ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 95

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
27 mars 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 95/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 95/02

Mål C-342/16 P: Överklagande ingett den 17 juni 2016 av Novomatic AG av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 april 2016 i mål T-326/14: Novomatic mot EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

2

2017/C 95/03

Mål C-371/16 P: Överklagande ingett den 4 juli 2016 av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 28 april 2016 i mål T-144/15, L'Oréal mot EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

2

2017/C 95/04

Mål C-401/16 P: Överklagande ingett den 15 juli 2016 av Market Watch Franchise & Consulting Inc. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2016 i mål T-62/15, Market Watch mot EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

2

2017/C 95/05

Mål C-402/16: Överklagande ingett den 15 juli 2016 av Market Watch Franchise & Consulting Inc. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2016 i mål T-312/15, Market Watch mot EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

3

2017/C 95/06

Mål C-410/16 P: Överklagande ingett den 22 juli 2016 av Syndial SpA – Attività Diversificate av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 25 maj 2016 i mål T-581/15, Syndial mot kommissionen

3

2017/C 95/07

Mål C-440/16 P: Överklagande ingett den 4 augusti 2016 av Staywell Hospitality Group Pty Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i målen T-510/14 och T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP AND SHERATON INTERNATIONAL IP mot EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP AND STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

3

2017/C 95/08

Mål C-469/16: Talan väckt den 27 juli 2016 – Mauro Infante mot Republiken Italien

4

2017/C 95/09

Mål C-485/16 P: Överklagande ingett den 7 september 2016 av Universal Protein Supplements Corp. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 29 juni 2016 i målen T-727/14 och T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS mot EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

4

2017/C 95/10

Mål C-628/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 5 december 2016 – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Mål C-8/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 9 januari 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA mot Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Mål C-13/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 12 januari 2017 – Fédération des entreprises de la beauté mot Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Tribunalen

2017/C 95/13

Förenade målen T-828/14 och T-829/14: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Antrax It mot EUIPO – Vasco Group (Termosifoner till värmeelement) (EU-design — Ogiltighetsförfarande — Registrerad EU-design som återger termosifoner till värmeelement — Äldre design — Invändning om rättegångshinder — Artikel 1 d i förordning (EF) nr 216/96 — Artikel 41.1 i Stadgan om de grundläggande rättigheterna — Principen om opartiskhet — Överklagandenämndens sammansättning — Skäl för ogiltighet — Avsaknad av individuell karaktär — Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 — EUIPO:s efterlevnad av en dom i vilken ett avgörande från en av myndighetens överklagandenämnder ogiltigförklaras — Mättad konstart — Tidpunkten för bedömningen)

7

2017/C 95/14

Mål T-98/15: Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Tubes Radiatori mot EUIPO – Antrax It (Värmeelement) (EG-design — Ogiltighetsförfarande — EG-design som återger ett värmeelement — Äldre design — Skäl för ogiltighet — Avsaknad av individuell karaktär — Artiklarna 6 och 25.1 b I förordning nr 6/2002 — EUIPOS:s efterlevad av en dom om ogiltigförklaring av ett avgörande som meddelats av en av myndighetens överklagandenämnder — Rätten att bli hörd — Uppmaning att lägga fram bevis och synpunkter efter att tribunalen meddelat en dom om ogiltigförklaring — Mättad konstart)

8

2017/C 95/15

Mål T-271/15 P: Tribunalens dom av den 9 februari 2017 – LD mot EUIPO (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Utvärderingsrapport — Bedömningsförfarandet för år 2011/2012 — Missuppfattning av omständigheterna — Felaktig rättstillämpning — Åsidosättande av omsorgsplikten — Berättigade förväntningar)

8

2017/C 95/16

Mål T-568/15: Tribunalens dom av den 15 februari 2017 – Morgese m. fl mot EUIPO – All Star (2 STAR) (Unionsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som unionsvarumärke av figurmärket 2 STAR — Det äldre unionsrättsliga figurmärket ONE STAR — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

9

2017/C 95/17

Mål T-688/15 P: Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Schönberger mot revisionsrätten (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandet 2011 — Beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 — Talan i första instans ogillades sedan tribunalen återförvisat målet, eftersom det var uppenbart att den i vissa delar inte kunde tas upp till sakprövning och i övriga delar var ogrundad — Möjlighet att befordras)

10

2017/C 95/18

Mål T-15/16: Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Pandalis mot EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-ordmärket Cystus — Delvis upphävande — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk)

10

2017/C 95/19

Mål T-30/16: Tribunalens dom av den 15 februari 2017 – M. I. Industries mot EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-figurmärke av Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Äldre EU-ordmärken INSTINCT och NATURE’S VARIETY — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Fråga om hur varumärket har använts — Artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 22.3 och 22.4 i förordning (EG) nr 2868/95)

11

2017/C 95/20

Mål T-270/16 P: Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Kerstens mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Talan ogillades I första instans — Handlingar som strider mot den värdighet som är förbunden med tjänsten — Spridande av ärekränkande upplysningar om en annan tjänsteman — Disciplinförfarande — Undersökning för att fastställa de faktiska omständigheterna — Disciplinåtgärden varning — Procedurfel — Följder av felet)

12

2017/C 95/21

Mål T-900/16: Överklagande ingett den 21 december 2016 – Casual Dreams mot EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Mål T-11/17: Talan väckt den 6 januari 2017 – RK mot Rådet

13

2017/C 95/23

Mål T-21/17: Talan väckt den 13 januari 2017 – RL mot Europeiska unionens domstol

14

2017/C 95/24

Mål T-29/17: Talan väckt den 17 januari 2017 – RQ mot kommissionen

15

2017/C 95/25

Mål T-41/17: Överklagande ingett den 24 januari 2017 – Lotte mot EUIPO – Nestlé Schöller (Återgivning av en koala)

16

2017/C 95/26

Mål T-43/17: Överklagande ingett den 24 januari 2017 – Non Limits mot EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Mål T-44/17: Överklagande ingett den 23 januari 2017 – Camomilla mot EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Mål T-47/17: Överklagande ingett den 26 januari 2017 – Yotrio Group mot EUIPO (anbringande av grön ring på ståndben)

18

2017/C 95/29

Mål T-49/17: Talan väckt den 27 januari 2017 – Spanien mot kommissionen

19

2017/C 95/30

Mål T-53/17: Talan väckt den 27 januari 2017 – Austrian Power Grid mot ACER

21

2017/C 95/31

Mål T-63/17: Överklagande ingett den 1 februari 2017 – Grupo Orenes mot EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Mål T-84/17: Talan väckt den 8 februari 2017 – Consorzio IB Innovation mot kommissionen

