ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 228

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
13 juli 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 228/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 228/02

Mål C-22/15: Talan väckt den 19 januari 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

2

2015/C 228/03

Mål C-154/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Spanien) den 1 april 2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo mot BBK Bank Cajasur, S.A.U.

3

2015/C 228/04

Mål C-169/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Benelux Gerechtshof den 13 april 2015 – Montis Design BV mot Goossens Meubelen BV

4

2015/C 228/05

Mål C-179/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 21 april 2015 – Daimler AG mot Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

4

2015/C 228/06

Mål C-189/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 24 april 2015 – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia mot Cassa conguaglio per il settore elettrico m.fl.

5

2015/C 228/07

Mål C-198/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 29 april 2015 – Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

6

2015/C 228/08

Mål C-204/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 4 maj 2015 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA Latspas

6

2015/C 228/09

Mål C-220/15: Talan väckt den 12 maj 2015 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

7

2015/C 228/10

Mål C-224/15 P: Överklagande ingett den 15 maj 2015 av Rose Vision, S.L. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 5 mars 2015 i mål T-45/13, Rose Vision och Seseña mot kommissionen

8

 

Tribunalen

2015/C 228/11

Mål T-259/13: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Frankrike mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantas från finansieringen — Stödåtgärder för landsbygdsutveckling — Områden med naturbetingade svårigheter — Schablonmässig finansiell korrigering — Betalningar som verkställts av Frankrike — Djurtäthetskrav — Kontroller på plats — Processrättsliga skyddsregler)

10

2015/C 228/12

Mål T-327/11: Tribunalens beslut av den 20 maj 2015 – Vinci Energies Schweiz mot harmoniseringsbyrån – Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallande av invändning — Anledning saknas att döma i saken)

11

2015/C 228/13

Mål T-391/12: Tribunalens beslut av den 7 maj 2015 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – Adveo Group International (UNITED OFFICE) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Återkallelse av en ansökan om ogiltighetsförklaring — Anleding saknas att döma i saken)

11

2015/C 228/14

Mål T-48/13: Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – Out of the blue mot harmoniseringsbyrån – Mombauer (REFLEXX) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallande av ansökan om gemenskapsvarumärke — Anledning saknas att döma i saken)

12

2015/C 228/15

Mål T-403/13: Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – APRAM mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Sammanhållningsfonden — Förordning (EG) nr 1164/94 — Nedsättning av finansiellt stöd — Kravet på att vara direkt berörd är inte uppfyllt — Avvisning)

13

2015/C 228/16

Mål T-559/14: Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – Ackermann Saatzucht m.fl. mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EU) nr 511/2014 — Åtgärder rörande användarnas efterlevnad i unionen av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser et le rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning — Avsaknad av individuell påverkan — Avvisning)

13

2015/C 228/17

Mål T-560/14: Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding m.fl. mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EU) nr 511/2014 — Åtgärder rörande användarnas efterlevnad i unionen av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser et le rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning — Avsaknad av individuell påverkan — Avvisning)

14

2015/C 228/18

Mål T-69/15: Talan väckt den 12 februari 2015 – NK Rosneft m.fl. mot rådet

15

2015/C 228/19

Mål T-106/15: Talan väckt den 25 februari 2015 – Opko Ireland Global Holdings mot harmoniseringsbyrån – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

16

2015/C 228/20

Mål T-136/15: Talan väckt den 20 mars 2015 – Evropaïki Dynamiki mot parlamentet

17

2015/C 228/21

Mål T-164/15: Talan väckt den 31 mars 2015 – European Dynamics Luxembourg SA och Evropaïki Dynamiki mot Europaparlamentet

17

2015/C 228/22

Mål T-165/15: Talan väckt den 7 april 2015 – Ryanair och Airport Marketing Services mot kommissionen

18

2015/C 228/23

Mål T-220/15: Talan väckt den 4 maj 2015 – Beele Engineering mot harmoniseringsbyrån (WE CARE)

19

2015/C 228/24

Mål T-222/15: Talan väckt den 4 maj 2015 – Beele Engineering mot harmoniseringsbyrån (WE CARE)

20

2015/C 228/25

Mål T-223/15: Talan väckt den 27 april 2015 – Morton’s of Chicago mot harmoniseringsbyrån – Mortons the Restaurant (MORTON’S)

20

2015/C 228/26

Mål T-225/15: Talan väckt den 4 maj 2015 – QuaMa Quality Management mot harmoniseringsbyrån – Microchip Technology (medialbo)

21

2015/C 228/27

Mål T-237/15: Talan väckt den 15 maj 2015 – Łabowicz mot harmoniseringsbyrån – Pure Fishing (NANO)

22

2015/C 228/28

Mål T-238/15: Talan väckt den 13 maj 2015 – Novartis mot harmoniseringsbyrån – Meda (Zimara)

23

2015/C 228/29

Mål T-244/15: Talan väckt den 15 maj 2015 – Klyuyev mot rådet

23

2015/C 228/30

Mål T-232/11: Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – Stichting Greenpeace Nederland och PAN Europe mot kommissionen

25

2015/C 228/31

Mål T-45/12: Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Förenade kungariket mot ECB

25

2015/C 228/32

Mål T-8/13: Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – ClientEarth m.fl. mot kommissionen

25

2015/C 228/33

Mål T-30/13: Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – GRE mot harmoniseringsbyrån – Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

25

2015/C 228/34

Mål T-93/13: Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Förenade kungariket mot ECB

25

2015/C 228/35

Mål T-671/13: Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – PAN Europe och Confédération paysanne mot kommissionen

26

2015/C 228/36

Mål T-358/14: Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Hoteles Catalonia mot harmoniseringsbyrån – Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

26

2015/C 228/37

Mål T-462/14: Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – EEB mot kommissionen

26

2015/C 228/38

Mål T-542/14: Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Grupo Bimbo mot harmoniseringsbyrån (Formen av ett runt sandwichbröd)

26

 

Personaldomstolen

2015/C 228/39

Mål F-78/14: Personaldomstolens dom av den 3 juni 2015 – Gross mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Personal vid Europeiska utrikestjänsten — Tjänstemän — Befordran — Artiklarna 43 och 45.1 i tjänsteföreskrifterna — Jämförelse av kvalifikationerna för samtliga befordringsbara tjänstemän — Tjänstemän som föreslagits av Europeiska utrikestjänsten och tjänstemän som inte föreslagits — Beaktande av betygsrapporter — Endast skriftliga bedömningar)

27

2015/C 228/40

Mål F-128/14: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 3 juni 2015 – Bedin mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Disciplinärt förfarande — Disciplinåtgärd — Disciplinnämndens och tillsättningsmyndighetens respektive funktioner och befogenheter — Bedömning av huruvida anklagelserna är styrkta)

