ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 389

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
23 november 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 389/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 389/02

Mål C-303/13 P: Domstolens dom (stora avdelningen avdelningen) av den 6 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Jørgen Andersen, Konungariket Danmark, Danske Statsbaner SV (DSB) (Överklagande — Konkurrens — Statligt stöd — Stöd som danska myndigheter beviljat det offentliga företaget Danske Statsbaner (DSB) — Avtal om allmän trafikplikt avseende tillhandahållande av persontrafik på järnväg mellan Köpenhamn (Danmark) och Ystad (Sverige) — Beslut som förklarar stödet förenligt med den inre marknaden på vissa villkor — Tillämpningen i tiden av materiell rätt)

2

2015/C 389/03

Mål C-650/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance de Bordeaux – Frankrike) – Thierry Delvigne mot Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Begäran om förhandsavgörande — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 39 och 49 — Europaparlamentet — Val — Rösträtt — Unionsmedborgarskap — Retroaktiv tillämpning av mildare strafflagstiftning — Nationell lagstiftning enligt vilken en lagakraftvunnen fällande dom i brottmål före den 1 mars 1994 medför fråntagande av rösträtten)

3

2015/C 389/04

Mål C-23/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Sø- og Handelsretten – Danmark) – Post Danmark A/S mot Konkurrencerådet (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 82 EG — Missbruk av dominerande ställning — Marknaden för distribution av massbrev — Direktreklam — System med retroaktiva rabatter — Utestängningseffekt — Kriteriet om lika effektiv konkurrent — Sannolikheten för en konkurrensbegränsande verkan och allvaret av denna verkan)

4

2015/C 389/05

Mål C-61/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italien) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato mot Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 89/665/EEG — Offentlig upphandling — Nationell lagstiftning — Avgifter för domstolsprövning av offentlig upphandling — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Avgifter med avhållande verkan — Domstolsprövning av administrativa rättsakter — Effektivitets- och likvärdighetsprinciperna — Ändamålsenlig verkan)

5

2015/C 389/06

Mål C-69/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Sibiu -Rumänien) – Dragoș Constantin Târșia mot Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Begäran om förhandsavgörande — Likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen — Rättskraft — Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp — Återbetalning av skatter som en medlemsstat har tagit ut i strid med unionsrätten — Lagakraftvunnet domstolsavgörande som innebär åläggande att betala en skatt som är oförenlig med unionsrätten — Ansökan om resning av ett sådant domstolsavgörande — Nationell lagstiftning som, med hänsyn till senare förhandsavgöranden från EU-domstolen, tillåter resning av lagakraftvunna domstolsavgöranden enbart i förvaltningsmål)

6

2015/C 389/07

Mål C-71/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal – Förenade kungariket) – East Sussex County Council mot Information Commissioner (Begäran om förhandsavgörande — Århuskonventionen — Direktiv 2003/4/EG — Artiklarna 5 och 6 — Allmänhetens tillgång till miljöinformation — Avgift för tillhandahållande av miljöinformation — Skäligt belopp — Kostnader för att upprätthålla en databas och allmänna omkostnader — Tillgång till rättslig prövning — Administrativ prövning och domstolsprövning av beslut att ta ut avgifter)

6

2015/C 389/08

Mål C-203/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Spanien) – Consorci Sanitari del Maresme mot Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 267 FEUF — Domstolens behörighet — Huruvida det hänskjutande organet ska anses vara en domstol — Oberoende ställning — Jurisdiktion av tvingande art — Direktiv 89/665/EEG — Artikel 2 — Prövningsorgan — Direktiv 2004/18/EG — Artiklarna 1.8 och 52 — Förfaranden för offentlig upphandling — Begreppet offentlig enhet — Offentliga förvaltningar — Omfattas)

7

2015/C 389/09

Mål C-298/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Belgien) – Alain Laurent Brouillard mot Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för personer — Artiklarna 45 FEUF och 49 FEUF — Arbetstagare — Anställningar i offentlig tjänst — Direktiv 2005/36/EG — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Begreppet reglerat yrke — Rätt att delta i uttagningsprov för rekrytering av rättssekreterare vid Cour de cassation (Belgien))

8

2015/C 389/10

Mål C-354/14: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Cluj – Rumänien) – SC Capoda Import-Export SRL mot Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Åtgärder med motsvarande verkan — Varor som cirkulerar fritt i Tyskland — Varor som måste kontrolleras och godkännas i Rumänien — Intyg om överensstämmelse som utfärdats av en återförsäljare i en annan medlemsstat — Intyg som inte ansetts vara tillfyllest för att varorna ska kunna släppas ut på marknaden — Principen om ömsesidigt godkännande — Delvis avvisning)

9

2015/C 389/11

Mål C-404/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší soud České republiky – Republiken Tjeckien) – talan väckt av Marie Matoušková, boutredningsman/skiftesman i arvsärendet (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Artikel 1.1 b — Materiellt tillämpningsområde — Avtal om uppdelning av kvarlåtenskapen mellan arvlåtarens make och arvlåtarens minderåriga barn, för vilka en förmyndare har utsetts — Kvalificering — Krav på godkännande av domstol — Fråga om föräldraansvar eller fråga om arv)

10

2015/C 389/12

Mål C-489/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice, Family Division (England och Wales) – Förenade kungariket) – A mot B (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar — Förordning (EG) nr 2201/2003 — Litispendens — Artiklarna 16, 19.1 och 19.3 — Förfarande om hemskillnad i en medlemsstat och förfarande om äktenskapsskillnad i en annan medlemsstat — Behörighet för den domstol vid vilken talan först har väckts — Begreppet fastställd behörighet — Avslutande av det första förfarandet och inledande av ett nytt förfarande avseende äktenskapsskillnad i den första medlemsstaten — Följder — Tidsskillnad mellan medlemsstaterna — Verkan på förfarandet för väckande av talan vid domstolarna)

11

2015/C 389/13

Mål C-508/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – Český telekomunikační úřad mot T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2002/22/EG (direktiv om samhällsomfattande tjänster) — Beräkning av kostnaden för samhällsomfattande tjänster — Beaktande av avkastningen på eget kapital — Direkt effekt — Tillämpning i tiden (ratione temporis))

11

2015/C 389/14

Mål C-531/14 P: Överklagande ingett den 24 november 2014 av Giorgio Giorgis av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 25 september 2014 i mål T-474/12, Giorgio Giorgis mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

12

2015/C 389/15

Mål C-421/15 P: Överklagande ingett den 29 juli 2015 av Yoshida Metal Industry Co. Ltd av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 21 maj 2015 i förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)(harmoniseringskontoret)

13

2015/C 389/16

Mål C-447/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Ostravě (Republiken Tjeckien) den 18 augusti 2015 – Ivo Muladi mot Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Mål C-454/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hessisches Landesarbeitsgericht (Tyskland) den 24 augusti 2015 – Jürgen Webb-Sämann mot Christopher Seagon (i egenskap av konkursförvaltare i insolvensförfarandet mot Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Mål C-456/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28 augusti 2015 – BASF SE mot Förbundsrepubliken Tyskland

16

2015/C 389/19

Mål C-460/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28 augusti 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland

17

2015/C 389/20

Mål C-469/15 P: Överklagande ingett den 4 september 2015 av FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 16 juni 2015 i mål T-655/11, FSL Holdings m.fl. mot Europeiska kommissionen

18

2015/C 389/21

Mål C-484/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatien) den 11 september 2015 – Ibrica Zulfikarpašić mot Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Mål C-488/15: Talan väckt den 14 september 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

20

2015/C 389/23

Mål C-523/15 P: Överklagande ingett den 30 september 2015 av Westfälische Drahtindustrie GmbH m.fl. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 juli 2015 i mål T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH m.fl. mot kommissionen

21

 

Tribunalen

2015/C 389/24

Mål T-268/10: Tribunalens dom av den 25 september 2015 – PPG och SNF mot Echa (Reach — Identifiering av akrylamid som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter — Intermediärer — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Proportionalitet — Likabehandling)

24

2015/C 389/25

Mål T-674/11: Tribunalens dom av den 24 september 2015 – TV2/Danmark mot kommissionen (Statligt stöd — Public service-TV — Beslut genom vilket ett stöd förklaras vara förenligt med den inre marknaden — Stöd till det danska public service-Tv-bolaget TV2/Danmark som de danska myndigheterna genomfört — Offentligt stöd som beviljats för att kompensera kostnader i samband med skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster — Begreppet stöd — Domen i målet Altmark)

25

2015/C 389/26

Mål T-125/12: Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Viasat Broadcasting UK mot kommissionen (Statligt stöd — Radio och tv i allmänhetens tjänst — Beslut i vilket stödet förklaras förenligt med den inre marknaden — Stöd som genomförts av danska myndigheter till förmån för det danska public service-företaget TV2/Danmark — Offentlig finansiering som beviljats som kompensation för kostnader sammanhängande med ett public service-uppdrag — Stödets förenlighet — Domen i målet Altmark)

26

2015/C 389/27

Mål T-450/12: Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Anagnostakis mot kommissionen (Institutionell rätt — Europeiskt medborgarinitiativ — Ekonomisk och monetär politik — Icke-återbetalning av statsskulden — Stadfästande av principen om nöd — Avslag på registreringsansökan — Kommissionens befogenheter — Motiveringsskyldighet)

27

2015/C 389/28

Mål T-60/13: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Appelrath-Cüpper mot harmoniseringskontoret – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket AC — Äldre nationella och internationella figurmärkena AC ANN CHRISTINE och äldre gemenskapsfigurmärkena AC ANN CHRISTINE OCEAN och AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2015/C 389/29

Mål T-114/13 P: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Cerafogli mot ECB (Överklagande — Anställda vid ECB — Klagomål om diskriminering och mobbning — Beslut av ECB att avsluta den administrativa utredning som inletts till följd av klagomålet — Vägran att ge tillgång till bevis under det administrativa förfarandet — Avslag på begäran om bevisupptagning under domstolsförfarandet förfarandet — Rätten till ett effektivt domstolsskydd — Felaktig rättstillämpning)

28

2015/C 389/30

Mål T-124/13 och 191/13: Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Italien och Spanien mot kommissionen (Språkregler — Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av administratörer och assistenter — Val av andraspråk bland tre språk — Kommunikationsspråk med de sökande till uttagningsproven — Förordning nr 1 — Artiklarna 1d.1, 27 och 28 f i tjänsteföreskrifterna — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet)

29

2015/C 389/31

Mål T-156/13 och T-373/14: Tribunalens dom av den 18 september 2015 – Petro Suisse Intertrade mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Enhet under statlig nivå — Talerätt samt berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Rätten att yttra sig — Delgivningsskyldighet — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till egendom)

30

2015/C 389/32

Förenade målen T-261/13 och T-86/14: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Nederländerna mot kommissionen (HIKP — Förordning nr 2494/95 — Harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå (konstantskatteindex, HIKP-CT) — Förordning nr 119/2013 — Egnahemsprisindex — Förordning nr 93/2013 — Eurostat — Kommittéförfarande — Åtgärder för genomförande — Föreskrivande förfarande med kontroll)

31

2015/C 389/33

Mål T-360/13: Tribunalens dom av den 25 september 2015 – VECCO m.fl. mot kommissionen (Reach — Upptagande av kromtrioxid i förteckningen över ämnen för vilka tillstånd krävs — Användningar eller användningskategorier som undantas från tillståndskrav — Begreppet 'befintlig specifik unionsslagstiftning som anger minimikrav avseende skyddet för människors hälsa eller miljön för ämnets användning' — Uppenbart felaktig bedömning — Proportionalitet — Rätten till försvar — Principen om god förvaltning)

32

2015/C 389/34

Mål T-364/13: Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Mocek och Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna mot harmoniseringskontoret – Lacoste (KAJMAN) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket KAJMAN — Äldre gemenskapsfigurmärke som återger en krokodil — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Yrkanden om ogiltigförklaring och ändring som framställts av intervenienten — Artikel 134.3 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991)

33

2015/C 389/35

Mål T-400/13: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – L'Oréal mot harmoniseringskontoret – Cosmetica Cabinas (AINHOA) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket AINHOA — Det äldre gemenskapsfigurmärket och det äldre internationella figurmärket NOA — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

34

2015/C 389/36

Mål T-426/13: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – L'Oréal mot harmoniseringskontoret (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsordmärket AINHOA — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Form som skiljer sig åt genom beståndsdelar som inte förändrar särskiljningsförmågan)

35

2015/C 389/37

Mål T-557/13: Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Tyskland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantas från finansiering — Utgifter inom ramen för det europeiska regelverket för kvotering för produktion av potatisstärkelse — Rätten till försvar)

36

2015/C 389/38

Mål T-610/13: Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Ecolab mot harmoniseringskontoret (GREASECUTTER) (Gemenskapsvarumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Ordmärket GREASECUTTER — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009)

37

2015/C 389/39

Mål T-624/13: Tribunalens dom av den 2 oktober 2015 – The Tea Board mot harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Figurmärket Darjeeling — De äldre kollektiv-, ord- och figurgemenskapsvarumärkena DARJEELING — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

37

2015/C 389/40

Mål T-625/13: Tribunalens dom av den 2 oktober 2015 – The Tea Board mot harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Figurmärket Darjeeling collection de lingerie — De äldre gemenskapskollektivmärkena, ett ordmärket och ett figurmärke DARJEELING — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

38

2015/C 389/41

Mål T-626/13: Tribunalens dom av den 2 oktober 2015 – The Tea Board mot harmoniseringskontoret (DARJEELING collection de lingerie) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Figurmärket Darjeeling collection de lingerie — Det äldre gemenskapskollektivmärket, det äldre gemenskapsordmärket och det äldre gemenskapsfigurmärket DARJEELING — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

39

2015/C 389/42

Mål T-627/13: Tribunalens dom av den 2 oktober 2015 – The Tea Board mot harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Figurmärket Darjeeling — De äldre kollektiv-, ord- och figurgemenskapsvarumärkena DARJEELING — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

40

2015/C 389/43

Mål T-633/13: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Reed Exhibitions mot harmoniseringsbyrån (INFOSECURITY) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket INFOSECURITY — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas — Artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet)

41

2015/C 389/44

Mål T-684/13: Tribunalens dom av den 25 september 2015 – Copernicus-Trademarks mot harmoniseringskontoret (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BLUECO — Äldre gemenskapsordmärke BLUECAR — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Intervenienten har yrkat ändring — Artikel 65.4 i förordning nr 207/2009)

42

2015/C 389/45

Mål T-720/13: Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Gat Microencapsulation mot harmoniseringsbyrån – BASF (KARIS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket KARIS — Äldre gemenskapsordmärke och internationellt ordmärke CARYX — Nationella ordmärken och Beneluxordmärket AKRIS — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”

42

2015/C 389/46

Mål T-136/14: Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Tilda Riceland Private mot harmoniseringsbyrån – Siam Grains (BASmALI) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BASmALI — Äldre icke-registrerade varumärket eller äldre kännetecknet BASMATI — Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009)

43

2015/C 389/47

Mål T-193/14: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Cristiano di Thiene mot harmoniseringskontoret – Nautica Apparel (AERONAUTICA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket AERONAUTICA — Äldre gemenskapsordmärkena NAUTICA och NAUTICA BLUE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