24

2017/C 95/33

Mål T-88/17: Talan väckt den 13 februari 2017 – Spanien mot kommissionen

25


 

Rättelser

2017/C 95/34

Rättelse till meddelande i EUT om Mål F-104/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 - U (*) mot kommissionen – (Personalmål – Efterlevandepension – Artiklarna 18 och 20 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – En tidigare tjänstemans efterlevande partner – Rätt till pension – Ett andra äktenskap – Likabehandling av tjänstemän) ( EUT C 364, 3.10.2016 , som offentliggjorts på nytt på grund av skyddet för personuppgifter)

26

2017/C 95/35

Rättelse till meddelande i EUT om Mål T-695/16 P: Överklagande ingett den 29 september 2016 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 20 juli 2016 i mål F-104/15, U (*) mot kommissionen ( EUT C 441, 28.11.2016 , som offentliggjorts på nytt på grund av skyddet för personuppgifter)

26


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2017/C 095/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 86, 20.3.2017

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 78, 13.3.2017

EUT C 70, 6.3.2017

EUT C 63, 27.2.2017

EUT C 53, 20.2.2017

EUT C 46, 13.2.2017

EUT C 38, 6.2.2017

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/2


Överklagande ingett den 17 juni 2016 av Novomatic AG av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 april 2016 i mål T-326/14: Novomatic mot EUIPO – Granini France (HOT JOKER)

(Mål C-342/16 P)

(2017/C 095/02)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Novomatic AG (ombud: W. Mosing, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO), Granini France

Genom beslut av den 6 december 2016 fann domstolen (tionde avdelningen) att överklagandet skulle avvisas.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/2


Överklagande ingett den 4 juli 2016 av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 28 april 2016 i mål T-144/15, L'Oréal mot EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Mål C-371/16 P)

(2017/C 095/03)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: L'Oréal SA (ombud: J. P. Mioludo, advogado)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Grunder och huvudargument

I beslut av den 8 december 2016 avvisade domstolen (åttonde avdelningen) överklagandet.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/2


Överklagande ingett den 15 juli 2016 av Market Watch Franchise & Consulting Inc. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2016 i mål T-62/15, Market Watch mot EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

(Mål C-401/16 P)

(2017/C 095/04)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (ombud: J. Korab, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Grunder och huvudargument

Genom beslut av den 1 december 2016 fann domstolen (tionde avdelningen) att överklagandet skulle avvisas, då det inte kunde prövas i sak.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/3


Överklagande ingett den 15 juli 2016 av Market Watch Franchise & Consulting Inc. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 maj 2016 i mål T-312/15, Market Watch mot EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON)

(Mål C-402/16)

(2017/C 095/05)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (ombud: J. Korab, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Grunder och huvudargument

Genom beslut av den 1 december 2016 fann domstolen (tionde avdelningen) att överklagandet skulle avvisas, då det inte kunde prövas i sak.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/3


Överklagande ingett den 22 juli 2016 av Syndial SpA – Attività Diversificate av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 25 maj 2016 i mål T-581/15, Syndial mot kommissionen

(Mål C-410/16 P)

(2017/C 095/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Syndial SpA (ombud: advokaterna L. Acquarone och S. Grassi)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Genom beslut av den 9 februari 2017 ogillade domstolen (nionde avdelningen) överklagandet och förpliktade Syndial SpA – Attività Diversificate att bära sina rättegångskostnader.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/3


Överklagande ingett den 4 augusti 2016 av Staywell Hospitality Group Pty Ltd av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 2 juni 2016 i målen T-510/14 och T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP AND SHERATON INTERNATIONAL IP mot EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP AND STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

(Mål C-440/16 P)

(2017/C 095/07)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (ombud: D. Farnsworth, solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO), Sheraton International IP LLC

Domstolen (nionde avdelningen) beslutade den 12 januari 2017 att överklagandet skulle avvisas.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/4


Talan väckt den 27 juli 2016 – Mauro Infante mot Republiken Italien

(Mål C-469/16)

(2017/C 095/08)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Mauro Infante (ombud: M. Iervolino, avvocato)

Svarande: Republiken Italien

Domstolen (tionde avdelningen) har genom beslut av den 13 december 2016 funnit att det är uppenbart att den saknar behörighet att pröva förevarande talan och har beslutat att Mauro Infante ska bära sina rättegångskostnader.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/4


Överklagande ingett den 7 september 2016 av Universal Protein Supplements Corp. av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 29 juni 2016 i målen T-727/14 och T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS mot EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

(Mål C-485/16 P)

(2017/C 095/09)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Universal Protein Supplements Corp. (ombud: S. Malynicz QC)

Övriga parter i målet: Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO), H Young Holdings plc

Domstolen (åttonde avdelningen) beslutade den 31 januari 2017 att överklagandet skulle avvisas.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzgericht (Österrike) den 5 december 2016 – Kreuzmayr GmbH

(Mål C-628/16)

(2017/C 095/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzgericht

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kreuzmayr GmbH

Tolkningsfrågor:

Fråga 1:

Ska unionsrätten i ett fall såsom det som är aktuellt i det nationella målet, där

den beskattningsbara personen X1 förfogar över i medlemsstat A lagrade varor, X1 har sålt varorna till den beskattningsbara personen X2, X2 har till X1 tillkännagett sin avsikt att låta transportera varorna till medlemsstat B och X2 har uppträtt gentemot X1 med sitt av medlemsstat B tilldelade mervärdesskattenummer,

X2 har sålt varorna vidare till den beskattningsbara personen X3, X2 har överenskommit med X3 om att X3 ska ordna eller genomföra transporten av varorna från medlemsstat A till medlemsstat B, X3 har ordnat eller utfört transporten av varorna från medlemsstat A till medlemsstat B, och X3 i medlemsstat A redan kunde förfoga över varorna såsom en ägare,

X2 dock inte, innan varorna lämnade medlemsstat A, har upplyst X1 om att han har sålt varorna vidare,

X1 inte kunde känna till att X2 inte skulle ordna transporten av varorna från medlemsstat A till medlemsstat B,

tolkas så, att platsen för X1:s leverans till X2 ska bestämmas enligt artikel 32.1 i direktiv 2006/112/EG (1) och att leveransen från X1 till X2 utgör den (så kallade aktiva) gemenskapsinterna leveransen?

