ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 304

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
15 september 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

2015/C 304/01

Meddelande till läsarna

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Revisionsrätten

2015/C 304/02

Europeiska revisionsrättens årsredovisning för budgetåret 2014

2


SV

 


15.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 304/1


MEDDELANDE TILL LÄSARNA

(2015/C 304/01)

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ger revisionsrätten ansvaret att granska unionens samtliga inkomster och utgifter, och bestämmelserna i artikel 319 i nämnda fördrag beträffande beviljandet av ansvarsfrihet, har revisionsrätten sedan avslutandet av budgetåret 1987 varje år låtit en extern revisor granska institutionens inkomst- och utgiftsredovisning.

Rapporterna från revisionsrättens externa revisor om revisionsrättens räkenskaper för budgetåren 1987 till 1991 överlämnades endast till ordföranden för Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

I enlighet med det beslut som revisionsrättens ledamöter fattade vid sitt sammanträde den 8 juli 1993 offentliggörs den externa revisorns rapporter sedan budgetåret 1992 i Europeiska unionens officiella tidning.

För revisionsrätten

Eduardo RUIZ GARCÍA

Europeiska revisionsrättens generalsekreterare


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

15.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 304/2


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ÅRSREDOVISNING FÖR BUDGETÅRET 2014

(2015/C 304/02)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Attestering av räkenskaperna 3
Oberoende revisorns rapport 4
Årsredovisning och förklarande noter 5
Balansräkning 5
Resultaträkning 6
Kassaflödesanalys 7
Redovisning av förändringar i nettotillgångarna 7
Redovisningsprinciper och noter till årsredovisningen 8

1.

Allmänt 8

2.

Rättslig grund och redovisningsregler 8

3.

Noter till balansräkningen 10

4.

Noter till resultaträkningen 12

5.

Övriga väsentliga upplysningar 14
Budgetinformation budgetåret 2014 16

A.

Beräkning av budgetutfallet 16

B.

Avstämning mellan det ekonomiska resultatet och budgetutfallet 16
Oberoende bestyrkanderapport 18

ATTESTERING AV RÄKENSKAPERNA

Attestering av Europeiska revisionsrättens årsredovisning för 2014

Europeiska revisionsrättens årsredovisning för 2014 har upprättats i enlighet med avdelning IX i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget, de redovisningsregler som kommissionens räkenskapsförare har antagit och de redovisningsprinciper och redovisningsmetoder som jag själv har antagit.

Jag tar på mig ansvaret för att Europeiska revisionsrättens årsredovisning utarbetas och läggs fram i enlighet med artikel 68 i budgetförordningen.

Från utanordaren, som har intygat dess tillförlitlighet, har jag fått all information som behövs för att ta fram räkenskaper som visar Europeiska revisionsrättens tillgångar och skulder samt budgetgenomförandet.

Härmed intygas att jag, på grundval av denna information och de kontroller som jag har bedömt är nödvändiga för att kunna godkänna räkenskaperna, har uppnått rimlig säkerhet om att räkenskaperna i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens finansiella ställning och av det finansiella resultatet och kassaflödena.

Luxemburg den 20 maj 2015.

Isidoro RODRÍGUEZ DE LAS PARRAS

Europeiska revisionsrättens räkenskapsförare


GRANSKNINGSRAPPORT

Till ledningen för

Europeiska revisionsrätten

Vi har granskat den bifogade årsredovisningen för Europeiska revisionsrätten som består av balansräkningen per den 31 december 2014, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och redovisningen av förändringar i nettotillgångarna för det år som slutade vid samma datum samt en sammanställning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter och som börjar på sidan 5 och slutar på sidan 17.

Ledningens ansvar för årsredovisningen

Ledningen ansvarar för att upprätta och lägga fram årsredovisningen så att den ger en rättvisande bild i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för de finansiella reglerna och för den interna kontroll som ledningen bedömer krävs för upprättandet av en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel.

Den lagstadgade auktoriserade revisorns ansvar

Vårt ansvar är att på grundval av revisionen avge ett uttalande om årsredovisningen. Vi har utfört revisionen i enlighet med internationella revisionsstandarder såsom antagna av Commission de Surveillance du Secteur Financier (finansinspektionen i Luxemburg). Enligt dessa standarder ska vi uppfylla etiska krav och planera och utföra revisionen så att rimlig säkerhet uppnås om huruvida årsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Valet av åtgärder grundas på den lagstadgade auktoriserade revisorns (réviseur d’entreprises agréé) bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar den lagstadgade auktoriserade revisorn (réviseur d’entreprises agréé) de delar av organets internkontroll som är relevanta för upprättandet av en årsredovisning som ger en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i organets internkontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för vårt revisionsuttalande.

