ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 448

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
15 december 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 448/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 448/02

Mål C-399/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 18 augusti 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Mål C-412/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 29 augusti 2014 – Dagmar Wedel och Rudi Wedel mot Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Mål C-433/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – Brottmål mot Domenico Rosa

4

2014/C 448/05

Mål C-434/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – Brottmål mot Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Mål C-435/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Mauro Barletta

5

2014/C 448/07

Mål C-436/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Davide Cazzorla

6

2014/C 448/08

Mål C-437/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Nicola Seminario

6

2014/C 448/09

Mål C-439/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 24 september 2014 – SC Star Storage SA mot Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Mål C-448/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Tyskland) den 26 september 2014 – Davitas GmbH mot Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Mål C-452/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 29 september 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute mot Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Mål C-454/14: Talan väckt den 30 september 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

9

2014/C 448/13

Mål C-455/14 P: Överklagande ingett den 29 september 2014 av H av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 juli 2014 i mål T-271/10, H mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (EUPM)

10

2014/C 448/14

Mål C-458/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 3 oktober 2014 – Promoimpresa srl mot Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro och Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Mål C-460/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 6 oktober 2014 – Johannes Evert Antonius Massar mot DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Mål C-462/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 8 oktober 2014 – brottmål mot Lorenzo Carlucci

12

2014/C 448/17

Mål C-465/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 9 oktober 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank mot F. Wieland och H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Mål C-467/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bergamo (Italien) den 13 oktober 2014 – brottmål mot Baldo Chiara

14

2014/C 448/19

Mål C-472/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 20 oktober 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén mot Riksåklagaren

15

 

Tribunalen

2014/C 448/20

Mål T-362/10: Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Vtesse Networks mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd för utbyggnaden av senaste generationens bredbandsnät i regionen Cornwall and Isles of Scilly — Beslut varigenom stödet förklaras förenligt med den inre marknaden — Artikel 107.3 c FEUF — Talan om ogiltigförklaring — Konkurrensställningen har inte påverkats väsentligt — Talerätt — Intresserade parters processuella rättigheter — Talan avvisas delvis — Tveksamheter som motiverar inledandet av det formella granskningsförfarandet föreligger inte)

16

2014/C 448/21

Mål T-422/11: Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Computer Resources International (Luxembourg) mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Datortjänster innefattande programvaruutveckling, underhåll, rådgivning och stöd avseende olika typer av IT-applikationer — Förkastande av ett anbud från en anbudsgivare — Onormalt lågt anbud — Artikel 139.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 — Motiveringsskyldighet — Val av rättslig grund — Maktmissbruk)

17

2014/C 448/22

Mål T-632/11: Tribunalens dom av den 6 november 2014 – Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ och EJFLU — Utgifter undantagna från finansiering — Förordning (EG) nr 1782/2003 — Systemet med samlat gårdsstöd — Lojalt samarbete — Skälighet — Proportionalitet — Nationell reserv — Tilldelningskriterier — Schablonmässig finansiell korrigering — Risken för fonden — Förordning (EG) nr 1493/1999 — Vinsektorn — System för destillation och för betalning till förmån för användning av viss sorters druvmust — Stöd om omstrukturering och omvandling av vinodlingar)

17

2014/C 448/23

Mål T-283/12: Tribunalens dom av den 6 november 2014 – FIS'D mot kommissionen (Handlingsprogrammet Erasmus Mundus — Ramavtal om partnerskap — Särskilt bidragsavtal — EACEA:s beslut att säga upp ramavtalet och att ändra det särskilda bidragsavtalet — Administrativt överklagande vid kommissionen — Kommissionens beslut att avslå det administrativa överklagandet — Åsidosättande av avtalen och av den administrativa och ekonomiska handboken)

18

2014/C 448/24

Förenade målen T-307/12 och 408/13: Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Mayaleh mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Syrien — Frysning av penningmedel — Funktioner som chef för Syriens centralbank — Talan om ogiltigförklaring — Delgivning av en rättsakt om restriktiva åtgärder — Tidsfrist för väckande av talan — Upptagande till sakprövning — Rätten till försvar — Rättvis rättegång — Motiveringsskyldighet — Bevisbörda — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Proportionalitet — Rätt till egendom — Rätt till privatliv — Tillämpning av restriktioner för inresa på en medborgare i en medlemsstat — Fri rörlighet för medborgare i unionen)

19

2014/C 448/25

Mål T-463/12: Tribunalens dom av den 6 november 2014 – Popp och Zech mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket MB — Det äldre gemenskapsfigurmärket MB&P — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artiklarna 42.2 och 15.15 i förordning nr (EG) nr 207/2009 — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning nr (EG) nr 207/2009)

20

2014/C 448/26

Mål T-669/13 P: Tribunalens dom av den 5 november 2014 – kommissionen mot Thomé (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Meddelande om uttagningsprov — Vägran att rekrytera — Förekomst av en examen som är förenlig med meddelandet om uttagningsprov på grund av en homologering — Ekonomisk och ideell skada)

20

2014/C 448/27

Mål T-166/13: Tribunalens beslut av den 14 oktober 2014 – Ben Ali mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien — Frysning av penningmedel — Förlängning — Följderna av att tidigare åtgärder om frysning av penningmedel ogiltigförklaras — Anledning saknas att döma i saken — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

21

2014/C 448/28

Mål T-327/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Mallis och Malli mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

22

2014/C 448/29

Mål T-328/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

22

2014/C 448/30

Mål T-329/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Chatzithoma mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

23

2014/C 448/31

Mål T-330/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Chatziioannou mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

24

2014/C 448/32

Mål T-331/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Nikolaou mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

24

2014/C 448/33

Mål T-332/13: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Christodoulou och Stavrinou mot kommissionen och ECB (Talan om ogiltigförklaring — Program för stabilitetsstöd till Cypern — Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern — Felaktigt angiven svarande i ansökan — Avvisning)

25

2014/C 448/34

Mål T-517/14: Talan väckt den 7 juli 2014 – Pelikan mot harmoniseringsbyrån – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Mål T-662/14: Talan väckt den 15 september 2014 – Ungern mot kommissionen

26

2014/C 448/36

Mål T-678/14: Talan väckt den 22 september 2014 – Republiken Slovakien mot kommissionen

27

2014/C 448/37

Mål T-698/14: Talan väckt den 19 september 2014 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

28

2014/C 448/38

Mål T-699/14: Talan väckt den 27 september 2014 – Topps Europe mot kommissionen

29

2014/C 448/39

Mål T-703/14: Talan väckt den 2 oktober 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net mot kommissionen

30

2014/C 448/40

Mål T-705/14: Talan väckt den 26 september 2014 – Unichem Laboratories mot kommissionen

31

2014/C 448/41

Mål T-709/14: Talan väckt den 3 oktober 2014 – Tri-Ocean Trading mot rådet

32

2014/C 448/42

Mål T-716/14: Talan väckt den 9 oktober 2014 – Tweedale mot EFSA

33

2014/C 448/43

Mål T-719/14: Talan väckt den 10 oktober 2014 – Tri Ocean Energy mot rådet

34

2014/C 448/44

Mål T-735/14: Talan väckt den 24 oktober 2014 – Gazprom Neft mot rådet

35

2014/C 448/45

Mål T-736/14: Talan väckt den 27 oktober 2014 – Monster Energy mot harmoniseringsbyrån – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Mål T-741/14: Talan väckt den 27 oktober 2014 – Hersill mot harmoniseringsbyrån – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Personaldomstolen

