ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 14

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
16 januari 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2017/C 14/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2017/C 14/02

Mål C-449/14 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 november 2016 – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA, mot Europeiska kommissionen, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Konungariket Spanien, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Överklagande — Statligt stöd — Stödordning till förmån för det nationella public service-organet — Public service-skyldigheter — Kompensation — Artikel 106.2 FEUF — Beslut att förklara stödordningen förenlig med den inre marknaden — Förändrad finansieringsmetod — Skatteåtgärder — Skatt på betal-tv-företag — Beslut att förklara den ändrade stödordningen förenlig med den inre marknaden — Hänsyn till finansieringsmetoden — Fråga huruvida intäkterna från skatten är öronmärkta för att finansiera stödordningen — Intäkterna från skatten har en direkt inverkan på stödets storlek — Täcker nettokostnaderna för fullgörandet av public service-uppdraget — De som är skyldiga att betala skatten och stödmottagaren konkurrerar med varandra — Missuppfattning av nationell rätt)

2

2017/C 14/03

Mål C-504/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Miljö — Naturskydd — Direktiv 92/43/EEG — Artikel 6.2 och 6.3 samt artikel 12.1 b och d — Vilda djur och växter — Bevarande av livsmiljöer — Havssköldpaddan Caretta caretta — Skydd av havssköldpaddor i Kyparissiabukten — Område av gemenskapsintresse Kyparissias dyner — Artskydd)

3

2017/C 14/04

Mål C-2/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – DHL Express (Austria) GmbH mot Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 97/67/EG — Artikel 9 — Europeiska unionens posttjänster — Skyldighet att bidra till de operativa kostnaderna för tillsynsmyndigheten för postsektorn — Omfattning)

4

2017/C 14/05

Mål C-30/15 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 november 2016 – Simba Toys GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Seven Towns Ltd (Överklagande — EU-varumärke — Tredimensionellt varumärke som har formen av en kub vars sidor har en gallerstruktur — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring)

4

2017/C 14/06

Mål C-156/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – Private Equity Insurance Group SIA mot Swedbank AS (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2002/47/EG — Tillämpningsområde — Begreppen finansiell säkerhet, relevanta ekonomiska förpliktelser och ställande av en finansiell säkerhet — Möjlighet att realisera en finansiell säkerhet oberoende av inledandet av ett insolvensförfarande — Avtal om transaktionskonto med en klausul om finansiellt säkerställande)

5

2017/C 14/07

Mål C-174/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag – Nederländerna) – Vereniging Openbare Bibliotheken mot Stichting Leenrecht (Begäran om förhandsavgörande — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk — Direktiv 2006/115/EG — Artikel 1.1 — Utlåning av exemplar av verk — Artikel 2.1 — Utlåning — Utlåning av ett digitalt exemplar av en bok — Offentliga bibliotek)

6

2017/C 14/08

Mål C-199/15: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Ciclat Soc. Coop. mot Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 45 — Artiklarna 49 och 56 FEUF — Offentlig upphandling — Grunder för uteslutning från en offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster — Skyldigheter avseende erläggande av sociala avgifter — Intyg om erläggande av sociala avgifter — Rättelse av felaktigheter)

7

2017/C 14/09

Mål C-216/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH mot Ruhrlandklinik gGmbH (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2008/104/EG — Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag — Tillämpningsområde — Begreppet arbetstagare — Begreppet ekonomisk verksamhet — Vårdpersonal utan anställningskontrakt som ställs till en vårdinrättnings förfogande av en ideell förening)

7

2017/C 14/10

Mål C-258/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spanien) – Gorka Salaberria Sorondo mot Academia Vasca de Policía y Emergencias (Begäran om förhandsavgörande — Likabehandling i arbetslivet — Direktiv 2000/78/EG — Artiklarna 2.2 och 4.1 — Åldersdiskriminering — Rekryteringen av poliser till den autonoma regionen Baskiens polismyndighet begränsad till sökande som inte fyllt 35 år — Begreppet verkligt och avgörande yrkeskrav — Eftersträvat syfte — Proportionalitet)

8

2017/C 14/11

Mål C-268/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Bruxelles – Belgien) – Fernand Ullens de Schooten mot État belge (Begäran om förhandsavgörande — Grundläggande friheter — Artiklarna 49, 56 och 63 FEUF — En situation där omständigheterna i alla avseenden är begränsade till en medlemsstat — En medlemsstats utomobligatoriska ansvar för skada som enskilda lidit till följd av att den nationella lagstiftaren och de nationella domstolarna åsidosatt unionsrätten)

9

2017/C 14/12

Mål C-297/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Sø- og Handelsretten – Danmark) – Ferring Lægemidler A/S, som för talan för Ferring BV mot Orifarm A/S (Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artikel 7.2 — Läkemedel — Parallellimport — Avskärmning av marknader — Nödvändigt att ompaketera varan som är försedd med varumärket — Läkemedel som släpps ut på exportmarknaden och importmarknaden av varumärkesinnehavaren i samma slags förpackningar)

9

2017/C 14/13

Mål C-301/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Marc Soulier, Sara Doke mot Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Begäran om förhandsavgörande — Immateriell och industriell äganderätt — Direktiv 2001/29/EG — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Artiklarna 2 och 3 — Rätt till mångfaldigande och rätt till överföring till allmänheten — Räckvidd — Icke tillgängliga böcker som inte eller inte längre är föremål för publikation — Nationell lagstiftning som ger en upphovsrättsorganisation rätt att digitalt utnyttja icke tillgängliga böcker för kommersiellt bruk — Presumtion om upphovsmännens samtycke — Avsaknad av en mekanism som säkerställer att varje enskild upphovsman informeras på ett effektivt sätt)

10

2017/C 14/14

Förenade målen C-313/15 och C-530/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État – Frankrike) – Eco-Emballages SA mot Sphère France SAS m.fl. (C-313/15), Melitta France SAS m.fl. mot Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Artikel 3 — Förpackningar och förpackningsavfall — Begrepp — Rullar, tuber och cylindrar på vilka produkter av böjligt material är upprullade (hylsor) — Direktiv 2013/2/EU — Giltighet — Europeiska kommissionens ändring av förteckningen med belysande exempel i bilaga I till direktiv 94/62/EG — Felaktig tolkning av begreppet förpackning — Åsidosättande av genomförandebefogenheterna)

11

2017/C 14/15

Mål C-316/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom – Förenade kungariket) – The Queen, på begäran av: Timothy Martin Hemming, med firman Simply Pleasure Ltd. m.fl. mot Westminster City Council (Begäran om förhandsavgörande — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2006/123/EG — Artikel 13.2 — Tillståndsförfaranden — Begreppet kostnader som de kan medföra)

12

2017/C 14/16

Mål C-348/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Stadt Wiener Neustadt mot Niederösterreichische Landesregierung (Begäran om förhandsavgörande — Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt — Direktiv 85/337/EEG — Direktiv 2011/92/EU — Tillämpningsområde — Begreppet särskild nationell lagstiftning — Utebliven miljökonsekvensbedömning — Slutgiltigt tillstånd — Legalisering i efterhand avseende den omständigheten att någon miljökonsekvensbedömning inte gjorts — Samarbetsprincipen — Artikel 4 FEU)

13

2017/C 14/17

Mål C-417/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Österrike) – Wolfgang Schmidt mot Christiane Schmidt (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EU) nr 1215/2012 — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Tillämpningsområde — Artikel 24 led 1 första stycket — Exklusiv behörighet avseende sakrätt i fast egendom — Artikel 7 led 1 a — Särskilda behörighetsregler för talan som avser avtal — Talan som avser ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet och att inskrivningen av äganderätten i fastighetsregistret ska raderas)

13

2017/C 14/18

Mål C-432/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – Odvolací finanční ředitelství mot Pavlína Baštová (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 2.1 c — Begreppet tillhandahållande av tjänster mot ersättning — En beskattningsbar person ställer en häst till en kapplöpningsarrangörs förfogande — Bedömning av ersättningen — Avdragsrätt för kostnader knutna till att förbereda den beskattningsbara personens hästar för kapplöpningar — Allmänna omkostnader kopplade till den samlade ekonomiska verksamheten — Bilaga III, punkt 14 — Reducerad mervärdesskattesats som är tillämplig på rätten att utnyttja sportanläggningar — Tillämplighet på driften av ett kapplöpningsstall — Transaktion som består av ett enda tillhandahållande eller av flera fristående tillhandahållanden)

14

2017/C 14/19

Mål C-548/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – J.J. de Lange mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Principerna om likabehandling och om förbud mot diskriminering på grund av ålder — Direktiv 2000/78/EG — Likabehandling i arbetslivet — Artiklarna 2, 3 och 6 — Tillämpningsområde — Särbehandling på grund av ålder — Nationell lagstiftning som begränsar avdragsrätten för utbildningskostnader efter en viss ålder — Tillträde till yrkesutbildning)

15

2017/C 14/20

Mål C-452/16 PPU: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot Krzysztof Marek Poltorak (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 1.1 — Begreppet rättsligt avgörande — Artikel 6.1 — Begreppet utfärdande rättslig myndighet — Europeisk arresteringsorder som utfärdats av Rikspolisstyrelsen (Sverige) för verkställighet av ett fängelsestraff)

16

2017/C 14/21

Mål C-453/15 PPU: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder avseende Halil Ibrahim Özçelik (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 8.1 c — Begreppet arresteringsorder — Självständigt unionsrättsligt begrepp — Nationell arresteringsorder som utfärdats av en polismyndighet och bekräftats av en åklagare i lagföringssyfte)

17

2017/C 14/22

Mål C-477/16 PPU: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot Ruslanas Kovalkovas (Begäran om förhandsavgörande — Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Artikel 1.1 — Begreppet rättsligt avgörande — Artikel 6.1 — Begreppet utfärdande rättslig myndighet — Europeisk arresteringsorder som utfärdats av Republiken Litauens justitieministerium för verkställighet av ett fängelsestraff)

17

2017/C 14/23

Förenade målen C-369/15 till C-372/15: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15) mot Administración del Estado (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser i Europeiska unionen — Direktiv 2003/87/EG — Artikel 10a — Metod för gratis fördelning av utsläppsrätter — Beräkning av den enhetliga sektorsövergripande faktorn — Beslut 2013/448/EU — Artikel 4 — Bilaga II — Giltighet — Tillämpning av den enhetliga sektorsövergripande faktorn på anläggningar vid vilka det finns stor risk för kolsutsläpp — Beslut 2011/278/EU — Artikel 10.9 — Giltighet)

18

2017/C 14/24

Mål C-351/16 P: Överklagande ingett den 24 juni 2016 av 100 % Capri Italia Srl av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 april 2016 i mål T-198/14, 100 % Capri Italia mot EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Mål C-524/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte dei Conti (Italien) den 12 oktober 2016 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Mål C-525/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal) den 13 oktober 2016 – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. mot Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Mål C-526/16: Talan väckt den 12 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

21

2017/C 14/28

Mål C-527/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av des Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 oktober 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Mål C-528/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 17 oktober 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès mot Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Mål C-530/16: Talan väckt den 18 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

24

2017/C 14/31

Mål C-542/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 26 oktober 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag m.fl./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Mål C-544/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 28 oktober 2016 – Marcandi Limited, med firma Madbid mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Mål C-545/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 28 oktober 2016 – Kubota (UK) Limited och EP Barrus Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Mål C-579/16 P: Överklagande ingett den 16 november 2016 av x av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-386/14, Fih Holding and Fih Erhvervsbank mot kommissionen

28

 

Tribunalen

2017/C 14/35

Förenade målen T-694/13 och T-2/15: Tribunalens dom av den 23 november 2016 – Ipatau mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Vitryssland — Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser — Restriktioner med avseende på inresa i och transitering genom unionen — Sökandens namn anges fortfarande i förteckningen över berörda personer — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Oriktig bedömning — Proportionalitet)

30

2017/C 14/36

Mål T-328/15 P: Tribunalens dom av den 23 november 2016 – Alsteens mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tillfälligt anställda — Förnyelse av avtal — Begränsning av tidslängden för förnyelse av avtal — Rätten till försvar)

30

2017/C 14/37

Mål T-349/15: Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – CG mot EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (Unionsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som unionsvarumärke av figurmärket P PRO PLAYER — De äldre unions- och nationella varumärkena P och P PROTECTIVE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

31

2017/C 14/38

Mål T-769/15: Tribunalens dom av den 24 november 2016 – SeNaPro mot EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av EU-varumärket Dolokorn — Det äldre EU-ordmärket DOLOPUR — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

32

2017/C 14/39

Förenade målen T-268/15 och T-272/15: Tribunalens beslut av den 8 november 2016 – Apcoa Parking Holdings mot EUIPO (PARKWAY) (EU-varumärke — Ansökningar om registrering som EU-varumärken av figur- och ordmärkena PARKWAY — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

32

2017/C 14/40

Mål T-455/15: Tribunalens beslut av den 26 oktober 2016 – Vitra Collections mot EUIPO – Consorzio Origini (form av en stol) (EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Återkallelse av begäran om ogiltigförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

33

2017/C 14/41

Mål T-602/15: Tribunalens beslut av den 9 november 2016 – Jenkinson mot rådet m.fl. (Skiljedomsklausul — Personal vid unionens internationella uppdrag — På varandra följande tidsbegränsade anställningskontrakt — Talan om skadestånd — Uppenbart att tribunalen saknar behörighet — Uppenbart att talan ska ogillas)

34

2017/C 14/42

Mål T-41/16: Tribunalens beslut av den 12 oktober 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Ansökan om registrering av en skyddad ursprungsbeteckning Halloumi eller Hellim — Skrivelser från kommissionen angående sökandenas deltagande i invändningsförfarandet i samband med registreringsförfarandet — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

34

2017/C 14/43

Mål T-116/16: Tribunalens beslut av den 27 oktober 2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Bolagsskatt — Stöd som Belgien beviljat belgiska hamnar — Skrivelse från kommissionen i vilken medlemsstaten informeras om att lämpliga åtgärder troligen kommer att antas — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

35

2017/C 14/44

Mål T-405/16: Överklagande ingett den 29 juli 2016 – The Regents of the University of California mot CPVO – Nador Cott Protection och CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Mål T-701/16 P: Överklagande ingett den 30 september 2016 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 juli 2016 i mål F-91/15 – AV mot kommissionen

37

2017/C 14/46

Mål T-747/16: Talan väckt den 25 oktober 2016 – Vincenti mot EUIPO

37

2017/C 14/47

Mål T-752/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – Novolipetsk Steel mot kommissionen

38

2017/C 14/48

Mål T-753/16: Talan väckt den 28 oktober 2016 – Severstal mot kommissionen

39

2017/C 14/49

Mål T-754/16: Överklagande ingett den 2 november 2016 – Oakley mot EUIPO – Xuebo Ye (Återgivning av en ellipsformad silhuett)

40

2017/C 14/50

Mål T-762/16: Talan väckt den 31 oktober 2016 – ArcelorMittal Belval & Differdange och ThyssenKrupp Steel Europe mot Echa

41

2017/C 14/51

Mål T-764/16: Talan väckt den 3 november 2016 – Paulini mot ECB

42

2017/C 14/52

Mål T-769/16: Talan väckt den 7 november 2016 – Picard mot kommissionen

44

2017/C 14/53

Mål T-771/16: Överklagande ingett den 24 october 2016 – Toontrack Music mot EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Mål T-776/16: Överklagande ingett den 4 november 2016 – Isocell mot EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Mål T-777/16: Överklagande ingett den 4 november 2016 – Isocell mot EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Mål T-779/16: Överklagande ingett den 7 november 2016 – Rühland mot EUIPO – 8 seasons design (Leuchten)