Uttalande

Vi anser att årsredovisningen ger en sann och rättvisande bild av Europeiska revisionsrättens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess ekonomiska resultat och kassaflöden under det år som slutade vid samma datum, i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (EG, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för de finansiella reglerna för unionens allmänna budget.

Luxemburg den 20 maj 2015.

PricewaterhouseCoopers, kooperativ sammanslutning

genom

Pierre KRIER


ÅRSREDOVISNING OCH FÖRKLARANDE NOTER

Balansräkning

(euro)

 

Not

31 december 2014

31 december 2013

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

3.1

4 8 42  801

4 1 48  978

Materiella anläggningstillgångar

3.2

8 8 5 91  910

9 5 6 10  315

Fordringar

 

25

 

 

9 3 4 34  711

9 9 7 59  318

Omsättningstillgångar

 

 

 

Fordringar

3.3

7 57  924

3 89  149

Likvida medel

3.4

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

 

 

1 0 9 41  197

1 2 8 68  957

Summa tillgångar

 

10 4 3 75  908

11 2 6 28  275

Långfristiga skulder

 

 

 

Ersättningar till anställda

3.5

6 6 3 74  932

Övriga skulder

3.6

1 75  000

 

 

6 6 5 49  932

Kortfristiga skulder

 

 

 

Avsättningar

3.7

27  250

1 0 52  207

Skulder

3.8

7 0 28  142

1 4 2 80  819

 

 

7 0 55  392

1 5 3 33  026

Summa skulder

 

7 0 55  392

8 1 8 82  958

Tillgångar netto

 

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Ackumulerat överskott/underskott

 

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Ekonomiskt resultat för året

 

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Tillgångar netto

 

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Noterna ingår i denna årsredovisning.

Resultaträkning

(euro)

 

Not

2014

2013

Medel som förts över från kommissionen till andra institutioner

4.1

11 4 5 00  000

11 2 8 00  000

Intäkter från administrativ verksamhet

4.2

1 9 4 64  086

1 7 3 09  843

Övriga rörelseintäkter

4.3

25  213

30  268

Summa rörelseintäkter

4.4

13 3 9 89  299

13 0 1 40  111

Personalkostnader

4.5

(10 4 4 31  815)

(9 9 3 47  366)

Kostnader för anläggningstillgångar

4.6

(6 5 43  584)

(5 9 88  272)

Övriga administrativa kostnader

4.7

(1 8 5 52  871)

(1 9 7 88  770)

Rörelsekostnader

4.8

(23  621)

(12  695)

Summa rörelsekostnader

 

(12 9 5 51  891)

(12 5 1 37  103)

Överskott från löpande verksamhet

 

4 4 37  408

5 0 03  008

Finansiella intäkter

4.9

4  947

646

Kostnader för finansiella transaktioner

4.10

(20  049)

(20  020)

Förändringar i fråga om skulder för pensioner (- kostnad, + intäkt)

4.11

6 2 1 52  893

(1 1 2 79  543)

Resultat från icke löpande verksamhet

 

6 2 1 37  791

(1 1 2 98  917)

Ekonomiskt resultat för året

 

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Kassaflödesanalys

(euro)

 

2014

2013

Ekonomiskt resultat för året

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Löpande verksamhet – Justeringar

 

 

Amorteringar

5 50  630

1 97  753

Avskrivningar

7 1 22  924

5 7 61  980

Ökning/(minskning) av avsättningar

(1 1 99  957)

(2 0 14  710)

(Ökning)/minskning av fordringar

(3 68  750)

1 1 97  959

 

 

 

Ökning/(minskning) av skulder

(7 2 52  677)

(9 4 21  487)

 

 

 

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

6 5 4 27  369

(1 0 5 74  414)

Kassaflöde från investeringsverksamhet

 

 

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar (-)

(1 3 67  492)

(8 0 38  985)

Intäkter från materiella och immateriella anläggningstillgångar (+)

18  520

28  540

Nettokassaflöde från investeringsverksamheten

(1 3 48  972)

(8 0 10  445)

Ökning/(minskning) av ersättningar till anställda

(6 6 3 74  932)

