ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 364

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
3 oktober 2016


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 364/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

Tribunalen

2016/C 364/02

Mål som överförts till tribunalen den 1 september 2016

2


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 364/03

Mål C-514/15 P: Domstolens beslut av den du 7 juli 2016 – HIT Groep BV mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Artikel 181 i domstolens rättegångsregler — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för spännstål — Förordning (EG) nr 1/2003 — Artikel 23.2 — Beräkning av bötesbeloppet — Det maximala bötesbeloppet — Den totala omsättningen under föregående räkenskapsår — Hänvisningen avser ett annat räkenskapsår än det som föregick antagandet av det angripna beslutet — Proportionalitetsprincipen)

9

2016/C 364/04

Mål C-404/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 19 juli 2016 – Lombard Ingatlan Lizing Zrt. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

9

2016/C 364/05

Mål C-411/16 P: Överklagande ingett den 22 juli 2016 av Holistic Innovation Institute, SLU av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 maj 2016 i mål T-468/14, Holistic Innovation Institute mot kommissionen

10

2016/C 364/06

Mål C-434/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 4 augusti 2016 – Peter Nowak mot Data Protection Commissioner

11

2016/C 364/07

Mål C-439/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 5 augusti 2016 – brottmål mot Emil Milev

12

2016/C 364/08

Mål C-287/15: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens fjärde avdelning den 12 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl mot Abbanoa SpA: i närvaro av: Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi Integrati Soc. cons. arl, Procelli Costruzioni Srl, Bondini Srl, Assisi Strade Srl

12

 

Tribunalen

2016/C 364/09

Mål T-297/16: Överklagande ingett den 9 juni 2016 av Valéria Anna Gyarmathy av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 maj 2015 i mål F-79/13 Gyarmathy mot ECNN

13

2016/C 364/10

Mål T-381/16: Överklagande ingett den 13 juli 2016 – Düll mot harmoniseringskontoret – Cognitect (DaToMo)

14

2016/C 364/11

Mål T-390/16: Överklagande ingett den 22 juli 2016 – Grupo Osborne mot EUIPO – Ostermann (DONTORO dog friendship)

15

2016/C 364/12

Mål T-393/16: Överklagande ingett den 25 juli 2016 – Omnicom International Holdings mot EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

16

2016/C 364/13

Mål T-394/16: Överklagande ingett den 25 juli 2016 – Omnicom International Holdings mot EUIPO – eBay (DATABAY)

16

2016/C 364/14

Mål T-406/16: Överklagande ingett den 22 juli 2016 – Dogg Label mot EUIPO – Chemoul (JAPRAG)

17

2016/C 364/15

Mål T-411/16: Talan väckt den 31 juli 2016 – Syriatel Mobile Telecom mot rådet

18

2016/C 364/16

Mål T-412/16: Talan väckt den 31 juli 2016 – Bena Properties mot rådet

19

2016/C 364/17

Mål T-413/16: Talan väckt den 31 juli 2016 – Cham mot rådet

19

2016/C 364/18

Mål T-414/16: Talan väckt den 31 juli 2016 – Drex Technologies mot rådet

20

2016/C 364/19

Mål T-415/16: Talan väckt den 31 juli 2016 – Almashreq Investment Fund mot rådet

20

2016/C 364/20

Mål T-416/16: Talan väckt den 31 juli 2016 – Othman mot rådet

21

2016/C 364/21

Mål T-426/16: Överklagande ingett den 2 augusti 2016 – Perfumes y Aromas Artesanales mot EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

21

2016/C 364/22

Mål T-432/16: Överklagande ingett den 26 juli 2016 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik mot EUIPO (медведь)

22

2016/C 364/23

Mål T-440/16: Talan väckt den 5 augusti 2016 – Souruh mot rådet

23

2016/C 364/24

Mål T-441/16: Överklagande ingett den 5 augusti 2016 – Tetra Pharm (1997) mot EUIPO – Sebapharma (SeboCalm)

23

2016/C 364/25

Mål T-445/16: Överklagande ingett den 5 augusti 2016 – Schniga mot CPVO (Gala Schnico)

24

2016/C 364/26

Mål T-449/16: Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot harmoniseringskontoret (EUIPO) (Bester Opa)

25

2016/C 364/27

Mål T-450/16: Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot EUIPO (Beste Freunde)

25

2016/C 364/28

Mål T-451/16: Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot EUIPO (Bester Papa)

26

2016/C 364/29

Mål T-452/16: Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot EUIPO (Beste Freundin)

26

2016/C 364/30

Mål T-454/16: Överklagande ingett den 5 augusti 2016 – Arrigoni mot EUIPO – – Arrigoni Formaggi (Arrigoni Valtaleggio)

27

2016/C 364/31

Mål T-457/16: Överklagande ingett den 16 augusti 2016 – Aldi Einkauf mot EUIPO – Schwamm & Cie. (Le Coq de France)

28

 

Personaldomstolen

2016/C 364/32

Mål F-9/12 RENV: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 21 juli 2016 – CC mot parlamentet (Personalmål — Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande — Skadeståndstalan — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Fel som begåtts vid behandlingen av en reservlista — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om uttagningsprov EUR/A/151/98 — Likabehandling — Åtgärder för att följa domen (konfidentiellt) — Utredning av Europeiska ombudsmannen) ( 1 )

29

2016/C 364/33

Mål F-130/14: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 juli 2016 – Earlie mot parlamentet (Personalmål — Tjänsteman — Tidigare tjänsteman — Avdrag som görs på pension — Underhåll till förmån för den tidigare tjänstemannens före detta hustru — Beslut om utmätning som fattats av en nationell domstol — Upphävande av utmätningsbeslutet — Nytt beslut i vilket den tidigare tjänstemannen förpliktas att instruera parlamentet att utbetala underhållet till den före detta hustrun — Den tidigare tjänstemannens rättsenliga instruktioner — Den tidigare tjänstemannens äldre instruktioner som syftade till att få utbetalningarna till hans före detta hustru att upphöra — Parlamentets vägran att utföra instruktionerna — Familjerätt — Den nationella domstolens exklusiva behörighet — Skyldighet till lojalt samarbete)

29

2016/C 364/34

Mål F-48/15: Personaldomstolens dom av den 18 juli 2016 – SD (*1) mot EUIPO (Personalmål — Tjänstemän — Betygsättning — Bedömningsförfarandet för år 2013 — Utvecklingsrapport — Uppenbart oriktig bedömning — Återhämtningsplan — Rättsakt som går någon emot — Upptagande till sakprövning)

30

2016/C 364/35

Mål F-67/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2016 – Opreana mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd — Tillfälligt anställd som innehar en fast tjänst — Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat avtal — Graviditet — Rättsakt som går någon emot — Bristande behörighet hos den som utfärdat den rättsakt som går någon emot — Rätten att bli hörd — Omsorgsplikt)

31

2016/C 364/36

Mål F-82/15: Personaldomstolens dom av den 21 juli 2016 – De Nicola mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Sjukförsäkring — Vägran att ersätta vårdkostnader — Laserbehandling — Behandlingen var inte vetenskapligt giltig — Förfarande för utseende av en oberoende läkare — Behörigt läkarförbund — Yttrande från den oberoende läkaren — Omfattning av domstolsprövningen — Skäl till nekad ersättning — Interna sjukförsäkringsbestämmelser — Syftet med laserbehandlingen — Smärtlindrande verkan — Förhandstillstånd från förtroendeläkaren — Materiell skada — Förhastade slutsatser — Ideell skada — Ej angivet belopp — Avvisning)

31

2016/C 364/37

Mål F-91/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 juli 2016 – AV mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställda — Anställning — Läkarundersökning före anställning — Ofullständiga uppgifter har lämnats vid läkarundersökningen — Medicinskt förbehåll — Retroaktiv tillämpning av medicinskt förbehåll — Sökanden har inte beviljats invaliditetsersättning — Ogiltigförklaring — Verkställighet av en dom från tribunalen)

32

2016/C 364/38

Mål F-100/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 juli 2016 – De Nicola mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Bedömning — Bedömningsrapport för år 2013 — Överklagandenämndens beslut)

33

2016/C 364/39

Mål F-104/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – U (*1) mot kommissionen (Personalmål — Efterlevandepension — Artiklarna 18 och 20 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — En tidigare tjänstemans efterlevande partner — Rätt till pension — Ett andra äktenskap — Likabehandling av tjänstemän)

33

2016/C 364/40

Mål F-112/15: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 20 juli 2016 – HL mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Befordringsförfarandet 2014 — Allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Förteckning över tjänstemän som generaldirektören och förvaltningscheferna föreslår ska befordras — Utelämnande av sökandens namn — Möjlighet att till den partssammansatta befordringskommittén framföra invändningar mot förteckningen över de tjänstemän för vilka befordran föreslås — Jämförelse av de befordringsbara tjänstemännens kvalifikationer — Den partssammansatta instansens yttrande — Motiveringsskyldighet)

34

2016/C 364/41

Mål F-113/15: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 20 juli 2016 – Adriaen m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Befordringsförfarandet år 2014 — Allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Förteckning över tjänstemän som generaldirektörerna och avdelningscheferna föreslagit för befordran — Sökandena återfinns inte i förteckningen — Möjlighet att hos den partssammansatta befordringskommittén överklaga förteckningarna över tjänstemän som föreslagits för befordran — Jämförande bedömning av de befordringsbara tjänstemännens kvalifikationer — Yttranden från en partssammansatt instans — Motiveringsskyldighet)

35

2016/C 364/42

Mål F-123/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016–GY mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/293/14 — Otillräckliga poäng i provet bedömning av kompetens — Sökanden fick inte tillträde till utvärderingscentret — Avslag på en ansökan om omprövning)

35

2016/C 364/43

Mål F-125/15: Personaldomstolens dom av den 21 juli 2016 – HB mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Befordringsförfarandet år 2014 — Artikel 45.1 i tjänsteföreskrifterna — Jämförelse av meriter — Betygsrapporterna år 2011 och 2012 — Frånvaro på grund av mammaledighet under flera månader år 2013 — Betygsrapporten innehåller inte någon som helst bedömning i sak det berörda året — Beslut att inte promovera sökanden år 2014 — Motiveringsskyldighet — Jämförande prövning av meriter — Ingen rekommendation lämnades till den partsammansatta befordringskommittén — Tillgång till sökandes digitala personalakt — Den partsammansatta betygskommitténs sammansättning — Könsdiskriminering — Ideell skada)

36

2016/C 364/44

Mål F-126/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Barroso Truta m.fl. mot domstolen (Personalmål — Kontraktsanställda — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som har förvärvats tidigare inom ramen för nationella pensionssystem — Anställningsmyndighetens förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Inbjudan att kontakta myndigheten för att erhålla förklaringar och diskutera möjligheten att genomföra överföringarna — De anställa godtog överföringen av deras nationella pensionsrättigheter utan föregående samråd med anställningsmyndigheten — Överföringarna är slutgiltiga — Senare upptäck av regeln existensminimum — Artikel 77 fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna — Skyldighet att visa aktsamhet — Anställningsmyndigheten påstås ha lämnat otillräcklig information vid framställandet av förslagen till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Talan om ersättning — Krav som avser det administrativa förfarandet har inte iakttagits — Avvisning)

37

2016/C 364/45

Mål F-127/15: Personaldomstolens dom av den 21 juli 2016 – Pinto Ferreira mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Disciplinåtgärd — Artikel 9.2 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna — Innehållande av del av pensionen — Otillåten extern verksamhet — Avsaknad av förhandstillstånd)

37

2016/C 364/46

Mål F-131/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2016 – Stips mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd som avlönades med medel för forsning och investeringar — Artikel 2 d i anställningsvillkoren för övriga anställda — Tidsobegränsat anställningskontrakt — Omklassificering i högre lönegrad — Omklassificeringsförfarandet år 2013 — Avslutning av förfarandet den 1 januari 2014 — Ikraftträdande av förordning nr 1023/2013 — Villkor för att få tillträde till lönegrad AD 13 — Analog tillämpning av artikel 45.1 och bilaga I, avdelning A punkt 1 i tjänsteföreskrifterna — En tillfälligt anställd i lönegrad AD 12 omklassificerades inte — Rätt till omklassificering — Rättssäkerhetsprincipen och principen om förbud mot retroaktiv verkan — Rätt till god förvaltning)

