ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 198

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
15 juni 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2015/C 198/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 198/02

Förenade målen C-446/12 till C-449/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – W. P. Willems mot Burgemeester van Nuth (C-446/12), H. J. Kooistra mot Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest mot Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk mot Burgemeester van Den Haag(C-449/12) (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Biometriskt pass — Biometriska uppgifter — Förordning (EG) nr 2252/2004 — Artikel 1.3 — Artikel 4.3 — Användning av insamlade uppgifter för andra syften än utfärdande av pass och resehandlingar — Upprättande och användning av databaser innehållande biometriska uppgifter — Lagstadgade garantier — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 7 och 8 — Direktiv 95/46/EG — Artiklarna 6 och 7 — Rätt till respekt för privatlivet — Rätt till skydd av personuppgifter — Tillämpning på identitetskort)

2

2015/C 198/03

Förenade målen C-317/13 och C-676/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Ett nytt psykoaktivt ämne underställs kontrollåtgärder — Fastställande av den rättsliga grunden — Tillämplig rättslig ram efter Lissabonfördragets ikraftträdande — Övergångsbestämmelser — Härledd rättslig grund — Samråd med parlamentet)

3

2015/C 198/04

Mål C-388/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – förfarande inlett av Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2005/29/EG — Otillbörliga affärsmetoder — Felaktig information som getts av ett telekombolag till en abonnent och som orsakat extra kostnader för abonnenten — Bestämning av begreppet vilseledande affärsmetod)

3

2015/C 198/05

Mål C-409/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 – Europeiska unionens råd mot Europeiska kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Makroekonomiskt stöd till tredjeländer — Kommissionens beslut att återkalla ett förslag till ramförordning — Artiklarna 13.2 FEU och 17 FEU — Artikel 293 FEUF — Principen om tilldelade befogenheter — Principen om institutionell jämvikt — Principen om lojalt samarbete — Artikel 296 FEUF — Motiveringsskyldighet)

4

2015/C 198/06

Mål C-477/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) – Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer mot Hans Angerer (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2005/36/EG — Artikel 10 — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Tillträde till arkitektyrket — Examensbevis som inte anges i punkt 5.7.1 i bilaga V — Begreppen specifik och exceptionell anledning och arkitekt)

5

2015/C 198/07

Mål C-527/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanien) – Lourdes Cachaldora Fernández mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Begäran om förhandsavgörande — Manliga och kvinnliga arbetstagare — Likabehandling i fråga om social trygghet — Direktiv 79/7/EEG — Artikel 4 — Direktiv 97/81/EG — Ramavtalet om deltidsarbete mellan UNICE, CEEP och EFS — Beräkning av förmåner — System för att utfylla luckor i avgiftsinbetalningarna — Deltidsanställda respektive heltidsanställda arbetstagare)

6

2015/C 198/08

Mål C-540/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Fastställande av det datum då ett tidigare beslut får verkan — Fastställande av den rättsliga grunden — Tillämplig rättslig ram efter Lissabonfördragets ikraftträdande — Övergångsbestämmelser — Härledd rättslig grund — Samråd med parlamentet)

7

2015/C 198/09

Mål C-557/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Hermann Lutz mot Elke Bäuerle, i egenskap av förvaltare för ECZ Autohandel GmbH (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Artiklarna 4 och 13 — Insolvensförfarande — Utbetalning som ägt rum efter inledandet av insolvensförfarandet på grundval av en utmätning som ägde rum före detta datum — Talan om återvinning av en återvinningsgrundande rättshandling — Preskriptionsfrister, återvinningsfrister och preklusionsfrister — Formkrav för återvinningstalan — Tillämplig lag)

7

2015/C 198/10

Mål C-570/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Karoline Gruber mot Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Begäran om förhandsavgörande — Miljö — Direktiv 2011/92/EU — Miljökonsekvensbedömning av vissa offentliga och privata projekt — Uppförande av ett köpcentrum — Bindande verkan av ett myndighetsbeslut om att inte genomföra någon miljökonsekvensbedömning — Utan allmänhetens deltagande)

8

2015/C 198/11

Mål C-591/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Skattelagstiftning — Uppskov med beskattningen av den vinst som uppkommer i samband med avyttringen mot ersättning av vissa anläggningstillgångar — Uppbörd av skatt — Etableringsfrihet — Artikel 49 FEUF — Artikel 31 i EES-avtalet — Skillnad i behandlingen mellan fasta driftsställen inom en medlemsstat och fasta driftsställen i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet — Proportionalitet)

9

2015/C 198/12

Mål C-690/13: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Efeteio Thrakis – Grekland) – Trapeza Eurobank Ergasias AE mot Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos (Begäran om förhandsavgörande — Statligt stöd — Begrepp — Artikel 87.1 EG — Förmåner som en bank har beviljats — Bolag som har en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster — Befintligt stöd och nytt stöd — Artikel 88.3 EG — Den nationella domstolens befogenheter)

9

2015/C 198/13

Mål C-3/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy – Polen) – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o. mot T-Mobile Polska SA, tidigare Polska Telefonia Cyfrowa SA (Begäran om förhandsavgörande — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/21/EG — Artiklarna 7 och 20 — Lösning av tvister mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster — Skyldighet att inleda förfarandet i artikel 7.3 — Åtgärd som kan inverka på handeln mellan medlemsstater — Direktiv 2002/19/EG — Artikel 5 — Nationella regleringsmyndigheters befogenheter och ansvarsområden när det gäller tillträde och samtrafik — Direktiv 2002/22/EG — Artikel 28 — Icke-geografiska nummer)

10

2015/C 198/14

Mål C-42/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Minister Finansów mot Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Gemensamt system för mervärdesskatt — Uthyrning av en fastighet — Tillhandahållande av el, värme, vatten och sophämtning — Avtal mellan hyresvärden och leverantörerna av dessa varor och tjänster — Tjänster som tillhandahålls hyresgästen och som ska anses utförda av hyresvärden — Övriga avgifter vid hyra — Fastställande av beskattningsunderlaget — Möjlighet att låta övriga avgifter vid hyra ingå i beskattningsunderlaget för hyrestjänsten — Transaktion som består av ett enda tillhandahållande eller av flera fristående tillhandahållanden)

11

2015/C 198/15

Mål C-76/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Braşov – Rumänien) – Mihai Manea mot Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (Begäran om förhandsavgörande — Interna skatter och avgifter — Artikel 110 FEUF — Skatt som en medlemsstat tar ut på motorfordon vid den första registreringen eller den första överföringen av äganderätten — Neutralitet mellan begagnade motorfordon som kommer från andra medlemsstater och liknande motorfordon som är tillgängliga på den inhemska marknaden)

12

2015/C 198/16

Mål C-143/14: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Berlin-Brandenburg – Tyskland) – TMK Europe GmbH mot Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Begäran om förhandsavgörande — Dumpning — Import av vissa rör av järn eller stål — Förordning (EG) nr 384/96 — Artikel 3.7 — Skada för industrin — Kända faktorer — Orsakssamband — En utredning avseende eventuella konkurrensbegränsande förfaranden av gemenskapsföretag inom berörd sektor har ej beaktats — Förordning (EG) nr 2320/97 — Giltighet)

13

2015/C 198/17

Mål C-173/14 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 16 april 2015 – European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (Överklagande — Offentligt tjänstekontrakt — Anbudsförfarande — Tilldelningskriterier — Insyn — Objektiv bedömning — Yrkande om skadestånd)

13

2015/C 198/18

Förenade målen C-271/14 och C-273/14: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14) mot Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (Begäran om förhandsavgörande — Humanläkemedel — Direktiv 89/105/EEG — Artikel 6 leden 3 och 5 — Avförande av läkemedel från en förteckning över farmaceutiska specialiteter för vilka ersättning utgår utöver det schablonbelopp som gäller för kostnader under sjukhusvistelser — Motiveringsskyldighet)

14

2015/C 198/19

Mål C-278/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Alba Iulia – Rumänien) – SC Enterprise Focused Solutions SRL mot Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Varor — Tekniska specifikationer — Principerna om likabehandling och icke-diskriminering — Skyldigheten att lämna insyn — Hänvisning till en produkt av ett visst varumärke — Bedömning av om den vara som föreslås av en anbudsgivare är likvärdig — Tillverkningen av referensprodukten har upphört)

15

2015/C 198/20

Mål C-164/14 P: Domstolens beslut av den 24 februari 2015 – Pesquerias Riveirenses, SL m.fl. mot Europeiska unionens råd (Överklagande — Fiskeripolitik — Bevarande av fiskeresurserna — Fiskbestånd som är föremål för förhandlingar eller internationella avtal — Gemensamt beaktade av de nordliga och sydliga bestånden av blåvitling i nordöstra Atlanten vid fastställandet av högsta tillåtna fångstmängd — Talans upptagande till sakprövning — Rättsakt som inte direkt berör enskilda — Överklagandet är uppenbart ogrundat)

15

2015/C 198/21

Mål C-414/14 P: Överklagande ingett den 2 september 2014 av Fundação Calouste Gulbenkian av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 26 juni 2014 i mål T-541/11, Fundação Calouste Gulbenkian mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

16

2015/C 198/22

Mål C-113/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland) den 6 mars 2015 – Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG mot Landeshauptstadt München

16

2015/C 198/23

Mål C-117/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 9 mars 2015 – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH mot Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

17

2015/C 198/24

Mål C-119/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) den 9 mars 2015 – Biuro podróży Partner Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej mot Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

18

2015/C 198/25

Mål C-131/15 P: Överklagande ingett den 16 mars 2015 av Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE och Kazino Aigaiou AE av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 8 januari 2015 i mål T-58/13, Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE och Kazino Aigaiou AE mot Europeiska kommissionen

19

2015/C 198/26

Mål C-135/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 20 mars 2015 – Republiken Grekland mot Grigorios Nikiforidis

20

2015/C 198/27

Mål C-143/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 26 mars 2015 – G.E. Security BV mot Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 198/28

Mål C-144/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 26 mars 2015 – Staatssecretaris van Financiën mot Customs Support Holland BV

21

2015/C 198/29

Mål C-145/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 26 mars 2015 – K. Ruijssenaars, A. Jansen mot Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc

22

2015/C 198/30

Mål C-146/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 26 mars 2015 – J.H. Dees-Erf mot Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

22

2015/C 198/31

Mål C-155/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Sverige) den 1 april 2015 – George Karim mot Migrationsverket

23

2015/C 198/32

Mål C-156/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 1 april 2015 – SIA Private Equity Insurance Groupmot AS Swedbank

24

2015/C 198/33

Mål C-162/15 P: Överklagande ingett den 8 april 2015 av Evonik Degussa GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 28 januari 2015 i mål T-341/12, Evonik Degussa GmbH mot Europeiska kommissionen

24

2015/C 198/34

Mål C-172/15: Talan väckt den 16 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

26

 

Tribunalen

2015/C 198/35

Mål T-217/11: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Staelen mot ombudsmannen (Utomobligatoriskt skadestånd — Ombudsmannens handläggning av ett klagomål avseende hanteringen av en förteckning över godkända sökande i ett allmänt uttagningsprov — Utredningsbefogenheter — Omsorgsplikt — Förlorad möjlighet — Ideell skada)

27

2015/C 198/36

Mål T-470/11: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Total och Elf Aquitaine mot kommissionen (Konkurrens — Marknaden för metakrylater — Böter — Moderbolagens och dotterbolagets solidariska ansvar för dotterbolagets överträdelse — Omedelbar betalning av hela bötesbeloppet av dotterbolaget — Nedsättning av dotterbolagets böter till följd av en dom från tribunalen — Kommissionens skrivelser med krav på betalning från moderbolagen av det belopp som kommissionen återbetalat till dotterbolaget, jämte dröjsmålsränta — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Upptagande till sakprövning — Dröjsmålsränta)

27

2015/C 198/37

Mål T-593/11: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Al-Chihabi mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av tillgångar — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Oriktig bedömning — Rätten till egendom — Rätten till privatliv — Proportionalitet)

28

2015/C 198/38

Mål T-169/12: Tribunalens dom av den 28 april 2015 – CHEMK och KF mot rådet (Dumpning — Import av ferrokisel med ursprung i bland annat Ryssland — Partiell interimsöversyn — Beräkning av dumpningsmarginalen — Förändring av omständigheterna — Bestående karaktär)

29

2015/C 198/39

Mål T-432/12: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – VTZ m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina — Slutgiltig antidumpningstull — Översyn vid giltighetstidens utgång — Sannolikhet för återkommande skada — Unionens intresse — Uppenbart felaktig bedömning — Motiveringsskyldighet)

30

2015/C 198/40

Förenade målen T-558/12 och T-559/12: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Changshu City Standard Parts Factory och Ningbo Jinding Fastener mot rådet (Dumping — Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina — Ändring av förordningen om införande av en slutgiltig antidumpningstull — Artikel 2.10 och 2.11 i förordning (EG) nr 1225/2009 — Beräkning av dumpningsmarginal — Justeringar — Motiveringsskyldighet)

30

2015/C 198/41

Mål T-9/13: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – National Iranian Gas Company mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Invändning om rättsstridighet — Felaktig rättstillämpning — Proportionalitet — Äganderätt — Rådets befogenheter — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Omprövning av de restriktiva åtgärderna — Rätt till effektivt domstolsskydd — Oriktig bedömning)

