ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 414

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
14 december 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 414/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 414/02

Mål C-552/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao – Spanien) – Grupo Hospitalario Quirón SA mot Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av tjänster — Direktiv 2004/18/EG — Artikel 23.2 — Förvaltning av offentlig hälso- och sjukvård — Tillhandahållande vid privata vårdinrättningar av hälso- och sjukvård som åligger offentliga sjukhus — Krav på att tjänsterna ska tillhandahållas i en viss kommun)

2

2015/C 414/03

Mål C-20/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht – Tyskland) – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, tidigare BGW Marketing- & Management-Service GmbH mot Bodo Scholz (Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder — Ordmärke — Samma bokstavsföljd som i ett äldre varumärke — Tillägg av en beskrivande ordkombination — Huruvida det föreligger en risk för förväxling)

3

2015/C 414/04

Mål C-126/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – Sveda UAB mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 168 — Avdragsrätt — Avdrag för ingående skatt på förvärv eller tillverkning av investeringsvaror — Naturstig som är direkt avsedd att användas kostnadsfritt av allmänheten — Användning av naturstigen som ett medel för att genomföra beskattade transaktioner)

3

2015/C 414/05

Mål C-185/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad – Bulgarien) – EasyPay AD, Finance Engineering AD mot Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut (Begäran om förhandsavgörande — Postgireringstjänster — Direktiv 97/67/EG — Tillämpningsområde — Nationella bestämmelser som ger exklusiva rättigheter att tillhandahålla postgireringstjänster — Statligt stöd — Ekonomisk verksamhet — Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse)

4

2015/C 414/06

Mål C-194/14 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 oktober 2015 – AC-Treuhand AG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaderna för värmestabilisatorer av tenn och ESBO/estrar — Artikel 81.1 EG — Tillämpningsområde — Konsultbolag som inte är verksamt på de relevanta marknaderna — Begreppen avtal mellan företag och samordnade förfaranden — Beräkning av böter — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Obegränsad behörighet)

5

2015/C 414/07

Mål C-245/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien – Österrike) – Thomas Cook Belgium NV mot Thurner Hotel GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EG) nr 1896/2006 — Europeiskt betalningsföreläggande — För sent bestridande — Artikel 20.2 — Ansökan om förnyad prövning av det europeiska betalningsföreläggandet — Invändning om bristande behörighet hos ursprungsdomstolen — Europeiskt betalningsföreläggande som utfärdats felaktigt med avseende på de villkor som fastställs i förordningen — Utfärdandet är inte uppenbart felaktigt — Exceptionella omständigheter föreligger inte)

5

2015/C 414/08

Mål C-264/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen – Sverige) – Skatteverket mot David Hedqvist (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 2.1 c och 135.1 d – f — Tillhandahållande av tjänster mot ersättning — Transaktioner rörande växling av den virtuella valutan bitcoin till traditionella valutor — Undantag från skatteplikt)

6

2015/C 414/09

Mål C-277/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek mot Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Sjätte mervärdesskattedirektivet — Avdragsrätt — Avslag — Försäljning som genomförts av en näringsidkare som betraktas som icke-existerande)

7

2015/C 414/10

Mål C-347/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – New Media Online GmbH mot Bundeskommunikationssenat (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2010/13/EU — Begreppen program och audiovisuell medietjänst — Fastställande av en audiovisuell medietjänsts huvudsakliga syfte — Tjänstens jämförbarhet med tv-sändningar — Korta videor ingår i en avdelning på en nättidnings webbplats)

7

2015/C 414/11

Mål C-378/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen mot Tomislaw Trapkowski (Begäran om förhandsavgörande — Social trygghet — Förordning (EG) nr 883/2004 — Artikel 67 — Förordning (EG) nr 987/2009 — Artikel 60.1 — Familjeförmåner vid skilsmässa — Begreppet berörd person — Lagstiftningen i en medlemsstat föreskriver att det är den förälder som barnet är bosatt hos som har rätt till familjeförmåner — Denna förälder är bosatt i en annan medlemsstat — Nämnda förälder har underlåtit att ansöka om familjeförmåner — Eventuell rätt för den andra föräldern att ansöka om dessa familjeförmåner)

8

2015/C 414/12

Mål C-425/14: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Italien) – Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) mot Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Direktiv 2004/18/EG — Skäl till uteslutning från deltagande i ett anbudsförfarande — Upphandling som inte uppgår till tröskelvärdet för tillämpning av detta direktiv — Grundläggande regler i FEU-fördraget — Försäkran om att ett legalitetsprotokoll för bekämpandet av kriminell verksamhet ska iakttas — Uteslutning på grund av att någon sådan försäkran inte lämnats — Tillåtet — Proportionalitet)

9

2015/C 414/13

Mål C-523/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Gelderland – Nederländerna) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA mot VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 1 — Tillämpningsområde — Brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk — Artikel 27 — Litispendens — Talan väckt vid en domstol i en annan medlemsstat — Pågående förundersökning — Artikel 30 — Den tidpunkt när en talan ska anses ha väckts vid en domstol)

10

2015/C 414/14

Mål C-215/15: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven kasatsionen sad (Bulgarien) – Vasilka Ivanova Gogova mot Ilia Dimitrov Iliev (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Tillämpningsområde — Artikel 1.1 b — Tillerkännande, utövande, delegering, upphörande eller begränsande av föräldraansvar — Artikel 2 — Begreppet föräldraansvar — Tvist mellan föräldrarna angående deras barns resa och utfärdandet av pass för barnet — Avtal om domstols behörighet — Artikel 12 — Villkor — Godtagande av behörigheten för de domstolar vid vilka talan väckts — Svarandens utevaro — Svarandens ombud som utsetts av den domstol vid vilken talan väckts har inte bestritt domstolens behörighet)

11

2015/C 414/15

Mål C-315/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obvodní soud pro Prahu 6 (Republiken Tjeckien) den 26 juni 2015 – Marcela Pešková mot Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Mål C-363/15 P: Överklagande ingett den 13 juli 2015 av Louis Vuitton Malletier av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 21 april 2015 i mål T-359/12, Louis Vuitton Malletier mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

13

2015/C 414/17

Mål C-364/15: Överklagande ingett den 13 juli 2015 av n av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 21 april 2015i mål T-360/12, Louis Vuitton Malletier mot kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller) och Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

14

2015/C 414/18

Mål C-442/15: Överklagande ingett den 12 augusti 2015 av Pensa Pharma SA av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 juni 2015 i mål T-544/12, Pensa Pharma SA mot kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

15

2015/C 414/19

Mål C-485/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 11 september 2015 – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA mot Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Mål C-494/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 21 september 2015 – Tommy Hilfiger Licensing LLC m.fl. mot DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Mål C-499/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litauen) den 22 september 2015 – W och V mot X

17

2015/C 414/22

Mål C-501/15 P: Överklagande ingett den 22 september 2015 av Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 15 juli 2015 i mål T-24/13, Cactus S.A. mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller)

18

2015/C 414/23

Mål C-503/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Spanien) den 23 september 2015 – Ramón Margarit Panicello mot Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Mål C-507/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van Koophandel Gent (Belgien) den 24 september 2015 – Agro Foreign Trade & Agency Ltd mot Petersime NV

20

2015/C 414/25

Mål C-513/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 25 september 2015 – i ett förvaltningsrättsligt mål avseendeUAB Agrodetalė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

20

2015/C 414/26

Mål C-518/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av la cour du travail de Bruxelles (Belgien) den 28 september 2015 – Ville de Nivelles mot Rudy Matzak

21

2015/C 414/27

Mål C-524/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bergamo (Italien) den 1 oktober 2015 – brottmål mot Menci Luca

22

2015/C 414/28

Mål C-525/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Álava (Spanien) den 5 oktober 2015 – Laboral Kutxa mot Esmeralda Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Mål C-530/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 8 oktober 2015 – Melitta France SAS m.fl. mot Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Mål T-552/15: Talan väckt den 23 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Irland

23

 

Tribunalen

2015/C 414/31

Mål T-552/13: Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Oil Turbo Compressor mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Tidsfrist för väckande av talan — Talan har väckts för sent — Avvisning — Begäran om skadestånd — Avvisning)

25

2015/C 414/32

Mål T-597/13: Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Calida mot harmoniseringskontoret – Quanzhou Green Garments (dadida) (Gemenskapsvarumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Figurmärket dadida — Det äldre gemenskapsordmärket CALIDA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning(EG) nr 207/2009)

25

2015/C 414/33

Mål T-636/13: Tribunalens dom av den 23 oktober 2014 – TrekStor mot harmoniseringskontoret – MSI Technology (MovieStation) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket MovieStation — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 52 i förordning nr 207/2009)

26

2015/C 414/34

Mål T-649/13: Tribunalens beslut av den 23 oktober 2015 – TrekStor mot harmoniseringskontoret (SmartTV Station) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SmartTV Station — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009)

27

2015/C 414/35

Mål T-96/14: Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Vimeo mot harmoniseringskontoret – PT Comunicações (VIMEO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VIMEO — Äldre gemenskapsfigurmärket meo — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Varumärkena har inte samexisterat — Risk för förväxling)

27

2015/C 414/36

Mål T-130/14 P: Tribunalens dom av den 22 oktober 2015 – rådet mot Simpson (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Avancemang i lönegrad — Placering i lönegrad — Beslut att inte befordra den berörde till lönegrad AD 9 efter det att han klarat av ett allmänt uttagningsprov avseende lönegrad AD 9 — Missuppfattning av bevisning)

28

2015/C 414/37

Mål T-137/14: Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – I Castellani mot harmoniseringskontoret – Chomarat (Återgivning av en cirkel) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Figurmärke som återger en cirkel — Verkligt bruk av varumärket — Användningens betydelse — Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig åt genom beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan — Rätten till försvar — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

29

2015/C 414/38

Mål T-264/14: Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Hansen mot harmoniseringskontoret (WIN365) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket WIN365 — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

29

2015/C 414/39

Mål T-431/14: Tribunalens dom av den 22 oktober 2015 – Volkswagen mot harmoniseringskontoret (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CHOICE — Varumärket utgör en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

30

2015/C 414/40

Mål T-714/14: Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Bonney mot harmoniseringskontoret – Bruno (ATHEIST) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ATHEIST — Det äldre nationella ordmärket athé — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.2 i förordning (EG) nr 207/2009)

31

2015/C 414/41

Mål T-822/14: Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung mot harmoniseringskontoret (Cottonfeel) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Cottonfeel — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