46

2017/C 14/57

Mål T-781/16: Talan väckt den 9 november 2016 – Puma m.fl. mot kommissionen

47

2017/C 14/58

Mål T-782/16: Talan väckt den 9 november 2016 – Timberland Europe mot kommissionen

48

2017/C 14/59

Mål T-788/16: Talan väckt den 10 november 2016 – De Geoffroy m.fl. mot parlamentet

49

2017/C 14/60

Mål T-789/16: Överklagande ingett den 8 november 2016 – InvoiceAuction B2B mot EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Mål T-790/16: Talan väckt den 11 november 2016 – C & J Clark International mot kommissionen

51

2017/C 14/62

Mål T-791/16: Talan väckt den 14 november 2016 – Real Madrid Club de Fútbol mot kommissionen

52

2017/C 14/63

Mål T-806/16: Överklagande ingett den 15 november 2016 – Agricola J.M. mot EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Mål T-808/16: Överklagande ingett den 14 november 2016 – Jean Patou Worldwide mot EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Mål T-815/16: Överklagande ingett den 22 november 2016 – For Tune mot EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Mål T-392/16: Tribunalens beslut av den 13 oktober 2016 – Axium mot parlamentet

55

2017/C 14/67

Mål T-565/16: Beslut av tribunalens ordförande den 25 oktober 2016 – Maubert mot rådet

55


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2017/C 014/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 6, 9.1.2017

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 475, 19.12.2016

EUT C 462, 12.12.2016

EUT C 454, 5.12.2016

EUT C 441, 28.11.2016

EUT C 428, 21.11.2016

EUT C 419, 14.11.2016

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 november 2016 – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA, mot Europeiska kommissionen, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Konungariket Spanien, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE)

(Mål C-449/14 P) (1)

((Överklagande - Statligt stöd - Stödordning till förmån för det nationella public service-organet - Public service-skyldigheter - Kompensation - Artikel 106.2 FEUF - Beslut att förklara stödordningen förenlig med den inre marknaden - Förändrad finansieringsmetod - Skatteåtgärder - Skatt på betal-tv-företag - Beslut att förklara den ändrade stödordningen förenlig med den inre marknaden - Hänsyn till finansieringsmetoden - Fråga huruvida intäkterna från skatten är öronmärkta för att finansiera stödordningen - Intäkterna från skatten har en direkt inverkan på stödets storlek - Täcker nettokostnaderna för fullgörandet av public service-uppdraget - De som är skyldiga att betala skatten och stödmottagaren konkurrerar med varandra - Missuppfattning av nationell rätt))

(2017/C 014/02)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (ombud: H. Brokelmann och M. Ganino, abogados)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: C. Urraca Caviedes, B. Stromsky och G. Valero Jordana), Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA (ombud: F. González Díaz, F. Salerno och V. Romero Algarra, abogados), Konungariket Spanien (ombud: A. Sampol Pucurull), Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (ombud: A. Martínez Sánchez och J. Rodríguez Ordóñez, abogados)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen med anledning av huvudöverklagandet.

3)

Telefónica de España SA och Telefónica Móviles España SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen med anledning av anslutningsöverklagandet.

4)

Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE) och Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 395, 10.11.2014.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-504/14) (1)

((Fördragsbrott - Miljö - Naturskydd - Direktiv 92/43/EEG - Artikel 6.2 och 6.3 samt artikel 12.1 b och d - Vilda djur och växter - Bevarande av livsmiljöer - Havssköldpaddan Caretta caretta - Skydd av havssköldpaddor i Kyparissiabukten - Område av gemenskapsintresse ”Kyparissias dyner” - Artskydd))

(2017/C 014/03)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Patakia och C. Hermes)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: E. Skandalou)

Domslut

1)

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.2 i direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter i dess lydelse enligt rådets direktiv 2006/105/EG av den 20 november 2006

genom att ha tolererat uppförandet av hus i Agiannaiki (Grekland) under år 2010, användningen, utan tillräckliga regler, av andra hus i Agiannaki under år 2006 och inledandet av byggnadsarbeten avseende ett femtiotal bostadskomplex mellan Agiannaki och Elaia (Grekland) samt genom att ha tillåtit uppförandet av tre semesteranläggningar i Vounaki (Grekland), under år 2012

genom att ha tolererat utvecklingen av infrastrukturer för tillträde till stranden i Kyparissiaområdet (Grekland), det vill säga öppnandet av fem nya vägar mot stranden i Agiannaki och asfalteringen av vissa infartsvägar och befintliga vägar,

genom att inte vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att förbudet mot vild camping i närheten av stranden i Kalo Nero (Grekland) efterlevs,

genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa driften av de barer som ligger mellan Elaia och Kalo Nero på de stränder där havssköldpaddan Caretta caretta fortplantar sig och för att säkerställa att de olägenheter som barerna ger upphov till inte stör denna art,

genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att, i Kyparissiaområdet, minska mängden strandmöbler och övrig utrustning som finns på de stränder där havssköldpaddan Caretta caretta fortplantar sig och genom att tillåta uppförandet av en plattform nära hotell Messina Mare,

genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att i tillräcklig omfattning minska ljusföroreningarna på de stränder i Kyparissiaområdet där havssköldpaddan Caretta caretta fortplantar sig, och

genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att i tillräcklig omfattning begränsa det fiske som bedrivs längs med stränderna i Kyparissiaområdet där havssköldpaddan Caretta caretta fortplantar sig.

2)

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.3 i direktiv 92/43 genom att bevilja bygglov för hus som uppförts i Agiannaki under år 2010, för tre semesteranläggningar i Vounaki under år 2012 och för uppförande av en plattform nära hotell Messina Mare.

3)

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.1 b och d i direktiv 92/43

genom att inte anta ett fullständigt, sammanhängande och strikt regelverk avseendet skyddet av havssköldpaddan Caretta caretta i Kyparissiaområdet,

genom att inte inom den föreskrivna fristen vidta de konkreta åtgärder som är nödvändiga för att förhindra avsiktlig störning av havssköldpaddan Caretta caretta under artens parningsperiod, och

genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av förbudet mot att skada eller förstöra parningsplatser enligt artikel 12.1 d i direktiv 92/43.

4)

Talan ogillas i övrigt.

5)

Europeiska kommissionen och Republiken Grekland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 7, 12.1.2015


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/4


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – DHL Express (Austria) GmbH mot Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

(Mål C-2/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 97/67/EG - Artikel 9 - Europeiska unionens posttjänster - Skyldighet att bidra till de operativa kostnaderna för tillsynsmyndigheten för postsektorn - Omfattning))

(2017/C 014/04)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: DHL Express (Austria) GmbH

Motpart: Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Domslut

Artikel 9.2 andra stycket fjärde strecksatsen i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008, ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, som den i det nationella målet, enligt vilken samtliga postföretag, även de som inte tillhandahåller sådana posttjänster som omfattas av tillämpningsområdet för samhällsomfattande tjänster, är skyldiga att bidra till finansieringen av tillsynsmyndigheten för postsektorn.


(1)  EUT C 127, 20.4.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/4


Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 november 2016 – Simba Toys GmbH & Co. KG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Seven Towns Ltd

(Mål C-30/15 P) (1)

((Överklagande - EU-varumärke - Tredimensionellt varumärke som har formen av en kub vars sidor har en gallerstruktur - Ansökan om ogiltighetsförklaring - Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring))

(2017/C 014/05)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Simba Toys GmbH & Co. KG (ombud: O. Ruhl, Rechtsanwalt)

Övrigaparter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Botis och A. Folliard-Monguiral), Seven Towns Ltd (ombud: K. Szamosi och M. Borbás, ügyvédek)

Domslut

1)

Tribunalens dom av den 25 november 2014, Simba Toys/harmoniseringsbyrån Seven Towns (Formen av en kub vars sidor har en gallerstruktur) (T-450/09, EU:T:2014:983), upphävs.

2)

Det beslut som meddelades av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) andra överklagandenämnd den 1 september 2009 (ärende R 1526/2008-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Simba Toys GmbH & Co. KG och Seven Towns Ltd., ogiltigförklaras.

3)

Seven Towns Ltd. och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Simba Toys GmbH & Co. KG både i förfarandet i första instans i mål T-450/09 och i förfarandet för överklagandet.


(1)  EUT C 138, 27.4.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/5


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Augstākā tiesa – Lettland) – ”Private Equity Insurance Group” SIA mot ”Swedbank” AS

(Mål C-156/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2002/47/EG - Tillämpningsområde - Begreppen ”finansiell säkerhet”, ”relevanta ekonomiska förpliktelser” och ”ställande” av en finansiell säkerhet - Möjlighet att realisera en finansiell säkerhet oberoende av inledandet av ett insolvensförfarande - Avtal om transaktionskonto med en klausul om finansiellt säkerställande))

(2017/C 014/06)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande:”Private Equity Insurance Group” SIA

Motpart:”Swedbank” AS

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet ska tolkas så, att det ger mottagaren av en sådan finansiell säkerhet som den i det nationella målet, enligt vilken de medel som sätts in på ett bankkonto utgör säkerhet för banken för att garantera betalning av bankens samtliga fordringar på kontohavaren, rätt att realisera denna säkerhet oberoende av att ett insolvensförfarande inletts gentemot säkerhetsställaren, endast under förutsättning att dels de medel som utgjorde föremål för nämnda säkerhet har satts in på kontot i fråga före inledandet av detta förfarande eller, för det fall medlen har satts in samma dag som förfarandet inleddes, banken har bevisat att den varken kände till eller borde ha känt till att detta förfarande inletts, dels innehavaren av nämnda konto var förhindrad att förfoga över dessa medel efter det att de satts in på kontot.


(1)  EUT C 198, 15.6.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Den Haag – Nederländerna) – Vereniging Openbare Bibliotheken mot Stichting Leenrecht

(Mål C-174/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Upphovsrätt och närstående rättigheter - Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk - Direktiv 2006/115/EG - Artikel 1.1 - Utlåning av exemplar av verk - Artikel 2.1 - Utlåning - Utlåning av ett digitalt exemplar av en bok - Offentliga bibliotek))

(2017/C 014/07)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Vereniging Openbare Bibliotheken

Svarande: Stichting Leenrecht

Ytterligare deltagare i rättegången: Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright,

Domslut

1)

Artiklarna 1.1, 2.1 b och 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter ska tolkas på så sätt att begreppet ”utlåning”, i den mening som avses i dessa bestämmelser, omfattar utlåning av ett digitalt exemplar av en bok, när denna utlåning sker genom att exemplaret tillhandahålls på en server hos ett offentligt bibliotek och det är möjligt för en användare att genom nedladdning kopiera detta exemplar till sin egen dator, varvid endast ett exemplar kan laddas ner under lånetiden och användaren inte kan använda det nedladdade exemplaret sedan lånetiden löpt ut.

2)

Unionsrätten, särskilt artikel 6 i direktiv 2006/115, ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för att en medlemsstat som villkor för att artikel 6.1 i direktiv 2006/115 ska vara tillämplig kräver att det digitala exemplar av en bok som ett offentligt bibliotek tillhandahåller ska ha bringats i omsättning genom en första försäljning – eller annan överföring av äganderätten – av exemplaret inom unionen som gjorts av innehavaren av spridningsrätten eller med dennes samtycke, i den mening som avses i artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

3)

Artikel 6.1 i direktiv 2006/115 ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för att undantaget om offentlig utlåning som föreskrivs i den bestämmelsen tillämpas på ett offentligt biblioteks tillhandahållande av ett digitalt exemplar av en bok i det fallet att exemplaret har införskaffats från en olaglig källa


(1)  EUT C 213, 29.6.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/7


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Ciclat Soc. Coop. mot Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Mål C-199/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2004/18/EG - Artikel 45 - Artiklarna 49 och 56 FEUF - Offentlig upphandling - Grunder för uteslutning från en offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster - Skyldigheter avseende erläggande av sociala avgifter - Intyg om erläggande av sociala avgifter - Rättelse av felaktigheter))

(2017/C 014/08)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ciclat Soc. Coop.

Motpart: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

Ytterligare deltagare i rättegången: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Team Service SCARL, i egenskap av företrädare för ATI-Snam Lazio Sud Srl och Ati-Linda Srl, Consorzio Servizi Integrati

Domslut

Artikel 45 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den som är i fråga i det nationella målet, som innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att behandla överträdelser som avser erläggande av sociala avgifter – vilka följer av ett intyg som den upphandlande myndigheten begärt ex officio och som socialförsäkringsinstitutionerna utfärdat – som grund för uteslutning från upphandlingen, när överträdelsen förelåg vid den tidpunkt då den ekonomiska aktören inträdde i upphandlingsförfarandet, även om överträdelsen inte längre var för handen när kontrakten tilldelades eller den upphandlande myndigheten utförde kontrollen ex officio.


(1)  EUT C 262. 10.8.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/7


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH mot Ruhrlandklinik gGmbH

(Mål C-216/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2008/104/EG - Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag - Tillämpningsområde - Begreppet arbetstagare - Begreppet ekonomisk verksamhet - Vårdpersonal utan anställningskontrakt som ställs till en vårdinrättnings förfogande av en ideell förening))

(2017/C 014/09)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH

Motpart: Ruhrlandklinik gGmbH

Domslut

Artikel 1.1 och 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ska tolkas så, att direktivet är tillämpligt på det fallet att en ideell förening i utbyte mot ekonomisk ersättning ställer en av sina medlemmar till förfogande för ett kundföretag för att där primärt och under dess ledning tillhandahålla en arbetsprestation mot lön, när denna medlem är skyddad i denna egenskap i den berörda medlemsstaten – vilket ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva – och detta även om medlemmen inte har ställning som arbetstagare i nationell rätt av den anledningen att denne inte har ingått ett anställningskontrakt med föreningen.


(1)  EUT C 270, 17.8.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/8


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Spanien) – Gorka Salaberria Sorondo mot Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Mål C-258/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Likabehandling i arbetslivet - Direktiv 2000/78/EG - Artiklarna 2.2 och 4.1 - Åldersdiskriminering - Rekryteringen av poliser till den autonoma regionen Baskiens polismyndighet begränsad till sökande som inte fyllt 35 år - Begreppet ”verkligt och avgörande yrkeskrav” - Eftersträvat syfte - Proportionalitet))

(2017/C 014/10)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gorka Salaberria Sorondo

Motpart: Academia Vasca de Policía y Emergencias

Domslut

Artikel 2.2 jämförd med artikel 4.1 i rådets direktiv 2000/78 av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är i fråga i det nationella målet, som fastställer en högsta åldersgräns på 35 år för rekrytering av poliser till en poliskår vilka har att utföra samtliga de operativa och verkställande arbetsuppgifter som ankommer på denna.


(1)  EUT C 270, 17.8.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/9


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Bruxelles – Belgien) – Fernand Ullens de Schooten mot État belge

(Mål C-268/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Grundläggande friheter - Artiklarna 49, 56 och 63 FEUF - En situation där omständigheterna i alla avseenden är begränsade till en medlemsstat - En medlemsstats utomobligatoriska ansvar för skada som enskilda lidit till följd av att den nationella lagstiftaren och de nationella domstolarna åsidosatt unionsrätten))

(2017/C 014/11)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Bruxelles

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fernand Ullens de Schooten

Motpart: État belge

Domslut

Unionsrätten ska tolkas så, att en medlemsstats bestämmelser om utomobligatoriskt ansvar för skada som vållats till följd av ett åsidosättande av unionsrätten är inte tillämpliga beträffande en skada som en enskild påstår sig ha lidit på grund av ett påstått åsidosättande av en grundläggande frihet enligt artiklarna 49, 56 eller 63 FEUF genom en nationell lagstiftning som är tillämplig utan åtskillnad på medborgarna i denna stat och medborgare i andra medlemsstater, när det, i en situation där omständigheterna i alla avseenden är begränsade till en medlemsstat, inte finns något samband mellan saken eller omständigheterna i det nationella målet och dessa artiklar.


