ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 153

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
29 april 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska systemrisknämnden

2016/C 153/01

Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 24 mars 2016 om ändring av rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder (ESRB/2016/3)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 153/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 153/04

Eurons växelkurs

5

2016/C 153/05

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

6


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2016/C 153/06

Meddelande från kommissionen offentliggjort i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende AT.39745 – CDS Information Market – ISDA

7

2016/C 153/07

Meddelande från kommissionen offentliggjort i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende AT.39745 – CDS Information Market – Markit

10

2016/C 153/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

13

2016/C 153/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

15

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2016/C 153/11

Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012

16


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

REKOMMENDATIONER

Europeiska systemrisknämnden

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/1


EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS REKOMMENDATION

av den 24 mars 2016

om ändring av rekommendation ESRB/2015/2 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder

(ESRB/2016/3)

(2016/C 153/01)

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS STYRELSE HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (1), särskilt artikel 3 och artiklarna 16–18,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (2), särskilt artikel 458.8,

med beaktande av Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/1 av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (3), särskilt artikel 15.3 e och artiklarna 18–20, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en effektiv och konsekvent makrotillsyn bör beslutsfattare beakta sådana gränsöverskridande effekter som makrotillsynsåtgärder som vidtas i en viss medlemsstat medför, och i förekommande fall anta lämpliga makrotillsynsåtgärder baserade på ömsesidighet för att åtgärda dessa.

(2)

Ramverket för frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder som framgår av Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 (4) bör säkerställa att alla exponeringsbaserade makrotillsynsåtgärder som aktiveras i en medlemsstat även vidtas i de andra medlemsstaterna.

(3)

Mot bakgrund av den nya lagstiftning som antagits i Belgien avseende genomförandet av det riskvägda tillägget om 5 procentenheter som enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas på sådana exponeringar mot belgiska hypotekslån som kreditinstitut som använder internmetoden har, har Europeiska systemrisknämndens styrelse beslutat att inkludera de belgiska åtgärderna på den förteckning över makrotillsynsåtgärder som bör antas baserat på ömsesidighet inom ramen för rekommendation ESRB/2015/2.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

AVSNITT 1

ÄNDRINGAR

Rekommendation ESRB/2015/2 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt 1, delrekommendation C.1 ska ersättas med följande:

”1.

Det rekommenderas att de relevanta myndigheterna antar motsvarande makrotillsynsåtgärder som antagits av andra relevanta myndigheter om detta rekommenderas av ESRB. Det rekommenderas att följande åtgärder antas baserat på ömsesidighet:

Belgien:

Ett riskvägt tillägg om 5 procentenheter som enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas på sådana exponeringar mot belgiska hypotekslån som kreditinstitut som använder internmetoden har, enligt vad som framgår av bilagan.”

2.

Texten i bilagan ska läggas till som en bilaga till rekommendation ESRB/2015/2.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 24 mars 2016.

Mario DRAGHI

ESRB:s ordförande


(1)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.

(2)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  EUT C 58, 24.2.2011, s. 4.

(4)  Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2015/2 av den 15 december 2015 om bedömningen av gränsöverskridande effekter och frivillig ömsesidighet för makrotillsynsåtgärder (EUT C 97, 12.3.2016, s. 9).


BILAGA

”BILAGA

Belgien

Ett riskvägt tillägg om 5 procentenheter som enligt artikel 458.2 d vi i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas på sådana exponeringar mot belgiska hypotekslån som kreditinstitut som använder internmetoden (IRB-kreditinstitut) har

I.   Beskrivning av åtgärden

1.

De belgiska åtgärderna innebär ett tillägg om 5 procentenheter av de riskvikter som tillämpas av IRB-kreditinstitut på exponeringsbeloppet avseende belgiska hypotekslån. Riskvikten, beräknad i enlighet med artikel 154.3 i förordning (EU) nr 575/2013, för hushållsexponeringar för vilka säkerhet har ställts i form av bostadsfastigheter i Belgien höjs med 5 procentenheter. Exempelvis höjs en riskvikt på 10 procent som tillämpas av IRB-kreditinstitut avseende belgiska hypotekslån till 15 procent.

II.   Ömsesidighet

2.

I enlighet med artikel 458.5 i förordning (EU) nr 575/2013 rekommenderas det att de relevanta myndigheterna antar motsvarande åtgärder som antagits i Belgien för det exponeringsbelopp som avser belgiska hypotekslån som emitterats av nationellt auktoriserade filialer, belägna i Belgien, till IRB-kreditinstitut som är etablerade i deras respektive jurisdiktioner. Inom ramen för denna punkt gäller den tidsfrist som framgår av delrekommendation C.3.

3.

Om det saknas IRB-kreditinstitut belägna i andra medlemsstater med filialer etablerade i Belgien som har väsentliga exponeringar gentemot den belgiska hypotekslånemarknaden kan de relevanta myndigheterna besluta att inte tillämpa artikel 458.5 i förordning (EU) nr 575/2013. Om ett nytt beslut om förlängning av tillämpningsperioden för de belgiska åtgärderna har antagits i enlighet med artikel 458.9 i förordning (EU) nr 575/2013, bör de relevanta myndigheterna granska situationen och, om det bedöms vara nödvändigt, vidta åtgärder som motsvarar de belgiska åtgärderna.

4.

Det rekommenderas också att relevanta myndigheter antar åtgärder som motsvarar de belgiska för det exponeringsbelopp som avser belgiska hypotekslån som tillhandahålls direkt över gränserna av IRB-kreditinstitut som är etablerade i deras respektive jurisdiktioner. I enlighet med delrekommendation C.2 bör de relevanta myndigheterna, efter samråd med ESRB, tillämpa sådana makrotillsynsåtgärder i enlighet med sin nationella lagstiftning som bäst motsvarar de åtgärder som beskrivs ovan, inklusive antagandet av tillsynsåtgärder och utövandet av tillsynsbefogenheter enligt avdelning VII, kapitel 2, avsnitt IV i direktiv 2013/36/EU. Det rekommenderas att relevanta myndigheter antar motsvarande åtgärder inom sex månader.

5.

Om det saknas IRB-kreditinstitut belägna i andra medlemsstater som har väsentliga direkta gränsöverskridande exponeringar mot den belgiska hypotekslånemarknaden kan de relevanta myndigheterna besluta att inte vidta några motsvarande åtgärder. Om ett nytt beslut om förlängning av tillämpningsperioden för de belgiska åtgärderna har antagits i enlighet med artikel 458.9 i förordning (EU) nr 575/2013, bör de relevanta myndigheterna granska situationen och, om det bedöms vara nödvändigt, vidta åtgärder som motsvarar de belgiska åtgärderna.”


