ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 461

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
10 december 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 461/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8230 – Nordea Bank/DNB/Relacom Management) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2016/C 461/02

Rådets slutsatser om kriterierna för en EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet och den process som ska resultera i upprättandet av förteckningen

2

 

Europeiska kommissionen

2016/C 461/03

Eurons växelkurs

6

2016/C 461/04

Antagande av kommissionens beslut om Litauens anmälan av en ändrad nationell övergångsplan som avses i artikel 32.6 i direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

7

 

Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen

2016/C 461/05

Arbetsordning av den 21 oktober 2016 för rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

8


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 461/06

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

12

2016/C 461/07

Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa artiklar av gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indien

22

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 461/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8262 – Fosun International/Tom Tailor) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

33

2016/C 461/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8317 – KKR/Calsonic Kansei) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

34

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2016/C 461/10

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

35


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.8230 – Nordea Bank/DNB/Relacom Management)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 461/01)

Kommissionen beslutade den 5 december 2016 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32016M8230. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/2


RÅDETS SLUTSATSER

om kriterierna för en EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet och den process som ska resultera i upprättandet av förteckningen (*1)

(2016/C 461/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1.

BEKRÄFTAR sitt prioriterade åtagande att fortsätta kampen mot skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt samt penningtvätt som urholkar medlemsstaternas skattebaser,

2.

ANSER att samordnade politiska insatser på detta område på EU-nivå och internationell nivå, såsom att fastställa objektiva kriterier för identifiering av icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, ingår bland de effektiva åtgärder som kommer att bidra till ekonomisk tillväxt och rättssäkerhet på skatteområdet,

3.

ERINRAR OM rådets slutsatser om en extern skattestrategi och åtgärder mot missbruk av skatteavtal av den 25 maj 2016 och i synnerhet punkterna 6–10 i dessa slutsatser,

4.

HAR FÖRESATSEN att EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner ska upprättas av rådet under 2017,

5.

VÄLKOMNAR i detta sammanhang det förberedande arbete som hittills har utförts av uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) och Europeiska kommissionen,

6.

GODKÄNNER bilagan till dessa slutsatser och KONSTATERAR att det framtida arbetet på detta område bör samordnas med och bygga vidare på utvecklingar inom det globala forumet för transparens och informationsutbyte på skatteområdet och OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster,

7.

EFTERLYSER höga internationella standarder för god förvaltning i skattefrågor i fråga om skattetransparens, rättvis beskattning och åtgärder mot BEPS och i synnerhet avseende skattetransparens,

8.

NOTERAR, vad gäller skattetransparens, att över 100 jurisdiktioner har åtagit sig att genomföra den gemensamma rapporteringsstandarden och utvärderar den pågående övervakningen som genomförs av det globala forumet för transparens och informationsutbyte på skatteområdet och utvärderingen av internationella standarder för automatiskt informationsutbyte och informationsutbyte på begäran,

9.

NOTERAR, vad gäller rättvis beskattning och åtgärder mot BEPS, det pågående arbetet vid OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster, inbegripet det arbete som görs av forumet om skadliga beskattningsmetoder som en del av detta,

10.

UPPMANAR uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) och den relevanta undergruppen att senast i januari 2017 slutföra sitt arbete med att välja ut jurisdiktioner som ska granskas på grundval av Europeiska kommissionens resultattavla och att fortsätta att utreda defensiva åtgärder på EU-nivå som ska godkännas av rådet, i enlighet med rådets slutsatser från maj 2016.


(*1)  Rådet har enats om att offentliggöra dessa slutsatser i Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.


BILAGA

I.   KRITERIER FÖR GRANSKNING AV JURISDIKTIONER I SYFTE ATT UPPRÄTTA EN EU-FÖRTECKNING ÖVER ICKE SAMARBETSVILLIGA JURISDIKTIONER

Följande principer om god förvaltning i skattefrågor bör användas vid granskning av jurisdiktioner i syfte att upprätta en EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, i enlighet med riktlinjerna för granskning. Huruvida jurisdiktionerna iakttar skattetransparens och rättvis beskattning och genomför BEPS-åtgärder kommer att bedömas sammantaget under granskningsförfarandet.

Vad gäller framtida granskningar kommer dessa kriterier att efter behov justeras av rådet med beaktande av de internationella standardernas utveckling, dessa standarders framtida betyg och vikten av relevanta jurisdiktioners fortsatta och snabba framsteg på detta område.

1.   Kriterier för skattetransparens

Kriterier som en jurisdiktion ska uppfylla för att anses iaktta skattetransparens:

1.1

Ett grundläggande kriterium när det gäller OECD:s standard för automatiskt informationsutbyte (den gemensamma rapporteringsstandarden): jurisdiktionen bör ha förbundit sig till och inlett lagstiftningsförfarandet för att i praktiken genomföra den gemensamma rapporteringsstandarden, och de första utbytena ska ske senast 2018 (avseende år 2017), samt bör ha infört arrangemang som möjliggör informationsutbyte med samtliga medlemsstater senast i slutet av 2017, antingen genom undertecknande av det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter eller genom bilaterala avtal,

ett framtida kriterium vad gäller den gemensamma rapporteringsstandarden från och med 2018: jurisdiktionen bör ha åtminstone betyget Largely Compliant från det globala forumet vad gäller automatiskt informationsutbyte enligt den gemensamma rapporteringsstandarden, och

1.2

jurisdiktionen bör ha åtminstone betyget Largely Compliant från det globala forumet vad gäller OECD:s standard för informationsutbyte på begäran (EOIR), med tillbörlig hänsyn till det påskyndade förfarandet, och

1.3

(för suveräna stater) bör jurisdiktionen antingen

i)

ha ratificerat, ha gått med på att ratificera, vara i färd att ratificera eller ha bundit sig för ikraftträdandet inom en rimlig tidsram av OECD:s multilaterala konvention om ömsesidig handräckning i skatteärenden, i ändrad lydelse, eller

ii)

senast den 31 december 2018 ha ett nätverk för gällande utbytesarrangemang som är tillräckligt omfattande för att täcka samtliga medlemsstater och effektivt möjliggör både informationsutbyte på begäran (EOIR) och automatiskt informationsutbyte, och

(för icke-suveräna stater) bör jurisdiktionen antingen

i)

delta i den multilaterala konventionen om ömsesidig handräckning, i ändrad lydelse, som antingen redan är i kraft eller förväntas träda i kraft i förhållande till dem inom en rimlig tidsram, eller

ii)

ha ett nätverk för gällande utbytesarrangemang, eller ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att inom en rimlig tidsram sätta sådana utbytesarrangemang i kraft, som är tillräckligt omfattande för att täcka samtliga medlemsstater och möjliggör både informationsutbyte på begäran (EOIR) och automatiskt informationsutbyte.

1.4

Ett framtida kriterium: med beaktande av initiativet för framtida globalt utbyte av information om verkligt ägande, kommer aspekten verkligt ägande att införlivas i ett senare skede som ett fjärde transparenskriterium vid granskning.

Fram till den 30 juni 2019 bör följande undantag tillämpas:

En jurisdiktion kan anses iaktta skattetransparens, om den uppfyller åtminstone två av kriterierna 1.1, 1.2 eller 1.3.

Detta undantag gäller inte jurisdiktioner med betyget Non Compliant när det gäller kriterium 1.2 eller som inte har uppnått åtminstone betyget Largely Compliant för det kriteriet senast den 30 juni 2018.

Det kommer att övervägas om de länder och jurisdiktioner som tas upp i den förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner som för närvarande utarbetas av OECD och G20-medlemmarna ska upptas i EU-förteckningen, oberoende av om de har valts ut för granskningen.

2.   Rättvis beskattning

Kriterier som en jurisdiktion bör uppfylla för att anses iaktta en rättvis beskattning:

2.1

Jurisdiktionen bör inte ha några förmånliga skatteåtgärder som kan betraktas som skadliga enligt de kriterier som fastställs i resolutionen av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 1 december 1997 om en uppförandekod för företagsbeskattning (1), och

2.2

Jurisdiktionen bör inte underlätta för offshore-strukturer eller arrangemang som syftar till att locka till sig vinster som inte återspeglar verklig ekonomisk verksamhet i jurisdiktionen.

3.   Genomförandet av åtgärder mot BEPS

3.1

Det grundläggande kriterium som en jurisdiktion bör uppfylla för att anses genomföra åtgärder mot BEPS:

Jurisdiktionen bör senast vid utgången av 2017 åta sig att följa OECD:s överenskomna minimistandarder mot BEPS och att konsekvent genomföra dem.

3.2

Det framtida kriterium som en jurisdiktion bör uppfylla för att anses genomföra åtgärder mot BEPS (vilket ska tillämpas när granskningarna med hjälp av det inkluderande ramverket med överenskomna minimistandarder har slutförts):

Jurisdiktionen bör erhålla en positiv bedömning (2) av det faktiska genomförandet av OECD:s överenskomna minimistandarder mot BEPS.

II.   RIKTLINJER FÖR FÖRFARANDET FÖR GRANSKNING AV JURISDIKTIONER I SYFTE ATT UPPRÄTTA EN EU-FÖRTECKNING ÖVER ICKE SAMARBETSVILLIGA JURISDIKTIONER PÅ SKATTEOMRÅDET

1.

Granskningen av relevanta jurisdiktioner av uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) på grundval av de kriterier som anges i del I i denna bilaga bör inledas skyndsamt, så att rådet kan godkänna EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner före utgången av 2017.

2.

Uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) kommer att genomföra och övervaka granskningsförfarandet, med stöd av rådets generalsekretariat. Kommissionens avdelningar kommer att bistå uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) genom att genomföra nödvändiga förberedelser för granskningsförfarandet, i enlighet med de roller som för närvarande fastställts enligt förfarandet för uppförandekoden för företagsbeskattning, med särskild hänvisning till tidigare och pågående dialoger med tredjeländer.

3.

I samband med granskningsförfarandet bör det göras en bedömning av det arbete som utförts av det globala forumet för transparens och informationsutbyte på skatteområdet och OECD:s inkluderande ramverk mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster.

4.

Senast i januari 2017 bör skrivelser skickas till de jurisdiktioner som valts ut för granskning, med en uppmaning till dessa att delta i förfarandet och samtidigt säkerställa tillräcklig transparens i detta förfarande.

5.

Senast i februari 2017 bör uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) om relevant utse medlemsstater och/eller experter eller expertgrupper från medlemsstaterna till att samarbeta med kommissionen vid granskningen av relevanta jurisdiktioner.

6.

Senast sommaren 2017 bör skriftliga kontakter och vid behov bilaterala diskussioner med de berörda jurisdiktionerna äga rum med sikte på fortsatt dialog och sökning efter lösningar på problem med dessa jurisdiktioners skattesystem samt nödvändiga åtaganden. Uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) bör informeras och aktivt delta i detta förfarande.

