ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 16

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
19 januari 2015


Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2015/C 016/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2015/C 016/02

Mål C-580/12 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 november 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för planglas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES – Fastställande av priser – Beräkning av böter – Beaktande av företagsintern försäljning – Rimlig tidsfrist – Tillåtande av bevisning som ingetts inför förhandlingen i tribunalen)

2

2015/C 016/03

Mål C-140/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – Annett Altmann m.fl. mot Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv 2004/39/EG – Artikel 54 – Tystnadsplikt för nationella myndigheter för finansiell tillsyn – Uppgifter om ett värdepappersföretag i likvidation som bedrivit verksamhet i bedrägligt syfte)

3

2015/C 016/04

Mål C-201/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 3 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Brussel – Belgien) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW mot Helena Vandersteen m.fl. (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2001/29/EG – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Rätt till mångfaldigande – Undantag och begränsningar – Begreppet parodi – Självständigt unionsrättsligt begrepp)

3

2015/C 016/05

Mål C-333/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Leipzig – Tyskland) – Elisabeta Dano, Florin Dano mot Jobcenter Leipzig (Fri rörlighet för personer – Unionsmedborgarskap – Likabehandling – Medborgare i en medlemsstat vilka uppehåller sig på en annan medlemsstats territorium men som inte utövar förvärvsverksamhet – Uteslutande av personer från rätten till särskilda icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner enligt förordning (EG) nr 883/2004 – Direktiv 2004/38/EG – Uppehållsrätt för längre tid än tre månader – Artiklarna 7.1 b och 24 – Villkoret tillräckliga tillgångar)

4

2015/C 016/06

Mål C-402/13: Domstolens dom (första avdelningen) av den 5 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Anotato Dikastirio Kyprou – Cypern) – Cypra Ltd mot Kypriaki Dimokratia (Begäran om förhandsavgörande – Jordbruk – Hälsoskydd – Förordning (EG) nr 854/2004 – Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel – Offentlig kontroll – Utnämning av en officiell veterinär – Djurslakt)

5

2015/C 016/07

Mål C-416/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Spanien) – Mario Vital Pérez mot Ayuntamiento de Oviedo (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Likabehandling i arbetslivet – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artikel 21 – Direktiv 2000/78/EG – Artiklarna 2.2, 4.1 och 6.1 – Diskriminering på grund av ålder – Nationell bestämmelse – Krav för anställning av poliser vid den lokala polismyndigheten – Fastställande av den högsta åldersgränsen till 30 år – Skäl)

6

2015/C 016/08

Mål C-433/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 13 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Österrike) – Ute Reindl, straffrättsligt ansvarig företrädare för MPREIS Warenvertriebs GmbH mot Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning på hälsoskyddsområdet – Förordning (EG) nr 2073/2005 – Bilaga I – Tillämpliga mikrobiologiska kriterier för livsmedel – Salmonella i färskt fjäderfäkött – Fastställande av en överträdelse av de mikrobiologiska kriterierna i distributionsledet – Nationell lagstiftning som föreskriver påföljdsansvar för en livsmedelsföretagare som enbart bedriver verksamhet i detaljhandelsledet – Förenlighet med unionsrätten – Påföljdens effektiva, avskräckande och proportionella karaktär)

6

2015/C 016/09

Mål C-447/13 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 november 2014 – Riccardo Nencini mot Europa parlamentet (Överklagande – Ledamot av Europaparlamentet – Ersättning för kostnader vid utövande av mandatet som parlamentsledamot – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Återkrav – Preskription – Skälig tid)

7

2015/C 016/10

Mål C-530/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Leopold Schmitzer mot Bundesministerin für Inneres (Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 2000/78/EG – Likabehandling i arbetslivet – Artikel 2.1 och 2.2 a – Artikel 6.1 – Diskriminering på grund av ålder – Nationell lagstiftning enligt vilken beaktandet, i syfte att fastställa lönen, av utbildnings- och tjänsteperioder som en person fullgjort före 18 års ålder är underkastat kravet att den tid som personen måste tillbringa i en löneklass innan uppflyttning kan ske till nästa löneklass förlängs – Motivering – Ägnad att uppnå det eftersträvade målet – Möjlighet att angripa förlängningen av tiden för uppflyttning i löneklass)

8

2015/C 016/11

Mål C-656/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší soud České republiky – Republiken Tjeckien) – L mot M (Begäran om förhandsavgörande – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet i mål om föräldraansvar – Förordning (EG) nr 2201/2003 – Artikel 12.3 – Barn till föräldrar som inte är gifta – Avtal om domstols behörighet – Något annat pågående konnext mål föreligger inte – Godtagandet av behörighet – Invändning av part som har väckt talan vid domstol om att samma domstol saknar behörighet)

8

2015/C 016/12

Mål C-112/14: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Fördragsbrott – Etableringsfrihet – Fri rörlighet för kapital – Artiklarna 49 FEUF och 63 FEUF – Artiklarna 31 och 40 i EES-avtalet – Nationell skattelagstiftning – Vinst hänförs till delägare i fåmansföretag – Skillnad i behandling mellan hemmahörande och icke hemmahörande bolag – Rent konstlade upplägg – Proportionalitet)

9

2015/C 016/13

Mål C-275/13: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 22 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Elcogás, SA mot Administración del Estado, Iberdrola, SA (Begäran om förhandsavgörande – Statligt stöd – Begreppet stöd som ges av en medlemsstat eller med statliga medel – Företag som är innehavare av elproduktionsanläggningar – Extraordinär finansiering)

10

2015/C 016/14

Mål C-348/13: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 21 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – BestWater International GmbH mot Michael Mebes, Stefan Potsch (Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftningen – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Informationssamhället – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begrepp – Internetlänkar som ger tillgång till skyddade verk – Användning av transklusiontekniken (framing))

10

2015/C 016/15

Mål C-466/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 22 oktober 2014 – Repsol YPF SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 8.1 b – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Figurmärke som återger bokstaven R)

11

2015/C 016/16

Mål C-665/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugal) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mot Via Directa – Companhia de Seguros SA (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i rättegångsreglerna – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen – Nationella bestämmelser om lönesänkningar för vissa offentliganställda – Ej fråga om tillämpning av unionsrätten – Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

11

2015/C 016/17

Mål C-669/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 oktober 2014 – Mundipharma GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), AFT Pharmaceuticals Ltd (Överklagande – Gemenskapsvarumärken – Förordning (EG) nr 40/94 – Ansökan om registrering av ordmärket Maxigesic – Invändning från innehavaren av det äldre ordmärket OXYGESIC – Avslag på registreringsansökan)

12

2015/C 016/18

Mål C-139/14: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 22 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Baden-Württemberg – Tyskland) – Mineralquelle Zurzach AG mot Hauptzollamt Singen (Begäran om förhandsavgörande – Gemensamma tulltaxan – Tullklassificering – Kombinerade nomenklaturen – Klassificering av varor – Tulltaxenummer 2202 10 00 – Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne – Tulltaxenummer 2202 9010 11 – Frukt- eller grönsaksjuicer utspädda med vatten eller med tillsats av koldioxid)

12

2015/C 016/19

Mål C-246/14: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 15 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Italien) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani mot Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Begäran om förhandsavgörande – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs en minskning av pensionsrättigheter med retroaktiv verkan – Rent inhemsk situation – Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

13

2015/C 016/20

Mål C-254/14: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 5 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Općinski sud u Velikoj Gorici – Kroatien) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju mot Đuro Vladika (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område – Direktiv 2000/60/EG – Pris som faktureras konsumenten – Möjlighet att fakturera fasta kostnader – Omständigheter som inträffat före Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen – Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

14

2015/C 016/21

Mål C-356/14: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 5 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft mot Földművelésügyi Miniszter (Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler – Avsaknad av tillräckliga uppgifter om den faktiska och rättsliga bakgrunden till det nationella målet – Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas)

14

2015/C 016/22

Mål C-366/14: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 6 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Ungern) – Herrenknecht AG mot Hév-Sugár kft (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler – Uppenbart att talan ska avvisas – Avsaknad av tillräckliga uppgifter om den faktiska bakgrunden och av skälen till att ett svar på tolkningsfrågan är nödvändigt)

15

2015/C 016/23

Mål C-394/14: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 14 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Rüsselsheim – Tyskland) – Sandy Siewert m.fl. mot Condor Flugdienst GmbH (Begäran om förhandsavgörande – Rättegångsreglerna – Artikel 99 – Flygningar – Förordning (EG) nr 261/2004 – Kraftig försening vid en flygning – Passagerares rätt till kompensation – Villkor för att lufttrafikföretag ska fritas från skyldigheten att betala kompensation – Begreppet extraordinära omständigheter – Flygplan som skadats av en rörlig flygplatstrappa i samband med en tidigare flygning)

15

2015/C 016/24

Mål C-243/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Philippe Adam Krikorian (Frankrike) den 13 maj 2014

16

2015/C 016/25

Mål C-401/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 22 augusti 2014 – Bernard Leloup mot Belgiska staten

16

2015/C 016/26

Mål C-469/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Hamburg (Tyskland) den 14 oktober 2014 – Masterrind GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Mål C-482/14: Talan väckt den 30 oktober 2014 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

17

2015/C 016/28

Mål C-486/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg (Tyskland) den 4 november 2014 – brottmål mot Piotr Kossowski

18

2015/C 016/29

Mål C-498/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 10 november 2014 – RG (*1)  mot SF (*1) 

19

2015/C 016/30

Mål C-503/14: Talan väckt den 11 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

20

2015/C 016/31

Mål C-519/14 P: Överklagande ingett den 18 november 2014 av Milch und Milcherzeugnisse e.V. av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 3 september 2014 i mål T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mot Europeiska kommissionen

21

2015/C 016/32

Mål C-405/13: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 oktober 2014 – Europeiska kommissionen mot Rumänien, intervenerande parter: Republiken Estland, Konungadömet Nederländerna

22

2015/C 016/33

Mål C-483/13: Beslut meddelat av ordförande på domstolens första avdelning den 3 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Spanien) – Unicaja Banco, SA mot Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Mål C-685/13: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från de première instance de Liège – Belgien) – Belgacom SA mot Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Mål C-54/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Spanien) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Mål C-188/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid – Spanien) – Juan Pedro Ludeña Hormigos mot Banco de Santander SA

23

2015/C 016/37

Mål C-206/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 oktober 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Estland

24

2015/C 016/38

Mål C-208/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Spanien) – Antonia Valdivia Reche mot Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Mål C-380/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Rüsselsheim – Tyskland) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner mot Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Mål C-403/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 4 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad – Varna – Bulgarien) – Vekos Trade AD mot Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

24

2015/C 016/41

Förenade målen T-303/06 RENV och T-337/06 RENV: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – UniCredit mot harmoniseringsbyrån – Union Investment Privatfonds (UNIWEB och UniCredit Wealth Management) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärkena UNIWEB och UniCredit Wealth Management – De äldre nationella ordmärkena UNIFONDS och UNIRAK och det äldre nationella figurmärket UNIZINS – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Varumärkesserie eller varumärkesfamilj – Risk för association – Artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) – Intervenienten har framställt yrkanden om ogiltigförklaring och ändring – Artikel 134.3 i rättegångsreglerna)

25

2015/C 016/42

Mål T-450/09: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Simba Toys mot harmoniseringsbyrån – Seven Towns (Formen av en kub vars sidor har en gallerstruktur) (Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Tredimensionellt gemenskapsvarumärke – Kub med sidor som har en gallerstruktur – Absoluta registreringshinder – Artikel 76.1 första meningen i förordning (EG) nr 207/2009 – Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat föreligger inte – Artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009) – Kännetecken som endast består av en form som följer av varans art föreligger inte – Artikel 7.1 e i i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e i i förordning nr 207/2009) – Kännetecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde föreligger inte – Artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009) – Särskiljningsförmåga – Artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009) – Beskrivande karaktär saknas – Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009) – Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning – Artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) – Motiveringsskyldighet – Artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009)

26

2015/C 016/43

Mål T-517/09: Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Alstom mot kommissionen (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för krafttransformatorer – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras – Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna – Begreppet företag – Ansvaret för överträdelsen – Presumtion om att ett moderbolag faktiskt utövar ett avgörande inflytande på ett helägt dotterbolag – Motiveringsskyldighet)

26

2015/C 016/44

Mål T-521/09: Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Alstom Grid mot kommissionen (Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för krafttransformatorer – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras – Överenskommelse om en uppdelning av marknaden – 2002 års meddelande om samarbete – Immunitet mot böter – Berättigade förväntningar – Motiveringsskyldighet)

27

2015/C 016/45

Mål T-153/11: Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Cantina Broglie 1 mot harmoniseringsbyrån- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ZENATO RIPASSA – Det äldre nationella ordmärket RIPASSO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2015/C 016/46

Mål T-154/11: Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Cantina Broglie 1 mot harmoniseringsbyrån – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket ZENATO RIPASSA – Det äldre nationella ordmärket RIPASSO – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

28

2015/C 016/47

Mål T-173/11: Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Hesse et Lutter & Partner mot harmoniseringsbyrån – Porsche (Carrera) (Gemenskapsvarumärken – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Carrera – Det äldre gemenskapsvarumärket och det äldre nationella ordmärket CARRERA – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 – Otillbörlig snyltning på det äldre varumärkets särprägel eller renommé – Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 – Delvis byte av en part i tvisten)

