ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 205

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
22 juni 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2015/C 205/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 205/02

Mål C-260/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Sigmaringen – Tyskland) – Sevda Aykul mot Land Baden-Württemberg (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2006/126/EG — Ömsesidigt erkännande av körkort — En medlemsstats vägran att erkänna giltigheten av ett körkort som utfärdats av en annan medlemsstat med avseende på en person som framfört ett motorfordon under narkotikapåverkan)

2

2015/C 205/03

Mål C-357/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Polen) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. mot Minister Finansów (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Direktiv 2008/7/EG — Artikel 2.1 b och c — Indirekta skatter på kapitalanskaffning — Uttag av skatt på kapitaltillskott — Kapitaltillskott till ett kommanditaktiebolag — Kvalificeringen av ett sådant bolag som kapitalassociation)

3

2015/C 205/04

Mål C-376/13: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 23 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien (Fördragsbrott — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/77/EG — Rätt att använda radiofrekvenser för digitala landbaserade sändningar — Anbudsinfordran — Kriterier för urval av anbudsgivare — Proportionalitet — Särskilda rättigheter)

3

2015/C 205/05

Mål C-382/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep – Nederländerna) – C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg mot Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Begäran om förhandsavgörande — Social trygghet för migrerande arbetstagare — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artiklarna 13.2 och 17 — Tillfälligt arbete i en annan medlemsstat än bosättningsstaten — Tillämplig lagstiftning — Bosättningsstatens beslut att inte bevilja ansökan om barnbidrag och att minska ålderspensionen)

4

2015/C 205/06

Mål C-424/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Tyskland) – Zuchtvieh-Export GmbH mot Stadt Kempten (Begäran om förhandsavgörande — Jordbruk — Förordning (EG) nr 1/2005 — Skydd av djur under transport — Lång transport mellan en medlemsstat och ett tredjeland — Artikel 14.1 — Kontroller och andra åtgärder avseende färdjournalen som den behöriga myndigheten på avsändningsorten ska utföra före långa transporter — Huruvida denna bestämmelse är tillämplig på den del av transporten som sker utanför Europeiska unionen — Huruvida reglerna i nämnda förordning är tillämpliga på denna del av transporten)

5

2015/C 205/07

Mål C-605/13 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 april 2015 – Issam Anbouba mot Europeiska unionens råd (Överklagande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Arabrepubliken Syrien — Åtgärder som vidtagits mot personer och enheter som gagnas av regimens politik — Bevis för att uppförandet på förteckningarna var välgrundat — Rad av indicier)

6

2015/C 205/08

Mål C-630/13 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 april 2015 – Issam Anbouba mot Europeiska unionens råd (Överklagande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Arabrepubliken Syrien — Åtgärder som vidtagits mot personer och enheter som gagnas av regimens politik — Bevis för att uppförandet på förteckningarna var välgrundat — Rad av indicier)

6

2015/C 205/09

Mål C-635/13: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul București – Rumänien) – SC ALKA CO SRL mot Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, tidigare Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Nummer 1207 — Oljeväxtfrön — Nummer 1209 — Frön av sådana slag som används som utsäde — Nummer 1212 — Frön som främst används som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans — Import av råa frön (med skal) av grönsakspumpor från Kina)

7

2015/C 205/10

Mål C-16/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep te Gent – Belgien) – Property Development Company NV mot Belgische Staat (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Sjätte mervärdesskattedirektivet — Artikel 11 A — Uttag av en vara vilket behandlas som leverans mot vederlag — Uttag av en byggnad för användning i verksamhet som är undantagen från mervärdesskatteplikt — Beskattningsunderlag för uttaget — Kreditivränta som har betalats under byggtiden)

8

2015/C 205/11

Mål C-38/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Spanien) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria mot Samir Zaizoune (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2008/115/EG — Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna — Artiklarna 6.1 och 8.1 — Nationell lagstiftning enligt vilken det vid olaglig vistelse är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)

8

2015/C 205/12

Mål C-96/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de grande instance de Nîmes – Frankrike) – Jean-Claude Van Hove mot CNP Assurances SA (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga villkor — Försäkringsavtal — Artikel 4.2 — Bedömning av avtalsvillkors oskälighet — Undantag för villkor som gäller avtalets huvudföremål — Villkor som avser att ge försäkringstäckning för lånebetalningar enligt ett fastighetskreditavtal — Låntagarens totala arbetsoförmåga — Försäkringsskydd föreligger inte om låntagaren förklaras kapabel att utöva avlönad eller oavlönad verksamhet)

9

2015/C 205/13

Mål C-111/14: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad – Bulgarien) – GST – Sarviz AG Germania mot Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Principen om skatteneutralitet — Person som är betalningsskyldig för mervärdesskatten — Tjänstemottagaren har felaktigt betalat mervärdesskatten — Tjänsteleverantören åläggs att betala mervärdesskatten — Avslag på tjänsteleverantörens ansökan om återbetalning av mervärdesskatt)

10

2015/C 205/14

Mål C-114/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Sjätte direktiv 77/388/EEG — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 132.1 a och 135.1 h — Undantag från skatteplikt — Offentligt postväsende — Frimärken — Direktiv 97/67/EG)

11

2015/C 205/15

Mål C-120/14 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 april 2015 – Christoph Klein mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Direktiv 93/42/EEG — Artiklarna 8 och 18 — Medicintekniska produkter — Kommissionens passivitet efter att ha underrättats om ett beslut om förbud mot saluföring — Preskriptionstid — Fråga om huruvida preskriptionstiden skjutsupp efter en begäran om rättshjälp — Skyddsklausulförfarande)

11

2015/C 205/16

Mål C-149/14: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 23 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Direktiv 91/676/EEG — Skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruk — Angivande av känsliga vatten och områden — För hög nitrathalt — Eutrofiering — Skyldighet att genomföra översyn vart fjärde år — Otillräcklighet — Upprättande av åtgärdsprogram — Avsaknad)

12

2015/C 205/17

Mål C-227/14 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen avdelningen) av den 23 april 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Artiklarna 101 FEUF och 53 i EES-avtalet — Världsmarknaden för flytkristallskärmar (LCD) — Prisfastställelse — Böter — Riktlinjer för beräkning av böter (2006) — Punkt 13 — Fastställelse av försäljningsvärdet — Gemensamt företag — Beaktande av försäljning till moderbolagen — Meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (2002) — Punkt 23 b sista stycket — Partiell immunitet mot böter — Bevismaterial som gäller för kommissionen tidigare okända sakförhållanden)

12

2015/C 205/18

Mål C-127/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 12 mars 2015 – Verein für Konsumenteninformation mot INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Mål C-132/15 P: Överklagande ingett den 19 mars 2015 av Europeiska unionens domstol av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 13 februari 2015 i mål T-725/14, Aalberts Industries mot Europeiska unionen

13

2015/C 205/20

Mål C-134/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Tyskland) den 19 mars 2015 – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG mot Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Mål C-147/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 26 mars 2015 – Provincia di Bari mot Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Mål C-151/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) den 30 mars 2015 – Sociedade Portuguesa de Autores CRL mot Ministério Público

16

2015/C 205/23

Mål C-152/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) den 30 mars 2015 – Cruz & Companhia Lda mot Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) och Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Mål C-157/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 3 april 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Mål C-158/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 3 april 2015 – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV mot Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

18

2015/C 205/26

Mål C-160/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 7 april 2015 – GS Media BV mot Sanoma Media Netherlands BV m.fl.

18

2015/C 205/27

Mål C-164/15 P: Överklagande ingett den 9 april 2015 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 5 februari 2015 i mål T-473/12, Aer Lingus Ltd mot Europeiska kommissionen

19

2015/C 205/28

Mål C-165/15 P: Överklagande ingett den 9 april 2015 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 5 februari 2015 i mål T-500/12, Ryanair Ltd. mot Europeiska kommissionen

20

2015/C 205/29

Mål C-166/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettland) den 13 april 2015 – brottmål mot Aleksandrs Ranks och Jurijs Vasiļevičs

21

2015/C 205/30

Mål C-180/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Sverige) den 21 april 2015 – Borealis AB m.fl. mot Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Mål C-182/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstaka tiesa (Lettland) den 22 april 2015 – Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

Mål C-193/15 P: Överklagande ingett den 27 april 2015 av Tarif Akhras av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 februari 2015 i mål T-579/11, Tarif Akhras mot Europeiska unionens råd

24

2015/C 205/33

Mål C-200/15: Talan väckt den 29 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

25

 

Tribunalen

2015/C 205/34

Mål T-131/12: Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån – Orly International (SPARITUAL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPARITUAL — De äldre Beneluxordmärkena SPA och LES THERMES DE SPA samt det äldre Beneluxfigurmärket SPA — Relativt registreringshinder — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

26

2015/C 205/35

Mål T-432/12: Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Skype mot harmoniseringsbyrån – Sky et Sky IP International (skype) (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket skype — Det äldre gemenskapsordmärket SKY — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

26

2015/C 205/36

Mål T-183/13: Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Skype mot harmoniseringsbyrån – Sky och Sky IP International (SKYPE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SKYPE — Det äldre gemenskapsordmärket SKY — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

27

2015/C 205/37

Mål T-184/13: Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Skype mot harmoniseringsbyrån – Sky och Sky IP International (SKYPE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SKYPE — Det äldre gemenskapsordmärket SKY — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2015/C 205/38

Mål T-433/13: Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Petropars Iran m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Motiveringsskyldighet — Oriktig bedömning — Invändning om rättsstridighet — Rätten att bedriva ekonomisk verksamhet — Rätten till egendom — Skydd för folkhälsan, säkerheten och miljön — Försiktighetsprincipen — Proportionalitet — Rätten till försvar)

29

2015/C 205/39

Mål T-599/13: Tribunalens dom av den 7 maj 2015 – Cosmowell mot harmoniseringsbyrån – Haw Par (GELENKGOLD) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GELENKGOLD — Äldre gemenskapsfigurmärke som återger en tiger — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Förändring av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga — Känneteckenslikhet i fonetiskt hänseende — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

30

2015/C 205/40

Mål T-715/13: Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – Horno del Espinar (Castello) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Castello — Äldre nationella figurmärket Castelló — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten att yttra sig — Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009)

30

2015/C 205/41

Mål T-383/13: Tribunalens beslut av den 23 april 2015 – Chatzianagnostou mot rådet m.fl. (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Nationell expert som har utstationerats till Eulex Kosovo — Beslut av en uppdragschef om disciplinåtgärder)

31

2015/C 205/42

Mål T-393/13: Tribunalens beslut av den 14 april 2015 – SolarWorld och Solsonica mot kommissionen (Dumpning — Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina — Preliminär antidumpningstull)

32

2015/C 205/43

Mål T-284/14: Tribunalens beslut av den 28 april 2015 – Dyckerhoff Polska mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist för väckande av talan — För sent inkommen ansökan — Avsaknad av force majeure eller oförutsebara omständigheter — Uppenbart att talan ska avvisas)

