ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 293

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
12 augusti 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 293/01

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008, Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

12.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 293/1


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 293/01)

Följande förteckning innehåller referensbeteckningar för harmoniserade standarder för tryckbärande anordningar och harmoniserade stödstandarder för material som används för tillverkning av tryckbärande anordningar. För en harmoniserad stödstandard för material gäller presumtionen om överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven endast tekniska uppgifter om material i standarden och inte att materialet är tillräckligt för en viss utrustningsenhet. De tekniska uppgifterna i materialstandarden bör därför bedömas med avseende på konstruktionskraven för den aktuella utrustningsenheten för att kontrollera att de väsentliga säkerhetskraven i direktivet om tryckbärande anordningar är uppfyllda

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Brand och räddning – Handbrandsläckare – Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30 bar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 19:2016

Industriventiler – Märkning av ventiler av metalliska material

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automatiska brännare för flytande bränslen med forcerat drag

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Gasregulatorer för ingående tryck upp till 100 bar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Kylanläggningar och värmepumpar – Säkerhets- och miljökrav – Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Vridspjällsventiler av metalliska material

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Gasutrustning – Fläktbrännare för gas

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Tryckbärande anordningar – Del 4: Fastställande av tekniska leveransbestämmelser för metalliska material

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Tryckbärande anordningar – Del 5: Dokument för överensstämmelse och kontroll av material

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Tryckbärande anordningar – Del 7: Säkerhetssystem för ej eldberörda tryckbärande anordningar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda rör av koppar för vatten och gas i sanitets- och uppvärmningsinstallationer

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Flänsar och deras förband – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknande – Del 1: Stålflänsar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Flänsar och deras förband – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade – Del 3: Flänsar av kopparlegeringar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Flänsar och deras förband – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade – Del 4: Flänsar av aluminiumlegeringar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1171:2015

Rörledningsarmatur – Stängventiler – Slidventiler av gjutjärn

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogena kärl – Material – Del 1: Seghetskrav för temperaturer under – 80 grader Celsius

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogena kärl – Material – Del 2: Seghetskrav för temperaturer mellan – 80 oC och – 20 oC

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1349:2009

Rörledningsarmatur – Reglerventiler

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Rörflänsar – Flänsförband – Skruvförband – Del 4: Val av skruvar och muttrar för utrustning som lyder under direktivet för tryckbärande anordningar 97/23/EC

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1562:2012

Gjutna material – Aducerjärn

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1563:2011

Gjutna material – Segjärn

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1564:2011

Gjutna material – Ausferritiskt segjärn

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Rörflänsar – Flänsförband – Konstruktionsregler för cirkulära flänsförband med packning – Del 1: Beräkning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1626:2008

Kryokärl – Ventiler för kryogen användning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1653:1997

Koppar och kopparlegeringar – Plåt och rondeller för ångpannor, tryckkärl och varmvattenbehållare

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 1759-3:2003

Flänsar och deras anslutningar – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör – Klassbetecknade – Del 3: Flänsar av kopparlegeringar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Rörflänsar och packningar – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, tryckklassbetecknade – Del 4: Flänsar av aluminiumlegeringar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogena kärl – Kompatibilitet mellan gas och material

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Brand och räddning – Mobila släckaggregat – Del 2: Krav på konstruktion, hållfasthet mot tryck och mekaniska tester för släckaggregat med ett tillåtet maxtryck som är lika med 30 bar eller lägre, vilka uppfyller kraven i EN 1866-1

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Brand och räddning – Mobila släckaggregat – Del 3: Tilläggsbestämmelser för EN 1866-1 avseende hållfasthet mot tryck för CO2 släckaggregat

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1983:2013

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kulventiler av stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1984:2010

Industriventiler – Kilslidsventiler av stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 1: Säkerhetsventiler (ISO 4126-1:2013)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 3: Säkerhetsventiler och sprängbleck i kombination (ISO 4126-3:2006)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 4: Pilotstyrda säkerhetsventiler (ISO 4126-4:2013)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 5: Styrda säkerhetsventiler (ISO 4126-5:2013)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 7: Gemensamma data (ISO 4126-7:2013)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 2: aluminium och aluminiumlegeringar (ISO 9606-2:2004)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 3: Koppar och kopparlegeringar (ISO 9606-3:1999)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 4: Nickel- och nickellegeringar (ISO 9606-4:1999)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar (ISO 9606-5:2000)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Oförstörande provning – Kvalificering och examinering av OFP-personal (ISO 9712:2012)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

Platta produkter av stål för tryckbärande anordningar – Del 1: Allmänna bestämmelser

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 3: Svetsbara finkornstål i normaliserat tillstånd

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 4: Nickellegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 5: Svetsbara finkornstål, termomekaniskt valsade

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 6: Svetsbara finkornstål i seghärdat tillstånd

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

Platta produkter av stål för tryckbärande anordningar – Del 7: Rostfria stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10204:2004

Metalliska produkter – Typer av kontrolldokument

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Gjutstål för tryckkärlsändamål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 3: Legerade finkornstål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 4: Olegerade och legerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 5: Rör av rostfria stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 10217-2:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 10217-3:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 3: Legerade finkornstål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 10217-4:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 4: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 10217-5:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 5: Pulverbågsvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 10217-6:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 6: Pulverbågsvetsade rör av olegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 10217-7:2014

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 7: Rör av rostfria stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Smide av stål för tryckändamål – Del 1: Allmänna bestämmelser för friformsmide

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 10222-2:1999

Smide av stål för tryckändamål – Del 2: Ferritiska och martensitiska stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 3: Nickelstål med fordrade lågtemperaturegenskaper

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 4: Svetsbara finkornstål med förhöjd sträckgräns

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 10222-5:1999

Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 5: Martensitiska, austenitiska och austenit-ferritiska rostfria stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Svetsrördelar – Del 2: Olegerade och ferritiska stål med särskilda kontrollkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Svetsrördelar – Del 4: Austenitiska och austenit-ferritiska (duplexa) rostfria stål med särskilda kontrollkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10269:2013

Stål och nickellegeringar för fästelement för användning vid höga och/eller låga temperaturer

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10272:2007

Stång av rostfria stål för tryckändamål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10273:2007

Varmvalsad stång av svetsbara stål för tryckbärande anordningar med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Precisionsstålrör – Tekniska leveransbestämmelser – Del 4: Kalldragna sömlösa precisionsrör för hydrauliska och pneumatiska anläggningar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Precisionsstålrör – Tekniska leveransbestämmelser – Del 6: Kalldragna svetsade precisionsstålrör för hydrauliska och pneumatiska anläggningar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plaströrsystem – Industriapplikationer – PDVF (polyvinylidenfluorid) – Specifikation för rörsystemet och rördelarna (ISO 10931:2005)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 12178:2003

Kyl- och värmeutrustning – Kyl- och värmepumpsanläggningar – Vätskenivåvisare – Krav, provning och märkning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12263:1998

Kyl- och värmeutrustning – Kyl- och värmepumpsanläggningar – Säkerhetsbrytare för tryckbegränsning – Krav och provningsmetoder

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Provning av ventiler – Del 1: Tryckprovning, provningsförfaranden och acceptanskriteria – Obligatoriska krav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12284:2003