29

2015/C 016/48

Mål T-384/11: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Safa Nicu Sepahan mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot Iran för att förhindra kärnvapenspridning – Frysning av tillgångar – Oriktig bedömning – Rätt till ett effektivt domstolsskydd – Skadeståndstalan)

30

2015/C 016/49

Mål T-512/11: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Ryanair mot kommissionen (Statligt stöd – Luftfartssektorn – Irländsk skatt på flygtransport – Undantag för transit och transfer av passagerare – Beslut i vilket fastställs att något statligt stöd inte föreligger – Det formella granskningsförfarandet har inte inletts – Allvarliga svårigheter – Berörda parters processuella rättigheter)

31

2015/C 016/50

Mål T-272/12: Tribunalens dom av den 26 november 2014 – Energetický a průmyslový och EP Investment Advisors mot kommissionen (Konkurrens – Administrativt förfarande – Beslut om vägran att underkasta sig en inspektion och om åläggande av böter – Artikel 23.1 c i förordning (EG) nr 1/2003 – Oskuldspresumtion – Rätten till försvar – Proportionalitet – Motiveringsskyldighet)

31

2015/C 016/51

Mål T-374/12: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck mot harmoniseringsbyrån – Beverage Trademark (KASTEEL) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen – Figurmärket KASTEEL – Det äldre nationella ordmärket CASTEL BEER – Relativt registreringshinder – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 – Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009)

32

2015/C 016/52

Mål T-375/12: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck mot harmoniseringsbyrån – Beverage Trademark (KASTEEL) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen – Ordmärket KASTEEL – Det äldre nationella ordmärket CASTEL BEER – Relativt registreringshinder – Verkligt bruk av det äldre varumärket – Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 – Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009)

33

2015/C 016/53

Mål T-394/12: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Alfastar Benelux mot rådet (Offentlig upphandling av tjänster – Anbudsförfarande – Tekniskt underhåll, helpdesk och insatstjänster på plats för datorer, skrivare och kringutrustning vid rådets generalsekretariat – Förkastande av en anbudsgivares anbud och tilldelning av kontraktet till en annan anbudsgivare – Beslut som har meddelats efter att tribunalen har ogiltigförklarat ett tidigare beslut – Skadeståndstalan)

33

2015/C 016/54

Mål T-556/12: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Royalton Overseas mot harmoniseringsbyrån – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket KAISERHOFF – Det äldre nationella ordmärket KAISERHOFF – Vilandeförklaring av det administrativa förfarandet – Bestämmelserna 20 och 50 i förordning (EG) nr 2868/95 – Prövning av sakförhållandena på eget initiativ – Artikel 76.1 i förordning (EG) nr 207/2009)

34

2015/C 016/55

Mål T-240/13: Tribunalens dom av den 26 november 2014 – Aldi Einkauf mot harmoniseringsbyrån – Alifoods (Alifoods) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Alifoods – Äldre internationellt ordmärke och gemenskapsordmärken ALDI – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Känneteckenslikhet föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 – Regel 19.2 a ii i förordning (EG) nr 2868/95)

35

2015/C 016/56

Mål T-402/13: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Orange mot kommissionen (Konkurrens – Administrativt förfarande – Beslut om inspektion – Proportionalitet – Ändamålsenlighet – Nödvändighet – Ingen godtycklighet – Motivering)

35

2015/C 016/57

Mål T-556/13: Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller mot harmoniseringsbyrån (Original Eau de Cologne) (Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som kollektivt gemenskapsvarumärke av ordmärket Original Eau de Cologne – Absolut registreringshinder – Artikel 7.1 b, c och d i förordning (EG) nr 207/2009)

36

2015/C 016/58

Mål T-17/13: Tribunalens beslut av den 6 november 2014 – ANKO mot kommissionen (Skiljedomsklausul – Sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) – Avtal aveende projektet Pocemon – Återbetalning av förskott – Skrivelse angående utfärdande av en debetnota – Skriftlig påminnelse – Bristande intresse av att få saken prövad – Avvisning)

37

2015/C 016/59

Mål T-64/13: Tribunalens beslut av den 6 november 2014 – ANKO mot kommissionen (Skiljedomsklausul – Sjätte ramprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002-2006) – Avtal avseende projektet Doc@Hand – Återbetalning av de utbetalade beloppen – Skrivelse i vilken meddelas att en debetnota kommer att utfärdas – Berättigat intresse av att få saken prövad saknas – Avvisning)

37

2015/C 016/60

Mål T-20/14: Tribunalens beslut av den 11 november 2014 – Nguyen mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen – Mindre förmånliga bestämmelser när det gäller schablonersättning för reskostnader och det antal dagar som läggs till det årliga antalet lediga dagar för restid – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Utomobligatoriskt skadestånd – Orsakssamband – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

38

2015/C 016/61

Mål T-22/14: Tribunalens beslut av den 11 november 2014 – Bergallou mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen – Mindre förmånliga bestämmelser när det gäller schablonersättning för reskostnader och det antal dagar som läggs till det årliga antalet lediga dagar för restid – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Utomobligatoriskt skadestånd – Orsakssamband – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

39

2015/C 016/62

Mål T-23/14: Tribunalens beslut av den 11 november 2014 – Bos m.fl. mot parlamentet och rådet (Talan om ogiltigförklaring – Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen – Substantiell minskning av det årliga antalet lediga dagar för tjänstemän och övriga anställda som tjänstgör i ett tredje land – Villkoret personligen berörd ej uppfyllt – Uppenbart att talan ska avvisas)

39

2015/C 016/63

Mål T-27/14: Tribunalens beslut av den 10 november 2014 – Republiken Tjeckien mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Den inre marknaden för naturgas – Artikel 22 i direktiv 2003/55/EG – Skrivelse där kommissionen anmodar en tillsynsmyndighet att återkalla sitt beslut att bevilja undantag – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Avvisning)

40

2015/C 016/64

Mål T-731/14: Talan väckt den 17 oktober 2014 – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia mot rådet

41

2015/C 016/65

Mål T-732/14: Talan väckt den 23 oktober 2014 – Sberbank of Russia mot rådet

41

2015/C 016/66

Mål T-733/14: Talan väckt den 18 oktober 2014 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot Europaparlamentet

42

2015/C 016/67

Mål T-734/14: Talan väckt den 24 oktober 2014 – VTB Bank mot rådet

43

2015/C 016/68

Mål T-749/14: Talan väckt den 4 november 2014 – Chung-Yuan Chang mot harmoniseringsbyrån – BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Mål T-772/14: Talan väckt den 21 november 2014 – Musso mot parlamentet

45

2015/C 016/70

Mål T-647/13: Tribunalens beslut av den 11 november 2014 – Meda mot harmoniseringsbyrån – Takeda (PANTOPERM)

47

2015/C 016/71

Mål F-59/09 RENV: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 18 november 2014 – De Nicola mot EIB (Personalmål – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Personal vid EIB – Årlig utvärdering – Interna bestämmelser – Förfarande för överklagande – Rätten att yttra sig – Överklagandekommitténs underlåtelse att iaktta den – Rättsstridighet hos överklagandekommitténs beslut – Mobbning – Anledning saknas att pröva yrkandena om ersättning)

48

2015/C 016/72

Mål F-156/12: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 18 november 2014 – McCoy mot Regionkommittén (Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Rättsstridigt beteende – Mobbning från överordnad – Yrkessjukdom – Ersättning som beviljats enligt artikel 73 i föreskrifterna kompenserar inte hela skadan – Begäran om kompletterande ersättning)

48

2015/C 016/73

Mål F-42/14: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 november 2014 – EH mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Förbud mot kumulering av nationella familjeförmåner och familjeförmåner enligt tjänsteföreskrifterna – Tjänstemannens make eller maka uppbär nationella familjeförmåner – Tjänstemannens underlåtenhet att meddela administrationen att den personliga situationen förändrats – Disciplinförfarande – Disciplinåtgärd – Nedflyttning i löneklass – Proportionalitet – Motivering – Förmildrande omständigheter – Administrationens bristande omsorg)

49

2015/C 016/74

Mål F-133/14: Talan väckt den 17 november 2014 – ZZ mot kommissionen

50

2015/C 016/75

Mål F-135/14: Talan väckt den 25 november 2014 – ZZ mot EMA

50


 


SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2015/C 016/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 7, 12.1.2015

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 462, 22.12.2014

EUT C 448, 15.12.2014

EUT C 439, 8.12.2014

EUT C 431, 1.12.2014

EUT C 421, 24.11.2014

EUT C 409, 17.11.2014

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/2


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 november 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl mot Europeiska kommissionen

(Mål C-580/12 P) (1)

(Överklagande - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för planglas inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES - Fastställande av priser - Beräkning av böter - Beaktande av företagsintern försäljning - Rimlig tidsfrist - Tillåtande av bevisning som ingetts inför förhandlingen i tribunalen)

(2015/C 016/02)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl (ombud: H.-G. Kamann och S. Völcker, Rechtsanwälte, befullmäktigade av M. O’Daly, solicitor)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: A. Dawes och R. Sauer)

Domslut

1)

Den dom som meddelats av Europeiska unionens tribunal i mål Guardian Industries och Guardian Europe/kommissionen (T-82/08, EU:T:2012:494) upphävs i den del tribunalen ogillade talan såvitt avser den grund som rörde åsidosättande av diskrimineringsprincipen i samband med beräkningen av det bötesbelopp som solidariskt ålades Guardian Industries Corp. och Guardian Europe Sàrl och i den del tribunalen förpliktade dessa bolag att ersätta rättegångskostnaderna.

2)

Artikel 2 i kommissionens beslut K(2007) 5791 slutlig av den 28 november 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 [EES] (ärende COMP/39165 – Planglas) ogiltigförklaras i den del det bötesbelopp som solidariskt ålades Guardian Industries Corp. och Guardian Europe Sàrl fastställdes till 148 000 000 euro.

3)

Det bötesbelopp som solidariskt åläggs Guardian Industries Corp. och Guardian Europe Sàrl på grund av den överträdelse som slagits fast i artikel 1 i nämnda beslut fastställs till 103 600 000 euro.

4)

Överklagandet ogillas i övrigt.

5)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i såväl målet i första instans som i målet om överklagande samt förpliktas ersätta hälften av de rättegångskostnader som uppkommit för Guardian Industries Corp. och Guardian Europe i båda målen.

6)

Guardian Industries Corp. och Guardian Europe Sàrl ska bära hälften av sina rättegångskostnader i båda målen.


(1)  EUT C 55, 23.2.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – Annett Altmann m.fl. mot Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Mål C-140/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Tillnärmning av lagstiftning - Direktiv 2004/39/EG - Artikel 54 - Tystnadsplikt för nationella myndigheter för finansiell tillsyn - Uppgifter om ett värdepappersföretag i likvidation som bedrivit verksamhet i bedrägligt syfte)

(2015/C 016/03)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Motpart: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

ytterligare deltagare i rättegången: Frank Schmitt

Domslut

Artikel 54.1 och 54.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG ska tolkas så, att en nationell tillsynsmyndighet i ett förvaltningsförfarande kan göra gällande tystnadsplikt i förhållande till en person som i ett fall som inte omfattas av straffrättsliga bestämmelser eller av ett tvistemål, har begärt att få ta del av uppgifter om ett värdepappersföretag som nu är i likvidation, även om det huvudsakliga affärsupplägget för företaget har utgjort ett storskaligt bedrägeri riktat mot investerarna, och flera ansvariga personer i företaget har dömts till fängelse.


(1)  EUT C 156, 1.6.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 3 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Brussel – Belgien) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW mot Helena Vandersteen m.fl.

(Mål C-201/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2001/29/EG - Upphovsrätt och närstående rättigheter - Rätt till mångfaldigande - Undantag och begränsningar - Begreppet parodi - Självständigt unionsrättsligt begrepp)

(2015/C 016/04)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van beroep te Brussel

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Motparter: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Domslut

1)

Artikel 5.3 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas på så sätt att begreppet parodi i den bestämmelsen utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp.

2)

Artikel 5.3 k i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att en parodis väsentliga kännetecken är dels att den erinrar om ett existerande verk, samtidigt som den märkbart skiljer sig från det verket, dels att den har ett humoristiskt eller förlöjligande syfte. Begreppet parodi i den mening som avses i den bestämmelsen förutsätter dock inte att parodin måste uppvisa egen originalitet förutom att märkbart skilja sig från det originalverk som parodieras, rimligen måste kunna tillskrivas någon annan än upphovsmannen till originalverket, måste avse originalverket eller måste nämna källan till det parodierade verket.

Av detta följer att tillämpningen av undantaget för parodier enligt artikel 5.3 k i direktivet 2001/29 i det konkreta fallet ska iaktta en skälig avvägning mellan å ena sidan intressena och rättigheterna för de personer som avses i artiklarna 2 och 3 i direktivet och å andra sidan yttrandefriheten för en användare av ett skyddat verk som stöder sig på parodiundantaget i nämnda artikel 5.3 k.