32

2015/C 205/44

Mål T-581/14: Tribunalens beslut av den 27 april 2015 – Vierling mot harmoniseringsbyrån – IP Leanware (BRAINCUBE) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallande av invändning — Anledning saknas att döma i saken)

33

2015/C 205/45

Mål T-43/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 24 april 2015 – CRM mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Registrering som en skyddad geografisk beteckning — piadina romagnola/piada romagnola — Ansökan om uppskov med verkställighet — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

34

2015/C 205/46

Mål T-45/15 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 24 april 2015 – Hydrex mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Avtal om subvention i fråga om ett finansiellt instrument för miljön — Begäran om återkrav — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Fornkraven har inte iakttagits — Avvisning)

34

2015/C 205/47

Mål T-174/15: Talan väckt den 8 april 2015 – EFB mot kommissionen

35

2015/C 205/48

Mål T-191/15: Talan väckt den 10 april 2015 – SLE Schuh mot harmoniseringsbyrån – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Mål T-205/15: Talan väckt den 24 april 2015 – Aguirre y Compañía mot harmoniseringsbyrån – Puma (Sportsko)

36

2015/C 205/50

Mål T-209/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Gmina Kosakowo mot kommissionen

37

2015/C 205/51

Mål T-211/15 P: Överklagande ingett den 27 april 2015 av Claudio Necci av det beslut som personaldomstolen meddelade den 25 mars 2015 i mål F-5/15, Necci mot kommissionen

38

2015/C 205/52

Mål T-213/15: Talan väckt den 24 april 2015 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Mål T-214/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Novartis mot harmoniseringsbyrån – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Mål T-217/15: Talan väckt den 30 april 2015 – Fiesta Hotels & Resorts mot harmoniseringsbyrån – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Mål T-224/15: Talan väckt den 6 maj 2015 – Cofely Solelec m.fl. mot parlamentet

41

2015/C 205/56

Mål T-536/13: Tribunalens beslut av den 17 april 2015 – Microsoft mot harmoniseringsbyrån

42

2015/C 205/57

Mål T-182/14: Tribunalens beslut av den 23 april 2015 – Marzocchi Pompe mot harmoniseringsbyrån – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Mål T-637/14: Tribunalens beslut av den 13 april 2015 – noon Copenhagen mot harmoniseringsbyrån – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Mål T-791/14: Tribunalens beslut av den 27 april 2015 – Bensarsa mot kommissionen och CEPD

43


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2015/C 205/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 198, 15.6.2015

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 190, 8.6.2015

EUT C 178, 1.6.2015

EUT C 171, 26.5.2015

EUT C 155, 11.5.2015

EUT C 146, 4.5.2015

EUT C 138, 27.4.2015

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/2


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Sigmaringen – Tyskland) – Sevda Aykul mot Land Baden-Württemberg

(Mål C-260/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2006/126/EG - Ömsesidigt erkännande av körkort - En medlemsstats vägran att erkänna giltigheten av ett körkort som utfärdats av en annan medlemsstat med avseende på en person som framfört ett motorfordon under narkotikapåverkan))

(2015/C 205/02)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sevda Aykul

Motpart: Land Baden-Württemberg

Domslut

1)

Artiklarna 2.1 och 11.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot att en medlemsstat, inom vars territorium innehavaren av ett körkort som utfärdats av en annan medlemsstat uppehåller sig tillfälligt, vägrar att erkänna giltigheten av detta körkort på grund av körkortshavarens lagöverträdelse på detta territorium, vilken ägt rum efter det att körkortet utfärdades och som, enligt förstnämnda medlemsstats lagstiftning, innebär att körkortshavarens inte anses lämplig att framföra motorfordon.

2)

En medlemsstat som vägrar att erkänna giltigheten av ett körkort, i ett fall som det som är aktuellt i det nationella målet, har befogenhet att bestämma vilka villkor körkortshavaren måste uppfylla för att återfå rätten att framföra motorfordon på dess territorium. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida den aktuella medlemsstaten, genom att tillämpa sina egna regler, i själva verket inte på obestämd tid vägrar att erkänna ett körkort som utfärdats av en annan medlemsstat. I detta sammanhang ankommer det på den hänskjutande domstolen att kontrollera huruvida villkoren i den förstnämnda medlemsstatens lagstiftning är förenliga med proportionalitetsprincipen och inte går utöver vad som är ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå det mål som eftersträvas i direktiv 2006/126, nämligen att förbättra trafiksäkerheten.


(1)  EUT C 189, 29.6.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Polen) – Drukarnia Multipress sp. z o.o. mot Minister Finansów

(Mål C-357/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Direktiv 2008/7/EG - Artikel 2.1 b och c - Indirekta skatter på kapitalanskaffning - Uttag av skatt på kapitaltillskott - Kapitaltillskott till ett kommanditaktiebolag - Kvalificeringen av ett sådant bolag som kapitalassociation))

(2015/C 205/03)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Drukarnia Multipress sp. z o.o.

Motpart: Minister Finansów

Domslut

Artikel 2.1 b och c i rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta skatter på kapitalanskaffning, ska tolkas på så sätt att ett kommanditaktiebolag som är bildat enligt polsk rätt ska anses utgöra en kapitalassociation i den mening som avses i nämnda bestämmelse även om endast en del av dess kapital eller delägare kan uppfylla de villkor som anges i samma bestämmelse.


(1)  EUT C 274, 21.9.2013


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/3


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 23 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-376/13) (1)

((Fördragsbrott - Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster - Direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/77/EG - Rätt att använda radiofrekvenser för digitala landbaserade sändningar - Anbudsinfordran - Kriterier för urval av anbudsgivare - Proportionalitet - Särskilda rättigheter))

(2015/C 205/04)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Braun, L Malferrari och G. Koleva)

Svarande: Reopubliken Bulgarien (ombud: D. Drambozova, E. Petranova och J. Atanasov)

Domslut

1)

Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i kommissionens direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaderna för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster genom att, enligt artikel 5a.1 och 5a.2 i övergångs- och slutbestämmelserna till lagen om elektronisk kommunikation (Zakon za elektronnite saobshteniya), föreskriva att endast två företag får tilldelas rätt att använda radiofrekvenser för digitala landbaserade sändningar och beviljas tillstånd att tillhandahålla motsvarande elektroniska kommunikationstjänster.

2)

Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009, artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet), i dess lydelse enligt direktiv 2009/140, samt artiklarna 2.2 och 4.2 i direktiv 2002/77, genom att enligt artiklarna 47a.1, 47.a.2 och 48.3 i lagen om elektronisk kommunikation förbjuda företag som tillhandahåller tv-sändningar och vilkas program inte sänds i Bulgarien samt de personer som har anknytning till dessa företag att delta i förfaranden om tilldelning av radiofrekvenser för digitala landbaserade sändningar och att tillhandahålla tjänster som har samband med sådana sändningar.

3)

Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.3 i direktiv 2002/20, i dess lydelse enligt direktiv 2009/140, artikel 9.1 i direktiv 2002/21, i dess lydelse enligt direktiv 2009/140, samt artiklarna 2.2 och 4.2 i direktiv 2002/77, genom att enligt artikel 48.5 i lagen om elektronisk kommunikation förbjuda innehavare av radiofrekvenser för landbaserade sändningsar att etablera elektroniska kommunikationsnät för att sända radio- och tv-program.

4)

Republiken Bulgarien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 252, 31.8.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/4


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Centrale Raad van Beroep – Nederländerna) – C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg mot Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Mål C-382/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Social trygghet för migrerande arbetstagare - Förordning (EEG) nr 1408/71 - Artiklarna 13.2 och 17 - Tillfälligt arbete i en annan medlemsstat än bosättningsstaten - Tillämplig lagstiftning - Bosättningsstatens beslut att inte bevilja ansökan om barnbidrag och att minska ålderspensionen))

(2015/C 205/05)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Centrale Raad van Beroep

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Klagande: C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg

Motpart: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Domslut

1)

Artikel 13.2 a i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 1996, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1992/2006 av den 18 december 2006, ska tolkas så, att en person som är bosatt i en medlemsstat, som omfattas av denna ändrade förordnings tillämpningsområde och som arbetar några dagar i månaden enligt ett avtal om tillfälligt arbete i en annan medlemsstat omfattas av lagstiftningen i anställningsstaten, såväl de dagar då denna person arbetar som de dagar då denna person inte arbetar.

2)

Artikel 13.2 a i förordning nr 1408/71, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt förordning nr 118/97, i dess lydelse enligt förordning nr 1992/2006, jämförd med artikel 13.1, ska tolkas så, att den under sådana omständigheter som de i de nationella målen inte utgör hinder för att en migrerande arbetstagare som omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där vederbörande är anställd med stöd av nationell lagstiftning i bosättningsstaten uppbär förmåner från ålderspensionssystemet eller barnbidrag i bosättningsstaten.


(1)  EUT C 274, 21.9.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/5


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Tyskland) – Zuchtvieh-Export GmbH mot Stadt Kempten

(Mål C-424/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Jordbruk - Förordning (EG) nr 1/2005 - Skydd av djur under transport - Lång transport mellan en medlemsstat och ett tredjeland - Artikel 14.1 - Kontroller och andra åtgärder avseende färdjournalen som den behöriga myndigheten på avsändningsorten ska utföra före långa transporter - Huruvida denna bestämmelse är tillämplig på den del av transporten som sker utanför Europeiska unionen - Huruvida reglerna i nämnda förordning är tillämpliga på denna del av transporten))

(2015/C 205/06)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Zuchtvieh-Export GmbH

Motpart: Stadt Kempten

Ytterligare deltagare i rättegången: Landesanwaltschaft Bayern

Domslut

Artikel 14.1 i rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG samt förordning (EG) nr 1255/97 ska tolkas så, att för att en befordran som inbegriper lång transport av tama hästdjur, med undantag av registrerade hästdjur, och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin och som påbörjas på unionens territorium och fortsätter utanför unionen ska kunna godkännas av den behöriga myndigheten på avsändningsorten måste transportorganisatören lämna en färdjournal som mot bakgrund av planerad befordran är realistisk och visar att det kan antas att bestämmelserna i denna förordning kommer att efterlevas även för den del av befordran som sker i tredjeland, och den behöriga myndigheten kan, om så inte är fallet, kräva att planeringen ändras på så sätt att det säkerställs att dessa bestämmelser iakttas under hela transporten.