31

2015/C 198/42

Mål T-10/13: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Bank of Industry and Mine mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist för väckande av talan — Upptagande till sakprövning — Invändning om rättsstridighet — Felaktig rättstillämpning — Proportionalitet — Rätt till egendom — Rådets befogenhet — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Omprövning av restriktiva åtgärder som antagits — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Oriktig bedömning)

32

2015/C 198/43

Mål T-134/13: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Polynt och Sitre mot kemikaliemyndigheten (Reach — Identifiering av vissa luftvägssensibiliserande ämnen som ämnen som inger mycket stora betänkligheter — Motsvarande betänkligheter — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Rätten till försvar — Proportionalitet)

33

2015/C 198/44

Mål T-135/13: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Hitachi Chemical Europe m.fl.mot Echa (Reach — Identifiering av vissa luftvägssensibiliserande ämnen som ämnen som inger mycket stora betänkligheter — Motsvarande betänkligheter — Talan om ogiltigförklaring — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Rätten till försvar — Proportionalitet)

33

2015/C 198/45

Mål T-137/13: Tribunalens dom av den 28 april 2015 – Saferoad RRS mot harmoniseringsbyrån (MEGARAIL) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MEGARAIL — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

34

2015/C 198/46

Mål T-457/13 P: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – CC mot parlamentet (Överklagande — Anslutningsöverklagande — Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Felaktig hantering av förteckningen över godkända sökande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Ekonomisk skada — Berättigade förväntningar — Missuppfattning av de faktiska omständigheterna — Förlust av chans till vinst — Ideell skada — Motiveringsskyldighet)

35

2015/C 198/47

Mål T-566/13: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Hostel Tourist World mot harmoniseringsbyrån – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärke HostelTouristWorld.com — Äldre internationellt ordmärke HOSTELWORLD.COM — Relativt registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Det äldre varumärkets minsta ursprungliga särskiljningsförmåga — Risk för förväxling)

35

2015/C 198/48

Mål T-707/13 och T-709/13: Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Steinbeck mot harmoniseringsbyrån – Alfred Sternjakob (BE HAPPY) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärkena BE HAPPY — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 52.1 a och artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2015/C 198/49

Mål T-717/13: Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Chair Entertainment Group mot harmoniseringsbyrån – Libelle (SHADOW COMPLEX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SHADOW COMPLEX — Det äldre gemenskapsordmärket BusinessShadow — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1b i förordning (EG) nr 207/2009)

37

2015/C 198/50

Mål T-100/14: Tribunalens beslut av den 30 april 2015 – Tecalan mot harmoniseringsbyrån– Ensinger (TECALAN) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TECALAN — Äldre gemenskapsordmärke TECADUR — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

37

2015/C 198/51

Mål T-216/14: Tribunalens dom av den 28 april 2015 – Volkswagen mot harmoniseringsbyrån (EXTRA) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EXTRA — Varumärke som utgörs av en reklamslogan — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

38

2015/C 198/52

Mål T-580/13: Tribunalens beslut av den 21 april 2015 – Real Express mot harmoniseringsbyrån – MIP Metro (real) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket real — De äldre nationella figurmärkena Real och Real mark — Avslag på invändningen — Regel 19.1 i förordning (EG) nr 2868/95 — Regel 20.1 i förordning nr 2868/95)

38

2015/C 198/53

Mål T-138/15: Talan väckt den 25 mars 2015 – Aanbestedingskalender m.fl. mot kommissionen

39

2015/C 198/54

Mål T-160/15: Talan väckt den 1 april 2015 – LG Developpement mot harmoniseringsbyrån – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)

40

2015/C 198/55

Mål T-166/15: Talan väckt den 2 april 2015 – Gramberg mot harmoniseringsbyrån – Mahdavi Sabet (Fodral för mobiltelefon)

40

2015/C 198/56

Mål T-177/15: Talan väckt den 9 april 2015 – Grandel mot harmoniseringsbyrån – The Colomer Group Spain (Beautygen)

41

2015/C 198/57

Mål T-188/15: Talan väckt den 17 april 2015 – Compagnia Trasporti Pubblici m.fl. mot kommissionen

42

2015/C 198/58

Mål T-190/15: Talan väckt den 16 april 2015 – Intervog mot harmoniseringsbyrån (meet me)

42

2015/C 198/59

Mål T-193/15: Talan väckt den 21 april 2015 – Bodegas Williams & Humbert mot harmoniseringsbyrån – Central Hisumer (Botanic Williams & Humbert)

43

2015/C 198/60

Mål T-197/15: Talan väckt den 20 april 2015 – Costa mot parlamentet

44

2015/C 198/61

Mål T-201/15: Talan väckt den 22 april 2015 – Unicorn mot harmoniseringsbyrån – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

44

2015/C 198/62

Mål T-202/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Zitro IP mot harmoniseringsbyrån (WORLD OF BINGO)

45

2015/C 198/63

Mål T-203/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Zitro IP mot harmoniseringsbyrån (WORLD OF BINGO)

46

2015/C 198/64

Mål T-212/15: Talan väckt den 23 april 2015 – Aldi mot harmoniseringsbyrån – Miquel Alimentació Grup (Gourmet)

46

 

Personaldomstolen

2015/C 198/65

Mål F-78/12: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 29 april 2015 – Todorova Androva mot rådet (Personalmål — Befordran — Befordringsförfarandet för år 2011 — Beslut att inte föra upp sökanden på förteckningen över befordringsbara tjänstemän — Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna — Två års tjänstetid i lönegraden — Anställningsperioden som tillfälligt anställd har inte beaktats — Olika behandling på grund av den juridiska beskaffenheten av de berörda personernas anställningsförhållande — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Möjlighet att åberopa — Saknas)

48

2015/C 198/66

Målen F-159/12 och F-161/12: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 29 april 2015 – CJ mot ECDC (Personalmål — Kontraktsanställda — Tidsbegränsad anställning — Uppsägning — Förtroende föreligger inte längre — Rätten att yttra sig — Åsidosättande)

48

2015/C 198/67

Mål F-17/14: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 29 april 2015 – Ibánez Martínez mot parlamentet (Personalmål — Tjänstemän — Tilldelning av meritpoäng — Bedömningskommitténs yttrande — Administrationen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning — Likabehandling)

49

2015/C 198/68

Mål F-71/14: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 april 2015 – Maraoud mot SEAE (Personalmål — SEAE:s personal — Kontraktsanställd — Uppdrag i tredje land — Olycka i arbetet — Tillägg för levnadsvillkor — Outnyttjad semester — Omhändertagande — Underlåtenhet att iaktta det administrativa förfarandet — Uppenbart att talan skall avvisas)

50

2015/C 198/69

Mål F-90/14: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 27 april 2015 – Meyer mot kommissionen (Personalmål — Tillfälligt anställd — Lön — Familjetillägg — Vägran att utbetala barntillägg — Artikel 2.3 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Barn mellan 18 och 26 år som deltar i skol- eller yrkesutbildning — Skoltillägg — Artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna — Barn som regelbundet och på heltid deltar i ett utbildningsinstituts verksamhet — Studieavbrott — Uppenbart att talan är ogrundad)

50

2015/C 198/70

Mål F-112/13: Personaldomstolens beslut av den 29 april 2015 – Dimitriou mot ENISA

51


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2015/C 198/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 190, 8.6.2015

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 178, 1.6.2015

EUT C 171, 26.5.2015

EUT C 155, 11.5.2015

EUT C 146, 4.5.2015

EUT C 138, 27.4.2015

EUT C 127, 20.4.2015

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/2


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State – Nederländerna) – W. P. Willems mot Burgemeester van Nuth (C-446/12), H. J. Kooistra mot Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest mot Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk mot Burgemeester van Den Haag(C-449/12)

(Förenade målen C-446/12 till C-449/12) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Biometriskt pass - Biometriska uppgifter - Förordning (EG) nr 2252/2004 - Artikel 1.3 - Artikel 4.3 - Användning av insamlade uppgifter för andra syften än utfärdande av pass och resehandlingar - Upprättande och användning av databaser innehållande biometriska uppgifter - Lagstadgade garantier - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artiklarna 7 och 8 - Direktiv 95/46/EG - Artiklarna 6 och 7 - Rätt till respekt för privatlivet - Rätt till skydd av personuppgifter - Tillämpning på identitetskort))

(2015/C 198/02)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: W. P. Willems (C-446/12), H. J. Kooistra (C-447/12), M. Roest (C-448/12), L. J. A. van Luijk (C-449/12)

Motparter: Burgemeester van Nuth (C-446/12), Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), Burgemeester van Den Haag(C-449/12)

Domslut

1)

Artikel 1.3 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 6 maj 2009, ska tolkas så, att denna förordning inte är tillämplig på identitetskort som en medlemsstat utfärdar till sina medborgare, såsom de nederländska identitetskorten, oavsett giltighetstiden för dessa och oavsett möjligheterna att använda dem som resehandlingar vid resor utanför denna stat.

2)

Artikel 4.3 i förordning nr 2252/2004, i dess lydelse enligt förordning nr 444/2009, ska tolkas så, att medlemsstaterna inte är skyldiga att i sin lagstiftning säkerställa att de biometriska uppgifter som har samlats in och lagrats med stöd av nämnda förordning inte samlas in, behandlas och används för andra ändamål än för utfärdande av pass eller resehandlingar, eftersom denna aspekt inte omfattas av förordningens tillämpningsområde.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

(Förenade målen C-317/13 och C-676/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Polissamarbete och straffrättsligt samarbete - Ett nytt psykoaktivt ämne underställs kontrollåtgärder - Fastställande av den rättsliga grunden - Tillämplig rättslig ram efter Lissabonfördragets ikraftträdande - Övergångsbestämmelser - Härledd rättslig grund - Samråd med parlamentet))

(2015/C 198/03)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: F. Drexler, A. Caiola och M. Pencheva)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: K. Pleśniak och A. F. Jensen)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Österrike (ombud: C. Pesendorfer)

Domslut

1)

Rådets beslut 2013/129/EU av den 7 mars 2013 om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder och rådets beslut av den 7 oktober 2013 om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder, ogiltigförklaras.

2)

Verkningarna av beslut 2013/129 och genomförandebeslut 2013/496 ska kvarstå till dess att nya rättsakter som ska ersätta desamma träder i kraft.

3)

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

4)

Republiken Österrike ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 226, 3.8.2013.

EUT C 52, 22.2.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/3


Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – förfarande inlett av Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

(Mål C-388/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2005/29/EG - Otillbörliga affärsmetoder - Felaktig information som getts av ett telekombolag till en abonnent och som orsakat extra kostnader för abonnenten - Bestämning av begreppet ”vilseledande affärsmetod”))

(2015/C 198/04)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ytterligare deltagare i rättegången: UPC Magyarország Kft.

Domslut

1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om otillbörliga affärsmetoder) ska tolkas så, att lämnande av felaktig information, såsom informationen som är i fråga i det nationella målet, från en näringsidkare till en konsument ska anses utgöra en ”vilseledande affärsmetod”, i den mening som avses i direktivet, trots att informationen endast lämnades till en enda konsument.

2)

Direktiv 2005/29 ska tolkas så, att det, när en affärsmetod redan uppfyller samtliga kriterier i artikel 6.1 i direktivet för att kvalificeras som en vilseledande handling gentemot konsumenten, inte är nödvändigt att kontrollera huruvida ett sådant agerande även strider mot kravet på att näringsidkaren ska tillämpa god yrkessed i artikel 5.2 a i samma direktiv innan det på goda grunder kan fastställas att agerandet är otillbörligt och därmed förbjudet enligt artikel 5.1 i nämnda direktiv.


(1)  JO C 304 du 19.10.2013


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/4


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 – Europeiska unionens råd mot Europeiska kommissionen

(Mål C-409/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Makroekonomiskt stöd till tredjeländer - Kommissionens beslut att återkalla ett förslag till ramförordning - Artiklarna 13.2 FEU och 17 FEU - Artikel 293 FEUF - Principen om tilldelade befogenheter - Principen om institutionell jämvikt - Principen om lojalt samarbete - Artikel 296 FEUF - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 198/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska unionens råd (ombud: G. Maganza, A. de Gregorio Merino et I. Gurov)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, P. Van Nuffel et M. Clausen)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, J. Vláčil och J. Škeřík), Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze), Konungariket Spanien (ombud: M. Sampol Pucurull), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues, D. Colas och N. Rouam), Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av P. Gentili, avvocato dello Stato), Konungariket Nederländerna (ombud: M. Bulterman, B. Koopman och J. Langer), Republiken Slovakien (ombud: B. Ricziová), Republiken Finland (ombud: H. Leppo), Konungariket Sverige (ombud: U. Persson och A. Falk), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: V. Kaye, biträdd av R. Palmer, barrister)

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Konungariket Nederländerna, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige samt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 274, 21.9.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/5


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) – Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer mot Hans Angerer

(Mål C-477/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2005/36/EG - Artikel 10 - Erkännande av yrkeskvalifikationer - Tillträde till arkitektyrket - Examensbevis som inte anges i punkt 5.7.1 i bilaga V - Begreppen specifik och exceptionell anledning och arkitekt))

(2015/C 198/06)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer

Motpart: Hans Angerer

ytterligare deltagare i rättegången: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses

Domslut

1)

Artikel 10 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 279/2009 av den 6 april 2009 ska tolkas så, att den som ansöker om att omfattas av den generella ordningen för erkännande av bevis på formella kvalifikationer i enlighet med kapitel I i avdelning III i det direktivet, utöver att inneha ett utbildningsbevis som inte upptas i punkt 5.7.1 i bilaga V till samma direktiv, även ska styrka att en ”specifik och exceptionell anledning” föreligger.

