ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 54

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
13 februari 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 054/01

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

1

2015/C 054/02

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering) — Förordning (EU) nr 305/2011 gäller framför eventuellt motstridiga regler i de harmoniserade standarderna ( 1 )

80

2015/C 054/03

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008, Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)  ( 1 )

127


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

13.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/1


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 054/01)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm. 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Standarder som tagits fram av CEN

Standarder av typ A

I standarder av typ A specificeras grundläggande begrepp, terminologi och konstruktionsprinciper som är tillämpliga på alla kategorier av maskiner. Tillämpning av sådana standarder ger visserligen en viktig ram för korrekt tillämpning av maskindirektivet, men är inte tillräcklig för att garantera överensstämmelse med direktivets grundläggande hälso- och säkerhetskrav och ger därför inte fullständig presumtion om överensstämmelse.

CEN

EN ISO 12100:2010

Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2013)

Standarder av typ B

Standarderna av typ B behandlar särskilda aspekter av maskinernas säkerhet eller särskilda typer av säkerhetsåtgärder som kan användas på maskiner inom ett stort antal kategorier. Tillämpning av specifikationerna i standarder av typ B ger presumtion om överensstämmelse med de grundläggande krav i maskindirektivet som standarderna täcker, när en standard av typ C eller tillverkarens riskbedömning visar att en teknisk lösning som specificeras i standarden av typ B är tillräcklig för den berörda kategorin eller modellen av maskin. Tillämpning av standarder av typ B som innehåller specifikationer för sådana säkerhetskomponenter som släpps ut fristående på marknaden, ger presumtion om överensstämmelse för de berörda säkerhetskomponenterna med avseende på de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som täcks av standarderna.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Maskinsäkerhet – Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Kroppsmått – Del 1: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för inträde med hela kroppen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Kroppsmått – Del 2: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för åtkomst med delar av kroppen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Kroppsmått – Del 3: Antropometriska data

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Tvåhandmanöveranordningar – Funktionella aspekter- Konstruktionsprinciper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Maskinsäkerhet – Principer för ergonomisk design – Del 1: Terminologi och allmänna principer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Maskinsäkerhet – Principer för ergonomisk design – Del 2: Interaktion mellan maskindesign och arbetsuppgift

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Maskinsäkerhet – Reducering av hälsorisker från farliga ämnen som avges från maskiner – Del 1: Principer och specifikationer för tillverkare av maskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Reducering av hälsorisker från farliga ämnen som avges från maskiner – Del 2: Metodik för kontrollmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Visuella varningssignaler – Allmänna krav, utförande och provning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Maskinsäkerhet – Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan – Del 1: Allmänna principer för samspelet människa – avläsningsinstrument – manövreringsorgan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Maskinsäkerhet – Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan – Del 2: Avläsningsinstrument (display)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Maskinsäkerhet – Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan – Del 3: Kontrollmanöverdon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Maskinsäkerhet – Ergonomiska krav på utformning av visnings- och manöverenheter – Del 4: Placering av visnings- och manöverenheter

20.10.2010

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Maskinsäkerhet – Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – System för varnings- och informationssignaler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 1: Termer och definitioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 2: Manuell hantering av maskiner och maskindelar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 3: Rekommenderade kraftgränser vid maskinanvänding

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 4: Utvärdering av arbetsställningar och rörelser i relation till maskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibration och stöt – Provning av mobila maskiner för bestämning av vibrationsvärden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Maskinsäkerhet – Förhindrande av oväntad start

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 1: Val av provningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 2: Spårgasmetod för mätning av utsläpp för en bestämd luftförorening

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen -Del 3: Emissionshastigheten för en specifik luftförorening – Mätning i box med den verkliga föroreningen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 4: Infångningseffektivitet hos ett avgassystem – Metod med spårämne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 6: Separationseffektivitet uttryckt som massa – Fritt utlopp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 7: Separationseffektivitet uttryckt som massa – Reglerat utlopp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 8: Koncentrationsparameter för luftförorening – Metod för mätning i box

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 9: Parameter för föroreningskoncentration, rumsmetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 11: Reningsindex

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Del 1: Grundläggande begrepp och metodik

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.7.2014)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibration och stöt – Vibrationsdämpning av maskiner – Information om isolering av vibrationskällor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Maskinsäkerhet – Integrerad maskinbelysning

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustik – bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor och ljudenerginivåer – Precisionsmetoder för bredbandskällor i efterklangsrum (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustik – bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck – teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med användning av ljudtryck – Del 1: Jämförande metod för rum med hårda väggar (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor – Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält – Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustik – Bestämmning av ljudeffektnivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck – Teknisk metod för frifältsförhållanden över en reflekterande yta (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor – Precisionsmetoder för ekofria och halvekofria rum (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer hos bullerkällor med användning av ljudtryck – Överslagsmetod med användning av omslutande yta över en reflekterande yta (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer hos bullerkällor med användning av ljudtryck – Tekniska-/överslagsmetoder för användning in situ i en efterklangsmiljö (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Maskinsäkerhet – Hydraulik- Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Maskinsäkerhet – Pneumatik – Allmänna regler och säkerhetskrav för system och deras komponenter (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustik – Deklaration av verifiering av bulleremissionsvärden från maskiner och utrustning (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer från fläktar i ventilationsanläggningar – Mätning i kanal (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustik – Mätmetod för kanalanslutna ljuddämpare och luftdon – Insättningsdämpning, strömningsljud och totalt tryckfall (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomi – Varningssignaler för offentlig miljö och arbetsplatser – Auditiva varningssignaler (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer hos bullerkällor medelst ljudintensitet – Del 1: Mätning i punkter (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer hos bullerkällor med hjälp av ljudintensitet – Del 3: Precisionsmetod för mätning med svepmetod (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Lasrar och lasertillbehör – Ordlista och beteckningar (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Maskinsäkerhet – Integrerade tillverkningssystem – Grundläggande krav (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Riktlinjer för användning av grundstandard vid beräkning av ljudtrycksnivå vid operatörsplats (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats i ett i huvudsak fritt fält över ett reflekterande plan och med försumbara omgivningskorrektioner (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats med hjälp av approximativ omgivningskorrektion (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Bestämning av ljudtrycksnivå vid operatörsplats (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats med hjälp av noggrann omgivningskorrektion (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Mätning på plats av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats med hjälp av ljudintensitet – Teknisk metod (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustik – Bestämning av insättnings- dämpning hos inbyggnader – Del 1: Mätningar vid laboratorieförhållanden (för deklarationsändamål) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustik – Bestämning av insättnings- dämpning hos inbyggnader – Del 2: Mätningar på plats(för deklarationsändamål) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Lasrar och lasertillbehör – Provningsmetoder för bestämning av laserstrålens effekt, energi och temporala egenskaper (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustik – Rekommendationer vid konstruktion av lågbullrande maskiner – Del 1: Planering (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustik – Mätning utan luftflöde av insättningsdämpning hos kanaldjuddämpare – Översiktsmetod för laboratorier (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustik – Bestämning av ljudisolering hos hytter – Laboratorie- och fältmätningar (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Maskinsäkerhet – Bedömning och reducering av strålningsrisker förknippade med maskiner – Del 1: Allmänna principer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Maskinsäkerhet – Bedömning och reducering av strålningsrisker förknippade med maskiner – Del 2: Mätmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Maskinsäkerhet – Bedömning och reducering av strålningsrisker förknippade med maskiner – Del 3: Reducering av strålning genom dämpning eller avskärmning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Skyddsskärmar för laserarbetsplatser – Säkerhetskrav och provning

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2010)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Vibration och stöt – Maskinsäkerhet – Regler för utformning av vibrationsavsnitt i säkerhetsstandarder

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Maskinsäkerhet – Förhindrande av och skydd mot brand

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mekanisk vibration – Industritruckar – Metod och specifikation för utvärdering i laboratorium av vibrationer från förarstol

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomi för termiskt klimat – Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor – Del 1: Varma ytor (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomi för termiskt klimat – Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor – Del 3: Kalla ytor (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibration och stöt – Hand-armvibrationer – Metod att mäta vibrationsöverföring i dämpande material vid belastning från hand-armsystemet (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.12.2011)

 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Maskinsäkerhet – Styrsystem – Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem – Del 2: Validering (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2008

Maskinsäkerhet – Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Maskinsäkerhet – Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Maskinsäkerhet – Tryckkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna principer för konstruktion och provning av tryckkännande mattor och golv (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Maskinsäkerhet – Tryckkännande skyddsanordningar – Del 2: Allmänna principer för konstruktion och provning av tryckkännande brytlister (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Maskinsäkerhet – Tryckkännande skyddsanordningar – Del 3: Allmänna principer för konstruktion och provning av tryckkännande bumprar, plattor, kablar och liknande anordningar (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Maskinsäkerhet – Förreglingsanordningar för skydd – Principer för konstruktion och val (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995+A2:2008

Anmärkning 2.1

30.4.2015

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 1: Val av fasta konstruktioner för tillträde mellan två nivåer (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 4: Fasta stegar (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Anmärkning 3

Datum passerat

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Maskinsäkerhet – Hygienkrav vid maskinkonstruktion (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Maskinsäkerhet – Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser (ISO 14738:2002/Cor 1:2003, and Cor 2:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomi – Datormanikiner – Del 1: Allmänna krav (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Explosiv atmosfär – Bestämning av det maximala explosionstrycket och den maximala tryckstegringshastigheten hos gaser och ångor

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibrationer från handhållna eller handstyrda maskiner – Utvärdering av vibrationsemission (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Vibration och stöt – Fordonssitsar – Laboratoriemetod för bestämning av vibration – Del 1: Grundläggande krav (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2012)

