ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 333

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
9 september 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

2016/C 333/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

1

2016/C 333/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

4

2016/C 333/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

9

2016/C 333/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

12

2016/C 333/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

16

2016/C 333/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

19

2016/C 333/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

22

2016/C 333/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

27

2016/C 333/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

31

2016/C 333/10

Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

34

2016/C 333/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

40

2016/C 333/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

45


Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

SV

 


IV Upplysningar

9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/1


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/01)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 809 234

 

41 809 234

 

Avdelning 1 – Totalt

41 809 234

 

41 809 234

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

 

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

 

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

 

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

 

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

TOTALSUMMA

41 809 234

8 800 000

50 609 234

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

250 000

 

250 000

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

 

700 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

760 000

 

760 000

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

 

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

23 702 234

585 000

24 287 234

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 215 000

 

3 215 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

270 000

 

270 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

460 000

 

460 000

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

 

12 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

230 000

 

230 000

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

 

10 000

 

Avdelning 2 – Totalt

4 197 000

 

4 197 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

13 115 000

 

13 115 000

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

Avdelning 3 – Totalt

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

TOTALSUMMA

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/4


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC - EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

189 000

 

189 000

 

Avdelning 1 – Totalt

20 145 000

 

20 145 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

p.m.

754 412

754 412

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

 

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

305

305

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

754 717

754 717

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

20 145 000

754 717

20 899 717

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

Avdelning 1 – Totalt

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

Avdelning 3 – Totalt

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2016

2017

Utestående åtaganden som ingåtts före 2016

129 662

129 662

Anslag 2016

667 580

537 918

129 662

Totalt

797 242

667 580

129 662

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2016

2017

Utestående åtaganden som ingåtts före 2016

1 540 764

1 540 764

Anslag 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Totalt

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2016

2017

Utestående åtaganden som ingåtts före 2016

159 430

159 430

Anslag 2016

761 000

601 570

159 430

Totalt

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/9


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/03)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

 

56 766 000

 

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

 

56 766 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 481 650

 

1 481 650

 

Avdelning 3 – Totalt

1 481 650

 

1 481 650

 

TOTALSUMMA

58 247 650

 

58 247 650

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

 

700 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

170 000

 

170 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

450 000

–80 000

370 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

15 000

 

15 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

885 000

 

885 000

 

Avdelning 1 – Totalt

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

DATABEHANDLING

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

129 000

20 000

149 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

330 000

–75 000

255 000

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

251 000

 

251 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

360 000

26 000

386 000

 

Avdelning 2 – Totalt

7 244 000

2 000

7 246 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

Avdelning 3 – Totalt

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

TOTALSUMMA

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/12


Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

14 114 000

 

14 114 000

 

Avdelning 1 – Totalt

14 114 000

 

14 114 000

2

BIDRAG

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

974 000

333 000

1 307 000

 

Avdelning 3 – Totalt

974 000

333 000

1 307 000

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

112 000

 

112 000

 

Avdelning 5 – Totalt

112 000

 

112 000

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

250 000

 

250 000

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

 

p.m.

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

250 000

 

250 000

 

TOTALSUMMA

15 450 000

333 000

15 783 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

TJÄNSTERESOR

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

SOCIALA INSATSER

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

Avdelning 1 – Totalt

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

DATABEHANDLING

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

 

 

 

 

 

 

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

 

 

 

 

 

 

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

 

 

 

 

 

 

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 10 – Totalt

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/16


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/05)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

95 926 000

 

95 926 000

 

Avdelning 1 – Totalt

95 926 000

 

95 926 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

36 370 000

 

36 370 000

 

Avdelning 2 – Totalt

36 370 000

 

36 370 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

Avdelning 3 – Totalt

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

 

p.m.

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

825 000

43 000

868 000

 

Avdelning 5 – Totalt

825 000

43 000

868 000

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

150 000

 

150 000

 

Avdelning 6 – Totalt

150 000

 

150 000

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

Avdelning 7 – Totalt

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

TOTALSUMMA

176 479 000

16 919 000

193 398 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

79 473 000

 

79 473 000

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

1 439 000

 

1 439 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

4 844 000

 

4 844 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

192 000

50 000

242 000

 

Avdelning 1 – Totalt

85 948 000

50 000

85 998 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

206 000

 

206 000

 

Avdelning 2 – Totalt

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

203 000

 

203 000

3 2

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 036 000

 

1 036 000

3 3

KOMMUNIKATION OCH PUBLICERING

428 000

 

428 000

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

753 000

–35 000

718 000

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

137 000

–43 000

94 000

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

595 000

837 000

1 432 000

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

6 222 000

 

6 222 000

3 8

TEKNISK UTBILDNING

587 000

 

587 000

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET OCH STRATEGISK VERKSAMHET

790 000

140 000

930 000

 

Avdelning 3 – Totalt

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

 

p.m.

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

 

p.m.