(1)  EUT C 279, 24.8.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/9


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Sø- og Handelsretten – Danmark) – Ferring Lægemidler A/S, som för talan för Ferring BV mot Orifarm A/S

(Mål C-297/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Varumärken - Direktiv 2008/95/EG - Artikel 7.2 - Läkemedel - Parallellimport - Avskärmning av marknader - Nödvändigt att ompaketera varan som är försedd med varumärket - Läkemedel som släpps ut på exportmarknaden och importmarknaden av varumärkesinnehavaren i samma slags förpackningar))

(2017/C 014/12)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Sø- og Handelsretten

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ferring Lægemidler A/S, som för talan för Ferring BV

Motpart: Orifarm A/S

Domslut

Artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel som företas av en parallellimportör, när importören har paketerat om läkemedlet i en ny yttre förpackning och på denna på nytt anbringat varumärket, när, läkemedlet i fråga kan marknadsföras i importlandet – som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 – i samma förpackning som den förpackning i vilken denna vara marknadsförs i exportlandet – som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – och importören inte har visat att den importerade varan endast kan marknadsföras på en begränsad del av marknaden i importlandet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.


(1)  EUT C 294, 7.9.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/10


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Marc Soulier, Sara Doke mot Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

(Mål C-301/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Immateriell och industriell äganderätt - Direktiv 2001/29/EG - Upphovsrätt och närstående rättigheter - Artiklarna 2 och 3 - Rätt till mångfaldigande och rätt till överföring till allmänheten - Räckvidd - ”Icke tillgängliga” böcker som inte eller inte längre är föremål för publikation - Nationell lagstiftning som ger en upphovsrättsorganisation rätt att digitalt utnyttja icke tillgängliga böcker för kommersiellt bruk - Presumtion om upphovsmännens samtycke - Avsaknad av en mekanism som säkerställer att varje enskild upphovsman informeras på ett effektivt sätt))

(2017/C 014/13)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Marc Soulier, Sara Doke

Svarande: Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication,

Ytterligare deltagare i rättegången: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert m.fl.

Domslut

Artikel 2 a och artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas på så sätt att de utgör hinder för att en nationell lagstiftning, som den i det nationella målet, överlåter åt en godkänd upphovsrättsorganisation att utöva rätten att tillåta mångfaldigande och överföring till allmänheten i digital form av så kallade icke tillgängliga böcker, det vill säga böcker som publicerats i Frankrike före den 1 januari 2001 och som inte längre sprids kommersiellt eller publiceras i tryckt eller digital form, samtidigt som upphovsmän eller rättighetshavare till dessa böcker kan invända mot eller förhindra detta utövande på de villkor som anges i denna lagstiftning.


(1)  EUT C 294, 7.9.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/11


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État – Frankrike) – Eco-Emballages SA mot Sphère France SAS m.fl. (C-313/15), Melitta France SAS m.fl. mot Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15)

(Förenade målen C-313/15 och C-530/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Artikel 3 - Förpackningar och förpackningsavfall - Begrepp - Rullar, tuber och cylindrar på vilka produkter av böjligt material är upprullade (”hylsor”) - Direktiv 2013/2/EU - Giltighet - Europeiska kommissionens ändring av förteckningen med belysande exempel i bilaga I till direktiv 94/62/EG - Felaktig tolkning av begreppet förpackning - Åsidosättande av genomförandebefogenheterna))

(2017/C 014/14)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de commerce de Paris, Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

(Mål C-313/15)

Kärande: Eco-Emballages SA

Svarande: Sphère France SAS, Carrefour Import SAS, SCA Tissue France SAS, Melitta France SAS, SCA Hygiène Products SAS, Wepa France SAS, tidigare Wepa Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Délipapier SAS, Scamark SAS, CMC France SARL, Schweitzer SAS, Paul Hartmann SA, Wepa France SAS, tidigare Wepa Lille SAS, Système U Centrale Nationale SA, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS

ytterligare deltagare i rättegången: Group’Hygiène syndicat professionnel (C-313/15)

(Mål C-530/15)

Klagande: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier SAS, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Kimberly-Clark SAS, Wepa France SAS, tidigare Lucart France, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products SAS, SCA Tissue France SAS, Group’Hygiène syndicat professionnel

Motpart: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

ytterligare deltagare i rättegången: Industrie Cartarie Tronchetti France SAS

Domslut

Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG av den 11 februari 2004 ska tolkas så, att hylsor som har formen av rör, tuber eller cylindrar runt vilka produkter av böjligt material är upprullade, och som säljs till konsumenter, utgör förpackningar i den mening som avses i denna bestämmelse.


(1)  EUT C 294, 7.9.2015.

EUT C 414, 14.12.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/12


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court of the United Kingdom – Förenade kungariket) – The Queen, på begäran av: Timothy Martin Hemming, med firman ”Simply Pleasure Ltd.” m.fl. mot Westminster City Council

(Mål C-316/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Frihet att tillhandahålla tjänster - Direktiv 2006/123/EG - Artikel 13.2 - Tillståndsförfaranden - Begreppet kostnader som de kan medföra))

(2017/C 014/15)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: The queen, på begäran av: Timothy Martin Hemming, med firman ”Simply Pleasure Ltd.”, James Alan Poulton, Harmony Ltd, Gatisle Ltd, med firman ”Janus”, Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd, Swish Publications Ltd

Svarande: Westminster City Council

ytterligare deltagare i rättegången: The Architects’ Registration Board, The Solicitors’ Regulation Authority, The Bar Standards Board, The Care Quality Commission, The Farriers’ Registration Council, The Law Society, The Bar Council, The Local Government Association, Her Majesty’s Treasury

Domslut

Artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden ska tolkas så, att den utgör hinder för att det under sådana omständigheter som dem i målet vid den nationella domstolen uppställs krav på betalning, i samband med att en ansökan om tillstånd eller förnyelse av tillstånd lämnas in, av en avgift som till en del avser att täcka kostnader för administration av och tillsyn enligt det berörda tillståndssystemet, även om denna del återbetalas för det fall att ansökan avslås.


(1)  EUT C 311, 21.9.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/13


Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Stadt Wiener Neustadt mot Niederösterreichische Landesregierung

(Mål C-348/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt - Direktiv 85/337/EEG - Direktiv 2011/92/EU - Tillämpningsområde - Begreppet ”särskild nationell lagstiftning” - Utebliven miljökonsekvensbedömning - Slutgiltigt tillstånd - Legalisering i efterhand avseende den omständigheten att någon miljökonsekvensbedömning inte gjorts - Samarbetsprincipen - Artikel 4 FEU))

(2017/C 014/16)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stadt Wiener Neustadt

Motpart: Niederösterreichische Landesregierung

ytterligare deltagare i rättegången: .A.S.A. Abfall Service AG

Domslut

Artikel 1.5 i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997, ska tolkas så, att ett projekt som omfattas av en sådan lagbestämmelse som den som är aktuell i det nationella målet – som föreskriver att projekt som blivit föremål för ett beslut som antagits i strid med skyldigheten att genomföra en miljökonsekvensbedömning, beträffande vilket beslut talefristen har löpt ut, ska anses ha lagenligen beviljats tillstånd – inte undantas från tillämpningsområdet för nämnda direktiv. Unionsrätten utgör hinder mot en sådan lagbestämmelse såvitt bestämmelsen föreskriver att en föregående miljökonsekvensbedömning ska anses ha genomförts för ett sådant projekt.


(1)  EUT C 363, 3.11.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/13


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Österrike) – Wolfgang Schmidt mot Christiane Schmidt

(Mål C-417/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EU) nr 1215/2012 - Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område - Tillämpningsområde - Artikel 24 led 1 första stycket - Exklusiv behörighet avseende sakrätt i fast egendom - Artikel 7 led 1 a - Särskilda behörighetsregler för talan som avser avtal - Talan som avser ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet och att inskrivningen av äganderätten i fastighetsregistret ska raderas))

(2017/C 014/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Wolfgang Schmidt

Motpart: Christiane Schmidt

Domslut

Bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att en talan om ogiltigförklaring av en gåva av en fastighet på grund av givarens bristande rättshandlingsförmåga inte omfattas av den exklusiva behörigheten för domstolen i den medlemsstat där egendomen är belägen enligt artikel 24 led 1 i denna förordning, utan av den särskilda behörigheten i artikel 7 led 1 a i samma förordning.

En talan om att inskrivningen i fastighetsregistret av gåvomottagarens äganderätt ska raderas omfattas av den exklusiva behörigheten i artikel 24 led 1 i samma förordning.


(1)  EUT C 363, 3.11.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/14


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – Odvolací finanční ředitelství mot Pavlína Baštová

(Mål C-432/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 2.1 c - Begreppet ”tillhandahållande av tjänster mot ersättning” - En beskattningsbar person ställer en häst till en kapplöpningsarrangörs förfogande - Bedömning av ersättningen - Avdragsrätt för kostnader knutna till att förbereda den beskattningsbara personens hästar för kapplöpningar - Allmänna omkostnader kopplade till den samlade ekonomiska verksamheten - Bilaga III, punkt 14 - Reducerad mervärdesskattesats som är tillämplig på rätten att utnyttja sportanläggningar - Tillämplighet på driften av ett kapplöpningsstall - Transaktion som består av ett enda tillhandahållande eller av flera fristående tillhandahållanden))

(2017/C 014/18)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Pavlína Baštová

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Odvolací finanční ředitelství

Motpart: Pavlína Baštová

Domslut

1)

Artikel 2.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att det inte utgör ett tillhandahållande mot ersättning i den mening som avses i denna bestämmelse när en hästägare, som är en beskattningsbar person avseende mervärdesskatt, ställer en häst till en kapplöpningsarrangörs förfogande i syfte att hästen ska delta i en kapplöpning, om detta varken medför betalning av startpengar för deltagande eller någon annan direkt betalning och endast ägarna till de hästar som har placerat sig i kapplöpningen erhåller prispengar, oavsett om prispengarna är bestämda i förväg eller inte. Ett sådant ställande till förfogande av en häst utgör däremot ett tillhandahållande mot ersättning om det medför att arrangören betalar en ersättning som är oberoende av hästens placering i kapplöpningen.

2)

Direktiv 2006/112 ska tolkas så, att – under förutsättning att kostnaderna hänförliga till respektive transaktion har ett direkt och omedelbart samband med den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet – det föreligger rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt vad gäller transaktioner som avser förberedelsen inför och deltagandet i kapplöpningar av hästar som tillhör en beskattningsbar person som föder upp och tränar såväl sina egna hästar som andras hästar, på den grunden att de kostnader som är hänförliga till dessa transaktioner ingår i de allmänna omkostnaderna för vederbörandes ekonomiska verksamhet. Detta kan vara fallet om de kostnader som sålunda har uppkommit hänför sig till kapplöpningshästar som verkligen är avsedda att säljas eller om dessa hästars deltagande i kapplöpningar ur en objektiv synvinkel är ett sätt att främja den ekonomiska verksamheten, något som det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

För det fall en sådan avdragsrätt föreligger ska de prispengar som den beskattningsbara personen i förekommande fall har erhållit till följd av att en av vederbörandes hästar har placerat sig i en kapplöpning inte ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatten.

3)

Artikel 98 i direktiv 2006/112, jämförd med punkt 14 i bilaga III till detta direktiv, ska tolkas så, att ett enda sammansatt tillhandahållande av tjänster, bestående av olika delar, vilka bland annat avser träningen av hästar, utnyttjandet av sportanläggningar, uppstallning av hästarna, utfordring och annan hästskötsel, inte kan omfattas av den reducerade mervärdesskattesatsen när utnyttjandet av sportanläggningar i den mening som avses i punkt 14 i bilaga III till direktivet och träningen av hästarna utgör två likvärdiga beståndsdelar i det sammansatta tillhandahållandet eller när träningen av hästarna utgör den huvudsakliga beståndsdelen i tillhandahållandet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma.


(1)  EUT C 371, 9.11.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/15


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – J.J. de Lange mot Staatssecretaris van Financiën

(Mål C-548/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Principerna om likabehandling och om förbud mot diskriminering på grund av ålder - Direktiv 2000/78/EG - Likabehandling i arbetslivet - Artiklarna 2, 3 och 6 - Tillämpningsområde - Särbehandling på grund av ålder - Nationell lagstiftning som begränsar avdragsrätten för utbildningskostnader efter en viss ålder - Tillträde till yrkesutbildning))

(2017/C 014/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: J.J. de Lange

Motpart: Staatssecretaris van Financiën

Domslut

1)

Artikel 3.1 b i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att skattebestämmelser såsom de i det nationella målet, enligt vilka en persons kostnader för yrkesutbildning behandlas olika i skattehänseende beroende på personens ålder, omfattas av det direktivets materiella tillämpningsområde om de syftar till att främja ungas tillträde till utbildning.

2)

Artikel 6.1 i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för skattebestämmelser såsom de i det nationella målet, vilka under vissa förutsättningar låter personer under 30 års ålder dra av hela kostnaden för yrkesutbildning från sin beskattningsbara inkomst, medan denna avdragsrätt är begränsad för personer över den åldern, förutsatt att dessa bestämmelser kan motiveras på ett objektivt och rimligt sätt av ett berättigat sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiskt mål och att sättet att nå detta mål är lämpligt och nödvändigt. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida så är fallet i det nationella målet.


(1)  EUT C 38, 1.2.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/16


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot Krzysztof Marek Poltorak

(Mål C-452/16 PPU) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande - Polissamarbete och straffrättsligt samarbete - Europeisk arresteringsorder - Rambeslut 2002/584/RIF - Artikel 1.1 - Begreppet rättsligt avgörande - Artikel 6.1 - Begreppet utfärdande rättslig myndighet - Europeisk arresteringsorder som utfärdats av Rikspolisstyrelsen (Sverige) för verkställighet av ett fängelsestraff))

(2017/C 014/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Openbaar Ministerie

Motpart: Krzysztof Marek Poltorak

Domslut

Begreppet rättslig myndighet enligt artikel 6.1 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, i dess ändrade lydelse enligt rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009, är ett självständigt unionsrättsligt begrepp, och denna artikel 6.1 ska tolkas så, att en polismyndighet, såsom Rikspolisstyrelsen (Sverige), inte omfattas av begreppet utfärdande rättslig myndighet enligt denna bestämmelse, vilket innebär att den europeiska arresteringsorder som polismyndigheten har utfärdat för verkställighet av en frihetsberövande påföljd inte kan anses utgöra ett rättsligt avgörande enligt artikel 1.1 i rambeslut 2002/584, i dess ändrade lydelse enligt rambeslut 2009/299.


(1)  EUT C 383, 17.10.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/17


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder avseende Halil Ibrahim Özçelik

(Mål C-453/15 PPU) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande - Polissamarbete och straffrättsligt samarbete - Europeisk arresteringsorder - Rambeslut 2002/584/RIF - Artikel 8.1 c - Begreppet ”arresteringsorder” - Självständigt unionsrättsligt begrepp - Nationell arresteringsorder som utfärdats av en polismyndighet och bekräftats av en åklagare i lagföringssyfte))

(2017/C 014/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Part i målet vid den nationella domstolen

Halil Ibrahim Özçelik

Domslut

Artikel 8.1 c i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, i dess ändrade lydelse enligt rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009, ska tolkas på så sätt att en bekräftelse från en åklagarmyndighet, såsom bekräftelsen i det nationella målet, av en nationell arresteringsorder som dessförinnan utfärdats av en polismyndighet i lagföringssyfte, ska anses utgöra ett ”rättsligt beslut” i den bestämmelsens mening.