Standarder av typ C

Standarder av typ C innehåller specifikationer för en viss kategori av maskiner. De olika typer av maskiner som ingår i den kategori som täcks av en standard av typ C har liknande användningsändamål och liknande riskkällor. Standarder av typ C kan hänvisa till standarder av typ A eller typ B, med angivande av vilka av specifikationerna i en standard av typ A eller typ B som är tillämpliga på den berörda maskinkategorin. När specifikationerna i en standard av typ C för en viss maskinsäkerhetsaspekt avviker från specifikationerna i en standard av typ A eller typ B, har specifikationerna i standarden av typ C företräde framför specifikationerna i standarderna av typ A eller B. När specifikationerna i en standard av typ C tillämpas på grundval av tillverkarens riskbedömning, förutsätts överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav i maskindirektivet som standarden täcker. Vissa standarder av typ C är upplagda som en serie med flera delar, där del 1 innehåller allmänna specifikationer som är tillämpliga på en familj av maskiner, och de övriga delarna innehåller specifikationer för särskilda maskinkategorier som ingår i familjen, med komplement eller modifieringar av de allmänna specifikationerna i del 1. För standarder av typ C som är upplagda på detta sätt förutsätts överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i maskindirektivet, om tillverkaren tillämpar standardens allmänna del 1 tillsammans med relevanta specifika delar av standarden.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 3: Elektriska och hydrauliska småvaruhissar

8.9.2009

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av gods – Del 31: Varuhissar med möjlighet till tillträde för personer

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Specialhissar för transport av personer och gods – Del 40: Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Specialhissar för transport av personer och gods – Del 41: Vertikalgående plattformshissar avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av personer – Del 43: Kranhissar för speciella ändamål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Rulltrappor och rullramper – Säkerhet – Del 1: Konstruktion och installation

26.5.2010

EN 115-1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för formsprutmaskiner – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automatiska brännare för flytande bränslen med forcerat drag

18.11.2011

EN 267:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013

Mobila arbetsplattformar – Dimensionering – Stabilitetskriterier – Utförande – Säkerhet – Kontroll och provning

28.11.2013

EN 280:2001+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2015)

CEN

EN 289:2014

Plast- och gummimaskiner – Pressar – Säkerhetskrav

13.2.2015

EN 289:2004+A1:2008

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 303-5:2012

Värmepannor – Del 5: Värmepannor för fasta bränslen, manuellt och automatiskt matade, nominellt avgiven effekt upp till 500 kW – Terminologi, krav, provning och märkning

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Kylanläggningar och värmepumpar – Säkerhets- och miljökrav – Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Förpackningsmaskiner – Del 1: Terminologi och klassificering av förpackningsmaskiner och tillhörande utrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 3: Formnings-, fyllnings- och förseglingsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 5: Inslagningsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 6: Emballeringsmaskiner för lastpallar

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 7: Gruppackmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 8: Bandningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 9: Metoder för mätning av buller från förpackningsmaskiner, inpackningslinjer och hjälputrustning, precisionsgrad 2 och 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Förpackningasmaskiner – Säkerhet – Del 10: Allmänna krav

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009

Plast- och gummimaskiner – Formblåsningsmaskiner – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Degblandare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Vispmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 2: Krav för schaktmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 3: Krav för lastare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 4: Krav för grävlastare

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 5: Krav för hydrauliska grävmaskiner

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 6: Krav för dumprar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 7: Krav för motorschaktvagnar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 8: Krav för väghyvlar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 9: Krav för rörläggare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 10: Krav för dikesgrävare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 11: Krav för kompaktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 12: Krav för lingrävmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 2: Särskilda krav för vägfräsar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 3: Särskilda krav för markstabiliseringsmaskiner och återvinningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 4: Särskilda krav för kompakteringsmaskiner

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 6: Särskilda krav för utläggare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Rälsbunden utrustning för insättning och utplockning – Säkerhetsregler.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Lantbruksmaskiner och skogsmaskiner – Säkerhetskrav för vedklyvar – Del 1: Kilklyvar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Lantbruksmaskiner och skogsmaskiner – Säkerhetskrav för vedklyvar – Del 2: Skruvklyvar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för lagring av bulkmaterial i silor, bunkrar, bingar och magasin

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav på utrustning för mekanisk hantering av bulkmaterial med undantag för fasta brandtransportörer

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav för fasta transportband för lösa massor

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Gasutrustning – Fläktbrännare för gas

8.9.2009

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Lantbruksmaskiner – Stallgödselspridare – Maskinsäkerhet

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2014)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Verktygsmaskiner – Mekaniska pressar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Verktygsmaskiner – Hydrauliska pressar – Säkerhet

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Ensilagevagnar för blandning, fördelning och distribution – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Beskärningsutrustning för vinstockar – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Gödseltankvagnar – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Förarledda enaxliga traktorer med roterande harv samt jordfräsar – Maskinsäkerhet

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.12.2010)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Maskinsäkerhet – Gjuterimaskiner – Formnings- och kärnformningsmaskiner/anläggningar med tillhörande utrustning – Säkerhetskrav

20.10.2010

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Transportörer – Säkerhetskrav för system och deras komponenter för pneumatisk hantering av bulkmaterial

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industriugnar – Del 1: Säkerhetskrav för industriugnar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industriugnar – Del 2: Säkerhetskrav för förbrännings- och bränslesystem

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industriugnar – Del 3: Säkerhetskrav för generering och användning av atmosfäriska gaser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Trädgårdsmaskiner – Elektriskt drivna, förarledda eller handhållna grästrimmare och kantskärare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Handhållna, icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 13: Spikningsverktyg

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumpar och pumpenheter för vätskor – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 2: Kättingar med medeltoleranser för kättingslingar – Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Kortlänkad kätting för lyftändamål – Säkerhet – Del 3: Kätting med medeltoleranser för kättinglängor – Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 4: Kättingslingor – Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Kortlänkad kätting för lyftändamål – Säkerhet – Del 5: Kättinglängor – Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 6: Kättingredskap – Beskrivning av den information om användning och underhåll som skall tillhandahållas av tillverkaren

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 7: Kättingar med snäva toleranser för användning i lyftblock, klass T

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Fräsmaskiner – Del 1: Bordfräsmaskiner

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Fräsmaskiner – Del 2: Överfräsmaskiner

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Maskinsäkerhet för träbearbetningsmaskiner – Bordfräsmaskiner med roterande verktyg – Del 3: Numeriskt styrda borr- och överfräsmaskiner

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Rikthyvlar

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Ensidiga planhyvlar

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Kombinerade rikt- och planhyvlar

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Gjuterismaskiner – Pressgjutningsmaskiner – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Bevattningsmaskiner med bevattningskanon – Säkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Centerpivå-roterande bevattningsmaskiner – Säkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Läder- och konstlädermaskiner – Maskiner för uppruggning, renskärning, polering och renslipning – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Fibergipsskivor – Definitioner, krav och provningsmetoder – Del 2: Skivor armerade med icke sammanhängande fibrer

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Kombinerade snickerimaskiner

5.6.2012

EN 940:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Stationära träningsredskap – Del 6: Löpmaskiner, kompletterande säkerhetskrav och provningsmetoder

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Garverimaskiner – Valsmaskiner med fram- och återgående rörelse – Säkerhetskrav

8.4.2011

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning – Del 1: Allmänna krav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning – Del 2: Tryck- och lackeringsmaskiner inklusive förpressmaskiner

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning – Del 3: Skärmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning – Del 4: Maskiner för bokbinderi, papperskonvertering och färdigframställning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompressorer och vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 1: Luftkompressorer

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompessorer och vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 2: Vakuumpumpar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Kompressorer och vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 3: Processkompressorer

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Brand och räddning – Brandpumpar – Centrifugalpumpar med evakueringsanordning – Del 1: Klassificering, allmänna krav och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Brand och räddning – Brandpumpar – Centrifugalpumpar med evakueringsanordning – Del 2: Provning – Allmänna krav och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Maskinsäkerhet – Pappersmaskiner – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för massa- och papperstillverkning – Del 1: Allmänna krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 2: Barktrummor

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 3: Rull- och skärmaskiner, flerskiktsmaskiner

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 4: Massaupplösare och deras matningsanordningar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 5: Arkmaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 6: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 7: Massakar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 8: Massatillverkningsanläggning

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 13: Balavtrådningsmaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 14: Rullskärare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 16: Pappersmaskiner

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 17: Tissue-maskiner

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 21: Bestrykare

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 22: Slipstolar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 26: Rullemballeringsmaskiner

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 27: Rullhanteringssystem

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Plast- och gummimaskiner – Extruderingsmaskiner – Del 1: Säkerhetskrav för extruderingsmaskiner

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Extruderingsmaskiner – Del 3: Säkerhetskrav för extraktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Del 2: Grundläggande begrepp och metodik för gruvdrift

13.2.2015

EN 1127-2:2002+A1:2008

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Industritruckar – Elsäkerhetskrav – Del 1: Allmänna krav för batteridrivna truckar

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Industritruckar – Elsäkerhetskrav – Del 2: Allmänna krav för förbränningsmotordrivna truckar

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Industritruckar – Elsäkerhetskrav – Del 3: Särskilda krav för förbränningsmotordrivna truckar med elektrisk transmission

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Maskinsäkerhet för träbearbetningsmaskiner – Tappmaskiner – Del 1: Enkeltappmaskiner med rörligt bord

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Tappmaskiner – Del 2: Dubbeltappmaskiner med kedjematning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Tappmaskiner – Del 3: Enkeltappmaskiner med rörligt bord och enbart cirkelsågblad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Tappmaskiner – Del 4: Kedjedrivna kantlistmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Tappmaskiner – Del 5: Enkelsidiga fräsautomater

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Gjuterimaskiner – Skänkar, tappningsutrustning, centrifugalgjutningsmaskiner och stränggjutningsmaskiner – Säkerhetskrav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Gjuterimaskiner – Blästringsutrustningar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Gjuterimaskiner – Bullermätning för gjuterimaskiner och -utrustningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Lantbruk – Lantbruksmaskiner – Stationära silotömmare för rundsilo – Säkerhet

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Lastbryggor – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för plast- och gummivalsverk

8.9.2009

 

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Industritruckar – Säkerhet – Motordrivna truckar med variabel räckvidd

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Textila sling – Säkerhet – Del 1: Lyftband tillverkade av syntetfiber, för generell användning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textila sling – Säkerhet – Del 2: Rundsling tillverkade av syntetfiber, för generell användning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textila sling – Säkerhet – Del 4: Tågvirkesstroppar för allmänna ändamål tillverkade av natur- eller syntetfiber

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Fordonslyftar

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Lyftutrustning – Rörliga eller flyttbara domkrafter och likartad lyftutrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Lyftplattformar – Klätterplattformar

18.12.2009

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Anmärkning: Detta offentliggörande gäller inte punkterna 5.3.2.4, 7.1.2.12 sista stycket, tabell 8 och figur 9 i standard EN 1495:1997, för vilka offentliggörandet inte innebär något antagande om överensstämmelse med bestämmelserna I direktiv 2006/42/EG.