2014/C 448/47

Mål F-4/14: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 6 november 2014 – DH mot parlamentet (Personalmål — En provanställd tjänsteman — Artikel 34 i tjänsteföreskrifterna — Provanställningsrapport i vilken det konstateras att den provanställda tjänstemannen är uppenbart olämplig — Ny befattning — Uppsägning efter provanställningsperioden — De omständigheter under vilka provanställningen har fullgjorts — Otillräckliga yrkesmässiga kvalifikationer — Omsorgsplikt — Principen om god förvaltningssed)

38

2014/C 448/48

Mål F-68/13: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 5 november 2014 – CY mot ECB (Sökandens bortgång — Återupptagande av det muntliga förfarandet — Rättsinnehavarna har inte övertagit talan — Anledning saknas att döma i saken)

38

2014/C 448/49

Mål F-90/14: Talan väckt den 4 september 2014 – ZZ mot Europeiska kommissionen

39

2014/C 448/50

Mål F-92/14: Talan väckt den 10 september 2014 – ZZ mot Europaparlamentet

40

2014/C 448/51

Mål F-99/14: Talan väckt den 29 september 2014 – ZZ mot rådet

40

2014/C 448/52

Mål F-100/14: Talan väckt den 29 september 2014 – ZZ m.fl. mot rådet

41

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

(2014/C 448/01)

Senaste offentliggörandet

EUT C 439, 8.12.2014

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 431, 1.12.2014

EUT C 421, 24.11.2014

EUT C 409, 17.11.2014

EUT C 395, 10.11.2014

EUT C 388, 3.11.2014

EUT C 380, 27.10.2014

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 18 augusti 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl. mot Freistaat Sachsen

(Mål C-399/14)

(2014/C 448/02)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Grüne Liga Sachsen e.V. m.fl.

Motpart: Freistaat Sachsen

Intervenient: Landeshauptstadt Dresden

Övrig part: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 6.2 i rådets direktiv 92/43/EEG (1) av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter tolkas så, att ett brobyggnadsprojekt som inte direkt främjar förvaltningen av ett område, före det att området fördes upp på listan över områden av gemenskapsintresse, ska underkastas en bedömning av dess konsekvenser när området fördes upp på listan efter det att byggnadsprojektet godkändes men före det att byggandet påbörjades, och det före godkännandet enbart hade gjorts en riskbedömning/förhandskontroll?

2)

Om fråga 1 ska besvaras jakande:

Är den nationella myndigheten skyldig att redan i samband med efterkontrollen iaktta bestämmelserna i artikel 6.3 och 6.4 i direktiv 92/43 om den av försiktighetsskäl vill lägga dessa till grund för den riskbedömning/förhandskontroll som gjordes före det att projektet godkändes?

3)

Om fråga 1 ska besvaras jakande och fråga 2 ska besvaras nekande:

Vilka krav ska enligt artikel 6.2 i direktiv 92/43 ställas i samband med en efterkontroll av godkännandet av ett projekt, och vilken tidpunkt ska denna kontroll utgå ifrån?

4)

Ska det i samband med ett ytterligare förfarande som inletts i syfte att åtgärda ett fel som fastställts inom ramen för en efterkontroll enligt artikel 6.2 i direktiv 92/43 eller en konsekvensbedömning enligt artikel 6.3 i samma direktiv, tas hänsyn – genom ändring av bedömningskraven – till att byggnadsverket fick färdigställas och tas i drift på grund av att beslutet om att godkänna projektet var direkt verkställbart och en begäran om interimistiska åtgärder avslagits och vunnit laga kraft? Gäller detta i alla fall för den bedömning i efterhand av alternativa lösningar som ska göras i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 92/43?


(1)  EGT L 206, s. 7; svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 29 augusti 2014 – Dagmar Wedel och Rudi Wedel mot Condor Flugdienst GmbH

(Mål C-412/14)

(2014/C 448/03)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Rüsselsheim

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Dagmar Wedel och Rudi Wedel

Svarande: Condor Flugdienst GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Måste de extraordinära omständigheterna, i den mening som avses i artikel 5.3 i förordningen (1), vara direkt hänförliga till den flygning till vilken biljett har bokats?

2.

För det fall den första frågan ska besvaras nekande: Hur många tidigare flygningar med det flygplan som skulle användas för den planerade flygningen är relevanta för bedömningen av om det föreligger extraordinära omständigheter? Föreligger en tidsbegränsning vad avser beaktandet av extraordinära omständigheter som inträffar under tidigare flygningar? Om så är fallet, hur ska denna tidsbegränsning beräknas?

3.

För det fall extraordinära omständigheter som inträffat under tidigare flygningar också är relevanta för en senare flygning, måste de rimliga åtgärder som det lufttrafikföretag som utför flygningen ska vidta enligt artikel 5. 3 i förordningen endast syfta till att förhindra extraordinära omständigheter eller måste de även syfta till att förhindra en längre försening?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1)


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – Brottmål mot Domenico Rosa

(Mål C-433/14)

(2014/C 448/04)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bari.

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Domenico Rosa.

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i domen av den 16 februari 2012 [i de förenade målen C–72/10 och C–77/10], tolkas så, att de utgör hinder för att koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna i det fall upphandlingen har utlysts för att rätta till den rättsstridiga uteslutningen av aktörer från att delta i upphandlingar?

2)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i nämnda dom, tolkas så, att de utgör hinder för att behovet av att anpassa systemet genom att ange samma förfallodatum för alla koncessioner ska anses utgöra ett berättigat skäl för att de koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna?

3)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i nämnda dom, tolkas så, att de utgör hinder för att det föreskrivs en skyldighet att vederlagsfritt överlåta användningen av materiella och immateriella äganderätter som utgörs av ett administrativt system för upptagande av spelinsatser för det fall verksamheten upphör på grund av att koncessionsperioden löper ut eller på grund av beslut om förverkande eller återkallande?


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – Brottmål mot Raffaele Mignone

(Mål C-434/14)

(2014/C 448/05)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bari

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Raffaele Mignone

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i domen av den 16 februari 2012 [i de förenade målen C–72/10 och C–77/10], tolkas så, att de utgör hinder för att koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna i det fall upphandlingen har utlysts för att rätta till den rättsstridiga uteslutningen av aktörer från att delta i upphandlingar?

2)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i nämnda dom, tolkas så, att de utgör hinder för att behovet av att anpassa systemet genom att ange samma förfallodatum för alla koncessioner ska anses utgöra ett berättigat skäl för att de koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna?

3)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i nämnda dom, tolkas så, att de utgör hinder för att det föreskrivs en skyldighet att vederlagsfritt överlåta användningen av materiella och immateriella äganderätter som utgörs av ett administrativt system för upptagande av spelinsatser för det fall verksamheten upphör på grund av att koncessionsperioden löper ut eller på grund av beslut om förverkande eller återkallande?


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Mauro Barletta

(Mål C-435/14)

(2014/C 448/06)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bari

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Mauro Barletta

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i domen av den 16 februari 2012 i de förenade målen C-72/10 och C-77/10, tolkas så, att de utgör hinder för att koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna i det fall upphandlingen har utlysts för att rätta till den rättsstridiga uteslutningen av aktörer från att delta i upphandlingar?

