ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 93

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
20 mars 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 093/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7535 – IFMGIF/OHL Group/Conmex) ( 1 )

1

 

Europeiska centralbanken

2015/C 093/02

Uppförandekodex för ledamöter i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

2


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 093/03

Eurons växelkurs

8

2015/C 093/04

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

9

2015/C 093/05

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

10

2015/C 093/06

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

11

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2015/C 093/07

Förteckning över medlemsstater och deras behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 15.2, 17.8 och 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008

12

2015/C 093/08

Anmälan enligt artikel 114.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – tillstånd att behålla nationella bestämmelser som är strängare än bestämmelserna i en harmoniseringsåtgärd på EU-nivå ( 1 )

18


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 093/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7537 – ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti) ( 1 )

20

2015/C 093/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7519 – Repsol/Talisman Energy) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

21

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2015/C 093/11

Meddelande om en ansökan enligt artikel 35 i direktiv 2014/25/EU – Ansökan från en upphandlande enhet

22


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7535 – IFMGIF/OHL Group/Conmex)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 93/01)

Kommissionen beslutade den 13 mars 2015 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under dokumentnummer 32015M7535. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Europeiska centralbanken

20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/2


Uppförandekodex för ledamöter i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

(2015/C 93/02)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA UPPFÖRANDEKODEX

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (1), särskilt artikel 13e.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19.1 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (2) ska ledamöterna i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (nedan kallade ledamöter i tillsynsnämnden) agera oberoende och objektivt i hela unionens intresse, och de ska varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

(2)

I artikel 25 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs separationsprincipen, som innebär att ECB ska utföra sina tillsynsuppgifter utan inverkan på och åtskilt från dess penningpolitiska eller övriga uppgifter, med målet att undvika intressekonflikter och för att säkerställer att varje uppgift utförs i enlighet med tillämpliga mål.

(3)

Enligt artikel 31.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB bygga upp och upprätthålla heltäckande och formella förfaranden, inbegripet etiska förfaranden och proportionerliga perioder, för att i förväg bedöma och förebygga eventuella intressekonflikter som kan uppstå när ledamöter i tillsynsnämnden inom två år efter att ha lämnat sin tjänst tar annan anställning och föreskriva lämpliga bestämmelser om offentliggörande med förbehåll för tillämpliga regler om uppgiftsskydd. Dessa förfaranden förhindrar inte att man tillämpar strängare nationella regler. För de ledamöter i tillsynsnämnden som är företrädare för nationella behöriga myndigheter ska dessa förfaranden fastställas och genomföras i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna. Dessa förfaranden påverkar inte tillämpningen av ECB:s anställningsvillkor för ordföranden, vice ordföranden samt de fyra ECB-företrädarna i tillsynsnämnden, som även innehåller bestämmelser om karensperioder.

(4)

Enligt artikel 13 e.2 i Europeiska centralbankens arbetsordning ska varje ledamot av tillsynsnämnden säkerställa att alla medföljande personer, suppleanter och företrädare för dess nationella centralbank, om den nationella behöriga myndigheten inte är en centralbank, undertecknar en försäkran om efterlevnad av uppförandekodexen innan de deltar i något av tillsynsnämndens sammanträden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.1   Denna uppförandekodex gäller för ledamöterna i tillsynsnämnden när de utövar sina uppgifter som ledamöter i tillsynsnämnden samt i deras egenskap av medlemmar av tillsynsnämndens styrkommitté. Den ska också gälla för medföljande personer, suppleanter och företrädare för de nationella centralbankerna, om den nationella behöriga myndigheten inte är den nationella centralbanken (nedan kallade andra deltagare i tillsynsnämndens möten) när de utövar sina uppgifter i tillsynsnämnden och i tillsynsnämndens styrkommitté, i fall där detta uttryckligen föreskrivs.

1.2   Denna uppförandekodex ska inte påverka tillämpningen av strängare nationella regler, och ECB:s anställningsvillkor, inklusive regler om privata finansiella transaktioner, tillämpliga för sådana personer som omfattas av denna uppförandekodex i deras egenskap av företrädare för de nationella behöriga myndigheterna eller de nationella centralbankerna i deltagande medlemsstater eller medlemmar av ECB.

Artikel 2

Grundläggande principer

2.1   Ledamöter i tillsynsnämnden samt andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska iaktta högsta etiska standarder. När de utövar sina arbetsuppgifter förväntas de agera ärligt, oavhängigt, opartiskt med diskretion och utan hänsyn till personliga intressen. De ska betänka vikten av sina uppgifter och skyldigheter, ta hänsyn till sina uppgifters offentliga karaktär och uppträda på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för ECB vidmakthålls och stärks.

2.2   Ledamöter i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska utföra sina uppgifter i nära överensstämmelse med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), förordning (EU) nr 1024/2013, arbetsordningen för Europeiska centralbanken samt arbetsordningen för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (3).

2.3   Om ledamöter i tillsynsnämnden gör offentliga uttalanden om frågor relaterade till den gemensamma tillsynsmekanismen ska de ta vederbörlig hänsyn till sin roll och sina uppgifter i tillsynsnämnden och särskilt klargöra huruvida de uttalar sig i egenskap av representanter för nationella behöriga myndigheter, i eget namn eller som ledamöter av tillsynsnämnden.

