet, skydd för berättigade förväntningar, proportionalitet, rimlighet, transparens och icke-diskriminering?


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Finmeccanica SpA mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-656/16)

(2017/C 121/15)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finmeccanica SpA

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfråga

Ska en nationell lagstiftning, det vill säga artikel 106.3 d punkt 2 i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 (konsoliderad lag om bestämmelser om finansiella intermediärer enligt artiklarna 8 och 21 i lag nr 52 av den 6 februari 1996), med senare ändringar, och artikel 47-octies i Consobs beslut nr 11971 av den 14 maj 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; förordning om genomförande av lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 om reglering av målbolag), med senare ändringar, – i den del där dessa bestämmelser, när de bemyndigar Consob att höja det uppköpserbjudande som avses i nämnda artikel 106 för det fall att ”det har förekommit en samordning mellan budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med budgivaren och en eller flera säljare”, inte specificerar de särskilda beteenden som utgör nämnda samordning och således inte tydligt fastställer de omständigheter och kriterier mot bakgrund av vilka Consob får höja uppköpserbjudandet – anses strida mot en korrekt tillämpning av artikel 5.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, jämförd med de allmänna principer som anges i artikel 3.1 i samma direktiv, samt mot en korrekt tillämpning av de allmänna principerna om rättssäkerhet, skydd för berättigade förväntningar, proportionalitet, rimlighet, transparens och icke-diskriminering?


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Bluebell Partners Limited mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-657/16)

(2017/C 121/16)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bluebell Partners Limited

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfråga

Ska en nationell lagstiftning, det vill säga artikel 106.3 d punkt 2 i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 (konsoliderad lag om bestämmelser om finansiella intermediärer enligt artiklarna 8 och 21 i lag nr 52 av den 6 februari 1996), med senare ändringar, och artikel 47-octies i Consobs beslut nr 11971 av den 14 maj 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; förordning om genomförande av lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 om reglering av målbolag), med senare ändringar, – i den del där dessa bestämmelser, när de bemyndigar Consob att höja det uppköpserbjudande som avses i nämnda artikel 106 för det fall att det har förekommit en samordning mellan budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med budgivaren och en eller flera säljare, enbart hänvisar till kriteriet om det ”konstaterade priset” utan att klart fastställa parametrarna och kriterierna för detta konstaterande – anses strida mot en korrekt tillämpning av artikel 5.4 första och andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, jämförd med de allmänna principer som anges i artikel 3.1 i samma direktiv, samt mot en korrekt tillämpning av de allmänna principerna om skydd för berättigade förväntningar, proportionalitet, rimlighet, transparens och icke-diskriminering?


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 19 december 2016 – Elliot International Lp m.fl. mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Mål C-658/16)

(2017/C 121/17)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P.

Motpart: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Tolkningsfråga

Ska en nationell lagstiftning, det vill säga artikel 106.3 d punkt 2 i lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 (konsoliderad lag om bestämmelser om finansiella intermediärer enligt artiklarna 8 och 21 i lag nr 52 av den 6 februari 1996), med senare ändringar, och artikel 47-octies i Consobs beslut nr 11971 av den 14 maj 1999 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti; förordning om genomförande av lagstiftningsdekret nr 58 av den 24 februari 1998 om reglering av målbolag), med senare ändringar, – i den del där dessa bestämmelser, när de bemyndigar Consob att höja det uppköpserbjudande som avses i nämnda artikel 106 för det fall att det har förekommit en samordning mellan budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med budgivaren och en eller flera säljare, enbart hänvisar till kriteriet om det ”konstaterade priset” utan att klart fastställa parametrarna och kriterierna för detta konstaterande – anses strida mot en korrekt tillämpning av artikel 5.4 första och andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden, jämförd med de allmänna principer som anges i artikel 3.1 i samma direktiv, samt mot en korrekt tillämpning av de allmänna principerna om skydd för berättigade förväntningar, proportionalitet, rimlighet, transparens och icke-diskriminering?


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Østre Landsret (Danmark) den 19 januari 2017 – NN A/S mot Skatteministeriet

(Mål C-28/17)

(2017/C 121/18)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: NN A/S

Motpart: Skatteministeriet

Tolkningsfrågor

1)

Vilka omständigheter ska beaktas vid bedömningen av om bolag med hemvist i landet i en situation som den förevarande är underkastat ett ”motsvarande villkor” (se punkt 20 i Philips-domen (1)), med hänsyn till kvittning av underskott, som gäller för filialer till bolag utan hemvist i landet?

2)

Om det antas att de danska skattebestämmelserna inte innebär en åtskillnad såsom i Philips-domen, utgör då ett sådant kvittningsförbud som det beskrivna – det vill säga att överskottet hos det fasta driftstället för bolaget utan hemvist i landet även omfattas av värdlandets beskattningsrätt – i sig en inskränkning av etableringsrätten enligt artikel 49 FEUF som måste motiveras av tvingande skäl av allmänintresse?

3)

Om svaret är jakande, kan då en sådan inskränkning motiveras av hänsyn till målet att förhindra dubbla underskottsavdrag eller målet att bibehålla en välavvägd fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna, eller av en kombination av dessa två ändamål?

4)

Om så är fallet, är då denna inskränkning proportionerlig?


(1)  Domstolen dom av den 6 september 2012 i mål 18/11 (EU:C:2012:532).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 25 januari 2017 – Isabel González Castro mot Mutua Umivale och Prosegur España S.L.

(Mål C-41/17)

(2017/C 121/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Isabel González Castro

Motparter: Mutua Umivale och Prosegur España S.L.

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 7 i direktiv 92/85/EEG (1) tolkas på så sätt att nattarbete – som arbetstagare som avses i artikel 2 i direktivet, inbegripet ammande arbetstagare, inte bör åläggas att utföra – inte endast omfattar arbete som helt utförs nattetid, utan även skiftarbete där vissa av skiften, som i det nu aktuella fallet, är nattskift?

2)

I ett mål som gäller huruvida det finns en risk för en arbetstagare under hennes amningsperiod, ska de särskilda bevisbördereglerna i artikel 19.1 i direktiv 2006/54/EG (2) (som har införlivats med spansk rätt bland annat genom artikel 96.1 i lag 36/2011) tillämpas, när det gäller villkoren i artikel 5 i direktiv 92/85 (som har införlivats med spansk rätt genom artikel 26 i lagen om förebyggande av arbetsmiljörisker), på frågan huruvida arbetstagaren har rätt till ledighet under amningsperioden och, i förekommande fall, den ersättning som enligt den nationella lagstiftningen utbetalas vid en sådan risksituation, i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 92/85?

3)

I ett mål som gäller huruvida det finns risker under amningsperioden som ger rätt till ledighet enligt artikel 5 i direktiv 92/85 (som har införlivats med spansk rätt genom artikel 26 i lagen om förebyggande av arbetsmiljörisker), kan artikel 19.1 i direktiv 2006/54 tolkas på så sätt att följande omständigheter utgör ”fakta som ger anledning att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering” av en ammande arbetstagare:

i)

Arbetstagaren arbetar skift som säkerhetsvakt och vissa av skiften är nattskift då hon dessutom arbetar ensam.

ii)

Arbetstagaren går ronder och hanterar i förekommande fall akuta händelser (brott, bränder eller andra incidenter).

iii)

Det saknas bevisning om att det på arbetsplatsen finns en lämplig plats att amma på eller, i förekommande fall, att pumpa bröstmjölk på?

4)

Om det i ett mål som gäller huruvida det finns risker under amningsperioden som ger rätt till ledighet är styrkt att det föreligger ”fakta som ger anledning att anta att det har förekommit direkt eller indirekt diskriminering” enligt artikel 19.1 i direktiv 2006/54, jämförd med artikel 5 i direktiv 92/85 (som har införlivats med spansk rätt genom artikel 26 i lagen om förebyggande av arbetsmiljörisker), kan det då krävas av en ammande arbetstagare att hon, för att kunna beviljas ledighet enligt den nationella lagstiftningen (som införlivar artikel 5.2 och 5.3 i direktiv 92/85), styrker att det inte är tekniskt eller objektivt möjligt att ändra hennes arbetsförhållanden eller arbetstid eller att detta rimligen inte kan krävas, eller att det inte är tekniskt eller objektivt möjligt att omplacera henne till en annan befattning eller att en sådan omplacering inte rimligen kan krävas? Eller förhåller det sig tvärtom så, att det åligger motparterna (arbetsgivaren och det organ som ska betala ut den ersättning som är knuten till ledigheten) att styrka dessa omständigheter?


(1)  Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 6, s. 3).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (EUT L 294, s. 23).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/14


Begäran om förhandsavgörande från Landgericht Hamburg (Tyskland) av den 27 januari 2017 – The Scotch Whisky Association, The Registered Office mot Michael Klotz

(Mål C-44/17)

(2017/C 121/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Kärande: The Scotch Whisky Association, The Registered Office

Svarande: Michael Klotz

Tolkningsfrågor

1.

Krävs det för en ”indirekt användning i kommersiellt syfte” av en registrerad geografisk beteckning för spritdrycker enligt artikel 16 a i förordning (EG) nr 110/2008 (1) att den registrerade geografiska beteckningen används i identisk eller fonetiskt och/eller optisk liknande form, eller är det tillräckligt att den omtvistade beståndsdelen av kännetecknet på något sätt associeras med den registrerade geografiska beteckningen eller det geografiska området i omsättningskretsen?