2)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i nämnda dom, tolkas så, att de utgör hinder för att behovet av att anpassa systemet genom att ange samma förfallodatum för alla koncessioner ska anses utgöra ett berättigat skäl för att de koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna?

3)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i nämnda dom, tolkas så, att de utgör hinder för att det föreskrivs en skyldighet att vederlagsfritt överlåta användningen av materiella och immateriella äganderätter som utgörs av ett administrativt system för upptagande av spelinsatser för det fall verksamheten upphör på grund av att koncessionsperioden löper ut eller på grund av beslut om förverkande eller återkallande?


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Davide Cazzorla

(Mål C-436/14)

(2014/C 448/07)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bari

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Davide Cazzorla.

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, såsom dessa artiklar och följande artiklar tolkats av Europeiska unionens domstol i dess dom av den 16 februari 2012 [i de förenade målen C-72/10 och C-77/10], tolkas så att de utgör hinder för att det anordnas ett upphandlingsförfarande för tilldelning av koncessioner med en kortare giltighetstid än dem som tidigare tilldelats, trots att upphandlingen anordnats med det uttalade syftet att åtgärda följderna av den rättsstridighet som det innebar att utesluta ett antal aktörer från tidigare upphandlingsförfaranden?

2)

Ska artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, såsom dessa artiklar och följande artiklar tolkats av Europeiska unionens domstol i dess ovannämnda dom, tolkas så att de utgör hinder för att kravet på en tidsmässig anpassning av koncessionernas giltighetstid utgör ett lämpligt skäl för att de koncessioner som är föremål för upphandlingen ges en kortare giltighetstid än dem som tilldelats tidigare?

3)

Ska artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, såsom dessa artiklar och följande artiklar tolkats av Europeiska unionens domstol i dess ovannämnda dom, tolkas så att de utgör hinder för att det föreskrivs en skyldighet att kostnadsfritt upplåta nyttjanderätt till egen materiell och immateriell egendom som utgör själva nätverket för upptagande av vad för det fall verksamheten upphör på grund av att koncessionens giltighetstid har löpt ut eller till följd av beslut om förverkande eller återkallande?


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 22 september 2014 – brottmål mot Nicola Seminario

(Mål C-437/14)

(2014/C 448/08)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bari

Tilltalad i målet vid den nationella domstolen

Nicola Seminario

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i domen av den 16 februari 2012 i de förenade målen C-72/10 och C-77/10, tolkas så, att de utgör hinder för att koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna i det fall upphandlingen har utlysts för att rätta till den rättsstridiga uteslutningen av aktörer från att delta i upphandlingar?

2)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i nämnda dom, tolkas så, att de utgör hinder för att behovet av att anpassa systemet genom att ange samma förfallodatum för alla koncessioner ska anses utgöra ett berättigat skäl för att de koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna?

3)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, enligt den tolkning som Europeiska unionens domstol har gjort i nämnda dom, tolkas så, att de utgör hinder för att det föreskrivs en skyldighet att vederlagsfritt överlåta användningen av materiella och immateriella äganderätter som utgörs av ett administrativt system för upptagande av spelinsatser för det fall verksamheten upphör på grund av att koncessionsperioden löper ut eller på grund av beslut om förverkande eller återkallande?


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Bucureşti (Rumänien) den 24 september 2014 – SC Star Storage SA mot Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Mål C-439/14)

(2014/C 448/09)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Star Storage SA

Motpart: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i artikel 1.1 tredje stycket och 1.3 i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (1) … i dess lydelse enligt direktiv 2007/66 (2) tolkas så, att de utgör hinder för en [nationell] bestämmelse som uppställer som villkor för att få tillgång till förfarandet för prövning av upphandlande myndigheters beslut att den klagande först ställer en ”garanti för gott uppträdande” i enlighet med vad som stadgas i artikel 27bis och 271ter i [Ordonanța de urgență a Guvernului (brådskande regeringsdekret)] nr 34/2006?


(1)  Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (EGT L 395, s. 33; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 48)

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (EUT L 335, s. 31)


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Tyskland) den 26 september 2014 – Davitas GmbH mot Stadt Aschaffenburg

(Mål C-448/14)

(2014/C 448/10)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Davitas GmbH

Motpart: Stadt Aschaffenburg

Ytterligare deltagare i rättegången: Landesanwaltschaft Bayern

Tolkningsfrågor

Utgör produkten ”De Tox Forte” som saluförs av klaganden ett livsmedel eller en livsmedelsingrediens med en ny struktur på molekylär nivå i den mening som avses i artikel 1.2 c i förordning nr 258/97 (1)?

Räcker det, för att denna fråga besvaras jakande, att nämnda produkt, som innehåller ingrediensen klinoptilolit i sin primära struktur på molekylär nivå, inte har använts som livsmedel före den 15 maj 1997, eller krävs därutöver att nämnda produkt framställs genom ett tillverkningsförfarande som resulterat i en ny eller avsiktligt förändrad struktur på molekylär nivå, vilket innebär att det ska vara fråga om ett ämne som inte tidigare förekommit i naturen i denna form?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, s. 1).


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 29 september 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute mot Doc Generici srl

(Mål C-452/14)

(2014/C 448/11)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Motpart: Doc Generici srl

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 3.2 a i rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 (1) i nu gällande lydelse tolkas så att det vid ändringar av typ I – och i synnerhet av typ IA i förevarande fall – av ett godkännande för försäljning ska betalas endast en avgift av den storlek som anges i förordningen eller lika många avgifter som antalet godkännanden som omfattas av ändringen, när det är fråga om identiska ändringar av flera godkännanden för försäljning med samma innehavare?

2)

Föreligger det under de faktiska omständigheterna i förevarande mål en möjlighet, eller en skyldighet som detta domarkollegium anser, att begära förhandsavgörande från EU-domstolen?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (EGT L 35, s. 1).


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/9


Talan väckt den 30 september 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-454/14)

(2014/C 448/12)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano och D. Loma-Osorio Lerena)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14 c i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall såvitt avser de deponier som angetts i punkt 26 i ansökan [deponier för icke-farligt avfall, Ortuella i Baskien, och Zurita och Juan Grande på Kanarieöarna], genom att med avseende på nämnda deponier inte vidta nödvändiga åtgärder för att begära att huvudmannen ska förbereda en omställningsplan och inte säkerställa att denna till fullo genomförs i överensstämmelse med kraven i direktivet, förutom dem som anges i punkt 1 i bilaga I, senast åtta år efter den dag som anges i artikel 18.1 i nämnda direktiv,

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14 b i nämnda direktiv såvitt avser de deponier som angetts i punkt 37 i ansökan; nio deponier för icke-farligt avfall [Vélez Rubio (Almería), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano – Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) och Legazpia (Guipuzkoa)] och 19 deponier för inert avfall [Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cádiz), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Sevilla), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Sevilla), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilla), El Chaparral (Écija, Sevilla), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Sevilla), Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Cádiz) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén) La Chacona (Cabra, Córdoba) och el Chaparral – La Sombrerera (Puerto Serrano, Cádiz)] genom att inte vidta, med avseende på angivna deponier, nödvändiga åtgärder för att så snart som möjligt, i enlighet med vad som föreskrivs i artiklarna 7 g och 13 i direktiv 1999/31, avsluta de anläggningar som inte har erhållit tillstånd enligt artikel 8 i samma direktiv för att fortsätta verksamheten, och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionens utredning under överträdelseförfarande 2001/2071 och analysen av svaren från de spanska myndigheterna har gjort det möjligt att fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla de skyldigheter i direktiv 1999/31 som angetts i den formella underrättelsen och som åligger medlemsstaten dels enligt artikel 14 a och 14 c i direktiv 1999/31, dels enligt artikel 14 b i samma direktiv.