2.4   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska utföra sina uppgifter som, och vid offentliga framträdanden betrakta sig själva som, representanter för tillsynsnämnden, ett intern organ inom ECB. Inom tillsynsnämnden ska de samordna den information som ska förmedlas via offentliga tal, muntligt och/eller skriftligt, eller i någon annan form av offentlig kommunikation. Inom tillsynsnämnden ska de även samordna deltagande i utfrågningar och rapporteringen till Europaparlamentet och Eurogruppen i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) nr 1024/2013, samt även diskussioner med nationella parlament i enlighet med artikel 21.3 i förordning (EU) nr 1024/2013.

Artikel 3

Separation från den penningpolitiska funktionen

3.1   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska respektera separationsprincipen som innebär att ECB ska utföra sina tillsynsuppgifter utan inverkan på och åtskilt från dess penningpolitiska eller andra uppgifter, och ska följa interna ECB-regler som separerar penningpolitiken och tillsynsverksamheten som ska antas enligt artikel 25.3 i förordning (EU) nr 1024/2013.

3.2   Vid utövandet av sina uppgifter ska ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten beakta de mål som framgår av förordning (EU) nr 1024/2013 och ska inte inkräkta på ECB:s andra uppgifter.

Artikel 4

Oberoende

4.1   Enligt artikel 19.1 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ska ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten, när de utför de uppgifterna som de tilldelats, agera oberoende och objektivt i hela unionens intresse, oavsett nationella eller personliga intressen, och de ska varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

4.2   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska särskilt utföra de uppgifter som de tilldelas oberoende från otillbörlig politisk påverkan och påverkan av kommersiella intressen som skulle påverka deras personliga oberoende.

4.3   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska avstå från yrkesverksamhet och ska avgå/lämna alla positioner som kan inverka negativt på deras oberoende eller ge dem möjligheten att använda konfidentiell information.

Artikel 5

Regler om privata finansiella transaktioner

5.1   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten får inte använda sekretessbelagd information de har tillgång till för att, direkt eller indirekt, för egen eller annans räkning, genomföra privata finansiella transaktioner.

5.2   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska inrätta eller följa lämpliga förfaranden för att administrera sina personliga tillgångar, dvs. tillgångar som går utöver vad som behövs för att tillgodose normala behov för personen själv och dennes familj, på ett sätt som säkerställer oberoendet för ledamoten av tillsynsnämnden, undviker intressekonflikter och förhindrar att ledamoten använder konfidentiell information.

5.3   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska följa de regler om privata finansiella transaktioner som ECB antagit för sina anställda. Avseende ledamöter av tillsynsnämnden som är företrädare för nationella behöriga myndigheter, kontrolleras efterlevnaden och granskningen av dessa regler om privata finansiella transaktioner av tillämpliga nationella förfaranderegler.

Artikel 6

Deklaration av tillgångar

Om det i den nationella lagstiftningen saknas regler om deklaration av tillgångar, ska ledamöter av tillsynsnämnden till ECB:s ordförande, antingen under de tre första månaderna av sin mandattid eller inom tre månaderna efter det att denna uppförandekodex trätt i kraft, lämna skriftlig information över sin förmögenhet, information om direkt eller indirekt ägande i företag samt en beskrivning av hur deras tillgångar ska förvaltas under deras mandattid som ledamöter av tillsynsnämnden. Denna skriftliga information, inklusive deklaration av tillgångar som krävs enligt tillämpliga nationella regler, ska uppdateras varje år.

Artikel 7

Yttrande från Europeiska centralbankens etikkommitté

7.1   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska rådfråga ECB:s etikkommitté om det uppstår oklarheter avseende den praktiska tillämpningen av de regler som framgår av denna uppförandekodex.

7.2   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten, samt även ECB och de nationella behöriga myndigheterna eller de nationella centralbanker som representeras av en ledamot eller en annan deltagare, ska erhålla information om principerna och grunderna för yttrandena från ECB:s etikkommitté utan att individuella ledamöter av tillsynsnämnden eller andra deltagare identifieras.

Artikel 8

Karensperioder

8.1   Ledamöterna i tillsynsnämnden ska informera ECB:s ordförande om sin avsikt att utöva någon form av yrkesverksamhet, avlönad eller oavlönad, under en tvåårsperiod från den dag då de lämnade sitt uppdrag. Ledamöterna får endast utöva yrkesverksamhet hos

a)

ett kreditinstitut som står under direkt tillsyn av ECB efter utgången av en karensperiod på ett år räknat från den dag då de slutade vara ledamöter i tillsynsnämnden,

b)

ett kreditinstitut som inte står under direkt tillsyn av ECB, men där det föreligger – eller kan tänkas föreligga – en intressekonflikt, efter utgången av en karensperiod på ett år räknat från den dag då de slutade vara ledamöter i tillsynsnämnden,

c)

ett annat institut än ett kreditinstitut, förutsatt att det inte föreligger – eller kan tänkas föreligga – någon intressekonflikt, i vilket fall verksamheten får påbörjas efter utgången av en karensperiod på sex månader räknat från den dag då de slutade vara ledamöter i tillsynsnämnden.