Om detta är tillräckligt: Påverkar det sammanhang i vilket den omtvistade beståndsdelen av kännetecknet används även bedömningen huruvida det föreligger en ”indirekt användning i kommersiellt syfte”, eller kan detta sammanhang inte medföra att en indirekt användning av den registrerade geografiska beteckningen i kommersiellt syfte är utesluten, även om den omtvistade beståndsdelen åtföljs av en uppgift om produktens verkliga härkomst?

2.

Krävs det för en anspelning på en registrerad geografisk beteckning enligt artikel 16 b i förordning (EG) nr 110/2008 att det föreligger en fonetisk och/eller optisk likhet mellan den registrerade geografiska beteckningen och den omtvistade beståndsdelen av kännetecknet, eller är det tillräckligt att den omtvistade beståndsdelen på något sätt associeras med den registrerade geografiska beteckningen eller det geografiska området i omsättningskretsen?

Om detta är tillräckligt: Påverkar det sammanhang i vilket den omtvistade beståndsdelen av kännetecknet används även bedömningen huruvida det föreligger en anspelning, eller kan detta sammanhang inte medföra att en indirekt användning av den registrerade geografiska beteckningen i kommersiellt syfte är utesluten, även om den omtvistade beståndsdelen åtföljs av en uppgift om produktens verkliga härkomst?

3.

Påverkar det sammanhang i vilket den omtvistade beståndsdelen av kännetecknet används även bedömningen huruvida det föreligger en ”annan falsk eller vilseledande beteckning” enligt artikel 16 c i förordning (EG) nr 110/2008, eller kan detta sammanhang inte medföra att en vilseledande beteckning är utesluten, även om den omtvistade beståndsdelen åtföljs av en uppgift om produktens verkliga härkomst?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 2008, s. 16).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 30 januari 2017 – Frédéric Jahin mot Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

(Mål C-45/17)

(2017/C 121/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Frédéric Jahin

Motpart: Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 63, 64 och 65 [i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt] tolkas så att

1)

det utgör en restriktion för kapitalrörelser från eller till tredjeland, som i princip är förbjuden enligt artikel 63 [FEUF], att en person som är ansluten till ett system för social trygghet i en stat utanför Europeiska unionen annat än staterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz – i likhet med personer anslutna till socialförsäkringen i Frankrike – blir föremål för uttag av sådana avgifter på kapitalinkomster som föreskrivs i fransk lagstiftning och som omfattas av tillämpningsområdet för förordning [(EG) nr 883/2004] (1) av den 29 april 2004, medan en person som omfattas av ett system för social trygghet i en annan stat än Frankrike inte med hänsyn till förordningens bestämmelser kan bli föremål för sådana avgifter?

2)

För det fall den första frågan besvaras jakande önskas svar på huruvida denna restriktion för kapitalrörelser – som är följden av en kombination av å ena sidan fransk lagstiftning enligt vilken de omtvistade avgifterna utgår för samtliga innehavare av vissa kapitalinkomster utan att göra någon skillnad beroende på platsen där dessa personer är anslutna till ett system för social trygghet och å andra sidan en sekundärrättslig rättsakt från Europeiska unionen – kan anses förenlig med bestämmelserna i ovannämnda artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i synnerhet

med avseende på artikel 64.1 [FEUF] för de kapitalrörelser som omfattas av dess tillämpningsområde av det skälet att restriktionen är en konsekvens av den princip om att endast en medlemsstats lagstiftning ska vara tillämplig som föreskrivs i artikel 11 i förordning [(EG) nr 883/2004] av den 29 april 2004, vilken infördes i unionsrätten genom artikel 13 i förordning [(EEG) nr 1408/71] av den 14 juni 1971, det vill säga innan den 31 december 1993 trots att avgifterna som tas ut på de aktuella kapitalinkomsterna infördes och trädde i kraft efter den 31 december 1993

med avseende på artikel 65 [FEUF] av det skälet att fransk skattelagstiftning, vilken tillämpas i överensstämmelse med förordning [(EG) nr 883/2004] av den 29 april 2004, gör skillnad mellan skattskyldiga som inte befinner sig i samma situation med avseende på kriteriet om anslutning till ett system för social trygghet,

med avseende på förekomsten av tvingande skäl av allmänintresse som kan motivera en restriktion av den fria rörligheten för kapital, med anledning av att sådana hänsyn kan anses föreligga på grund av att de bestämmelser som utgör en restriktion för kapitalrörelser från eller till tredjeland uppfyller syftet som eftersträvas med förordning [(EG) nr 883/2004] av den 29 april 2004, det vill säga fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska unionen?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, s. 1)


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanien) den 3 januari 2017 – Eva Soraya Checa Honrado mot Fondo de Garantía Salarial

(Mål C-57/15)

(2017/C 121/22)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Eva Soraya Checa Honrado

Motpart: Fondo de Garantía Salarial

Tolkningsfrågor

Är det en korrekt tolkning att en ersättning som enligt lag ska utges av ett företag till en arbetstagare till följd av upphörandet av hans eller hennes anställningsavtal, som en konsekvens av en ändring av en väsentlig del av anställningsavtalet, såsom en geografisk rörlighet som tvingar arbetstagaren att byta bosättningsort, utgör en sådan ”betalning av avgångsvederlag” i den mening som avses i artikel 3 första stycket i [Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens] (1)?


(1)  EUT L 283, 2008, s. 36.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 6 februari 2017 – Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A. mot Esabe Vigilancia S.A. och Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

(Mål C-60/17)

(2017/C 121/23)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A.

Motparter: Esabe Vigilancia S.A. och Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 1.1 i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (1) tillämpas, om ett företag som tilldelats ett kontrakt upphör med de tjänster som avtalats till förmån för en kund på grund av att tjänstekontraktet upphävts, när verksamheten i huvudsak baserar sig på arbetskraft (övervakning av anläggningar), och den nya tjänsteleverantören tar över ansvaret för en huvuddel av den personal som avdelats för att fullgöra denna tjänst, om ett sådant övertagande av anställningskontrakten krävs enligt villkoren i säkerhetsbranschens kollektivavtal?

2.

För det fall den första frågan besvaras jakande, och det i medlemsstatens lagstiftning om införlivande av direktivet föreskrivs, i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2001/23/EG, att överlåtaren och förvärvaren efter tidpunkten för överlåtelsen ska vara solidariskt ansvariga för de skyldigheter, däribland lönefordringar, som före överlåtelsetidpunkten har uppkommit på grund av ett anställningsavtal som gällde vid överlåtelsetidpunkten, är det då förenligt med nämnda artikel i direktivet att göra en tolkning som innebär att solidariskt ansvar för tidigare skyldigheter inte gäller om den nya arbetsgivaren har tagit över ansvaret för huvuddelen av arbetskraften som en följd av kraven i det kollektivavtal som gäller inom branschen och nämnda avtal utesluter sådant solidariskt ansvar för skyldigheter som uppkommit före överlåtelsen?


(1)  EUT L 82, 2001, s. 16.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Supremo (Spanien) den 9 februari 2017 – NCG Banco, S.A. (numera Abanca Corporación Bancaria, S.A). mot Alberto García Salamanca Santos

(Mål C-70/17)

(2017/C 121/24)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: NCG Banco, S.A. (numera Abanca Corporación Bancaria S.A.)

Motpart: Alberto García Salamanca Santos

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 6.1 i direktiv 93/13 (1) tolkas på så sätt, att den medger en möjlighet för en nationell domstol att – vid bedömningen av om ett villkor om uppsägning till förtida betalning som ingår i ett avtal om hypotekslån som ingåtts med en konsument är oskäligt på grund av att det föreskriver att uppsägning till förtida betalning kan ske när en delbetalning inte har betalats, utöver andra följder om flera delbetalningar inte betalas – bedöma om villkoret är oskäligt endast i den del en delbetalning inte gjorts eller påstås inte ha gjorts och låta avtalet om uppsägning till förtida betalning fortsätta att gälla för obetalda delbetalningar som också föreskrivs generellt i villkoret, oberoende av att den konkreta bedömningen av huruvida villkoret är giltigt eller oskäligt först kan ske när möjligheten utövas?

2)

Har en nationell domstol, enligt direktiv 93/13, möjlighet att – när ett villkor om uppsägning av ett hypotekslån till förtida betalning har förklarats oskäligt – bedöma att det är mer förmånligt för konsumenten att som utfyllnad tillämpa en bestämmelse i nationell rätt, även om den innebär att utmätningsförfarandet mot konsumenten inleds eller fortsätts, än att lägga ner detta särskilda förfarande för utmätning i fast egendom och tillåta borgenären att säga upp låneavtalet eller kräva betalning av de belopp som förfallit till betalning, och att därefter yrka verkställighet av domen om fastställelse, utan de fördelar som det särskilda förfarandet för utmätning i intecknad egendom tillerkänner konsumenten?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29, svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/17


Talan väckt den 24 februari 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-97/17)

(2017/C 121/25)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Mihaylova, C. Hermes)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att klassificera som särskilda skyddsområden sådana områden som vad gäller antal och storlek är mest lämpade för bevarandet av de fågelarter som nämns i bilaga I till direktivet och därigenom underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 i direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar (1) genom att inte klassificera som särskilt skyddsområde det ornitologiskt viktiga området Rila i dess helhet, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Målet rör bevarandet av flera fågelarter som avses i bilaga I till direktiv 2009/147 och deras livsmiljöer i bergskedjan Rila i sydvästra Bulgarien. Det ornitologiskt viktiga området Rila är ett av de viktigaste områdena i landet och i Europeiska unionen för bevarandet av fler än 130 häckande fågelarter. 41 arter är viktiga för naturskydd på europeisk nivå och en av de är hotad på global nivå.

I enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2009/147 ska för de arter som anges i bilaga I särskilda åtgärder för bevarande av deras livsmiljö vidtas för att säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom det område där de förekommer. Likadant ska medlemsstaterna som särskilda skyddsområden klassificera sådana områden som vad gäller antal och storlek är mest lämpade för bevarandet av dessa arter.

Kommissionen menar att Republiken Bulgarien skulle ha klassificerat som särskilt skyddsområde det ornitologiskt viktiga området Rila i dess helhet, men har inte gjort detta till dags dato. Kommissionen förebringar bevisning avseende den ornitologiska betydelsen av det ornitologiskt viktiga området Rila, som inte har klassificerats.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 2010, s. 7).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/18


Överklagande ingett den 24 februari 2017 av Koninklijke Philips NV, Philips France av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 15 december 2016 i mål T-762/14, Koninklijke Philips NV, Philips France mot kommissionen

(Mål C-98/17 P)

(2017/C 121/26)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Koninklijke Philips NV, Philips France (ombud: J.K. de Pree, advocaat, T.M. Snoep, advocaat, A.M. ter Haar, advocaat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

överklaga beslutet såvitt avser Koninklijke Philips NV och Philips France, och/eller

upphäva eller sätta ned de böter som påförts Koninklijke Philips NV och Philips France, och

förplikta kommissionen att ersätta kostnaderna i första instans och i överklagandeinstansen.

Grunder och huvudargument

Klagandena har åberopat följande grunder till stöd för sin talan:

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillämpa en felaktig rättsnorm när den fastställde att det förelåg en konkurrensbegränsning genom syfte.

När tribunalen fastställde en konkurrensbegränsning genom syfte gjorde den sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att gå utöver ramen för sin obegränsade behörighet.

När tribunalen fastställde en konkurrensbegränsning genom syfte gjorde den sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att åsidosätta sin motiveringsskyldighet.

Tribunalen gjorde en uppenbart felaktig bedömning av den bevisning som förelåg i handlingarna i målet, vilket ledde till en missuppfattning av bevisningen, när tribunalen fann att det påstådda gemensamma syftet har stöd i annan bevisning.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillämpa en felaktig rättsnorm och missuppfatta bevisningen när den fann att Philips deltog i en enda fortgående överträdelse som helhet och därför skulle hållas ansvarigt för denna.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillämpa proportionalitetsprincipen på ett felaktigt sätt och genom att underlåta att utöva sin obegränsade behörighet genom att underkänna Philips argument att den tillämpade faktorn avseende överträdelsens allvar inte var proportionerlig i förhållande till Philips roll i denna överträdelse.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/19


Talan väckt den 3 mars 2017 – Europeiska kommissionen mot Kungariket Belgien

(Mål C-110/17)

(2017/C 121/27)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Roels och N. Gossement)

Svarande: Kungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Kungariket Belgien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 40 i EES-avtalet genom att upprätthålla bestämmelser enligt vilka – vad gäller beräkning av inkomster hänförliga till fastigheter som inte är uthyrda eller uthyrda till fysiska personer som inte använder dem för yrkesverksamhet eller till juridiska personer som upplåter dem till fysiska personer för privata ändamål – beskattningsunderlaget beräknas på grundval av värdet enligt fastighetsregistret när det gäller fastigheter som befinner sig inom landet, men på grundval av det verkliga hyresvärdet när det gäller fastigheter i utlandet, och

förplikta Kungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att Belgien har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 63 FEUF och artikel 40 i EES-avtalet.

Enligt kommissionen har Belgien visserligen försökt att avsluta fördragsbrottet. Kommissionen anser dock att det är styrkt att fördragsbrottet förelåg vid utgången av den tvåmånadersperiod som fastställts i det motiverade yttrandet, det vill säga den 26 mars 2012.


Tribunalen

18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/20


Tribunalens dom av den 7 mars 2017 – United Parcel Service mot kommissionen

(Mål T-194/13) (1)

((Konkurrens - Koncentrationer - Förordning (EG) nr 139/2004 - Marknaden för internationella expressleveranser av mindre paket inom EES - UPS förvärv av TNT Express - Beslut i vilket koncentrationen förklaras oförenlig med den inre marknaden - Troliga priseffekter - Ekonometrisk analys - Rätten till försvar))

(2017/C 121/28)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: United Parcel Service, Inc. (Atlanta, Georgia, Förenta staterna) (ombud: inledningsvis A. Ryan, B. Graham, solicitors, advokaterna W. Knibbeler och P. Stamou, därefter advokaterna A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian och P. van den Berg,)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen och H. Leupold, därefter T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan och H. Leupold)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: FedEx Corp. (Memphis, Tennessee, Förenta staterna) (ombud: inledningsvis F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, och advokaten Q. Azau, därefter advokaterna F. Carlin, G. Bushell och N. Niejahr)

Saken

Talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2013) 431 av den 30 januari 2013 om att en koncentration är oförenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktioner (ärende COMP/M.6570 – UPS/TNT Express).

Domslut

1)

Kommissionens beslut C (2013) 431 av den 30 januari 2013 om att en koncentration är oförenlig med den inre marknaden och EES-avtalets funktioner (ärende COMP/M.6570 – UPS/TNT Express), ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för United Parcel Service, Inc.

3)

FedEx Corp. Ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 147, 25.5.2013.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/20


Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Frankrike mot kommissionen

(Mål T-366/13) (1)

((Statligt stöd - Sjöfartscabotage - Stöd som Frankrike har genomfört till förmån för Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) och Compagnie Méridionale de Navigation - Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse - Ersättning för en service som kompletterar grundservicen och som ska täcka perioder med hög belastning under turistsäsongen - Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden - Begreppet statligt stöd - Fördel - Domen i målet Altmark - Fastställande av stödets storlek))

(2017/C 121/29)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: inledningsvis E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas och N. Rouam, därefter G. de Bergues, D. Colas, F. Alabrune och J. Bousin, och slutligen D. Colas, F. Alabrune och J. Bousin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Afonso och B. Stromsky)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 2 maj 2013 om det statliga stöd SA.22843 (2012/C) (f.d. 2012/NN) som Frankrike har genomfört till förmån för Société Nationale Corse Méditerranée och Compagnie Méridionale de Navigation (EUT L 220, 2013, s. 20).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Republiken Frankrike ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader, inklusive de kostnader som hänför sig till det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 252, 31.8.2013 .


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/21


Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – SNCM mot kommissionen

(Mål T-454/13) (1)

((Statligt stöd - Sjöfartscabotage - Stöd som Frankrike har genomfört till förmån för Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) och Compagnie Méridionale de Navigation - Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse - Ersättning för en service som kompletterar grundservicen och som ska täcka perioder med hög belastning under turistsäsongen - Beslut i vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden - Begreppet statligt stöd - Fördel - Domen i målet Altmark - Fastställande av stödets storlek))

(2017/C 121/30)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, Frankrike) (ombud: inledningsvis A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard och S. Mabile, därefter A. Winckler och F.-C. Laprévote, och slutligen F.-C. Laprévote och C. Froitzheim, advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Afonso och B. Stromsky)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Frankrike) (ombud: S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz, advokater)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 2 maj 2013 om det statliga stöd SA.22843 (2012/C) (f.d. 2012/NN) som Frankrike har genomfört till förmån för Société Nationale Corse Méditerranée och Compagnie Méridionale de Navigation (EUT L 220, 2013, s. 20).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen och Corsica Ferries France SAS.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/22


Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – JingAo Solar m.fl. mot rådet

(Mål T-157/14) (1)

((Dumpning - Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina - Slutgiltig antidumpningstull - Åtaganden - Talan om ogiltigförklaring - Berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Exportland - Utredningens omfattningen - Stickprov - Normalvärde - Definition av den berörda produkten - Frist för att anta ett beslut angående ansökan om att beviljas status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Tillämpning i tiden av nya bestämmelser - Skada - Orsakssamband))

(2017/C 121/31)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Kina) och de 5 andra sökanden vars namn anges i bilaga till domen (ombud: inledningsvis advokaterna A. Willems, S. De Knop och J. Charles, därefter A. Willems et S. De Knop)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen, biträdd av B. O’Connor, solicitor och advokaten S. Gubel)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Stobiecka-Kuik, därefter J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Demeneix)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 2013, s. 1), såvitt den är tillämplig på sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

JingAo Solar Co. Ltd och de sökande vilkas namn anges i bilaga ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som orsakats Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 159, 26.5.2014.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/22


Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – JingAo Solar m.fl. mot rådet

(Förenade målen T-158/14, T-161/14 och T-163/14) (1)

((Subventioner - Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina - Åtaganden - Talan om ogiltigförklaring - Berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Utredningens omfattningen - Stickprov - Definition av den berörda produkten))

(2017/C 121/32)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Kina) och de 5 andra sökanden anges i bilaga till domen (ombud: inledningsvis advokaterna A. Willems, S. De Knop och J. Charles, därefter A. Willems et S. De Knop)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen, biträdd av B. O’Connor, solicitor och advokaten S. Gubel)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Stobiecka Kuik, därefter J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Demeneix)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 2013, s. 66), såvitt den är tillämplig på sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

JingAo Solar Co. Ltd och de sökande vilkas namn anges i bilaga ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som orsakats Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 159, 26.5.2014.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/23


Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – Yingli Energy (China) m.fl. mot rådet

(Mål T-160/14) (1)

((Dumpning - Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina - Slutgiltig antidumpningstull - Åtaganden - Talan om ogiltigförklaring - Berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Exportland - Utredningens omfattningen - Stickprov - Normalvärde - Definition av den berörda produkten - Frist för att anta ett beslut angående ansökan om att beviljas status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Tillämpning i tiden av nya bestämmelser - Skada - Orsakssamband - Rätt till försvar - Beräkning av skademarginal))