Talan avser dessutom deponin Barranco de Sedases, som är föremål för överträdelseförfarande 2012/4068, som förenats med det föregående, eftersom Konungariket Spanien såvitt avser denna deponi har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14 b i direktiv 1999/31.

Analysen av svaren har gjort det möjligt för kommissionen att från förfarandet utesluta 45 deponier som antingen inte kan anses ha varit befintliga deponier den 16 juli 2001 eller som har fått tillstånd och omställts i enlighet med direktiv 1999/31. Mot bakgrund av att underlåtenheten fortgår eftersom de spanska myndigheterna i vissa fall inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att begära att huvudmannen förbereder en omställningsplan och säkerställa att den genomförs till fullo i enlighet med direktivet, och i andra fall inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för att så snart som möjligt avsluta de anläggningar som inte har fått tillstånd för att fortsätta sin verksamhet, har Konungariket Spanien underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14 c och b i direktiv 1999/31, och kommissionen har därför beslutat att väcka förevarande talan vid domstolen.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/10


Överklagande ingett den 29 september 2014 av H av det beslut som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 10 juli 2014 i mål T-271/10, H mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens polisuppdrag i Bosnien och Hercegovina (”EUPM”)

(Mål C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: H (ombud: M. Velardo, avvocato)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 10 juni 2014 i mål T-271/10, H mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen och EUPM, i den mån som det avslår sökandens talan med yrkande om ogiltigförklaring av beslutet av den 7 april 2010, undertecknat av personalchefen vid EUPM, genom vilket sökanden blev omplacerad till befattningen som ”straffrättslig rådgivande åklagare” vid regionkontoret i Banja Luka (Bosnien och Hercegovina) och, om så krävs, upphäva beslutet av den 30 april 2010, undertecknat av uppdragschefen, som som det hänvisas till i artikel 6 i rådets beslut 2009/906/GUSP av den 8 december 2009 om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina (1), samt skadestånd,

återförvisa ärendet till tribunalen,

förplikta svaranden vid tribunalen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar följande grunder

Åsidosättande av rätten till försvar

Åsidosättande av artikel 114 i rättegångsreglerna

Felaktig rättstillämpning

Åsidosättande av europeisk rätt


(1)  EUT L 322, s. 22


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 3 oktober 2014 – Promoimpresa srl mot Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro och Regione Lombardia

(Mål C-458/14)

(2014/C 448/14)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Promoimpresa srl

Motparter: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

Tolkningsfråga

Utgör principerna om etableringsfrihet, icke-diskriminering och skydd för konkurrensen i artiklarna 49 FEUF, 56 FEUF och 106 FEUF, samt den där ingående principen om skälighet, hinder för nationell lagstiftning som, till följd av på varandra följande lagstiftningsändringar, fastställer en upprepad förlängning av giltighetstiden för koncessionsavtal avseende offentlig egendom av ekonomisk betydelse inom havs-, sjö- och flodområden, vilkas giltighetstid förlängs genom lag med åtminstone elva år, varigenom rätten till ekonomiskt nyttjande av egendomen uteslutande tillkommer samma koncessionshavare trots att den giltighetstid som anges i koncessionsavtalet har löpt ut, med den följden att andra intresserade ekonomiska aktörer utesluts från varje möjlighet att tilldelas egendomskoncessionen genom ett förfarande för offentlig upphandling?


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 6 oktober 2014 – Johannes Evert Antonius Massar mot DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Mål C-460/14)

(2014/C 448/15)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Johannes Evert Antonius Massar

Motpart: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Tolkningsfrågor

1)

Ska begreppet administrativt förfarande i artikel 4.1 a i rådets direktiv 87/344/EEG (1) av den 22 juni 1987 om samordning av lagar och andra författningar angående rättsskyddsförsäkring tolkas så, att det omfattar det förfarande vid Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) (Institutionen för administration av arbetstagarförsäkringar) i vilket arbetsgivaren ansöker om ett uppsägningstillstånd för att bringa ett anställningsavtal med en arbetstagare (vilken omfattas av rättsskyddsförsäkring) att upphöra?

2)

Om svaret på fråga 1 beror på vad som kännetecknar det särskilda förfarandet, eventuellt i kombination med omständigheterna i det enskilda fallet, vilka kännetecken och omständigheter är det då som den nationella domstolen ska lägga till grund för sin bedömning av huruvida förefarandet ska betraktas som ett sådant administrativt förfarande som avses i artikel 4.1 a i direktivet?


(1)  EGT L 185, s. 77; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 161.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bari (Italien) den 8 oktober 2014 – brottmål mot Lorenzo Carlucci

(Mål C-462/14)

(2014/C 448/16)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bari

Parter i det nationella målet

Lorenzo Carlucci

Tolkningsfrågor

1)

Ska artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, även mot bakgrund av den dom som Europeiska unionens domstol meddelade den 16 februari 2012 i de förenade målen C-72/10 och C-77/10, tolkas så, att de utgör hinder mot att koncessioner beviljas som har en kortare löptid än vad tidigare beviljade koncessioner har om detta har skett för att åtgärda att ett antal ekonomiska aktörer på ett rättsstridigt sätt uteslöts från tidigare tilldelningar av koncessioner?

2)

Ska artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, även mot bakgrund av den ovannämnda domen från Europeiska unionens domstol tolkas så, att de utgör hinder för att kravet på att koncessionerna ska löpa ut vid samma tidpunkt utgör ett lämpligt skäl för att de koncessioner som delas ut har en kortare löptid än de koncessioner som tidigare beviljats?

3)

Ska artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF, även mot bakgrund av den ovannämnda domen från Europeiska unionens domstol tolkas så, att de utgör hinder mot en bestämmelse med en skyldighet att kostnadsfritt överlåta nyttjanderätten till materiell och immateriell egendom som ingår i nätverket för att anordna vadhållning och uppta vadhållningsinsatser om verksamheten upphör på grund av att koncessionens löptid slutligen löpt ut eller på grund av bestämmelser om att de förfallit eller återkallats?


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Centrale Raad van Beroep (Nederländerna) den 9 oktober 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank mot F. Wieland och H. Rothwangl

(Mål C-465/14)

(2014/C 448/17)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Centrale Raad van Beroep

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Motparter: F. Wieland, H. Rothwangl

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 3 samt artikel 94.1 och 94.2 i förordning nr 1408/71 (1) tolkas så, att dessa artiklar utgör hinder för att en före detta sjöman som ingick i besättningen på ett havsgående fartyg med hemmahamn i en medlemsstat, som inte hade någon bosättningsort på fastlandet och inte var medborgare i någon medlemsstat, (delvis) nekas ålderspension efter det att den stat som sjömannen numera är medborgare i har anslutit sig till (en rättslig föregångare till) unionen eller förordning nr 1408/71 har trätt i kraft i denna stat, enbart grundat på att den före detta sjömannen under (den påstådda) försäkringsperioden inte var medborgare i den (förstnämnda) medlemsstaten?

