ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 201A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
18 juni 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

2015/C 201A/01

Meddelande om allmänna uttagningsprov — Epso/AD/310/15 — 1. Intendent (AD 7) — 2. Museipedagog (AD 7) — 3. Konservator – Chef för konservering och samlingar (AD 7) — Epso/AST/136/15 — 1. Intendentassistent (AST 3) — 2. Assistent för konservering och samlingar (AST 3)

1


SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

18.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 201/1


MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV

Epso/AD/310/15

1.

Intendent (AD 7)

2.

Museipedagog (AD 7)

3.

Konservator – Chef för konservering och samlingar (AD 7)

Epso/AST/136/15

1.

Intendentassistent (AST 3)

2.

Assistent för konservering och samlingar (AST 3)

(2015/C 201 A/01)

Sista ansökningsdag: den 23 juli 2015 kl. 12.00 (lokal tid Bryssel)

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar öppna uttagningsprov på grundval av meriter och prov för att upprätta reservlistor för rekrytering av personal till Europaparlamentet som handläggare och assistenter (tjänstegrupp AD respektive AST) för Den europeiska historiens hus.

Antal godkända sökande per uttagningsprov och profil:

Intendent (AD 7): 20

Museipedagog (AD 7): 15

Konservator (chef för konservering och samlingar) (AD 7): 5

Intendentassistent (AST 3): 10

Assistent för konservering och samlingar (AST 3): 5

Det här meddelandet om uttagningsprov och de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 70 A av den 27 februari 2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:070A:FULL&from=SV utgör den rättsligt bindande ramen för dessa urvalsförfaranden.

Detta meddelande avser två uttagningsprov som vardera gäller flera profiler. Det går endast att söka till en profil per uttagningsprov. Du måste välja alternativ när du gör din webbansökan och du kan inte längre ändra ditt val när du har validerat din webbanmälan.

VILKA ARBETSUPPGIFTER KAN JAG FÅ?

Intendenterna ansvarar för att ta fram museiutställningar, bl.a. tillfälliga utställningar och vandringsutställningar, aktualisera den permanenta utställningen, bedriva forskning om innehåll och föremål, utöka museisamlingarna och utarbeta relaterade publikationer. Avsikten är också att intendenterna ska företräda Den europeiska historiens hus gentemot externa berörda parter. Intendentassistenterna ska hjälpa intendenten/intendenterna inom vissa områden av den permanenta utställningen.

Museipedagogerna ansvarar för att arbeta fram och genomföra pedagogiska strategier och program avseende utställningarna. De ansvarar för att erbjuda ett attraktivt och varierat pedagogiskt utbud som är riktat till samtliga målgrupper. De knyter också kontakter med skolor och genomför workshoppar.

Konservatorerna ansvarar för att bevara museets samlingar och inlånade föremål. De övervakar lager- och utställningsmiljön och upprättar konserveringsrapporter, undersöker föremålens tillstånd, föreslår och kostnadsberäknar konserverings- och restaureringsåtgärder. De har även uppsikt över kontrakt med externa leverantörer. Konservatorsassistenterna ska hjälpa konservatorn/konservatorerna med vissa ovan nämnda uppgifter som rör bevarandet av samlingen.

Se BILAGA I för mer information om typiska arbetsuppgifter för de olika uttagningsproven och profilerna.

KAN JAG SÖKA?

Du måste uppfylla ALLA villkor nedan när du validerar din ansökan:

Allmänna villkor

Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter i ett av Europeiska unionens medlemsländer

Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning

Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen

Särskilda villkor: språk

Språk 1: minst nivå C1 i ett av EU:s 24 officiella språk

Språk 2: minst nivå B2 i engelska, franska eller tyska. Detta språk måste vara ett annat än språk 1.

Se den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) om de olika nivåerna. (https://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr)

Särskilda villkor: utbildning och yrkeserfarenhet

Se BILAGA II för särskild utbildning och yrkeserfarenhet som söks för de olika uttagningsproven och profilerna

Detaljer om examensbevis framgår av bilaga I till Allmänna bestämmelser för allmänna uttagningsprov (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC)

Du kan bara välja engelska, franska eller tyska som andraspråk. Dessa är de viktigaste arbetsspråken vid EU-institutionerna och i tjänstens intresse måste nyanställda därför direkt kunna börja arbeta och kommunicera effektivt i sitt dagliga arbete på minst ett av dessa språk.