31

2015/C 414/42

Mål T-560/15: Överklagande ingett den 28 september 2015 av LM av det beslut som personaldomstolen meddelade den 14 juli 2015 i mål F-109/14 LM mot kommissionen

32

2015/C 414/43

Mål T-578/15: Överklagande ingett den 30 september 2015 – Azur Space Solar Power mot harmoniseringskontoret (återgivning av en solcell)

33

2015/C 414/44

Mål T-583/15: Överklagande ingett den 5 oktober 2015 – Monster Energy mot harmoniseringskontoret (återgivning av ett fredsmärke)

33

2015/C 414/45

Mål T-590/15: Talan väckt den 12 oktober 2015 – Onix Asigurări mot Eiopa

34

2015/C 414/46

Mål T-592/15: Överklagande ingett den 12 oktober 2015 – Novartis mot harmoniseringskontoret – SK Chemicals (återgivning av ett plåster)

35

2015/C 414/47

Mål T-593/15: Överklagande ingett den 14 oktober 2015 – The Art Company B & S mot harmoniseringskontoret – G Star Raw (THE ART OF RAW)

36

2015/C 414/48

Mål T-596/15: Överklagande ingett den 19 oktober 2015 – Batmore Capital mot harmoniseringskontoret – Univers Poche (POCKETBOOK)

37

2015/C 414/49

Mål T-604/15: Talan väckt den 27 oktober 2015 – Ertico – Its Europe mot kommissionen

38

 

Personaldomstolen

2015/C 414/50

Mål F-99/15: Talan väckt den 6 juli 2015 – ZZ m.fl. mot EIB

40

2015/C 414/51

Mål F-100/15: Talan väckt den 6 juli 2015 – ZZ mot EIB

41

2015/C 414/52

Mål F-124/15: Talan väckt den 22 september 2015 – ZZ mot rådet

42

2015/C 414/53

Mål F-126/15: Talan väckt den 25 september 2015 – ZZ m.fl. mot domstolen

42

2015/C 414/54

Mål F-127/15: Talan väckt den 29 september 2015 – ZZ mot kommissionen

43

2015/C 414/55

Mål F-128/15: Talan väckt den 30 september 2015 – ZZ och ZZ mot kommissionen

43

2015/C 414/56

Mål F-129/15: Talan väckt den 30 september 2015 – ZZ mot kommissionen

44

2015/C 414/57

Mål F-131/15: Talan väckt den 9 oktober 2015 – ZZ mot kommissionen

45

2015/C 414/58

Mål F-133/15: Talan väckt den 12 oktober 2015 – ZZ mot kommissionen

45


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2015/C 414/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 406, 7.12.2015

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 398, 30.11.2015

EUT C 389, 23.11.2015

EUT C 381, 16.11.2015

EUT C 371, 9.11.2015

EUT C 363, 3.11.2015

EUT C 354, 26.10.2015

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/2


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao – Spanien) – Grupo Hospitalario Quirón SA mot Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

(Mål C-552/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling av tjänster - Direktiv 2004/18/EG - Artikel 23.2 - Förvaltning av offentlig hälso- och sjukvård - Tillhandahållande vid privata vårdinrättningar av hälso- och sjukvård som åligger offentliga sjukhus - Krav på att tjänsterna ska tillhandahållas i en viss kommun))

(2015/C 414/02)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Grupo Hospitalario Quirón SA

Motpart: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad

Domslut

Artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster utgör hinder för ett krav som det i det nationella målet, vilket formulerats som en teknisk specifikation i meddelanden om offentlig upphandling rörande tillhandahållande av sjukvårdstjänster, och enligt vilket den vård som avses av anbudsinfordran måste tillhandahållas av privata vårdinrättningar som ligger i en viss kommun, vilken kan vara en annan än de berörda vårdtagarnas hemkommun, eftersom detta krav innebär att anbudsgivare som inte kan tillhandahålla dessa tjänster i en sådan inrättning som ligger i denna kommun, men som uppfyller alla andra villkor i anbudsinfordran, per automatik utestängs från förfarandet.


(1)  EUT C 24, 25.1.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/3


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht – Tyskland) – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, tidigare BGW Marketing- & Management-Service GmbH mot Bodo Scholz

(Mål C-20/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Varumärken - Direktiv 2008/95/EG - Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder - Ordmärke - Samma bokstavsföljd som i ett äldre varumärke - Tillägg av en beskrivande ordkombination - Huruvida det föreligger en risk för förväxling))

(2015/C 414/03)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundespatentgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, tidigare BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Motpart: Bodo Scholz

Domslut

Artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att det, i fråga om varor och tjänster som är identiska eller av liknande slag, kan föreligga en risk att omsättningskretsen förväxlar ett äldre varumärke bestående av en bokstavsföljd, som har särskiljningsförmåga och som är det dominerande elementet i detta varumärke, vilket i sin tur har medelhög särskiljningsförmåga, och ett yngre varumärke som återger nämnda bokstavsföljd med tillägg av en beskrivande kombination av ord vilkas begynnelsebokstäver motsvarar nämnda bokstavsföljd, så att omsättningskretsen uppfattar den som en initialförkortning för denna ordkombination.


(1)  EUT C 129, 28.4.2014


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/3


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) – ”Sveda” UAB mot Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-126/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 168 - Avdragsrätt - Avdrag för ingående skatt på förvärv eller tillverkning av investeringsvaror - Naturstig som är direkt avsedd att användas kostnadsfritt av allmänheten - Användning av naturstigen som ett medel för att genomföra beskattade transaktioner))

(2015/C 414/04)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande:”Sveda” UAB

Motpart: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ytterligare deltagare i rättegången: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Domslut

Artikel 168 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas på så sätt att den, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet, ger en beskattningsbar person rätt att dra av ingående mervärdesskatt som betalats i samband med förvärv eller tillverkning av investeringsvaror, för en planerad ekonomisk verksamhet som är knuten till landsbygdsturism och rekreation, vilka dels är direkt avsedda att användas kostnadsfritt av allmänheten, dels kan göra det möjligt att genomföra beskattade transaktioner, om det fastställs att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan de kostnader som hänför sig till de ingående transaktionerna och en eller flera utgående transaktioner för vilka rätt till avdrag föreligger eller den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera på grundval av objektiva omständigheter.


(1)  EUT C 175, 10.6.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/4


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad – Bulgarien) – ”EasyPay” AD, ”Finance Engineering” AD mot Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Mål C-185/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Postgireringstjänster - Direktiv 97/67/EG - Tillämpningsområde - Nationella bestämmelser som ger exklusiva rättigheter att tillhandahålla postgireringstjänster - Statligt stöd - Ekonomisk verksamhet - Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse))

(2015/C 414/05)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande:”EasyPay” AD, ”Finance Engineering” AD

Motpart: Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Domslut

1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008, ska tolkas så, att en postgireringstjänst varigenom avsändaren – i förevarande fall staten – överför penningbelopp till mottagaren via den operatör som har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten inte omfattas av direktivets tillämpningsområde.

2)

Artikel 107.1 FEUF ska tolkas så, att för det fall att postgireringsverksamhet i samband med pensionsutbetalning anses vara ekonomisk verksamhet, är nämnda bestämmelse emellertid inte tillämplig på en medlemsstats beslut att bevilja ett företag, såsom det som är i fråga i det nationella målet, exklusiva rättigheter att ombesörja pensionsutbetalningen genom postgireringar, i den mån tjänsten utgör en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och ersättningen härför motsvarar vederlaget för de tjänster som företaget har tillhandahållit för att fullgöra sin skyldighet avseende allmännyttiga tjänster.


(1)  EUT C 194, 24.6.2014


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/5


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 oktober 2015 – AC-Treuhand AG mot Europeiska kommissionen

(Mål C-194/14 P) (1)

((Överklagande - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Europeiska marknaderna för värmestabilisatorer av tenn och ESBO/estrar - Artikel 81.1 EG - Tillämpningsområde - Konsultbolag som inte är verksamt på de relevanta marknaderna - Begreppen ”avtal mellan företag” och ”samordnade förfaranden” - Beräkning av böter - 2006 års riktlinjer för beräkning av böter - Obegränsad behörighet))

(2015/C 414/06)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: AC-Treuhand AG (ombud: C. Steinle, I. Bodenstein och C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek och R. Sauer)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

AC-Treuhand AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/5


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien – Österrike) – Thomas Cook Belgium NV mot Thurner Hotel GmbH

(Mål C-245/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EG) nr 1896/2006 - Europeiskt betalningsföreläggande - För sent bestridande - Artikel 20.2 - Ansökan om förnyad prövning av det europeiska betalningsföreläggandet - Invändning om bristande behörighet hos ursprungsdomstolen - Europeiskt betalningsföreläggande som utfärdats felaktigt med avseende på de villkor som fastställs i förordningen - Utfärdandet är inte ”uppenbart” felaktigt - ”Exceptionella” omständigheter föreligger inte))

(2015/C 414/07)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Handelsgericht Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thomas Cook Belgium NV

Motpart: Thurner Hotel GmbH

Domslut

Artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 936/2012 av den 4 oktober 2012, ska tolkas så, att den, under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet, utgör hinder mot att en svarande som delgetts ett europeiskt betalningsförläggande i enlighet med nämnda förordning har rätt att ansöka om förnyad prövning av detta betalningsförläggande under åberopande av att ursprungsdomstolen felaktigt har förklarat sig behörig med stöd av förment felaktiga uppgifter från sökanden i ansökningsformuläret för betalningsföreläggandet.


(1)  EUT C 303, 8.9.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/6


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen – Sverige) – Skatteverket mot David Hedqvist

(Mål C-264/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamt system för mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 2.1 c och 135.1 d – f - Tillhandahållande av tjänster mot ersättning - Transaktioner rörande växling av den virtuella valutan bitcoin till traditionella valutor - Undantag från skatteplikt))

(2015/C 414/08)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Skatteverket

Motpart: David Hedqvist

Domslut

1)

Artikel 2.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att transaktioner såsom de transaktioner som är aktuella i det nationella målet, som består av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt, vilka sker mot betalning av ett belopp som motsvarar den marginal som är skillnaden mellan det pris som den berörda aktören köper valutorna för och det pris denne säljer dem för till sina kunder, utgör tillhandahållanden av tjänster mot ersättning i den mening som avses i den bestämmelsen.

2)

Artikel 135.1 e i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att sådana tillhandahållanden av tjänster som de som är aktuella i det nationella målet, som består av växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt, vilka sker mot betalning av ett belopp som motsvarar den marginal som är skillnaden mellan det pris som den berörda aktören köper valutorna för och det pris denne säljer dem för till sina kunder, utgör transaktioner som är undantagna från mervärdesskatteplikt i den mening som avses i denna bestämmelse.