38

2016/C 364/47

Mål F-132/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – HC mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställda — På varandra följande anställningar inom ramen för olika tjänster vid flera av unionens institutioner — Avbrott under en tid av arbetslöshet — Den anställda omfattas fortfarande av unionens gemensamma sjukförsäkringssystem — Ny anställning — Artikel 13 i Anställningsvillkoren för övriga anställda — Läkarundersökning före anställning — Artikel 32 i Anställningsvillkoren för övriga anställda — Sökanden har underlåtit att upplysa om en sjukdom denna led av sedan tidigare — Sjukdomen har senare upptäckts av myndigheten med behörighet att sluta anställningsavtal — Retroaktiv tillämpning av ett medicinskt förbehåll under fem år — Bestridande — Hänskjutande till invaliditetskommittén — Lojalitetsplikt — Beslut av myndigheten med behörighet att sluta anställningsavtal om att tjänstemannen inte kan rekryteras till institutionen under en period på sex år)

39

2016/C 364/48

Mål F-136/15: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 juli 2016 – HD mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Lön — Familjetillägg — Utbildningstillägg — Villkor för beviljande — Artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna — Avdrag för tillägg av samma slag som erhålls från annan källa — Artikel 85 i tjänsteföreskrifterna — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp)

40

2016/C 364/49

Mål F-147/15: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 juli 2016 – Meyrl mot parlamentet (Personalmål — Tillfälligt anställd — Uppsägning — Rätten att yttra sig)

40

2016/C 364/50

Mål F-149/15: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2016 – HG mot Kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Tjänstemän som tjänstgör i tredjeland — Logi som administrationen ställt till förfogande — Skyldighet att bo där — Disciplinärt förfarande — Disciplinär åtgärd — Artikel 9.1 c i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna — Uppskjuten förflyttning till högre löneklass — Ersättning för skada — Artikel 22 i tjänsteföreskrifterna)

41

2016/C 364/51

Mål F-1/16: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 juli 2016 – WQ (*1) mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Certifieringsförfarande — Förfarandet 2014 — Sökanden har inte upptagits i förteckningen över tjänstemän som får delta i utbildningsprogrammet — Artikel 45a i tjänsteföreskrifterna)

41

2016/C 364/52

Mål F-134/11: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Cocchi och Falcione mot kommissionen (Personalmål — Biståndsskyldighet — Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna — Avslag på begäran om bistånd — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Ansökan om överföring av pensionsrättigheter — Återkallande av ansökan om överföring av pensionsrättigheter under förfarandets gång — Anledning att pröva avslag på ansökan om bistånd saknas)

42

2016/C 364/53

Mål F-112/12: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Bouvret m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system — Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan ska ogillas)

43

2016/C 364/54

Mål F-146/12: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Mommer mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra pensionssystem — Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Rättsakt som inte går någon emot — Uppenbart att talan ska avvisas)

43

2016/C 364/55

Mål F-23/13: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Mario Animali m.fl. mot Europeiska kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system — Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan ska ogillas)

44

2016/C 364/56

Mål F-39/13: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Sajewicz- Świackiewcz mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system — Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan ska ogillas)

45

2016/C 364/57

Mål F-74/13: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Mommer mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna vilken rör överföring av pensionsrättigheter — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra pensionssystem — Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår, vilket antagits med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan delvis ska avvisas och att den i övriga delar är uppenbart ogrundad)

45

2016/C 364/58

Mål F-94/13: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Piessevaux mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Pension — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen — Överföring till unionens pensionssystem — Förslag avseende tillgodoräknande av tjänsteår — Invändning om rättegångshinder — Begreppet rättsakt som går någon emot — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

46

2016/C 364/59

Mål F-102/13: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Urena de Poznanski mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats genom andra pensionssystem — Beslut om erkännande av tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundad)

47

2016/C 364/60

Mål F-119/13: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Martens och Olsson mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som förvärvats enligt ett nationellt pensionssystem innan tjänstemannen tillträdde sin tjänst hos unionen — Överföring till unionens pensionssystem — Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Invändning om rättegångshinder — Begreppet rättsakt som går sökanden emot — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

47

2016/C 364/61

Mål F-121/13: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Poniskaitis mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system — Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan ska ogillas)

48

2016/C 364/62

Mål F-43/14: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 juli 2016 – Gaj mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Rättsakt som inte går någon emot — Yrkande att målet ska avgöras utan att det prövas i sak — Artikel 83 i rättegångsreglerna — Talan kan i vissa delar inte tas upp till sakprövning och det är uppenbart att den i övriga delar är ogrundad — Artikel 81 i rättegångsreglerna)

49

2016/C 364/63

Mål F-45/14: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen avdelningen) av den 20 juli 2016 – Esen mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som, före tjänstetillträdet i unionen, förvärvats enligt ett nationellt pensionssystem — Överföring till unionens pensionssystem — Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Invändning om rättegångshinder — Begreppet rättsakt som går någon emot — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

49

2016/C 364/64

Mål F-46/14: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Hoeve mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänstetillträdet inom unionen genom ett nationellt pensionssystem — Överföring till unionens pensionssystem — Förslag om tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår — Invändning om rättegångshinder — Begreppet rättsakt som går någon emot — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

50

2016/C 364/65

Mål F-70/14 DISS: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 21 juli 2016 – Simon mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som förvärvats inom ramen för ett nationellt pensionssystem innan tjänstetillträdet inom unionen — Överföring till unionens pensionssystem — Förslag om tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår — Begreppet rättsakt som går någon emot — Uppenbart att talan ska avvisas — Artikel 81 i rättegångsreglerna)

51

2016/C 364/66

Mål F-108/14: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 juli 2016 – Belis mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Förslag på tillgodoräknande av tjänstgöringsår — Rättsakt som inte går vederbörande emot — Avvisning av talan — Ansökan om att personaldomstolen ska meddela beslut utan att pröva själva saken — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

51

2016/C 364/67

Mål F-117/14: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Cat mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system — Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan ska ogillas)

52

2016/C 364/68

Mål F-133/14: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Poniskaitis mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system — Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan ska ogillas)

53

2016/C 364/69

Mål F-138/14: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 juli 2016 – Polizzi mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av nationella pensionsrättigheter — Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår — Rättsakt som inte går någon emot — Avvisning av talan — Begäran om att personaldomstolen ska meddela beslut utan att pröva själva sakfrågan — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

53

2016/C 364/70

Mål F-28/15: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Simon mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system — Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan ska ogillas)

54

2016/C 364/71

Mål F-68/15: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 18 juli 2016 – Possanzini mot Frontex (Personalmål — Anställda vid Frontex — Tillfälligt anställd — Anställningen har ej förnyats med anledning av karriärutvärderingsrapporten för år 2009 — Bevis att rapporten delgetts — Föreligger ej — Ogiltigförklaring av personaldomstolen — Verkställande av domen — Delgivning av karriärutvärderingsrapporten — Rapporten har upprättats och delgivits sent)

55

2016/C 364/72

Mål F-70/15: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Polizzi mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställda — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Överföring till unionens pensionssystem av rättigheter förvärvade i andra system — Beslut om upplysning av antalet pensionsgrundande tjänsteår som kan tillgodoräknas, i vilket de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 tillämpats — Artikel 81 i rättegångsreglerna — Uppenbart att talan delvis ska avvisas och att den i övriga delar är uppenbart ogrundad)

55

2016/C 364/73

Mål F-103/15: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 21 juli 2016 – Trampuz mot kommissionen (Personalmål — Social trygghet — Sjukförsäkringssystem — Återkrav av ett förskott för sjukvårdskostnader — Genomförande av en dom om ogiltigförklaring från personaldomstolen — Invändning om rättegångshinder — Underlåtenhet att iaktta de krav som avser det administrativa förfarandet — Rättsakt som går någon emot — Pensionsbesked — Krav på klagomål — Klagomålet har ingetts för sent — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

56

2016/C 364/74

Mål F-143/15: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 18 juli 2016 – Dietrich mot parlamentet (Personalmål — Kontraktsanställd — Förtida uppsägning av kontraktet — Datum då meddelandet om uppsägning löper ut — Suspension av meddelandet om uppsägning — Nytt datum då meddelandet om uppsägning löper ut — Rättsakt som inte går vederbörande emot — För sent ingivet klagomål — Invändning om rättegångshinder — Uppenbart att talan ska avvisas — Artikel 83 i rättegångsreglerna)

57

2016/C 364/75

Mål F-5/16: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 21 juli 2016 – Stanley mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställd — Begäran i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna — Begäran om omvandling av avtal — Rimlig tidsfrist — Föreligger inte — Uppenbart att talan ska avvisas)

57

2016/C 364/76

Mål F-38/16: Talan väckt den 28 juli 2016 – ZZ mot parlamentet

58

2016/C 364/77

Mål F-93/15: Personaldomstolens beslut av den 18 juli 2016 – HE mot kommissionen

58


 


 

(1)   Konfidentiella uppgifter utelämnade.

SV

 

Vissa uppgifter i denna utgåva kan inte längre lämnas ut p.g.a. skyddet av personuppgifter och/eller av sekretesskäl, och därför har en ny giltig version publicerats.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2016/C 364/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 350, 26.9.2016

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 343, 19.9.2016

EUT C 335, 12.9.2016

EUT C 326, 5.9.2016

EUT C 314, 29.8.2016

EUT C 305, 22.8.2016

EUT C 296, 16.8.2016

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunalen

3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/2


Mål som överförts till tribunalen den 1 september 2016

(2016/C 364/02)

I enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2016/1192 av den 6 juli 2016 om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda (1), överfördes de mål som anges i den vänstra kolumnen i nedanstående tabell, vilka var anhängiga vid personaldomstolen den 31 augusti 2016, till tribunalen den 1 september 2016.

Dessa mål har inskrivits i tribunalens register under de nummer som anges nedan.