7.

Senast i september 2017 bör resultaten av de bilaterala diskussionerna och en lägesrapport läggas fram för uppförandekodgruppen (företagsbeskattning).

8.

Senast vid utgången av 2017 bör rådet godkänna EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, efter de nödvändiga förberedelserna i uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) i samordning med högnivågruppen för skattefrågor.

9.

Arbetet med att utforska defensiva åtgärder på EU-nivå i enlighet med rådets slutsatser från maj 2016 bör slutföras i god tid. Eventuella defensiva åtgärder bör tillämpas utan att det påverkar medlemsstaternas respektive behörighetsområden, t.ex. att tillämpa ytterligare åtgärder eller upprätta bredare förteckningar över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på nationell nivå.

10.

Så snart upprättandet av förteckningen har slutförts, bör skrivelser utan dröjsmål sändas till de förtecknade icke samarbetsvilliga jurisdiktionerna, med en tydlig förklaring till upptagandet i förteckningen och vilka åtgärder som en berörd jurisdiktion förväntas vidta för att den ska avföras från förteckningen.

11.

Eftersom utvecklingsländer kan sakna möjlighet att genomföra standarderna för skattetransparens och minimistandarderna för åtgärder mot BEPS enligt samma tidtabell som utvecklade länder, bör denna situation särskilt beaktas under granskningsförfarandet, förutsatt att sådana jurisdiktioner inte placeras högt vad gäller finansiell verksamhet och inte har några finansiella centrum.

12.

Uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) bör vidareutveckla de lämpliga arrangemangen för praktiska metoder och förfaranden för genomförande av dessa riktlinjer, med sikte på ett effektivt genomförande av granskningsförfarandet för jurisdiktioner inför rådets upprättande av en EU-förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet.

13.

Uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) bör bland annat, senast i januari 2017, på grundval av objektiva kriterier, definiera varaktigheten av den rimliga tidsram som avses i kriterium 1.3 samt tillämpningsområdet för kriterium 2.2. När det gäller kriterium 2.2, bör uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) utvärdera avsaknaden av ett system för bolagsbeskattning eller tillämpa en bolagsskattesats som uppgår till noll eller nästan noll som en möjlig indikator.

14.

EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner bör efter behov regelbundet uppdateras av rådet enligt dessa riktlinjer, på grundval av den information som kommer att göras tillgänglig för kommissionen och/eller uppförandekodgruppen (företagsbeskattning).


(1)  EGT C 2, 6.1.1998, s. 2.

(2)  Så snart man har enats om metoden, kommer kriteriets ordalydelse att ses över av rådet i enlighet med detta.


Europeiska kommissionen

10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/6


Eurons växelkurs (1)

9 december 2016

(2016/C 461/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,0559

JPY

japansk yen

121,48

DKK

dansk krona

7,4369

GBP

pund sterling

0,83935

SEK

svensk krona

9,6910

CHF

schweizisk franc

1,0756

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,9805

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,027

HUF

ungersk forint

314,45

PLN

polsk zloty

4,4454

RON

rumänsk leu

4,4994

TRY

turkisk lira

3,6707

AUD

australisk dollar

1,4141

CAD

kanadensisk dollar

1,3914

HKD

Hongkongdollar

8,1934

NZD

nyzeeländsk dollar

1,4745

SGD

singaporiansk dollar

1,5079

KRW

sydkoreansk won

1 237,00

ZAR

sydafrikansk rand

14,5450

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,2931

HRK

kroatisk kuna

7,5327

IDR

indonesisk rupiah

14 072,51

MYR

malaysisk ringgit

4,6708

PHP

filippinsk peso

52,615

RUB

rysk rubel

66,6988

THB

thailändsk baht

37,664

BRL

brasiliansk real

3,5815

MXN

mexikansk peso

21,5825

INR

indisk rupie

71,3410


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/7


Antagande av kommissionens beslut om Litauens anmälan av en ändrad nationell övergångsplan som avses i artikel 32.6 i direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

(2016/C 461/04)

Den 8 december 2016 antog kommissionen beslut C(2016) 7891 om Litauens anmälan av en ändrad nationell övergångsplan som avses i artikel 32.6 i direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (1).

Detta dokument finns på följande webbplats: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


(1)  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.


Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen

10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/8


ARBETSORDNING

av den 21 oktober 2016

för rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen

(2016/C 461/05)

RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN, INRÄTTAD GENOM ARTIKEL 75.1 I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 883/2004 AV DEN 29 APRIL 2004 OM SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN, HAR MED ABSOLUT MAJORITET ANTAGIT FÖLJANDE ARBETSORDNING

med beaktande av artikel 75 i förordning (EG) nr 883/2004,

med beaktande av den standardiserade arbetsordningen för expertgrupper som finns i bilaga 3 till kommissionens beslut C(2016) 3301 av den 30 maj 2016 om övergripande regler för inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion,

i syfte att göra det möjligt för rådgivande kommittén att utföra de uppgifter som den tilldelats genom artikel 75.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1) och genom artikel 89.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (2), och

i enlighet med bestämmelserna i artikel 75.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Möten, kallelse och utkast till dagordning

1.   Rådgivande kommittén ska sammanträda minst en gång om året.

2.   Ordföranden ska underrätta varje ledamot och suppleant om ett mötesdatum senast fyra veckor före detta möte. Ordföranden ska samtidigt skicka dem ett utkast till dagordning med uppgift om de ärenden som ska behandlas. Ordföranden ska om möjligt samtidigt skicka dem eventuella arbetsdokument.

3.   Ordföranden får i brådskande fall förkorta den tid på fyra veckor som avses i punkt 2, men får aldrig ge en kortare tidsfrist än två veckor.

4.   Om minst en tredjedel av rådgivande kommitténs ledamöter lämnar in en skriftlig begäran, åtföljd av konkreta förslag som rör dagordningen, om att rådgivande kommittén ska sammankallas, ska ordförande godkänna begäran inom tre veckor i enlighet med punkt 2.

5.   Utkastet till dagordning ska inbegripa ärenden som omfattas av rådgivande kommitténs behörighet och

a)

som föreslås av ordföranden, eller

b)

för vilka en begäran om upptagande på dagordningen, inklusive relevanta handlingar, har lämnats in av en eller flera ledamöter och kommit ordföranden skriftligen tillhanda senast tio dagar före mötet. Ordföranden ska utan dröjsmål underrätta rådgivande kommitténs övriga ledamöter och suppleanter om en sådan begäran.

Artikel 2

Plats för möten

Rådgivande kommittén och de arbetsgrupper som inrättas i enlighet med artikel 9 ska som regel hålla sina möten vid Europeiska kommissionens säte.

Artikel 3

Dagordning

1.   Vid mötets början ska rådgivande kommittén godkänna dagordningen med de ärenden som angetts i det utkast till dagordning som avses i artikel 1.5 samt övriga ärenden som omfattas av rådgivande kommitténs behörighet och som föreslagits av ordföranden.

2.   Varje ledamot får under ett möte föreslå att ett ärende tas upp på dagordningen för följande möte. När det följande mötet inleds ska rådgivande kommittén besluta huruvida det föreslagna ärendet ska tas upp på dagordningen.

Artikel 4

Närvaro vid möten

Utöver ordföranden och de ledamöter som utnämnts i enlighet med artikel 75.1 första stycket i förordning (EG) nr 883/2004 får följande personer delta i rådgivande kommitténs möten:

a)

Suppleanter som utnämnts i enlighet med artikel 75.1 andra stycket i förordning (EG) nr 883/2004. De får delta i förfarandet som avses i artiklarna 3, 5, 6, 7 och 12 endast om de på ett fullgiltigt sätt ersätter en ledamot i rådgivande kommittén.

b)

Personal från Europeiska kommissionen som utsetts av ordföranden.

c)

Andra experter på frågor som rör samordning av de sociala trygghetssystemen som ordföranden inbjudit som rådgivare till rådgivande kommittén, inklusive samordnare för europeiska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Artikel 5

Överläggningar

1.   Rådgivande kommittén ska vara beslutför om en majoritet av ledamöterna eller deras suppleanter är närvarande, med beaktande av artikel 7.

2.   Rådgivande kommitténs möten ska inte vara offentliga. Kommittén kan i överenskommelse med generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, med absolut majoritet av ledamöterna, besluta att överläggningar ska vara offentliga.

Artikel 6

Krav på majoritet, antagande av yttranden och förslag samt skriftligt förfarande

1.   Utan hinder av artiklarna 5.2, 12 och punkt 3 tredje stycket i denna artikel ska rådgivande kommittén fatta beslut med absolut majoritet av ledamöternas eller deras suppleanters giltigt avgivna röster. Blanka röster och nedlagda röster ska räknas som giltigt avgivna röster. Ordföranden får inte rösta.

2.   De yttranden och förslag som avses i artikel 75.2 b i förordning (EG) nr 883/2004 ska som regel läggas fram vid ett möte i rådgivande kommittén.

I yttrandena och förslagen ska de skäl på vilka de grundas anges.

I varje yttrande eller förslag som kommittén lägger fram ska röstsiffrorna anges. Om en minoritet så begär ska yttrandet eller förslaget åtföljas av en skriftlig redogörelse för minoritetens synpunkter.

Yttrandena och förslagen ska överlämnas till Europeiska kommissionen, till administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen samt till ledamöterna och suppleanterna i rådgivande kommittén.

3.   Rådgivande kommittén får anta yttranden, förslag och andra beslut genom skriftligt förfarande om ett sådant förfarande har godkänts vid ett föregående möte i rådgivande kommittén.

Ordföranden ska för detta ändamål delge rådgivande kommitténs ledamöter den text som ska antas. Ledamöterna ska få en bestämd tidsfrist på minst tio arbetsdagar, inom vilken de har möjlighet att ange om de förkastar den föreslagna texten eller avstår från att rösta. Om inget svar lämnas inom den bestämda tidsfristen ska detta betraktas som en ja-röst.

Ordföranden ska vid utgången av den bestämda tidsfristen upplysa ledamöterna om resultatet av omröstningen. Ett yttrande, förslag eller annat beslut som fått ja-röster med absolut majoritet av ledamöterna i rådgivande kommittén ska anses vara antaget den sista dagen i den period inom vilken ledamöterna uppmanades att svara.

Artikel 7

Ersättande av en ledamot med en annan person än ledamotens suppleant

1.   Ledamöter som är förhindrade att delta i ett möte och som inte kan ombesörja att deras suppleanter ersätter dem får ge en annan ledamot eller suppleant i samma kategori fullmakt att rösta på sina vägnar. Ledamöter som utnyttjar denna möjlighet måste informera ordföranden om detta skriftligen före mötet.