44

2015/C 389/48

Mål T-195/14: Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Primagaz mot harmoniseringskontoret – Reeh (PRIMA KLIMA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PRIMA KLIMA — Äldre gemenskapsvarumärke figurmärket PRIMAGAZ — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Omsättningskrets — Varu- och tjänsteslagslikhet — Känneteckenslikhet — Särskiljningsförmåga hos lovordande ordelement — Begreppsmässig jämförelse — Särskiljningsförmåga hos det äldre märket — Artikel 8.1 b förordning (EG) nr 207/2009)

45

2015/C 389/49

Mål T-205/14: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Schroeder mot rådet och kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Dumpning — Import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Kina — Förordning (EG) nr 1355/2008 ogiltigförklarad av domstolen — Skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av antagandet av förordningen — Skadeståndstalan — Uttömmande av de nationella rättsmedlen — Upptagande till sakprövning — Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter — Artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 1225/2009) — Omsorgsplikt — Orsakssamband)

46

2015/C 389/50

Mål T-206/14: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Hüpeden mot rådet och kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Dumpning — Import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Kina — Förordning (EG) nr 1355/2008 ogiltigförklarad av domstolen — Skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av antagandet av förordningen — Skadeståndstalan — Uttömmande av de nationella rättsmedlen — Upptagande till sakprövning — Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter — Artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 1225/2009) — Omsorgsplikt — Orsakssamband)

46

2015/C 389/51

Mål T-209/14: Tribunalens dom av den 25 september 2015 – Bopp mot harmoniseringsbyrån (figurmärke föreställande en åttakantig grön ram) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av ett gemenskapsfigurmärke föreställande en åttakantig grön ram — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

47

2015/C 389/52

Mål T-211/14: Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Klement mot harmoniseringskontoret – Bullerjan (formen av en ugn) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Tredimensionellt gemenskapsvarumärke — Formen av en ugn — Verkligt bruk av varumärket — Artiklarna 15.1 a och 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Det sätt på vilket varumärket har använts — Varumärket har använts i en form som skiljer sig från den som avses med ansökan vad gäller vissa beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan)

48

2015/C 389/53

Mål T-317/14: Tribunalens beslut av den 24 september 2015 – Klement mot harmoniseringskontoret – Bullerjan (formen på en ugn) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Tredimensionellt gemenskapsvarumärke — Formen på en ugn — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Fråga om hur varumärket använts — Form som skiljer sig åt genom beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan)

49

2015/C 389/54

Mål T-366/14: Tribunalens dom av den 25 september 2015 – August Storck mot harmoniseringskontoret (2good) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket 2good — Varumärke som består av en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b förordning (EG) nr 207/2009)

49

2015/C 389/55

Mål T-369/14: Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Sequoia Capital Operations mot harmoniseringskontoret – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket SEQUOIA CAPITAL — Det äldre gemenskapsordmärket SEQUOIA — Relativt registreringshinder — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 — Risk för förväxling)

50

2015/C 389/56

Mål T-382/14: Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Rintisch mot harmoniseringsbyrån– Compagnie laitière européenne (PROTICURD) Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Ordmärket PROTICURD — De äldre nationella ordmärkena PROTI och PROTIPLUS — Det äldre nationella figurmärket Proti Power — Relativt registreringshinder — Upptagande till sakprövning — Artikel 59 i förordning (EG) nr 207/2009 och artikel 8.3 i förordning (EG) nr 216/96 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 — Inget verkligt bruk av de äldre varumärkena — Artiklarna 42.2 i förordning nr 207/2009 — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009

51

2015/C 389/57

Mål T-385/14: Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Volkswagen mot harmoniseringskontoret (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ULTIMATE — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

51

2015/C 389/58

Mål T-588/14: Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Mechadyne International mot harmoniseringskontoret (FlexValve) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke FlexValve — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artiklarna 7.1 b och 7.1 c förordning EG nr 207/2009 — Rätt till försvar — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 förordning nr 207/2009)

52

2015/C 389/59

Mål T-591/14: Tribunalens dom av den 25 september 2015 – BSH mot harmoniseringskontoret (PerfectRoast) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PerfectRoast — Avslag på registreringsansökan — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

53

2015/C 389/60

Mål T-641/14: Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Dellmeier mot harmoniseringskontoret – Dell (LEXDELL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket LEXDELL — Det äldre gemenskapsfigurmärket DELL — Relativa registreringshinder — Skadlig inverkan på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé — Artikel 8.5 i förordning (EG)nr 207/2009 — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)

54

2015/C 389/61

Mål T-707/14: Tribunalens dom av den 25 september 2015 – Grundig Multimedia mot harmoniseringskontoret (DetergentOptimiser) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket DetergentOptimiser — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Likabehandling)

54

2015/C 389/62

Mål T-540/13: Tribunalens beslut av den 2 oktober 2015 – Société européenne des chaux et liants mot Echa (Talan om ogiltigförklaring — Reach — Åläggande av en administrativ avgift på grund av att det berörda företaget lämnat en oriktig försäkran om sin storlek — Språkregler — Tidsfrist för väckande av talan — Avvisning)

55

2015/C 389/63

Mål T-38/14: Tribunalens beslut av den 5 oktober 2015 – Kafetzakis m.fl. mot parlamentet m.fl. (Passivitets- och skadeståndstalan — Omstrukturering av den grekiska statsskulden — Den privata sektorns medverkan — Skada som består i en nedsättning av de fordringar som tilldelats som ersättning för uppsägningen — Uttalanden från stats- och regeringscheferna inom eurozonen eller från unionens institutoner — Uttalande från Eurogate — Orsakssambandet till den åberopade skadan har inte preciserats — Avvisning)

56

2015/C 389/64

Mål T-350/14: Tribunalens beslut av den 5 oktober 2015 – Arvanitis m.fl. mot parlamentet m.fl. (Passivitets- och skadeståndstalan — Bolaget Olympiaki Aeroporias (OA) verksamhet har upphört — Skada som OA:s tillfälligt anställda påstår sig ha lidit som en följd av svarandenas rättsstridiga passivitet vilken består i en underlåtenhet att säkerställa att vissa av Europeiska unionens rättsregler tillämpades då sökandena sades upp — Orsakssambandet till den åberopade skadan har inte preciserats — Avvisning)

56

2015/C 389/65

Mål T-413/14: Tribunalens beslut av den 5 oktober 2015 – Grigoriadis m.fl. mot parlamentet m.fl. (Passivitets- och skadeståndstalan — Omstrukturering av den grekiska statsskulden — Den privata sektorns medverkan — Skada som består i en nedsättning av fordringar — Uttalanden från stats- och regeringscheferna inom eurozonen eller från unionens institutoner — Uttalande från Eurogate — Orsakssambandet till den åberopade skadan har inte preciserats — Avvisning)

57

2015/C 389/66

Mål T-464/14 P: Tribunalens beslut av den 8 oktober 2015 – Nieminen mot rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Befordringsförfarandena åren 2010 och 2011 — Beslut att inte befordra klaganden till lönegrad AD 12 — Rätt till en rättvis rättegång — Rätten till försvar — Omfattningen av domstolsprövningen i första instans — Uppenbart oriktig bedömning — Det inte har skett felaktig rättstillämpning och bevisningen har inte missuppfattats — Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

58

2015/C 389/67

Mål T-545/14: Tribunalens beslut av den 6 oktober 2015 – GEA Group mot harmoniseringskontoret OHMI (engineering for a better world) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket engineering for a better world — Beslut som enbart utgör en bekräftelse — Det bekräftade beslutet har vunnit laga kraft — Prövning på eget initiativ — Avvisning)

59

2015/C 389/68

Mål T-497/15: Talan väckt den 28 augusti 2015 – Oltis Group mot kommissionen

59

2015/C 389/69

Mål T-550/15: Talan väckt den 23 september 2015 – Portugal mot kommissionen

60

2015/C 389/70

Mål T-551/15: Talan väckt den 25 september 2015 – Portugal mot kommissionen

62

2015/C 389/71

Mål T-561/15: Överklagande ingett den 24 september 2015 – Universidad Internacional de la Rioja mot harmoniseringskontoret – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Mål T-572/15: Överklagande ingett den 25 september 2015 – Aldi mot harmoniseringskontoret – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Mål T-191/10: Tribunalens beslut av den 16 juli 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) m.fl. mot rådet

65

2015/C 389/74

Mål T-267/15: Tribunalens beslut av den 7 oktober 2015 – db-Technologies Deutschland mot harmoniseringskontoret – MIP Metro (Sigma)

65

 

Personaldomstolen

2015/C 389/75

Mål F-113/13: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 15 oktober 2015 – DI mot Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Personalmål — Personal vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor — Kontraktsanställd — Provanställningsperiod — Uppsägning på grund av uppenbar oförmåga — Talan om ogiltigförklaring — Överensstämmelse mellan talan och klagomålet — Saknas — Uppenbart att talan ska avvisas — Skadeståndstalan)

66

2015/C 389/76

Mål F-29/13 RENV: Personaldomstolens beslut av den 15 oktober 2015 – Drakeford mot EMA

66


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2015/C 389/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 381, 16.11.2015

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 371, 9.11.2015

EUT C 363, 3.11.2015

EUT C 354, 26.10.2015

EUT C 346, 19.10.2015

EUT C 337, 12.10.2015

EUT C 328, 5.10.2015

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/2


Domstolens dom (stora avdelningen avdelningen) av den 6 oktober 2015 – Europeiska kommissionen mot Jørgen Andersen, Konungariket Danmark, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Mål C-303/13 P) (1)

((Överklagande - Konkurrens - Statligt stöd - Stöd som danska myndigheter beviljat det offentliga företaget Danske Statsbaner (DSB) - Avtal om allmän trafikplikt avseende tillhandahållande av persontrafik på järnväg mellan Köpenhamn (Danmark) och Ystad (Sverige) - Beslut som förklarar stödet förenligt med den inre marknaden på vissa villkor - Tillämpningen i tiden av materiell rätt))

(2015/C 389/02)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Armati och T. Maxian Rusche)

Övriga parter i målet: Jørgen Andersen (ombud: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke och M. Nissen, avocats), Konungariket Danmark (ombud: C. Thorning och V. Pasternak Jørgensen biträdda av R. Holdgaard, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (ombud: M. Honoré, advokat)

Intervenient till stöd för Jørgen Andersen: Dansk Tog (ombud: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés och M. Nissen, avocats)

Domslut

1)

Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal i målet Andersen/kommissionen (T-92/11, EU:T:2013:143) upphävs i den del tribunalen – när det gäller stöd som utbetalades från och med den 3 december 2009 i enlighet med det andra avtalet om trafiktjänster på grund av allmän trafikplikt vilket ingicks för åren 2005–2014 – ogiltigförklarade artikel 1 andra stycket i kommissionens beslut 2011/3/EU av den 24 februari 2010 om avtal om trafiktjänster på grund av allmän trafikplikt mellan det danska transportministeriet och Danske Statsbaner (statligt stöd C 41/08 (f.d. NN 35/08)).

2)

Huvudöverklagandet ogillas i övrigt.

3)

Anslutningsöverklagandena ogillas.

4)

Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal för prövning av de tre grunder som anförts i ansökan, med beaktande av artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, beträffande lagenligheten av beslut 2011/3 i den del det fastställdes att det stöd som utbetalades från och med den 3 december 2009 i enlighet med det andra avtalet om trafiktjänster på grund av allmän trafikplikt som ingåtts för åren 2005–2014 var förenligt med den inre marknaden.

5)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 252, 31.8.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal d'instance de Bordeaux – Frankrike) – Thierry Delvigne mot Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Mål C-650/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artiklarna 39 och 49 - Europaparlamentet - Val - Rösträtt - Unionsmedborgarskap - Retroaktiv tillämpning av mildare strafflagstiftning - Nationell lagstiftning enligt vilken en lagakraftvunnen fällande dom i brottmål före den 1 mars 1994 medför fråntagande av rösträtten))

(2015/C 389/03)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal d'instance de Bordeaux

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thierry Delvigne

Motparter: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Domslut

Artiklarna 39.2 och 49.1 sista meningen i Europeiska unionsens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, såsom den här aktuella, som innebär att personer, vilka i likhet med klaganden i det nationella målet, dömts för ett grovt brott genom dom som vunnit laga kraft före den 1 mars 1994, i kraft av själva lagen utesluts ur kretsen av personer som är röstberättigade i val till Europaparlamentet.


(1)  EUT C 129, 28.4.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/4


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Sø- og Handelsretten – Danmark) – Post Danmark A/S mot Konkurrencerådet

(Mål C-23/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 82 EG - Missbruk av dominerande ställning - Marknaden för distribution av massbrev - Direktreklam - System med retroaktiva rabatter - Utestängningseffekt - Kriteriet om lika effektiv konkurrent - Sannolikheten för en konkurrensbegränsande verkan och allvaret av denna verkan))

(2015/C 389/04)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Sø- og Handelsretten

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Post Danmark A/S

Motpart: Konkurrencerådet

Domslut

1)

Vid bedömningen av om ett sådant rabattsystem som det som är aktuellt i det nationella målet kan ha en utestängningseffekt på marknaden i strid med artikel 82 EG ska samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas, särskilt kriterierna och villkoren för beviljandet av rabatten, omfattningen av det berörda företagets dominerande ställning och de särskilda konkurrensvillkoren på den relevanta marknaden. Den omständigheten att rabattsystemet är tillämpligt på merparten av kunderna på marknaden kan ge användbar vägledning om beteendets omfattning och dess påverkan på marknaden, som kan öka sannolikheten för att det föreligger en konkurrensbegränsande utestängningseffekt.

2)

Det är inte absolut nödvändigt att tillämpa det så kallade ”lika effektiv konkurrent”-kriteriet för att kunna konstatera att ett rabattsystem utgör missbruk enligt artikel 82 EG. I en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet är det så kallade ”lika effektiv konkurrent”-kriteriet inte relevant.

3)

Artikel 82 EG ska tolkas så, att den konkurrensbegränsande verkan av ett sådant rabattssystem som det som är aktuellt i det nationella målet, vilket tillämpas av ett företag med en dominerande ställning, ska vara sannolik – men det behöver inte visas att den är allvarlig eller märkbar – för att omfattas av tillämpningsområdet för nämnda bestämmelse.


(1)  EUT C 78, 15.3.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/5


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Italien) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato mot Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme m.fl.

(Mål C-61/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 89/665/EEG - Offentlig upphandling - Nationell lagstiftning - Avgifter för domstolsprövning av offentlig upphandling - Rätt till ett effektivt rättsmedel - Avgifter med avhållande verkan - Domstolsprövning av administrativa rättsakter - Effektivitets- och likvärdighetsprinciperna - Ändamålsenlig verkan))

(2015/C 389/05)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Motparter: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

övriga deltagare i rättegången: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Domslut

1)

Artikel 1 i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007, samt principerna om likvärdighet och effektivitet ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning i vilken föreskrivs betalning av domstolsavgifter, såsom den standardavgift som är i fråga i det nationella målet, för väckande av talan rörande offentlig upphandling vid förvaltningsdomstol.