Kyl- och värmepumpsanläggningar – Ventiler – Krav, provning och märkning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12288:2010

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Slidventiler av kopparlegering

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12392:2016

Aluminium och aluminiumlegeringar – Plastiskt bearbetade produkter och gjutgods – Särskilda fordringar för produkter avsedda för tryckkärl

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12420:2014

Koppar och kopparlegeringar – Smide

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogena kärl – Böjliga slangar för kryogen användning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12451:2012

Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda rör för värmeväxlare

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12452:2012

Koppar och kopparlegeringar – Valsade, sömlösa kamrör för värmeväxlare

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 1: Tabuleringsmetod för ventilhus av stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 2: Beräkningsmetod för ventilhus av stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 3: Experimentell metod

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 4: Beräkningsmetod för ventilhus tillverkade av metalliska material andra än stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12542:2010

Serietillverkade svetsade cylindriska stålcisterner för lagring av gasol (LPG) med en volym av högst 13 m3 för installation ovan mark – Konstruktion och tillverkning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Koppar och kopparlegeringar – Rör – Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem – Del 1: Rör för ledningssystem

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Koppar och kopparlegeringar – Rör – Sömlösa, runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem – Del 2: Rör för värmeväxlare och förbindelseledningar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12778:2002

Köksartiklar – Tryckkokare för hemmabruk

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 12952-1:2015

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 1: Allmänt

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 2: Material och pannors tryckbärande delar och tillbehör

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 3: Konstruktion och beräkning av tryckbärande delar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 5: Tillverkning av pannans tryckbärande delar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 6: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 7: Krav på pannans utrustning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 8: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 9: Krav på eldningssystem för pulveriserade fasta bränslen

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 10: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer – Del 11: Krav på utrustning för vakter och säkerhetssystem för pannor och tillbehör

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer – Del 4: Krav på DENOX-system för trycksatt flytande ammoniak samt ammoniak löst i vatten

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 16: Krav för eldning på roster och fluidiserad bädd för fasta bränslen

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer – Del 18: Driftinstruktioner

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Eldrörspannor – Del 1: Allmänt

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Eldrörspannor – Del 2: Material för pannors tryckbärande delar och tillbehör

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Eldrörspannor – Del 3: Konstruktion och beräkning av tryckbärande delar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Eldrörspannor – Del 4: Tillverkning av pannans tryckbärande delar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Eldrörspannor – Del 5: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Eldrörspannor – Del 6: Krav på pannans utrustning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Eldrörspannor – Del 7: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Eldrörspannor – Del 8: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Eldrörspannor – Del 9: Krav på utrustning för vakter och säkerhetssystem för pannor och tillbehör

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Eldrörspannor – Del 12: Krav på rosteranläggningar för eldning av fasta bränslen i pannor

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Eldrörspannor – Del 13: Driftinstruktioner

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord – Del 1: Råmaterial – Specifikation- och acceptansvillkor

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord – Del 2: Kompositmaterial – Beständighet mot kemikalier

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord – Del 3: Beräkning och utförande

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13134:2000

Hårdlödning – Godkännande av lödningsprocedur

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13136:2013

Kylsystem och värmepumpar – Tryckavsäkringsutrustning och tillhörande rörledningar – Beräkningsmetoder

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13175:2014

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Specifikation och provning av ventiler och utrustning för gasoltankar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13348:2016

Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda rör av koppar för medicinska gasledningsinstallationer eller vakuum

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13371:2001

Kryogena kärl – Kopplingar för kryogen användning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13397:2001

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Membranventiler av metalliska material

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 1: Allmänt

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13445-2:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 2: Material

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 3: Konstruktion

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13445-4:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 4: Tillverkning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 5: Kontroll och provning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 8: Allmänna krav för tryckkärl av aluminium och aluminiumlegeringar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryokärl – Stationära vakuumisolerade kärl – Del 1: Grundläggande krav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryokärl – Stationära vakuumisolerade kärl – Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 1: Allmänt

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 2: Material

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13480-3:2012

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 3: Konstruktion och beräkning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 4: Tillverkning och installation

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13480-5:2012

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 5: Kontroll och provning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13480-6:2012

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 6: Tilläggskrav för markförlagda rörledningar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 8: Tilläggskrav för rör av aluminium och aluminiumlegering

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 13547:2013

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kulventiler av kopparlegering

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning (ISO 13585:2012)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Kryokärl – Säkerhetsanordningar till skydd mot skadligt tryck – Del 1: Säkerhetsventiler för kryogen användning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryokärl – Säkerhetsanordningar till skydd mot skadligt tryck – Del 2: Sprängbleck för kryokärl

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13709:2010

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kägelventiler av stål – Stängventiler och stängbara backventiler

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13789:2010

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kägelventiler av gjutjärn

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13831:2007

Slutna expansionskärl med inbyggda membran för installation i vattensystem

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13835:2012

Gjutning – Austenitiska gjutjärn

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13923:2005

Tryckkärl av fiberlindad glasfiberarmerad plast – Material, konstruktion, tillverkning och kontroll

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14129:2014

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Säkerhetsventil för gasoltankar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryokärl – Stationära icke vakuumisolerade kärl – Del 1: Grundläggande krav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryokärl – Stationära icke vakuumisolerade kärl – Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryokärl – Stationära icke vakuumisolerade kärl – Del 3: Driftskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN 14222:2003

Eldrörspannor av rostfritt stål

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 1: Kärl – Generella krav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14276–2:2007+A1:2011

Tryokutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 2: Rör

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Gasladdade ackumulatorer för hydraula kraftapplikationer

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Säkerhetsanordningar för gastryckregleringsinställning och installation – Säkerhetsavstängningsdon för ingående gastryck upp till 100 bar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Värmepannor – Värmepannor med fläktbrännare – Nominellt avgiven effekt ej överstigande 10 MW och högsta arbetstemperatur 110 grader Celsius

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14570:2014

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Utrustning för gasolcisterner (LPG), ovan mark och i mark

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Korrugerad slang av metall för tryckbärande anordningar – Del 1: Fordringar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Expansionsbälgar av metalliska material för tryckbärande anordningar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Gasinfrastruktur – Rörnätsinstallation med ett arbetstryck över 0,5 bar för industriella installationer och över 5 bar för industriella och ej industriella installationer – Del 1: Detaljerade funktionskrav för konstruktion, material, tillverkning, kontroll och provning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plaströrsystem för industriapplikationer – ABS, PVC-U och PVC-C – Krav för komponenter och system – Metriska serier (ISO 15493:2003)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2004)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specifikation för och godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 15614-2:2005)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 4: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods (ISO 15614-4:2005)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar (ISO 15614-5:2004)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 6: Bågsvetsning av koppar och dess legeringar (ISO 15614-6:2006)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 7: Påsvetsning (ISO 15614-7:2007)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 8: Insvetsning av tuber i tubplattor (ISO 15614-8:2016)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning (ISO 15614-11:2002)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Svetsning – Friktionssvetsning av metalliska material (ISO 15620:2000)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Tryckkärl (ej eldberörda) – Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av gjutjärn med brottförlängning lika med eller mindre än 15 %