2.   En ledamot eller suppleant får ges högst en fullmakt att rösta.

3.   En fullmakt att rösta är endast giltig vid det möte för vilket den har getts.

Artikel 8

Mötesprotokoll

1.   Mötesprotokoll om diskussionerna kring varje enskild punkt på dagordningen och om rådgivande kommitténs yttranden, förslag och rekommendationer ska vara meningsfulla och fullständiga. Protokollen ska upprättas av sekretariatet under ordförandens ansvar.

2.   Mötesprotokoll ska även innehålla en förteckning över de närvarande, och, där det är lämpligt, ange de myndigheter, organisationer eller andra offentliga organ i medlemsstaterna som deltagarna representerar.

3.   Rådgivande kommittén ska godkänna protokollet.

4.   Protokollet ska föreläggas rådgivande kommittén för godkännande endast om ett utkast har sänts till ledamöterna och suppleanterna senast 15 dagar före den dag då mötet avses äga rum. Om detta utkast inte sänts ut i tid ska frågan om godkännande skjutas upp till nästa möte i rådgivande kommittén.

5.   Förslag till ändring i utkastet till protokoll ska läggas fram skriftligen före det möte vid vilket protokollet ska godkännas.

Artikel 9

Arbetsgrupper

1.   Kommittén får inrätta arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Kommittén får upplösa en arbetsgrupp när den finner detta lämpligt.

2.   Arbetsgruppernas medlemmar ska utses av rådgivande kommittén.

När rådgivande kommittén utser företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna ska den sträva efter att uppnå en rättvis representation i arbetsgrupperna inom de sektorer som berörs.

3.   Arbetsgrupperna ska ledas av rådgivande kommitténs ordförande eller av en person som han eller hon utser.

4.   Ordföranden i en arbetsgrupp får, på eget initiativ eller på begäran av en eller flera medlemmar i arbetsgruppen, bjuda in experter till arbetsgruppens möten.

5.   De handlingar som krävs för överläggningarna i en arbetsgrupp ska ställas till förfogande för alla ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén.

Artikel 10

Sekretariat

1.   Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering ska bistå rådgivande kommittén med ett sekretariat. Sekretariatet ska under ordförandens översyn organisera arbetet i rådgivande kommittén och i arbetsgrupperna och hjälpa till att utarbeta utkast till yttranden och förslag.

2.   Korrespondens till rådgivande kommittén, arbetsgrupperna och sekretariatet ska ställas till en särskild e-postadress (empl-ss-advisory-committee@ec.europa.eu) inom generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Artikel 11

Öppenhet

1.   Rådgivande kommittén och dess arbetsgrupper ska registreras i registret över expertgrupper.

2.   Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska vara registrerade i öppenhetsregistret.

3.   Sekretariatet ska göra alla relevanta handlingar, bland annat dagordningar, protokoll och deltagarinlagor, tillgängliga antingen i registret över expertgrupper eller via en länk från registret till en särskild webbplats där denna information finns att tillgå. Tillträdet till särskilda webbplatser ska inte vara föremål för användarregistrering eller andra restriktioner. Sekretariatet ska offentliggöra dagordningen och andra relevanta bakgrundsdokument i god tid före mötet och därefter det godkända protokollet. Undantag från offentliggörande ska endast göras om utlämnande av en handling anses kunna undergräva skyddet av allmänna eller privata intressen i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (3).

4.   Ansökningar om tillgång till handlingar som innehas av gruppen ska behandlas i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001.

Artikel 12

Ikraftträdande, ändring och upphävande

1.   Denna arbetsordning träder i kraft samma dag som den antas med absolut majoritet av rådgivande kommitténs ledamöter.

Den ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Beslut som rör ändring av arbetsordningen ska rådgivande kommittén fatta med absolut majoritet.

3.   Rådgivande kommitténs arbetsordning av den 22 oktober 2010 upphävs med verkan från den dag som avses i punkt 1.

Utfärdad i Bryssel den 21 oktober 2016.

Jordi CURELL GOTOR

Ordförande i rådgivande kommittén


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 1368/2014 av den 17 december 2014 (EUT L 366, 20.12.2014, s. 15).

(2)  EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/12


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2016/C 461/06)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina eller det berörda landet) har Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) tagit emot en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs den 8 september 2016 av Seamless Stainless Steel Tubes Industry (nedan kallad sökanden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda tillverkning av vissa sömlösa rör av rostfritt stål (nedan kallade berörd produkt).

2.   Produkt som översynen gäller

Den produkt som är föremål för översyn är sömlösa rör av rostfritt stål (andra än rör försedda med röranslutningar, lämpliga för rörledningar för gaser eller vätskor, avsedda att användas i civila luftfartyg). Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-numren 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 och ex 7304 90 00 (Taric-nummer 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 och 7304900091), med ursprung i Kina.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1331/2011 (3).

4.   Grund för översynen

4.1    Grund för översynen vid giltighetstidens utgång

Begäran grundas på påståendet att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle leda till att dumpningen och skadan för unionsindustrin återkommer.

4.1.1   Påstående om sannolikheten för återkommande dumpning

Eftersom Kina (nedan kallat det berörda landet) i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen inte anses vara en marknadsekonomi, har sökanden fastställt normalvärdet för importen från Kina på grundval av priset i flera tredjeländer med marknadsekonomi, i detta fall Förenta staterna och Sydkorea. Påståendet att det är sannolikt att dumpningen återkommer grundar sig på en jämförelse mellan dessa normalvärden och exportpriset (fritt fabrik) på den berörda produkten vid försäljning på export till unionen. Påståendet grundar sig också på en jämförelse mellan dessa normalvärden och exportpriserna (fritt fabrik) på den berörda produkten vid försäljning på export till Indien, Sydkorea och Förenta staterna, eftersom det för närvarande inte förekommer någon större import från Kina till unionen.

Av denna jämförelse, som visar att dumpning förekommer, framgår det enligt den sökande att det är sannolikt att dumpningen från det berörda landet återkommer.

4.1.2   Påstående om sannolikheten för återkommande skada

Sökanden gör också gällande att skadan sannolikt kommer att återkomma. Sökanden har därför lagt fram prima facie-bevisning för att den nuvarande importen av den berörda produkten från det berörda landet till unionen sannolikt kommer att öka om åtgärderna upphör att gälla, eftersom de exporterande tillverkarna i Kina har outnyttjad produktionskapacitet och EU-marknaden uppenbarligen är attraktiv, eftersom priserna är högre där.

Att skadan undanröjts beror enligt sökanden huvudsakligen på befintliga åtgärder, och om dessa upphörde att gälla skulle betydande mängder återigen kunna importeras till dumpade priser från det berörda landet, vilket sannolikt skulle leda till att skadan för unionsindustrin återkommer.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med den kommitté som inrättades genom artikel 15.1 i grundförordningen slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång. Kommissionen inleder därför en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

Syftet med översynen är att avgöra om det är sannolikt att dumpningen av den berörda produkten med ursprung i det berörda landet kommer att fortsätta eller återkomma och om skadan för unionsindustrin kommer att fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör att gälla.

5.1    Översynsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av fortsatt eller återkommande dumpning omfattar perioden 1 oktober 2015–30 september 2016 (nedan kallad översynsperioden). Undersökningen av de utvecklingstendenser som är relevanta för bedömningen av sannolikheten för fortsatt eller återkommande skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2013 till och med utgången av undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

5.2    Förfarande för fastställande av sannolikheten för återkommande dumpning

Exporterande tillverkare (4) av den berörda produkten från det berörda landet, även de tillverkare som inte samarbetade i den eller de undersökningar som ledde till att åtgärderna infördes, uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.2.1   Undersökning av exporterande tillverkare

Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i Kina

Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i Kina kan vara berörda av denna översyn vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen. Detta gäller även om de inte samarbetade i den undersökning som ledde till att de åtgärder som nu är föremål för översyn infördes. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sina företag som anges i bilaga I till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna kommer den även att kontakta myndigheterna i Kina samt eventuellt alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Berörda parter som önskar lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kommer urvalet av exporterande tillverkare att baseras på den största representativa tillverkningsvolym, försäljnings- eller exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, vid behov genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de exporterande tillverkare som ingår i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till myndigheterna i Kina.

De exporterande tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter att de har underrättats om urvalet.

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen ska företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet men som inte har valts ut anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet). Den antidumpningstull som kan komma att tillämpas på importen från de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet får inte överskrida den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet (5).

5.2.2   Ytterligare förfarande för exporterande tillverkare i det berörda landet som inte är en marknadsekonomi

Val av ett tredjeland med marknadsekonomi

Om inte annat följer av avsnittet om behandling av exporterande tillverkare i det berörda landet som inte är en marknadsekonomi, kommer, i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen, normalvärdet för importen från Kina att fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi.

I den föregående undersökningen användes EU som ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi för att fastställa normalvärdet för Kina. I samband med den nuvarande undersökningen har kommissionen för avsikt att använda Förenta staterna. Enligt de uppgifter som kommissionen har tillgång till kan det finnas andra tillverkare som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden i bl.a. Japan, Norge, Sydkorea, Turkiet och Ukraina. För att kunna fatta ett slutgiltigt beslut om val av ett tredjeland med marknadsekonomi kommer kommissionen att undersöka om den berörda produkten verkligen tillverkas och säljs i dessa tredjeländer med marknadsekonomi där det finns tecken som tyder på att den berörda produkten tillverkas. Berörda parter uppmanas att inom tio dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna synpunkter på lämpligheten av detta val.

5.2.3   Undersökning av icke-närstående importörer  (6)  (7)

Icke-närstående importörer av den berörda produkten från Kina, även de som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att åtgärderna infördes, uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer kan vara berörda av denna översyn vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen komma att besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla icke-närstående importörer eller företrädare som agerar på deras vägnar, även de som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att åtgärderna infördes, att kontakta kommissionen. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sina företag som anges i bilaga II till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som önskar lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym av den berörda produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter att de har underrättats om urvalet.

5.3    Förfarande för fastställande av sannolikheten för återkommande skada

För att kommissionen ska kunna fastställa om det är sannolikt att skadan för unionsindustrin återkommer uppmanas unionstillverkarna av den berörda produkten att delta i kommissionens undersökning.

5.3.1   Undersökning av unionstillverkare

Stickprovsförfarande avseende unionstillverkare

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av denna undersökning vid giltighetstidens utgång och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de handlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter ges härmed möjlighet att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 5.7). Övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, inklusive unionstillverkare som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att de gällande åtgärderna infördes, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Berörda parter som önskar lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter att de har underrättats om urvalet.

5.4    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att dumpningen och skadan återkommer, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att behålla antidumpningsåtgärderna. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste, inom samma tidsfrist, kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten.