2)

Artikel 1 i direktiv 89/665, i dess lydelse enligt direktiv 2007/66, samt principerna om likvärdighet och effektivitet utgör inte hinder för att flera domstolsavgifter ska erläggas av en rättssökande som framställer flera yrkanden avseende samma offentliga upphandling eller hinder för att denne rättssökande åläggs att betala ytterligare domstolsavgifter för att kunna åberopa ytterligare grunder rörande samma offentliga upphandling i en pågående rättegång. För det fall en berörd part ifrågasätter en avgift ankommer det emellertid på den nationella domstolen att undersöka föremålet för de yrkanden som framställts eller de grunder som åberopats av en rättssökande i samma mål. Om den nationella domstolen konstaterar att föremålen inte verkligen skiljer sig åt och inte innebär en betydande utvidgning av föremålet för den tvist som redan anhängiggjorts, är den skyldig att frigöra den rättssökande från skyldigheten att betala ytterligare domstolsavgifter.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/6


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Sibiu -Rumänien) – Dragoș Constantin Târșia mot Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

(Mål C-69/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen - Rättskraft - Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp - Återbetalning av skatter som en medlemsstat har tagit ut i strid med unionsrätten - Lagakraftvunnet domstolsavgörande som innebär åläggande att betala en skatt som är oförenlig med unionsrätten - Ansökan om resning av ett sådant domstolsavgörande - Nationell lagstiftning som, med hänsyn till senare förhandsavgöranden från EU-domstolen, tillåter resning av lagakraftvunna domstolsavgöranden enbart i förvaltningsmål))

(2015/C 389/06)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Sibiu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Dragoș Constantin Târșia

Motparter: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

Domslut

Unionsrätten, däribland likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen, ska tolkas på så sätt att den under sådana omständigheter som är aktuella i det nationella målet inte utgör hinder för att en nationell domstol saknar möjlighet att ändra ett lagakraftvunnet domstolsavgörande som har meddelats i ett tvistemål, när detta avgörande visar sig vara oförenligt med en tolkning av unionsrätten som Europeiska unionens domstol har gjort efter det att avgörandet vunnit laga kraft, trots att en sådan möjlighet finns beträffande sådana, med unionsrätten oförenliga, lagakraftvunna domstolsavgöranden som har meddelats i förvaltningsmål.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/6


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal – Förenade kungariket) – East Sussex County Council mot Information Commissioner

(Mål C-71/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Århuskonventionen - Direktiv 2003/4/EG - Artiklarna 5 och 6 - Allmänhetens tillgång till miljöinformation - Avgift för tillhandahållande av miljöinformation - ”Skäligt belopp” - Kostnader för att upprätthålla en databas och allmänna omkostnader - Tillgång till rättslig prövning - Administrativ prövning och domstolsprövning av beslut att ta ut avgifter))

(2015/C 389/07)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Information Rights)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: East Sussex County Council

Motpart: Information Commissioner

Ytterligare deltagare i rättegången: Property Search Group, Local Government Association

Domslut

1)

Artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG ska tolkas på så sätt att en avgift som tagits ut för tillhandahållandet av en viss typ av miljöinformation inte kan inkludera någon del av de kostnader som uppstått för att upprätthålla en databas, såsom den i det nationella målet, som den offentliga myndigheten använder för detta ändamål, men kan inkludera allmänna omkostnader hänförliga till den tid som personalen vid denna myndighet lagt ned på att besvara enskilda informationsförfrågningar, som på rätt sätt beaktats vid fastställandet av avgiften. Detta gäller dock under förutsättning att det totala avgiftsbeloppet inte överstiger ett skäligt belopp.

2)

Artikel 6 i direktiv 2003/4 ska tolkas så, att den inte utgör hinder mot en nationell lagstiftning som endast medger en begränsad administrativ prövning och domstolsprövning av huruvida en uttagen avgift för tillhandahållandet av en viss typ av miljöinformation uppgår till ett skäligt belopp, såsom föreskrivs i engelsk rätt. Detta gäller dock under förutsättning att denna prövning grundar sig på objektiva faktorer och avser, i enlighet med principerna om likvärdighet och effektivitet, frågan huruvida den offentliga myndighet som tagit ut avgiften har iakttagit de villkor som anges i artikel 5.2 i direktivet. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva huruvida så är fallet.


(1)  EUT C 102, 07.04.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/7


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Spanien) – Consorci Sanitari del Maresme mot Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Mål C-203/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 267 FEUF - Domstolens behörighet - Huruvida det hänskjutande organet ska anses vara en domstol - Oberoende ställning - Jurisdiktion av tvingande art - Direktiv 89/665/EEG - Artikel 2 - Prövningsorgan - Direktiv 2004/18/EG - Artiklarna 1.8 och 52 - Förfaranden för offentlig upphandling - Begreppet ”offentlig enhet” - Offentliga förvaltningar - Omfattas))

(2015/C 389/08)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Consorci Sanitari del Maresme

Svarande: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Domslut

1)

Artikel 1.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ska tolkas på så sätt att begreppet ”ekonomisk aktör” i den bestämmelsens andra stycke omfattar offentliga förvaltningar, vilka således får delta i offentliga upphandlingar om och i den mån de har rätt att tillhandahålla tjänster på marknaden mot betalning.

2)

Artikel 52 i direktiv 2004/18 ska tolkas på så sätt att även om den innehåller vissa krav i fråga om fastställande av villkoren för att ekonomiska aktörer ska få tas upp i nationella officiella förteckningar och få bli certifierade, anges inte i den bestämmelsen på ett uttömmande sätt vilka villkor som gäller för att ekonomiska aktörer ska få tas upp i nationella officiella förteckningar eller få bli certifierade och inte heller vilka rättigheter och skyldigheter som offentliga enheter har i detta avseende. I alla händelser ska direktiv 2004/18 tolkas på så sätt att det utgör hinder för en nationell lagstiftning som föreskriver att offentliga förvaltningar som har rätt att tillhandahålla de byggentreprenader, varor eller tjänster som avses med ett meddelande om upphandling inte får tas upp i dessa förteckningar eller bli certifierade, samtidigt som den föreskriver att endast de ekonomiska aktörer som är upptagna i förteckningarna eller är certifierade har rätt att delta i upphandlingen.


(1)  EUT C 235, 21.7.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/8


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Belgien) – Alain Laurent Brouillard mot Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Mål C-298/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Fri rörlighet för personer - Artiklarna 45 FEUF och 49 FEUF - Arbetstagare - Anställningar i offentlig tjänst - Direktiv 2005/36/EG - Erkännande av yrkeskvalifikationer - Begreppet ”reglerat yrke” - Rätt att delta i uttagningsprov för rekrytering av rättssekreterare vid Cour de cassation (Belgien)))

(2015/C 389/09)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Alain Laurent Brouillard

Motpart: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Domslut

1)

Artikel 45 FEUF ska tolkas så, att den är tillämplig i en situation, såsom den som är aktuell i det nationella målet, där en medborgare i en medlemsstat – som är bosatt och arbetar i denna medlemsstat – innehar ett examensbevis som erhållits i en annan medlemsstat och som vederbörande åberopar för att anmäla sig till ett uttagningsprov för rekrytering av rättssekreterare vid Cour de cassation i den förstnämnda medlemsstaten. En sådan situation omfattas inte av artikel 45.4 FEUF.

2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer ska tolkas så, att befattningen som rättssekreterare vid Cour de cassation inte är ett ”reglerat yrke” i den mening som avses i direktivet.

3)

Artikel 45 FEUF ska tolkas så, att den, under sådana omständigheter som de i det nationella målet, utgör hinder mot att en uttagningskommitté med uppgift att rekrytera rättssekreterare till en domstol i en medlemsstat – då uttagningskommittén prövar en ansökan om deltagande i uttagningsprovet som inkommit från en medborgare i denna medlemsstat – ställer som villkor för deltagande i uttagningsprovet att den sökande innehar de examensbevis som krävs enligt lag i nämnda medlemsstat eller att en masterexamen som utfärdats av ett universitet i en annan medlemsstat ska ha erkänts som akademiskt likvärdig, utan att därvid beakta den sökandes samtliga examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis samt vederbörandes relevanta arbetslivserfarenhet genom att jämföra de yrkeskvalifikationer som framgår härav och de yrkeskvalifikationer som krävs enligt lag.


(1)  EUT C 303, 8.9.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/9


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Cluj – Rumänien) – SC Capoda Import-Export SRL mot Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Mål C-354/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Fri rörlighet för varor - Åtgärder med motsvarande verkan - Varor som cirkulerar fritt i Tyskland - Varor som måste kontrolleras och godkännas i Rumänien - Intyg om överensstämmelse som utfärdats av en återförsäljare i en annan medlemsstat - Intyg som inte ansetts vara tillfyllest för att varorna ska kunna släppas ut på marknaden - Principen om ömsesidigt godkännande - Delvis avvisning))

(2015/C 389/10)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Cluj

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Klagande: SC Capoda Import-Export SRL

Motparter: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Domslut

1)

Artikel 34 FEUF och artikel 31.1 och 31.12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den i det nationella målet, som föreskriver att det för försäljning i en medlemsstat av nya reservdelar för fordon – i förevarande fall vattenpumpar och bränslefilter – krävs att de först genomgått ett förfarande för godkännande eller typgodkännande i den medlemsstaten, såvida det föreskrivs undantag som innebär att de delar som lagligen tillverkats och saluförts i de andra medlemsstaterna inte behöver bli föremål för detta förfarande, eller – om det inte föreskrivits något sådant undantag – såvida de aktuella delarna kan medföra en betydande risk vad gäller korrekt funktion av system som är nödvändiga för fordonets säkerhet eller för dess miljöprestanda och detta förfarande för godkännande eller typgodkännande är strikt nödvändigt och proportionerligt utifrån vägtrafikskydds- eller miljöskyddshänsyn.

2)

I avsaknad av unionsbestämmelser är det medlemsstaterna som har att bestämma under vilka villkor som bevis ska åberopas till styrkande av att sådana delar redan godkänts eller typgodkänts eller utgör originaldelar eller delar med motsvarande kvalitet, dock med förbehåll för att likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen iakttas.


(1)  EUT C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/10


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší soud České republiky – Republiken Tjeckien) – talan väckt av Marie Matoušková, boutredningsman/skiftesman i arvsärendet

(Mål C-404/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Civilrättsligt samarbete - Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Förordning (EG) nr 2201/2003 - Artikel 1.1 b - Materiellt tillämpningsområde - Avtal om uppdelning av kvarlåtenskapen mellan arvlåtarens make och arvlåtarens minderåriga barn, för vilka en förmyndare har utsetts - Kvalificering - Krav på godkännande av domstol - Fråga om föräldraansvar eller fråga om arv))

(2015/C 389/11)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší soud České republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Marie Matoušková, boutredningsman/skiftesman i arvsärendet

Domslut

Förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 ska tolkas så, att godkännandet av ett arvsskiftesavtal som en förmyndare för minderåriga barn har ingått för deras räkning är en åtgärd avseende utövandet av föräldraskap enligt artikel 1.1 b i denna förordning, som därmed omfattas av denna förordnings tillämpningsområde, och inte en åtgärd avseende arv enligt artikel 1.3 f i nämnda förordning, som är utesluten från förordningens tillämpningsområde.


(1)  EUT C 431, 1.12.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/11


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice, Family Division (England och Wales) – Förenade kungariket) – A mot B

(Mål C-489/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Civilrättsligt samarbete - Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar - Förordning (EG) nr 2201/2003 - Litispendens - Artiklarna 16, 19.1 och 19.3 - Förfarande om hemskillnad i en medlemsstat och förfarande om äktenskapsskillnad i en annan medlemsstat - Behörighet för den domstol vid vilken talan först har väckts - Begreppet ”fastställd” behörighet - Avslutande av det första förfarandet och inledande av ett nytt förfarande avseende äktenskapsskillnad i den första medlemsstaten - Följder - Tidsskillnad mellan medlemsstaterna - Verkan på förfarandet för väckande av talan vid domstolarna))

(2015/C 389/12)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice, Family Division (England och Wales)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A

Motpart: B

Domslut

När det gäller förfaranden avseende hemskillnad och äktenskapsskillnad mellan samma parter vid domstolar i två medlemsstater, ska artikel 19.1 och 19.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 tolkas så, att i en situation såsom den i det nationella målet – där förfarandet vid den domstol där talan först har väckts i den första medlemsstaten avslutats efter att talan väckts vid den andra domstolen i den andra medlemsstaten – är kriterierna för litispendens inte längre uppfyllda och följaktligen ska behörigheten för den domstol vid vilken talan först har väckts inte anses ha fastställts.


(1)  EUT C 26, 26.1.2015.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/11


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 oktober 2015 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud – Republiken Tjeckien) – Český telekomunikační úřad mot T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Mål C-508/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2002/22/EG (direktiv om samhällsomfattande tjänster) - Beräkning av kostnaden för samhällsomfattande tjänster - Beaktande av avkastningen på eget kapital - Direkt effekt - Tillämpning i tiden (ratione temporis)))

(2015/C 389/13)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Český telekomunikační úřad

Motpart: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

ytterligare deltagare i rättegången: O2 Czech Republic a.s., tidigare Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Domslut

1)

Artiklarna 12 och 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att låta en ”rimlig vinst” för tjänsteleverantören ingå i nettokostnaden för skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, när den vinsten består av sådan avkastning på eget kapital som skulle krävas av ett företag, som kan jämföras med leverantören av samhällsomfattande tjänster, som överväger om det ska tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse under hela perioden för tillhandahållandet av tjänsterna, med hänsyn tagen till graden av risk.

2)

Artiklarna 12 och 13 i direktiv 2002/22 ska tolkas så, att de har direkt effekt och att enskilda kan åberopa dem direkt inför nationella domstolar för att angripa en nationell regleringsmyndighets beslut.

3)

Direktiv 2002/22 ska tolkas så, att det inte kan tillämpas för att fastställa nettokostnaden för det företag som har utsetts att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster under perioden före Republiken Tjeckiens anslutning till unionen, det vill säga, vad gäller år 2004, under perioden 1 januari–30 april 2004.


(1)  EUT C 56, 16.2.2015.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/12


Överklagande ingett den 24 november 2014 av Giorgio Giorgis av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 25 september 2014 i mål T-474/12, Giorgio Giorgis mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Giorgio Giorgis (ombud: advokaterna I.M. Prado och A. Tornato)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Comigel SAS

Genom beslut av den 2 september 2015 ogillade domstolen (sjätte avdelningen) överklagandet och förpliktade Giorgio Giorgis att bära sina rättegångskostnader.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/13


Överklagande ingett den 29 juli 2015 av Yoshida Metal Industry Co. Ltd av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 21 maj 2015 i förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)(harmoniseringskontoret)

(Mål C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (ombud: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, Barrister)

Övriga parter i målet: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)(harmoniseringskontoret), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar i första hand att domstolen ska:

upphäva Europeiska unionens tribunals (sjunde avdelningen) dom av den 21 maj 2015 i förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV,

bifalla klagandens yrkande vid tribunalen att ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 20 maj 2010 i ärende R 1235/2008-1,

bifalla klagandens yrkande vid tribunalen att ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 20 maj 2010 i ärende R 1237/2008-1,

förplikta harmoniseringskontoret och intervenienterna att bära sina rättegångskostnader, samt ersätta klagandens rättegångskostnader, inklusive de kostnader som anstår enligt Europeiska unionens domstols dom av den 6 mars 2014 i förenade målen C-337/12 P och C-340/12 P EU:C:2014:129.