Fråga 2:

Om fråga 1 ska besvaras nekande, ska unionsrätten då tolkas så, att X3 ändå får som ingående mervärdesskatt dra av den mervärdesskatt i medlemsstat B som X2 angett på sin faktura, såvida X3 använder varorna för i medlemsstat B beskattade transaktioner och något missbruk av rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt inte kan tillskrivas X3?

Fråga 3:

Om fråga 1 ska besvaras jakande och X1 senare erfar att X3 har ordnat transporten och redan i medlemsstat A kunde förfoga över varorna såsom en ägare, ska unionsrätten då tolkas så, att leveransen från X1 till X2 förlorar sin gemenskapsinterna karaktär med retroaktiv verkan (och denna således med retroaktiv verkan ska bedömas som den så kallade passiva leveransen)?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 9 januari 2017 – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA mot Flexipiso – Pavimentos SA

(Mål C-8/17)

(2017/C 095/11)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

Motpart: Flexipiso – Pavimentos SA

Tolkningsfrågor

1.

Utgör direktiv 2006/112/EG (1) och i synnerhet artiklarna 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 och 219 i detta direktiv, samt neutralitetsprincipen, hinder för tillämpningen av bestämmelser som innebär följande? När en för mervärdesskatt beskattningsbar person blir föremål för en skatterevision, av vilken det framgår att vederbörande har tillämpat en för låg mervärdesskattesats vid leverans av varor, och denne har betalat påförd ytterligare skatt och kräver betalning för denna skatt av förvärvaren av varorna, som likaledes är en för mervärdesskatt beskattningsbar person, ska den tid inom vilken den sistnämnda personen kan göra avdrag för den ytterligare skatten räknas från och med den dag då de ursprungliga fakturorna utfärdades och inte från och med den dag då rättelsehandlingarna utfärdades eller mottogs.

2.

Om det skulle anses att det inte föreligger hinder för en sådan tillämpning, uppkommer frågan huruvida detta direktiv och i synnerhet de nämnda artiklarna i direktivet samt neutralitetsprincipen utgör hinder för tillämpningen av bestämmelser som innebär följande: När förvärvaren mottar handlingar som innebär rättelse av de ursprungliga fakturorna, vilka har utfärdats efter det att en skatterevision gjorts och efter det att ytterligare skatt har betalats in till staten av leverantören och vilka syftar till att erhålla betalning av den ytterligare skatten, vid en tidpunkt då den ovannämnda fristen för att utöva avdragsrätten redan har löpt ut, har förvärvaren rätt att vägra att erlägga betalning, på grund av att det förhållandet att det är omöjligt att göra avdrag för den ytterligare skatten medför att det är tillåtet att vägra att betala den övervältrade skatten.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUT L 347, 2006, s. 1.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 12 januari 2017 – Fédération des entreprises de la beauté mot Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

(Mål C-13/17)

(2017/C 095/12)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fédération des entreprises de la beauté,

Motparter: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

Tolkningsfrågor

1.

Avser det erkännande av en utbildnings likvärdighet som medlemsstaterna får besluta om enligt artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1) endast utbildningar som ges i tredjeländer utanför Europeiska unionen?

2.

Ger bestämmelserna i artikel 10.2 i förordningen medlemsstaterna rätt att fastställa vilka ämnen som kan anses vara ”liknande” medicin, farmaci eller toxikologi samt vilka utbildningsnivåer som uppfyller kraven i förordningen?

3.

Om den andra frågan besvaras jakande önskas svar på enligt vilka kriterier ett ämne kan anses vara ”liknande” medicin, farmaci eller toxikologi?


(1)  EUT L 342, s. 59.


Tribunalen

27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/7


Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Antrax It mot EUIPO – Vasco Group (Termosifoner till värmeelement)

(Förenade målen T-828/14 och T-829/14) (1)

((EU-design - Ogiltighetsförfarande - Registrerad EU-design som återger termosifoner till värmeelement - Äldre design - Invändning om rättegångshinder - Artikel 1 d i förordning (EF) nr 216/96 - Artikel 41.1 i Stadgan om de grundläggande rättigheterna - Principen om opartiskhet - Överklagandenämndens sammansättning - Skäl för ogiltighet - Avsaknad av individuell karaktär - Artiklarna 6 och 25.1 b i förordning (EG) nr 6/2002 - EUIPO:s efterlevnad av en dom i vilken ett avgörande från en av myndighetens överklagandenämnder ogiltigförklaras - Mättad konstart - Tidpunkten för bedömningen))

(2017/C 095/13)

Rättegångsspråk: italienska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Antrax It Srl (Resana, Italien) (ombud: advokaten L Gazzola)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: inledningsvis P. Bullock, därefter L. Rampini och S. Di Natale)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Vasco Group NV, tidigare Vasco Group BVBA (Dilsen, Belgien) (ombud: advokaten J. Haber)

Saken

Överklagande, i två ärende, av de beslut som meddelades av tredje överklagandenämnden vid EUIPO den 10 oktober 2014 (ärendena R 1272/2013-3 och R- 1273/2013-3) avseende två ogiltighetsförfaranden mellan Vasco Group och Antrax It.

Domslut

1)

Respektive överklagande ogillas.

2)

Antrax It Srl ska, förutom sina egna rättegångskostnader5, ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska immaterialrättmyndigheten (EUIPO) och Vasco Group NV, inbegripet de kostnader som åsamkats Vasco Group i förfarandena inför överklagandenämnden i ärendena R 1272/2013-3 och R 1273/2013-3.


(1)  EUT C 65 av den 23.2.2015.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/8


Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Tubes Radiatori mot EUIPO – Antrax It (Värmeelement)

(Mål T-98/15) (1)

((EG-design - Ogiltighetsförfarande - EG-design som återger ett värmeelement - Äldre design - Skäl för ogiltighet - Avsaknad av individuell karaktär - Artiklarna 6 och 25.1 b I förordning nr 6/2002 - EUIPOS:s efterlevad av en dom om ogiltigförklaring av ett avgörande som meddelats av en av myndighetens överklagandenämnder - Rätten att bli hörd - Uppmaning att lägga fram bevis och synpunkter efter att tribunalen meddelat en dom om ogiltigförklaring - Mättad konstart))

(2017/C 095/14)

Rättegångsspråk: italienska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italien) (ombud: advokaterna S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero och P. Menapace)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: inledningsvis P. Bullock och S. Di Natale, därefter S. Di Natale och L. Rampini))

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Antrax It Srl (Resana, Italien) (ombud: advokaten L Gazzola)

Saken

Överklagande av det avgörande som meddelades av tredje överklagandenämnden vid By Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ärende R 1643/2014-4) avseende ett ogiltighetsförfarande mellan Antrax It och Tubes Radiatoi.