CEN

EN 1501-1:2011

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 1: Baklastade avfallshanteringsfordon

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(29.2.2012)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 2: Sidolastade avfallshanteringsfordon

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 3: Frontlastade avfallshanteringsfordon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 4: Bullermätningsprotokoll för avfallshanteringsfordon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 5: Lyftanordningar för avfallshanteringsfordon

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Säkerhet för industritruckar – Tilläggskrav för automatiska funktioner på truckar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Ytbehandlingsutrustningar – Torkar och ugnar, i vilka brännbara ämnen frigörs från beläggningsmaterial – Säkerhetskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industriugnar – Mätning av buller från industriugnar inklusive tillhörande utrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Maskinsäkerhet – Verktygsmaskiner – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av chuckar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Transportörer – Transportband – Trumfriktionsprovning

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Säkerhetskrav för lyftbord – Del 1: Lyftbord som betjänar upp till två fasta stannplan

29.2.2012

EN 1570:1998+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2012)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för RM-maskiner (formgjutningsmaskiner) – Del 1: Doserings- och blandningsenheter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Grundläggande begrepp – Del 2: Hygienkrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Bakugnar med roterande vagn – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Kavlingsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 1: Smidda komponenter av stål, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 2: Smidda lastkrokar av stål med spärr, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 3: Smidda självlåsande lastkrokar av stål – Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 4: Öglor, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 5: Smidda lastkrokar av stål med spärr – Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 6: Öglor – Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Grönsaksskärare – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Förbränningsmotorer – Säkerhet – Del 1: Kompressionsmotorer

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Explosiv atmosfär – Utrustning och komponenter avsedda för användning i gruvor under jord

8.9.2009

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Industritruckar – Säkerhet – Körning i potentiell explosiv miljö; brännbar gas, ånga, imma och damm

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Bakgavellyftar – Säkerhetskrav för bakgavellyftar för montering på hjulförsedda fordon – Del 1: Bakgavellyftar för gods

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Bakgavellyftar – Säkerhetskrav för bakgavellyftar för montering på hjulförsedda fordon – Del 2: Bakgavellyftar för passagerare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Brand och räddning – Hävare för brand- och räddningstjänsten – Säkerhetskrav och provning

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor – Del 1: Stöttor och allmänna krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor – Del 2: Stolpar och cylindrar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Gruvmaskiner – Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor – Del 3: Hydraulisk kontrollsystem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet för bandsågar – Del 1: Bordsbandsågar och bandklyvsågar

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet för bandsågar – Del 2: Stockbandsågar

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Säkerhetsregler för hängställningar/fasadbryggor – Dimensionering, stabilitet, utförande – Provning

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Pumpar – Högtrycksjetaggregat – Säkerhetskrav – Del 1: Maskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Pumpar – Högtrycksjetaggregat – Säkerhetskrav – Del 2: Slangar, slangledningar och kopplingar

8.9.2009

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Skotillverkning – Formmaskiner för skotillverkning – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Brand och räddning – Fordon för brand- och räddningstjänsten – Del 2: Allmänna krav – Säkerhet och utförande

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Brand och räddning – Fordon för brand- och räddningstjänsten – Del 3: Fast monterad utrustning – Säkerhets- och utförandekrav

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Vagnar med tipp – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 3: Geringskapsågar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 4: Flerbladiga lamellsågar med manuell iläggning och/eller urtagning

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 5: Byggsågar

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 6: Vedkapsågar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 7: Enkelbladiga stockcirkelsågar med manuell iläggning och/eller urtagning av arbetsstycke

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 8: Enbladiga klyvsågar med rörlig sågenhet

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 9: Dubbla geringskapsågar

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 10: Enbladiga snabbkapsågar

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 11: Halvautomatiska radialkapsågar med en sågenhet

11.4.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-12:2013

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 12: Pendelkapmaskiner

11.4.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 13: Horisontala skivsågar med tryckbalk

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 14: Vertikala skivsågar

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 15: Flerbladiga kapsågar med maskinell inmatning av arbetsstycke

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 16: Dubbla geringskapsågar för V-kapning

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 17: Radialkapsågar

13.2.2015

EN 1870-17:2007+A2:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

Varning: När det gäller valet av skydd för sågklingan gäller detta offentliggörande inte punkt 5.3.6.1 led 3 i denna standard, vars tillämpning inte ger presumtion om överensstämmelse med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.4.2 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG.

CEN

EN 1870-18:2013

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 18: Justersågar

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 19: Bordcirkelsågar med eller utan rörligt bord och cirkelsågar för byggarbetsplatser

11.4.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.5.2014)

CEN

EN 1889-1:2011

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhet – Del 2: Lokomotiv

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhet – Del 2: Lokomotiv

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Markutrustningar för flygplatser – Allmänna krav – Del 1: Grundläggande säkerhetskrav

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Allmänna krav – Del 2: Stabilitets- och hållfasthetskrav, beräkningar och provningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Allmänna krav – Del 3: Metoder för vibrationsmätning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Allmänna krav – Del 4: Metoder för bullermätning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Ytbehandlingsutrustningar – Sprutmålningsutrustning – Säkerhetskrav

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Skärmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustik – Kompressorer och vacuumpumpar – Mätning av buller – Teknisk metod (Grad 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Anläggningsmaskiner – Minimimått på tillträdesöppningar (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Anläggningsmaskiner – Tillträdesleder (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.7.2014)

CEN

EN ISO 3164:2013

Anläggningsmaskiner – Laboratoriebedömning av skyddskonstruktioner – Specifikation av skyddsutrymmet (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Smidda lyftögleskruvar av stål klass 4 för allmänna lyftändamål (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Jordförflyttningsmaskiner – Förarnas kroppsmått och minsta arbetsutrymme (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Anläggningsmaskiner – Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) – Laboratorieprovning och prestandakrav (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Anläggningsmaskiner – Maskiner med hjul eller med band av gummi – Prestandakrav och provning för bromssystem (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Anläggningsmaskiner – Skydd – Definitioner och krav (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Anläggningsmaskiner – ROPS-skydd (skyddshytter) – Provning och hållfasthetskrav (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Industritruckar – Säkerhetskrav och verifiering – Del 5: Manuellt drivna truckar (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.8.2014)

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Industritruckar – Säkerhetskrav och provning – Del 6: Truckar utrustade med plattform för bärande av last och personer (ISO 3691-6:2013)

11.7.2014

 

 

 

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 1: Allmänna krav (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013

EN ISO 4254-1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 5: Maskindriven utrustning för jordbearbetning (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 6: Lantbrukssprutor och maskiner för spridning av flytande växtnäring (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk – Maskinsäkerhet – Del 7: Skördetröskor, fälthackor och bomullströskor (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 10: Roterande hövändare och räfsor (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 11: Upptagarpressar (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 12: Rotor- och slagslåttermaskiner (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Trädgårdsmaskiner – Maskinsäkerhet för motordrivna gräsklippare – Del 1: Terminologi och allmänna provningar (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Trädgårdsmaskiner – Maskinsäkerhet för motordrivna gräsklippare – Del 2: Förarledda gräsklippare (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Trädgårdsmaskiner – Maskinsäkerhet för motordrivna gräsklippare – Del 3: Åkbara gräsklippare (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5674:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Skydd för kraftöverföringsaxlar – Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav (ISO 5674:2004, korrigerad version 2005-07-01)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Anläggningsmaskiner – Komfortzoner och avstånd till manöverreglage (ISO 6682:1986, inklusive Amd 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Anläggningsmaskiner – Höftbälten och fästanordningar för höftbälten – Funktionskrav och provning (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Anläggningsmaskiner – Laboratorieutvärdering av sitsvibrationer (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Säkerhetskrav för kemtvättmaskiner – Del 1: Allmänna säkerhetskrav (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Säkerhetskrav för kemtvättmaskiner – Del 2: Maskiner i vilka perkloretylen används (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Säkerhetskrav för kemtvättmaskiner – Del 3: Maskiner i vilka brandfarliga lösningsmedel används (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 1: Gemensamma krav (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 2: Förberedelsespinning och spinningsmaskiner (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Anmärkning 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 3: Fibertygmaskin (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Anmärkning 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 4: Garn-, tågvirke- och reptillverkningsmaskiner (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Anmärkning 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 5: Väv- och stickförberedningsmaskiner (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Anmärkning 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 6: Tillverkningsmaskiner för tyg (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Anmärkning 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 7: Textilförädlingsmaskiner (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Anmärkning 3

13.2.2015

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robotar och robotutrusning – Säkerhetskrav för industrirobotar – Del 1: Robotar (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Robotar och robotutrustning – Säkerhetskrav för industrirobotar – Del 2: Robotsystem och integration (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 1: Allmänna krav (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 2: Tvättmaskiner och centrifuger (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 3: Tvättunnlar och tillhörande utrustning (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 4: Torkutrustning (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 5: Efterbehandlingsutrustning; manglar, matare och vikningsutrustning (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 6: Pressar (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Häcksaxar – Handhållna, motordrivna häcksaxar – Maskinsäkerhet (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrisymaskiner – Säkerhetskrav för symaskiner, enheter och system (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Förbränningsmotorer – Del 1: Säkerhetskrav och provning (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Förbränningsmotorer – Del 2: Provningsmetoder för fastställelse av frigöringsvinkel (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilmaskiner- Säkerhetskrav- Del 1: Allmänna krav – (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 2: Vävförberedning och vävstolar (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 3: Fibertygmaskiner (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 4: Garntillverknings-, repvaru- och reptillverkningsmaskiner (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 5: Förberedningsmaskiner till vävning och stickning (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 6: Tygtillverkningsmaskiner (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 7: Färgnings- och ytbehandlingsmaskiner (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 1: Monteringsverktyg för fästelement utan gångor (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 2: Avbitare och kabelskotänger (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 3: Borrar och gängmaskiner (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 4: Slående, icke-roterande maskiner (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 5: Roterande borrmaskiner (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 6: Skruv- och mutterdragare (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 7: Slipmaskiner (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 8: Poler- och putsmaskiner (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 9: Gradningsmaskiner (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 10: Maskiner med kompressionsmekanism (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 11: Nibblare och skärmaskiner (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 12: Cirkelsågar, oscillerande sågar och sticksågar (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lasrar och lasertillbehör – Dokumentationskrav (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Laserbearbetningsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna säkerhetkrav (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Laserbearbetningsmaskiner – Säkerhet – Del 2: Säkerhetskrav för handhållna laserbearbetningsapparater (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Laserbearbetningsmaskiner – Säkerhet – Del 3: Bullerreduktion och bullermätningsmetoder för laserbearbetningsmaskiner och handhållna laserbearbetningsapparater samt tillhörande kringutrustning (noggrannhetsklass 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Skogsmaskiner – Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare – Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Skogsmaskiner – Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare – Del 2: Maskiner för användning med ryggburen drivkälla (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Skogsmaskiner – Bärbara motorsågar – Säkerhetskrav och provning – Del 1: Motorsågar för skogsarbete (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Skogsmaskiner – Bärbara motorsågar – Säkerhetskrav och provning – Del 2: Trädbeskärningssågar (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Lantbruks- och skogsmaskiner – Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare – Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Lantbruks- och skogsmaskiner – Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare – Del 2: Maskiner med ryggburen drivkälla (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Skogsmaskiner – Allmänna maskinsäkerhetskrav (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Maskiner för transport, sprutning och fördelning av betong och murbruk – Säkerhetskrav