7 4 39  624

Nettoökning/(nettominskning) av likvida medel

(2 2 96  535)

(1 1 1 45  235)

Likvida medel vid årets början

1 2 4 79  808

2 3 6 25  043

Livida medel vid årets slut

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

Redovisning av förändringar i nettotillgångarna

(euro)

Tillgångar netto

2014

2013

Årets ingående balans

3 0 7 45  317

3 7 0 41  226

Ekonomiskt resultat för året

6 6 5 75  199

(6 2 95  909)

Årets utgående balans

9 7 3 20  516

3 0 7 45  317

Redovisningsprinciper och noter till årsredovisningen

1.    Allmänt

Europeiska revisionsrätten (nedan kallad revisionsrätten) inrättades genom Brysselfördraget av den 22 juli 1975 och inledde sin verksamhet i oktober 1977. Revisionsrätten har sitt säte i Luxemburg.

Europeiska revisionsrättens uppdrag

Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen.

Revisionsrättens roll som EU:s oberoende externa revisor består i att kontrollera att EU-medlen bokförs korrekt, uppbärs och används i enlighet med tillämpliga regler och förordningar och att de ger valuta för pengarna.

Revisionsrätten utför revisioner och bedömer hur EU:s medel uppbärs och används. Den undersöker om de ekonomiska transaktionerna har bokförts och redovisats i vederbörlig ordning, om de har genomförts lagligt och korrekt så att sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet garanteras. Revisionsrätten sprider resultatet av sina revisioner i tydliga, relevanta och objektiva rapporter. Den avger också yttranden i frågor som rör den ekonomiska förvaltningen.

Revisionsrätten verkar för redovisningsskyldighet och insyn och biträder Europaparlamentet och rådet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av EU:s budget, särskilt under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Revisionsrätten är fast besluten att vara en effektiv organisation som går i spetsen för utvecklingen av offentlig revision och förvaltning.

Revisionsrättens budgetår löper från den 1 januari till och med den 31 december.

2.    Rättslig grund och redovisningsregler

2.1   Grund för framläggandet

Revisionsrättens räkenskaper har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (1) (nedan kallad de finansiella reglerna) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 (2) om tillämpningsföreskrifter för de finansiella reglerna.

2.2   Redovisningsprinciper

Enligt artikel 144 i de finansiella reglerna ska redovisningarna innehålla relevanta, tillförlitliga och jämförbara uppgifter, inklusive uppgifter om tillämpade redovisningsprinciper, och uppgifterna ska presenteras på ett begripligt sätt. Budgeträkenskaperna ska upprättas enligt de budgetprinciper som fastställs i de finansiella reglerna. De ska ge en rättvisande bild av inkomst- och utgiftstransaktionerna i budgeten.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Europeiska unionens redovisningsregler som bygger på internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn. Dessa redovisningsregler antas av kommissionens räkenskapsförare efter samråd med övriga institutioner.

2.3   Värdering av saldon och transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta är omräknade till euro till den valutakurs som gällde på transaktionsdagen.

Resultaträkningen visar även valutakursvinster eller valutakursförluster till följd av transaktioner i utländsk valuta och efter omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till den valutakurs som gällde vid årsskiftet.

Saldon vid årets slut för monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas i euro enligt de valutakurser som gällde den 31 december.

2.4   Immateriella tillgångar

Förvärvade licenser för programvara tas upp till anskaffningsvärdet minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar görs linjärt under fyra år. Internt utvecklade immateriella tillgångar redovisas som immateriella anläggningstillgångar när de relevanta kriterierna för EU:s redovisningsregler är uppfyllda. De kostnader som kan kapitaliseras inbegriper alla direkt hänförbara kostnader som krävs för att skapa, framställa och färdigställa tillgången för användning på det sätt ledningen avsett. Kostnader som hänför sig till forskningsverksamhet, utvecklingskostnader som inte får tas upp som immateriell anläggningstillgång och underhållskostnader redovisas som kostnader när de uppstår.

2.5   Materiella anläggningstillgångar

Alla materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet omfattar alla kostnader som direkt kan hänföras till förvärvet eller uppförandet av tillgången.