Nummer på det mål som överlämnats av personaldomstolen

Kungörelse angående registreringen i Europeiska unionens officiella tidening

Målnummer i tribunalens register

Parternas namn

EUT

av den

F-96/09 RENV

C 148

5.6.2010

T-481/16 RENV

Cuallado Martorell/kommissionen

F-34/10 RENV-RX

C 234

28.8.2010

T-482/16 RENV

Arango Jaramillo m.fl./EIB

F-43/10 RENV

C 209

31.7.2010

T-483/16 RENV

Cerafogli/ECB

F-3/11 DEP

T-484/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-40/11 DEP

T-485/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-44/11 DEP

T-486/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-58/11

C 211

16.7.2011

T-487/16

Arango Jaramillo m.fl./EIB

F-99/11 DEP

T-488/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-100/11 DEP

T-489/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-102/11 DEP

T-490/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-113/11 DEP

T-491/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-119/11 DEP

T-492/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-132/11 DEP

T-493/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-141/11 DEP

T-494/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-2/12 RENV 1

C 184

23.6.2012

T-495/16 RENV I

Hristov/kommissionen och EMA

F-2/12 RENV 2

C 184

23.6.2012

T-495/16 RENV II

Hristov/kommissionen och EMA

F-3/12 DEP

T-496/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-17/12 DEP

T-497/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-28/12 DEP

T-498/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-58/12 DEP

T-499/16 DEP

Marcuccio/kommissionen

F-71/12

C 319

20.10.2012

T-500/16

BZ/ECB

F-93/12 RENV

C 343

10.11.2012

T-501/16 RENV

D’Agostino/kommissionen

F-132/12

C 26

26.1.2013

T-502/16

Missir Mamachi di Lusignano m.fl./kommissionen

F-15/13

C 129

4.5.2013

T-503/16

Dulière/kommissionen

F-41/13

C 207

20.7.2013

T-504/16

Bodson m.fl./EIB

F-43/13

C 207

20.7.2013

T-505/16

Badiola m.fl./EIB

F-45/13

C 207

20.7.2013

T-506/16

Bodson m.fl./EIB

F-51/13

C 226

3.8.2013

T-507/16

Baradel m.fl./EIF

F-61/13

C 274

21.9.2013

T-508/16

Bodson m.fl./EIB

F-72/13

C 274

21.9.2013

T-509/16

Baradel m.fl./EIF

F-8/14

C 85

22.3.2014

T-510/16

Dessi/EIB

F-23/14

C 184

16.6.2014

T-511/16

Bermejo Garde/EESK

F-35/14

C 184

16.6.2014

T-512/16

ED/EUIPO

F-59/14 DEP

T-513/16 DEP

Brune/kommissionen

F-74/14

C 388

3.11.2014

T-514/16

Tsilikas kommissionen

F-77/14

C 395

10.11.2014

T-515/16

Kanellou/rådet

F-85/14

C 421

24.11.2014

T-516/16

Alvarez y Bejarano m.fl./kommissionen

F-86/14

C 388

3.11.2014

T-517/16

Janoha m.fl./kommissionen

F-88/14

C 7

12.1.2015

T-518/16

Carreras Sequeros m.fl./kommissionen

F-91/14 DISS

C 421

24.11.2014

T-519/16

Piessevaux/rådet

F-93/14

C 7

12.1.2015

T-520/16

ED/EUIPO

F-98/14

C 431

1.12.2014

T-521/16

Bergallou/rådet

F-99/14

C 448

15.12.2014

T-522/16

Nguyen/rådet

F-100/14

C 448

15.12.2014

T-523/16

Ardalic m.fl./rådet

F-106/14

C 26

26.1.2015

T-524/16

Aresu/kommissionen

F-111/14

C 7

12.1.2015

T-525/16

GQ m.fl./kommissionen

F-113/14

C 7

12.1.2015

T-526/16

FZ m.fl./kommissionen

F-121/14

C 7

12.1.2015

T-527/16

Tàpias/rådet

F-122/14

C 7

12.1.2015

T-528/16

OS/kommissionen

F-123/14

C 7

12.1.2015

T-529/16

Feral/Comité des régions

F-4/15

C 96

23.3.2015

T-530/16

Schubert m.fl./kommissionen

F-7/15

C 89

16.3.2015

T-531/16

Dumitrescu m.fl./kommissionen

F-8/15

C 89

16.3.2015

T-532/16

Perez Asinari och Cumbo Nacheli Vallecillo/kommissionen

F-10/15

C 89

16.3.2015

T-533/16

Fillon m.fl./kommissionen

F-11/15

C 89

16.3.2015

T-534/16

Tsilikas/kommissionen

F-12/15

C 89

16.3.2015

T-535/16

McGillivray/kommissionen

F-13/15

C 89

16.3.2015

T-536/16

Alvarez y Bejarano m.fl./kommissionen

F-14/15

C 89

16.3.2015

T-537/16

Aycinena m.fl./kommissionen

F-15/15

C 127

20.4.2015

T-538/16

Schaffrin/kommissionen

F-16/15

C 96

23.3.2015

T-539/16

GM m.fl./kommissionen

F-18/15

C 96

23.3.2015

T-540/16

FZ m.fl./kommissionen

F-22/15

C 127

20.4.2015

T-541/16

Guillen Lazo/parlamentet

F-27/15

C 127

20.4.2015

T-542/16

Ardalic m.fl./rådet

F-31/15

C 146

4.5.2015

T-543/16

Carpenito/rådet

F-32/15

C 146

4.5.2015

T-544/16

Dumont du Voitel m.fl./rådet

F-36/15

C 146

4.5.2015

T-545/16

Torrens och Maraite/domstolen

F-42/15

C 178

1.6.2015

T-546/16

Tataram/kommissionen

F-53/15

C 190

8.6.2015

T-547/16

Miranda Garcia/domstolen

F-63/15

C 221

6.7.2015

T-548/16

Clarke/EUIPO

F-64/15

C 221

6.7.2015

T-549/16

Papathanasiou/EUIPO

F-65/15

C 221

6.7.2015

T-550/16

Dickmanns/EUIPO

F-74/15

C 279

24.8.2015

T-551/16

Lucaccioni/kommissionen

F-75/15

Ännu inte publicerad

T-552/16

OT/kommissionen

F-78/15

C 279

24.8.2015

T-553/16

von Blumenthal m.fl./EIB

F-79/15

C 279

24.8.2015

T-554/16

BZ/ECB

F-86/15

C 279

24.8.2015

T-555/16

Teeäär/ECB

F-89/15

C 279

24.8.2015

T-556/16

GX/kommissionen

F-97/15

C 294

7.9.2015

T-557/16

Belis/kommissionen

F-99/15

C 414

14.12.2015

T-558/16

von Blumenthal m.fl./EIB

F-101/15

C 302

14.9.2015

T-559/16

Durazzo/Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer

F-116/15

C 328

5.10.2015

T-560/16

Schneider/EUIPO

F-117/15

C 328

5.10.2015

T-561/16

Galocha/gemensamma företaget Fusion for Energy

F-119/15

C 354

26.10.2015

T-562/16

Hanschmann/Europol

F-120/15

C 354

26.10.2015

T-563/16

Knöll/Europol

F-130/15

C 16

18.1.2016

T-564/16

Bowles/ECB

F-137/15

C 27

25.1.2016

T-565/16

Maubert/rådet

F-138/15

C 27

25.1.2016

T-566/16

Josefsson/parlamentet

F-139/15

C 7

11.1.2016

T-567/16

McCoy/regionkommittén

F-140/15

C 111

29.3.2016

T-568/16

Spagnolli m.fl./kommissionen

F-141/15

C 211

13.6.2016

T-569/16

OU/kommissionen

F-142/15

C 27

25.1.2016

T-570/16

HF/parlamentet

F-145/15

C 111

29.3.2016

T-571/16

Pohl/EIB

F-148/15

C 59

15.2.2016

T-572/16

Brouillard/kommissionen

F-150/15

Ännu inte publicerad

T-573/16

Pohl/EIB

F-151/15

C 59

15.2.2016

T-574/16

HK/kommissionen

F-153/15

C 111

29.3.2016

T-575/16

Martinez De Prins m.fl./Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer

F-4/16

Ännu inte publicerad

T-576/16

OT/kommissionen

F-6/16

C 145

25.4.2016

T-577/16

Campo m.fl./Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer

F-7/16

C 145

25.4.2016

T-578/16

Gillet/kommissionen

F-8/16

C 145

25.4.2016

T-579/16

HJ/EMA

F-9/16

C 145

25.4.2016

T-580/16

Azoulay m.fl./parlamentet

F-10/16

C 191

30.5.2016

T-581/16

Popotas/ombudsmannen

F-11/16

C 145

25.4.2016

T-582/16

Vankerckhoven-Kahmann/kommissionen

F-12/16

C 165

10.5.2016

T-583/16

PG/Frontex

F-14/16

C 165

10.5.2016

T-584/16

HF/parlamentet

F-15/16

C 191

30.5.2016

T-585/16

Skareby/Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer

F-16/16

C 191

30.5.2016

T-586/16

Vincenti/EUIPO

F-17/16

C 191

30.5.2016

T-587/16

HM/kommissionen

F-18/16

C 251

11.7.2016

T-588/16

HN/kommissionen

F-19/16

C 243

4.7.2016

T-589/16

HS/EIB

F-20/16

Ännu inte publicerad

T-590/16

OV/kommissionen

F-21/16

C 251

11.7.2016

T-591/16

Wahlström/Frontex

F-22/16

C 251

11.7.2016

T-592/16

HQ/CPVO

F-23/16

C 251

11.7.2016

T-593/16

Stips/kommissionen

F-24/16

C 251

11.7.2016

T-594/16

Walton/kommissionen

F-25/16

C 251

11.7.2016

T-595/16

HO/Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer

F-26/16

C 296

16.8.2016

T-596/16

HP/kommissionen och eu-LISA

F-27/16

C 296

16.8.2016

T-597/16

OW/Easa

F-28/16

C 296

16.8.2016

T-598/16

Pipiliagkas/kommissionen

F-29/16

C 335

12.9.2016

T-599/16

Spagnolli m.fl./kommissionen

F-30/16

C 296

16.8.2016

T-600/16

Bandillam.fl./EIB

F-31/16

C 296

16.8.2016

T-601/16

Paraskevaidis/Cedefop

F-32/16

C 296

16.8.2016

T-602/16

CJ/ECDC

F-33/16

C 296

16.8.2016

T-603/16

Brahma/domstolen

F-34/16

C 326

5.9.2016

T-604/16

HD/parlamentet

F-35/16

C 326

5.9.2016

T-605/16

OY/kommissionen

F-36/16

C 335

12.9.2016

T-606/16

Pereira/kommissionen

F-37/16

C 335

12.9.2016

T-607/16

OZ/EIB

F-38/16

Ännu inte publicerad

T-608/16

PA/parlamentet

F-39/16

Ännu inte publicerad

T-609/16

PB/kommissionen

F-40/16 AJ

T-610/16 AJ

PC/Easo

F-41/16

Ännu inte publicerad

T-611/16

Trautmann/Europeiska utrikestjänsten för unionens delegationer

F-42/16

Ännu inte publicerad

T-612/16

Van Houtte/EIB

F-43/16

Ännu inte publicerad

T-613/16

PH/kommissionen

F-44/16

Ännu inte publicerad

T-614/16

Colin/kommissionen

F-45/16

Ännu inte publicerad

T-615/16

PD/EIB

F-46/16

Ännu inte publicerad

T-616/16

FE/kommissionen

F-47/16

Ännu inte publicerad

T-617/16

PF/kommissionen

F-48/16

Ännu inte publicerad

T-618/16

Dreimane/kommissionen


(1)  EUT L 200, 26.7.2016, s. 137.


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/9


Domstolens beslut av den du 7 juli 2016 – HIT Groep BV mot Europeiska kommissionen

(Mål C-514/15 P) (1)

((Överklagande - Artikel 181 i domstolens rättegångsregler - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Europeiska marknaden för spännstål - Förordning (EG) nr 1/2003 - Artikel 23.2 - Beräkning av bötesbeloppet - Det maximala bötesbeloppet - Den totala omsättningen under ”föregående räkenskapsår” - Hänvisningen avser ett annat räkenskapsår än det som föregick antagandet av det angripna beslutet - Proportionalitetsprincipen))

(2016/C 364/03)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: HIT Groep BV (ombud: advokaterna G. van der Wal och L. Parret)

Övrig parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: P. Van Nuffel, S. Noë och V. Bottka)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Hit Groep BV ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 398, 30.11.2015.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 19 juli 2016 – Lombard Ingatlan Lizing Zrt. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Mål C-404/16)

(2016/C 364/04)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Lombard Ingatlan Lizing Zrt.

Svarande: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Tolkningsfrågor

1.

Ska begreppet hävning i artikel 90.1 i direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) (1) tolkas så, att det omfattar en situation i vilken uthyraren, i ett avtal om finansiell leasing av sluten typ, inte längre kan begära betalning av leasingavgifterna från köparen när uthyraren har sagt upp avtalet på grund av köparens avtalsbrott?

2.

Om svaret är jakande: Har uthyraren enligt artikel 90.1 i mervärdesskattedirektivet rätt att minska beskattningsunderlaget även om den nationella lagstiftningen, som införts med tillämpning av undantaget i artikel 90.2 i mervärdesskattedirektivet, inte tillåter att beskattningsunderlaget minskas vid helt eller delvis utebliven betalning?