8.2   Andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska informera ECB:s ordförande om sin avsikt att utöva någon form av yrkesverksamhet, avlönad eller oavlönad, under en period om ett år räknat från den dag då de lämnade uppdraget. Ledamöterna får endast utöva yrkesverksamhet hos

a)

ett kreditinstitut som står under direkt tillsyn av ECB efter utgången av en karensperiod på sex månader räknat från den dag då deras verksamhet i tillsynsnämnden upphörde,

b)

ett kreditinstitut som inte står under direkt tillsyn av ECB, men där det föreligger – eller kan tänkas föreligga – en intressekonflikt, efter utgången av en karensperiod på sex månader räknat från den dag då deras verksamhet i tillsynsnämnden upphörde,

c)

ett annat institut än ett kreditinstitut, förutsatt att det inte föreligger – eller kan tänkas föreligga – någon intressekonflikt, i vilket fall verksamheten får påbörjas efter utgången av en karensperiod på tre månader räknat från den dag då deras verksamhet i tillsynsnämnden upphörde.

8.3   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska begära ett yttrande från ECB:s etikkommitté om vilka karensperioder som gäller för dem enligt denna artikel. ECB:s etikkommitté kan i sitt yttrande rekommendera att man reducerar eller helt stryker karensperioderna enligt denna artikel, om omständigheterna är sådana att man kan utesluta att det kan uppstå intressekonflikter genom den nya yrkesverksamheten.

8.4   Avseende artikel 8.1 a och 8.2 a kan ECB:s etikkommitté i sitt yttrande också rekommendera att karensperioderna ska förlängas till maximalt två år för tillsynsnämndens ledamöter och maximalt ett år för andra deltagare i tillsynsnämndens möten, om omständigheterna är sådana att man inte kan utesluta att det kan uppstå intressekonflikter genom den nya yrkesverksamheten under längre perioder.

8.5   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten bör erhålla rimlig ekonomisk ersättning från sin respektive arbetsgivare under karensperioderna. Denna ersättning bör utgå oavsett huruvida personen erhållit en möjlighet att utöva yrkesverksamhet. Med anledning av detta får ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten begära ett yttrande från ECB:s etikkommitté om vilken ersättningsnivå som är rimlig under en karensperiod.

8.6   Yttrande från ECB:s etikkommitté enligt punkterna 3, 4 och 5 ska rikta sig till tillsynsnämnden för dess övervägande. Tillsynsnämnden ska sedan lämna en rekommendation till respektive nationella behöriga myndighet eller nationella centralbank som ska informera tillsynsnämnden om eventuella hinder för att genomföra rekommendationen.

Artikel 9

Intressekonflikter

9.1   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska undvika situationer som kan medföra – verkliga eller upplevda – intressekonflikter. En intressekonflikt uppstår om ledamöter i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten har privata eller personliga intressen som kan påverka att de utför sina uppgifter opartiskt och objektivt, bl.a. potentiella förmåner eller fördelar för dem själva, deras familjer eller erkända partner.

9.2   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska skriftligen informera tillsynsnämnden om varje situation som medför – verkliga eller upplevda – intressekonflikter och dessa personer ska inte delta vid överläggningar eller omröstningar avseende denna situation.

Artikel 10

Gåvor och andra förmåner

10.1   Med gåva avses varje förmån eller fördel, ekonomisk eller in natura, som på något sätt har ett samband med de uppgifter och skyldigheter som ledamöter i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten har, men som inte utgör någon överenskommen ersättning för tillhandahållna tjänster, oavsett om den ges av eller erbjuds till ledamöter i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten, till någon av deras familjemedlemmar eller deras erkända partner.

10.2   Mottagandet av en gåva får aldrig försämra eller påverka objektiviteten och handlingsfriheten för en ledamot i tillsynsnämnden och får inte ge upphov till en otillbörlig skyldighet eller förväntan från mottagarens eller tillhandahållarens sida. Gåvor som har ett samband med enheter som står under tillsyn och vars värde överstiger 50 euro, samt gåvor från den offentliga sektorn till ett värde som överstiger vad som är sedvanligt och bedöms vara lämpligt, ska avvisas. Om det uppstår en situation där sådana gåvor inte kan avböjas måste gåvan överlämnas till ECB, den nationella behöriga myndigheten eller den nationella centralbank som representeras av en ledamot eller en annan deltagare i tillsynsnämndens möten, såvida inte det värde som överstiger 50 euro inbetalas till ECB, den nationella behöriga myndigheten eller den nationella centralbanken. Ledamöter i tillsynsnämnden samt andra deltagare i tillsynsnämndens möten får inte ta emot ett större antal gåvor från samma källa.

Artikel 11

Inbjudningar och tillhörande kostnader

11.1   Under iakttagande av skyldigheten att respektera oavhängighetsprincipen och att undvika att intressekonflikter uppstår, får ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten acceptera inbjudningar till konferenser, mottagningar eller kulturella evenemang och underhållning i samband med detta, samt även gästfrihet i lämpliga former, om deras deltagande i evenemanget är förenligt med deras uppgifter eller är i ECB:s intresse. De bör iaktta särskild försiktighet när det gäller individuella inbjudningar.

11.2   Inbjudningar och kostnader som inte står i överensstämmelse med dessa regler ska avvisas av ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten och de ska informera sina motparter om de regler som är tillämpliga.

Artikel 12

Aktiviteter som utförs i egenskap av privatperson

12.1   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska säkerställa att sådana aktiviteter som de, i förekommande fall, utför i egenskap av privatperson – avlönade eller oavlönade – inte inverkar negativt på deras skyldigheter och inte skadar ECB:s goda rykte.