Se BILAGA III för mer information om språk i EU:s uttagningsprov.

HUR GÅR URVALET TILL?

1)    Datorbaserade prov med flervalsfrågor

Om antalet sökande per uttagningsprov och profil överstiger ett visst antal , som fastställts av Epso i egenskap av tillsättningsmyndighet, kommer alla sökande som har validerat sin ansökan inom den angivna tidsfristen att kallas till en rad datorbaserade prov med flervalsfrågor vid ett av Epsos godkända provcentrum.

Om antalet sökande understiger detta antal , kommer de datorbaserade proven i stället att anordnas vid utvärderingscentrumet (se punkt 3).

De datorbaserade proven med flervalsfrågor organiseras enligt tabellen:

Prov

Språk

Frågor

Tidsåtgång

Krav för godkänt

Läsförståelse

språk 1

20 frågor

35 min

10/20

Tolkning av sifferuppgifter

språk 1

10 frågor

20 min

Tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande tillsammans: 10/20

Logiskt tänkande

språk 1

10 frågor

10 min

Resultaten är utslagsgivande och räknas inte med i poängen på övriga delprov vid utvärderingscentrumet.

2)    Urval efter meriter

Först kontrolleras behörighetskraven utifrån de uppgifter du har lämnat i din webbansökan. Det kan ske på två olika sätt:

Om datorbaserade prov med flervalsfrågor anordnas som första steg , kommer ansökningarna att kontrolleras mot behörighetskraven i fallande poängordning utifrån provresultaten tills man har uppnått det antal behöriga sökande som anges i punkt 1. Övriga ansökningar kommer inte att kontrolleras.

Om datorbaserade prov med flervalsfrågor inte anordnas som första steg , kommer alla sökandes handlingar att kontrolleras mot behörighetskraven.

Därefter – endast för behöriga sökande som valts ut enligt ovan – sker urvalet efter meriter på grundval av den information som de sökande har lämnat under fliken talent screener/évaluateur/Talentfilter i sina ansökningar. Uttagningskommittén ger varje urvalskriterium en viss vikt beroende på dess relativa betydelse (1 till 3) och de sökandes svar tilldelas poäng mellan 0 och 4.

Uttagningskommittén multiplicerar sedan antalet poäng med viktningen för vart och ett av kriterierna och lägger ihop poängen för att fastställa vilka sökande som har en profil som bäst motsvarar de aktuella arbetsuppgifterna.

I BILAGA II finns listan över urvalskriterier per uttagningsprov och profil.

3)    Utvärderingscentrum

Högst 3 gånger fler sökande per uttagsprov och profil än antalet platser på reservlistan kallas till utvärderingsfasen. Om du har uppnått ett av de högsta totalresultaten vid urvalet efter meriter, kallas du till ett utvärderingscentrum som pågår en eller två dagar och hålls på ditt andraspråk , i de flesta fall i Bryssel .

Om de datorbaserade prov med flervalsfrågor som beskrivs i punkt 1 inte anordnades som första steg , gör du dessa prov vid utvärderingscentrumet.

Vid utvärderingscentrumet provas sju allmänna kompetenser i AST-uttagningsprovet och åtta allmänna kompetenser i AD-uttagningsprovet och även de särskilda kompetenser som krävs för varje uttagningsprov och profil genom 4 delprov (intervju om allmän och särskild kompetens, en gruppövning och en fallstudie) enligt tabellen.

Kompetens

Prov

1.

Analys och problemlösning

Fallstudie

Gruppövning

2.

Kommunikation

Fallstudie

Intervju om allmän kompetens

3.

Kvalitet och resultat

Fallstudie

Intervju om allmän kompetens

4.

Inlärning och utveckling

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

5.

Prioritering och organisation

Fallstudie

Gruppövning

6.

Stresstålighet

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

7.

Samarbete

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

8.