(1)  EUT L 347, 2006, s. 1.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/10


Överklagande ingett den 22 juli 2016 av Holistic Innovation Institute, SLU av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 maj 2016 i mål T-468/14, Holistic Innovation Institute mot kommissionen

(Mål C-411/16 P)

(2016/C 364/05)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Holistic Innovation Institute, SLU (ombud: J.J. Marín López, abogado)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 maj 2016 i mål T-468/14, Holistic Innovation Institute mot kommissionen, i den del tribunalen slog fast att talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut ARES (2014) 710158 av den 13 mars 2014, genom vilket klagandebolaget nekades att delta i projektet eDIGIREGION, hade väckts för sent,

återförvisa målet till tribunalen för prövning i sak av Holistic Innovation Institute, SLU:s talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut ARES (2014) 710158 av den 13 mars 2014, genom vilket klagandebolaget nekades att delta i projektet eDIGIREGION, och

upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 maj 2016 i mål T-468/14, Holistic Innovation Institute mot kommissionen, i den del tribunalen ogillade yrkandet om skadestånd, och fastställa att kommissionen ska betala ersättning till klagandebolaget i enlighet med vad som yrkats, alternativt, för det fall domstolen skulle bifalla de två första yrkandena, återförvisa målet till tribunalen för ny prövning av Holistic Innovation Institute, SLU:s skadeståndstalan.

Grunder och huvudargument

1.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i den överklagade domen underlät att beakta att originalet av ansökan med yrkandet om ogiltigförklaring av det angripna beslutet, som inkom till tribunalens kansli den 6 juni 2014, hade skickats den 2 juni 2014 från Pozuelo de Alarcón (Madrid) den 2. juni 2014, där klagandebolaget ha sitt säte, med rekommenderad försändelse med mottagningsbevis.

2.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning bestående i att den överklagade domen är bristfälligt motiverad. För det första slog den nämligen fast att originalet av ansökan inte innehöll någon egenhändig underskrift av klagandebolagets advokat, utan en kopia av denna underskrift (punkt 30). För det andra slog den fast att originalet av ansökan som klagandebolagets advokat undertecknat med hjälp av ett digitalt certifikat saknade rättsverkan (punkt 35).

3.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i den överklagade domen slog fast att klagandebolagets talan om ogiltigförklaring hade getts in efter utgången av fristen för att väcka talan (punkterna 29, 34 och 35). Detta strider mot den grundläggande rätten till ett effektivt domstolsskydd, som slås fast i artikel 47.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförd med artikel 6.1 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som undertecknades i Rom den 4 november 1950, och rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna om tolkningen av nyss nämnda artikel 6.1.

4.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i den överklagade domen i punkterna 55, 59, 63 och 64 (vad gäller ekonomisk skada) samt punkterna 77 och 84 (vad gäller ideell skada) ogillade klagandebolagets skadeståndstalan.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 4 augusti 2016 – Peter Nowak mot Data Protection Commissioner

(Mål C-434/16)

(2016/C 364/06)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Peter Nowak

Motpart: Data Protection Commissioner

Tolkningsfrågor

1)

Kan uppgifter som har registrerats som eller i svar av en examinand under ett yrkesprov utgöra personuppgifter i den mening som avses i direktiv 95/46/EG (1)?

2)

Om svaret på fråga 1 är att samtliga eller vissa av dessa uppgifter kan utgöra personuppgifter i den mening som avses i direktivet, vilka omständigheter är relevanta för att i varje enskilt fall bedöma huruvida en sådan skrivning utgör personuppgift, och vilken vikt ska fästas vid sådana omständigheter?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31).


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 5 augusti 2016 – brottmål mot Emil Milev

(Mål C-439/16)

(2016/C 364/07)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Emil Milev

Tolkningsfrågan

Är nationell rättspraxis – i synnerhet bindande yttranden från Varhoven sad (Högsta kassationsdomstolen) (som avgavs efter det att direktiv 2016/343 (1) av den 9 mars 2016 antogs men innan införlivandefristen har löpt ut) enligt vilka Varhoven sad, sedan den konstaterat en motsättning mellan artikel 5.4 i förening med punkt 1 c i samma artikel i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och nationell rätt (artikel 270.2 NPK) i fråga om det ska beaktas huruvida det föreligger skälig misstanke för att brott har begåtts (i samband med en kontroll av en förlängning av tvångsåtgärden frihetsberövande under domstolsförfarandet i brottmål), har gett de domstolar som dömer i sak friheten att välja om de ska iaktta Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna – förenlig med artiklarna 3 och 6 i direktiv 2016/343 av den 9 mars 2016 (avseende oskuldspresumtionen och bevisbördan i brottmål)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, s. 1).


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/12


Beslut meddelat av ordföranden på domstolens fjärde avdelning den 12 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl mot Abbanoa SpA: i närvaro av: Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi Integrati Soc. cons. arl, Procelli Costruzioni Srl, Bondini Srl, Assisi Strade Srl

(Mål C-287/15) (1)

(2016/C 364/08)

Rättegångsspråk: italienska

Ordföranden på domstolens fjärde avdelning har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 302, 14.9.2015.


Tribunalen

3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/13


Överklagande ingett den 9 juni 2016 av Valéria Anna Gyarmathy av den dom som personaldomstolen meddelade den 18 maj 2015 i mål F-79/13 Gyarmathy mot ECNN

(Mål T-297/16)

(2016/C 364/09)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Ungern) (ombud: advokaten A. Véghely)

Övrig part i målet: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva den dom som meddelades av personaldomstolen den 18 maj 2015 i mål F-79/13, Gyarmathy/ECNN,

ogiltigförklara det beslut som ECNN:s (tidigare) direktör fattade den 11 september 2012 om avslag på klagandens ansökan om bistånd,

ogiltigförklara det beslut som ECNN:s (tidigare) direktör fattade den 14 september 2012 om att inte förnya klagandens anställningsavtal,

ogiltigförklara de beslut som ECNN:s (tidigare) ordförande och (tidigare) direktör fattade den 13 maj respektive den 25 juni 2013.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden två grunder.

1.

Första grunden: Yrkandet om ogiltigförklaring av beslutet av ECNN:s direktör av den 11 september 2012 om avslag på klagandens ansökan om bistånd.

Klaganden gör gällande att personaldomstolen i domen i mål F-79/13 som meddelades i första instans förvanskade de faktiska omständigheterna och uttalade sig i strid med den omfattande dokumentationen i ärendet genom att slå fast att ECNN:s administration hade behandlat klagandens anmärkningar korrekt. ECNN:s (tidigare) direktör hade avslagit klagandens ansökan om bistånd, först och främst genom att avslå hennes ansökan om omplacering i syfte att undkomma den långvariga och omfattande mobbning som hennes närmast överordnade utsatte henne för. Den (tidigare) direktören hade åsidosatt sin biståndsskyldighet och omsorgsplikt samt principen om god förvaltning (dom av den 27 november 2008, Klug/EMEA, F-35/07, EU:F:2008:150, punkt 74, och dom av den 12 juli 2011, kommissionen/Q, T-80/09 P, EU:T:2011:347, punkt 84). Med beaktande av de faktiska omständigheterna och bevisningen (som finns i akten), artikel 24 i tjänsteföreskrifterna och relevant fast rättspraxis anser klaganden att ECNN:s (tidigare) direktör, i dennes egenskap av tillsättningsmyndighet, inte tillhandahöll klaganden det begärda biståndet och inte vidtog nödvändiga åtgärder för att bevara lugnet på avdelningen i allmänhet och skydda klaganden från den dåliga behandlingen i synnerhet. Personaldomstolens dom är följaktligen felaktig i sak vad gäller den första grunden och strider dessutom mot unionslagstiftningen och fast rättspraxis. Den ska därmed upphävas och det omtvistade beslutet ogiltigförklaras.

2.

Andra grunden: Yrkandet om ogiltigförklaring av beslutet av den 14 september 2012 att inte förnya klagandens anställningsavtal

Den överklagade domen bygger på antagandet att beslutet av ECNN:s (tidigare) direktör av den 19 december 2012 är ett svar på klagandens formella klagomål av den 10 december 2012 som riktade sig mot – bland annat men inte enbart – den (tidigare) direktörens beslut av den 14 september 2012 att inte förnya klagandens anställningsavtal. Såsom framgår av självaordalydelsen i den skrivelsen är det emellertid uppenbart att den kan tolkas på det sättet. Det rör sig i stället om ett beslut om att inleda en administrativ undersökning på grundval av klagandens klagomål. I nämnda skrivelse förnekade den (tidigare) direktören dessutom att något beslut över huvud taget hade fattats angående klagandens anställningsavtal. Därutöver anser klaganden att även för det fall tribunalen skulle fastställa den uppenbart oriktiga tolkningen av det omtvistade beslutet strider beslutet likväl mot lag och rätt, eftersom klaganden inte hade getts tillfälle att yttra sig i förväg (dom av den 12 december 2013, CH/parlamentet, F-129/12, EU:F:2013:203) och eftersom beslutet endast utgör en förberedande akt (dom av den 16 mars 2009, R/kommissionen, T-156/08 P, EU:T:2009:69), varför talan inte kan väckas mot det separat (dom av den 10 november 2009, N/parlamentet, F-71/08, EU:F:2009:150, och beslut av den 23 oktober 2012, Possanzini/Frontex, F-61/11, EU:F:2012:146). Det omtvistade beslutet innebar också maktmissbruk (dom av den 19 oktober 1995, Obst/kommissionen, T-562/93, EU:T:1995:181, dom av den 12 december 2000, Dejaiffe/harmoniseringskontoret, T-223/99, EU:T:2000:292, och dom av den 25 september 2012, Bermejo Garde/EESK, F-41/10, EU:F:2012:135), mot bakgrund av den bevisning som finns i akten. Det är rent av tveksamt huruvida ECNN:s (tidigare) direktör vid den aktuella tidpunkten hade befogenhet att fatta det omtvistade beslutet (beslut av den 25 oktober 1996, Lopes/domstolen, T-26/96, EU:T:1996:157). Det ska hållas i minnet att ECNN underlät att ge in svaromål, vilket i sin tur ledde till en tredskodom. I domskälen i den överklagade domen byggde personaldomstolen sitt resonemang på ett argument som ECNN:s ombud åberopat i ett annat mål (F-22/14, Gyarmathy/ECNN) och överskred därigenom de processuella begränsningarna. Personaldomstolens dom strider även med avseende på den andra grunden mot de faktiska omständigheterna och den bevisning som finns i akten. Domen utgör ett uppenbart åsidosättande av de processuella begränsningarna. Den ska därmed upphävas och det omtvistade beslutet ogiltigförklaras.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/14


Överklagande ingett den 13 juli 2016 – Düll mot harmoniseringskontoret – Cognitect (DaToMo)

(Mål T-381/16)

(2016/C 364/10)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Klaus Düll (Südergellersen, Tyskland) (ombud: Rechtsanwalt S. Wolff-Marting)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet) (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Cognitect, Inc. (Durham, North Carolina, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”DaToMo” – EU-varumärke nr 6 715 627

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 19 april 2016 i ärendena R 1383/2015-2 och R 1481/2015-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det angripna beslutet på så sätt att begränsningen ”all the aforementioned for the enterprise mobility management (EMM)” inte läggs till förteckningen över varor och tjänster för varumärket 6 715 627 DaToMo i förhållande till de tjänster som finns kvar enligt ovannämnda beslut och som räknas upp i klass 42, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 50 förordning nr 40/94.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/15


Överklagande ingett den 22 juli 2016 – Grupo Osborne mot EUIPO – Ostermann (DONTORO dog friendship)

(Mål T-390/16)

(2016/C 364/11)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanien) (ombud: advokat J. Iglesias Monravá)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Daniel Ostermann (Leipzig, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motpart vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”DONTORO dog friendship” – Registreringsansökan nr 11 112 381

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 28 april 2016 i ärende R 2002/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet att godkänna EU-varumärket nr 11 112 381”DONTORO dog friendship” i klasserna 18, 20 och 35,

neka registrering av gemenskapsvarumärket nr 11 112 381”DONTORO dog friendship” i klass 35 för ”grossist- och detaljhandelstjänster också över internet, skor och textilprodukter”, och därför neka registrering av nämnda varumärke i klasserna 25 och 35 för ovannämnda tjänster, och

förplikta varje motpart att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/16


Överklagande ingett den 25 juli 2016 – Omnicom International Holdings mot EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

(Mål T-393/16)

(2016/C 364/12)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Omnicom International Holdings, Inc. (New York, New York, Förenta Staterna) (ombud: D. Farnsworth, Solicitor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: eBay, Inc. (San Jose, Kalifornien, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Figurmärke innehållande ordelementet ”‘(dA/tA/bA/y) – Registreringsansökan nr 12 354 015

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 17 maj 2016 i ärende R 872/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens kostnader.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/16


Överklagande ingett den 25 juli 2016 – Omnicom International Holdings mot EUIPO – eBay (DATABAY)

(Mål T-394/16)

(2016/C 364/13)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Omnicom International Holdings, Inc. (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: D. Farnsworth, Solicitor)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: eBay, Inc. (San Jose, Kalifornien, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”DATABAY” – Registreringsansökan nr 12 353 975

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 12 maj 2016 i ärende R 925/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens kostnader.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/17


Överklagande ingett den 22 juli 2016 – Dogg Label mot EUIPO – Chemoul (JAPRAG)

(Mål T-406/16)

(2016/C 364/14)

Överklagandet är avfattat på franska

Parter

Klagande: Dogg Label (Marseille, Frankrike) (ombud: advokaten M. Angelier)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Patrick Chemoul (Paris, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”JAPRAG” – EU-varumärke nr 8 820 301

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 13 maj 2016 i ärende R 2336/2015-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

förplikta EUIPO att bifalla bolaget DOGG LABBELs yrkande om ogiltighet,

upphäva EU-varumärket JAPRAG nr 8 820 301 för alla varor i klasserna 18 och 25 på grundval av artikel 53.1 a i förordningen om EU-varumärken i förening med artikel 8.1 b i samma förordning.