12.2   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten får bl.a. undervisa och bedriva akademisk verksamhet, förutsatt att denna verksamhet inte är relaterad till enheter som står under tillsyn. De får ta emot betalning och ersättning för utgifter för sådan verksamhet som utförs i egenskap av privatperson och inte involverar ECB, förutsatt att sådan betalning och sådana utgifter står i proportion till det arbete som utförs och är inom sedvanliga gränser.

12.3   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska varje år skriftligen informera ECB:s etikkommitté om alla aktiviteter som de utfört i egenskap av privatperson, vilken ersättning de erhållit för sina externa mandat, oavsett om det gäller privat eller offentlig sektor.

12.4   Om ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten lämnar vetenskapliga och akademiska bidrag ska det klart framgå att de åsikter som framgår av bidraget är medlemmens personliga åsikter och inte ger uttryck för ECB:s ståndpunkter.

Artikel 13

Avlönat arbete eller andra skyldigheter för maka/make eller erkända partner

Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska omedelbart informera ECB:s etikkommitté om varje form av avlönad verksamhet som utförs av deras maka/make eller erkända partner som kan ge upphov till – verkliga eller upplevda – intressekonflikter, även i tveksamma fall.

Artikel 14

Tystnadsplikt

14.1   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska beakta reglerna om tystnadsplikt i artikel 37 i ECBS-stadgan, artikel 27.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 23a i Europeiska centralbankens arbetsordning enligt vilka ledamöterna inte får lämna ut konfidentiell information, vare sig i offentliga tal eller uttalanden eller i förhållande till media, avseende tillsynsbeslut som ännu inte offentliggjorts.

14.2   Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska vidta alla nödvändiga åtgärder så att även andra personer som har tillgång till deras information följer sekretessreglerna enligt artikel 37 i ECBS-stadgan.

Artikel 15

Konflikter med nationella rättsregler

Ledamöterna i tillsynsnämnden och andra deltagare i tillsynsnämndens möten ska informera ECB:s etikkommitté om varje situation som förhindrar en fullständig efterlevnad av denna uppförandekodex, inklusive hinder som uppstår p.g.a. konflikter med nationella rättsregler.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna uppförandekodex träder i kraft dagen efter det att den antas.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 12 november 2014.

Ordförande för tillsynsnämnden

Danièle NOUY


(1)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

(3)  EUT L 182, 21.6.2014, s. 56.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/8


Eurons växelkurs (1)

19 mars 2015

(2015/C 93/03)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,0677

JPY

japansk yen

129,12

DKK

dansk krona

7,4508

GBP

pund sterling

0,71830

SEK

svensk krona

9,2797

CHF

schweizisk franc

1,0595

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,6355

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,425

HUF

ungersk forint

303,22

PLN

polsk zloty

4,1288

RON

rumänsk leu

4,4170

TRY

turkisk lira

2,7776

AUD

australisk dollar

1,3966

CAD

kanadensisk dollar

1,3578

HKD

Hongkongdollar

8,2842

NZD

nyzeeländsk dollar

1,4453

SGD

singaporiansk dollar

1,4809

KRW

sydkoreansk won

1 197,86

ZAR

sydafrikansk rand

13,0815

CNY

kinesisk yuan renminbi

6,6140

HRK

kroatisk kuna

7,6500

IDR

indonesisk rupiah

13 932,02

MYR

malaysisk ringgit

3,9555

PHP

filippinsk peso

47,979

RUB

rysk rubel

64,1691

THB

thailändsk baht

34,997

BRL

brasiliansk real

3,4740

MXN

mexikansk peso

16,3091

INR

indisk rupie

66,8199


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/9


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2015/C 93/04)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Republiken Italien

Tema : 750-årsdagen av Dante Alighieris (1265–2015) födelse

Beskrivning : En bild av Dante med en öppen bok i vänster hand och Skärselden i bakgrunden: En detalj från illustrationen av Den gudomliga komedin målad av Domenico di Michelino (1417–1491) i katedralen S. Maria del Fiore i Florens. I mitten finns Republiken Italiens monogram ”RI”. Till höger bokstaven ”R”, som identifierar myntverket i Rom. Under inskriptionen ”SP”, initialerna för Silvia Petrassi och datumen ”1265 2015”, dvs. årsdagen respektive myntets utgivning. Inskriptionen ”DANTE ALIGHIERI” visas i form av en båge.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga : 3,5 miljon

Utgivningsdag : Juli 2015


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/10


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2015/C 93/05)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Portugal

Tema : 150-årsdagen av portugisiska röda korset

Beskrivning : Utformningen visar ett visuellt mönster som utgår från det välkända korset, vilket är organisationens symbol. Symbolen upprepas flera gånger och representerar en utvidgning av de humanitära insatserna både i Portugal och utomlands. Konturen av en hand i bakgrunden symboliserar de olika typer av bistånd som organisationen ger människor, huvudsakligen medicinskt, men också bland annat kooperativt bistånd, byggstöd och övrigt stöd. Till vänster, i en halvcirkel, finns inskriptionen ”CRUZ VERMELHA PORTUGUESA”. Upptill visas en vapensköld och det utgivande landets namn ”PORTUGAL” och nedtill åren ”1865” och ”2015”.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga :

Utgivningsdag : April 2015


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/11


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2015/C 93/06)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Portugal.