Om den omtvistade teckningen uppvisar ovannämnda väsentliga kännetecken för en parodi ankommer det på den hänskjutande domstolen att, med hänsyn tagen till samtliga omständigheter i målet, bedöma huruvida parodiundantaget enligt artikel 5.3 k i direktiv 2001/29 tillämpas på ett sätt som respekterar denna skäliga avvägning.


(1)  EUT C 189, 29.6.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/4


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Leipzig – Tyskland) – Elisabeta Dano, Florin Dano mot Jobcenter Leipzig

(Mål C-333/13) (1)

(Fri rörlighet för personer - Unionsmedborgarskap - Likabehandling - Medborgare i en medlemsstat vilka uppehåller sig på en annan medlemsstats territorium men som inte utövar förvärvsverksamhet - Uteslutande av personer från rätten till särskilda icke-avgiftsfinansierade kontantförmåner enligt förordning (EG) nr 883/2004 - Direktiv 2004/38/EG - Uppehållsrätt för längre tid än tre månader - Artiklarna 7.1 b och 24 - Villkoret tillräckliga tillgångar)

(2015/C 016/05)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Sozialgericht Leipzig

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klaganden: Elisabeta Dano, Florin Dano

Motpart: Jobcenter Leipzig

Domslut

1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010 av den 9 december 2010, ska tolkas så, att de ”särskilda icke-avgiftsfinansierade förmåner” som avses i artiklarna 3.3 och 70 i denna förordning omfattas av tillämpningsområdet för artikel 4 i nämnda förordning.

2)

Artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, jämförd med artikel 7.1 b i detta direktiv, och artikel 4 i förordning nr 883/2004, i dess lydelse enligt förordning nr 1244/2010, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för nationella bestämmelser som innebär att personer som är medborgare i andra medlemsstater inte har rätt till vissa ”särskilda icke-avgiftsfinansierade förmåner” i den mening som avses i artikel 70.2 i förordning nr 883/2004, trots att dessa förmåner beviljas personer som är medborgare i den berörda medlemsstaten vilka befinner sig i samma situation, i den mån som de personer som är medborgare i andra medlemsstater saknar uppehållsrätt enligt direktiv 2004/38 i den mottagande medlemsstaten.

3)

Europeiska unionens domstol är inte behörig att besvara den fjärde frågan.


(1)  EUT C 226, 3.8.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/5


Domstolens dom (första avdelningen) av den 5 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Anotato Dikastirio Kyprou – Cypern) – Cypra Ltd mot Kypriaki Dimokratia

(Mål C-402/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Jordbruk - Hälsoskydd - Förordning (EG) nr 854/2004 - Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel - Offentlig kontroll - Utnämning av en officiell veterinär - Djurslakt)

(2015/C 016/06)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Anotato Dikastirio Kyprou

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Cypra Ltd

Motpart: Kypriaki Dimokratia

Domslut

Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006 ska tolkas så, att de i princip inte utgör hinder för att den behöriga myndigheten fastställer när djurslakten ska äga rum, i syfte att utse den officiella veterinär som ska inspektera slakten, och avslår en begäran om att skicka ut en sådan veterinär på de dagar och tider som slakteriet har angivit, såvida det inte föreligger ett verkligt behov av att utföra slakten en viss dag, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.


(1)  EUT C 274, 21.09.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/6


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Spanien) – Mario Vital Pérez mot Ayuntamiento de Oviedo

(Mål C-416/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Likabehandling i arbetslivet - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 21 - Direktiv 2000/78/EG - Artiklarna 2.2, 4.1 och 6.1 - Diskriminering på grund av ålder - Nationell bestämmelse - Krav för anställning av poliser vid den lokala polismyndigheten - Fastställande av den högsta åldersgränsen till 30 år - Skäl)

(2015/C 016/07)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Mario Vital Pérez

Motpart: Ayuntamiento de Oviedo

Domslut

Artiklarna 2.2, 4.1 och 6.1 c i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är i fråga i det nationella målet, som fastställer en högsta åldergräns på 30 år för rekrytering av poliser till den lokala polismyndigheten.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/6


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 13 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Österrike) – Ute Reindl, straffrättsligt ansvarig företrädare för MPREIS Warenvertriebs GmbH mot Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Mål C-433/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Tillnärmning av lagstiftning på hälsoskyddsområdet - Förordning (EG) nr 2073/2005 - Bilaga I - Tillämpliga mikrobiologiska kriterier för livsmedel - Salmonella i färskt fjäderfäkött - Fastställande av en överträdelse av de mikrobiologiska kriterierna i distributionsledet - Nationell lagstiftning som föreskriver påföljdsansvar för en livsmedelsföretagare som enbart bedriver verksamhet i detaljhandelsledet - Förenlighet med unionsrätten - Påföljdens effektiva, avskräckande och proportionella karaktär)

(2015/C 016/08)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ute Reindl, straffrättsligt ansvarig företrädare för MPREIS Warenvertriebs GmbH

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Domslut

1)

Del E punkt 1 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1086/2011 av den 27 oktober 2011 ska tolkas så, att färskt fjäderfäkött som härrör från de djurpopulationer som anges i bilaga I till denna förordning ska uppfylla det mikrobiologiska kriterium som anges i kapitel 1 rad 1.28 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel, i dess lydelse enligt förordning nr 1086/2011, i alla led i distributionskedjan, inbegripet detaljhandelsledet.

2)

Unionsrätten, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet och förordning nr 2073/2005, i dess lydelse enligt förordning nr 1086/2011, ska tolkas på så sätt att den i princip inte utgör hinder för en nationell lagstiftning, som den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken en livsmedelsföretagare som enbart bedriver verksamhet i distributionsledet åläggs en påföljd för att ha släppt ut ett livsmedel på marknaden, på grund av underlåtenhet att iaktta det mikrobiologiska kriterium som anges i kapitel 1 rad 1.28 i bilaga I till förordning nr 2073/2005. Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida den påföljd som är aktuell i det nationella målet är i överensstämmelse med den proportionalitetsprincip som anges i artikel 17.2 i förordning nr 178/2002.


(1)  EUT C 344, 23.11.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/7


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 november 2014 – Riccardo Nencini mot Europa parlamentet

(Mål C-447/13 P) (1)

(Överklagande - Ledamot av Europaparlamentet - Ersättning för kostnader vid utövande av mandatet som parlamentsledamot - Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp - Återkrav - Preskription - Skälig tid)

(2015/C 016/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Riccardo Nencini (ombud: advokaten M. Chiti)

Övrig part i målet: Europaparlamentet (ombud: S. Seyr och N. Lorenz)

Domslut

1)

Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade i de förenade målen Nencini/parlamentet (T-431/10 och T-560/10, EU:T:2013:290) upphävs i den del som rör mål T-560/10.

2)

Europaparlamentets generalsekreterares beslut av den 7 oktober 2010 om krav på att Riccardo Nencini, tidigare ledamot av Europaparlamentet, ska återbetala vissa belopp som utbetalats till honom i ersättning för resekostnader och kostnader för assistentstöd till ledamöter, samt debetnota nr 315653 av den 13 oktober 2010 utfärdad av generaldirektören för Europaparlamentets generaldirektorat för finanser, ogiltigförklaras.

3)

Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av Riccardo Nencinis kostnader i förevarande mål om överklagande.

4)

Europaparlamentet ska ersätta rättegångskostnaderna i mål T-560/10 vid tribunalen.

5)

Överklagandet ogillas i övrigt.


(1)  EUT C 304, 19.10.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/8


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Leopold Schmitzer mot Bundesministerin für Inneres

(Mål C-530/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Socialpolitik - Direktiv 2000/78/EG - Likabehandling i arbetslivet - Artikel 2.1 och 2.2 a - Artikel 6.1 - Diskriminering på grund av ålder - Nationell lagstiftning enligt vilken beaktandet, i syfte att fastställa lönen, av utbildnings- och tjänsteperioder som en person fullgjort före 18 års ålder är underkastat kravet att den tid som personen måste tillbringa i en löneklass innan uppflyttning kan ske till nästa löneklass förlängs - Motivering - Ägnad att uppnå det eftersträvade målet - Möjlighet att angripa förlängningen av tiden för uppflyttning i löneklass)

(2015/C 016/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Leopold Schmitzer

Motpart: Bundesministerin für Inneres

Domslut

1)

Artiklarna 2.1, 2.2 a och 6.1 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken – i syfte att avskaffa diskriminering på grund av ålder – utbildnings- och tjänsteperioder före 18 års ålder ska beaktas, men som samtidigt, med avseende uteslutande på de offentliganställda tjänstemän vilka varit föremål för diskriminering, för varje tjänste- och lönekategori inför en förlängning på tre år av den tid som dessa tjänstemän måste tillbringa i den första löneklassen innan de kan flyttas upp till den andra löneklassen.

2)

Artiklarna 9 och 16 i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att en offentliganställd tjänsteman, som har varit föremål för diskriminering på grund av ålder till följd av det sätt på vilket referensdagen för beräkningen av uppflyttningen i löneklass har fastställts, ska ha rätt att åberopa artikel 2 i direktivet för att angripa de diskriminerande verkningar som förlängningen av tiden för uppflyttning i löneklass medför, trots att vederbörande efter egen ansökan har fått referensdagen ändrad.


(1)  EUT C 15, 18.1.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší soud České republiky – Republiken Tjeckien) – L mot M

(Mål C-656/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Civilrättsligt samarbete - Domstols behörighet i mål om föräldraansvar - Förordning (EG) nr 2201/2003 - Artikel 12.3 - Barn till föräldrar som inte är gifta - Avtal om domstols behörighet - Något annat pågående konnext mål föreligger inte - Godtagandet av behörighet - Invändning av part som har väckt talan vid domstol om att samma domstol saknar behörighet)

(2015/C 016/11)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší soud České republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: L

Motpart: M

Ytterligare deltagare i rättegången: R, K,

Domslut

1)

Artikel 12.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 ska tolkas så, att den kan utgöra grund för att en domstol i en annan medlemsstat än barnets hemviststat är behörig att döma i ett mål om föräldraansvar trots att inget annat mål pågår vid den valda domstolen.

2)

Artikel 12.3 b i förordning nr 2201/2003 ska tolkas så, att behörigheten för den domstol vid vilken en part har väckt talan i ett mål om föräldraansvar inte kan anses ha ”godtagits uttryckligen eller på något annat entydigt sätt av alla parter i förfarandet” i den bestämmelsens mening, när svaranden i detta första förfarande vid ett senare tillfälle inleder ett andra förfarande vid samma domstol och i samband med sin första processhandling i det första förfarandet gör gällande att domstolen saknar behörighet.


(1)  EUT C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/9


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 13 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-112/14) (1)

(Fördragsbrott - Etableringsfrihet - Fri rörlighet för kapital - Artiklarna 49 FEUF och 63 FEUF - Artiklarna 31 och 40 i EES-avtalet - Nationell skattelagstiftning - Vinst hänförs till delägare i fåmansföretag - Skillnad i behandling mellan hemmahörande och icke hemmahörande bolag - Rent konstlade upplägg - Proportionalitet)

(2015/C 016/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och L. Armati)

Svarande: Förenade konungariket Storbritannien och Irland (ombud: L. Christie)

Domslut

1)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 63 FEUF och artikel 40 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 genom att anta och bibehålla en skattelagstiftning angående hänförande av vinst till delägarna (”participators”) i icke-hemmahörande bolag, i vilken det föreskrivs en skillnad i behandling mellan inhemsk och gränsöverskridande verksamhet.

2)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 184, 16.6.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/10


Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 22 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo – Spanien) – Elcogás, SA mot Administración del Estado, Iberdrola, SA

(Mål C-275/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Statligt stöd - Begreppet ”stöd som ges av en medlemsstat eller med statliga medel” - Företag som är innehavare av elproduktionsanläggningar - Extraordinär finansiering)

(2015/C 016/13)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Elcogás, SA

Motpart: Administración del Estado, Iberdrola, SA

Avgörande

Artikel 107.1 FEUF ska tolkas så, att belopp som tilldelas ett privat företag som producerar el, och som finansieras av samtliga slutanvändare av el inom landet och som tilldelas företag inom elsektorn av ett offentligt organ enligt på förhand fastställda rättsliga kriterier, utgör stöd som ges av en medlemsstat eller med statliga medel.


(1)  EUT C 226, 3.8.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/10


Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 21 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – BestWater International GmbH mot Michael Mebes, Stefan Potsch

(Mål C-348/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Tillnärmning av lagstiftningen - Upphovsrätt och närstående rättigheter - Direktiv 2001/29/EG - Informationssamhället - Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter - Artikel 3.1 - Överföring till allmänheten - Begrepp - Internetlänkar som ger tillgång till skyddade verk - Användning av ”transklusiontekniken” (”framing”))

(2015/C 016/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof.