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 153/02)

Kommissionen beslutade den 20 april 2016 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32016M7980. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7817 – OBI/bauMax Standort Steyr)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 153/03)

Kommissionen beslutade den 2 december 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på tyska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32015M7817. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/5


Eurons växelkurs (1)

28 april 2016

(2016/C 153/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1358

JPY

japansk yen

122,84

DKK

dansk krona

7,4432

GBP

pund sterling

0,77838

SEK

svensk krona

9,1763

CHF

schweizisk franc

1,0974

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,2460

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,045

HUF

ungersk forint

310,70

PLN

polsk zloty

4,3880

RON

rumänsk leu

4,4723

TRY

turkisk lira

3,1963

AUD

australisk dollar

1,4906

CAD

kanadensisk dollar

1,4262

HKD

Hongkongdollar

8,8111

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6287

SGD

singaporiansk dollar

1,5273

KRW

sydkoreansk won

1 295,54

ZAR

sydafrikansk rand

16,3328

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,3562

HRK

kroatisk kuna

7,4800

IDR

indonesisk rupiah

14 977,23

MYR

malaysisk ringgit

4,4251

PHP

filippinsk peso

53,309

RUB

rysk rubel

73,5195

THB

thailändsk baht

39,804

BRL

brasiliansk real

3,9907

MXN

mexikansk peso

19,6713

INR

indisk rupie

75,5310


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/6


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2016/C 153/05)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Republiken San Marino.

Tema : 400-årsdagen av William Shakespeares död.

Beskrivning : Åtsidan visar en bröstbild i trekvartsprofil av författaren. Omskriften till höger anger årtalen ”1616–2016” och längre ned namnet på det utgivande landet ”San Marino”. Till höger nedtill återfinns formgivarens initialer ”MB”, till vänster omskriften ”William Shakespeare”, och därinunder myntortsmärket ”R”,

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga : 85 000.

Utgivning : September 2016.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/7


Meddelande från kommissionen offentliggjort i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende AT.39745 – CDS Information Market – ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Inledning

(1)

Enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) får kommissionen – i fall där den avser att fatta ett beslut om att en överträdelse ska upphöra och de berörda parterna erbjuder åtaganden för att undanröja de betänkligheter som kommissionen har delgivit dem i sin preliminära bedömning – genom beslut göra dessa åtaganden bindande för företagen. Ett sådant beslut får fattas för en bestämd period och ska fastställa att det inte längre finns skäl för kommissionen att ingripa. Enligt artikel 27.4 i samma förordning ska kommissionen offentliggöra en kort sammanfattning av ärendet samt huvuddragen i åtagandena. Berörda tredje män får lägga fram sina synpunkter inom en tidsfrist som kommissionen fastställer. Ett beslut av kommissionen enligt artikel 9 innebär inte att en överträdelse konstateras.

2.   Sammanfattning av ärendet

(2)

Den 1 juli 2013 antog kommissionen ett meddelande om invändningar i den mening som avses i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 (2) avseende en påstådd överträdelse av artikel 101 i fördraget och artikel 53 i EES-avtalet av Internationella swaphandlareföreningen (ISDA) i fråga om kreditderivat. Ett meddelande om invändningar innehåller en preliminär konkurrensbedömning och kan ligga till grund för åtaganden i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003.

(3)

I sitt meddelande om invändningar antog kommissionen att det kunde vara fråga om en engångsmigration i en riktning från marknaden för OTC-handel av kreditderivat till den potentiella nya marknaden för börshandel med kreditderivat, eftersom börshandlade kreditswappar (CDS) eller credit futures skulle vara rimliga alternativ till likvida och standardiserade OTC-handlade kreditswappar. En kreditswapp är jämförbar med en försäkringspremie för företags eller staters skuldförbindelser (dvs. en obligation eller ett lån), där kreditswappköparen betalar en kvartalsvis premie och kreditswappsäljaren förbinder sig att täcka förlusterna på skulden om gäldenären inte fullgör sina förpliktelser. Medan investeringsbanker inom OTC-handeln behövs som bilaterala mellanhänder mellan köpare och säljare (s.k. kreditswapphandlare), spelar de en viktig roll som tillhandahållare av likviditet vid lanseringen av börshandeln och de träder senare ut ur rollen som mellanhand i en anonym handelsmiljö som är öppen för alla (”all-to-all”).

(4)

ISDA är en branschorganisation som företräder branschen för finansiella derivat. ISDA har ett brett medlemsunderlag där även kreditswapphandlare ingår. År 2003 utvecklade ISDA de kreditderivatdefinitioner (Credit Derivatives Definitions) som används som standarddokumentation för OTC-handlade kreditderivat. Dessa definitioner innehåller också en metod för att reglera kreditswappkontrakt efter en kredithändelse genom en kredithändelseauktion, där parterna i ett kreditderivatkontrakt får ett pris för restvärdet av en underliggande obetald obligation. Detta pris kallas också slutpriset (Final Price eller ISDA Final Price). ISDA gör gällande immateriell äganderätt till slutpriset och i synnerhet en rätt att bevilja licens för användning av slutpriset för reglering av börshandlade kreditderivatkontrakt.

(5)

Enligt meddelandet om invändningar lanserade Deutsche Boerse (Eurex) en börshandlad credit futures-produkt i mars 2007 och CMDX, ett gemensamt företag mellan hedgefonden Citadel och Chicago Mercantile Exchange, avsåg att lansera en börshandlad credit futures-produkt i slutet av 2008. Enligt meddelandet om invändningar ansökte båda enheterna om licens att hänvisa till ISDA:s slutpris i sina börshandlade kreditderivat för att prissätta sina credit futures efter det att en kredithändelse inträffat. Enligt meddelandet om invändningar vägrade ISDA att bevilja licens till Eurex (år 2007) och CMDX (år 2008). I meddelandet om invändningar intog kommissionen vidare den preliminära ståndpunkten att ISDA:s styrelse antog en resolution 2007 som uteslöt beviljande av licens för slutpriset för börshandelsändamål. Enligt meddelandet om invändningar genomfördes denna resolution i ett användaravtal på webbplatsen www.creditfixings.com. Texten till användaravtalet har inte ändrats sedan dess och är fortfarande gällande.