För det fall att domstolen inte bifaller förstahandsyrkandet yrkar klaganden i andra hand att domstolen ska:

upphäva Europeiska unionens tribunals (sjunde avdelningen) dom av den 21 maj 2015 i förenade målen T-331/10 RENV och T-416/10 RENV i den del de avser följande varor registrerade som gemenskapsvarumärke nr 1 371 244 och nr 1 372 580: i klass 8 slipstenar och slipstenshållare, i klass 21 behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed), och knivblock,

bifalla klagandens yrkande vid tribunalen att ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 20 maj 2010 i ärende R 1235/2008-1 i den del det avser följande varor registrerade som gemenskapsvarumärke nr 1 371 244: i klass 8 slipstenar och slipstenshållare, i klass 21 behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed), och knivblock,

bifalla klagandens yrkande vid tribunalen att ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 20 maj 2010 i ärende R 1237/2008-1 i den del det avser följande varor registrerade som gemenskapsvarumärke nr 1 372 580: i klass 8 slipstenar och slipstenshållare, i klass 21 behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller därmed), och knivblock,

förplikta harmoniseringskontoret och intervenienterna att bära sina rättegångskostnader, samt ersätta klagandens rättegångskostnader, inklusive de kostnader som anstår enligt Europeiska unionens domstols dom av den 6 mars 2014 i förenade målen C-337/12 P och C-340/12 P EU:C:2014:129.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet anför klaganden två grunder.

Första grunden: tribunalen gjorde en felaktig tolkning, och därmed en felaktig tillämpning, av artikel 7.1 e ii i varumärkesförordningen (1) i förhållande till de kännetecken som återges grafiskt av de omtvistade gemenskapsvarumärkena,

Andra grunden: tribunalen åsidosatte därtill eller alternativt artikel 52.3 i varumärkesförordningen då den underlät att pröva huruvida artikel 7.1 e ii i varumärkesförordningen var tillämplig i förhållande till var och en av de varuklasser som kännetecknen, återgivna grafiskt av de omtvistade gemenskapsvarumärkena, registrerats för.

Genom den första grunden gör klaganden i huvudsak gällande:

Tribunalen fann, i punkt 39 i den överklagade domen, att artikel 7.1 e ii är tillämplig på alla kännetecken, två- och tredimensionella, där samtliga huvudsakliga egenskaper hos kännetecknet fyller en teknisk funktion. När denna slutsats tillämpades i förhållande till de omtvistade gemenskapsvarumärkena åsidosatte tribunalen emellertid (och underlät därmed att ge effekt åt) de slutsatser som dragits i punkt 48 i domstolens dom C-48/09 P Lego Juris/harmoniseringskontoret EU:C:2010:516. Där fann domstolen att artikel 7.1 e ii inte utgör hinder mot registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke ”endast på grund av att det har funktionella egenskaper”, uttrycken ”endast” och ”som krävs” syftar till att begränsa tillämpningsområdet för artikel 7.1 e ii till att avse ”sådana former på en vara som endast inkorporerar en teknisk lösning”.

I enlighet med domen i C-48/09 P Lego Juris/harmoniseringskontoret EU:C:2010:516 skulle tribunalen ha funnit att artikel 7.1 e ii inte uppställer något krav på att två- eller tredimensionella kännetecken inte får innehålla någon funktionalitet. Således utgör bestämmelsen inte hinder mot registrering av ”hybrid-kännetecken”, som sammanför visuellt viktiga, dekorativa delar av en design, vilka ”inte endast inkorporerar en teknisk lösning”, utan även fyller en sådan särskiljande funktion som varumärken förväntas göra. Tribunalen åsidosatte emellertid (och underlät därmed att ge effekt åt) de rättsliga kriterier som ska läggas till grund för tillämpningen av artikel 7.1 e ii genom att inte utgå från att de grafiskt återgivna kännetecknen för de omtvistade gemenskapsvarumärkena var ”hybrid-kännetecken” bestående av dekorativa delar av en design (visuellt viktiga mönster som uppfattas av betraktaren i form av svarta prickar skapade genom färgade fördjupningar) vilka har särskiljningsförmåga. Denna slutsats bekräftades i det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 31 oktober 2001, till vilket det hänvisas i punkt 5 i den överklagade domen.

Hade inte tribunalen felaktigt tolkat, och följaktligen felaktigt tillämpat, artikel 7.1 e ii genom att göra en oriktig bedömning av att fördjupningarna samtidigt är funktionella och särskiljande genom de omtvistade gemenskapsvarumärkenas grafiskt återgiva kännetecknen, skulle den ha funnit att bestämmelsen inte utgjorde hinder mot registrering av kännetecknen i fråga. Tribunalen skulle då även ha funnit att beslutet av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd enligt vilket sådant registreringshinder förelåg, var felaktigt och skulle ogiltigförklaras.

Genom den andra grunden gör klaganden sammanfattningsvis gällande:

Tribunalen var enligt artikel 52.3 i varumärkesförordningen skyldig att pröva huruvida artikel 7.1 e ii medförde att gemenskapsvarumärkena, i form av grafiskt återgivna kännetecken, är ogiltiga på grund av att de är ”former på en vara som endast inkorporerar en teknisk lösning” (C-48/09 P Lego Juris/harmoniseringskontoret EU:C:2010:516, punkt 48) i förhållande till alla eller endast vissa, och i sådana fall vilka, varuklasser för vilka kännetecknen har registrerats. Tribunalen fullgjorde inte denna prövning, vilket är ett grundläggande krav. Därmed underlät tribunalen att dra sådana slutsatser som kunde läggas till grund för att pröva lagenligheten av det resonemang som förts i förhållande till artikel 7.1 e ii i varumärkesförordningen.

Tribunalen har i vilket fall inte uppfyllt de grundläggande krav som ställs i artikel 52.3 i varumärkesförordningen, eftersom den tillämpat det resonemang som förts i förhållande till artikel 7.1 e ii på alla slags varor utan handtag som omfattas av varumärkesregistreringen av de grafiskt återgivna kännetecknen. Kännetecknen var i synnerhet registrerade för följande slags varor utan handtag: i klass 8 slipstenar och slipstenshållare, i klass 21 behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed) och knivblock. De slutsatser tribunalen dragit angående artikel 7.1 e ii kan inte lagligen tillämpas på dessa slags varor enligt de villkor som uppställs i artikel 52.3 i varumärkesförordningen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, EUT L 78, s. 1.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský soud v Ostravě (Republiken Tjeckien) den 18 augusti 2015 – Ivo Muladi mot Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Mål C-447/15)

(2015/C 389/16)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajský soud v Ostravě

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Ivo Muladi

Svarande: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Tolkningsfråga

Utgör bestämmelserna i artikel 4 i direktiv 2003/59/EG (1) hinder mot nationell lagstiftning som uppställer mer långtgående villkor för undantag från kravet att förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport ska inneha grundläggande kompetensbevis?


(1)  EUT L 226, s. 4.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hessisches Landesarbeitsgericht (Tyskland) den 24 augusti 2015 – Jürgen Webb-Sämann mot Christopher Seagon (i egenskap av konkursförvaltare i insolvensförfarandet mot Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Mål C-454/15)

(2015/C 389/17)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Hessisches Landesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Jürgen Webb-Sämann

Motpart: Christopher Seagon (i egenskap av konkursförvaltare i insolvensförfarandet mot Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Tolkningsfråga

Strider det mot artikel 8 i direktiv 2008/94/EG (1) eller mot annan unionsrätt att tolka en nationell bestämmelse så, att belopp motsvarande förfallna lönefordringar, vilka har lämnats i arbetsgivarens förvar för att denna vid en viss tidpunkt ska betala in beloppen till en pensionskassa, men av arbetsgivaren inte har satts in på ett separat konto, inte omfattas av separationsrätten enligt 47 § InsO?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (EUT L 283, s. 36).


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28 augusti 2015 – BASF SE mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-456/15)

(2015/C 389/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: BASF SE

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Giltighetsfrågor

1)

Är beslut 2013/448/EU (1) ogiltigt och strider det mot målen med direktiv 2003/87/EG, i den mån som det fastställer den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn på ett sådant sätt, att vid beräkningen av det högsta årliga antalet utsläppsrätter som avses i artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG (gräns fastställd för industrin) har inte utsläpp av restgaser vilka används för elproduktion och utsläpp som har samband med värmeproduktion i kraftvärmeverk beaktats?

2)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot målen med direktiv 2003/87/EG, i den mån som det skapar en obalans genom att undanta utsläpp som har samband med förbränning av restgaser och värme som producerats i kraftvärmeverk från det beräkningsunderlag som avses i artikel 10a.5 a och b, trots att de ger rätt till gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a.1 och 10a.4 i direktiv 2003/87/EG och enligt beslut 2011/278/EU (2) för en anläggning som inte omfattas av artikel 10a.3 i direktiv 2003/87/EG?

3)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot målen med direktiv 2003/87/EG, i den mån som det fastställer den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn på ett sådant sätt, att vid beräkningen av det högsta årliga antalet utsläppsrätter som avses i artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG (gräns fastställd för industrin) har inte utsläpp från anläggningar vilka först kommit att omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter under den andra handelsperioden samt anläggningar vilka omfattas av detta system genom val (opt in) beaktats?

4)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot målen med direktiv 2003/87/EG, i den mån som det fastställer den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn på ett sådant sätt, att vid beräkningen av det högsta årliga antalet utsläppsrätter som avses i artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG (gräns fastställd för industrin) har avdrag gjorts för utsläpp från anläggningar vilka stängdes före den 30 juni 2011, medan utsläpp från anläggningar vilka först tagits i bruk under den andra handelsperioden inte har inkluderats?

5)

Är beslut 2013/448/EU ogiltigt och strider det mot artikel 298 FEUF och den rättsstatliga principen om god förvaltningssed, vilken föreskrivs i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i den mån som detta beslut fastställer den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn, eftersom beräkningen av korrigeringsfaktorn inte har redovisats?


(1)  2013/448/EU: Kommissionens beslut av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 240, s. 27).

(2)  2011/278/EU: Kommissionens beslut av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG [delgivet med nr K(2011) 2772] (EUT L 130, s. 1).


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 28 augusti 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-460/15)

(2015/C 389/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

1)

Är kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (1) ogiltig och strider den mot de mål som uppställs i direktiv 2003/87 (2), i den del det i artikel 49.1 andra meningen i förordningen föreskrivs att koldioxid som inte överförs, i den mening som avses i artikel 49.1 första meningen, ska betraktas som utsläpp från den anläggningen som producerat koldioxiden i fråga.

2)

Är kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 ogiltig och strider den mot de mål som uppställs i direktiv 2003/87, i den del det i punkt 10 i bilaga IV föreskrivs att koldioxid som överförs för produktion av utfällt kalciumkarbonat (PCC) ska betraktas som utsläpp från anläggningen som producerar koldioxid.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L. 181, s. 30).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EGT L 275, s. 32).


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/18


Överklagande ingett den 4 september 2015 av FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 16 juni 2015 i mål T-655/11, FSL Holdings m.fl. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (ombud: P. Vlaemminck, C Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, advocaten)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

i första hand, upphäva den överklagade domen på grund av att bevis har använts i strid med förfarandet för insamling av bevis och rättsstridig tillämpning av 2002 års medelande om samarbete, och följaktligen ogiltigförklara kommissionens beslut av den 12 oktober 2011 i sin helhet,

i andra hand, delvis upphäva den överklagade domen, i den mån tribunalen inte använde sig av sin obegränsade behörighet, och följaktligen sätta ned de böter som klagandena ålagts enligt den överklagade domen med ett avsevärt belopp,

i tredje hand, delvis upphäva den överklagade domen, i den mån tribunalen inte slagit fast att överträdelsen hade till syfte eller effekt att begränsa konkurrensen, och följaktligen återförvisa målet till tribunalen såvida inte domstolen finner att den har tillräckliga uppgifter för att ogiltigförklara kommissionens beslut,

under alla omständigheter, förplikta kommissionen att ersätta klagandenas rättegångskostnader i båda instanserna.

Grunder och huvudargument

Klagandena åberopar fyra grunder till stöd för överklagandet:

Den första grunden innebär att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och åsidosatte klagandenas rätt till försvar samt grundläggande processuella krav när den underkände klagandenas grunder avseende att de italienska myndigheterna rättsstridigt lämnade över handlingar som samlats in i samband med en nationell skatteundersökning till kommissionen, samt följderna av denna rättsstridighet. Tribunalen gjorde sig för det första skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att kommissionen enligt EU-rätten inte är skyldig att förhindra att den grundläggande rätten till försvar åsidosätts på ett sätt som inte kan återställas under det administrativa förfarandet. För det andra gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den inte beaktade att kommissionen åsidosatt klagandenas rätt till försvar och grundläggande processuella krav enligt artikel 12.2 i förordning nr 1/2003 (1). Tribunalen gjorde sig för det tredje även skyldig till felaktig rättstillämpning då den inte tog hänsyn till tydliga bevis som framlagts och slog fast att den omständigheten att kommissionen hade kommit över de handlingar som använts som bevis på ett olagligt sätt var utan betydelse.

Med sin andra grund gör klagandena gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att den inte kritiserade kommissionen för att den gett immunitet till det företag som ansökt om immunitet med avseende på södra Europa och således inte tillämpade 2002 års meddelande om samarbete konsekvent. Klagandena hävdar särskilt att ingen immunitet skulle ha medgetts med avseende på södra Europa och, följaktligen, att alla muntliga yttranden och upplysningar som lämnats till följd av den begäran som grundats på dessa muntliga upplysningar av den som ansökt om immunitet skulle ha avlägsnats från akten.

Den tredje grunden, som åberopas i andra hand, innebär att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte ge ett effektivt rättsmedel mot en påföljd som ålagts av kommissionen, trots att tribunalen hade en obegränsad behörighet enligt artikel 31 i förordning nr 1/2003 och mot bakgrund principen om effektivt rättsmedel enligt artikel 6 i Europakonventionen och artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Genom att inte tillhandahålla ett sådant effektivt rättsmedel gjorde tribunalen enligt klagandena en felaktig beräkning av böterna.