27


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2015/C 228/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 221, 6.7.2015

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 213, 29.6.2015

EUT C 205, 22.6.2015

EUT C 198, 15.6.2015

EUT C 190, 8.6.2015

EUT C 178, 1.6.2015

EUT C 171, 26.5.2015

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/2


Talan väckt den 19 januari 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna

(Mål C-22/15)

(2015/C 228/02)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Lozano Palacios och G. Wils)

Svarande: Konungariket Nederländerna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Nederländerna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2.1, 24.1 och 133 i rådets direktiv 2006/112/EG (1) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, jämförda med artikel 132.1 m i direktivet, genom att från mervärdesskatteplikt undanta uthyrning av kajplatser och uppställningsplatser för båtar till medlemmar i vattensportsföreningar som inte anställer en eller flera personer, för segling eller fritidsändamål som varken kan jämställas med idrott eller fysisk träning,

fastställa att Konungariket Nederländerna har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2.1, 24.1 och 133 i direktiv 2006/112/EG, jämförda med artikel 132.1 m i direktivet, genom att begränsa undantaget för denna uthyrning, i fall då kajplatser och uppställningsplatser för båtar hyrs ut till medlemmar som ägnar sig åt idrott och då uthyrningen har nära anknytning till och är oundgänglig för utövandet av denna idrott, till att endast avse vattensportföreningar som inte anställer en eller flera personer, och

förplikta Konungariket Nederländerna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.

Enligt direktiv 2006/112/EG ska medlemsstaterna från mervärdesskatteplikt undanta vissa tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning vilka tillhandahålls av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning.

2.

Enligt artikel 11.1 e i den nederländska lagen från år 1968 om omsättningsskatt ska mervärdesskatt inte tas ut på tjänster som idrottsföreningar tillhandahåller sina medlemmar, med undantag av tjänster som tillhandahålls av vattensportföreningar som anlitar en eller flera personer som är anställda av föreningen, i den mån som dessa tjänster tillhandahålls i samband med båtverksamhet eller tillhandahållande av kajplatser och båtuppställningsplatser.

3.

Enligt kommissionen är detta undantag både för långtgående och för restriktivt.

4.

Kommissionen anser det vara fel att undantaget inte är begränsat till uthyrning till sportutövande medlemmar i en organisation utan vinstsyfte, utan även tillämpas på uthyrning till föreningsmedlemmar som i rekreationssyfte eller för bostadsändamål använder båten på den uthyrda kajplatsen eller båtuppställningsplatsen utan att båten lämnar hamnen. Undantaget strider i detta avseende mot artikel 2.1, artikel 24.1 och artikel 133 i mervärdesskattedirektivet.

5.

Kommissionen anser det även vara fel att föreningarna – för att kunna komma i fråga för undantaget – inte får ha några anställda. Konungariket Nederländerna har därigenom lagt till ett villkor som går utöver vad som är tillåtet enligt artikel 133 i mervärdesskattedirektivet, jämförd med artikel 132.1 m däri.


(1)  EUT L 347, s. 1.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Spanien) den 1 april 2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo mot BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(Mål C-154/15)

(2015/C 228/03)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Francisco Gutiérrez Naranjo

Svarande: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Tolkningsfrågor

1)

Är en tolkning av direktiv 93/13/EEG (1) enligt vilken ett oskäligt villkor har verkan fram till det datum det ogiltigförklaras förenlig med den tolkning som ”inte … bindande” i artikel 6.1 i direktiv 93/13/EEG brukar ges? Ska således de rättsverkningar som avtalsvillkoret har haft under den tid det varit giltigt inte anses ogiltiga eller utan verkan, trots att villkoret har ogiltigförklarats?

2)

Är ett föreläggande att inte använda ett visst villkor (i enlighet med artiklarna 6.1 och 7.1) efter att en enskild konsument väckt talan, och villkoret ogiltigförklarats, förenligt med en begränsning av verkningarna av nämnda ogiltigförklaring? Är det möjligt (för domstolarna) att jämka näringsidkarens skyldighet att återbetala de belopp som konsumenten erlagt i enlighet med det villkor som sedermera har ogiltigförklarats från och med ingående av avtalet på grund av bristande information eller transparens?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Benelux Gerechtshof den 13 april 2015 – Montis Design BV mot Goossens Meubelen BV

(Mål C-169/15)

(2015/C 228/04)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Benelux Gerechtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Montis Design BV

Motpart: Goossens Meubelen BV

Tolkningsfrågor

1.

Är skyddstiden enligt artikel 10 jämförd med artikel 13.1 i direktiv 93/98 tillämplig på upphovsrättigheter (1) som ursprungligen skyddades av nationell upphovsrättslig lagstiftning men som före den 1 juli 1995 upphörde att gälla till följd av att en formalitet inte uppfylldes (i tid), närmare bestämt att en förklaring om upprätthållande av en rättighet i den mening som avses i artikel 21.3 i den enhetliga Beneluxlagen av den 20 juni 2002 om mönsterskydd (i dess tidigare lydelse) inte lämnades (i tid)?

2.

Om fråga 1 besvaras jakande:

Ska direktiv 93/98 tolkas så, att det utgör hinder för nationell lagstiftning som innebär att upphovsrätten till ett verk av brukskonst som upphörde att gälla före den 1 juli 1995 till följd av att en formalitet inte uppfylldes har upphört att gälla permanent?

3.

Om fråga 2 besvaras jakande:

Om det ska anses att upphovsrätten i fråga enligt nationell lagstiftning vid någon tidpunkt återuppstår eller har återuppstått, vid vilken tidpunkt är detta då fallet?


(1)  Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (EUT L 290, s. 9), nu Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version)) (EUT L 372, s. 12).


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 21 april 2015 – Daimler AG mot Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

(Mål C-179/15)

(2015/C 228/05)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Daimler AG

Svarande: Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

Tolkningsfråga

Ska artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG (1) av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att vidtaga rättsliga åtgärder mot en tredje man som nämns i en annons på internet för tjänster som denne tredje man tillhandahåller vilka är identiska med de varor eller tjänster för vilket varumärket är registrerat, i vilken finns ett tecken som kan förväxlas med varumärket, varför allmänheten kan ges det felaktiga intrycket att det föreligger ett formellt avtalsförhållande mellan denne tredje mans företag och varumärkesinnehavaren, även när annonsen inte har lagts ut på internet av denne person eller för dennes räkning, och denna annons är tillgänglig på internet trots att den person som nämns i den förgäves har gjort vad som rimligen kan krävas för att annonsen ska försvinna från internet?


(1)  EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva område 13, volym 17, s. 178.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 24 april 2015 – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia mot Cassa conguaglio per il settore elettrico m.fl.