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Nedmalningsmaskiner – Del 1: Säkerhetskrav för granuleringskvarnar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Nedmalningsmaskiner – Del 3: Säkerhetskrav för rivmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Nedmalningsmaskiner – Del 1: Säkerhetskrav för granuleringskvarnar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Slutna blandningsmaskiner – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper – Immunitet

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Bagerimaskiner – Långrullare – Säkerhets- och hygienkrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2014

Livsmedelsmaskiner – Degavvägare – Säkerhets- och hygienkrav

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Bagerimaskiner – Vilbanor – Säkerhets- och hygienkrav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Läder- och konstlädermaskiner – Maskiner för uppruggning, renskärning, polering och renslipning – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Maskinsäkerhet – Industritruckar – Provningsmetoder för mätning av buller emission

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Lyftkranar – Anordningar för last- och rörelsebegränsning samt indikering

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014

Tunnelborrningsmaskiner – Luftslussar – Säkerhetskrav

13.2.2015

EN 12110:2002+A1:2008

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12111:2014

Tunnelborrningsmaskiner – Fräsmaskiner och kontinuerliga gruvbrytningsmaskiner – Säkerhetskrav

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Bygghissar för materialtransport – Del 1: Hissar med beträdbar plattform

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Bygghissar för materialtransport – Del 2: Snedbanehissar med icke beträdbart lastbärande organ

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Bygghissar för personer och material med vertikalt styrda hisskorgar

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pumpar – Vätskepumpar – Säkerhetskrav – Hydrostatisk provning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Maskiner för tillverkning av skodon, läder- och konstlädervaror – Sko- och läderpressar – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Cirkelsågar – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Bandsågar – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för kalandrar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Markutrustningar för flygplatser – Del 1: Säkerhetskrav för passagerartrappor

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 2: Cateringfordon

13.2.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 3: Bandlastare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 4: Passagerarbryggor

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 5: Tankningsutrustning för flygplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 6: Avisningsfordon och avisningsutrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 7: Bogserutrustning för flygplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 8: Underhållstrappor och -plattformar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 9: Container- och pallastare

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 10: Container- och palltransportörer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 12: Utrustningar för dricksvattenpåfyllning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 13: Latrintömningsutrustningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Aircraft ground support equipment – Specific requirements – Part 14: Disabled/incapacitated passenger boarding vehicles

13.2.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 15: Bagage- och utrustningstraktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 16: Startluftutrustningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 17: Luftbehandlingsutrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 18: Vagnar för påfyllning av kvävgas eller syrgas

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 19: Domkrafter och stjärtstöd

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 20: Markströmsaggregat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhetskrav för förstärkta skraptransportörer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Livsmedelsmaskiner – Köttkvarnar – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Kärnborrmaskin på stativ – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Avsvålnings- och avhinningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 2: Definitioner, beteckning och klassning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 3: Information om användning och underhåll

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 4: Kardellinor för allmänt ändamål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 10: Spirallinor för allmänna byggnadsändamål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maskiner för tillverkning av skodon, lädervaror och imitationer av lä

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för varmformningsmaskiner

29.2.2012

EN 12409:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Verktygsmaskiner – Fleroperationsmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Stenkapningsmaskiner för byggarbetsplatser – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Livsmedelsmaskiner – Påfyllnings- och tillsatsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Centrifuger för vegetabiliska oljor och fetter – Säkerhets- och hygienkrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Lantbruksmaskiner – Frontlastare – Maskinsäkerhet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Maskiner för tillverkning av lädervaror – Maskiner för tillverkning av skodon, lädervaror och imitationer av lädervaror – Bullermätning – Allmänna krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuger – Allmänna säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustik – Mätning av buller från spikningsverktyg – Teknisk metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Ytbehandlingsanläggningar – Utrustningar för lackering och elektrodopplackering med våtlack – Säkerhetskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Förbränningsmotordrivna generatoraggregat – Säkerhet

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Maskiner för matning och cirkulation av ytbehandlingsmaterial under tryck – Säkerhetskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Verktygsmaskiner – Hydrauliska kantpressar – Säkerhet

11.4.2014

EN 12622:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner och anläggningar för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 2: Blockmaskiner

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 3: Drag- och vändskivemaskiner

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 4: Maskiner för tillverkning av betongtakpannor

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 5-1: Rörmaskiner för vertikalaxeltillverkning

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 5-2: Rörmaskiner för horisontalaxeltillverkning

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 5-3: Rörmaskiner för förspänning

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 5-4: Bestrykningsmaskiner för betongrör

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 6: Stationär och mobil utrustning för framställning av förtillverkade armerade produkter

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 7: Stationär och mobil utrustning för långbäddstillverkning av förspända produkter

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för tillverkning av konstruktionselement av betong och kalciumsilikat – Säkerhet – Del 8: Maskiner och utrustning för tillverkning av konstruktionselement av kalciumsilikat (och betong)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Portar – Installation och användning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:2014

Anläggningsmaskiner – Maskiner på gummihjul – Krav på styrning (ISO 5010:1992 modifierad)

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.8.2014)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Lyftkranar – Information om användning och provning – Del 1: Instruktioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Lyftkranar – Information om användning och provning – Del 2: Märkning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Betongkompaktorer och glättningsmaskiner – Säkerhet

18.11.2011

EN 12649:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maskiner för tillverkning av skodon, lädervaror och imitationer av lädervaror – Spikmaskiner – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Kyl- och värmepumpsanläggningar – Säkerhets- och miljökrav – Kylkompressorer av deplacementtyp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Verktygsmaskiner – Borrmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Förarledda rotorslåttermaskiner – Maskinsäkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Flerspindliga hyvlar

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Ytbehandlingsutrustningar – Termiska rengöringsanläggningar (incineratorer) för avgaser från ytbehandlingsanläggningar – Säkerhetskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Blandningsutrustningar för färgmaterial – Säkerhetskrav – Del 1: Blandningsutrustningar för användning vid bilreparationslackering

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Stationära damm- och spånavskiljningsanläggningar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Tillsatsutrustning för maskiner med extra uttag – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Matberedare och omrörare – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Handhållna omrörare och vispar – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Mobila omrörare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Snabbhackar – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Transportband – Provning av flambeständighet – Del 1: Provningar med propanbrännare

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Transportband – Provning av flambeständighet – Del 2: Storskalig brandprovning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Transportband för allmänt bruk – Krav på elsäkerhet och flamskydd

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Ytbehandlingsutrustning – Maskiner för rengöring och förbehandling av industridetaljer med vätska eller ånga – Del 1: Allmänna säkerhetskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Ytbehandlingsutrustning – Maskiner för rengöring och förbehandling av industridetaljer med vätska eller ånga – Del 2: Säkerhetskrav för maskiner med vattenbaserade rengöringsvätskor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Ytbehandlingsutrustning – Maskiner för rengöring och förbehandling av industridetaljer med vätska eller änga – Del 3: Säkerhetskrav för maskiner med brandfarliga rengöringsvätskor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Ytbehandlingsutrustning – Maskiner för rengöring och förbehandling av industridetaljer med vätska eller ånga – Del 4: Säkerhetskrav för maskiner med halogena lösningsmedel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk – Kraftöverföringsaxlar och deras skydd – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Portar – Säkerhetsanorningar för maskindrivna portar – Krav och provningmetoder

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Ytbehandlingsanläggningar – Sprutboxar för pulverlackering – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Bärbara och/eller handhållna maskiner eller verktyg med mekaniskt drivna skärverktyg för slakt – Hygien- och säkerhetskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Lyftkranar – Lastbilskranar

24.8.2012

EN 12999:2011

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Lyftkranar – Mobilkranar

13.2.2015

EN 13000:2010

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Lyftkranar – Dimensionering – Del 1: Allmänna principer och krav

8.9.2009

 

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Lyftkranar – Dimensionering – Del 2: Lastantaganden

18.11.2011

EN 13001-2:2004+A3:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(18.11.2011)

 

EN 13001-2:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Lyftkranar – Dimensionering – Del 3-1: Gränsvärden och verifiering av stålstrukturer

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2014)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Underhåll av hissar och rulltrappor – Regler för underhållsinstruktioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Maskiner för vägrengöring – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för behandling av vägyta – Säkerhetskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Maskiner för vintervägunderhåll – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Tryckeri- och pappersmaskiner – Bullermätningsmetod för tryckeri-, massatillverknings- och papperskonverteringsmaskiner samt kringutrustning – Noggrannhetsklasser 2 och 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 1: Utrustning för lagring, hantering och transport i fabriken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 2: Förvaring, hantering och transportutrustning utanför fabriksanläggningen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 3: Skärmaskiner

18.12.2009

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 4: Vändbord

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 5: Maskiner och anläggningar för stapling och plockning

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 5: Maskiner och anläggningar för stapling och plockning

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 7: Skärmaskiner för laminerat glas