Grunder

Åsidosättande av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/18


Talan väckt den 31 juli 2016 – Syriatel Mobile Telecom mot rådet

(Mål T-411/16)

(2016/C 364/15)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att sökandens talan kan tas upp till sakprövning och att den ska bifallas,

följaktligen ogiltigförklara beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2015 och efterföljande genomförandeakter, i den mån dessa gäller sökanden, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av rätten till försvar och av rätten till ett effektivt domstolsskydd, enligt artiklarna 6 och 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen), artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), och artiklarna 41 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten, eftersom rådets motivering inte uppfyller kraven på Europeiska unionens institutioner enligt artikel 6 i Europakonventionen, artikel 296 FEUF, och artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

3.

Tredje grunden: Rådet har gjort en uppenbart oriktig bedömning av frågan huruvida sökanden har stött den syriska regimen ekonomiskt.

4.

Fjärde grunden: De angripna åtgärderna medför ett oberättigat och oproportionerligt ingrepp i sökandens grundläggande rättigheter, särskilt vad avser dennes äganderätt, enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen och artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och rätt till skydd för sitt rykte, enligt artiklarna 8 och 10.2 i Europakonventionen.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av rådets riktlinjer av den 2 december 2005 för genomförande och utvärdering av restriktiva åtgärder (sanktioner) inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (dokument 15114/05 av den 2 december 2005).


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/19


Talan väckt den 31 juli 2016 – Bena Properties mot rådet

(Mål T-412/16)

(2016/C 364/16)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bena Properties Co. SA (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla sökandens talan,

ogiltigförklara beslut (GUSP) 2016/850 av den 27 maj 2016 jämte påföljande rättsakter som meddelas för att genomföra nämnda beslut, i den mån dessa berör sökanden, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder som i stort sett är identiska med eller liknar de grunder som åberopats i mål T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/rådet.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/19


Talan väckt den 31 juli 2016 – Cham mot rådet

(Mål T-413/16)

(2016/C 364/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cham Holding (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

bifalla sökandens talan,

ogiltigförklara beslut (GUSP) 2016/850 av den 27 maj 2016 jämte påföljande rättsakter som meddelas för att genomföra nämnda beslut, i den mån dessa berör sökanden, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder som i stort sett är identiska med eller liknar de grunder som åberopats i mål T-410/16, Makhlouf/rådet.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/20


Talan väckt den 31 juli 2016 – Drex Technologies mot rådet

(Mål T-414/16)

(2016/C 364/18)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Drex Technologies SA (Tortola, Brittiska Jungfruöarna) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla sökandens talan,

ogiltigförklara beslut (GUSP) 2016/850 av den 27 maj 2016 jämte påföljande rättsakter som meddelas för att genomföra nämnda beslut, i den mån dessa berör sökanden, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder som i stort sett är identiska med eller liknar de grunder som åberopats i mål T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/rådet.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/20


Talan väckt den 31 juli 2016 – Almashreq Investment Fund mot rådet

(Mål T-415/16)

(2016/C 364/19)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Almashreq Investment Fund (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla sökandens talan,

ogiltigförklara beslut (GUSP) 2016/850 av den 27 maj 2016 jämte påföljande rättsakter som meddelas för att genomföra nämnda beslut, i den mån dessa berör sökanden, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder som i stort sett är identiska med eller liknar de grunder som åberopats i mål T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/rådet.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/21


Talan väckt den 31 juli 2016 – Othman mot rådet

(Mål T-416/16)

(2016/C 364/20)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Razan Othman (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

slå fast att sökandens talan kan tas upp till prövning och att den ska bifallas,

följaktligen ogiltigförklara beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 och efterföljande genomförandeakter i den mån de berör sökanden, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder som i huvudsak är identiska med eller liknar de grunder som åberopats i mål T-410/16, Makhlouf/rådet.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/21


Överklagande ingett den 2 augusti 2016 – Perfumes y Aromas Artesanales mot EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

(Mål T-426/16)

(2016/C 364/21)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Perfumes y Aromas Artesanales, SL (Arganda del Rey, Spanien) (ombud: advokaten J. Botella Reyna)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Aromas Selective, SL (Dos Hermanas, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”Aa AROMAS artesanales” – Registreringsansökan nr 12 215 018

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 20 maj 2016 i ärende R 766/2015-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Förekomst av äldre rättigheter och fredlig samexistens på marknaden och i varumärkesregistret mellan de påstått motstående varumärkena.

Ordet AROMAS saknar särskiljningsförmåga.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/22


Överklagande ingett den 26 juli 2016 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik mot EUIPO (медведь)

(Mål T-432/16)

(2016/C 364/22)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Tyskland) (ombud: advokaten A. Lingenfelser)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet медведь – Registreringsansökan nr 14 397 921

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s första överklagandenämnd den 17 maj 2016 i ärende R 240/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och bifalla klagandens ansökan om registrering av det omtvistade varumärket.

Grunder

Det omtvistade varumärket är inte beskrivande och har särskiljningsförmåga.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/23


Talan väckt den 5 augusti 2016 – Souruh mot rådet

(Mål T-440/16)

(2016/C 364/23)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Souruh SA (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla sökandens talan,

ogiltigförklara beslut (GUSP) 2016/850 av den 27 maj 2016 jämte påföljande rättsakter som meddelas för att genomföra nämnda beslut, i den mån dessa berör sökanden, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder som i stort sett är identiska med eller liknar de grunder som åberopats i mål T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/rådet.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/23


Överklagande ingett den 5 augusti 2016 – Tetra Pharm (1997) mot EUIPO – Sebapharma (SeboCalm)

(Mål T-441/16)

(2016/C 364/24)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Tetra Pharm (1997) Ltd (Tel Aviv, Israel) (ombud: advokat A. Gorzkiewicz)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Sebapharma GmbH & Co. KG (Boppard, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket SeboCalm – Registreringsansökan nr 12 014 461

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 19 maj 2016 i ärende R 852/2015-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och Sebapharma GmbH & Co. KG att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b, jämförd med artiklarna 7.2, 75 och 76.1, i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/24


Överklagande ingett den 5 augusti 2016 – Schniga mot CPVO (Gala Schnico)

(Mål T-445/16)

(2016/C 364/25)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Schniga GmbH (Bolzano, Italien) (Ombud: advokaterna G. Würtenberger och R. Kunze)

Motpart: Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

Uppgifter om förfarandet vid CPVO

Gemenskapens växtförädlarrätt som avses i ansökan: Galo Schnico – ansökan nr 2009/1807 om registrering av växtförädlarrätt

Överklagat beslut: Beslut meddelat av CPVO:s överklagandenämnd den 22 april 2016 i ärende R A005/2014

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta CPVO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 76, 8, 57.3 och 75 i förordning nr 2100/94.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/25


Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot harmoniseringskontoret (EUIPO) (Bester Opa)

(Mål T-449/16)

(2016/C 364/26)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: sheepworld (Ursensollen, Tyskland) (ombud: advokaten S. von Rü)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet) (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Bester Opa” – Registreringsansökan nr 14 169 528

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 26 maj 2016 i ärende R 92/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/25


Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot EUIPO (Beste Freunde)

(Mål T-450/16)

(2016/C 364/27)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: sheepworld AG (Ursensollen, Tyskland) (ombud: advokaten S. von Rüden)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket Beste Freunde – Registreringsansökan nr 14 170 013

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 26 maj 2016 i ärende R 93/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/26


Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot EUIPO (Bester Papa)

(Mål T-451/16)

(2016/C 364/28)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: sheepworld AG (Ursensollen, Tyskland) (ombud: advokaten S. von Rüden)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Bester Papa” – Registreringsansökan nr 14 169 213

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 26 maj 2016 i ärende R 94/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/26


Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot EUIPO (Beste Freundin)

(Mål T-452/16)

(2016/C 364/29)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: sheepworld AG (Ursensollen, Tyskland) (ombud: advokaten S. von Rüden)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket Beste Freundin – Registreringsansökan nr 14 169 916

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 26 maj 2016 i ärende R 96/2016-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/27


Överklagande ingett den 5 augusti 2016 – Arrigoni mot EUIPO – – Arrigoni Formaggi (Arrigoni Valtaleggio)

(Mål T-454/16)

(2016/C 364/30)

Överklagandet är avfattat på italienska

Parter

Klagande: Arrigoni SpA (Rom, Italien) (ombud: advokat P. Di Gravio

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Arrigoni Formaggi SpA (Bergamo, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärket innehållandes ordelementen ”Arrigoni Valtaleggio” – Registreringsansökan nr 1 028 737

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 19 maj 2016 i ärende R 2922/2014-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

bifalla överklagandet och följaktligen förklara att det angripna beslutet är en nullitet och/eller ogiltigt på nedanstående grunder genom att i förekommande fall återförvisa ärendet till första instans eller genom att förklara att det första beslutet av den 17 april 2013 nr C 406 A är giltigt och slutgiltigt, och

i vart fall och på grundval av nedanstående åsidosättanden ogiltigförklara ansökan nr 1 028 737 som bolaget Arrigoni Battista SpA lämnat in.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.2 a i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av förordning nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärke.

Åsidosättande av det europeiska konstitutionella fördraget.

Åsidosättande avartikel II-77 Äganderätt.

Åsidosättande av artiklarna 76 och 87 i konstitutionen.

Åsidosättande av lag nr 273 av den 12 december 2002.

Åsidosättande av immaterialrättslagen, lagdekret nr 30 av den 10 februari 2005, Italien och följande ändringar: artikel 7 – artikel 12, punkterna B, C, G – artikel 13.1 – artikel 16 punkt 1 – artikel 20 – artikel 22.1 och 22.2.

Genom antagandet av varje beslut, även vad gäller rättegångskostnaderna, utan förbehåll för befintlig rätt.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/28


Överklagande ingett den 16 augusti 2016 – Aldi Einkauf mot EUIPO – Schwamm & Cie. (Le Coq de France)

(Mål T-457/16)

(2016/C 364/31)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Tyskland) (ombud: advokaterna N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen och N. Bertram)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Schwamm & Cie. (Saarbrücken, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Le Coq de France” – Registreringsansökan nr 10 882 331

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 15 juni 2016 i ärende R 1786/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


Personaldomstolen

3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/29


Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 21 juli 2016 – CC mot parlamentet

(Mål F-9/12 RENV)

((Personalmål - Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande - Skadeståndstalan - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Fel som begåtts vid behandlingen av en reservlista - Allmänt uttagningsprov - Meddelande om uttagningsprov EUR/A/151/98 - Likabehandling - Åtgärder för att följa domen (konfidentiellt) (1) - Utredning av Europeiska ombudsmannen))

(2016/C 364/32)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CC (ombud: advokaten G. Maximini)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och E. Despotopoulou)

Saken

Talan om att Europaparlamentet ska förpliktas att utge ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden påstås ha lidit till följd av fel som har begåtts vid behandlingen av Europaparlamentets reservlista.

