ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 346

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
19 oktober 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 346/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 346/02

Mål C-296/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenien) den 18 juni 2015 – Medisanus d.o.o. mot Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Mål C-341/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wien (Österrike) den 8 juli 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Mål C-360/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 13 juli 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mot X BV

4

2015/C 346/05

Mål C-366/15: Talan väckt den 14 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Rumänien

5

2015/C 346/06

Mål C-390/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Trybunał Konstytucyjny (Polen) den 20 juli 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Mål C-391/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanien) den 20 juli 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. m.fl. mot Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Mål C-416/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 29 juli 2015 – Selena România Srl mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Mål C-419/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30 juli 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG mot Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Mål C-420/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 30 juli 2015 – brottmål mot  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Mål C-437/15 P: Överklagande ingett den 10 augusti 2015 av kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 4 juni 2015 i mål T-222/14, Deluxe Laboratories mot harmoniseringskontoret (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Mål C-455/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varbergs tingsrätt (Sverige) den 28 augusti 2015 – P mot Q

11

2015/C 346/13

Mål C-459/15 P: Överklagande ingett den 28 augusti 2015 av Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 25 juni 2015 i mål T-459/15, Iranian Offshore Engineering & Construction mot rådet

11

 

Tribunalen

2015/C 346/14

Mål T-446/10: Tribunalens dom av den 10 september 2015 – Dow AgroSciences och Dintec Agroquímica – Produtos Químicos mot kommissionen (Växtskyddsmedel — Det verksamma ämnet trifluralin — Ej upptaget i bilaga I till direktiv 91/414/EEG — Förordning (EG) nr 33/2008 — Påskyndat förfarande för bedömning — Uppenbart oriktig bedömning — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet)

13

2015/C 346/15

Mål T-234/12: Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Amitié mot kommissionen (Skiljeavtal — Bidrag — Finansiellt stöd — Uppskov med betalningen — Återkrav av deklarerade kostnader — Skadestånd och ränta — Dröjsmålsränta — Debetnota — Avtalsförpliktelse — Genkäromål)

13

2015/C 346/16

Mål T-503/12: Tribunalens dom av den 4 september 2015 – Förenade konungariket mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som inte omfattas av finansieringen — Systemet med samlat gårdsstöd — Nyckelkontroller — Kompletterande kontroller)

15

2015/C 346/17

Mål T-564/12: Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Ministry of Energy of Iran mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att förhindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Oriktig bedömning — Åsidosättande av grundläggande rättigheter — Proportionalitet)

15

2015/C 346/18

Mål T-577/12: Tribunalens dom av den 4 september 2015 – NIOC m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Enhet som ingår i staten — Talerätt samt berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Motiveringsskyldighet — Uppgift om och val av rättslig grund — Rådets behörighet — Principen om unionsakters förutsebarhet — Begreppet associerad enhet — Uppenbart felaktig bedömning — Rätt till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Rätt till egendom)

16

2015/C 346/19

Mål T-82/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Panasonic och MT Picture Display mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för katodstrålerör för tv- och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Avtal och samordnade förfaranden rörande priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — Rätten till försvar — Bevis för deltagande i överträdelsen — En enda, fortlöpande överträdelse — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter — Proportionalitet — Böter — Obegränsad behörighet)

17

2015/C 346/20

Mål T-84/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Samsung SDI m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — En enda, fortlöpande överträdelse — Överträdelsens varaktighet — Samarbete under det administrativa förfarandet — 2006 års meddelande om samarbete — Nedsättning av böterna — Beräkning av böterna — Beaktande av företagens försäljning utifrån leveransort — Beaktande av genomsnittsvärdet för försäljning som registrerats under överträdelsen)

18

2015/C 346/21

Mål T-91/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – LG Electronics mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — En enda, fortlöpande överträdelse — Moderbolagets ansvar för överträdelse som begåtts av ett joint venture — Likabehandling — Metod för beräkning av böter — Beaktande av värdet på försäljning av bildrör via omvandlade produkter — Preskriptionstid — Proportionalitet — Längden på det administrativa förfarandet)

19

2015/C 346/22

Mål T-92/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Philips mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — En enda, fortlöpande överträdelse — Moderbolagets ansvar för överträdelse som begåtts av ett joint venture — Likabehandling — Metod för beräkning av böter — Beaktande av värdet på försäljning av bildrör via omvandlade produkter — Beaktande av genomsnittsvärdet för försäljning som registrerats under överträdelsen — Beaktande av koncernens totala omsättning — Proportionalitet — Längden på det administrativa förfarandet)

20

2015/C 346/23

Mål T-104/13: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Toshiba mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet — Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion — Bevis på deltagande i kartellen — En enda, fortlöpande överträdelse — Ansvar för överträdelsen — Gemensam kontroll — Böter — Obegränsad behörighet)

21

2015/C 346/24

Mål T-245/13: Tribunalens dom av den 4 september 2015 – Förenade kungariket mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantas från finansiering — Systemet med samlat gårdsstöd — Grundläggande kontroller — Stödkontroller — Artiklarna 51, 53, 73 och 73a i förordning (EG) nr 796/2004)

22

2015/C 346/25

Mål T-346/13: Tribunalens dom av den 10 september 2015 – Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EFGJ och EJFLU — Utgifter som undantagits från finansiering — Stödåtgärder för landsbygdsutvecklingen — Miljövänligt jordbruk — Kontrollers lämplighet — Schablonmässig finansiell korrigering)

22

2015/C 346/26

Mål T-525/13: Tribunalens dom av den 10 september 2015 – H&M Hennes & Mauritz mot harmoniseringskontoret – Yves Saint Laurent (handväskor) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning för handväskor — Tidigare formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel — Artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002 — Motiveringsskyldighet)

23

2015/C 346/27

Mål T-526/13: Tribunalens dom av den 10 september 2015 – H&M Hennes & Mauritz mot harmoniseringskontoret – Yves Saint Laurent (handväskor) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning för handväskor — Tidigare formgivning — Ogiltighetsgrund — Särprägel — Artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002 — Motiveringsskyldighet)

24

2015/C 346/28

Mål T-714/13: Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Gold Crest mot harmoniseringskontoret (MIGHTY BRIGHT) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MIGHTY BRIGHT — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

25

2015/C 346/29

Mål T-168/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Pérez Gutiérrez mot kommissionen (Utomobligatoriskt ansvar — Folkhälsa — Direktiv 2001/37/EG — Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror — Färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar — Beslut 2003/641/EG — Otillåten användning av bilden av en avliden person — Skada som den avlidna personens änka har lidit)

25

2015/C 346/30

Mål T-225/14: Tribunalens dom av den 3 september 2015 – iNET24 Holding mot harmoniseringsbyrån (IDIRECT24) (Gemenskapsvarumärken — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Ordmärket IDIRECT24 — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

26

2015/C 346/31

Mål T-254/14: Tribunalens dom av den 3 september 2015 – Warenhandelszentrum mot harmoniseringskontoret – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket NEW MAX — Det äldre gemenskapsfigurmärket MAX — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2015/C 346/32

Mål T-278/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Dairek Attoumi mot harmoniseringskontoret – Diesel (DIESEL) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning DIESEL — Äldre internationellt ordmärke DIESEL — Skäl för ogiltighet — Användning av ett kännetecken med särskiljningsförmåga — Risk för förväxling — Artikel 25.1 e i förordning (EG) nr 6/2002 — Bevis på faktisk användning — Vilandeförklaring av det administrativa förfarandet)

28

2015/C 346/33

Mål T-530/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Verein StHD mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av ett svart band) (Gemenskapvarumärke — Ansökan om gemenskapsfigurmärke föreställande ett svart band — Absolut registreringshinder — Avsaknad av särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2015/C 346/34

Mål T-584/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Inditex mot harmoniseringskontoret – Ansell (ZARA) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om upphävande — Gemenskapsordmärket ZARA — Verkligt bruk — Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009)

29

2015/C 346/35

Mål T-660/14: Tribunalens dom av den 9 september 2015 –SV Capital mot ABE (Ekonomisk och monetär politik — Begäran om att det ska inledas en utredning om en påstådd överträdelse av unionsrätten — Beslut av EBA — Beslut av de europeiska tillsynsmyndigheternas överklagandenämnd — Prövning ex officio — Rättsaktens upphovsman saknar behörighet — Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist för väckande av talan — För sent väckt talan — Delvis avvisning)