(1)  EUT C 336, 16.11.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/6


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 april 2015 – Issam Anbouba mot Europeiska unionens råd

(Mål C-605/13 P) (1)

((Överklagande - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Arabrepubliken Syrien - Åtgärder som vidtagits mot personer och enheter som gagnas av regimens politik - Bevis för att uppförandet på förteckningarna var välgrundat - Rad av indicier))

(2015/C 205/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Issam Anbouba (ombud: M.-A. Bastin, J.-M. Salva och S. Orlandi, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd (ombud: A. Vitro, R. Liudvinaviciute et M.-M. Joséphidès)

Part som har intervenerat till stöd för motparten: Europeiska kommissionen (ombud: S. Pardo Quintillán och F. Castillo de la Torre)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Issam Anbouba ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 45, 15.2.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/6


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 april 2015 – Issam Anbouba mot Europeiska unionens råd

(Mål C-630/13 P) (1)

((Överklagande - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Arabrepubliken Syrien - Åtgärder som vidtagits mot personer och enheter som gagnas av regimens politik - Bevis för att uppförandet på förteckningarna var välgrundat - Rad av indicier))

(2015/C 205/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Issam Anbouba (ombud: advokat M.-A. Bastin, J.-M. Salva och S. Orlandi)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd (ombud: A. Vitro, R. Liudvinaviciute och M.-M. Joséphidès)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: S. Pardo Quintillán och F. Castillo de la Torre)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Issam Anbouba ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnade som uppkommit för Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 45, 15.2.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/7


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul București – Rumänien) – SC ALKA CO SRL mot Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, tidigare Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

(Mål C-635/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Gemensamma tulltaxan - Tullklassificering - Kombinerade nomenklaturen - Nummer 1207 - Oljeväxtfrön - Nummer 1209 - Frön av sådana slag som används som utsäde - Nummer 1212 - Frön som främst används som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans - Import av råa frön (med skal) av grönsakspumpor från Kina))

(2015/C 205/09)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul București

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC ALKA CO SRL

Motpart: Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, tidigare Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

Domslut

Det ankommer på den hänskjutande domstolen att – i syfte att tullklassificera de pumpafrön som är i fråga i det nationella målet – fastställa huruvida pumpafröna, utan att omfattas av numren 1201–1206 i Kombinerade nomenklaturen som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1549/2006 av den 17 oktober 2006 och kommissionens förordning (EG) nr 1214/2007 av den 20 september 2007, normalt sett används för att extrahera oljor eller fetter för förtäring eller för industriellt bruk. Om så är fallet ska pumpafröna – oavsett om de faktiskt används för att extrahera oljor eller fetter för förtäring eller för industriellt bruk, som utsäde eller som livsmedel – klassificeras under nummer 1207 i Kombinerade nomenklaturen på grund av att de utgör oljeväxtfrön. Om så inte är fallet, omfattas pumpafröna av nummer 1209 i Kombinerade nomenklaturen förutsatt att de fortfarande har kvar sin grobarhet när de importeras och oavsett om de faktiskt används som utsäde eller livsmedel, eller av nummer 1212 i Kombinerade nomenklaturen om de har förlorat sin grobarhet.


(1)  EUT C 39, 8.2.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep te Gent – Belgien) – Property Development Company NV mot Belgische Staat

(Mål C-16/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Sjätte mervärdesskattedirektivet - Artikel 11 A - Uttag av en vara vilket behandlas som leverans mot vederlag - Uttag av en byggnad för användning i verksamhet som är undantagen från mervärdesskatteplikt - Beskattningsunderlag för uttaget - Kreditivränta som har betalats under byggtiden))

(2015/C 205/10)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Beroep te Gent

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Property Development Company NV

Motpart: Belgische Staat

Domslut

Artikel 11 A.1 b i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, ska tolkas så, att i ett fall som i det nationella målet, ska beskattningsunderlaget för beräkningen av mervärdesskatten för ett uttag, i den mening som avses i artikel 5.7 b i direktivet, av en byggnad som den skattskyldiga personen har låtit uppföra, utgöras av det inköpspris som vid uttagstillfället gäller för byggnader som vad gäller läge, storlek och andra grundläggande egenskaper liknar den aktuella byggnaden. Det saknar i detta avseende betydelse huruvida en del av inköpspriset härrör från betalningen av kreditivränta.


(1)  EUT C 102, 7.4.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/8


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Spanien) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria mot Samir Zaizoune

(Mål C-38/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2008/115/EG - Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna - Artiklarna 6.1 och 8.1 - Nationell lagstiftning enligt vilken det vid olaglig vistelse är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande))

(2015/C 205/11)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria

Motpart: Samir Zaizoune

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna, särskilt artiklarna 6.1 och 8.1, jämförda med artikel 4.2 och 4.3 i samma direktiv, ska tolkas så, att de utgör hinder för nationella bestämmelser, såsom dem i det nationella målet, enligt vilka en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet, alltefter omständigheterna, antingen kan påföras böter eller avlägsnas, varvid den ena åtgärden utesluter den andra.


(1)  EUT C 93, 29.3.2014


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/9


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de grande instance de Nîmes – Frankrike) – Jean-Claude Van Hove mot CNP Assurances SA

(Mål C-96/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 93/13/EEG - Oskäliga villkor - Försäkringsavtal - Artikel 4.2 - Bedömning av avtalsvillkors oskälighet - Undantag för villkor som gäller avtalets huvudföremål - Villkor som avser att ge försäkringstäckning för lånebetalningar enligt ett fastighetskreditavtal - Låntagarens totala arbetsoförmåga - Försäkringsskydd föreligger inte om låntagaren förklaras kapabel att utöva avlönad eller oavlönad verksamhet))

(2015/C 205/12)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de grande instance de Nîmes

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Jean-Claude Van Hove

Svarande: CNP Assurances SA

Domslut

Artikel 4.2 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal ska tolkas så, att ett villkor i ett försäkringsavtal som avser att ge försäkringstäckning för låntagarens lånebetalningar till långivaren för det fall låntagaren drabbas av total arbetsoförmåga, endast omfattas av undantaget i denna bestämmelse om den hänskjutande domstolen finner

att villkoret – med beaktande av beskaffenheten av, den allmänna systematiken hos och bestämmelserna i det avtalskomplex som det utgör en del av samt det rättsliga och faktiska sammanhang i vilket det ingår – fastställer en väsentlig beståndsdel i detta avtalskomplex, vilken som sådan kännetecknar avtalskomplexet, och

att villkoret är klart och begripligt formulerat, det vill säga att det inte bara är grammatiskt begripligt för konsumenten, utan även att avtalet på ett transparent sätt anger hur den mekanism som det aktuella villkoret hänvisar till konkret fungerar samt hur denna mekanism förhåller sig till den mekanism som föreskrivs i andra villkor så att konsumenten, på grundval av klara och begripliga kriterier, kan bedöma vad de ekonomiska följderna av avtalet blir för honom eller henne.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/10


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad – Bulgarien) – GST – Sarviz AG Germania mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite

(Mål C-111/14) (1)

((Gemensamt system för mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Principen om skatteneutralitet - Person som är betalningsskyldig för mervärdesskatten - Tjänstemottagaren har felaktigt betalat mervärdesskatten - Tjänsteleverantören åläggs att betala mervärdesskatten - Avslag på tjänsteleverantörens ansökan om återbetalning av mervärdesskatt))

(2015/C 205/13)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: GST – Sarviz AG Germania

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite

Domslut

1)

Artikel 193 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2010/88/EU av den 7 december 2010, ska tolkas så, att om en tjänst tillhandahållits från ett fast driftställe i den medlemsstat där mervärdesskatt ska betalas, så är det endast den beskattningsbara person som tillhandahållit tjänsten som ska anses vara betalningsskyldig för mervärdesskatten.

2)

Artikel 194 i direktiv 2006/112, i dess lydelse enligt direktiv 2010/88, ska tolkas så, att den inte ger en medlemsstats skattemyndighet rätt att anse att det är tjänstemottagaren som är betalningsskyldig för mervärdesskatten när tjänsten tillhandahållits från ett fast driftsställe tillhörande tjänsteleverantören, och när såväl tjänsteleverantören som tjänstemottagaren är etablerade i samma medlemsstat, även om tjänstemottagaren redan har betalat denna skatt på grund av det felaktiga antagandet att tjänsteleverantören inte hade något fast driftställe i denna stat.

3)

Principen om mervärdesskattens neutralitet ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse som gör det möjligt för skattemyndigheten att avslå tjänsteleverantörens ansökan om återbetalning av den mervärdesskatt som denna erlagt, samtidigt som tjänstemottagaren, som också erlagt mervärdesskatt för samma tjänster, inte får dra av mervärdesskatten, med motiveringen att denna inte innehade det motsvarande skattedokumentet, eftersom nationell lagstiftning inte tillåter rättelse av skattedokument när det finns ett beslut om efterbeskattning som trätt i kraft.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/11


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

(Mål C-114/14) (1)

((Fördragsbrott - Mervärdesskatt - Sjätte direktiv 77/388/EEG - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 132.1 a och 135.1 h - Undantag från skatteplikt - Offentligt postväsende - Frimärken - Direktiv 97/67/EG))

(2015/C 205/14)

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Enegren och L. Lozano Palacios)

Svarande: Konungariket Sverige (ombud: U. Persson och A. Falk)

Domslut

1)

Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 132.1 a respektive artikel 135.1 h i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, genom att från mervärdesskatteplikt inte undanta tjänster och därmed förenade varuleveranser som tillhandahålls av det offentliga postväsendet – med undantag för persontransporter och telekommunikationstjänster – och tillhandahållandet till det nominella värdet av frimärken giltiga som betalningsmedel för sådana posttjänster inom landets territorium.

2)

Konungariket Sverige ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/11


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 april 2015 – Christoph Klein mot Europeiska kommissionen

(Mål C-120/14 P) (1)

((Överklagande - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Direktiv 93/42/EEG - Artiklarna 8 och 18 - Medicintekniska produkter - Kommissionens passivitet efter att ha underrättats om ett beslut om förbud mot saluföring - Preskriptionstid - Fråga om huruvida preskriptionstiden skjutsupp efter en begäran om rättshjälp - Skyddsklausulförfarande))

(2015/C 205/15)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Christoph Klein (ombud: H. Ahlt och M. Ahlt, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: A. Sipos och G. von Rintelen)

Domslut

1)

Tribunalens dom i mål Klein/Commission (T-309/10, EU:T:2014:19) upphävs i den del tribunalen ogillat talan i vilken det yrkades att Europeiska kommissionen skulle förpliktas ersätta den skada som Christoph Klein påståtts ha orsakats från och med den 15 september 2006.

2)

Överklagandet ogillas i övrigt.

3)

Målet återförvisas till tribunalen.