3)

Artikel 135.1 d och f i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att sådana tillhandahållanden av tjänster inte omfattas av dessa bestämmelsers tillämpningsområde.


(1)  EUT C 245, 28.7.2014


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/7


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek mot Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Mål C-277/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Mervärdesskatt - Sjätte mervärdesskattedirektivet - Avdragsrätt - Avslag - Försäljning som genomförts av en näringsidkare som betraktas som icke-existerande))

(2015/C 414/09)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek

Motpart: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Domslut

Bestämmelserna i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2002/38/EG av den 7 maj 2002 ska tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken en skattskyldig person inte får dra av den mervärdesskatt som ska betalas eller har betalats för varor som har levererats till denna, på grund av att fakturan har utfärdats av en näringsidkare som mot bakgrund av de kriterier som uppställs i nämnda lagstiftning ska betraktas som en icke-existerande näringsidkare och att det inte är möjligt att fastställa identiteten på den faktiska leverantören av varorna, såvida det inte visas, på grundval av objektiva kriterier och utan krav på att den skattskyldiga personen ska utföra kontroller som inte åligger vederbörande, att denna skattskyldiga person kände till eller borde ha känt till att nämnda leverans ingick i ett undandragande av mervärdesskatt, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.


(1)  EUT C 303, 8.9.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/7


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – New Media Online GmbH mot Bundeskommunikationssenat

(Mål C-347/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2010/13/EU - Begreppen ”program” och ”audiovisuell medietjänst” - Fastställande av en audiovisuell medietjänsts huvudsakliga syfte - Tjänstens jämförbarhet med tv-sändningar - Korta videor ingår i en avdelning på en nättidnings webbplats))

(2015/C 414/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: New Media Online GmbH

Motpart: Bundeskommunikationssenat

Domslut

1)

Begreppet ”program” i den mening som avses i artikel 1.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) ska tolkas så, att det inbegriper tillhandahållandet på en underdomän till en tidnings webbplats av korta videor vilka motsvarar korta utdrag ur lokalnyhetssändningar, sportsändningar eller underhållningssändningar.

2)

Artikel 1.1 a i i direktiv 2010/13 ska tolkas så, att bedömningen av det huvudsakliga syftet för en tjänst genom vilken videor tillhandahålls inom ramen för en tidnings nätupplaga ska inrikta sig på en undersökning av huruvida tjänsten i sig har ett innehåll och en funktion som är fristående i förhållande till innehållet och funktionen för den journalistiska verksamheten för den som driver den aktuella webbplatsen, och inte endast är ett komplement som är oskiljbart från denna verksamhet, särskilt på grund av kopplingarna mellan det audiovisuella utbudet och textutbudet. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att göra denna bedömning.


(1)  EUT C 329, 22.9.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/8


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen mot Tomislaw Trapkowski

(Mål C-378/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Social trygghet - Förordning (EG) nr 883/2004 - Artikel 67 - Förordning (EG) nr 987/2009 - Artikel 60.1 - Familjeförmåner vid skilsmässa - Begreppet berörd person - Lagstiftningen i en medlemsstat föreskriver att det är den förälder som barnet är bosatt hos som har rätt till familjeförmåner - Denna förälder är bosatt i en annan medlemsstat - Nämnda förälder har underlåtit att ansöka om familjeförmåner - Eventuell rätt för den andra föräldern att ansöka om dessa familjeförmåner))

(2015/C 414/11)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen

Motpart: Tomislaw Trapkowski

Domslut

1)

Artikel 60.1 andra meningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystem ska tolkas så, att den fiktion som stadgas i denna bestämmelse kan medföra att rätten till familjeförmåner kan tillkomma en person som inte är bosatt i den medlemsstat som ska utbetala dessa förmåner, när samtliga övriga villkor i nationell rätt för erhållande av nämnda förmåner är uppfyllda, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

2)

Artikel 60.1 tredje meningen i förordning nr 987/2009 ska tolkas så, att den inte innebär att föräldern till det barn för vilket familjeförmåner utgår och som är bosatt i den medlemsstat som ska utbetala dessa förmåner ska tillerkännas rätt till nämnda förmåner på grund av den omständigheten att den andra föräldern, som är bosatt i en annan medlemsstat, inte har lämnat in någon ansökan om familjeförmåner.


(1)  EUT C 10.11.2014


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/9


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana – Italien) – Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) mot Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

(Mål C-425/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling - Direktiv 2004/18/EG - Skäl till uteslutning från deltagande i ett anbudsförfarande - Upphandling som inte uppgår till tröskelvärdet för tillämpning av detta direktiv - Grundläggande regler i FEU-fördraget - Försäkran om att ett legalitetsprotokoll för bekämpandet av kriminell verksamhet ska iakttas - Uteslutning på grund av att någon sådan försäkran inte lämnats - Tillåtet - Proportionalitet))

(2015/C 414/12)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de ATI, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)

Motpart: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana

Ytterligare deltagare i rättegången: Icogen Srl

Domslut

De grundläggande reglerna och de allmänna principerna i fördraget, särskilt likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen, samt den därav följande skyldigheten att lämna insyn, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en bestämmelse i nationell rätt enligt vilken en upphandlande myndighet kan utesluta en anbudssökande eller en anbudsgivare från anbudsförfarandet för ett offentligt kontrakt på grund av att företaget inte tillsammans med anbudet gett in ett skriftligt godtagande av åtaganden och intyganden i ett legalitetsprotokoll, såsom det som är aktuellt i det nationella målet, vars syfte är att motverka infiltration av organiserad brottslighet på området för offentlig upphandling. I den mån det aktuella protokollet kräver att en anbudssökande eller en anbudsgivare ska intyga att vederbörande inte befinner sig i ett kontroll- eller delägarförhållande gentemot andra anbudssökande eller anbudsgivare, inte har ingått och inte kommer att ingå något avtal med andra deltagare i anbudsförfarandet och inte kommer att anlita andra företag som deltagit i detta förfarande för att utföra någon uppgift, får en underlåtelse att avge ett sådant intygande emellertid inte medföra att anbudssökanden eller anbudsgivaren automatiskt utesluts från detta förfarande.


(1)  EUT C 431, 1.12.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/10


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Gelderland – Nederländerna) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA mot VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

(Mål C-523/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Civilrättsligt samarbete - Förordning (EG) nr 44/2001 - Artikel 1 - Tillämpningsområde - Brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk - Artikel 27 - Litispendens - Talan väckt vid en domstol i en annan medlemsstat - Pågående förundersökning - Artikel 30 - Den tidpunkt när en talan ska anses ha väckts vid en domstol))

(2015/C 414/13)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Gelderland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA

Svarande: VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren

Domslut

1)

Artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att förordning nr 44/2001 är tillämplig på en brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk som har lämnats in till en undersökningsdomare, såvitt syftet med brottsanmälan är att erhålla ekonomisk ersättning för den skada som anmälaren gör gällande.

2)

Artikel 27.1 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att en talan ska anses ha väckts, i den mening som avses i den artikeln, när en brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk har lämnats in till en undersökningsdomstol, och detta även då förundersökningen ännu inte har avslutats.

3)

Artikel 30 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att när en person lämnar in en brottsanmälan med framställande av enskilt anspråk till en undersökningsdomstol genom ingivande av en handling som inte, enligt den tillämpliga nationella rätten, måste delges före ingivandet, ska talan anses har väckts vid den domstolen vid den tidpunkt då anmälan gavs in.


(1)  EUT C 34, 2.2.2015.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/11


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven kasatsionen sad (Bulgarien) – Vasilka Ivanova Gogova mot Ilia Dimitrov Iliev

(Mål C-215/15) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Civilrättsligt samarbete - Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Förordning (EG) nr 2201/2003 - Tillämpningsområde - Artikel 1.1 b - Tillerkännande, utövande, delegering, upphörande eller begränsande av föräldraansvar - Artikel 2 - Begreppet föräldraansvar - Tvist mellan föräldrarna angående deras barns resa och utfärdandet av pass för barnet - Avtal om domstols behörighet - Artikel 12 - Villkor - Godtagande av behörigheten för de domstolar vid vilka talan väckts - Svarandens utevaro - Svarandens ombud som utsetts av den domstol vid vilken talan väckts har inte bestritt domstolens behörighet))

(2015/C 414/14)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Vasilka Ivanova Gogova

Motpart: Ilia Dimitrov Iliev

Domslut

1)

En förälders talan om att en domstol ska meddela ett avgörande som kompenserar för avsaknaden av samtycke från den andra föräldern, till att deras barn reser utanför den medlemsstat där barnet har hemvist och till utfärdandet av pass för barnet, omfattas av det materiella tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, och detta även när det avgörande som meddelas med anledning av denna talan ska beaktas av myndigheterna i den medlemsstat i vilken barnet är medborgare, under det administrativa förfarande som avser utfärdande av passet.

2)

Artikel 12.3 b i förordning nr 2201/2003 ska tolkas så, att det inte kan anses att behörigheten för den domstol som ska pröva en talan rörande föräldraansvar har ”godtagits uttryckligen eller på något annat entydigt sätt av alla parter i förfarandet” enligt den bestämmelsen av det enda skälet att svarandens ombud, vilket utsetts av nämnda domstol på eget initiativ på grund av att det har varit omöjligt att delge svaranden stämningsansökan, inte har invänt att domstolen saknar behörighet.


(1)  EUT C 236, 20.7.2015.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Obvodní soud pro Prahu 6 (Republiken Tjeckien) den 26 juni 2015 – Marcela Pešková mot Travel Service a.s.

(Mål C-315/15)

(2015/C 414/15)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Obvodní soud pro Prahu 6

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Marcela Pešková, Jiří Peška

Svarande: Travel Service a.s.

Tolkningsfrågor

1.

Utgör en kollision mellan en fågel och ett flygplan en händelse, i den mening som avses i punkt 22 i domstolens dom av den 22 december 2008 i mål C-549/07, Wallentin-Hermann, EU:C:2008:771, (nedan kallad domen Wallentin-Hermann), eller extraordinära omständigheter, i den mening som avses i skäl 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 (1) av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (2) (nedan kallad förordningen)?

2.