Parter som ger sig till känna inom ovannämnda tidsfrist kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, lämna uppgifter till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att behålla åtgärderna. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.5    Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.6    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.7    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt att försvara sig.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited” (8).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningarna ska vara tillräckligt detaljerade för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-postadress

:

TRADE-SSSPT-R657-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-SSSPT-R657-INJURY@ec.europa.eu

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna uppgifter i elektronisk form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna uppgifter på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörd. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. sannolikheten för återkommande dumpning och skada, dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse.

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen kommer den inte att leda till någon ändring av de gällande åtgärderna, utan till att dessa åtgärder upphävs eller behålls i enlighet med artikel 11.6 i grundförordningen.

Om en berörd part anser att det är befogat med en översyn av åtgärderna i syfte att få till stånd en ändring, kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Parter som önskar begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan kontakta kommissionen på den ovan angivna adressen.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (9).


(1)  EUT C 117, 2.4.2016, s. 10.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1331/2011 av den 14 december 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 336, 20.12.2011, s. 6).

(4)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar och exporterar den berörda produkten till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag till detta företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den berörda produkten.

(5)  I enlighet med artikel 9.6 i grundförordningen ska kommissionen bortse från noll- och minimimarginaler och från marginaler som fastställts under de omständigheter som beskrivs i artikel 18 i grundförordningen.

(6)  Endast importörer som inte är närstående till exporterande tillverkare får ingå i urvalet. Importörer som är närstående till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga I till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående om a) de är befattningshavare eller styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra, f) båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) far- eller morförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(7)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer kan även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(8)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(9)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/22


Tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande beträffande import av vissa artiklar av gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Indien

(2016/C 461/07)

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har tagit emot ett klagomål enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad grundförordningen), i vilket det görs gällande att import av vissa artiklar av gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina) och Indien dumpas och därmed vållar unionsindustrin väsentlig skada.

1.   Klagomål

Klagomålet ingavs den 31 oktober 2016 av sju unionstillverkare, närmare bestämt Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd och Fundiciones de Odena SA (nedan kallade klagandena), som svarar för mer än 25 % av unionens sammanlagda produktion av vissa artiklar av gjutjärn.

2.   Den undersökta produkten

Den produkt som är föremål för denna undersökning är vissa artiklar av gjutjärn med fjällig grafit (gråjärn) eller gjutjärn med sfäroidiserad grafit (segjärn), och delar därav. Dessa artiklar är avsedda att

täcka marksystem eller underjordiska system och/eller öppningar till marksystem eller underjordiska system, och att

ge tillgång till marksystem eller underjordiska system och/eller ge insyn till marksystem eller underjordiska system.

Artiklarna kan vara maskinbearbetade, belagda, målade och/eller utrustade med andra material, inbegripet men inte begränsat till betong, trottoarplattor eller andra plattor, med undantag av brandposter (nedan kallade artiklar eller den undersökta produkten).

3.   Påstående om dumpning

Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Kina och Indien (nedan även kallade de berörda länderna), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7325 10 00 och ex 7325 99 10. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Påståendet om dumpning från Indien grundar sig på en jämförelse mellan det inhemska priset och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen.

Eftersom Kina i enlighet med artikel 2.7 i grundförordningen inte anses vara en marknadsekonomi har klagandena fastställt normalvärdet för importen från Kina på grundval av priset i ett tredjeland med marknadsekonomi, i detta fall Förenta staterna (Förenta staterna). Dessutom fastställde klagandena också normalvärdet på grundval av priserna i Norge och Indien (2). Påståendet om dumpning grundar sig på en jämförelse mellan detta normalvärde och exportpriset (fritt fabrik) för den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen.

Av jämförelsen framgår att de beräknade dumpningsmarginalerna är betydande för de berörda länderna.

4.   Påstående om skada och orsakssamband

Klagandena har lagt fram bevisning till stöd för att importen av den undersökta produkten från de berörda länderna totalt sett har ökat både i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det framgår av den prima facie-bevisning som klagandena lagt fram att importvolymen för den undersökta produkten bl.a. har inverkat negativt på unionsindustrins försäljningsvolym och marknadsandel, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins resultat i allmänhet.

5.   Förfarande

Kommissionen har, efter att ha informerat medlemsstaterna, fastslagit att klagomålet har lämnats in av unionsindustrin eller för dess räkning och att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds. Kommissionen inleder därför härmed en undersökning enligt artikel 5 i grundförordningen.

Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida den undersökta produkten med ursprung i de berörda länderna dumpas och huruvida den dumpade importen har vållat unionsindustrin skada. Om så visar sig vara fallet kommer man att undersöka huruvida det ligger i unionens intresse att införa åtgärder.

5.1    Undersökningsperiod och skadeundersökningsperiod

Undersökningen av dumpning och skada omfattar perioden från och med den 1 oktober 2015 till och med den 30 september 2016 (nedan kallad undersökningsperioden). Undersökningen av de tendenser som är av betydelse för fastställandet av skada omfattar perioden från och med den 1 januari 2013 och fram till slutet av undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

5.2    Förfarande för fastställande av dumpning

Exporterande tillverkare (3) av den undersökta produkten från de berörda länderna uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

5.2.1   Undersökning av exporterande tillverkare

Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i de berörda länderna

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i Kina och Indien förefaller vara berörda av förfarandet kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal ingå i undersökningen så att den kan slutföras inom föreskriven tid (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga I till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna kommer den även att kontakta myndigheterna i de berörda länderna samt eventuellt också kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Berörda parter som önskar lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare komma att baseras på den största representativa exportvolym till unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom de berörda ländernas myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i de berörda länderna och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de exporterande tillverkare som valts ut att ingå i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till myndigheterna i de berörda länderna.

De exporterande tillverkare som valts ut att ingå i urvalet ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av artikel 18 i grundförordningen ska företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet men som inte har valts ut att ingå i urvalet anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet). Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt b får den antidumpningstull som kan komma att tillämpas på importen från de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet inte överskrida den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet (4).

b)   Individuell dumpningsmarginal för företag som inte ingår i urvalet

Samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet kan i enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen begära att kommissionen fastställer en individuell dumpningsmarginal för dem. De exporterande tillverkare som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal måste begära ett frågeformulär och, om inget annat anges, lämna in det korrekt ifyllt inom 37 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. Kommissionen kommer att undersöka om de kan beviljas en individuell tull i enlighet med artikel 9.5 i grundförordningen. De exporterande tillverkare i landet utan marknadsekonomi som anser att marknadsekonomiska förhållanden råder för dem i samband med tillverkning och försäljning av den undersökta produkten får lämna in en korrekt underbyggd och korrekt ifylld ansökan om att bli behandlade som företag som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden (nedan kallad ansökan om marknadsekonomisk status) inom de tidsfrister som anges i punkt 5.2.2.2.

Exporterande tillverkare som begär en individuell dumpningsmarginal bör emellertid vara medvetna om att kommissionen ändå kan komma att besluta att inte fastställa någon sådan för dem, t.ex. om antalet exporterande tillverkare är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att undersökningen avslutas i tid.

5.2.2   Ytterligare förfarande för exporterande tillverkare i de berörda länderna utan marknadsekonomi

5.2.2.1   Val av ett tredjeland med marknadsekonomi

Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 5.2.2.2 och i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen kommer normalvärdet för importen från Kina att fastställas, på grundval av priset eller det konstruerade normalvärdet i ett tredjeland med marknadsekonomi. Kommissionen måste således välja ut ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi. Kommissionen har preliminärt valt Indien. Enligt de uppgifter kommissionen har tillgång till kan det finnas andra tillverkare som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden i bl.a. Norge, Förenta staterna, Turkiet och Iran. För att kunna fatta ett slutgiltigt beslut om val av ett tredjeland med marknadsekonomi kommer kommissionen att undersöka om den undersökta produkten tillverkas och säljs i dessa tredjeländer med marknadsekonomi där det finns tecken som tyder på att den undersökta produkten tillverkas. Berörda parter uppmanas att inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna synpunkter på lämpligheten av valet av jämförbart land.

5.2.2.2   Behandling av exporterande tillverkare i det berörda landet utan marknadsekonomi

Enskilda exporterande tillverkare i Kina som anser att marknadsekonomiska förhållanden råder för dem i samband med tillverkning och försäljning av den undersökta produkten får i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen lämna in en korrekt underbyggd ansökan om att bli behandlade som företag som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden (nedan kallad ansökan om marknadsekonomisk status). Marknadsekonomisk status kommer att beviljas om det framgår av bedömningen av ansökan om marknadsekonomisk status att villkoren i artikel 2.7 c i grundförordningen (5) är uppfyllda. Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som beviljas marknadsekonomisk status kommer så långt som möjligt, och om inte tillgängliga uppgifter används i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, att beräknas på grundval av dessa företags egna normalvärden och exportpriser i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen.

Kommissionen kommer att sända formulär för ansökan om marknadsekonomisk status till alla exporterande tillverkare i Kina som valts ut att ingå i urvalet, till samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet men som önskar ansöka om en individuell dumpningsmarginal samt till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till de kinesiska myndigheterna. Kommissionen kommer endast att bedöma ansökningar om marknadsekonomisk status från de exporterande tillverkare i Kina som valts ut att ingå i urvalet och från samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet men vars begäran om individuell dumpningsmarginal har godkänts.

Alla exporterande tillverkare som ansöker om marknadsekonomisk status ska, om inget annat anges, besvara ansökningsformuläret inom 21 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet eller beslutet om att inte tillämpa något stickprovsförfarande.

5.2.3   Undersökning av icke-närstående importörer  (6)  (7)

Icke-närstående importörer av den undersökta produkten från de berörda länderna till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal ingå i undersökningen så att den kan slutföras inom föreskriven tid (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt, och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sina företag som anges i bilaga II till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som önskar lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym av den undersökta produkten i unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter att de har underrättats om urvalet.

5.3    Förfarande för fastställande av skada och undersökning av unionstillverkare

Fastställandet av skada grundas på faktisk bevisning och inbegriper en objektiv granskning av den dumpade importens volym, dess inverkan på priserna på unionsmarknaden och dess inverkan på unionsindustrin. För att kommissionen ska kunna fastställa om unionsindustrin lidit skada uppmanas unionstillverkarna av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av förfarandet har kommissionen beslutat att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal ingå i undersökningen så att den kan slutföras inom föreskriven tid (s.k. stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de handlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter uppmanas härmed att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via kontaktuppgifterna i punkt 5.7). Övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Berörda parter som önskar lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet ska, om inget annat anges, lämna dessa inom 21 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Dessa parter ska, om inget annat anges, lämna in ett besvarat frågeformulär inom 37 dagar efter att de har underrättats om urvalet.

5.4    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om dumpning och därav vållad skada konstateras, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att införa antidumpningsåtgärder. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste, inom samma tidsfrist, kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Parter som ger sig till känna inom ovannämnda tidsfrist kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, lämna uppgifter till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att behålla åtgärderna. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.5    Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Dessa uppgifter och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.6    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.7    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder ska inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter a) kommissionen att använda dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan utöva sin rätt att försvara sig.