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 9: Tvättinstallationer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 11: Borrmaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas – Säkerhetskrav – Del 1: Droppmatare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas – Säkerhetskrav – Del 2: Hanteringsmaskiner för matning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas – Säkerhetskrav – Del 3: IS-maskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas – Säkerhetskrav – Del 5: Pressar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Industritruckar – Säkerhet för industritruckar – Provningsmetod för vibrationsmätning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramikmaskiner – Säkerhet – På- och avlastning av kakelplattor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Garverimaskiner – Kantskärnings- och bandklippningsmaskiner – Säkerhetskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Garverimaskiner – Valsbeläggningsmaskiner – Säkerhetskrav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Garverimaskiner – Roterande processbehållare – Säkerhetskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Potatisupptagare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Invändiga solskydd – Funktions- och säkerhetskrav

11.7.2014

EN 13120:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.8.2014)

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Verktygsmaskiner – Fräsmaskiner (inklusive arborrverk) – Säkerhet

8.9.2009

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Lyftkranar – Säkerhet – Konstruktion – Krav på utrustningen

28.11.2013

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Sockerbets- och foderbetsupptagare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Lyftkranar – Säkerhet – Lösa lyftredskap

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Lyftkranar – Säkerhet – Handdrivna kranar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Brand och räddning – Dubbelverkande hydrauliska räddningsverktyg för brand- och räddningstjänsten – Säkerhet och krav på utförande

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Grönsaksskalare – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Verktygsmaskiner – Slipmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Portar – Produktstandard – Del 1: Produkter utan specificerat brandmotstånd eller rökskydd

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Lyft- och tipputrustning – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Livsmedelsmaskiner – Pastamaskiner – Torkar och kylare – Säkerhets- och hygienkrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Ytbehandlingsanläggningar – Kombinerade boxar för applicering och torkning – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramikmaskiner – Säkerhet – Överföringsplattformar och vagnar

8.9.2009

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Livsmedelsmaskiner – Pastamaskiner – Pastapressar – Säkerhets- och hygienkrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Livsmedelsmaskiner – Pastamaskiner – Spridare, avstrykare och kapmaskiner, stavtransportörer samt stavmagasin – Säkerhets- och hygienkrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Blandare med horisontella axlar – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Pajformningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Infästningar för stållinor- Säkerhet – Del 1: Kaus för stållinor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Lininfästningar för stållinestroppar – Säkerhet – Del 2: Splitsning av öglor för linstroppar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Lininfästningar för stållinor – Säkerhet – Del 3: Presslås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Infästningar för stållinor – Säkerhet – Del 4: Metall- och plastingjutning

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 5: Bygellås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 6: Asymmetriska killås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 7: Symmetriska killås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Lyftredskap – Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 8: Valsade ändbeslag och valsningsförfarande

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Stållinestroppar – Säkerhet – Del 1: Stroppar för allmänna lyftändamål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Stållinestroppar – Säkerhet – Del 2: Information om användning och underhåll som skall tillhandahållas av tillverkaren

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Stållinestroppar – Säkerhet – Del 3: Ändlösa sling och kabelslagna sling

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Plast- och gummimaskiner – Upprullningsmaskiner för film eller ark – Säkerhetskrav

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Kantskärare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maskiner för tillverkning av skodon, lädervaror och imitationer av lädervaror – Kantskärnings-, spalt-, klippnings-, limnings- och limtorkningsmaskiner – Säkerhetskrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Robotar och robotutrustning – Säkerhetskrav för icke-industriella robotar – Icke-medicinsk servicerobot (ISO 13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Underhållsmaskiner för allmän landsväg – Säkerhetskrav

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.8.2014)

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Skogsmaskiner – Flishugg – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Vältningsskydd (TOPS) för kompaktgrävmaskiner – Laboratorieprovningar och prestandakrav (ISO 12117:1997, modifierad)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Saltinsprutningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Kranar – Manöverorgan och manöverplatser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Utvändiga solskydd – Funktions- och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Blandningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Lyftkranar – Tillträdesleder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Ugnsinmatningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Bensinstationer – Del 1: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av drivmedelspumpar, drivmedelsmätare, dispensermätare och externa pumpenheter

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Salladsslungor – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Luckor och jalusier – Funktions- och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Rörverk – Maskinsäkerhet

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Motordrivna trädgårdsredskap – Kompostkvarnar med integrerad drivkälla – Maskinsäkerhet

20.7.2011

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Motordrivna trädgårdsredskap – Förarledda gräsluftare – Maskinsäkerhet

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Brand och räddning – Lyftkuddar för brand- och räddningstjänsten

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Livsmedelsmaskiner – Mjölkkyltankar för lantgårdar – Säkerhets-, utförande- och hygienkrav

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Pneumatiska pressar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Lyftkranar – Offshorekranar – Del 1: Offshorekranar för allmänt ändamål

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Maskiner för golvsågning – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Kotletthuggare – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Tärningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Klipsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Kokgrytor med omrörare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Schacklar – Smidda schacklar av stål för allmänna lyftändamål – Raka schacklar och lyrschacklar – Klass 6 – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Sågar och kapmaskiner för metall – Säkerhet

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Vätskepumpar – Säkerhetskrav – Livsmedelsutrustning – Konstruktionskrav för hygien

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Brödskärare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Järnvägar – Spår – Säkerhetskrav för bärbara maskiner och trallor för spårbyggnation och spårunderhåll

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Gradsaxar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Maskinsäkerhet – Utrustning för mekaniserad parkering av bilar – Säkerhets- och EMC-krav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Lantbruksmaskiner – Konstgödselspridare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Såmaskiner – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Järnvägar – Spår – Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll – Del 3: Allmänna säkerhetskrav

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2014

Maskinstegar för brand- och räddningstjänsten – Maskinstegar med kombinerade rörelser – Säkerhets- och utförandekrav samt provningsmetoder

11.7.2014

EN 14043:2005+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.7.2014)

CEN

EN 14044:2014

Maskinstegar för brand- och räddningstjänsten – Maskinstegar med sekventiella rörelser – Säkerhets- och utförandekrav samt provningsmetoder

11.7.2014

EN 14044:2005+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.7.2014)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Transfer- och specialmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Kranar – Manuellt styrda lastmanipulatorer

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Förbränningsmotorer – Handstartanordningar – Allmänna säkerhetsbestämmelser (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Lyftkranar – Säkerhet – Tornkranar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Ytbehandlingsutrustning – Mätning av buller från ytbehandlingsutrustning inklusive tillhörande utrustning – Noggrannhetsgrader 2 och 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Bärbara motorsprutor – Säkerhets- och utförandekrav, provningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Lyftkranar – Maskindrivna vinschar och block – Del 1: Maskindrivna vinschar

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Lyftkranar – Maskindrivna vinschar och lyftblock – Del 2: Maskindrivna lyftblock

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Kranar – Utrustning för lyft av personer – Del 2: Höj- och sänkbara kranhytter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Baguetteskärare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Järn- och metallverk – Maskinsäkerhet – Extrusionspressar för stål och icke-järnmetaller

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Allmänna säkerhetskrav för transportörer för brunkolsbrytning i dagbrott

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Järn- och metallverk – Maskinsäkerhet – Hydrauliska smidespressar för stål och icke-järnmetaller

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Stålverk – Maskinsäkerhet – Skänkbehandlingsutrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Stålverk – Maskinsäkerhet – Ljusbågsugnar

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Brand och räddning – Brandpumpar – Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning – Del 1: Klassificering, allmänna krav och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Brand och räddning – Brandpumpar – Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning – Del 2: Provning av allmänna krav och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Stålverk – Maskinsäkerhet – Stränggjutningsanläggningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Plast- och gummimaskiner – Bandskärmaskiner för cellplastblock – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Trädgårdsmaskiner – Bensinmotordrivna förarledda grästrimrar – Maskinsäkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Lantbruksmaskiner, skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner – Förarledda och handhållna maskiner – Bestämning av risk för oavsiktlig åtkomlighet till heta ytor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Tunneldiskmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Spannmålskvarnar – Säkerhets- och hygienkrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Transportörer – Transportband för användning i underjordsinstallationer – Krav på elsäkerhet och brandsäkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Provning och krav (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Lyftkranar – Svängande armkranar

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Industritruckar – Säkerhet – Truckar med variabel räckvidd – Specifikation, prestanda och krav på längsgående indikatorer och begränsare av lastmoment

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Lyftkranar – Portal- och traverskranar

11.7.2014

EN 15011:2011

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.8.2014)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Transportabla vägg- och wiresågsutrustningar för arbetsplatser – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Lyftkranar – Krav på containerok

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Utrustning för pistmaskiner – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Järn- och stålverksutrustningar – Bandbehandlingsanläggningar – Maskinsäkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Plast- och gummimaskiner – Filmbearbetningsmaskiner för tillverkning av påsar och säckar – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Valsverk – Varmvalsverk för platta produkter – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Valsverk – Kallvalsverk för platta produkter – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Staplingskranar – Roterande och rörliga lagerhyllor – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten – Säkerhetskrav för ramsågar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten – Säkerhetskrav för diamantvajersågar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten – Säkerhetskrav för kedje- och bandspårmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Livsmedelsmaskiner – Mekaniska rygghuggare för slakterier – Säkerhets- och hygienkrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bensinstationer – Säkerhetskrav för kringutrustning till dränkbara pumpar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Trädgårdsmaskiner – Lövblåsare/-sugare – Säkerhet

11.4.2014

EN 15503:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2014)

CEN

EN 15695-1:2009

Lantbrukstraktorer och självgående lantbrukssprutor – Skydd av förare mot farliga ämnen – Del 1: Klassificering av hytter, krav och provning

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Lantbrukstraktorer och självgående lantbrukssprutor – Skydd av förare mot farliga ämnen – Del 2: Filter, krav och provning

26.5.2010

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Säkerhet för transportband för vintersport eller fritidsbruk

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Bullermätmetod – Teknisk metod (grad 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Järnvägar – Spår – Tvåvägsmaskin med ansluten utrustning – Del 2: Allmänna säkerhetskrav

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Livsmedelsmaskiner – Maskiner för färsk och fylld pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette och gnocchi) – Säkerhets- och hygienkrav

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Lantbruksmaskiner – Skydd för rörliga delar i kraftöverföring – Skydd som öppnas med verktyg (ISO/TS 28923:2007 modifierad)

18.12.2009

 

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15830:2012

Industritruckar – Terränggående truckar med variabel räckvidd – Sikt – Provningsmetoder och verifiering

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Livsmedelsmaskiner – Rökerianläggningar – Säkerhets- och hygienkrav

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Handhållna slagmaskiner som drivs av en drivladdning – Säkerhetskrav – Bultpistoler och märkpistoler