(2017/C 121/33)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Kina) och de 14 andra sökande vilkas namn anges i bilaga till domen (ombud: inledningsvis advokaterna A. Willems, S. De Knop och J. Charles, därefter A. Willems och S. De Knop)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen, biträdd av B. O’Connor, solicitor, och advokaten S. Gubel)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Stobiecka-Kuik, därefter J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Demeneix)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 2013, s. 1), såvitt den är tillämplig på sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Yingli Energy (China) Co. Ltd och de sökande vilkas namn anges i bilaga ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som orsakats Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/24


Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – Canadian Solar Emea m.fl. mot rådet

(Mål T-162/14) (1)

((Dumpning - Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Kina - Slutgiltig antidumpningstull - Åtaganden - Talan om ogiltigförklaring - Berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Exportland - Utredningens omfattningen - Stickprov - Normalvärde - Definition av den berörda produkten - Frist för att anta ett beslut angående ansökan om att beviljas status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Tillämpning i tiden av nya bestämmelser - Skada - Orsakssamband))

(2017/C 121/34)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Canadian Solar Emea GmbH (München, Tyskland), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Kina), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Kina), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Kina), Csi Solar Power (Kina), Inc. (Suzhou) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Willems, S. De Knop och J. Charles, därefter A. Willems och S. De Knop)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen biträdd av B. O’Connor, solicitor och advokaten S. Gubel)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Stobiecka Kuik, därefter J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche och A. Demeneix)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 2013, s. 1), såvitt den är tillämplig på sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd och Csi Solar Power (China), Inc. ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som orsakats Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/25


Tribunalens dom av den 7 mars 2017 – Neka Novin mot rådet

(Mål T-436/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra spridning av kärnmaterial - Frysning av tillgångar - Bibehållande av sökandens namn i förteckningen över berörda personer - Felaktig rättstillämpning - Uppenbart oriktig bedömning - Proportionalitet))

(2017/C 121/35)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Neka Novin (Teheran, Iran) (ombud: advokaten L. Vidal)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: A. Vitro och M. Bishop)

Saken

Talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av rådets beslut att sökandens namn ska kvarstå i förteckningen i bilaga II till rådets beslut av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT, L 195, 2010 s. 39), i dess lydelse enligt rådets beslut 2011/299/Gusp av den 23 maj 2011 (EUT L 136, 2011, s. 65), och i förteckningen i bilaga IX till rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 v den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, 2012, s. 1), som de framgår av meddelande av den 15 mars 2014.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Neka Novin Co., Private Joint Stock ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.

3)

Rådet ska bära hälften av sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/25


Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Universiteit Antwerpen mot REA

(Mål T-208/15) (1)

((Skiljedomsklausul - Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) - Marie Curie-åtgärder - Forskare i ett tidigt karriärsstadium - Ansökningsomgång – FP7-People-ITN-2008 - Bidragsavtal - Stödberättigade kostnader - Återbetalning av utbetalda belopp - Begreppet mottagande av forskare - Proportionalitet))

(2017/C 121/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Universiteit Antwerpen (Antwerpen, Belgien) (ombud: P. Teerlinck och P. de Bandt, advokater)

Svarande: Genomförandeorganet för forskning (REA) (ombud: S. Payan-Lagrou och V. Canetti, biträdda av D. Waelbroeck och A. Duron, advokater)

Saken

Ansökan enligt artikel 272 FEUF med yrkande om att, dels, bidragsavtal nr 238214 ”C7” (Cerebellär-kortikal kontroll: Celler, kretsar, beräkning och klinik) och nr 238686 ”CEREBNET” (tidsuppfattning och plasticitet i olivo-cerebellärsystemet), som ingåtts inom ramen för ansökningsomgång FP7-PEOPLE-ITN-2008, inte kan tolkas som en skyldighet för stödmottagarna att erbjuda utbildning till forskare i ett tidigt karriärsstadium enbart i deras egna lokaler, och följaktligen fastställa att REA inte kan avvisa som icke-ersättningsgilla de kostnader som hänför sig till utbildning av tre forskare i ett tidigt karriärsstadium som genomförts utanför svarandens lokaler, dels förplikta REA att ersätta samtliga kostnader avseende utbildning av dessa forskare i ett tidigt karriärsstadium, såsom de uppgetts av sökanden, jämte ränta som löper från och med den dag då betalningarna skulle ha utbetalats i enlighet avtalen.

Domslut

1)

Genomförandeorganet för forskning (REA) ska utge ett belopp på 45 526,73 euro till Universiteit Antwerpen, avseende betalning för vissa ersättningsgilla kostnader i enlighet med avtalet ”Cebernet” nr 238686 som ingåtts inom ramen för sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), jämte avtalad ränta som löper från och med den dag då detta belopp skulle ha utbetalats i enlighet med nämnda avtal.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

REA och Universiteit Antwerpen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 270, 17.8.2015.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/26


Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Europeiska utrikestjänsten mot Gross

(Mål T-472/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet år 2013 - Beslut att inte uppta i förteckningen över befordrade tjänstemän - Felaktig rättstillämpning föreligger inte))

(2017/C 121/37)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) (ombud: inledningsvis S. Marquardt och M. Silva, därefter S. Marquardt, biträdda av advokaterna M. Troncoso Ferrer, S. Moya Izquierdo och F.-M. Hislaire)

Övrig part i målet: Philipp Oliver Gross (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Saken

Överklagande av den dem som Europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) avkunnade den 3 juni 2015, Gross/Europeiska utrikestjänsten

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Den europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Philipp Oliver Gross rättegångskostnader vid tribunalen.


(1)  EUT C 346, 19.10.2015.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/27


Tribunalens dom av den 1 mars 2017 – Silvan mot kommissionen

(Mål T-698/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarande 2013 - Beslut om att inte befordra sökanden - Jämförelse av kvalifikationer - Beaktande av betygsrapporter - Felaktig rättstillämpning föreligger inte))

(2017/C 121/38)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Juha Tapio Silvan (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna N. de Montigny och J.-N. Louis)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 22 september 2015, Silvan/kommissionen (F-83/14, EU:F:2015:106), med yrkande om att domen ska upphävas.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Juha Tapio Silvan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader i denna instans.


(1)  EUT C 59, 15.2.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/27


Tribunalens dom av den 2 mars 2017 – DI mot EASO

(Mål T-730/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Personal vid EASO - Kontraktsanställd - Visstidsanställning - Provanställningstid - Beslut om uppsägning - Talan om ogiltigförklaring och skadestånd - Avslag på grund av att det var uppenbart att talan skulle avvisas i första instans - Regeln om överensstämmelse mellan ansökan och klagomålet - Artikel 91.2i tjänsteföreskrifterna))

(2017/C 121/39)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: DI (ombud: advokaterna I. Vlaic och G. Iliescu)

Övrig part i målet: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (ombud: W. Stevens, assisterad av advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) av den 15 oktober 2015, DI/EASO (F-113/13, EU:F:2015:120), med yrkande om att detta beslut ska upphävas.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) av den 15 oktober 2015, DI/EASO (F-113/13) upphävs.

2)

Målet hänskjuts till en annan avdelning vid tribunalen än den som prövade förevarande överklagande.

3)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 98, 14.3.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/28


Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – Labeyrie mot EUIPO – Delpeyrat (Återgivning av ett antal gyllene fiskar mot blå bakgrund)

(Mål T-766/15) (1)

((EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-figurmärke som återger ett antal gyllene fiskar mot blå bakgrund - Förklaring om upphävande - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper))

(2017/C 121/40)

Rättegångsspråk: franska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Labeyrie (Saint Geours de Maremne, Frankrike) (ombud: advokaten A. Lecomte)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Delpeyrat (Saint Pierre du Mont, Frankrike) (ombud: advokaten J. Ennochi)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 15 oktober 2015 (ärende R 2693/2014-1), om ett upphävandeförfarande mellan Delpeyrat och Labeyrie.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Labeyrie ska bära sina rättegångskostnader och ersätta EUIPO:s rättegångskostnader.

3)

Delpeyrat ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 78, 29.2.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/28


Tribunalens dom av den 28 februari 2017 – Labeyrie mot EUIPO – Delpeyrat (Återgivning av en spridning av ljusa fiskar på en mörk bakgrund)

(Mål T-767/15) (1)

((EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-figurmärke som återger en spridning av ljusa fiskar på en mörk bakgrund - Förklaring om upphävande - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper))

(2017/C 121/41)

Rättegångsspråk: franska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Labeyrie (Saint Geours de Maremne, Frankrike) (ombud: advokaten A. Lecomte)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Delpeyrat (Saint-Pierre-du-Mont, Frankrike) (ombud: advokaten J. Ennochi)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 15 oktober 2015 (ärende R 2694/2014-1), om ett upphävandeförfarande mellan Delpeyrat och Labeyrie.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Labeyrie ska bära sina rättegångskostnader och ersätta EUIPO:s rättegångskostnader.