30

2015/C 346/36

Mål T-344/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 1 september 2015 – Frankrike mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Tillgång till institutionernas handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som franska myndigheter har ingett till kommissionen inom ramen för det förfarande som föreskrivs i direktiv 98/34/EG — Frankrikes bestridande av att tillgång till handlingarna beviljas — Beslut att bevilja tredje man tillgång till handlingarna — Begäran om uppskov med verkställigheten — Brådskande omständigheter — Fumus boni juris — Intresseavvägning)

30

2015/C 346/37

Mål T-367/15: Överklagande ingett den 9 juli 2015 – Renfe-Operadora mot harmoniseringskontoret (AVE)

31

2015/C 346/38

Mål T-472/15 P: Överklagande ingett den 13 augusti 2015 av Europeiska utrikestjänsten (EEAS) av den dom som personaldomstolen meddelade den 3 juni 2015 i mål- F-78/14, Gross mot (EEAS)

32

2015/C 346/39

Mål T-478/15: Talan väckt den 21 augusti 2015 – Rumänien mot kommissionen

33

2015/C 346/40

Mål T-501/15: Talan väckt den 31 augusti 2015 – Nederländerna mot kommissionen

35

2015/C 346/41

Mål T-502/15: Talan väckt den 1 september 2015 – Spanien mot kommissionen

36

 

Personaldomstolen

2015/C 346/42

Mål F-28/14: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 9 september 2015 – De Loecker mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Personal vid Europeiska utrikestjänsten — Tillfälligt anställd — Delegationschef i tredjeland — Förlorat förtroende — Förflyttning till Europeiska utrikestjänstens säte — Uppsägning i förtid av anställningsavtalet — Uppsägningstid — Skälen till beslutet — Artikel 26 i tjänsteföreskrifterna — Rätten till försvar — Rätten att yttra sig)

38

2015/C 346/43

Mål F-9/15: Personaldomstolens beslut av den 7 september 2015 – Verhelst mot EMA

38


 


SV

 

Vissa uppgifter i denna utgåva kan inte längre lämnas ut p.g.a. skyddet av personuppgifter. En ny giltig version har därför publicerats.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2015/C 346/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 337, 12.10.2015

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 328, 5.10.2015

EUT C 320, 28.9.2015

EUT C 311, 21.9.2015

EUT C 302, 14.9.2015

EUT C 294, 7.9.2015

EUT C 279, 24.8.2015

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenien) den 18 juni 2015 – Medisanus d.o.o. mot Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Mål C-296/15)

(2015/C 346/02)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Medisanus d.o.o.

Motpart: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Tolkningsfråga

1)

Ska direktiv 2004/18/EG (1), särskilt artiklarna 23.2, 23.8 och 2, jämfört med

direktiv 2001/83/EG (2), särskilt artikel 83,

direktiv 2002/98/EG (3), särskilt artikel 4.2,

och FEUF, särskilt artikel 18,

tolkas så, att de utgör hinder för att ställa krav på att det levereras läkemedel ”som framställs av slovensk plasma” med hjälp av en industriell process (vilket krav är baserat på nationell slovensk lagstiftning, närmare bestämt artikel 6.71 ZZdr-2)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, s. 67).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG (EGT L 33, s. 30).


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wien (Österrike) den 8 juli 2015 – Hans Maschek

(Mål C-341/15)

(2015/C 346/03)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hans Maschek

Motpart: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Tolkningsfrågor

1)

Är en nationell bestämmelse såsom den aktuella bestämmelsen i 41a § andra stycket Wiener Besoldungsordnung 1994, enligt vilken en arbetstagare som på egen begäran avslutar en anställning vid en viss tidpunkt i princip inte har någon rätt till semesterersättning i den mening som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG (1) av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, förenlig med artikel 7 i direktiv 2003/88/EG?

Om frågan besvaras nekande önskas svar på om en nationell bestämmelse är förenlig med artikel 7 i direktiv 2003/88/EU om denna bestämmelse fastslår att en arbetstagare som på egen begäran avslutar en anställning är skyldig att vidta alla skäliga åtgärder för att ta ut innestående semester före anställningens slut, och att rätt till semesterersättning i fall då anställningen avslutas på begäran av arbetstagaren endast uppstår i de fall arbetstagaren, även om denne hade begärt semester med början på dagen för begäran om anställningens upphörande, inte skulle ha haft möjlighet att ta ut semester i sådan omfattning att ingen rätt till semesterersättning längre hade kunnat göras gällande.

2)

Kan rätt till semesterersättning endast göras gällande om arbetstagaren på grund av arbetsoförmåga inte var i stånd att ta ut sin semester omedelbart innan anställningen avslutas om denne a) utan onödig tidsspillan (således i princip före den tidpunkt då anställningen upphör) har upplyst arbetsgivaren om sin arbetsoförmåga (till exempel på grund av sjukdom), och b) utan onödig tidsspillan (i princip alltså innan tidpunkten då anställningen upphör) har uppvisat intyg (till exempel sjukskrivning av en läkare) på sin arbetsoförmåga (till exempel på grund av sjukdom) för sin arbetsgivare?

Om frågan besvaras nekande önskas svar på om en nationell bestämmelse är förenlig med artikel 7 i direktiv 2003/88/EG om denna bestämmelse fastslår att anspråk på semesterersättning endast kan göras gällande om arbetstagaren på grund av arbetsoförmåga inte var i stånd att ta ut sin semester omedelbart innan anställningen avslutas om denne a) utan onödig tidsspillan (således i princip före den tidpunkt då anställningen upphör) har upplyst arbetsgivaren om sin arbetsoförmåga (till exempel på grund av sjukdom), och b) utan onödig tidsspillan (således i princip före tidpunkten då anställningen upphör) har uppvisat intyg (till exempel sjukskrivning av en läkare) på sin arbetsoförmåga (till exempel på grund av sjukdom) för sin arbetsgivare?

3)

Enligt domstolens praxis (se dom av den 18 mars 2004 i mål C-342/01, Gomez, REG 2004, s. I-2605, punkt 31, dom av den 24 januari 2012 i mål C-282/10, Dominguez, REU 2012, s. I-0000, punkterna 47–50, och dom av den 3 maj 2012 i mål C-337-10, Neidei, REU 2012, s. I-0000, punkt 37) får medlemsstaterna i nationell lag bevilja arbetstagare rätt till semester eller semesterersättning som är gynnsammare än vad som följer av artikel 7 i direktiv 2003/88/EG. Dessutom har de anspråk som beviljas enligt artikel 7 i direktiv 2003/88/EG direkt effekt (se domen i det ovannämnda målet Dominguez, punkterna 34–36, och dom av den 12 juni 2014 i mål C-118/13, Bollacke, punkt 28).

Innebär denna tolkning av artikel 7 i direktiv 2003/88/EG att i ett fall där den nationella lagstiftaren beviljar en viss personkrets semesterersättning som tydligt går utöver vad den aktuella bestämmelsen i direktivet stadgar, den direkta effekten av artikel 7 i direktiv 2003/88/EG medför att även personer, som i strid med direktivet inte ges rätt till semesterersättning enligt de nationella bestämmelserna, har rätt till semesterersättning som går utöver vad bestämmelsen i direktivet stadgar, genom att den nationella lagstiftningens ersättningsregler tillämpas?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, s. 9).


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 13 juli 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mot X BV

(Mål C-360/15)

(2015/C 346/04)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort

Motpart: X BV

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG (1) av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden tolkas på så sätt att bestämmelsen är tillämplig på avgifter som en myndighet i en medlemsstat tar ut för att handlägga en tillståndsansökan avseende tid, plats och tillvägagångssätt för arbetets utförande beträffande grävningsarbeten som ska utföras i samband med installation av kablar för ett offentligt elektroniskt kommunikationsnät?

2.

Ska kapitel III i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden tolkas på så sätt att direktivet ska tillämpas även på rent inhemska förhållanden?

3.

Ska Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden med bakgrund av skäl 9 i direktivet tolkas på så sätt att direktivet inte är tillämpligt på en nationell bestämmelse som stadgar att planerade grävningsarbeten i samband med läggning, underhåll och avlägsnande av kablar för ett offentligt elektroniskt telekommunikationsnät ska anmälas hos kommunstyrelsen, fastän kommunstyrelsen inte har befogenhet att förbjuda arbetena i fråga, men har rätt att förse tillståndet med villkor beträffande plats, tid och tillvägagångssätt för arbetets utförande, både med hänsyn till främjande av gemensam användning av anläggningar och samordning av verksamhet med verksamhetsutövare för andra befintliga markanläggningar?