(1)  EUT C 383, 17.10.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/17


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 november 2016 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Amsterdam – Nederländerna) – Verkställighet av en europeisk arresteringsorder som utfärdats mot Ruslanas Kovalkovas

(Mål C-477/16 PPU) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förfarande för brådskande mål om förhandsavgörande - Polissamarbete och straffrättsligt samarbete - Europeisk arresteringsorder - Rambeslut 2002/584/RIF - Artikel 1.1 - Begreppet rättsligt avgörande - Artikel 6.1 - Begreppet utfärdande rättslig myndighet - Europeisk arresteringsorder som utfärdats av Republiken Litauens justitieministerium för verkställighet av ett fängelsestraff))

(2017/C 014/22)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Openbaar Ministerie

Motpart: Ruslanas Kovalkovas

Domslut

Begreppet rättslig myndighet enligt artikel 6.1 i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, i dess ändrade lydelse enligt rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009, är ett självständigt unionsrättsligt begrepp, och denna artikel 6.1 ska tolkas så, att den utgör hinder för att ett organ inom den verkställande makten, såsom justitieministeriet i Republiken Litauen, utses till utfärdande rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.1, vilket innebär att den europeiska arresteringsorder som detta organ har utfärdat för verkställighet av en frihetsberövande påföljd inte kan anses utgöra ett rättsligt avgörande i den mening som avses i artikel 1.1 i rambeslut 2002/584, i dess ändrade lydelse enligt rambeslut 2009/299.


(1)  EUT C 383, 17.10.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/18


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15) mot Administración del Estado

(Förenade målen C-369/15 till C-372/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 99 i domstolens rättegångsregler - System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser i Europeiska unionen - Direktiv 2003/87/EG - Artikel 10a - Metod för gratis fördelning av utsläppsrätter - Beräkning av den enhetliga sektorsövergripande faktorn - Beslut 2013/448/EU - Artikel 4 - Bilaga II - Giltighet - Tillämpning av den enhetliga sektorsövergripande faktorn på anläggningar vid vilka det finns stor risk för kolsutsläpp - Beslut 2011/278/EU - Artikel 10.9 - Giltighet))

(2017/C 014/23)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)

Motpart: Administración del Estado

Ytterligare deltagare i rättegången: Repsol Petróleo SA BP Oil España SAU (C-371/15)

Avgörande

1)

Det framgår varken av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009, jämförda med artikel 15.3 i kommissionens beslut 2011/287/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG eller av kommissionens beslut 2013/448/EU av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG att Europeiska kommissionen vid fastställandet av de sammanlaga utsläppsrätterna för växthusgaser ska bortse från andra utsläpp hänförliga till värmeproducerande anläggningar.

2)

Prövningen av den tredje frågan har inte visat någon omständighet som påverkar giltigheten av artikel 15.3 i beslut 2011/287.

3)

Prövningen av den fjärde frågan har inte visat någon omständighet som påverkar giltigheten av artikel 10.9 första stycket i beslut 2011/278.

4)

Artikel 4 i bilaga II till beslut 2013/448 ogiltigförklaras.

5)

Verkan av ogiltigförklaringen av artikel 4 i bilaga II till beslut 2013/448 begränsas så att ogiltigförklaringen först får rättsverkningar efter tio månader från tidpunkten för meddelandet av dom av den 28 april 2016, Borealis Polyolefine m. fl. (förenade målen C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 och C-391/14 – C-393/14, EU:C:2016:311), för att möjliggöra för Europeiska kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder och att giltigheten av de åtgärder som vidtas inom denna frist med stöd av de ogiltigförklarade bestämmelserna inte kan ifrågasättas.


(1)  EUT C 311, 21.09.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/19


Överklagande ingett den 24 juni 2016 av 100 % Capri Italia Srl av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 april 2016 i mål T-198/14, 100 % Capri Italia mot EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

(Mål C-351/16 P)

(2017/C 014/24)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: 100 % Capri Italia Srl (ombud: advokaterna P. Pozzi, G. Ghisletti, F. Braga)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI)

Genom beslut av den 10 november 2016 avvisade domstolen (sjunde avdelningen) överklagandet och slog fast att 100 % Capri Italia Srl skulle bära sina rättegångskostnader.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte dei Conti (Italien) den 12 oktober 2016 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mot Francesco Faggiano

(Mål C-524/16)

(2017/C 014/25)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte dei Conti

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Motpart: Francesco Faggiano

Tolkningsfrågor

1)

Ska unionsrätten, närmare bestämt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 (1) av den 14 juni 1971 och rådets förordning (EG) nr 1606/98 (2) av den 29 juni 1998, tolkas så, att ansökan om sammanläggning av försäkringsavgifter inbetalda till olika pensionskassor, i synnerhet i hemlandet och i en annan EU-medlemsstat, inte kan inges av en person som redan uppbär pension?

2)

Utgör artikel 49.1 b ii i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 hinder för en nationell bestämmelse, som till exempel den italienska i artikel 71 i lag nr 388 av den 23 december 2000, enligt vilken ansökan om sammanläggning av försäkringsavgifter inbetalda till olika pensionskassor, i synnerhet i hemlandet och i en annan EU-medlemsstat, endast får inges av personer som ännu inte har fått rätt till pension från någon pensionskassa?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1 s. 57)

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 i syfte att utvidga denna till att omfatta särskilda system för offentligt anställda (EGT L 209, s. 1)


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal) den 13 oktober 2016 – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. mot Autoridade da Concorrência

(Mål C-525/16)

(2017/C 014/26)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Motpart: Autoridade da Concorrência

Annan deltagare i rättegången: GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Tolkningsfrågor

1)

Om det i ett påföljdsförfarande föreligger bevis eller indicier för faktiska omständigheter avseende att ett företag med en dominerande ställning eventuellt har tillämpat diskriminerande priser gentemot ett av företagen i återförsäljningsledet till skada för detta företag jämfört med dess konkurrenter, krävs då, för att detta beteende ska kunna anses ge upphov till en konkurrensnackdel i den mening som avses i artikel 102[.2] c FEUF, att det görs en ytterligare bedömning av hur allvaret, relevansen eller betydelsen av dessa effekter på konkurrensställningen och/eller det berörda företagets konkurrensförmåga, särskilt vad gäller dess förmåga att bära den ökade kostnaden för grossisttjänsten?

2)

Om det i ett påföljdsförfarande föreligger bevis eller indicier för att en diskriminerande prissättning som tillämpats av ett företag med dominerande ställning har haft en betydligt mindre betydelse för de burna kostnaderna, de förvärvade intäkterna och den gjorda vinsten för den berörda återförsäljaren, är det då förenligt med artikel 102[.2] c FEUF och med domarna British Airways (1) och Clearstream (2) att anse att det inte finns några indicier för missbruk av en dominerande ställning eller för ett förbjudet beteende?

3)

Eller är det tvärtom så, att denna omständighet inte är tillräcklig för att det ska vara uteslutet att kvalificera beteendet som ett missbruk av en dominerande ställning och som ett förbjudet beteende enligt artikel 102[.2] c FEUF, utan endast har betydelse för bedömningen av ansvarets omfattning eller för bestämmandet av vilken påföljd det företag som gjort sig skyldigt till missbruket ska åläggas?

4)

Ska uttrycket ”varigenom dessa får en konkurrensnackdel” i artikel 102[.2] c FEUF tolkas så, att det innebär ett krav på att den fördel som diskrimineringen ger upphov till i sin tur ska motsvara en viss lägsta procentandel i det berörda företagets kostnadsstruktur?

5)

Ska uttrycket ”varigenom dessa får en konkurrensnackdel” i artikel 102[.2] c FEUF tolkas så, att det innebär ett krav på att den fördel som diskrimineringen ger upphov till i sin tur ska motsvara en viss minsta skillnad mellan de genomsnittliga kostnader som konkurrenterna har haft för den aktuella grossisttjänsten?

6)

Kan uttrycket ”varigenom dessa får en konkurrensnackdel” i artikel 102[.2] c FEUF tolkas så, att det innebär ett krav på att den fördel som diskrimineringen ger upphov till i sin tur ska motsvara, med avseende på den aktuella marknaden och tjänsten, högre värden än de som angetts i … tabellerna 5, 6 och 7, vid bedömningen av huruvida beteendet är förbjudet?

7)

För det fall att någon av frågorna 4–6 ska besvaras jakande, hur ska då den nedre gränsen för nackdelen i fråga om kostnadsstrukturen eller i fråga om de genomsnittliga kostnaderna för de konkurrerande företagen i återförsäljningsledet bestämmas?

8)

När den nedre gränsen har bestämts, innebär den omständigheten att denna inte är uppnådd för vart och ett av de aktuella åren att man kan underlåta att tillämpa den i domen Clearstream fastslagna presumtionen att ”när ett företag som har ett faktiskt monopol på marknaden i föregående led tillämpar olika priser för likvärdiga tjänster gentemot en handelspartner och detta pågår utan avbrott under fem år, måste detta ha gett upphov till en konkurrensnackdel för nämnda handelspartner”? (3)


(1)  C-95/04 P, EU:C:2007:166

(2)  T-301/04, EU:T:2009:317

(3)  Punkterna 194 och 195.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/21


Talan väckt den 12 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-526/16)

(2017/C 014/27)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Owsiany-Hornung och C. Zadra)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2.1, 4.2 och 4.3 i direktiv 2011/92 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, (1) jämfört med bilagorna II och III till detta direktiv, genom att – med undantag för borrning i vattentäkter, områden med skyddade sötvattenförekomster och naturskyddsområden i form av nationalparker, naturreservat, landskapsparker och Natura 2000-områden och sådana områdens yttre skyddszoner, där man ska pröva nödvändigheten av miljökonsekvensbedömningar vid borrning på ett djup från och med 1 000 meter – undanta projekt där man medelst borrning letar efter eller undersöker mineralfyndigheter ner till ett djup på 5 000 meter från förfarandet för prövning av nödvändigheten av en miljökonsekvensbedömning, i det att det för borrningar utanför vattentäkter, områden med skyddade sötvattenförekomster och olika anförda naturskyddsområden jämte i sådana områdens yttre skyddszoner fastställts ett för förfarandet föreskrivet gränsvärde, varvid man inte beaktar alla väsentliga urvalskriterier som anges i bilaga III till direktivet, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen gör gällande att Republiken Polen har åsidosatt artiklarna 2.1, 4.2 och 4.3 i direktiv 2011/91, jämfört med bilagorna II och III till direktivet.

Enligt artikel 2.1 i direktiv 2011/92 ska medlemsstaterna ”vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medför en betydande miljöpåverkan bland annat på grund av deras art, storlek eller lokalisering blir föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras påverkan innan tillstånd ges”.

Enligt artikel 4.2 i direktiv 2011/92 ska medlemsstaterna, i varje enskilt fall eller utifrån av medlemsstaterna fastställda gränsvärden eller kriterier (det vill säga inom ramen för en ”screening”), avgöra om projekt som omfattas av bilaga II till direktivet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning.

Enligt artikel 4.3 i direktiv 2011/92 ska, vid granskning från fall till fall eller fastställande av gränsvärden eller kriterier för ”screeningen”, ”de relevanta urvalskriterier som fastställs i bilaga III beaktas”.

Borrning där man letar efter och undersöker mineralfyndigheter omfattas av bilaga II till direktiv 2011/92 då det rör sig om ”djupborrning” i den mening som avses i punkt 2 d i bilagan.

Detta är fråga om projekt, beträffande vilka det utifrån en helhetsbedömning inte går att säga att de inte har någon betydande miljöpåverkan.

Medlemsstaterna ska se till att dessa projekt underkastas en ”screening”, med beaktande av de väsentliga kriterier som anges i bilaga III till direktiv 2011/92.

De nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2011/92 med den polska rättsordningen, utesluter emellertid projekt där man medelst borrning letar efter eller undersöker mineralfyndigheter ner till ett djup på 5 000 meter från ”screening”-förfarandet (dock med undantag för borrning i så kallat känsliga områden, det vill säga i vattentäkter, områden med skyddade sötvattenförekomster och naturskyddsområden i form av nationalparker, naturreservat, landskapsparker och Natura 2000-områden och sådana områdens yttre skyddszoner, där ”screening”-förfarandet ska tillämpas vid borrning på ett djup från och med 1 000 meter).

Detta innebär att den övervägande delen av de borrningar, där man letar efter eller undersöker mineralfyndigheter, som vidtas utanför de ”känsliga områdena” undantas från ”screening”-förfarandet.

Att dessa borrningar undantas på detta sätt, utan att man beaktar de i bilaga III till direktiv 2011/92 angivna väsentliga kriterierna, utgör enligt kommissionen ett åsidosättande av artiklarna 2.1, 4.2 och 4.3 i direktiv 2011/92, jämfört med bilagorna II och III till direktivet.


(1)  EUT L 26, 2011, s. 1.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av des Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 14 oktober 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Mål C-527/16)

(2017/C 014/28)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Motparter: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungs-anstalt

Tolkningsfrågor

1)

Gäller den i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), föreskrivna bindande verkan för handlingar i den mening som avses i artikel 19.2 i förordning (EG) nr 987/2009, även vid ett domstolsförfarande i den mening som avses i artikel 267 FEUF?

2)

Om fråga 1 besvaras jakande:

a)

Gäller nämnda bindande verkan även efter ett förfarande vid den administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen som varken har lett fram till en överenskommelse eller till att de omtvistade handlingarna dragits tillbaka?

b)

Gäller denna bindande verkan även om en A1-handling utfärdas först efter det att den mottagande medlemsstaten formellt har fastställt den obligatoriska försäkringen i enlighet med sin lagstiftning? Gäller den bindande verkan i dessa fall även retroaktivt?

3)

För det fall den bindande verkan av handlingar i den mening som avses i artikel 19.2 i förordning (EG) nr 987/2009 under vissa förutsättningar är begränsad:

Strider det mot det förbud mot att ersätta en person, såsom föreskrivs i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 883/2004, när ersättningen inte äger rum genom en utsändning från samma arbetsgivare, utan från en annan arbetsgivare? Har det därvid betydelse

a)

huruvida denna arbetsgivare har sitt säte i samma medlemsstat som den första arbetsgivaren eller

b)

huruvida det föreligger kopplingar i fråga om personal och/eller i organisatoriskt hänseende mellan den första och den andra utsändande arbetsgivaren?


(1)  EUT L 284, s. 1.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 17 oktober 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès mot Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Mål C-528/16)

(2017/C 014/29)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès

Motpart: Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Tolkningsfrågor

1.

Ska de organismer som har erhållits genom mutagenes anses utgöra genetiskt modifierade organismer, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 (1), trots att de enligt artikel 3 och bilaga I B till direktivet inte omfattas av de krav som föreskrivs för utsättning och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer? Kan särskilt metoderna för mutagenes, bland annat de nya metoderna för styrd mutagenes där gentekniska förfaranden används, betraktas som en av de metoder som anges i bilaga I A till vilken det hänvisas i artikel 2 i direktivet? Ska artiklarna 2 och 3 och bilagorna I A och I B till direktivet av den 12 mars 2001 följaktligen tolkas så, att samtliga genetiskt modifierade organismer och frösorter, eller enbart organismer som har erhållits genom konventionella metoder för slumpmässig mutagenes genom joniserande strålning eller behandling med kemiska mutagena ämnen som fanns innan direktivet antogs, är undantagna från kraven på försiktighetsåtgärder, miljökonsekvensbedömningar och spårbarhet?