Domslut

1)

Europaparlamentet ska betala ett belopp på 12 000 euro till CC.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för CC i målen F-9/12, T-457/13 P och F-9/12 RENV.


(1)  Konfidentiella uppgifter utelämnade.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/29


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 juli 2016 – Earlie mot parlamentet

(Mål F-130/14) (1)

((Personalmål - Tjänsteman - Tidigare tjänsteman - Avdrag som görs på pension - Underhåll till förmån för den tidigare tjänstemannens före detta hustru - Beslut om utmätning som fattats av en nationell domstol - Upphävande av utmätningsbeslutet - Nytt beslut i vilket den tidigare tjänstemannen förpliktas att instruera parlamentet att utbetala underhållet till den före detta hustrun - Den tidigare tjänstemannens rättsenliga instruktioner - Den tidigare tjänstemannens äldre instruktioner som syftade till att få utbetalningarna till hans före detta hustru att upphöra - Parlamentets vägran att utföra instruktionerna - Familjerätt - Den nationella domstolens exklusiva behörighet - Skyldighet till lojalt samarbete))

(2016/C 364/33)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Thomas Earlie (Sevilla, Spanien) (ombud: D. Bergin, solicitor)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Dean och M. Ecker)

Intervenient till stöd för svaranden: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Irland) (ombud: H. Millar, solicitor)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av beslutet att göra avdrag på sökandens pension för ett belopp som motsvarar det underhåll som sökanden är skyldig att betala till sin före detta hustru, eftersom detta beslut enligt sökanden fattades i strid med en dom om äktenskapsskillnad som meddelats av en nationell domstol, dels om skadestånd för den ideella och materiella skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Thomas Earlie ska bära sina rättegångskostnader och de kostnader som orsakats Europaparlamentet.

3)

Mary Earlie Gibbons ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 34, 2.2.2015, s. 52.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/30


Personaldomstolens dom av den 18 juli 2016 –  SD (*1) mot EUIPO

(Mål F-48/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Betygsättning - Bedömningsförfarandet för år 2013 - Utvecklingsrapport - Uppenbart oriktig bedömning - Återhämtningsplan - Rättsakt som går någon emot - Upptagande till sakprövning))

(2016/C 364/34)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: SD (*1) (ombud: advokaterna T. Bontinck och A. Guillerme)

Svarande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO (ombud: A. Lukošiūtė)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens utvecklingsrapport från bedömningsförfarandet för år 2013 liksom av den återhämtningsplan som utarbetades på grundval av denna rapport, samt om ersättning för påstådd liden ideell skada.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

 SD (*1) ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets rättegångskostnader.


(*1)  Uppgifterna raderade eller ersatta för att skydda personuppgifter och/eller av sekretesskäl.

(1)  EUT C 190, 8.6.2015, s. 36.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/31


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2016 – Opreana mot kommissionen

(Mål F-67/15) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd - Tillfälligt anställd som innehar en fast tjänst - Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat avtal - Graviditet - Rättsakt som går någon emot - Bristande behörighet hos den som utfärdat den rättsakt som går någon emot - Rätten att bli hörd - Omsorgsplikt))

(2016/C 364/35)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luisa Opreana (Arlon, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaten A. Salerno, därefter advokaterna A. Salerno och P. Singer)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens anställningsavtal efter det att det hade löpt ut trots att hon snart skulle föda barn.

Domslut

1)

Ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att inte förlänga Luisa Opreanas avtal om tillfällig anställning vilket löpte ut den 31 augusti 2014.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Luisa Opreanas rättegångskostnader.


(1)  EUT C 213, 29.6.2015, s. 50.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/31


Personaldomstolens dom av den 21 juli 2016 – De Nicola mot EIB

(Mål F-82/15) (1)

((Personalmål - EIB:s personal - Sjukförsäkring - Vägran att ersätta vårdkostnader - Laserbehandling - Behandlingen var inte vetenskapligt giltig - Förfarande för utseende av en oberoende läkare - Behörigt läkarförbund - Yttrande från den oberoende läkaren - Omfattning av domstolsprövningen - Skäl till nekad ersättning - Interna sjukförsäkringsbestämmelser - Syftet med laserbehandlingen - Smärtlindrande verkan - Förhandstillstånd från förtroendeläkaren - Materiell skada - Förhastade slutsatser - Ideell skada - Ej angivet belopp - Avvisning))

(2016/C 364/36)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: inledningsvis advokaterna L. Isola och G. Isola därefter advokaten G. Ferabecoli)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: inledningsvis G. Nuvoli, J.-P. Minnaert och advokaten A. Dal Ferro, därefter G. Faedom, G. Nuvoli och advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring, dels av beslutet att inte ersätta de kostnader som sökanden haft för en laserbehandling som genomgicks år 2007, dels av de efterföljande och därmed sammanhängande beslut som banken meddelade år 2014.

Domslut

1)

Europeiska investeringsbankens beslut av den 4 december 2014 om att neka Carlo De Nicola ersättning för dennes laserbehandling FP3 ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.


(1)  EUT C 279, 24.8.2015, s. 59.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/32


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 juli 2016 – AV mot kommissionen

(Mål F-91/15) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställda - Anställning - Läkarundersökning före anställning - Ofullständiga uppgifter har lämnats vid läkarundersökningen - Medicinskt förbehåll - Retroaktiv tillämpning av medicinskt förbehåll - Sökanden har inte beviljats invaliditetsersättning - Ogiltigförklaring - Verkställighet av en dom från tribunalen))

(2016/C 364/37)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AV (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr och C. Ehrbar)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att, med tillämpning av bestämmelsen om medicinskt förbehåll enligt artikel 32 i Anställningsvillkoren för övriga anställda, inte bevilja sökanden invaliditetsersättning, samt talan om skadestånd för den ideella skada som sökanden påstås ha lidit.

Domslut

1)

Europeiska kommissionens beslut av den 16 september 2014, varigenom kommissionen med avseende på AV tillämpade bestämmelsen om medicinskt förbehåll enligt artikel 32 i Anställningsvillkoren för övriga anställda, ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen förpliktas att till AV utge ett belopp på 2 000 euro för den ideella skada denne har lidit.

3)

Talan ogillas i övrigt.

4)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta AV:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 406, 7.12.2015, s. 46.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/33


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 21 juli 2016 – De Nicola mot EIB

(Mål F-100/15) (1)

((Personalmål - EIB:s personal - Bedömning - Bedömningsrapport för år 2013 - Överklagandenämndens beslut))

(2016/C 364/38)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ombud: inledningsvis advokaterna L. Isola och G. Isola, därefter advokaten G. Ferabecoli)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: inledningsvis G. Nuvoli och J.-P. Minnaert, samt advokaten A. Dal Ferro, därefter G. Nuvoli och G. Faedo, samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens bedömningsrapport för år 2013 och av flera på varandra följande och konnexa beslut från EIB, såsom beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad D, samt yrkande om skadestånd för den ideella och ekonomiska skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Carlo De Nicola ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska investeringsbankens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 414, 14.12.2015, s. 41.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/33


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 –  U (*1) mot kommissionen

(Mål F-104/15) (1)

((Personalmål - Efterlevandepension - Artiklarna 18 och 20 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - En tidigare tjänstemans efterlevande partner - Rätt till pension - Ett andra äktenskap - Likabehandling av tjänstemän))

(2016/C 364/39)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: U (*1) (ombud: advokaten F. Moyse)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara, A.-C. Simon och F. Simonetti)

Rättegångsdeltagare som har intervenerat till stöd för svaranden: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och E. Tavena)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte tillerkänna sökanden efterlevandepension.

Domslut

1)

Beslutet av den 24 september 2014, genom vilket Europeiska kommissionen avslog  U (*1) ansökan om eftelevandepension efter sin make, som var pensionerad tidigare tjänsteman, ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta  U (*1) rättegångskostnader.

3)

Europaparlamentet ska bära sina egna rättegångskostnader.


(*1)  Uppgifterna raderade eller ersatta för att skydda personuppgifter och/eller av sekretesskäl.

(1)  EUT C 302, 14.9.2015, s. 71.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/34


Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 20 juli 2016 – HL mot kommissionen

(Mål F-112/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Befordringsförfarandet 2014 - Allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Förteckning över tjänstemän som generaldirektören och förvaltningscheferna föreslår ska befordras - Utelämnande av sökandens namn - Möjlighet att till den partssammansatta befordringskommittén framföra invändningar mot förteckningen över de tjänstemän för vilka befordran föreslås - Jämförelse av de befordringsbara tjänstemännens kvalifikationer - Den partssammansatta instansens yttrande - Motiveringsskyldighet))

(2016/C 364/40)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: HL (ombud: advokat R. Rata)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser, G. Berscheid och A.-A. Gilly)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte föra upp sökanden på förteckningen över befordrade tjänstemän under befordringsförfarandet 2014.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

HL ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 320, 28.9.2015, s. 55.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/35


Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 20 juli 2016 – Adriaen m.fl. mot kommissionen

(Mål F-113/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Befordringsförfarandet år 2014 - Allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Förteckning över tjänstemän som generaldirektörerna och avdelningscheferna föreslagit för befordran - Sökandena återfinns inte i förteckningen - Möjlighet att hos den partssammansatta befordringskommittén överklaga förteckningarna över tjänstemän som föreslagits för befordran - Jämförande bedömning av de befordringsbara tjänstemännens kvalifikationer - Yttranden från en partssammansatt instans - Motiveringsskyldighet))

(2016/C 364/41)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Charlotte Adriaen (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaten R. Rata)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser, G. Berscheid och A.-A. Gilly)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppta sökandena i förteckningen över befordrade tjänstemän under 2014 års befordringsförfarande.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Charlotte Adriaen och övriga tolv sökande som angetts i bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 320, 28.9.2015, s. 55.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/35


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016–GY mot kommissionen

(Mål F-123/15) (1)

((Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/293/14 - Otillräckliga poäng i provet bedömning av kompetens - Sökanden fick inte tillträde till utvärderingscentret - Avslag på en ansökan om omprövning))

(2016/C 364/42)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: GY (x) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av uttagningskommittén i prov EPSO/AD/293/14 att inte tilldela sökanden tillräckligt med poäng för att vederbörande skulle få tillträde till utvärderingscentret.

Domslut

1)

Beslutet av den 11 juni 2015 i vilket uttagningskommittén i allmänt uttagningsprov EPSO/AD/293/14 nekade GY tillträde till utvärderingsproven i utvärderingscentret ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats GY.


(1)  EUT C 398 av den 30/11-2015


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/36


Personaldomstolens dom av den 21 juli 2016 – HB mot kommissionen

(Mål F-125/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Befordringsförfarandet år 2014 - Artikel 45.1 i tjänsteföreskrifterna - Jämförelse av meriter - Betygsrapporterna år 2011 och 2012 - Frånvaro på grund av mammaledighet under flera månader år 2013 - Betygsrapporten innehåller inte någon som helst bedömning i sak det berörda året - Beslut att inte promovera sökanden år 2014 - Motiveringsskyldighet - Jämförande prövning av meriter - Ingen rekommendation lämnades till den partsammansatta befordringskommittén - Tillgång till sökandes digitala personalakt - Den partsammansatta betygskommitténs sammansättning - Könsdiskriminering - Ideell skada))

(2016/C 364/43)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: HB (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte befordra sökanden till närmaste högre lönegrad (AD8) vid befordringsförfarandet år 2014 samt ideellt skadestånd för den skada hon påstår sig ha lidit.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

HB ska bära halvdelen av sina rättegångskostnader.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta halvdelen av de rättegångskostnader som åsamkats HB.