(6)

I meddelandet om invändningar restes den betänkligheten angående konkurrensen att ISDA:s uppförande kan ha förhindrat potentiella nya aktörer från att med framgång lansera en handelsplattform för kreditderivat av typen all-to-all. ISDA bestrider att slutpriset var oumbärligt för att reglera börshandlade kreditderivat och har framfört ett antal farhågor som rör kredithändelseauktionens integritet för det fall att slutpriset skulle licensieras för börshandelsändamål. En central farhåga för ISDA rör möjligheten för budgivarna under en kredithändelseauktion att manipulera auktionsresultaten för att dra nytta av öppna kontrakt som handlas utanför auktionen på en börs.

(7)

I meddelandet om invändningar kvalificerades ISDA:s påstådda vägran att bevilja licens som beslut av en företagssammanslutning som begränsar den potentiella konkurrensen i den mening som avses i artikel 101 i fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

3.   Huvuddragen i de erbjudna åtagandena

(8)

ISDA instämmer inte med de preliminära slutsatserna i meddelandet om invändningar. ISDA erbjuder icke desto mindre uppförandeåtaganden och organisatoriska åtaganden enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 (nedan kallade åtagandena), för att undanröja kommissionens preliminära betänkligheter angående konkurrensen i fråga om beviljande av licens för dess slutpris. De viktigaste inslagen i åtagandena beskrivs nedan.

a)   Uppförandeåtaganden

(9)

ISDA åtar sig att bevilja licenser för att använda slutpriset för börshandelsändamål till varje sökande på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor (fair, reasonable and non-discriminatory, nedan kallade FRAND-villkor) inom en förhandlingsperiod på 120 dagar (som efter överenskommelse kan förlängas med 30 dagar).

(10)

ISDA befrias från sina skyldigheter enligt sina åtaganden och får, i synnerhet, ansöka om förbudsföreläggande vid domstol mot varje sökande för kränkning av ISDA:s rättigheter i fråga om slutpriset, utan att detta utgör ett brott mot åtagandena, om

i)

sökanden underlåter att godkänna eller iaktta bestämmelserna i ett Final Price Trading Licence-avtal,

ii)

det finns en överhängande risk att sökanden inte kommer att fullgöra sina förpliktelser och underlåter att tillhandahålla en garanti för betalning av sina licensavgifter,

iii)

en Final Price Trading Licence sägs upp enligt de omständigheter som anges i punkt 17 i åtagandena.

(11)

Enligt punkt 17 i åtagandena får ISDA också säga upp en licens på vissa strikta villkor om det kan visas att auktionsdeltagare manipulerar en kredithändelseauktion på grund av vissa särskilda inslag i ett börshandlat kreditderivat som har licensierats av ISDA. ISDA anser att denna skyddsåtgärd är nödvändig för att skydda auktionens integritet för det fall att man med andra mindre ingripande åtgärder skulle misslyckas med att undanröja farhågorna om manipulation av auktionen.

(12)

ISDA får också begära att licensierade handelsplatser samarbetar lojalt med auktionsadministratören genom att tillhandahålla viss anonymiserad och aggregerad information såsom information om den öppna nettoräntan på credit futures som omfattas av licens. ISDA får vidare anmoda licensierade handelsplatser att samarbeta lojalt med att förbättra reglerna om kredithändelseauktioner, särskilt för att minska risken för att auktioner manipuleras genom användning av börshandlade kreditderivat som referens.

(13)

Åtagandena innehåller två typer av tvistlösningsmekanismer.

(14)

Om en tvist uppstår avseende de kommersiella villkoren i licensavtalet, dvs. FRAND-villkoren, åtar sig ISDA att godta skiljeförfarande av en oberoende erfaren jurist som utses av sökanden. Om en skiljedom inte har utfärdats inom en viss tidsfrist kommer ISDA och sökanden att anhängiggöra saken vid domstol.

(15)

Om en tvist uppstår i fråga om en konkret farhåga om en manipulerad auktion och ISDA avser att säga upp en licens, kommer en teknisk expert som agerar som övervakningsförvaltare att höra ISDA, den licensierade handelsplatsen och auktionsadministratörerna. Förvaltaren ska, på grundval av förslag från samtliga parter och sin egen erfarenhet, besluta huruvida det är nödvändigt att godta ISDA:s begäran om uppsägning av en licens eller huruvida andra mindre ingripande medel står till buds för att skydda kredithändelseauktionens integritet, inbegripet ändringar av auktionsreglerna och/eller ändringar av utformningen av det börshandlade kreditderivatet. Övervakningsförvaltaren utses av Europeiska kommissionens GD Konkurrens på grundval av tre förslag från ISDA. Varje kandidat måste ha yrkeserfarenhet inom hållande av auktioner på handelsplatser.

(16)

Övervakningsförvaltarens beslut är slutliga för parterna men föregriper inte Europeiska kommissionens bedömning.

(17)

ISDA åtar sig slutligen att ålägga webbadministratören för www.creditfixings.com att ta bort varje begränsning som förhindrar användningen av slutpriset för börshandelsändamål.

b)   Organisatoriska åtaganden

(18)

ISDA åtar sig att ändra sina förfaranden för ansökningar om licens för slutpriset för att utesluta kreditswapphandlare från ISDA:s beslutsfattande i fråga om beviljande av licens. Befogenheten att bevilja licens för slutpriset kommer inte längre att åvila styrelsen eller en underkommitté under styrelsen, där kreditswapphandlare kan vara ledamöter, utan ISDA:s verkställande direktör. ISDA kan fortsätta att rådgöra med sina medlemmar om rent tekniska frågor för att utveckla metoden för kredithändelseauktioner, men ett sådant samråd får varken direkt eller indirekt avse innehållet i enskilda licensansökningar. Om enskilda licensansökningar kräver ändringar av auktionens förfarande eller organisation, kan ISDA söka teknisk rådgivning från oberoende experter.

(19)

ISDA åtar sig att genomföra dessa åtaganden under en period av tio år med verkan från dagen för delgivningen av kommissionens beslut om åtagandena. Övervakningsförvaltaren kommer att rapportera årligen till kommissionen om genomförandet av åtagandena.

(20)

Åtagandena offentliggörs på generaldirektoratets för konkurrens webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Uppmaning att lägga fram synpunkter

(21)

Med förbehåll för resultatet av marknadstestet avser kommissionen att anta ett beslut i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1/2003 om att göra de åtaganden som sammanfattas ovan och som offentliggjorts på generaldirektoratets för konkurrens webbplats bindande.