Klagandena hävdar i tredje hand, med sin fjärde grund att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom en oriktig tolkning av begreppet konkurrensbegränsande syfte, vilket i sin tur lett till en felaktig kvalificering av omständigheterna och ett åsidosättande av klagandenas rätt till försvar.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, s. 1)


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Općinski sud u Novom Zagrebu (Kroatien) den 11 september 2015 – Ibrica Zulfikarpašić mot Slaven Gajer

(Mål C-484/15)

(2015/C 389/21)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski sud u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ibrica Zulfikarpašić

Motpart: Slaven Gajer

Tolkningsfråga

Den hänskjutande domstolen önskar få klarhet i huruvida bestämmelserna i lagen om tvångsverkställighet som rör den europeiska exekutionstiteln är förenliga med förordning (EG) nr 805/2004 (1) och, närmare bestämt, vad avser förfarandet för förordnande om verkställighet på grundval av en officiell handling i Kroatien, huruvida begreppet ”domstol” omfattar notarier och huruvida notarier kan utfärda intyg om europeisk exekutionstitel som avser lagakraftvunna och verkställbara förordnanden om verkställighet på grundval av officiella handlingar, när nämnda förordnanden inte har bestritts. För det fall svaret är nekande önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida domstolar kan utfärda intyg om europeisk exekutionstitel som avser av en notarie utfärdade förordnanden om verkställighet på grundval av officiella handlingar, när nämnda förordnanden avser obestridda fordringar och, om så är fallet, vilket formulär som ska användas.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (EUT L 143, s. 15).


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/20


Talan väckt den 14 september 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-488/15)

(2015/C 389/22)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Kružíková, E. Manhaeve och S. Petrova)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13.1, jämförd med bilaga XI i direktiv 2008/50 (1), genom att systematiskt och från och med år 2007 till och med i vart fall år 2013 överskrida såväl års- som dygnsgränsvärdena för PM10 inom följande zoner och tätbebyggelser: BG0001 tätbebyggelsen Sofia; BG0002 tätbebyggelsen Plovdiv; BG0004 norra Bulgarien; BG0005 sydvästliga Bulgarien och BG0006 sydostliga Bulgarien, och

genom att systematiskt och från och med år 2007 till och med i vart fall år 2013 överskrida dygnsgränsvärdena för PM10 och, under åren 2007, 2008 och 2010, årsgränsvärdena för PM10 inom zonen BG0003 Varna,

i avsaknad av närmare uppgifter som visar att situationen med överskridande av dygns- och årsgränsvärdena för PM10 inom ovannämnda zoner och tätbebyggelser har förändrats, samt

fastställa att Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 andra stycket i direktivet, särskilt skyldigheten att hålla perioden av överskridande så kort som möjligt, och att Bulgarien fortsätter att åsidosätta sina skyldigheter, med beaktande av att uteslutandet av den senaste årsrapporten om luftkvalitet för år 2013 medför att såväl års- som dygnsgränsvärdena för PM10 inom samtliga ovannämnda zoner och tätbebyggelser fortsätter att överskridas, och:

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Mot bakgrund av den senaste årsrapporten om luftkvalitet och de bulgariska myndigheternas svar på det motiverade yttrandet är kommissionen av den uppfattningen att Republiken Bulgarien hittills inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt artikel 13.1, vad gäller iakttagandet av års- och dygnsgränsvärdena för förekomsten av mikrodammpartiklar i luften (PM10), och enligt artikel 23.1 andra stycket i direktivet, vad gäller skyldigheten att upprätta luftkvalitetsplaner för att hålla perioden av överskridande så kort som möjligt.

Kommissionen anser att det är nödvändigt att Europeiska unionens domstol fastställer att Republiken Bulgarien har åsidosatt dessa bestämmelser i direktivet.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, s. 1).


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/21


Överklagande ingett den 30 september 2015 av Westfälische Drahtindustrie GmbH m.fl. av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 juli 2015 i mål T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH m.fl. mot kommissionen

(Mål C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ombud: C. Stadler, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

1.

upphäva den överklagade domen, i den mån den är till nackdel för klagandena,

2.

i andra hand, upphäva den överklagade domen i dess helhet och ogiltigförklara artikel 2.8 i kommissionens beslut K (2010) 4387 slutlig av den 30 juni 2010 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/38344 – Stål för spännarmering), i dess lydelse enligt kommissionens beslut K (2010) 6676 slutlig av den 30 september 2010 och enligt kommissionens beslut K (2011) 2269 slutlig av den 4 april 2011 samt ogiltigförklara skrivelsen från generaldirektören vid kommissionens generaldirektorat för konkurrens av den 14 februari 2011, i den mån de berör klagandena, och

nedsätta de böter som ålagts klagandena i artikel 2.8 i nämnda kommissionsbeslut,

3.

i tredje hand, återförvisa målet till förnyad prövning vid tribunalen, och

4.

förplikta svaranden vid tribunalen att ersätta röttegångskostnaderna vid tribunalen och domstolen.

Grunder och huvudargument

Överklagandet avser den dom som Europeiska unionens tribunal (sjätte avdelningen) meddelade den 15 juli 2015.

Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG och Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG har till stöd för talan åberopat följande grunder:

För det första åsidosatte tribunalen artikel 261 FEUF och artikel 31 i förordning nr 1/2003 (1), systemet för behörighetsfördelning, den institutionella jämvikten och principen om ett effektivt rättsskydd, eftersom tribunalen åsidosatte gränserna för sin behörighet att göra en obegränsad överprövning och underlät att överpröva det angripna kommissionsbeslutet och istället fattade ett oberoende bötesbeslut. Därigenom satte sig tribunalen i kommissionens ställe och fråntog klagandena möjligheten att invända mot oriktigt fastställda sakomständigheter, eftersom ett överklagande av en dom från tribunalen är begränsat till rättsfrågor.

För det andra strider den överklagade domen mot artikel 261 FEUF och artikel 31 i förordning 1/2003 i den mån tribunalen gjorde en felaktig bedömning av den relevanta tidpunkten för prövning av sakomständigheterna och rättsläget och inom ramen för utövandet (som tidigare nämnt dessutom felaktigt) av befogenheten att göra en obegränsad överprövning utgick från den rättsliga och faktiska situationen vid tidpunkten för tribunalens dom och under åren 2011-2013 och därmed från omständigheter som inträffat efter det att kommissionen meddelade det angripna beslutet. Tribunalens uppfattning stöds inte av den rättspraxis som den hänvisar till som ”ett liknande resonemang”. Det framgår snarare av unionsdomstolarnas rättspraxis att ytterligare uppgifter endast kan beaktas till de berörda företagens fördel och endast om uppgifterna redan var tillgängliga när kommissionen meddelade sitt beslut.

För det tredje kränkte tribunalen klagandenas grundläggande rättigheter genom att åsidosätta proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen. Genom att inte beakta den princip som anges i punkt 35 i riktlinjerna om böter – att det för företag, som inte kan undvika delbetalningar av böter, ska vara möjligt att betala böterna under en period på 3-5 år – ålades klagandena oskäliga böter, som företagen i alla fall skulle kunna betala under en mycket lång tidsperiod. Därigenom gjorde tribunalen, med avseende på likabehandlingsprincipen mot bakgrund av de principer som följer av punkt 35 i riktlinjerna om böter och med avseende på den relevanta tidpunkten, en felaktig bedömning av jämförbarheten av sakomständigheterna.

Slutligen åsidosatte tribunalen klagandenas grundläggande rätt till ett effektivt rättsskydd genom att, vid utövandet av befogenheten att göra en obegränsad överprövning, förlita sig på kommissionens beräkningar av böterna och de sakomständigheter som parterna åberopat. Detta är inte tillräckligt för att uppfylla kravet att det, inom ramen för ett effektivt rättsskydd gentemot kommissionens bötesbeslut, ska göras en fullständig och obegränsad överprövning av en neutral instans.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, s. 1).


Tribunalen

23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/24


Tribunalens dom av den 25 september 2015 – PPG och SNF mot Echa

(Mål T-268/10) (1)

((Reach - Identifiering av akrylamid som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter - Intermediärer - Talan om ogiltigförklaring - Villkoret direkt berörd - Upptagande till sakprövning - Proportionalitet - Likabehandling))

(2015/C 389/24)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bryssel, Belgien) och SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Frankrike) (ombud: advokaterna R. Cana, D. Abrahams och E. Mullier)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (ombud: M. Heikkilä, W. Broere och T. Zbihlej, biträdda av advokaterna J. Stuyck och A.-M. Vandromme)

Intervenienter till stöd för sökandens yrkanden: Konugariket Nederländerna (ombud: B. Koopman) och Europeiska kommissionen (ombud: D. Kukovec, E. Manhaeve och K. Talabér-Ritz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Echas beslut att identifiera akrylamid (EG nr 201-173-7) såsom ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, s. 1), i enlighet med artikel 59 i denna förordning.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) och SNF SAS ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

3)

Konungariket Nederländerna och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 274, 9.10.2010.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/25


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – TV2/Danmark mot kommissionen

(Mål T-674/11) (1)

((Statligt stöd - Public service-TV - Beslut genom vilket ett stöd förklaras vara förenligt med den inre marknaden - Stöd till det danska public service-Tv-bolaget TV2/Danmark som de danska myndigheterna genomfört - Offentligt stöd som beviljats för att kompensera kostnader i samband med skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster - Begreppet stöd - Domen i målet Altmark))

(2015/C 389/25)

Rättegångsspråk: danska

Parter

Sökande: TV2/Danmark A/S (Odense, Danmark) (ombud: advokat O. Koktvedgaard,)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky, C. Støvlbæk och U. Nielsen)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Konungariket Danmark (ombud: inledningsvis C. Vang och V. Pasternak Jørgensen, ombud, därefter V. Pasternak Jørgensen, biträdd av advokat K. Lundgaard Hansen och slutligen C. Thorning, ombud, biträdd av advokaterna K. Lundgaard Hansen och R. Holdgaard)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Förenade kungadömet) (ombud: advokaterna S. Kalsmose-Hjelmborg och M. Honoré)

Saken

Begäran om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2011/839/EU, av den 20 april 2011 om de åtgärder som Danmark har genomfört (C 2/03) till förmån för TV2/Danmark (EUT L 340, s. 1).

Domslut

1)

Kommissionens beslut 2011/839/EU, av den 20 april 2011 om de åtgärder som Danmark har genomfört (C 2/03) till förmån för TV2/Danmark ogiltigförklaras till den del kommissionen ansåg att de reklamintäkter för åren 1995 och 1996 som betalades ut till TV2/Danmark genom Fonds TV2 utgjorde statligt stöd.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

TV2/Danmark ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C C 80, 17.3.2012.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/26


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Viasat Broadcasting UK mot kommissionen

(Mål T-125/12) (1)

((Statligt stöd - Radio och tv i allmänhetens tjänst - Beslut i vilket stödet förklaras förenligt med den inre marknaden - Stöd som genomförts av danska myndigheter till förmån för det danska public service-företaget TV2/Danmark - Offentlig finansiering som beviljats som kompensation för kostnader sammanhängande med ett public service-uppdrag - Stödets förenlighet - Domen i målet Altmark))

(2015/C 389/26)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. Kalsmose-Hjelmborg och M. Honoré)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn och B. Stromsky)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Danmark (ombud: inledningsvis C. Vang och V. Pasternak Jørgensen, därefter V. Pasternak Jørgensen, biträdd av advokaten K. Lundgaard Hansen, och slutligen C. Thorning, biträdd av advokaterna K. Lundgaard Hansen och R. Holgaard); och TV2/Danmark A/S (Odense, Danmark) (ombud: advokaten O. Koktvedgaard)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2011/839/EU av den 20 april 2011 om de åtgärder som Danmark har genomfört till förmån för TV2/Danmark (C 2/03) (EUT L 340, s. 1).

Domslut

1)

Det saknas anledning att döma i målet i den mån det avser ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2011/839/EU av den 20 april 2011 om de åtgärder som Danmark har genomfört till förmån för TV2/Danmark (C 2/03) i den del kommissionen fann att 1995 och 1996 års reklamintäkter som utbetalades till TV2/Danmark A/S genom Fonds TV2 utgjorde statligt stöd.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Viasat Broadcasting UK Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.

4)

Konungariket Danmark ska bära sina rättegångskostnader.

5)

TV2/Danmark ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 138, 12.5.2012.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/27


Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Anagnostakis mot kommissionen

(Mål T-450/12) (1)

((Institutionell rätt - Europeiskt medborgarinitiativ - Ekonomisk och monetär politik - Icke-återbetalning av statsskulden - Stadfästande av principen om ”nöd” - Avslag på registreringsansökan - Kommissionens befogenheter - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 389/27)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Alexios Anagnostakis (Aten, Grekland) (ombud: advokaten A. Anagnostakis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Krämer och M. Konstantinidis)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2012) 6289 final av den 6 september 2012 om avslag på ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”En miljon underskrifter för ett solidariskt Europa”, som lämnades in till kommissionen den 13 juli 2012.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Alexios Anagnostakis ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 399, 22.12.2012.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/27


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Appelrath-Cüpper mot harmoniseringskontoret – Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Mål T-60/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket AC - Äldre nationella och internationella figurmärkena AC ANN CHRISTINE och äldre gemenskapsfigurmärkena AC ANN CHRISTINE OCEAN och AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/28)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Köln, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Schumann och A. Berger)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Wien, Österrike) (ombud: advokaterna M. Hartmann, N. Voß och S. Fröhlich)

Saken

Överklagande det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 28 november (ärende R 108/2012-4) om ett invändningsförfarande mellan Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG och Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 28 november (ärende R 108/2012-4) ogiltigförklaras i den del beslutet innebar delvis bifall till den invändning som Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.

2)

Harmoniseringskontoret ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3)

Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG. ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH för förfarandet i överklagandenämnden.


(1)  EUT C 101, 6.4.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/28


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Cerafogli mot ECB

(Mål T-114/13 P) (1)

((Överklagande - Anställda vid ECB - Klagomål om diskriminering och mobbning - Beslut av ECB att avsluta den administrativa utredning som inletts till följd av klagomålet - Vägran att ge tillgång till bevis under det administrativa förfarandet - Avslag på begäran om bevisupptagning under domstolsförfarandet förfarandet - Rätten till ett effektivt domstolsskydd - Felaktig rättstillämpning))

(2015/C 389/29)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Maria Concetta Cerafogli (Rom, Italien) (ombud: advokat L. Levi)

Övrig part i målet: Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: F. Feyerbacher och B. Ehlers biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Överklagande av den av europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) meddelade domen av den 12 december 2012, Cerafogli/ECB (F-43/10, REUP, EU:F:2012:184), med yrkande om att denna dom ska upphävas.

Domslut

1)

Den av europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) meddelade domen av den 12 december 2012, Cerafogli/ECB (F-43/10), upphävs.

2)

Målet återförvisas till personaldomstolen.

3)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 114, 10.4.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/29


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Italien och Spanien mot kommissionen

(Mål T-124/13 och 191/13) (1)

((Språkregler - Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av administratörer och assistenter - Val av andraspråk bland tre språk - Kommunikationsspråk med de sökande till uttagningsproven - Förordning nr 1 - Artiklarna 1d.1, 27 och 28 f i tjänsteföreskrifterna - Icke-diskrimineringsprincipen - Proportionalitet))

(2015/C 389/30)

Rättegångsspråk: italienska och spanska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av P. Gentili, avvocato dello Stato) (mål T-124/13) och konungariket Spanien (ombud: inledningsvis S. Centeno Huerta, därefter J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (mål T-191/13)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: i mål T-124/13, J. Currall, B. Eggers och G. Gattinara, och i mål T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring, i mål T-124/13, av meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AST/125/12 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som assistenter på områdena revision, finanser/redovisning och ekonomi/statistik (EUT C 394 A, 2012, s. 1), meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AST/126/12 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som assistenter på områdena biologi, livsvetenskaper och hälsovetenskap, kemi, fysik och materialvetenskap, kärnforskning, väg- och vattenbyggnad; maskinteknik samt elteknik och elektronik (EUT C 394 A, 2012, s. 11) och meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AD/248/13 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som administratörer (AD 6) på områdena säkerhet kring byggnader samt teknisk förvaltning (EUT C 29 A, 2013, s. 1), samt, i mål T-191/13, talan om ogiltigförklaring av meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AD/248/13.