4.

Ska artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden tolkas på så sätt att bestämmelsen är tillämplig på ett tillståndsbeslut avseende plats, tid och tillvägagångssätt för grävningsarbeten i samband med installation av kablar för ett offentligt elektroniskt kommunikationsnät, fastän den berörda myndigheten i medlemslandet saknar befogenhet att förbjuda arbetena som sådana?

5.

a)

Om artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden med hänsyn till svaren på föregående frågor är tillämplig i förevarande ärende: Är denna bestämmelse i så fall direkt tillämplig?

b)

Om fråga 5 a besvaras jakande: Får de kostnader som debiteras i enlighet med artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden i så fall beräknas på grundval av de uppskattade totalkostnaderna för samtliga ansökningsförfaranden som är jämförbara med [Orig. s. 18] den aktuella ansökan, eller ska kostnaderna för varje enskild ansökan vara avgörande?

c)

Om fråga 5 a besvaras jakande: Vilka kriterier ska, i enlighet med artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, gälla för beräkning av indirekta och fasta kostnader vid faktiska tillståndsansökningar?


(1)  EUT L 376, s. 36.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/5


Talan väckt den 14 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Rumänien

(Mål C-366/15)

(2015/C 346/05)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Sanfrutos Cano och L. Nicolae)

Svarande: Rumänien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Rumänien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i kommissionens direktiv 2013/28/EU av den 17 maj 2013 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon (1), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser, och

förplikta Rumänien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 22 augusti 2013.


(1)  EUT L 135, s. 14.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Trybunał Konstytucyjny (Polen) den 20 juli 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Mål C-390/15)

(2015/C 346/06)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Trybunał Konstytucyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (medborgarombudsman)

Motpart: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (ordförande i Republiken Polens parlament), Prokurator Generalny (riksåklagare)

Giltighetsfrågor

1.

Är punkt 6 i bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) i dess lydelse enligt rådets direktiv 2009/47/EG av den 5 maj 2009 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller reducerade mervärdesskattesatser (2) ogiltig, eftersom det väsentliga formkravet på att höra Europaparlamentet under lagstiftningsförfarandet har åsidosatts?

2.

Är artikel 98.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt jämförd med punkt 6 i bilaga III till nämnda direktiv ogiltig, eftersom bestämmelsen strider mot principen om skatteneutralitet i den del som den innebär att böcker som publiceras i digital form och andra elektroniska publikationer undantas från tillämpning av de reducerade skattesatserna?


(1)  EUT L 347, s. 1.

(2)  EUT L 116, s. 18.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanien) den 20 juli 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. m.fl. mot Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Mål C-391/15)

(2015/C 346/07)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Marina del Mediterráneo S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa S.L., Marina del Mediterráneo Estepona S.L., Marina del Mediterráneo Este S.L., Marinas del Mediterráneo Torre S.L., Marina del Mediterráneo Marbella S.L., Gómez Palma S.C., Enrique Alemán S.A., Cyes Infraestructuras S.A., Cysur Obras y Medioambiente S.A.

Motpart: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Övriga parter: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, UTE Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A. y Ayuntamiento de Marbella

Tolkningsfrågor

1)

Ska, mot bakgrund av principerna om lojalt samarbete och direktivens ändamålsenliga verkan, artiklarna 1.1 och 2.1 a och b i direktiv 89/665 (1) tolkas så att de utgör hinder för nationella bestämmelser, såsom de som föreskrivs i artikel 310.2 i lag 30/2007 av den 30 oktober 2007 om offentlig upphandling (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) (nu artikel 40.2 RDLeg 3/2011, genom vilken den kodifierade versionen av lagen om offentlig upphandling antogs), i den mån de hindrar att handläggningsåtgärder antagna av den upphandlande myndigheten – såsom beslutet att tillåta ett anbud från en anbudsgivare, med avseende på vilken det påstås att det inte visats att bestämmelserna om teknisk och ekonomisk ställning enligt nationell lagstiftning och unionslagstiftning är uppfyllda – görs till föremål för ansökan om särskild prövning i upphandlingsförfarande?

2)

För det fall svaret på den första frågan är jakande: Har artiklarna 1.1 och 2.1 a och b i direktiv 89/665 direkt effekt?


(1)  Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 395, s. 33)


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 29 juli 2015 – Selena România Srl mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Mål C-416/15)

(2015/C 346/08)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Selena România Srl

Motpart: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Intervenient: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Tolkningsfrågor

1)

Ska rådets genomförandeförordning (EU) nr 21/2013  (1) [om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte] tolkas så, att den även ska tillämpas på import från Taiwan utförd av personer med hemvist i unionen före den 17 januari 2013, närmare bestämt under år 2012, men efter antagandet av rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011  (2) [om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av produkter av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina]?

2)

Ska den slutgiltiga antidumpningstull som fastställts i artikel 1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 21/2013 tillämpas även på import från Taiwan utförd av personer med hemvist i unionen under perioden före den 17 januari 2013 och före antagandet av kommissionens förordning (EU) nr 437/2012  (3) [om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 om import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte, och om registrering av sådan import], men efter antagandet av rådets förordning (EU) nr 791/2011?


(1)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 21/2013 av den 10 januari 2013 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 införts på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte (EUT L 11, s. 1).

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 av den 3 augusti 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av produkter av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 204, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 437/2012 av den 23 maj 2012 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 791/2011 om import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor som avsänts från Taiwan och Thailand, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Taiwan och Thailand eller inte, och om registrering av sådan import (EUT L 134, s. 12).


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30 juli 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG mot Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Mål C-419/15)

(2015/C 346/09)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Motpart: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Utgör artikel 33.2 första meningen i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (1) hinder mot att en licenstagare väcker talan om intrång i en registrerad gemenskapsformgivning när nämnda licenstagare inte har införts i registret över gemenskapsformgivningar?

2.

För det fall att den första frågan ska besvaras nekande: Kan den som har en exklusiv licens för en gemenskapsformgivning med tillstånd från rättighetsinnehavaren ensam väcka talan om skadestånd för egen skada enligt artikel 32.3 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning eller har licenstagaren endast möjlighet att intervenera enligt punkt 4 i samma artikel i ett mål om intrång i innehavarens rättigheter som innehavaren själv inlett?


(1)  EGT L 3, s. 1.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 30 juli 2015 – brottmål mot  U (*1)

(Mål C-420/15)

(2015/C 346/10)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Part i brottmålet vid den hänskjutande domstolen

 U (*1)

Tolkningsfråga

Står artiklarna 2 och 3 i kunglig kungörelse av den 20 juli 2001 om registrering av fordon i strid med artiklarna 18, 20, 45, 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i och med att fordon som tillhör en person med hemvist i en annan medlemsstat i Europeiska unionen än Belgien och som är registrerade i den medlemsstaten måste – för att få framföras i Belgien, om än bara för genomresa – vara registrerade i Belgien, eftersom personen även har hemvist i Belgien?


(*1)  Uppgifterna raderade för att skydda enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/9


Överklagande ingett den 10 augusti 2015 av kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 4 juni 2015 i mål T-222/14, Deluxe Laboratories mot harmoniseringskontoret (Deluxe)

(Mål C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Harmoniseringskontoret (ombud: S. Palmero Cabezas)

Övrig part i målet: Deluxe Laboratories, Inc.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen, och

förplikta sökanden i målet vid tribunalen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Harmoniseringskontoret finner att den överklagade domen ska upphävas, eftersom tribunalen har åsidosatt artikel 75 första meningen i varumärkesförordningen (1) jämförd med artikel 7.1 b och 7.2 i varumärkesförordningen av de skäl som närmare anges nedan och som kan sammanfattas på följande sätt:

1.

Tribunalen begick ett misstag genom att utesluta möjligheten till en allmän motivering för ett flertal olika varor och tjänster, när kännetecknet uppfattas på ett enhetligt sätt i förhållande till varje vara och varje tjänst, och motiveringen för varje vara och varje tjänst således är densamma.

2.

Att ålägga harmoniseringskontoret en skyldighet att systematiskt upprepa motiveringen för varje vara och varje tjänst, eller varje enhetlig kategori av varor eller tjänster, är lika med att göra motiveringsskyldigheten till en rent formell skyldighet.

3.