2)

Ska artiklarna 18 och 45 FEUF tolkas så, att dessa utgör hinder för en sådan lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken en sjöman som ingick i besättningen på ett havsgående fartyg med hemmahamn i den medlemsstaten, som inte hade någon bosättningsort på fastlandet och inte är medborgare i någon medlemsstat, var utesluten från försäkringsskydd enligt ålderspensionsförsäkringen, medan en sjöman som är medborgare i den medlemsstat där fartyget har sin hemmahamn och i övrigt befinner sig i samma situation ska anses försäkrad enligt denna lagstiftning, om den stat som den förstnämnda sjömannen är medborgare i vid tidpunkten för fastställandet av pensionen under tiden har anslutit sig till (en rättslig föregångare till) unionen eller förordning nr 1408/71 under tiden har trätt i kraft i denna stat?

3)

Ska frågorna 1 och 2 besvaras på samma sätt vad gäller en (före detta) sjöman som vid tidpunkten för sin anställning var medborgare i en stat som senare anslöt sig till (en rättslig föregångare till) unionen, men som vid anslutningen eller ikraftträdandet av förordning nr 1408/71 i denna stat, samt vid åberopandet av rätten till ålderspension, inte är medborgare i någon medlemsstat, men som enligt artikel 1 i förordning nr 859/2003 (2) trots det omfattas av förordning nr 1408/71?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser (EUT L 124, s. 1).


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Bergamo (Italien) den 13 oktober 2014 – brottmål mot Baldo Chiara

(Mål C-467/14)

(2014/C 448/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Bergamo

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Baldo Chiara

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, jämförda bland annat med de principer som Europeiska unionens domstol slagit fast i domen av den 16 februari 2012 [i de förenade målen C–72/10 och C–77/10], tolkas så, att de utgör hinder för att koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna?

2)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, jämförda bland annat med de principer som Europeiska unionens domstol slagit fast i domen av den 16 februari 2012 [i de förenade målen C–72/10 och C–77/10], tolkas så, att de utgör hinder för att behovet av att anpassa systemet genom att ange samma förfallodatum för alla koncessioner ska anses utgöra ett berättigat skäl för att de koncessioner som ska upphandlas har en kortare giltighetstid än de tidigare tilldelade koncessionerna?

3)

Ska artikel 49 och följande artiklar FEUF och artikel 56 och följande artiklar FEUF, jämförda bland annat med de principer som Europeiska unionens domstol slagit fast i domen av den 16 februari 2012 [i de förenade målen C–72/10 och C–77/10], tolkas så, att de utgör hinder för att det föreskrivs en skyldighet att vederlagsfritt överlåta användningen av materiella och immateriella äganderätter som utgörs av ett administrativt system för upptagande av spelinsatser för det fall verksamheten upphör på grund av att koncessionsperioden löper ut eller på grund av beslut om förverkande eller återkallande?


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 20 oktober 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén mot Riksåklagaren

(Mål C-472/14)

(2014/C 448/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén

Motpart: Riksåklagaren

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Strider det mot Reach (1) att den som till Sverige yrkesmässigt för in en kemisk produkt – för vilken registreringsskyldighet föreligger enligt Reach – enligt svenska bestämmelser ska anmäla det till Kemikalieinspektionen för registrering i det svenska produktregistret?

2)

Om svaret på fråga 1 är nej, strider den svenska anmälningsskyldigheten mot artikel 34 i FEUF med beaktande av undantagen i artikel 36?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, s. 1)


Tribunalen

15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/16


Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Vtesse Networks mot kommissionen

(Mål T-362/10) (1)

((Statligt stöd - Stöd för utbyggnaden av senaste generationens bredbandsnät i regionen Cornwall and Isles of Scilly - Beslut varigenom stödet förklaras förenligt med den inre marknaden - Artikel 107.3 c FEUF - Talan om ogiltigförklaring - Konkurrensställningen har inte påverkats väsentligt - Talerätt - Intresserade parters processuella rättigheter - Talan avvisas delvis - Tveksamheter som motiverar inledandet av det formella granskningsförfarandet föreligger inte))

(2014/C 448/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Förenade kungariket) (ombud: H. Mercer, QC)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky och L. Armati)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Polen (ombud: inledningsvis M. Szpunar och B. Majczyna, därefter B. Majczyna), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: inledningsvis S. Behzadi-Spencer och L. Seeboruth, därefter L. Seeboruth, J. Beeko och L. Christie, biträdda inledningsvis av K. Bacon, därefter av S. Lee, barristers), och British Telecommunications plc (London, Förenade kungariket) (ombud: inledningsvis M. Nissen och J. Gutiérrez Gisbert, därefter M. Nissen och G. van de Walle de Ghelcke och slutligen G. van de Walle de Ghelcke och J. Rivas Andrés, advokater, och J. Holmes, barrister)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2010) 3204 av den 12 maj 2010 i vilket stödåtgärden ”Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband” – enligt vilken stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden lämnas för utbyggnaden av den senaste generationens bredbandsnät i regionen Cornwall and Isles of Scilly i Förenade kungariket – förklaras förenlig med artikel 107.3 c FEUF (statligt stöd N 461/2009 – Förenade kungariket)

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Vtesse Networks Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Europeiska kommissionen och British Telecommunications plc.

3)

Republiken Polen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 288 den 23.10.2010 .


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/17


Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Computer Resources International (Luxembourg) mot kommissionen

(Mål T-422/11) (1)

((Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Datortjänster innefattande programvaruutveckling, underhåll, rådgivning och stöd avseende olika typer av IT-applikationer - Förkastande av ett anbud från en anbudsgivare - Onormalt lågt anbud - Artikel 139.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 - Motiveringsskyldighet - Val av rättslig grund - Maktmissbruk))

(2014/C 448/21)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luxemburg) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis S. Delaude och D. Calciu, därefter S. Delaude, biträdda av advokaten E. Petritsi)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som Europeiska unionens publikationsbyrå meddelade den 22 juli 2011 att inte välja de anbud som lämnats av ett konsortium bestående av sökanden och ett annat bolag i delarna 1 och 3 i anbudsförfarande AO 10340 Datortjänster – programvaruutveckling, underhåll, rådgivning och stöd avseende olika typer av IT-applikationer (EUT 2011/S 66-106099), och tilldela ramavtalen till andra anbudsgivare.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Computer Resources International (Luxembourg) SA ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet dem som avser det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 290, 1.10.2011.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/17


Tribunalens dom av den 6 november 2014 – Grekland mot kommissionen

(Mål T-632/11) (1)

((EUGFJ - Garantisektionen - EGFJ och EJFLU - Utgifter undantagna från finansiering - Förordning (EG) nr 1782/2003 - Systemet med samlat gårdsstöd - Lojalt samarbete - Skälighet - Proportionalitet - Nationell reserv - Tilldelningskriterier - Schablonmässig finansiell korrigering - Risken för fonden - Förordning (EG) nr 1493/1999 - Vinsektorn - System för destillation och för betalning till förmån för användning av viss sorters druvmust - Stöd om omstrukturering och omvandling av vinodlingar))

(2014/C 448/22)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: I. Chalkias och S. Papaïoannou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Triantafyllou och A. Marcoulli)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut av den 14 oktober 2011 om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 270, s. 33), i den del beslutet rör Republiken Grekland.