Om en kollision mellan ett flygplan och en fågel utgör extraordinära omständigheter, i den mening som avses i skäl 14 i förordningen, kan förebyggande kontrollsystem kring framförallt flygplatser (såsom ljud för att avskräcka fåglar, samarbete med ornitologer, eliminering av områden där fåglar vanligtvis samlas eller flyger, användning av ljus i avskräckande syfte och så vidare) betraktas som rimliga åtgärder som ett lufttrafikföretag bör vidta för att undvika en sådan kollision? Vad utgör i så fall en händelse, i den mening som avses i punkt 22 i domen Wallentin-Hermann?

3.

Om en kollision mellan ett flygplan och en fågel utgör en händelse, i den mening som avses i punkt 22 i domen Wallentin-Hermann, kan en sådan kollision även anses utgöra en händelse, i den mening som avses i skäl 14 i förordningen och kan i så fall den uppsättning tekniska och administrativa åtgärder som ett lufttrafikföretag måste vidta efter en kollision mellan ett flygplan och en fågel, även när kollisionen inte resulterar i några skador på flygplanet, anses utgöra extraordinära omständigheter, i den mening som avses i skäl 14 i förordningen?

4.

Om den uppsättning tekniska och administrativa åtgärder som ett lufttrafikföretag vidtar efter en kollision mellan ett flygplan och en fågel, även när kollisionen inte resulterar i några skador på flygplanet, utgör extraordinära omständigheter, i den mening som avses i skäl 14 i förordningen, är det rimligt att kräva att lufttrafikföretaget vid planeringen av sina flygningar tar hänsyn till risken för att det kommer att bli nödvändigt att vidta sådana tekniska och administrativa åtgärder efter en kollision mellan ett flygplan och en fågel och låter detta avspeglas i flygtidtabellen?

5.

Hur ska lufttrafikföretagets skyldighet att betala kompensation, som anges i artikel 7 i förordningen, bedömas om förseningen inte enbart beror på administrativa och tekniska åtgärder som vidtas efter en kollision mellan ett flygplan och en fågel som inte orsakade några skador på flygplanet, utan i hög grad även beror på reparation av ett tekniskt problem som inte har något att göra med den kollisionen?


(1)  EUT L 46, s. 1.

(2)  EUT L 36, s. 5.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/13


Överklagande ingett den 13 juli 2015 av Louis Vuitton Malletier av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 21 april 2015 i mål T-359/12, Louis Vuitton Malletier mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Mål C-363/15 P)

(2015/C 414/16)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Louis Vuitton Malletier (ombud: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta, avvocati)

Övriga parter i målet: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal (andra avdelningen) den 21 april 2015 i mål T-359/12, som delgavs klaganden den 29 april 2015,

förplikta harmoniseringskontoret att ersätta klagandens rättegångskostnader, och

förplikta Nanu-Nanu att ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

1.

Louis Vuitton Malletier (nedan kallat Louis Vuitton eller klaganden) yrkar att domstolen upphäver den dom som meddelats av Europeiska unionens tribunal (andra avdelningen) den 21 april 2015 i mål T-359/12 (nedan kallad den överklagade domen), där tribunalen ogillade Louis Vuittons talan mot det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 4 maj 2012 i ärende R 1855/2011-1, varigenom överklagandenämnden hävde gemenskapsvarumärkesregistrering nr 370445 (figurmärke) på grund av att märket saknade särskiljningsförmåga.

2.

I överklagandet görs det gällande att tribunalen gjorde fel då den fann att artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (1) är tillämplig såvitt avser det omtvistade varumärket och att artikel 7.3 och artikel 52.2 i förordning nr 207/2009 inte är tillämpliga i ärendet.

3.

Tribunalen åsidosatte bevisbördereglerna i ogiltighetsförfaranden då tribunalen fastställde överklagandenämndens beslut att häva registreringen av det omtvistade varumärket på grund av att det saknar ursprunglig särskiljningsförmåga.

4.

Klaganden gör särskilt gällande att för att iaktta principen om att registrerade gemenskapsvarumärken presumeras vara giltiga och principen om fördelning av bevisbördan i ogiltighetsförfaranden, så borde tribunalen ha ogiltigförklarat det omtvistade beslutet på den grunden att Nanu-Nanu inte hade uppfyllt sin bevisbörda, då Nanu-Nanu inte styrkt vilken norm och sedvana som gällde i den relevanta branschen per den dag då registreringsansökan getts in och därför att det omtvistade varumärket inte avvek i betydande utsträckning från normen och sedvanan.

5.

I och med att tribunalen krävde bevis på att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga i var och en av Europeiska unionens medlemsstater, åsidosatte tribunalen EU-domstolens rättspraxis från Lindt-målet. I denna rättspraxis anges att det ”visserligen är riktigt att det … måste visas att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den del av unionen där det ursprungligen saknade särskiljningsförmåga. Det skulle emellertid vara orimligt att kräva att bevis för ett sådant förvärv ska läggas fram för varje enskild medlemsstat” (se dom av den 24 maj 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/harmoniseringskontoret, C-98/11 P, EU:C:2012:307, punkt 62).

6.

Klaganden anser särskilt att om tribunalen hade tillämpat EU-domstolens dom i Lindt-målet på ett korrekt sätt, hade den kommit fram till att det omtvistade varumärket förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning och följaktligen ogiltigförklarat överklagandenämndens beslut i det avseendet.

7.

Mot denna bakgrund yrkar klaganden att domstolen upphäver den överklagade domen och förpliktar harmoniseringskontoret och Nanu-Nanu att ersätta klagandens rättegångskostnader.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/14


Överklagande ingett den 13 juli 2015 av n av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 21 april 2015i mål T-360/12, Louis Vuitton Malletier mot kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller) och Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Mål C-364/15)

(2015/C 414/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Louis Vuitton Malletier (ombud: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parrotta, advokater)

Övrig part i målet: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller) och Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkenartikel & Co. KG

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddeelades av Europeiska unionens tribunal(andra avdelningen) den 21 april 2015 i mål T-360/12 och som delgavs klaganden den 29 april 2015,

förplikta kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller) att ersätta klagandens kostnader för detta mål, och

förplikta Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkenartikel & Co. KG att ersätta klagandens kostnader för detta mål.

Grunder och huvudargument

1.

Louis Vuitton Malletier (nedan kallad Louis Vuitton eller klaganden) yrkar att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal (andra avdelningen) den 21 april 2015 i mål T-360/12 (nedan kallad den överklagande domen) i vilken tribunalen ogillade den talan som Lois Vuitton hade väckt mot det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller) den 16 maj 2012 i ärende R-1854/2011-1 varvid varumärkesregistering nr 658751 (figurmärke) ogiltigförklarades i sin helhet på grund av att det saknade särskiljningsförmåga.

2.

Klaganden önskar visa att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fann att artikel 7.1 b i varumärkesförordningen (1) är tillämplig med avseende på det omtvistade varumärket.

3.

Tribunalen åsidosatte reglerna om bevisbörda vid talan om ogiltigförklaring då den fastställde överklagandenämndens avgörande i vilket registreringen av det omtvistade varumärket hade ogiltigförklarats på grund av bristande särskiljningsförmåga.

4.

Klaganden gör särskilt gällande att tribunalen för att leva upp till principerna om att det råder presumtion för att varumärkesregistreringar är giltiga och om fördelning av bevisbördan vid talan om ogiltigförklaring skulle ha ändrat det angripna beslutet på den grunden att Nanu-Nana inte hade uppfyllt sin bevisbörda, eftersom sistnämnda företag inte kunde visa vad som hade varit norm och sedvana i den relevanta branschen vid tidpunkten för ansökan om registrering av det angripna varumärket och att det angripona varumärket därför inte väsentligt avvek från dessa.

5.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan yrkar klaganden att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta både harmoniseringskontoret och Nanu-Nana att ersätta klagandens kostnader för detta mål.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 1)


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/15


Överklagande ingett den 12 augusti 2015 av Pensa Pharma SA av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 juni 2015 i mål T-544/12, Pensa Pharma SA mot kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

(Mål C-442/15)

(2015/C 414/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Pensa Pharma, SA (ombud: advokaterna R. Kunze och G. Würtenberger)

Övriga parter i målet: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara den dom som tribunalen meddelade den 3 juni 2015 i de förenade målen T-544/12 och T-546/12,

bifalla Pensa Pharma S.A.:s talan om ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut i ärendena R-1883/2011-5 och R-1884/2011-S, och

förplikta kontoret och övriga parter att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.

Klaganden hävdar att tribunalen gjorde sig skyldig till en allvarlig felaktig rättstillämpning när den tillbakavisade klagandens påståenden om att de argument som hade framförts under förhandlingen vid tribunalen kunde prövas i sak eftersom de inte rörde sig om några nya argument utan att det endast var fråga om att utveckla de rättsliga argument som redan hade framfört vid överklagandenämnden och vid tribunalen.

2.

Dessutom underlät tribunalen att beakta att överklagandenämnden hade underlåtit att ange skälen till varför den fastställde annulleringsenhetens beslut att bifalla svarandens ansökan om ogiltighetsförklaring i de förenade förfarandena, som ursprungligen bestod av fyra separata ansökningar, och att ålägga klaganden att ersätta kostnaderna för samtliga av dessa fyra förfaranden vid harmoniseringskontoret, trots att båda de förenade besluten uteslutande var grundade på rättigheter som åberopats och/eller innehas av en av de två sökandena.

3.

Dessutom är den överklagade domen från tribunalen grundad på en missuppfattning av fakta och bevisning, samt en missuppfattning och en missbedömning av tribunalens jurisdiktion, såtillvida att tribunalen gjort en felaktig bedömning av tillgängliga fakta och en felaktig tillämpning av gällande rätt inom ramen för den andra grunden, det vill säga den som avsåg ett åsidosättande av artikel 8 i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (1) (nedan kallad varumärkesförordningen). Om tribunalen hade följt de grundläggande rättsprinciperna, inklusive principen om rätt till en rättvis rättegång och rätten till en motivering av ett beslut, borde den ha bifallit talan. För detta talar även att tribunalen bekräftade överklagandenämndens beslut med full kännedom om att grunden för dessa beslut, det vill säga förekomsten av ett nationellt varumärke registrerat i Benelux och i Frankrike, vid tiden för fattandet av det beslut som överklagats till tribunalen, varken var styrkt eller hade åberopats av svaranden. Således åsidosatte tribunalen artikel 8.1 liksom artikel 53.1 i varumärkesförordningen genom att tillämpa felaktiga rättsliga kriterier vid fastställandet att klagandens varumärkesregistreringar skulle förklaras vara ogiltiga på grund av det äldre varumärket som hade registerats i Benelux och i Frankrike.

4.