3)

Delpeyrat ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 78, 29.2.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/29


Tribunalens beslut av den 14 februari 2017 – Helbrecht mot EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes)

(Mål T-333/14) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ogiltigförklaring av det äldre varumärke som låg till grund för det angripna beslutet - Anledning saknas att döma i saken))

(2017/C 121/42)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Andreas Helbrecht (Hilden, Tyskland) (ombud: advokaten C. König)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Rajh)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Lenci Calzature SpA (Turchetto Montecarlo, Italien) (ombud: advokaterna F. Celluprica och F. Fischetti)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 27 februari 2014 (ärende R 830/2013-5) om ett invändningsförfarande mellan Lenci Calzature och Andreas Helbrecht.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Lenci Calzature SpA ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Andreas Helbrechts rättegångskostnader. Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 235, 21.7.2014.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/30


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 16 februari 2017 – Le Pen mot parlamentet

(Mål T-140/16 R II)

((Interimistiskt förfarande - Ledamot av Europaparlamentet - Återkrav genom avräkning av ersättning som betalats ut för att täcka kostnader för assistans i det parlamentariska arbetet - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Ny ansökan - Nya omständigheter - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2017/C 121/43)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Frankrike) (ombud: advokaterna M. Ceccaldi och J.-P. Le Moigne)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: G. Corstens och S. Alonso de León)

Saken

Ansökan med stöd av artiklarna 278 och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av det beslut som fattats av Europaparlamentets generalsekreterare den 29 januari 2016, angående ett återkrav riktat mot sökanden på 320 026,23 euro och av debetnotan 2016-195, av den 4 februari 2016, som följde på detta beslut.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/30


Tribunalens beslut av den 28 februari 2017 – NF mot Europeiska rådet

(Mål T-192/16) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016 - Pressmeddelande - Begreppet ”internationellt avtal” - Fastställande av vem som har antagit rättsakten - Rättsaktens räckvidd - Europeiska rådets möte - Möte mellan Europeiska unionens medlemsstaters stats- och regeringschefer som ägt rum i Europeiska unionens råds lokaler - Fråga om vilken ställning företrädarna för unionens medlemsstater har vid ett möte med företrädaren för ett tredjeland - Artikel 263 första stycket FEUF - Tribunalen saknar behörighet))

(2017/C 121/44)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: NF (ombud: B. Burns, solicitor, P. O’Shea och I. Whelan, barristers)

Svarande: Europeiska rådet (ombud: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado och S. Boelaert)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av ett avtal som påstås ha ingåtts mellan Europeiska rådet och Republiken Turkiet den 18 mars 2016 och som har rubriken ”Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016”.

Avgörande

1)

Talan avvisas på grund av att tribunalen saknar behörighet att pröva den.

2)

Det saknas anledning att pröva de interventionsansökningar som getts in av NQ, NR, NS, NT, NU och NV samt av Konungariket Belgien, Republiken Grekland och Europeiska kommissionen.

3)

NF och Europeiska rådet ska bära sina rättegångskostnader.

4)

NQ, NR, NS, NT, NU och NV samt Konungariket Belgien, Republiken Grekland och kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 232, 27.6.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/31


Tribunalens beslut av den 28 februari 2017 – NG mot Europeiska rådet

(Mål T-193/16) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016 - Pressmeddelande - Begreppet ”internationellt avtal” - Fastställande av vem som har antagit rättsakten - Rättsaktens räckvidd - Europeiska rådets möte - Möte mellan Europeiska unionens medlemsstaters stats- och regeringschefer som ägt rum i Europeiska unionens råds lokaler - Fråga om vilken ställning företrädarna för unionens medlemsstater har vid ett möte med företrädaren för ett tredjeland - Artikel 263 första stycket FEUF - Tribunalen saknar behörighet))

(2017/C 121/45)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: NG (ombud: B. Burns, solicitor, P. O’Shea och I. Whelan, barristers)

Svarande: Europeiska rådet (ombud: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado och S. Boelaert)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av ett avtal som påstås ha ingåtts mellan Europeiska rådet och Republiken Turkiet den 18 mars 2016 och som har rubriken ”Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016”.

Avgörande

1)

Talan avvisas på grund av att tribunalen saknar behörighet att pröva den.

2)

Det saknas anledning att pröva de interventionsansökningar som getts in av NQ, NR, NS, NT, NU och NV samt av Amnesty International, Konungariket Belgien, Republiken Grekland och Europeiska kommissionen.

3)

NG och Europeiska rådet ska bära sina rättegångskostnader.

4)

NQ, NR, NS, NT, NU och NV samt Amnesty International, Konungariket Belgien, Republiken Grekland och kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 232, 27.6.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/32


Tribunalens beslut av den 28 februari 2017 – NM mot europeiska rådet

(Mål T-257/16) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016 - Pressmeddelande - Begreppet ”internationellt avtal” - Fastställande av vem som har antagit rättsakten - Rättsaktens räckvidd - Europeiska rådets möte - Möte mellan Europeiska unionens medlemsstaters stats- och regeringschefer som ägt rum i Europeiska unionens råds lokaler - Fråga om vilken ställning företrädarna för unionens medlemsstater har vid ett möte med företrädaren för ett tredjeland - Artikel 263 första stycket FEUF - Tribunalen saknar behörighet))

(2017/C 121/46)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: NM (ombud: B. Burns, solicitor, P. O'Shea och I. Whelan, barristers)

Svarande: Europeiska rådet (ombud: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado och S. Boelaert)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av ett avtal som påstås ha ingåtts mellan Europeiska rådet och Republiken Turkiet den 18 mars 2016 och som har rubriken ”Uttalande från EU och Turkiet den 18 mars 2016”.

Avgörande

1)

Talan avvisas på grund av att tribunalen saknar behörighet att pröva den.

2)

Det saknas anledning att pröva de interventionsansökningar som getts in av Konungariket Belgien, Republiken Grekland och Europeiska kommissionen.

3)

NM och Europeiska rådet ska bära sina rättegångskostnader.

4)

Konungariket Belgien, Republiken Grekland och kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 251,11.7.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/32


Tribunalens beslut av den 16 februari 2017 – Walton mot kommissionen

(Mål T-594/16) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Personalmål - Tillfälligt anställda - Avgångsvederlag - Omprövning av beräkningen - Rättskraft - Uppenbart att talan delvis inte kan tas upp till prövning och att den delvis helt saknar rättslig grund))

(2017/C 121/47)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Robert Walton (Oxford, Förenade kungariket) (ombud: advokaten F. Moyse)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. C. Simon och F. Simonetti)

Saken

Talan enligt artikel 270 FEUF om ogiltigförklaring av beslut fattat av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal, vilket meddelades sökanden genom skrivelse av den 15 mars 2016, om avvisning av sökandens ansökan om omprövning av beräkningen av hans avgångsvederlag på grund av anställningens upphörande.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Robert Walton ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 251, 11.7.2016 (Målet registrerades inledningsvis vid Europeiska unionens personaldomstol som mål F-24/16 och överfördes till Europeiska unionens tribunal den 1.9.2016).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/33


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 16 februari 2017 – Gollnisch mot parlamentet

(Mål T-624/16 R)

((Interimistiskt förfarande - Ledamot av Europaparlamentet - Återkrav genom avräkning av ersättning som betalats ut för att täcka kostnader för assistans i det parlamentariska arbetet - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2017/C 121/48)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Frankrike) (ombud: advokaten N. Fakiroff,)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: G. Corstens och S. Alonso de León)

Saken

Ansökan med stöd av artiklarna 278 och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av det beslut som fattats av Europaparlamentets generalsekreterare den 1 juli 2016, angående ett återkrav riktat mot sökanden på 275 984,23 euro, av debetnotan 2016-916, av den 5 juli 2016, som följde på detta beslut, och av delgivningen av dessa rättsakter den 6 juli 2016 från generaldirektören vid Europaparlamentets generaldirektorat för finanser.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/33


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 16 februari 2017 – Troszczynski mot parlamentet

(Mål T-626/16 R)

((Interimistiskt förfarande - Ledamot av Europaparlamentet - Återkrav genom avräkning av ersättning som betalats ut för att täcka kostnader för assistans i det parlamentariska arbetet - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2017/C 121/49)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mylène Troszczynski (Noyon, Frankrike) (ombud: advokaten M. Ceccaldi)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: G. Corstens och S. Alonso de León)

Saken

Ansökan med stöd av artiklarna 278 och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av det beslut som fattats av Europaparlamentets generalsekreterare den 23 juni 2016, angående ett återkrav riktat mot sökanden på 56 554 euro och av debetnotan 2016-888 som följde på detta beslut.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/34


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 17 februari 2017 – Janssen-Cases mot kommissionen

(Mål T-688/16 R)

((Interimistiskt förfarande - Personalmål - Meddelande om lediga tjänster - Kommissionens medlare - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2017/C 121/50)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mercedes Janssen-Cases (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser)

Saken

Ansökan med stöd av artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut av den 15 juni 2016 att utse X till kommissionens medlare med verkan från den 1 oktober 2016.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/34


Tribunalens beslut av den 9 februari 2017 – Asolo mot EUIPO – Red Bull (FLÜGEL)

(Mål T-714/16) (1)

((EU-varumärke - Annulleringsförfarande - Återkallande av det överklagade beslutet - Anledning saknas att döma i saken))

(2017/C 121/51)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Asolo LTD (Limassol, Cypern) (ombud: advokaten W. Pors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Folliard-Monguiral och M. Capostagno)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Österrike) (ombud: advokaten A. Renck)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 29 juli 2016 (ärende R 282/2015-5), angående ett annulleringsförfarande mellan Red Bull och Asolo.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Asolo LTD och Red Bull GmbH.


(1)  EUT C 462, 12.12.2016.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/35


Talan väckt den 22 januari 2017 – Selimovic/Parlamentet

(Mål T-61/17)

(2017/C 121/52)

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: Jasenko Selimovic (Hägersten, Sverige) (ombud: B. Leidhammar, advokat)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Talmannens beslut av den 22 november 2016, D 203109 och D 203110 (”Talmannens Beslut”);

ogiltigförklara Europaparlamentets Presidiums beslut av den 22 december 2016, PE 595.204/BUR/DEC (”Presidiets Beslut”);

avgöra sakfrågan skyndsamt;

förplikta Europaparlamentet att till den sökande betala ett skadestånd med ett belopp som senare kommer att preciseras.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Sökanden gör gällande att han inte har begått de gärningar som lagts honom till last som psykiska trakasserier enligt artikel 12 a i Tjänsteförskrifterna.