2)

Artikel 10 c i direktiv 2005/36, i dess lydelse enligt förordning nr 279/2009, ska tolkas så, att begreppet specifik och exceptionell anledning i den bestämmelsen syftar på de omständigheter som är anledningen till att sökanden inte har ett utbildningsbevis som upptas i punkt 5.7.1 i bilaga V till samma direktiv. Sökanden kan således inte göra gällande att han har yrkeskvalifikationer genom vilka han ges tillträde till ett annat yrke i sin ursprungsmedlemsstat än det som han vill utöva i den mottagande medlemsstaten.

3)

Artikel 10 c i direktiv 2005/36, i dess lydelse enligt förordning nr 279/2009, ska tolkas så, att begreppet arkitekt i den bestämmelsen ska fastställas med beaktande av lagstiftningen i den mottagande medlemsstaten och att begreppet inte med nödvändighet innebär att sökanden ska ha en utbildning och erfarenhet som inte endast omfattar teknisk planering, tillsyn och genomförande, utan även konstnärligt och ekonomiskt gestaltande i byggbranschen, eller beträffande stadsplanering eller konservering av historiska byggnader.


(1)  EUT C 344, 23.11.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/6


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanien) – Lourdes Cachaldora Fernández mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Mål C-527/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Manliga och kvinnliga arbetstagare - Likabehandling i fråga om social trygghet - Direktiv 79/7/EEG - Artikel 4 - Direktiv 97/81/EG - Ramavtalet om deltidsarbete mellan UNICE, CEEP och EFS - Beräkning av förmåner - System för att utfylla luckor i avgiftsinbetalningarna - Deltidsanställda respektive heltidsanställda arbetstagare))

(2015/C 198/07)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Lourdes Cachaldora Fernández

Motparter: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Domslut

1)

Artikel 4.1 i rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som föreskriver att sådana avbrott i avgiftsinbetalningarna som omfattas av referensperioden för en avgiftsfinansierad invaliditetspension, och som följer på en deltidsanställning, tillgodoräknas arbetstagaren genom att de lägsta avgiftsunderlag som gällt vid varje tidpunkt multipliceras med nedsättningskoefficienten för anställningen, medan det inte föreskrivs någon sådan nedsättning om avbrotten följer på en heltidsanställning.

2)

Ramavtalet om deltidsarbete, som ingicks den 6 juni 1997 och som finns som bilaga till rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS, i dess lydelse enligt rådets direktiv 98/23/EG av den 7 april 1998, ska tolkas så, att det inte är tillämpligt på en lagstiftning i en medlemsstat som föreskriver att sådana avbrott i avgiftsinbetalningarna som omfattas av referensperioden för en avgiftsfinansierad invaliditetspension, och som följer på en deltidsanställning, tillgodoräknas arbetstagaren genom att de lägsta avgiftsunderlag som gällt vid varje tidpunkt multipliceras med nedsättningskoefficienten för anställningen, medan det inte föreskrivs någon sådan nedsättning om avbrotten följer på en heltidsanställning.


(1)  EUT C 9, 11.1.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/7


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 april 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd

(Mål C-540/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Polissamarbete och straffrättsligt samarbete - Fastställande av det datum då ett tidigare beslut får verkan - Fastställande av den rättsliga grunden - Tillämplig rättslig ram efter Lissabonfördragets ikraftträdande - Övergångsbestämmelser - Härledd rättslig grund - Samråd med parlamentet))

(2015/C 198/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: F. Drexler, A. Caiola och M. Pencheva)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: K. Pleśniak och A. F. Jensen)

Domslut

1)

Rådets beslut 2013/392/EU av den 22 juli 2013 om fastställande av det datum då beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott får verkan, ogiltigförklaras.

2)

Verkningarna av beslut 2013/392 ska kvarstå till dess att en ny rättsakt som ska ersätta detsamma träder i kraft.

3)

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 359, 7.12.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/7


Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Hermann Lutz mot Elke Bäuerle, i egenskap av förvaltare för ECZ Autohandel GmbH

(Mål C-557/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förordning (EG) nr 1346/2000 - Artiklarna 4 och 13 - Insolvensförfarande - Utbetalning som ägt rum efter inledandet av insolvensförfarandet på grundval av en utmätning som ägde rum före detta datum - Talan om återvinning av en återvinningsgrundande rättshandling - Preskriptionsfrister, återvinningsfrister och preklusionsfrister - Formkrav för återvinningstalan - Tillämplig lag))

(2015/C 198/09)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Hermann Lutz

Motpart: Elke Bäuerle, i egenskap av förvaltare för ECZ Autohandel GmbH

Domslut

1)

Artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden ska tolkas så, att den är tillämplig om den av förvaltaren angripna utbetalningen av ett belopp som utmätts innan insolvensförfarandet inleddes först ägde rum efter inledandet av detta förfarande.

2)

Undantagsbestämmelsen i artikel 13 i förordning nr 1346/2000 ska tolkas så, att den även omfattar preskriptionsfrister, återvinningsfrister och preklusionsfrister enligt den lag som är tillämplig på den rättshandling som angrips av förvaltaren.

3)

De formkrav som ska beaktas när en återvinningstalan väcks ska, vid tillämpningen av artikel 13 i förordning nr 1346/2000, fastställas i enlighet med den lag som är tillämplig på den rättshandling som angrips av förvaltaren.


(1)  EUT C 15, 18.1.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/8


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Karoline Gruber mot Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

(Mål C-570/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Miljö - Direktiv 2011/92/EU - Miljökonsekvensbedömning av vissa offentliga och privata projekt - Uppförande av ett köpcentrum - Bindande verkan av ett myndighetsbeslut om att inte genomföra någon miljökonsekvensbedömning - Utan allmänhetens deltagande))

(2015/C 198/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Karoline Gruber

Motpart: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Domslut

Artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EG av den 13 juni 2011 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan ska tolkas så, att den utgör hinder mot en nationell lagstiftning, såsom den som är i fråga i det nationella målet, enligt vilken ett förvaltningsbeslut om att en miljökonsekvensbedömning inte är nödvändig för ett visst projekt har bindande rättsverkningar mot grannar, som saknar behörighet att överklaga nämnda förvaltningsbeslut. Detta under förutsättning att dessa grannar, som ingår i ”den berörda allmänheten”, i den mening som avses i artikel 1.2 i nämnda direktiv, uppfyller den nationella lagstiftningens krav vad avser ”ett tillräckligt intresse” eller att en ”rättighet kränks”. Det ankommer på den nationella domstolen att avgöra om detta villkor är uppfyllt i det mål som är anhängigt vid den. Om så är fallet ska den nationella domstolen konstatera att ett förvaltningsbeslut om att inte göra en sådan bedömning saknar bindande rättsverkningar gentemot nämnda grannar.


(1)  EUT C 24, 25.1.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/9


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-591/13) (1)

((Fördragsbrott - Skattelagstiftning - Uppskov med beskattningen av den vinst som uppkommer i samband med avyttringen mot ersättning av vissa anläggningstillgångar - Uppbörd av skatt - Etableringsfrihet - Artikel 49 FEUF - Artikel 31 i EES-avtalet - Skillnad i behandlingen mellan fasta driftsställen inom en medlemsstat och fasta driftsställen i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - Proportionalitet))

(2015/C 198/11)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Mölls och W. Roels)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och K. Petersen)

Domslut

1)

Förbundsrepubliken Tyskland har åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 49 FEUF och 31 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, genom att anta och bibehålla ett skattesystem, såsom det i 6b § i lagen om inkomstskatt (Einkommensteuergesetz), enligt vilket uppskov med beskattningen av den vinst som uppkommer i samband med avyttringen mot ersättning av en anläggningstillgång som utgör en del av tillgångarna i den skattskyldiges fasta driftsställe i Tyskland, enbart kan beviljas om denna vinst återinvesteras i ersättningsegendom som utgör en del av tillgångarna i den skattskyldiges fasta driftsställe inom nämnda medlemsstat.

2)

Förbundsrepubliken Tyskland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 24, 25.1.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/9


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Efeteio Thrakis – Grekland) – Trapeza Eurobank Ergasias AE mot Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos

(Mål C-690/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Statligt stöd - Begrepp - Artikel 87.1 EG - Förmåner som en bank har beviljats - Bolag som har en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster - Befintligt stöd och nytt stöd - Artikel 88.3 EG - Den nationella domstolens befogenheter))

(2015/C 198/12)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Efeteio Thrakis

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Trapeza Eurobank Ergasias AE

Motpart: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos

Domslut

1)

Artikel 87.1 EG ska tolkas så, att sådana förmåner som de som är i fråga i det nationella målet, som innebär att en bank förfogar över rätten att ensidigt inteckna fast egendom som tillhör jordbrukare eller andra personer som driver liknande verksamhet, rätten att begära tvångsexekution på grundval av enbart en privaträttslig handling och rätten att vara befriad från skatter och avgifter i samband med registrering av inteckningar omfattas av tillämpningsområdet för nämnda bestämmelse. Det ankommer dock på den hänskjutande domstolen att bedöma om så är fallet i det nationella målet.

2)

Svaret på den första frågan, punkt a, kan påverkas av att sådana förmåner som de som är i fråga i det nationella målet – vilka vid inrättandet av en självständig allmännyttig bank tillerkänts banken i nationell lagstiftning med hänsyn till att den skulle bedriva verksamhet med jordbrukskrediter och ha vissa andra särskilda uppgifter – bibehållits efter det att bankens verksamhet utvidgats till att omfatta alla former av bankverksamhet och banken ombildats till aktiebolag. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att med hänsyn till samtliga relevanta faktiska och rättsliga omständigheter pröva huruvida de fyra kumulativa villkor är uppfyllda vilka enligt domstolens praxis är en förutsättning för att nämnda förmåner ska anses utgöra ersättning som motsvarar ett vederlag för tjänster som banken har tillhandahållit för att fullgöra en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och således inte anses utgöra statligt stöd.

3)

Artikel 87.1 EG ska tolkas så, att när sådana förmåner som de som är i fråga i det nationella målet omfattas av denna bestämmelses tillämpningsområde är den medlemsstat som har infört dem skyldig att följa det förfarande för förhandskontroll som föreskrivs i artikel 88.3 EG under förutsättning att förmånerna har blivit nytt stöd efter det att fördraget trädde i kraft i den berörda medlemsstaten och att preskriptionstiden som föreskrivs i artikel 15.3 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel [88 EG] inte har löpt ut, vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva.

4)

Artiklarna 87.1 EG och 88.3 EG ska tolkas så, att om den hänskjutande domstolen finner att de aktuella förmånerna mot bakgrund av svaret på den andra frågan utgör nytt statligt stöd, är den skyldig att underlåta att tillämpa de nationella bestämmelser som inför sådana förmåner på den grunden att de är oförenliga med nämnda artiklar i fördraget.


(1)  EUT C 78, 15.3.2014


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/10


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy – Polen) – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o. mot T-Mobile Polska SA, tidigare Polska Telefonia Cyfrowa SA

(Mål C-3/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster - Direktiv 2002/21/EG - Artiklarna 7 och 20 - Lösning av tvister mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster - Skyldighet att inleda förfarandet i artikel 7.3 - Åtgärd som kan inverka på handeln mellan medlemsstater - Direktiv 2002/19/EG - Artikel 5 - Nationella regleringsmyndigheters befogenheter och ansvarsområden när det gäller tillträde och samtrafik - Direktiv 2002/22/EG - Artikel 28 - Icke-geografiska nummer))

(2015/C 198/13)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o.

Motpart: T-Mobile Polska SA, tidigare Polska Telefonia Cyfrowa SA

Domslut

1)

Artiklarna 7.3 och 20 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) ska tolkas så, att den nationella regleringsmyndigheten är skyldig att inleda det förfarande som föreskrivs i den första av dessa artiklar när den, i syfte att lösa en tvist mellan företag som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster i en enda medlemsstat, avser att vidta åtgärder för att i enlighet med artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) säkerställa tillgång till icke-geografiska nummer, och dessa åtgärder kan påverka handeln mellan medlemsstater.

2)

Artikel 7.3 i direktiv 2002/21 ska tolkas så, att en åtgärd som vidtas av den nationella regleringsmyndigheten i syfte att garantera slutanvändare tillgång till icke-geografiska nummer i enlighet med artikel 28 i direktivet om samhällsomfattande tjänster ska anses inverka på handeln mellan medlemsstaterna, i den mening som avses i nämnda bestämmelse, om åtgärden direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan påverka denna handel på ett icke obetydligt sätt, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra.