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: BestWater International GmbH

Motpart: Michael Mebes, Stefan Potsch

Avgörande

Den omständigheten att ett skyddat verk som är fritt tillgängligt på Internet förs in i en annan internetsida med hjälp av en länk i vilken transklusionteknik (”framing”) använts, såsom skett i målet vid den nationella domstolen, kan inte anses utgöra ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, eftersom det aktuella verket inte har överförts till en ny publik eller överförts med hjälp av en viss teknisk metod som skiljer sig från den ursprungliga överföringen.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/11


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 22 oktober 2014 – Repsol YPF SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-466/13) (1)

(Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 8.1 b - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Figurmärke som återger bokstaven R)

(2015/C 016/15)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Repsol YPF SA (ombud: J.-B. Devaureix och L. Montoya Terán, avocats)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Avgörande

1)

Överklagandet avslås.

2)

Repsol YPF SA förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/11


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugal) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mot Via Directa – Companhia de Seguros SA

(Mål C-665/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 i rättegångsreglerna - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen - Nationella bestämmelser om lönesänkningar för vissa offentliganställda - Ej fråga om tillämpning av unionsrätten - Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

(2015/C 016/16)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Motpart: Via Directa – Companhia de Seguros SA

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de tolkningsfrågor som ställts i den begäran om förhandsavgörande som ingetts av Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) genom beslut av den 28 oktober 2013 (mål C-665/13).


(1)  EUT C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/12


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 oktober 2014 – Mundipharma GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), AFT Pharmaceuticals Ltd

(Mål C-669/13) (1)

(Överklagande - Gemenskapsvarumärken - Förordning (EG) nr 40/94 - Ansökan om registrering av ordmärket Maxigesic - Invändning från innehavaren av det äldre ordmärket OXYGESIC - Avslag på registreringsansökan)

(2015/C 016/17)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Mundipharma GmbH (ombud: F. Nielsen)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka), AFT Pharmaceuticals Ltd (ombud: M. Nentwig, Rechtsanwalt)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Mundipharma GMbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/12


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 22 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Baden-Württemberg – Tyskland) – Mineralquelle Zurzach AG mot Hauptzollamt Singen

(Mål C-139/14) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Gemensamma tulltaxan - Tullklassificering - Kombinerade nomenklaturen - Klassificering av varor - Tulltaxenummer 2202 10 00 - Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne - Tulltaxenummer 2202 9010 11 - Frukt- eller grönsaksjuicer utspädda med vatten eller med tillsats av koldioxid)

(2015/C 016/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mineralquelle Zurzach AG

Motpart: Hauptzollamt Singen

Avgörande

Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 av den 27 oktober 2005, ska tolkas så, att en sådan dryck som den som är aktuell i det nationella målet och som bland annat består av vatten, socker, koncentrerad apelsin-, citron-, druv-, ananas-, mandarin-, nektarin- och passionsfruktsjuice, aprikos- och guavapuré, surhetsreglerande medel, en vitaminblandning, naturliga och artificiella aromämnen, samt har ett fruktjuiceinnehåll på 12 procent, ska klassificeras enligt undernummer 2202 10 00 i KN.


(1)  EUT C 194, 24.6.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/13


Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 15 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Italien) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani mot Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

(Mål C-246/14) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Principen om skydd för berättigade förväntningar - Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs en minskning av pensionsrättigheter med retroaktiv verkan - Rent inhemsk situation - Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

(2015/C 016/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani

Svarande: Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de frågor som har ställts av Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italien) i dess beslut av den 28 april 2014 (mål C-246/14).


(1)  EUT C 245, 28.7.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/14


Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 5 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Općinski sud u Velikoj Gorici – Kroatien) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju mot Đuro Vladika

(Mål C-254/14) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler - Gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område - Direktiv 2000/60/EG - Pris som faktureras konsumenten - Möjlighet att fakturera fasta kostnader - Omständigheter som inträffat före Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen - Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

(2015/C 016/20)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Općinski sud u Velikoj Gorici

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Motpart: Đuro Vladika

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara den fråga som Općinski sud u Velikoj Gorici (Kroatien) har ställt.


(1)  EUT C 253, 4.8.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/14


Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 5 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft mot Földművelésügyi Miniszter

(Mål C-356/14) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler - Avsaknad av tillräckliga uppgifter om den faktiska och rättsliga bakgrunden till det nationella målet - Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas)

(2015/C 016/21)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft

Motpart: Földművelésügyi Miniszter

Avgörande

Det är uppenbart att den begäran om förhandsavgörande som framställts av Budapest Környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (Ungern) genom beslut av den 16 juni 2014 i mål C-356/14 ska avvisas.


(1)  EUT C 329, 22.9.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/15


Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 6 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Ungern) – Herrenknecht AG mot Hév-Sugár kft

(Mål C-366/14) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler - Uppenbart att talan ska avvisas - Avsaknad av tillräckliga uppgifter om den faktiska bakgrunden och av skälen till att ett svar på tolkningsfrågan är nödvändigt)

(2015/C 016/22)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Herrenknecht AG

Svarande: Hév-Sugár kft

Avgörande

Det är uppenbart att den begäran om förhandsavgörande som framställts av Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Ungern), genom beslut av den 11 juli 2014 (mål C-366/14), inte kan tas upp till sakprövning.


(1)  EUT C 351, 6.10.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/15


Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 14 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Rüsselsheim – Tyskland) – Sandy Siewert m.fl. mot Condor Flugdienst GmbH

(Mål C-394/14) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Rättegångsreglerna - Artikel 99 - Flygningar - Förordning (EG) nr 261/2004 - Kraftig försening vid en flygning - Passagerares rätt till kompensation - Villkor för att lufttrafikföretag ska fritas från skyldigheten att betala kompensation - Begreppet ”extraordinära omständigheter” - Flygplan som skadats av en rörlig flygplatstrappa i samband med en tidigare flygning)

(2015/C 016/23)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Rüsselsheim

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Motpart: Condor Flugdienst GmbH

Avgörande

Artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EG) nr 295/91 ska tolkas så, att en händelse, såsom i det nationella målet, att en rörlig flygplatstrappa stött emot ett flygplan inte kan kvalificeras som en ”extraordinär omständighet” som fritar lufttrafikföretaget från skyldigheten att betala kompensation till passagerare när flygningen med nämnda plan blev kraftigt försenad.


(1)  EUT C 372, 20.10.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Philippe Adam Krikorian (Frankrike) den 13 maj 2014

(Mål C-243/14)

(2015/C 016/24)

Rättegångsspråk: franska

Parter i målet vid den nationella domstolen

Grégoire Krikorian m.fl.

Begäran avseende dels giltigheten av artikel 1.4 i rådets rambeslut 2008/913/RIF om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen (EGT L 328, s. 55), dels tolkningen av rambeslutet och artiklarna 6.1 och 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och slutligen artikel 4.3 FEU och artikel 19.1 andra stycket FEU.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 22 augusti 2014 – Bernard Leloup mot Belgiska staten

(Mål C-401/14)

(2015/C 016/25)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Namur

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Bernard Leloup

Svarande: Belgiska staten

Domstolen har den 11 november 2014 beslutat att avskriva målet.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Hamburg (Tyskland) den 14 oktober 2014 – Masterrind GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Mål C-469/14)

(2015/C 016/26)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Masterrind GmbH

Motpart: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Tolkningsfrågor

1)

Ska punkt 1.4 i kapitel V i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (1), enligt vilken djur efter 14 timmars transport ska få en tillräcklig vilotid på minst en timme, särskilt för att vattnas och om nödvändigt utfodras innan transporten kan återupptas under en period på ytterligare 14 timmar, tolkas så, att transportintervallen även kan avbrytas genom en vilotid på över en timme eller flera vilotider av vilka en uppgår till minst en timme?

2)

Är utbetalningsstället i den enskilda medlemsstaten bundet av uppgifterna från den officiella veterinären vid utförselstället enligt artikel 2.3 i kommissionens förordning (EU) nr 817/2010 av den 16 september 2010 om tillämpningsföreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 beträffande de krav på djurskydd under transport av levande nötkreatur som gäller för beviljande av exportbidrag (2), med följd att endast den myndighet som ska tillskrivas gränsveterinärens handlande ska pröva huruvida ett nekande att utfärda intyget är lagenligt, eller utgör uppgifterna från den officiella veterinären enbart en formell myndighetsåtgärd som endast kan angripas samtidigt genom de rättsmedel som är tillåtna mot utbetalningsställets beslut i sak?


(1)  EGT L 3, 2005, s. 1.

(2)  EUT L 245, s. 16.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/17


Talan väckt den 30 oktober 2014 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-482/14)

(2015/C 016/27)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: W. Mölls, J. Hottiaux och T. Maxian Rusche)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

1.

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.1 i direktiv 2012/34/EU (1) (artikel 6.1 i direktiv 91/440/EEG) genom att tillåta att allmänna medel som utbetalats till förvaltningen av järnvägsinfrastruktur kan överföras transporttjänster,

2.

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.4 i direktiv 2012/34/EU (artikel 6.1 i direktiv 91/440/EEG) genom att inte säkerställa att iakttagandet av förbudet mot överföring av allmänna medel från förvaltningen av järnvägsinfrastruktur till transporttjänster kan övervakas genom den typ av räkenskaper som förs,

3.

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 31.1 i direktiv 2012/34/EU (artikel 7.1 i direktiv 2001/14/EG) genom att inte säkerställa att infrastrukturavgifter endast kan användas för att finansiera infrastrukturförvaltarens verksamhet,

4.

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.3 i direktiv 2012/34/EU (artikel 9.4 i direktiv 91/440/EEG) och artikel 6.1 jämförd med punkt 5 i bilagan till förordning (EG) nr 1370/2007 (2) genom att inte säkerställa att allmänna medel som utbetalas till tillhandahållande av persontransporttjänster redovisas separat i tillämplig bokföring, och

5.

förplikta Förbundsrepubliken Tyskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden har anfört följande grunder till stöd för sin talan.

Tyskland tillåter Deutsche Bahn-koncernen att genom avtal om inkomstfördelning använda järnvägsinfrastrukturförvaltarens intäkter i form av infrastrukturavgifter och allmänna medel för andra syften än förvaltningen av infrastrukturen. I synnerhet kan dessa medel användas för transporttjänster. Detta strider mot artiklarna 6.1 och 31.1 i direktiv 2012/34/EU.

Vidare möjliggör inte infrastrukturförvaltarens bokföring övervakning av förbudet mot överföring av allmänna medel till transporttjänster. Att Tyskland tillåter detta strider mot artikel 6.4 i direktiv 2012/34/EU.

Slutligen har Tyskland inte säkerställt att allmänna medel för tillhandahållande av persontransporttjänster redovisas separat i tillämplig bokföring. Detta strider mot såväl artikel 6.3 i direktiv 2012/34/EU som artikel 6.1 jämförd med punkt 5 i bilagan till förordning (EG) nr 1370/2007.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, s. 32).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, s. 1)


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg (Tyskland) den 4 november 2014 – brottmål mot Piotr Kossowski

(Mål C-486/14)

(2015/C 016/28)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Tilltalad: Piotr Kossowski

Åklagare: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Tolkningsfrågor

1.

Gäller de förbehåll enligt artikel 55.1 a i Schengenkonventionen (1) vilka konventionsstaterna angav vid ratificeringen av densamma – särskilt Förbundsrepubliken Tysklands förklaring vid deponeringen av ratifikationsinstrumentet beträffande punkt a att denna stat inte skulle vara bunden av artikel 54 i Schengenkonventionen ”[o]m gärning som avses i en utländsk dom förövats helt eller delvis på den egna avtalsslutande partens territorium ...” – också efter det att Schengenregelverket införlivats med unionens regelverk genom Schengenprotokollet till Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997, bibehållet genom Schengen-protokollet till Lissabonfördraget, och utgör dessa undantag proportionerliga begränsningar av artikel 50 i stadgan (2) i den mening som avses i artikel 52.1 i stadgan?

2.

Om så inte är fallet:

Ska principen ne bis in idem, det vill säga förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 54 i Schengenkonventionen och artikel 50 i stadgan, tolkas så, att den utgör hinder för lagföring av en tilltalad i en medlemsstat – Förbundsrepubliken Tyskland i det aktuella fallet – vars brottmålsförfarande i en annan medlemsstat – Republiken Polen i det aktuella fallet – utan att skyldigheten att bestraffa brott har fullgjorts och utan att några mer omfattande utredningar har gjorts har avbrutits av åklagarmyndigheten av skäl hänförliga till sakomständigheterna, eftersom det inte förelegat tillräcklig brottsmisstanke och förfarandet bara kan återupptas om väsentliga, tidigare okända omständigheter har framkommit, men några sådana nya omständigheter faktiskt inte föreligger?


(1)  Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 239, 2000, s. 19).

(2)  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 2012, s. 391).


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Bruxelles (Belgien) den 10 november 2014 – RG (*1) mot SF (*1)

(Mål C-498/14)

(2015/C 016/29)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d’appel de Bruxelles

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: RG (*1)

Motpart: SF (*1)

Tolkningsfrågan

Kan artikel 11.7–11.8 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (1) (Bryssel IIa-förordningen) tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat

prioriterar domstolarnas specialisering i situationer avseende en förälders bortförande av barn för det förfarande som föreskrivs i dessa [bestämmelser], även när en materiell process redan har inletts avseende föräldraansvaret beträffande barnet?

fråntar en domstol vid vilken en materiell process om föräldraansvar för barnet behörigheten att besluta om vårdnaden av barnet, trots att den är behörig såväl internationellt som nationellt att avgöra frågor om föräldraansvar för barnet?