(22)

I enlighet med artikel 27.4 i förordning (EG) nr 1/2003 uppmanar kommissionen berörda tredje män att lägga fram sina synpunkter på de föreslagna åtagandena. Dessa synpunkter måste ha inkommit till kommissionen senast en månad efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande. Berörda tredje män ombeds också att lämna in en icke-konfidentiell version av sina synpunkter, där uppgifter som de anser vara affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter bör strykas och vid behov ersättas med en icke-konfidentiell sammanfattning eller av orden ”affärshemligheter” eller ”konfidentiella uppgifter”. Tredje män får även under exceptionella omständigheteter lägga fram synpunkter anonymt och får i så fall lämna in en icke-konfidentiell version som maskerar företagets identitet.

(23)

Synpunkter och kommentarer bör helst vara motiverade och innehålla relevanta faktauppgifter. Kommissionen ber er också att föreslå en möjlig lösning om ni anser att någon aspekt av de föreslagna åtagandena medför några problem.

(24)

Synpunkterna kan, med angivande av referens AT.39745 CDS Information Market, sändas till kommissionen per e-post (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) eller post till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för antitrustärenden

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget ersatts av artikel 101 respektive 102 i EUF-fördraget. Innehållet i bestämmelserna är dock i sak oförändrat. I detta meddelande bör hänvisningar till artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget i förekommande fall förstås som hänvisningar till artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

(2)  EUT L 123, 27.4.2004, s. 18.


29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/10


Meddelande från kommissionen offentliggjort i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende AT.39745 – CDS Information Market – Markit

(2016/C 153/07)

1.   Inledning

(1)

Enligt artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) får kommissionen – i fall där den avser att fatta ett beslut om att en överträdelse ska upphöra och de berörda parterna erbjuder åtaganden för att undanröja de betänkligheter som kommissionen har delgivit dem i sin preliminära bedömning – genom beslut göra dessa åtaganden bindande för företagen. Ett sådant beslut får fattas för en bestämd period och ska fastställa att det inte längre finns skäl för kommissionen att ingripa. Enligt artikel 27.4 i samma förordning ska kommissionen offentliggöra en kort sammanfattning av ärendet samt huvuddragen i åtagandena. Berörda tredje män får lägga fram sina synpunkter inom en tidsfrist som kommissionen fastställer. Ett beslut av kommissionen enligt artikel 9 innebär inte att en överträdelse konstateras.

2.   Sammanfattning av ärendet

(2)

Den 1 juli 2013 antog kommissionen ett meddelande om invändningar i den mening som avses i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 (2) avseende en påstådd överträdelse av artikel 101 i fördraget och artikel 53 i EES-avtalet av Markit som påverkar marknaden för obetalda kreditderivat som handlas OTC (over-the-counter) och den potentiella marknaden för obetalda kreditderivat som handlas på en börs. Ett meddelande om invändningar kan tjäna som en preliminär konkurrensbedömning vid tillämpningen av artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003.

(3)

Enligt meddelandet om invändningar kunde det vara fråga om en engångsmigration i en riktning från marknaden för OTC-handel av kreditderivat till den potentiella marknaden för börshandel med kreditderivat, eftersom börshandlade kreditswappar (CDS) eller credit futures skulle vara rimliga alternativ till likvida och standardiserade OTC-handlade kreditswappar. Medan investeringsbanker inom OTC-handeln behövs som bilaterala mellanhänder mellan köpare och säljare, spelar de en viktig roll som tillhandahållare av likviditet vid lanseringen av börshandeln och de träder senare ut ur rollen som mellanhand i en anonym handelsmiljö som är öppen för alla (”all-to-all”).

(4)

Markit är ett företag som tillhandahåller finansiell information och finansiella tjänster och samlar in och monetariserar uppgifter om kreditderivat och andra tillgångsklasser. År 2008 ägde Markit alla rättigheter till iTraxx- och CDX-indexen (nedan kallade indexen), vilka företaget hade förvärvat ett år tidigare från vissa kreditswapphandlare. Handlare fortsatte att spela en viktig roll i Markits rådgivande indexkommittéer, bland annat vad gällde att ge rådgivning till Markit om beviljande av licens för indexen för nya typer av produkter. Enligt meddelandet om invändningar ville hedgefonden Citadel och Chicago Mercantile Exchange (CME) 2008 lansera börshandel med kreditswappar genom ett gemensamt företag (CMDX). De vände sig till Markit för att ansöka om licens för iTraxx- och CDX för att lansera en plattform på vilken användare skulle kunna handla med kreditswappar både OTC och så småningom även all-to-all (inbegripet genom en Central Limit Order Book, ”CLOB”). Markit påstås ha vägrat att bevilja licens för iTraxx- och CDX-indexen för andra ändamål än system för budbegäran (RFQ-system), OTC-handel och clearing. Enligt meddelandet om invändningar uteslöt Markit uttryckligen CLOB-handel från licensens tillämpningsområde, och uteslöt därmed handel av typen all-to-all.

(5)

I meddelandet om invändningar restes den preliminära betänkligheten angående konkurrensen att detta uppförande kan ha förhindrat Citadel och CME från att med framgång lansera en handelsplattform för kreditderivat. Enligt meddelandet om invändningar fattade Markit beslutet om att inte bevilja licens för indexen för börshandelsändamål efter att ha rådgjort med kreditswapphandlare i Markits tre rådgivande indexkommittéer.

(6)

Enligt meddelandet om invändningar utgjorde Markits påstådda vägran ett beslut av en företagssammanslutning som begränsar den potentiella konkurrensen i den mening som avses i artikel 101 i fördraget och artikel 53 i EES-avtalet.

3.   Huvuddragen i de erbjudna åtagandena

(7)

Markit instämmer inte med de preliminära slutsatserna i meddelandet om invändningar. Markit har icke desto mindre erbjudit uppförandeåtaganden och organisatoriska åtaganden enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 för att undanröja kommissionens preliminära betänkligheter angående konkurrensen. De viktigaste inslagen i åtagandena beskrivs nedan.

a)   Uppförandeåtaganden

(8)

Vad gäller licenser, åtar sig Markit att agera och bevilja licenser på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor (fair, reasonable and non-discriminatory, nedan kallade FRAND-villkor) som svar på varje ansökan om licens för att skapa och/eller handla med börshandlade finansiella produkter (inbegripet swappar, terminer och optioner) som grundas på ett iTraxx- eller CDX-index, eller en efterföljande produkt. I den utsträckning en befintlig licens som beviljats av Markit fortfarande utesluter användningen av ett index för börshandelsändamål, åtar sig Markit att ändra licensen eller att erbjuda en ny licens på FRAND-villkor. Markit får avslå en ansökan om licens för ett index på FRAND-villkor endast om

(a)

den föreslagna börshandlade produkten skapar betydande rättsliga eller regleringsmässiga risker eller mycket betydande anseenderisker för Markit och/eller för indexen, vilka inte adekvat kan avhjälpas genom en friskrivningsklausul eller andra avtalsvillkor, eller

(b)

handelsplatsen har otillräckliga erfarenheter och resurser för att utveckla och lansera den föreslagna börshandlade produkten; att en ny produkt lanseras utgör inte i sig otillräcklig erfarenhet.