(Mål C-189/15)

(2015/C 228/06)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia

Motpart: Cassa conguaglio per il settore elettrico, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità per l’energia elettrica e il gas

Tolkningsfrågor

1)

Omfattas nationella bestämmelser (såsom de som är av betydelse i detta mål) som dels innehåller en definition av ”energiintensiva företag” som är förenlig med definitionen i direktiv 2003/96/EG (1), dels förbehåller denna typ av företag stimulansåtgärder i form av ersättning för de belopp som ska betalas för att täcka de allmänna kostnaderna för elsystemet (men inte stimulansåtgärder när det gäller beskattningen av energiprodukter och elektricitet i sig) verkligen av tillämpningsområdet för nämnda direktiv?

Om frågan besvaras jakande:

2)

Utgör unionsrätten, och i synnerhet artiklarna 11 och 17 i direktiv 2003/96/[EG], hinder för lagbestämmelser och förvaltningspraxis (som de som gäller i den italienska rättsordningen och är beskrivna inom ramen för förevarande beslut att begära förhandsavgörande) som dels väljer att införa ett system med lättnader för förbrukning av energiprodukter (elektricitet) för ”energiintensiva” företag enligt ovannämnda artikel 17, dels begränsar möjligheten att komma i åtnjutande av sådana lättnader till att gälla endast”energiintensiva” företag i tillverkningsindustrin och neka företag i övriga branscher motsvarande lättnader?


(1)  Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, s. 51)


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 29 april 2015 – Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-198/15)

(2015/C 228/07)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd

Svarande: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Tolkningsfrågor

First-tier Tribubnal har begärt förhandsavgörande avseende nummer 8713 i Bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1549/2006.

(1)

Betyder orden ”för funktionshindrade personer””enbart” för funktionshindrade personer?

(2)

Vilken är betydelsen av orden ”funktionshindrade personer”? Särskilt i följande avseenden:

(a)

Är deras betydelse begränsad till personer som har ett funktionshinder utöver en begränsning av deras förmåga att gå eller gå med lätthet eller omfattar den personer vilkas enda begränsning avser deras förmåga att gå eller gå med lätthet?

(b)

Innebär ”funktionshindrad” något mer än en marginell begränsning av någon förmåga?

(c)

Kan en tillfällig begränsning som är en följd av ett brutet ben vara ett funktionshinder?

(3)

Ändrar CNEN av den 4 januari 2005 (2005/C-1/03) (2) genom uteslutande av skotrar som är försedda med separata rattstänger innebörden av nummer 8713?

(4)

Påverkar möjligheten för en person utan funktionshinder att använda ett fordon tulltaxeklassificeringen om det kan sägas att fordonet har särskilda egenskaper som lindrar följderna av ett funktionshinder?

(5)

Om lämpligheten för användning av en icke funktionshindrad person ska beaktas, i vilken omfattning ska nackdelarna av sådan användning även beaktas vid bestämningen av sådan lämplighet?


(1)  EGT L 301. S.1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22)

(2)  Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens Kombinerade nomenklatur (EUT C 137, s. 1)


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 4 maj 2015 – Valsts ieņēmumu dienests mot SIA Latspas

(Mål C-204/15)

(2015/C 228/08)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Valsts ieņēmumu dienests

Motpart: SIA Latspas

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 29.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1) tolkas så att den metod som fastställs i denna artikel även är tillämplig på import av varor som övergått till fri omsättning inom unionens tullområde till följd av att varorna, för vilka tull ska erläggas, under tullförfarandet har undandragits från tullövervakning och därför inte har sålts för export inom unionens tullområde utan för export utanför unionen?

2)

Bör uttrycket ”i ordningsföljd” i artikel 30.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, i förhållande till rätten till god förvaltning enligt artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med hänsyn till principen om att förvaltningsåtgärder ska motiveras, tolkas så att tullmyndigheten för att kunna tillämpa artikel 31 i varje förvaltningsbeslut måste motivera varför det under de aktuella omständigheterna inte är möjligt att använda de metoder för fastställande av varors tullvärde som anges i artiklarna 29 eller 30?


(1)  EGT L 302, s. 1, svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/7


Talan väckt den 12 maj 2015 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-220/15)

(2015/C 228/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Kukovec, A.C. Becker)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.1 i direktiv 2007/23/EG (1) i det att medlemsstaten har gått utöver direktivets krav genom att i den första förordningen om sprängämneslagen (första sprängämnesförordningen) föreskriva dels att förfarandet enligt 6 § stycke 4 i den första sprängämnesförordningen ska genomföras innan pyrotekniska artiklar får släppas ut på marknaden, oberoende av om det gjorts en föregående bedömning av överensstämmelse avseende artiklarna, dels att Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (den federala anstalten för materialforskning- och provning) är behörig myndighet för att bedöma anvisningar för pyrotekniska artiklar och vid behov ändra dem,

förplikta Förbundsrepubliken Tyskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande talan rör frågan i vilken mån medlemsstaterna får ålägga tillverkare och importörer av pyrotekniska artiklar i den mening som avses i direktiv 2007/23/EG ytterligare krav enligt nationella bestämmelser för utsläppande på marknaden av sådana artiklar som har CE-märkning och därmed överensstämmer med de väsentliga kraven enligt direktivet. Den lagstiftning som avses i kommissionens talan innebär inte att några ytterligare materiella krav ställs på nämnda artiklar utan det föreskrivs endast ett ytterligare ett förfarande som måste genomföras innan artiklarna kan släppas ut på marknaden i Förbundsrepubliken Tyskland.

Oaktat att det finns bevis på överensstämmelse kräver svaranden nämligen att samtliga pyrotekniska artiklar i den mening som avses i direktiv 2007/23/EG ska anmälas till en i lag angiven federal anstalt, vilken tilldelar artiklarna ett identifikationsnummer som bevis på anmälan. Bortsett från att detta förfarande kan ta ansenlig tid kan det dessutom bli nödvändigt att betala en provningsavgift och tillhandahålla provexemplar. Kommissionen anser att kravet på ett sådant förfarande utgör ett åsidosättande av den i artikel 6 i direktiv 2007/23/EG fastlagda fria rörligheten för alla pyrotekniska artiklar som uppfyller direktivets krav.

Denna situation ändrades inte heller genom antagandet av direktiv 2013/29/EU (2), vilket upphävde direktiv 2007/23/EG med verkan den 1 juli 2015. Den relevanta tidpunkten för att bedöma huruvida det föreligger ett fördragsbrott är den dag då fristen enligt det motiverade yttrandet löper ut (i förevarande fall den 27 mars 2014). Vidare innehåller artikel 4.1 i direktiv 2013/29/EU en med artikel 6.1 i direktiv 2007/23/EG identisk föreskrift om fri rörlighet för alla pyrotekniska artiklar som uppfyller unionsrättens krav.