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Industriventiler – Kulventiler av termoplast (ISO 16135:2006)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Industriventiler – Vridspjällsventiler av termoplast (ISO 16136:2006)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Industriventiler – Backventiler av termoplast (ISO 16137:2006)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Industriventiler – Membranventiler av termoplast (ISO 16138:2006)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Industriventiler – Kilslidsventiler av termoplast (ISO 16139:2006)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 16767:2016

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Backventiler av stål eller gjutjärn

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Kryokärl – Stationära vakuumisolerade kärl – Del 2: Driftskrav (ISO 21009-2:2015)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Kryokärl – Tryckavlastningstillbehör för kryogen – Del 3: Dimensionering och kapacitetsbestämning (ISO 21013-3:2016)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Industriventiler – Kägelventiler av termoplast (ISO 21787:2006)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, BELGIEN. Tfn+32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, BELGIEN. Tfn +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKRIKE. Tfn+33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 293/26


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 293/02)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

Standarden avser artikel/artiklar i direktiv 2014/53/EU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Etsi

EN 300 065 V2.1.2

Smalbandig direktskrivande telegrafutrustning för mottagning av meteorologisk information eller navigeringsinformation (NAVTEX); Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3(g) i direktivet 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 300 676–2 V2.1.1

Markbaserade mobila och fast installerade sändare, mottagare och sändtagare för luftfartstjänster inom VHF-bandet med amplitudmodulation (AM); Del 2: Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktivet 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 025 V2.1.1

VHF radiotelefoniutrustning för allmän kommunikation och tillhörande utrustning för klass ”D” digitalt selektivanrop (DSC). Del 2; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 samt 3.3(g) i direktivet 2014/53/EU.

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Artikel 3.2; Artikel 3.3 g

Etsi

EN 301 783 V2.1.1

Kommersiellt tillgänglig amatörradioutrustning; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 301 839 V2.1.1

Aktiva medicinska implantat med ultralåg effekt (ULP-AMI) och kringutrustning (ULP-AMI-P) inom frekvensområdet 402 till 405 MHz; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktivet 2014/53/EU

8.7.2016

 

 

Artikel 3.2

Etsi

EN 303 203 V2.1.1

Kortdistansutrustningar (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500  MHz range; Harmoniserad standard omfattande väsentliga krav enligt artikel 3.2 i direktivet 2014/53/EU

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Artikel 3.2

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31–34.


12.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 293/29


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 293/03)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för lagring av bulkmaterial i silor, bunkrar, bingar och magasin

13.5.2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav på utrustning för mekanisk hantering av bulkmaterial med undantag för fasta brandtransportörer

13.5.2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster

13.5.2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav för fasta transportband för lösa massor

13.5.2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Byggnadsbeslag – Elektriskt manövrerade dörruppställningsbeslag för svängdörrar – Krav och provning

13.5.2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016

Anmärkning 3

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper – Utstrålning

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper – Immunitet

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13241–1:2003+A1:2011

Portar – Produktstandard – Del 1: Produkter utan specificerat brandmotstånd eller rökskydd

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Anläggningsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet för maskiner med elinstallationer

13.5.2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Maskinsäkerhet – Utrustning för mekaniserad parkering av bilar – Säkerhets- och EMC-krav

13.5.2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Provning och krav (ISO 14982:1998)

13.5.2016

 

 

CEN

EN 16361:2013

Maskindrivna dörrar för persontrafik – Produktstandard, funktionsegenskaper – Dörrar, ej av typen slagdörr, initialt utformade för installation med maskindrivning utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065–1:2011

Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz – Del 1: Allmänna fordringar, frekvensband och elektromagnetiska störningar

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065–2-1:2003

Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz – Del 2–1: Immunitetsfordringar på utrustning och system som utnyttjar frekvensområdet 95 kHz till 148,5 kHz, avsedda för användning bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer

13.5.2016

 

 

 

EN 50065–2-1:2003/A1:2005

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50065–2-1:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065–2-2:2003

Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz – Del 2–2: Immunitetskrav på utrustning och system som utnyttjar 95 kHz till 148,5 kHz, avsedda för användning i industriell miljö

13.5.2016

 

 

 

EN 50065–2-2:2003/A1:2005

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50065–2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 50065–2-2:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065–2-3:2003

Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 3 kHz till 148,5 kHz – Del 2-3: Immunitetskrav på utrustning och system som utnyttjar 3 kHz till 95 kHz, avsedda för användning av eldistributionsnätets ägare

13.5.2016

 

 

 

EN 50065–2-3:2003/A1:2005

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50065–2-3:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50083–2:2012

Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster – Del 2: EMC-fordringar på utrustning

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50121–1:2006

Järnvägsanläggningar – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1: Allmänt

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 50121–1:2006/AC:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 50121–2:2006

Järnvägsanläggningar – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 2: Emission från hela järnvägssystemet till omgivningen

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 50121–2:2006/AC:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 50121–3-1:2006

Järnvägsanläggningar – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3–1: Fordon – Tåg och kompletta lok och vagnar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 50121–3-1:2006/AC:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 50121–3-2:2006

Järnvägsanläggningar – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Fordon – Apparater

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 50121–3-2:2006/AC:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 50121–4:2006

Järnvägsanläggningar – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4: Signal- och telekommunikationsapparater

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 50121–4:2006/AC:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 50121–5:2006

Järnvägsanläggningar – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 5: Fasta installationer för elförsörjning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 50121–5:2006/AC:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 50130–4:2011

Larmsystem – Del 4: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Produktfamiljstandard: Immunitetsfordringar på utrustning för brand-, inbrotts-, överfalls- och trygghetslarmsystem och för system för tv-övervakning och passerkontroll

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Taxametrar – Elektroniska taxametrar

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser – EMC-fordringar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Trafiksignaler – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370–1:2005

Verktygsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1: Emission

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370–2:2003

Verktygsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 2: Immunitet

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50412–2-1:2005

Signalöverföring i lågspänningsinstallationer i frekvensområdet 1,6 MHz till 30 MHz – Del 2-1: Bostäder, kontor, butiker och liknande – Immunitet

13.5.2016

 

 

 

EN 50412–2-1:2005/AC:2009

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Tilläggsstandard – Strömställare med tillbehör för anslutning till installationsbuss

13.5.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50470–1:2006

Elmätare – Allmänna fordringar och provning – Del 1: Mätare av noggrannhetsklass A, B och C

IEC 62052–11:2003 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Flygplatsljus – Tekniska fordringar på styr- och övervakningssystem – Enheter för selektiv styrning och övervakning av individuella ljus

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491–5-1:2010

Installationsbussar (HBES) samt Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) – Allmänna fordringar – Del 5-1: EMC fordringar, förutsättningar samt provningsuppställningar

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491–5-2:2010

Installationsbussar (HBES) samt Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) – Allmänna fordringar – Del 5-2: EMC fordringar för HBES/BACS för användning i bostäder, kontor, butik och liknande miljö

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491–5-3:2010

Installationsbussar (HBES) samt Styr-, regler- och övervakningssystem i byggnader (BACS) – Allmänna fordringar – Del 5-3: EMC fordringar för HBES/BACS för användning i industrimiljö

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Produktfamiljstandard för elektronisk utrustning för eftermontering i fordon

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Flygplatsljus – Avancerat visuellt dockningssystem (A-VDGS)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529–1:2010