Domslut

1)

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 oktober 2011 om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ogiltigförklaras i den mån det ålägger Republiken Grekland en schablonmässig korrigering avseende beviljande av rättigheter ur den nationella reserven till nya lantbrukare.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska kommissionen och Republiken Grekland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 39, 11.2.2012.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/18


Tribunalens dom av den 6 november 2014 – FIS'D mot kommissionen

(Mål T-283/12) (1)

((Handlingsprogrammet Erasmus Mundus - Ramavtal om partnerskap - Särskilt bidragsavtal - EACEA:s beslut att säga upp ramavtalet och att ändra det särskilda bidragsavtalet - Administrativt överklagande vid kommissionen - Kommissionens beslut att avslå det administrativa överklagandet - Åsidosättande av avtalen och av den administrativa och ekonomiska handboken))

(2014/C 448/23)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Bariatti och A. Sodano, därefter advokaterna F. Sutti och A. Boso Caretta)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis M. Van Hoof, därefter C. Cattabriga och D. Roussanov och slutligen C. Cattabriga)

Intervenient till stöd för svaranden: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) (ombud: H. Monet biträdd av advokaterna M. Merola och C. Santacroce)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 12 april 2012 [Ref. Ares (2012) 446225] om avslag på det administrativa överklagande som sökanden ingett mot det beslut som fattades av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) den 13 januari 2011 om förtida uppsägning av ramavtalet om partnerskap nr 2011/0181, som det organet ingått med Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (universitetet för medelhavsstudier i Reggio Calabria) och om ändring av det särskilda bidragsavtalet som det hade ingått med nämnda universitet.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

FIS’D – Formazione integrata superiore del design ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/19


Tribunalens dom av den 5 november 2014 – Mayaleh mot rådet

(Förenade målen T-307/12 och 408/13) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Syrien - Frysning av penningmedel - Funktioner som chef för Syriens centralbank - Talan om ogiltigförklaring - Delgivning av en rättsakt om restriktiva åtgärder - Tidsfrist för väckande av talan - Upptagande till sakprövning - Rätten till försvar - Rättvis rättegång - Motiveringsskyldighet - Bevisbörda - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Proportionalitet - Rätt till egendom - Rätt till privatliv - Tillämpning av restriktioner för inresa på en medborgare i en medlemsstat - Fri rörlighet för medborgare i unionen))

(2014/C 448/24)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Adib Mayaleh (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaterna G. Karouni et C. Dumont)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix och V. Piessevaux)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av, för det första, rådets genomförandebeslut 2012/256/Gusp av den 14 maj 2012 om genomförande av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 126, s. 9), för det andra, rådets genomförandeförordning (EU) nr 410/2012 av den 14 maj 2012 om genomförande av artikel 32.1 i förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 126, s. 3), för det tredje, rådets beslut 2012/739/Gusp av den 29 november 2012 om restriktiva åtgärder mot Syrien och om upphävande av beslut 2011/782/Gusp (EUT L 330, s. 21), för det fjärde, rådets genomförandeförordning (EU) nr 363/2013 av den 22 april 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 111, s. 1, rättelse i EUT L 127, 2013, s. 27), och för det femte, rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, s. 14).

Domslut

1)

Talan i mål T-307/12 ogillas.

2)

Det saknas anledning att avgöra talan i mål T-408/13.

3)

Adib Mayaleh förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 273, 8.9.2012.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/20


Tribunalens dom av den 6 november 2014 – Popp och Zech mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-463/12) (1)

((Gemenskapsvarumärken - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket MB - Det äldre gemenskapsfigurmärket MB&P - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Artiklarna 42.2 och 15.15 i förordning nr (EG) nr 207/2009 - Relativt registreringshinder - Förväxlingsrisk - Artikel 8.1 b i förordning nr (EG) nr 207/2009))

(2014/C 448/25)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Eugen Popp (Munchen, Tyskland) och Stefan M. Zech (Munchen) (ombud: inledningsvis av C. Rohnke och M. Jacob, därefter M. Jacob och advokaten F. Thiering)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Munchen) (ombud: inledningsvis av advokaterna T. Koerl och E. Celenk, därefter av advokaterna K. Kern och B. Maneth)

Saken

Talan som väckts mot det beslut som fattades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 19 juli 2012 (ärende R 506/2011-1), angående ett invändningsförfarande mellan Müller-Boré & Partner Patentanwälte, å ena sidan, och Eugen Popp och Stefan M. Zech, å andra sidan.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Eugen Popp och Stefan M. Zech ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 379, 8.12.2012.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/20


Tribunalens dom av den 5 november 2014 – kommissionen mot Thomé

(Mål T-669/13 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Meddelande om uttagningsprov - Vägran att rekrytera - Förekomst av en examen som är förenlig med meddelandet om uttagningsprov på grund av en homologering - Ekonomisk och ideell skada))

(2014/C 448/26)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara)

Övrig part i målet: Florence Thomé (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Orlandi)

Saken

Överklagande av personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 7 oktober 2013 i mål F-97/12, Thomé mot kommissionen, och yrkande om ogiltigförklaring av denna dom.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/21


Tribunalens beslut av den 14 oktober 2014 – Ben Ali mot rådet

(Mål T-166/13) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien - Frysning av penningmedel - Förlängning - Följderna av att tidigare åtgärder om frysning av penningmedel ogiltigförklaras - Anledning saknas att döma i saken - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund))

(2014/C 448/27)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Frankrike) (ombud: advokaten A. de Saint Rémy)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: G. Étienne och A. De Elera)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2013/72/Gusp av den 31 januari 2013 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 32, s. 20), i den del beslutet rör sökanden, samt talan om skadestånd.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att pröva yrkandet om ogiltigförklaring av rådets beslut 2013/72/Gusp av den 31 januari 2013 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien, såvitt gäller Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Ben Ali och Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 156, 1.6.2013.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/22


Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Mallis och Malli mot kommissionen

(Mål T-327/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Program för stabilitetsstöd till Cypern - Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern - Felaktigt angiven svarande i ansökan - Avvisning))

(2014/C 448/28)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Konstantinos Mallis (Larnaka, Cypern) och Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (ombud: advokaterna E. Efstathiou, K. Efstathiou och K. Liasidou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, J.-P. Keppenne och M. Konstantinidis); och Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan et F. Athanasiou, biträdda av advokaterna W. Bussian, W. Devroe och D. Arts)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Eurogruppens förklaring den 25 mars 2013 angående bland annat omstruktureringen av banksektorn på Cypern.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

K. Mallis och E. Malli förpliktas att bära sina egna rättegångskostnader samt att ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).


(1)  EUT C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/22


Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou mot kommissionen och ECB

(Mål T-328/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Program för stabilitetsstöd till Cypern - Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern - Felaktigt angiven svarande i ansökan - Avvisning))

(2014/C 448/29)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nicosia, Cypern) (ombud: advokaterna E. Efstathiou, K. Efstathiou och K. Liasidou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, J.-P. Keppenne och M. Konstantinidis) och Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan och F. Athanasiou, biträdda av advokaterna W. Bussian, W. Devroe och D. Arts)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Eurogruppens förklaring av den 25 mars 2013 angående bland annat en omstrukturering av banksektorn på Cypern.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou förpliktas att bära sina egna rättegångskostnader samt att ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).