Avdelningen angav uttryckligen vilka skäl som skulle göra att kännetecknet uppfattades uteslutande som en upplysning om varans eller tjänstens höga kvalitet i förhållande till samtliga de varor och tjänster som anges i ansökan.

4.

Det räcker att varorna och tjänsterna har en egenskap gemensamt för att det ska vara möjligt med en motivering för samtliga av dem, om kännetecknet saknar särskiljningsförmåga på grund av den egenskapen. I det aktuella fallet är denna gemensamma egenskap att samtliga av de aktuella varorna och tjänsterna, utan undantag, kan hålla en mer eller mindre hög kvalitet, vilket betyder att upplysningen om hög kvalitet kommer att uppfattas som ett rent försäljningsargument för samtliga av dem.

5.

Tribunalen har begått ett misstag genom att göra en felaktig tolkning av det i rättspraxis förekommande begreppet ”tillräckligt enhetlig” kategori av varor eller tjänster, varigenom den otillbörligen har begränsat begreppets tillämpningskriterier. I det aktuella målet gör den gemensamma egenskap som avdelningen har lyft fram att de varor och tjänster som ansökan avser kan anses utgöra en tillräckligt enhetlig kategori för att en allmän motivering ska vara möjlig.

6.

Den överklagade domen är inte förenlig med befintlig rättspraxis, särskilt inte med beslutet av den 11 december 2014 i mål C-253/14 P, FTI Touristik GmbH mot harmoniseringskontoret, (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Varbergs tingsrätt (Sverige) den 28 augusti 2015 – P mot Q

(Mål C-455/15)

(2015/C 346/12)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Varbergs tingsrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: P

Svarande: Q

Tolkningsfråga

Ska Varbergs tingsrätt, enligt artikel 23 punkt a Bryssel Il-förordningen (1) eller någon bestämmelse och utan hinder av artikel 24 nämnd förordning, vägra att erkänna Silute tingsrätts dom av den 18 februari 2015, och därmed fortsätta handläggningen av det vid Varbergs tingsrätt pågående vårdnadsmålet?


(1)  Rådets förordning nr 2201/2003 EG av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, s. 1)


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/11


Överklagande ingett den 28 augusti 2015 av Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 25 juni 2015 i mål T-459/15, Iranian Offshore Engineering & Construction mot rådet

(Mål C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (ombud: advokaterna J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea och J. Iriarte Ángel)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 25 juni 2015 i mål T-459/15,

slutligt avgöra målet genom att bifalla sökandens (nu klagandens) yrkanden att artikel 1 i rådets beslut 2013/661/Gusp (1) av den 15 november 2013 och artikel 1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1154/2013 (2) av den 15 november 2013 ska ogiltigförklaras, i den mån dessa bestämmelser berör eller kan påverka IOEC och att företagets namn ska raderas från bilagorna till nämnda rättsakter, samt

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Klaganden har till stöd för sin talan åberopat tre grunder:

Felaktig rättstillämpningen i den mån det i domen felaktigt bedöms att rådet har uppfyllt sin motveringsskyldighet och inte har åsidosatt principen om effektivt domstolsskydd.

Felaktig rättstillämpning i den mån det i domen bedöms att åtgärderna gentemot klaganden grundar sig på bevisning när det i själva verket inte föreligger någon saklig grund och domen stöder sig på antaganden, vilket även innebär maktmissbruk och åsidosättande av tillämpliga rättsliga normer samt likabehandlingsprincipen.

Felaktig rättstillämpning i den mån det i domen felaktigt bedöms att IOEC rätt till egendom och proportionalitetsprincipen har iakttagits.


(1)  Rådets beslut 2013/661/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 306, s. 18).

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1154/2013 av den 15 november 2013, om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 306, s. 3).


Tribunalen

19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/13


Tribunalens dom av den 10 september 2015 – Dow AgroSciences och Dintec Agroquímica – Produtos Químicos mot kommissionen

(Mål T-446/10) (1)

((Växtskyddsmedel - Det verksamma ämnet trifluralin - Ej upptaget i bilaga I till direktiv 91/414/EEG - Förordning (EG) nr 33/2008 - Påskyndat förfarande för bedömning - Uppenbart oriktig bedömning - Icke-diskrimineringsprincipen - Proportionalitet))

(2015/C 346/14)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Förenade kungariket) och Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugal) (ombud: advokaterna K. Van Maldegem och C. Mereu)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis P. Ondrůšek och F. Wilman, därefter P. Ondrůšek och G. von Rintelen, biträdda av advokaten J. Stuyck)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/355/EU av den 25 juni 2010 att inte uppta trifluralin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 160, s. 30).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Dow AgroSciences Ltd och Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 346, 18.12.2010.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/13


Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Amitié mot kommissionen

(Mål T-234/12) (1)

((Skiljeavtal - Bidrag - Finansiellt stöd - Uppskov med betalningen - Återkrav av deklarerade kostnader - Skadestånd och ränta - Dröjsmålsränta - Debetnota - Avtalsförpliktelse - Genkäromål))

(2015/C 346/15)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Amitié Srl (Bologna, Italien) (ombud: advokaterna D. Bogaert, M. Picat och C. Siciliano)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Moro och S. Delaude, inledningsvis biträdda av advokaterna R. Van der Hout och A. Krämer, därefter av advokaterna R. Van der Hout och A. Köhler)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 272 FEUF och artikel 340 första stycket FEUF, med yrkande i första hand om att sökanden inte ska anses skyldig att betala de belopp som har uppburits enligt ett avtal om bidrag och två avtal om finansiellt stöd, vilka ingåtts mellan sökanden och gemenskapen, företrädd av kommissionen, samt den straffavgift och dröjsmålsränta som kommissionen kräver att sökanden ska återbetala eller betala med stöd av den slutliga bedömningen i revisionsrapporten, eller åtminstone inte är skyldig att betala dessa summor i deras helhet, i andra hand att kommissionens rätt att överföra de slutliga bedömningarna i revisionsrapporten på ett annat avtal om stöd har preskriberats och slutligen att kommissionens agerande har gjort unionen kontraktsrättsligt ansvarig genom att med stöd av de preliminära bedömningarna i revisionsrapporten ställa in betalningen av belopp till sökanden enligt två andra avtal och i andra hand att kommissionen ska förpliktas att till sökanden utge resterande belopp enligt de avtal vars verkställighet har skjutits upp och enligt ett annat avtal om finansiellt stöd, jämte dröjsmålsränta, samt skadestånd och ränta som ersättning för den skada som sökanden har lidit till följd av kommissionens missbruk av sina rättigheter enligt avtalen om finansiellt stöd eller bidrag som omfattades av revisionen och de bidragsavtal som upphävts till följd av denna revision.

Domslut

1)

Det saknas anledning att pröva Amitié Srl:s yrkanden att det ska beaktas att Europeiska kommissionens avstod att bestrida resterande belopp enligt avtalen med referens ECP-2007-DILI-517005, programmet Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), och ECP-2008-DILI-538025, programmet Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Amitié ska förpliktas att till kommissionen utge ett belopp på 50 458,23 euro, jämte dröjsmålsränta på 4,5 % per år räknat från den 6 april 2012 och fram tills beloppet helt har betalats, ett belopp på 261 947,36 euro, jämte dröjsmålsränta på 4,25 % per år räknat från 28 december 2012 och fram tills beloppet helt har betalats, ett belopp på 358 712,35 euro, jämte dröjsmålsränta på 4,5 % per år räknat från 8 maj 2012 och fram tills beloppet helt har betalats, samt ett belopp på 5 045,82 euro, jämte dröjsmålsränta på 4,5 % per år räknat från 23 juni 2012 och fram tills beloppet helt har betalats.

4)

Amitié ska bära sina rättegångskostnader och ersätta fyra femtedelar av kommissionens rättegångskostnader.