Domslut

1)

Målen T-124/13 och T-191/13 förenas vad gäller domen.

2)

Meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AST/125/12 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som assistenter på områdena revision, finanser/redovisning och ekonomi/statistik, meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AST/126/12 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som assistenter på områdena biologi, livsvetenskaper och hälsovetenskap, kemi, fysik och materialvetenskap, kärnforskning, väg- och vattenbyggnad; maskinteknik samt elteknik och elektronik samt meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AD/248/13 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som administratörer (AD 6) på områdena säkerhet kring byggnader samt teknisk förvaltning, ogiltigförklaras.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Republiken Italiens rättegångskostnader i mål T-124/13 samt Konungariket Spaniens rättegångskostnader i mål T-191/13.

4)

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader för sin interventionstalan i mål T-124/13.


(1)  EUT C 164, 8.6.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/30


Tribunalens dom av den 18 september 2015 – Petro Suisse Intertrade mot rådet

(Mål T-156/13 och T-373/14) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Talan om ogiltigförklaring - Enhet under statlig nivå - Talerätt samt berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Rätten att yttra sig - Delgivningsskyldighet - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar - Uppenbart oriktig bedömning - Rätten till egendom))

(2015/C 389/31)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Schweiz) (ombud: J. Grayston, solicitor, och advokaterna P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington och D. Sellers)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och I. Rodios)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av rådets beslut 2012/829/Gusp av den 21 december 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 356, s. 71) och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1264/2012 av den 21 december 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 356, s. 55), dels av rådets beslut i skrivelsen av den 14 mars 2014 om att behålla de restriktiva åtgärderna mot sökanden.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Petro Suisse Intertrade Co. SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader.


(1)  EUT C 147, 25.5.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/31


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Nederländerna mot kommissionen

(Förenade målen T-261/13 och T-86/14) (1)

((HIKP - Förordning nr 2494/95 - Harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå (konstantskatteindex, HIKP-CT) - Förordning nr 119/2013 - Egnahemsprisindex - Förordning nr 93/2013 - Eurostat - Kommittéförfarande - Åtgärder för genomförande - Föreskrivande förfarande med kontroll))

(2015/C 389/32)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Konungariket Nederländerna (ombud: i mål T-261/13, M. Bulterman, J. Langer och B. Koopman, samt i mål T-86/14, M. Bulterman och J. Langer)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Clausen och P. Van Nuffel)

Saken

I mål T-261/13, i första hand, en talan om ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 119/2013 av den 11 februari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 2214/96 om harmoniserade konsumentprisindex (HIKP): överföring och spridning av HIKP:s delindex, vad gäller införande av harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå (EUT L 41, s. 1), och, i andra hand, en talan om ogiltigförklaring av artikel 1.2 i förordning nr 119/2013, samt, i mål T-86/14, i första hand, en talan om ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 93/2013 av den 1 februari 2013 med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex (EUT L 33, s. 14), och i andra hand, en talan om ogiltigförklaring av artikel 4.1 i förordning nr 93/2013.

Domslut

1)

I mål T-261/13 ska artikel 1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 119/2013 av den 11 februari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 2214/96 om harmoniserade konsumentprisindex (HIKP): överföring och spridning av HIKP:s delindex, vad gäller införande av harmoniserade konsumentprisindex med konstant skattenivå, ogiltigförklaras.

2)

I mål T-86/14 ska artikel 4.1 i kommissionens förordning (EU) nr 93/2013 av den 1 februari 2013 med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex vad gäller fastställande av egnahemsprisindex, ogiltigförklaras.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Konungariket Nederländernas rättegångskostnader.


(1)  EUT C 189, 29.6.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/32


Tribunalens dom av den 25 september 2015 – VECCO m.fl. mot kommissionen

(Mål T-360/13) (1)

((Reach - Upptagande av kromtrioxid i förteckningen över ämnen för vilka tillstånd krävs - Användningar eller användningskategorier som undantas från tillståndskrav - Begreppet 'befintlig specifik unionsslagstiftning som anger minimikrav avseende skyddet för människors hälsa eller miljön för ämnets användning' - Uppenbart felaktig bedömning - Proportionalitet - Rätten till försvar - Principen om god förvaltning))

(2015/C 389/33)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Tyskland) och de 185 andra sökande vilkas namn anges i bilaga till domen (ombud: advokaterna C. Mereu och K. Van Maldegem samt J. Beck, solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Talabér-Ritz och J. Tomkin)

Parter som intervenerat till stöd för sökandens yrkanden: Assogalvanica (Padoue, Italien) och de 31 andra intervenienter vilkas namn anges i bilaga till domen (ombud: advokaterna C. Mereu och K. Van Maldegem samt J. Beck, solicitor)

Parter som intervenerat till stöd för svarandens yrkanden: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (ombud: W. Broere, M. Heikkilä och T. Zbihlej)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 348/2013 av den 17 april 2013 om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 108, s. 1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) och de andra sökanden vilkas namn anges i bilaga I ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Assogalvanica och de andra intervenienter vilkas namn anges i bilaga II ska bära sina rättegångskostnader.

4)

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 260, 7.9.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/33


Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Mocek och Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna mot harmoniseringskontoret – Lacoste (KAJMAN)

(Mål T-364/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket KAJMAN - Äldre gemenskapsfigurmärke som återger en krokodil - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Yrkanden om ogiltigförklaring och ändring som framställts av intervenienten - Artikel 134.3 i rättegångsreglerna av den 2 maj 1991))

(2015/C 389/34)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Eugenia Mocek och Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polen) (ombud: advokaterna K. Grala och B. Szczepaniak)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: inledningsvis P. Geroulakos därefter D. Gája)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Lacoste SA (Paris, Frankrike) (ombud: advokat P. Gaultier)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 10 maj 2013 (ärende R 2466/2010-4) om ett invändningsförfarande mellan, å ena sidan, Lacoste SA och, å andra sidan, Eugenia Mocek och Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

De yrkanden om ogiltigförklaring och ändring som framställts av Lacoste SA ogillas.

3)

Eugenia Mocek och Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ska till fullo ersätta rättegångskostnaderna för talan, samt bära sina egna kostnader avseende de yrkanden om ogiltigförklaring och ändring som framställts av Lacoste SA.

4)

Lacoste SA ska bära sina egna kostnader avseende sina yrkanden om ogiltigförklaring och ändring.


(1)  EUT C 260, 7.9.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/34


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – L'Oréal mot harmoniseringskontoret – Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Mål T-400/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket AINHOA - Det äldre gemenskapsfigurmärket och det äldre internationella figurmärket NOA - Relativa registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/35)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: L'Oréal (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna M. H. Granado Carpenter och M. L. Polo Carreño)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: O. Mondéjar Ortuño och A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spanien) (ombud: advokaterna L. Montoya Terán och J.-B. Devaureix)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 6 juni 2013 (ärende R 1643/2012-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan L’Oréal och Cosmetica Cabinas, SL.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

L’Oréal ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 298, 12.10.2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/35


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – L'Oréal mot harmoniseringskontoret

(Mål T-426/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Upphävandeförfarande - Gemenskapsordmärket AINHOA - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Form som skiljer sig åt genom beståndsdelar som inte förändrar särskiljningsförmågan))

(2015/C 389/36)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: L'Oréal (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna M. H. Granado Carpenter, och M. L. Polo Carreño)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: O. Mondéjar Ortuño och A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spanien) (ombud: advokaterna L. Montoya Terán och J.-B. Devaureix)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 6 juni 2013 (ärende R 1642/2012-1) om ett upphävandeförfarande mellan L’Oréal och Cosmetica Cabinas, SL.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

L’Oréal ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 304, 19/10/2013.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/36


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Tyskland mot kommissionen

(Mål T-557/13) (1)

((EUGFJ - Garantisektionen - EGFJ och EJFLU - Utgifter som undantas från finansiering - Utgifter inom ramen för det europeiska regelverket för kvotering för produktion av potatisstärkelse - Rätten till försvar))

(2015/C 389/37)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Möller)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och P. Rossi)

Part som intervenerat till stöd för sökanden: Konungariket Nederländerna (ombud: M.K. Bulterman, C.S. Schillemans och J. Langer)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut 2013/433/EU av den 13 augusti 2013 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 219, s. 49), i den del finansiell korrigering vidtas gentemot Förbundsrepubliken Tyskland för betalning av ett totalt belopp om 6 1 92  951,34 euro inom ramen för genomförandet av det europeiska regelverket för kvotering för produktion av potatisstärkelse för åren 2003–2005.

Domslut

1)

Kommissionens genomförandebeslut 2013/433/EU av den 13 augusti 2013 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ogiltigförklaras, i den del finansiell korrigering vidtas gentemot Förbundsrepubliken Tyskland inom ramen för genomförandet av det europeiska regelverket för kvotering för produktion av potatisstärkelse för åren 2003–2005.

2)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Konungariket Nederländerna ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 9, 11.1.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/37


Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Ecolab mot harmoniseringskontoret (GREASECUTTER)

(Mål T-610/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Ordmärket GREASECUTTER - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/38)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Förenta staterna) (ombud: advokaterna G. Hasselblatt och V. Töbelmann)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) (ombud: L. Rampini)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 5 september 2013 (ärende R 1704/2012-2) om den internationella registreringen som designerar Europeiska gemenskapen av ordmärket GREASECUTTER.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Ecolab USA, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 24, 25.1.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/37


Tribunalens dom av den 2 oktober 2015 – The Tea Board mot harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Mål T-624/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Figurmärket Darjeeling - De äldre kollektiv-, ord- och figurgemenskapsvarumärkena DARJEELING - Relativa registreringshinder - Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/39)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Tea Board (Calcutta, Indien) (ombud: advokaterna A. Nordemann och M. Maier)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: S. Palmero Cabezas)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Delta Lingerie (Cachan, Frankrike) (ombud: advokaterna G. Marchais och P. Martini-Berthon)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 17 september 2013 (ärende R 1504/2012-2) om ett invändningsförfarande mellan The Tea Board och Delta Lingerie.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av andra överklagandenämndende vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller) den 17 september 2013 (ärende R 1504/2012-2)upphävs vad gäller de varor som omfattas av det sökta varumärket i klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och ”detaljhandelstjänster för damunderkläder, parfymer och kosmetika, linnevaror för hushåll och bad” som omfattas av det sökta varumärket i klass 35 i Niceöverenskommelsen.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Parterna ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/38


Tribunalens dom av den 2 oktober 2015 – The Tea Board mot harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Mål T-625/13) (1)

((”Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Figurmärket Darjeeling collection de lingerie - De äldre gemenskapskollektivmärkena, ett ordmärket och ett figurmärke DARJEELING - Relativa registreringshinder - Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009”))

(2015/C 389/40)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Tea Board (Calcutta, Indien) (ombud: advokaterna A. Nordemann och M. Maier)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: S. Palmero Cabezas)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Delta Lingerie (Cachan, Frankrike) (ombud: advokaterna G. Marchais och P. Martini-Berthon)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet från andra överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) av den 17 september 2013 (ärende R 1502/2012-2) avseende ett invändningsförfarande mellan The Tea Board och Delta Lingerie.

Domslut

1)

Beslutet från andra överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) av den 17 september 2013 (ärende R 1502/2012-2) ogiltigförklaras i den mån som det avser varor som det sökta varumärket avser och som omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och ”[d]etaljhandel med damunderkläder, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushålls- och badlinne” som det sökta varumärket avser och omfattas av klass 35 i Niceöverenskommelsen.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/39


Tribunalens dom av den 2 oktober 2015 – The Tea Board mot harmoniseringskontoret (DARJEELING collection de lingerie)

(Mål T-626/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Figurmärket Darjeeling collection de lingerie - Det äldre gemenskapskollektivmärket, det äldre gemenskapsordmärket och det äldre gemenskapsfigurmärket DARJEELING - Relativa registreringshinder - Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/41)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: The Tea Board (Calcutta, Indien) (ombud: advokaterna A. Nordemann och M. Maier)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: advokaten S. Palmero Cabezas)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Delta Lingerie (Cachan, Frankrike) (ombud: advokaterna G. Marchais och P. Martini-Berthon)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 17 september 2013 (ärende R 1501/2012-2) om ett invändningsförfarande mellan The Tea Board och Delta Lingerie.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) den 17 september 2013 (ärende R 1501/2012-2) upphävs i den mån det gäller de varor som avses med det sökta varumärket och omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och ”detaljhandel med damunderkläder, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushålls- och badlinne” som avses med det sökta varumärket och omfattas av klass 35 i Niceöverenskommelsen.

2)

Överklagandet ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/40


Tribunalens dom av den 2 oktober 2015 – The Tea Board mot harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling)

(Mål T-627/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Figurmärket Darjeeling - De äldre kollektiv-, ord- och figurgemenskapsvarumärkena DARJEELING - Relativa registreringshinder - Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/42)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Tea Board (Calcutta, Indien) (ombud: advokaterna A. Nordemann och M. Maier)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: S. Palmero Cabezas)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Delta Lingerie (Cachan, Frankrike) (ombud: advokaterna G. Marchais och P. Martini-Berthon)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 11 september 2013 (ärende R 1387/2012-2) om ett invändningsförfarande mellan The Tea Board och Delta Lingerie.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av andra överklagandenämndende vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och modeller) den 11 september 2013 (ärende R 1387/2012-2)upphävs vad gäller de varor som omfattas av det sökta varumärket i klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och ”detaljhandelstjänster för damunderkläder, parfymer och kosmetika, linnevaror för hushåll och bad” som omfattas av det sökta varumärket i klass 35 i Niceöverenskommelsen.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Parterna ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/41


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Reed Exhibitions mot harmoniseringsbyrån (INFOSECURITY)

(Mål T-633/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket INFOSECURITY - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning saknas - Artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.3 i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 389/43)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Förenade kungariket) (ombud: advokaten S. Malynicz)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: A. Poch och S. Hanne)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets femte överklagandenämnd den 10 september 2013 (ärende R 1544/2012-5) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket INFOSECURITY.

Domslut

1)

Överklagandet avslås.

2)

Reed Exhibitions Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/42


Tribunalens dom av den 25 september 2015 – Copernicus-Trademarks mot harmoniseringskontoret

(Mål T-684/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BLUECO - Äldre gemenskapsordmärke BLUECAR - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Intervenienten har yrkat ändring - Artikel 65.4 i förordning nr 207/2009))

(2015/C 389/44)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna L. Pechan och S. Körber)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Bolloré SA (Érgue-Gaberic, Frankrike) (ombud: inledningsvis advokaten B. Fontaine, därefter advokaten O. Legrand

Saken

Överklagande av det beslut som fattats av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 8 oktober 2013 (ärende R 2029/2012-1) om ett invändningsförfarande mellan Bolloré SA och Copernicus-Trademarks Ltd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Bolloré SA:s yrkande om ändring avvisas.