Den överträdelse som kommissionen gör gällande i förevarande fall består i huvudsak i att svaranden som förutsättning för att pyrotekniska artiklar ska få släppas ut på marknaden föreskriver ett visst förfarande, vilket enligt kommissionen är rättsstridigt då det går utöver unionsrättens harmoniserade krav. I och med att de kritiserade bestämmelserna utgör formföreskrifter kan det vid första påseendet synas att de i vissa fall endast ger upphov till ett begränsat dröjsmål i saluföringen av de aktuella varorna. De konkreta verkningarna av dessa bestämmelser ska dock inte underskattas. Till att börja med ska det beaktas att Förbundsrepubliken Tyskland är en av de största marknaderna, rent av den största, för pyrotekniska artiklar i den inre marknaden. Vidare måste det beaktas att vissa pyrotekniska artiklar får försäljas till konsumenter i Tyskland endast under en kort period varje år, varför tidsaspekten är av ännu större betydelse när det gäller tillträdet till marknaden. Slutligen ska det hållas i minnet att de kritiserade bestämmelserna enligt nationell rätt ska tillämpas av samma myndighet som enligt direktiv 2007/23/EG också är behörig att utföra bedömningen av överensstämmelse. Kravet i tysk rätt på ytterligare ett förfarande ger denna myndighet en konkurrensfördel i förhållande till motsvarande myndigheter i andra medlemsstater. Mot bakgrund av de kritiserade bestämmelsernas konkreta verkningar rör det sig i förevarande förfarande inte endast om en principiell rättslig fråga om hinder för ekonomiska aktörer att saluföra varor som redan bedömts vara i överensstämmelse med unionsrättens krav av andra myndigheter än den tyska behöriga myndigheten.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/23/EG av den 23 maj 2007 om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar (EUT L 154, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning) (EUT L 178, s. 27).


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/8


Överklagande ingett den 15 maj 2015 av Rose Vision, S.L. av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 5 mars 2015 i mål T-45/13, Rose Vision och Seseña mot kommissionen

(Mål C-224/15 P)

(2015/C 228/10)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Rose Vision, S.L. (ombud: J.J. Marín López, abogado)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 5 mars 2015 i mål T-45/13, Rose Vision och Seseña mot kommissionen, EU:T:2015:138.

ogiltigförklara kommissionens och andra unionsorgans (särskilt genomförandeorganet för forskning) beslut att ställa in betalningar inom ramen för revisionsrapporterna 11-INFS-025 och 11-BA119-016, med de följder som anges i punkt 51 i överklagandet,

slå fast att kommissionen har åsidosatt de delar i stödavtalet avseende projektet FutureNEM som avser konfidentiell behandling och att kommissionen ska utbetala ersättning till Rose Vision i enlighet med vad som anges i punkt 93 i överklagandet,

slå fast att kommissionen har åsidosatt sitt utomobligatoriska ansvar i förhållande till Rose Vision genom att den har låtit det bolaget omfattas av nivå W2 i det system för tidig varning (EWS) som inrättades genom beslut 2008/969/EG (1), Euratom, om systemet för tidig varning som ska användas av kommissionens utanordnare och genomförandeorgan, och genom att den har ställt in betalningar, samt att kommissionen därför ska ersätta Rose Vision för den ekonomiska och ideella skada som det bolaget lidit och som följer av punkt 122 i överklagandet.

Grunder och huvudargument

1.

Rätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att den har slagit fast att den frist som följer av punkt II.22 punkt 5 i de allmänna villkoren FP7 för fastställelse av den slutliga lydelsen av revisionsrapporterna 11-INFS-025 och 11-BA119-016 (punkterna 93 och 95 i den överklagade domen) hade förlängts och att kommissionen inte har åsidosatt stödavtalet (punkt 97 i den överklagade domen).

2.

Rätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att det påståendet inte har motiverats som innebär att det redan av utkastet till revisionsrapport 11-INFS-025 ”klart följde att det förelåg vissa personalkostnader som inte kunde vara föremål för stöd, samt åsidosättande av vissa avtalsvillkor, vilket bekräftades i den definitiva lydelsen av nämnda revisionsrapport” (punkt 99 i den överklagade domen).

3.

Rätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom påståendet, med hänvisning till revisionsrapport 11-INFS-025, att Rose Vision ”inte har inkommit med några uppgifter som gör det möjligt att ifrågasätta de slutsatser som dragits i nämnda revisionsrapport” (punkt 101 i den överklagade domen).

4.

Rätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att underlåta att fastställa åsidosättande av avtalsvillkoren enligt stödavtalet avseende projektet FutureNEM om skyldigheten till konfidentiell behandling (punkt 104 i den överklagade domen).

5.

Rätten har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att slå fast att unionen inte är ansvarig för den skada som följer av att Rose Vision ansetts omfattas av nivå W2 i det system för tidig varning (EWS) som inrättades genom beslut 2008/969/EG och av att betalningarna till Rose Vision ställts in (punkt 120 i den överklagade domen).


(1)  EUT L 344, s. 125.


Tribunalen

13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/10


Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Frankrike mot kommissionen

(Mål T-259/13) (1)

((”EUGFJ - Garantisektionen - EGFJ och EJFLU - Utgifter som undantas från finansieringen - Stödåtgärder för landsbygdsutveckling - Områden med naturbetingade svårigheter - Schablonmässig finansiell korrigering - Betalningar som verkställts av Frankrike - Djurtäthetskrav - Kontroller på plats - Processrättsliga skyddsregler”))

(2015/C 228/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard, D. Colas, C. Candat och G. de Bergues)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och G. von Rintelen)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Konungariket Spanien (ombud: inledningsvis N. Díaz Abad, därefter A. Sampol Pucurull, abogados del Estado)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut 2013/123/EU av den 26 februari 2013 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 67, s. 20).

Domslut

1)

Kommissionens genomförandebeslut 2013/123/EU av den 26 februari 2013 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ogiltigförklaras i den del det innebär att en finansiell korrigering tillämpas på Republiken Frankrike inom ramen för stödåtgärder för landsbygdsutveckling för de får och getter som inte omfattas av ansökningen om får- och getbidrag för budgetåren 2008 och 2009.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Republiken Frankrike ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader och tre fjärdedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

4)

Europeiska kommissionen ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader och en fjärdedel av Republiken Frankrikes rättegångskostnader.