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling ska vara märkta ”Limited (8).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev. Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de bestämmelser som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet ”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. De berörda parterna måste uppge namn, adress, telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-postadresser:

Aspekter som rör dumpning

:

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-PRC@ec.europa.eu

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-INDIA@ec.europa.eu

Aspekter som rör skada

:

TRADE-AD637-CASTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

Underlåtenhet att lämna uppgifter i elektronisk form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna uppgifter på det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar ansökningar om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörd. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse. Sådana utfrågningar äger i allmänhet rum senast i slutet av den fjärde veckan efter meddelandet av de preliminära undersökningsresultaten.

Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 6.9 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I enlighet med artikel 7.1 i grundförordningen får provisoriska åtgärder inte införas senare än nio månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (9).


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Klagandena gjorde gällande att Indien inte kan anses vara ett lämpligt jämförbart land till följd av de snedvridningar av marknaden som orsakas av subventioner, i synnerhet införandet av en exportavgift på järnmalm och systemet med två olika taxor för järnvägstransporter av järnmalm vilket minskar kostnaderna för den viktigaste råvaran för tillverkarna av den undersökta produkten. Se skäl 278 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/387 av den 17 mars 2016 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av rör av duktilt gjutjärn (även kallat gjutjärn med sfäroidiserad grafit) med ursprung i Indien (EUT L 73, 18.3.2016, s. 1).

(3)  En exporterande tillverkare är ett företag i de berörda länderna som tillverkar och exporterar den undersökta produkten till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som deltar i tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten.

(4)  I enlighet med artikel 9.6 i grundförordningen ska kommissionen bortse från noll- och minimimarginaler och från marginaler som fastställts under de omständigheter som beskrivs i artikel 18 i grundförordningen.

(5)  De exporterande tillverkarna måste bl.a. kunna visa att i) företagens affärsbeslut och kostnader återspeglar marknadsförhållandena och är utan ett större statligt inflytande, ii) företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som tillämpas för alla ändamål, iii) det inte föreligger några betydande snedvridningar till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet, iv) företagen omfattas av lagar om konkurser och ägandeförhållanden som garanterar rättssäkerhet och stabila villkor, och att v) valutaomräkning sker till marknadskurser.

(6)  Endast importörer som inte är närstående exporterande tillverkare får ingå i urvalet. Importörer som är närstående exporterande tillverkare ska fylla i bilaga I till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 127 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska två personer anses vara närstående om a) de är befattningshavare eller styrelseledamöter i den andra personens företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) en tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna, e) en av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra, f) båda två kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje person, g) de tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person, eller h) de är medlemmar av samma familj (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558). Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. I enlighet med artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen avses med person en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(7)  De uppgifter som lämnas av icke-närstående importörer kan även användas för andra delar av denna undersökning än de som avser fastställande av dumpning.

(8)  Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(9)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA I

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

BILAGA II

Image

Text av bilden

Image

Text av bilden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/33


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8262 – Fosun International/Tom Tailor)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 461/08)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 24 november 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Fosun International Limited (Fosun, Kina) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Tom Tailor Holding AG (Tom Tailor, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Fosun: verksamhet inom sektorerna försäkringar, bankväsende, investeringar, kapitalförvaltning, läkemedel, hälso- och sjukvård, stål- och gruvsektorn, fastighetsförvaltning, konsumtionsvaror och livsstilsprodukter.

—   Tom Tailor: saluföring av klassiska och moderna fritidskläder för herr, dam och barn i Tyskland, Österrike, Schweiz, Benelux-länderna och Frankrike under varumärkena Tom Tailor, Tom Tailor Denim, Tom Tailor Contemporary, Tom Tailor Polo Team, Bonita och Bonita Men.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.8262 – Fosun International/Tom Tailor, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/34


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8317 – KKR/Calsonic Kansei)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 461/09)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 5 december 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget KKR & Co L.P. (KKR, Förenta staterna) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar indirekt fullständig kontroll över företaget Calsonic Kansei Corporation (Calsonic Kansei, Japan) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   KKR: globalt värdepappersföretag med ett brett utbud av fonder med alternativa tillgångar och investeringsprodukter i olika sektorer.

—   Calsonic Kansei: global leverantör av många olika typer av bildelar, bl.a. förarplatsmoduler, klimatanläggningar, produkter för motorkylning, kompressorer och avgassystem.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.8317 – KKR/Calsonic Kansei, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

10.12.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 461/35


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2016/C 461/10)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN ÄNDRING AV PRODUKTSPECIFIKATIONEN FÖR SKYDDADE URSPRUNGSBETECKNINGAR ELLER SKYDDADE GEOGRAFISKA BETECKNINGAR SOM INTE ÄR EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en ändring i enlighet med artikel 53.2 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

”MOGETTE DE VENDÉE”

EU-nr: PGI-FR-02129 – 18.3.2016

SUB ( ) SGB ( X )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Vendée Qualité – Section Mogette

Adress: Maison de l’Agriculture

21, Boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANKRIKE

Tfn +33 251368251

Fax +33 251368454

E-post: contact@vendeequalite.fr

Sammansättning och legitimt intresse: Producenter av Mogettebönor, producentgrupp, insamlings- och sorteringsföretag, konserveringsföretag och industrin har bildat en sammanslutning i enlighet med lagen av den 1 juli 1901. Sammanslutningen omfattar alla aktörer som arbetar med den skyddade geografiska beteckningen ”Mogette de Vendée” och är därigenom berättigad att lämna in ansökan om ändring av produktspecifikationen.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen(ändringarna)

Produktens namn

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning

Övrigt: Ansökande grupp/kontrollorgan/nationella krav/geografiskt område

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokumentet (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Produktbeskrivning

Grödans egenskaper har tagits bort eftersom det är bönan som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen. Bönans beskrivning har inte ändrats.

Dessa egenskaper har därför också tagits bort från punkt 3.2 i det sammanfattande dokumentet.

Beskrivningen av ”Mogette de Vendée” delas upp i tre punkter som omfattar torkade bönor, halvtorkade frysta bönor samt pastöriserade eller steriliserade bönor med den skyddade geografiska beteckningen. Varje beskrivning omfattar presentations- och förpackningsmetoder. På detta sätt blir beskrivningen av ”Mogette de Vendée” tydligare.

Flera bestämmelser har ändrats:

I fråga om presentationsmetoden har viktangivelserna för olika godkända konsumentförpackningar (”500 g, 1 kg, 2 kg, etc.” och ”1 kg etc.”) tagits bort. Denna redaktionella ändring påverkar inte förpackningsmetoderna, eftersom den tidigare formuleringen inte var restriktiv.

Av denna ändring följer att vikterna för olika konsumentförpackningar i punkt 3.6 (som blir punkt 3.5) i det sammanfattande dokumentet har tagits bort.

Frasen ”I större förpackningar. Bönorna bearbetas eller förpackas om av grossister som har undertecknat ett partnerskapsavtal.” har tagits bort. Syftet är att ange de metoder som är otillåtna, inte att räkna upp alla metoder som är tänkbara. Denna ändring påverkar inte de metoder för grossistförsäljning som fortfarande får användas.

Samma fras tas bort i punkt 3.6 (som blir punkt 3.5) i det sammanfattande dokumentet.

Frasen ”Alla led kan spåras och hittas i lagerbokföringen. Följande uppgifter ska anges: förpackningsdag, numret på det parti bönor som använts, leveransnumret, numret på de partier som förpackats eller producerats och de aktuella kvantiteterna” ska tas bort, eftersom dessa bestämmelser återkommer i del 4 (”Uppgifter som bevisar att produkten har sitt ursprung i det geografiska området”).

Intervallet för fuktighetshalten i den torkade bönan har höjts från 10–16 % till 12–17 % för att bevara kvaliteten på bästa sätt. Efter flera års tillämpning av produktspecifikationen har det visat sig att en alltför låg fuktighetshalt (< 12 %) inte främjar produktens kvalitet: vid ett värde på 10 % förekommer det fler krossade bönor och kokningstiden blir längre, en högre fuktighetshalt i bönan (17 %) ger däremot en kortare koktid och en mjukare böna.

Därför ska den fuktighetshalt i torkade bönor som anges i punkt 3.2 i det sammanfattande dokumentet vara 12–17 %.

För halvtorkade bönor ska frasen ”en fuktighetshalt på i genomsnitt 50” tas bort. Den angivna fuktighetshalten var ett vägledande värde, inte ett målvärde. Det tillför inget extra till produktbeskrivningen.

Stycket

”Den smakprofil för tillagad Mogette de Vendée som anges i bilaga 10 visar produktens särskilda egenskaper:

en mycket mjuk konsistens, inte fast, inte särskilt kornig och med tunt skal,

homogena bönor (samma storlek, form och färg, få defekter),

en typisk lätt salt och lätt söt smak med en svag ton av kastanj och purjolök.”

ska ersättas med följande stycke:

”Beskrivning av ’Mogette de Vendée’, pastöriserad eller steriliserad:

Bönorna har en ljus gräddvit färg (med nyanser).

De kan vara något spruckna på grund av att de är så mjuka.

Bönorna ska presenteras i en lag avsedd för konsumtion som enbart innehåller vatten (eventuellt saltat).

De har en mjuk konsistens och en homogen form och storlek.

’Mogette de Vendée’ som tillagats utan andra ingredienser och pastöriserats ska presenteras i förslutna tråg eller små påsar avsedda för konsumenter eller andra förpackningar av olika vikt.

’Mogette de Vendée’ som tillagats utan andra ingredienser och steriliserats och som säljs till konsumenter ska förpackas i glasburkar.”

Denna ändring följer av gruppens arbete för att förbättra smakprofilen för ”Mogette de Vendée”. Syftet är att ange de viktigaste smakegenskaperna. Eftersom styckena har flyttats om ingår även presentationsvillkoren i den nya versionen.

Bevis på ursprung

En punkt med rubriken ”Register” ska läggas till. Där anges vilka uppgifter som ska ingå i odlingsdokumentet: sort, datum för sådd, upptagning och/eller tröskning, samt föregående gröda.

Översikterna över spårbarheten för olika produkter ska ersättas med tabeller, vilket förenklar och förtydligar presentationen. Spårbarheten för torkade samt halvtorkade och frysta produkter beskrivs i en gemensam tabell. I en andra tabell beskrivs spårbarheten för pastöriserade och steriliserade produkter. Den ändrade utformningen påverkar inte de metoder som används för att garantera spårbarheten.

När det gäller utvecklingen i det nationella regelverket ska DLUO-sigillet (bäst före-datum) ersättas med DDM-sigillet (minsta hållbarhetsdatum).