(9)

Om en befintlig licens innehåller en period under vilken ensamrätt beviljats, kommer åtagandena att tillämpas endast efter det att en sådan period för obligatorisk ensamrätt har löpt ut, i den utsträckning åtagandena och villkoren för ensamrätt är oförenliga. Nya ensamrättsperioder får inte beviljas. FRAND-åtagandet hindrar inte Markit från att bevilja företrädesvillkor eller förmånliga villkor under en inledande period av högst två år om skapandet och utvecklingen av en ny produkt baserad på ett index kräver betydande inledande investeringar och om jämförbara nya aktörer behandlas på motsvarande sätt.

(10)

Markit kommer att sträva efter att nå en överenskommelse med en ansökande part inom tre månader från varje ansökan om FRAND-licens, men denna förhandlingsperiod kan under vissa omständigheter förlängas till sex månader. När artikel 37.1 i förordningen om marknader för finansiella instrument (3) börjar tillämpas får en sådan förhandlingsperiod inte överstiga den varaktighet som förutses i den förordningen, vilken för närvarande är tre månader. Om parterna vid förhandlingsperiodens utgång inte har kunnat enas om villkoren, får den ansökande parten skriftligen begära till Markit att saken ska hänföras till ett oberoende skiljeförfarande med en tredje part, varvid det ska beslutas om lämpligt förfarande och metod för fastställande av FRAND-villkor.

(11)

Tvister som rör fastställande av FRAND-villkor eller som uppstår till följd av vägran att bevilja licens på grundval av de överväganden som anges i punkt 8 a och b ovan, kommer att hänföras till skiljeförfarande vid en skiljenämnd bestående av tre ledamöter vars beslut ska vara bindande. Skiljeförfarandet ska regleras av lagstiftningen i England och Wales och reglerna för London Court of International Arbritration. Om skiljemännen inte utfärdar ett beslut inom nio månader, får den ansökande parten anhängiggöra saken vid en domstol i England och Wales.

b)   Organisatoriska åtaganden

(12)

Markit åtar sig att utöka medlemskapet i sina två återstående rådgivande kreditswappkommittéer (IMC och CDX, nedan kallade kommittéerna), som kommer att omfatta en rad relevanta marknadsaktörer som inte är kreditswapphandlare. Kommittéerna kommer att ha minst 25 medlemmar, däribland upp till fyra marknadsgaranter i antingen indexet eller den underliggande marknaden som inte är stora handlare, minst sex icke-handlande företag på köparsidan eller andra tillgångsförvaltare och minst fem handelsplattformar, börser, clearingorganisationer eller på motsvarande sätt berörda marknadsaktörer. Medlemmarnas mandat kommer att vara i upp till två år (kan förlängas), medlemskapet kommer att rotera och minst 50 % av de ursprungliga medlemmarna inom varje kategori ska bytas ut efter första året.

(13)

Markit åtar sig dessutom att ändra kommittéernas arbetsordning för att begränsa diskussionerna till tekniska, operativa och administrativa frågor. Markit kommer att utesluta diskussioner om licensbeslut eller om villkoren för, de kommersiella aspekterna av eller förslag om inkomstgenerering i fråga om CDX- och iTraxx-indexen, om innehållet i föreslagna nya börshandlade finansiella produkter som refererar till dessa index eller om innehållet i nya handelsplattformar eller liknande plattformar som är utformade för handel med produkter som refererar till dessa index (nedan kallade uteslutna frågor). En jurist från Markit kommer att delta vid och spela in alla möten och telefonkonferenser och kommer att föra skriftliga protokoll. Markit kommer att bevara dessa protokoll och upptagningar samt dokument som lagts fram för diskussion i fem år.

(14)

En övervakningsförvaltare kommer att utses av Markit efter godkännande av kommissionen. Förvaltaren kommer att rapportera till kommissionen årligen om Markits iakttagande av de föreslagna åtagandena. Övervakningsförvaltaren kommer i synnerhet att kontrollera att handlare inte otillbörligen påverkar Markits beslut om beviljande av licens i kommittéer och att inga uteslutna frågor diskuteras.

(15)

Vad gäller den framtida tillgången till slutpriset på FRAND-villkor för rättsliga enheter som ansöker om detta, kommer Markit att från webbplatsen www.creditfixings.com ta bort klausuler som utesluter användningen av slutpriset för börshandelsändamål och kommer inte att kräva licens för slutpriset eller ta ut royalties i de fall ISDA har beviljat en licens.

(16)

Markit åtar sig att genomföra dessa åtaganden med verkan från dagen för delgivningen av kommissionens beslut enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1/2003, så länge Markit äger och kontrollerar indexen eller under en period av tio år, beroende på vilken dag som infaller först.

(17)

Åtagandena offentliggörs på generaldirektoratets för konkurrens webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Uppmaning att lägga fram synpunkter

(18)

Med förbehåll för resultatet av marknadstestet avser kommissionen att anta ett beslut enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1/2003 om att göra de åtaganden bindande som sammanfattas ovan och som offentliggjorts på generaldirektoratets för konkurrens webbplats.

(19)

I enlighet med artikel 27.4 i förordning (EG) nr 1/2003 uppmanar kommissionen berörda tredje män att lägga fram sina synpunkter på de föreslagna åtagandena. Dessa synpunkter måste ha inkommit till kommissionen senast en månad efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande. Berörda tredje män ombeds också att lämna in en icke-konfidentiell version av sina synpunkter, där uppgifter som de anser vara affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter bör strykas och vid behov ersättas med en icke-konfidentiell sammanfattning eller av orden ”affärshemligheter” eller ”konfidentiella uppgifter”. Tredje män får även under exceptionella omständigheteter lägga fram synpunkter anonymt och får i så fall lämna in en icke-konfidentiell version som maskerar företagets identitet.

(20)

Synpunkter och kommentarer bör helst vara motiverade och innehålla relevanta faktauppgifter. Kommissionen ber er också att föreslå en möjlig lösning om ni anser att någon aspekt av de föreslagna åtagandena medför några problem.