5)

Kommissionen ska bära en femtedel av sina trättegångskostnader.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/15


Tribunalens dom av den 4 september 2015 – Förenade konungariket mot kommissionen

(Mål T-503/12) (1)

((EUGFJ - Garantisektionen - EGFJ och EJFLU - Utgifter som inte omfattas av finansieringen - Systemet med samlat gårdsstöd - Nyckelkontroller - Kompletterande kontroller))

(2015/C 346/16)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: inledningsvis C. Murrell, sedan E. Jenkinson och M. Holt, och slutligen M. Holt, biträdd av D. Wyatt, QC, och av V. Wakefield, barrister)

Svarande: Euroepiska kommissionen (ombud: N. Donnelly, P. Rossi och K. Skelly)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2012/500/EU (delgivet med nr C(2012) 6113) av den 6 september 2012 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 244, 2012, s. 11), vad avser fyra budgetposter i bilagan till detta beslut, avseende korrigering enligt schablon med 5 procent avseende redovisade utgifter i Nordirland (Förenade konungariket) under räkenskapsåret 2008 (uppgående till 277 231,60 euro respektive 13 671 558,90 euro) och beskattningsåret 2009 (uppgående till 270 398,26 euro respektive 15 844 193,29 euro).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/15


Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Ministry of Energy of Iran mot rådet

(Mål T-564/12) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att förhindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Oriktig bedömning - Åsidosättande av grundläggande rättigheter - Proportionalitet))

(2015/C 346/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ministry of Energy of Iran (Teheran, Iran) (ombud: M. Lester, barrister)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och A. De Elera)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 58), och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012, om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 16)

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Ministry of Energy of Iran förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 55, 23.2.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/16


Tribunalens dom av den 4 september 2015 – NIOC m.fl. mot rådet

(Mål T-577/12) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Talan om ogiltigförklaring - Enhet som ingår i staten - Talerätt samt berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Motiveringsskyldighet - Uppgift om och val av rättslig grund - Rådets behörighet - Principen om unionsakters förutsebarhet - Begreppet associerad enhet - Uppenbart felaktig bedömning - Rätt till försvar - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Proportionalitet - Rätt till egendom))

(2015/C 346/18)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Singapore, Singapore); National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (London, Förenade kungariket); Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Teheran, Iran); Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Iran); Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Teheran); Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Teheran); National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan); South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Iran); Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Iran); Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan); Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Iran); Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan); Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Iran); West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Iran); East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Iran); Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Teheran); och Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Iran) (ombud: advokaten J.-M. Thouvenin)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: V. Piessevaux och M. Bishop)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 58) och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 16) i den mån som dessa rättsakter berör sökandena, samt talan om fastställelse av att artikel 20.1 c i rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, s. 39), i dess lydelse enligt beslut 2012/635, och av artikel 23.2 d i rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1) inte får tillämpas gentemot sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) och Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.


(1)  EUT C 79, 16.3.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/17


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Panasonic och MT Picture Display mot kommissionen

(Mål T-82/13) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Världsmarknaden för katodstrålerör för tv- och datorskärmar - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet konstateras - Avtal och samordnade förfaranden rörande priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion - Rätten till försvar - Bevis för deltagande i överträdelsen - En enda, fortlöpande överträdelse - 2006 års riktlinjer för beräkning av böter - Proportionalitet - Böter - Obegränsad behörighet))

(2015/C 346/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Panasonic Corp. (Kadoma, Japan) och MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japan) (ombud: advokaterna R. Gerrits och A.-H. Bischke, M. Hoskins, QC och S. K. Abram, barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Biolan, M. Kellerbauer och G. Koleva)

Saken

Talan om i första hand ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – katodstrålerör för tv- och datorskärmar), i den mån beslutet gäller sökandena, och, i andra hand, en talan om nedsättning av de böter som påförts sökandena.

Domslut

1)

De bötesbelopp som påförts genom artikel 2.2 f), 2.2 h) och 2.2 i) i kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – katodstrålerör för tv- och datorskärmar) fastställs till 128 866 000 euro för Panasonic Corp., för företagets direkta deltagande i överträdelsen avseende marknaden för färgkatodstrålerör för tv-apparater, till 82 826 000 euro för Panasonic, Toshiba Corp. och MT Picture Display Co. Ltd, som ska vara solidariskt ansvariga, och till 7 530 000 euro för Panasonic och MT Picture Display, som ska vara solidariskt ansvariga.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 101, 6.4.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/18


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Samsung SDI m.fl. mot kommissionen

(Mål T-84/13) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar - Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet - Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion - En enda, fortlöpande överträdelse - Överträdelsens varaktighet - Samarbete under det administrativa förfarandet - 2006 års meddelande om samarbete - Nedsättning av böterna - Beräkning av böterna - Beaktande av företagens försäljning utifrån leveransort - Beaktande av genomsnittsvärdet för försäljning som registrerats under överträdelsen))

(2015/C 346/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Samsung SDI Co. Ltd. (Gyeonggi-do, Republiken Korea); Samsung SDI Germany GmbH (Berlin, Tyskland); och Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia) (ombud: inledningsvis av advokaten G. Berrisch, D. Hull, solicitor, och advokaten L.-A. Grelier, därefter av D. Hull, L.-A. Grelier, samt därefter av advokaterna L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn och P. Camesasca samt J. Flynn, QC)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Biolan, G. Meessen och H. van Vliet)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – Bildrör för TV-apparater och datorskärmar), och om nedsättning av det bötesbelopp som sökandena ålagts.

Domslut

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken rörande Samsung SDI Germany GmbH.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Samsung SDI Co. Ltd och Samsung SDI (Malaysia) ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/19


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – LG Electronics mot kommissionen

(Mål T-91/13) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar - Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet - Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion - En enda, fortlöpande överträdelse - Moderbolagets ansvar för överträdelse som begåtts av ett joint venture - Likabehandling - Metod för beräkning av böter - Beaktande av värdet på försäljning av bildrör via omvandlade produkter - Preskriptionstid - Proportionalitet - Längden på det administrativa förfarandet))

(2015/C 346/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: LG Electronics, Inc (Seoul, Sydkorea) (ombud: advokaterna G. van Gerven och T. Franchoo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Hödlmayr, M. Kellerbauer och P. Van Nuffel, därefter M. Kellerbauer, P. Van Nuffel och A. Biolan)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – Bildrör för TV-apparater och datorskärmar), och om nedsättning av det bötesbelopp som sökanden ålagts.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

LG Electronics, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/20


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Philips mot kommissionen

(Mål T-92/13) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar - Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet - Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion - En enda, fortlöpande överträdelse - Moderbolagets ansvar för överträdelse som begåtts av ett joint venture - Likabehandling - Metod för beräkning av böter - Beaktande av värdet på försäljning av bildrör via omvandlade produkter - Beaktande av genomsnittsvärdet för försäljning som registrerats under överträdelsen - Beaktande av koncernens totala omsättning - Proportionalitet - Längden på det administrativa förfarandet))

(2015/C 346/22)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Nederländerna) (ombud: advokaterna J. de Pree och S. Molin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Hödlmayr, M. Kellerbauer och P. Van Nuffel, därefter M. Kellerbauer, P. Van Nuffel och A. Biolan, och slutligen M. Kellerbauer, P. Van Nuffel och V. Bottka)

Saken

Talan om i första hand delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – Bildrör för TV-apparater och datorskärmar), och i andra hand om upphävande eller nedsättning av det bötesbelopp som sökanden ålagts.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Koninklijke Philips Electronics NV ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 108, 13.4.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/21


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Toshiba mot kommissionen

(Mål T-104/13) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Världsmarknaden för bildrör för TV-apparater och datorskärmar - Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet - Avtal och samordnade förfaranden om priser, uppdelning av marknader, kapacitet och produktion - Bevis på deltagande i kartellen - En enda, fortlöpande överträdelse - Ansvar för överträdelsen - Gemensam kontroll - Böter - Obegränsad behörighet))

(2015/C 346/23)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Toshiba Corp. (Tokyo, Japan) (ombud: J. MacLennan, solicitor, samt advokaterna J. Jourdan, A. Schulz och P. Berghe)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Biolan, V. Bottka och M. Kellerbauer)

Saken

Talan om i första hand ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – Bildrör för TV-apparater och datorskärmar), i den del det avser sökanden, och i andra hand upphävande eller nedsättning av det bötesbelopp som denna ålagts.

Domslut

1)

Artikel 1.2 d i kommissionens beslut C(2012) 8839 final av den 5 december 2012 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/39.437 – Bildrör för TV-apparater och datorskärmar) ogiltigförklaras delvis, såvitt det slås fast att Toshiba Corp. har deltagit i en världsomfattande kartell på marknaden för bildrör för färg-TV-apparater från den 16 maj 2000 till den 31 mars 2003.

2)

Artikel 2.2 g i nämnda beslut ogiltigförklaras, i den del Toshiba åläggs böter med 28 048 000 euro för dess direkta deltagande i en världsomfattande kartell på marknaden för bildrör för färg-TV-apparater.