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Valsverk – Säkerhetskrav för stångvalsverk, profilvalsverk och trådvalsverk

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Järnvägar – Spår – Trallor, ej självgående, med tillhörande utrustning – Del 2: Allmänna säkerhetskrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Järnvägar – Spår – Avlyftningsbara maskiner med tillhörande utrustning – Del 2: Allmänna säkerhetskrav

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Alla terrängfordon (ATV – Quads) – Säkerhetskrav och provningsmetoder

29.2.2012

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Maskindrivna dörrar – Säkerhet vid användande – Krav och provning

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16029:2012

Åkbara motoriserade fordon avsedda för användning utanför vägnätet – Tvåhjuliga fordon – Säkerhetskrav och provningsmetoder

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Lantbruks- och skogsmaskiner – Miljökrav för sprutor – Del 1: Allmänt (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Lantbruks- och skogsmaskiner – Miljökrav för sprutor – Del 2: Utrustning med horisontell bom (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Lantbruks- och skogsmaskiner – Miljökrav för sprutor – Del 3: Utrustning för besprutning av buskar och träd (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16191:2014

Tunnelborrningsmaskiner – Säkerhetskrav

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16203:2014

Industritruckar – Säkerhet – Dynamiska test för verifiering av sidostabilitet – Motviktstruckar

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Borrnings- och grundläggningsutrustning – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-2:2014

Borrnings- och grundläggningsutrustning – Säkerhet – Del 2: Mobila borriggar för anläggnings- och geoteknik, stenbrott och gruvor

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-3:2014

Borrnings- och grundläggningsutrustning – Säkerhet – Del 3: Styrd horisontell borrutrustning (HDD)

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-4:2014

Borrnings- och grundläggningsutrustning – Säkerhet – Del 4: Grundläggningsutrustning

13.2.2015

EN 996:1995+A3:2009

EN 791:1995+A1:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-5:2014

Borrnings- och grundläggningsutrustning – Säkerhet – Del 5: Slitsmursutrustning

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-6:2014

Borrnings- och grundläggningsutrustning – Säkerhet – Del 6: Sprutnings-, gjutnings- och injekteringsutrustning

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16228-7:2014

Borrnings- och grundläggningsutrustning – Säkerhet – Del 7: Utbytbar tilläggsutrustning

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Anmärkning 2.1

13.2.2015

CEN

EN 16230-1:2013

Fritid karts – Del 1: Säkerhetskrav och provningsmetoder för karts

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Självgående lantbruksmaskiner – Bedömning av stabilitet – Del 1: Riktlinjer (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN 16246:2012

Lantbruksmaskiner – Traktorgrävare – Maskinsäkerhet

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Maskiner för kompaktering av avfall eller återvinningsfraktioner – Horisontala balpressar – Säkerhetskrav

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013

Industritruckar – Säkerhetskrav och provning – Del 1: Kompletterande krav på motordrivna industritruckar, andra än förarlösa truckar, truckar med variabel räckvidd och truckar utrustade med lastbärande plattform

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-5:2013

Industritruckar – Säkerhetskrav och verifiering – Del 5: Kompletterande krav för manuellt drivna truckar

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Industritruckar – Säkerhetskrav och provning – Del 6: Kompletterande krav för truckar utrustade med plattform för bärande av last och personer

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014

Brand och räddning – Tryckmatade system för skumdosering och tryckluftsgenererat skum (CAFS)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna principer för konstruktion och utveckling (ISO 25119-1:2010 modifierad)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 2: Begreppsfas (ISO 25119-2:2010 modifierad)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 3: Serieutveckling, hårdvara och mjukvara (ISO 25119-3:2010 modifierad)

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 4: Processer vid produktion, drift, modifiering och underhåll (ISO 25119-4:2010 modifierad)

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012

Byggmaskiner – Bärbara, handhållna, förbränningsmotordrivna kapmaskiner – Säkerhetskrav (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Lantbruk – Växtskyddsutrustning – Ryggburna sprutor – Del 1: Säkerhets- och miljökrav (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Lantbruk – Växtskyddsutrustning – Ryggburna sprutor – Del 2: Provningsmetoder (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pumpar – Vätskepumpar och pumenheter – Bullermätning – Noggrannhetsklass 2 och 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Bärbara, handhållna skogs- och trädgårdsmaskiner med integrerad förbränningsmotor – Regler för vibrationsprovning – Vibrationer i handtag (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Skogs- och trädgårdsmaskiner – Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor – Teknisk metod (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2010

Verktygsmaskiner – Svarvar – Säkerhet (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2012)

CEN

EN ISO 28139:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Motoriserade ryggburna dimsprutor – Säkerhetskrav (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Verktygsmaskiner – Säkerhet – Gnistbearbetningsmaskiner (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.2.2014)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 1: Vinkel- och vertikalslipmaskiner (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 2: Skruv- och mutterdragare (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 3: Polermaskiner, putsmaskiner med cirkulär rörelse samt putsmaskiner med oscillerande och roterande-oscillernade rörelse (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Handhållna motordrivna maskiner – Provningsmetoder för vibrationsemmission – Del 4: Raka slipmaskiner (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 5: Borrmaskiner och slagborrmaskiner (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission -Del 6: Rammar (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission -Del 7: Nibblare och skärmaskiner (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission -Del 8: Sågar, poler- och filmaskiner med fram och återgående funktion och små sågar med oscillerande eller roterande funktion (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission -Del 9: Slagghackor och nålhackor (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Handhållna motordrivna maskiner – Provningsmetoder för vibrationsemmission – Del 10: Slående borrmaskiner, hammare och spett (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Handhållna motordrivna maskiner – Provningsmetoder för vibrationsemmission – Del 11: Stenbearbetningsmaskiner (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Handhållna motordrivna maskiner – Provningsmetoder för vibrationsemission – Del 12: Gradningsmaskiner (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

Standarder som tagits fram av Cenelec

Standarder som tagits fram av Cenelec klassificeras inte som standarder av typ A, B eller C i denna förteckning.

Cenelec

EN 50223:2010

Stationär utrustning för elektrostatisk ytbeläggning med brännbart flock – Säkerhetsfordringar

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stationär utrustning för elektrostatisk ytbeläggning med icke brännbar vätska – Säkerhetsfordringar

26.5.2010

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar på nätanslutna kompostkvarnar och flishuggar

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar på centrifuger för kommersiellt bruk

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar på torktumlare för kommersiellt bruk

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar på tvättmaskiner för kommersiellt bruk

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Särskilda fordringar på sprutpistoler

5.6.2012

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Anmärkning 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-91: Särskilda fordringar på förarledda eller handhållna grästrimrar och kantskärare

IEC 60335-2-91:2008 (Andrad)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-92: Särskilda fordringar på nätanslutna förarledda vertikalskärare och gräsluftare

IEC 60335

IEC 60335-2-92:2002 (Andrad)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-94: Särskilda fordringar på gräsklippare av saxtyp

IEC 60335-2-94:2008 (Andrad)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-100: Särskilda fordringar på nätanslutna lövblåsare och lövsugar

IEC 60335-2-100:2002 (Andrad)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60204-1:2005 (Andrad)

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.2.2012)

Cenelec

EN 60204-11:2000

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1  000 V AC eller 1  500 V DC men inte överstigande 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 31: Särskilda fordringar (inklusive EMC-fordringar) på maskiner, enheter och system för sömnad

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 32: Särskilda fordringar på maskiner för lyftning

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 33: Fordringar på utrustning för tillverkning av halvledare

IEC 60204-33:2009 (Andrad)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60335-1:2010 (Andrad)

5.6.2012

EN 60335-1:2002

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(21.11.2014)

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-36: Särskilda fordringar på spisar, ugnar och spisplattor för storkök

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Anmärkning 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-37: Särskilda fordringar på flottyrkokare för storkök

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Anmärkning 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Säkerhet–Del 2: Särskilda och luftavfuktare

IEC 60335-2-40:2002 (Andrad)

28.11.2013

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Ändrad)

28.11.2013

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Ändrad)

28.11.2013

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Anmärkning 3

Datum passerat

(11.7.2014)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksfõremål -Säkerhet–Del 2-42: Särskilda fordringar på varmluftsugnar för storkök

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Anmärkning 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Säkerhet–Del 2-47: Särskilda fordringar på kokgrytor för storkök

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Anmärkning 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-48: Särskilda fordringar på grillar och brödrostar för storkök

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Anmärkning 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på elektriska värmeskåp för storkök

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Anmärkning 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-65: Särskilda fordringar på luftreningsapparater

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Anmärkning 3

13.2.2015

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-67: Särskilda fordringar på maskiner för golvbehandling och golvrengöring för kommersiellt bruk

IEC 60335-2-67:2012 (Andrad)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

Anmärkning 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-68: Särskilda fordringar på maskiner för besprutning med rengöringsmedel för kommersiellt bruk

IEC 60335-2-68:2012 (Andrad)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

Anmärkning 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-69: Särskilda fordringar på damm- och vattensugare inklusive motordrivna borstar för kommersiellt bruk

IEC 60335-2-69:2012 (Andrad)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

Anmärkning 2.1

28.3.2015

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-72: Särskilda fordringar på maskiner för golvbehandling för kommersiellt bruk

IEC 60335-2-72:2012 (Andrad)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

Anmärkning 2.1

3.5.2015

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 77: Särskilda fordringar på eldrivna förarledda gräsklippare

IEC 60335-2-77:2002 (Andrad)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-79: Särskilda fordringar på högtryckstvättar och ångrengöringsapparater

IEC 60335-2-79:2012 (Andrad)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Anmärkning 2.1

3.4.2015

Cenelec

EN 60745-1:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60745-1:2006 (Andrad)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.10.2013)

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda fordringar på borrmaskiner och slagborrmaskiner

IEC 60745-2-1:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Elektriska handverktyg -Säkerhet – Del 2-2: Särskilda fordringar på skruv- och mutterdragare

IEC 60745-2-2:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-2:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-3: Särskilda fordringar på poler- och slipmaskiner

IEC 60745-2-3:20

IEC 60745-2-3:2006 (Andrad)

IEC 60745-2-3:2006/A1:2010 (Andrad)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Ändrad)

28.11.2013

Anmärkning 3

25.2.2016

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Anmärkning 3

21.4.2016

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-4: Särskilda fordringar på planslipmaskiner och polermaskiner