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i nät – Del 1: Ledningsbundna nät för telekommunikation – Nät med telefonledningar

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529–2:2010

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i nät – Del 2: Ledningsbundna nät för telekommunikation – Nät med koaxialkabel

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Skyddsanordningar mot nätfrekventa överspänningar för användning inom hushåll och liknande

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016

Anmärkning 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50557:2011

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Anordningar för automatisk återinkoppling (ARD) för dvärgbrytare och för jordfelsbrytare med eller utan inbyggt överströmsskydd (RCBO och RCCB) för hushållsbruk och liknande

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50561–1:2013

Utrustning för dataöverföring i lågspänningsnät, Radiostörningar, Gränsvärden och mätmetoder. Del 1: Utrustning avsedd för bostadsmiljö”

13.5.2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Anmärkning 2.1

9.10.2016

Cenelec

EN 55011:2009

Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

CISPR 11:2009 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Motorfordon, motorbåtar och förbränningsmotorer – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder avseende störningar på radiomottagare andra än sådana monterade i motorfordon, motorbåtar eller på maskiner

CISPR 12:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 55014–1:2006

Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 1: Emission

CISPR 14–1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 55014–1:2006/A1:2009

CISPR 14–1:2005/A1:2008

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 55014–1:2006/A2:2011

CISPR 14–1:2005/A2:2011

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 55014–2:1997

Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 2: Immunitet

CISPR 14–2:1997

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 55014–2:1997/A1:2001

CISPR 14–2:1997/A1:2001

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN 55014–2:1997/A2:2008

CISPR 14–2:1997/A2:2008

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN 55014–2:1997/AC:1997

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Belysningsmateriel och liknande utrustning – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

CISPR 15:2005

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 55015:2013

Belysningsmateriel och liknande utrustning – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Anmärkning 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55022:2010

Utrustning för informationsbehandling – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

CISPR 22:2008 (Ändrad)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Utrustning för informationsbehandling – Immunitet mot elektromagnetiska störningar – Gränsvärden och mätmetoder

CISPR 24:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Multimediautrustning – EMC-fordringar – Emission

CISPR 32:2012

Detta är det första offentliggörandet

EN 55022:2010

EN 55103–1:2009

+ A1:2012

Anmärkning 2.1

5.3.2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 55103–1:2009

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Fordringar på audio-, video- och audiovisuell utrustning och på utrustning för ljusstyrning i studior och dylikt för yrkesmässigt bruk – Del 1: Emission

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 55103–1:2009/A1:2012

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 55103–2:2009

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Fordringar på audio-, video-, och audiovisuell utrustning och på utrustning för ljusstyrning i studior och dylikt för yrkesmässigt bruk – Del 2: Immunitet

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60034–1:2010

Roterande elektriska maskiner – Del 1: Märkdata och driftegenskaper

IEC 60034–1:2010 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

 

EN 60034–1:2010/AC:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60204–31:2013

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 31: Särskilda fordringar (inklusive EMC-fordringar) på maskiner, enheter och system för sömnad

IEC 60204–31:2013

13.5.2016

EN 60204–31:1998

Anmärkning 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255–26:2013

Mätande reläer och skyddsutrustningar – Del 26: EMC-fordringar

IEC 60255–26:2013

13.5.2016

 

 

 

EN 60255–26:2013/AC:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60669–2–1:2004

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 2-1: Särskilda fordringar på elektroniska strömställare

IEC 60669–2-1:2002 (Ändrad) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 60669–2-1:2004/A1:2009

IEC 60669–2-1:2002/A1:2008 (Ändrad)

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60669–2-1:2004/A12:2010

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60669–2-1:2004/AC:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730–1:2011

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60730–1:2010 (Ändrad)

13.5.2016

EN 60730–1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

28.6.2016

Cenelec

EN 60730–2-5:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–5: Särskilda fordringar på styrsystem för brännare

IEC 60730–2-5:2000 (Ändrad)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 60730–2-5:2002/A11:2005

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

1.12.2008

 

EN 60730–2-5:2002/A1:2004

IEC 60730–2-5:2000/A1:2004 (Ändrad)

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

1.12.2008

 

EN 60730–2-5:2002/A2:2010

IEC 60730–2-5:2000/A2:2008 (Ändrad)

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60730–2-6:2008

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på automatiska tryckkännande reglerdon, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730–2-6:2007 (Ändrad)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 60730–2-7:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–7: Särskilda fordringar på tidströmställare och kopplingsur

IEC 60730–2-7:2008 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730–2-7:2010/AC:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730–2-8:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på elstyrda vattenventiler, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730–2-8:2000 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730–2-8:2002/A1:2003

IEC 60730–2-8:2000/A1:2002 (Ändrad)

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60730–2-9:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på temperaturkännande reglerdon

IEC 60730–2-9:2008 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730–2-14:1997

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på styrdon

IEC 60730–2-14:1995 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730–2-14:1997/A1:2001

IEC 60730–2-14:1995/A1:2001

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60730–2-15:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2–15: Särskilda fordringar på styr- och reglerdon för luftflöde, vattenflöde och vattennivå

IEC 60730–2-15:2008 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60870–2-1:1996

Utrustning för fjärrstyrning – Del 2: Driftförhållanden – Elförsörjning och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

IEC 60870–2-1:1995

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Marin navigerings- och radiokommunikationsutrustning – Allmänna fordringar – Provningsmetoder och erforderliga provningsresultat

IEC 60945:2002

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947–1:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60947–1:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–1:2007/A1:2011

IEC 60947–1:2007/A1:2010

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947–1:2007/A2:2014

IEC 60947–1:2007/A2:2014

13.5.2016

Anmärkning 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947–2:2006

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 2: Effektbrytare

IEC 60947–2:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–2:2006/A1:2009

IEC 60947–2:2006/A1:2009

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947–2:2006/A2:2013

IEC 60947–2:2006/A2:2013

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947–3:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 3: Lastbrytare, frånskiljare, lastfrånskiljare (i enheter) med och utan säkringar

IEC 60947–3:2008

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–3:2009/A1:2012

IEC 60947–3:2008/A1:2012

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947–4-1:2010

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 4-1: Kontaktorer och startkopplare – Elektromekaniska kontaktorer och startkopplare

IEC 60947–4-1:2009

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–4-1:2010/A1:2012

IEC 60947–4-1:2009/A1:2012

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947–4-2:2012

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 4: Kontaktorer och startkopplare – Halvledarbaserade startkopplare för växelströmsmotorer

IEC 60947–4-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947–4-3:2014

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 4–3: Kontaktorer och startkopplare – Halvledarbaserade kontaktorer och startkopplare för annat än motordrifter

IEC 60947–4-3:2014

13.5.2016

EN 60947–4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Anmärkning 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947–5-1:2004

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5–1: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Elektromekaniska manöverkretsapparater

IEC 60947–5-1:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–5-1:2004/A1:2009

IEC 60947–5-1:2003/A1:2009

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947–5-1:2004/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–5-1:2004/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947–5-2:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5-2: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Beröringsfria lägesomkopplare

IEC 60947–5-2:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–5-2:2007/A1:2012

IEC 60947–5-2:2007/A1:2012

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947–5-3:1999

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Manöverkretsapparater och kopplingselement – Del 5-3: Fordringar för beröringsfria anordningar med definierat uppträdande vid fel (PDF)