Efterföljande kostnader tas upp i bokföringsvärdet av tillgången eller som en separat tillgång, beroende på vad som är lämpligast, endast om det är troligt att posten kommer att ge Europeiska unionen ett inflöde av framtida ekonomiska fördelar eller tjänstekapacitet och man kan beräkna kostnaderna för posten på ett tillförlitligt sätt. Kostnader för reparationer och underhåll tas upp i resultaträkningen under den redovisningsperiod då de uppstod. Eftersom Europeiska revisionsrätten inte tar upp lån för att finansiera förvärv av materiella anläggningstillgångar förekommer inga lånekostnader för dessa förvärv.

Inga avskrivningar görs för mark eller konstverk eftersom dessa tillgångar anses ha en obegränsad ekonomisk livslängd. Inga avskrivningar görs för anläggningar under uppförande eftersom dessa tillgångar ännu inte kan användas i verksamheten. Avskrivningar av övriga tillgångar görs linjärt, så att avskrivningarna av restvärdet fördelas över den beräknade ekonomiska livslängden enligt följande:

Byggnader

25 år eller förväntad ekonomisk livslängd

Installationer, maskiner och utrustning

4 eller 8 år

Inventarier och fordon

4, 8 eller 10 år

Datorutrustning

4 år

Iordningställande av hyrda byggnader

Hyrestidens längd

Övriga installationer

4, 6 eller 8 år

2.6   Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda utgörs av revisionsrättens ledamöters framtida pensionsrättigheter. I enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 2290/77 av den 18 oktober 1977 om ersättning till revisionsrättens ledamöter (3) ska utgifterna för förmånerna i pensionssystemet tas upp i unionens budget, och medlemsstaterna ska gemensamt garantera betalningen av dessa förmåner. Skulden för dessa framtida pensionsbetalningar bokförs i enlighet med EU:s redovisningsregel nr 12 ”Ersättningar till anställda”. Sedan den 31 december 2014 presenteras och redovisas motsvarande pensionsskuld i kommissionens räkenskaper.

2.7   Kortfristiga avsättningar

Avsättningar tas upp när revisionsrätten har en gällande rättslig eller informell förpliktelse gentemot tredje man på grund av tidigare händelser, när det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar får inte göras för framtida rörelseförluster. En avsättning ska göras med det belopp som är den bästa uppskattningen på avstämningsdagen av det som beräknas krävas för att reglera den befintliga förpliktelsen.

2.8   Redovisning av kostnader

Enligt Europeiska unionens redovisningsregler ska transaktioner och andra händelser tas upp i årsredovisningen för den period som de hänför sig till. Vid räkenskapsårets slut kostnadsförs upplupna kostnader med det belopp som överföringsskyldigheten beräknas uppgå till under perioden. De upplupna kostnaderna beräknas enligt detaljerade operativa och praktiska riktlinjer så att det ska finnas rimliga garantier för att räkenskaperna ger en rättvisande bild.

3.    Noter till balansräkningen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

3.1   Immateriella tillgångar

Utvecklingen avseende immateriella anläggningstillgångar under år 2014 var följande:

(euro)

 

Bokfört bruttovärde per den 1 januari 2014

Nyförvärv

Avyttringar

Överföring

Bokfört bruttovärde per den 31 december 2014

Ackumulerade av- och nedskrivningar per den 31 december 2014

Bokfört nettovärde per den 31 december 2014

Datorutrustning

1 5 52  393

1 71  698

(454)

1 4 90  265

3 2 13  902

(1 8 14  813)

1 3 99  089

Immateriella anläggningstillgångar under utveckling

3 8 60  768

1 0 73  209

 

(1 4 90  265)

3 4 43  712

 

3 4 43  712

Summa

5 4 13  161

1 2 44  907

(454)

0

6 6 57  614

(1 8 14  813)

4 8 42  801

Under 2014 godkändes inga kostnader i samband med forskningsverksamhet.

3.2   Materiella anläggningstillgångar

Utvecklingen avseende materiella anläggningstillgångar under år 2014 var följande:

(euro)

 

Bokfört bruttovärde per den 1 januari 2014

Nyförvärv

Avyttringar

Överföring

Bokfört bruttovärde per den 31 december 2014

Ackumulerade av- och nedskrivningar per den 31 december 2014

Bokfört nettovärde per den 31 december 2014

Mark

7 76  631

 

 

 

7 76  631

 

7 76  631

Byggnader

12 2 8 66  646

15  010

(1 5 45  542)

2 9 99  084

12 4 3 35  198

(4 1 8 46  701)

8 2 4 88  497

Anläggningar och utrustning

7 52  703

87  665

(5  906)

 

8 34  462

(4 85  516)