4)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/12


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 23 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-149/14) (1)

((Fördragsbrott - Direktiv 91/676/EEG - Skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruk - Angivande av känsliga vatten och områden - För hög nitrathalt - Eutrofiering - Skyldighet att genomföra översyn vart fjärde år - Otillräcklighet - Upprättande av åtgärdsprogram - Avsaknad))

(2015/C 205/16)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Patakia och E. Manhaeve)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: E. Skandalou)

Domslut

1)

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3.4 och 5.1 i rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket genom att inte såsom känsliga områden ange områden som karakteriseras av förekomsten av grundvatten eller ytvatten som utsätts för nitrathalter över 50 milligram per liter och/eller fenomenet eutrofiering och genom att inte ha upprättat åtgärdsprogram inom ett år från angivandena.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/12


Domstolens dom (åttonde avdelningen avdelningen) av den 23 april 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd mot Europeiska kommissionen

(Mål C-227/14 P) (1)

((Överklagande - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Artiklarna 101 FEUF och 53 i EES-avtalet - Världsmarknaden för flytkristallskärmar (LCD) - Prisfastställelse - Böter - Riktlinjer för beräkning av böter (2006) - Punkt 13 - Fastställelse av försäljningsvärdet - Gemensamt företag - Beaktande av försäljning till moderbolagen - Meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (2002) - Punkt 23 b sista stycket - Partiell immunitet mot böter - Bevismaterial som gäller för kommissionen tidigare okända sakförhållanden))

(2015/C 205/17)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd (ombud: advokaterna A. Winckler ochF.-C. Laprévote)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Ronkes Agerbeek och P. Van Nuffel)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

LG Display Co. Ltd. och LG Display Taiwan Co. Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 303, 8.9.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 12 mars 2015 – Verein für Konsumenteninformation mot INKO, Inkasso GmbH

(Mål C-127/15)

(2015/C 205/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Verein für Konsumenteninformation

Motpart: INKO, Inkasso GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Ska ett inkassoföretag, som inom ramen för yrkesmässig indrivning av fordringar i sina uppdragsgivares namn erbjuder deras gäldenärer att ingå avtal om delbetalning, varvid inkassoföretaget tar ut avgifter som i slutändan ska betalas av gäldenärerna, anses handla i egenskap av ”kreditförmedlare” i den mening som avses i artikel 3 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (1)?

2.

För det fall att fråga 1 besvaras jakande:

Är ett avtal om delbetalning som genom förmedling via ett inkassoföretag ingås mellan en gäldenär och dennes borgenär ett ”kostnadsfritt betalningsanstånd” i den mening som avses i artikel 2.2 j i direktiv 2008/48/EG, om gäldenären i ett sådant avtal enbart förpliktar sig att betala den utestående fordran jämte sådana räntor och avgifter som vederbörande på grund av sitt dröjsmål ändå skulle ha varit tvungen att betala på grund av en bestämmelse i lag, alltså även utan ett sådant avtal?


(1)  EUT L 133, s. 66.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/13


Överklagande ingett den 19 mars 2015 av Europeiska unionens domstol av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 13 februari 2015 i mål T-725/14, Aalberts Industries mot Europeiska unionen

(Mål C-132/15 P)

(2015/C 205/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Europeiska unionens domstol (ombud: A. V. Placco och E. Beysen)

Övriga parter i målet: Aalberts Industries NV, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

Upphäva det beslut som Europeiska unionens tribunal (tredje avdelningen) meddelade den 13 februari 2015 i mål T-725/14, Aalberts Industries mot Europeiska unionen, till den del tribunalen avslog de yrkanden som framställdes av Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) i två ansökningar i enlighet med artikel 114 i tribunalens rättegångsregler, och biföll en invändning om rättegångshinder som anförts av Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen),

bifalla yrkandena och således avgöra målet slutligt genom att avvisa Aalberts Industries NV:s skadeståndstalan till den del den riktar sig mot domstolen (i egenskap av representant för unionen),

förplikta Aalberts Industries NV att ersätta domstolens rättegångskostnader i första instans och i samband med överklagandet.

Grunder och huvudargument

Europeiska unionens tribunal avslog i beslut av den 13 februari 2015 domstolens ansökan enligt artikel 114 i tribunalens rättegångsregler i mål T-725/14, Aalberts Industries mot Europeiska unionen. I sin ansökan yrkade domstolen att Aalberts Industries NV:s talan skulle avvisas till den del den riktades mot domstolen som representant för Europeiska unionen. Talan riktades även mot kommissionen i samma egenskap. Genom talan ville sökanden göra gällande unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar för att få ersättning för den skada som sökanden påstod sig ha lidit till följd av att tribunalen inte inom skälig tid avgjorde mål T-385/06, Aalberts Industries m.fl. mot kommissionen. I det ovannämnda beslutet kom tribunalen, i motsats till vad domstolen hade gjort gällande och med godtagande av kommissionens ställningstagande, till slutsatsen att det ankom på domstolen och inte på kommissionen att försvara Europeiska unionen i målet.

Domstolen har nu överklagat målet till domstolen med stöd av artikel 56 i domstolens stadga och har yrkat att tribunalens beslut ska upphävas till den del domstolens yrkanden ogillades. Till stöd för överklagandet har domstolen först och främst anfört åsidosättande av reglerna om företrädande av unionen vid dess domstolar och för det andra åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

I den första grunden, som avser åsidosättande av reglerna om företrädande av unionen vid dess domstolar, har domstolen anfört att dessa regler måste härledas ur allmänna principer för utövande av domstolsuppgifter, i synnerhet principen om god rättskipning och principerna om rättsväsendets oberoende och opartiskhet, eftersom det inte finns några uttryckliga bestämmelser om företrädande av unionen vid dess domstolar i mål som väckts enligt artikel 268 FEUF för att göra gällande unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar.

Domstolens första grund sönderfaller i två delgrunder, närmare bestämt åsidosättande av villkoren för principen om god rättskipning och åsidosättande av villkoren för principerna om domstolens oberoende och opartiskhet.

I samband med den första delgrunden har EU-domstolen anfört att tribunalens slutsats att det ankommer på EU-domstolen att företräda unionen i det ovannämnda skadeståndsmålet, tydligt bygger på en rättspraxis som inleds med domen i de förenade målen Werhahn Hansamühle m.fl. mot rådet och kommissionen (63/72–69/72, EU:C:1973:121) (nedan kallad domen i målen Werhahn m.fl.). Den lösning som valdes i denna rättspraxis innebär följande: när gemenskapen (nu unionen) blir ansvarig på grund av en av dess institutioners handlande, ska gemenskapen företrädas vid domstolen av den eller de institutioner som anklagas för det skadeståndsgrundande handlandet. EU-domstolen har anfört att den lösningen inte kan tillämpas i det aktuella målet, eftersom den på grund av olika omständigheter leder till ett förhållande som står i motsats till intresset av en god rättskipning, vilket enligt de uttryckliga ordalagen i domen i målen Werhahn m.fl. är det bakomliggande syftet med den lösningen. EU-domstolen har härvid I förbigående åberopat åsidosättande av räckvidden av artikel 317 första stycket FEUF och artikel 53.1 i förordning nr 966/2012 (1). Enligt de bestämmelserna borde tribunalen ha tillämpat principen att sådant skadestånds om det som avses med talan i det aktuella målet ska belasta den del av budgeten som avser kommissionen.

I den första grundens andra del har EU-domstolen med stöd av Europadomstolens dom av den 10 juli 2008 i mål Mihalkov mot Bulgarien (ansökan nr 67719/01), hävdat att tribunalen inte iakttog kraven på domstolens oberoende och opartiskhet när den fann att EU-domstolen borde företräda unionen i samband med Aalberts Industries skadeståndstalan. I det aktuella målet inträffade nämligen det påstått skadeståndsgrundande handlandet i samband med en dömande sammansättnings dömande verksamhet. Den dömande sammansättning som skulle avgöra målet i) hör vidare till samma domstol (tribunalen) som den dömande sammansättning som klandras för det skadeståndsgrundande handlandet, och ii) utgör en del av svaranden i målet (EU-domstolen), till vilken dess domare har yrkesmässiga band. Detta strider mot de ovannämnda kraven, i synnerhet som en sådan ersättning som den som har begärts, såsom tribunalen slog fast borde belasta den del av budgeten som avser EU-domstolen.

I den andra grunden har domstolen gjort gällande att motiveringsskyldigheten åsidosattes i den överklagade domen, eftersom den inte innehåller någon särskild motbevisning avseende de argument beträffande räckvidden av ett antal domar från domstolen – bland annat domarna Groupe Gascogne/kommissionen (C-58/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack/kommissionen (C-40/12 P, EU:C:2013:768) och Kendrion/kommissionen (C-50/12 P, EU:C:2013:771) – som domstolen utvecklade vid tribunalen.


(1)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, s. 1).


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Tyskland) den 19 mars 2015 – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG mot Freistaat Sachsen

(Mål C-134/15)

(2015/C 205/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Sächsisches Oberverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG

Motpart: Freistaat Sachsen

Giltighetsfrågor

1)

Är artikel 5.4 b i förordning (EG) nr 543/2008 (1) förenlig med artikel 6.1 första stycket i fördraget om Europeiska unionen (FEU) jämförd med artiklarna 15.1 och 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

2)

Är artikel 5.4 b i förordning (EG) nr 543/2008 förenlig med artikel 40.2 andra stycket FEUF?


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 av den 16 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött (EUT L 157, s. 46).


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 26 mars 2015 – Provincia di Bari mot Edilizia Mastrodonato srl

(Mål C-147/15)

(2015/C 205/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Provincia di Bari

Motpart: Edilizia Mastrodonato srl

Tolkningsfråga

Ska artikel 10.2 i direktiv 2006/21/EG (1) tolkas så, att igenfyllning med avfall – om det sker med annat avfall än utvinningsavfall – alltid omfattas av bestämmelserna om avfall i direktiv 1999/31/EG (2), även när det inte är fråga om åtgärder för bortskaffande av avfall utan om återvinningsåtgärder?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG – Förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen (EUT L 102, s. 15).

(2)  Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EUT L 182, s. 1).


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) den 30 mars 2015 – Sociedade Portuguesa de Autores CRL mot Ministério Público

(Mål C-151/15)

(2015/C 205/22)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação de Coimbra

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Motpart: Ministério Público

Tolkningsfrågor

1)

Ska begreppet överföring av verk till allmänheten i artikel 3.1 i direktiv 2001/29/EG (1) tolkas så, att det omfattar uppspelning av radiosända verk i affärsinrättningar, som barer, caféer, restauranger eller andra liknande inrättningar, med hjälp av tv-apparater varvid uppspelningen förstärks genom högtalare och/eller förstärkare, och att en sådan uppspelning således, i detta sammanhang, utgör en ny användning av upphovsrättsligt skyddade verk?

2)

Har det någon betydelse för svaret på föregående fråga huruvida man använder sig av högtalare och/eller förstärkare, det vill säga andra tekniska hjälpmedel än tv-apparaten, för att förstärka ljudet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. EUT L 167, s. 10.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) den 30 mars 2015 – Cruz & Companhia Lda mot Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) och Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

(Mål C-152/15)

(2015/C 205/23)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação de Lisboa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Cruz & Companhia Lda

Motparter: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) och Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

Tolkningsfrågor

Får en bankgaranti som ställts för att erhålla ett exportbidragsförskott inte tas i anspråk när det upptäckts att ”övriga villkor” inte är uppfyllda först efter att kontroller genomförts efter att varorna i fråga faktiskt har exporterats och har tullbehandlats?