De fel som har begått är såväl processuella som materiella. Klaganden kommer således först att åskådliggöra tribunalens underlåtenhet att tillåta de argument som framfördes under förhandlingen, och därefter ange skälen till varför tribunalen borde ha dragit slutsatsen att den andra grunden som åberopades i målet vid tribunalen skulle bifallas, med hänsyn till åsidosättandet av erkända principer om god rättskipning och mot bakgrund av de föreliggande omständigheterna.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 11 september 2015 – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA mot Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

(Mål C-485/15)

(2015/C 414/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA

Motpart: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA

Tolkningsfråga

Utgör principerna i fördraget om Europeiska unionen, det vill säga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, insyn, offentlighet och konkurrens, hinder för nationella bestämmelser såsom artikel 10 i lag nr 537/93, jämförd med artiklarna 6, 7, 8 och 17 i ministerdekret nr 521/97, artikel 17 i lagdekret nr 67/97, artikel 3.2 i lagstiftningsdekret nr 96/2005, artikel 11 i lagdekret nr 216/2011 och artikel 6 i lagdekret nr 78/2010, i den mån nämnda bestämmelser medger att tilldelning av en 40-årig koncession för total flygplatsdrift kan undantas från ett offentligt upphandlingsförfarande?


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 21 september 2015 – Tommy Hilfiger Licensing LLC m.fl. mot DELTA CENTER a.s.

(Mål C-494/15)

(2015/C 414/20)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší soud České republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading B.V., RADO Uhren AG, Facton Kft., Lacoste S.A., Burberry Limited

Motpart: DELTA CENTER a.s.

Tolkningsfrågor

1)

Utgör en person som hyr plats på en marknad och som tillhandahåller enskilda marknadsförsäljare stånd och torgplatser på vilka stånd kan ställas upp, en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG (1) av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter?

2)

Är det möjligt att mot en person som hyr plats på en marknad och som tillhandahåller enskilda marknadsförsäljare stånd och torgplatser på vilka stånd kan ställas upp, vidta åtgärder enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, under samma villkor som de som fastställdes av EU-domstolen i domen av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L’Oréal m.fl. mot eBay m.fl., som rörde vidtagandet av åtgärder mot personer som driver en elektronisk marknadsplats?


(1)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litauen) den 22 september 2015 – W och V mot X

(Mål C-499/15)

(2015/C 414/21)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: W och V

Svarande: X

Tolkningsfråga

Vilken medlemsstats domstolar, det vill säga Republiken Litauens eller Konungariket Nederländernas, har – enligt artiklarna 8–14 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (1) av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 – behörighet att med avseende på minderårige V, som har hemvist i Konungariket Nederländerna pröva ansökan om ändring av vistelseort, av storleken av underhållet till barnet och av villkoren för umgänget med honom?


(1)  EUT L 338, 2003, s. 1.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/18


Överklagande ingett den 22 september 2015 av Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 15 juli 2015 i mål T-24/13, Cactus S.A. mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller)

(Mål C-501/15 P)

(2015/C 414/22)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Övrig part i målet: Cactus S.A.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet,

upphäva den överklagade domen, och

förplikta Cactus S.A. att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt ”IP Translator”-domen kan angivandet av en klassrubrik täcka alla de varor och tjänster som anges i den alfabetiska förteckningen för klassen. Detta kan emellertid inte innebära att angivandet kan anses innebära en ansökan för samtliga varor och tjänster i en viss klass. Tribunalen gjorde en felaktig tillämpning av ”IP Translator”-domen och åsidosatte artikel 28 i förordning nr 207/2009 (1) och regel 2 i förordning nr 2868/95 genom att anse att klassrubriken för klass 35 kan anses täcka alla tjänster i den klassen. Eftersom varken detaljförsäljningstjänster som sådana eller tjänsterna ”detaljförsäljning av naturliga plantor och blommor, fröer; färska frukter och grönsaker” återfinns i den alfabetiska förteckningen för klass 35, är de äldre gemenskapsvarumärkena inte skyddade vad avser dessa tjänster. Kravet på att ange de varor eller varuslag som detaljförsäljningstjänsterna avser, vilket gäller för alla varumärken inklusive dem som blivit föremål för en ansökan före ”Praktiker”-domen, utgör vidare hinder mot tribunalens slutsats att det abstrakta angivandet av klassrubriken för klass 35 avser detaljförsäljningstjänster avseende alla möjliga varor.

Bedömningen att blotta användningen av den stiliserade kaktusen inte påverkar särskiljningsförmågan hos det äldre figurmärket, i den mening som avses i artikel 15.1 a i förordning nr 207/2009, är felaktig i fyra avseenden. I och med att tribunalen gjorde sin bedömning endast på grundval av den semantiska överensstämmelsen mellan logotypen och ordelementet, underlät tribunalen att pröva i vilken utsträckning som ordelementet Cactus hade särskiljningsförmåga och av betydelse för det äldre sammansatta varumärket. Tribunalen underlät att beakta de visuella och (möjliga) fonetiska skillnaderna mellan logotypen och det sammansatta varumärket, och tribunalen gjorde därmed fel då den till grund för sin bedömning lade den omständigheten att allmänheten i Luxemburg sedan tidigare haft kännedom om det äldre sammansatta varumärket, och tribunalen underlät därvid att beakta hur allmänheten i Europa som helhet uppfattar märket.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Spanien) den 23 september 2015 – Ramón Margarit Panicello mot Pilar Hernández Martínez

(Mål C-503/15)

(2015/C 414/23)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Ramón Margarit Panicello

Svarande: Pilar Hernández Martínez

 

1)

Utgör artikel 47 i Europeiska unionens stadga (1) om de grundläggande rättigheterna hinder för artiklarna 34, 35, 207.2, 207.3 och 207.4 i lag 1/2000, vilka innehåller bestämmelser om det administrativa förfarande varigenom advokater och sakförare kan få sina arvodesanspråk fastställda och exigibla (jura de cuentas), mot bakgrund av att de förhindrar möjligheten till domstolsprövning? Om frågan ska besvaras jakande:

Är en domstolstjänsteman (Secretario Judicial) inom ramen för det förfarande som föreskrivs i artiklarna 34 och 35 i lag 1/2000 en ”domstol” i den mening som avses i artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

2)

Utgör artiklarna 6.1 och 7.2 i direktiv [93/13/EEG (2)] och artiklarna 6.1.d, 11 och 12 i direktiv 2005/29/EG (3) hinder för artiklarna 34 och 35 i lag 1/2000, mot bakgrund av att dessa förhindrar en prövning ex officio av eventuella oskäliga avtalsvillkor eller otillbörliga affärsmetoder i de avtal som ingåtts mellan advokater och fysiska personer som handlar för ändamål som faller utanför sin näring eller sitt yrke?

3)

Utgör artiklarna 6.1, 7.2 och [punkt 1 q i bilagan] i direktiv [93/13/EEG] hinder för artiklarna 34 och 35 i lag 1/2000, mot bakgrund av att dessa förhindrar bevisupptagning i det administrativa förfarande varigenom advokater och sakförare kan få sina arvodesanspråk fastställda och exigibla (jura de cuentas) vid prövningen av frågan?


(1)  EGT C 364, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, s. 22)


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van Koophandel Gent (Belgien) den 24 september 2015 – Agro Foreign Trade & Agency Ltd mot Petersime NV

(Mål C-507/15)

(2015/C 414/24)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van Koophandel Gent

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Svarande: Petersime NV

Tolkningsfråga

Är den belgiska handelsagenturlagen, som införlivar handelsagenturdirektivet (1) i belgisk nationell rätt, förenlig med detta direktiv och/eller bestämmelserna i associeringsavtalet, vars syfte uttryckligen är att Turkiet ska bli medlem i Europeiska unionen och/eller avtalen mellan Turkiet och Europeiska unionen om upphävande av begränsningar för den fria rörligheten för tjänster dem emellan, då den belgiska handelsagenturlagen föreskriver att lagen enbart ska tillämpas på handelsagenter som har sin huvudetablering i Belgien, men inte ska tillämpas när en agenturgivare (huvudman) som är etablerad i Belgien och en agent som är etablerad i Turkiet uttryckligen har gjort ett lagval till förmån för belgisk rätt?


(1)  Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagstiftning om självständiga handelsagenter (EGT L 382, s. 17).


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 25 september 2015 – i ett förvaltningsrättsligt mål avseendeUAB ”Agrodetalė”, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

(Mål C-513/15)

(2015/C 414/25)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Berörda parter: UAB ”Agrodetalė”, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Tolkningsfrågor

1)

Är bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG (1) av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG tillämpliga på leverans och registrering av begagnade fordon till unionen som har tillverkats utanför unionen eller kan medlemsstaterna utfärda särskilda nationella bestämmelser om registreringen av sådana fordon i medlemsstaten och uppställa krav för sådan registrering (exempelvis att kraven i direktiv 2003/37/EG ska vara uppfyllda)?

2)

Ska artikel 23.1 b)i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, jämförd med artikel 2 q i samma direktiv tolkas så, att den föreskriver att bestämmelserna i direktivet är tillämpliga på maskiner i kategorierna T1, T2 och T3 som har tillverkats efter den 1 juli 2009?


(1)  EUT L 171, s. 1.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av la cour du travail de Bruxelles (Belgien) den 28 september 2015 – Ville de Nivelles mot Rudy Matzak

(Mål C-518/15)

(2015/C 414/26)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour du travail de Bruxelles

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Ville de Nivelles

Svarande: Rudy Matzak

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 17.3 c iii i direktiv 2003/88 om arbetstidens förläggning (1) i vissa avseenden tolkas så, att medlemsstaterna får undanta vissa kategorier av brandmän som anställts av det allmänna brandförsvaret från samtliga bestämmelser som säkerställer införlivandet av detta direktiv, inbegripet de bestämmelser som definierar arbetstid och raster?

2)

Ska direktiv 2003/88 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, i den mån det enbart anses innehålla minimibestämmelser, tolkas så, att det inte utgör hinder för den nationella lagstiftaren att behålla eller anta en mindre restriktiv definition av begreppet arbetstid?

3)

Ska artikel 2 i direktiv 2003/88 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden – som innehåller definitioner av de huvudsakliga begrepp som används i direktivet, däribland begreppen arbetstid och raster – med beaktande av artikel 153.5 FEUF och de syften som eftersträvas med direktivet, tolkas så, att denna artikel inte är tillämplig på begreppet arbetstid som ligger till grund för fastställandet av ersättning för jourtjänstgöring i hemmet?