IEC 60745-2-4:2002 (Andrad)

IEC 60745-2-4:2002/A1:2008 (Andrad)

26.5.2010

 

 

 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

29.2.2012

Anmärkning 3

Datum passerat

(14.11.2014)

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-5: Särskilda fordringar på cirkelsågar

IEC 60745-2-5:2010 (Andrad)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-6: Särskilda fordringar på bil- och borrhammare

IEC 60745-2-6:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-6:2003/A1:2006

IEC 60745-2-6:2003/A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-8: Särskilda fordringar på plåtsaxar och nibblingsmaskiner

IEC 60745-2-8:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-8:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-9: Särskilda fordringar på gängmaskiner

IEC 60745-2-9:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-9:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på sticksågar och svärdsågar

IEC 60745-2-11:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-11:2003/A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-12: Särskilda fordringar på betongvibratorer

IEC 60745-2-12:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-12:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på kedjesågar

IEC 60745-2-13:2006 (Andrad)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-14: Särskilda fordringar på hyvlar

IEC 60745-2-14:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-14:2003/A1:2006 (Andrad)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-15: Särskilda fordringar på häcksaxar

IEC 60745-2-15:2006 (Andrad)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-16: Särskilda fordringar på häftpistoler

IEC 60745-2-16:2008 (Andrad)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-17: Särskilda fordringar på handöverfräsar och kantfräsar

IEC 60745-2-17:2010 (Andrad)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-18: Särskilda fordringar på bandningsverktyg

IEC 60745-2-18:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-18:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-19: Särskilda fordringar på lamellfräsar

IEC 60745-2-19:2005 (Andrad)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-20: Särskilda fordringar på bandsågar

IEC 60745-2-20:2003 (Andrad)

IEC 60745-2-20:2003/A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-21: Särskilda fordringar på avloppsrensare

IEC 60745-2-21:2002 (Andrad)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Elektriska handverktyg – Säkerhet- Del 2-22: Särskilda fordringar på kapmaskiner

IEC 60745-2-22:2011 (Andrad)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Anmärkning 3

17.12.2015

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-23: Särskilda fordringar på miniatyrborrmaskiner och små slipverktyg

IEC 60745-2-23:2012 (Andrad)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Kopplingsapparater för högst 1000 V – Manöverkretsapparater och kopplingselement – Del 5-3: Fordringar för beröringsfria anordningar med definierat uppträdande vid fel (PDDB)

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Kopplingsapparater för högst 1000 V Del 5-5: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Elektriska nödstoppsanordningar med mekanisk låsning

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.11.2013)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Anmärkning 3

3.12.2015

Cenelec

EN 61029-1:2009

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61029-1:1990 (Andrad)

18.12.2009

 

 

 

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.11.2013)

Cenelec

EN 61029-2-1:2012

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda fordringar på cirkelsågar

IEC 61029-2-1:1993 (Andrad)

IEC 61029-2-1:1993/A1:1999

IEC 61029-2-1:1993/A2:2001

5.4.2013

EN 61029-2-1:2010

Anmärkning 2.1

3.9.2015

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Särskilda fordringar på rikt- och planhyvlar

IEC 61029-2-3:1993 (Andrad)

IEC 61029-2-3:1993/A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-4: Särskilda fordringar på bänkslipmaskiner

IEC 61029-2-4:1993 (Andrad)

IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (Andrad)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda fordringar på diamantborrmaskiner med vattenanslutning

IEC 61029-2-6:1993 (Andrad)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-8: Särskilda fordringar på enaxliga vertikalfräsar

IEC 61029-2-8:1995 (Andrad)

IEC 61029-2-8:1995/A1:1999

IEC 61029-2-8:1995/A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-9: Särskilda fordringar på kap- och geringssågar

IEC 61029-2-9:1995 (Andrad)

5.4.2013

EN 61029-2-9:2009

Anmärkning 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013

Anmärkning 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-10: Särskilda fordringar på kapmaskiner

IEC 61029-2-10:1998 (Andrad)

20.10.2010

 

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013

Anmärkning 3

22.7.2016

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-11: Kombinerade gerings- och bordscirkelsågar

IEC 61029-2-11:2001 (Andrad)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

Anmärkning 2.1

3.9.2015

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Anmärkning 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-12: Särskilda fordringar på gängskärningsmaskiner

IEC 61029-2-12:2010 (Andrad)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 2: Märkning

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 3: Manöverdons placering och funktion

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 61496-1:2012

11.4.2014

EN 61496-1:2004

10.5.2015

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 5-2: Funktionssäkerhet

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Maskinsäkerhet – Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Anmärkning 3

18.12.2015

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”.../AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT L 316, 14.11.2012, s. 12.


13.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 54/80


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

Förordning (EU) nr 305/2011 gäller framför eventuellt motstridiga regler i de harmoniserade standarderna

(Text av betydelse för EES)

(2015/C 054/02)

ESO (1)

Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum för ikraftträdande av standarden som harmoniserad standard

Slutdatum för övergångstiden

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Fotogenkaminer med förångningsbrännare för anslutning till skorsten

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Belysningsstolpar – Del 4: Krav för belysningsstolpar av betong

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Belysningsstolpar – Del 5: Krav för belysningsstolpar av stål

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Belysningsstolpar – Del 6: Krav för belysningsstolpar av aluminium

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Belysningsstolpar – Del 7: Krav för belysningsstolpar av fiberförstärkt polymerkomposit

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 2: Centralutrustning

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-3:2001

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 3: Akustiska larmdon

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-4:1997

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 4: Strömförsörjning till brandlarmsystem

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 54-5:2000

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 5: Värmedetektorer

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-10:2002

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 10: Flamdetektorer

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 11: Larmknappar

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2002

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 12: Optiska linjerökdetektorer

 

1.10.2003

31.12.2005

CEN

EN 54-16:2008

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 16: Centralutrustning för talat larm

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Branddetekterings – och brandlarmsystem – Del 17 – Kortslutningsisolatorer

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 18: Krav och provningsmetoder för anordningar för in- och utdata

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 20: Aspirerande rökdetektorer

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 21: Utrustning för larm- och felövervakning

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 23: Optiska larmdon

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 24: Högtalare för talat meddelande

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Brand och räddning – Branddetekterings- och brandlarmsystem – Del 25: Radiolänkade komponenter

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Byggnadsbeslag – Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta – Krav och provning

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement – Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement

 

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Avlopp – Lerrör och rördelar – Del 1: Krav.

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Avlopp – Rör och rördelar i glaserad lera – Del 4: Krav på övergångsrör, anslutningar och tätningsband

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Avlopp – Rör och rördelar i glaserad lera – Del 5: Krav på perforerade rör och rördelar

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Avlopp – Rör och rördelar i glaserad lera – Del 6: Krav på delar till nedstigningsbrunnar och tillsynsbrunnar

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Avlopp – Lerrör och rördelar – Del 7: Lerrör och fogar avsedda för rörtryckning

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Manuellt styrda kulventiler och kikventiler med sluten botten för gasinstallationer i byggnader

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Murcement – Del 1: Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare (ej lysande) med en brännare för montering vid tak – Del 1: Säkerhet

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Dekorativa högtryckslaminat (HPL) – Skivor baserade på härdplaster (vanligen benämnda laminat) – Del 7: Kompakt laminat och HPL kompositpaneler för inner- och yttervägg samt innertaksytor

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:1995

Radiatorer – Del 1: Fordringar

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 442-1:1995/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 450-1:2012

Flygaska för betong – Del 1: Definition, specifikationer och kriterier för överensstämmelse

 

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Byggkalk – Del 1: Sammansättning och fordringar

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Takprodukter – Takpannor av betong samt tillbehör för taktäckning och väggbeklädnad – Krav

 

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Takprodukter – Släta takplattor av fibercement samt tillbehör – Krav och provningsmetoder

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012

Takprodukter – Profilerade takplattor av fibercement samt tillbehör – Krav och provningsmetoder

 

1.8.2013

1.8.2013

CEN

EN 516:2006

Takskydd – Tillträdesanordningar – Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Takskydd – Tillträdesanordningar – Säkerhetshake för tak

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Gipsskivor – Definitioner, krav och provning

 

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Foderrör av spirallindad stålplåt avsedda för spännkablar – Fordringar och kvalitetskontroll

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Takprodukter – Korrugerade asfaltbaserade takskivor – Krav och provningsmetoder

 

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Takprodukter – Asfaltbaserade plattor med mineralfiber och/eller syntetisk armering – Krav och provningsmetoder

 

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Byggnadsglas – Kalk-sodasilikatglas – Del 9: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Avlopp – Fibercementrör – Del 2: Nedstigningsbrunnar och inspektionsutrymmen

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Rör, rördelar och fogar för avloppsnät – Krav och provningsmetoder

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Gasutrustning – Varmluftsaggregat, max 300 kW, för andra ändamål än bostäder, utan rökgasfläkt

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Del 2: Inomhusbrandposter med flatrullad slang

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer – Del 1: Vulkaniserat gummi

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 681-2:2000

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer – Del 2: Termoelaster

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer – Del 3: Cellmaterial av vulkaniserat gummi

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer – Del 4: Tätningselement av formgjuten polyuretan

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till gasledningar

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011

Mursten och murblock – Krav – Del 1: Tegelsten

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-2:2011

Mursten och murblock – Krav – Del 2: Kalksandsten

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-3:2011

Mursten och murblock – Krav – Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-4:2011

Mursten och murblock – Krav – Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-5:2011

Mursten och murblock – Krav – Del 5: Konstgjord sten

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-6:2011

Mursten och murblock – Krav – Del 6: Natursten

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 777-1:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk – Del 1: System D – Säkerhet

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk – Del 2: System E – Säkerhet

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk – Del 3: System F – Säkerhet

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Gasutrustningar – Gaseldade strålningsvärmare med flera brännare för montering vid tak för andra ändamål än hushållsbruk – Del 4: System H – Säkerhet

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Gasutrustning – Varmluftsaggregat, max 70 kW, för bostadsuppvärmning, utan rökgasfläkt

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013

Murverkstillbehör – Krav – Del 1: Kramlor, dragband, balkskor och upplagskonsoler

EN 845-1:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-2:2013

Murverkstillbehör – Krav – Del 2: Avväxlingsbalkar

EN 845-2:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-3:2013

Murverkstillbehör – Krav – Del 3: Förtillverkade liggfogsarmering av svetsad tråd