Eller får tvärtom en sådan garanti tas i anspråk trots att de ”övriga villkor”, som inte är uppfyllda, inte har kontrollerats förrän efter nämnda tullbehandling?


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Cassatie (Belgien) den 3 april 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot G4S Secure Solutions NV

(Mål C-157/15)

(2015/C 205/24)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Cassatie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Motpart: G4S Secure Solutions NV

Tolkningsfråga

Ska artikel 2.2 a i rådets direktiv 2000/78/EG (1) av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet tolkas så, att förbudet mot att i egenskap av muslim bära huvudduk på arbetsplatsen inte medför någon direkt diskriminering när arbetsgivarens regel som förbjuder att på arbetsplatsen bära yttre symboler för politiska, filosofiska och religiösa övertygelser gäller för samtliga arbetstagare?


(1)  EGT L 303, s. 16.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 3 april 2015 – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV mot Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

(Mål C-158/15)

(2015/C 205/25)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV

Motpart: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

Tolkningsfråga

1)

Omfattas omständigheter som de som är i fråga i det aktuella fallet, där kol lagras i ett kolupplag i vilket koldioxidutsläpp äger rum till följd av självupphettning, där kolupplagets centrum befinner sig ungefär 800 meter från kolkraftverket och där de båda fastigheterna skiljs från varandra genom en allmän väg och kolet transporteras från lagringsplatsen till kraftverket på ett transportband som löper över vägen, av begreppet ”anläggning” i den mening som avses i artikel 3 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (1) av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EGT L 275)?

2)

Avses med ”bränsle som har exporterats från anläggningen” i artikel 27.2 i Europeiska kommissionens förordning nr 601/2012 (2) av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181) omständigheter som de som är i fråga i det aktuella fallet där kol går förlorat genom förbränning till följd av självupphettning under lagringen i kolupplaget?


(1)  Sid. 32.

(2)  Sid. 30.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 7 april 2015 – GS Media BV mot Sanoma Media Netherlands BV m.fl.

(Mål C-160/15)

(2015/C 205/26)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: GS Media BV

Motparter: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Tolkningsfrågor

1.a

Rör det sig om en ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 (1) om någon annan än upphovsrättsinnehavaren med hjälp av en hyperlänk på en webbplats som vederbörande driver hänvisar till en allmänt tillgänglig webbplats som drivs av en tredje man, på vilken verket har gjorts tillgängligt utan rättsinnehavarens medgivande?

l.b

Har det för svaret på denna fråga betydelse huruvida verket inte tidigare på något annat sätt har överförts till allmänheten med rättsinnehavarens medgivande?

1.c

Har det betydelse huruvida den som tillhandahåller hyperlänken känner till eller borde känna till att rättsinnehavaren inte har lämnat sitt medgivande till att tillhandahålla verket på den i fråga 1.a nämnda webbplats som drivs av en tredje man och, i förekommande fall, den omständigheten att verket inte heller på annat sätt tidigare har överförts till allmänheten med rättsinnehavarens medgivande?

2.a

För det fall fråga 1.a ska besvaras nekande, rör det sig i så fall ändå om en överföring till allmänheten, eller kan det röra sig om en sådan överföring, om allmänheten visserligen kan hitta den webbplats som hyperlänken går till, och därmed verket, men inte utan svårigheter, så att tillhandahållandet av hyperlänken gör det betydligt lättare att hitta verket?

2.b

Har det för svaret på fråga 2.a betydelse huruvida den som tillhandahåller hyperlänken känner till eller borde känna till den omständigheten att den webbplats som hyperlänken går till inte är lätt att hitta för allmänheten?

3.

Finns det andra omständigheter som ska beaktas vid besvarandet av frågan huruvida det rör sig om en överföring till allmänheten om det med hjälp av en hyperlänk ges tillgång till ett verk som inte tidigare har överförts till allmänheten med rättsinnehavarens medgivande?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EUT L 167, s. 10).


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/19


Överklagande ingett den 9 april 2015 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 5 februari 2015 i mål T-473/12, Aer Lingus Ltd mot Europeiska kommissionen

(Mål C-164/15 P)

(2015/C 205/27)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche, B. Stromsky)

Övrig part i målet: Aer Lingus Ltd., Irland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 5 februari 2015 i mål T-473/12, Aer Lingus mot kommissionen i den mån tribunalen ogiltigförklarade kommissionens beslut 2013/199/EU av den 25 juli 2012 om stödärende SA.29064 (11/C, f.d. 11/NN) – Differentierade avgifter för luftfartsskatt som Irland har genomfört (1), såtillvida det i beslutet förordnas om att stöd ska återkrävas från stödmottagarna med ett belopp som fastställts till 8 euro per passagerare i skäl 70 i beslutet, och

ogilla talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2013/199/EU av den 25 juli 2012 om stödärende SA.29064 (11/C, f.d. 11/NN) – Differentierade avgifter för luftfartsskatt som Irland har genomfört,

förplikta sökanden i första instans att ersätta rättegångskostnaderna,

eller i andra hand

återförvisa målet till tribunalen för avgörande,

förordna om att beslut om rättegångskostnader i första instans och i målet om överklagande ska anstå.

Grunder och huvudargument

Klaganden anför en enda grund till stöd för sitt överklagande.

Klaganden hävdar att tribunalen åsidosatte artikel 108.3 FEUF och artikel 14 i förordning nr 659/1999 (2) genom att skapa ett nytt ekonomiskt test som ska tillämpas när de belopp som ska återkrävas från mottagarna av en stödåtgärd som består i en skattebestämmelse i vilken det föreskrivs en lägre skattesats i förhållande till den normala skattesatsen, ska fastställas.


(1)  EUT L 119, s. 30.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, EGT L 83, s. 1.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/20


Överklagande ingett den 9 april 2015 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 5 februari 2015 i mål T-500/12, Ryanair Ltd. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-165/15 P)

(2015/C 205/28)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche och B. Stromsky)

Övriga parter i målet: Ryanair Ltd., Irland, Aer Lingus Ltd.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom (nionde avdelningen) av den 5 februari 2015 i mål T-500/12, Ryanair/kommissionen, i den del den innebar ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2013/199/EU av den 25 juli 2012 om stödärende SA.29064 (11/C, f.d. 11/NN) – Differentierade avgifter för luftfartsskatt som Irland har genomfört (1), i den del det däri förordnas att stödet ska återkrävas från stödmottagarna med ett belopp som i skäl 70 i beslutet fastställts till 8 euro per passagerare,

ogilla talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2013/199/EU av den 25 juli 2012 om stödärende SA.29064 (11/C, f.d. 11/NN) – Differentierade avgifter för luftfartsskatt som Irland har genomfört, och

förplikta sökanden i första instans att ersätta rättegångskostnaderna,

alternativt

återförvisa domen till tribunalen för ny prövning, och

meddela beslut senare om rättegångskostnaderna i första instans och överklagandet.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klaganden anfört följande:

Klaganden gör gällande att tribunalen åsidosatt artikel 108.3 FEUF och artikel 14 i förordning nr 659/1999 (2) genom att skapa ett nytt ekonomiskt test för att fastställa de belopp som ska återbetalas från mottagare av statligt stöd, som består av en skattebestämmelse som föreskriver en lägre sats än den vanliga skattesatsen.


(1)  EUT L 119, s. 30.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1).


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lettland) den 13 april 2015 – brottmål mot Aleksandrs Ranks och Jurijs Vasiļevičs

(Mål C-166/15)

(2015/C 205/29)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Parter i målet vid den nationella domstolen

Tilltalade: Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

Övriga parter i målet: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra, Microsoft Corporation

Tolkningsfrågor

1)

Får en person som har förvärvat ett ”begagnat” datorprogram med licens på en skiva som inte är original, enligt artiklarna 5.1 och 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24 (1), åberopa konsumtion av rätten att sprida ett exemplar (en kopia) av detta datorprogram, vars första köpare förvärvat det av rättsinnehavaren med originalskivan, men där skivan har skadats, och om den första köparen har raderat sitt exemplar (sin kopia) eller inte längre använder det?

2)

För det fall den första frågan ska besvaras jakande, ska då en person som kan åberopa konsumtion av rätten att sprida ett exemplar (en kopia) av datorprogrammet ha rätt att sälja detta datorprogram vidare på en skiva som inte är original till tredje man, i den mening som avses i artiklarna 4.2 och 5.2 i direktiv 2009/24?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 5.5.2009, s. 16).


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Sverige) den 21 april 2015 – Borealis AB m.fl. mot Naturvårdsverket

(Mål C-180/15)

(2015/C 205/30)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Svarande: Naturvårdsverket

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Är det vid beräkning av den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för industrisektorn förenligt med artikel 10a.1 och 10a.4 i handelsdirektivet (1) att hänföra samtliga utsläpp vid förbränning av restgaser för elproduktion till auktionspotten och inte till Industritaket, trots att utsläppen från restgaserna är berättigad till gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel l0a.l i handelsdirektivet?

2)

Är det vid beräkning av den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för industrisektorn förenligt med artikel 10a.l och 10a.4 i handelsdirektivet att vid produktion av värme i kraftvärmeanläggningar för vidare leverans till ETS- anläggningar hänföra samtliga uppkomna utsläpp till auktionspotten och inte till Industritaket, trots att utsläppen vid produktion av värmen är berättigad till gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a.4 i handelsdirektivet?

3)

Om svaret på någon av frågorna 1-2 är nej, är i så fall beräkningen av industrins andel (34,78 procent) av de totala utsläppen under referensperioden korrekt?

4)

Är kommissionens beslut 2013/448/EU (2) ogiltigt och i strid med artikel 10a.5 tredje stycket i handelsdirektivet eftersom kommissionens beräkning av Industritaket medför att en sektorsövergripande korrigeringsfaktor oundvikligen måste tillämpas istället för ”vid behov”?

5)

Har produktriktmärket för råjärn fastställts i enlighet med artikel 10a.2 i handelsdirektivet mot bakgrund av att utgångspunkten vid fastställandet av principerna for hur förhandsriktmärkena ska sättas ska vara genomsnittsprestandan för de 10 procent mest effektiva anläggningarna inom den relevanta sektorn?

6)

Är det vid tilldelning av gratis utsläppsrätter för leverans av värme till privata hushåll förenligt med artikel 10a.4 i handelsdirektivet att inte ge tilldelning av fria utsläppsrätter för värme som exporterats till privata hushåll?