Domslut

1)

Det avgörande som meddelades av tredje överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 9 december 2014 (ärende R 1643/2014.-3) ogiltigförklaras.

2)

Överklagandet ogillas i övrigt.

3)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Tubes Radiator Srl.

4)

Antrax It Srl ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 138, 27.4.2015.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/8


Tribunalens dom av den 9 februari 2017 – LD mot EUIPO

(Mål T-271/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Utvärderingsrapport - Bedömningsförfarandet för år 2011/2012 - Missuppfattning av omständigheterna - Felaktig rättstillämpning - Åsidosättande av omsorgsplikten - Berättigade förväntningar))

(2017/C 095/15)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: LD (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (ombud: A. Lukošiūtė)

Saken

Överklagande av Den dom som avkunnades av Europeiska unionens personaldomstol [konfidentiellt]  (2)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

LD ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i förevarande instans.


(1)  EUT C 262, 10.8.2015.)

(2)  Konfidentiella uppgifter strukna.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/9


Tribunalens dom av den 15 februari 2017 – Morgese m. fl mot EUIPO – All Star (2 STAR)

(Mål T-568/15) (1)

((Unionsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som unionsvarumärke av figurmärket 2 STAR - Det äldre unionsrättsliga figurmärket ONE STAR - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 095/16)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Giuseppe Morgese (Barletta, Italien), Pasquale Morgeses (Barletta), Felice D`Onofrio (ombud: advokaten D. Russo)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Crespo Carillo och G. Salakalaite-Orlovskiene)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: All Star CV (Hilversum, Nederländerna) (ombud: C. Sleep, solicitor

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 1 juli 2015 (ärende R 1906/2014-5) avseende ett invändningsförfarande mellan All Star, å ena sidan, och G- Morgese, P. Morgese och F. D'Onofrio, å andra sidan.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese och Felice D'Onofrio ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 398, av den 30.11.2015.)


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/10


Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Schönberger mot revisionsrätten

(Mål T-688/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2011 - Beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 - Talan i första instans ogillades sedan tribunalen återförvisat målet, eftersom det var uppenbart att den i vissa delar inte kunde tas upp till sakprövning och i övriga delar var ogrundad - Möjlighet att befordras))

(2017/C 095/17)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten O. Mader)

Övrig part i målet: Europeiska unionens revisionsrätt (ombud: Í. Ní Riagáin Düro och B. Schäfer)

Saken

Överklagande av det beslut som Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) meddelade den 30 september 2015, Schönberger/revisionsrätten, F-14/12, EU:F:2015:112), med yrkande om upphävande av det beslutet.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Peter Schönberger ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens revisionsrätt i förevarande instans.


(1)  EUT C 59, 15.2.2016.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/10


Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Pandalis mot EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus)

(Mål T-15/16) (1)

((EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-ordmärket Cystus - Delvis upphävande - Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk))

(2017/C 095/18)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Georgios Pandalis (Glandorf, Tyskland) (ombud: advokaten A. Franke)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Hanne)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Tyskland) (ombud: advokaterna N. Weber och L. Thiel)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 30 oktober 2015 (ärende R 2839/2014-1) om ett upphävandeförfarande mellan LR Health & Beauty Systems och Georgios Pandalis.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Georgios Pandalis ska bära rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 90, 7.3.2016.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/11


Tribunalens dom av den 15 februari 2017 – M. I. Industries mot EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)

(Mål T-30/16) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-figurmärke av Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended - Äldre EU-ordmärken INSTINCT och NATURE’S VARIETY - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Fråga om hur varumärket har använts - Artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009 - Regel 22.3 och 22.4 i förordning (EG) nr 2868/95))

(2017/C 095/19)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Förenta Staterna) (ombud: inledningsvis T. Elias, barrister, och B. Cookson, solicitor, därefter M. Montañá Mora, advokat)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: E. Zaera Cuadrado)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Natural Instinct Ltd (Camberley, Förenade Kungariket) (ombud: C. Spintig, S. Pietzcker, advokater, och B. Brandreth, barrister)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 26 november 2015 (ärende R 2944/2014-5), angående ett invändningsförfarande mellan M. I. Industries och Natural Instinct.

Domslut

1)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) femte överklagandenämnds beslut av den 26 november 2015 (ärende R 2944/2014-5) ogiltigförklaras i den del det däri fastställdes att det äldre ordmärket INSTINCT inte varit föremål för verkligt bruk.

2)

Överklagandet ogillas i övrigt.

3)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av M. I. Industries Inc.:s rättegångskostnader.

4)

M. I. Industries ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

5)

Natural Instinct Ltd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 106, 21.3.2016.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/12


Tribunalens dom av den 14 februari 2017 – Kerstens mot kommissionen

(Mål T-270/16 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Talan ogillades I första instans - Handlingar som strider mot den värdighet som är förbunden med tjänsten - Spridande av ärekränkande upplysningar om en annan tjänsteman - Disciplinförfarande - Undersökning för att fastställa de faktiska omständigheterna - Disciplinåtgärden varning - Procedurfel - Följder av felet))

(2017/C 095/20)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: T. Bohr och C. Ehrbar)

Saken

Överklagande av den dom som meddelades av Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) den 18 mars 2016, Kerstens mot kommissionen (F-23/15, EU:F:2016:65) och yrkande att denna dom ska upphävas

Domslut

1)

Den dom som meddelades av Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) den 18 mars 2016, Kerstens mot kommissionen (F-23/15; EU:F:2016:65) upphävs såtillvida som personaldomstolen inte biföll yrkandet om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 15 april 2014 att tilldela Petrus Kerstens en varning.

2)

Kommissionens beslut av den 15 april 2014 att tilldela Petrus Kersrwens en varning ogiltigförklaras.

3)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna vid personaldomstolen och i tribunalen.