(1)  EUT C 102, 7.4.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/11


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Minister Finansów mot Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

(Mål C-42/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Beskattning - Gemensamt system för mervärdesskatt - Uthyrning av en fastighet - Tillhandahållande av el, värme, vatten och sophämtning - Avtal mellan hyresvärden och leverantörerna av dessa varor och tjänster - Tjänster som tillhandahålls hyresgästen och som ska anses utförda av hyresvärden - Övriga avgifter vid hyra - Fastställande av beskattningsunderlaget - Möjlighet att låta övriga avgifter vid hyra ingå i beskattningsunderlaget för hyrestjänsten - Transaktion som består av ett enda tillhandahållande eller av flera fristående tillhandahållanden))

(2015/C 198/14)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Minister Finansów

Motpart: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

Domslut

1)

Artiklarna 14.1, 15.1 och 24.1 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2009/162/EU av den 22 december 2009 ska tolkas så, att i samband med uthyrning av en fastighet ska leveranser av el, värme och vatten samt tillhandahållande av sophämtning, som ombesörjs av utomstående företag till förmån för en hyresgäst som direkt nyttjar dessa varor och tjänster, anses vara utförda av hyresvärden när denne har ingått ett avtal om tillhandahållande av dessa varor och tjänster och endast överför kostnaderna på hyresgästen.

2)

Detta direktiv ska tolkas så, att uthyrning av en fastighet och ett samtidigt tillhandahållande av vatten, el och värme samt sophämtning i princip ska anses utgöra flera separata och självständiga tillhandahållanden som i mervärdesskattehänseende ska bedömas vart och ett för sig, med undantag för det fall då de olika delarna i transaktionen, inbegripet sådana delar som påvisar det ekonomiska skälet att ingå avtalet, har ett så nära samband att de tillsammans objektivt sett utgör en enda odelbar ekonomisk transaktion och det därför vore konstlat att skilja dem åt.

3)

Det ankommer på den nationella domstolen att göra de nödvändiga bedömningarna med beaktande av samtliga omständigheter som rör uthyrningens genomförande och de tillhörande tjänsterna, särskilt innehållet i själva avtalet.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/12


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 14 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Braşov – Rumänien) – Mihai Manea mot Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor

(Mål C-76/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Interna skatter och avgifter - Artikel 110 FEUF - Skatt som en medlemsstat tar ut på motorfordon vid den första registreringen eller den första överföringen av äganderätten - Neutralitet mellan begagnade motorfordon som kommer från andra medlemsstater och liknande motorfordon som är tillgängliga på den inhemska marknaden))

(2015/C 198/15)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Braşov

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mihai Manea

Motpart: Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor

Domslut

Artikel 110 FEUF ska tolkas så, att

den inte utgör hinder för att en medlemsstat inför en skatt på motorfordon som ska utgå på importerade begagnade motorfordon när de registreras för första gången i denna medlemsstat och på fordon som redan är registrerade i nämnda medlemsstat vid den första övergången av äganderätten till sådana fordon i samma stat.

den utgör hinder för att nämnda medlemsstat från betalning av den aktuella skatten undantar fordon som redan är registrerade och för vilka en tidigare gällande skatt har erlagts som befunnits strida mot unionsrätten.


(1)  EUT C 151, 19.05.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/13


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Berlin-Brandenburg – Tyskland) – TMK Europe GmbH mot Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Mål C-143/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Dumpning - Import av vissa rör av järn eller stål - Förordning (EG) nr 384/96 - Artikel 3.7 - Skada för industrin - Kända faktorer - Orsakssamband - En utredning avseende eventuella konkurrensbegränsande förfaranden av gemenskapsföretag inom berörd sektor har ej beaktats - Förordning (EG) nr 2320/97 - Giltighet))

(2015/C 198/16)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: TMK Europe GmbH

Motpart: Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Domslut

Det har vid prövningen av den ställda frågan inte framkommit någon omständighet som påverkar giltigheten av rådets förordning (EG) nr 2320/97 av den 17 november 1997 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa sömlösa rör av järn eller olegerat stål med ursprung i Ungern, Polen, Ryssland, Tjeckiska republiken, Rumänien och Slovakiska republiken, om upphävande av förordning (EEG) nr 1189/93 och om avslutande av förfarandet vad gäller sådan import med ursprung i Republiken Kroatien.


(1)  EUT C 235, 21.7.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/13


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 16 april 2015 – European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

(Mål C-173/14 P) (1)

((Överklagande - Offentligt tjänstekontrakt - Anbudsförfarande - Tilldelningskriterier - Insyn - Objektiv bedömning - Yrkande om skadestånd))

(2015/C 198/17)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd (ombud: V. Christianos, dikigoros)

Övrig part i målet: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (ombud: T. Jabłoński, S. Marino, G. Gavriilidou och C. Maignen samt H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/14


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14) mot Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

(Förenade målen C-271/14 och C-273/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Humanläkemedel - Direktiv 89/105/EEG - Artikel 6 leden 3 och 5 - Avförande av läkemedel från en förteckning över farmaceutiska specialiteter för vilka ersättning utgår utöver det schablonbelopp som gäller för kostnader under sjukhusvistelser - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 198/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)

Svarande: Ministre des Finances et des Comptes publics, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Domslut

Artikel 6 i rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen ska tolkas så, att den motiveringsskyldighet som föreskrivs i leden 3 och 5 i den artikeln är tillämplig på ett beslut som skärper ersättningsvillkoren eller minskar ersättningsnivån avseende ett läkemedel genom att utesluta detta från förteckningen över farmaceutiska specialiteter för vilka ersättning utgår från de obligatoriska sjukförsäkringssystemen, utöver den ersättning som utgår för tjänster under en sjukhusvistelse, vilka ersätts enligt ett schablonbelopp för vistelse och vård.


(1)  EUT C 282, 25.8.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/15


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 april 2015 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Alba Iulia – Rumänien) – SC Enterprise Focused Solutions SRL mot Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

(Mål C-278/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling - Varor - Tekniska specifikationer - Principerna om likabehandling och icke-diskriminering - Skyldigheten att lämna insyn - Hänvisning till en produkt av ett visst varumärke - Bedömning av om den vara som föreslås av en anbudsgivare är likvärdig - Tillverkningen av referensprodukten har upphört))

(2015/C 198/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Alba Iulia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Enterprise Focused Solutions SRL

Motpart: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Domslut

Artikel 23.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011, är inte tillämplig i en offentlig upphandling, vars värde understiger det tröskelvärde som föreskrivs i detta direktiv. I fråga om en offentlig upphandling som inte omfattas av nämnda direktiv, men som har ett bestämt gränsaöverskridande intresse, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera, ska EUF-fördragets grundläggande regler och allmänna principer, särskilt principerna om likabehandling och icke-diskriminering samt den därav följande skyldigheten att lämna insyn tolkas så att den upphandlande myndigheten inte kan förkasta ett anbud som uppfyller villkoren i meddelandet om offentlig upphandling på grundval av skäl som inte angetts i nämnda meddelande.


(1)  EUT C 303, 8.9.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/15


Domstolens beslut av den 24 februari 2015 – Pesquerias Riveirenses, SL m.fl. mot Europeiska unionens råd

(Mål C-164/14 P) (1)

((Överklagande - Fiskeripolitik - Bevarande av fiskeresurserna - Fiskbestånd som är föremål för förhandlingar eller internationella avtal - Gemensamt beaktade av de nordliga och sydliga bestånden av blåvitling i nordöstra Atlanten vid fastställandet av högsta tillåtna fångstmängd - Talans upptagande till sakprövning - Rättsakt som inte direkt berör enskilda - Överklagandet är uppenbart ogrundat))

(2015/C 198/20)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Pesquerias Riveirenses, SL, Pesquerias Campo de Marte, SL, Pesquera Anpajo, SL, Arrastreros del Barbanza, SA, Martinez Pardavila e Hijos, SL, Lijo Pesca, SL, Frigorificos Hermanos Vidal, SA, Pesquera Boteira, SL, Francisco Mariño Mos y Otros, CB, Perez Vidal Juan Antonio y Hno, CB, Marina Nalda, SL, Portillo y Otros, SL, Vidiña Pesca, SL, Pesca Hermo, SL, Pescados Oubiña Perez, SL, Manuel Pena Graña, Campo Eder, SL, Pesquera Laga, SL, Pesquera Jalisco, SL, Pesquera Jopitos, SL, Pesca-Julimar, SL (ombud: J. Tojeiro Sierto, abogado)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd (ombud: A. Westerhof Löfflerová och A. de Gregorio Merino)

Part som har intervenerat till stöd för övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: A. Szmytkowska och I. Galindo Martín)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas som uppenbart ogrundat.

2)

Pesquerias Riveirenses SL m.fl. ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 159, 26.5.2014


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/16


Överklagande ingett den 2 september 2014 av Fundação Calouste Gulbenkian av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 26 juni 2014 i mål T-541/11, Fundação Calouste Gulbenkian mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-414/14 P)

(2015/C 198/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Fundação Calouste Gulbenkian (ombud: G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal, P. López Ronda, lawyers)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Micael Gulbenkian.

I beslut av den 26 februari 2015 ogillade domstolen (femte avdelningen) överklagandet och förpliktade Fundação Calouste Gulbenkian att bära sina rättegångskostnader.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland) den 6 mars 2015 – Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG mot Landeshauptstadt München

(Mål C-113/15)

(2015/C 198/22)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG

Motpart: Landeshauptstadt München

Tolkningsfrågor

1)

Ska portionsförpackningar av honung som packas i en kartong försedd med samtliga märkningsuppgifter, inklusive angivelse om ursprungsland, och som varken säljs som portionsförpackningar till slutkonsumenterna eller tillhandahålls storhushåll som enskilda förpackningar, anses utgöra ”färdigförpackat livsmedel” i den mening som avses i artikel 1.3 b i direktiv 2000/13/EG (1) och artikel 2.2 e i förordning (EU) nr 1169/2011 (2), för vilka det finns ett motsvarande märkningskrav, eller utgör sådana portionsförpackningar av honung inte färdigförpackade livsmedel för vilka märkningskrav gäller, på grund av att de inte säljs styckvis?

2)

Ska frågan besvaras annorlunda om dessa portionsförpackningar när det gäller storhushåll inte bara erbjuds i redan sammansatta rätter som säljs som en enhet utan de även säljs styckvis?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av livsmedel samt om reklam för livsmedel (EUT L 109, s. 29).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, s. 18).


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 9 mars 2015 – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH mot Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

(Mål C-117/15)

(2015/C 198/23)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

Motpart: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

Tolkningsfrågor

1)

Ska frågan om huruvida det föreligger en ”återgivning för allmänheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 (1) och/eller i den mening som avses i artikel 8.2 i direktiv 2006/115 (2), alltid bedömas enligt samma kriterier, nämligen att

en användare agerar med full kännedom om följderna av sitt handlande för att ge tredje part tillgång till ett skyddat verk som vederbörande annars inte hade fått tillgång till,

”allmänheten” avser ett obestämt antal potentiella tittare eller åhörare och förutsätter ett ganska stort antal personer, varvid osäkerheten består i fråga om ”personer i allmänhet”, alltså inte personer som tillhör en viss privat krets, och det med begreppet ”ganska stort antal personer” måste vara fråga om ett visst minsta antal, varför kriteriet således inte uppfylls när det är fråga om alltför små eller till och med obetydliga kretsar av berörda personer, varvid det i detta sammanhang inte bara är av betydelse hur många personer som vid ett och samma tillfälle har tillgång till ett och samma verk, utan även hur många av dem som i följd efter varandra har tillgång till verket,

verket återges för en ny del av allmänheten, det vill säga en allmänhet som inte beaktades av upphovsmännen till det skyddade verket när de tillät att verket användes för återgivning till den ursprungliga publiken, såvida inte den efterföljande återgivningen sker med hjälp av en annan teknik än den som använts för den ursprungliga överföringen, och

det inte saknar betydelse att den aktuella användningen har ett vinstsyfte, samt att allmänheten dessutom är mottaglig för återgivningen och inte har ”nåtts” av en ren slump, varvid detta inte är en tvingande förutsättning för en återgivning för allmänheten?

2.

Ska bedömningen, i sådana mål som det vid den nationella domstolen – där ett rehabiliteringscenter i sina lokaler installerat tv-apparater till vilka rehabiliteringscentret överfört en signal och på så sätt tillgängliggjort tv sändningar –, av frågan huruvida en återgivning för allmänheten i den mening som avses med begreppet ”återgivning för allmänheten” föreligger, göras mot bakgrund av artikel 3.1 i direktiv 2001/29, eller ska bedömningen göras mot bakgrund av enligt artikel 8.2 i direktiv 2006/115, när de tillgängliggjorda tv-sändningarna berör ett stort antal parter, i synnerhet kompositörer, textförfattare och musikförläggare, men även utövande konstnärer, fonogramframställare upphovsmän till litterära verk samt dessas förläggare?

3.