2.

Andra grunden: Sökanden gör gällande att besluten har fattats genom en process som strider mot allmänna rättssäkerhetsprinciper och rätten till en rättvis rättegång såsom dessa kommer till uttryck i EKMR artikel 6, enligt bland annat följande: Utredning, bevisvärdering och beslut har fattats av samma part (det vill säga inom ramen för ett inkvisitoriskt system). Besluten har fattats utan grund i en preciserad gärningsbeskrivning. Sökanden gör gällande att han har berövats möjligheten att få veta vad han stått anklagad för konkret och inte getts möjligheter att bemöta anklagelserna i sak. Den sökande har inte själv eller genom ombud fått ställa frågor till dem som anklagat honom eller till de hemliga vittnen som förekommit. Han har inte fått tillräcklig förberedelsetid. Europaparlamentet har inte tagit ställning till den sökandes grunder och bevisning och inte styrkt brott mot Tjänsteföreskrifterna.

3.

Tredje grunden: Sökanden gör gällande att presidiets beslut att avslå sökandens yrkande om att pröva Talmannens beslut i sak är fattat utan laga grund.

4.

Fjärde grunden: Sökanden gör gällande att hemliga rättegångar enligt en inkvisitorisk process utan möjlighet för en parlamentariker att få del av eller ens att bemöta svepande anklagelser om trakasserier är ett hot mot demokratin. Särskilt i ljuset av den skada ett fällande beslut gör för den folkvaldes möjlighet att verka politiskt.

5.

Femte grunden: Sökanden gör gällande att frågan ska avgöras skyndsamt eftersom den sökande har konkreta och praktiska svårigheter att arbeta politiskt och bilda opinion i Sverige inom de områden för vilka han är satt att verka i Parlamentet. En snabb upprättelse skulle förändra situationen radikalt och ge den sökande tid och möjlighet att arbeta politiskt och påbörja valarbetet inför nästa mandatperiod.

6.

Sjätte grunden: Sökanden gör gällande att Europaparlamentet har agerat uppsåtligt eller i vart fall vårdslöst när de inte stoppade processen redan då den rådgivande kommittén inte kunde få fram ett enda gärningspåstående som var tillräckligt specifikt (var, när, hur) för att tjäna som underlag för ett erkännande/förnekande eller om vilka det är möjligt att föra bevisning/motbevisning och dessutom fattade ett fällande beslut med vetskap om de uppenbara rättssäkerhetsbrister i underlaget. Detta har skadat den sökande. Skadan består av kostnader, lidande och de svårigheter han fått att i framtiden verka politiskt på grund av beslutet. Sökanden kommer att precisera ett skäligt belopp senare.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/36


Överklagande ingett den 6 februari 2017 – Danjaq mot EUIPO – Formosan (Shaken, not stirred)

(Mål T-74/17)

(2017/C 121/53)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Danjaq, LLC (Los Angeles, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: S. Baran och G. Messenger, barristers, D. Stone och A. Dykes, solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Formosan IP (Oxford, Storbritannien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Shaken, not stirred” – Registreringsansökan nr 13 406 343

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO i ärende R 255/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/37


Överklagande ingett den 7 februari 2017 – PepsiCo mot EUIPO – Intersnack Group (Exxtra Deep)

(Mål T-82/17)

(2017/C 121/54)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: PepsiCo, Inc. (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: advokaterna V. von Bomhard och J. Fuhrmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Exxtra Deep” – EU-varumärke nr 12 161 981

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 24 november 2016 i ärende R 482/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/37


Överklagande ingett den 8 februari 2017 – Heineken Romania mot EUIPO – Lénárd (Csíki Sör)

(Mål T-83/17)

(2017/C 121/55)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Heineken Romania SA (Bukarest, Rumänien) (ombud: advokaten A.-M. Baciu)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: András Lénárd (Sincraieni, Rumänien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Csíki Sör” – Registreringsansökan nr 12 105 839

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 14 november 2016 i ärende R 1310/2015-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

ogiltigförklara det beslut invändningsenheten fattade den 1 juli 2015 i invändningsärende B 002 279 514,

bifalla invändningen i ärende B 002 279 514, och

avslå ansökan om EU-varumärke nr 012 105 839 ”Csíki Sör” i dess helhet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/38


Överklagande ingett den 13 februari 2017 – Gelinova Group mot EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Mål T-90/17)

(2017/C 121/56)

Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italien) (ombud: advokaterna A. Tornato och D. Hazan)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”galatea…è naturale” – Registreringsansökan nr 13 187 695

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 12 december 2016 i ärende R 207/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/38


Talan väckt den 14 februari 2017 – Duferco Long Products mot kommissionen

(Mål T-93/17)

(2017/C 121/57)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Duferco Long Products SA (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna J.-F. Bellis, R. Luff och M. Favart)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

slå fast att talan kan prövas i sak och är grundad,

ogiltigförklara artikel 1 f i kommissionens beslut av den 20 januari 2016, beträffande statligt stöd SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) som genomfördes av Belgien till förmån för Duferco,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: kommissionen gjorde en uppenbart felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning vid bedömningen av huruvida den sjätte åtgärden, som förklarats vara oförenlig med gemensamma marknaden, genomfördes på lika villkor. Grunden sönderfaller i två delar.

Första delgrunden: Enligt denna genomfördes transaktionen i motsats till kommissionens bedömning på lika villkor.

Andra delgrunden: Kommissionens bedömning av huruvida transaktionen genomfördes på lika villkor är behäftad med allvarliga beräkningsfel och bedömningsfel.

2.

Andra grunden: Kommissionen gjorde en uppenbart felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning när den undersökte kriteriet privat investerare i en marknadsekonomi. Grunden sönderfaller i fyra delar.

Första delgrunden. Genom att blanda samman tillämplighet och tillämpning av kriteriet privat investerare i en marknadsekonomi gjorde kommissionen en uppenbart felaktig rättstillämpning och tillämpade kriteriet privat investerare i en marknadsekonomi på fel sätt.

Andra delgrunden. Genom att inte göra en jämförande bedömning eller använda en annan bedömningsmetod av den aktuella transaktionen, åsidosatte kommissionen principen om privat investerare i en marknadsekonomi samt sin motiveringsskyldighet och skyldighet att visa tillbörlighet aktsamhet vid bedömningen av det kriteriet.

Tredje delgrunden. Kommissionen åsidosatte motiveringsskyldigheten och skyldigheten att visa tillbörlighet aktsamhet vid bedömningen av kriteriet privat investerare i en marknadsekonomi.

Fjärde delgrunden. Regionen Wallonien har tillhandahållit ett stort antal handlingar som utgör belägg för att Foreign Strategic Investment Holding, som är ett dotterbolag till Société Wallonne de Gestion et de Participation, uppträtt som en privat investerare i en marknadsekonomi.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/39


Talan väckt den 15 februari 2017 – Apple Distribution International mot kommissionen

(Mål T-101/17)

(2017/C 121/58)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Apple Distribution International (Cork, Irland) (ombud: advokaterna S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr, och . Patsa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2016/2042 av den 1 september 2016, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden avser ett åsidosättande av direktivet om audiovisuella medietjänster

Kommissionen har åsidosatt artikel 2.1, 2.2 och 3 i direktivet om audiovisuella medietjänster genom att finna att principen om ursprungsland inte är tillämplig på filmskatten. Kommissionen har vidare åsidosatt artikel 13.1 i samma direktiv genom att finna att denna bestämmelse möjliggör för medlemsstaterna att ta ut ekonomiska bidrag för att promovera europeiska verk av video on demand-tillhandahållare i andra medlemsstater.

2.

Andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 110 FEUF.

Kommissionen har åsidosatt artikel 110 FEUF genom att finna att uttaget av en filmskatt av video on demand-tillhandahållare i andra medlemsstater inte utgör särbehandling.

3.

Tredje grunden avser ett åsidosättande av artikel 56 FEUF.

Kommissionen har inte undersökt om uttaget av en filmskatt av video on demand-tillhandahållare i andra medlemsstater strider mot artikel 56 FEUF.

4.

Fjärde grunden avser ett åsidosättande av direktiv 98/34/EG.

Kommissionen har inte undersökt om uttaget av en filmskatt av video on demand-tillhandahållare i andra medlemsstater ska anmälas enligt direktiv 98/34/EG.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/40


Överklagande ingett den 17 februari 2017 – Cantina e oleificio sociale di San Marzano mot EUIPO – Miguel Torres (SANTORO)

(Mål T-102/17)

(2017/C 121/59)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Cantina e oleificio sociale di San Marzano (San Marzano di San Giuseppe, Italien) (ombud: advokaterna F. Jacobacci och E. Truffo)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”SANTORO” – Registreringsansökan nr 12 282 141

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 1 december 2016 i ärende R 2018/2015-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och felaktig tolkning av unionsdomstolens rättspraxis angående de aktuella rättsfrågorna.

Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 och missuppfattning av bevisningen.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/41


Överklagande ingett den 17 februari 2017 – Recordati Orphan Drugs mot EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(Mål T-103/17)

(2017/C 121/60)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Frankrike) (ombud: advokat J. Quirin)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Laboratorios Normon SA (Tres Cantos, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”NORMOSANG” – Registreringsansökan nr 12 174 926

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 22 november 2016 i ärende R 831/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av reglerna 19.2 a ii och 20.1 i förordning nr 2868/95.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/41


Talan väckt den 17 februari 2017 – ClientEarth mot kommissionen

(Mål T-108/17)

(2017/C 121/61)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ClientEarth (London, Förenade kungariket) (ombud: A. Jones, Barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan tas upp till sakprövning och bifalla den,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 7 december 2016 (nedan kallat det angripna beslutet) att inte ompröva sitt beslut C(2016) 3549 (nedan kallat godkännandebeslutet) varigenom företagen VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB, och Plastic Planet srl ges tillstånd att använda en kemikalie med namnet di(2-etylhexyl)ftalat enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (1),

ogiltigförklara godkännandebeslutet, och

förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader, samt

besluta om varje annan åtgärd som den finner lämplig.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Det angripna beslutet innehåller flera fall av uppenbart felaktig rättstillämpning och uppenbart oriktig bedömning vad avser frågan huruvida ansökan om godkännande från VinyLoop, Stena och Plastic Planet är förenlig med artikel 62 och artikel 60.7 i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.

Det angripna beslutet innehåller flera fall av uppenbart felaktig rättstillämpning och uppenbart oriktig bedömning vad avser tillämpningen av artikel 60.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 angående den socio-ekonomiska bedömningen.

3.

Det angripna beslutet innehåller flera fall av uppenbart felaktig rättstillämpning och uppenbart oriktig bedömning vad avser tillämpningen av artikel 60.4 och 60.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 angående analysen av alternativen.

4.

Det angripna beslutet innehåller flera fall av uppenbart felaktig rättstillämpning och uppenbart oriktig bedömning vad avser tillämpningen av försiktighetsprincipen inom ramen för ett godkännandeförfarande enligt förordning (EG) nr 1907/2006.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 2006, s. 1).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/42


Överklagande ingett den 21 februari 2017 – FCA US mot EUIPO – Busbridge (VIPER)

(Mål T-109/17)

(2017/C 121/62)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Förenta staterna) (ombud: C. Morcom, QC)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”VIPER” – EU-varumärke nr 3 871 101

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 1 december 2016 i ärende R 554/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara annulleringsenhetens beslut och första överklagandenämndens beslut och återförvisa Robert Dennis Busbridges ansökan till annulleringsenheten för förnyad prövning, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Överklagandenämnden gjorde fel när den fastställde att Robert Dennis Busbridge hade styrkt bruk avseende varor som omfattas av registreringen i Förenade kungariket (”Sports cars”).

Den bevisning som Robert Dennis Busbridge förebringade var helt irrelevant för att styrka bruk som var ”verkligt”, vilket krävs enligt artikel 57.2 och 57.3 i förordning nr 207/2009.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/43


Talan väckt den 18 februari 2017 – Jiangsu Seraphim Solar System mot kommissionen

(Mål T-110/17)

(2017/C 121/63)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (Changzhou, Kina) (ombud: advokat Y. Melin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2146 av den 7 december 2016 om återtagande av godtagandet av åtagandet för två exporterande tillverkare enligt genomförandebeslut 2013/707/EU som bekräftar godtagande av ett åtagande som erbjudits i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena avseende import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina under giltighetsperioden för slutgiltiga åtgärder (EUT L 333, 2016, s. 4), såvitt den avser sökanden.

förplikta kommissionen, och eventuella intervenienter som under förfarandets gång kan komma att intervenera till stöd för kommissionen, att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en grund.

Sökanden har gjort gällande att kommissionen åsidosatte artikel 8.1, 8.9 och 8.10 samt artikel 10.5 i förordning (EU) 2016/1036 (1), artikel 13.1, 13.9 och 13.10 samt artikel 16.5 i förordning (EU) 2016/1037 (2), genom att ogiltigförklara åtagandefakturor och därefter kräva att tullmyndigheterna skulle påföra samtliga tullar, som om inga giltiga åtagandefakturor utställts, och informerade tullmyndigheterna om tidpunkten då varorna deklarerades för övergång till fri omsättning.

Till stöd för denna grund har sökanden anfört att artikel 3.2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 (3), och artikel 2.2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 (4), som gav kommissionen behörighet att ogiltigförklara åtagandefakturorna, är rättsstridiga.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 55).

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 2013, s. 1).

(4)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 av den 2 december 2013 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 325, 2013, s. 66).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/44


Talan väckt den 20 februari 2017 – Spiegel-Verlag Rudolf Augstein och Sauga mot ECB

(Mål T-116/17)

(2017/C 121/64)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Hamburg, Tyskland) och Michael Sauga (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna A. Koreng och T. Feldmann)

Motpart: Europeiska centralbanken (ECB)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som Europeiska centralbankens direktion fattade och som delgavs genom skrivelse av den 15 december 2016, genom vilket sökandenas begäran om tillgång till två handlingar från Europeiska centralbanken, nämligen ”The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case” (SEC/GovC/X/10/88a) och ”The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels” (SEC/GovC/X/10/88b) avslogs,

förplikta Europeiska centralbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Första grunden: Felaktig tillämpning av artikel 4.1 a i beslut ECB/2004/3 (1)

Sökandena har hävdat att ECB inte visat tillräckligt konkret att utlämnande skulle undergräva skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om eller unionens en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik.

Risken för förfång för det allmänna samhällsintresse som ECB har hävdat är, har sökandena gjort gällande, mer än sex år efter det att handlingarna upprättades och sedan en grundläggande förändring har ägt rum i de omgivande förhållandena, inte längre en omständighet som kan ge upphov till verkliga bekymmer.

2.

Andra grunden: Felaktig tillämpning av artikel 4.1 i beslut ECB/2004/3

Sökandena har hävdat att de aktuella handlingarna inte utgjorde en förberedelse till faktiska beslut, utan endast användes för att skapa opinion och för att lämna information inom ECB.

Det kan vidare inte heller antas att ECB:s anställda skulle låta sig skrämmas av möjligheten att handlingarna skulle lämnas ut.

I nuvarande skede och mot bakgrund av de handlingar som är i fråga i målet, finns det inte någon anledning att vara rädd för att utomstående skulle utöva ett otillbörligt inflytande över ECB:s överläggningar.

ECB har dessutom inte i tillräcklig mån beaktat och tagit hänsyn till det allmänna samhällsintresset av tillgång till information.

Det ankommer slutligen inte på ECB att slå fast hur den offentliga debatten kan berikas. Det är snarare pressens roll som en del av den vakthundsfunktion som den har enligt Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.


(1)  2004/258/EC: Decision of the European Central Bank of 4 March 2004 on public access to European Central Bank documents (ECB/2004/3) (OJ 2004 L 80, p. 42).


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/45


Talan väckt den 24 februari 2017 – Institutet för direktdemokrati i Europa mot parlamentet

(Mål T-118/17)

(2017/C 121/65)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Institutet för direktdemokrati i Europa (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna E. Plasschaert och E. Montens)

Svarande: Europeiska parlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 15 december 2016 i den del de innebär (i) att 2017 års bidrag, inklusive förfinansieringen, inte betalas ut, (ii) en begränsning av beloppet för förfinansieringen av 2017 års bidrag till 33 procent av det maximala bidragsbeloppet, och (iii) att förfinansieringen enbart betalas ut mot uppvisandet av en ”first demand-garanti”, därmed i enlighet med punkt I.4.1 i beslutet om beviljande FINS-2017-28 som bifogats detta beslut, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

a)   Vad gäller beslutet att inte betala ut 2017 års bidrag till IDDE, inklusive förfinansieringen

1.

Första grunden: Beslutet åsidosätter principen om god förvaltning och IDDE:s rätt till försvar. Beslutet har i synnerhet inte fattats av en rättvis och opartisk myndighet och IDDE har varken hörts på vederbörligt sätt eller getts en faktisk möjlighet att uttala sig och bemöta de anklagelser som riktats mot det.

2.

Andra grunden: Beslutet åsidosätter artikel 208.1 första meningen i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen, artikel 8 a i beslut av Europaparlamentets presidium och punkt II.13.2 i beslutet att bevilja bidrag. Betalningen av 2017 års bidrag kan inte ställas in med stöd av okontrollerade uppgifter som inte har samband med detta beslut och som enbart avser beslutet om att bevilja 2015 års bidrag. Betalning av 2017 års bidrag kan enbart ställas in mot bakgrund av kontroller som i förevarande fall redan har företagits och som avslutats utan att någon av de angivna misstankarna eller påståendena har blivit slutligt bekräftade. Följaktligen ska den inställda utbetalningen ogiltigförklaras. Slutligen är de angivna misstankarna eller påståendena inte tillräckliga för att motivera någon som helst inställning av utbetalningen.

3.

Tredje grunden: Beslutet åsidosätter proportionalitetsprincipen. Omfattningen av den vidtagna åtgärden, det vill säga att ställa in utbetalningen av 2017 års bidrag, inklusive dess förfinansiering, är helt oproportionerlig i förhållande till de påstådda misstankarna och oegentligheterna, även om dessa skulle visa sig vara sanna.

b)   Vad gäller beslutet att begränsa beloppet för förfinansieringen av 2017 års bidrag till 33 procent av det maximala bidragsbeloppet och att förfinansieringen enbart betalas ut mot uppvisandet av en ”first demand-garanti”

1.

Första grunden: Beslutet åsidosätter principen om god förvaltning och IDDE:s rätt till försvar.

2.

Andra grunden: Beslutet åsidosätter motiveringsskyldigheten, rätten till försvar, artikel 6 i beslut av Europaparlamentets presidium, artikel 134 i budgetförordningen och artikel 206 i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen.