3)

Det bötesbelopp som Toshiba åläggs solidariskt med Panasonic Corp. och MT Picture Display Co. Ltd i artikel 2.2 h i det aktuella beslutet fastställs till 82 826 000 euro.

4)

Talan ogillas i övrigt.

5)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 114, 20.4.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/22


Tribunalens dom av den 4 september 2015 – Förenade kungariket mot kommissionen

(Mål T-245/13) (1)

((EUGFJ - Garantisektionen - EGFJ och EJFLU - Utgifter som undantas från finansiering - Systemet med samlat gårdsstöd - Grundläggande kontroller - Stödkontroller - Artiklarna 51, 53, 73 och 73a i förordning (EG) nr 796/2004))

(2015/C 346/24)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: inledningsvis C. Murrell, M. Holt och E. Jenkinson, därefter M. Holt, biträdda av D. Wyatt, QC, och V. Wakefield, barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Rossi och K. Skelly)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut 2013/123/EU av den 26 februari 2013 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 67, s. 20), i den del beslutet avser en post som upptas i bilaga 1, angående en extrapolerad korrigering om 5,19 % av betalningar som verkställts i Nordirland (Förenade konungariket) under budgetåret 2010, uppgående till 16 513 582,57 euro.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 189, 29.6.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/22


Tribunalens dom av den 10 september 2015 – Grekland mot kommissionen

(Mål T-346/13) (1)

((EUGFJ - Garantisektionen - EFGJ och EJFLU - Utgifter som undantagits från finansiering - Stödåtgärder för landsbygdsutvecklingen - Miljövänligt jordbruk - Kontrollers lämplighet - Schablonmässig finansiell korrigering))

(2015/C 346/25)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: inledningsvis I.-K. Chalkias, X. Basakou och A.-E. Vasilopoulou, därefter A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos och O. Tsirkinidou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Marcoulli och D. Triantafyllou)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut 2013/214/EU av den 2 maj 2013 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 123, s. 11)

Domslut

1)

Kommissionens genomförandebeslut 2013/214/EU av den 2 maj 2013 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ogiltigförklaras, i den del Republiken Grekland därigenom ålades en finansiell korrigering på 2 procent i fråga om delåtgärderna för miljövänligt jordbruk ”Ekologisk odling” och ”Ekologisk djurproduktion”.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Republiken Grekland och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 245, 24.8.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/23


Tribunalens dom av den 10 september 2015 – H&M Hennes & Mauritz mot harmoniseringskontoret – Yves Saint Laurent (handväskor)

(Mål T-525/13) (1)

((Gemenskapsformgivning - Ogiltighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning för handväskor - Tidigare formgivning - Ogiltighetsgrund - Särprägel - Artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002 - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 346/26)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaterna H. Hartwig och A. von Mühlendahl)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Yves Saint Laurent SAS (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten N. Decker)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets tredje överklagandenämnd den 8 juli 2013 (ärende R 207/2012-3), om ett ogiltighetsförfarande mellan H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG och Yves Saint Laurent SAS.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som Yves Saint Laurent SAS har haft för förfarandet vid överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret).


(1)  EUT C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/24


Tribunalens dom av den 10 september 2015 – H&M Hennes & Mauritz mot harmoniseringskontoret – Yves Saint Laurent (handväskor)

(Mål T-526/13) (1)

((Gemenskapsformgivning - Ogiltighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning för handväskor - Tidigare formgivning - Ogiltighetsgrund - Särprägel - Artikel 6 i förordning (EG) nr 6/2002 - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 346/27)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaterna H. Hartwig et A. von Mühlendahl)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Yves Saint Laurent SAS (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten N. Decker)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets tredje överklagandenämnd den 8 juli 2013 (ärende R 208/2012-3), om ett ogiltighetsförfarande mellan H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG och Yves Saint Laurent SAS.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som Yves Saint Laurent SAS har haft för förfarandet vid överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret).


(1)  EUT C 359, 7.12.2013.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/25


Tribunalens dom av den 8 september 2015 – Gold Crest mot harmoniseringskontoret (MIGHTY BRIGHT)

(Mål T-714/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MIGHTY BRIGHT - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 346/28)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Gold Crest LLC (Goleta, Förenta staterna) (ombud: advokaterna P. Rath och W. Festl-Wietek)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: S. Bonne)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 8 oktober 2013 (ärende R 2038/2012-2), avseende en ansökan om registrering av ordkännetecknet MIGHTY BRIGHT som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gold Crest LLC ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta Kontoret för harmonisering inom den inre marknadens (varumärken och mönster)rättegångskostnader.


(1)  EUT C 61, 1.3.2014.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/25


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Pérez Gutiérrez mot kommissionen

(Mål T-168/14) (1)

((”Utomobligatoriskt ansvar - Folkhälsa - Direktiv 2001/37/EG - Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror - Färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar - Beslut 2003/641/EG - Otillåten användning av bilden av en avliden person - Skada som den avlidna personens änka har lidit”))

(2015/C 346/29)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Spanien) (ombud: advokaten J. Soler Puebla)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Baquero Cruz och C. Cattabriga)

Saken

Skadeståndstalan som syftar till att erhålla ersättning för den skada som sökanden påstås ha lidit som en följd av den otillåtna användningen av bilden av sökandens avlidne make som återfinns bland de foton som kommissionen föreslår ska användas vid varningar för hälsorisker på tobaksförpackningar, i enlighet med artikel 5.3 första stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT L 194, s. 26 och kommissionens beslut 2003/641/EG av den 5 september 2003 om användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar (EUT L 226, s. 24). Skadeståndstalan syftar vidare till att bilden av sökandens avlidne make och förbudet mot användningen av nämnda bild i Europeiska unionen.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Ana Pérez Gutiérrez ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/26


Tribunalens dom av den 3 september 2015 – iNET24 Holding mot harmoniseringsbyrån (IDIRECT24)

(Mål T-225/14) (1)

((Gemenskapsvarumärken - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Ordmärket IDIRECT24 - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009))

(2015/C 346/30)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Schweiz) (ombud: advokaterna S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger ochV. Dalichau)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis A. Pohlmann och S. Hanne)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns femte överklagandenämnd den 4 februari 2014 (ärende R 1867/2013-5), angående en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen av ordmärket IDIRECT24

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

iNET24 Holding AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/27


Tribunalens dom av den 3 september 2015 – Warenhandelszentrum mot harmoniseringskontoret – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Mål T-254/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket NEW MAX - Det äldre gemenskapsfigurmärket MAX - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 346/31)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Tyskland) (ombud: advokaten F.-P. Hirschel)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, och modeller) (ombud: inledningsvis A. Pohlmann därefter S. Hanne)

Motpart i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburg, Tyskland)

Saken

Överklagande av det beslut som harmoniseringskontorets första överklagandenämnd meddelade den 29 januari 2014 (ärende R 2035/2012-1) om ett invändningsförfarande mellan Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG och Warenhandelszentrum Ltd.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Warenhandelszentrum Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 194, 24.6.2014.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/28


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Dairek Attoumi mot harmoniseringskontoret – Diesel (DIESEL)

(Mål T-278/14) (1)

((Gemenskapsformgivning - Ogiltighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning DIESEL - Äldre internationellt ordmärke DIESEL - Skäl för ogiltighet - Användning av ett kännetecken med särskiljningsförmåga - Risk för förväxling - Artikel 25.1 e i förordning (EG) nr 6/2002 - Bevis på faktisk användning - Vilandeförklaring av det administrativa förfarandet))

(2015/C 346/32)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Spanien) (ombud: advokaterna E. Manresa Medina och J. Manresa Medina)

Svarande: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (ombud: O. Mondéjar Ortuño och V. Melgar)

Motpart vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Diesel SpA (Breganze, Italien) (ombud: advokaterna F. Celluprica och F. Fischetti)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontoret tredje överklagandenämnd den 18 februari 2014 (ärende R 855/2012-3) om ett ogiltighetsförfarande mellan Diesel SpA och Mansour Dairek Attoumi.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Mansour Dairek Attoumi ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/28


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Verein StHD mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av ett svart band)

(Mål T-530/14) (1)

((Gemenskapvarumärke - Ansökan om gemenskapsfigurmärke föreställande ett svart band - Absolut registreringshinder - Avsaknad av särskiljningsförmåga - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 346/33)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zürich, Schweiz) (ombud: advokaten P. Brauns)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: M. Fischer)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av den fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 5 maj 2014 (ärende R 1940/2013 4), angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke föreställande ett svart band.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) ska ersätta röttegångskostnaderna.