3 48  946

Datorutrustning

4 7 98  617

6 73  788

(1 6 59  640)

 

3 8 12  765

(2 2 36  847)

1 5 75  918

Inventarier och fordon

4 5 85  224

1 77  215

(38  115)

 

4 7 24  324

(2 0 85  363)

2 6 38  961

Övriga installationer

1 8 18  012

7 14  449

(2 19  879)

 

2 3 12  582

(1 5 49  625)

7 62  957

Tillgångar under uppförande

4 1 49  082

(1 1 49  998)

(2 9 99  084)

 

Summa

13 9 7 46  915

1 6 68  127

(4 6 19  080)

13 6 7 95  962

(4 8 2 04  052)

8 8 5 91  910

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

3.3   Fordringar

(euro)

 

31 december 2014

31 december 2013

Kortfristiga fordringar främst till följd av personalens överföringar av nationella pensionsrättigheter

2  577

2  768

Övriga fordringar som främst gäller förskott på löner och tjänsteresor

1 80  210

1 89  485

Förutbetalda kostnader för lokalhyra och it-kontrakt

5 64  853

1 95  197

Fordringar på andra EU-enheter

10  284

1  699

Summa

7 57  924

3 89  149

3.4   Likvida medel

(euro)

 

31 december 2014

31 december 2013

Kassa

1  000

1  000

Bankkonto

6 59  601

3 32  783

Förvaltningskonto

9 5 22  672

1 2 1 46  025

Summa

1 0 1 83  273

1 2 4 79  808

Den 27 januari 2010 öppnades ett förvaltningskonto av Europeiska revisionsrätten och Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxemburg. Med hjälp av förvaltningskontot kan revisionsrätten förvalta den budget som budgetmyndigheten anslagit för K3-projektet (se not 5.3).

Förvaltningskontot används av revisionsrätten endast under vissa villkor som anges i kontraktet med Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxemburg.

Alla betalningar som görs från detta förvaltningskonto går till det transaktionskonto som innehas av det konsortium som fungerar som projektledare. Detta transaktionskonto används endast av projektledaren för att betala fakturor från byggföretagen.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

3.5   Ersättningar till anställda

Inom ramen för förfarandet för fastställandet av beräkningarna av institutionernas administrativa utgifter för förslaget till budget för 2015 föreslog kommissionen att utgifterna för pensioner till ledamöter av alla institutioner skulle presenteras i kommissionens avsnitt i budgeten där pensionsutgifterna för institutionernas personal redan ingår.

Europeiska revisionsrätten godtog i likhet med de övriga institutionerna förslaget, och utgifterna för ledamöternas pensioner flyttades till kommissionens avsnitt i den budget som antogs för 2015.

Följaktligen, och i enlighet med begäran från kommissionens räkenskapsförare i instruktionerna för avslutandet av räkenskaperna 2014 och budgetrapporteringen vid årets slut, kommer pensionsskulden per den 31 december 2014 att redovisas i kommissionens räkenskaper.

3.6   Övriga långfristiga skulder

Avslutandet av hyreskontraktet för K9-byggnaden medförde inte några utgifter för reparationer.

KORTFRISTIGA SKULDER

3.7   Kortfristiga avsättningar

Detta är en beräkning av de belopp som troligen kommer att behöva betalas i samband med ett antal pågående rättsfall.

3.8   Skulder till leverantörer och andra fordringshavare

(euro)

 

31 december 2014

31 december 2013

Kortfristiga skulder

15  571

14  393

Diverse skulder som gäller löner och personal

(16  315)

(10  212)

Upplupna kostnader

6 8 08  292

1 4 1 07  180

Skulder till konsoliderade EU-enheter, främst Europeiska rådet och Europaparlamentet

2 20  594

1 69  458

Summa

7 0 28  142

1 4 2 80  819

4.    Noter till resultaträkningen

4.1

”Medel som förts över från kommissionen till andra institutioner”: Beloppet motsvarar den månatliga begäran om medel som revisionsrätten riktar till kommissionen för att fylla på sitt bankkonto.

4.2

”Inkomster från den administrativa förvaltningen”: Denna rubrik består till största delen av avdrag från lönerna till ledamöter och personal för skatter och sociala avgifter.

4.3

”Övriga rörelseintäkter” uppkommer bland annat till följd av valutakursvinster.