IEC 60947–5-3:1999

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–5-3:1999/A1:2005

IEC 60947–5-3:1999/A1:2005

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947–5-6:2000

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Gränssnitt för beröringsfria lägesomkopplare (NAMUR)

IEC 60947–5-6:1999

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947–5-7:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5–7: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Beröringsfria lägesomkopplare med analog utgång

IEC 60947–5-7:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947–5-9:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5–9: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Flödesvakter

IEC 60947–5-9:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947–6-1:2005

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 6–1: Flerfunktionsapparater – Nätomkopplare

IEC 60947–6-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–6-1:2005/A1:2014

IEC 60947–6-1:2005/A1:2013

13.5.2016

Anmärkning 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947–6-2:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 6-2: Flerfunktionsapparater – Brytarkontaktor – Effektbrytande kontaktor med överströmsskydd

IEC 60947–6-2:2002

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–6-2:2003/A1:2007

IEC 60947–6-2:2002/A1:2007

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947–8:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 8: Styrenheter för inbyggt övertemperaturskydd för roterande elektriska maskiners

IEC 60947–8:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947–8:2003/A1:2006

IEC 60947–8:2003/A1:2006

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947–8:2003/A2:2012

IEC 60947–8:2003/A2:2011

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60974–10:2014

Bågsvetsutrustning – Del 10: EMC-fordringar

IEC 60974–10:2014

13.5.2016

EN 60974–10:2007

Anmärkning 2.1

13.3.2017

Cenelec

EN 61000–3-2:2014

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3–2: Gränsvärden – Gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 16 A per fas

IEC 61000–3-2:2014

13.5.2016

EN 61000–3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Anmärkning 2.1

30.6.2017

Cenelec

EN 61000–3-3:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3–3: Gränsvärden – Begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 16 A per fas utan särskilda anslutningsvillkor

IEC 61000–3-3:2013

13.5.2016

EN 61000–3-3:2008

Anmärkning 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000–3-11:2000

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3–11: Gränsvärden – Begränsning av spänningsändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 75 A, för vilka särskilda anslutningsvillkor gäller

IEC 61000–3-11:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000–3-12:2011

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-12: Gränsvärden – Gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström större än 16 A men högst 75 A per fas

IEC 61000–3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000–6-1:2007

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-1: Generella fordringar – Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer

IEC 61000–6-1:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000–6-2:2005

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: Generella fordringar – Immunitet hos utrustning i industrimiljö

IEC 61000–6-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 61000–6-2:2005/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000–6-3:2007

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6–3: Generella fordringar – Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer

IEC 61000–6-3:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000–6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 61000–6-3:2007/A1:2011

IEC 61000–6-3:2006/A1:2010

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61000–6-4:2007

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-4: Generella fordringar – Emission från utrustning i industrimiljö

IEC 61000–6-4:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000–6-4:2007/A1:2011

IEC 61000–6-4:2006/A1:2010

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61008–1:2012

Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) – Del 1: Allmänna regler

IEC 61008–1:2010 (Ändrad)

13.5.2016

EN 61008–1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Anmärkning 2.1

18.6.2017

 

EN 61008–1:2012/A1:2014

IEC 61008–1:2010/A1:2012 (Ändrad)

13.5.2016

Anmärkning 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009–1:2012

Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCBO) – Del 1: Allmänna regler

IEC 61009–1:2010 (Ändrad)

13.5.2016

EN 61009–1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Anmärkning 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131–2:2007

Programmerbara styrsystem – Del 2: Utrustning – Fordringar och provning

IEC 61131–2:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61204–3:2000

Strömförsörjningsdon med likströmsutgång, för anslutning till lågspänning – Del 3: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

IEC 61204–3:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326–1:2013

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61326–1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326–2-1:2013

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-1: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för känslig utrustning för mätning och provning där särskilt EMC-skydd saknas

IEC 61326–2-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326–2-2:2013

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2–2: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för bärbar utrustning för mätning, provning och övervakning i lågspänningsnät

IEC 61326–2-2:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326–2-3:2013

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-3: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för mätgivare med inbyggd eller separat signalbehandling

IEC 61326–2-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326–2-4:2013

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-4: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för utrustning enligt IEC 61557–8 för isolationsövervakning och enligt IEC 61557–9 för lokalisering av isolationsfel

IEC 61326–2-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326–2-5:2013

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-5: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för fältutrustning med gränssnitt enligt IEC 61784–1

IEC 61326–2-5:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439–1:2011

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1500 V likspänning – Del 1: Allmänt

IEC 61439–1:2011

13.5.2016

 

 

EN 61439–1:2011 ger endast presumtion om överensstämmelse tillsammans med en annan del av standarden.

Cenelec

EN 61439–2:2011

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän

IEC 61439–2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439–3:2012

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän.

IEC 61439–3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439–4:2013

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 4: Särskilda fordringar på kopplingsutrustningar för byggarbetsplatser (byggplatscentraler)

IEC 61439–4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439–5:2011

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 5: Särskilda fordringar på kabelskåp och lågspänningsfördelningar i nätstationer

IEC 61439–5:2010

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 61439–6:2012

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 6: Särskilda fordringar på kanalskenfördelningar

IEC 61439–6:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Jordfelsbrytare för bostadsinstallationer och liknande – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

IEC 61543:1995

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Belysningsmateriel för allmän användning – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Immunitet

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61557–12:2008

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 12: Utrustning för mätning och övervakning av prestanda (PMD)

IEC 61557–12:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61800–3:2004

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 3: EMC-fordringar och speciella provningsmetoder

IEC 61800–3:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61800–3:2004/A1:2012

IEC 61800–3:2004/A1:2011

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61812–1:2011

Tidreläer för industri och bostäder – Del 1: Fordringar och provning

IEC 61812–1:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Apparater för jordfelsövervakning i bostadsinstallationer och liknande (RCM)

IEC 62020:1998

13.5.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Ändrad)

13.5.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 62026–1:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning avapparater (CDI) – Del 1: Allmänt

IEC 62026–1:2007

13.5.2016

 

 

EN 62026–1:2007 ger endast presumtion om överensstämmelse tillsammans med en annan del av standarden.

Cenelec

EN 62026–2:2013

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 2: AS-i

IEC 62026–2:2008 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62026–3:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 3: DeviceNet

IEC 62026–3:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 62026–7:2013

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 7: CompoNet

IEC 62026–7:2010 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62040–2:2006

Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) – Del 2: EMC-fordringar

IEC 62

IEC 62040–2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 62040–2:2006/AC:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62052–11:2003

Elmätare – Allmänna fordringar och provning – Del 11: Mätare

IEC 62052–11:2003

13.5.2016

 

 

EN 62052–11:2003 ger endast presumtion om överensstämmelse tillsammans med någon del i serien EN 62053.

Cenelec

EN 62052–21:2004

Elmätare – Allmänna fordringar och provning – Del 21: Utrustning för styrning av tariff och belastning

IEC 62052–21:2004

13.5.2016

 

 

EN 62052–21:2004 ger endast presumtion om överensstämmelse tillsammans med någon del i serien EN 62054.