Tema : 500 år efter de första kontakterna med Timor, idag ett självständigt portugisisktalande land (Östtimor).

Beskrivning : Utformningen visar ett fartyg från femtonhundratalet, som representerar de portugisiska världsomseglarnas ankomst till ön och ett hus med ortstypisk takbeläggning, inklusive typiska träskulpturer, som påminner om myter och legender. Bilden på myntet representerar historien av de första invånarna som anlände med båt från andra delar av den asiatiska kontinenten och betydelsen av hästen som transportmedel runt de branta berg som täcker större delen av ön. I övre högra hörnet anges årtalet ”1515” och det utgivande landets namn ”PORTUGAL”. I det vänstra nedre hörnet finns inskriptionen ”TIMOR” och året ”2015”. Längst ner finns konstnären Fernando Fonsecas signatur.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga : 520 000.

Utgivningsdag : Juli 2015.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/12


Förteckning över medlemsstater och deras behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 15.2, 17.8 och 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008

(2015/C 93/07)

Denna förteckning offentliggörs i enlighet med artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (1). Behöriga myndigheter har meddelats i enlighet med följande artiklar i samma förordning.

a)

Artikel 15.1: Fångster gjorda av fiskefartyg som för en medlemsstats flagg får exporteras först när de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten har godkänt ett fångstintyg i enlighet med artikel 12.4, om så krävs inom ramen för det samarbete som avses i artikel 20.4.

Artikel 15.2: Flaggmedlemsstaten ska meddela kommissionen vilka myndigheter som är behöriga att godkänna fångstintygen enligt punkt 1.

b)

Artikel 17.8: Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka myndigheter som är behöriga att granska och kontrollera fångstintygen i enlighet med artikel 16 och punkterna 1–6 i den här artikeln.

c)

Artikel 21.3: Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka myndigheter som är behöriga att godkänna och kontrollera den del av fångstintyget som avser ”återexport” i enlighet med förfarandet i artikel 15.

Medlemsstat

Behöriga myndigheter

Belgien

a), b), c):

Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (Flamländska regeringen; havsfisketjänsten)

Bulgarien

a), b), c):

Изпълнителна Aгенция по Pибарство и Aквакултури (Nationella myndigheten för fiske och vattenbruk)

Tjeckien

a):

Ej tillämpligt.

b), c):

Celní úřad pro Středočeský kraj (Tullkontoret i regionen Mellersta Böhmen)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (Tullkontoret Prag huvudstad)

Celní úřad Praha Ruzyně (Tullkontoret Prag Ruzyně)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (Tullkontoret i regionen Södra Böhmen)

Celní úřad pro Plzeňský kraj (Tullkontoret i regionen Plzeň)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (Tullkontoret i regionen Karlovy Vary)

Celní úřad pro Ústecký kraj (Tullkontoret i regionen Ústí nad Labem)

Celní úřad pro Liberecký kraj (Tullkontoret i regionen Liberec)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Tullkontoret i regionen Hradec Králové)

Celní úřad pro Pardubický kraj (Tullkontoret i regionen Pardubice)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (Tullkontoret i regionen Vysočina)

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Tullkontoret i regionen Södra Mähren)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (Tullkontoret i regionen Olomouc)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Tullkontoret i regionen Mähren-Schlesien)

Celní úřad pro Zlínský kraj (Tullkontoret i regionen Zlín)

Danmark

a):

NaturErhvervstyrelsen (Jordbruks- och fiskerimyndigheten)

b):

NaturErhvervstyrelsen – kun direkte landinger (Jordbruks- och fiskerimyndigheten – endast direkta landningar)

Fødevarestyrelsen – anden import (Veterinär- och livsmedelsmyndigheten – annan import)

c):

Fødevarestyrelsen (Veterinär- och livsmedelsmyndigheten)

Tyskland

a), b), c):

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federala myndigheten för jordbruk och livsmedel)

Estland

a):

Põllumajandusministeerium; Kalamajandusosakond (Jordbruksministeriet; avdelningen för fiskeriekonomi

b):

Maksu- ja Tolliamet; Põllumajandusministeerium; Keskkonnaministeerium (Skatte- och tullmyndigheten; Jordbruksministeriet; Miljöministeriet)

c):

Maksu- ja Tolliamet (Skatte- och tullmyndigheten)

Irland

a), b), c):

The Sea Fisheries Protection Authority (Myndigheten för havsfiskeskydd)

Grekland

a):

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Ministeriet för rekonstruktion av produktion, miljö och energi, generaldirektoratet för hållbart fiske, direktoratet för kontroll av fiskeverksamhet och fiskeriprodukter)

b), c):

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διευθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (Ministeriet för rekonstruktion av produktion, miljö och energi, direktoratet för decentraliserade tjänster i Attika, avdelningen för veterinärmedicin, kontrollenheten för fiskeriprodukter – vid Atens internationella flygplats)

Spanien

a), b), c):

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (Ministeriet för jordbruk, livsmedel och miljö; generalsekretariatet för fiske; generaldirektoratet för fiskeförvaltning; underdirektoratet för kontroll och inspektion)

Frankrike

a):

Les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (Departmentsdirektoraten för territorierna och havet – havs- och kustdelegationerna; havsdirektoratet Guadeloupe; havsdirektoratet Martinique; havsdirektoratet Franska Guyana; havsdirektoratet Södra Indiska oceanen)