5)

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 207, 20.7.2013.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/11


Tribunalens beslut av den 20 maj 2015 – Vinci Energies Schweiz mot harmoniseringsbyrån – Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993)

(Mål T-327/11) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändning - Återkallande av invändning - Anledning saknas att döma i saken))

(2015/C 228/12)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Vinci Energies Schweiz AG (Zürich, Schweiz) (ombud: advokaten M. Graf)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis G. Schneider, därefter G. Schneider och D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Accentro Real Estate AG, tidigare Estavis AG (Berlin, Tyskland) (ombud: inledningsvis advokaten T. Wieland, därefter advokaterna T. Wieland och S. Müller)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 31 mars 2011 (ärende R 231/2010-1) angående ett invändningsförfarande mellan Vinci Energies Schweiz AG och Estavis AG.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta svarandens rättegångskostnader.

3)

Intervenienten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 269, 10.9.2011.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/11


Tribunalens beslut av den 7 maj 2015 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – Adveo Group International (UNITED OFFICE)

(Mål T-391/12) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Återkallelse av en ansökan om ogiltighetsförklaring - Anleding saknas att döma i saken))

(2015/C 228/13)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Wolter och S. Paul)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Poch och S. Hanne)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Adveo Group International, SA, tidigare Unipapel Industria, Comercio y Servicios, SL (Tres Cantos, Spanien) (ombud: advokaten A. Tarí Lázaro)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 21 juni 2012 (ärende R 745/2011-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Lidl Stiftung & Co. KG och Adveo Group International, SA.

Avgörande

1)

De saknas anledning att döma i saken.

2)

Sökanden ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta svarandens rättegångskostnader. Intervenienten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 355, 17.11.2012.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/12


Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – Out of the blue mot harmoniseringsbyrån – Mombauer (REFLEXX)

(Mål T-48/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändning - Återkallande av ansökan om gemenskapsvarumärke - Anledning saknas att döma i saken))

(2015/C 228/14)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Out of the blue KG (Lilienthal, Tyskland) (ombud: advokaten G. Hasselblatt och I. George)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis A. Poch, därefter S. Hanne)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Meinhard Mombauer (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten M. Vohwinkel)

Saken

Talan mot det beslut som har fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 19 november 2012 (ärende R 1656/2011-4) i ett invändningsförfarande mellan Out of the blue KG och Meinhard Mombauer

Avgörande

1)

Det saknas anledning att döma i saken.

2)

Sökanden och intervenienten ska dels bära sina egna rättegångskostnader, dels var och en ersätta hälften svarandes rättegångskostnader.


(1)  EUT C 86, 23.3.2013.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/13


Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – APRAM mot kommissionen

(Mål T-403/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Sammanhållningsfonden - Förordning (EG) nr 1164/94 - Nedsättning av finansiellt stöd - Kravet på att vara direkt berörd är inte uppfyllt - Avvisning))

(2015/C 228/15)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA (Funchal, Portugal) (ombud: advokaten M. Gorjão-Henriques)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Guerra e Andrade och D. Recchia)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2013) 1870 av den 27 mars 2013 om nedsättning av Sammanhållningsfondens stöd till projektet ”Utveckling av hamninfrastrukturerna i den autonoma regionen Madeira – Hamnen i Caniçal”, Madeira (Portugal).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 367, 14.12.2013.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/13


Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – Ackermann Saatzucht m.fl. mot parlamentet och rådet

(Mål T-559/14) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Förordning (EU) nr 511/2014 - Åtgärder rörande användarnas efterlevnad i unionen av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser et le rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning - Avsaknad av individuell påverkan - Avvisning))

(2015/C 228/16)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG (Irlbach, Tyskland) och övriga sökanden vars namn återfinns i bilagan till beslutet (ombud: advokaterna P. de Jong, P. Vlaemminck och B. Van Vooren)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Visaggio, J. Rodrigues och R. Van de Westelaken) och Europeiska unionens råd (ombud: M. Moore och M. Simm)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen (EUT L 150, s. 59).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Det saknas skäl att pröva ansökan om intervention från European Seed Association (ESA).

3)

Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG och övriga sökanden vars namn återfinns i bilagan till beslutet ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets och Europeiska unionens råds rättegångskostnader.


(1)  EUT C 388, 3.11.2014.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/14


Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding m.fl. mot parlamentet och rådet

(Mål T-560/14) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Förordning (EU) nr 511/2014 - Åtgärder rörande användarnas efterlevnad i unionen av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser et le rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning - Avsaknad av individuell påverkan - Avvisning))

(2015/C 228/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV (Hoorn NH, Nederländerna) och övriga sökanden vars namn återfinns i bilagan till beslutet (ombud: advokaterna P. de Jong, P. Vlaemminck och B. Van Vooren)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Visaggio, J. Rodrigues och R. Van de Westelaken) och Europeiska unionens råd (ombud: M. Moore och M. Simm)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen (EUT L 150, s. 59).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Det saknas skäl att pröva ansökan om intervention från European Seed Association (ESA) och Association internationale des producteurs de l’horticulture (AIPH).

3)

ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV och övriga sökanden vars namn återfinns i bilagan till beslutet ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets och Europeiska unionens råds rättegångskostnader.


(1)  EUT C 388, 3.11.2014.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/15


Talan väckt den 12 februari 2015 – NK Rosneft m.fl. mot rådet

(Mål T-69/15)

(2015/C 228/18)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: NK Rosneft OAO (Moskva, Ryssland), RN-Shelf-Arctic OOO (Moskva), RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Ryssland), RN-Exploration OOO (Moskva) och Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Ryssland) (ombud: T. Beazley, QC)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1.1 i rådets beslut 2014/872/Gusp av den 4 december 2014 (”det andra ändringsbeslutet”) om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina och beslut 2014/659/Gusp om ändring av beslut 2014/512/Gusp (1),

ogiltigförklara artikel 1.3-1.8 i rådets förordning (EU) nr 1290/2014 av den 4 december 2014 (”den andra ändringsförordningen”) om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, och om ändring av förordning (EU) nr 960/2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 (2),

dessutom eller i andra hand, ogiltigförklara rådets beslut 2014/872/Gusp och rådets förordning (EU) nr 1290/2014 i den mån som de är tillämpliga på sökandena, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena nio grunder. I dessa grunder har sökandena gjort gällande att rådet saknade befogenhet att anta, eller för det fall rådet hade sådan befogenhet, inte lagligen kunde anta, de andra ändringsåtgärderna.

1.

Första grunden: De skäl som anges i de andra ändringsåtgärderna räcker inte för att det ska vara tillåtet att granska lagenligheten och nämnda ändringsåtgärder åsidosätter sökandenas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd.

2.

Andra grunden: Det mål som eftersträvas med de andra ändringsåtgärderna utgör inte ett lagligt Gusp-mål.

3.

Tredje grunden: De andra ändringsåtgärderna åsidosätter unionens skyldigheter enligt internationell lag enligt partnerskaps- och samarbetsavtalet med Ryssland och/eller Allmänna tull- och handelsavtalet.

4.