(1)  EUT C 303, 8.9.2014.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/29


Tribunalens dom av den 9 september 2015 – Inditex mot harmoniseringskontoret – Ansell (ZARA)

(Mål T-584/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om upphävande - Gemenskapsordmärket ZARA - Verkligt bruk - Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 346/34)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spanien) (ombud: advokaten C. Duch Fonoll)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden: Zainab Ansell och Roger Ansell (Moshi, Tanzania)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra överklagandenämnd den 19 maj 2014 (ärende 1118/2013-2) om ett upphävandeförfarande mellan å en sidan Zainab Ansell och Roger Ansell och å andra sidan Industria de Diseño Textil, SA (Inditex).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 339, 29.9.2014.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/30


Tribunalens dom av den 9 september 2015 –SV Capital mot ABE

(Mål T-660/14) (1)

((Ekonomisk och monetär politik - Begäran om att det ska inledas en utredning om en påstådd överträdelse av unionsrätten - Beslut av EBA - Beslut av de europeiska tillsynsmyndigheternas överklagandenämnd - Prövning ex officio - Rättsaktens upphovsman saknar behörighet - Talan om ogiltigförklaring - Tidsfrist för väckande av talan - För sent väckt talan - Delvis avvisning))

(2015/C 346/35)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: SV Capital OÜ (Tallinn, Estland) (ombud: advokaten M. Greinoman)

Svarande: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (ombud: J. Overett Somnier och Z. Giotaki biträdda av advokaten F. Tuytschaever)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: W. Mölls och K.-P. Wojcik)

Saken

Talan om ogiltigförklaring mot EBA:s beslut C 2013 002 av den 21 februari 2014 genom vilket myndigheten avslog sökandens begäran om att en utredning enligt artikel 17.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, s. 12) skulle inledas mot den estniska respektive den finländska tillsynsmyndigheten för den finansiella sektorn på grund av en påstådd överträdelse av unionsrätten samt mot beslut 2014-C1-02, vilket antogs av de europeiska tillsynsmyndigheternas överklagandenämnd den 14 juli 2014, om avslag på överklagandet av detta beslut.

Domslut

1)

Beslut 2014-C1-02 som antogs av de europeiska tillsynsmyndigheternas överklagandenämnd den 14 juli 2014 ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Rättegångsdeltagarna ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 431, 1.12.2014.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/30


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 1 september 2015 – Frankrike mot kommissionen

(Mål T-344/15 R)

((Interimistiskt förfarande - Tillgång till institutionernas handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar som franska myndigheter har ingett till kommissionen inom ramen för det förfarande som föreskrivs i direktiv 98/34/EG - Frankrikes bestridande av att tillgång till handlingarna beviljas - Beslut att bevilja tredje man tillgång till handlingarna - Begäran om uppskov med verkställigheten - Brådskande omständigheter - Fumus boni juris - Intresseavvägning))

(2015/C 346/36)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas och F. Fize)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Baquero Cruz och F. Clotuche-Duvieusart)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av Europeiska kommissionens beslut GESTDEM 2014/6046 av den 21 april 2015 avseende den bekräftande ansökan om tillgång till handlingar som ingetts med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 145, s. 43), varigenom kommissionen beviljade tillgång till två handlingar som utfärdats av franska myndigheter och som hade ingetts till kommissionen inom ramen för det förfarande som föreskrivs i Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, s. 37).

Avgörande

1)

Uppskov med verkställigheten meddelas avseende Europeiska kommissionens beslut GESTDEM 2014/6046 av den 21 april 2015 avseende den bekräftande ansökan om tillgång till handlingar som ingetts med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar, varigenom kommissionen beviljade tillgång till två handlingar som utfärdats av franska myndigheter och som hade ingetts till kommissionen inom ramen för det förfarande som föreskrivs i Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/31


Överklagande ingett den 9 juli 2015 – Renfe-Operadora mot harmoniseringskontoret (AVE)

(Mål T-367/15)

(2015/C 346/37)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna J.-B. Devaureix och M. Hernández Sandoval)

Motpart: Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringskontoret

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”AVE” – Ansökan om återställande av försutten tid (restitutio in integrum) – Registreringsansökan nr 5 640 198

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 24 april 2015 i ärende R 712/2014-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och besluta om återställande av försutten tid (restitutio in integrum) och följaktligen förklara att harmoniseringskontorets femte överklagandenämnd efter vederbörlig handläggning ska ta upp klagandens överklagande av annulleringsenhetens beslut av den 4 februari 2014 till sakprövning, samt

förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Bristande återgivning av de faktiska omständigheterna i det överklagade beslutet, oegentligheter begångna under handläggningen av förfarandet vilka gav upphov till åsidosättande av klagandens rätt till försvar. Klaganden har iakttagit sin omsorgsplikt.

Felaktig bevisvärdering, oproportionerlig konsekvens av det påstådda formella fel som tillskrivs klaganden, eftersom klaganden berövades rätten att överklaga ett beslut som var till men för klagandens intressen, samt oskäligen strikt synsätt i det antagna beslutet.

Åsidosättande av rätten till försvar, genom att klaganden inte fick möjlighet att överklaga de skäl på vilka den delvisa ogiltigförklaringen av varumärket ”AVE” grundar sig.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/32


Överklagande ingett den 13 augusti 2015 av Europeiska utrikestjänsten (EEAS) av den dom som personaldomstolen meddelade den 3 juni 2015 i mål- F-78/14, Gross mot (EEAS)

(Mål T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska utrikestjänsten (EEAS) (ombud: S. Marquardt och M. Silva)

Övrig part i målet: Philipp Oliver Gross (Bryssel, Belgien)

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 3 juni 2015 i mål- F-78/14 (Gross mot EEAS),

bifalla klagandens yrkanden i första instans.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden sju grunder, varav vissa avser betygssättningssystemet och andra systemet för befordran.

Betygssättningssystemet

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, av bestämmelserna om fördelningen av bevisbördan, av förbudet att döma utöver vad som har yrkats av parterna (ultra petita) och klagandens rätt till försvar.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av gränserna för domstolsprövningen. Klaganden har hävdat att personaldomstolen vid flera tillfällen i den överklagade domen gick utöver gränserna för sin prövningsrätt och att det verkade som om personaldomstolen ville ålägga klaganden ett visst betygssättningssystem.

3.

Tredje grunden: Felaktig rättstillämpning, eftersom ett bedömningssystem utan siffror inte är objektivt och åsidosättande av artikel 43 i tjänsteföreskrifterna.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 266 FEUF till den del personaldomstolen, genom att delvis ogiltigförklara det omtvistade beslutet, gjorde det omöjligt att följa den överklagade domen utan att begå andra lagöverträdelser. Klaganden har hävdat att om artikel 4 i det överklagade beslutet är rättsstridig, måste en ny jämförande bedömning göras mellan svarandens meriter och de meriter som andra befordringsbara tjänstemän i hans lönegrad har för att följa den överklagade domen på grundval av betygsrapporterna som, enligt personaldomstolens avgörande, inte gjorde det möjligt att göra en sådan bedömning på en objektiv och jämförande grund.

Systemet för befordran

5.

Femte grunden: Åsidosättande av förbudet att döma utöver vad som har yrkats av parterna (ultra petita) och klagandens rätt till försvar.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av bestämmelserna om fördelningen av bevisbördan.

7.

Sjunde grunden: Felaktig rättstillämpning, eftersom klaganden åsidosatt artikel 45 i tjänsteföreskrifterna.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/33


Talan väckt den 21 augusti 2015 – Rumänien mot kommissionen

(Mål T-478/15)

(2015/C 346/39)

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Sökande: Rumänien (ombud: R. Radu, A. Buzoianu och E. Gane)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut antaget genom skrivelse nr BUDG/B73/MV D(2015) 2453089 av den 11 juni 2015, genom vilket Rumänien åläggs att tillföra kommissionens egna medel ett belopp på 1 079 513,03 euro brutto, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen saknar behörighet att anta det angripna beslutet

Europeiska unionens lagstiftning innehåller ingen bestämmelse som ger kommissionen behörighet att ålägga en medlemsstat en skyldighet att betala ett penningbelopp motsvarande en förlust för Europeiska unionens egna medel som inträffat till följd av att en annan medlemsstat – som var ansvarig för att värdera och uppbära en tullskuld och betala in den till unionen, under dess traditionella egna medel – beslutat att efterge tullskulden.