Ska det i sådana mål som det vid den nationella domstolen – där ett rehabiliteringscenter i sina lokaler installerade tv-apparater, till vilka rehabiliteringscentret överfört en signal och på så sätt tillgängliggjort tv sändningar för sina patienter – anses föreligga en ”återgivning för allmänheten” enligt artikel 3.1 i direktiv 2001/29 eller enligt artikel 8.2 i direktiv 2006/115?

4.

För det fall att frågan huruvida det föreligger en återgivning för allmänheten i detta avseende ska besvaras jakande, står då EU-domstolen fast vid sin rådande praxis att det inte är fråga om någon återgivning för allmänheten när skyddade fonogram överförs via radiosändningar till patienter hos en tandläkare (se dom av den 15 mars 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012: (3)) eller andra liknande inrättningar?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, s. 28).

(3)  EUT C 2012, 140.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) den 9 mars 2015 – Biuro podróży ”Partner” Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej mot Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(Mål C-119/15)

(2015/C 198/24)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Biuro podróży ”Partner” Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej

Motpart: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tolkningsfrågor

1)

Kan tillämpningen av allmänna avtalsvillkor med samma innehåll som sådana villkor som förklarats oskäliga genom lagakraftägande dom och som införts i förteckningen över allmänna avtalsvillkor som förklarats oskäliga mot bakgrund av artikel 6.1 och artikel 7 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (1), jämförd med artiklarna 1 och 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (2), även anses utgöra olaglig verksamhet av ett annat företag som inte deltog i det förfarande som ledde fram till upptagandet i förteckningen över allmänna avtalsvillkor som anses som oskäliga och som enligt den nationella lagstiftningen utgör sådan verksamhet som påverkar konsumenternas kollektiva intressen och utgör rättslig grund för att ålägga ett vite i det nationella administrativa förfarandet?

2)

Ska den domstol som dömer i andra instans vars avgöranden som meddelats till följd av ett överklagande kan överklagas med avseende på rättsfrågor, såsom föreskrivs i den polska civilprocesslagen, enligt artikel 267 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anses som en sådan domstol mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell lagstiftning, eller ska även Sąd Najwyższy (högsta domstolen), som är behörig att pröva ett överklagande med avseende på rättsfrågor, anses som en sådan domstol?


(1)  EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva: område 15, volym 12, s. 169.

(2)  EUT L 110, s. 30.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/19


Överklagande ingett den 16 mars 2015 av Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE och Kazino Aigaiou AE av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 8 januari 2015 i mål T-58/13, Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE och Kazino Aigaiou AE mot Europeiska kommissionen

(Mål C-131/15 P)

(2015/C 198/25)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE och Kazino Aigaiou AE (ombud: S. Pappas, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Grekland och Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP)

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva, i dess helhet, den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 8 januari 2015 i mål T-58/13, Club Hotel Loutraki m.fl. mot kommissionen,

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2012) final av den 3 oktober 2012 om statlig stöd SA.33988 (2011/N) – Grekland – Åtgärder med avseende på förlängning av OPAP:s ensamrätt att driva 13 hasardspel och beviljande av ensamrätt att driva 35  000 videolotteriautomater under en tioårsperiod, och

förplikta motparterna att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.

Överklagandet avser den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 8 januari 2015 i mål T-58/13, Club Hotel Loutraki m.fl. mot kommissionen. I denna dom ogillades klagandenas yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2012) final av den 3 oktober 2012 om statlig stöd SA.33988 (2011/N) – Grekland – Åtgärder med avseende på förlängning av OPAP:s ensamrätt att driva 13 hasardspel och beviljande av ensamrätt att driva 35  000 videolotteriautomater under en tioårsperiod.

2.

Kommissionen invände inte, i ovannämnda beslut, mot de två anmälda åtgärderna till fördel för OPAP, det vill säga a) beviljande av en ensamrätt att driva 35  000 videolotteriautomater under en tioårsperiod (vilken går ut år 2022) och b) förlängning med tio år, från år 2020 till år 2030, av den ensamrätt som redan beviljats avseende driften av 13 hasardspel.

3.

Klagandena anför följande tre grunder till stöd för överklagandet:

a)

Åsidosättande av artikel 108.3 FEUF och artiklarna 4.4, 7.2, 7.3 och 13.1 i förordning nr 659/1999 (1), eftersom tribunalen, i punkterna 33–64 i den överklagade domen, fann att kommissionen inte var skyldig att inleda det formella granskningsförfarandet och att den, på ett rättsenligt sätt, hade avslutat sin granskning under det preliminära förfarandet.

b)

Åsidosättande av artikel 296 FEUF och artiklarna 41 och 47 i stadgan, eftersom tribunalen, i punkterna 65–78 i det överklagade beslutet, fann att kommissionens beslut var tillräckligt motiverad, trots att en avsaknad av ekonomiska uppgifter innebar att det inte var möjligt att fastställa huruvida kommissionens beräkningar var korrekta.

c)

Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF, eftersom tribunalen fann att kommissionen hade agerat på ett rättsenligt sätt när den bedömde de anmälda åtgärderna gemensamt, trots att kommissionen inte hade definierat marknaden, och eftersom det var fråga om en felaktig tillämpning av begreppen ”likhet” och ”ekonomiskt sammanhang”.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1).


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 20 mars 2015 – Republiken Grekland mot Grigorios Nikiforidis

(Mål C-135/15)

(2015/C 198/26)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Republiken Grekland

Motpart: Grigorios Nikiforidis

Tolkningsfrågor

1.

Är Rom I-förordningen (1), enligt dess artikel 28, endast tillämplig på anställningsförhållanden, när rättsförhållandet grundar sig på ett anställningsavtal som ingåtts efter den 16 december 2009, eller medför en överenskommelse som ingås mellan avtalsparterna vid en senare tidpunkt om att anställningsförhållandet, med ändrade eller oförändrade anställningsvillkor, ska fortsätta att löpa, att förordningen blir tillämplig?

2.

Innebär artikel 9.3 i Rom I-förordningen att det endast är uteslutet med direkt tillämpning av ett tredje lands internationellt tvingande regler när de förpliktelser som har sin grund i avtalet inte ska utföras eller inte har utförts, eller utesluter den artikeln även ett indirekt beaktande inom ramen för rättsordningen i den stat, vars rättsordning avtalet omfattas av?

3.

Har principen om lojalt samarbete, vilken följer av artikel 4.3 FEU, rättslig betydelse vid nationella domstolars prövning av huruvida en annan medlemsstats internationellt tvingande regler ska tillämpas direkt eller indirekt?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, s. 6).


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 26 mars 2015 – G.E. Security BV mot Staatssecretaris van Financiën

(Mål C-143/15)

(2015/C 198/27)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: G.E. Security BV

Motpart: Staatssecretaris van Financiën

Tolkningsfrågor

Ska nr 8517, 8521, 8531 och 8543 i KN tolkas så, att en vara som en videomultiplexer – som har utvecklats för att vara en del i ett system som kan analysera bilder och ljud från anslutna kameror och larmsensorer samt, om så önskas, spela in, lagra, bearbeta och på en ansluten bildskärm återge och/eller, förutsatt att bilder eller ljud motiverar till detta, avge en varningssignal i form av ett e-postmeddelande till en eller flera användare som är anslutna till systemet och/eller kan aktivera anordningar som avger ljud- eller ljussignaler – ska klassificeras enligt något av dessa nummer?


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 26 mars 2015 – Staatssecretaris van Financiën mot Customs Support Holland BV

(Mål C-144/15)

(2015/C 198/28)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Financiën

Motpart: Customs Support Holland BV

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1.

Ska nr 2304 i KN därför tolkas så, att detta tulltaxenummer även omfattar ett sojaproteinkoncentrat som framställs genom att resterande fett, kolhydrater (eller kostfibrer) och skadliga ämnen avlägsnas från fasta återstoder (så kallat sojaskrå) från utvinning av sojabönolja och till följd av denna extraktion blir lämpligt att använda som ingrediens i foderblandningar för mycket unga kalvar?

2.

Om den första frågan besvaras nekande, faller i så fall ett sojaproteinkoncentrat som har utvunnits på det sätt som beskrivs i den frågan under nr 2308 eller nr 2309 i KN?


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 26 mars 2015 – K. Ruijssenaars, A. Jansen mot Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc

(Mål C-145/15)

(2015/C 198/29)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: K. Ruijssenaars, A. Jansen

Motpart: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Royal Air Maroc

Tolkningsfråga

Innebär artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1) – med beaktande av att det enligt nederländsk rätt är möjligt vända sig till en civilrättslig domstol för att göra gällande de rättigheter som passagerare enligt unionsrätten kan åberopa med stöd av artiklarna 5.1 c och 7 i förordningen – att de nationella myndigheterna är skyldiga att anta tillämpningsföreskrifter som utgör en grundval för att det organ som utsetts med stöd av artikel 16 ska kunna göra en förvaltningsrättslig kontroll av efterlevnaden av lagstiftningen i varje enskilt fall av överträdelse av artiklarna 5 1 c och 7 i förordningen, i syfte att i varje enskilt fall kunna garantera en passagerares rätt till kompensation?


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 26 mars 2015 – J.H. Dees-Erf mot Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Mål C-146/15)

(2015/C 198/30)

Rättegångsspråk: nederländerna

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: J.H. Dees-Erf

Motpart: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Tolkningsfråga

Innebär artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1) – med beaktande av att det enligt nederländsk rätt är möjligt vända sig till en civilrättslig domstol för att göra gällande de rättigheter som passagerare enligt unionsrätten kan åberopa med stöd av artiklarna 5.1 c och 7 i förordningen – att de nationella myndigheterna är skyldiga att anta tillämpningsföreskrifter som utgör en grundval för att det organ som utsetts med stöd av artikel 16 ska kunna göra en förvaltningsrättslig kontroll av efterlevnaden av lagstiftningen i varje enskilt fall av överträdelse av artiklarna 5 1 c och 7 i förordningen, i syfte att i varje enskilt fall kunna garantera en passagerares rätt till kompensation?


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Sverige) den 1 april 2015 – George Karim mot Migrationsverket

(Mål C-155/15)

(2015/C 198/31)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: George Karim

Motpart: Migrationsverket

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Innebär de nya bestämmelserna om effektiva rättsmedel i förordning 604/2013 (1) (p. 19 i preambeln och artikel 27 p. 1 och 5) att en asylsökande ska ha möjlighet att även ifrågasätta kriterierna i kapitel III i förordningen för att överföra honom eller henne till en annan medlemsstat som har samtyckt till mottagandet? Eller kan ett effektivt rättsmedel begränsas till att endast gälla rätten till en prövning av om det finns systembrister beträffande asylförfarandet och mottagningsvillkoren i den medlemsstat dit sökanden ska överföras (på motsvarande sätt som domstolen uttalat i mål C-394/12)?

2)

För det fall domstolen anser att det ska vara möjligt att ifrågasätta kriterierna i kapitel III i förordningen önskas även svar i följande fråga. Innebär artikel 19.2 i förordning 604/2013 att förordningen inte får tillämpas om den asylsökande visar att han eller hon har varit utanför medlemsstaternas territorium i minst tre månader?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, s. 31)


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 1 april 2015 – SIA ”Private Equity Insurance Group”mot AS ”Swedbank”

(Mål C-156/15)

(2015/C 198/32)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SIA ”Private Equity Insurance Group”

Motpart: AS ”Swedbank”

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Ska bestämmelserna i artikel 4 i direktiv 2002/47/EG (1) om realisering av ställda finansiella säkerheter, mot bakgrund av skäl 1 och 4 i detta direktiv, tolkas så att dessa bestämmelser endast ska tillämpas på konton som används för transaktioner inom systemen för värdepappersavveckling, eller ska de tolkas så att de även ska tillämpas på konton som har öppnats i en bank, däribland transaktionskonton, som inte används för värdepappersavveckling?

2)

Ska bestämmelserna i artiklarna 8 och 3 i direktiv 2002/47/EG, mot bakgrund av skäl 3 och 5 i direktivet, tolkas så att syftet med direktivet är att säkerställa en prioritering som särskilt gynnar kreditinstitut då deras kunder blir insolventa, i synnerhet framför andra borgenärer till dessa kunder, exempelvis anställda som har lönefordringar och staten som har skattefordringar, samt borgenärer med fordringar för vilka har ställts säkerheter som har registrerats offentligt?

3)

Ska artikel 1.2 e i direktiv 2002/47/EG tolkas så att den är en bestämmelse om minimiharmonisering eller om fullständig harmonisering, det vill säga ska den tolkas så att den gör det möjligt för medlemsstaterna att utsträcka denna bestämmelse till att omfatta personer som uttryckligen är undantagna från direktivets tillämpningsområde?

4)

Är artikel 1.2 e i direktiv 2002/47/EG en bestämmelse som är direkt tillämplig?

5)

Om syftet med och räckvidden av direktiv 2002/47/EG är mer begränsade än syftet med och räckvidden av den nationella lagen, vars antagande formellt motiverades med skyldigheten att införliva direktivet, är det då möjligt att använda tolkningen av detta direktiv för att ogiltigförklara ett villkor om ställande av finansiell säkerhet som bygger på den nationella lagen, som det som är aktuellt i det nationella målet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (EGT L 168, s. 43).


