ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 470

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
16 december 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 470/01

Eurons växelkurs

1


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 470/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget – Fall där kommissionen inte gör några invändningar eller åtgärden inte utgör stöd ( 1 )

2

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2016/C 470/03

Meddelande till Rustam Magomedovich Aselderov som genom kommissionens förordning (EU) 2016/2262 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 470/1


Eurons växelkurs (1)

15 december 2016

(2016/C 470/01)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,0419

JPY

japansk yen

123,03

DKK

dansk krona

7,4350

GBP

pund sterling

0,83598

SEK

svensk krona

9,7688

CHF

schweizisk franc

1,0733

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,9993

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,021

HUF

ungersk forint

313,17

PLN

polsk zloty

4,4450

RON

rumänsk leu

4,5223

TRY

turkisk lira

3,6840

AUD

australisk dollar

1,4109

CAD

kanadensisk dollar

1,3902

HKD

Hongkongdollar

8,0851

NZD

nyzeeländsk dollar

1,4752

SGD

singaporiansk dollar

1,5008

KRW

sydkoreansk won

1 235,83

ZAR

sydafrikansk rand

14,6283

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,2262

HRK

kroatisk kuna

7,5413

IDR

indonesisk rupiah

13 987,51

MYR

malaysisk ringgit

4,6596

PHP

filippinsk peso

52,027

RUB

rysk rubel

64,3953

THB

thailändsk baht

37,290

BRL

brasiliansk real

3,5298

MXN

mexikansk peso

21,5200

INR

indisk rupie

70,6425


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 470/2


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget

Fall där kommissionen inte gör några invändningar eller åtgärden inte utgör stöd

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 470/02)

Datum för antagande av beslutet

13.6.2016

Stöd nr

SA.41193 (15/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

KIEL, KRFR.ST.,

DEUTSCHLAND

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

”Green-Port” Kiel: Landstromanlage Norwegenkai – Seehafen Kiel

GmbH & Co. KG

Rättslig grund

GRW-Koordinierungsrahmen

Richtlinie der Landeshauptstadt Kiel über die finanzielle Förderung außerhalb der

Stadtverwaltung stehender Stellen

Typ av stödåtgärd

Enskilt stöd

Seehafen Kiel GmbH & Co. KG

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 0,3427 miljoner

Stödnivå

60 %

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Stödtjänster till sjötransport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Landeshauptstadt Kiel

Fleethörn 9

24103 Kiel

DEUTCHLAND

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

16.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 470/3


Meddelande till Rustam Magomedovich Aselderov som genom kommissionens förordning (EU) 2016/2262 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

(2016/C 470/03)

1.

Genom rådets beslut (Gusp) 2016/1693 (1) uppmanas unionen att frysa tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör medlemmar av organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida och andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med dem, enligt den förteckning som upprättats i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267(1999) och 1333(2000) och som ska uppdateras regelbundet av den FN-kommitté som inrättats genom FN:s säkerhetsråds resolution 1267(1999).

Den förteckning som upprättats av FN-kommittén omfattar

Isil (Daish) och al-Qaida,

fysiska eller juridiska personer, enheter, organ och grupper som är associerade med Isil (Daish) och al-Qaida, och

juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av, eller som på annat sätt stöder, någon av dessa associerade personer, enheter, organ och grupper.

Sådana handlingar eller sådan verksamhet som anger att en person, en grupp, ett företag eller en enhet är ”associerad med” Isil (Daish) och al-Qaida omfattar

a)

deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för Isil (Daish) och al-Qaida alternativt celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa organisationer,

b)

tillhandahållande, försäljning eller överförande av vapen och därtill hörande materiel till någon av dessa,

c)

rekrytering till någon av dessa, eller

d)

annat stöd till deras handlingar eller verksamhet.

2.

FN:s säkerhetsråd godkände den 12 december 2016 tillägget av Rustam Magomedovich Aselderov i den förteckning som upprättats av sanktionskommittén för Isil (Daish) och al-Qaida.

Rustam Magomedovich Aselderov får när som helst lämna in en begäran till FN:s ombudsperson, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp honom på FN:s förteckning omprövas. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

United Nations – Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

FÖRENTA STATERNA

Tfn +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-post: ombudsperson@un.org

För ytterligare information, se https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.

Som en följd av det FN-beslut som avses i punkt 2 har kommissionen antagit förordning (EU) 2016/2262 (2), som ändrar bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (3). Genom ändringen, som görs med stöd av artiklarna 7.1 a och 7a.1 i förordning (EG) nr 881/2002, läggs Rustam Magomedovich Aselderov till i förteckningen i bilaga I till förordningen (nedan kallad bilaga I).

De personer och enheter som läggs till i bilaga I omfattas av följande åtgärder enligt förordning (EG) nr 881/2002:

1.

Frysning av alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs eller innehas av de berörda personerna och enheterna samt förbud (för alla) mot att direkt eller indirekt göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för, eller till förmån för, de berörda personerna och enheterna (artiklarna 2 och 2a).

2.

Förbud mot att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning som rör militär verksamhet till de berörda personerna och enheterna (artikel 3).

4.

I artikel 7a i förordning (EG) nr 881/2002 föreskrivs ett förfarande för omprövning om någon som uppförts på förteckningen lägger fram synpunkter på skälen till att vederbörande förts upp på förteckningen. De personer och enheter som genom förordning (EU) 2016/2262 läggs till i bilaga I får begära information från kommissionen om skälen till att de förts upp på förteckningen. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

European Commission

“Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

5.

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot förordning (EU) 2016/2262 vid Europeiska unionens tribunal enligt villkoren i artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.

De personer och enheter som lagts till i bilaga I uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga, enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002, med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar och ekonomiska resurser för grundläggande behov eller särskilda betalningar i enlighet med artikel 2a i den förordningen.


(1)  EUT L 255, 21.9.2016, s. 25.

(2)  EUT L 342, 16.12.2016, s. 22.

(3)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.