4.4

Intäkter uppkom genom valutatransaktioner och andra transaktioner än valutatransaktioner enligt följande:

(euro)

 

2014

2013

Intäkter från valutatransaktioner

30  160

22  378

Intäkter från andra transaktioner än valutatransaktioner

13 3 9 64  086

13 0 1 17  733

Summa intäkter

13 3 9 94  246

13 0 1 40  111

4.5

”Personalkostnader” inbegriper löner till ledamöter, tjänstemän, kontraktsanställda och tillfälligt anställda. Avgångsvederlag till tidigare ledamöter och skatter på ledamöters pensioner och avgångsvederlag ingår också i posten ”Förändring av pensioner” (se not 4.11)

4.6

”Kostnader för anläggningstillgångar” utgörs av av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.

4.7

De viktigaste posterna under rubriken ”Övriga administrativa kostnader” är följande:

Hyreskostnader och tillhörande kostnader.

It och telekommunikationer.

Kostnader för tjänsteresor.

Städning och säkerhet.

4.8

”Rörelsekostnader” uppkommer bland annat till följd av valutakursförluster.

4.9

”Finansiella intäkter” är intäktsränta på revisionsrättens bankkonto och förvaltningskonto.

4.10

”Finansiella kostnader” är bankavgifter för revisionsrättens bankkonto och förvaltningskonto.

4.11

I posten ”Förändring av pensioner” ingår alla kostnader för pensionerna till revisionsrättens ledamöter. Detta inbegriper de pensioner och avgångsvederlag som har betalats under år 2014. Eftersom utgifterna för ledamöternas pensioner har förts över till kommissionens avsnitt i budgeten för 2015 beror skillnaden i den skuld som gäller ledamöternas nettopension (6 6 3 74  932 euro) på att den har förts över till kommissionens räkenskaper.

(euro)

 

2014

2013

Förändring av pensionsskulden netto för ledamöter

(6 6 3 74  932)

7 4 39  624

Pensioner

2 9 38  437

2 7 15  911

Efterlevandepension

3 80  772

3 25  474

Avgångsvederlag

1 6 63  086

1 5 37  185

Invaliditetspension

Delsumma betalda pensioner under året

4 9 82  295

4 5 78  570

Korrigeringskoefficient

2 29  296

1 62  071

Avdragen skatt

(9 89  552)

(9 00  722)

Summa förändring av pensioner

(6 2 1 52  893)

1 1 2 79  543

5.    Övriga väsentliga upplysningar

5.1   Eventualtillgångar

Följande bankgarantier har lämnats av leverantörer i enlighet med kontraktskraven:

(euro)

 

31 december 2014

31 december 2013

Resebyrå

50  000

Renovering av K1-byggnaden

2  500

2  500

Projektledning avseende K3-byggnaden

2 2 99  801

7 1 96  680

Försäkringsbolag

1  361

1  361

Telekommunikationer

20  000

20  000

Stöd för Emasmetoden

4  680

Summa

2 3 28  342

7 2 70  541

5.2   Åtaganden avseende framtida finansiering

(euro)

 

31 december 2014

31 december 2013

Operationellt hyresavtal för byggnader

8 07  500

5 60  000

Operationellt leasingavtal för it-utrustning, bilar och annan utrustning

2 9 14  006

2 3 73  573

Delsumma

3 7 21  506

2 9 33  573

Åtaganden för anslag som ännu inte har utnyttjats – utestående åtaganden, efter avdrag för upplupna kostnader för 2014

4 9 56  357

9 3 64  602

Summa

8 6 77  863

1 2 2 98  175

Utestående åtaganden är ett inslag i budgeträkenskaperna som motsvarar värdet av de åtaganden som inte har utnyttjats. De utgörs av den differens mellan gjorda åtaganden och betalningar som uppkommer på grund av tidsskillnaden mellan det att åtagandet ingås och betalningen verkställs.

5.3   Revisionsrättens byggnadsprojekt

Revisionsrätten flyttade in i sin huvudbyggnad (K1-byggnaden) 1988 och förvärvade både byggnaden och marken den står på genom direktköp 1990. Revisionsrätten ingick 1999 ett ramkontrakt med den luxemburgska staten som gav den rätt att använda ett andra markområde under 49 år (kan förlängas en gång) för att uppföra en tillbyggnad (K2-byggnaden) mot betalning av en euro. För den andra utbyggnaden, K3-byggnaden, var dock arrangemangen för att genomföra projektet annorlunda, och den luxemburgska staten och revisionsrätten ingick ett nytt ramkontrakt den 22 februari 2008.