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/24


Överklagande ingett den 8 april 2015 av Evonik Degussa GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 28 januari 2015 i mål T-341/12, Evonik Degussa GmbH mot Europeiska kommissionen

(Mål C-162/15 P)

(2015/C 198/33)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Evonik Degussa GmbH (ombud: C. Steinle och C. von Köckritz, Rechtsanwälte, A. Richter, Rechtsanwältin)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

1.

upphäva tribunalens (tredje avdelningen) dom av den 28 januari 2015 i mål T-341/12, Evonik Degussa GmbH mot Europeiska kommissionen,

2.

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2012) 3533 final av den 24 maj 2012 att avslå en begäran om konfidentiell behandling som gjorts av Evonik Degussa GmbH i ärende COMP/38.620 – Väteperoxid och perborat, i enlighet med artikel 263.4 FEUF,

3.

förplikta kommissionen att ersätta klagandens rättegångskostnader i förarandet vid tribunalen och domstolen.

Grunder och huvudargument

Klaganden har anfört tre grunder till stöd för överklagandet.

Den första grunden: Tribunalen har gjort en felaktig tolkning av artikel 8 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (1) och felaktigt avfärdat argumenten om att kommissionen åsidosatte sin motiveringsskyldighet och att förhörsombudet gjorde en oriktig bedömning i samband med beslutet angående offentliggörandet av de omtvistade uppgifterna. Tribunalens försök att utifrån den korrespondensen som ägde rum mellan handläggaren vid GD konkurrens och klaganden läsa in dennes överväganden i förhörsombudets beslut, strider inte bara mot den klara ordalydelsen i förhörsombudets beslut och grundar sig därmed på en uppenbar förvanskning av innehållet i det angripna beslutet, utan utgör även ett ingrepp i klagandens rätt till ett effektivt domstolsskydd.

Den andra grunden: Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 339 FEUF och artikel 30 i förordning nr 1/2003 (2). Tribunalen har felaktigt utgått ifrån att de omtvistade uppgifterna, som härrör från upplysningar som lämnats av företag enligt programmet för förmånlig behandling, inte omfattas av skyddet för affärshemligheter och att offentliggörandet av uppgifterna omfattas av kommissionens bedömningsutrymme enligt artikel 30 i förordning nr 1/2003. Offentliggörandet av ordagranna utdrag från upplysningar som lämnats av företag enligt programmet för förmånlig behandling i ett beslut från kommissionen utgör ett offentliggörande till viss del av upplysningar som lämnats enligt programmet om förmånlig behandling, vilket enligt punkt 32 och följande punkter i 2002 års meddelande om samarbete och punkt 40 i 2006 års meddelande om samarbete inte är tillåtet. Dessutom har tribunalen missförstått innehållet i artikel 4.2 i förordning 1049/2001 (3) och domstolens rättspraxis angående denna bestämmelse beträffande offentliggörande av utdrag av kommissionsbeslut.

Den tredje grunden: Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning vid bedömningen av principerna om rättssäkerhet och skyddet för berättigade förväntningar. Tribunalen utgår i sin dom felaktigt ifrån att det planerade nya offentliggörandet av en mer omfattande version av beslutet inte innebär ett åsidosättande av klagandens berättigade förväntningar. Kommissionens förfarande i kartellärendet mot klaganden avslutades genom offentliggörandet av den icke konfidentiella versionen av beslutet år 2007. Offentliggörandet av en mer detaljerad icke konfidentiell version av beslutet efter det att förfarandet avslutats är inte tillåtet.


(1)  EUT L 275, s. 29.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna [101 FEUF] och [102 FEUF] (EGT L 1, 2003, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/26


Talan väckt den 16 april 2015 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-172/15)

(2015/C 198/34)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Nicolae och J. Rius)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa, enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, att Konungariket Spanien – genom att ännu inte ha godkänt samtliga utvärderingar och hamnsäkerhetsplaner för samtliga spanska hamnar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG (1) av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd – har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2.3, 6 och 7 i nämnda direktiv, i vilka föreskrivs att medlemsstaterna ska fastställa gränserna för varje hamn och godkänna relevanta hamnsäkerhetsplaner och hamnsäkerhetsutvärderingar, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 5 september 2014 erkände Konungariket Spanien att avseende de 67 hamnar som berörs av lagstiftningen i fråga hade tre hamnsäkerhetsutvärderingar och 18 hamnsäkerhetsplaner ännu inte godkänts.

Från det datumet fram till nu har de spanska myndigheterna fortsatt att översända regelbundna rapporter avseende framstegen rörande genomförandet av direktiv 2005/65/EG. Den senaste av dessa rapporter, som mottogs den 14 april 2015, visar att avseende de 67 hamnar som berörs av lagstiftningen i fråga har en hamnsäkerhetsutvärdering och åtta hamnsäkerhetsplaner ännu inte godkänts.

Följaktligen konstaterar kommissionen att vid dagen för den senaste rapporten hade Konungariket Spanien underlåtit att uppfylla sin skyldighet att fastställa relevanta gränser för varje hamn som berörs av direktiv 2005/65/EG och sina skyldigheter att upprätta och godkänna hamnsäkerhetsutvärderingar för samtliga hamnar som omfattas av direktiv 2005/65/EG och upprätta och godkänna hamnsäkerhetsplaner för dessa hamnar.


(1)  EUT L 310, s. 28.


Tribunalen

15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/27


Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Staelen mot ombudsmannen

(Mål T-217/11) (1)

((Utomobligatoriskt skadestånd - Ombudsmannens handläggning av ett klagomål avseende hanteringen av en förteckning över godkända sökande i ett allmänt uttagningsprov - Utredningsbefogenheter - Omsorgsplikt - Förlorad möjlighet - Ideell skada))

(2015/C 198/35)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Claire Staelen (Bridel, Luxemburg) (ombud: inledningsvis advokaterna L. Levi, M. Vandenbussche och A. Blot, sedan advokaterna F. Wies och A. Hertzog och slutligen advokaten V. Olona)

Svarande: Europeiska ombudsmannen (G. Grill, ombud, biträdd av D. Waelbroeck och A. Duron, advokater)

Saken

Ersättning för den skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av Europeiska ombudsmannens handläggning av hennes klagomål avseende den undermåliga handläggningen av förteckningen över godkända sökande i det allmänna uttagningsprovet EUR/A/151/98, bland vilka hon ingick.

Domslut

1)

Europeiska ombudsmannen förpliktas att utge ersättning till Claire Staelen med 7  000 euro.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska ombudsmannen ska bära hälften av sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av Claire Staelens rättegångskostnader.

4)

Claire Staelen ska bära hälften av sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av Europeiska ombudsmannens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 204, 9.7.2011.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/27


Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Total och Elf Aquitaine mot kommissionen

(Mål T-470/11) (1)

((Konkurrens - Marknaden för metakrylater - Böter - Moderbolagens och dotterbolagets solidariska ansvar för dotterbolagets överträdelse - Omedelbar betalning av hela bötesbeloppet av dotterbolaget - Nedsättning av dotterbolagets böter till följd av en dom från tribunalen - Kommissionens skrivelser med krav på betalning från moderbolagen av det belopp som kommissionen återbetalat till dotterbolaget, jämte dröjsmålsränta - Talan om ogiltigförklaring - Rättsakt mot vilken talan kan väckas - Upptagande till sakprövning - Dröjsmålsränta))

(2015/C 198/36)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Total SA (Courbevoie, Frankrike) och Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Noël-Baron och É. Morgan de Rivery, därefter É. Morgan de Rivery och E. Lagathu)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Mongin och V. Bottka)

Saken

Talan om i första hand ogiltigförklaring av kommissionens skrivelser BUDG/DGA/C4/BM/s746396 av den 24 juni 2011 och BUDG/DGA/C4/BM/s812886 av den 8 juli 2011, i andra hand nedsättning av de krävda beloppen och i tredje hand ogiltigförklaring av den dröjsmålsränta på 3 1 3 12  114,58 euro som Elf Aquitaine ålagts att betala, varav Total har hållits solidariskt ansvarigt för ett belopp på 1 9 1 91  296,03 euro.

Domslut

1)

Kommissionens skrivelser BUDG/DGA/C4/BM/s746396 av den 24 juni 2011 och BUDG/DGA/C4/BM/s812886 av den 8 juli 2011 ogiltigförklaras, i den del Europeiska kommissionen däri krävde att Elf Aquitaine SA skulle betala dröjsmålsränta på 3 1 3 12  114,58 euro, varav Total SA hölls solidariskt ansvarigt för ett belopp på 1 9 1 91  296,03 euro.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Kommissionen ska ersätta två femtedelar av Totals och Elf Aquitaines rättegångskostnader och bära tre femtedelar av sina rättegångskostnader. Total och Elf Aquitaine ska bära tre femtedelar av sina rättegångskostnader och ersätta två femtedelar av kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 319, 29.10.2011.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/28


Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Al-Chihabi mot rådet

(Mål T-593/11) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Syrien - Frysning av tillgångar - Rätten till försvar - Motiveringsskyldighet - Oriktig bedömning - Rätten till egendom - Rätten till privatliv - Proportionalitet))

(2015/C 198/37)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Fares Al-Chihabi (Alep, Syrien) (ombud: inledningsvis advokaterna L. Ruessmann och W. Berg, därefter Ruessmann och J. Beck, solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis S. Boelaert och T. Scharf, därefter Scharf och M. Konstantinidis)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/522/Gusp av den 2 september 2011 om ändring av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 228, s. 16), rådets förordning (EU) nr 878/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (JO L 228, s. 1), rådets beslut 2011/782/Gusp av den 1 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/273/Gusp (EUT L 319, s. 56), rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (EUT L 16, s. 1), rådets beslut 2012/739/Gusp av den 29 november 2012 om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/782 (EUT L 330, s. 21), rådets genomförandeförordning (EU) nr 1117/2012 av den 29 november 2012 om genomförande av artikel 32.1 i förordning nr 36/2012 (EUT L 330, s. 9), rådets genomförandeförordning (EU) nr 363/2013 av den 22 april 2013 om genomförande av förordning nr 36/2012 (EUT L 111, s. 1) och rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, s. 14) samt all senare lagstiftning genom vilken dessa rättsakter upprätthålls eller ersätts, i den del de avser sökanden.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Fares Al-Chihabi ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 25, 28.1.2012.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/29


Tribunalens dom av den 28 april 2015 – CHEMK och KF mot rådet

(Mål T-169/12) (1)

((Dumpning - Import av ferrokisel med ursprung i bland annat Ryssland - Partiell interimsöversyn - Beräkning av dumpningsmarginalen - Förändring av omständigheterna - Bestående karaktär))

(2015/C 198/38)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Ryssland) och Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Ryssland) (ombud: advokaten B. Evtimov)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix inledningsvis biträdd av advokaterna G. Berrisch och A. Polcyn, därefter av G. Berrisch och N. Chesaites, barrister, och slutligen av advokaten D. Gerardin)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis H. van Vliet, M. França och A. Stobiecka-Kuik, därefter M. França, A. Stobiecka-Kuik och J.-F. Brakeland) och Euroalliages (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna O. Prost och M.-S. Diblings)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 60/2012 av den 16 januari 2012 om avslutande av den partiella interimsöversynen enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1225/2009 av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av ferrokisel med ursprung i bland annat Ryssland (EUT L 22, s. 1), i den del den avser sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) och Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) ska bära sina rättegångskostander och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

4)

Euroalliages ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 165, 9.6.2012.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/30


Tribunalens dom av den 30 april 2015 – VTZ m.fl. mot rådet

(Mål T-432/12) (1)

((Dumpning - Import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina - Slutgiltig antidumpningstull - Översyn vid giltighetstidens utgång - Sannolikhet för återkommande skada - Unionens intresse - Uppenbart felaktig bedömning - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 198/39)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökanden: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Ryssland), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Ryssland), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Ouralski, Ryssland) och Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Ryssland) (ombud: advokaterna J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo och C. Van Hemelrijck)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: S. Boelaert inledningsvis biträdd av advokaterna G. Berrisch och A. Polcyn, därefter av advokaterna A. Polcyn och D. Geradin)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: M. França och A. Stobiecka-Kuik)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 585/2012 av den 26 juni 2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 och om avslutande av översynen vid giltighetens utgång av import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kroatien (EUT L 174, s. 5) i den del den berör sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) och Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 366, 24.11.2012.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/30


Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Changshu City Standard Parts Factory och Ningbo Jinding Fastener mot rådet

(Förenade målen T-558/12 och T-559/12) (1)

((Dumping - Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina - Ändring av förordningen om införande av en slutgiltig antidumpningstull - Artikel 2.10 och 2.11 i förordning (EG) nr 1225/2009 - Beräkning av dumpningsmarginal - Justeringar - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 198/40)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Changshu City Standard Parts Factory (Changshu City, Kina) och Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (Ningbo, Kina) (ombud: advokaterna R. Antonini och E. Monard)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: S. Boelaert, biträdd inledningsvis av G. Berrich och A. Polcyn, därefter advokaten A. Polcyn och sedan advokaten D. Geradin)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden vid tribunalen: Europeiska kommissionen (ombud: M. França och T. Maxian Rusche) och European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (ombud: advokaterna J. Bourgeois och R. Grasso)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 924/2012 av den 4 oktober 2012 om ändring av förordning (EG) nr 91/2009 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 275, s. 1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Changshu City Standard Parts Factory och Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska unionens råd och European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) har haft.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C EUT C 46, 16.2.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/31