2.

Ska de sorter som har erhållits genom mutagenes anses utgöra sorter som är genetiskt modifierade, i den mening som avses i artikel 4 i direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (2), som inte är undantagna från de krav som föreskrivs i direktivet? Är tillämpningsområdet för detta direktiv tvärtom identiskt med det som följer av artiklarna 2 och 3 och bilaga I B till direktivet av den 12 mars 2001 och undantas även de sorter som har erhållits genom mutagenes från de krav som föreskrivs för införande av genetiskt modifierade sorter i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter i direktivet av den 13 juni 2002?

3.

Ska artiklarna 2 och 3 och bilaga I B till direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, i den del mutagenes undantas från tillämpningsområdet för de krav som föreskrivs i direktivet, anses utgöra åtgärder för fullständig harmonisering som innebär ett förbud för en medlemsstat att låta genetiskt modifierade organismer, som har erhållits genom mutagenes, omfattas av de krav som föreskrivs i direktivet eller andra krav, eller har medlemsstaterna vid införlivandet av dessa bestämmelser ett utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller att fastställa den ordning som ska vara tillämplig på de organismer som har erhållits genom mutagenes?

4.

Kan giltigheten av artiklarna 2 och 3 och bilagorna I A och I B till direktiv 2001/18 av den 12 mars 2001 ifrågasättas med hänsyn till försiktighetsprincipen som garanteras i artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i den del genetiskt modifierade organismer som har erhållits genom mutagenes undantas från kraven på försiktighetsåtgärder, miljökonsekvensbedömningar och spårbarhet, med hänsyn till utvecklingen av gentekniska förfaranden, till uppkomsten av nya växtsorter genom dessa metoder och till den nu rådande vetenskapliga osäkerheten vad gäller dels deras inverkan dels deras eventuella negativa effekter för miljön och människors och djurs hälsa?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG – Kommissionens uttalande (EUT L 106, s. 1).

(2)  Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EUT L 193, s. 1).


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/24


Talan väckt den 18 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-530/16)

(2017/C 014/30)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Mölls och J. Hottiaux

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (1)

genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att garantera säkerhetsmyndighetens oberoende i förhållande till andra järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, sökande och upphandlande enheter, och

genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att garantera utredningsorganets oberoende i förhållande till andra järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har anfört att Republiken Polen inte på ett korrekt sätt har införlivat principen om utredningsorganets oberoende (närmare bestämt Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych; PKBWK), i polsk lagstiftning, vad gäller organisation, rättslig struktur och beslutsfattande, i enlighet med artikel 21.1 i förordning nr 2004/49/EG. PKBWK har inte nått den nivå som skänker den detta oberoende. Kommissionen har riktat kritik mot den omständigheten att PKBWK är en integrerad den av transportministeriet utan någon garanti vad gäller dess oberoende i förhållande till detta ministerium eller till infrastrukturförvaltaren. Dessutom agerar inte PKBWK i eget namn, och transportministeriet utser och avsätter chefen för PKBWK, biträdande chef samt sekreterare och permanenta och icke permanenta ledamöter. Transportministeriet har inte heller, via ett tillämpligt system, ställt tillräckliga medel till förfogande för PKBWK så att det kan utöva sina uppdrag.

Kommissionen har också kritiserat Republiken Polen för att ha införlivat artikel 16.1 i förordning nr 2004/49/EG felaktigt genom att inte ha garanterat säkerhetsmyndighetens (närmare bestämt Przezes Urzędu Transportu Kolejowego) oberoende vad gäller organisation, rättslig struktur och beslutsfattande i förhållande till järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, sökande och upphandlande enheter.


(1)  EUT L 164, 2004, s. 44.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/25


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 26 oktober 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag m.fl./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Mål C-542/16)

(2017/C 014/31)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson

Svarande: Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Tolkningsfrågor

1)

a)

Omfattar IMD-direktivet (1) verksamhet där försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att få till stånd ett verkligt försäkringsavtal? Har det någon betydelse om frånvaron av sådan avsikt har förelegat redan före eller först efter det att verksamheten har inletts?

b)

Har det – i den situation som avses i 1 a) – någon betydelse om förmedlaren vid sidan om den fiktiva verksamheten också har bedrivit en verklig försäkringsförmedlingsverksamhet?

c)

Har det – alltjämt i den situation som avses i 1 a) – någon betydelse att verksamheten till det yttre framstått för kunden som förberedande arbete inför ingående av försäkringsavtal? Har kundens uppfattning, välgrundad eller ogrundad, om huruvida det varit fråga om försäkringsförmedling någon betydelse?

2)

a)

Reglerar IMD-direktivet sådan rådgivning, ekonomisk eller annan, som lämnas i anslutning till förmedlingen av en försäkring men som inte i sig tar sikte på själva tecknandet eller upprätthållandet av ett försäkringsavtal? Vad gäller i det hänseendet särskilt beträffande rådgivning rörande placering av ett kapital inom ramen för en kapitalförsäkring?

b)

Omfattas sådan rådgivning som avses i 2 a), när den definitionsmässigt utgör investeringsrådgivning enligt MiFID-direktivet (2), också eller i stället av bestämmelserna i det direktivet? Om sådan rådgivning också omfattas av MiFID-direktivet, ska något regelverk tillämpas framför det andra?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, s. 3)

(2)  Europa Parlamentets och Rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, s. 1)


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/26


Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 28 oktober 2016 – Marcandi Limited, med firma ”Madbid” mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-544/16)

(2017/C 014/32)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Marcandi Limited, med firma ”Madbid”

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Tolkningsfrågor

Fråga 1

Innebär en riktig tolkning av artiklarna 2.1, 24, 62, 63, 65 och 73 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, med beaktande av omständigheterna i det nationella målet, att:

(a)

Madbids utfärdande av poäng till användare i utbyte mot betalning i pengar:

(i)

utgör en ”transaktion i ett tidigare skede” av det slag som fastställts av EU-domstolen i punkterna 23–43 [i dom av den 16 december 2010, MacDonald Resorts Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, C-270/09, EU:C:2010:780] och som faller utanför tillämpningsområdet för artikel 2.1, eller

(ii)

ett tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i artikel 2.1 c, nämligen tilldelandet av rätten att delta i nätauktioner,

(b)

om tilldelandet av rätten att delta i nätauktioner är ett tillhandahållande av tjänster från Madbids sida, är det då fråga om ett tillhandahållande ”mot ersättning” i den mening som avses i artikel 2.1 c, i form av betalning (det vill säga de pengar Madbid tar emot från en användare i utbyte mot poäng),

(c)

blir svaret på fråga (b) annorlunda om betalningen för poängen också ger användaren rätten att förvärva varor till samma värde om vederbörande inte vinner auktionen,

(d)

om Madbid inte tillhandahåller tjänster mot ersättning när bolaget mot betalning i pengar utfärdar poäng till sina användare, utför bolaget ett sådant tillhandahållande vid något annat tillfälle,

och vilka principer ska tillämpas för att besvara dessa frågor?

Fråga 2

Vilken är, enligt en riktig tolkning av artiklarna 2.1, 14, 62, 63, 65, 73 och 79 b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt och med beaktande av omständigheterna i det nationella målet, den ersättning, i den mening som avses i artiklarna 2.1 a och 73, som Madbid erhåller i utbyte mot de leveranser av varor som bolaget gör till användare?

I synnerhet och med beaktande av svaret på fråga 1:

(a)

Utgör de pengar som en användare betalar Madbid för poäng en ”förskottsbetalning” för en leverans av varor, i den mening som avses i artikel 65, vilket innebär att mervärdesskatten är ”utkrävbar” vid mottagandet av betalningen och att den betalning som Madbid tar emot från användaren utgör ersättning för en leverans av varor,

(b)

om en användare köper varor genom funktionerna Buy Now (Köp nu) eller Earned Discount (Intjänad rabatt), utgör värdet av de poäng som använts för att lägga bud vid auktioner, och som när budet inte är vinnande medför att ”Intjänad rabatt” skapas eller att ”Köp nu”-priset minskas:

(i)

en ”prisreduktion” i den mening som avses i artikel 79.b, vilket innebär att den ersättning som utges för Madbids leverans av varor är de pengar som användaren faktiskt betalar till Madbid vid tidpunkten för köpet av varorna och inget annat, eller

(ii)

ingår värdet av poängen i ersättningen för leveransen av varor, vilket innebär att ersättningen för Madbids leverans av varor inbegriper såväl de pengar som användaren betalat till Madbid vid tidpunkten för köpet av varorna, som de pengar som användaren betalat för poäng som använts för att lägga bud som inte lett till någon auktionsvinst,

(c)

om en användare utnyttjar rätten att köpa varor efter att ha vunnit en nätauktion, är ersättningen för leveransen av dessa varor det vinnande auktionspriset (plus frakt- och administrationskostnader) och inget annat, eller ingår värdet på de poäng som den som vann auktionen använde för att lägga bud i auktionen också i ersättningen för Madbids leverans av dessa varor till användaren,

eller vilka principer ska tillämpas för att besvara dessa frågor?

Fråga 3

I ett fall där två medlemsstater behandlar en transaktion olika i mervärdesskattehänseende, i vilken utsträckning ska domstolarna i en medlemsstat i samband med tolkningen av relevanta bestämmelser i unionsrätten och i nationell rätt beakta det önskvärda i att förhindra:

(a)

att transaktionen dubbelbeskattas, och/eller

(b)

att transaktionen undgår beskattning,

och vilken betydelse har principen om skatteneutralitet för denna fråga?


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/28


Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 28 oktober 2016 – Kubota (UK) Limited och EP Barrus Limited mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-545/16)

(2017/C 014/33)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kubota (UK) Limited och EP Barrus Limited

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Tolkningsfrågor

1)

Är kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/221 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen ogiltig i den mån de fordon som anges i förordningen klassificeras enligt KN-nummer 8704 21 91, i stället för KN-nummer 8704 10?

2)

Närmare bestämt är kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/221 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen ogiltig i den mån den felaktigt begränsar räckvidden av undernummer 8704-10, tar hänsyn till otillåtna omständigheter, är inbördes motstridig, inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till de förklarande anmärkningarna, KN-nummer och de allmänna bestämmelserna för tolkning av KN och/eller inte tar hänsyn till de relevanta krav som fastställts i EU-domstolens praxis i fråga om KN-nummer 8704 10?


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/28


Överklagande ingett den 16 november 2016 av x av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål T-386/14, Fih Holding and Fih Erhvervsbank mot kommissionen

(Mål C-579/16 P)

(2017/C 014/34)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, K. Blanck-Putz, A. Bouchagiar)

Övriga parter i målet: FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2016 i mål C-386/14, Fih Holding och Fih Erhvervsbank mot kommissionen, vilken delgavs kommissionen dagen efter,

själv pröva talan i första instans och ogilla den, och

förplikta sökanden i första instans och motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Klaganden yrkar alternativt att domstolen ska:

upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 16 september 2016 , i mål C-386/14, Fih Holding och Fih Erhvervsbank mot kommissionen, vilken delgavs kommissionen dagen efter,

återförvisa målet till tribunalen för prövning av den andra grunden i första instans, och

förordna om att beslutet om rättegångskostnader ska anstå.

Grunder och huvudargument

Tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att kommissionen, vid bedömningen av huruvida agerandet år 2012 utgjorde statligt stöd, borde ha tillämpat kriteriet borgenär i en marknadsekonomi vad beträffar de kostnader som Danmark skulle ha haft om landet inte vidtagit dessa åtgärder. Denna tribunalens slutsats utgör ett rättsligt fel, eftersom de ifrågavarande kostnaderna är en direkt följd av det statliga stöd som Danmark tidigare beviljat FIH, och det framgår tydligt av domstolens fasta praxis att kommissionen inte ska beakta sådana kostnader när den undersöker huruvida en medlemsstat har agerat som en marknadsekonomisk aktör skulle har gjort.


Tribunalen

16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/30


Tribunalens dom av den 23 november 2016 – Ipatau mot rådet

(Förenade målen T-694/13 och T-2/15) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Vitryssland - Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser - Restriktioner med avseende på inresa i och transitering genom unionen - Sökandens namn anges fortfarande i förteckningen över berörda personer - Rätten till försvar - Motiveringsskyldighet - Oriktig bedömning - Proportionalitet))

(2017/C 014/35)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vadzim Ipatau (Minsk, Vitryssland) (ombud: advokaten M. Michalauskas)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: F. Naert och B. Driessen)

Saken

Talan som väckts med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av rådets beslut 2013/534/Gusp av den 29 oktober 2013 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 288, 2013, s. 69), rådets genomförandeförordning (EU) nr 1054/2013 av den 29 oktober 2013 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 288, 2013, s. 1), rådets beslut 2014/750/Gusp av den 30 oktober 2014 om ändring av rådets beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 311, 2014, s. 39), och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1159/2014 av den 30 oktober 2014 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland (EUT L 311, 2014, s. 2, och rättelse i EUT L 367, 2014, s. 126), såvitt dessa rättsakter avser sökanden.

Domslut

1)

Talan ogillas i båda målen.

2)

Vadzim Ipatau ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 93, 29.3.2014.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/30


Tribunalens dom av den 23 november 2016 – Alsteens mot kommissionen

(Mål T-328/15 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tillfälligt anställda - Förnyelse av avtal - Begränsning av tidslängden för förnyelse av avtal - Rätten till försvar))

(2017/C 014/36)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall, G. Berscheid och T. Bohr, därefter G. Berscheid och T. Bohr)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) meddelade den 21 april 2015, Alsteens/kommissionen (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31) med yrkande om att den domen ska upphävas.

Domslut

1)

Den dom som Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) meddelade den 21 april 2015, Alsteens/kommissionen (F-87/12 RENV, EU:F:2015:31) upphävs i den mån personaldomstolen ogillade talan på den första och den tredje grund som åberopades i första instans, och skadeståndstalan.

2)

Kommissionens invändning om rättegångshinder vid personaldomstolen avslås.

3)

Europeiska kommissionens beslut av den 18 november 2011 ogiltigförklaras i den mån det begränsade tiden för förlängning av Geoffroy Alsteens avtal som tillfälligt anställd till den 31 mars 2012.

4)

Målet hänskjuts till en annan av tribunalens avdelningar än den som har prövat förevarande överklagande för prövning av Geoffroy Alsteens skadeståndsyrkanden.

5)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 279, 24.8.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/31


Tribunalens beslut av den 24 november 2016 – CG mot EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Mål T-349/15) (1)

((Unionsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som unionsvarumärke av figurmärket P PRO PLAYER - De äldre unions- och nationella varumärkena P och P PROTECTIVE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 014/37)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsberg, Tyskland) (ombud: advokaten T. Körber)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Stoyanova-Valchanova och M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (ombud: advokaterna O. Günzel och V. Ahmann)

Saken

Överlagande av det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 28 april 2015 (ärende R 2439/2014-4) i ett invändningsförande mellan Perry Ellis International Group Holding och CG Verwaltungsgesellschaft.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

CG Verwaltungsgesellschaft mbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har åsamkats Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Perry International Holdings Ltd.