Produktionsmetod

Översikter:

För att skapa större tydlighet har översikterna över odling och förpackning av torkade samt halvtorkade frysta produkter ersatts med enklare beskrivningar. De båda översikterna om beredning av ”Mogette de Vendée” som har tillagats utan andra ingredienser och pastöriserats respektive steriliserats ska ersättas med en gemensam översikt för pastöriserade och steriliserade produkter.

Odlingsområdets egenskaper:

Stycket om odlingsområdets egenskaper har lättats upp. De beskrivande delar som inte är restriktiva har tagits bort och stycket har formulerats om för att bli mer begripligt.

Endast mätbara egenskaper har behållits och har i vissa fall preciserats. Dessa uppgifter utgörs av följande:

Målvärden för andelen siltjord och lerjord vid val av odlingsområde:

Dessa målvärden har enbart ändrats för metoden med indirekt skörd (högst 25 % lerjord och minst 35 % för odling av torkade ”Mogette de Vendée” och högst 35 % lerjord och minst 35 % siltjord för odling av halvtorkade ”Mogette de Vendée”).

Metoden med direkt skörd har lagts till i produktspecifikationen för skörd av torkade bönor och målvärden har fastställts för denna metod: högst 35 % lerjord och minst 35 % siltjord.

Föregående odling (ingen ändring).

Kravet på en partikelanalys för att klassificera odlingsområdet ska tas bort från produktspecifikationen eftersom denna bestämmelse ingår i kontrollmetoderna och alltså hör till kontrollplanen.

Kravet på innehav av ett referensdokument och ett register över odlingsområden som har klassificerats för bönodling under regleringsårens gång ska tas bort. Detta register berör inte något produktionsvillkor utan handlar om gruppens interna dokumenthantering.

Punkten ”Jordberedning – gödning” har förenklats och omfattar nu enbart ett kriterium för tillförsel av kalium (som är förbjudet under de tre månaderna närmast före sådden). Punkten med en beskrivning av beredningsmetoderna för att få fram ”fin jord” handlar om goda jordbruksmetoder. Den är inte knuten till något målvärde och ska därför tas bort. Frasen om att kvävegödsling ska vara ”motiverad och att givan ska fastställas av producenten med hjälp av balansmetoden” hänvisar till gällande lagstiftning och ska därför tas bort.

Sådd:

Stycket

”Sådden ska ske med de berörda sorterna från och med den 10 maj, för att säkerställa att jorden är tillräckligt varm och torr. Genom att säkerställa en homogen tillväxt får man en extra garanti för en homogen skörd. Före detta datum finns det risk för att jorden är för kall och att bönorna gror ojämnt, inte utvecklas korrekt och att slutprodukten inte får den förväntade kvaliteten. Om man inte uppfyller de båda kriterierna för temperatur och fuktighet kommer odlingen att utvecklas långsammare, tillväxten blir heterogen och utdragen. Datumet den 20 juni har införts för att klimatet i området, med förhållandevis regniga höstar, gör att det är mycket osannolikt att det går att skörda från och med oktober månad. Sådden ska utföras mellan den 10 maj och den 20 juni.”

ska ersättas med följande:

”Sådden ska utföras mellan den 10 maj och den 20 juni. Producenten får så före den 10 maj om jorden håller en temperatur på minst 12 °C på sådjupet (1–4 cm).”

Denna bestämmelse är mer exakt och tillåter sådd före den 10 maj de år då klimatvillkoren är uppfyllda före den dagen.

Sort:

Stycket

”De typer av utsäde som används väljs regelbundet ut av branschorganisationen för ’Mogette de Vendée’ bland de kommersiella sorter som ingår i den officiella sortförteckningen. De har de egenskaper som väntas för ’Mogette de Vendée’ och de för vidare den traditionella produkten, såsom den är känd i Vendée. Förteckningen över sorter utarbetas varje år och distribueras till producenterna.

Branschorganisationen ska basera sina val på flera delar:

En agronomisk och teknisk analys utförd av jordbrukstekniker som övervakar produktionen och som kan testa andra sorter för att utöka förteckningen, samt återkoppling från producenternas egna observationer.

Resultat från interna provsmakningar (gruppen av producenter och konserveringsföretag tillsammans med inbjudna personer) under vintern av årets skörd.

Vissa utvalda sorter är kanske enbart anpassade för den ena typen av skördemetod. Detta ska i så fall anges i branschorganisationens förteckning.”

ska ersättas med ett urvalsförfarande som är mer exakt utformat, enligt följande:

”’Mogette de Vendée’ ska produceras med standardutsäde som uppfyller följande krav:

Det ska vara märkt med orden ’EU:s regelverk’. Utsädet ska vara upptaget i den officiella franska eller europeiska katalogen och omfattas av offentliga myndigheters kontroll.

Det ska vara upptaget i förteckningen över sorter som är erkända av gruppen.

Det är förbjudet att använda egenproducerat utsäde.

En ny sort ska föras in i förteckningen med ett förfarande som säkerställer att

de fysiska egenskaper som beskrivs i kapitlet ’Produktbeskrivning’ i den här produktspecifikationen har verifierats,

produkten har följande organoleptiska egenskaper efter tillagning: ’mjuka bönor’ och ’tunt skal’.

En ny sort får endast föras in i förteckningen över gruppens erkända sorter om

den har prövats under två regleringsår och gruppen anser att den uppfyller de kriterier som anges ovan,

en provsmakningskommitté (en s.k. kommitté av sakkunniga) har yttrat sig positivt.

En sort som redan är införd i förteckningen får uteslutas om den har fått negativa omdömen av en provsmakningskommitté (en s.k. kommitté av sakkunniga) inom gruppen, efter provsmakning av ett representativt urval.

Kommittén av sakkunniga ska bestå av minst fem personer som företräder minst två av de tre följande grupperna: konsumenter, personer som har bedrivit eller bedriver verksamhet inom jordbruks- och restaurangbranschen. De slutliga besluten om att en sort ska föras in i eller tas bort från förteckningen över erkända sorter ska fattas av gruppen. Förteckningen över godkända sorter ska finnas tillgänglig på gruppens huvudkontor och årligen översändas till kontrollorganet.”

Syftet med denna ändring är att enbart certifierat utsäde ska användas, av sanitära skäl.

Att använda certifierat utsäde är det effektivaste sättet att se till att helt sjukdomsfritt utsäde används. Därmed kan man bl.a. förhindra bakterietillväxt. Denna sjukdom som angriper bönorna är mycket svår att utrota eftersom den förorenar jorden med tiden och överförs från ett odlingsområde till ett annat. Utan förhöjd vaksamhet kan de lokala jordarna snabbt infekteras och hota skördarna och bönodlingens framtid i området.

Användningen av certifierat utsäde får också direkt inverkan på produktens enhetlighet, till skillnad från egenproducerat utsäde som kan försämras under årens gång. Den som producerar utsäde för ”Mogette de Vendée” måste vara certifierad för att garantera ett sunt och stabilt utsäde. Vid egen produktion av utsäde är risken större för degenerering och sanitära risker, vilket också är ett hot mot skörden.

Förfarandet för att föra in en ny sort i förteckningen beskrivs närmare: Det måste utföras försök under två regleringsår, produktens fysiska och organoleptiska egenskaper måste respekteras och en kommitté av sakkunniga ska yttra sig. Detta förfarande är en kodifering av gruppens vanliga metod.

Växtodling:

Detta stycke innehöll inget målvärde, varför det har tagits bort. Bestämmelserna handlar om god produktionssed, med undantag för dokumentationskrav, som har flyttats till punkten ”Register”.

Skörd och behandling av torkad ”Mogette de Vendée”

Tekniken med ”direkt” skörd, som redan är tillåten för produktion av halvtorkade bönor, läggs till även för skörd av torkade bönor. Den tekniska utvecklingen har lett till att det numera går att skörda torkade bönor direkt (tröskning utan uppdragning av plantor, men med en torkningsperiod på rot). För 20 år sedan gick det endast att tröska halvtorkade bönor direkt. Den tröskningsmetoden skadade de torkade bönorna: de torkade bönorna är mycket sköra och direkt tröskning med den utrustning som fanns på den tiden skulle ha krossat dem. Sedan dess har tröskningstrumman emellertid utvecklats. Tidigare var den kort och tröskningen gjordes mekaniskt, utan möjlighet till finjustering. Numera är tröskningstrumman längre (5 m). Växtmaterialet stannar alltså längre i maskinen och det går att extrahera bönorna varsamt, utan att forcera processen, med hjälp av olika parametrar såsom trummans lutning. Den här typen av material gör att det går att anpassa sig efter produktens fuktighetshalt och mängden grönmassa: Skidorna behöver därför inte torkas helt genom torkning på marken. Vid direkt skörd får bönorna sitta kvar i genomsnitt 6–10 dagar extra på fältet. Torkningen går snabbare och kan styras bättre än när plantorna dras upp och lämnas direkt på marken för indirekt skörd (när plantan ligger på jorden tar den upp fukt igen över natten). Därför införs möjligheten att skörda torkade bönor direkt, samtidigt som tekniken med indirekt skörd bibehålls.

Bestämmelserna om bedömning av skördetiden (”när majoriteten av de gröna bladen har torkat och bönan bedöms ha uppnått en lämplig fuktighetshalt [10–20 %]”) ska ersättas med en mer objektiv bestämmelse som är lättare att kontrollera: ”minst 90 % torkade skidor”. Denna omformulering ändrar inte skördetiden.

Bönornas fuktighetshalt när de tas emot i insamlingsanläggningen ändras från 10–20 % till 12–25 % för att ta hänsyn till att torkningsutrustningen har moderniserats. Med nuvarande utrustning går det att styra parametrarna tillräckligt exakt för att det ska gå att torka en produkt med en fuktighetshalt på upp till 25 % under optimala förhållanden för att bevara bönornas kvalitet. Erfarenheten tyder också på att en fuktighetshalt på 10 % inte främjar produktens kvalitet. Vid den fuktighetshalten är det vanligare med krossade bönor och koktiden förlängs. Gränsvärdet för fuktighetshalten fastställs därför till 12 %.

Torkningskraven ändras: den obligatoriska torkningen vid en fuktighetshalt på 16–20 % ska ersättas med en fuktighetshalt på mer än 17 %, eftersom en högre andel ger en böna som är mörare och lättare att tillaga.

Det är numera frivilligt att göra en första sköljning av torkade bönor innan de lagras. Denna första sköljning påverkar inte slutproduktens kvalitet. För att förtydliga frasen ”mycket liten andel orenheter” har det lagts till vilka exakta fysiska egenskaper som godkända partier måste ha: högst 0,4 % (av massan) får utgöras av främmande föremål, damm, främmande fröer, växtdelar, bönor som är olämpliga för förtäring och högst 4 % (av massan) får utgöras av bönor som har fläckar, är skrynkliga, veckade eller krossade.