Fjärde grunden: Den andra ändringsförordningen visar inte att ett rationellt samband föreligger mellan beslutets mål och medlen för att uppnå målen.

5.

Femte grunden: Den andra ändringsförordningen har inte gett verkan till beslutets bestämmelser i materiellt hänseende.

6.

Sjätte grunden: De andra ändringsåtgärderna strider mot principen om likabehandling och förbudet mot godtycke.

7.

Sjunde grunden: De andra ändringsåtgärderna är oproportionerliga i förhållande till beslutets mål och inkräktar följaktligen på ett otillbörligt sätt på unionens lagstiftningsbefogenheter och ingriper på ett oproportionerligt sätt i sökandenas grundläggande rättigheter.

8.

Åttonde grunden: De andra ändringsåtgärderna innebär maktmissbruk.

9.

Nionde grunden: De andra ändringsåtgärderna åsidosätter rättssäkerhetsprincipen genom att centrala begrepp är oklara.


(1)  EUT L 349, s. 58.

(2)  EUT L 349, s. 20.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/16


Talan väckt den 25 februari 2015 – Opko Ireland Global Holdings mot harmoniseringsbyrån – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Mål T-106/15)

(2015/C 228/19)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Opko Ireland Global Holdings Ltd (Dublin, Irland) (ombud: S. Malynicz, Barrister, och A. Smith, Solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jerusalem, Israel)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”APLPHAREN” – Registreringsansökan nr 4 320 297

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 26 november 2014 i ärende R 2387/2014-5

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder

Åsidosättande av artikel 1d.2 i förordning nr 219/96 eftersom en av ledamöterna som ingick i den nämnd som fattade det ursprungliga beslutet som meddelades av överklagandenämnden 2009 även ingick i den nämnd som fattade det angripna beslutet.

Åsidosättande av artikel 50 i genomförandeförordningen eftersom harmoniseringsbyrån beaktade ny bevisning som inte hade åberopats vid den första förhandlingen i invändningsförfarandet.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 2007/2009 eftersom harmoniseringsbyrån inte ålade motparten bevisbördan för att styrka att de omtvistade varorna var av liknande slag.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 eftersom harmoniseringsbyrån felaktigt fastställde omsättningskretsen och hela dess bedömning av risken för förväxling var felaktig


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/17


Talan väckt den 20 mars 2015 – Evropaïki Dynamiki mot parlamentet

(Mål T-136/15)

(2015/C 228/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna I. Ampazis och M. Sfyri)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 13 februari 2015 (302534) meddelat av vice ordföranden av Europaparlamentet om att avslå sökandens bekräftande ansökan för att få tillgång till handlingar från Europaparlamentet rörande alla anbud för samtliga delar av anbudsförfarandet nr ITS08 – Tillhandahållande av externa tjänster omfattande it-tjänster 2008S/149-199622 (enligt förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar), och om att bekräfta beslutet meddelat av parlamentets generalsekreterare den 18 december 2014, och

förplikta parlamentet att ersätta sökandens rättegångskostnader samt andra kostnader och utgifter som uppkommit i samband med denna ansökan, även om den skulle ogillas.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

För det första gör sökanden gällande att parlamentet inte har gjort en individuell prövning av de begärda handlingarna och vägrade även begränsad tillgång till de begärda handlingarna, i strid med artikel 4.6 i förordning nr 1049/2001 (1).

2.

För det andra hävdar sökanden att de skäl som parlamentet har lagt fram avseende skyddet för allmän säkerhet, den enskildes privatliv, en fysisk eller juridisk persons affärsintressen och beslutsförfarandet saknar grund och ska underkännas.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43).


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/17


Talan väckt den 31 mars 2015 – European Dynamics Luxembourg SA och Evropaïki Dynamiki mot Europaparlamentet

(Mål T-164/15)

(2015/C 228/21)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: European Dynamics Luxembourg SA (Luxemburg, Luxemburg), Evropaïki Dybamiki – Proïgmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna I. Ampazis och M. Sfyri)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut som delgetts sökandena i skrivelse nr D(2015)7680 av den 13 februari 2015 och i vilken sökandenas anbud placerats på tredje plats av åtta partier, närmare bestämt parti 3, inom ramen för den offentliga upphandlingen nr 2014/S 066-111912, även kallad ”ITS14 tillhandahållande av externa IT-tjänster”,

förplikta parlamentet att ersätta den skada som sökandena orsakats på grund av förlust av möjligheten att utses först inom parti 3 i ramavtalet ITS14, en skada som sökandena i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppskattar till en miljon fem hundratusen euro (1 5 00  000 euro), jämte ränta från och med att domen meddelas, eller till ett annat belopp som fastställs av tribunalen, och

förplikta parlamentet att ersätta sökandenas rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökandena gör gällande att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras i enlighet med artikel 263 FEUF på grund av att parlamentet åsidosatt följande:

1.

Sin motiveringsskyldighet i den mån som parlamentet lämnat en otillräcklig motivering vad gäller bedömningen av det tekniska anbud genom vilket sökandena deltog i den aktuella upphandlingen och i den mån som nämnda institution inte lämnat sökandena några finansiella uppgifter om de konsortier som valts ut.

2.

De avtalsvillkor (specifikationerna för anbudsinfordran och de kompletterande direktiven) som parlamentet självt antagit, i den mån som denna institution, i samband med utvärderingen av deltagarnas finansiella anbud, tillämpat en beräkningsmetod som skiljer sig från den som angetts i de ovannämnda handlingarna.

3.

Avtalshandlingarna och unionsrätten, i den mån som parlamentet underlåtit att identifiera och undersöka frågan om onormalt låga anbud.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/18


Talan väckt den 7 april 2015 – Ryanair och Airport Marketing Services mot kommissionen

(Mål T-165/15)