2.

Andra grunden: Bristande motivering av det angripna beslutet

Det angripna beslutet är inte motiverat på ett tillräckligt och lämpligt sätt, såsom fordras enligt artikel 296 FEUF. För det första anger beslutet inte på vilken rättslig grund det antagits, och denna grund kan inte heller utläsas av de övriga uppgifterna i beslutet. För det andra har kommissionen inte i det angripna beslutet redovisat de rättsliga skälen för att ålägga Rumänien betalningsskyldigheten.

3.

Tredje grunden: Felaktigt utövande av kommissionens behörighet

Om tribunalen finner att unionen handlat inom gränserna för sin behörighet enligt fördragen, anser Rumänien att kommissionen utövat sin behörighet på ett felaktigt sätt, i strid med principen om god förvaltningssed och den rumänska statens rätt till försvar.

Kommissionen har åsidosatt sin omsorgsplikt och kravet på god förvaltningssed genom att inte noggrant ha prövat alla de relevanta uppgifter den förfogade över eller genom att inte ha begärt in ytterligare nödvändiga upplysningar innan den antog det angripna beslutet. Kommissionen har inte visat att det finns något direkt orsakssamband mellan de faktiska omständigheter som Rumänien klandras för och unionens förlust av egna medel. Kommissionen har inte heller motiverat det belopp som begärts av Rumänien med hänvisning till det belopp för tullskulder som motsvarar värdet på transitoperationerna i fråga, utan har grundat sig det värde som eftergetts av Förbundsrepubliken Tyskland.

Kommissionens åtgärder har inte varit förutsebara och har inte gett Rumänien möjlighet att utöva sin rätt till försvar.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av kraven på rättssäkerhet och respekt för berättigade förväntningar

Kommissionen har inte precist angett vilka rättsliga bestämmelser den stött sig på för att ålägga Rumänien betalningsskyldigheten, och tillämpningen av dessa har inte varit förutsebara för medlemsstaten. Innan den rumänska staten mottog kommissionens skrivelse kunde den varken förutse eller känna till att den skulle bli skyldig att betala in det begärda beloppet till unionen. Vidare hävdar Rumänien att kommissionen inte respekterat medlemsstatens berättigade förväntningar på att inte behöva betala tullskulden avseende transitoperationerna i fråga genom att inte anta det angripna beslutet och ålägga Rumänien denna betalningsskyldighet fem år efter de faktiska omständigheterna och tvärtemot kommissionens slutsatser under den dialog den under denna tid fört med de rumänska myndigheterna.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/35


Talan väckt den 31 augusti 2015 – Nederländerna mot kommissionen

(Mål T-501/15)

(2015/C 346/40)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Konungariket Nederländerna (ombud: M. Bulterman, B. Koopman och H. Stergiou)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1119

när det gäller den finansiella korrigeringen uppgående till 336 064,53 euro (2009), 403 863,66 euro (2010) och 230 786,49 euro (2011) som kommissionen påfört på grund av för mild tillämpning av sanktionsbestämmelserna;

när det gäller den finansiella korrigeringen som beslutats i samband med delkontrollen av 3 verksamhetskrav år 2009 (1 597 182 euro, 15,53 euro och 358,20 euro), 4 verksamhetskrav år 2010 (1 630 540,68 euro och 6 520,50 euro) och 4 verksamhetskrav år 2011 (1 631 326,51 euro) i den mån kommissionen anser att Nederländerna inte uppfyllt 8 verksamhetskrav, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har begärt delvis ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1119 av den 22 juni 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (delgivet med nr C(2015) 4076) (EUT L 182, s. 39).

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 24 i förordning (EG) nr 73/2009 (1) och artikel 71 i förordning (EG) nr 1122/2009 (2) genom att i strid med dessa bestämmelser ha konstaterat att det nederländska sanktionssystemet inte är tillräckligt strängt.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 3, 4 och 5 i förordning (EG) nr 73/2009 genom att i strid med dessa bestämmelser och i strid med rättssäkerhetsprincipen ha konstaterat att Nederländerna inte har genomfört en fullständig kontroll av 8 verksamhetskrav såsom fastställts i bilaga II till förordning (EG) nr 73/2009. Sökanden har gjort gällande att kommissionen felaktigt ansåg att det nederländska sanktionssystemet inte uppfyller alla krav i förordning (EG) nr 21/2004 (3) och i artiklarna 3, 4 och 5 i förordning (EG) nr 73/2009.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, s. 16).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn (EUT L 316, s. 65).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 2004, s. 8).


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/36


Talan väckt den 1 september 2015 – Spanien mot kommissionen

(Mål T-502/15)

(2015/C 346/41)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut av den 22 juni 2015, om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), i den del som det avser Konungariket Spanien,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

Vad beträffar den autonoma regionen Katalonien:

1.

Den schablonmässiga korrigering som föreskrivs och som uppgår till 609 337,80 euro netto samt den beräkningsmetod som tillämpats strider mot artikel 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, mot riktlinjerna för schablonmässiga korrigeringar som har fastlagts i kommissionens dokument nr VI/5330/97 av den 23 december 1997 (Riktlinjer för utvärdering av budgetkonsekvenserna i samband med granskningen av och beslutet att godkänna räkenskaperna för garantisektionen vid EUGFJ) och mot kommissionens dokument AGRI/2005/64043 av den 9 juni 2006 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context of the EAGGF-Guarantee clearance procedure to handle shortcomings in the context of cross-compliance control system implemented by the Member State), då det inte är lämpligt att göra en schablonmässig bedömning eftersom Konungariket Spanien har gjort en noggrann bedömning av den reella risken för fonden. Den tillämpning som kommissionen har gjort är inte bara inkorrekt utan även oproportionerlig och obefogad.

2.

Sammanläggningen av den allmänna schablonkorrigeringen på 2 procent med den punktvisa korrigeringen på 609 337,80 euro och beräkningsmetoden strider mot artikel 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, kommissionens dokument om riktlinjer för beräkning av finansiella korrigeringar, eftersom det inte är möjligt att använda två beräkningsmetoder samtidigt för en och samma överträdelse. Detta är inte bara rättsligt inkonsekvent, utan även oproportionerligt och obefogat.

3.

Den korrigering som gjorts för ansökningsåret 2009, räkenskapsåren 2011 och 2012, innebär ett åsidosättande av artikel 31.4 i förordning (EG) nr 1290/2005, ett brott mot principen om lojalt samarbete samt en kränkning av Konungariket Spaniens rätt till försvar, eftersom kommissionen felaktigt har utvidgat den finansiella korrigeringen till att omfatta en period som är längre än de 24 månaderna närmast före meddelandet, trots att Konungariket Spanien dessutom redan hade rättat till bristerna.

Med avseende på den autonoma regionen Kanarieöarna:

4.

Den schablonmässiga korrigering som föreskrivs och som uppgår till 609 337,80 euro netto samt den beräkningsmetod som tillämpats strider mot artikel 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 och mot riktlinjerna i kommissionens dokument nr AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Personaldomstolen

19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/38


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 9 september 2015 – De Loecker mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-28/14) (1)

((Personalmål - Personal vid Europeiska utrikestjänsten - Tillfälligt anställd - Delegationschef i tredjeland - Förlorat förtroende - Förflyttning till Europeiska utrikestjänstens säte - Uppsägning i förtid av anställningsavtalet - Uppsägningstid - Skälen till beslutet - Artikel 26 i tjänsteföreskrifterna - Rätten till försvar - Rätten att yttra sig))

(2015/C 346/42)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stéphane De Loecker (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna J.-N. Louis och D. de Abreu Caldas därefter advokaterna J.-N. Louis och N. de Montigny)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt och M. Silva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut från Europeiska unionens höga representant att säga upp sökandens kontrakt som tillfälligt anställd, att vägra att låta sökanden yttra sig med avseende på förekommen mobbning, att avslå sökandens ansökan om att en extern utredare skulle anlitas och att låta registrera sökandens klagomål såsom en ansökan.

Domslut

1)

Talan ogillas

2)

Stéphane De Loecker ska bära sina rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska utrikestjänstens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014, s. 44.


19.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 346/38


Personaldomstolens beslut av den 7 september 2015 – Verhelst mot EMA

(Mål F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 118, 13.4.2015, s. 46.