(21)

Synpunkterna kan, med angivande av referens AT.39745 CDS Information Market, sändas till kommissionen per e-post (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) eller post till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för antitrustärenden

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget ersatts av artikel 101 respektive 102 i EUF-fördraget. Innehållet i bestämmelserna är dock i sak oförändrat. I detta meddelande bör hänvisningar till artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget i förekommande fall förstås som hänvisningar till artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

(2)  EUT L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).


29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 153/08)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 21 april 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken de investeringsfonder som förvaltas av dotterbolag till företaget Apollo Management LP (Apollo, Förenta staterna), genom det särskilda företaget Calm Eagle Holdings Sàrl (Calm Eagle, Luxemburg), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget Açoreana Seguros, SA (Açoreana, Portugal) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Apollo: Investeringsfonder som investerar i olika sektorer världen över, t.ex. liv- och skadeförsäkring, kemiska produkter, rederiverksamhet, logistik och verksamhet inom papper och metall.

—   Açoreana: Liv- och skadeförsäkringsprodukter och -tjänster i Portugal.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.8002 – Apollo Management/Açoreana Seguros, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/14


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation)

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 153/09)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 21 april 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Norwegian Air Resources Holding Ltd (nedan kallat NARH, Irland), kontrollerat av Norwegian Air Shuttle ASA (nedan kallat Norwegian, Norge) och OSM Aviation Group Ltd (nedan kallat OSM Aviation Holding, Cypern), kontrollerat av Shiphold Ltd (nedan kallat Shiphold, Cypern), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget OSM Aviation Ltd (nedan kallat OSM Aviation, Cypern) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   NARH: Resursföretag som tillhandahåller besättnings- och besättningsförvaltningstjänster åt Norwegian, som är verksamt inom passagerar-lufttrafiktjänster.

—   OSM Aviation Holding: Holdingbolag som kontrolleras av Shiphold, som är verksamt inom sjöfarts- och rederibranschen.

—   OSM Aviation: Företag med verksamhet inom besättningsförvaltning, erbjuder alla sorters tjänster inbegripet anställning och förvaltning av både cockpit- och kabinpersonal.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7949 – Norwegian/Shiphold/OSM Aviation, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2016/C 153/10)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 22 april 2016 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Pillarstone Italy SpA (Pillarstone, Italien), en investeringsfond som är indirekt kontrollerad av KKR & Co L.P. (KKR, Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Sirti SpA (Sirti, Italien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Pillarstone: Fond som är indirekt kontrollerad av KKR. Pillarstone har utformats som ett investeringsverktyg för att tillhandahålla företag nytt kapital.

—   KKR: Globalt investeringsföretag som förvaltar investeringar inom flera tillgångsklasser inklusive riskkapital, energi, infrastruktur, fastigheter, kreditstrategier och hedgefonder.

—   Sirti: Företag med huvudkontor i Italien. Sirti är verksamt inom tillhandahållande av ingenjörstjänster och är inriktat på utformning, teknik, genomförande, underhåll och förvaltning av nätverk och andra system till branscherna telekommunikation, kraft, järnväg, transport och tv-sändningar. Dessutom är Sirti verksamt inom branschen för it-tjänster och tillhandahåller it-tjänster till sektorerna telekommunikation, offentlig förvaltning och allmännyttan. Sirti är huvudsakligen verksamt i Italien, men har också viss verksamhet i andra europeiska länder inklusive Sverige.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.8001 – Pillarstone/Sirti, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

29.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/16


Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012

(2016/C 153/11)

Europeiska kommissionen har godkänt denna mindre ändring i enlighet med artikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1).

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012  (2)

”PROSCIUTTO DI NORCIA”

EU-nr: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

SUB ( ) SGB ( X ) GTS ( )

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino No 26

06046 Norcia

ITALIEN

E-post: info@prosciuttodinorcia.com

”Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia” [sammanslutningen för skydd av ”Prosciutto di Norcia” SGB] har rätt att lämna in en ansökan om ändring i enlighet med artikel 13.1 i dekret nr 12511 från ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik av den 14 oktober 2013.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen (ändringarna)

Produktbeskrivning

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning

Annat [uppdaterade rättsliga hänvisningar, kontrollorgan, förpackning]

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och inte kräver någon ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och kräver en ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad GTS som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

Produktionsmetod

Artikel 3, ”Råvaror”, i produktspecifikationen ändras på följande sätt:

”c)

svin som avlats av galtar av andra raser eller blandraser, förutsatt att galtarna avlats enligt system för urval eller korsning som är förenliga med den italienska stambokens mål för …”

ska ersättas med följande:

”c)

svin som avlats av galtar av andra raser eller blandraser avsedda för produktion av tunga svin”.

Denna ändring syftar till att klargöra meningen ”Det finns ingen geografisk gräns för svinens ursprung” omedelbart efter punkt c i nästa stycke i produktspecifikationen.

Den föreslagna ändringen är dessutom förenlig med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens, vilket innebär att artiklarna 101 och 119 och följande i EUF-fördraget tillämpas till fullo. Denna ändring bör anses som ”mindre” eftersom den inte leder till ökade restriktioner av handeln med produkten eller dess råvaror. Den uppfyller dessutom de allmänna kraven i artikel 53.2 tredje stycket a–e i förordning (EU) nr 1151/2012.

”I kombination med avelsmetoderna ska fodret bidra till produktionen av tunga svin genom en daglig moderat ökning av foderrationerna.”

ska ersättas med följande:

”I kombination med avelsmetoderna ska fodret bidra till produktionen av tunga svin.”

”De avelsmetoder, fodertyper, fodermängder och utfodringsmetoder som används enligt denna specifikation är avsedda för produktion av traditionella tunga svin. Detta uppnås under en längre tid med moderata dagliga ökningar av fodergivan och ett utfodringsprogram som överensstämmer med gällande allmänna regler.”

ska ersättas med följande:

”De avelsmetoder, fodertyper, fodermängder och utfodringsmetoder som används enligt denna specifikation är avsedda för produktion av traditionella tungasvin. Detta uppnås under en längre tid med ett utfodringsprogram som överensstämmer med gällande allmänna regler.”