3)

Copernicus-Trademarks Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/42


Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Gat Microencapsulation mot harmoniseringsbyrån – BASF (KARIS)

(Mål T-720/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket KARIS - Äldre gemenskapsordmärke och internationellt ordmärke CARYX - Nationella ordmärken och Beneluxordmärket AKRIS - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009”)

(2015/C 389/45)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gat Microencapsulation GmbH, tidigare Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Österrike) (ombud: advokaterna S. Soler Lerma och M.C. March Cabrelles)

Svarande: Kontoretför harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: I. Harrington)

Motpart vid överklagandenämnden: BASF SE (Ludwigshafen, Tyskland)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns femte överklagandenämnd den 28 oktober 2013 (ärende R 1862/2012-5) om ett invändningsförfarande mellan BASF SE och Gat Microencapsulation AG.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gat Microencapsulation GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 71, 8.3.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/43


Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Tilda Riceland Private mot harmoniseringsbyrån – Siam Grains (BASmALI)

(Mål T-136/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BASmALI - Äldre icke-registrerade varumärket eller äldre kännetecknet BASMATI - Relativt registreringshinder - Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/46)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indien) (ombud: advokaterna S. Malynicz, N. Urwin och D. Sills)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) (ombud: P. Geroulakos och P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Siam Grains Co. Ltd (Bangkok, Thailand)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 18 december 2013 (ärende R 1086/2012-4) om ett invändningsförfarande mellan Tilda Riceland Private Ltd och Siam Grains Co. Ltd.

Domslut

1)

Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) meddelade den 18 december 2013 (ärende R 1086/2012 4) ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringskontoret ska bära sin rättegångskostnad och ersätta Tilda Riceland Private Ltds rättegångskostnad.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/44


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Cristiano di Thiene mot harmoniseringskontoret – Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Mål T-193/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket AERONAUTICA - Äldre gemenskapsordmärkena NAUTICA och NAUTICA BLUE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/47)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italien) (ombud: advokaterna F. Fischetti och F. Celluprica)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: P. Bullock och N. Bambara)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Nautica Apparel, Inc. (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: C. Hawkes, solicitor och B. Brandreth, barrister)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 10 januari 2014 (ärende R 96/2013-4), om ett invändningsförfarande mellan Nautica Apparel, Inc. och Cristiano di Thiene SpA.

Domslut

1)

Talan ogillas

2)

Cristiano di Thiene SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/45


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Primagaz mot harmoniseringskontoret – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Mål T-195/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PRIMA KLIMA - Äldre gemenskapsvarumärke figurmärket PRIMAGAZ - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Omsättningskrets - Varu- och tjänsteslagslikhet - Känneteckenslikhet - Särskiljningsförmåga hos lovordande ordelement - Begreppsmässig jämförelse - Särskiljningsförmåga hos det äldre märket - Artikel 8.1 b förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/48)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten D. Régnier)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, och mönster) (ombud: M. Fischer)

Motpart vid överklagandenämnden som intervenerat vid tribunalen: Gerhard Reeh (Radnice, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaten W. Riegger)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 7 januari 2014 (ärende R 2304/2012-1) om ett invändningsförfarande mellan Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA och Gerhard Reeh.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av Kontoret för harmonisering inom den inre marknadens (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) första överklagandenämnd den 7 januari 2014 (ärende R 2304/2012-1) ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden avslog överklagandet i förhållande till produkterna ”Apparater för belysning, uppvärmning, torkning, ventilation: kolfilter för ventilation”.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 175, 10.6.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/46


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Schroeder mot rådet och kommissionen

(Mål T-205/14) (1)

((Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Dumpning - Import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Kina - Förordning (EG) nr 1355/2008 ogiltigförklarad av domstolen - Skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av antagandet av förordningen - Skadeståndstalan - Uttömmande av de nationella rättsmedlen - Upptagande till sakprövning - Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter - Artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 1225/2009) - Omsorgsplikt - Orsakssamband))

(2015/C 389/49)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaten K. Landry)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, biträdd inledningsvis av advokaterna D. Geradin och N. Tuominen därefter av advokaten N. Tuominen) och Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och R. Sauer)

Saken

Talan om ersättning för den skada sökanden påstår sig ha lidit till följd av rådets förordning (EG) nr 1355/2008 av den 18 december 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 350, s. 35), ogiltigförklarad genom dom av den 22 mars 2012, GLS (C-338/10, REU, EU:C:2012:158).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

I. Schroeder KG (GmbH & Co.) ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/46


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Hüpeden mot rådet och kommissionen

(Mål T-206/14) (1)

((Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Dumpning - Import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter med ursprung i Kina - Förordning (EG) nr 1355/2008 ogiltigförklarad av domstolen - Skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av antagandet av förordningen - Skadeståndstalan - Uttömmande av de nationella rättsmedlen - Upptagande till sakprövning - Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge enskilda rättigheter - Artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 a i förordning (EG) nr 1225/2009) - Omsorgsplikt - Orsakssamband))

(2015/C 389/50)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Hüpeden & Co (GmbH & Co.) KG (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaten K. Landry)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, företrädd inledningsvis av advokaterna D. Geradin och N. Tuominen, därefter av N. Tuominen) och Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och R. Sauer)

Saken

Talan om ersättning för den skada sökanden påstår sig ha lidit till följd av rådets förordning (EG) nr 1355/2008 av den 18 december 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 350, s. 35), ogiltigförklarad genom dom av den 22 mars 2012, GLS (C-338/10, REU, EU:C:2012:158)

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/47


Tribunalens dom av den 25 september 2015 – Bopp mot harmoniseringsbyrån (figurmärke föreställande en åttakantig grön ram)

(Mål T-209/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering av ett gemenskapsfigurmärke föreställande en åttakantig grön ram - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/51)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Carsten Bopp (Glashütten, Tyskland) (ombud: advokaten C. Russ)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis A. Pohlmann, därefter S. Hanne)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 9 januari 2014 (ärende R 1276/2013-1) angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke föreställande en åttakantig grön ram

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Carsten Bopp ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/48


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Klement mot harmoniseringskontoret – Bullerjan (formen av en ugn)

(Mål T-211/14) (1)

((”Gemenskapsvarumärke - Upphävandeförfarande - Tredimensionellt gemenskapsvarumärke - Formen av en ugn - Verkligt bruk av varumärket - Artiklarna 15.1 a och 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Det sätt på vilket varumärket har använts - Varumärket har använts i en form som skiljer sig från den som avses med ansökan vad gäller vissa beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan”))

(2015/C 389/52)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Toni Klement (Dippoldiswalde, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Weiser och A. Grohmann)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: A. Poch, D. Botis och A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Tyskland)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 9 januari 2014 (ärende R 927/2013-1) om ett upphävandeförfarande mellan Toni Klement och Bullerjan GmbH.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Toni Klement ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 245, 28.7.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/49


Tribunalens beslut av den 24 september 2015 – Klement mot harmoniseringskontoret – Bullerjan (formen på en ugn)

(Mål T-317/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Upphävandeförfarande - Tredimensionellt gemenskapsvarumärke - Formen på en ugn - Verkligt bruk av varumärket - Artikel 15.1 a och artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Fråga om hur varumärket använts - Form som skiljer sig åt genom beståndsdelar som inte påverkar särskiljningsförmågan))

(2015/C 389/53)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Toni Klement (Dippoldiswalde, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Weiser och A. Grohmann)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis D. Walicka, därefter A. Poch, D. Botis och A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Tyskland)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 27 februari 2014 (ärende R 1656/2013-1), angående ett upphävandeförfarande mellan Toni Klement och Bullerjan GmbH.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Toni Klement ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/49


Tribunalens dom av den 25 september 2015 – August Storck mot harmoniseringskontoret (2good)

(Mål T-366/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket 2good - Varumärke som består av en reklamslogan - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/54)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: August Storck KG (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum och T. Melchert)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Palmero Cabezas)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 27 februari 2014 (ärende R 996/2013-1) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet 2good som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

August Storck KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/50


Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Sequoia Capital Operations mot harmoniseringskontoret – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Mål T-369/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket SEQUOIA CAPITAL - Det äldre gemenskapsordmärket SEQUOIA - Relativt registreringshinder - Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Risk för förväxling))

(2015/C 389/55)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: F. Delord och A. Rendle, solicitors, samt G. Hollingworth, barrister)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis A. Pohlmann, därefter S. Hanne)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sequoia Capital LLP (London, Förenade kungariket)

Saken

Talan väckt mot det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret antog den 18 mars 2014 (ärende R 1457/2013-4), avseende ett ogiltighetsförfarande mellan Sequoia Capital LLP och Sequoia Capital Operations LLC.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Sequoia Capital Operations LLC ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/51


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Rintisch mot harmoniseringsbyrån– Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Mål T-382/14) (1)

(”Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Ordmärket PROTICURD - De äldre nationella ordmärkena PROTI och PROTIPLUS - Det äldre nationella figurmärket Proti Power - Relativt registreringshinder - Upptagande till sakprövning - Artikel 59 i förordning (EG) nr 207/2009 och artikel 8.3 i förordning (EG) nr 216/96 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009 - Inget verkligt bruk av de äldre varumärkena - Artiklarna 42.2 i förordning nr 207/2009 - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009”)

(2015/C 389/56)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Bernhard Rintisch (Bottrop, Tyskland) (ombud: advokaten A. Dreyer)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringskontoret) (ombud: A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Frankrike) (ombud: advokaten C. Hertz-Eichenrode)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 14 mars 2013 (ärende R 609/2011-4) om ett annulleringsförfarande mellan Bernhard Rintisch och Compagnie laitière européenne SA

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringskontoret) den 14 mars 2013 (ärende R 609/2011-4) ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringskontoret ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Bernhard Rintischs rättegångskostnader.

3)

Compagnie laitière européenne SA ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 282, 25.8.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/51


Tribunalens dom av den 30 september 2015 – Volkswagen mot harmoniseringskontoret

(Mål T-385/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ULTIMATE - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 389/57)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Volkswagen AG (Wolfsburg, Tyskland) (ombud: advokaten U. Sander)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: D. Walicka)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 24 mars 2014 (ärende R 1787/2013-1) om en ansökan om registrering av ordkännetecknet ULTIMATE som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Volkswagen AG ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster).


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/52


Tribunalens dom av den 23 september 2015 – Mechadyne International mot harmoniseringskontoret (FlexValve)

(Mål T-588/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke FlexValve - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artiklarna 7.1 b och 7.1 c förordning EG nr 207/2009 - Rätt till försvar - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 förordning nr 207/2009))

(2015/C 389/58)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. von Petersdorff-Campen och E. Schaper)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: inledningsvis A. Pohlmann, därefter S. Hanne)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 3 juni 2014 (ärende R 2435/2013-4) om en ansökan om registrering av figurkännetecknet FlexValve som gemenskapsvarumärke.

 

1)

Talan ogillas.

2)

Mechadyne International Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/53


Tribunalens dom av den 25 september 2015 – BSH mot harmoniseringskontoret (PerfectRoast)

(Mål T-591/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PerfectRoast - Avslag på registreringsansökan - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009))

(2015/C 389/59)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Tyskland) (ombud: advokaten S. Biagosch)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: A. Schifko)

Saken

Överklagande av det beslut som harmoniseringskontorets femte överklagandenämnde meddelade den 16 juni 2014 (ärende R 359/2014-5) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet PerfectRoast.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) den 16 juni 2014 (ärende R 359/2014-5) ogiltigförklaras i den del det innebär avslag på överklagandet av granskarens beslut att avslå ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av kännetecknet PerfectRoast för ”varmvattenberedare”, ”doppvärmare” och ”äggkokare”.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 351, 6.10.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/54


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Dellmeier mot harmoniseringskontoret – Dell (LEXDELL)

(Mål T-641/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket LEXDELL - Det äldre gemenskapsfigurmärket DELL - Relativa registreringshinder - Skadlig inverkan på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé - Artikel 8.5 i förordning (EG)nr 207/2009 - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009))

(2015/C 389/60)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Alexandra Dellmeier (München, Tyskland) (ombud: inledningsvis J. Khöber, därefter H. Eckermann, advokater)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Dell, Inc. (Round Rock, Texas, Förenta staterna) (ombud: advokaterna A. Renck och E. Nicolás Gómez)

Saken

Överklagande av beslutet från harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd av den 4 juni 2014 (ärende R 966/2013-2) om ett invändningsförfarande mellan Dell, Inc., och Alexandra Dellmeier.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Alexandra Dellmeier ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 380, 27.10.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/54


Tribunalens dom av den 25 september 2015 – Grundig Multimedia mot harmoniseringskontoret (DetergentOptimiser)

(Mål T-707/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket DetergentOptimiser - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 - Likabehandling))

(2015/C 389/61)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Schweiz) (ombud: advokaterna S. Walter och M. Neuner)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: I. Harrington)

Saken

Talan mot det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret fattade den 9 juli 2014 (ärende R 172/2014-1), angående en ansökan om regeringstrering av ordmärket DetergentOptimiser som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Grundig Multimedia AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 409, 17.11.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/55


Tribunalens beslut av den 2 oktober 2015 – Société européenne des chaux et liants mot Echa

(Mål T-540/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Reach - Åläggande av en administrativ avgift på grund av att det berörda företaget lämnat en oriktig försäkran om sin storlek - Språkregler - Tidsfrist för väckande av talan - Avvisning))

(2015/C 389/62)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Frankrike) (ombud: advokaten J. Dezarnaud)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (ombud: M. Heikkilä, A. Iber och C. Schultheiss)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av Echas beslut SME (2013) 1665 av den 21 maj 2013, i den del Société européenne des chaux et liants åläggs en administrativ avgift.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Société européenne des chaux et liants ska bära sina rättegångskostander och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa.)


(1)  EUT C 31, 1.2.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/56


Tribunalens beslut av den 5 oktober 2015 – Kafetzakis m.fl. mot parlamentet m.fl.

(Mål T-38/14) (1)

((Passivitets- och skadeståndstalan - Omstrukturering av den grekiska statsskulden - Den privata sektorns medverkan - Skada som består i en nedsättning av de fordringar som tilldelats som ersättning för uppsägningen - Uttalanden från stats- och regeringscheferna inom eurozonen eller från unionens institutoner - Uttalande från Eurogate - Orsakssambandet till den åberopade skadan har inte preciserats - Avvisning))

(2015/C 389/63)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Georgios Kafetzakis (Aten, Grekland) och de övriga 102 sökande vars namn finns upptagna i bilagan till beslutet (ombud: advokaten C. Papadimitriou)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Troupiotis och L. Visaggio), Europeiska rådet, Eurogroupe, Europeiska unionens råd (ombud: A. de Gregorio Merino, M. Balta och E. Dumitriu-Segnana), Europeiska kommissionen (ombud: M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne och B. Smulders) och Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: P. Papapaschalis och P. Senkovic)

Saken

Dels yrkande att tribunalen ska fastställa att svarandena på ett rättsstridigt sätt har underlåtit att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att de statsobligationer som sökandena, i egenskap av uppsagda anställda hos Olympiaki Aeroporia, inte ska påverkas av planen för det privata näringslivets medverkan i programmet för att finansiera statsskulden (PSI-planen) i syfte att minska den grekiska statsskulden, dels yrkande om ersättning för den skada sökandena påstår sig ha lidit som en följd av denna rättsstridiga passivitet.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Georgios Kafetzakis och de övriga 102 sökande vars namn finns upptagna i bilagan till beslutet ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 292, 1.9.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/56


Tribunalens beslut av den 5 oktober 2015 – Arvanitis m.fl. mot parlamentet m.fl.