(1)  EUT C 294, 7.9.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/32


Tribunalens dom av den 24 november 2016 – SeNaPro mot EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn)

(Mål T-769/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av EU-varumärket Dolokorn - Det äldre EU-ordmärket DOLOPUR - Relativt registreringshinder - Förväxlingsrisk - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 014/38)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: SeNaPro GmbH (Pommelsbrunn, Tyskland) (ombud: advokat A. Schröder)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: E. Strittmatter och A. Folliard–Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Paltentaler Splitt & Marmorwerke GmbH (Rottenmann, Österrike) (ombud: advokat C. Ofner)

Saken

Talan som väckts mot det beslut som fattats av EUIPOs första överklagandenämnd den 23 oktober 2015 (ärende R 2643/2014-1), angående ett invändningsförfarande mellan Paltentaler Splitt & Marmorwerke och SeNaPro.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

SeNaPro GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 78, 29.2.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/32


Tribunalens beslut av den 8 november 2016 – Apcoa Parking Holdings mot EUIPO (PARKWAY)

(Förenade målen T-268/15 och T-272/15) (1)

((EU-varumärke - Ansökningar om registrering som EU-varumärken av figur- och ordmärkena PARKWAY - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund))

(2017/C 014/39)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Apcoa Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Tyskland) (ombud: advokat A. Lohmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: H. Kunz)

Saken

Två överklaganden av två beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 25 mars 2015 (ärendena R 2063/2014-4 och R 2062/2014-4) om ansökningar om registrering som EU-varumärken av figur- och ordmärkena PARKWAY.

Avgörande

1)

Överklagandena ogillas.

2)

Apcoa Parking Holdings GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 245, 27.7.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/33


Tribunalens beslut av den 26 oktober 2016 – Vitra Collections mot EUIPO – Consorzio Origini (form av en stol)

(Mål T-455/15) (1)

((EU-varumärke - Ogiltighetsförfarande - Återkallelse av begäran om ogiltigförklaring - Anledning saknas att döma i saken))

(2017/C 014/40)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Vitra Collections AG (Muttenz, Schweiz) (ombud: advokaterna V. von Bomhard och J. Fuhrmann)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: inledningsvis P. Bullock, därefter D. Hanf, och avslutningsvis D. Hanf och S. Bonne)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Consorzio Origini per l’Internazionalizzazione (Florens, Italien) (ombud: advokat S. Rizzo)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 18 mars 2015 (ärende R 664/2011 5), om ett ogiltighetsförfarande mellan Consorzio Origini och Vitra Collections AG.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Vitra Collections AG och Consorzio Origini per I’Internazionalizzazione ska bära sina egna rättegångskostnader, och ersätta hälften var av de rättegångskostnader som Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har haft.


(1)  EUT C 320, 28.9.2015.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/34


Tribunalens beslut av den 9 november 2016 – Jenkinson mot rådet m.fl.

(Mål T-602/15) (1)

((Skiljedomsklausul - Personal vid unionens internationella uppdrag - På varandra följande tidsbegränsade anställningskontrakt - Talan om skadestånd - Uppenbart att tribunalen saknar behörighet - Uppenbart att talan ska ogillas))

(2017/C 014/41)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Liam Jenkinson (Killarney, Irland) (ombud: advokaterna N. de Montigny och J. N. Louis)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: A. Vitro och M. Bishop), Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och S. Bartelt), Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt, E. Chaboureau och G. Pasqualetti), Eulex Kosovo (ombud: advokaterna D. Fouquet och E. Raoult)

Saken

I första hand, en talan enligt artikel 272 FEUF om dels omvandling av sökandens kontraktsanställning till en tillsvidareanställning och ersättning för den skada sökanden anser sig ha lidit till följd av ett felaktigt användande av på varandra följande tillsvidareanställningar och en felaktig uppsägning, dels fastställande av att rådet, kommissionen och utrikestjänsten behandlat sökanden på ett diskriminerande sätt och, som följd därav, förpliktande för dessa institutioner att utge skadestånd, samt, i andra hand, en talan som grundas på de europeiska institutionernas utomobligatoriska skadeståndsansvar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Liam Jenkinson ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 90, 7.3.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/34


Tribunalens beslut av den 12 oktober 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry m.fl. mot kommissionen

(Mål T-41/16) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Ansökan om registrering av en skyddad ursprungsbeteckning ”Halloumi” eller ”Hellim” - Skrivelser från kommissionen angående sökandenas deltagande i invändningsförfarandet i samband med registreringsförfarandet - Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas - Avvisning))

(2017/C 014/42)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cyprus Turkish Chamber of Industry (Nicosia, Cypern), Animal Breeders and Producers Association (Nicosia), Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd (Nicosia), Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association (Nicosia), Fatma Garanti (Güzelyurt) (ombud: B. O’Connor, solicitor, samt advokaterna S. Gubel och E. Bertolotto)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Lewis, P. Aalto och J. Guillem Carrau)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av två skrivelser från Europeiska kommissionen av den 18 november 2015 (Ref.Ares (2015) 5171539) och av den 15 januari 2016 (Ref.Ares (2016) 220922) angående sökandenas deltagande i invändningsförfarandet i samband med förfarandet för registrering av osten ”halloumi/hellim” som skyddad ursprungsbeteckning.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Det saknas anledning att pröva de interventionsansökningar som ingetts av Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Republiken Cypern.

3)

Cyprus Turkish Chamber of Industry, Animal Breeders and Producers Association, Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association och Fatma Garanti ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen, även kostnaderna med anledning av det interimistiska förfarandet.

4)

Cyprus Turkish Chamber of Industry, Animal Breeders and Producers Association, Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd, Süt Urünleri İmalatçulari Birliği Milk Processors Association, Fatma Garanti, kommissionen, rådet, parlamentet och Republiken Cypern ska bära sina egna kostnader med anledning av interventionsansökningarna.


(1)  EUT C 118, 4.4.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/35


Tribunalens beslut av den 27 oktober 2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest m.fl. mot kommissionen

(Mål T-116/16) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Statligt stöd - Bolagsskatt - Stöd som Belgien beviljat belgiska hamnar - Skrivelse från kommissionen i vilken medlemsstaten informeras om att lämpliga åtgärder troligen kommer att antas - Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas - Avvisning))

(2017/C 014/43)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgien), Port autonome de Namur (Namur, Belgien), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgien), Port autonome de Liège (Liège, Belgien), Région wallonne (Belgien) (ombud: advokaten J. Vanden Eynde)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Noë och B. Stromsky)

Saken

Talan om ogiltigförklaring enligt artikel 263 FEUF av det beslut som påstås föreligga avseende statligt stöd SA.38393 (2015/E) – beskattning av hamnar i Belgien, i en bilaga till kommissionens skrivelse av den 22 januari 2016, i vilken Konungariket Belgien informeras om att lämpliga åtgärder troligen kommer att antas.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, Port autonome de Namur, Port autonome de Charleroi, Port autonome de Liège och Région wallonne ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 175, 17.5.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/36


Överklagande ingett den 29 juli 2016 – The Regents of the University of California mot CPVO – Nador Cott Protection och CVVP (Tang Gold)

(Mål T-405/16)

(2017/C 014/44)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: The Regents of the University of California (Riverside, California, Amerikas förenta stater) (ombud: advokaterna J. Muñoz-Delgado Mérida, S. Poza Martínez, M. Esteve Sanz och J. Lissen Arbeloa)

Motpart: Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

Motpart vid överklagandenämnden: Nador Cott Protection SARL (Saint-Raphaël, Frankrike) och Club de Variedades Vegetales Protegidas (Valencia, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid CPVO

Innehavare av den omtvistade växtförädlarrätten: Klaganden

Omtvistad växtförädlarrätt: Gemenskapens växtförädlarrätt nr EU 38924, växtsort: Tang Gold, art: Citrus reticulata Bianco

Överklagat beslut: Beslut meddelat av växtsortsmyndighetens överklagandenämnd den 29 april 2016 i ärende A006/2014

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

tillerkänna växtsorten Nadorcott, såvitt avser kännetecken nr 68 i protokoll CPVO-TP 201/2, uttrycksgraden ”mycket hög” tillsammans med betyget 9 eller, i andra hand, uttrycksgraden ”hög” tillsammans med betyget 7, och tillse att denna klassificering återfinns i rapporten avseende skillnader i förhållande till besläktade växtsorter, som omfattas av den officiella beskrivningen av växtsorten Tang Gold,

ange att det föreligger uppenbara skillnader mellan växtsorterna Tang Gold och Nadorcott vad beträffar kännetecknen 5, 6, 14, 15, 16, 37, 50, 60 och 65 i protokollet CPVO-TP 201/2, fastställa denna omständighet och göra en rättelse i rapporten avseende skillnader i förhållande till besläktade växtsorter, som omfattas av den officiella beskrivningen av växtsorten Tang Gold, så att dessa skillnader anges.

Grunder

Åsidosättande av artiklarna 57, 62, 67, 75 och 81 i förordning nr 2100/94.

Åsidosättande av artikel 49 i förordning nr 874/2009.

Felaktig tolkning av IVIA-rapporten med rubriken ”Betydelse av minskningen av innehållet av kärnor genom inducerad mutagenes”.

Kännetecken nr 68 är inte beroende av miljörelaterade villkor.

De uppgifter som UCR tillhandahåller avseende antalet kärnor som växtsorten Nadorcott innehåller kan jämföras.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/37


Överklagande ingett den 30 september 2016 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 juli 2016 i mål F-91/15 – AV mot kommissionen

(Mål T-701/16 P)

(2017/C 014/45)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr och C. Ehrbar)

Övrig part i målet: AV (Cadrezzate, Italien)

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till personaldomstolen i första instans,

förordna att frågan om rättegångskostnader anstår.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden två grunder.

1.

Första grunden: felaktig rättstillämpning

Genom den första grunden har klaganden gjort gällande att personaldomstolen gjorde sig skyldig till två fall av felaktig rättstillämpning. För det första ogiltigförklarade personaldomstolen det omtvistade beslutet, det vill säga kommissionens beslut av den 16 september 2016, att, med tillämpning av bestämmelsen om medicinskt förbehåll enligt artikel 32 i Anställningsvillkoren för övriga anställda, inte bevilja klaganden invaliditetsersättning, trots att ogiltigförklaring av ett beslut på grund av att principen om iakttagande av skälig tidsfrist åsidosatts endast kan ske i undantagsfall. För det andra ansåg personaldomstolen felaktigt att den omständigheten att det tagit orimligt lång tid att anta beslutet, påverkade beslutets själva innehåll. Klaganden har dessutom invänt mot att den skulle ha åsidosatt motiveringsskyldigheten i detta avseende.

2.

Andra grunden: felaktig rättstillämpning.

Genom den andra grunden har klaganden gjort gällande personaldomstolen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning, såvitt den överklagade domen åsidosätter principen om rättskraft genom att ha ogiltigförklarat det omtvistade beslutet på grundval av den omständigheten att de administrativa förfarandena som ansetts ta orimligt lång tid befunnits påverka beslutets innehåll.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/37


Talan väckt den 25 oktober 2016 – Vincenti mot EUIPO

(Mål T-747/16)

(2017/C 014/46)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Guillaume Vincenti (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara EUIPO:s beslut att inte fastställa att sökanden är permanent oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter samt dess vägran att slå fast att sökanden ska pensioneras.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Svaranden har åsidosatt de relevanta bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, nämligen artiklarna 7–9, 13, 33 och 78, samt artiklarna 13–16 i bilaga VIII till dessa tjänsteföreskrifter och särskilt artikel 53 i tjänsteföreskrifterna.

2.

Andra grunden: Svaranden har åsidosatt sitt förvaltaruppdrag och principen om god förvaltningssed (artiklarna 41.1, 41.2 a, b och c i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna), liksom även sökandens processuella rättigheter, bland annat genom att basera det angripna beslutet på felaktiga uppgifter.

3.

Tredje grunden: Svaranden har åsidosatt artikel 3.1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Till stöd för de ovan angivna grunderna anför sökanden framför allt att tillsättningsmyndigheten helt saknar utrymme för eget skön inom ramen för invaliditetsförfarandet enligt de relevanta bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna när det gäller huruvida den ska erkänna att en tjänsteman är permanent oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter, då beslutet från invaliditetskommittén är bindande, och att, även om tillsättningsmyndigheten ansågs förfoga över ett utrymme för eget skön inom detta förfarande, det i sökandens fall inte förelåg något skäl till att inte erkänna vederbörandes permanenta arbetsoförmåga.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/38


Talan väckt den 28 oktober 2016 – Novolipetsk Steel mot kommissionen

(Mål T-752/16)

(2017/C 014/47)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PAO Novolipetsk Steel (Lipetsk, Ryssland) (ombud: advokaterna B. Evtimov och D. O’Keeffe)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1328 av den 29 juli 2016 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Folkrepubliken Kina och Ryska federationen, offentliggjord i EUT L 210 den 4 augusti 2016, i dess helhet i den mån som det påverkar sökanden,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång, inklusive rätten att försvara sig, principen om parternas likställdhet i processen och principen om god förvaltning.

2.

Andra grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 18 i förordning nr 1225/2009 (1) , artikel 6.8 i och bilaga II till WTO ADA (2) och proportionalitetsprincipen samt gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning genom att betrakta sökanden som en icke samarbetsvillig tillverkare och genom att använda tillgängliga uppgifter.

3.

Tredje grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 3.2 och 3.5 i förordning nr 1225/2009 och artikel 3.1 i WTO ADA, missuppfattade bevisning och gjorde sig skyldig till uppenbart oriktiga bedömningar genom att felbedöma skadeindikatorerna och genom att inte göra en objektiv undersökning av unionsindustrins tillstånd.

Sökanden har anfört att kommissionen uteslutande beaktade utvalda ekonomiska indikatorer på unionsindustrins tillstånd och ignorerade nyckelindikatorer vilka skulle ha gett en annan mera positiv bild av unionsindustrins tillstånd.

Sökanden har vidare anfört att kommissionen agerade partiskt genom att gynna de egna slutsatserna om skada och missuppfattade bevisningen genom att inte undersöka den berörda produktens ”fria” och ”företagsinterna” marknader såsom en helhet, i strid med institutionens skyldighet att genomföra en objektiv granskning enligt artikel 3.2 i förordning nr 1225/2009.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 3.7 i förordning nr 1225/2009 genom att felbedöma orsakssambandet mellan den påstått dumpade importen och unionsindustrins tillstånd. Sökanden har vidare anfört att kommissionen åsidosatte sin skyldighet att inte tillskriva den påstått dumpade importen andra faktorer vilka orsakade skada och förbisåg andra faktorer vilka tillsammans och var för sig kunde bryta orsakssambandet.

5.

Femte grunden: Kommission fastställde felaktigt nivån för undanröjande av skada, med åsidosättande av artiklarna 2.9 och 9.4 i förordning nr 1225/2009 och genom att göra en uppenbart felaktig bedömning. Sökanden har särskilt gjort gällande att kommissionen fastställde en orimlig och överdriven vinstmarginal för unionsindustrin och gjorde en uppenbart oriktig bedömning genom att, med avseende på skademarginalen, analogt tillämpa sådana justeringar för rimliga försäljnings- och administrationskostnader, allmänna kostnader samt vinst för en icke närstående importör som föreskrivs i artikel 2.9 i förordning nr 1225/2009.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, s. 51).