Skälet till denna ändring är att begreppet ”moderat” inte definieras och kan ge upphov till olika tolkningar. Tunga svin produceras med utfodrings- och gödningsmetoder som ska uppfylla kraven i artikel 3 i produktspecifikationen för de olika viktkategorierna för svin i tillväxtfasen. Kraven framgår i synnerhet av tabellerna 1–3 om tillåten fodertyp, total torrsubstans och andelen spannmål i torrsubstansen samt andra specifikationer gällande restriktioner för användning av vassla och kärnmjölk i kombination, användning av torkad potatis och maniok i kombination samt kvävehalten i torkad drank. Detta visar att produktspecifikationen och de tillämpliga bestämmelserna medger olika fodersammansättningar, vilket leder till variationer i den dagliga viktökningen. Det är därför svårt att definiera ”moderat daglig ökning”.

”Svinen skickas till slakt när de är mellan 9 och 15 månader gamla.”

ska ersättas med följande:

”Svinen skickas till slakt när de är mellan 215 och 450 dagar gamla.”

Skälet till denna ändring är att utvecklingen har gått framåt avsevärt när det gäller fodersammansättning och uppfödnings-/utfodringsmetoder; metoderna uppfyller dock fortfarande de specifika kraven för tunga svin enligt produktspecifikationen för ”Prosciutto di Norcia” SGB. Trots oförändrade genetiska egenskaper har den dagliga viktökningen därför blivit mycket större, utan att köttkvaliteten vid slakt eller bearbetning påverkas. Svinen når därför ofta den lägsta vikt som anges i produktspecifikationen långt före 9 månaders ålder (redan vid 7–7,5 månaders ålder) och överskrider den högsta vikten enligt produktspecifikationen långt före 15 månaders ålder. Den period under vilken svinen får skickas till slakt blir därför kortare, vilket minskar tillgången till råvaror och leder till större osäkerhet på svinmarknaden. Uppfödarna riskerar dessutom påföljder om svinen inte uppfyller vikt- eller ålderskraven. Förslaget att sänka den lägsta ålder då svinen får skickas till slakt till 215 dagar kommer således att ge uppfödare och slakterier mer tid, även då den genomsnittliga dagliga viktökningen är större. Uppfödare som vill tillämpa de senaste avancerade utfodringsmetoderna för gödning av svin utan att köttkvaliteten påverkas riskerar då inte heller påföljder enligt ovan.

”Slaktkropparna ska klassas som tunga i enlighet med förordning (EEG) nr 3220/84, kommissionens beslut 2001/468/EG av den 8 juni 2001 och ministerdekretet av den 11 juli 2002, och ska i genomsnitt ligga i mittkategorin i det officiella systemet för bedömning av kötthalt.”

ska ersättas med följande:

”Slaktkropparna ska klassas som tunga i enlighet med gällande bestämmelser och ska i genomsnitt ligga i klass ’E’, ’U’, ’R’ eller ’O’ i det officiella systemet för bedömning av kötthalt.”

Denna ändring föreslås på grund av både ändringar av det gällande regelverket och tekniska överväganden när det gäller produktionsmetoder. Ändringen innebär i lagstiftningshänseende att produktspecifikationen bringas i överensstämmelse med gällande regler, eftersom både förordning (EEG) nr 3220/84 och kommissionens beslut 2001/468/EG har upphävts och inte längre kan anses gälla. Att kötthaltsklassen ”E” tillåts för skinkor från slaktkroppar av tunga svin som ska användas för produktion av ”Prosciutto di Norcia” innebär i tekniskt hänseende att det nu även är tillåtet att använda slaktkroppar med högre halt magert kött (mätt vid länden) i förhållande till slaktkroppens vikt än klass ”U”, som föreskrivs i gällande regler. Det betyder emellertid också att skinkor som lämpar sig för bearbetning till ”Prosciutto di Norcia” tack vare det fettlager som är typiskt för klass ”U” får användas.

”Till saltningen används medelgrovt havssalt (natriumklorid) och små mängder peppar.”

utgår.

Syftet är att förtydliga produktspecifikationen, eftersom hänvisningen till saltning och havssalt (natriumklorid) och beskrivningen av de relevanta stegen avser produktionsmetoden, som beskrivs i artikel 4 i produktspecifikationen för ”Prosciutto di Norcia”. Användningen av peppar beskrivs dock inte endast i artikel 4 utan även i artikel 5 om mognadslagring.

Artikel 4, ”Produktionsmetod”, i produktspecifikationen ändras på följande sätt:

”Nästa steg är saltning av skinkorna i två etapper med medelgrovt havssalt.”

ska ersättas med följande:

”Nästa steg är saltning av skinkorna i två etapper med havssalt.”

Skälet till att angivelsen av kornstorleken ”medelgrov” har strukits är att den metod som används vid moderna salterier har ändrats. De avpassar nu saltet själva beroende på råvarans egenskaper samt temperatur och luftfuktighet.

Efter ”Skinkorna bereds först genom att blodkärlen kramas ur, och därefter gnids de med fuktigt och torrt salt.”

ska följande införas:

”Små mängder peppar tillsätts vid saltningen om det grisfett som används till den ’beläggning’ som avses i artikel 5 inte innehåller peppar.”

Detta tillägg återspeglar den tidigare ändringen av artikel 3 och är förenligt med specifikationen av de organoleptiska egenskaperna i artikel 6, där aromen hos den skyddade produkten vid saluföringen beskrivs som ”typisk” och ”något kryddig”. Denna egenskap härrör också från användningen av grisfett, som får innehålla peppar enligt specifikationerna i artikel 5 om mognadslagringen.

Annat

Artikel 7, ”Kontroller”, i produktspecifikationen ändras på följande sätt:

”Produkternas överensstämmelse med denna produktspecifikation kontrolleras i enlighet med artiklarna 10 och 11 i förordning (EG) nr 510/2006 av kontrollorganet ’3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.’ med säte i Todi (PG), Fraz. Pantalla, tfn +39 07589571, fax +39 0758957257, e-post: certificazione@parco3a.org.”

ska ersättas med följande:

”Överensstämmelse med produktspecifikationen kontrolleras i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1151/2012. Det kontrollorgan som ansvarar för kontroll av överensstämmelse med produktspecifikationen är ’3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.’ med säte i Todi (PG), Fraz. Pantalla, tfn +39 0758957201, fax +39 0758957257, e-post: certificazione@parco3a.org.”

Denna ändring syftar endast till att införliva lagstiftningsändringen och uppdatera uppgiften om telefonnummer till kontrollorganet.

Artikel 8, ”Namn och presentation”, i produktspecifikationen ändras på följande sätt:

Efter

”Detta utgörs av en logotyp med texten ’Prosciutto di Norcia’ som anbringas genom brännmärkning.”

ska följande stycke införas:

”’Prosciutto di Norcia’ kan också saluföras urbenad, skivad eller i bitar av varierande storlek och vikt. Vid försäljningen ska alla dessa produkttyper vara förpackade i lämpliga livsmedelsbehållare eller omslag, som ska vara korrekt förseglade och märkta. På hel urbenad skinka eller bitar ska brännmärket alltid vara synligt.”