3.

Tredje grunden: Beslutet åsidosätter likabehandlings- och proportionalitetsprincipen. IDDE har utsatts för en diskriminering som orsakat skada i förhållande till andra fonder och partier som befinner sig i objektivt liknande situationer.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/46


Överklagande ingett den 20 februari 2017 – M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon mot EUIPO (fluo.)

(Mål T-120/17)

(2017/C 121/66)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE (Thessaloniki, Grekland) (ombud: advokaten A. Spyridonos)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”fluo” – Registreringsansökan nr 14 664 486

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 2 december 2016 i ärende R 863/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del som det avslår registrering av det aktuella varumärket, och bevilja registrering av varumärket för alla varor i klass 9 i Niceklassificeringen som ansökan avser, samt

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/47


Överklagande ingett den 22 februari 2017 – Devin mot EUIPO – Haskovo (DEVIN)

(Mål T-122/17)

(2017/C 121/67)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Devin AD (Devin, Bulgaria) (ombud: B. Van Asbroeck, advokat)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Bulgarien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”DEVIN” – EU-varumärke nr 9 408 865

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 2 december 2016 i ärende R 579/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

ogiltigförklara annulleringsenhetens beslut av den 29 januari 2016 i ärende nr 9 559,

helt eller delvis avslå motpartens ansökan om ogiltigförklaring av EU-varumärket ”DEVIN” nr 9 408 865 för samtliga avsedda varor i klass 32,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 7.1 c i samma förordning.

Såtillvida överklagandenämnden inte åsidosatt artikel 7.1 c, åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/47


Talan väckt den 27 februari 2017 – Consorzio IB Innovation mot kommissionen

(Mål T-126/17)

(2017/C 121/68)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italien) (ombud: advokaterna A. Masutti och P. Manzini)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att kommissionen tolkat och tillämpat bidragsavtalen GA CONTAIN och GA ICARGO felaktigt genom att ha godtagit revisorns rapport, såvitt avser de aspekter som påpekats i ansökan,

följaktligen fastställa att sökanden har tolkat och tillämpat bidragsavtalen GA CONTAIN och GA ICARGO korrekt,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande talan rör samma problematik som mål T-84/17, Consorzio IBI Innovation/kommissionen. Talan har väckts mot det beslut som Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation fattade den 30 november 2016 (ref: Ares 2016-6711369), genom vilket kommissionen fann att IBI var skyldigt att återbetala 294 925,43 euro såvitt avsåg kontrakt nr 261679-CONTAIN och 155 482,91 euro såvitt avsåg kontrakt nr 288383-ICARGO, samt kontrollera eventuella systemfel såvitt avsåg en rad ytterligare avtal.

Sökanden ifrågasätter kommissionens tolkning av avtalen ifråga.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: avseende en felaktig och motsägelsefull tolkning av begreppen ”stödmottagare” och ”tredje part”, i strid med bidragsavtalet (Grant Agreement, nedan kallat GA) och de allmänna villkoren (General Conditions, nedan kallade GC), som återfinns i bilaga II till GA.

Enligt sökanden är ett konsortium inte en enda enhet, utan snarare en grupp företag eller en ”kollektiv enhet”, och varken i GA eller det GC som återfinns i bilaga II till GA, anges det att ett företag som ingår i ett konsortium är en utomstående i förhållande till bidragsavtalets stödmottagare om de två rättssubjekten är två olika juridiska personer.

2.

Andra grunden: Revisorn och kommissionen har åsidosatt artikel 9 i GA CONTAIN och artikel 9 i GA ICARGO vad gäller vilken lag som är tillämplig på nämnda avtal, och har tillämpat utomobligatoriska och ej rättsligt bindande regler.

Den rapport från revisorn som kommissionen har godtagit bygger på en tolkning av bidragsavtalen som saknar grund i dessa avtal och i de bestämmelser som är tillämpliga på dessa. Rapporten bygger bara på en ”vägledning” som framtagits av kommissionens avdelningar. Detta dokument, som utarbetats ensidigt, kan inte ha företräde framför regler som överenskommits mellan parterna.

3.

Tredje grunden: Felaktig tolkning och tillämpning av artikel II.15.2 c i bilaga II till GA CONTAIN respektive GA ICARGO

Enligt sökanden är systemet för att redovisa indirekta kostnader avseende vissa in-house-konsulter från IBI som arbetat på distans felaktigt.

4.

Fjärde grunden: Begäran om granskning av avtal som inte omfattades av revisionen är inte grundad på någon avtalsbestämmelse.

Sökanden gör härvidlag gällande att det inte står klart enligt vilken avtalsbestämmelse i GA ICARGO och GA CONTAIN, inbegripet samtliga bilagor, som kommissionen skulle ha rätt att kräva en detaljerad och ingående kontroll av samtliga avtal som IBI deltagit i inom sjunde ramprogrammet. Kommissionen har antagit att de fel som påpekats vid revisionen är systematiska och har därför begärt att IBI ska ange huruvida förteckningen är komplett, och i förekommande fall komplettera den med de projekt som saknas, samt kontrollera huruvida dessa systematiska fel föreligger i motsvarande redovisningar.


18.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 121/48


Talan väckt den 1 mars 2017 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mot kommissionen

(Mål T-130/17)

(2017/C 121/69)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten M. Jeżewski)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2016)6950 av den 28 oktober 2016 om ändring av villkoren för undantag från vissa krav i den unionslagstiftning som är tillämplig på gasrörledningen OPAL, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden 16 grunder.

1.

Den första grunden avser ett åsidosättande av de grundläggande rättigheterna och en oriktig bedömning i fråga om beslutet att inleda förfarandet att ändra det nuvarande undantaget från vissa krav i den unionslagstiftning som gäller för OPAL-ledningen, vilket undantag beviljades år 2009 enligt ett beslut av tyska Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (federal myndighet för el, gas, telekommunikation, post och järnväg) (nedan kallad nätmyndigheten).

2.

Den andra grunden avser bristande behörighet för kommissionen för att anta ett beslut om ändring av undantag från vissa krav i den unionslagstiftning som gäller för OPAL-ledningen.

3.

Den tredje grunden avser felaktig tolkning av villkoren för att undantag ska beviljas avseende en gasinfrastruktur. Dessa undantag anges i artikel 36.1 jämförd med artikel 2.17 i direktiv 2009/73/EG.

4.

Den fjärde grunden avser felaktig tolkning av villkoren för att undantag ska beviljas avseende en gasinfrastruktur. Dessa undantag anges i artikel 36.1 b jämförd med artikel 2.33 i direktiv 2009/73/EG.

För att undantagsbestämmelser för en ny stor infrastruktur ska beviljas måste villkoret att risknivån på investeringen ska vara sådan att investeringen inte skulle förverkligas om ett undantag inte beviljas vara uppfyllt.

Investeringen som syftar till att bygga OPAL-ledningen är slutgiltigt genomförd och slutfördes den 13 juli 2011; man kan inte längre tala om att det fortfarande föreligger någon som helst sådan risk.

5.

Den femte grunden avser felaktig tolkning av villkoren för att undantag ska beviljas avseende en gasinfrastruktur, vilka undantag anges i artikel 36.1 a och e i direktiv 2009/73/EG, och följaktligen en felaktig slutsats att förändringen av undantagsbestämmelser som gäller för OPAL-ledningen inte kommer att ha någon negativ inverkan på konkurrensen på gasmarknaden.

6.

Den sjätte grunden avser felaktig tolkning av villkoren för att undantag ska beviljas avseende en gasinfrastruktur, vilka undantag anges i artikel 36.1 a och e i direktiv 2009/73/EG, och följaktligen en felaktig slutsats att förändringen av undantagsbestämmelser som gäller för OPAL-ledningen kommer att öka säkerheten för gasförsörjningen på den inre marknaden.

7.

Den sjunde grunden avser nätmyndighetens underlåtenhet att ta hänsyn till bestämmelserna i artikel 102 FEUF vid antagandet av undantagsbeslutet enligt artikel 36 i direktiv 2009/73/EG.

8.

Den åttonde grunden avser åsidosättande av principerna om rättssäkerhet och om skydd för berättigade förväntningar.

9.

Den nionde grunden avser åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

10.

Den tionde grunden avser åsidosättande av skyldigheten att motivera en rättsakt i den mening som avses i artikel 296 FEUF och artikel 263 FEUF.

11.

Den elfte grunden avser följande. Naturgasanvändare i Republiken Polen riskerar att inte få tillräckliga leveranser med naturgas, vilket utgör ett åsidosättande av det i fördraget uppställda målet att energiförsörjningssäkerheten ska tryggas och av principen om energisolidaritet, samt ett åsidosättande av artikel 7 i fördraget genom att ett beslut antagits som står i strid med andra politikområden för Europeiska unionen.

12.

Den tolfte grunden avser en positiv särbehandling av en infrastruktur som omfattas av ett undantag vars ställning strider mot unionens lagstiftning.

13.

Den trettonde och den fjortonde grunden avser åsidosättande av artiklarna 274 respektive 254 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan.

14.

Den femtonde grunden avser åsidosättande av artikel 7 FEUF genom antagandet av ett beslut som strider mot andra politikområden inom Europeiska unionen.

15.

Den sextonde grunden – som har artikel 277 FEUF som rättslig grund – avser att artikel 2.33 jämförd med artikel 36.1 i direktiv 2009/73/EG inte ska tillämpas, på grund av ett godtyckligt införande av en diskriminerande åtskillnad mellan infrastruktur som kan omfattas av undantagsbestämmelser och annan infrastruktur som inte uppfyller kraven för ett sådant undantag.