Tribunalens dom av den 29 april 2015 – National Iranian Gas Company mot rådet

(Mål T-9/13) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Invändning om rättsstridighet - Felaktig rättstillämpning - Proportionalitet - Äganderätt - Rådets befogenheter - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar - Omprövning av de restriktiva åtgärderna - Rätt till effektivt domstolsskydd - Oriktig bedömning))

(2015/C 198/41)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: The National Iranian Gas Company (Teheran, Iran) (ombud: advokaterna E. Glaser och S. Perrotet)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: A. Vitro och M. Bishop)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av artikel 1.8 i rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 58) samt om ogiltigförklaring av rådets beslut 2012/635, rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 16) och av det beslut som meddelats i skrivelse från rådet av den 14 mars 2014, i den del som sökanden härigenom upptogs i bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, s. 39) och i bilaga IX till rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

National Iranian Gas Company ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 79, 16.3.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/32


Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Bank of Industry and Mine mot rådet

(Mål T-10/13) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Talan om ogiltigförklaring - Tidsfrist för väckande av talan - Upptagande till sakprövning - Invändning om rättsstridighet - Felaktig rättstillämpning - Proportionalitet - Rätt till egendom - Rådets befogenhet - Motiveringsskyldighet - Rätten till försvar - Omprövning av restriktiva åtgärder som antagits - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Oriktig bedömning))

(2015/C 198/42)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bank of Industry and Mine (Teheran, Iran) (ombud: advokaterna E. Glaser och S. Perrotet)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: V. Piessevaux och M. Bishop)

Saken

Talan dels om delvis ogiltigförklaring av artikel 1.8 i rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 58), dels en talan om ogiltigförklaring av beslut 2012/635, rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 16), och det beslut som meddelades genom rådets skrivelse av den 14 mars 2014, i den mån dessa rättsakter berör uppförandet av sökandens firma i förteckningen i bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, p. 39), och i förteckningen i bilaga IX till rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Bank of Industry and Mine ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 79, 16.3.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/33


Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Polynt och Sitre mot kemikaliemyndigheten

(Mål T-134/13) (1)

((Reach - Identifiering av vissa luftvägssensibiliserande ämnen som ämnen som inger mycket stora betänkligheter - Motsvarande betänkligheter - Talan om ogiltigförklaring - Villkoret direkt berörd - Upptagande till sakprövning - Rätten till försvar - Proportionalitet))

(2015/C 198/43)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italien) och Sitre Srl (Milano, Italien) (ombud: advokaterna C. Mereu och K. Van Maldegem)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (ombud: M. Heikkilä, W. Broere och T. Zbihlej)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: New Japan Chemical (Osaka, Japan) och REACh ChemAdvice GmbH (Kelkheim, Tyskland) (ombud: C. Mereu och K. Van Maldegem)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Kungariket Nederländerna (ombud: B. Koopman, M. Bulterman och C. Schillemans) och Europeiska kommissionen (ombud: K. Mifsud-Bonnici och K. Talabér-Ritz)

Saken

Ansökan om delvis ogiltigförklaring av Echa:s beslut ED/169/2012 av den 18 december 2012, om att ta upp ämnen som inger mycket stora betänkligheter på kandidatförteckningen, i enlighet med artikel 59 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EGT L 396, s. 1), i den mån som beslutet avser ämnena cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydrid (CE no 201-604-9), cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydrid (CE no 236-086-3) och trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydrid (CE no 238-009-9).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Polynt SpA och Sitre Srl ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) rättegångskostnader.

3)

Kungariket Nederländerna, Europeiska kommissionen, New Japan Chemical och REACh ChemAdvice GmbH ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 129, 4.5.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/33


Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Hitachi Chemical Europe m.fl.mot Echa

(Mål T-135/13) (1)

((Reach - Identifiering av vissa luftvägssensibiliserande ämnen som ämnen som inger mycket stora betänkligheter - Motsvarande betänkligheter - Talan om ogiltigförklaring - Villkoret direkt berörd - Upptagande till sakprövning - Rätten till försvar - Proportionalitet))

(2015/C 198/44)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Hitachi Chemical Europe GmbH (Düsseldorf, Tyskland), Polynt SpA, (Scanzorosciate, Italien) och Sitre Srl, (Milano, Italien) (ombud: advokaterna C. Mereu och K. Van Maldegem)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (ombud: M. Heikkilä, W. Broere och T. Zbihlej)

Parter som har intervenerat till stöd för sökandena: REACh ChemAdvice GmbH, (Kelkheim, Tyskland), New Japan Chemical, (Osaka, Japan), (ombud: C. Mereu och K. Van Maldegem)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Nederländerna, (ombud: B. Koopman, M. Bulterman och C. Schillemans), och Europeiska kommissionen, (ombud: K. Mifsud-Bonnici och K. Talabér-Ritz)

Saken

Ansökan om delvis ogiltigförklaring av Echa:s beslut ED/169/2012 av den 18 december 2012, om att ta upp ämnen som inger mycket stora betänkligheter på kandidatförteckningen, i enlighet med artikel 59 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EGT L 396, s. 1), i den mån som beslutet avser ämnena hexahydrometylftalisk anhydrid (CE no 247-094-1), hexahydro-4-metylftalisk anhydrid (CE no 243-072-0), hexahydro-1-metylftalisk anhydrid (CE no 256-356-4) och hexahydro-3-metylftalisk anhydrid (CE no 260-566-1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA och Sitre Srl ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) rättegångskostnader.

3)

Kungariket Nederländerna, Europeiska kommissionen, REACh ChemAdvice GmbH och New Japan Chemical ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 129, 4.5.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/34


Tribunalens dom av den 28 april 2015 – Saferoad RRS mot harmoniseringsbyrån (MEGARAIL)

(Mål T-137/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MEGARAIL - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 198/45)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Saferoad RRS GmbH (Weroth, Tyskland) (ombud: advokat C. Czychowski)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Pohlmann)

Saken

Talan mot beslut R 2536/2011-4 som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 9 januari 2013 angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MEGARAIL.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Saferoad RRS GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 129, 4.5.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/35


Tribunalens dom av den 29 april 2015 – CC mot parlamentet

(Mål T-457/13 P) (1)

((Överklagande - Anslutningsöverklagande - Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Felaktig hantering av förteckningen över godkända sökande - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Ekonomisk skada - Berättigade förväntningar - Missuppfattning av de faktiska omständigheterna - Förlust av chans till vinst - Ideell skada - Motiveringsskyldighet))

(2015/C 198/46)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: CC (Bridel, Luxemburg) (ombud: advokaten G. Maximini)

Motpart: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och E. Despotopoulou)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) meddelade den 11 juli 2013 CC/parlamentet (F-9/12, REUP, EU:F:2013:116), med yrkande om upphävande av den domen.

Domslut

1)

Den dom som Europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) meddelade den 11 juli 2013 i mål F-9/12, CC mot parlamentet upphävs.

2)

Målet återförvisas till Europeiska unionens personaldomstol.

3)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/35


Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Hostel Tourist World mot harmoniseringsbyrån – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Mål T-566/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsfigurmärke HostelTouristWorld.com - Äldre internationellt ordmärke HOSTELWORLD.COM - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Det äldre varumärkets minsta ursprungliga särskiljningsförmåga - Risk för förväxling))

(2015/C 198/47)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Hostel Tourist World, SL (Sevilla, Spanien) (ombud: advokaten J. Bartrina Díaz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Palmero Cabezas)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: WRI Nominees Ltd (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: inledningsvis G. Kelly och A. Payne, solicitors, därefter A. Payne samt advokaterna J. Llevat Vallespinosa och J.-Y. Teindas Maillard)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 26 augusti 2013 (ärende R 966/2012-4) om ett invändningsförfarande mellan bolaget WRI Nominees Ltd och Hostel Tourist World, SL.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Hostel Tourist World, SL ska ersätta rättegångskostnaderna.@


(1)  EUT C 31, 1.2.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/36


Tribunalens dom av den 30 april 2015 – Steinbeck mot harmoniseringsbyrån – Alfred Sternjakob (BE HAPPY)

(Mål T-707/13 och T-709/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärkena BE HAPPY - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 52.1 a och artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 198/48)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Steinbeck GmbH (Fulda, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Heinrich och M. Fischer)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG (Frankenthal, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Henn och S. Tepel)

Saken

Talan i två mål mot de beslut som meddelats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 17 oktober 2013 (ärende R 31/2013-1 respektive R 32/2013-1) om två ogiltighetsförfaranden mellan Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG och Steinbeck GmbH.

Domslut

1)

Talan ogillas i båda målen.

2)

Steinbeck GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 61, 1.3.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/37


Tribunalens dom av den 29 april 2015 – Chair Entertainment Group mot harmoniseringsbyrån – Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Mål T-717/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SHADOW COMPLEX - Det äldre gemenskapsordmärket BusinessShadow - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 198/49)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Chair Entertainment Group LLC (Provo, Utah, Förenta staterna) (ombud: advokaten E. Armijo Chávarri)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: M. Rajh)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Libelle AG (Stuttgart, Tyskland) (ombud: advokaten E. Strauß)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 oktober 2013 (ärende R 776/2011-2) om ett invändningsförfarande mellan Libelle AG och Chair Entertainment Group LLC.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Chair Entertainment Group LLC ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

3)

Libelle AG ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 71, 8.3.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/37


Tribunalens beslut av den 30 april 2015 – Tecalan mot harmoniseringsbyrån– Ensinger (TECALAN)

(Mål T-100/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TECALAN - Äldre gemenskapsordmärke TECADUR - Relativt registreringshinder - Förväxlingsrisk - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 198/50)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Tecalan GmbH (Grünberg, Tyskland) (ombud: advokat S. Holthaus)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Ensinger GmbH (Nufringen, Tyskland) (ombud: advokat K. Gründig-Schnelle)

Saken

Talan mot beslut R 2308/2012-1 som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 11 december 2013 angående ett invändningsförfarande mellan Ensinger GmbH och Tecalan GmbH.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Tecalan GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 112, 14.4.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/38


Tribunalens dom av den 28 april 2015 – Volkswagen mot harmoniseringsbyrån (EXTRA)

(Mål T-216/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EXTRA - Varumärke som utgörs av en reklamslogan - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2015/C 198/51)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Volkswagen AG (Wolfsburg, Tyskland) (ombud: advokaterna U. Sander och J. Eberhardt)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis M. Fischer, därefter A. Schifko)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 6 februari 2014 (ärende R 1788/2013-1) om avslag på överklagandet av granskarens beslut om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EXTRA.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Volkswagen AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 194, 24.6.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/38


Tribunalens beslut av den 21 april 2015 – Real Express mot harmoniseringsbyrån – MIP Metro (real)

(Mål T-580/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket real - De äldre nationella figurmärkena Real och Real mark - Avslag på invändningen - Regel 19.1 i förordning (EG) nr 2868/95 - Regel 20.1 i förordning nr 2868/95))

(2015/C 198/52)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Real Express Srl (Rumänien) (ombud: advokaten C. Anitoae)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: M. Rajh och J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaterna J.-C. Plate och R. Kaase)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 16 september 2013 (ärende R 1519/2012-4) om ett invändningsförfarande mellan Real Express SRL och MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den delvis inte kan tas upp till prövning och delvis är ogrundad.

2)

Real Express SRL ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 45, 15.2.2014.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/39


Talan väckt den 25 mars 2015 – Aanbestedingskalender m.fl. mot kommissionen

(Mål T-138/15)

(2015/C 198/53)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Aanbestedingskalender BV (Ede, Nederländerna), Negometrix BV (Amsterdam, Nederländerna), CTM Solution BV (Breukelen, Nederländerna), Stillpoint Applications BV (Amsterdam, Nederländerna) och Huisinga Beheer BV (Amsterdam) (ombud: advokaterna C. Dekker och L. Fiorilli)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara, i enlighet med artiklarna 263 och 264 FEUF, Europeiska kommissionens beslut av den 18 december 2014 SA.34646 (2014/NN) (f.d. 2012/CP) – The Netherlands E-procurement platform TenderNed i den del det fastslås att verksamheterna bedrivna av TenderNed utgör tjänster av allmänt (icke-ekonomiskt) intresse, varför genomförandet och finanseringen av TenderNeds inte anses utgöra statligt stöd,

förplikta svaranden att betala rättegångskostnaderna, och

vidta de övriga åtgärder som tribunalen finner lämpliga.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena en grund.

1.

Sökandena gör i sin enda grund gällande att Europeiska kommissionen har gjort sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning och felaktig rättstillämpning när denne funnit att verksamheterna bedrivna av TenderNed utgör tjänster av allmänt (icke-ekonomiskt) intresse.