Ledarskap (utvärderas endast för uttagningsprovet på AD-nivå)

Gruppövning

Intervju om allmän kompetens

Krav för godkänt – AST-nivån

3/10 per kompetens och 35/70 totalt

Krav för godkänt – AD-nivån

3/10 per kompetens och 40/80 totalt

Viktning av de allmänna kompetenserna

45 % av totalpoängen


Kompetens

Prov

Områdesspecifika kompetenser

Intervju om särskild kompetens

Krav för godkänt (AST- och AD-nivåerna)

50/100

Viktning av de särskilda kompetenserna

55 % av totalpoängen

4)    Reservlista

Uttagningskommittén kontrollerar de sökandes styrkande handlingar och upprättar en reservlista per uttagningsprov och profil med de sökande som uppfyller kraven och som har uppnått de bästa resultaten efter utvärderingscentrumet till dess att det antal sökande som får föras upp på reservlistan har uppnåtts. Listan upprättas i bokstavsordning.

NÄR OCH VAR KAN JAG ANSÖKA?

Du gör en ansökan via Epsos webbplats http://jobs.eu-careers.eu senast

den 23 juli 2015 kl. 12.00 (lokal tid Bryssel)


BILAGA I

ARBETSUPPGIFTER

Epso/AD/310/15

1.   Intendent (AD 7)

Intendenterna ska ansvara för att museiutställningar tas fram, bl.a. tillfälliga utställningar och vandringsutställningar. De har till uppgift att bedriva forskning om innehåll och föremål för utställningarna, anordna dem och utveckla dem i samarbete med utställningsformgivare. De är samtidigt ansvariga för att aktualisera den permanenta utställningen och för att utöka museets samlingar.

Befattningen innefattar bl.a. följande uppgifter:

Anordna tillfälliga utställningar och vandringsutställningar enligt högsta museistandard.

Aktualisera och förnya den permanenta utställningen.

Söka efter föremål, bilder, filmer och annat material för visning i utställningarna.

Forska om och utöka delar av de egna samlingarna.

Författa utställningstexter och publikationer både för en bred publik och på akademisk nivå.

Knyta kontakter med andra museer och med berörda parter inom deras kompetensområde.

Företräda Den europeiska historiens hus inför en specialiserad akademisk publik och museibesökare.

Samordna arbetet i ett arbetslag av intendentassistenter.

2.   Museipedagog (AD 7)

Pedagogernas arbete är inriktat på att se till att olika målgrupper och enskilda besökare får bästa möjliga pedagogiska upplevelser av sina utställningsbesök.

Befattningen innefattar bl.a. följande uppgifter:

Utarbeta en strategi för pedagogik och utbildning samt utbildningsprogram.

Organisera genomförandet av dessa program.

Hjälpa till att utveckla det pedagogiska inslaget i tillfälliga utställningar och vandringsutställningar.

Utforma utbildningsmaterial för att förmedla museets utställningar till en rad olika målgrupper.

Knyta kontakter med lärare, skolor, kolleger och tjänsteleverantörer.

Handha olika tjänstekontrakt.

Leda ett arbetslag av pedagogassistenter.

Medverka i vidareutvecklingen av innehållet i utställningarna och samarbeta inom ett tvärvetenskapligt arbetslag.

Genomföra besök och workshoppar för olika målgrupper.

3.   Konservator – chef för konservering och samlingar (AD 7)

Konservatorn har ansvar för att bevara de egna samlingarna och inlånade föremål. Allmänna kunskaper krävs om konserveringsteknik för olika material.

Befattningen innefattar bl.a. följande uppgifter:

Sköta museets samlingar och flödet av museiföremål.

Ha översikt över genomförandet av museets strategi för sina samlingar.

Förbereda beslut i frågor som avser samlingarna, exempelvis förvärv, öppna tillgången till samlingarna och frågor om upphovsrätt.

Sköta tillsynen, övervakningen och kontrollen av den miljö där samlingarna kommer att lagras eller visas.

Undersöka föremålens tillstånd.

Upprätta heltäckande konserveringsrapporter över föremålens tillstånd, bl.a. i form av visuella register.

Vidta preventiva konserveringsåtgärder på föremål.

Sköta tillsynen över konserveringsåtgärder som görs av externa uppdragstagare.

Föreslå och kostnadsberäkna restaurering.

Utveckla och upprätthålla lämpliga standarder. Hålla sig à jour med det senaste vad gäller skötsel av museisamlingar samt konserveringstekniker och -metoder genom forskning och utbildning.

Leda ett arbetslag av konservatorsassistenter.