7)

Är det vid ansökan om tilldelning av gratis utsläppsrätter förenligt med bilaga IV till kommissionens beslut 2011/278/EU (3) att, såsom Naturvårdsverket förfarit, inte ange samtliga växthusgasutsläpp i samband med produktion av värme som exporteras till privata hushåll?

8)

Är det vid tilldelning av gratis utsläppsrätter för leverans av värme till privata hushåll förenligt med artikel 10a.l och 10a.4 i handelsdirektivet samt artikel 10.3 i kommissionens beslut 2011/278/EU att inte ge tilldelning av extra gratis utsläppsrätter för det fossila utsläpp som överskrider den tilldelning som ges för värmen som levereras till privata hushåll?

9)

Är det vid ansökan om tilldelning av gratis utsläppsrätter förenligt med bilaga IV till kommissionens beslut 2011/278/EU att, såsom Naturvårdsverket förfarit, justera siffrorna i ansökan så att växthusgasutsläpp hänförliga till förbränning av restgaser likställs med förbränning av naturgas?

10)

Innebär artikel 10.8 i kommissionens beslut 2011/278/EU att en verksamhetsutövare inte kan få tilldelning av gratis utsläppsrätter för konsumtion av värme i en delanläggning med värmeriktmärke producerad i en annan delanläggning med bränsleriktmärke?

11)

Om svaret på fråga 10 är ja, står artikel 10.8 i kommissionens beslut 2011/278/EU i strid med artikel 10a. 1 i handelsdirektivet?

12)

Är det vid tilldelning av gratis utsläppsrätter för konsumtion av värme förenligt med handelsdirektivet och vägledningsdokument nr 2 och 6 att i den bedömningen beakta från vilken värmekälla som den konsumerade värmen härrör?

13)

Är kommissonens beslut 2013/448/EU ogiltigt och i strid med artikel 290 FEUF, artikel 10a.1 och 10a.5 i handelsdirektivet mot bakgrund av att det ändrar beräkningsmetoden i artikel 10a.5 andra stycket a) och b) i handelsdirektivet genom att från beräkningsunderlaget utesluta utsläpp som uppstår i samband med förbränning av restgaser och produktion av kraftvärme trots att gratis tilldelning av utsläppsrätter beviljas för detta i enlighet med artikel 10a.1 och 10a.4 i handelsdirektivet och kommissonens beslut 2011/278/EU?

14)

Ska mätbar värme i form av ånga från en ETS-anläggning som levereras till ett ångnät med flera ångförbrukare, varav minst en är en icke ETS-anläggning, anses utgöra en delanläggning med värmeriktmärke enligt artikel 3 c) i kommissonens beslut 2011/278/EU?

15)

Har det för svaret på fråga 14 någon betydelse

a)

om ångnätet ägs av den största ångförbrukaren inom nätet och denna förbrukare är en ETS-anläggning,

b)

vilken andel av de totala värmeleveranserna till ångnätet som förbrukas av den störste förbrukaren,

c)

hur många leverantörer respektive förbrukare av ånga det finns inom ångnätet,

d)

om det föreligger osäkerhet i fråga om vem som har producerat den mätbara värme som respektive ångförbrukare tillgodogör sig, samt

e)

om fördelningen av ångförbrukningen inom nätet kan komma att förändras så att flera ångförbrukare som är icke ETS-anläggningar tillkommer eller befintliga icke ETS-anläggningars förbrukning ökar?

16)

Om svaret på fråga 14 är beroende av omständigheter i det enskilda fallet, vilka omständigheter ska då tillmätas betydelse?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32).

(2)  Kommissionens beslut av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 240, s. 27).

(3)  Kommissionens beslut av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, s. 1).


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstaka tiesa (Lettland) den 22 april 2015 – Aleksei Petruhhin

(Mål C-182/15)

(2015/C 205/31)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Aleksei Petruhhin

Motpart: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūr

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 18 första stycket och 21.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att när det är fråga om att utlämna en person som är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater till en stat som inte är medlem av Europeiska unionen, med stöd av ett avtal om utlämning som ingåtts mellan en medlemsstat och ett tredjeland, den personen ska garanteras samma skyddsnivå som en person som är medborgare i den berörda medlemsstaten?

2)

Ska den rättskipande instansen i den medlemsstat till vilken framställningen om utlämning har gjorts, under sådana omständigheter, tillämpa de villkor för utlämning som har uppställts av den EU-medlemsstat i vilken den berörda personen är medborgare, eller de som har uppställts av den EU-medlemsstat där han eller hon har hemvist?

3)

För det fall utlämning ska genomföras utan beaktande av den särskilda skyddsnivå som har uppställts för medborgarna i den stat till vilken framställningen om utlämning har gjorts, är då den medlemsstat till vilken framställningen om utlämning har gjorts tvungen att förvissa sig om att de garantier som stadfästs i artikel 19 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna iakttas, det vill säga att ingen får utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling? Räcker det därvid att kontrollera att den stat som begär utlämning är part i tortyrkonventionen eller måste en kontroll ske av den faktiska situationen med beaktande av Europarådets analys av situationen i landet?


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/24


Överklagande ingett den 27 april 2015 av Tarif Akhras av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 februari 2015 i mål T-579/11, Tarif Akhras mot Europeiska unionens råd

(Mål C-193/15 P)

(2015/C 205/32)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Tarif Akhras (ombud: S. Millar och S. Ashley, Solicitors, D. Wyatt, QC, och R. Blakeley, Barrister)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

delvis upphäva den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 februari 2015 i mål T-579/11, Tarif Akhras mot Europeiska unionens råd,

ogiltigförklara de rättsakter som angripits i mål T-579/11, vilka är daterade den 23 mars 2012 och senare, i den mån de avser klaganden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna vid domstolen och tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har klaganden anfört två grunder.

För det första gjorde sig tribunalen skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att det var berättigat av rådet att presumera att klaganden drog fördel av och/eller stödde regimen och tribunalen underlät att tillämpa det riktiga kriteriet och därmed att pröva huruvida de styrkta omständigheterna utgjorde indikationer som var tillräckligt specifika, precisa och konsekventa för att styrka att klaganden drog fördel av och/eller stödde regimen.

För det andra gjorde sig tribunalen skyldig till felaktig rättstillämpning bestående i att den missuppfattade bevisningen vad gäller frågan huruvida klaganden drog fördel av och/eller stödde regimen. Denna bevisning skulle, om den inte hade missuppfattats, ha styrkt att klaganden inte stödde regimen eller drog fördel av den.

Om tribunalen inte hade tillämpat presumtionen och/eller hade tillämpat det riktiga kriteriet och/eller inte hade missuppfattat bevisningen skulle den ha ogiltigförklarat de rättsakter som angripits i mål T-579/11, vilka är daterade den 23 mars 2012 eller senare.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/25


Talan väckt den 29 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-200/15)

(2015/C 205/33)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Wasmeier och P. Guerra e Andrade)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 110 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, genom att vid fastställandet av det beskattningsbara värdet av begagnade fordon från en annan medlemsstat, vilka förs in i Portugal, tillämpa ett system för beräkning av fordonens värdeminskning som inte beaktar fordonens verkliga värde och som, i synnerhet, inte beaktar den värdeminskning som inträffar innan fordonen blivit ett år gamla eller någon som helst ytterligare värdeminskning vad gäller fordon som är mer än fem år gamla, och

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att bestämmelserna i artikel 11 i den portugisiska lagen om skatt på fordon diskriminerar motorfordon som förs in i Portugal, det vill säga begagnade fordon med ordinarie registreringsskyltar från en annan medlemsstat vilka släpps för konsumtion i Portugal. Till skillnad från vad som gäller för begagnade bilar som ursprungligen släppts för konsumtion i Portugal måste för fordon som förs in från andra medlemsstater betalas skattebelopp som inte på ett adekvat sätt återspeglar fordonens värdeminskning. Skattebeloppet sätts i synnerhet ned enbart för fordon som har använts i ett år eller mer. Nedsättningen kan inte överstiga 52 procent för fordon som använts i fem år eller mer.


Tribunalen

22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/26


Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån – Orly International (SPARITUAL)

(Mål T-131/12) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPARITUAL - De äldre Beneluxordmärkena SPA och LES THERMES DE SPA samt det äldre Beneluxfigurmärket SPA - Relativt registreringshinder - Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 205/34)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgien) (ombud: advokaterna L. De Brouwer, E. Cornu och É. De Gryse)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo och A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Orly International, Inc. (Van Nuys, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokaterna P. Kremer och J. Rotsch)

Saken

Talan mot det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade den 9 januari 2012 (ärende R 2396/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV och Orly International, Inc.

Domslut

1)

Det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 9 januari 2012 (ärende R 2396/2010-1) ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringsbyrån och Orly International, Inc. ska bära sina respektive rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.


(1)  EUT C 165, 9.6.2012.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/26


Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Skype mot harmoniseringsbyrån – Sky et Sky IP International (skype)

(Mål T-432/12) (1)

((Gemenskapsvarumärken - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket skype - Det äldre gemenskapsordmärket SKY - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 205/35)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Skype Ultd (Dublin, Irland) (ombud: inledningsvis I. Fowler, solicitor, advokaten J. Schmitt och J. Mellor, QC, därefter A. Carboni och M. Browne, solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sky plc, anciennement British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Förenade kungariket); et Sky IP International Ltd (Isleworth) (ombud: D. Rose och V. Baxter, solicitors, därefter D. Rose, R. Guthrie, solicitors, T. Moody-Stuart, barrister och J. Curry, solicitor)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades den 26 juli 2012 av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån (ärende R 1561/2010-4) i ett invändningsförfarande mellan British Sky Broadcasting Group plc och Sky IP International Ltd, å ena sidan, Skype Ultd, å den andra sidan.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Skype Ultd ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de kostnader som orsakats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Sky plc och Sky IP International Ltd.