Le Centre national de surveillance des pêches (Nationella centrumet för fiskeövervakning)

b):

Les bureaux de douane des directions régionales (Regionala direktoratens tullkontor)

Le Centre national de surveillance des pêches (Nationella centrumet för fiskeövervakning)

c):

Les bureaux de douane des directions régionales (Regionala direktoratens tullkontor)

Kroatien

a):

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (Jordbruksministeriet; direktoratet för fiske)

b), c):

Ministarstvo financija; Carinska uprava (Finansministeriet; tullmyndigheten)

Italien

a), c):

Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Havsmyndigheten (kustbevakningen))

b):

Agenzia delle Dogane (Tullmyndigheten)

Ministero della Salute (Hälsoministeriet)

Cypern

a), b), c):

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Ministeriet för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, avdelningen för fiske och havsforskning)

Lettland

a):

Zemkopības ministrijas; Zivsaimniecības departamentā (Jordbruksministeriet; fiskeavdelningen)

b), c):

Valsts vides dienests departamenta Zivsaimniecības kontroles (Statens miljöavdelning för fiskerikontroll)

Litauen

a):

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Fiskeritjänsten under jordbruksministeriet)

b), c):

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (Tullavdelningen under finansministeriet)

Luxemburg

a):

Ej tillämpligt.

b), c):

Administration des services vétérinaires (Veterinärmyndigheten)

Ungern

a):

Ej tillämpligt.

b), c):

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nationella kontoret för säkerhet i livsmedelskedjan)

Malta

a), b), c):

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (Avdelningen för fiske och vattenbruk; ministeriet för hållbar utveckling, miljö och klimat)

Nederländerna

a), c):

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Myndigheten för livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet)

b):

Douane (Tullmyndigheten)

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Myndigheten för livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet)

Österrike

a):

Ej tillämpligt.

b), c):

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Myndigheten för hälsa och livsmedelssäkerhet; federala kontoret för livsmedelssäkerhet)

Polen

a):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling; fiskeavdelningen)

b), c):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling; fiskeavdelningen)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (Regionala havsfiskeinspektionen Gdynia)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Regionala havsfiskeinspektionen Szczecin)

Portugal

a), c):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (Fastlandet: Generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och havstjänster; nationella fiskerimyndigheten)

Azorerna: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Azorerna: regionala sekretariatet för miljön och havet; regionala kontoret under statssekreteraren för fiske)

Azorerna: Inspeção Regional das Pescas (Azorerna: Regionala fiskeinspektionen)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: regionala fiskedirektoratet)

b):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (Fastlandet: generaldirektoratet för naturresurser, säkerhet och havstjänster; nationella fiskemyndigheten; direktoratet för inspektionstjänster)

Azorerna: Inspeção Regional das Pescas (Azorerna: regionala fiskeinspektionen)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: regionala fiskedirektoratet)

Alfândega de Viana do Castelo (Tullkontoret Viana do Castelo)

Alfândega de Leixões (Tullkontoret Leixões)

Alfândega do Aeroporto do Porto (Tullkontoret Porto flygplats)

Alfândega de Aveiro (Tullkontoret Aveiro)

Alfândega de Peniche (Tullkontoret Peniche)

Alfândega Marítima de Lisboa (Maritima tullkontoret Lissabon)

Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Tullkontoret Lissabons flygplats)

Alfândega de Setúbal (Tullkontoret Setúbal)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (Tulldelegationen Sines, tullkontoret Setúbal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Tulldelegationen Faro flygplats)

Alfândega de Ponta Delgada (Tullkontoret Ponta Delgada)

Delegação Aduaneira da Horta (Tulldelegationen Horta)

Alfândega do Funchal (Tullkontoret Funchal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (Tulldelegationen Madeiras flygplats)

Rumänien

a), b), c):

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Nationella myndigheten för fiske och jordbruk)

Slovenien

a):

Finančni urad Koper (Finanskontoret Koper)

b), c):

Finančni urad Celje (Finanskontoret Celje)

Finančni urad Koper (Finanskontoret Koper)

Finančni urad Kranj (Finanskontoret Kranj)

Finančni urad Ljubljana (Finanskontoret Ljubljana)

Finančni urad Maribor (Finanskontoret Maribor)

Finančni urad Murska Sobota (Finanskontoret Murska Sobota)

Finančni urad Nova Gorica (Finanskontoret Nova Gorica)

Finančni urad Novo mesto (Finanskontoret Novo Mesto)

Slovakien

a):

Ej tillämpligt.

b), c):

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Statens veterinär- och livsmedelsförvaltning i Republiken Slovakien)

Finland

a), b), c):

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland)

Sverige

a), b), c):

Havs- och vattenmyndigheten

Förenade kungariket

a):

Marine Management Organisation (Organisationen för havsförvaltning)

Marine Scotland (Havsmyndigheten i Skottland)

b):

Marine Management Organisation (Organisationen för havsförvaltning)

UK Port Health Authorities (Hamnhälsomyndigheterna i Förenade kungariket)

c):

Marine Management Organisation (Organisationen för havsförvaltning)


(1)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.


20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/18


Anmälan enligt artikel 114.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – tillstånd att behålla nationella bestämmelser som är strängare än bestämmelserna i en harmoniseringsåtgärd på EU-nivå

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 93/08)

1.