(1)  EUT C 260, 18.7.2016.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/12


Överklagande ingett den 21 december 2016 – Casual Dreams mot EUIPO – López Fernández (Dayaday)

(Mål T-900/16)

(2017/C 095/21)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Casual Dreams, SLU (Manresa, Spanien) (ombud: advokat A. Tarí Lázaro)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”Dayaday” – Registreringsansökan nr 13 243 563

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 6 oktober 2016 i ärende R 375/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 6 oktober 2016 i ärende R 375/2016-2, genom vilket överklagandet av EUIPO:s invändningsenhets beslut nr B 2 469 545 av den 17 december 2015 delvis avslogs,

avslå den ansökan om registrering av EU-varumärke nr 13 243 563 som ingetts av motparten vid överklagandenämnden med avseende på alla varor i klass 9 och de varor i klasserna 16 och 24 med avseende på vilka andra överklagandenämnden avslog överklagandet,

i andra hand, delvis ogiltigförklara det överklagade beslutet, med stöd av artikel 8.5 i EU-varumärkesförordningen, i den del som avslaget på invändningen och överklagandet bekräftas häri med avseende på varorna i klasserna 9, 16 och 24, och återförvisa ärendet till överklagandenämnden för en förnyad prövning av ärendet i dess helhet, med avseende på det relativt registreringshinder som avses i nämnda artikel, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de kostnader som klaganden har haft i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/13


Talan väckt den 6 januari 2017 – RK mot Rådet

(Mål T-11/17)

(2017/C 095/22)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: RK (ombud: L. Levi och A. Tymen, advokater)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att förevarande talan kan tas upp till prövning och bifalla den,

och följaktligen,

ogiltigförklara rådets beslut av okänt datum, som antagits på grundval av artikel 42 c i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen,

såvitt det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 27 september 2016 varigenom sökandens klagomål av den 29 april 2016 avslogs,

förplikta svaranden att ersätta den materiella skada sökanden lidit,

förplikta svaranden att utge skadestånd för den ideella skada sökanden lidit,

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Den första grunden avser en invändning om ogiltighet med avseende på artikel 42 c i tjänsteföreskrifterna, ett åsidosättande av artiklarna 20 och 21 i Europeiska Unionen stadga om de grundläggande rättigheterna, ett åsidosättande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2000, s. 16), och ett åsidosättande av artikel 1d i tjänsteföreskrifterna.

2.

Den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 42 c i tjänsteföreskrifterna, såsom den genomförts genom personalmeddelande nr 71/15, samt faktiska och rättsliga oegentligheter och felaktigheter som de angripna besluten är behäftade med.

3.

Den tredje grunden avser ett åsidosättande av rätten att bli hörd, samt ett åsidosättande av rätten till försvar.

4.

Den fjärde grunden avser ett åsidosättande av omsorgsplikten, samt ett åsidosättande av principen om god förvaltning.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/14


Talan väckt den 13 januari 2017 – RL mot Europeiska unionens domstol

(Mål T-21/17)

(2017/C 095/23)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: RL (ombud: advokaterna C. Bernard Glanz och A. Tymen)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan upptas till sakprövning,

ogiltigförklara det beslut som antogs den 11 maj 2016 av justitiesekreteraren vid Europeiska unionens domstol, vars innehåll delgavs sökanden genom skrivelse av den 20 maj 2016, om att inte befordra sökanden till lönegrad AD10 från den 1 juli 2015 och, i förekommande fall, ogiltigförklara det beslut som antogs den 6 oktober 2016 av kommittén för prövning av klagomål om att avslå sökandens klagomål av den 22 juli 2016,

förplikta svaranden att ersätta den materiella skada som sökanden lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen och det interna systemet för befordran vid Europeiska unionens domstol.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av likabehandlingsprincipen och principen att EU:s offentliga förvaltning ska vara enhetlig.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/15


Talan väckt den 17 januari 2017 – RQ mot kommissionen

(Mål T-29/17)

(2017/C 095/24)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: RQ (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att sökandens talan kan tas upp till prövning och är grundad,

följaktligen ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2016)1449 final av den 2 mars 2016 om en begäran om upphävande av immunitet, som delgavs den 11 mars 2016 och som sökanden fick kännedom om den 14 mars 2016 vid återkomsten från en tjänsteresa,

vid behov ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 oktober 2016, med referensen Ares(2016)5814495 – 7.10.2016, som delgavs den 7 oktober 2016, genom vilket tillsättningsmyndigheten avslog det klagomål som sökanden hade ingett den 10 juni 2016 under ärendenummer R/317/16, och

under alla omständigheter förplikta Europeiska kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader, enligt artiklarna 134.1 och 135 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna), särskilt dess artikel 23, och artikel 17 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, och åsidosättande av principen om att administrationen endast får fatta beslut på lagliga grunder, det vill säga grunder som är relevanta och inte är ett resultat av en uppenbart oriktig bedömning.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av tjänsteföreskrifterna, särskilt dess artikel 24, och av omsorgsplikten.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten, särskilt enligt artikel 41.2 tredje strecksatsen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 196 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 25 i tjänsteföreskrifterna, och av allmänintresset.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av skyddet för berättigade förväntningar och en uppenbart oriktig bedömning.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av ett normalt utövande av rätten till försvar, i synnerhet rätten att yttra sig, skyldigheten att iaktta opartiskhet och av iakttagandet av oskuldspresumtionen samt bristande omsorg, särskilt med avseende på iakttagandet av en rimlig tidsfrist.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/16


Överklagande ingett den 24 januari 2017 – Lotte mot EUIPO – Nestlé Schöller (Återgivning av en koala)

(Mål T-41/17)

(2017/C 095/25)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japan) (ombud: advokat M. Knitter)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nürnberg, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (återgivning av koala) – Registreringsansökan nr 6 158 463

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 28 oktober 2016 i ärende R 250/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

underkänna invändningen i sin helhet,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av regel 22.3 i förordning nr 2868/95.

Åsidosättande av artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/17


Överklagande ingett den 24 januari 2017 – Non Limits mot EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

(Mål T-43/17)

(2017/C 095/26)

Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: No Limits International Investments SA (Bissone, Schweiz) (ombud: advokat F. Canu)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”NO LIMITS” – EU-varumärke nr 67 967

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 21 november 2016 i ärende R 2007/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta kostnaderna för förfarande R 2007/2015-5 vid överklagandenämnden, förfarande 2919C vid annuleringsenheten samt rättegångskostnaderna för förfarandet vid Europeiska unionens tribunal.

Grunder

Åsidosättande och/eller felaktig tillämpning av artikel 53.1 i förordning nr 207/2009 – felaktighet i det överklagade beslutet såvitt gäller den relevanta tidpunkten för bedömningen av EU-varumärkets ogiltighet.

Åsidosättande av och/eller felaktig tillämpning av artikel 53 i förordning nr 207/2009 – avsaknad av, bristfällig och motstridig motivering av huruvida de slutsatser som Corte d’Appello di Milano (Appelationsdomstolen i Milano, Italien) kom fram till i sin dom nr 4425/2013, som nu vunnit laga kraft, är tillämpliga på EU-varumärket

Avsaknad av, bristfällig och motstridig motivering av huruvida artikel 54.2 i förordning nr 207/2009 är tillämplig på EU-varumärket.