(2015/C 228/22)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ryanair Ltd (Dublin, Irland) och Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (ombud: advokaterna G. Berrisch, E. Vahida, och G. Metaxas-Maranghidis, samt B. Byrne, Solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artiklarna 1.1 och 1.2 samt (i den mån de avser artiklarna 1.1 och 1.2) artiklarna 3, 4 och 5 i Europeiska kommissionens beslut av den 23 juli 2014 i ärendet SA.22614 avseende statligt stöd, i vilket kommissionen slog fast att Ryanair och Airport Marketing Services hade mottagit olagligt statligt stöd från Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau-Béarn och att detta var oförenligt med den inre marknaden, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt av principen om god förvaltningssed och sökandenas rätt till försvar, genom att kommissionen inte gav sökandena tillgång till undersökningsakten och inte försatte sökandena i en situation där de kunde uttrycka sin ståndpunkt på ett effektivt sätt.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF, genom att kommissionen felaktigt tillskrev staten de aktuella åtgärderna.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF, genom att kommissionen felaktigt nekade till att utgå ifrån en jämförande analys, vilket skulle ha lett till att sökandena inte hade mottagit något stöd. Alternativt gjorde kommissionen fel när den värderade marknadsföringstjänsterna, när den ansåg att flygplatsens beslut att köpa sådana tjänster vara ogrundat, när den inte godtog att en del av marknadsföringstjänsterna kunde ha köpts av hänsyn till allmänintresset, när den inte värderade marknadsföringsavtalen utifrån både ägarens och flygplatsoperatörens ställning som privata ekonomiska aktörer, när den grundade sitt beslut på ofullständiga och oriktiga uppgifter vad gäller beräkningen av flygplatsens lönsamhet, när den tillämpade en alltför kort tidshorisont och när den felaktigt grundade sin bedömning endast på överenskomna sträckor och förbisåg de nätverksexternaliteter som relationen med Ryanair skulle kunna innebära för flygplatsen. Även om det skulle föreligga en fördel för sökandena kunde kommissionen inte visa att den var selektiv.

4.

Fjärde grunden: I andra hand görs det gällande att kommissionen åsidosatte artiklarna 107.1 FEUF och 108.2 FEUF. Kommissionen gjorde sig nämligen skyldig till en uppenbart oriktig bedömning och felaktig rättstillämpning när den fann att stödet till Ryanair och AMS uppgick till ett belopp motsvarade Pau flygplats kumulerade marginalförluster och inte till ett belopp motsvarande den faktiska fördelen för Ryanair och AMS. Kommissionen borde ha prövat i vilken omfattning det påstådda stödet verkligen hade förts vidare till Ryanairs passagerare. Vidare gjorde kommissionen inte någon uppskattning av vilken kommersiell fördel Ryanair fick genom Pau flygplats (påstådda) underprissättning. Slutligen gav kommissionen inte någon tillräckligt utförlig förklaring till varför det var nödvändigt att återkräva det stödbelopp som angetts i beslutet för att återställa den situation som gällde innan stödet beviljades.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/19


Talan väckt den 4 maj 2015 – Beele Engineering mot harmoniseringsbyrån (WE CARE)

(Mål T-220/15)

(2015/C 228/23)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Beele Engineering BV (Aalten, Nederländerna) (ombud: advokaten M. Ring)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Omtvistat varumärke: Figurmärke innehållande ordelementen ”WE CARE” – Registreringsansökan nr 12 610 143

Angripet beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 15 januari 2015 i ärende R 1424/2014-5

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/20


Talan väckt den 4 maj 2015 – Beele Engineering mot harmoniseringsbyrån (WE CARE)

(Mål T-222/15)

(2015/C 228/24)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Beele Engineering BV (Aalten, Nederländerna) (ombud: advokat M. Ring)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementen ”WE CARE” – Registreringsansökan nr 12 610 275

Angripet beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 11 februari 2015 i ärende R 1933/2014-1

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/20


Talan väckt den 27 april 2015 – Morton’s of Chicago mot harmoniseringsbyrån – Mortons the Restaurant (MORTON’S)

(Mål T-223/15)

(2015/C 228/25)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Morton’s of Chicago, Inc. (Chicago, Förenta staterna) (ombud: advokat J. Moss)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Mortons the Restaurant Ltd (London, Förenade kungariket)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av det omtvistade varumärket: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”MORTON’S” – Registreringsansökan nr 3 951 291

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Ogiltighetsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 12 februari 2015 i ärende R 46/2014-1

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta svaranden att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/21


Talan väckt den 4 maj 2015 – QuaMa Quality Management mot harmoniseringsbyrån – Microchip Technology (medialbo)

(Mål T-225/15)

(2015/C 228/26)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: QuaMa Quality Management GmbH (Glashütten, Tyskland) (ombud: advokaten C. Russ)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Microchip Technology, Inc. (Chandler, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”medialbo” – Ansökan nr 11 454 766

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 19/02/2015 i ärende R 1809/2014-4 och R 1680/2014-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 41.1 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/22


Talan väckt den 15 maj 2015 – Łabowicz mot harmoniseringsbyrån – Pure Fishing (NANO)

(Mål T-237/15)

(2015/C 228/27)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Edward Łabowicz (Kłodzko, Polen) (ombud: advokaten M. Żygadło)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av det omtvistade varumärket: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”NANO” – Registreringsansökan nr 6 649 818

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Ogiltighetsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 5 mars 2015 i ärende R 2426/2013-1

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Felaktig tolkning och tillämpning av artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artiklarna 76 och 83 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av rätten till en rättvis rättegång och förbudet mot diskriminering i artikel 6 respektive artikel 14 i Europakonventionen.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/23


Talan väckt den 13 maj 2015 – Novartis mot harmoniseringsbyrån – Meda (Zimara)

(Mål T-238/15)

(2015/C 228/28)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Novartis AG (Basel, Schweiz) (ombud: advokaten M. Douglas)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Meda AB (Solna, Sverige)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”Zimara” – registreringsansökan nr 9 782 764

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 6 mars 2015 i ärende R 636/2014-5

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/23


Talan väckt den 15 maj 2015 – Klyuyev mot rådet

(Mål T-244/15)

(2015/C 228/29)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraina) (ombud: R. Gherson, Solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (GUSP) 2015/364 av den 5 mars 2015 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 62, 2015, s. 25) och rådets genomförandeförordning (EU) nr 2015/357 av den 5 mars 2015 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 62, 2015, s. 1) i den del de är tillämpliga på sökanden,

i andra hand fastställa att artikel 1.1 i rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 (i ändrad lydelse) och artikel 3.1 i rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 (i ändrad lydelse) inte får tillämpas i den del de rör sökanden, då de är rättsstridiga, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sju grunder.

1.

Första grunden: I rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014, i ändrad lydelse, beslutas om restriktiva mot sökanden. Detta är inte förenligt med de uttryckligen åberopade målen för beslutet (som exempelvis demokrati, rättsstatsprincipen, respekten för mänskliga rättigheter) och överensstämmer inte med de principer och mål som gäller för Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) såsom dessa anges i artikel 21 FEU. Det finns därför inte grund för att anta beslutet med stöd av artikel 29 FEU. Eftersom beslutet var ogiltigt, kunde rådet inte åberopa artikel 215.2 FEUF för att anta rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014, i ändrad lydelse (nedan kallad förordningen). Nyligen inträffade händelser har gjort det klart att sökanden inte kommer att få en rättvis, oavhängig eller opartisk behandling inom det ukrainska rättsväsendet.

2.