Genom en skrivelse av den 25 november 2014, som nådde kommissionen den 26 november 2014, anmälde Danmark till kommissionen att landet önskade behålla (1) sina nationella bestämmelser om användningen av nitrittillsatser i köttprodukter som avviker från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (2). Föreskrifter nr 542 av den 27 maj 2013 om livsmedelstillsatser (BEK nr. 542 af 27.5.2013 (Tilsætningsbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: 31.5.2013, Fødevareministeriet). Anmälan gäller ämnena kaliumnitrit (E 249) och natriumnitrit (E 250) (nitriter) i del E i bilaga II till den förordningen, livsmedelskategori 8 (unionsförteckningen).

2.

Maximihalterna fastställdes ursprungligen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/52/EG (3). Direktivet antogs av Europaparlamentet och rådet den 5 juli 2006 och bygger på artikel 95 i EG-fördraget (nu artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget). När det gäller användningen av nitrater och nitriter i köttprodukter, syftar direktivet till att nå en balans mellan nitriternas skyddande effekt mot förökning av de bakterier som orsakar den livshotande sjukdomen botulism och risken för att cancerframkallande nitrosaminer ska bildas genom förekomsten av nitriter i köttprodukter, i enlighet med vetenskapliga råd från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och vetenskapliga kommittén för livsmedel.

I Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG (4) i dess ursprungliga lydelse fastställdes högsta restmängder för nitriter och nitrater i olika köttprodukter. I direktiv 2006/52/EG införs i stället principen, rekommenderad i ett yttrande av Efsa från 2003, att kontrollen av nitriter bör regleras genom de mängder av kaliumnitrit (E 249) och natriumnitrit (E 250) som högst får tillsättas vid framställning av köttprodukter. Mängden är 150 mg/kg för köttprodukter i allmänhet och 100 mg/kg för steriliserade köttprodukter.

Som undantag fastställs i direktiv 2006/52/EG högsta restmängder för vissa angivna traditionellt framställda köttprodukter där det till följd av den traditionella framställningsprocessen inte är möjligt att kontrollera de tillsatta mängderna.

Denna tillåtna användning av nitriter överfördes till den nya unionsförteckningen över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel och villkoren för användning av dessa i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 som upprättades genom kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 (5).

3.

I Danmarks föreskrifter nr 542 tillåts tillsats av kaliumnitrit (E 249) och natriumnitrit (E 250) i köttprodukter endast om de specificerade tillsatta mängderna inte överskrids. Beroende på vilka köttprodukter det handlar om är dessa högsta mängder 0, 60, 100 eller 150 mg/kg. Till skillnad från förordning (EG) nr 1333/2008 innehåller de danska bestämmelserna inga undantag från principen om fastställande av högsta tillsatta mängder för nitriter, och de tillåter därigenom inte att vissa traditionellt framställda köttprodukter från andra medlemsstater släpps ut på marknaden. I fråga om gränsvärdena på 0 och 60 mg/kg föreskrivs det i den danska lagstiftningen dessutom lägre gränsvärden än i förordningen för tillsatta mängder av nitriter för ett antal köttprodukter.

4.

De danska bestämmelserna är därför strängare än förordning (EG) nr 1333/2008 när det gäller tillsats av nitriter i köttprodukter.

5.

Danmark anser att de gällande danska bestämmelserna, till skillnad från förordning (EG) nr 1333/2008, till fullo stämmer överens med Efsas yttrande (6) om att säkra köttprodukter i allmänhet kan produceras genom tillsats av 50 mg nitrit/kg.

Danmark påpekar även att de danska bestämmelserna genom de lägre högsta tillsatta mängderna ytterligare minskar den risk som nitrosaminer utgör, vilket är en ytterst viktig fråga för landet.

Danmark understryker att, trots att dess bestämmelser om att lägre halter av nitriter får tillsättas i köttprodukter har funnits i flera år, har bestämmelserna aldrig medfört problem med konservering av produkterna i fråga, att Danmark har en mycket låg förekomst av botulism jämfört med andra medlemsstater och att inte ett enda fall orsakat av köttprodukter har registrerats sedan före 1980.

De senaste uppgifterna från Danmark visar att konsumtionsmönstren inte ändrats särskilt mycket sedan kommissionens beslut 2010/561/EU (7). Danskarnas konsumtion av kött ökar stadigt, men intaget av köttprodukter som innehåller nitriter är på det stora hela oförändrat. Slutligen ökar importen av köttprodukter från andra medlemsstater.

6.

År 2014 avslutade kommissionen en skrivbordsstudie som gick ut på att övervaka medlemsstaternas genomförande av EU:s nitritbestämmelser. Studien baserade sig på de svar som gavs på frågeformulär som skickades ut till alla medlemsstater. Av studien framgick det att den typiska mängd nitrit som tillsätts icke-steriliserade köttprodukter är lägre än EU:s maximihalt, men högre än de danska halterna, med några undantag. Det bestämdes att möjligheten att se över de nuvarande maximihalterna för nitrit skulle undersökas ytterligare.

Kommissionen inledde därför en ad hoc-studie av industrins användning och behov av nitriter i olika kategorier av köttprodukter, inklusive skydd mot Clostridium botulinum. Slutsatserna av studien kommer att vara tillgängliga i slutet av 2015.