Åsidosättande av och/eller felaktig tillämpning av artikel 53 i förordning nr 207/2009 – felaktig och motstridig motivering.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/17


Överklagande ingett den 23 januari 2017 – Camomilla mot EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

(Mål T-44/17)

(2017/C 095/27)

Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: Camomilla Srl (Buccinasco, Italien) (ombud: M. Mussi och H. Chiappetta, avvocati)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Neapel, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”CAMOMILLA” – EU-varumärke nr 7 077 555

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 21 november 2016 i ärende R 2250/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det angripna beslutet och avslå CMT:s ansökan om ogiltighetsförklaring i dess helhet,

i andra hand, ändra det angripna beslutet och avslå ansökan om ogiltighetsförklaring även för varorna i ”klass 18: läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; parasoller; strandparaply; ryggsäckar, nyckelfodral (skinnvaror), portföljer, plånböcker, portmonnäer, ej av ädla metaller, väskor, beautyboxar ämnade för toalettartiklar; fodral, necessärer. Klass 25: Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader; handskar; [sjalar]; stolor; badrockar”.

i tredje hand, ogiltigförklara det angripna beslutet,

förplikta EUIPO och C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l att ersätta rättegångskostnaderna för förfarandet i överklagandenämnden.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 75i förordning nr 207/2009/förordning nr 2868/95.

Åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 53.1 a, jämförd med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 57.2, jämförd med punkt 2 i samma artikel i förordning nr 207/2009.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/18


Överklagande ingett den 26 januari 2017 – Yotrio Group mot EUIPO (anbringande av grön ring på ståndben)

(Mål T-47/17)

(2017/C 095/28)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Yotrio Group Co. Ltd (Linhai City, Kina) (ombud: L. Ullmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Övrigt EU-varumärke (anbringande av grön ring på ståndben) – Registreringsansökan nr 14 396 568

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 15 november 2016 i ärende R 285/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 a i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/19


Talan väckt den 27 januari 2017 – Spanien mot kommissionen

(Mål T-49/17)

(2017/C 095/29)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: V. Ester Casas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara kommissionens beslut av den 15 november 2016 (2016/2018/EU), om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av olika medlemsstater, däribland Konungariket Spanien, inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), i den mån det,

1.

var gäller den autonoma regionen Andalusien, undantar ett belopp på 1 356 144,90 euro från unionsfinansiering avseende EGFJ (räkenskapsåret 2012)

2.

var gäller den autonoma regionen Katalonien, undantar ett belopp på 2 191 585 euro från unionsfinansiering avseende EGFJ (räkenskapsåren 2009-2012),

3.

vad gäller den autonoma regionen Kastilien-León, från unionsfinansiering undantar ett belopp på 9 638 473,73 euro avseende EGFJ och 433 138,10 euro avseende Ejflu (räkenskapsåren 2012 och 2013).

4.

Det totala belopp som omfattas av denna talan om ogiltigförklaring uppgår till 13 619 341,73 euro, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder.

1.

Grunder som hänför sig till den finansiella korrigering som den autonoma regionen Andalusien har påförts.

Svaranden gör i det avseendet gällande att kommissionen åsidosatte artikel 3.6 i förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 58, 2006, s. 42) när den fastställde att enheterna Acres och Unión Rural inte är producenter.

2.

Grunder som hänför sig till den finansiella korrigering som den autonoma regionen Katalonien har påförts. Sökanden anför i det sammanhanget att

Den enda finansiella korrigeringen som vidtagits på grund av att utgifter till ett belopp på 122 112,95(relaterade till kontroller av operativa program: investeringar i OP ”A”) inte var stödberättigade är rättsstridig, eftersom kommissionen åsidosatte artiklarna 105 och 106 kommissionens förordning (EG) nr 1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt och grönsaker samt (EUT L 350, 2007, s. 1), jämförda med artikel 55.3 i förordning (EU) nr 1182/2007 av den 26 september 2007 om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker, om ändring av direktiven 2001/112/EG och 2001/113/EG och förordningarna (EEG) nr 827/68, (EG) nr 2200/96, (EG) nr 2201/96, (EG) nr 2826/2000, (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 318/2006 och om upphävande av förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 273, 2007, s. 1), och artikel 52.1 och 52.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 2013, s. 549), eftersom de nationella myndigheterna på ett korrekt sätt har genomfört de kontroller som uttryckligen föreskrivs i dessa bestämmelser, varför de i gällande rätt föreskrivna kraven är uppfyllda och, i vilket fall som helst, föreligger ingen risk för fonden.

Den schablonmässiga korrigeringen på 5 % med ett belopp på 2 191 585 euro (punkt: ”Brister i programgodkännandet och godkännandet av utgifter, den autonoma regionen Katalonien”), är rättsstridig då kommissionen åsidosatte artikel 52.1 och 52.2 i förordning nr 1306/2013, jämförda med artiklarna 103, 105.2 d, 106, 107.1 c–e, 108.1 b och 109.1 a–c i förordning nr 1580/2007, eftersom de spanska myndigheterna har visat att bestämmelserna åberopats och, i vilket fall som helst, föreligger ingen risk för fonden.

I andra hand görs det gällande att proportionalitetsprincipen har åsidosatts, eftersom det föreligger en överträdelse av artikel 52.2 och 52.3 i förordning nr 1306/2013, i samband med dokument VI/5330/97, genom vilken riktlinjer antagits för beräkning av budgetkonsekvenserna i samband beslutet om godkännande av räkenskaperna för garantisektionen vid EUGFJ.

3.

Grunder som hänför sig till den finansiella korrigering som den autonoma regionen Kastilien-León har påförts. Sökanden hävdar i detta avseende att:

Den schablonmässiga korrigering på 5 % till ett belopp på 10 071 661,83euro och den beräkningsmetod som använts, strider mot artikel 31.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 2005 209, s. 1) och riktlinjerna i kommissionens dokument VI/5530/97 och AGHRI-2005-64.043.