(1)  EUT C 355, 17.11.2012.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/27


Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Skype mot harmoniseringsbyrån – Sky och Sky IP International (SKYPE)

(Mål T-183/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SKYPE - Det äldre gemenskapsordmärket SKY - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 205/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Skype Ultd (Dublin, Irland) (ombud: inledningsvis I. Fowler, solicitor, advokaten J. Schmitt och J. Mellor, QC, därefter A. Carboni och M. Browne, solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock och N. Bambara)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sky plc, tidigare British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Förenade kungariket), och Sky IP International Ltd (Isleworth) (ombud: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, och T. Moody-Stuart, barrister, därefter R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart och J. Curry, solicitor)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 30 januari 2013 (ärende R 2398/2010-4) om ett invändningsförfarande mellan, å ena sidan, British Sky Broadcasting Group plc och Sky IP International Ltd, och, å andra sidan, Skype Ultd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Skype Ultd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), för Sky plc och för Sky IP International Ltd.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/28


Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Skype mot harmoniseringsbyrån – Sky och Sky IP International (SKYPE)

(Mål T-184/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SKYPE - Det äldre gemenskapsordmärket SKY - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 205/37)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Skype Ultd (Dublin, Irland) (ombud: inledningsvis I. Fowler, solicitor, advokaten J. Schmitt och J. Mellor, QC, därefter A. Carboni och M. Browne, solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock och N. Bambara)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sky plc, tidigare British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Förenade kungariket), och Sky IP International Ltd (Isleworth) (ombud: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, och T. Moody-Stuart, barrister, därefter R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart och J. Curry, solicitor)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 30 januari 2013 (ärende R 121/2011-4) om ett invändningsförfarande mellan, å ena sidan, British Sky Broadcasting Group plc och Sky IP International Ltd, och, å andra sidan, Skype Ultd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Skype Ultd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), för Sky plc och för Sky IP International Ltd.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/29


Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Petropars Iran m.fl. mot rådet

(Mål T-433/13) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Motiveringsskyldighet - Oriktig bedömning - Invändning om rättsstridighet - Rätten att bedriva ekonomisk verksamhet - Rätten till egendom - Skydd för folkhälsan, säkerheten och miljön - Försiktighetsprincipen - Proportionalitet - Rätten till försvar))

(2015/C 205/38)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Petropars Iran Co. (Kish Island, Iran), Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island), Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teheran, Iran), Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teheran) (ombud: S. Zaiwalla, P. Reddy och Z. Burbeza, solicitors, R. Blakeley och G. Beck, barristers, och M. Brindle, QC)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: V. Piessevaux och M. Bishop)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av rådets beslut 2013/270/Gusp av den 6 juni 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 156, s. 10) och rådets genomförandeförordning (EU) nr 522/2013 av den 6 juni 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 156, s. 3), dels om fastställande av att artikel 20.1 c i rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, s. 39) och artikel 23.2 d i rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1) inte är tillämpliga.

Domslut

1)

Följande rättsakter ogiltigförklaras vad rör Petropars Aria Kish Operation and Management Co. och Petropars Resources Engineering Kish Co.:

Rådets beslut 2013/270/Gusp av den 6 juni 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran.

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 522/2013 av den 6 juni 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran.

2)

Rättsverkningarna av beslut 2013/270 och förordning nr 522/2013 ska bestå gentemot Petropars Aria Kish Operation and Management Co. och Petropars Resources Engineering Kish Co. till dess att fristen för att överklaga enligt artikel 56 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol har löpt ut eller, om ett överklagande inges inom fristen, till dess att överklagandet har ogillats.

3)

Talan ogillas i övrigt.

4)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/30


Tribunalens dom av den 7 maj 2015 – Cosmowell mot harmoniseringsbyrån – Haw Par (GELENKGOLD)

(Mål T-599/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GELENKGOLD - Äldre gemenskapsfigurmärke som återger en tiger - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Förändring av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga - Känneteckenslikhet i fonetiskt hänseende - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 205/39)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Österrike) (ombud: advokaten J. Sachs)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Haw Par Corp. Ltd (Singpore, Singapore) (ombud: advokaterna C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann och C. Gehweiler)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 5 september 2013 (ärende R 2013/2012-4), om ett invändningsförfarande mellan Haw Par Corp. Ltd och Cosmowell GmbH.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), den 5 september 2013 (ärende R 2013/2012-4) ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av Cosmowell GmbH:s kostnader för såväl förfarandet vid tribunalen som förfarandet vid överklagandenämnden.

4)

Haw Par Corp. Ltd ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av Cosmowells kostnader för såväl förfarandet vid tribunalen som förfarandet vid överklagandenämnden.


(1)  EUT C 39, 8.2.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/30


Tribunalens dom av den 5 maj 2015 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – Horno del Espinar (Castello)

(Mål T-715/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Castello - Äldre nationella figurmärket Castelló - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Rätten att yttra sig - Artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009))

(2015/C 205/40)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Lidl Stiftung (Neckarsulm, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Wolter, M. Kefferpütz och A. Marx)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Horno del Espinar (El Espinar, Spanien)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 oktober 2013 (ärende R 2338/2012-2) om ett invändningsförfarande mellan Horno del Espinar, SL och Lidl Stiftung & Co. KG.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 1 oktober 2013 (ärende R 2338/2012-2) om ett invändningsförfarande mellan Horno del Espinar, SL och Lidl Stiftung & Co. KG. ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringsbyrån ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 78, 15.3.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/31


Tribunalens beslut av den 23 april 2015 – Chatzianagnostou mot rådet m.fl.

(Mål T-383/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Nationell expert som har utstationerats till Eulex Kosovo - Beslut av en uppdragschef om disciplinåtgärder))

(2015/C 205/41)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grekland) (ombud: advokaten C. Makris)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: S. Kyriakopoulou, A. Vitro och M. Bauer), Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall, A.-C. Simon och M. Konstantinidis) och Eulex Kosovo (Pristina, Kosovo) (ombud: B. Borchardt, biträdd av advokaten D. Fouquet)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten av den 10 maj 2013 i disciplinärendena nr 02/2013 och 06/2013, vilka undertecknats av uppdragschefen för Eulex Kosovo.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Antonios Chatzianagnostou ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Eulex Kosovo.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/32


Tribunalens beslut av den 14 april 2015 – SolarWorld och Solsonica mot kommissionen

(Mål T-393/13) (1)

((Dumpning - Import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina - Preliminär antidumpningstull))

(2015/C 205/42)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: SolarWorld AG (Bonn, Tyskland) och Solsonica SpA (Cittaducale, Italien) (ombud: L. Ruessmann, advokat och J. Beck, solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland och T. Maxian Rusche)

Saken

Talan för det första om ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 513/2013 av den 4 juni 2013 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och om ändring av förordning (EU) nr 182/2013 om registrering av dessa importer med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EGT L 152, s. 5), i den mån de preliminära tullsatserna under perioden 6 juni–5 augusti 2013 hade fastställts till en nivå som varken undanröjde dumpning eller skada. Talan för det andra om att tullmyndigheterna i medlemsstaterna ska åläggas att tillämpa de hela antidumpningstullsatserna från och med den 6 juni 2013 och för det tredje om utomobligatoriskt skadeståndsansvar mot kommissionen för den skada som sökandena har vållats på grund av tillämpningen – under perioden 6 juni–5 augusti 2013 – av de preliminära antidumpningstullar som införts genom förordning nr 513/2013.

Avgörande

1)

Det är uppenbart att SolarWorld AG:s och Solsonica SpA:s andra yrkande om att tullmyndigheterna i medlemsstaterna från och med den 6 juni 2013 ska tillämpa antidumpningstullsatserna i artikel 1.2 ii i kommissionens förordning (EU) nr 513/2013 av den 4 juni 2013 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och om ändring av förordning (EU) nr 182/2013 om registrering av dessa importer med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina, inte kan prövas i sak.

2)

Det finns inte längre anledning att döma i saken såvitt avser talan om ogiltigförklaring av förordning nr 513/2013 och skadeståndstalan.

3)

SolarWorld och Solsonica ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av Europeiska kommissionens rättegångskostnader. Europeiska kommissionen ska bära sina övriga rättegångskostnader.


(1)  EUT C 274, 21.9.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/32


Tribunalens beslut av den 28 april 2015 – Dyckerhoff Polska mot kommissionen

(Mål T-284/14) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Tidsfrist för väckande av talan - För sent inkommen ansökan - Avsaknad av force majeure eller oförutsebara omständigheter - Uppenbart att talan ska avvisas))

(2015/C 205/43)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Dyckerhoff Polska sp. z o.o (Nowiny, Polen) (ombud: advokaten K. Kowalczyk)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: E. White och K. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2013/448/EU av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 240, s. 27).

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan upptas till sakprövning.

2)

Det saknas anledning att pröva Europeiska unionens råds och Europaparlamentets interventionsansökningar.

3)

Dyckerhoff Polska sp. z o.o. ska bära rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 245, 28.7.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/33


Tribunalens beslut av den 27 april 2015 – Vierling mot harmoniseringsbyrån – IP Leanware (BRAINCUBE)

(Mål T-581/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändning - Återkallande av invändning - Anledning saknas att döma i saken))

(2015/C 205/44)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Yvonne Vierling (Köln, Tyskland) (ombud: advokaterna G. Hasselblatt och D. Kipping)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: I. Harrington)

Motpart vid överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån: IP Leanware (Issoire, Frankrike)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 30 april 2014 (ärende R 1486/2013-2) angående ett invändningsförfarande mellan Yvonne Vierling och IP Leanware.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken

2)

Yvonne Vierling ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 351, 6.10.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/34


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 24 april 2015 – CRM mot kommissionen

(Mål T-43/15 R)

((Interimistiskt förfarande - Registrering som en skyddad geografisk beteckning - ”piadina romagnola/piada romagnola” - Ansökan om uppskov med verkställighet - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte))

(2015/C 205/45)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: CRM Srl (Modena, Italien) (ombud: advokaterna G. Forte, C. Marinuzzi och A. Franchi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och J. Guillem Carrau)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1174/2014 av den 24 oktober 2014 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Piadina Romagnola/Piada Romagnola [SGB]) (EUT L 316, s. 3).

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/34


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 24 april 2015 – Hydrex mot kommissionen

(Mål T-45/15 R)

((Interimistiskt förfarande - Avtal om subvention i fråga om ett finansiellt instrument för miljön - Begäran om återkrav - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Fornkraven har inte iakttagits - Avvisning))

(2015/C 205/46)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Hydrex NV (Antwerpen, Belgien) (ombud: advokaten P. Van Eysendeyk)

Svarande: Kommissionen (ombud: S. Lejeune och G. Wils)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut C (2015) 103 slutlig av den 12 januari 2015 rörande begäran om återkrav nr 3241405101 att erläggas av sökanden med ett belopp på 5 40  721,10 euro.

Avgörande

1)

Ansökan om uppskov med verkställigheten avvisas.

2)

Beslut om rättegångskostnaderna meddelas senare.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/35


Talan väckt den 8 april 2015 – EFB mot kommissionen

(Mål T-174/15)

(2015/C 205/47)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: European Federation of Biotechnology (EFB) (Liège, Belgien) (ombud: advokaterna M. Troncoso Ferrer och S. Moya Izquierdo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ta upp talan till sakprövning och bifalla talan,

förplikta Europeiska kommissionen att till sökanden utge 36  457,79 euro, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I enlighet med sina yrkanden begär sökanden att tribunalen ska fastställa att Europeiska kommissionen har åsidosatt sina avtalsförpliktelser enligt avtalet av den 24 januari 2007 rörande projektet European Federation of Biotechnology Latin American Action on Functional Foods, med beteckningen CT-2006-043158 (avtalet) och yrkar betalning av det slutligt fastställda beloppet på 36  457,79 euro.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: En uppenbart oriktig bedömning med avseende på flera stödberättigande kostnader, vilket utgör en felaktig värdering av bevis i strid med artikel 1315 i den belgiska civillagen (code civil).