Sökandena har gjort gällande att TenderNed:s verksamheter är av ekonomisk karaktär och hör inte till den offentliga befogenhet som staten utövar, eftersom dessa tjänster inte härrör från skyldigheter i EU:s upphandlingsdirektiv, eftersom TenderNed inte agerar i egenskap av en offentlig myndighet, eftersom verksamheterna bedrivna av TenderNed inte är nödvändiga för att säkerställa att EU:s upphandlingsdirektiv följs, eftersom säkerställandet av att skyldigheterna i EU:s upphandlingsdirektiv följs kan uppnås genom andra tillvägagångssätt och eftersom den nederländska upphandlingslagen tillåter kommersiella initiativ på e-upphandlingsmarknaden.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/40


Talan väckt den 1 april 2015 – LG Developpement mot harmoniseringsbyrån – Bayerische Motoren Werke (MINICARGO)

(Mål T-160/15)

(2015/C 198/54)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: LG Developpement (Baud, Frankrike) (ombud: advokaten A. Sion)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Bayerische Motoren Werke AG (München, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”MINICARGO” – Registreringsansökan nr 11 278 751

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 23 januari 2015 i ärende R 596/2014-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/40


Talan väckt den 2 april 2015 – Gramberg mot harmoniseringsbyrån – Mahdavi Sabet (Fodral för mobiltelefon)

(Mål T-166/15)

(2015/C 198/55)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Claus Gramberg (Essen, Tyskland) (ombud: advokaten S. Kettler)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Sorouch Mahdavi Sabet (Paris, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av den omtvistade formgivningen: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistad formgivning: Gemenskapsformgivning nr 1 968 496-0002

Angripet beslut: Beslut meddelat av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 13 januari 2015 i ärende R 460/2013-3

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och fastställa att gemenskapsformgivning nr 1 968 496-0002 är ogiltig,

i andra hand,

ogiltigförklara det angripna beslutet och återförvisa ärendet till överklagandenämnden för ny prövning av huruvida gemenskapsformgivning nr 1 968 496-0002 är ogiltig, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 5.1 b i förordning nr 6/2002.

Åsidosättande av artikel 7.1 i förordning nr 6/2002.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/41


Talan väckt den 9 april 2015 – Grandel mot harmoniseringsbyrån – The Colomer Group Spain (Beautygen)

(Mål T-177/15)

(2015/C 198/56)

Ansökan är avfattad på: tyska

Parter

Sökande: Dr. Grandel GmbH (Augsburg, Tyskland) (ombud: advokaten U. Dollinger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: The Colomer Group Spain, SL (Cornellá de Llobregat (Barcelona), Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”Beautygen” – Registreringsansökan nr 11 623 105

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 9 februari 2015 i ärende R 1430/2014-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/42


Talan väckt den 17 april 2015 – Compagnia Trasporti Pubblici m.fl. mot kommissionen

(Mål T-188/15)

(2015/C 198/57)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Arzano, Italien); Atap – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italien); Actv SpA (Venedig, Italien); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italien); Asstra Associazione Trasporti (Rom, Italien): och Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Rom) (ombud: advokaten M. Malena)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska – ogiltigförklara det angripna beslutet vad avser de kapitel och delar som omfattas av talan.

Grunder och huvudargument

Grunderna och huvudargumenten är desamma som de som åberopats i mål C-187/15, Compagnia Trasporti Pubblici m.fl./kommissionen.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/42


Talan väckt den 16 april 2015 – Intervog mot harmoniseringsbyrån (meet me)

(Mål T-190/15)

(2015/C 198/58)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Intervog (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten M.-R. Hirsch)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementen ”meet me” – Registreringsansökan nr 12 010 781

Angripet beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 11 februari 2015 i ärende R 845/2014-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009 (bristande motivering).

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 (felaktig bedömning av varumärkets särskiljningsförmåga.

Åsidosättande av likhetsprincipen.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/43


Talan väckt den 21 april 2015 – Bodegas Williams & Humbert mot harmoniseringsbyrån – Central Hisumer (Botanic Williams & Humbert)

(Mål T-193/15)

(2015/C 198/59)

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Bodegas Williams & Humbert, SA (Cádiz, Spanien) (ombud: advokaten A. Gómez López)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Central Hisumer, SL (Orihuela, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke i blått, grått, vitt och svart innehållande ordelementen ”Botanic Williams & Humbert” – Registreringsansökan nr 11 184 819

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 23 februari 2015 i ärende R 594/2014-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 23 februari 2015 i ärende R 594/2014-4, om avslag av sökandens överklagande av det beslut som andra invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån meddelade den 20 december 2013 i invändningsförfarandet nr B 2 128 026, vilket innebar avslag på ansökan om registrering av det sammansatta gemenskapsvarumärket nr 11 184 819 BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN ska registreras för varor i klass 33, strider mot förordning nr 207/2009,

fastställa att det sammansatta gemenskapsvarumärket nr 11 184 819 BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN ska registreras för varor i klass 33, eftersom förbudet i artiklarna 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009 inte är tillämpligt, och

förplikta harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/44


Talan väckt den 20 april 2015 – Costa mot parlamentet

(Mål T-197/15)

(2015/C 198/60)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Paolo Costa (Venezia, Italien) (ombud: advokaterna G. Orsoni och M. Romeo)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att det beslut som fattades av Europaparlamentets ordförande den 25 februari 2015 samt alla andra tidigare och senare akter, eller akter som har samband med nämnda beslut, inbegripet den debetnota som delgavs den 27 februari 2015, är ogiltiga i den mening som avses i artiklarna 263 och 264 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Grunderna och huvudargumenten är desamma som i mål T-15/15, Costa mot parlamentet.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/44


Talan väckt den 22 april 2015 – Unicorn mot harmoniseringsbyrån – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN)

(Mål T-201/15)

(2015/C 198/61)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Unicorn a.s. (Prag, Republiken Tjeckien) (ombud: advokat L. Lorenc)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Mercilink Equipment Leasing Ltd (Limassol, Cypern)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket ”UNICORN” – Gemenskapsvarumärke nr 5 992 805

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Upphävandeförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 16 februari 2015 i ärende R 1699/2014-5

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Harmoniseringsbyrån beaktade inte tillräckligt den bevisning som sökanden förebringade,

harmoniseringsbyrån beaktade inte bevisning på tjeckiska,

harmoniseringsbyrån gjorde en oriktig bedömning när den beaktade att de äldre varumärkena hade gott anseende.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/45


Talan väckt den 23 april 2015 – Zitro IP mot harmoniseringsbyrån (WORLD OF BINGO)

(Mål T-202/15)

(2015/C 198/62)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Zitro IP Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten A. Canela Giménez)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande orden WORLD OF BINGO – Registreringsansökan nr 12 669 396

Angripet beslut: Beslut meddelat av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 23 februari 2015 i ärende R 1899/2014-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/46


Talan väckt den 23 april 2015 – Zitro IP mot harmoniseringsbyrån (WORLD OF BINGO)

(Mål T-203/15)

(2015/C 198/63)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Zitro IP Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten A. Canela Giménez)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Omtvistat varumärke: Gemenskapsordmärket WORLD OF BINGO – Registreringsansökan nr 12 552 162

Angripet beslut: Beslut meddelat av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 23 februari 2015 i ärende R 1900/2014-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/46


Talan väckt den 23 april 2015 – Aldi mot harmoniseringsbyrån – Miquel Alimentació Grup (Gourmet)

(Mål T-212/15)

(2015/C 198/64)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Fürsen, N. Lützenrath, U. Rademacher och N. Bertram)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Miquel Alimentació Grup, SA (Vilamalla, Spanien)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av det omtvistade varumärket: Sökanden

Omtvistat varumärke: Gemenskapsfigurmärke innehållande ordelementet ”Gourmet” – Registreringsansökan nr 9 310 269

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 24 februari 2015 i ärende R 314/2014-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 8 första meningen b i förordning nr 207/2009.


Personaldomstolen

15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/48


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 29 april 2015 – Todorova Androva mot rådet

(Mål F-78/12) (1)

((Personalmål - Befordran - Befordringsförfarandet för år 2011 - Beslut att inte föra upp sökanden på förteckningen över befordringsbara tjänstemän - Artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Två års tjänstetid i lönegraden - Anställningsperioden som tillfälligt anställd har inte beaktats - Olika behandling på grund av den juridiska beskaffenheten av de berörda personernas anställningsförhållande - Direktiv 1999/70/EG - Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP - Klausul 4 - Möjlighet att åberopa - Saknas))

(2015/C 198/65)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J. Herrmann och M. Bauer,)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinaral)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av rådets beslut att inte föra upp sökandens namn i förteckningen över befordringsbara tjänstemän för år 2011.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Viara Todorova Androva ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska unionens råd haft.

3)

Europeiska kommissionen och Europeiska unionens revisionsrätt ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 295, 29.9.2012 s. 34


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/48


Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 29 april 2015 – CJ mot ECDC

(Målen F-159/12 och F-161/12) (1)

((Personalmål - Kontraktsanställda - Tidsbegränsad anställning - Uppsägning - Förtroende föreligger inte längre - Rätten att yttra sig - Åsidosättande))

(2015/C 198/66)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CJ (ombud: advokaten V. Kolias)

Svarande: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ombud: inledningsvis R. Trott samt advokaterna A. Duron och D. Waelbroeck, därefter J. Mannheim och A. Daume samt advokaterna A. Duron och D. Waelbroeck)

Saken i mål F-159/12

Yrkande om att beslutet att säga upp sökandens anställningsavtal ska ogiltigförklaras, att sökanden ska återfå sin tjänst och om betalning av skillnaden mellan den lön som sökanden skulle ha fortsatt att uppbära och den ersättning som sökanden uppbär, jämte ränta.

Saken i mål F-161/12

Yrkande om skadestånd till följd av den ideella skada som sökanden lidit till följd av sin uppsägning.

Domslut

1)

Det beslut som direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar antog den 24 februari 2012 om att säga upp anställningsavtalet för den kontraktsanställde CJ ogiltigförklaras.

2)

Talan i mål F-159/12 ogillas i övrigt.

3)

Talan i mål F-161/12 ogillas.

4)

I mål F-159/12 ska vardera parten bära sina rättegångskostnader.

5)

I mål F-161/12 ska CJ bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomars rättegångskostnader.

6)

I mål F-159/12 döms CJ att till tribunalen betala 2  000 euro i syfte att återbetala en av de kostnader som tribunalen haft, vilka hade kunnat undvikas.


(1)  EUT C 63, 2.3.2013, s. 26 och EUT C 55, 23.2.2013, s. 27.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/49


Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 29 april 2015 – Ibánez Martínez mot parlamentet

(Mål F-17/14) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Tilldelning av meritpoäng - Bedömningskommitténs yttrande - Administrationen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning - Likabehandling))

(2015/C 198/67)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Ibánez Martínez (Leeuw-Saint-Pierre, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: V. Montebello-Demogeot och N. Chemaï)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av beslutet att inte tilldela sökanden tre meritpoäng vid befordringsförfarandet år 2012.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Carlos Ibánez Martínez ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europaparlamentet.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014, s. 41.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/50


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 april 2015 – Maraoud mot SEAE

(Mål F-71/14) (1)

((Personalmål - SEAE:s personal - Kontraktsanställd - Uppdrag i tredje land - Olycka i arbetet - Tillägg för levnadsvillkor - Outnyttjad semester - Omhändertagande - Underlåtenhet att iaktta det administrativa förfarandet - Uppenbart att talan skall avvisas))

(2015/C 198/68)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Hayet Maraoud (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. F. de Castro Fernandez och J.-L. Gillain)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt och M. Silva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte längre betala ut tillägg för levnadsvillkor, extra tillägg med beaktande av levnadsvillkoren på sökandens anställningsort eller dagtraktamente, samt om ersättning för 49 semesterdagar som inte togs ut år 2012 och för skada som orsakades av underlåtenheten att bistå sökanden i samband med en arbetsolycka.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2)

Hayet Maraoud ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska utrikestjänstens rättegångskostnader.


(1)  EUT 388, 3.11.2014, s. 29.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/50


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 27 april 2015 – Meyer mot kommissionen

(Mål F-90/14) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd - Lön - Familjetillägg - Vägran att utbetala barntillägg - Artikel 2.3 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna - Barn mellan 18 och 26 år som deltar i skol- eller yrkesutbildning - Skoltillägg - Artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna - Barn som regelbundet och på heltid deltar i ett utbildningsinstituts verksamhet - Studieavbrott - Uppenbart att talan är ogrundad))

(2015/C 198/69)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Ronald Meyer (Tallinn, Estland) (ombud: advokaten H.-R. Ilting)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och T.S. Bohr)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökanden barntillägg från och med den 1 september 2013 på grund av att hans barn inte längre deltar i en ”skol- eller yrkesutbildning”, i den mening som avses i artikel 2 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna, och om förpliktande av hans arbetsgivare att fortsätta att till honom utbetala detta tillägg och låta barnet omfattas av sjukförsäkringen, med retroaktiv verkan från och med den 1 september 2013.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Ronald Meyer ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 448, 15.12.2014, s. 39.


15.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/51


Personaldomstolens beslut av den 29 april 2015 – Dimitriou mot ENISA

(Mål F-112/13) (1)

(2015/C 198/70)

Rättegångsspråk: grekiska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 85, 22/03/2014, p. 26