Cenelec

EN 62053–11:2003

Elmätare – Del 11: Fordringar på elektromekaniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,5 ,1 och 2

IEC 62053–11:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053–21:2003

Elmätare – Del 21: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 1 och 2

IEC 62053–21:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053–22:2003

Elmätare – Del 22: Fordringar på elektroniska mätare för aktiv energi av noggrannhetsklass 0,2 S och 0,5 S

IEC 62053–22:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053–23:2003

Elmätare – Del 23: Fordringar på elektroniska mätare för reaktiv energi av noggrannhetsklass 2 och 3

IEC 62053–23:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054–11:2004

Elmätare – Styrning av tariff och belastning – Del 11: Särskilda fordringar på elektroniska rundstyrningsmottagare

IEC 62054–11:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054–21:2004

Elmätare – Styrning av tariff och belastning – Del 21: Särskilda fordringar på kopplingsur

IEC 62054–21:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62135–2:2008

Utrustning för motståndssvetsning – Del 2: EMC-fordringar (immunitet och emission)

IEC 62135–2:2007

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 62310–2:2007

Statiska nätomkopplingsutrustningar (STS) – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 62310–2:2006 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Jordfelsbrytare av typ F och B med eller utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande

IEC 62423:2009 (Ändrad)

13.5.2016

EN 62423:2009

Anmärkning 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62586–1:2014

Mätning av elkvalitet i elnät – Del 1: Instrument för mätning av elkvalitet (PQI)

IEC 62586–1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62586–2:2014

Mätning av elkvalitet i elnät – Del 2: Funktionsprovning och fordringar beträffande osäkerhet

IEC 62586–2:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Ljusbågsdetektorer – Allmänna fordringar

IEC

IEC 62606:2013 (Ändrad)

13.5.2016

 

 

Etsi

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Utrustning för telenät – Elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC)

13.5.2016

 

 

Etsi

EN 301 489–1 V1.9.2

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM) – Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster – Del 1: Gemensamma tekniska krav

13.5.2016

 

 

Etsi

EN 301 489–34 V1.4.1

Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Elektromagnetisk kompatibilitet standard (EMC) radioutrustning och tjänster; Del 34: Specifika villkor för EPS för mobiltelefoner

13.5.2016

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, CENELEC, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31–34.


12.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 293/52


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 293/04)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010–1:2004+A1:2010

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning – Del 1: Allmänna krav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1010–2:2006+A1:2010

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning – Del 2: Tryck- och lackeringsmaskiner inklusive förpressmaskiner

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127–1:2011

Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Del 1: Grundläggande begrepp och metodik

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1127–2:2014

Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Del 2: Grundläggande begrepp och metodik för gruvdrift

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Explosiv atmosfär – Utrustning och komponenter avsedda för användning i gruvor under jord

8.4.2016

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1755:2015

Industritruckar – Säkerhet – Tilläggskrav för körning i potentiell explosiv miljö; brännbar gas, ånga, imma och damm

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834–1:2000

Förbränningsmotorer – Säkerhetskrav för motorkonstruktion för användning i explosiva miljöer – Del 1: Grupp II motorer för användning i miljöer med antändbara gaser och ångor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834–2:2000

Förbränningsmotorer – Säkerhetskrav för motorkonstruktion för användning i explosiva miljöer – Del 2: Grupp I motorer för användning vid arbete under jord utsatta för gruvgas och/eller brännbart damm

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1834–3:2000

Förbränningsmotorer – Säkerhetskrav för motorkonstruktion för användning i explosiva miljöer – Del 3: Grupp II motorer för användning i miljöer med antändbart damm

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1839:2012

Explosiv atmosfär – Bestämning av explosionsgränser hos gaser och ångor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 1953:2013

Ytbehandlingsutrustningar – Sprutmålningsutrustning – Säkerhetskrav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Ytbehandlingsanläggningar – Utrustningar för lackering och elektrodopplackering med våtlack – Säkerhetskrav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Maskiner för matning och cirkulation av ytbehandlingsmaterial under tryck – Säkerhetskrav

8.4.2016

 

 

CEN

EN 12757–1:2005+A1:2010

Blandningsutrustningar för färgmaterial – Säkerhetskrav – Del 1: Blandningsutrustningar för användning vid bilreparationslackering

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13012:2012

Bensinstationer – Konstruktion och prestanda för automatiska pistolventiler till bränslepumpar

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13160–1:2003

Täthetsprovning – Del 1: Allmänna principer

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13237:2012

Explosiv atmosfär – Termer och definitioner för utrustning och skyddande system avsedda för användning i explosiv atmosfär

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463–2:2004

Explosiv atmosfär – Icke elektrisk utrustning avsedd för explosiv atmosfär – Del 2: Skydd genom flödeskontroll

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13463–3:2005

Explosiv atmosfär – Icke elektrisk utrustning för användning i explosionsfarlig atmosfär – Del 3: Explosionstät kapsling

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13616–1:2016

Överfyllnadsskydd för stationära cisterner, avsedda för flytande petroleumbränslen – Del 1: Överfyllnadsskydd med förslutningsanordning

Detta är det första offentliggörandet

EN 13616:2004

Anmärkning 2.1

11.7.2017

CEN

EN 13617–1:2012

Bensinstationer – Del 1: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av drivmedelspumpar, drivmedelsmätare, dispensermätare och externa pumpenheter

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617–2:2012

Bensinstationer – Del 2: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av slangbrottsventiler för användning i mätanläggningar för drivmedel

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617–3:2012

Bensinstationer – Del 3: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av avstängningsventiler

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13617–4:2012

Bensinstationer – Del 4: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av svivelkopplingar för användning i mätanläggningar för drivmedel

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13760:2003

Automatiskt fyllnadssystem för kondenserad petroleumgas (LPG) till lätta och tunga fordon – Munstycken: provningsfordringar och dimensioner

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13821:2002

Explosiv miljö – Bestämning av minsta tändenergi hos damm/luftblandningar

8.4.2016

 

 

CEN

EN 13852–1:2013

Lyftkranar – Offshorekranar – Del 1: Offshorekranar för allmänt ändamål

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034–1:2004+A1:2011

Explosiv atmosfär – Bestämning av explosionsegenskaper hos dammoln – Del 1: Bestämning av maximalt explosionstryck pmax

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034–2:2006+A1:2011

Explosiov atmosfär – Bestämning av explosionsegenskaper hos dammoln – Del 2: Bestämning av maximala värdet för tryckstegringshastighet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034–3:2006+A1:2011

Explosiv atmosfär – Bestämning av explosionsegenskaper hos dammoln – Del 3: Bestämning av undre explosionsgränsen

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14034–4:2004+A1:2011

Explosiv atmosfär – Bestämning av explosionsegenskaper hos dammoln – Del 4: Bestämning av den begränsande syrekoncentrationen, LOC

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14373:2005

Explosionsundertryckande system

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14460:2006

Explosionstålig utrustning

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14491:2012

Explosiv atmosfär – Dammexplosionsskydd genom tryckavlastning

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492–1:2006+A1:2009

Lyftkranar – Maskindrivna vinschar och block – Del 1: Maskindrivna vinschar

8.4.2016

 

 

 

EN 14492–1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14492–2:2006+A1:2009

Lyftkranar – Maskindrivna vinschar och lyftblock – Del 2: Maskindrivna lyftblock

8.4.2016

 