Alternativt är den schablonmässiga korrigering som kommissionen genomfört oproportionerlig, eftersom den åsidosatte artikel 31.2 i förordning (EG) nr 1290/2005, i samband med dokument VI/5330/97.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/21


Talan väckt den 27 januari 2017 – Austrian Power Grid mot ACER

(Mål T-53/17)

(2017/C 095/30)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Austrian Power Grid AG (Wien, Österrike) (ombud: advokaterna H. Kristoferitsch och S. Huber)

Svarande: Agency for the Cooperation of Energy Regulators

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara nedanstående delar av beslut nr 06/2016 som Cooperation of Energy Regulators meddelade den 17 november 2016 avseende den systemansvarige för elöverföringssystemets förslag för fastställande av kapacitetsberäkningsregioner:

artikel 1 i beslutet samt

bilaga I, artikel I.1 c,

ordet ”also” (också) och texten ”for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled” (avseende kapacitetstilldelning på elområdesgränserna till dess villkoren i artikel 5.3 i förevarande dokument är uppfyllda) i bilaga I, artikel 2.2 e,

bilaga I, artikel 5.1 s,

bilaga I, artikel 5.3,

bilaga I, karta nr 3,

artikel 2 i beslutet,

bilaga IV,

bilaga V,

förplikta ACER att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: ACER saknar befogenhet för att införa nya elområdesgränser och kapacitetstilldelning.

Enligt sökanden saknar ACER befogenhet för att införa nya elområdesgränser och kapacitetstilldelning inom ett förfarande för fastställande av kapacitetsberäkningsregioner i enlighet med artikel 15 i förordning nr 2015/1222 (1), respektive i ett beslut baserat på artikel 8.1 i förordning nr 713/2009 (2). Sökanden hävdar också att uppgiften i artikel 2 i det angripna beslutet att beslutet kan komma att ändras (vilket i sig självt är rättsstridigt och bestrids) inte kan avhjälpa denna brist på befogenhet.

2.

Andra grunden: Det angripna beslutet strider på flera punkter mot förordning (EG) nr 714/2009 och förordning nr 2015/2222

ACER tillämpade legaldefinitionen av överbelastning felaktigt. DE-AT-sammanlänkningen är inte överbelastad och kan därmed inte omfattas av kapacitetstilldelning.

Att dela upp den gemensamma elmarknaden i Tyskland och Österrike går tvärt emot syftena med förordning (EG) nr 714/2009 (3) och strider mot principen att interna överbelastningar inte får flyttas till nationella gränser.

Beslutet är felaktigt i sak och tillämpar de lagstadgade kriterierna för skapandet av ett nytt elområde på ett felaktigt sätt, särskilt med tanke på att DE-AT-gränsen inte lider av strukturell överbelastning, att ACER inte beaktat alternativa gränser för elområden, att mindre ingripande tekniska åtgärder fanns tillgängliga, att det angripna beslutet inte beaktar den framtida utvecklingen, att beslutet åsidosätter regeln om att elområden ska vara av permanent natur och att ACER missbedömer ”loop-flows” natur.

3.

Tredje grunden: Det angripna beslutet strider mot EU:s primärrätt.

Sökanden hävdar att det angripna beslutet åsidosätter proportionalitetsprincipen eftersom mindre ingripande, men lika lämpliga åtgärder, inte beaktades och användes.

Sökanden hävdar att det angripna beslutet åsidosätter de grundläggande friheterna, eftersom den konstlade uppdelningen av den gemensamma tysk-österrikiska-elmarknaden medför kvantitativa restriktioner av elhandeln mellan de båda medlemsstaterna. På detta sätt åsidosätter det angripna beslutet den fria rörligheten för varor i artiklarna 34 och 35 FEUF. Vidare innebär de begränsningar av överföringskapacitet som följer av införandet av en elområdesgräns och en kapacitetstilldelningsmekanism en oskälig begränsning av sökandens frihet att tillhandahålla tjänster (artikel 56 FEUF).

Det angripna beslutet strider mot EU:s konkurrensrätt eftersom uppdelningen av den gemensamma tysk-österrikiska elmarknaden genom att införa ett elområde och en kapacitetstilldelningsmekanism innebär en uppdelning av marknaden, vilket strider mot artikel 101 FEUF.

4.

Fjärde grunden: ACER åsidosatte ett flertal förfaranderegler när den meddelade det angripna beslutet.

Genom att felaktigt basera sitt beslut på artikel 15 i förordning nr 2015/1222 genomförde ACER därefter fel förfarande för att skapa nya elområdesgränser och införandet av kapacitetstilldelningsmekanismer.

Den ansökan som ingavs av den österrikiska tillsynsmyndigheten, E-Control, om att förslaget avseende alla systemansvariga för överföringssystemens kapacitetsberäkningsregioner skulle ändras behandlades inte i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 9.12 i förordning nr 2015/1222.

ACER har gått utöver sin befogenhet genom att ange att det icke-bindande yttrandet 09/2015 från september 2015 ska ha bindande verkan. Eftersom vidare detta yttrande inte ingick som en del av samrådsförfarandet åsidosattes sökandens processuella rättigheter.

ACER:s utredning inför antagandet av det angripna beslutet saknar tekniska studier, analyser och fördjupade bedömningar. Antingen gav ACER sökanden mycket ofullständig information – och åsidosatte därmed sökandens rätt till full tillgång till handlingarna i ärendet i enlighet med artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – eller så rådfrågade ACER överhuvudtaget inte några sakkunniga och/eller förberedde inte några analyser i syfte att ge det angripna beslutet en god underbyggnad vad avser fakta (vilket också skulle utgöra ett grovt förfarandefel).

Det angripna beslutet bygger på sakuppgifter som inte har klargjorts tillräckligt eftersom ACER bland annat har underlåtit att ange var det finns strukturella överbelastningar på den gemensamma tysk-österrikiska elmarknaden och var detta skulle kunna hanteras mest effektivt, i vilken mån ”loop flows” förekommer och påverkar den tysk-österrikiska gränsen, vilken effekten blir av föreliggande och kommande åtgärder avseende utbyggnad av nätverket och förbättring av nätverkets säkerhet, samt hur mycket av den el som förs in i Österrike från andra medlemsstater som sedan förs vidare till Tyskland.

5.

Femte grunden: Bristande motivering.


(1)  Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (EUT L 197, s. 24).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, s. 1)

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (EUT L 211, s. 15)


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/23


Överklagande ingett den 1 februari 2017 – Grupo Orenes mot EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

(Mål T-63/17)

(2017/C 095/31)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Grupo Orenes, SL (Murcia, Spanien) (ombud: advokaten M. Sanmartín Sanmartín)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barcelona, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”Bingo VIVA! Slots” – Registreringsansökan nr 13 468 251

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 7 november 2016 i ärende R 453/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder

Åsidosättande av artiklarna 64, 75 och 76 i förordning nr 207/2009 jämförda med artikel 8.1 b i den förordningen, med reglerna 50 och 52 i förordning 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordningen om gemenskapsvarumärke och med EU-domstolens praxis om tolkning av dessa bestämmelser.