Epso/AST/136/15

1.   Intendentassistent (AST 3)

Intendentassistenterna ska hjälpa intendenten/intendenterna inom vissa områden av den permanenta utställningen. Inom sitt kompetensområde ska de bedriva forskning om innehåll och föremål för utställningarna och museisamlingarna och biträda vid anordnandet av tillfälliga utställningar och vandringsutställningar.

Befattningen innefattar bl.a. följande uppgifter:

Assistera intendenterna i deras forskning om innehållet och samlingarna.

Assistera vid forskning om innehållet.

Assistera vid sökning efter föremål, bilder, filmer och annat material för visning i utställningarna.

Tillhandahålla organisatoriskt stöd vid framtagandet av tillfälliga utställningar och vandringsutställningar.

Assistera vid skrivandet av utställningstexter och publikationer både för en bred publik och på akademisk nivå.

Knyta kontakter med andra museer och med berörda parter inom deras kompetensområde.

2.   Assistent för konservering och samlingar (AST 3)

Assistenten för konservering och samlingar bistår chefen för konservering och samlingar i dennes arbete med att bevara och sköta de egna samlingarna samt inlånade föremål. De ansvarar för hanteringen av föremålen, kontrollen av deras tillstånd, konserveringsåtgärder, transport av föremål och därmed sammanhängande frågor.

Befattningen innefattar bl.a. följande uppgifter:

Övervaka och kontrollera den miljö där samlingarna kommer att lagras eller visas.

Undersöka föremålens tillstånd.

Upprätta heltäckande konserveringsrapporter över föremålens tillstånd, bl.a. i form av visuella register.

Vidta preventiva konserveringsåtgärder på föremål.

Sköta tillsynen över konserveringsåtgärder som görs av externa uppdragstagare.

Föreslå och kostnadsberäkna restaurering.

Hantera och övervaka lämplig packning och transport av inkommande och utgående föremål. Undersöka inlånade föremåls tillstånd.

Utveckla och upprätthålla lämpliga standarder. Hålla sig à jour med de senaste konserveringsteknikerna och -metoderna genom forskning och utbildning.

Assistera vid organiseringen av föremålstransport, bl.a. genom budfirmor.

Slut på BILAGA I, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten


BILAGA II

UTBILDNING, YRKESERFARENHET OCH URVALSKRITERIER

Epso/AD/310/15

Intendent (AD 7)

1.   Utbildning och yrkeslivserfarenhet

Minst 4 års avslutad universitetsutbildning styrkt med examensbevis i historia, eller en liknande närliggande disciplin, följd av minst 6 års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för profilen.

2.   Urvalskriterier

Vid meritbedömningen kommer uttagningskommittén att ta hänsyn till följande kriterier:

1.

Doktorsexamen i historia eller liknande disciplin med relevans för arbetsuppgifterna.

2.

Övriga forskarstudier, förutom doktorsexamen, i historia, museologi eller i en annan liknande disciplin med relevans för arbetsuppgifterna.

3.

Yrkeserfarenhet av att anordna historiska utställningar.

4.

Yrkeserfarenhet av att bedriva forskning om innehåll och/eller utställningsföremål av olika typ, exempelvis föremål, bilder och/eller videor.

5.

Yrkeserfarenhet av att bedriva forskning om och/eller utöka museisamlingar.

6.

Yrkeserfarenhet av att skriva texter för en bred allmänhet, bl.a. utställningstexter, katalogartiklar och berättartext för videor.

7.

Yrkeserfarenhet av att skriva texter på akademisk nivå.

8.

Yrkeserfarenhet av att tillämpa professionell standard på museiområdet.

9.

Medverkan i internationella yrkesnätverk och/eller internationella konferenser inom områden med relevans för arbetsuppgifterna.

10.

Yrkeserfarenhet av att leda ett arbetslag.

11.

Yrkeserfarenhet av att arbeta i en internationell och/eller tvärvetenskaplig miljö.

12.

Yrkeserfarenhet av att skriva texter på engelska, franska eller tyska.

Museipedagog (AD 7)

1.   Utbildning och yrkeslivserfarenhet

Minst 4 års avslutad universitetsutbildning styrkt med examensbevis i museiutbildning, museologi, historia eller närliggande disciplin, följd av minst 6 års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för profilen.

2.   Urvalskriterier

Vid meritbedömningen kommer uttagningskommittén att ta hänsyn till följande kriterier:

1.

Yrkeserfarenhet av museiprogramplanering.

2.