 

 

EN 14492–2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14522:2005

Bestämning av lägsta tändtemperatur hos gas och ångor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591–1:2004

Explosionsfarlig miljö – Förebyggande av skydd mot explosion i gruvor under jord – Skyddssystem – Del 1: 2-bar explosionssäkert ventilationsskydd

8.4.2016

 

 

 

EN 14591–1:2004/AC:2006

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591–2:2007

Explosiv atmosfär – Förebyggande av och skydd mot explosion i gruvor under jord – Skyddssystem – Del 2: Passiv vattentrågspärr

8.4.2016

 

 

 

EN 14591–2:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14591–4:2007

Explosiv atmosfär – Förebyggande av och skydd mot explosioner i gruvor under jord – Skyddssystem – Del 4: Automatiska släckningssystem för fräsmaskiner

8.4.2016

 

 

 

EN 14591–4:2007/AC:2008

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14677:2008

Stålverk – Maskinsäkerhet – Skänkbehandlingsutrustning

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14678–1:2013

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) – Konstruktion och användning av utrustning för påfyllningsstationer för LPG gasoldrivna fordon – Del 1: Dispensers

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Stålverk – Maskinsäkerhet – Ljusbågsugnar

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14756:2006

Bestämning av LOC värder för gaser och ångor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14797:2006

Tryckavlastning vid explosion

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14973:2015

Transportörer – Transportband för användning i underjordsinstallationer – Krav på elsäkerhet och brandsäkerhet

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14983:2007

Explosionsfarlig miljö – Förebyggande och skydd mot explosion I gruvor under jord – Utrustning och skyddssystem för länsning av gruvgas

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14986:2007

Explosiv atmosfär – Konstruktion av fläktar för explosionsfarlig miljö

8.4.2016

 

 

CEN

EN 14994:2007

Explosiv atmosfär – Skyddssystem för tryckavlastning vid gasexplosioner

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15089:2009

Explosiv atmosfär – System för explosionsisolering

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15188:2007

Explosiv atmosfär – Bestämning av självantändningstemperaturen i dammansamlingar

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15198:2007

Explosiv atmosfär – Metodik för riskbedömning av icke elektriska utrustningar och komponenter

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15233:2007

Explosiv atmosfär – Metodik för säkerhetsbedömning av skyddssystems funktion

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bensinstationer – Säkerhetskrav för kringutrustning till dränkbara pumpar

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15794:2009

Explosiv atmosfär – Bestämning av explosionspunkter hos brännbara vätskor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 15967:2011

Explosiv atmosfär – Bestämning av det maximala explosionstrycket och den maximala tryckstegringshastigheten hos gaser och ångor

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16009:2011

Explosiv atmosfär – Tryckavlastning vid flamlös explosion

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16020:2011

Utrustning för användning i explosiv atmosfär – Explosionsavledare

8.4.2016

 

 

CEN

EN 16447:2014

Explosionsisolering av klaffventiler

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Explosiv atmosfär – Flamdämpare – Driftskrav, provningsmetoder och användningsområden (ISO 16852:2008, inklusive Cor 1:2008 och Cor 1:2009)

8.4.2016

 

 

CEN

EN ISO 80079–36:2016

Explosiv atmosfär – Del 36: Icke elektrisk utrustning avsedd för användning i explosiv atmosfär – Grundläggande metoder och krav (ISO 80079–36:2016)

Detta är det första offentliggörandet

EN 13463–1:2009

Anmärkning 2.1

31.10.2019

CEN

EN ISO 80079–37:2016

Explosiv atmosfär – Icke elektrisk utrustning avsedd för användning i explosiv atmosfär – Icke-elektrisk typ av skydd genom säker konstruktion ”c”, övervakning av tändkällor ”b”, skydd genom inneslutning i vätska ”k” (ISO 80079–37:2016)

Detta är det första offentliggörandet

EN 13463–5:2011

EN 13463–6:2005

EN 13463–8:2003

Anmärkning 2.1

31.10.2019

Cenelec

EN 50050–1:2013

Explosionsskyddad elektrisk materiel – Säkerhetsfordringar på handhållen elektrostatisk sprututrustning – Del 1: Handhållen sprututrustning för ytbeläggning med brännbar vätska

8.4.2016

EN 50050:2006

Anmärkning 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050–2:2013

Explosionsskyddad elektrisk materiel – Säkerhetsfordringar på handhållen elektrostatisk sprututrustning – Del 2: Handhållen sprututrustning för ytbeläggning med brännbart pulver

8.4.2016

EN 50050:2006

Anmärkning 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50050–3:2013

Explosionsskyddad elektrisk materiel – Säkerhetsfordringar på handhållen elektrostatisk sprututrustning – Del 3: Handhållen sprututrustning för brännbart flock

8.4.2016

EN 50050:2006

Anmärkning 2.1

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektriska apparater för detektering och mätning av syrgas – Prestandafordringar och provningsmetoder

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Fast installerad elektrostatisk sprutmålningsutrustning med brandfarlig vätska – Säkerhetsfordringar

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Fast installerad elektrostatisk sprutmålningsutrustning med brännbart pulver – Säkerhetsfordringar

8.4.2016

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50223:2015

Stationär utrustning för elektrostatisk applicering av brännbart flock – Säkerhetsfordringar

8.4.2016

EN 50223:2010

Anmärkning 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50271:2010

Elektriska apparater för detektering och mätning av syre eller brännbara eller giftiga gaser – Särskilda fordringar på digitala apparater och apparater med programvara

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50281–2-1:1998

Elektrisk materiel i riskområden med explosiv damm-luftblandning – Del 2: Provningsmetoder – Bestämning av minsta tändtemperatur för damm

8.4.2016

 

 

 

EN 50281–2-1:1998/AC:1999

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Explosionsskyddad elektrisk materiel – Utrustning i grupp I, kategori M1 för användning i områden där koldamm eller explosiv gruvgas kan förekomma

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Flyttbara ventilerade rum med eller utan inre riskkälla

8.4.2016

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Säkerhetsanordningar som fordras för säker funktion hos utrustning med avseende på explosionsrisk

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079–0:2012

Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar

IEC 60079–0:2011 (Andrad) + IS1:2013

8.4.2016

 

 

 

EN 60079–0:2012/A11:2013

8.4.2016

Anmärkning 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079–1:2014

Explosiv atmosfär – Del 1: Utrustning i utförande med explosionstät kapsling ”d”

IEC 60079–1:2014

8.4.2016

EN 60079–1:2007

Anmärkning 2.1

1.8.2017

Cenelec

EN 60079–2:2014

Explosiv atmosfär – Del 2: Utrustning i trycksatt utförande ”p”

IEC 60079–2:2014

8.4.2016

EN 60079–2:2007

EN 61241–4:2006

Anmärkning 2.1

25.8.2017

 

EN 60079–2:2014/AC:2015

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079–5:2015

Explosiv atmosfär – Del 5: Utrustning i utförande med sand ”q”

IEC 60079–5:2015

8.4.2016

EN 60079–5:2007

Anmärkning 2.1

24.3.2018

Cenelec

EN 60079–6:2015

Explosiv atmosfär – Del 6: Utrustning i utförande med inneslutning i vätska ”o”

