ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 295

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
8 september 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 295/01

Inledning av förfarande (Ärende M.7566 – Mondi/Walki Assets) ( 1 )

1

2015/C 295/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7713 – REWE ZF/Kuoni Reisen and Related Group Companies) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2015/C 295/03

Rådets beslut av den 4 september 2015 om antagande av rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016

2

 

Europeiska kommissionen

2015/C 295/04

Eurons växelkurs

3


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 295/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7756 – Providence Equity/Chime) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

4


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

8.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 295/1


Inledning av förfarande

(Ärende M.7566 – Mondi/Walki Assets)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 295/01)

Den 2 september 2015 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande i detta ärende efter att ha konstaterat att den anmälda koncentrationen ger anledning till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den gemensamma marknaden. Inledandet av förfarandet öppnar en undersökning i andra fasen avseende den anmälda koncentrationen och påverkar inte det slutliga beslutet i ärendet. Beslutet baseras på artikel 6.1.c i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

För att kunna beaktas i sin helhet, måste synpunkterna nå kommissionen senast 15 dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan, med angivande av referensnummer M.7566 – Mondi/Walki Assets, sändas till kommissionen per telefax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


8.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 295/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7713 – REWE ZF/Kuoni Reisen and Related Group Companies)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 295/02)

Kommissionen beslutade den 31 augusti 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken Koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer 32015M7713. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

8.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 295/2


RÅDETS BESLUT

av den 4 september 2015

om antagande av rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016

(2015/C 295/03)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314.3, jämfört med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och

av följande skäl:

1.

Den 25 juni 2015 lade kommissionen fram ett förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 (1).

2.

Den 26 juni 2015 lade kommissionen fram ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till allmän budget för budgetåret 2016 (2).

3.

Rådet granskade kommissionens förslag i syfte att fastställa en ståndpunkt som på inkomstsidan är förenlig med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (3) och på utgiftssidan med rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 antogs av rådet den 4 september 2015.

Texten i sin helhet kan konsulteras på eller laddas ner från rådets webbplats: http://www.consilium.europa.eu/

Utfärdat i Bryssel den 4 september 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  COM(2015) 300 final.

(2)  COM(2015) 317 final.

(3)  EUT L 163, 23.6.2007, s. 17.

(4)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.


Europeiska kommissionen

8.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 295/3


Eurons växelkurs (1)

7 september 2015

(2015/C 295/04)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1146

JPY

japansk yen

133,09

DKK

dansk krona

7,4614

GBP

pund sterling

0,73035

SEK

svensk krona

9,4197

CHF

schweizisk franc

1,0871

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

9,2645

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,026

HUF

ungersk forint

314,03

PLN

polsk zloty

4,2298

RON

rumänsk leu

4,4343

TRY

turkisk lira

3,3717

AUD

australisk dollar

1,6062

CAD

kanadensisk dollar

1,4802

HKD

Hongkongdollar

8,6382

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7801

SGD

singaporiansk dollar

1,5901

KRW

sydkoreansk won

1 339,65

ZAR

sydafrikansk rand

15,5102

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,0954

HRK

kroatisk kuna

7,5565

IDR

indonesisk rupiah

15 948,73

MYR

malaysisk ringgit

4,8327

PHP

filippinsk peso

52,366

RUB

rysk rubel

76,1067

THB

thailändsk baht

40,253

BRL

brasiliansk real

4,2798

MXN

mexikansk peso

18,8887

INR

indisk rupie

74,5187


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

8.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 295/4


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7756 – Providence Equity/Chime)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 295/05)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 28 augusti 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Providence Equity Partners L.L.C. (Providence Equity, Förenta staterna) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Chime Communications plc (Chime, Förenade kungariket) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   Providence Equity: private equity-fond.

—   Chime: internationell koncern inom kommunikation om och marknadsföring av idrott.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med Kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. De kan, med angivande av referens M.7756 – Providence Equity/Chime, sändas per fax (+32 22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.