(*1)  Uppgifterna raderade eller ersatta för att skydda personuppgifter och/eller av sekretesskäl.

(1)  EUT L 338, s. 1.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/20


Talan väckt den 11 november 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-503/14)

(2015/C 016/30)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Braga da Cruz och W. Roels)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 21 FEUF, 45 FEUF och 49 FEUF och enligt artiklarna 28 och 31 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom att anta och behålla lagstiftning, i form av artiklarna 10 och 38 i den portugisiska lagen om inkomstskatt för fysiska personer (CIRS), som innebär att en skattskyldig 1) som gör ett utbyte av bolagsandelar och flyttar sitt hemvist till utlandet eller 2) som överlåter tillgångar och skulder avseende en enskild firma i utbyte mot andelar i ett företag som inte har hemvist i Portugal, i det första fallet måste inkludera – med avseende på de aktuella transaktionerna – alla inkomster som inte ingår i beskattningsunderlaget för det senaste beskattningsår som vederbörande fortfarande ansågs vara en skattskyldig person med hemvist i Portugal och, i det andra fallet, inte kan erhålla något uppskov med beskattningen med anledning av den aktuella transaktionen, och

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Grunder

1.

Enligt artikel 10.9 a CIRS ska kapitalvinster som uppstår genom ett utbyte av bolagsandelar inkluderas i den beskattningsbara inkomsten för det kalenderår då bytet av hemvist ägde rum, för det fall aktieägaren/bolagsmannen inte fortsätter att ha hemvist i Portugal. Kapitalvinsten motsvarar enligt samma bestämmelse skillnaden mellan det verkliga värdet av de erhållna bolagsandelarna och anskaffningsvärdet för de tidigare andelarna. Om aktieägaren/bolagsmannen däremot fortsätter att ha hemvist i Portugal ska de mottagna andelarna anses ha samma värde som de överlåtna andelarna, med förbehåll för att beskattning ska ske av penningbelopp som betalas för de överlåtna andelarna. För det fall den skattskyldige behåller sitt hemvist i Portugal utlöser utbytet av bolagsandelar omedelbar beskattning av kapitalvinsten endast om, och i den utsträckning som, det görs en ytterligare kontant betalning. Om det inte görs någon sådan betalning ska kapitalvinsten beskattas endast om och när de mottagna andelarna slutligen avyttras. Enligt artikel 10.10 CIRS gäller samma skatteregler när andelar eller aktier erhålls i samband med sådan fusion eller fission på vilken artikel 74 i lagen om bolagsskatt är tillämplig.

2.

Enligt artikel 38.1 a CIRS är överföring av tillgångar och skulder, vilka hänför sig till en näringsverksamhet eller yrkesverksamhet som bedrivits av en fysisk person, i utbyte mot bolagsandelar undantagen från beskattning, vid överföringstillfället, bland annat under förutsättning att den juridiska person till vilken tillgångarna och andelarna överförs har sitt säte eller sin verkliga ledning i Portugal. I det fallet äger beskattningen rum endast när och om dessa tillgångar och skulder avyttras av den juridiska person till vilken de överförts. Denna skattemässiga behandling tillämpas emellertid inte om den juridiska person till vilken tillgångarna och skulderna överförts har sitt säte eller sin verkliga ledning utanför Portugal. I det fallet beskattas kapitalvinsten omedelbart.

Huvudargument

1.

Kommissionen anför till stöd för den första grunden följande: En sådan beskattning missgynnar de personer som beslutar att lämna Portugal, eftersom dessa behandlas på ett annat sätt än de som stannar kvar i landet. Den fördel som den uppskjutna beskattningen av vinster som uppstått genom ett utbyte av bolagsandelar innebär, får inte förbehållas skattskyldiga som fortsätter att ha hemvist i Portugal med uteslutande av skattskyldiga som flyttat sitt hemvist till en annan medlemsstat eller till en EES-stat. Den åtskillnad som görs i detta hänseende genom artikel 10 CIRS är följaktligen inte förenlig med artiklarna 21 FEUF, 45 FEUF och 49 FEUF eller med artiklarna 28 och 31 i EES-avtalet. Åtgärder för att skydda statens skattefordringar avseende ännu inte realiserade inkomster måste dessutom vara förenliga med den i domstolens praxis fastslagna proportionalitetsprincipen. Kommissionen anser att den portugisiska lagstiftningen i förevarande fall går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen avseende skattesystemets effektiva tillämpning, och att samma regel i den portugisiska lagstiftningen ska tillämpas oavsett om den fysiska personen fortsätter att ha hemvist i Portugal eller inte.

2.

. Kommissionen anför till stöd för den andra grunden följande: Den fördel som artikel 38 CIRS innebär får, med hänsyn till artikel 49 FEUF och artikel 31 i EES-avtalet, inte förbehållas det fallet att det bolag som mottar tillgångarna har sitt säte eller sin verkliga ledning i Portugal. Portugal måste tillämpa samma regel oavsett om den juridiska person till vilken tillgångarna och skulderna överförts har sitt säte eller sin verkliga ledning i Portugal eller utomlands. Av samma skäl som anförts i samband med den första grunden anser kommissionen att artikel 38 CIRS går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att säkerställa skattesystemets effektiva tillämpning. Skattskyldiga som utövar sin etableringsfrihet genom att överföra tillgångar och skulder till utlandet i utbyte mot andelar i ett företag som saknar hemvist i landet kan inte beskattas vid en tidigare tidpunkt än de som utför sådana transaktioner med ett företag med hemvist i Portugal.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/21


Överklagande ingett den 18 november 2014 av Milch und Milcherzeugnisse e.V. av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 3 september 2014 i mål T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mot Europeiska kommissionen

(Mål C-519/14 P)

(2015/C 016/31)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. (ombud: M. Loschelder, V. Schoene, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Nederländerna, Nederlandse Zuivelorganisatie

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet och ogiltigförklara kommissionens förordning (EU) nr 1122/2010 av den 2 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Gouda Holland (SGB)] (1),

alternativt återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta kommissionen att ersätta klagandens rättegångskostnader vid tribunalen och domstolen.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Tribunalen fann i sitt beslut att klaganden, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V (nedan kallad Schutzgemeinschaft), inte har ett berättigat intresse av att få saken prövad, eftersom den angripna förordningen innehåller ett klargörande om att ”Gouda” är en generisk benämning. Den aktuella formuleringen i förordningen är i det avseendet rent tautologisk. I motsats till vad tribunalen fann, skulle en ogiltigförklaring av den angripna förordningen medföra en sådan fördel för Schutzgemeinschafts medlemmar som gör att de ska anses ha ett berättigat intresse av att få saken prövad. Av detta skäl finns det inget hinder mot att ta upp den av Schutzgemeinschaft förda talan till sakprövning. Av samma skäl ska också talan bifallas. Det aktuella klargörandet har nämligen godtagits av de nederländska sökandena. Kommission gjorde därmed fel när den trots detta inte företog klargörandet.

Den andra grunden: Schutzgemeinschaft har gjort gällande att dess medlemmar tidigare har levererat mjölk till Nederländerna, som där fick bearbetas till Gouda- eller Edamer-ost och rent faktiskt bearbetades till sådan ost. Tribunalen fann i sitt beslut att denna omständighet inte kan grunda ett berättigat intresse av att få saken prövad. Den fann nämligen att det argumentet inte vann stöd av de faktiska omständigheterna. Enligt Schutzgemeinschaft bygger dock tribunalens bedömning på en missuppfattning av de faktiska omständigheterna, vilka faktiskt ger stöd för nämnda argument. Tribunalen slog vidare fast att Schutzgemeinschaft inte hade framställt sin invändning eller väckt sin talan för ”mjölkproducenternas” räkning. Även denna bedömning bygger på en missuppfattning av de faktiska omständigheterna, eftersom invändningen framställdes för medlemmarnas räkning, i den mån dessa bearbetar mjölk (den mjölk som säljs till Nederländerna är bearbetad mjölk) och saluför mjölk eller ost.

Den tredje grunden: Tribunalen fann att den omständigheten att kommissionen avslog Schutzgemeinschafts invändning inte medför att sammanslutningen kan anses ha ett eget intresse av att få saken prövad. Rättsligt sett framställdes nämligen inte invändningen av Schutzgemeinschaft, utan av Förbundsrepubliken Tyskland. Denna bedömning strider mot vad som gäller enligt förordning nr 510/2006 (2), och i motsats till vad tribunalen fann har denna fråga – med avseende på den förordningen – ännu inte prövats av tribunalen. Det föreligger skillnader mellan förordning nr 510/2006 och dess föregångare, förordning nr 2081/92 (3), som tribunalen inte beaktade och som, i alla händelser, innebär att invändande parter som Schutzgemeinschaft har en egen rätt att framställa en invändning.

Den fjärde grunden: Tribunalen gjorde en oriktig bedömning när den avfärdade Schutzgemeinschafts argument att EU:s blåa SGB-märke ger de nederländska producenterna en konkurrensfördel gentemot Schutzgemeinschafts medlemmar. Det föreligger nämligen en sådan konkurrensfördel, och det är den som ger Schutzgemeinschafts medlemmar ett intresse av att få saken prövad, det vill säga att få den angripna förordningen ogiltigförklarad.


(1)  EUT L 317, s. 22.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 93, s. 12).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, p. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153).


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/22


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 oktober 2014 – Europeiska kommissionen mot Rumänien, intervenerande parter: Republiken Estland, Konungadömet Nederländerna

(Mål C-405/13) (1)

(2015/C 016/32)

Rättegångsspråk: rumänska

Ordföranden på stora avdelningen har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 260, 7.9.2013


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/23


Beslut meddelat av ordförande på domstolens första avdelning den 3 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Spanien) – Unicaja Banco, SA mot Steluta Grigore

(Mål C-483/13) (1)

(2015/C 016/33)

Rättegångsspråk: spanska

Ordförande på domstolens första avdelning har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 352, 30.11.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/23


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från de première instance de Liège – Belgien) – Belgacom SA mot Commune de Fléron

(Mål C-685/13) (1)

(2015/C 016/34)

Rättegångsspråk: franska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 61, 1.3.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/23


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Spanien) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Mål C-54/14) (1)

(2015/C 016/35)

Rättegångsspråk: spanska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 135, 5.5.2014


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/23


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid – Spanien) – Juan Pedro Ludeña Hormigos mot Banco de Santander SA

(Mål C-188/14) (1)

(2015/C 016/36)

Rättegångsspråk: spanska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 223, 14.7.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/24


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 oktober 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Estland

(Mål C-206/14) (1)

(2015/C 016/37)

Rättegångsspråk: estniska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 212, 7.7.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/24


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Spanien) – Antonia Valdivia Reche mot Banco de Valencia SA

(Mål C-208/14) (1)

(2015/C 016/38)

Rättegångsspråk: spanska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 223, 14.7.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/24


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Rüsselsheim – Tyskland) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner mot Condor Flugdienst GmbH

(Mål C-380/14) (1)

(2015/C 016/39)

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 421, 24.11.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/24


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 4 november 2014 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad – Varna – Bulgarien) – ”Vekos Trade” AD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Mål C-403/14) (1)

(2015/C 016/40)

Rättegångsspråk: bulgariska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 395, 10.11.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/25


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – UniCredit mot harmoniseringsbyrån – Union Investment Privatfonds (UNIWEB och UniCredit Wealth Management)

(Förenade målen T-303/06 RENV och T-337/06 RENV) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärkena UNIWEB och UniCredit Wealth Management - De äldre nationella ordmärkena UNIFONDS och UNIRAK och det äldre nationella figurmärket UNIZINS - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Varumärkesserie eller varumärkesfamilj - Risk för association - Artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009) - Intervenienten har framställt yrkanden om ogiltigförklaring och ändring - Artikel 134.3 i rättegångsreglerna)

(2015/C 016/41)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: UniCredit SpA, tidigare UniCredito Italiano SpA (Genua, Italien) (ombud: advokaterna G. Floridia, R. Floridia och G. Sironi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Union Investment Privatfonds GmbH (Frankfurt-am-Main, Tyskland) (ombud: advokaten J. Zindel)

Saken

Talan mot två beslut som meddelats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 5 september 2006 (förenade ärendena R 196/2005-2 och R 211/2005-2) respektive den 25 september 2006 (förenade ärendena R 456/2005-2 och R 502/2005-2), om invändningsförfaranden mellan Union Investment Privatfonds GmbH och UniCredito Italiano SpA.

Domslut

1)

Talan i båda målen ogillas.

2)

De yrkanden om ogiltigförklaring och ändring som framställts av Union Investment Privatfonds GmbH ogillas.

3)

UniCredit SpA ska ersätta rättegångskostnaderna med undantag för dem som uppkommit för Union Investment Privatfonds.