4 2

DATA FÖR SÄKERHETSPROGRAM

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

Avdelning 5 – Totalt

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

TOTALSUMMA

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/19


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 333/06)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

 

 

Avdelning 1 – Totalt

 

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

26 000 000

700 000

26 700 000

 

Avdelning 2 – Totalt

26 000 000

700 000

26 700 000

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

845 879

 

845 879

 

Avdelning 3 – Totalt

845 879

 

845 879

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

 

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

TOTALSUMMA

26 845 879

700 000

27 545 879

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

16 793 879

 

16 793 879

1 3

TJÄNSTERESOR

140 000

 

140 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

 

335 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

210 000

 

210 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

 

5 000

1 9

PENSIONER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

17 483 879

 

17 483 879

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 315 000

 

1 315 000

2 1

DATABEHANDLING

669 000

 

669 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

212 000

 

212 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

191 000

 

191 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

205 000

 

205 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

2 592 000

 

2 592 000

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

DRIFTSKOSTNADER

3 100 000

700 000

3 800 000

 

Avdelning 3 – Totalt

6 770 000

700 000

7 470 000

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/22


Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/07)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

Avdelning 1 – Totalt

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

DIVERSE INKOMSTER

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

Avdelning 1 – Totalt

32 970 000

466 000

33 436 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

3 490 000

 

3 490 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

619 000

 

619 000

 

Avdelning 2 – Totalt

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

Avdelning 3 – Totalt

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

TOTALSUMMA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Totalt lönekategori AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

29

29

28

Totalt

110

110

108

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Totalt FG

339

336

336

Utsända nationella experter

Totalt

339

336

336


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/27


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/08)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

4 000 000

 

4 000 000

1 9

RESERV

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Avdelning 1 – Totalt

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Avdelning 2 – Totalt

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Avdelning 3 – Totalt

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

4 584

4 584

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

4 584

4 584

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

107 367 309

3 232 100

110 599 409

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

UTBILDNING

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Avdelning 1 – Totalt

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

 

 

 

 

 

 

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Avdelning 2 – Totalt

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Avdelning 5 – Totalt

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 9 – Totalt

 

 

 

 

 

 

 

TOTALSUMMA

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/31


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/09)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

9 217 000

 

9 217 000

 

Avdelning 1 – Totalt

9 217 000

 

9 217 000

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

 

p.m.

3

INKOMSTER FRÅN BIDRAG

3 0

PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING

 

330 000

330 000

3 1

MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM

 

420 000

420 000

 

Avdelning 3 – Totalt

 

750 000

750 000

 

TOTALSUMMA

9 217 000

750 000

9 967 000

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

Avdelning 1 – Totalt

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATIV SAMORDNING

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

TOTALSUMMA

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/34


Inkomst- och utgiftsberäkning för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/10)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

1 0

INKOMSTER FRÅN MYNDIGHETENS VERKSAMHET

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

Avdelning 1 – Totalt

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

3 0

ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE BUDGETÅR OCH UTTAG FRÅN RESERVFONDEN

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

Avdelning 3 – Totalt

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

0,—

3 745 205

3 745 205

 

Avdelning 4 – Totalt

0,—

3 745 205

3 745 205

5

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

5 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

 

 

 

 

Avdelning 5 – Totalt

 

 

 

 

TOTALSUMMA

398 043 067

23 228 956

421 272 023

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

UTGIFTER SOM AVSER PERSONER SOM ARBETAR VID MYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

318 000

 

318 000

1 5

ORGANISERING AV PRAKTIKPLATSER OCH UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SOCIAL OMSORG

4 000 000

 

4 000 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

39 000

 

39 000

 

Avdelning 1 – Totalt

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

DATABEHANDLING

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 535 000

 

2 535 000

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ÖVRIGA SAMMANTRÄDEN

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

Avdelning 2 – Totalt

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER SOM UTFÖRTS AV MYNDIGHETEN

3 2

OBSERVATORIET

p.m.

p.m.

3 3

EU-SAMARBETE

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

KOMMUNIKATION, REKLAM OCH INTEGRATION

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

UTGIFTER I SAMBAND MED FÖRFARANDET FÖR REGISTRERING AV EU-VARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNINGAR

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

Avdelning 3 – Totalt

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

EU-FINANSIERADE PROJEKT

4 0

EU-FINANSIERADE PROJEKT

3 745 205

3 745 205

 

Avdelning 4 – Totalt

3 745 205

3 745 205

5

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

5 0

AVSÄTTNING TILL MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

AVSÄTTNING TILL RESERVFONDEN

29 729 551

29 729 551

10 3

RESERVFOND FÖR UTJÄMNING

p.m.

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

TOTALSUMMA

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

AD – Totalt

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Totalt lönekategori AST

368

204

Totalt

510

317

Totalt

827

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

Kontraktsanställda

Budget 2016

Ändringsbudget 1/2016

Nytt belopp

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Totalt FG

73,5

13,5

87

Utsända nationella experter

71

0

71

Totalsumma

144,5

13,5

158


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/40


Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/11)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

KAPITEL 1 1 – TOTALT

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

KAPITEL 1 2 – TOTALT

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Avdelning 1 – Totalt

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Avdelning 2 – Totalt

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Avdelning 3 – Totalt

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

REPRESENTATION

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

UTBILDNING

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

PRAKTIKPLATSER

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Avdelning 1 – Totalt

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Avdelning 2 – Totalt

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TEKNIK FÖR ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

TOTALSUMMA

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/45


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 2

(2016/C 333/12)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

25 958 600

 

25 958 600

 

Avdelning 2 – Totalt

25 958 600

 

25 958 600

3

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

EKONOMISKA BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

 

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

896 207

19 950 947

20 847 154

 

Avdelning 4 – Totalt

896 207

19 950 947

20 847 154

5

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN STÖDKONTORETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

740

740

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

740

740

 

TOTALSUMMA

26 854 807

19 951 687

46 806 494

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

Avdelning 1 – Totalt

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

Avdelning 2 – Totalt

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATIVT STÖD

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

Avdelning 3 – Totalt

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

4 1

ÖVRIGA EXTERNA PROJEKT

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

Avdelning 4 – Totalt

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

TOTALSUMMA

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493