(1)  EUT C 398, 30.11.2015, s. 80.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/37


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Barroso Truta m.fl. mot domstolen

(Mål F-126/15) (1)

((Personalmål - Kontraktsanställda - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som har förvärvats tidigare inom ramen för nationella pensionssystem - Anställningsmyndighetens förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår - Inbjudan att kontakta myndigheten för att erhålla förklaringar och diskutera möjligheten att genomföra överföringarna - De anställa godtog överföringen av deras nationella pensionsrättigheter utan föregående samråd med anställningsmyndigheten - Överföringarna är slutgiltiga - Senare upptäck av regeln ”existensminimum” - Artikel 77 fjärde stycket i tjänsteföreskrifterna - Skyldighet att visa aktsamhet - Anställningsmyndigheten påstås ha lämnat otillräcklig information vid framställandet av förslagen till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår - Talan om ersättning - Krav som avser det administrativa förfarandet har inte iakttagits - Avvisning))

(2016/C 364/44)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Barroso Truta (Bofferdange, Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: J. Inghelram)

Saken

Talan om ersättning till sökandena för den materiella skada som de lidit med anledning av att de förlorat pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt system i samband med överföringen av nämnda rättigheter till Europeiska unionens pensionssystem.

Domslut

1)

Talan avvisas.

2)

Europeiska unionens domstol ska bära sina rättegångskostnader och ersätta José Barroso Trutas, Marc Forlis, Calogero Galantes och Bernard Gradels rättegångskostnader.


(1)  EUT C 414, 14.12.2015, s. 42.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/37


Personaldomstolens dom av den 21 juli 2016 – Pinto Ferreira mot kommissionen

(Mål F-127/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Disciplinåtgärd - Artikel 9.2 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna - Innehållande av del av pensionen - Otillåten extern verksamhet - Avsaknad av förhandstillstånd))

(2016/C 364/45)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: António Gaspar Pinto Ferreira (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna C. W. Godfrey, C. Antoine och M. Gomes Lopes)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Ehrbar och F. Simonetti)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att vidta en disciplinåtgärd gentemot sökanden som består i att 185 euro av sökandens pension innehålls under tolv månader, och vilket beslut kommer att ha verkan från den tidpunkt när sökanden går i pension, på grund av att vederbörande bedrivit otillåten extern verksamhet.

Domslut

1)

Beslutet av den 16 december 2014, genom vilket tillsättningsmyndigheten vid Europeiska kommissionen vidtog den disciplinåtgärd som anges i artikel 9.2 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna gentemot António Gaspar Pinto Ferreira, ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta António Gaspar Pinto Ferreiras rättegångskostnader.


(1)  EUT C 414, 14.12.2015, s. 43.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/38


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2016 – Stips mot kommissionen

(Mål F-131/15) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd som avlönades med medel för forsning och investeringar - Artikel 2 d i anställningsvillkoren för övriga anställda - Tidsobegränsat anställningskontrakt - Omklassificering i högre lönegrad - Omklassificeringsförfarandet år 2013 - Avslutning av förfarandet den 1 januari 2014 - Ikraftträdande av förordning nr 1023/2013 - Villkor för att få tillträde till lönegrad AD 13 - Analog tillämpning av artikel 45.1 och bilaga I, avdelning A punkt 1 i tjänsteföreskrifterna - En tillfälligt anställd i lönegrad AD 12 omklassificerades inte - Rätt till omklassificering - Rättssäkerhetsprincipen och principen om förbud mot retroaktiv verkan - Rätt till god förvaltning))

(2016/C 364/46)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adolf Stips (ombud: advokaterna S. Orlandi och T- Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte omklassificera sökanden till lönegrad AD 13 vid omklassificeringsförfarandet år 2013.

Domslut

1)

Beslutet av den 21 januari 2015 i vilket Europeiska kommissionen inte omklassificerade Adolf Stips till lönegrad AD 13 vid omklassificeringsförfarandet år 2013 ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som har åsamkats Adolf Stips.


(1)  EUT C 414 av den 14/12-2015


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/39


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – HC mot kommissionen

(Mål F-132/15) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställda - På varandra följande anställningar inom ramen för olika tjänster vid flera av unionens institutioner - Avbrott under en tid av arbetslöshet - Den anställda omfattas fortfarande av unionens gemensamma sjukförsäkringssystem - Ny anställning - Artikel 13 i Anställningsvillkoren för övriga anställda - Läkarundersökning före anställning - Artikel 32 i Anställningsvillkoren för övriga anställda - Sökanden har underlåtit att upplysa om en sjukdom denna led av sedan tidigare - Sjukdomen har senare upptäckts av myndigheten med behörighet att sluta anställningsavtal - Retroaktiv tillämpning av ett medicinskt förbehåll under fem år - Bestridande - Hänskjutande till invaliditetskommittén - Lojalitetsplikt - Beslut av myndigheten med behörighet att sluta anställningsavtal om att tjänstemannen inte kan rekryteras till institutionen under en period på sex år))

(2016/C 364/47)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: HC (ombud: J.-N. Louis och N. de Montigny, advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr och C. Ehrbar)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att med retroaktiv verkan, från och med det datum då sökanden tillträdde sin tjänst vid kommissionen, tillämpa bestämmelsen om medicinskt förbehåll enligt artikel 32 i Anställningsvillkoren för övriga anställda och inte längre bevilja garanterade förmåner vid invaliditet eller dödsfall, samt av beslutet att undanta sökanden från all rekrytering till kommissionen för en period om sex år från och med datumet då sökandens senaste anställningskontrakt upphörde.

Domslut

1)

Beslutet av den 29 januari varigenom myndigheten med behörighet att sluta anställningsavtal med Europeiska unionen undantog HC från all rekrytering till institutionen under en period på sex år ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av HC:s rättegångskostnader.

4)

HC ska bära hälften av sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 406, 7.12.2015, s. 46.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/40


Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 juli 2016 – HD mot parlamentet

(Mål F-136/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Lön - Familjetillägg - Utbildningstillägg - Villkor för beviljande - Artikel 67.2 i tjänsteföreskrifterna - Avdrag för tillägg av samma slag som erhålls från annan källa - Artikel 85 i tjänsteföreskrifterna - Återkrav av felaktigt utbetalda belopp))

(2016/C 364/48)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: HD (ombud: advokaten C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och L. Deneys)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av, dels parlamentets beslut att reglera sökandens situation vad gäller utbildningstillägg, dels beslutet att återkräva de belopp som sökanden felaktigt erhållit som utbildningsbidrag.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 7, 11.1.2016, s. 38.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/40


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 juli 2016 – Meyrl mot parlamentet

(Mål F-147/15) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd - Uppsägning - Rätten att yttra sig))

(2016/C 364/49)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sonja Meyrl (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: V. Montebello-Demogeot och M. Dean)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökandens avtal.

Domslut

1)

Beslutet av den 24 februari 2015 om uppsägning av Sonja Meyrls anställningsavtal, vilket antagits av medordföranden för den politiska gruppen ”De gröna/Europeiska fria alliansen”, i egenskap av myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för Europaparlamentet, ska ogiltigförklaras.

2)

Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Sonja Meyrl.


(1)  EUT C 68, 22/2/2016, s. 46.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/41


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2016 – HG mot Kommissionen

(Mål F-149/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Tjänstemän som tjänstgör i tredjeland - Logi som administrationen ställt till förfogande - Skyldighet att bo där - Disciplinärt förfarande - Disciplinär åtgärd - Artikel 9.1 c i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna - Uppskjuten förflyttning till högre löneklass - Ersättning för skada - Artikel 22 i tjänsteföreskrifterna))

(2016/C 364/50)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: HG (ombud: L. Levi, advokat)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid, A. Dal Ferro, advokat)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut genom vilket sökanden ålades disciplinåtgärden uppskjuten förflyttning till en högre löneklass och att ersätta den skada Europeiska unionen påstås ha lidit, samt talan om skadestånd för immateriell skada och skadat rykte som sökanden påstås ha lidit.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

HG ska bära sina rättegångskostnader och förpliktas att ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 68, 22.2.2016, s. 46.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/41


Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 juli 2016 –  WQ (*1) mot parlamentet

(Mål F-1/16) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Certifieringsförfarande - Förfarandet 2014 - Sökanden har inte upptagits i förteckningen över tjänstemän som får delta i utbildningsprogrammet - Artikel 45a i tjänsteföreskrifterna))

(2016/C 364/51)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: WQ (*1) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: D. Nessaf och M. Ecker)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över tjänstemän som får delta i utbildningsprogrammet för certifieringsförfarandet år 2014.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

 WQ (*1) ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.


(*1)  Uppgifterna raderade eller ersatta för att skydda personuppgifter och/eller av sekretesskäl.

(1)  EUT C 111, 29.3.2016, s. 45.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/42


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Cocchi och Falcione mot kommissionen

(Mål F-134/11) (1)

((Personalmål - Biståndsskyldighet - Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna - Avslag på begäran om bistånd - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Ansökan om överföring av pensionsrättigheter - Återkallande av ansökan om överföring av pensionsrättigheter under förfarandets gång - Anledning att pröva avslag på ansökan om bistånd saknas))

(2016/C 364/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgien) och Nicola Falcione (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Orlandi, J.-N. Nouis och D. de Abreu Caldas, därefter advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och J. Baquero Cruz, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet om avslag på sökandenas begäran om bistånd enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna sedan ett förslag som sökandena hade godkänt avseende överföring av deras pensionsrättigheter hade dragits tillbaka och efter det att en rimlig tidsfrist hade löpt ut för att sökandena skulle kunna åtnjuta möjligheten att överföra sina pensionsrättigheter.

Avgörande

1)

Anledning saknas att meddela avgörande i mål F-134/11, Cocchi och Falcione/kommissionen.

2)

Giorgio Cocchi, Nicola Falcione och Europeiska kommissionen ska bära sina respektive rättegångskostnader.


(1)  EUT C 65, 03/03/2012, s. 23.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/43


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Bouvret m.fl. mot kommissionen

(Mål F-112/12) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system - Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan ska ogillas))

(2016/C 364/53)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Bouvret (Bryssel, Belgien), Beata Stepien (Bryssel, Belgien) et Daniel Wille (Mouscron, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, sedan advokaterna J.-N. Louis och S. Orlandi, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, och slutligen M. G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 379, 8.12.2012, s. 35.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/43


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Mommer mot kommissionen

(Mål F-146/12) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra pensionssystem - Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår - Rättsakt som inte går någon emot - Uppenbart att talan ska avvisas))

(2016/C 364/54)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne Mommer (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och D. de Abreu Caldas, därefter advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. de Abreu Caldas och slutligen advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin och G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, vilket antagits med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1.

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013, s. 78.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/44


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Mario Animali m.fl. mot Europeiska kommissionen

(Mål F-23/13) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system - Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan ska ogillas))

(2016/C 364/55)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mario Animali m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Ehrbar och M. G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet med meddelande om den slutgiltiga beräkningen av antalet pensionsgrundande tjänsteår vid överföringen av sökandenas pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, enligt de nya tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 156, 1.6.2013, s. 55.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/45


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Sajewicz- Świackiewcz mot kommissionen

(Mål F-39/13) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system - Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan ska ogillas))

(2016/C 364/56)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jolanta Sajewicz- Świackiewcz (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi, därefter J.-advokaterna N. Louis och S. Orlandi, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Ehrbar och M. G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet om tillgodoräknande av pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst vid kommissionen med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna och av beslutet om avslag på klagomålet.