4)

Utgör direktiv 2003/88 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden hinder för att jourtjänstgöringstid i hemmet anses utgöra arbetstid när de krav som åvilar arbetstagaren under jourtjänstgöringen (som skyldigheten att inställa sig inom åtta minuter från arbetsgivarens telefonsamtal) i väsentlig mån inskränker möjligheterna till andra aktiviteter, trots att jourtjänstgöringen genomförs i arbetstagarens hem?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, s. 9).


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bergamo (Italien) den 1 oktober 2015 – brottmål mot Menci Luca

(Mål C-524/15)

(2015/C 414/27)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bergamo

Part i målet vid den nationella domstolen

Menci Luca

Tolkningsfråga

Ska artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförd med artikel 4 i sjunde tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och praxis rörande sistnämnda artikel från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, tolkas så, att den utgör hinder för att genomföra ett straffrättsligt förfarande som rör en gärning (underlåtenhet att betala in mervärdesskatt) för vilken samma person har ålagts en slutgiltig administrativ sanktion?


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Álava (Spanien) den 5 oktober 2015 – Laboral Kutxa mot Esmeralda Martínez Quesada

(Mål C-525/15)

(2015/C 414/28)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Álava

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Laboral Kutxa

Motpart: Esmeralda Martínez Quesada

Tolkningsfråga

Är det förenligt med principen att oskäliga avtalsvillkor inte är bindande i artikel 6.1 i rådets direktiv 93/13/EEG (1) av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal att begränsa verkan av ogiltigheten för en oskälig klausul, så att återbetalning endast ska ske av belopp som har uppburits felaktigen från och med ett visst datum, i stället för från och med den tidpunkt då den oskäliga och ogiltiga klausulen började tillämpas?


(1)  EUT L 95, s. 29.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 8 oktober 2015 – Melitta France SAS m.fl. mot Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Mål C-530/15)

(2015/C 414/29)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Klagande: Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Lucart France, Paul Hartmann AG, SCA Hygiène Products, SCA Tissue France, Group’Hygiène syndicat professionnel

Motpart: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Tolkningsfrågor

Europeiska unionens domstol ombeds att besvara frågan huruvida kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 (1) – genom att ”papphylsor” (rullar, tuber och cylindrar) runt vilka böjligt material har virats, såsom papper, plastfolie, och som säljs till konsumenter, inkluderas bland exemplen på förpackningar – åsidosätter det förpackningsbegrepp som anges i artikel 3 i direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 (2) och det innebär ett överskridande av de genomförandebefogenheter som kommissionen har.


(1)  Kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, s. 10; svensk specialutgåva, område 15, volym 13, s. 266).


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/23


Talan väckt den 23 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Irland

(Mål T-552/15)

(2015/C 414/30)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Wasmeier, J. Tomkin)

Svarande: Irland

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genom att ta ut hela registreringsavgiften när en person med hemvist i Irland registrerar ett motorfordon som hyrts eller leasats i en annan medlemsstat, utan att beakta användningens längd, när fordonet varken är avsett att användas permanent i huvudsakligen Irland eller faktiskt används på detta sätt, och genom att uppställa sådana villkor för avgiftens återbetalning som går utöver det som är absolut nödvändigt och proportionerligt, och

förplikta Irland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Aktuell nationell lagstiftning

Irlands finanslag från år 1992 (i dess ändrade lydelse) föreskriver att en avgift ska tas ut för registrering av motorfordon som införs i landet. De som importerar fordon ska enligt den lagen betala hela avgiften för permanent registrering när fordonet registreras. Kravet gäller alla importerade bilar oberoende av hur länge bilarna är avsedda att användas eller hur länge de faktiskt har använts i landet. Kravet omfattar även bilar som hyrs eller leasas i utlandet för en viss begränsad tid. Även om irländska myndigheter har infört möjligheten att få den överskjutande avgiften återbetald, kan en sådan återbetalning göras endast efter en kontroll och export av det aktuella fordonet. Det finns ingen bestämmelse om att ränta ska utgå på den överskjutande avgift som innehållits, och en administrationsavgift på 500 euro tas ut i samband med återbetalningsförfarandet.

Huvudargument

Kommissionen anser att Irlands avgiftssystem för registrering av motorfordon medför ett oproportionerligt betalningsflöde och en oproportionerlig finansiell börda för de som är bosatta i Irland och som avser att importera hyrda eller leasade bilar under en viss begränsad tid. Kommissionen menar att de aktuella nationella bestämmelserna gör det betydligt svårare och dyrare att hyra och leasa bilar i andra medlemsstater än att hyra eller leasa bilar hos företag som är etablerade i Irland. Kommissionen gör gällande att Irlands registreringsavgift för fordon kan hindra tillhandahållandet och anlitandet av uthyrnings- och leasingtjänster, att den är oproportionerlig och således i strid med artikel 56 FEUF.


Tribunalen

14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/25


Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Oil Turbo Compressor mot rådet

(Mål T-552/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Tidsfrist för väckande av talan - Talan har väckts för sent - Avvisning - Begäran om skadestånd - Avvisning))

(2015/C 414/31)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) (Teheran, Iran) (ombud: advokaten K. Kleinschmidt)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och J.-P. Hix)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1245/2011 av den 1 december 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 319, s. 11), och rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1), i den mån som sökanden berörs av dessa förordningar, dels om skadestånd.

Domslut

1)

Talan avvisas.

2)

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) ska bära sina egna rättegångskostnader och härutöver även ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Europeiska unionens råd.


(1)  EUT C 359, 7.12.2013.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/25


Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Calida mot harmoniseringskontoret – Quanzhou Green Garments (dadida)

(Mål T-597/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Figurmärket dadida - Det äldre gemenskapsordmärket CALIDA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning(EG) nr 207/2009))

(2015/C 414/32)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Calida Holding AG (Sursee, Schweiz) (ombud: advokaterna R. Kaase och H. Dirksmeier)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: I. Harrington)

Motpart vid överklagandenämnden: Quanzhou Green Garments Co. Ltd (Quanzhou, Kina)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut R 1190/2012-4, som meddelats av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 16 september 2013, avseende ett annuleringsförfarande mellan Calida Holding AG och Quanzhou Green Garments Co. Ltd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Calida Holding AG ska ersätta rätegångskostnaderna.


(1)  EUT C 24, 25.1.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/26


Tribunalens dom av den 23 oktober 2014 – TrekStor mot harmoniseringskontoret – MSI Technology (MovieStation)

(Mål T-636/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket MovieStation - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 52 i förordning nr 207/2009))

(2015/C 414/33)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: TrekStor Ltd (Hongkong, Kina) (ombud: advokaterna O. Spieker och M. Alber)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: G. Schneider och A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: MSI Technology GmbH (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten M. Lieb)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 24 september 2013 (ärende R 1914/2012-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan TrekStor Ltd och MSI Technology GmbH.

Domslut

1)

Talan ogillas

2)

TrekStor Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret).

3)

MSI Technology GmbH ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 39, 8.2.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/27


Tribunalens beslut av den 23 oktober 2015 – TrekStor mot harmoniseringskontoret (SmartTV Station)

(Mål T-649/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SmartTV Station - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009))

(2015/C 414/34)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: TrekStor (Hongkong, Kina) (ombud: advokaterna O. Spieker et M. Alber)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: inledningsvis M. Fischer, därefter G. Schneider och A. Schifko)

Saken

Talan mot det beslut som harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd meddelade den 1 oktober 2013 i ärende R 128/2013-4, angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SmartTV Station.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

TrekStor Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret).


(1)  EUT C 39, 8.2.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/27


Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Vimeo mot harmoniseringskontoret – PT Comunicações (VIMEO)

(Mål T-96/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VIMEO - Äldre gemenskapsfigurmärket meo - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Varumärkena har inte samexisterat - Risk för förväxling))

(2015/C 414/35)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Vimeo LLC (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: A. Poulter och M. Macdonald, solicitors)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: P. Bullock och N. Bambara)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: PT Comunicações, SA (Lissabon, Portugal)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 27 november 2013 (ärende R 1092/2013-2), om ett invändningsförfarande mellan PT Comunicações, SA och Vimeo LLC.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Vimeo LLC ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/28


Tribunalens dom av den 22 oktober 2015 – rådet mot Simpson

(Mål T-130/14 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Avancemang i lönegrad - Placering i lönegrad - Beslut att inte befordra den berörde till lönegrad AD 9 efter det att han klarat av ett allmänt uttagningsprov avseende lönegrad AD 9 - Missuppfattning av bevisning))

(2015/C 414/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Bauer och A. Bisch, därefter M. Bauer och E. Rebasti)

Övrig part i målet: Erik Simpson (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Saken

Överklagande av den dom som meddelats av Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) den 12 december 2013, Simpson/rådet (F-142/11, REUP, EU:F:2013:201), varvid överklagandet avser delvis upphävande av nämnda dom.

Domslut

1)

Den dom som meddelats av Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) den 12 december 2013, Simpson/rådet (F-142/11, REUP, EU:F:2013:201) upphävs, i den del personaldomstolen ogiltigförklarade det beslut genom vilket Europeiska unionens råd avslog Erik Simpsons ansökan om avancemang till lönegrad AD 9 vilken han grundat på att han klarat av uttagningsprovet EPSO/AD/113/07 och i den del personaldomstolen förpliktade rådet att ersätta samtliga rättegångskostnader (punkterna 1 och 3 i domslutet)

2)

Målet återförvisas till personaldomstolen.