Yrkeserfarenhet av att utforma och/eller genomföra utbildningsaktiviteter såsom workshoppar och/eller guidade turer för olika målgrupper.

3.

Yrkeserfarenhet av att utforma det pedagogiska inslaget i utställningar (t.ex. hands on-material).

4.

Yrkeserfarenhet av att utforma och/eller utarbeta utbildningsmaterial som är skräddarsytt för innehållet i utställningarna och/eller för målgrupperna.

5.

Yrkeserfarenhet av att utforma enkäter riktade till allmänheten och/eller av att utvärdera undersökningar av besökarnas belåtenhet.

6.

Yrkeserfarenhet av att tillämpa professionell standard på museiområdet.

7.

Medverkan i internationella yrkesnätverk och/eller internationella konferenser inom områden med relevans för arbetsuppgifterna.

8.

Yrkeserfarenhet av projektledning inklusive ledning av projektgrupper.

9.

Yrkeserfarenhet av offentlig upphandling.

10.

Yrkeserfarenhet av att arbeta i en internationell och/eller tvärvetenskaplig miljö.

11.

Yrkeserfarenhet av att skriva texter på engelska, franska eller tyska.

Konservator – chef för konservering och samlingar (AD 7)

1.   Utbildning och yrkeslivserfarenhet

Minst 4 års avslutad universitetsutbildning styrkt med examensbevis i konservering, museologi eller närliggande discipliner, följd av minst 6 års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för profilen.

2.   Urvalskriterier

Vid meritbedömningen kommer uttagningskommittén att ta hänsyn till följande kriterier:

1.

Forskarstudier i konservering, museologi eller inom en disciplin med relevans för arbetsuppgifterna.

2.

Yrkeserfarenhet av skötsel av samlingar och/eller föremål.

3.

Yrkeserfarenhet av att bedöma föremåls tillstånd och/eller att bedöma behov av och/eller kostnadsberäkna restaurering.

4.

Yrkeserfarenhet av att kontrollera klimat- och ljusförhållanden för lagring, utställningsområden och/eller montrar.

5.

Yrkeserfarenhet av att hantera föremål.

6.

Yrkeserfarenhet av rapportering av lokal- och anläggningsstatus (facility reports).

7.

Yrkeserfarenhet av preventiv konservering av olika typer av föremål eller material.

8.

Yrkeserfarenhet av att tillämpa professionell standard på museiområdet.

9.

Medverkan i internationella yrkesnätverk och/eller internationella konferenser inom områden med relevans för arbetsuppgifterna.

10.

Yrkeserfarenhet av att leda ett arbetslag.

11.

Yrkeserfarenhet av att arbeta i en internationell och/eller tvärvetenskaplig miljö.

12.

Yrkeserfarenhet av att skriva texter på engelska, franska eller tyska.

Epso/AST/136/15

Intendentassistent (AST 3)

1.   Utbildning och yrkeslivserfarenhet

Avslutad högre utbildning styrkt med examensbevis i historia eller en närliggande discplin, och efter examen minst 3 års yrkeserfarenhet på området museiutställningar

ELLER

gymnasieutbildning styrkt med slutbetyg som ger behörighet till högre utbildning, följd av minst sex års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för profilen, varav minst 3 år på området museiutställningar.

2.   Urvalskriterier

Vid meritbedömningen kommer uttagningskommittén att ta hänsyn till följande kriterier:

1.

Forskarstudier i historia, museologi eller en annan disciplin med relevans för arbetsuppgifterna.

2.

Yrkeserfarenhet av att anordna historiska utställningar.

3.

Yrkeserfarenhet av att bedriva forskning om innehåll och/eller utställningsföremål av olika typ, exempelvis föremål, bilder och/eller videor.

4.

Yrkeserfarenhet av att skriva texter för en bred allmänhet, bl.a. utställningstexter, katalogartiklar och/eller berättartext för videor.

5.

Yrkeserfarenhet av att tillämpa professionell standard på museiområdet.

6.

Medverkan i internationella yrkesnätverk och/eller internationella konferenser inom ett område med relevans för arbetsuppgifterna.

7.

Yrkeserfarenhet av att arbeta i en internationell och/eller tvärvetenskaplig miljö.

8.

Yrkeserfarenhet av att skriva texter på engelska, franska eller tyska.