EN 845-3:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 858-1:2002

Avlopp – Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) – Del 1: Principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Rörledningar – Rör, rörkopplingar och rördelar av gjutjärn för vattenavledningssystem för byggnader

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk – Del 2: Fordringar för tillsatsmedel till betong

 

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk – Del 3: Fordringar för tillsatsmedel till murbruk

 

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk – Del 4: Fordringar för tillsatsmedel till injekteringsbruk för spännkabelrör

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk – Del 5: Fordringar för tillsatsmedel till sprutbetong

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Gjutjärnsrör – Rör, kopplingar och rördelar av segjärn för gasledningar – Krav och provning

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Sanitetsenheter – Klosettskålar och WC med inbyggt vattenlås

 

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2010

Bruk för murverk – Krav – Del 1: Bruk för utvändig- och invändig puts

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 998-2:2010

Bruk för murverk – Krav – Del 2: Murbruk

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 1013:2012

Profilerade ljusgenomsläppande plastskivor för taktäckning och väggbeklädnad – Krav och provningsmetoder

 

1.9.2013

1.9.2014

CEN

EN 1020:2009

Gasutrustning – Varmluftsaggregat, max 300 kW, för andra ändamål än bostäder, med rökgasfläkt

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Byggnadsglas – Silverbelagt floatglas till speglar för inomhusbruk – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse: produktstandard

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Byggnadsglas – Glasblock och produkter till glasbeläggning – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse/Produktstandard

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda rör av koppar för vatten och gas i sanitets- och uppvärmningsinstallationer

 

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav

 

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Byggnadsglas – Belagt glas – Del 4: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Avlopp – Stålrör och rördelar, längssvetsat rör med insticksmuff, varmförzinkat – Del 1: Krav, provning, kvalitetskontroll

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Avlopp – Rör och rördelar av rostfritt stål, längssvetsat rör med insticksmuff – Del 1: Krav, provning, kvalitetskontroll

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Byggnadsbeslag – Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång – Krav och provning

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Byggnadsbeslag – Dörrstängare – Krav och provning

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Byggnadsbeslag – Elektriskt manövrerade dörruppställningsbeslag för svängdörrar – Krav och provning

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Byggnadsbeslag – Dörrkoordinatorer – Krav och provning

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Förtillverkade betongprodukter – Håldäcksplattor

 

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Byggnadsglas – Förseglade rutor – Del 5: Utvärdering av överensstämmelse

 

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Takprodukter – Takpannor av tegel samt tillbehör – Definitioner och krav

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Vägutrustning – Skyddsanordningar – Del 5: Skyddsanordningar för fordon – Produktkrav och kontroll av överensstämmelse

 

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Gasutrustning – Varmluftsaggregat max 70 kW, med tvångscirkulation för bostadsuppvärmning, med fläktbrännare

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Bärande lager – Del 3: Gummilager

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Brolager – Del 4: Rullager

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Bärande lager – Del 5: Gummipottlager

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Brolager – Del 6: Vipplager

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Brolager – Del 7: Glidlager med sfärisk (kalott) eller cylindrisk PTFE-glidyta

 

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Bärande lager – Del 8: Styrlager

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betongmarksten – Krav och provningsmetoder

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betongmarkplattor – Krav och provningsmetoder

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Kantstöd av betong – Krav och provningsmetoder

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Gatsten av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Kantsten av natursten för utomhusbruk – Krav och provningsmetoder

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Markbeläggningsprodukter av tegel – Krav och provningsmetoder

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 1423:2012

Vägutrustning – Vägmarkeringar – Ytglas och friktionsmaterial

 

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Avlopp – Kanaler under trafikytor – Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedömning av överensstämmelse

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Skorstenar – Keramiska skorstenar – Del 1: Foderrör för torr drift

 

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Skorstenar – Keramiska skorstenar – Del 2: Foderrör för våt drift

 

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Vägutrustning – Vägmarkeringar – Vägbanereflektorer – Del 1: Grundläggande funktionskrav

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2004

Naturstensprodukter – Plattor för inklädning – Fordringar

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 1504-2:2004

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 2: Ytskyddsprodukter för betong

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 3: Reparation

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 5: Injektering av betong

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 6: Material för förankring av armering

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Betongkonstruktioner – Produkter och system för skydd och reparation – Del 7: Material för skydd mot armeringskorrosion

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Förtillverkade armerade element av lättklinkerbetong med öppen struktur eller med icke konstruktiv armering

 

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Byggnadsglas – Borsilikatglas – Del 1-2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Byggnadsglas – Glaskeramer – Del 2-2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Skorstenar – Förtillverkade skorstenselement av lera eller keramiskt material – Krav och provningsmetoder

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Fettavskiljare – Del 1: Principer för utformning, prestanda och provning, märkning och kvalitetskontroll

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Skorstenar – Krav för metallskorstenar – Del 1: Systemskorstenar

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Skorstenar – Krav för metallskorstenar – Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Skorstenar – Komponenter – Betongskorstenar

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Chimneys – Components – Concrete flue blocks

 

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Byggnadsglas – Värmeförstärkt kalk-sodasilikatglas – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Takprodukter – Individuella ljusinsläpp av plast – Krav och provningsmetoder

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Avlopp – Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Avlopp – Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Byggnadsbeslag – Enkelverkande gångjärn – Krav och provningsmetoder

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Varmvalsade konstruktionsstål – Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Rostfria stål – Del 4: Tekniska leveransbestämmelser för plåt och band för byggprodukter av korrosionshärdiga stål

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Rostfria stål – Del 5: Tekniska leveransbestämmelser för stång, valstråd, tråd, profiler och blanka produkter för byggprodukter av korrosionshärdiga stål

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål – Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål – Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Stälrör och rördelar för vattenledningar inklusive rör för dricksvatten – Tekniska leveransbestämmelser

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Stålrör – Olegerade stålrör för svetsning eller gängning – Tekniska leveransbestämmelser

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Förband för anslutningar av stålrör och rördelar avsedda för vattenledningar och andra flytande vätskor

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Svetsade rör av rostfria för vattenledningar inklusive rör för dricksvatten – Tekniska leveransbestämmelser

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Gjutstål för byggnadsändamål

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Seghärdningsstål för byggnadsändamål – Tekniska leveransbestämmelser

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Fästmassor för keramiska plattor – Krav, utvärdering av överensstämmelse, klassifikation och beteckning

 

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Avlopp – Uppfordringsanordningar inom va-installationer – Utföranden och provning – Del 1: Avlopp med fekalier

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Avlopp – Uppfordringsanordningar inom va-installationer – Utföranden och provning – Del 2: Avlopp utan fekalier

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Avlopp – Uppfordringsanordningar inom va-installationer – Utföranden och provning – Del 3: Begränsat användningsområde

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Avlopp – Uppfordringsanordningar inom va-installationer – Utföranden och provning – Del 4: Backventiler för avlopp med eller utan fekalier

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Naturstensprodukter – Modulplattor – Fordringar

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Naturstensprodukter – Plattor för golv och trappor – Fordringar

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 1: Krav och provningsmetoder för elektriska kontrollenheter och fördröjningsanordningar

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 2: Krav och provningsmetoder för icke elektriska kontrollenheter och fördröjningsanordningar

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 3: Krav och provningsmetoder för manuella utlösnings- och avstängningsanordningar

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 4: Krav och provningsmetoder för högtrycksventilenheter med initiatorer

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 5: Krav och provningsmetoder för högtrycks- respektive lågtrycksfördelnings- ventiler med initiatorer

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 6: Krav och provningsmetoder för icke elektriska blockeringsanordningar

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 7: Krav och provningsmetoder för munstycken för CO2-system

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 8: Krav och provningsmetoder för flexibla anordningar

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 9: Krav och provningsmetoder för specialdetektorer

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 10: Krav och provningsmetoder för manometer och pressostat

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 11: Krav och provningsmetoder för mekaniska vägningsanordningar

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Fasta släcksystem – Komponenter till gassläcksystem – Del 12: Krav och provningsmetoder för luftdrivna larmanordningar

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för gassläcksystem – Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Brand och Räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 1: Krav för flam- och rökskärmar

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 2: Krav för brandgasventilatorer – Termisk brandventilation

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2002

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Krav för brandgasventilatorer – Mekanisk brandventilation

 

1.4.2004

1.4.2005

 

EN 12101-3:2002/AC:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 12101-6:2005

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 6: Tryckskillnadsystem

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 7: Rökkanal sektioner

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser – Del 8: Spjäll för rökkkontroll

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

System och komponenter för rök- och brandgasser – Del 10: Strömförsörjning

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Byggnadsglas – Termiskt härdat säkerhetsglas av kalk-sodasilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Byggnadsbeslag – Låshus – Mekaniskt manövrerade lås, fallås och slutbleck – Krav och provningsmetoder

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 1: Sprinklerhuvuden

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Brand och räddning – Fasta släcksystem Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 2: Larmventiler – Våtrör

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 12259-3:2000

Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 3: Larmventiler – Torrör

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 4: Vattendrivna larmdon

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Brand och räddning – Fasta släcksystem – Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem – Del 5: Flödesvakter

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Vägmaterial – Ytbehandling – Krav

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Vägmaterial – Slamförsegling – Specifikationer

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Fabrikstillverkade ståltankar – Del 2: Horisontella, cylindriska enkel- och dubbelmantlade tankar för lagring ovan jord av vattenförorenade brännbara och icke brännbara vätskor

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Takprodukter – Skiffer- och stenprodukter för brutna tak och fasader – Del 1: Specifikationer för skiffer och karbonat skiffer

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Byggnadsglas – Kemiskt härdat glas av kalk-sodasilikattyp – Del 2: Utvärdering av överensstämmelse – Produktstandard

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Vägutrustning – Trafikstyrningsutrustning – Varningslyktor

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Vägutrustning – Trafikstyrningsutrustning – Signallyktor

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Avlopp – Luftningsventiler för avlopp – Krav, provningsmetoder och bedömning av överensstämmelse

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Skorstenar – Komponenter – Mantelelement av betong

 

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Takprodukter – Släta plattor av fibercement – Krav och provningsmetoder

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe – Del 1: Fabrikstillverkade slamavskiljare

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Avlopp – Reningsanläggning upp till 50 pe – Del 3: Förtillverkade avloppsanläggningar

 

8.8.2014