(2)  WTO:s antidumpningsavtal.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/39


Talan väckt den 28 oktober 2016 – Severstal mot kommissionen

(Mål T-753/16)

(2017/C 014/48)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PAO Severstal (Cherepovets, Ryssland) (ombud: B. Evtimov, advokat och D. O’Keeffe, Solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1328 av den 29 juli 2016 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i, bland annat, Ryska federationen, publicerad i EUT L 210, 4.8.2016, i dess helhet såvitt den avser sökanden,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna avseende förevarande förfarande.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Genom den första grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte grundförordningen (1), artikel 6.8 och bilaga II i ADA (2), genom att anse att sökanden är en delvis icke samarbetsvillig tillverkare och tillämpade föreliggande omständigheter, samt gjorde sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning. Enligt sökanden var följderna av att sökanden var delvis icke samarbetsvillig uppenbart oskäliga med hänsyn till de begränsade brister som konstaterats.

2.

Andra grunden: Genom den andra grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte sökandens rätt till en rättvis rättegång och rätt till försvar genom att begränsa sökandens möjlighet att försvara sig mot kommissionens slutsatser som gick sökanden emot. Enligt sökanden avisade eller bortsåg kommissionen från varje ytterligare uppgift från sökanden beträffande dess status som delvis icke samarbetsvillig.

3.

Tredje grunden: Genom den tredje grunden har sökanden gjort gällande att sedan kommissionen åsidosatt artikel 2.3, artikel 2.4, gjort en felaktig tolkning av artikel 2.9 och gjort sig skyldig till uppenbart oriktiga bedömningar, fastställde kommissionen en felaktig dumpningsmarginal enligt artikel 2.12 i grundförordningen, samt att kommissionen underlät att göra en rättvis jämförelse i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen.

4.

Fjärde grunden: Genom den fjärde grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte artikel 3.2 och artikel 3.5 i grundförordningen och artikel 3.1 i ADA, missbedömde den förebringade bevisningen och gjorde sig skyldig till uppenbart oriktiga bedömningar genom att felaktigt bedöma skadeindikatorerna och genom att underlåta att göra en objektiv granskning av industrins tillstånd inom unionen. Enligt sökanden förlitade sig kommissionen enbart på utvalda ekonomiska indikatorer avseende industrins tillstånd inom unionen och bortsåg från väsentliga indikatorer som skulle ha visat på ett annat, mer positivt tillstånd hos industrin inom unionen. Sökanden har även gjort gällande att kommissionen intog en partisk hållning som gynnade dess slutsatser avseende skadan och missuppfattade den förebringade bevisningen genom att underlåta att undersöka den berörda produktens ”fria” och ”företagsinterna” marknader som en helhet för samtliga indikatorer, samt genom att välja att göra en separat ”trestegs-bedömning” som förvanskade den sammantagna bedömningen.

5.

Femte grunden: Genom den femte grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen åsidosatte artikel 3.7 i grundförordningen genom att göra en felaktig bedömning av kausalsambandet mellan den påstådda dumpad import och industrins tillstånd inom unionen. Sökanden har även hävdat att kommissionen åsidosatte sin skyldighet att inte tillskriva den dumpade importen andra skadefaktorer och att den bortsåg från andra faktorer som sammantaget och var för sig kunde bryta kausalsambandet.

6.

Sjätte grunden: Genom den sjätte grunden har sökanden gjort gällande att kommissionen felaktigt fastställde nivån för undanröjande av skada, i strid med artikel 2.9 och artikel 9.4 i grundförordningen och därmed gjorde sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning. Enligt sökanden fastställde kommissionen i synnerhet en oskälig och överdriven vinstmarginal för industrin inom unionen och gjorde sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning genom att, avseende skademarginalen, analogt tillämpa en justering för försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst för en icke närstående importör, enligt artikel 2.9 i grundförordningen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 2009, s. 51)..

(2)  WTO:s antidumpningsavtal.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/40


Överklagande ingett den 2 november 2016 – Oakley mot EUIPO – Xuebo Ye (Återgivning av en ellipsformad silhuett)

(Mål T-754/16)

(2017/C 014/49)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokaterna E. Ochoa Santamaría och V. Rodríguez Pombo)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Xuebo Ye (Wenzhou, Kina)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (Återgivning av en ellipsformad silhuett) –Registreringsansökan nr 13 088 191

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 31 augusti 2016 i ärende R 2608/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

fastställa att överklagandet – samtliga handlingar och kopior – kan upptas till prövning,

godta den bevisning som ingetts,

bifalla överklagandet, ogiltigförklara det överklagade beslutet och fastställa att registrering av EU-varumärke nr 13 088 191 ska nekas med tillämpning av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/41


Talan väckt den 31 oktober 2016 – ArcelorMittal Belval & Differdange och ThyssenKrupp Steel Europe mot Echa

(Mål T-762/16)

(2017/C 014/50)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Luxemburg) och ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Tyskland) (ombud: advokaterna H. Scheidmann och M. Kottmann)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Echas beslut av den 26 september 2016 (referens ATD/52/2016),

alternativt ogiltigförklara Echas beslut av den 19 augusti 2016 (referens ATD/52/2016) i den del som sökandenas ansökan om tillgång till handlingarna avseende dem avslås, och

förplikta Echa att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 4.2 första strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/2001

Sökandena anser att Echa tillämpade ovannämnda bestämmelse felaktigt i det överklagade beslutet genom att felaktigt fastställa att ekonomiska intressen skulle urholkas av att ett utlämnade. Sökandena anser också att beslutet åsidosätter tyngre vägande allmänintressen.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 41.2 andra strecksatsen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Sökandena anser att ovannämnda bestämmelse åsidosätts genom det överklagande beslutet och att, i motsats till vad som anges i det beslutet, handlingarna till vilka tillgång begärts ingår bland handlingarna som avser sökandena och därför inte är undantagna från den bestämmelsens tillämpningsområde.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/42


Talan väckt den 3 november 2016 – Paulini mot ECB

(Mål T-764/16)

(2017/C 014/51)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Jörn Paulini (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 15 december 2015, i dess ändrade lydelse av den 10 februari 2016, med uppgift om sökandens ersättning enligt den årliga översynen av löner och ersättningar (ASBR) för år 2015,

tillerkänna sökanden skadestånd för materiell skada i enlighet med vad som redogjorts för i punkterna 99 – 103 i ansökan,

tillerkänna sökanden skadestånd för den ideella skada vederbörande lidit beräknat till10 000 euro,

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Genom den första grunden har sökanden gjort gällande att 2015 års ASBR är rättsstridig såtillvida den åsidosätter principen om icke-diskriminering, artikel 51 i tjänsteföreskrifterna, samt artiklarna 12 och 21 i Europeiska unionens stadga. I andra hand att det angripna beslutet är rättsstridigt såtillvida det åsidosätter riktlinjerna för 2015 års ASBR och är behäftat med en uppenbart oriktig bedömning.

Sökanden anser att riktlinjerna för 2015 års ASBR är rättsstridiga såtillvida de missgynnar personal som är begränsat tillgängliga inom deras verksamhetsområden på grund av orsaker som objektivt sett ligger utom deras kontroll, såsom sjukfrånvaro, deltidsarbete på grund av en funktionsnedsättning eller tid avsatt till aktiviteter inom personalkommittén (eller en kombination av dessa faktorer), i förhållande till kollegor som är tillgängliga för heltidsarbete inom sina verksamhetsområden. Det angripna beslutet, som antogs på grundval av de rättsstridiga riktlinjerna för ASBR är således också rättsstridigt.

För det fall att riktlinjerna för 2015 års ASBR befinns lagenliga anför sökanden i andra hand att det angripna beslutet likväl åsidosatte dessa riktlinjer såtillvida sökandens frånvaroperioder tillämpades på ett diskriminerande sätt i hans fall, och de borde dessutom ha tillämpats som en positiv beteendeattityd med en gynnande effekt på ASBR-ersättningen. Samtliga faktorer som ska bedömas i enlighet med riktlinjerna för 2015 års ASBR borde uppenbart ha resulterat i en högre ASBR-ersättning.

2.

Andra grunden: Genom den andra grunden har sökanden gjort gällande att, med beaktande av hur formeln för tid avsatt till personalrepresentativ verksamhet tillämpades, är det angripna beslutet rättsstridigt såtillvida det inte justerade för sjukfrånvaro och därmed åsidosatte beslutet av den 18 december 2008, principen om icke-diskriminering, artiklarna 12 och 21 i Europeiska unionens stadga, samt artikel 51 i tjänsteföreskrifterna. För det fall att beslutet av den 18 december 2008 inte gör det möjligt att justera för sjukfrånvaro anför sökanden i andra hand att beslutet av den 18 december 2008 är rättsstridigt i det avseendet.

Sökanden anser att ECB skulle ha justerat för sökandens sjukfrånvaro, såsom framgår av vederbörandes tidsrapportering för januari och februari 2015, när ECB beräknade sökandens ASBR-ersättning för verksamheten som personalrepresentant med tillämpning av formeln som framgår av beslutet av den 18 december 2008 på ASBR formeln för personal i förhållande till deras personalrepresentativa verksamhet.

För det fall att beslutet av den 18 december 2008 inte medför en sådan möjlighet har klaganden i andra hand gjort gällande att beslutet är rättsstridigt i detta avseende, då medlemmar i personalkommittén vars tidsupplägg behövde omfördelas på grund av hälsorelaterad frånvaro missgynnas i förhållande till heltidsarbetande kollegor, trots att de ger likvärdiga prestationer och resultat, och förfördelas på grund av deras delaktighet i personalkommittén

3.

Tredje grunden: Genom den tredje grunden har sökanden gjort gällande, angående den praxis som består i att avrunda, ett åsidosättande av ECB:s beslut av den 18 december 2008 såvitt beslutet av den 18 december 2008 inte ger någon möjlighet för medlemmar av personalkommittén att avrunda. I andra hand, för det fall att beslutet av den 18 december 2008 ger en möjlighet för medlemmar av personalkommittén att avrunda, är beslutet uppenbart omotiverat och bristfälligt i det avseendet.

Genom det andra yrkandet bestred sökanden att beslutet av den 18 december 2008 var lagenligt för det fall att beslutet ska tolkas som att det inte gör det möjligt att justera för sökandens sjukfrånvaro vid tillämpningen av den formel som fastställts för att beräkna ASBR-ersättning. Genom det yrkandet bestred sökanden beslutets laglighet endast i det avseendet. Dessutom tillämpar ECB en praxis bestående i att runda av det resultat som formeln ger, för att sedan omvandla det till grader, och därefter omvandla dessa avrundade grader till procent återigen för att fastställa den löneökning som den anställde ska erhålla.

Sökanden invänder mot denna praxis, som inte har något rättsligt stöd i det tillämpliga regelverket och i synnerhet inte i beslutet av den 18 december 2008. I andra hand, för det fall att beslutet av den 18 december 2008 ger en möjlighet för medlemmar av personalkommittén att avrunda, är beslutet rättsstridigt i det avseendet eftersom det är uppenbart omotiverat och bristfälligt.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/44


Talan väckt den 7 november 2016 – Picard mot kommissionen

(Mål T-769/16)

(2017/C 014/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maxime Picard (Hettange-Grande, Frankrike) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet om fastställande i förväg av vissa aspekter av sökandens pensionsrättigheter eller underlåtenheten att anta ett sådant beslut som krävs enligt tjänsteföreskrifterna, som resulterar av det meddelande som sökanden den 4 januari 2016 tillställdes av chefen för sektor 001 ”Pensioner”, vid enhet 4 vid Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO), och genom vilket sökande – som svar på den fråga vederbörande ställt samma dag – underrättades om att hans pensionsrättigheter hade ändrats till följd av hans återanställning i tjänstegrupp II med verkan från och med den 1 juni 2014, då pensionsåldern för honom ändrades till 66 år och intjäningsgraden i fråga om pensioner ändrades till 1,8 procent från och med den 1 juni 2014, och

i mån av behov ogiltigförklara beslutet av den 26 juli 2016, fattat av direktören för Direktorat E vid kommissionens generaldirektoraret för personalfrågor, i den mån det beslutet innebär att sökandens klagomål av den 1 april 2006 (som riktar sig mot det beslut eller avsaknaden av beslut som resulterar av meddelandet av den 4 januari 2016) i första hand avvisas på grund av att det saknas en rättsakt som går honom emot, och i andra hand avslås på grund av det är ogrundat, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en grund, nämligen felaktig rättstillämpning och åsidosättande av artikel 77 andra och femte stycket i tjänsteföreskrifterna, samt artiklarna 21 andra stycket, 22.1 andra stycket i bilaga XIII, som är tillämpliga enligt artikel 109 i anställningsvillkoren för övriga anställda. Kritiken avser meddelandet av den 4 januari 2016, då det datum för inträde i tjänst som beaktades vid tillämpning av anställningsvillkoren för övriga anställda var den 1 juni 2014, det vill säga dagen för ikraftträdandet för det avtal genom vilket sökanden togs upp i tjänstegrupp II med tillämpning av artikel 87.4 i anställningsvillkoren för övriga anställda, trots att rätt datum borde ha varit den 1 juli 2008, det vill säga den dag då han för första gång trädde i tjänst vid kommissionen, i egenskap av kontraktsanställd i tjänstegrupp I.

Denna grund består av två delar:

Första delgrunden: Sektor 1 under enhet 4 vid Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO) och direktören för Direktorat E vid kommissionens generaldirektoraret för personalfrågor gjorde en felaktig bedömning när de, med motiveringen att det avtal av den 19 maj 2014 genom vilket sökanden hade tagits upp i tjänstegrupp II var nytt och hade gett upphov till en ny anställning, fann att artiklarna 21 andra stycket och 22.1 andra stycket i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna inte var tillämpliga på honom, med följden att däremot artikel 77 femte och andra stycket i tjänsteföreskrifterna var tillämpliga på honom, trots att det datum för inträde i tjänsten som avses i artiklarna 21 och 22 i bilaga XIII är dagen för den första anställningen.

Andra delgrunden: Sektor 1 under enheten vid Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO) och direktören för Direktorat E vid kommissionens generaldirektoraret för personalfrågor gjorde även en felaktig bedömning när de, med motiveringen att det avtal av den 19 maj 2014, genom vilket sökanden togs upp i tjänstegrupp II, utgjorde ett avbrott i hans karriär, fann att artiklarna 21 andra stycket och 22.1 andra stycket i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna inte var tillämpliga på honom, med följden att däremot artikel 77 femte och andra stycket i tjänsteföreskrifterna var tillämpliga på honom, trots att det avtalet ingår som ett led i hans karriär. Avtalet avsåg och ledde nämligen till en omklassificering utan någon förändring av tjänsten annat än i formellt hänseende.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/45


Överklagande ingett den 24 october 2016 – Toontrack Music mot EUIPO (EZMIX)

(Mål T-771/16)

(2017/C 014/53)

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Klagande: Toontrack Music AB (Umeå, Sverige) (ombud: advokaten L.-E. Ström)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid immaterialrättsmyndigheten

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”EZMIX” – Registreringsansökan nr 13 945 423

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid immaterialrättsmyndigheten den 27 juli 2016 i ärende R 2436/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i enlighet med artiklarna 7 (1)(b), 7 (1)(c), 7 (2), 43 och 65 av Rådets förordning (EG) Nr. 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU varumärken, och

förplikta immaterialrättsmyndigheten att ersätta klagandens rättegångskostnader och att EUIPO skall stå sina egna kostnader.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b, 7.1 c, 7.2 och 43 i förordning nr 207/2009.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/45


Överklagande ingett den 4 november 2016 – Isocell mot EUIPO – iCell (iCell.)