3)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/29


Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – I Castellani mot harmoniseringskontoret – Chomarat (Återgivning av en cirkel)

(Mål T-137/14) (1)

((”Gemenskapsvarumärke - Upphävandeförfarande - Figurmärke som återger en cirkel - Verkligt bruk av varumärket - Användningens betydelse - Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Form som skiljer sig åt genom beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan - Rätten till försvar - Artikel 75 i förordning nr 207/2009”))

(2015/C 414/37)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: I Castellani Srl (Meldola, Italien) (ombud: advokaterna M. Caramelli, F. Boscariol de Roberto, I. Gatto och D. Martucci)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: M. Rajh och A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Compagnie Chomarat (Paris, Frankrike)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 13 december 2013 (ärende R 1001/2012-2), om ett upphävandeförfarande mellan Compagnie Chomarat och I Castellani Srl.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

I Castellani Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/29


Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Hansen mot harmoniseringskontoret (WIN365)

(Mål T-264/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket WIN365 - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 414/38)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Robert Hansen (München, Tyskland) (ombud: advokaten M. Pütz-Poulalion)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: A. Schifko)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 20 februari 2014 (ärende R 908/2013-4) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet WIN365 som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Robert Hansen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 194, 24.6.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/30


Tribunalens dom av den 22 oktober 2015 – Volkswagen mot harmoniseringskontoret

(Mål T-431/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CHOICE - Varumärket utgör en reklamslogan - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 414/39)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Volkswagen (Wolfsburg, Tyskland) (ombud: advokaten U. Sander)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: M. Fischer)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller) (ärende R 2019/2013-1) angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CHOICE.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Volkswagen AG X ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 282, 25.8.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/31


Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Bonney mot harmoniseringskontoret – Bruno (ATHEIST)

(Mål T-714/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ATHEIST - Det äldre nationella ordmärket athé - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b och 8.2 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 414/40)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: David Bonney (London, Förenade kungariket) (ombud: D. Farnsworth, solicitor)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: inledningsvis L. Rampini, därefter D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Vanessa Bruno (Paris, Frankrike)

Saken

Talan mot det beslut som harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd fattade den 5 augusti 2015 (mål R 803/2013-4) om ett invändningsförfarande mellan Vanessa Bruno och David Bonney.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

David Bonney ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har förorsakats Kontoret för harmonisering inom den inre marknadens (varumärken, mönster och modeller).


(1)  EUT C 431, 1.12.2014.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/31


Tribunalens dom av den 23 oktober 2015 – Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung mot harmoniseringskontoret (Cottonfeel)

(Mål T-822/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Cottonfeel - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 414/41)

Rättegångsspråk: tyska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH (Gerolstein-Müllenborn, Tyskland) (ombud: advokat M. Straub)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: S. Hanne)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret du 2 oktober 2014 (ärende R 2579/2013-1), om en ansökan om registrering av ordmärket Cottonfeel som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung GmbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret).


(1)  EUT C 46, 9.2.2015.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/32


Överklagande ingett den 28 september 2015 av LM av det beslut som personaldomstolen meddelade den 14 juli 2015 i mål F-109/14 LM mot kommissionen

(Mål T-560/15)

(2015/C 414/42)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: LM (Ispra, Italien) (ombud: advokaten L. Ribolzi)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva det överklagade beslutet.

Grunder och huvudargument

Klaganden har yrkat att tribunalen ska upphäva det beslut som personaldomstolen meddelade den 14 juli 2015 i mål F-109/14, genom vilket personaldomstolen ogillade klagandens talan, eftersom det var uppenbart att den var ogrundad. I sin talan hade klaganden yrkat att personaldomstolen skulle förplikta kommissionen att till henne utbetala efterlevandepension med ett belopp som motsvarade 35 procent av den ålderspension som hennes före detta make uppbar vid tidpunkten för sitt frånfälle.

Till stöd för sitt överklagande gör klaganden gällande att personaldomstolen inte prövade hennes yrkande om höjning av pensionsbeloppet i överensstämmelse med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Lissabonfördraget vilket erkänner och iakttar äldre personers rätt till ett värdigt och självständigt liv och rätten att delta i det sociala och kulturella livet.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/33


Överklagande ingett den 30 september 2015 – Azur Space Solar Power mot harmoniseringskontoret (återgivning av en solcell)

(Mål T-578/15)

(2015/C 414/43)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Azur Space Solar Power GmbH (Heilbronn, Tyskland) (ombud: advokat J. Nicodemus)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av gemenskapsfigurmärke (återgivning av en solcell) – Registreringsansökan nr 1 201 973

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 27 juli 2015 i ärende R 2780/2014-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b förordning nr 207/2009.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/33


Överklagande ingett den 5 oktober 2015 – Monster Energy mot harmoniseringskontoret (återgivning av ett fredsmärke)

(Mål T-583/15)

(2015/C 414/44)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Monster Energy Company (Corona, Förenta staterna) (ombud: P. Brownlow, Solicitor)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke (återgivning av ett fredsmärke) – Registreringsansökan nr 11 363 611

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 17 juli 2015 i ärende R 2788/2014-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet,

återförvisa ärendet till andra överklagandenämnden för att denna ska pröva klagandens ansökan om återställande av försutten tid i förhållande till det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringskontorets den 11 december 2013 i ärende R 1285/2013-1, samt

förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artiklarna 58, 65.5, 75, 81.1 och 81.4 i förordning nr 207/2009,

Åsidosättande av regel 65 i förordning nr 2868/95.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/34


Talan väckt den 12 oktober 2015 – Onix Asigurări mot Eiopa

(Mål T-590/15)

(2015/C 414/45)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Onix Asigurări SA (Bukarest, Rumänien) (ombud: advokaten M. Vladu)

Svarande: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att svaranden har underlåtit att vidta åtgärder, genom att inte fatta beslut avseende den felaktiga tillämpning som Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (den italienska övervakningsmyndigheten på försäkringsområdet) gjort sig skyldig till vad gäller bestämmelserna i artikel 40.6 i rådets direktiv 92/49/EEG,

i andra hand, ogiltigförklara överklagandekommissionens beslut BOA 2015 001, av den 3 augusti 2015, och presidentens beslut EIOPA-14-267, av den 6 juni 2014, som fastställts genom ställningstagande EIOPA-14-653, av den 24 november 2014, och

fastställa att svaranden har orsakat sökanden skada genom att inte anta ett sådant beslut som avses i punkt 1 ovan, och genom att anta de beslut som avses i punkt 2 ovan.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1049/2010

Svaranden har rättsstridit underlåtit att anta ett beslut avseende huruvida det kan anses välgrundat eller lämpligt att starta en utredning.

Presidentens beslut EIOPA-14-267, av den 6 juni 2014, har antagits i strid med kraven i artikel 39.1, 39.2 och 39.3 i förordningen.

Skälen till presidentens beslut EIOPA-14-267, av den 6 juni 2014 saknar anknytning till frågan huruvida det kan anses lämpligt att starta en utredning och avser i verkligheten överväganden avseende de processuella medel som står sökanden till buds mot de italienska nationella myndigheternas beslut.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av en väsentlig formalitet i samband med överklagandekommissionens beslut BOA 2015 001, av den 3 augusti 2015, och presidentens beslut EIOPA-14-267, av den 6 juni 2014

Överklagandekommissionens har dels antagit sitt beslut utan att pröva huruvida presidentens beslut EIOPA-14-267, av den 6 juni 2014, var lagligt eller välgrundat, dels dragit sin slutsats utan att pröva samtliga omständigheter i ärendet.

Presidentens beslut EIOPA-14-267, av den 6 juni 2014, har antagits i strid med kraven i artikel 39.1, 39.2 och 39.3 i förordningen och utan motivering, åtminstone vad gäller de väsentliga omständigheter som ska prövas.

3.

Tredje grunden: Svaranden har direkt och avsiktligt orsakat sökanden materiell skada och skada på sökandens anseende (minskad omsättning och vinst samt negativ inverkan på sökandens anseende) genom att anta ovannämnda beslut, vilka ska ogiltigförklaras.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/35


Överklagande ingett den 12 oktober 2015 – Novartis mot harmoniseringskontoret – SK Chemicals (återgivning av ett plåster)

(Mål T-592/15)

(2015/C 414/46)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Novartis AG (Basel, Schweiz) (ombud: advokaten M. Douglas)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Motpart vid överklagandenämnden: SK Chemicals GmbH (Eschborn, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke (återgivning av ett plåster) – Registreringsansökan nr 11 293 362

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 7 augusti 2015 i ärende R 2342/2014-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 e ii) i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av principen om en rättvis prövning vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/36


Överklagande ingett den 14 oktober 2015 – The Art Company B & S mot harmoniseringskontoret – G Star Raw (THE ART OF RAW)

(Mål T-593/15)

(2015/C 414/47)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: The Art Company B & S, SA (Quel, Spanien) (ombud: advokaterna J. Villamor Muguerza och L. Sánchez Calderón)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Motpart vid överklagandenämnden: G-Star Raw CV (Amsterdam, Nederländerna)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”THE ART OF RAW” – Registreringsansökan nr 11 093 036

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 9 juli 2015 i ärende R 1980/2014-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta harmoniseringskontoret och varumärkessökanden (för det fall den intervenerar) att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b förordning nr 207/2009.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/37


Överklagande ingett den 19 oktober 2015 – Batmore Capital mot harmoniseringskontoret – Univers Poche (POCKETBOOK)

(Mål T-596/15)

(2015/C 414/48)

Överklagandet är avfattat på engelska

Parter

Klagande: Batmore Capital Ltd (Tortola, Brittiska Jungfruöarna) (ombud: advokaten D. Masson)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Motpart vid överklagandenämnden: Univers Poche (Paris, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av figurmärket innehållande ordelementet POCKETBOOK – Registreringsansökan nr 1 034 872

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 30 juli 2015 i ärende R 1952/2014-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ta upp detta överklagande till sakprövning,

ogiltigförklara det överklagade beslutet i sin helhet,

registrera gemenskapsdelen av ansökan om internationell registrering av varumärke nr 1 034 872

förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna och utgifter som uppkommit i detta förfarande.

Grunder

Felaktig bedömning av varuslags- och tjänsteslagslikheten.

Felaktig bedömning av risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/38


Talan väckt den 27 oktober 2015 – Ertico – Its Europe mot kommissionen

(Mål T-604/15)

(2015/C 414/49)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna M. Wellinger och K. T’Syen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av Europeiska kommissionens utvärderingspanel, den 18 augusti 2015 i vilket det fastslogs att sökanden inte kan kvalificeras som ett mikroföretag, litet eller mellanstort företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag, små och mellanstora företag (EGT L 124, s. 36), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åtta grunder.

1.

Första grunden: det angripna beslutet strider mot artikel 22.1 tredje stycket i förordning nr 58/2003 (1), då utvärderingspanelen fattade det angripna beslutet mer än två månader efter att ärendet anhängiggjorts vid panelen.

2.

Andra grunden: det angripona beslutet åsidosätter (i) artikel 22.1 i förordning nr 58/2003, (ii) sökandens rätt till försvar och (iii) principen om god förvaltningssed, då utvärderingspanelen underlät att höra sökandens argument innan den fattade det angripna beslutet.

3.

Tredje grunden: det angripna beslutet åsidosätter principerna om (i) rättsäkerhet, (ii) god förvaltningssed, (iii) skydd av sökandens berättigade förväntningar och (iv) besluts orubblighet, då utvärderingspanelen, även om den medgav att de argument som sökanden åberopade den 7 februari 2014 var korrekta, icke desto mindre ersatte den ursprungliga motiveringen med en ny motivering utan att några nya och väsentliga omständigheter förelåg.