Dessutom krävs det i kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 (8) att Efsa omvärderar hur säker användningen av nitriter är före utgången av 2015.

Slutsatserna från skrivbordsstudien med medlemsstaterna, ad hoc-studien om industrins användning av nitriter, Efsas omvärdering och de uppgifter som Danmark lämnat gör det möjligt för kommissionen att se över maximihalterna för nitriter från och med 2016.

7.

Kommissionen kommer att behandla denna anmälan i enlighet med artikel 114.4 och 114.6 i EUF-fördraget. I artikel 114.4 föreskrivs det att om en medlemsstat, efter det att det beslutats om en harmoniseringsåtgärd på EU-nivå, vill behålla strängare nationella bestämmelser som grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 36 i EUF-fördraget eller som avser miljö- eller arbetsmiljöskydd, ska den till kommissionen anmäla bestämmelserna samt skälen för att behålla dem. Efter det att de danska bestämmelserna anmälts har kommissionen sex månader på sig att godkänna eller förkasta dem. Under denna period ska kommissionen avgöra huruvida det är berättigat att behålla de danska bestämmelserna med hänsyn till väsentliga behov enligt artikel 36 eller med hänsyn till miljöskydd samt huruvida de utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder och kommer att utgöra onödiga och oproportionella hinder för den inre marknadens funktion.

8.

Berörda parter som vill ge synpunkter på denna anmälan ska sända dem till kommissionen inom 30 dagar efter det att detta meddelande har offentliggjorts. Synpunkter som inkommer senare beaktas inte.

9.

Ytterligare upplysningar om den danska anmälan kan fås från

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

GD Hälsa – Enhet E7 Livsmedelsförbättrande medel

Wim Debeuckelaere

Tfn +32 22985095

E-post: sante-e7-additives@ec.europa.eu


(1)  Ett tillstånd på fem år beviljades genom kommissionens beslut 2010/561/EU.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/52/EG av den 5 juli 2006 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel och direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel (EUT L 204, 26.7.2006, s. 10).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (EGT L 61, 18.3.1995, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 av den 11 november 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller upprättande av en unionsförteckning över livsmedelstillsatser (EUT L 295, 12.11.2011, s. 1).

(6)  ”The effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological Safety of Meat Products”, The EFSA Journal, nr 14, s. 1–31, 2003.

(7)  Kommissionens beslut 2010/561/EU av den 25 maj 2010 om de nationella bestämmelser som anmälts av Danmark om tillsats av nitriter i vissa köttprodukter (EUT L 247, 21.9.2010, s. 55).

(8)  Kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 av den 25 mars 2010 om upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 80, 26.3.2010, s. 19).


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/20


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7537 – ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 93/09)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 12 mars 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen ARDIAN France SA (ARDIAN, Frankrike), som tillhör Ardian Group (Frankrike), och F2i SGR S.p.A. (F2i SGR, Italien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrations-förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget F2i Aeroporti S.p.A. (FA, Italien), för närvarande ensamt kontrollerat av F2i SGR, genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

—   ARDIAN: Riskkapital och tillgångsförvaltning, inklusive investeringar i transportsektorn i EES.

—   F2i SGR: Riskkapital och tillgångsförvaltning, särskilt inom sektorerna transport, energi, telekommunikation samt hälso- och sjukvård.

—   FA: Holdingbolag som investerar, antingen direkt eller genom sina dotter- bolag, i företag verksamma inom flygplatssektorn i Italien.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till denna lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7537 – ARDIAN France/F2i SGR/F2i Aeroporti, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).


20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/21


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7519 – Repsol/Talisman Energy)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 93/10)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 10 mars 2015 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Repsol, SA (Repsol, Spanien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Talisman Energy Inc. (Talisman, Kanada) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Repsol: Verksamt inom alla områden som rör olje- och gasindustrin inklusive prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas, raffinering och marknadsföring av oljeprodukter, petrokemiska produkter och gasol (LPG) samt marknadsföring av naturgas och f flytande naturgas (LNG),

Talisman: Verksamt inom prospektering, utveckling, produktion, transport och marknadsföring av råolja, naturgas och flytande naturgas. Talismans verksamheter är koncentrerade till Nordamerika, Nordsjön och Sydostasien. Företaget har också tillgångar i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Australien/Östtimor samt Papua Nya Guinea.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till denna lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7519 – Repsol/Talisman Energy, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/22


Meddelande om en ansökan enligt artikel 35 i direktiv 2014/25/EU

Ansökan från en upphandlande enhet

(2015/C 93/11)

Den 16 januari 2015 tog kommissionen emot en ansökan i enlighet med artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (1). Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 19 januari 2015.

Denna ansökan görs av Flughafen Wien och rör verksamhet som avser exploatering av ett geografiskt område i syfte att tillhandahålla flygplatser eller andra terminaler för transport i luften på österrikiskt territorium. I artikel 35 i direktiv 2014/25/EU föreskrivs att direktivet inte är tillämpligt om den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Utvärderingen av dessa villkor ska uteslutande ske enligt direktiv 2014/25/EU och påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna eller några andra av EU:s politikområden.

I enlighet med punkt 1 första stycket led b i bilaga IV till direktiv 2014/25/EU ska kommissionen inom en tidsfrist av 130 dagar fatta beslut om denna ansökan, räknat från den arbetsdag som anges ovan. Tidsfristen löper därmed ut den 30 juli 2015.


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.