Ingen vederbörlig jämförelse av kännetecknen i deras helhet.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/24


Talan väckt den 8 februari 2017 – Consorzio IB Innovation mot kommissionen

(Mål T-84/17)

(2017/C 095/32)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italien) (Ombud: advokaterna A. Masutti och P. Manzini)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, helt eller delvis, på de grunder som anförs, och

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Förevarande talan har väckts mot det beslut som Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation fattade den 30 november 2016 (ref: Ares 2016-6.711.369), genom vilket kommissionen godkände Lubbock Fines slutrapport nr 14-BA259-027 av 21 November 2016 och följaktligen fann att Consorzio IB Innovation (Consorzio eller IBI) var skyldigt att återbetala 294 925,43 såvitt avsåg kontrakt nr 261.679-CONTAIN och 155 482,91 euro såvitt avsåg kontrakt nr 288.383-ICARGO, samt kontrollera eventuella systemfel såvitt avsåg en rad efterföljande kontrakt

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: avseende en felaktig och motsägelsefull tolkning av begreppen ”stödmottagare” och ”tredje part”, i strid med General agreement (GA) och General conditions i bilaga II till GA.

Sökanden gör i det avseende gällande att, med tanke på egenskaperna hos Consorzio, den kollektiva enhet som är att betrakta som mottagaren av GA består av samtliga medlemmar i konsortiet. Konsortiets medlemmar är därför inte tredje parter i förhållande till Consorzio, utan utgör en del av denna enhet. Som sådana ska den personal som ställs till Consorzios förfogande av dessa medlemmar i syfte att utföra de uppgifter som avses i GA betraktas som konsortiets personal, och ska inte stå omnämnda i bilaga I, såsom krävs enligt det omtvistade beslutet.

2.

Andra grunden: Det angripna beslutet saknar rättslig grund, innehåller en motsägelsefull motivering och strider mot principen om god förvaltning.

Sökanden gör i det avseendet gällande att det ifrågasatta beslutet med nödvändighet måste grunda sig på en uttrycklig rättsregel och inte, som i förevarande fall, på en Guide on Financial issues, som utfärdats av kommissionen och saknar rättslig verkan. I beslutet bortses även från principen om god förvaltning, vilken hindrar kommissionen från att vidta åtgärder som är bindande för dem de riktar sig till och som grundar sig på en ofullständig och motsägelsefull rapport från, i förhållande till kommissionen, externa revisorer.

3.

Tredje grunden: avseende felaktig tolkning och tillämpning av artikel II.15.2.c i bilaga II till CONTAIN och ICARGO GA.

Sökanden gör i det avseendet gällande att IBI:s konsulter, med avseende på vilka ersättning för indirekta kostnader nekades, var yrkesmän som anlitades av något annat organ, det vill säga de var egenföretagare. Därför befinner de sig inte i någon av de situationer avseende vilka punkt 2.c i ovannämnda artikel utgör hinder för kostnadsersättning. Om IBI:s konsulter som distansarbetar inte befinner sig i någon av de två undantagssituationerna, omfattas de med nödvändighet av den allmänna regeln, vilket innebär att deras indirekta kostnader omfattas av schablonregeln på 60 procent.

4.

Fjärde grunden: åsidosättande av språkregler som gäller inom Europeiska unionen.

Sökanden gör i det avseendet gällande att såväl revisionsberättelsen som svarandens beslut att godkänna denna rapport är avfattade på engelska, det vill säga på ett annat språk än IBI:s nationella språk. Artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen har således åsidosatts.

5.

Femte grunden: åsidosättande av principen om god förvaltning på grundval av bristande omsorg och aktsamhet vid prövningen av ärendet.

Sökanden hävdar i det avseendet att i en situation där kommissionen delegerar uppdraget att granska ett projekts redovisning, övergår omsorgsplikten på revisorn. Dessutom, när revisionsberättelsen har tagits emot, innebär principen om god förvaltning att kommissionen är skyldig att analysera denna rapport mycket noggrant och ger kommissionen befogenhet att ingripa, i förekommande fall, genom att justera dess innehåll. Kommissionen har härvidlag åsidosatt sin omsorgsplikt.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/25


Talan väckt den 13 februari 2017 – Spanien mot kommissionen

(Mål T-88/17)

(2017/C 095/33)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: M. Sampol Pucurull och M. García-Valdecasas Dorrego)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen

delvis ska ogiltigförklara, vad beträffar det utbetalande organet för Extremadura, kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2113 av den 30 november 2016 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ vad gäller utgifter som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) under det sista genomförandeåret för Ejflus programperiod 2007–2013 (16 oktober 2014–31 december 2015), i den del beslutet innebär att ett belopp på 5 364 682,52 euro inte återbetalas till nämnda organ, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 69 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 2005, s. 1), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 473/2009 av den 25 maj 2009 (EUT L 144, 2009, s. 3).

Nämnda bestämmelse medger inte avdrag av ett belopp på 5 364 682,52 euro (belopp som inte kan användas) vid avslutande av räkenskaperna för utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) under det sista genomförandeåret för Ejflus programperiod 2007–2013.

2.

Andra grunden (alternativ grund, som åberopas för det fall tribunalen skulle anse att artikel 69 i rådets förordning nr 1698/2005 inte har åsidosatts): Kommissionen har agerat godtyckligt genom att överskrida sitt utrymme för skönsmässig bedömning och genom att åsidosätta principen om skydd för berättigade förväntningar.


Rättelser

27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/26


Rättelse till meddelande i EUT om Mål F-104/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 - U (*) mot kommissionen – (Personalmål – Efterlevandepension – Artiklarna 18 och 20 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – En tidigare tjänstemans efterlevande partner – Rätt till pension – Ett andra äktenskap – Likabehandling av tjänstemän)

( Europeiska unionens officiella tidning C 364 av den 3 oktober 2016 , som offentliggjorts på nytt på grund av skyddet för personuppgifter)

(2017/C 095/34)

Sidan 4, innehållsförteckningen, sidan 33 och 34 I stället för: ”U (*)”ska det stå: ”RN (*)”.


27.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/26


Rättelse till meddelande i EUT om Mål T-695/16 P: Överklagande ingett den 29 september 2016 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 20 juli 2016 i mål F-104/15, U (*) mot kommissionen

( Europeiska unionens officiella tidning C 441 av den 28 november 2016 , som offentliggjorts på nytt på grund av skyddet för personuppgifter)

(2017/C 095/35)

Sidan 4, innehållsförteckningen, sidan 28 I stället för: ”U (*)”ska det stå: ”RN (*)”.