Assistent för konservering och samlingar (AST 3)

1.   Utbildning och yrkeslivserfarenhet

Avslutad högre utbildning styrkt med examensbevis i konservering, följd av minst 3 års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för profilen

ELLER

gymnasieutbildning styrkt med slutbetyg som ger behörighet till högre utbildning, följd av minst sex års yrkeserfarenhet inom ett område som är relevant för profilen.

2.   Urvalskriterier

Vid meritbedömningen kommer uttagningskommittén att ta hänsyn till följande kriterier:

1.

Utbildning i konserveringstekink för olika typer av föremål eller material.

2.

Yrkeserfarenhet i konserverings- och/eller restaureringsteknik för olika typer av föremål eller material.

3.

Yrkeserfarenhet av att bedöma föremåls tillstånd och/eller att bedöma behov av och/eller kostnadsberäkna restaurering.

4.

Yrkeserfarenhet av att kontrollera klimat- och ljusförhållanden för lager, utställningsområden och/eller montrar, eller yrkeserfarenhet av arbete med rapportering av lokal- och anläggningsstatus (facility reports).

5.

Yrkeserfarenhet av att upprätta konserveringsrapporter över föremålens tillstånd, bl.a. i form av videoinspelningar.

6.

Yrkeserfarenhet av preventiv konservering av olika typer av föremål eller material.

7.

Yrkeserfarenhet av att hantera och/eller övervaka lämplig packning och transport av inkommande och/eller utgående föremål.

8.

Yrkeserfarenhet av att tillämpa professionell standard på museiområdet.

9.

Medverkan i internationella yrkesnätverk och/eller internationella konferenser inom ett område med relevans för arbetsuppgifterna.

10.

Yrkeserfarenhet av att arbeta i en internationell och/eller tvärvetenskaplig miljö.

11.

Yrkeserfarenhet av att skriva texter på engelska, franska eller tyska.

Slut på BILAGA II, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten


BILAGA III

SPRÅK

Mot bakgrund av EU-domstolens dom (stora avdelningen) i mål C-566/2010 P, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, önskar EU-institutionerna ange orsakerna till att valet av andraspråk i samband med detta uttagningsprov begränsas till ett mindre antal av EU:s officiella språk.

Vi vill därför informera om att andraspråken för det här uttagningsprovet har fastställts i tjänstens intresse, vilket innebär att nyanställda direkt ska kunna börja arbeta och kommunicera väl i sitt dagliga arbete. Om så inte är fallet, är det stor risk för att institutionerna inte fungerar effektivt.

Engelska, franska och tyska är de språk som av tradition används mest vid institutionerna för intern kommunikation – i synnerhet i Den europeiska historiens hus – och är också de språk som oftast behövs både i extern kommunikation och vid handläggningen av olika ärenden. Dessutom är engelska, franska och tyska de vanligaste andraspråken i EU och de som oftast studeras som andraspråk. Den utbildningsnivå och yrkeserfarenhet som idag kan krävas av den som söker en EU-tjänst gör att de sökande bör behärska minst ett av dessa språk. Därför är det lämpligt, då man ser till tjänstens intresse och behov samt de sökandes kompetens och med hänsyn till det område som uttagningsprovet gäller, att anordna delprov på dessa tre språk för att garantera att alla sökande, oavsett första officiella språk, behärskar minst ett av dessa tre officiella språk som arbetsspråk. Vid bedömningen av de sökandes särskilda kompetens kan institutionerna på så sätt samtidigt bilda sig en uppfattning om de sökandes förmåga att, i en omgivning som liknar den som de skulle arbeta i, omedelbart börja utföra sina arbetsuppgifter.

Av samma anledningar bör kommunikationsspråken mellan de sökande och institutionen begränsas, vilket också gäller de språk som används för att fylla i ansökningsformulären. Detta krav garanterar dessutom att jämförelsen och kontrollen av de sökandes ansökningar blir enhetlig.

För att alla ska behandlas lika ska dessutom alla sökande – även de som har något av dessa tre språk som förstaspråk – göra vissa delprov på sitt andraspråk, som ska väljas bland dessa tre språk.

Dessa bestämmelser påverkar inte möjligheterna till fortbildning i språk för att kunna arbeta på ett tredje språk i enlighet med artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna.

Slut på BILAGA III, klicka här för att gå tillbaka till huvudtexten.