(Mål T-350/14) (1)

((Passivitets- och skadeståndstalan - Bolaget Olympiaki Aeroporias (OA) verksamhet har upphört - Skada som OA:s tillfälligt anställda påstår sig ha lidit som en följd av svarandenas rättsstridiga passivitet vilken består i en underlåtenhet att säkerställa att vissa av Europeiska unionens rättsregler tillämpades då sökandena sades upp - Orsakssambandet till den åberopade skadan har inte preciserats - Avvisning))

(2015/C 389/64)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Athanasios Arvanitis (Rhodos, Grekland) och de övriga 47 sökande vars namn finns upptagna i bilagan till beslutet. (ombud: advokaten C. Papadimitriou)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Visaggio och A. Troupiotis); Europarådet; Eurogroupe; Europeiska unionens råd (ombud: A. de Gregorio Merino och M. Balta); Europeiska kommissionen (ombud: J.-P. Keppenne och M. Konstantinidis); och Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: P. Papapaschalis och P. Senkovic);

Saken

Dels yrkande att tribunalen ska fastställa att svarandena på ett rättsstridigt sätt har underlåtit att säkerställa att vissa av Europeiska unionens regler tillämpas på ett korrekt sätt då sökandena sades upp, dels yrkande om ersättning för den skada sökandena påstår sig ha lidit som en följd av denna passivitet och av de åtgärder som de grekiska myndigheterna vidtog som en följd av vissa beslut av kommissionen, Eurogroupe och Europeiska centralbanken

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Athanasios Arvanitis och de övriga 47 sökande vars namn finns upptagna i bilagan till beslutet ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/57


Tribunalens beslut av den 5 oktober 2015 – Grigoriadis m.fl. mot parlamentet m.fl.

(Mål T-413/14) (1)

((Passivitets- och skadeståndstalan - Omstrukturering av den grekiska statsskulden - Den privata sektorns medverkan - Skada som består i en nedsättning av fordringar - Uttalanden från stats- och regeringscheferna inom eurozonen eller från unionens institutoner - Uttalande från Eurogate - Orsakssambandet till den åberopade skadan har inte preciserats - Avvisning))

(2015/C 389/65)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Grigoris Grigoriadis (Aten, Grekland) Faidra Grigoriadou, (Aten), Ioannis Tsolias (Thessalonki, Grekland), Dimitrios Alexopoulos (Thessalonaki), Nikolaos Papageorgiou (Aten) och Ioannis Marinopoulos, (Aten) (ombud: advokaten C. Papadimitriou)

Svarande: Europaparlamentet m.fl. (ombud: A. Troupiotis och L. Visaggio); Europarådet; Eurogroupe; Europeiska unionens råd (ombud: A. de Gregorio Merino och M. Balta); Europeiska kommissionen (ombud: J.-P. Keppenne och M. Konstantinidis); och Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: P. Papapaschalis och P. Senkovic);

Saken

Dels yrkande att tribunalen ska fastställa att svarandena på ett rättsstridigt sätt har underlåtit att agera för att de statsobligationer som sökandena innehar inte ska påverkas av planen för det privata näringslivets medverkan i programmet för att finansiera statsskulden (PSI-planen) i syfte att minska den grekiska statsskulden, dels yrkande om ersättning för den skada sökandena påstår sig ha lidit som en följd av denna rättsstridiga passivitet

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou och Ioannis Marinopoulos ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/58


Tribunalens beslut av den 8 oktober 2015 – Nieminen mot rådet

(Mål T-464/14 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandena åren 2010 och 2011 - Beslut att inte befordra klaganden till lönegrad AD 12 - Rätt till en rättvis rättegång - Rätten till försvar - Omfattningen av domstolsprövningen i första instans - Uppenbart oriktig bedömning - Det inte har skett felaktig rättstillämpning och bevisningen har inte missuppfattats - Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund))

(2015/C 389/66)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Risto Nieminen (Kraainem, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter J.-N. Louis)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och E. Rebasti)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 10 april 2014 i målet Nieminen/rådet (F 81/12, REUP, EU:F:2014:50), med yrkande om att den domen ska upphävas.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Risto Nieminen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/59


Tribunalens beslut av den 6 oktober 2015 – GEA Group mot harmoniseringskontoret OHMI (engineering for a better world)

(Mål T-545/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket engineering for a better world - Beslut som enbart utgör en bekräftelse - Det bekräftade beslutet har vunnit laga kraft - Prövning på eget initiativ - Avvisning))

(2015/C 389/67)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: GEA Group AG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaten J. Schneiders)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: inledningsvis A. Pohlmann, därefter S. Hanne,)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd den 2 juni 2014 (ärende R 303/2014-4) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet engineering for a better world.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

GEA Group AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 339, 29.9.2014.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/59


Talan väckt den 28 augusti 2015 – Oltis Group mot kommissionen

(Mål T-497/15)

(2015/C 389/68)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Oltis Group a.s. (Olomouc, Republiken Tjeckien) (ombud: P. Konečný, lawyer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut att avvisa sökandens anbud till innovationsprogrammen ”Innovationsprogrammet IP 4 – It-lösningar för attraktiva järnvägstjänster” och ”Innovationsprogrammet IP 5 – Teknik för hållbar och attraktiv europeisk godstransport” inom ramen för projektet ”Shift2Rail”,

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder.

1.

Första grunden: bedömningsorganet överskred sin behörighet

Sökanden gör bland annat gällande att bedömningsorganet inte hade rätt att, inom ramen för sitt förfarande, i en sökandes ställe utöva den rätt som denne ensam har att kombinera flera olika anbud i ett enda, för att få ställning som Associerad medlem i projektet ”Shift2Rail”, och den begick därigenom ett fel inom ramen för förfarandet. Sökanden gör vidare gällande att om det, ur bedömningsorganets synvinket, inte var förenligt med upphandlingsdokumenten att en anbudsgivare ingav två olika anbud för olika innovationsprogram, och om nämnda dokument inte reglerar en sådan situation, skulle sökanden ha varnats om detta i enlighet med del 8.2 i upphandlingsdokumenten, och den ska därför ha kvar sin rätt att förordna om de lämnade anbuden.

2.

Andra grunden: bedömningsorganets förfarande stred mot utlysningsdokumenten

Sökanden hävdar att bedömningsorganet inte agerade i enlighet med upphandlingsdokumenten, eftersom det förordnade om sökandens anbud utan att underrätta sökanden och utan att uppmana sökanden att förklara eventuella oklarheter eller fel.

Sökanden anser vidare att bedömningsorganet skulle ha bedömt (och poängsatt) dess olika anbud separat, även sedan de satts samman i ett enda anbud, eftersom det endast är genom att följa det förfarandet som principen om en objektiv bedömning och värdering kan iakttas. Det förfarande som bedömningsorganet följde, när det bedömde sökandens anbud tillsammans och således även poängsatte dem tillsammans med hänsyn bedömningskriterierna, är missvisande, diskriminerande och i strid med grundprincipen avseende upphandlingsdokument, samt omöjliggör en granskning av beslutet.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/60


Talan väckt den 23 september 2015 – Portugal mot kommissionen

(Mål T-550/15)

(2015/C 389/69)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão och J. Saraiva de Almeida)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2015)4076, (1) i den del det innebär att ett belopp på 8 2 60  006,65 euro avseende utgifter som Republiken Portugal deklarerat för åtgärden Övrigt direktstöd – Tackor och getter, under budgetåren 2010, 2011 och 2012 undantas från gemenskapsfinansiering, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder.

A –

Vad gäller budgetåren 2009 och 2010: Kontroller under djurhållningsperioden.

1.

Felaktig tolkning och tillämpning av artikel 34.2 i förordning nr 796/2004, (2) vad gäller begreppet kontroller som ska genomföras ”under djurhållningsperioden”.

2.

Åsidosättande av förbudet mot retroaktiv tillämpning, genom att kommissionen rättsstridigt tillämpat artikel 2 tionde stycket i förordning (EU) nr 1368/2011 (3) retroaktivt. Det var nämligen först genom ändringen av artikel 41 i förordning nr 1122/2009 (4) som det i unionslagstiftningen föreskrevs kontroller på plats som skulle ”fördelas över hela hållandeperioden”.

3.

Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen. Dessa principer ställer krav på att alla akter av institutionerna som har rättsverkningar ska vara klara och precisa samt ska meddelas de berörda personerna, så att dessa med säkerhet kan avgöra från vilken dag nämnda rättsakt börjar gälla och får rättsverkningar.

4.

Åsidosättande av likhetsprincipen. Riktlinjerna för tillämpning av artikel 34.2 måste vara skriftliga för att gälla. I annat fall riskerar likhetsprincipen att åsidosättas, eftersom det då inte kan garanteras att åtgärder vidtas på ett enhetligt sätt i förhållande till samtliga medlemsstater.

5.

Åsidosättande av proportionalitetsprincipen och artikel 5 FEU. Genom de kontroller på plats som utförs av de portugisiska myndigheterna uppnås just det syfte som anges i de aktuella bestämmelserna, och det oavsett om kontrollerna utförs i början, som kommissionen vill, eller i mitten eller närmare slutet, så länge som de utförs under djurhållningsperioden och är oanmälda samt oväntade.

B –

Vad gäller budgetåret 2011: Nya krav i lagstiftningen på elektronisk identifiering.

1.

Åsidosättande av artikel 11 i förordning (EG) nr 885/06. (5) Beslutet har en bristfällig motivering och innehåller felaktiga skäl/grunder samt är oförenligt med syftet med artikel 11.1 i förordning nr 885/2006.

2.

Åsidosättande av artikel 31.2 i förordning nr 1290/2005 (6) och av proportionalitetsprincipen. De fyra kumulativa rekvisit som anges i kommissionens offentliggjorda riktlinjer på detta område är nämligen inte uppfyllda i förevarande fall.


(1)  Kommissionens beslut av den 22 juni 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 182, s. 39).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 141, s. 18).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1368/2011 av den 21 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen, och förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (EUT L 341, s. 68).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (EUT L 316, s. 65).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU (EUT L 171, s. 90).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, s. 1).


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/62


Talan väckt den 25 september 2015 – Portugal mot kommissionen

(Mål T-551/15)

(2015/C 389/70)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão och J. Saraiva de Almeida)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C (2015) 4076 (1) i den del det innebär att ett belopp på 5 01  445,57 euro avseende utgifter som Republiken Portugal deklarerat för åtgärden Lin och hampa under regleringsåret 1999/2000 undantas från gemenskapsfinansiering, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Åsidosättande av artikel 5.2 i förordning nr 729/70, (2) eftersom att kommissionen inte har visat att bestämmelserna om en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna har åsidosatts.

2.

Åsidosättande av artikel 5.2 i förordning nr 729/70, eftersom de rekvisit som kommissionen slagit fast i de enhetliga riktlinjer som framgår av handling nr VI/5330/97, (3) för tillämpning av en skönsmässig finansiell korrigering med 25 procent, inte är uppfyllda.

3.

Åsidosättande av artikel 31 i förordning nr 1290/2005 (4) beträffande utgiftsbetalningar som verkställts längre tid tillbaka än 24 månader. I det angripna beslutet undantas utgiftsbetalningar som verkställts under åren 1999 och 2000 från gemenskapsfinansiering. Detta innebär att finansiering nekas för betalningar som verkställts mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade de portugisiska myndigheterna resultaten av de kontroller som föranleddes av ogiltigförklaringen av kommissionens beslut av den 28 april 2006. (5)


(1)  Beslut av den 22 juni 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 94, s. 13).

(3)  Dokument VI/5330/97-PT av den 23 december 1997, Riktlinjer för utvärdering av budgetkonsekvenserna i samband med granskningen av och beslutet att godkänna räkenskaperna för garantisektionen vid EUGFJ.

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, s. 1).

(5)  Kommissionens beslut av den 28 april 2006 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (EUT L 124, s. 21).


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/63


Överklagande ingett den 24 september 2015 – Universidad Internacional de la Rioja mot harmoniseringskontoret – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Mål T-561/15)

(2015/C 389/71)

Överklagandet är avfattat på spanska

Parter

Klagande: Universidad Internacional de la Rioja (Logroño, Spanien) (ombud: advokaterna C. Lema Devesa och A. Porras Fernandez-Toledano)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Motpart vid överklagandenämnden: Universidad de la Rioja (Logroño, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementen ”UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR” – Registreringsansökan nr 11 738 093

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 22 juni 2015 i ärende R 1914/2014-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del beslutet innebär att registreringsansökan nr 11 738 093 avslås och bifalla ansökan, och

förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Genomsnittkonsumenterna av de berörda varorna och tjänsterna är inte fastställda i det överklagade beslutet.

Det görs inte korrekt bedömning av förväxlingsrisken i det överklagade beslutet.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/64


Överklagande ingett den 25 september 2015 – Aldi mot harmoniseringskontoret – Rouard (GOURMET)

(Mål T-572/15)

(2015/C 389/72)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Fürsen och N. Bertram)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Motpart vid överklagandenämnden: Pierre-André Rouard (Madrid, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”GOURMET” – Registreringsansökan nr 1 0 5 09  446

Förfarande vid harmoniseringskontoret: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 24 juli 2015 i ärende R 1985/2013-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund(er)

Åsidosättande av 63 i förordning nr 207/2009 i förening med regel 20.7 i förordning nr 2868/95.

Åsidosättande av 8.1 i förordning nr 207/2009.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/65


Tribunalens beslut av den 16 juli 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) m.fl. mot rådet

(Mål T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 179, 3.7.2010.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/65


Tribunalens beslut av den 7 oktober 2015 – db-Technologies Deutschland mot harmoniseringskontoret – MIP Metro (Sigma)

(Mål T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 245, 27.7.2015.


Personaldomstolen

23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/66


Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 15 oktober 2015 – DI mot Europeiska stödkontoret för asylfrågor

(Mål F-113/13)

((Personalmål - Personal vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor - Kontraktsanställd - Provanställningsperiod - Uppsägning på grund av uppenbar oförmåga - Talan om ogiltigförklaring - Överensstämmelse mellan talan och klagomålet - Saknas - Uppenbart att talan ska avvisas - Skadeståndstalan))

(2015/C 389/75)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: DI (ombud: advokaten I. Vlaic)

Svarande: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (ombud: L. Cerdán Ortiz-Quintana samt advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) antog om uppsägning av sökandens anställningskontrakt efter dennes provanställningsperiod, vilken hade förlängts med tre månader.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

DI ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor.


23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/66


Personaldomstolens beslut av den 15 oktober 2015 – Drakeford mot EMA

(Mål F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.