De två markområdena för de två tillbyggnaderna (”K2” och ”K3”) som nämns ovan har sålts av staten till revisionsrätten för den symboliska summan av en euro.

Skulle revisionsrätten komma att överväga att överlåta en eller flera av byggnaderna till en tredje part som inte är ett gemenskapsorgan eller en gemenskapsinstitution ska revisionsrätten återlämna marken till staten för den symboliska summan av en euro. Staten har då också option på att köpa byggnaden till ett pris som fastställs av en oberoende expert. Om staten beslutar att inte utnyttja denna option ska den ge köparna av byggnaden rätten att använda marken.

I Luxemburg godkänns kontorsbyggnader för användning under en period på 15 år, varefter de måste moderniseras för att överensstämma med rådande normer vad gäller hälsa, säkerhet och miljö. Dessa obligatoriska byggnads- och anläggningsarbeten avseende hälsa och säkerhet har utförts för K1-byggnaden. Arbetet är avslutat och det formella slutliga godkännandet bekräftades under 2010. K2-byggnaden började användas i november 2003 och har alltså tillstånd att användas till 2018.

Arbetet med att bygga K3 inleddes i mars 2010 och den 15 november 2012 började byggnaden användas.

5.4   Potentiella väsentliga skulder för rättstvister  (4)

Det finns inga potentiella väsentliga skulder för rättstvister.


(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  EGT L 268, 20.10.1977, s. 1.

(4)  EU:s redovisningsregel nr 10: Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.


BUDGETINFORMATION BUDGETÅRET 2014

A.   Beräkning av budgetutfallet

Årets budgetutfall beräknas på grundval av beloppen från budgetgenomförandet.

(euro)

Betalningar från årets anslag 2014

(12 4 1 62  633)

Betalningar från betalningsbemyndiganden som förts över

(9 4 99  604)

Betalningar från anslag som avsatts för särskilda ändamål

(53  360)

Årets betalningskrav som inkasserats under 2014

1 9 4 87  805

Betalningskrav från tidigare år som inkasserats under 2014

11  244

Justering av betalningskrav från tidigare år

Betalningsbemyndiganden som förts över till 2014

(7 8 25  569)

Anslag som förts över från tidigare år

1 1 0 40  895

Justering av överföring från förra året av anslag som var tillgängliga den 31 december och som avsatts för särskilda ändamål

1 05  327

Budgetutfall

(11 0 8 95  895)

Det gjordes inga tillägg eller minskningar mellan den ursprungliga och den slutliga budgeten.

B.   Avstämning mellan det ekonomiska resultatet och budgetutfallet

(euro)

Ekonomiskt resultat för året

6 6 5 75  199

Justering för poster som ingår i det ekonomiska resultatet men inte i budgetutfallet

(16 7 5 38  431)

 

Differens mellan upplupna belopp vid slutet av förra året och slutet av detta år

(1 5 94  505)

 

Belopp på förbindelsekontot med kommissionen som bokförts i resultaträkningen

(11 4 5 00  000)

 

Fakturor som var obetalda vid årets slut men som bokförts under kostnader (klass 6)

1 2 19  754

 

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

6 6 66  026

 

Kortfristiga avsättningar

 

Värdeminskningar

 

Betalningskrav från innevarande år (klass 7) som ännu inte inkasserats

(3  042)

 

Betalningar från betalningsbemyndiganden som förts över

9 4 99  604

 

Övrigt

(6 8 8 27  941)

 

Kursdifferenser

1  673

Justering för poster som ingår i budgetutfallet men inte i det ekonomiska resultatet

(9 9 32  663)

 

Förvärv (som betalats under året)

(3 7 55  403)

 

Betalningskrav från tidigare år som inkasserats under året

1  690

 

Betalningsbemyndiganden som förts över till 2014

(7 8 25  569)

 

Outnyttjade betalningsbemyndiganden som förts över från föregående år som förfaller

1 5 41  292

 

Justering av överföring från förra året av anslag som var tillgängliga den 31 december och som avsatts för särskilda ändamål

1 05  327

 

Betalningar för pensioner (betalas från budgeten men bokförs mot avsättningar)

 

 

Övrigt

Budgetutfall

(11 0 8 95  895)


OBEROENDE BESTYRKANDERAPPORT

Till ledningen för

Europeiska revisionsrätten

Vi har kontrollerat om de finansiella resurser som Europeiska kommissionen har tilldelat Europeiska revisionsrätten (nedan kallad revisionsrätten) har använts för avsedda ändamål och om de kontrollåtgärder som införts av utanordnarna ger nödvändiga garantier för att de finansiella transaktionerna följer gällande regler och förordningar när det gäller de finansiella resurser som ställdes till förfogande och användes för perioden 1 januari–31 december 2014.