Skörd och behandling av halvtorkade ”Mogette de Vendée”:

Bestämmelserna om bedömning av skördetiden (”När majoriteten av plantorna är lämpliga att skörda (…). Skidorna får inte vara alltför gröna: i så fall är de ännu inte halvtorkade. De får inte heller vara alltför torra.”) ska ersättas med den mer exakta angivelsen ”när minst 65 % av bönorna är vita”. Denna omformulering ändrar inte skördetiden.

Rubriken i del 7.6 ”Produktion av halvtorkad fryst ’Mogette de Vendée’” ska tas bort. Innehållet i den här delen ska föras in i del 5.4 ”Skörd och behandling av halvtorkad fryst ’Mogette de Vendée’”.

Det införs en skyldighet i fråga om den halvtorkade produktens temperatur vid mottagningen: den måste vara lägre än 30 °C vid mottagningen. Detta tillägg bidrar till produktens kvalitet eftersom det syftar till att säkerställa att bönorna inte jäser och att deras kvalitet därmed inte försämras.

I dag utförs sköljningen i tre steg: sköljning/lagring utan vatten i kar/sköljning. Skyldigheten att skölja bönorna två gånger med en viss lagringstid emellan har tagits bort,

dels för att göra det möjligt med tre sköljningar eller fler vid behov,

dels för att göra det möjligt att använda en mer effektiv ”kontinuerlig” process med sköljning och homogenisering av partierna.

Därför har även hänvisningen till den ”första” sköljningen tagits bort.

Den fullständiga beskrivningen av frysningsprocessen har ersatts med namnet på metoden – ”Produkten är IQF-fryst” – med en definition i en fotnot i produktbeskrivningen (”IQF står för Individually Quick Frozen): en infrysningsteknik som är lämplig för att styckfrysa små och sköra produkter.”), Namnet på metoden anges redan i den gällande produktspecifikationen under punkten ”Nationella krav”.

För att förtydliga frasen ”få orenheter” har det lagts till vilka exakta fysiska egenskaper som godkända partier måste ha: högst 0,4 % (av massan) får utgöras av främmande föremål, damm, främmande fröer, växtdelar, bönor som är olämpliga för förtäring och högst 4 % (av massan) får utgöras av bönor som har fläckar, är skrynkliga, veckade eller krossade.

”Mogette de Vendée” som tillagats utan andra ingredienser samt pastöriserats och steriliserats:

Bestämmelserna om den lag som bönorna förpackas i har formulerats om för att bli lättare att förstå. I den franska versionen går det inte att avgöra om formuleringen ”lag som består av vatten och havssalt (eller ej)” betyder att det är användningen av salt eller specifikt av havssalt som är frivillig. Uttrycket ska ersättas med ”lag som består av vatten med eller utan havssalt”.

När det gäller lagstiftningens och föreskrifternas utveckling och särskilt förordning (EG) nr 852/2004 har aktörerna fått överta bedömningen av tabellerna över pastörisering och sterilisering. De ansvarar för att använda en värmebehandling som garanterar att produkterna är bakteriologiskt stabila fram till sista förbrukningsdag eller sista hållbarhetsdag. Därför tas följande angivelser bort: ”Pastöriseringstemperaturen ska ligga kring 98 °C. Det lägsta pastöriseringsvärdet ska vara 1 000.” och ”Det lägsta steriliseringsvärdet ska vara 10.”

Frasen ”Blancheringstiden ska vara 30–40 minuter” ska ersättas med ”Blancheringstiden ska vara högst 40 minuter”. En längre blancheringstid inverkar negativt på produktens konsistens och den krossas lätt. En kort blancheringstid påverkar däremot inte produktens konsistens och den kommer ändå att mjukna under den efterföljande värmebehandlingen. Precis som för den pastöriserade produkten införs därför endast en övre gräns för blancheringstiden för den steriliserade produkten.

För steriliserade produkter förtydligas att förpackning i glasburkar endast är obligatoriskt för produkter som är avsedda att säljas till konsumenter. Andra förpackningar är tillåtna när produkten t.ex. är avsedd för grossister.

Skyldigheten att förvara steriliserade produkter mörkt tas bort, eftersom detta krav är omöjligt att tillämpa så snart produkterna har kommit ut i distribution.

Punkterna om de allmänna föreskrifterna ska tas bort: ”Därefter märks de enheter som ska säljas”, ”Kylkedjan ska upprätthållas fram till försäljningsstället och temperaturen ska vara lägre än 4 °C”. ”Därefter ska burkarna märkas.”

Otydliga formuleringar som inte hänvisar till något målvärde ska tas bort: ”blancheringens kvalitet ska kontrolleras visuellt”, ”pastöriseringstemperaturen ska ligga kring 98 °C”, ”det ska göras ett tillagningsprov för att kontrollera att egenskaperna uppfyller kraven för ’Mogette de Vendée’”, ”De pastöriserade och steriliserade produkterna ger konsumenten tillgång till en produkt som både håller hög kvalitet och går snabbt att tillaga. Beredningen bevarar egenskaperna hos ’Mogette de Vendée’”.

Andra bestämmelser om kontrollplanen ska tas bort: ”Lagerbokföringen och spårbarheten hos partierna av ’Mogette de Vendée’ ska verifieras. Dokumentkontroller ska utföras för att verifiera att produktspecifikationen har följts i de olika stegen i processen. Bönor som inte godkänns ska säljas under beteckningen ’Haricot blanc’.”

Samband med det geografiska området

”Samband med det geografiska området” har skrivits om för att ge en bättre beskrivning av områdets särskilda egenskaper, produktens särskilda egenskaper och orsakssambandet.

Utformningen av punkt 5 i det sammanfattande dokumentet har anpassats efter ändringen av texten om sambandet med det geografiska området i produktspecifikationen.

Ändringen av denna del hör ihop med införandet av direkt skörd av torra bönor och handlar om torkning av produkten på odlingsplatsen. I och med att metoden med direkt skörd införs kommer torkningen av produkten vid den typen av skörd att ske ”på rot” i stället för enbart på marken. Genom att en ny skördemetod införs går det att skörda bönorna efter torkning ”på fältet”, ”på marken” (metoden med indirekt skörd finns kvar) eller ”på rot” (metoden med direkt skörd läggs till). ”Mogette de Vendée” som skördats med den senare metoden har en odlingscykel (från sådd till skörd) som i genomsnitt är 6–10 dagar längre. Detta påverkar dock inte sambandet med det geografiska området, eftersom ändringen bygger på utvecklingen av det lokala kunnandet och förbättringen av utrustningen, framför allt skördeutrustningen. Det äventyrar inte produktens särskilda egenskaper.

Märkning

Följande två meningar

”De produkter som omfattas av den skyddade geografiska beteckningen säljs som ’Mogette de Vendée’.”

”Uppgiften ’Indication géographique protégée’ och/eller gemenskapens logotyp ska finnas på förpackningen.”

ska tas bort från produktspecifikationen. Enligt förordning (EU) nr 1151/2012 är det obligatoriskt att använda den skyddade geografiska beteckningen ”Mogette de Vendée” och Europeiska unionens symbol för skyddade geografiska beteckningar.

Övrigt

Ansökande grupp:

Namnet på den ansökande gruppen har uppdaterats tillsammans med dess kontaktuppgifter.

Den ansökande gruppen är ”Vendée Qualité – Section Mogette”.

Gruppens kontaktuppgifter är följande:

Maison de l’Agriculture

21, boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANKRIKE

Tfn +33 251368251

Fax +33 251368454

E-post: contact@vendeequalite.fr

Uppgifterna om näringsverksamhetens organisation har tagits bort eftersom de inte berör bestämmelser som är relevanta för ”Mogette de Vendée”.

Övrigt

Hänvisningar till kontrollorganen:

Kontrollorgan: i enlighet med gällande nationella bestämmelser som syftar till att harmonisera produktspecifikationernas utformning har certifieringsorganets namn och kontaktuppgifter tagits bort. I fortsättningen kommer kontaktuppgifter till de behöriga kontrollmyndigheterna i Frankrike att anges under den här rubriken: Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) och Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Certifieringsorganets namn och kontaktuppgifter finns på Inaos webbplats och i Europeiska kommissionens databas.

Övrigt

Nationella krav:

När det gäller lagstiftningens och föreskrifternas utveckling på nationell nivå har denna rubrik setts över och kraven har koncentrerats till de viktigaste kontrollpunkterna.

Övrigt

Geografiskt område:

Kartan över det geografiska området har ersatts med en förenklad karta. De olika aktörernas fördelning i området har tagits bort, eftersom den är föränderlig.

Presentationen av kommunerna fördelade per kanton har ersatts med en förteckning över kommuner (sammanslagningar, namnbyten…).

När den gällande produktspecifikationen upprättades utelämnades tre kommuner. De tillhörde tre kantoner som i sin helhet ingick i det geografiska området i enlighet med det registrerade sammanfattande dokumentet.

Kommunen Mallièvre utelämnades i förteckningen över kommunerna i kantonen Mortagne-sur-Sèvre. Kommunen Montaigu utelämnades i förteckningen över kommunerna i kantonen Montaigu. Kommunen Longève utelämnades i förteckningen över kommunerna i kantonen Fontenay-le-Comte. Därför har kommunerna Montaigu, Mallièvre och Longèves återinförts i kommunförteckningen i produktspecifikationen. Gränserna för det geografiska produktionsområdet är oförändrade.

Diskussionen om områden som är uteslutna från området har tagits bort eftersom den inte har betydelse för beskrivningen av det geografiska området.

De särskilda produktionssteg som måste äga rum i det avgränsade geografiska området och som fastställs i kapitel 3 i produktspecifikationen om avgränsning av det geografiska området och som är oförändrade, beskrivs närmare i det sammanfattande dokumentet. I punkt 3.4 (som nu blir punkt 3.5) i det sammanfattande dokumentet ska meningen ”Odlingen av ’Mogette de Vendée’ måste äga rum i det geografiska området för den skyddade geografiska beteckningen” ersättas med ”De steg som måste äga rum i det geografiska området är odlingen av ’Mogette de Vendée’, fram till och med skörden”. Denna ändring är en anpassning efter produktspecifikationen.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”MOGETTE DE VENDÉE”

EU-nr: PGI-FR-02129 – 18.3.2016

SUB ( ) SGB ( X )

1.   Namn

”Mogette de Vendée”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrike

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Mogette de Vendée” är en vit böna av arten Phaseolus vulgaris och typen ”lingot”. Den skördas torkad (fullständigt mogen) eller halvtorkad.

Bönan är regelbunden till formen, elliptisk till brett njurformad och 1–2 cm lång. Den är rektangulär och ena änden är ofta tillplattad. Den har en tjocklek på minst 4,5 mm.

Beskrivning av torkade bönor med den skyddade geografiska beteckningen ”Mogette de Vendée”:

Färgen är jämnvit, utan någon kraftigare ådring.