Avgörande

1)

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 207, 20/7/2013, s. 60.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/45


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Mommer mot kommissionen

(Mål F-74/13) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna vilken rör överföring av pensionsrättigheter - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra pensionssystem - Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår, vilket antagits med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan delvis ska avvisas och att den i övriga delar är uppenbart ogrundad))

(2016/C 364/57)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne Mommer (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. de Abreu Caldas, därefter advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Ehrbar och G. Gattinara, därefter J. Currall och Gattinara, och slutligen G. Gattinara)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, vilket antagits med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas i vissa delar och ogillas som uppenbart ogrundad i övriga delar.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 274, 21.9.2013, s. 33.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/46


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Piessevaux mot rådet

(Mål F-94/13) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pension - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen - Överföring till unionens pensionssystem - Förslag avseende tillgodoräknande av tjänsteår - Invändning om rättegångshinder - Begreppet rättsakt som går någon emot - Artikel 83 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/58)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vincent Piessevaux (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.–N. Louis och É. Marchal, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas och J.–N. Louis, därefter advokaten J.–N. Louis och slutligen advokaten L. Ponteville)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och J. Herrmann)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att vid beräkningen av pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänsten tillträddes tillgodoräkna dessa på grundval av de nya allmänna genomförandebestämmelserna avseende artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Vincent Piessevaux ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska rådets rättegångskostnader.


(1)  EUT C 336, 16.11.2013, s. 32.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/47


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Urena de Poznanski mot kommissionen

(Mål F-102/13) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats genom andra pensionssystem - Beslut om erkännande av tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundad))

(2016/C 364/59)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Soldimar Urena de Poznanski (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Ehrbar och G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att beräkna de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan hon tillträdde sin tjänst på grundval av de nya genomförandebestämmelserna, och om överföring av hennes pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan ska ogillas, eftersom det är uppenbart att den delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundad.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 24, 25/1/2014, s. 40.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/47


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Martens och Olsson mot kommissionen

(Mål F-119/13) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Pensionsrättigheter som förvärvats enligt ett nationellt pensionssystem innan tjänstemannen tillträdde sin tjänst hos unionen - Överföring till unionens pensionssystem - Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår - Invändning om rättegångshinder - Begreppet rättsakt som går sökanden emot - Artikel 83 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/60)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lieve Martens (Kessel-Lo, Belgien) och Björn Mikael Olsson (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut om överföring av sökandenas pensionsrättigheter i unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Lieve Martens och Björn Mikael Olsson ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 129, 28.4.2014, s. 37.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/48


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Poniskaitis mot kommissionen

(Mål F-121/13) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system - Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan ska ogillas))

(2016/C 364/61)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jonas Poniskaitis (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014, s. 53.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/49


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 juli 2016 – Gaj mot kommissionen

(Mål F-43/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring av nationella pensionsrättigheter - Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår - Rättsakt som inte går någon emot - Yrkande att målet ska avgöras utan att det prövas i sak - Artikel 83 i rättegångsreglerna - Talan kan i vissa delar inte tas upp till sakprövning och det är uppenbart att den i övriga delar är ogrundad - Artikel 81 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/62)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Wanda Gaj (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvid J. Currall och G. Gattinara, sedan G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet avseende beräkningen av sökandens pensionsrättigheter vid överföring till Europeiska institutionernas pensionssystem, genom tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna och beslutet av den 19 augusti 2013 vilket avslutar ärendet avseende överföring av sökandens pensionsrättigheter som förvärvats vid Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Avgörande

1)

Talan ogillas, eftersom den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

2)

Wanda Gaj ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 292, 01/09/2014, s. 61.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/49


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen avdelningen) av den 20 juli 2016 – Esen mot kommissionen

(Mål F-45/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Pensionsrättigheter som, före tjänstetillträdet i unionen, förvärvats enligt ett nationellt pensionssystem - Överföring till unionens pensionssystem - Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår - Invändning om rättegångshinder - Begreppet rättsakt som går någon emot - Artikel 83 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/63)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kerim Esen (Maputo, Mozambique) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, vilket antagits med tillämpning av de nya Allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Kerim Esen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 212, 7.7.2014, s. 46.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/50


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 20 juli 2016 – Hoeve mot kommissionen

(Mål F-46/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Pensionsrättigheter som förvärvats innan tjänstetillträdet inom unionen genom ett nationellt pensionssystem - Överföring till unionens pensionssystem - Förslag om tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår - Invändning om rättegångshinder - Begreppet rättsakt som går någon emot - Artikel 83 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/64)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roelof-Jan Wino Hoeve (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G Gattinara, slutligen G Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Roelof-Jan Wino Hoeve ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 212, 07/07/2014, s. 47.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/51


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 21 juli 2016 – Simon mot kommissionen

(Mål F-70/14 DISS) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna - Pensionsrättigheter som förvärvats inom ramen för ett nationellt pensionssystem innan tjänstetillträdet inom unionen - Överföring till unionens pensionssystem - Förslag om tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänsteår - Begreppet rättsakt som går någon emot - Uppenbart att talan ska avvisas - Artikel 81 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/65)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne-Claire Simon (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Ogiltigförklaring av beslut om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, vari nya allmänna genomförandebestämmelser av den 3 mars 2011 avseende artikel 11.2 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna tillämpas. I andra hand ska kommissionen förpliktas att ersätta sökanden för den skada som uppstått till följd av en orimligt lång handläggningstid av sökandens ansökan om överföring av pensionsrättigheter.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till sakprövning.

2)

Anne-Claire Simon ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 388, 03/11/2014, s. 28.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/51


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 juli 2016 – Belis mot kommissionen

(Mål F-108/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring av nationella pensionsrättigheter - Förslag på tillgodoräknande av tjänstgöringsår - Rättsakt som inte går vederbörande emot - Avvisning av talan - Ansökan om att personaldomstolen ska meddela beslut utan att pröva själva saken - Artikel 83 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/66)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Claudio Belis (Ispra, Italien) (ombud: S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Yrkande om att personaldomstolen ska ogiltigförklara beslutet om tillgodoräknande av sökandens pensionsrättigheter avseende överföring av dessa rättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Claudio Belis ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26, 26.1.2015, s. 46.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/52


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Cat mot kommissionen

(Mål F-117/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system - Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan ska ogillas))

(2016/C 364/67)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel Cat (Cotonou, Benin) (ombud: advokaterna J.-N. Louis, R. Metz och D. Verbeke)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av besluten om tillgodoräknande av sökandens pensionsrättigheter i unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 7, 12.1.2015, s. 56.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/53


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Poniskaitis mot kommissionen

(Mål F-133/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system - Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan ska ogillas))

(2016/C 364/68)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jonas Poniskaitis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis, R. Metz och D. Verbeke)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall et G. Gattinara, därefter G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 16, 19.1.2015, s. 50.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/53


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 20 juli 2016 – Polizzi mot kommissionen

(Mål F-138/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring av nationella pensionsrättigheter - Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår - Rättsakt som inte går någon emot - Avvisning av talan - Begäran om att personaldomstolen ska meddela beslut utan att pröva själva sakfrågan - Artikel 83 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/69)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Rosalba Polizzi (Bryssel, Belgien) (ombuds: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av beslutet att beräkna sökandens pensionsrättigheter inom ramen för överföringen av dessa till unionens pensionssystem; beslut som tillämpar de nya allmänna genomförandebestämmelserna om artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Rosalba Polizzi ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 34, 2.2.2015, s. 55.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/54


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Simon mot kommissionen

(Mål F-28/15) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system - Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan ska ogillas))

(2016/C 364/70)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne-Claire Simon (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av det slutgiltiga beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011.

Avgörande

1)

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 146, 4.5.2015, s. 49.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/55


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 18 juli 2016 – Possanzini mot Frontex

(Mål F-68/15) (1)

((Personalmål - Anställda vid Frontex - Tillfälligt anställd - Anställningen har ej förnyats med anledning av karriärutvärderingsrapporten för år 2009 - Bevis att rapporten delgetts - Föreligger ej - Ogiltigförklaring av personaldomstolen - Verkställande av domen - Delgivning av karriärutvärderingsrapporten - Rapporten har upprättats och delgivits sent))

(2016/C 364/71)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniele Possanzini (Pisa, Italien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (ombud: H. Caniard och V. Peres de Almeida, advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för år 2009 och talan om skadestånd för den ideella ska som sökanden påstås ha lidit.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2)

Danielle Possanzini ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.


(1)  EUT C 245, 27.07.2015, s. 49.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/55


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 augusti 2016 – Polizzi mot kommissionen

(Mål F-70/15) (1)

((Personalmål - Kontraktsanställda - Pensioner - Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Överföring till unionens pensionssystem av rättigheter förvärvade i andra system - Beslut om upplysning av antalet pensionsgrundande tjänsteår som kan tillgodoräknas, i vilket de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 tillämpats - Artikel 81 i rättegångsreglerna - Uppenbart att talan delvis ska avvisas och att den i övriga delar är uppenbart ogrundad))

(2016/C 364/72)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Rosalba Polizzi (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av det slutliga beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, vilket antagits med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna av den 3 mars 2011 till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas i vissa delar och ogillas som uppenbart ogrundad i övriga delar.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 245 av den 27.7.2015, s. 49.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/56


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 21 juli 2016 – Trampuz mot kommissionen

(Mål F-103/15) (1)

((Personalmål - Social trygghet - Sjukförsäkringssystem - Återkrav av ett förskott för sjukvårdskostnader - Genomförande av en dom om ogiltigförklaring från personaldomstolen - Invändning om rättegångshinder - Underlåtenhet att iaktta de krav som avser det administrativa förfarandet - Rättsakt som går någon emot - Pensionsbesked - Krav på klagomål - Klagomålet har ingetts för sent - Artikel 83 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/73)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Serena Trampuz (Trieste, Italien) (ombud: advokaten C. Falagiani)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. S. Bohr och G. Gattinara, advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att från sökandens pension innehålla ett belopp på 14 207,60 euro som återbetalning för förskott som utbetalats avseende utgifter för sökandens makas sjukhusvistelse efter det att personaldomstolen ogiltigförklarat beslutet av avräkningskontoret i Ispra att sökanden skulle bära samtliga sjukhuskostnader som ansetts orimliga.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Serena Trampuz ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 354, 26.10.2015, s. 55.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/57


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 18 juli 2016 – Dietrich mot parlamentet

(Mål F-143/15) (1)

((Personalmål - Kontraktsanställd - Förtida uppsägning av kontraktet - Datum då meddelandet om uppsägning löper ut - Suspension av meddelandet om uppsägning - Nytt datum då meddelandet om uppsägning löper ut - Rättsakt som inte går vederbörande emot - För sent ingivet klagomål - Invändning om rättegångshinder - Uppenbart att talan ska avvisas - Artikel 83 i rättegångsreglerna))

(2016/C 364/74)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Constant Dietrich (Pfulgriesheim, Frankrike) (ombud: advokaten A. Fombaron)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Deneys och E. Taneva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens klagomål med yrkande om upphävande av beslutet om förtida uppsägning av hans anställning vid Europaparlamentet.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2)

Constant Dietrich ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.


(1)  EUT C 68, 22.2.2016, s. 45.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/57


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 21 juli 2016 – Stanley mot kommissionen

(Mål F-5/16) (1)

((Personalmål - Kontraktsanställd - Begäran i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna - Begäran om omvandling av avtal - Rimlig tidsfrist - Föreligger inte - Uppenbart att talan ska avvisas))

(2016/C 364/75)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: John Stanley (Apia, Samoa) (ombud: advokaten O. Mader)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser, samt advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte omvandla sökandens anställningsavtal till ett avtal om tillfällig anställning och, i andra hand, ersättning för den ekonomiska skada sökanden anser sig ha lidit.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2)

John Stanley ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 145, 25.4.2016, s. 37.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/58


Talan väckt den 28 juli 2016 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-38/16)

(2016/C 364/76)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av betygsrapporten för år 2014, såsom den fastställts genom beslut av den 20 oktober 2015, av beslutet att tilldela meritpoäng för år 2014 samt av beslutet att inte befordra sökanden under år 2015.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de angripna besluten och, vid behov, beslutet att avslå klagomålet.

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.


3.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 364/58


Personaldomstolens beslut av den 18 juli 2016 – HE mot kommissionen

(Mål F-93/15)

(2016/C 364/77)

Rättegångsspråk: franska

Ensamdomaren har förordnat om avskrivning av målet.