Revisionsrättens ledning ansvarar för bokföring och räkenskapshandlingar samt för fastställande och genomförande av lämpliga kontrollåtgärder. Vår uppgift är att avge ett uttalande utifrån vår granskning.

Vi har utfört en granskning i enlighet med den internationella standarden om bestyrkandeuppdrag Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (ISAE 3000) såsom antagen av Commission de Surveillance du Secteur Financier (finansinspektionen i Luxemburg). Enligt denna standard ska vi planera och utföra granskningen så att vi med rimlig säkerhet upptäcker felaktig användning av medel som på ett väsentligt sätt påverkar revisionsrättens redovisning. Vårt arbete bestod i huvudsak av en urvalsgrundad granskning av bevis till stöd för följande påståenden:

De resurser som tilldelats revisionsrätten har använts för avsedda ändamål.

Kontrollerna ger nödvändiga garantier för att de finansiella transaktionerna följer gällande regler och förordningar.

Följande regler och förordningar är de kriterier som använts vid granskningen:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad budgeten) och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (nedan kallad budgetförordningen).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad tillämpningsföreskrifterna).

Europeiska revisionsrättens beslut nr 24-2014 om interna bestämmelser för genomförandet av dess budget, som antogs av revisionsrätten vid dess sammanträde den 5 juni 2014. Dessa bestämmelser är en del av de förfaranden som har fastställts genom fördragen, eller i kraft av överenskommelser i enlighet med dessa, och gäller den operativa processen i samband med budgetgenomförandet.

Följande interna bestämmelser har i första hand använts som kriterier:

Artikel 7 — Underskrifter — Alla parter som deltar i utformandet, kontrollen och registreringen av sådana transaktioner som gäller fastställande och uppbörd av inkomster eller avsättning av belopp och utförande av betalningar ska underteckna och ange datum för sitt deltagande.

Artikel 8 — Byggnadsprojekt — Ordföranden ska för Europaparlamentet och rådet presentera alla byggnadsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för revisionsrättens budget. Innan revisionsrätten godkänner kontraktsmässiga åtaganden för ett sådant projekt ska den ansvariga enheten lämna en skriftlig förklaring om att projektet överensstämmer med budgetramen.

Artikel 11.2 — Personer som är behöriga att underteckna kreditöverföringar ska särskilt kontrollera att kreditöverföringen motsvarar betalningsordern.

Artikel 17.2 — Begäran om överföring ska åtföljas av den information som anges i artikel 17.2.

Artikel 18.4 — Räkenskapsföraren ska förse utanordnarna med en förteckning över de belopp som ska föras över. Utanordnarna ansvarar för att vid årets slut se till att endast belopp för vilka det finns ett rättsligt åtagande har förts över.

Artikel 20 — Inventarieförteckning över anläggningstillgångar – Inventarieförteckningen över materiella anläggningstillgångar ska göras i en för samtliga utanordnare gemensam databas i enlighet med de förfaranden som fastställts av generalsekreteraren, efter samråd med räkenskapsföraren.

Artikel 22.1 — Minimiförfaranden för förvaltning och intern kontroll – Förfarandena för förvaltning och intern kontroll ska upprättas av utanordnarna i enlighet med de miniminormer för intern kontroll som antagits av revisionsrätten.

Vi anser att vår granskning ger en rimlig grund för vårt uttalande.

Vid den granskning som beskrivs i denna rapport och på grundval av kriterierna ovan, har det inte framkommit några omständigheter som tyder på

att de resurser som tilldelats revisionsrätten inte i alla väsentliga avseenden har använts för avsedda ändamål,

att kontrollåtgärderna inte ger nödvändiga garantier för att de finansiella transaktionerna i alla väsentliga avseenden följer gällande regler och förordningar.

Vår rapport lämnas endast för det ändamål som anges i det första stycket och för information, och ska inte användas i något annat syfte eller lämnas till andra parter, utom för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

Luxemburg den 20 maj 2015.

PricewaterhouseCoopers, kooperativ sammanslutning

Reviseur d'entreprises

genom

Pierre KRIER