(Mål T-776/16)

(2017/C 014/54)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Tyskland) (ombud: advokaten C. Thiele)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: iCell AB (Älvdalen, Sverige)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”iCell” – Registreringsansökan nr 12 877 676

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 15 september 2016 i ärende R 2496/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det överklagade beslutet på så sätt att invändningen bifalls i sin helhet och ansökan om registrering av EU-varumärke nr 12 877 676 avslås, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/46


Överklagande ingett den 4 november 2016 – Isocell mot EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

(Mål T-777/16)

(2017/C 014/55)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Tyskland) (ombud: advokat C. Thiele)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: iCell AB (Älvdalen, Sverige)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”iCell. Insulation Technology Made in Sweden” – Registreringsansökan nr 12 882 023

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 28 juli 2016 i ärende R 181/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det överklagade beslutet på så sätt att invändningen bifalls i sin helhet och ansökan om registrering av EU-varumärke nr 12 882 023 avslås, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/46


Överklagande ingett den 7 november 2016 – Rühland mot EUIPO – 8 seasons design (Leuchten)

(Mål T-779/16)

(2017/C 014/56)

Överklagandet är avfattat på tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Lothar Rühland (Wendeburg, Tyskland) (ombud: advokaterna H. P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus och J. Engberding)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: 8 seasons design GmbH (Eschweiler, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av den omtvistade formgivningen: Klaganden

Omtvistad formgivning: Gemenskapsformgivning ”Leuchten” nr 1 402 341-0006

Överklagat beslut: Beslut meddelat av tredje överklagandenämnden vid EUIPO den 8 juli 2016 i ärende R 878/2015-3

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

avslå ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsformgivning nr 001042341-0006, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommit för klaganden med anledning av förfarandet vid överklagandenämnden.

Grund

Åsidosättande av artikel 25.1 b jämförd med artikel 6 i förordning nr 6/2002.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/47


Talan väckt den 9 november 2016 – Puma m.fl. mot kommissionen

(Mål T-781/16)

(2017/C 014/57)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Puma SE (Herzogenaurach, Tyskland) och 8 andra sökande (ombud: advokaten E. Vermulst)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1395 av den 18 augusti 2016 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och som tillverkas av Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import samt om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/14 (EUT L 225, 2016, s. 52),

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1647 av den 13 september 2016 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam och som tillverkas av Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd och dess närstående företag Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd samt om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/14 (EUT L 245, 2016, s. 16),

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1731 av den 28 september 2016 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Vietnam och som tillverkas av General Footwear Ltd (Kina), Diamond Vietnam Co Ltd och Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd och om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/14 (EUT L 262, 2016, s. 4), och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen var inte behörig att anta de omtvistade förordningarna.

2.

Andra grunden: Kommissionen har, i strid mot artikel 296 FEUF, inte angett den exakta rättsliga grunden för de omtvistade förordningarna och kommissionen har åsidosatt sökandenas rätt till försvar och rätt till effektivt domstolsskydd.

3.

Tredje grunden: Beslutet att återuppta det avslutade förfarandet rörande skor och att retroaktivt införa den utgångna antidumpningstullen gentemot sökandenas leverantörer i) saknar rättslig grund, bygger på en uppenbart felaktig tillämpning av artikel 266 FEUF och grundförordningen och strider mot nämnda förordning, ii) strider mot principerna om skydd för berättigade förväntningar, om rättssäkerhet och om förbud mot retroaktiv tillämpning, och iii) strider mot artikel 266 FEUF och mot artikel 5.4 FEU samt bygger på maktmissbruk från kommissionens sida.

4.

Fjärde grunden: Beslutet att återinföra antidumpningstullar genom de tre omtvistade förordningarna medför en diskriminerande behandling gentemot sökandena.

5.

Femte grunden: Kommissionens sätt att bedöma marknadsekonomin och sökandenas individuella anspråk är diskriminerande och innebär maktmissbruk från kommissionens sida.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/48


Talan väckt den 9 november 2016 – Timberland Europe mot kommissionen

(Mål T-782/16)

(2017/C 014/58)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Timberland Europe BV (Enschede, Nederländerna) (ombud: advokaten, E. Vermulst)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1395 av den 18 augusti 2016 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och som tillverkas av Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import samt om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/14 (EUT L 225, 2016, s. 52),

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1647 av den 13 september 2016 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Socialistiska republiken Vietnam och som tillverkas av Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd och dess närstående företag Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd samt om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/14 (EUT L 245, 2016, s. 16),

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1731 av den 28 september 2016 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Vietnam och som tillverkas av General Footwear Ltd (Kina), Diamond Vietnam Co Ltd och Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd och om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/14 (EUT L 262, 2016, s. 4), och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen hade för det första inte någon rättslig befogenhet att anta de omtvistade förordningarna.

2.

Andra grunden: Kommissionen har i strid med artikel 296 FEUF inte styrkt den specifika rättsliga grunden för antagande av de omtvistade förordningarna. Kommissionen har även åsidosatt sökandens rätt till försvar och rätt till ett effektivt domstolsskydd.

3.

Tredje grunden: Återupptagandet av det avslutade förfarandet avseende skodon och det retroaktiva påförandet av den antidumpningstull som löpt ut på sökandens leverantörer (i) har inte någon rättslig grund, grundas på ett uppenbart fel vid tillämpningen av artikel 266 FEUF och grundförordningen, kommissionens handlande i detta hänseende har även åsidosatt grundförordningen (ii) är inte förenligt med principen om berättigade förväntningar, rättssäkerhetsprincipen och principen om förbud mot retroaktiv verkan, och (iii) är inte förenligt med artikel 266 FEUF, åsidosätter artikel 5.4 och grundas på kommissionens maktmissbruk.

4.

Fjärde grunden: Sökanden gör gällande att det retroaktiva påförandet av tull genom de tre omtvistade förordningarna är diskriminerande i förhållande till sökanden.

5.

Femte grunden: Sökanden hävdar att bedömningen av marknadsekonomin och ansökningarna om individuell behandling från sökandens leverantörer var diskriminerande och grundades på kommissionens maktmissbruk.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/49


Talan väckt den 10 november 2016 – De Geoffroy m.fl. mot parlamentet

(Mål T-788/16)

(2017/C 014/59)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Dominique De Geoffroy (Bryssel, Belgien) och 14 andra personer (ombud: advokaterna N. de Montigny och J.-N. Louis)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara parlamentets Guidelines om ledighet (”Guidelines on leave”), vilka offentliggjordes den 21 mars 2016,

ogiltigförklara beslutet av den 13 juni 2016 om avslag på Stéphane Grosjeans ansökan om ledighet,

ogiltigförklara beslutet av den 12 april 2016 varigenom Françoise Joostens ansökan om ledighet bifölls, varvid de begärda lediga dagarna dock inkluderades i kvoten på 3,5 dagar,

ogiltigförklara beslutet av den 2 juni 2016 om avslag på Françoise Joostens ansökan om ledighet, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena sex grunder.

1.

Första grunden: Parlamentet har åsidosatt motiveringsskyldigheten, eftersom det har underlåtit att besvara sökandenas klagomål avseende parlamentets Guidelines om ledighet, vilka offentliggjordes den 21 mars 2016 (nedan kallade de omtvistade Guidelines).

2.

Andra grunden: Invändning om rättsstridighet, bestående i att parlamentet antog de omtvistade Guidelines i strid med tjänsteföreskrifterna och de rättigheter som erkänns i de interna föreskrifterna om handläggning av ledighet samt i strid med sökandenas förvärvade rättigheter.

De två sökande till vilka de tre angripna enskilda besluten riktar sig (det vill säga besluten av den 2 juni 2016, den 13 juni 2016 respektive den 12 april 2016, varav de två första innebar avslag på sökandenas ledighetsansökningar och det tredje innebar bifall på den ena sökandens ledighetsansökan men inkluderade de begärda lediga dagarna i kvoten på 3,5 dagar) anser att dessa enskilda beslut omfattas av samma grund för ogiltigförklaring.

3.

Tredje grunden: Parlamentet underlät att samråda med personalen innan det antog de omtvistade Guidelines och åsidosatte därigenom artikel 27 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

4.

Fjärde grunden: Parlamentet har vid antagandet av de omtvistade Guidelines underlåtit att göra en avvägning mellan institutionens intressen och tolkarnas intressen, åsidosatt proportionalitetsprincipen och gjort sig skyldig till maktmissbruk. Vidare har parlamentet i samband därmed gjort en oriktig bedömning samt åsidosatt principen om god förvaltning och omsorgsplikten.

5.

Femte grunden: Parlamentet har vid antagandet av de omtvistade Guidelines gjort sig skyldig till diskriminering mellan tolkar och andra tjänstemän och övriga anställda.

6.

Sjätte grunden: Parlamentet har åsidosatt likhetsprincipen och principen om icke-diskriminering samt rättssäkerhetsprincipen och principen om förutsebarhet när det gäller de undantag och specialfall som anges i de omtvistade Guidelines.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/50


Överklagande ingett den 8 november 2016 – InvoiceAuction B2B mot EUIPO (INVOICE AUCTION)

(Mål T-789/16)

(2017/C 014/60)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: InvoiceAuction B2B GmbH (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten C. Jonas)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”INVOICE AUCTION” – Registreringsansökan nr 13 821 095

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 3 augusti 2016 i ärende R 2201/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/51


Talan väckt den 11 november 2016 – C & J Clark International mot kommissionen

(Mål T-790/16)

(2017/C 014/61)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: C & J Clark International Ltd (Somerset, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna A. Willems och S. De Knop)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan ska avvisas,

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1395 av den 18 augusti 2016 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och som tillverkas av Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import samt om genomförande av domstolens dom i de förenade målen C-659/13 och C-34/14 (EUT L 225, s. 52),

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har åsidosatt principen om tilldelade befogenheter enligt artiklarna 5.1 och 5.2 FEUF.

2.

Andra grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 266 FEUF, genom att den underlät att vidta nödvändiga åtgärder för att följa domstolens dom av den 4 februari 2016 i de förenade målen C-659/13 och C-34/14, EU:C:2016:74.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har åsidosatt artiklarna 1.1 och 10.1 i grundförordningen (1) och rättssäkerhetsprincipen (principen om förbud mot retroaktiv verkan), genom införandet av en antidumpningstull på import av skodon ”som ägde rum innan de [ogiltigförklarade förordningarna] var tillämpliga”.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 21 i grundförordningen, genom att den underlät att göra en bedömning av vad som ligger i unionens intresse. Det hade under alla omständigheter varit uppenbart fel att slå fast att införande av antidumpningstull ligger i unionens intresse.

5.

Femte grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 5.1 och 5.4 FEU, genom att anta en rättsakt som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, s. 21).


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/52


Talan väckt den 14 november 2016 – Real Madrid Club de Fútbol mot kommissionen

(Mål T-791/16)

(2017/C 014/62)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna J. Pérez-Bustamante och F. Löwhagen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att förevarande talan kan upptas till prövning,

ogiltigförklara det beslut som kommissionen antog den 4 juli 2016 i ärende SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) i dess helhet,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I det angripna beslutet slog kommissionen fast att en överlåtelse av mark mellan Real Madrid CF och kommunen Madrid utgjorde statligt stöd i den mån som den mark som var föremål för transaktionen hade övervärderats med 18,4 miljoner euro.

Det angripna beslutet har sitt ursprung i den omständigheten att kommunen Madrid underlät att iaktta genomförandeöverenskommelsen av år 1998, enligt vilken kommunen åtog sig att överlåta jordlotten B-32 i Las Tablas till Real Madrid. Kommunen Madrid och Real Madrid CF avhjälpte denna situation genom att ingå ett transaktionsavtal år 2011. Enligt det avtalet bestod ersättningen till Real Madrid CF i den ovannämnda överlåtelsen av mark.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF.

Sökanden gör gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning när den drog slutsatsen att transaktionsavtalet av år 2011 gav sökanden en ekonomisk fördel och således utgjorde statligt stöd. Transaktionsavtalet av år 2011 innebar endast att kommunen tog sitt ansvar för att den underlåtit att iaktta genomförandeöverenskommelsen av år 1998. Dessutom underlät kommissionen, vid tillämpningen av principen om en privat investerare som verkar på normala marknadsekonomiska villkor, att beakta den omständigheten att andra alternativ än transaktionsavtalet av år 2011, såsom exempelvis att vidta rättsliga åtgärder, hade varit betydligt mera kostsamma för kommunen Madrid.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF och principen om god förvaltningssed.

Sökanden gör gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till allvarliga fel när den lade ett sakkunnigutlåtande som saknade bevisvärde till grund för sin bedömning och avfärdade andra uppskattningar av värdet på jordlotten B-32 som återfanns i akten utan att rådfråga institutionens egna sakkunnige eller annan sakkunnig med erforderliga kvalifikationer.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 107.1 och 296 FEUF samt principen om god förvaltningssed vid fastställelsen av omfattningen av den ersättning som Real Madrid FC erhållit enligt transaktionsavtalet av år 2011.

Sökanden gör gällande att kommissionen har underlåtit att låta värdera den fasta egendom som överlåtits till sökanden med stöd av transaktionsavtalet av år 2011 såsom ersättning och i stället, utan att ange något skäl härför och utan att bemöta de utförliga argument som sökanden framfört i detta avseende, godtagit den uppskattning av värdet som kommunen Madrid gjort, samtidigt som kommissionen avfärdar andra uppskattningar av värdet (såsom av jordlotten B-32:s värde) som kommunen Madrid gjort på grundval av samma metod.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/53


Överklagande ingett den 15 november 2016 – Agricola J.M. mot EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

(Mål T-806/16)

(2017/C 014/63)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Agricola J.M., SL (Girona, Spanien) (ombud: advokaten J. Clos Creus)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”CLOS DE LA TORRE” – Registreringsansökan nr 13 029 533

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 28 juli 2016 i ärende R 2099/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som femte överklagandenämnden vid EUIPO meddelade den 28 juli 2016,

ogiltigförklara det beslut som invändningsenheten meddelade den 7 augusti 2015, genom vilket invändningen bifölls med avseende på samtliga varor i klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (ej öl)” och ansökan om registrering som EU-varumärke nekades med avseende på samtliga omtvistade varor.

ändra tidigare beslut och fastställa att klagandens varumärke kan registreras för samtliga varor i klass 33,

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och rättspraxis som härrör från liknande mål.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/54


Överklagande ingett den 14 november 2016 – Jean Patou Worldwide mot EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Mål T-808/16)

(2017/C 014/64)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Jean Patou Worldwide Ltd (Watford, Förenade kungariket) (ombud: S. Baran, Barrister)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Emboga, SA (Petrel, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementen ”HISPANITAS JOY IS A CHOICE” – Registreringsansökan nr 12 789 971

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 23 juni 2016 i ärende R 235/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommit för klaganden med anledning av förfarandet vid EUIPO.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/55


Överklagande ingett den 22 november 2016 – For Tune mot EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

(Mål T-815/16)

(2017/C 014/65)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: For Tune sp. z o.o. (Warszawa, Polen) (ombud: advokaten K. Popławska)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Simplicity trade GmbH (Oelde, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”opus AETERNATUM” – registreringsansökan nr 11 024 296

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 14 september 2016 i ärende R 152/2016-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/55


Tribunalens beslut av den 13 oktober 2016 – Axium mot parlamentet

(Mål T-392/16) (1)

(2017/C 014/66)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 326, 5.9.2016.


16.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/55


Beslut av tribunalens ordförande den 25 oktober 2016 – Maubert mot rådet

(Mål T-565/16) (1)

(2017/C 014/67)

Rättegångsspråk: franska

Tribunalens ordförande har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 27, 25.1.2016 (Målet registrerades inledningsvis vid Europeiska unionens personaldomstol som mål F-137/15 och överfördes till Europeiska unionens tribunal den 1.9.2016).