Skalet är tunt och skimrande.

Bönan är torr, med en fuktighetshalt på 12–17 %.

Tusen bönor väger mellan 400 g och 650 g.

Beskrivning av halvtorkade frysta bönor med den skyddade geografiska beteckningen ”Mogette de Vendée”:

Formen är regelbunden, elliptisk till njurformad. Bönan är något större än den torkade bönan.

Färgen är vit till mycket ljust grön, beroende på bönans mognadsgrad.

Skalet är glatt och skimrande.

Bönan är en färsk produkt som inte behöver blötläggas.

Bönan är fysiskt mogen men har ännu inte torkat. Den har en fuktighetshalt på i genomsnitt 50 %.

Beskrivning av ”Mogette de Vendée”, pastöriserad eller steriliserad:

Bönorna har en ljus gräddvit färg (med nyanser).

De kan vara något spruckna på grund av de är så mjuka.

Bönorna ska presenteras i en lag avsedd för konsumtion som enbart innehåller vatten (eventuellt saltat).

De har en mjuk konsistens och en homogen form och storlek.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

De steg som måste äga rum i det avgränsade geografiska området är odlingen av ”Mogette de Vendée” fram till och med skörden.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

 

Torkade bönor av ”Mogette de Vendée” får inte säljas i lösvikt: produkten måste presenteras i konsumentförpackningar: små påsar, nätförpackningar eller andra förpackningar av varierande vikt.

 

Halvtorkade frysta bönor av ”Mogette de Vendée” får inte säljas i lösvikt: produkten måste presenteras i konsumentförpackningar: små påsar eller andra förpackningar av varierande vikt.

 

”Mogette de Vendée” som tillagats utan andra ingredienser och pastöriserats ska presenteras i förslutna tråg eller små påsar avsedda för konsumenter.

 

”Mogette de Vendée” som tillagats utan andra ingredienser och steriliserats och som säljs till konsumenter ska förpackas i glasburkar.

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Departementet Loire-Atlantique:

Kommunerna Geneston, Legé, La Limouzinière, La Marne, Montbert, Paulx, La Planche, Saint-Colomban, Corcoué-sur-Logne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint Philbert-de-Grand-Lieu (utom sjön), Touvois och Vieillevigne.

Departementet Vendée:

Följande kantoner: Aizenay, Challans (utom kommunerna Bois-de-Cené, Chateauneuf och Sallertaine), Chantonnay, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte (utom kommunerna Damvix, Maillé, Le Mazeau, Saint Sigismond och Vix), Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissay (utom kommunerna Angles, La Jonchère, St Benoist-sur-Mer och La Tranche-sur-Mer), Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon Nord och La Roche-sur-Yon Sud.

Följande kommuner: Beaulieu-sous-la-Roche, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Chasnais, Coëx, Le Girouard, Lairoux, Landeronde, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Martinet, La Mothe-Achard, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-le-Dolent, Pouillé, Sainte-Flaive-des-Loups, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des-Landes och Saint-Mathurin.

5.   Samband med det geografiska området

Området för ”Mogette de Vendée” utmärks av en geologi, ett klimat och mänskliga faktorer som ger området dess särskilda egenskaper.

Vendée ligger vid de sydliga utlöparna från den armorikanska bergskedjan och utgörs huvudsakligen av ett lätt kuperat bocage-landskap (70 % av departementets sammanlagda yta) som utmärks av ett nätverk av böljande häckar som fungerar som skydd mot de nordostliga vindar som ofta blåser under våren. Jordmånen består av brunjord av genomsnittligt djup, ofta av typen cambisol eller luvisol. Jorden har en god balans mellan lerjord och siltjord med en god genomsnittlig vattenhållningsförmåga (120–160 mm).

Genomsnittstemperaturen är mild under våren (15–16 °C i maj) med små temperaturvariationer över dygnet. Under de varmaste månaderna (juni–augusti) ligger de lägsta genomsnittstemperaturerna på 12–16 °C i kustområdena och det högsta genomsnittet ligger på 22–26 °C i Iles vendéennes inåt landet. Till detta milda och soliga klimat ska läggas en god nederbörd (1 000 mm i genomsnitt i området) med sammanlagda mängder under juni–augusti på 120–150 mm. Under augusti månad brukar nederbörden vara liten, i genomsnitt 44 mm i området. Den kraftiga nederbörd som regelbundet kommer under perioden oktober–mars ger marken möjlighet att fylla på vattenreserveran. Antalet soltimmar i Vendée är 10 % större än i resten av regionen, dvs. 2 000–2 500 timmar per år.

I det här gynnsamma området för bönodling har invånarna utvecklat ett kunnande som har förmedlats genom generationerna och lett till en produktion av hög kvalitet. Detta kunnande betyder bl.a. att producenterna med stor precision kan agera vid de avgörande stegen i odlingscykeln för torkade och halvtorkade bönor. Det är framför allt metoden för urval av sorter genom försöksodlingar, utbyten och avsmakningar som gör det möjligt att år efter år garantera och upprätthålla äktheten hos ”Mogette de Vendée”. Kunnandet visar sig också i valet av marker vars sammansättning av ler- och siltjordar gynnar odlingen av ”Mogette de Vendée”. Förmågan att avgöra den lämpliga tidpunkten för sådd (när jorden är tillräckligt uppvärmd) och tröskning (90 % torra bönor för den torkade produkten, eller 65 % vita bönor för den halvtorkade produkten) är resultatet av åratals arbete med marken, odling och produktkännedom.

”Mogette de Vendée” är en vit böna av typen ”lingot”. Den är regelbunden till formen och njurformad. Den torkade slutprodukten (en fuktighetshalt på 12–17 %) är vit till färgen. Den produkt som skördas halvtorkad har en blandning av vita och ljusgröna bönor. Skalet är tunt, glatt och skimrande och ger produkten en mjuk konsistens efter tillagning. Skalet är inte särskilt hårt. Bönorna är mycket homogena både vad gäller storlek, form, färg (vit för torkade bönor, vit och ljusgrön för halvtorkade bönor) och fel (de har få defekter).

De särskilda egenskaperna hos den skyddade geografiska beteckningen ”Mogette de Vendée” bygger på produktens kvalitet och historiska anseende. ”Mogette de Vendée” bygger sin identitet på klimat- och markförhållandena i området och på det särskilda kunnandet om produktionen och den miljö som den samspelar med. Att ”Mogette de Vendée” har en så speciell mjuk konsistens och så homogena bönor har ett nära samband med klimat- och markförhållandena i området för den skyddade geografiska beteckningen och till odlarnas yrkeskunnande.

De rikliga regnen under vintern bygger upp vattenförråden på nytt i markerna i området. På våren innebär tillgången till detta vatten och de små temperaturvariationerna över dygnet att utsädet kan gro och plantorna kan utvecklas homogent så snart marken har uppnått den idealiska temperaturen (ungefär 12 °C). Producentens kunnande innebär att han eller hon kan välja den tidpunkt då villkoren för sådd är optimala. Bocage-häckarna fungerar som vindskydd och minskar avdunstningen från marken, vilket gynnar en snabb och jämn tillväxt hos plantorna. Den jämna tillväxten är avgörande för att få en homogen produkt vid skörden.

Markerna i området har en god balans mellan ler- och siltjord med en genomsnittlig och tillräcklig vattenhållningsförmåga för att begränsa vattenstress på naturlig väg. När de naturliga förhållandena inte längre räcker till, använder producenten sitt yrkeskunnande för att ingripa och bevattna odlingen. Den regelbundna tillförseln av vatten till plantorna – och därmed också till bönorna – förhindrar att cellmembranen förändras och hårdnar. Detta har en avgörande roll för att bönorna ska uppfylla kriterierna om mjukhet och homogenitet.

Det varma och soliga klimatet under sommaren innebär att bönorna kan torkas naturligt ute på fältet, oavsett om det sker direkt på marken (när plantorna dras upp före tröskningen) eller på rot (vid tröskning direkt), vilket gör att det går att minska skillnaderna i bönornas utveckling och därmed få fram en homogen produkt. Valet av tidpunkten för att dra upp plantorna och/eller tröska är alltså avgörande. Detta steg måste utföras så snart bönan har nått rätt mognadsgrad (minst 90 % torkade bönor för den torkade produkten och minst 65 % vita bönor för den halvtorkade produkten) och har en viss fuktighetshalt (12–25 % för den torkade produkten och ungefär 50 % för den halvtorkade produkten). Det krävs stor erfarenhet och kännedom om odlingen för att kunna fastställa när tidpunkten är optimal för detta sista steg som ger produkten dess typiska egenskaper.

”Mogette de Vendée” är en traditionell produkt med rötter i området. I slutet av 1600-talet skrev läkare om odlingen av ärtor och bönor i Vendée. ”Det är i detta område […] som den amerikanska bönan i själva verket tycks ha funnit sitt växtområde […]. Under århundradets gång måste ryktet om Mogettes ha spridit sig till andra områden i Vendée eftersom UNA-guiden 1931 rekommenderade gastronomer att inte bara smaka bönor från Fontenay-le-Comte, Luçon och Nalliers i departementets södra del utan även bönor från Pouzauges i det höglänta bocage-området” (Prom’Agri, 1995; Guichard, O. m.fl., 1993).

1930 skrev chefen för jordbruksministeriet, T. Sarrazin, när det gäller grönsaksodlingar i Vendée, att den viktigaste av grönsakerna är bönan, som odlas på nästan 9 000 hektar och av vilken en lokal sort ”Mogette” utgör basen i de lokala böndernas kost. Den finns i hela departementet. I en tidningsartikel om försäljningen från 1966 går det att läsa följande: ”Priset ligger kvar på en hög nivå, trots lågprisimporten av andra bönor. Anledningen är att produktionen i Vendée är erkänd och uppskattad av många köpare. […] Producenterna av bönor i Vendée, som har lyckan att befinna sig i detta gynnade område, där produktionen håller en makalös kvalitet […].” (Couradette, 1966).

Kvaliteten hos produkten ”Mogette de Vendée” bekräftas också av de ansvariga på nationell nivå: ”I ett område som Vendée […] har vi möjligheter när det gäller bönor, när det gäller ’lingot’, som är världsunika kan vi säga. Framför allt måste vi inse att lingotbönan från Vendée är helt utan motstycke bland den här typen av bönor”, sade M. Wallery-Masson, ordförande för Fédération nationale du légume sec, i ett anförande (Les légumes secs, Ed. Invuflec, 1978). Det finns också foldrar och etiketter som är mer än 20 år gamla och som handlar om försäljning av ”Mogette de Vendée”, bönan från Vendée. Detta visar den dynamiska kraften, det kommersiella anseendet och den långa historien hos beteckningen ”Mogette de Vendée”.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i genomförandeförordningen)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-96e588fd-319f-431b-9c3e-503a19baa1d3/telechargement


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.