(1)  EUT C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/23


Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Chatzithoma mot kommissionen och ECB

(Mål T-329/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Program för stabilitetsstöd till Cypern - Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern - Felaktigt angiven svarande i ansökan - Avvisning))

(2014/C 448/30)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Cypern) och Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (ombud: advokaterna E. Efstathiou, K. Efstathiou och K. Liasidou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, J.-P. Keppenne och M. Konstantinidis) och Europeiska centralbanken (ombud: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan och F. Athanasiou, biträdda av advokaterna de W. Bussian, W. Devroe och D. Arts)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Eurogruppens förklaring av den 25 mars 2013 om bland annat en omstrukturering av banksektorn på Cypern

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Petros Chatzithoma och Elenitsa Chatzithoma förpliktas att bära sina egna rättegångskostnader samt att ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).


(1)  EUT C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/24


Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Chatziioannou mot kommissionen och ECB

(Mål T-330/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Program för stabilitetsstöd till Cypern - Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern - Felaktigt angiven svarande i ansökan - Avvisning))

(2014/C 448/31)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Lella Chatziioannou (Nicosia, Cypern) (ombud: advokaterna E. Efstathiou, K. Efstathiou och K. Liasidou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, J.-P. Keppenne och M. Konstantinidis); och Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan och F. Athanasiou, biträdda av advokaterna W. Bussian, W. Devroe och D. Arts)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Eurogruppens förklaring av den 25 mars 2013 om bland annat en omstrukturering av banksektorn på Cypern.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Lella Chatziioannou förpliktas att bära sina egna rättegångskostnader samt att ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).


(1)  EUT C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/24


Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Nikolaou mot kommissionen och ECB

(Mål T-331/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Program för stabilitetsstöd till Cypern - Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern - Felaktigt angiven svarande i ansökan - Avvisning))

(2014/C 448/32)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Marinos Nikolaou (Strovolos, Cypern) (ombud: advokaterna E. Efstathiou, K. Efstathiou och K. Liasidou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, J.-P. Keppenne och M. Konstantinidis) och Europeiska centralbanken (ombud: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan och F. Athanasiou, biträdda av advokaterna W. Bussian, W. Devroe och D. Arts)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Eurogruppens förklaring av den 25 mars 2013 om bland annat en omstrukturering av banksektorn på Cypern

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Marinos Nikolaou förpliktas att bära sina egna rättegångskostnader samt att ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).


(1)  EUT C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/25


Tribunalens beslut av den 16 oktober 2014 – Christodoulou och Stavrinou mot kommissionen och ECB

(Mål T-332/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Program för stabilitetsstöd till Cypern - Eurogruppens förklaring angående en omstrukturering av banksektorn på Cypern - Felaktigt angiven svarande i ansökan - Avvisning))

(2014/C 448/33)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Cypern) och Maria Stavrinou (Larnaka, Cypern) (ombud: advokaterna E. Efstathiou, K. Efstathiou och K. Liasidou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis); och Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan och F. Athanasiou biträdda av advokaterna W. Bussian, W. Devroe och D. Arts)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Eurogruppens förklaring av den 25 mars 2013 om bland annat en omstrukturering av banksektorn på Cypern.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Chrysanthi Christodoulou och Maria Stavrinou förpliktas att bära sina egna rättegångskostnader samt att ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB).


(1)  EUT C 252 den 31.8.2013


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/26


Talan väckt den 7 juli 2014 – Pelikan mot harmoniseringsbyrån – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

(Mål T-517/14)

(2014/C 448/34)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Tyskland) (ombud: advokaten A. Nordemann)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Sökanden

Omtvistat varumärke: Ordmärket ”be.bag” – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen nr 1192/2013-1

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 3 april 2014 i ärende R 1192/2013-1

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 8.5 förordning nr 207/2009.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/26


Talan väckt den 15 september 2014 – Ungern mot kommissionen

(Mål T-662/14)

(2014/C 448/35)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Ungern (ombud: Z. Fehér och G. Koós)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara sista ledet i första meningen (”genom att ur den förteckning som upprättats enligt artikel 4.2 c i förordning (EU) nr 1307/2013 välja ut de arter som är mest lämpliga ur ett ekologiskt perspektiv och därigenom utesluta arter som uppenbart inte är inhemska”) i artikel 45.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att artikel 45.8 i den angripna förordningen överskrider de gränser som uppställs av den bemyndigande rättsakten, förordning (EU) nr 1307/2010 (1), och att den innebär att de befogenheter som medlemsstaterna tilldelas förlorar sitt innehåll genom att införa ett restriktivt rekvisit som förutsätter en omtolkning av de befogenheter som medlemsstaterna tilldelas genom den grundläggande lagstiftningsakten.

Den angripna förordningen innehåller inte någon tillräcklig eller utförlig motivering. En ändring av en bemyndigandebestämmelse i en sådan omfattning och av sådan räckvidd innebär att det i praktiken inte är möjligt att tydligt förstå vilken bemyndigandebestämmelse som kommissionen har grundat sig på och i vilken utsträckning. Detta medför att det är omöjligt att genomföra den prövning som krävs ur rättssäkerhetssynpunkt.

Den av kommissionen antagna regleringen innebär en diskriminering med avseende på skotträdsorter eller, mer konkret, med avseende på jordbrukare som vill plantera sådana sorter. Båda typerna av planteringar och brukare befinner sig i samma situation, varför det inte är motiverat att göra en skillnad mellan dem beroende på vilken trädsort som de har beslutat sig för att plantera.

Sökanden påstår vidare att kommissionen – i samband med förhandlingarna om den delegerade förordningen – ända till slutet varit emot att medlemsstaterna skulle kunna kvalificera arealer planterade med skottskog som arealer med ekologiskt fokus. Allting pekar på att kommissionen genom den angripna förordningen i praktiken velat förhindra denna möjlighet och att institutionen därigenom gjort sig skyldig till maktmissbruk.

Sökanden anser slutligen att den angripna förordningen åsidosätter den allmänna rättssäkerhetsprincipen, dels eftersom artikel 45.8 är otydlig på flera punkter, dels eftersom förordningen inte föreskriver en tillräcklig övergångsperiod för att förbereda en så betydelsefull ändring. Sökanden hävdar även att principen om berättigade förväntningar åsidosätts, eftersom kommissionen i samband med utformningen av de bestämmelser som skulle träda i kraft inte tagit hänsyn till att det krävs längre tid för förberedelse på jordbruksområdet. Den angripna förordningen innebär även ett åsidosättande av rätten till egendom i artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, s. 608).


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/27


Talan väckt den 22 september 2014 – Republiken Slovakien mot kommissionen

(Mål T-678/14)

(2014/C 448/36)

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Sökande: Republiken Slovakien (ombud: B. Ricziová)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut, vilket ingår i skrivelsen av den 15 juli 2014, vari Republiken Slovakien uppmanades att ställa ett belopp till kommissionens förfogande som motsvarar förlusten av traditionella egna medel, och

Förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen saknade befogenhet

Enligt Republiken Slovakien saknade kommissionen befogenhet att anta det angripna beslutet. Det finns nämligen ingen unionsrättslig bestämmelse som ger kommissionen befogenhet att agera på så sätt som den gjort och anta det angripna beslutet, det vill säga att – som en följd av beräkningen av ett belopp motsvarande förlusten av traditionella egna medel i form av uteblivna importtullar – uppmana en medlemsstat som inte är ansvarig för uppbörden av de nämnda tullarna att ställa ett belopp till förfogande för kommissionen som denna har fastställt och som enligt kommissionen motsvarar den åberopade förlusten.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen

För det fall kommissionen skulle anses ha befogenhet att anta det angripna beslutet (quod non) anser Republiken Slovakien att kommissionen har åsidosatt rättssäkerhetsprincipen i förevarande fall. Den skyldighet som enligt det angripna beslutet åvilar Republiken Slovakien kunde inte rimligen förutses innan beslutet antogs.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har utövat sin befogenhet på ett rättsstridigt sätt

För det fall kommissionen skulle anses ha befogenhet att anta det angripna beslutet och kommissionen, då den antog beslutet, agerade i enlighet med principen om rättssäkerhet (quod non) anser Republiken Slovakien att kommissionen har utövat sin befogenhet på ett rättsstridigt sätt i förevarande fall. För det första har kommissionen gjort en uppenbart oriktig bedömning då den begär att Republiken Slovakien ska utge det aktuella beloppet trots att det inte skett någon förlust av traditionella egna medel eller att denna förlust inte är en direkt följd av de händelser som kommissionen har tillskrivit Republiken Slovakien. Vidare har kommissionen åsidosatt Republiken Slovakiens rätt till försvar samt principen om god förvaltning.