4)

Union Investment Privatfonds ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 326, 30.12.2006.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/26


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Simba Toys mot harmoniseringsbyrån – Seven Towns (Formen av en kub vars sidor har en gallerstruktur)

(Mål T-450/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Tredimensionellt gemenskapsvarumärke - Kub med sidor som har en gallerstruktur - Absoluta registreringshinder - Artikel 76.1 första meningen i förordning (EG) nr 207/2009 - Kännetecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat föreligger inte - Artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009) - Kännetecken som endast består av en form som följer av varans art föreligger inte - Artikel 7.1 e i i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e i i förordning nr 207/2009) - Kännetecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde föreligger inte - Artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009) - Särskiljningsförmåga - Artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009) - Beskrivande karaktär saknas - Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009) - Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning - Artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009)

(2015/C 016/42)

Rättegångsspråk: engeslska

Parter

Sökande: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Tyskland) (ombud: advokaten O. Ruhl)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Seven Towns Ltd (London, Storbritannien) (ombud: inledningsvis M. Edenborough, QC, och B. Cookson, solicitor, därefter advokaterna K. Szamosi och M. Borbás)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 september 2009 (ärende R 1526/2008-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Simba Toys GmbH & Co. KG och Seven Towns Ltd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Simba Toys GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 11, 16.1.2010.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/26


Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Alstom mot kommissionen

(Mål T-517/09) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för krafttransformatorer - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras - Inverkan på handeln mellan medlemsstaterna - Begreppet företag - Ansvaret för överträdelsen - Presumtion om att ett moderbolag faktiskt utövar ett avgörande inflytande på ett helägt dotterbolag - Motiveringsskyldighet)

(2015/C 016/43)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alstom (Levallois-Peret, Frankrike) (ombud: advokaterna J. Derenne och A. Müller-Rappard)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A. Bouquet, N. von Lingen och K. Mojzesowicz, därefter A. Bouquet, K. Mojzesowicz och P. Van Nuffel)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 7601 slutlig av den 7 oktober 2009 i ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/39.129 – Krafttransformatorer)

Domslut

1)

Kommissionens beslut K(2009) 7601 slutlig av den 7 oktober 2009 i ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/39.129 – Krafttransformatorer) ogiltigförklaras, vad avser Alstom.

2)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 51, 27.2.2010.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/27


Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Alstom Grid mot kommissionen

(Mål T-521/09) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för krafttransformatorer - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras - Överenskommelse om en uppdelning av marknaden - 2002 års meddelande om samarbete - Immunitet mot böter - Berättigade förväntningar - Motiveringsskyldighet)

(2015/C 016/44)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alstom Grid SAS, tidigare Areva T&D SAS (Paris, Frankrike) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Schild, C. Simphal och E. Estellon, därefter advokaterna J. Derenne, A. Müller-Rappard och M. Domecq)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A. Bouquet, N. von Lingen och K. Mojzesowicz, därefter A. Bouquet, K. Mojzesowicz och P. van Nuffel)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 7601 slutlig av den 7 oktober 2009 i ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/39.129 – Krafttransformatorer).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Alstom Grid SAS ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 51, 27.2.2010.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/28


Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Cantina Broglie 1 mot harmoniseringsbyrån- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Mål T-153/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ZENATO RIPASSA - Det äldre nationella ordmärket RIPASSO - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

(2015/C 016/45)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Italienska) (ombud: advokaten A. Rizzoli)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italien)

Saken

Talan mot det beslut som fattades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden den 16 december 2010 (ärende R 183/2010-2) angående ett invändningsförfarande mellan Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona och Zenato Azienda Vitivinicola Srl.

Domslut

1)

Talan ogillas

2)

Cantina Broglie 1 Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 139, 7.5.2011.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/28


Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Cantina Broglie 1 mot harmoniseringsbyrån – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa ZENATO)

(Mål T-154/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket ZENATO RIPASSA - Det äldre nationella ordmärket RIPASSO - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

(2015/C 016/46)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda, Italien) (ombud: advokaten A. Rizzoli)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Verona, Italien)

Saken

Talan mot det beslut som fattades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden den 16 december 2010 (ärende R 700/2010-2) angående ett invändningsförfarande mellan Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona och Zenato Azienda Vitivinicola Srl.

Domslut

1)

Talan ogillas

2)

Cantina Broglie 1 Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 139, 7.5.2011.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/29


Tribunalens dom av den 27 november 2014 – Hesse et Lutter & Partner mot harmoniseringsbyrån – Porsche (Carrera)

(Mål T-173/11) (1)

(Gemenskapsvarumärken - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Carrera - Det äldre gemenskapsvarumärket och det äldre nationella ordmärket CARRERA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Otillbörlig snyltning på det äldre varumärkets särprägel eller renommé - Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 - Delvis byte av en part i tvisten)

(2015/C 016/47)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Kurt Hesse (Nürnberg, Tyskland) (ombud: advokaten M. Krogman) och Lutter & Partner GmbH (Garching, Tyskland) (ombud: advokaten H. Lindner)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Tyskland) (ombud: advokat enE. Stolz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 11 januari 2011 (ärende R 306/2010-4) i ett invändningsförfarande mellan Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG och Kurt Hesse.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Kurt Hesse och Lutter & Partner GmbH ska bära sina egna rättegångskostnadser och ersätta vardera hälften av de kostnader som åsamkats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.


(1)  EUT C 145, 14.5.2011


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/30


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Safa Nicu Sepahan mot rådet

(Mål T-384/11) (1)

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran för att förhindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Oriktig bedömning - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Skadeståndstalan)

(2015/C 016/48)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Safa Nicu Sepahan Co. (Isfahan, Iran) (ombud: advokaten A. Bahrami)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis A. Vitro och R. Liudvinaviciute-Cordeiro, därefter R. Liudvinaviciute-Cordeiro och I. Gurov)

Saken

Dels en talan om delvis ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 503/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 136, s. 26) och av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1), dels en talan om skadestånd

Domslut

1)

I den mån som Safa Nicu Sepahan Co. berörs ogiltigförklaras

punkt 19 i del I B i bilaga I till rådets genomförandeförordning (EU) nr 503/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran, och

punkt 61 i del I B i bilaga IX till rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010.

2)

Europeiska unionens råd förpliktas att betala Safa Nicu Sepahan 50 000 euro i ersättning för den ideella skada som bolaget har lidit.

3)

På det skadestånd som ska utbetalas till Safa Nicu Sepahan ska dröjsmålsränta utgå från och med dagen för avkunnandet av denna dom till dess att full betalning för skadeståndet erlagts, enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar för huvudsakliga refinansieringstransaktioner, med ett tillägg av två procentenheter.

4)

Talan ogillas i övrigt.

5)

Rådet ska bära sina egna rättegångskostnader i huvudförfarandet och i det interimistiska förfarandet samt ersätta hälften av Safa Nicu Sepahans rättegångskostnader i dessa förfaranden. Safa Nicu Sepahan ska bära hälften av sina rättegångskostnader i huvudförfarandet och i det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/31


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Ryanair mot kommissionen

(Mål T-512/11) (1)

(Statligt stöd - Luftfartssektorn - Irländsk skatt på flygtransport - Undantag för transit och transfer av passagerare - Beslut i vilket fastställs att något statligt stöd inte föreligger - Det formella granskningsförfarandet har inte inletts - Allvarliga svårigheter - Berörda parters processuella rättigheter)

(2015/C 016/49)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ryanair Ltd. (Dublin, Irland) (ombud: advokaterna E. Vahida och I.-G. Metaxas-Maragkidis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, D. Grespan och T. Maxian Rusche)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och K. Petersen) och Irland (ombud: E. Creedon, A. Joyce och E. Mc Phillips, biträdda av E. Regan, SC)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2011) 4932 slutlig av den 13 juli 2011, i den mån det i beslutet fastslås att det undantag från irländsk skatt på flygtransport som är tillämpligt på transit och transfer av passagerare inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF (Statligt stöd SA.29064 (2011/C f.d. 2011/NN)).

Domslut

1)

Kommissionens beslut K(2011) 4932 slutlig av den 13 juli 2011, i den mån det i beslutet fastslås att det undantag från irländsk skatt på flygtransport som är tillämpligt på transit och transfer av passagerare inte utgör statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF (Statligt stöd SA.29064 (2011/C f.d. 2011/NN)) ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Ryanair Ltd.

3)

Förbundsrepubliken Tyskland och Irland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 347, 26.11.2011.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/31


Tribunalens dom av den 26 november 2014 – Energetický a průmyslový och EP Investment Advisors mot kommissionen

(Mål T-272/12) (1)

(Konkurrens - Administrativt förfarande - Beslut om vägran att underkasta sig en inspektion och om åläggande av böter - Artikel 23.1 c i förordning (EG) nr 1/2003 - Oskuldspresumtion - Rätten till försvar - Proportionalitet - Motiveringsskyldighet)

(2015/C 016/50)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Energetický a průmyslový holding a.s. (Brno, Republiken Tjeckien) och EP Investment Advisors s.r.o. (Prag, Republiken Tjeckien) (ombud: inledningvis K. Desai, solicitor, J. Schmidt och M. Peristeraki, sedan advokaterna J. Schmidt, R. Klotz och M. Hofmann)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A. Antoniadis och R. Sauer, sedan R. Sauer och C. Vollrath)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2012) 1999 slutlig av den 28 mars 2012 avseende ett förfarande enligt artikel 23.1 c i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (vägran att underkasta sig en inspektion) (ärende COMP/39793 – EPH m.fl.).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Energetický a průmyslový holding a.s. och EP Investment Advisors s.r.o. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 250, 18.8.2012.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/32


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck mot harmoniseringsbyrån – Beverage Trademark (KASTEEL)

(Mål T-374/12) (1)

(”Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Figurmärket KASTEEL - Det äldre nationella ordmärket CASTEL BEER - Relativt registreringshinder - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 - Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009”)

(2015/C 016/51)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgien) (ombud: advokat P. Maeyaert)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Brittiska jungfruöarna, Förenade kungariket) (ombud: advokat R. Dequiré-Portier)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 8 juni 2012 (ärende R 2551/2010-2) om ett invändningsförfarande mellan Beverage Trademark Co. Ltd BTM och Brouwerij Van Honsebrouck.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Brouwerij Van Honsebrouck ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  EUT C 343, 10.11.2012


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/33


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck mot harmoniseringsbyrån – Beverage Trademark (KASTEEL)

(Mål T-375/12) (1)

(”Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Ordmärket KASTEEL - Det äldre nationella ordmärket CASTEL BEER - Relativt registreringshinder - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009 - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 - Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009”)

(2015/C 016/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgien) (ombud: advokaten P. Maeyaert)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Brittiska Jungfruöarna, Förenade kungariket) (ombud: advokaten R. Dequiré-Portier)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 8 juni 2012 (ärende R 652/2011-2) om ett invändningsförfarande mellan Beverage Trademark Co. Ltd BTM och Brouwerij Van Honsebrouck.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Brouwerij Van Honsebrouck ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Beverage Trademark Co. Ltd BTM.


(1)  EUT C 343, 10.11.2012.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/33


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Alfastar Benelux mot rådet

(Mål T-394/12) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Tekniskt underhåll, helpdesk och insatstjänster på plats för datorer, skrivare och kringutrustning vid rådets generalsekretariat - Förkastande av en anbudsgivares anbud och tilldelning av kontraktet till en annan anbudsgivare - Beslut som har meddelats efter att tribunalen har ogiltigförklarat ett tidigare beslut - Skadeståndstalan)

(2015/C 016/53)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Alfastar Benelux SA (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna N. Keramidas och N. Korogiannakis)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Vitsentzatos, E. Chatziioakeimidou och M. Robert)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av rådets beslut av den 13 juni 2012 om att förkasta sökandens anbud vid upphandlingsförfarandet UCA-218-07 avseende tekniskt underhåll, helpdesk och insatstjänster på plats för datorer, skrivare och kringutrustning vid rådets generalsekretariat och att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet samt yrkande om skadestånd för den skada som anses ha uppkommit till följd av att en annan anbudsgivare tilldelats kontraktet.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Alfastar Benelux SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 331, 27.10.2012.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/34


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Royalton Overseas mot harmoniseringsbyrån – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)

(Mål T-556/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket KAISERHOFF - Det äldre nationella ordmärket KAISERHOFF - Vilandeförklaring av det administrativa förfarandet - Bestämmelserna 20 och 50 i förordning (EG) nr 2868/95 - Prövning av sakförhållandena på eget initiativ - Artikel 76.1 i förordning (EG) nr 207/2009)

(2015/C 016/54)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Brittiska Jungfruöarna, Förenade kungariket) (ombud: advokat C. Năstase)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: S.C. Romarose Invest Srl (Bukarest, Rumänien) (ombud: advokaterna R.-G. Dragomir och G.-L. Ilie)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 4 oktober 2012 (ärende R 2535/2011-1) om ett invändningsförfarande mellan S.C. Romarose Invest Srl och Royalton Overseas Ltd.

Avgörande

1)

Beslutet av första överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) av den 4 oktober 2012 (ärende R 2535/2011-1) om ett invändningsförfarande mellan S.C. Romarose Invest Srl och Royalton Overseas Ltd, ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som Royalton Overseas har haft, inbegripet de nödvändiga kostnader som åsamkats Royalton Overseas i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd.

3)

S.C. Romarose Invest ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som Royalton Overseas har haft, inbegripet de nödvändiga kostnader som åsamkats Royalton Overseas i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd.