IEC 60079–6:2015

8.4.2016

EN 60079–6:2007

Anmärkning 2.1

27.3.2018

Cenelec

EN 60079–7:2015

Explosiv atmosfär – Del 7: Utrustning i utförande med höjd säkerhet ”e”

IEC 60079–7:2015

8.4.2016

EN 60079–7:2007

Anmärkning 2.1

31.7.2018

Cenelec

EN 60079–11:2012

Explosiv atmosfär – Del 11: Utrustning i egensäkert utförande ”i”

IEC 600

IEC 60079–11:2011

8.4.2016

EN 60079–27:2008

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60079–15:2010

Explosiv atmosfär – Del 15: Utrustning i utförande ”n”

IEC 60079–15:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079–18:2015

Explosiv atmosfär – Del 18: Utrustning i utförande med ingjutning ”m”

IEC 60079–18:2014

8.4.2016

EN 60079–18:2009

Anmärkning 2.1

16.1.2018

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Explosiv atmosfär – Del 20–1: Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga – Provningsmetoder och data

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079–25:2010

Explosiv atmosfär – Del 25: Egensäkra system

IEC 60079–25:2010

8.4.2016

 

 

 

EN 60079–25:2010/AC:2013

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079–26:2015

Explosiv atmosfär – Del 26: Utrustning med skyddsnivå (EPL) Ga

IEC 60079–26:2014

8.4.2016

EN 60079–26:2007

Anmärkning 2.1

2.12.2017

Cenelec

EN 60079–28:2015

Explosiv atmosfär – Del 28: Skydd av utrustning och överföringssystem som använder optisk strålning

IEC 60079–28:2015

8.4.2016

EN 60079–28:2007

Anmärkning 2.1

1.7.2018

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Explosiv atmosfär – Del 29–1: Gasdetektorer – Utrustning för detektering av brännbara gaser – Prestandafordringar

IEC 60079-29-1:2007 (Andrad)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Explosiv atmosfär – Del 29–4: Gasdetektorer (gasvarnare) – Linjedetektorer för detektering av brännbara gaser

IEC 60079-29-4:2009 (Andrad)

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Explosiv atmosfär – Del 30–1: Värmekablar – Allmänna fordringar och provning

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN 60079–31:2014

Explosiv atmosfär – Del 31: Utrustning i utförande med dammskyddande kapsling ”t”

IEC 60079–31:2013

8.4.2016

EN 60079–31:2009

Anmärkning 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Explosiv atmosfär – Del 35–1: Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas – Allmänna fordringar – Utförande och provning med avseende på explosionsrisk

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079–34:2011

Utrustning för användning i explosiv atmosfär – Del 34: Tillämpning av kvalitetssystem för elektrisk och icke elektrisk utrustning (ISO/IEC 80079–34:2011)

8.4.2016

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, CENELEC, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31–34.


12.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 293/64


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 293/05)

ESO (1)

Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av personer och gods – Del 20: Person- och varupersonhissar

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Anmärkning 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av personer och gods – Del 21: Nya person- och varupersonhissar i befintlig byggnad

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av personer och gods – Del 22: Elektriska hissar vars hisskorg rör sig i lutande bana

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av personer och gods – Del 28: Alarmsystem för person- och varupersonhissar

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Inspektion och provning – Del 50: Konstruktionsregler, beräkning, inspektion och provning av hisskomponenter

20.4.2016

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Anmärkning 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-58:2003

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 58: Schaktdörrar – Brandprovning

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar – Del 70: Tillträde till hissar för personer inklusive personer med funktionsnedsättningar

20.4.2016

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016

Anmärkning 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar – Del 71: Vandalsäkra hissar

20.4.2016

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar – Del 72: Brandbekämpningshissar

20.4.2016

EN 81-72:2003

Anmärkning 2.1

31.8.2017

CEN

EN 81-73:2016

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Speciella säkerhetsregler för person – och varupersonhissar – Del 73: Hissars funktion i händelse av brand

Detta är det första offentliggörandet

EN 81-73:2005

Anmärkning 2.1

31.8.2018

CEN

EN 81-77:2013

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Speciella säkerhetsregler för person- och varupersonhissar – Del 77: Hissar utsatta för seismisk påverkan

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper – Immunitet

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 3: Information om användning och underhåll

20.4.2016

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 5: Kardellinor för hissar

20.4.2016

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Underhåll av hissar och rulltrappor – Regler för underhållsinstruktioner

20.4.2016

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 7: Symmetriska killås

20.4.2016

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, CENELEC, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  EUT C 338, 27.9.2014, s. 31.


12.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 293/68


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008, Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 293/06)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Anmärkning 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet – Krav (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Anmärkning 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Miljöledningssystem – Krav och vägledning (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Anmärkning 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Miljöledningssystem – Allmän vägledning för tillämpning (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Anmärkning 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Miljöledning – Miljöbedömning av anläggningar och organisationer (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Miljömärkning och miljödeklarationer – Allmänna principer (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Miljömärkning och miljödeklarationer – Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) (ISO 14021:2016)

Detta är det första offentliggörandet

EN ISO 14021:2001

Anmärkning 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2000

Miljömärkning och miljödeklarationer – Typ I miljömärkning – Principer och procedurer (ISO 14024:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Miljöledning – Utvärdering av mijöprestanda – Vägledning (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Anmärkning 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Miljöledning – Livscykelanalys – Principer och struktur (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Miljöledning – Livscykelanalys – Krav och vägledning (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Miljöledning – Terminologi (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Miljöledning – Miljökommunikation – Vägledning och exempel (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Växthusgaser – Del 1: Kravspecifikation med vägledning på organisationsnivå för kvantifiering och rapportering av utsläpp och avlägsnande av växthusgaser (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Växthusgaser – Del 2: Kravspecifikation med vägledning på projektnivå för kvantifiering, mätning och rapportering av minskning av utsläpp eller förbättrat avlägsnande av växthusgaser (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Växthusgaser – Del 3: Kravspecifikation med vägledning för validering och verifiering av växthusgasrapporter (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Växthusgaser – Krav på validerare och verifierare av växthusgaser för användning vid ackreditering eller annan form av erkännande (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Anmärkning 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Kliniska laboratorier – Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189:2012, Ändrad version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Anmärkning 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

In vitro-diagnostik – Krav på referenslaboratorier (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Bedömning av överenstämmelse – Terminologi och allmänna principer (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Anmärkning 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 1: Krav (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Anmärkning 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar personer (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Anmärkning 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav för referentbedömning av organ för bedömning av överensstämmelse och av ackrediteringsorgan (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav för kompetensprövning (av laboratorium) (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Bedömning av överensstämmelse – Leverantörsförsäkran om överensstämmelse – Del 1: Allmänna krav (ISO/IEC 17050-1:2004. Ändrad version 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050–1:2004

Anmärkning 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Bedömning av överensstämmelse – Leverantörsförsäkran om överensstämmelse – Del 2: Stödjande dokumentation (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Anmärkning 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Bedömning av överensstämmelse – Grunder för produktcertifiering och riktlinjer för produktcertifieringsordningar (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Anmärkning 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2006

In vitro-diagnostik – Patientnära analyser – Krav på kvalitet och kompetens (ISO 22870:2006)

5.10.2011

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.