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artiklarna II.20 och II.6 i de allmänna villkoren i avtalet.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 1134 i den belgiska civillagen och principen om verkställande av avtal i god tro.

4.

Fjärde grunden: Brist på motivering från den Europeiska kommissionen gällande avslaget att ersätta vissa kostnader.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av skyddet för berättigade förväntningar.

6.

Sjätte grunden: Brist på klarhet gällande tillämpliga regler för det sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP6).


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/35


Talan väckt den 10 april 2015 – SLE Schuh mot harmoniseringsbyrån – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

(Mål T-191/15)

(2015/C 205/48)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: SLE Schuh GmbH (Graz, Österrike) (ombud: advokaten A. Stolitzka)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi (Istanbul, Turkiet)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”VIOS” – Registreringsansökan nr 11 283 546

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 22/01/2015 i ärende R 623/2014-5

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla talan och ändra det angripna beslutet såtillvida att ansökan om registrering av varumärket ”VIOS” bifalls även för

klass 18: varor av läder och läderimitationer, i den mån de inte omfattas av någon annan klass; Koffertar och resväskor; Parasoller,

klass 25: kläder, huvudbonader,

i andra hand bifalla talan och ogiltigförklara det angripna beslutet,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b förordning nr 207/2009.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/36


Talan väckt den 24 april 2015 – Aguirre y Compañía mot harmoniseringsbyrån – Puma (Sportsko)

(Mål T-205/15)

(2015/C 205/49)

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Aguirre y Compañía, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna M. Pomares Caballero och A. Pomares Caballero)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Puma SE (Herzogenaurach, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av den omstridda formgivningen: Sökanden

Omstridd formgivning: Gemenskapsformgivning som avser en sportsko – gemenskapsformgivning nr 1050520-0001

Angripet beslut: Beslut meddelat av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 20 januari 2015 i ärende R 696/2013-3

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ändra det angripna beslutet och fastställa att, till skillnad från vad överklagandenämnden har slagit fast, den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002 inte föreligger i förevarande fall,

alternativt, ogiltigförklara det angripna beslutet, och

under alla omständigheter förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter genom förekomsten av motstridiga uppgifter som innebär att det angripna beslutet inte motiverats i tillräcklig grad.

Åsidosättande av artikel 25.1 e i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artikel 63 i förordning nr 6/2002.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/37


Talan väckt den 23 april 2015 – Gmina Kosakowo mot kommissionen

(Mål T-209/15)

(2015/C 205/50)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Gmina Kosakowo (Kosakowo, Polen) (ombud: M. Leśny)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 2.1 och 2. 2 i Europeiska kommissionens beslut av den 26 februari 2015 angående åtgärd SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN och ex 2012/N),

ogiltigförklara artikel 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4 i Europeiska kommissionens beslut av den 26 februari 2015 angående åtgärd SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN och ex 2012/N),

ogiltigförklara artikel 4.1 och 4.2 i Europeiska kommissionens beslut av den 26 februari 2015 angående åtgärd SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN och ex 2012/N),

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet sökandens ombudskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Den första grunden:

Felaktigt fastställande av de faktiska omständigheterna till stöd för det angripna beslutet.

2.

Den andra grunden:

Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF på grund av att kommissionen felaktigt konstaterade att kommunen hade beviljat ett statligt stöd i strid med denna bestämmelse, trots att detta organs tecknande av andelar i bolaget Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. utgjorde betalning för ett avtal om markhyra. Kommissionen gjorde en felaktig tillämpning av kriteriet om en privat investerare och konstaterade felaktigt att beviljandet av ett statligt stöd till bolaget Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. utgjorde ett snedvridande av eller riskerade att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna.

3.

Den tredje grunden:

Åsidosättande av artikel 107.3 a och c FEUF genom att Europeiska kommissionen ansåg att genomförandet av investeringen inte var motiverad med hänsyn till överväganden om den regionala utvecklingen och att den inte var proportionell i förhållande till de handikapp som den avser att avhjälpa, samt dessutom genom konstaterandet att det stöd som beviljats PL GK är oförenligt med villkoren för en väl fungerande inre marknad.

4.

Den fjärde grunden:

Åsidosättande av artikel 108.2 första stycket FEUF med hänsyn till att Europeiska kommissionen missbrukade sin befogenhet genom att den inte identifierade och på ett felaktigt sätt kvalificerade sökandens verksamhet, genom att åtgärden felaktigt kvalificerats som statligt stöd i avsaknad av en sådan bedömning som lagligen krävs med tillämpning av det som kallas kriteriet om en privat investerare i samband med prövningen av byggnadsprojektet på flygplatsen Gdynia – Kosakowo, samt med hänsyn till den felaktiga och ofullständiga bedömningen av marknaden för regionala och lokala flygplatser i Polen.

5.

Den femte grunden:

Åsidosättande av förfarandebestämmelserna. Åsidosättande av Artikel 107.1 FEUF i förening med artikel 5.1 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 FEUF (EGT L 83, 27 mars 1999, s. 1), genom att Europeiska kommissionen tillämpade kriteriet om en privat investerare felaktigt. Åsidosättande av artikel 296 andra stycket FEUF genom en bristfällig motivering. Åsidosättande av principen om god förvaltningssed, principen om likhet inför lagen och rättssäkerhetsprincipen.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/38


Överklagande ingett den 27 april 2015 av Claudio Necci av det beslut som personaldomstolen meddelade den 25 mars 2015 i mål F-5/15, Necci mot kommissionen

(Mål T-211/15 P)

(2015/C 205/51)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Claudio Necci (Auderghem, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva det beslut som Europeiska unionens personaldomstol meddelade den 25 mars 2015 i mål F-5/15, Necci mot kommissionen, och

återförvisa målet till Europeiska unionens personaldomstol.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av rätten till ett effektivt domstolsskydd. Personaldomstolen avvisade den ogiltighetstalan som sökanden ingett med hänvisning till att den inte kunde tas upp till prövning, vilket personaldomstolen felaktigt ansåg vara uppenbart.

2.

Andra grunden: Felaktig rättstillämpning av personaldomstolen genom att den fastslog att fristen för att lämna ett klagomål i den mening som avses i artikel 90 i tjänsteföreskrifterna börjar löpa vid mottagandet av förslaget avseende tillgodoräknande av tjänsteår och inte från den dag då detta godtas av tjänstemannen.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/39


Talan väckt den 24 april 2015 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – toom Baumarkt (Super-Samstag)

(Mål T-213/15)

(2015/C 205/52)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Wolter och A. Berger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: toom Baumarkt GmbH (Köln, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av det omtvistade varumärket: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”Super-Samstag” – Gemenskapsvarumärke nr 10 304 178

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Ogiltighetsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 16 februari 2015 i ärende R 657/2014-5

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna vid invändningsenheten och överklagandenämnden.

Grunder

Åsidosättande av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 jämförd med regel 37 b i och iv i förordning nr 2868/95.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/40


Talan väckt den 23 april 2015 – Novartis mot harmoniseringsbyrån – Meda (Zymara)

(Mål T-214/15)

(2015/C 205/53)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Novartis AG (Basel, Schweiz) (ombud: M. Douglas, lawyer)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Meda AB (Solna, Sverige)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”Zymara” – Registreringsansökan nr 9 982 745

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av harmoniseringsbyråns femte överklagandenämnd den 6 februari 2015 i ärende R 550/2014-5

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Överklagandenämnden har feltolkat de varor som är ”farmaceutiska preparat, nämligen preparat för behandling av cancer”.

Överklagandenämnden har felaktigt grundat sitt beslut på stavningsregler som inte finns.

Överklagandenämnden har underlåtit att beakta argument som anförts beträffande jämförelse av kännetecknen och därför felaktigt hävdat att kännetecknen i fonetiskt hänseende bara liknar varandra i låg utsträckning.

Överklagandenämnden har vid den visuella jämförelsen lagt för stor vikt vid ordens inledande del.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/40


Talan väckt den 30 april 2015 – Fiesta Hotels & Resorts mot harmoniseringsbyrån – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Mål T-217/15)

(2015/C 205/54)

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanien) (ombud: advokaten J. Devaureix)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av det omtvistade varumärket: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementen ”PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” – Gemenskapsvarumärke nr 10 524 213

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Ogiltighetsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 23 februari 2015 i ärende R 2391/2013-2

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund(er)

Åsidosättande av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/41


Talan väckt den 6 maj 2015 – Cofely Solelec m.fl. mot parlamentet

(Mål T-224/15)

(2015/C 205/55)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxemburg) och Cofely Fabricom (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Marx)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslut nr 103299 som generaldirektoratet för infrastruktur och logistik vid Europaparlamentet meddelade den 27 april 2015 genom vilket sökandenas anbud för del 75 ”elektricitet – kraft” som inlämnats den 29 september 2014 inom ramen för anbudsinfordran med referens INLO-D-UPTIL-T-14-AO4 avseende projektet för att bygga ut och modernisera Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg förkastades, och beslutet att tilldela det aktuella kontraktet till en annan anbudsgivare,

förordna om att följande handlingar ska företes:

utvärderingskommitténs rapport som Europaparlamentet åberopade i sin skrivelse nr 101690 av den 27 februari 2015, och

de handlingar som dokumenterar upphandlingen i vilka de kontakter som förekommit mellan parlamentet och anbudsgivarna har noteras i enlighet med artikel 160.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Första grunden: Urvalskriterierna har inte iakttagits, närmare bestämt de kriterier som avser finansiell, ekonomisk och teknisk kapacitet samt yrkeskunnande.

2.

Andra grunden: Tilldelningskriterierna har inte iakttagits. Sökandena anser att i den mån en jämförelse mellan anbudet från den som tilldelats kontraktet och anbuden från övriga anbudsgivare visar att det förstnämnda anbudet var onormalt lågt borde svaranden ha förkastat det försnämnda anbudet och tilldelat sökandena kontraktet.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/42


Tribunalens beslut av den 17 april 2015 – Microsoft mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-536/13) (1)

(2015/C 205/56)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 377, 21.12.2013.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/42


Tribunalens beslut av den 23 april 2015 – Marzocchi Pompe mot harmoniseringsbyrån – Settima Meccanica (ELIKA)

(Mål T-182/14) (1)

(2015/C 205/57)

Rättegångsspråk: italienska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 159, 26.5.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/42


Tribunalens beslut av den 13 april 2015 – noon Copenhagen mot harmoniseringsbyrån – Wurster Diamonds (noon)

(Mål T-637/14) (1)

(2015/C 205/58)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 361, 13.10.2014.


22.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 205/43


Tribunalens beslut av den 27 april 2015 – Bensarsa mot kommissionen och CEPD

(Mål T-791/14) (1)

(2015/C 205/59)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 34, 2.2.2015.