(1)  EUT C 63, 2.3.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/35


Tribunalens dom av den 26 november 2014 – Aldi Einkauf mot harmoniseringsbyrån – Alifoods (Alifoods)

(Mål T-240/13) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Alifoods - Äldre internationellt ordmärke och gemenskapsordmärken ALDI - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Känneteckenslikhet föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Regel 19.2 a ii i förordning (EG) nr 2868/95)

(2015/C 016/55)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Tyskland) (ombud: advokaterna N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks och C. Fürsen)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Pohlmann)

Motpart vid överklagandenämnden: Alifoods, SA (Alicante, Spanien)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 25 februari 2013 (ärende R 407/2012-4) om ett invändningsförfarande mellan Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG och Alifoods, SA.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 207, 20.7.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/35


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Orange mot kommissionen

(Mål T-402/13) (1)

(Konkurrens - Administrativt förfarande - Beslut om inspektion - Proportionalitet - Ändamålsenlighet - Nödvändighet - Ingen godtycklighet - Motivering)

(2015/C 016/56)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Orange (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-P. Gunther och A. Giraud)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Dawes och F. Ronkes)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2013) 4103 slutlig och K(2013) 4194 slutlig av den 25 och 27 juni 2013, om ett förfarande enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003, riktade till France Télécom SA respektive Orange liksom till alla de företag som de kontrollerar direkt eller indirekt.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Orange ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/36


Tribunalens dom av den 25 november 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller mot harmoniseringsbyrån (Original Eau de Cologne)

(Mål T-556/13) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som kollektivt gemenskapsvarumärke av ordmärket Original Eau de Cologne - Absolut registreringshinder - Artikel 7.1 b, c och d i förordning (EG) nr 207/2009)

(2015/C 016/57)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten T. Schulte-Beckhausen)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 21 augusti 2013 (ärende R 2064/2012-4) om en ansökan om registrering av ordmärket Original Eau de Cologne som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller eV ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 367, 14.12.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/37


Tribunalens beslut av den 6 november 2014 – ANKO mot kommissionen

(Mål T-17/13) (1)

(Skiljedomsklausul - Sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) - Avtal aveende projektet Pocemon - Återbetalning av förskott - Skrivelse angående utfärdande av en debetnota - Skriftlig påminnelse - Bristande intresse av att få saken prövad - Avvisning)

(2015/C 016/58)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Aten, Grekland) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och A. Cordewener, biträdda av advokaten S. Drakakakis)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 272 FEUF, med yrkande om att tribunalen ska fastställa för det första att sökanden inte är skyldig att återbetala hela det belopp som kommissionen utbetalat till sökanden inom ramen för projektet Pocemon, vilket avtal ingicks inom ramen för sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), för det andra att sökanden inte är skyldig att betala ett schablonbelopp inom ramen för detta projekt och för det tredje att kommissionen inte har rätt att kvitta de belopp den är skyldig sökanden.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 79, 16.3.2013.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/37


Tribunalens beslut av den 6 november 2014 – ANKO mot kommissionen

(Mål T-64/13) (1)

(Skiljedomsklausul - Sjätte ramprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002-2006) - Avtal avseende projektet Doc@Hand - Återbetalning av de utbetalade beloppen - Skrivelse i vilken meddelas att en debetnota kommer att utfärdas - Berättigat intresse av att få saken prövad saknas - Avvisning)

(2015/C 016/59)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Aten, Grekland) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och A. Cordewener, biträdda av advokaten S. Drakakakis)

Saken

Talan som väckts i enlighet med artikel 272 FEUF och i syfte att av tribunalen få fastställt dels att sökanden inte är skyldig att återbetala de belopp som betalats ut av kommissionen för genomförandet av avtalet DOC@HAND, som ingåtts inom ramen för Sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (2002–2006), dels att skönanden inte är skyldig att betala skadestånd för samma projekt.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 86, 23.3.2013


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/38


Tribunalens beslut av den 11 november 2014 – Nguyen mot parlamentet och rådet

(Mål T-20/14) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen - Mindre förmånliga bestämmelser när det gäller schablonersättning för reskostnader och det antal dagar som läggs till det årliga antalet lediga dagar för restid - Villkoret personligen berörd ej uppfyllt - Utomobligatoriskt skadestånd - Orsakssamband - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

(2015/C 016/60)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Huynh Duong Vi Nguyen (Woluwe-Saint-Lambert, Belgien) (ombud: advokat M. Velardo)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Visaggio och E. Taneva) och Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och A. Bisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring, väckt enligt artikel 263 FEUF, av artikel 1.65 b och 1.67 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, s. 15), i den mån rätten till reskostnader eller restid är förbunden med utlandstillägg eller särskilt utlandstillägg, samt en talan om skadestånd enligt artikel 340 FEUF avseende den materiella och ideella skada som sökanden lidit.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Huynh Duong Vi Nguyen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som orsakats Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

3)

Det saknas anledning att pröva Europeiska kommissionens interventionsansökan.


(1)  EUT C 112, 14.4.2014


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/39


Tribunalens beslut av den 11 november 2014 – Bergallou mot parlamentet och rådet

(Mål T-22/14) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen - Mindre förmånliga bestämmelser när det gäller schablonersättning för reskostnader och det antal dagar som läggs till det årliga antalet lediga dagar för restid - Villkoret personligen berörd ej uppfyllt - Utomobligatoriskt skadestånd - Orsakssamband - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

(2015/C 016/61)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Amal Bergallou (Lot, Belgien) (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europa parlamentet (ombud: L. Visaggio och E. Taneva) och Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer et A. Bisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring, väckt enligt artikel 263 FEUF, av artikel 1.65 b och 1.67 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, s. 15), i den mån rätten till reskostnader eller restid är förbunden med utlandstillägg eller särskilt utlandstillägg, samt en talan om skadestånd enligt artikel 340 FEUF avseende den materiella och ideella skada som sökanden lidit.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Amal Bergallou ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som orsakats Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

3)

Det saknas anledning att pröva Europeiska kommissionens interventionsansökan.


(1)  EUT C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/39


Tribunalens beslut av den 11 november 2014 – Bos m.fl. mot parlamentet och rådet

(Mål T-23/14) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen - Substantiell minskning av det årliga antalet lediga dagar för tjänstemän och övriga anställda som tjänstgör i ett tredje land - Villkoret personligen berörd ej uppfyllt - Uppenbart att talan ska avvisas)

(2015/C 016/62)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mark Bos (Ankara, Turkiet), Estelle Kadouch (Jerusalem, Israel), Siegfried Krahl (Lago Sul, Brasilien) och Eric Lunel (Dakar, Senegal) (ombud: advokaten F. Krenc)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Visaggio och E. Taneva) och Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och A. Bisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring, väckt enligt artikel 263 FEUF, av artikel 1.70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, s. 15), i den mån den ändrar bilaga X till förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom) om fastställandet av tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (EGT P 045, 14.6.1962, s. 1385).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Mark Bos, Estelle Kadouch, Siegfried Krahl och Eric Lunel ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

3)

Det saknas anledning att pröva Europeiska kommissionens interventionsansökan.


(1)  EUT C 112, 14.4.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/40


Tribunalens beslut av den 10 november 2014 – Republiken Tjeckien mot kommissionen

(Mål T-27/14) (1)

(”Talan om ogiltigförklaring - Den inre marknaden för naturgas - Artikel 22 i direktiv 2003/55/EG - Skrivelse där kommissionen anmodar en tillsynsmyndighet att återkalla sitt beslut att bevilja undantag - Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas - Avvisning”)

(2015/C 016/63)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, J. Vláčil och T. Müller)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Herrmann och P. Němečková)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som påstås framgå av kommissionens skrivelse C(2013)7221 final av den 4 november 2013 till Tjeckiens handels- och industriministerium och till direktören för energitillsynsmyndigheten i Tjeckien, på grundval av artikel 22.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG (EUT L 176, s. 57).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Republiken Tjeckien ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 85, 22.3.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/41


Talan väckt den 17 oktober 2014 – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia mot rådet

(Mål T-731/14)

(2015/C 016/64)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia (Skydra, Grekland) (ombud: K. Chrysogonos, advokat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, s. 1), för det fall tribunalen finner att sakprövningsförutsättningarna är uppfyllda, fastställa att talan om ogiltigförklaring kan tas upp till sakprövning,

förplikta rådet att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en grund.

1.

Första grunden: Felaktig rättslig grund

Sökanden anser att det var fel att anta den angripna förordningen på grundval av artikel 215 FEUF, eftersom det framgår av förordningens syfte och innehåll att den borde ha antagits på grundval av artikel 207 FEUF (tidigare artikel 133 EG) angående den gemensamma handelspolitiken och, följaktligen, enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Sökanden grundar sitt rättsliga intresse på den omständigheten att den angripna förordningen utgör en regleringsakt som inte medför genomförandeåtgärder i den mening som avses i artikel 263 fjärde stycket FEUF, och att den direkt berör sökanden.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/41


Talan väckt den 23 oktober 2014 – Sberbank of Russia mot rådet

(Mål T-732/14)

(2015/C 016/65)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sberbank of Russia OAO (Moskva, Ryssland) (ombud: D. Rose, QC, M. Lester, barrister samt P. Crowther och J. Fearns, solicitors)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014, rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014, rådets beslut 2014/659/Gusp av den 8 september 2014 och rådets förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 i den mån dessa rör sökanden,

fastställa att bestämmelserna som sammanfattats i punkt 52 i ansökan är rättsstridiga,

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Sökanden gör gällande att rådet uppenbart har gjort en felaktig bedömning genom att anse att något av kriterierna för att föra upp sökanden på förteckningen över de personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder med anledning av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina var uppfyllda i sökandens fall. Sökanden gör gällande att den inte uppfyller kriterierna för att föras upp på förteckningen och att rådet därmed har överskridit sin befogenhet genom att föra upp sökanden i förteckningen över dem som omfattas av de angripna åtgärderna.

2.

Andra grunden: Sökanden gör gällande att rådet har åsidosatt sin skyldighet att lämna en motivering till att ha fört upp sökanden på förteckningen då rådet underlåtit att ange adekvata eller tillräckliga skäl för att sökanden ska omfattas av de angripna åtgärderna.

3.

Tredje grunden: Sökanden gör gällande att rådet har underlåtit att säkerställa sökandes rätt till försvar och rätt till en effektiv domstolsprövning då rådet inte informerade sökanden om att sitt beslut att föra upp sökanden i förteckningen över dem som omfattas av de angripna åtgärdena och underlät att framlägga någon bevisning till stöd för att föra upp sökanden i denna förteckning.

4.

Fjärde grunden: Sökanden gör gällande att beslutet att föra upp sökanden i förteckningen över dem som omfattas av de angripna åtgärderna utgör en orättfärdig och oproportionerlig begränsning av sökandens grundläggande rättigheter, inklusive sökandens rätt till skydd för dess affärer och anseende.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/42


Talan väckt den 18 oktober 2014 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot Europaparlamentet

(Mål T-733/14)

(2015/C 016/66)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) och Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna E. Veletsanou och M. Sfyri)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet D (2014) 38802 av den 18 september 2014, varigenom Europaparlamentet förkastade sökandenas anbud avseende del 3 i det öppna upphandlingsförfarandet nr 2014/S 066 111912, med rubriken ”PE/ITEC-ITS14 – External provision of IT services”, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena följande grunder:

Sökandena gör gällande att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras med stöd av artikel 263 FEUF på grund av att Europaparlamentet har åsidosatt sin motiveringsskyldighet genom att ge en otillräcklig motivering såvitt avser det tekniska anbud medelst vilket sökandena deltagit i det omtvistade upphandlingsförfarandet.

Sökandena anser att motiveringen av det betyg som getts deras tekniska anbud samt andra anbudsgivares anbud avseende del 3 i det omtvistade upphandlingen såvitt gäller vissa underkriterier för tilldelning av kontrakt inte gör det möjligt att förstå skälen till det betyg som getts och inte heller karakteristiska egenskaper och fördelar med andra anbudsgivares anbud. Sökandena har gjort gällande att om betygen som getts deras tekniska anbud hade varit tillräckligt motiverade hade de kunnat tillvarata sina rättigheter i bättre utsträckning.