Andra grunden: Kriteriet för att föra upp sökandens namn i bilagan till beslutet och förordningen (nedan tillsammans kallade de angripna åtgärderna) var inte uppfyllt. Ukrainska myndigheter hade vid tiden för uppförandet av sökandens namn på förteckningen inte inlett straffrättsliga förfaranden mot denne för förskingring av offentliga medel eller tillgångar eller för missbruk av tjänsteställning, vilka brott skulle ha orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel och tillgångar.

3.

Tredje grunden: Rådet har åsidosatt sökanden rätt till försvar och rätt till ett effektivt domstolsskydd. Sökanden har inte fått ta del av någon underbyggd, trovärdig eller konkret bevisning till stöd för att det är befogat att vidta restriktiva åtgärder mot honom. Det finns i synnerhet inga bevis som styrker att det gjorts en noggrann och opartisk prövning av huruvida det, mot bakgrund av vad han har anfört, finns stöd för de påstådda skäl som uppges rättfärdiga att hans namn på nytt förs upp på förteckningen.

4.

Fjärde grunden: Rådet har inte angett tillräckliga skäl för varför hans namn ska föras upp på förteckningen. Skälen är inte detaljerade och består enbart i en allmän stereotyp formulering.

5.

Femte grunden: Rådet har allvarligt kränkt sökanden grundläggande rätt till egendom och anseende. De restriktiva åtgärderna föreskrivs inte ”i lag”. De infördes utan vederbörliga processuella garantier, som skulle ha kunnat ge sökanden möjlighet att argumentera för sin sak på ett effektivt sätt inför rådet. Åtgärderna är inte begränsade till enbart specifika tillgångar som skulle ha motsvarat förskingrade statliga medel eller ens till ett belopp motsvarande dessa påstått förskingrade tillgångar. Införandet av åtgärderna har behandlats som ett tecken på att sökanden är skyldig och har gett upphov till för honom negativa åtgärder i andra länder.

6.

Sjätte grunden: Rådet har grundat sig på materiellt oriktiga uppgifter om de faktiska omständigheterna. Påståendet att ukrainska myndigheter har inlett straffrättsliga förfaranden mot sökanden för förskingring av offentliga medel eller tillgångar eller för missbruk av tjänsteställning, vilka brott skulle ha orsakat förluster för Ukrainas offentliga medel och tillgångar, är bevisligen felaktigt.

7.

Sjunde grunden: Till stöd för yrkandet om fastställelse av att bestämmelserna är rättsstridiga åberopar sökanden att om artikel 1.1 i beslutet och artikel 3.1 i förordningen ska tolkas så, att de avser a) varje utredning som en ukrainsk myndighet genomför, oavsett huruvida det finns något domstolsbeslut eller domstolsförfarande som ligger till grund för utredningen eller genom vilket innebär kontroll eller tillsyn utövas över utredningen, och/eller b) varje ”missbruk av tjänsteställning av en offentlig tjänsteman i syfte att uppnå oskäliga fördelar”, oavsett huruvida det finns ett påstående om förskingring av statliga medel, så skulle kriteriet för att föra upp sökandens namn på förteckningen på nytt sakna rättslig grund, med hänsyn till dess godtyckliga omfattning och tillämpningsområde det skulle ha enligt en sådan vid tolkning, och/eller vara oproportionerligt omfattande i förhållande till de mål som eftersträvas med beslutet och förordningen. Kriteriet för att föra upp sökandens namn på förteckningen på nytt skulle därmed vara rättsstridigt.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/25


Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – Stichting Greenpeace Nederland och PAN Europe mot kommissionen

(Mål T-232/11) (1)

(2015/C 228/30)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 194, 2.7.2011.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/25


Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Förenade kungariket mot ECB

(Mål T-45/12) (1)

(2015/C 228/31)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 98, 31.3.2012.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/25


Tribunalens beslut av den 21 maj 2015 – ClientEarth m.fl. mot kommissionen

(Mål T-8/13) (1)

(2015/C 228/32)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 71, 9.3.2013.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/25


Tribunalens beslut av den 18 maj 2015 – GRE mot harmoniseringsbyrån – Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

(Mål T-30/13) (1)

(2015/C 228/33)

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 79, 16.3.2013.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/25


Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Förenade kungariket mot ECB

(Mål T-93/13) (1)

(2015/C 228/34)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 114, 20.4.2013.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/26


Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – PAN Europe och Confédération paysanne mot kommissionen

(Mål T-671/13) (1)

(2015/C 228/35)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/26


Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Hoteles Catalonia mot harmoniseringsbyrån – Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

(Mål T-358/14) (1)

(2015/C 228/36)

Rättegångsspråk: spanska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/26


Tribunalens beslut av den 12 maj 2015 – EEB mot kommissionen

(Mål T-462/14) (1)

(2015/C 228/37)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 315, 15.9.2014.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/26


Tribunalens beslut av den 8 maj 2015 – Grupo Bimbo mot harmoniseringsbyrån (Formen av ett runt sandwichbröd)

(Mål T-542/14) (1)

(2015/C 228/38)

Rättegångsspråk: spanska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C ## 339, 29.9.2014.


Personaldomstolen

13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/27


Personaldomstolens dom av den 3 juni 2015 – Gross mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-78/14) (1)

((Personalmål - Personal vid Europeiska utrikestjänsten - Tjänstemän - Befordran - Artiklarna 43 och 45.1 i tjänsteföreskrifterna - Jämförelse av kvalifikationerna för samtliga befordringsbara tjänstemän - Tjänstemän som föreslagits av Europeiska utrikestjänsten och tjänstemän som inte föreslagits - Beaktande av betygsrapporter - Endast skriftliga bedömningar))

(2015/C 228/39)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philipp Oliver Gross (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, därefter advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt och M. Silva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten att inte befordra sökandena till följande grad under befordringsförfarandet 2013 vid Europeiska utrikestjänsten.

Domslut

1.

Det beslut som tillsättningsmyndigheten vid Europeiska utrikestjänsten fattade den 9 oktober 2013 om fastställandet av en förteckning över befordrade tjänstemän för befordringsförfarandet 2013 ogiltigförklaras i den del förteckningen inte innehåller Philipp Oliver Gross namn.

2.

Europeiska utrikestjänsten ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Philipp Oliver Gross rättegångskostnader.


(1)  EUT C 388, 3.11.2014, s. 31.


13.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 228/27


Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 3 juni 2015 – Bedin mot kommissionen

(Mål F-128/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Disciplinärt förfarande - Disciplinåtgärd - Disciplinnämndens och tillsättningsmyndighetens respektive funktioner och befogenheter - Bedömning av huruvida anklagelserna är styrkta))

(2015/C 228/40)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luc Bedin (Watermael-Bisfort, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Ehrbar)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut om disciplinåtgärd mot sökanden i form av uppskjuten placering i högre löneklass under 12 månader.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Luc Bedin ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 34, 2.2.2015, s. 51.