Det har ansetts lämpligt att införa ovanstående stycke i produktspecifikationen för att förtydliga vilka produkttyper som saluförs och för att tillgodose marknadens olika behov i fråga om produktförpackning.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”PROSCIUTTO DI NORCIA”

EU-nr: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015

SUB ( ) SGB ( X )

1.   Namn

”Prosciutto di Norcia”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Prosciutto di Norcia” SGB är en mognadslagrad lufttorkad skinka som vid saluföringen till konsumenterna har en karakteristisk päronform och en vikt på minst 8,5 kg. Snittytan är fast med skär till röd färg. Typiska egenskaper är den lätt kryddiga doften och den pikanta men inte salta smaken.

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

”Prosciutto di Norcia” SGB framställs av skinkor av svin av de traditionella raserna Large White italiana och Landrace italiana, avlade enligt den italienska stamboken, eller avkomma till galtar av dessa raser eller av rasen Duroc italiana avlade enligt den italienska stamboken. Vidare godkänns svin som avlats av galtar av andra raser eller blandraser avsedda för produktion av tunga svin. Det finns ingen geografisk gräns för svinens ursprung.

Däremot kan svin med oförenliga egenskaper inte komma i fråga. Detta gäller särskilt stresskänslighet (Porcine Stress Syndrome, PSS), raser och exemplar som inte anses förenliga med produktspecifikationen och renrasiga djur av raserna Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc och Spotted Poland.

Fodret ska överensstämma med handelsnormerna. I kombination med avelsmetoderna ska fodret bidra till produktionen av tunga svin som väger 160 kg med en marginal på 10 %.

För utfodring av svin på mellan 30 och 80 kg levandevikt används de foder som anges i tabellerna 1 och 2 i produktspecifikationen, och andelen spannmål i torrsubstansen ska vara minst 45 % av totalvikten. För svin på över 80 kg levandevikt används uteslutande sådana foder som anges i tabell 2. Andelen spannmål i torrsubstansen ska då vara minst 55 % av totalvikten.

Högst 15 liter får ges per svin och dag av vassla och kärnmjölk.

Kvävehalten i drank ska vara under 2 %.

Torkad potatis och maniok får tillsammans inte utgöra mer än 15 % av torrsubstansen i foderransonerna. För alla ovan angivna gränsvärden gäller en tolerans på högst 10 %.

De foderransoner som ges ska tillfredsställa djurens behov under de olika skedena av uppfödningen för att uppnå de mål som anges i produktspecifikationen.

Mineraler och vitaminer får tillsättas inom de ramar som fastställs i den allmänna lagstiftningen.

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Produktion och mognadslagring av ”Prosciutto di Norcia” ska ske inom det produktionsområde som anges i punkt 4.

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

”Prosciutto di Norcia” kan också saluföras urbenad, skivad eller i bitar av varierande storlek och vikt. Vid försäljningen ska alla dessa produkttyper vara förpackade i lämpliga livsmedelsbehållare eller omslag, som ska vara korrekt förseglade och märkta. På hel urbenad skinka eller bitar ska brännmärket alltid vara synligt.

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

”Prosciutto di Norcia” som erbjuds till försäljning ska var försedd med ett särskilt identifikationsmärke. Detta utgörs av en logotyp med texten ”Prosciutto di Norcia” som anbringas genom brännmärkning. Den skyddade geografiska beteckningen ”Prosciutto di Norcia” ska anges med tydliga, outplånliga bokstäver som tydligt skiljer sig från all annan text på etiketten. Den ska omedelbart följas av texten ”Indicazione Geografica Protetta” (”skyddad geografisk beteckning”) och/eller förkortningen ”IGP” (”SGB”), som ska översättas till språket i det land där produkten saluförs. Dessa uppgifter ska kombineras med beteckningens logotyp. Det är förbjudet att lägga till någon som helst information som inte är klart föreskriven.

Dock får uppgifter anbringas om producentens namn eller firma eller privata märken, förutsatt att de inte innehåller positiva värdeomdömen eller kan vilseleda konsumenterna, samt eventuellt namn på den uppfödningsanläggning som produkten härrör från.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska produktionsområdet för ”Prosciutto di Norcia” omfattar de delar av kommunerna Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto och Poggiodomo som ligger minst 500 meter över havet.

5.   Samband med det geografiska området

Det geografiska område som anges i punkt 4 karakteriseras av höga bergsryggar som hindrar tillförsel av fuktig havsluft samt av kalkstensformationer som medger att regnvatten sprids. Detta, tillsammans med det kunnande och de speciella färdigheter som lokalbefolkningen förvärvat under årens lopp när det gäller uppfödning av svin och bearbetning av styckningsdelar, har lett till att det i detta geografiska område växt fram en fysisk och kulturell miljö som har optimala egenskaper för produktion av skinka av hög kvalitet.

”Prosciutto di Norcia” har kompakt snittyta, skär till röd färg, en typisk, lätt kryddig doft och pikant men inte salt smak.

De specifika egenskaperna hos ”Prosciutto di Norcia” hänger nära samman med miljöförhållandena och de mänskliga faktorerna vid framställningen. Naturförhållandena i området kan anses särskilt gynnsamma för lagring och mognadslagring på grund av klimatets och markens karaktär, som beskrivs ovan. Dessutom var området kring Norcia redan under romartiden känt för befolkningens kunnande om konservering av griskött. På grund av att bergstrakterna gav bristfälliga förutsättningar för jordbruk och den kalla årstiden tvingade till inaktivitet hade lokalbefolkningen nämligen specialiserat sig på djurhållning. Denna upprätthölls under tiden för den romerska republiken och imperiet. Därefter utvecklade Kyrkostaten området ytterligare för att ge de bästa förutsättningar för husdjursproduktion. Bönderna hade då förvärvat stort kunnande om anatomi, slakt samt bearbetning och konservering av styckningsdetaljer av svin med de typiska metoder som ännu tillämpas för de produkter som säljs, saltas och lagras i hela området.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)

Produktspecifikationen i konsoliderad version finns på http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Den kan också nås direkt från startsidan på webbplatsen för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (www.politicheagricole.it) – klicka på ”Prodotti DOP IGP” (längst upp till höger på skärmen), därefter på ”Prodotti DOP, IGP e STG” (till vänster på skärmen) och slutligen på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.