Vidare anför sökandena att parlamentet har åsidosatt avtalsbestämmelserna (kapitlet om förpliktelser och ytterligare anvisningar) som parlamentet själv har utarbetat och som var bindande för det såvitt avser metoden för att utvärdera anbudsgivarnas finansiella anbud. Parlamentet har därmed åsidosatt budgetförordningen och tillhörande genomförandebestämmelser. Enligt nämnda bestämmelser ska den upphandlande myndigheten säkerställa att upphandlingen sker med iakttagande av kontraktshandlingarna och allmänna unionsrättsliga principer.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/43


Talan väckt den 24 oktober 2014 – VTB Bank mot rådet

(Mål T-734/14)

(2015/C 016/67)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: VTB Bank OAO (Sankt Petersburg, Ryssland) (ombud: M. Lester, Barrister, C. Claypoole, Solicitor, och advokaten J. Ruiz Calzado)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 (1), rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 (2), rådets beslut 2014/659/Gusp av den 8 september 2014 (3), och rådets förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 (4), med stöd av artikel 263 FEUF i den mån de är tillämpliga på sökanden, och

förklara att artikel 1 i rådets beslut 2014/512/Gusp, artikel 5 i förordning nr 833/2014, artikel 1 i rådets beslut 2014/659/Gusp och artikel 1.5 i förordning nr 960/2014 är rättsstridiga/otillämpliga med stöd av artikel 277 FEUF.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Som första grund gör sökanden gällande att rådet inte har angett tillräckliga skäl till varför sökanden upptas i förteckningen i rådets beslut 2014/512/Gusp, rådets förordning (EU) nr 833/2014, rådets beslut 2014/659/Gusp och rådets förordning (EU) nr 960/2014 (de angripna rättsakterna). Rådet har skyldighet att ange de specifika skäl till varför en viss enhet ska omfattas av de restriktiva åtgärderna i fråga. Rådet har inte angett några skäl för beslutet att tillämpa de angripna rättsakterna på sökanden, alternativt inte angett tillräckliga skäl eller ens underrättat sökanden om dess upptagande, varför det inte har uppfyllt denna skyldighet.

2.

Den andra grunden avser att det var uppenbart oriktigt av rådet att bedöma att kriterierna för att ta upp sökanden i de angripna rättsakterna var uppfyllda. Sökanden styrs inte av den ryska staten och har ”inte uttryckligen … i uppdrag att främja den ryska ekonomins konkurrenskraft och diversifiering och investeringsfrämjande”.

3.

Som tredje grund gör sökanden gällande att rådet inte har iakttagit sökandens rätt till försvar och till effektiv rättslig prövning. Den omständigheten att rådet inte har underrättat sökanden om dess upptagande i de angripna rättsakterna, eller angett skäl för sökandens upptagande, förebringat bevis härför, eller berett sökanden tillfälle att yttra sig över detta, åsidosätter sökandens rätt till försvar och rätten till effektivt rättsligt skydd vid domstolen.

4.

Som fjärde grund gör sökanden gällande att rådet på ett omotiverat och oproportionerligt sätt åsidosatt sökandens grundläggande rättigheter, inbegripet dess rätt till skydd av egendom, affärer och anseende. Att ta upp sökanden i de angripna rättsakterna utgör i synnerhet en omotiverad och oproportionerlig begränsning av sökandens rätt att ostört nyttja sin egendom enligt artikel 17 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och dess anseende.

5.

Vad gäller förklaringen om rättsstridighet, gör sökanden som första grund gällande att artikel 1 i rådets beslut 2014/512/Gusp, artikel 5 i förordning nr 833/2014, artikel 1 i rådets beslut 2014/659/Gusp och artikel 1.5 i förordning nr 960/2014 är rättsstridiga eftersom de inte är nödvändiga eller står i proportion till de syften som de angripna rättsakterna uppenbarligen strävar efter, det vill säga sätta press på Rysslands regering att ändra sin politik avseende Ukraina.

6.

Vad gäller förklaringen om rättsstridighet, gör sökanden som andra grund gällande att de angripna rättsakterna åsidosätter Europeiska unionens folkrättsliga skyldigheter, inbegripet unionens skyldigheter i artikel II.1, artikel XVI och artikel XVII i Gats, och en rad bestämmelser i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och Ryska federationen. Vidare har de angripna rättsakterna medfört att medlemsstaterna har åsidosatt sina skyldigheter i vänskaps-, handels- och sjöfartsavtalen och liknande avtal.


(1)  EUT L 229, 31.7.2014, s. 13.

(2)  EUT L 229, 31.7.2014, s. 1.

(3)  EUT L 271, 12.9.2014, s. 54.

(4)  EUT L 271, 12.9.2014, s. 3.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/44


Talan väckt den 4 november 2014 – Chung-Yuan Chang mot harmoniseringsbyrån – BSH (AROMA)

(Mål T-749/14)

(2015/C 016/68)

Ansökan är avfattad på franska

Parter

Sökande: Peter Chung-Yuan Chang (San Diego, Förenta staterna) (ombud: advokat A. Sanz-Bermell y Martínez)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Innehavare av det omstridda varumärket: Sökanden

Omstritt varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket ”AROMA” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 924 502

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Ogiltighetsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 4 september 2014 i ärende R 1887/2013-4

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och följaktligen ogilla talan om ogiltighetsförklaring som ingetts av BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH och förklara att det var riktigt att bevilja ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 924 502 för varor i klass 7 ”Elektriska köksredskap, det vill säga saftpressar, juicepressningsmaskiner, elektriska pastamaskiner för hushållsändamål, matberedare, blandare [maskiner]”och klass 11 ”Elektriska köksredskap, det vill säga ugnar för hushållsändamål, elektriska brödrostar, ångapparater för hushållsändamål, grillar, friteringsapparater, smörgåsgrillar, våffeljärn, bordsvärmare för soppa, riskokare, livsmedelstorkare, stekpannor, tryckkokare, värmeplattor, rostningsapparater, stekspett, glassmaskiner, långsamkokare”, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/45


Talan väckt den 21 november 2014 – Musso mot parlamentet

(Mål T-772/14)

(2015/C 016/69)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: François Musso (Ajaccio, Frankrike) (ombud: advokaten A. Gross)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ta upp förevarande talan till sakprövning och bifalla den,

ogiltigförklara beslutet av den 22 september 2014,

i huvudsak på grund av åsidosättandet av principen om rimlig tidsutdräkt vilket i förevarande fall påverkar sökandens rätt till försvar

eller på grund av den formella oegentligheten i form av fordrans bristfälliga exakthet samt dess beskaffenhet,

i andra hand, förena förevarande talan med talan i målet Musso mot Europaparlamentet (nr 633447, mål T-589/14) av den 8 augusti 2014,

eller i tredje hand, ogiltigförklara det felaktiga beslutet av den 22 september 2014 som härrör från beslutet av den 26 juni 2014 vilket självt är föremål för en talan om ogiltigförklaring av den 8 augusti 2014 (Musso mot Europaparlamentet, nr 633447, mål T-589/14),

på grund av den formella oegentligheten i form av att ordföranden har underlåtit att underteckna beslutet av den 26 juni 2014,

eller på grund av att rätten till försvar har åsidosatts genom att beslutet av den 17 juli 1996 som utgör grund för beslutet av den 26 juni 2014 inte har offentliggjorts,

eller på grund av den bristfälliga motiveringen av beslutet av den 26 juni 2014,

eller på grund av åsidosättandet av principen om rimlig tidsutdräkt vilket påverkar sökandens rätt till försvar,

eller på grund av åsidosättandet av principen om förvärvade rättigheter,

förbehålla sökanden rätten att göra gällande alla andra rättigheter, rättsmedel eller handlingsvägar och

förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader i denna instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åtta grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av principen om rimlig tidsutdräkt, vilket påverkar sökandens rätt till försvar, i den mån beslutet av den 22 september 2014, det vill säga den angripna debetnotan, har utfärdats tolv år efter det att parlamentet borde ha konstaterat att denna fordran förelåg gentemot sökanden.

2.

Andra grunden: Den angripna debetnotan är behäftad med en formell oegentlighet i den mån parlamentets fordran varken är fastställd eller exakt i den mening som avses i artikel 81 i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 (1) och dessutom inte kan bevisas.

3.

Tredje grunden: Beslutet av den 26 juni 2014, till följd av vilket den angripna debetnotan har utfärdats, är behäftat med en formell oegentlighet i den mån detta beslut inte har undertecknats av parlamentets ordförande i enlighet med Europaparlamentets interna bestämmelser.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av sökandens rätt till försvar i den mån beslutet av den 17 juli 1996 som låg till grund för beslutet av den 26 juni 2014, inte har offentliggjorts i strid med artikel 28 i Europaparlamentets interna bestämmelser.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av principen om ett kontradiktoriskt förfarande.

6.

Sjätte grunden: Bristfällig motivering av beslutet av den 26 juni 2014.

7.

Sjunde grunden: Åsidosättande av principen om rimlig tidsutdräkt genom att parlamentet har väntat åtta år med att inleda återkravsförfarandet mot sökanden.

8.

Åttonde grunden: Åsidosättande av principen om förvärvade rättigheter i den mån beslutet av den 26 juni 2014, till följd av vilket den angripna debetnotan har utfärdats, innebär ett ifrågasättande av de pensionsrättigheter sökanden skulle ha förvärvat den 3 augusti1994.


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, s. 1).


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/47


Tribunalens beslut av den 11 november 2014 – Meda mot harmoniseringsbyrån – Takeda (PANTOPERM)

(Mål T-647/13) (1)

(2015/C 016/70)

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på nionde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 8.2.2014.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/48


Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 18 november 2014 – De Nicola mot EIB

(Mål F-59/09 RENV) (1)

(Personalmål - Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande - Personal vid EIB - Årlig utvärdering - Interna bestämmelser - Förfarande för överklagande - Rätten att yttra sig - Överklagandekommitténs underlåtelse att iaktta den - Rättsstridighet hos överklagandekommitténs beslut - Mobbning - Anledning saknas att pröva yrkandena om ersättning)

(2015/C 016/71)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (EIB) (ombud: T. Gilliams och G. Nuvoli biträdda av advokat A. Dal Ferro)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av de befordringar som beslutades den 29 april 2008 och som inte omfattar sökanden, samt ogiltigförklaring av sökandens utvärderingsrapport för år 2007. Dels talan om ogiltigförklaring av överklagandekommitténs beslut att fortsätta sin prövning av ärendet trots en jävsinvändning. Slutligen yrkande om att personaldomstolen ska fastställa att sökanden har utsatts för trakasserier och förplikta svaranden att upphöra med dessa trakasserier samt utge skadestånd till sökanden för ideell och ekonomisk skada.

Domslut

1)

Europeiska investeringsbankens överklagandekommittés beslut av den 14 november 2008 ogiltigförklaras.

2)

Anledning saknas att pröva yrkandena om ersättning på grund av mobbning.

3)

Talan ogillas i övrigt.

4)

Europeiska investeringsbanken ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Carlo De Nicola haft i målen F-59/09, T-264/11 P och F-59/09 RENV.


(1)  EUT C 205, 29.8.2009, s. 49.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/48


Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 18 november 2014 – McCoy mot Regionkommittén

(Mål F-156/12) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Skadeståndstalan - Rättsstridigt beteende - Mobbning från överordnad - Yrkessjukdom - Ersättning som beviljats enligt artikel 73 i föreskrifterna kompenserar inte hela skadan - Begäran om kompletterande ersättning)

(2015/C 016/72)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: McCoy (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Regionkommittén (ombud: S. Bachotet och M. J.C Cañoto Argüelles, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att neka sökanden skadestånd jämte ränta på grund av rättsstridigt beteende som Europeiska unionens regionkommitté har gjort sig skyldig till samt yrkande om ersättning för materiell och ideell skada.

Domslut

1)

Europeiska unionens regionkommitté förpliktas att utge 20 000 euro i skadestånd till M. McCoy.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska unionens regionkommitté ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för M. McCoy.


(1)  EUT C 71, 9.3.2013, s. 31.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/49


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 november 2014 – EH mot kommissionen

(Mål F-42/14) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Lön - Familjetillägg - Förbud mot kumulering av nationella familjeförmåner och familjeförmåner enligt tjänsteföreskrifterna - Tjänstemannens make eller maka uppbär nationella familjeförmåner - Tjänstemannens underlåtenhet att meddela administrationen att den personliga situationen förändrats - Disciplinförfarande - Disciplinåtgärd - Nedflyttning i löneklass - Proportionalitet - Motivering - Förmildrande omständigheter - Administrationens bristande omsorg)

(2015/C 016/73)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: EH (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Ehrbar)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att som disciplinåtgärd flytta ned sökanden tre löneklasser på grund av överträdelsen av förbudet mot kumulering av nationella familjeförmåner och familjeförmåner enligt tjänsteföreskrifterna.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

EH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska kommissionen haft.


(1)  EUT C 212, 7.7.2014, s. 45.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/50


Talan väckt den 17 november 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-133/14)

(2015/C 016/74)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna J.-N. Louis, R. Metz och D. Verbeke)

Svarande: Kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 18 februari 2014 om beräkning av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan han tillträdde sin tjänst vid kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


19.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/50


Talan väckt den 25 november 2014 – ZZ mot EMA

(Mål F-135/14)

(2015/C 016/75)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att befria sökanden från hans arbetsuppgifter.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara EMA:s beslut av den 31 januari 2014 att befria sökanden från hans arbetsuppgifter från och med den 1 februari 2014 till och med den 15 mars 2014 då hans kontrakt påstås upphöra att gälla, jämte skrivelsen av den 14 mars 2014 som ”klargör” skälen till att sökanden befrias från sina arbetsuppgifter,

ogiltigförklara, såvitt nödvändigt, EMA:s beslut av den 15 augusti 2014 att avslå sökandens klagomål av den 24 april 2014 mot ovannämnda beslut,

förplikta EMA att ersätta den ideella skada som sökanden åsamkats, beräknad till 20 000 euro, och

förplikta EMA att ersätta sökandens rättegångskostnader i målet.