4.

Fjärde grunden: det angripna beslutet åsidosätter kommissionens rekommendation 2003/361/EG (SMF-rekommendationen), då slutsatsen i beslutet att sökanden inte kan kvalificeras som ett företag baseras på kriterier som inte anförs i nämnda rekommendation utan anges i 1.1.3.1 6 c i kommissionens beslut 2012/838/EU (2).

5.

Femte grunden: slutsatsen i det angripna beslutet att sökanden inte kan kvalificeras som ett SMF åsidosätter och bortser från en klar och otvetydig formulering i SMF-rekommendationen och baseras på en godtycklig och osaklig tolkning av denna rekommendation.

6.

Sjätte grunden: felaktig slutsats i det angripna beslutet att sökanden inte kan kvalificeras som ett SMF i den mening som avses i SMF-rekommendationen: sökanden är ett ”företag” och sökanden är ”självständig” i den mening som avses i bilagan till denna rekommendation.

7.

Sjunde grunden: det angripna beslutet åsidosätter principen om det mest förmånliga systemet enligt kommissionens beslut 2012/838/EU och motsvarande bestämmelse i Horisont 2020-programmet.

8.

Åttonde grunden: det angripna beslutet är motsägelsefullt och bristfälligt motiverat, då utvärderingspanelen underlät att lämna en fullödig motivering.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, s. 1)

(2)  Kommissionens beslut av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende på deras existens, rättsliga status samt operationella och ekonomiska kapacitet, när det gäller indirekta åtgärder som får stöd i form av ett bidrag inom Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration och Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet/EUT L 359, s. 45)


Personaldomstolen

14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/40


Talan väckt den 6 juli 2015 – ZZ m.fl. mot EIB

(Mål F-99/15)

(2015/C 414/50)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokat L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (EIB)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av de beslut som meddelades genom sökandenas lönespecifikationer för april 2015 och förmånsspecifikationer för april 2015 då de åsidosätter deras rätt till löneförhöjning, samt talan om skadestånd för materiell och ideell skada som sökandena påstår sig ha lidit.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten att i förhållande till sökandena tillämpa EIB:s styrelses beslut av den 16 december 2014 att fastställa en löneutveckling på högst 2,7 %, EIB:s förvaltningskommittés beslut av den 4 februari 2015 vilket innebär en löneförlust för sökandena, de beslut som återfinns i sökandenas lönespecifikationer för april 2015 och i samma utsträckning ogiltigförklara alla beslut i senare lönespecifikationer,

ogiltigförklara 2015 års specifikationer för prestationstillägg,

på grundval härav förplikta svaranden att utge:

skillnaden mellan den lön som följer av de ovannämnda besluten av EIB:s styrelse av den 16 december 2014 och av EIB:s förvaltningskommitté av den 4 februari 2015 och den lön som följer vid en tillämpning av tabellen för minsta meritvärde, jämte dröjsmålsränta på mellanskillnaden från och med den 12 april 2015, och därefter den 12:e i varje månad till dess att full betalning sker, med ECB:s räntesats uppräknad med tre procentenheter.

Skillnaden mellan den lön som följer vid en tillämpning av en räntesats om 16,3 procent på en lönebudget som fastställts i enlighet med svarandens åtaganden,

Skadestånd för den skada sökanden lidit med anledning av förlorad köpkraft, varvid denna skada i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) preliminärt beräknas till 1,5 procent av sökandens månadslön,

Skadestånd till ett belopp om 1  000 euro för den ideella skada sökanden lidit.

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/41


Talan väckt den 6 juli 2015 – ZZ mot EIB

(Mål F-100/15)

(2015/C 414/51)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: L. Isola och G. Isola, avvocati)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av, dels, rapporten om karriärsutveckling avseende sökanden för år 2013, dels EIB:s därpå följande och därmed sammanhörande beslut, såsom beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad D, samt yrkande om ersättning för påstådd ideell och materiell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara överklagandekommitténs beslut av den 8 december 2014 och återförvisa ärendet till denna, efter att de kriterier som den har att följa för antagandet av ett nytt beslut har fastslagits,

ogiltigförklara de riktlinjer för 2013 års förfarande för den årliga personalbedömningen som fastställts av personalavdelningen genom meddelande ”Guidelines to the 2013 annual staff appraisal exercise”, i den mån det där föreskrivs att den slutliga utvärderingen ska göras i en muntlig sammanfattning, utan att de aktuella förklaringarna någonsin har definierats,

och, i andra hand,

ogiltigförklara hela rapporten om karriärsutveckling avseende sökanden för år 2013 (i den del som benämns ”Bedömning”, i den mån sökanden inte får betyget ”Exceptionellt goda prestationer” eller ”Mycket goda prestationer” och sökanden inte föreslås för befordring till lönegrupp D, och slutligen i den mån sökandens fortsatta karriärsutveckling inte planeras och dennes mål för år 2014 inte fastställs),

ogiltigförklara samtliga därmed sammanhörande och därpå följande samt föregående rättsakter, däribland de befordringar som offentliggjordes genom meddelandet ”Performance Evaluation exercise 2013 – List of promotions and awards” den 31 mars 2014,

slå fast att det rör sig om mobbning av sökanden,

slå fast att Europeiska unionen är ansvarig för anstiftan till mobbning och åsidosättande av reglerna avseende en rättvis prövning,

förplikta svarandena att solidariskt betala skälig ersättning för den fysiska, ideella och materiella skada som anges i punkterna 112–120 i ansökan,

förplikta svarandena att solidariskt betala dröjsmålsränta och ersättning för penningvärdeförsämring för de tillerkända beloppen,

förplikta de båda svarandena att ersätta rättegångskostnaderna, med förbehåll för ändringar.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/42


Talan väckt den 22 september 2015 – ZZ mot rådet

(Mål F-124/15)

(2015/C 414/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna T. Bontinck och A. Guillerme)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bifalla sökandens begäran om förtidspensionering, i den mån som beslutet antogs efter ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna, och sålunda återkallade det tidigare bifallsbeslutet, samt om ersättning för den materiella och ideella skada som sökanden anser sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet av den 12 november 2014 och, i enlighet härmed,

förplikta rådet att ersätta den skada som sökanden lidit, vilken värderats till 85  353,96 euro, med förbehåll för att beloppet kan komma att öka eller minska under förfarandet, jämte ränta beräknad från dagen för ingivande av klagomålet (den 12 februari 2015), beräknad enligt den av Europeiska centralbanken fastställda räntesatsen för huvudsakliga refinansieringstransaktioner som var tillämplig under den aktuella perioden, ökad med två procentenheter, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/42


Talan väckt den 25 september 2015 – ZZ m.fl. mot domstolen

(Mål F-126/15)

(2015/C 414/53)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ersättning till sökandena för den materiella skada som de lidit med anledning av att de förlorat pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt system i samband med överföringen av nämnda rättigheter till Europeiska unionens pensionssystem.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

förplikta domstolen att utbetala de belopp som anges i ansökan till en fond eller försäkring i sökandenas namn,

i andra hand, förplikta domstolen att utbetala 61  121,08 euro till ZZ, 1 29  440,98 euro till [en annan sökande], 76  324,29 euro till [en annan sökande], 99  565,13 euro till [en annan sökande], uppräknat med en årlig ränta på 3,1 procent från den tidpunkt då sökandenas pensionsrättigheter överfördes till Europeiska unionens institutioners pensionssystem,

i tredje hand, fastställa att domstolen agerade felaktigt vid överföringen av sökandenas pensionsrättigheter, och

förplikta domstolen att ersätta rättegångskostnaderna.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/43


Talan väckt den 29 september 2015 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-127/15)

(2015/C 414/54)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna C. W. Godfrey, C. Antoine och M. Gomes Lopes)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att vidta disciplinåtgärder gentemot sökanden som består i att 185 euro av sökandens pension innehålls under tolv månader, och vilket beslut kommer att ha verkan från den tidpunkt när sökanden går i pension, på grund av att vederbörande bedrivit extern otillåten verksamhet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 16 december 2014, med de rättsverkningar som därav följer,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/43


Talan väckt den 30 september 2015 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-128/15)

(2015/C 414/55)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring antingen av beräkningsförslaget eller av den slutliga beräkningen av antalet pensionsberättigande tjänsteår, och som motsvarar sökandenas pensionsrättigheter, som har erhållits i de nationella pensionssystemen och som de önskar överföra till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna (DGE) i artikel 11.2 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten av den 30 april 2015, av den 1 juli 2015 och av den 6 juli 2015 om överförande av sökandenas pensionsrättigheter som de förvärvade innan de tillträdde sina tjänster vid kommissionen till unionens pensionssystem,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/44


Talan väckt den 30 september 2015 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-129/15)

(2015/C 414/56)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten H. Jeannin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att vid beräkningen av storleken på sökandens ålderspension inte beakta sin pensionsgrundande tjänstetid en period på 26 dagar som godkänts efter det att pensionsrättigheter som förvärvats i det nationella systemet överförts till unionens pensionssystem, och om symboliskt skadestånd med ett belopp på en euro för den ideella skada sökanden anser sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål och det tysta beslutet, som fattades genom beslutet av den 6 februari 2015 om beviljande och utbetalning av sökandens pensionsrättigheter, att vid beräkningen av nämnda pension inte beakta en period på 26 dagar som förvärvats genom överföring av pensionsrättigheter från de franska pensionssystemen CNAVTS-ARRCO och MSA,

förplikta kommissionen att betala ett symboliskt skadestånd med ett belopp på en euro

förplikta kommissionen att betala ett belopp på 3  500 euro som ersättning för rättegångskostnaderna.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/45


Talan väckt den 9 oktober 2015 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-131/15)

(2015/C 414/57)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte omklassificera sökanden till lönegrad AD 13 vid omklassificeringen år 2013.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte omklassificera sökanden till lönegrad AD 13 vid omklassificeringen år 2013, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


14.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 414/45


Talan väckt den 12 oktober 2015 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-133/15)

(2015/C 414/58)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut påföra sökanden en sanktion i form av en permanent nedflyttning med två lönegrader med anledning av en utredning av en situation innebärande en intressekonflikt, samt en talan om ersättning för den ideella skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklarat beslutet av den 10 december 2014 att påföra sökanden en disciplinär åtgärd i form av en permanent nedflyttning från lönegrad AD11 till lönegrad AD9, i samma tjänstegrupp,

tillerkänna sökanden ett belopp om 1 00  000 euro i skadestånd på grund av den långa tid som förfarandet pågått,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.