4.

Fjärde grunden: Det angripna beslutet har en otillräcklig motivering

Genom sin fjärde grund gör Republiken Slovakien gällande att det angripna beslutets motivering innehåller flera svagheter som motiverar att den anses otillräcklig. En otillräcklig motivering utgör ett formfel och strider mot kravet på rättssäkerhet. Republiken Slovakien anser att kommissionen inte i det angripna beslutet har angett beslutets rättsliga grund. Inte heller har kommissionen preciserat bakgrunden till och grunden för vissa av sina slutsatser. Det angripna beslutets motivering är slutligen oklar i vissa avseenden.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/28


Talan väckt den 19 september 2014 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

(Mål T-698/14)

(2014/C 448/37)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxemburg) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Euopeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut nr DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) av den 11 juli 2014, vari kommissionen placerade sökandenas anbud på fjärde plats i det aktuella upphandlingsförfarandet avseende del 1,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) av den 31 juli 2014, vari kommissionen förkastade sökandenas anbud i det aktuella upphandlingsförfarandet avseende del 2,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) 31/07/2014, vari kommissionen placerade sökandenas anbud på tredje plats i det aktuella upphandlingsförfarandet avseende del 3;

förplikta kommissionen att betala ersättning för den skada som sökandena lidit på grund av den förlorade möjligheten att placeras på första plats för de tre delarna i ramavtalet. Sökandena uppskattar denna skada till åttahundra tusen euro (8 00  000 euro) såvitt gäller del 1, fyrahundra tusen euro (4 00  000 euro) såvitt gäller del 2 och tvåhundra tusen euro (2 00  000 euro) såvitt gäller del 3, jämte ränta från och med dagen då dom avkunnas.

Förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena gör gällande att de angripna besluten, varigenom kommissionen förkastade sökandenas anbud i upphandlingsförfarande nr DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III avseende tre olika projekt (delar), ska ogiltigförklaras enligt artikel 263 FEUF på grund av åsidosättande av EU-rättsliga bestämmelser och på följande tre grunder:

1.

Första grunden: Kommissionen har åsidosatt sin motiveringsskyldighet då kommissionen gav en otillräcklig motivering såvitt avser sökandenas tekniska anbud.

2.

Andra grunden: Kommissionen har åsidosatt budgetförordningen med tillhörande tillämpningsföreskrifter samt meddelandet om upphandling såvitt avser frågan om onormalt låga anbud.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har åsidosatt principen om fri konkurens på grund av att kommissionen föreskrev tvingande villkor för att inkomma med anbud utan att tillåta att anbudsgivarna fritt utformade dessa i syfte att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/29


Talan väckt den 27 september 2014 – Topps Europe mot kommissionen

(Mål T-699/14)

(2014/C 448/38)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Topps Europé Ltd (Milton Keynes, Förenade kungariket) (ombud: R. Vidal och A. Penny, Solicitors och B. Kennelly, Barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 15 juli 2014 i ärende AT.39899 – Licensiering av immateriella rättigheter för samlarföremål avseende fotboll, varigenom kommissionen avslog sökandens talan om att flera nationella fotbollsförbund och sammanslutningar av spelare tillsammans med Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol, och Deutscher Fußball-Bund hade åsidosatt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: svaranden har gravt åsidosatt sökandens processuella rättigheter och har därmed gjort en felaktig rättstillämpning.

2.

Andra grunden: svarandens beslut grundas på felaktiga omständigheter och på en uppenbart felaktig bedömning. Svaranden har således gjort en felaktig rättstillämpning och/eller felaktig bedömning av omständigheterna.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/30


Talan väckt den 2 oktober 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net mot kommissionen

(Mål T-703/14)

(2014/C 448/39)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Grekland) (ombud: advokaten K. Damis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att ett sakkunnigutlåtande ska lämnas, i syfte att vissa angivna uppgifter i revisionsrapporten från KPMG AG ska utredas närmare, mot bakgrund av vilka Europeiska kommissionen felaktigt och rättsstridigt har slagit fast att det ”saknas alternativ bevisning till styrkande av de begärda personalkostnaderna”. Detta är av avgörande betydelse för tvistens lösning, då personalkostnader även påverkar alla indirekta kostnader. Sökanden framhåller dessutom att KPMG AG:s revisionsrapport, som företaget DABNET AB skriftligen har invänt mot och med avseende på vilken samma företag har ingett en begäran om omprövning åtföljd av bevis härför, har godtagits av Europeiska kommissionen utan tillräcklig motivering och utan att bevisningen kommenterades, och

fastställa dels att debetnota nr 3241409008 som sändes till sökanden den 31 juli 2014 och genom vilken återbetalning av 64  574,73 euro krävdes med avseende på avtal FP7-SME-2007-222303 ”FIREROB”, mot bakgrund av slutsatserna i revisionsrapport 12-BA176-003, utgör åsidosättande av kommissionens avtalsförpliktelser och saknar grund, dels att de kostnader som sökanden har gjort gällande med avseende på det omtvistade avtalet ska godtas och att kommissionen följaktligen ska förpliktas att utfärda en kreditnota som motsvarar 64  574,73 euro.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden avser skiljeklausulen. Sökanden gör för det första gällande att den bevisning som förebringats tydligt visar att sökandens anställda var verksamma i projektet FIREROB. För det andra innehåller revisionsrapporten inte några uppgifter om att sökandens anställda inte skulle ha fullgjort sina uppgifter inom ramen för avtalet FIREROB eller att sökanden skulle ha tillhandahållit felaktig information eller, för det tredje, att sökanden hade åtagit sig att ställa 12,2 personer till förfogande per månad och att den sedan totalt ställde 21,92 personer till förfogande per månad utan att tillse att nödvändiga ändringar gjordes i budgeten.

2.

Andra grunden avser rättsmissbruk. Sökanden gör gällande att kommissionens begäran om återbetalning av ett belopp på 64  574,73 euro, det vill säga ett belopp som är ungefär fem gånger så stort som sökandens direkta bidrag (13  474,00 euro) för ett projekt som sökanden genomförde på ett optimalt sätt, är oproportionerligt och strider mot principen om ärligt fullgörande av avtalsförpliktelser.

3.

Tredje grunden avser åsidosättande av principen om berättigade förväntningar. Sökanden anför att den inte gavs möjlighet att direkt framföra sina invändningar till den revisor som Europeiska kommissionen utsett och bemöta de argument som den person som upprättat förslaget till revisionsrapport framfört och som saknade grund.

4.

Fjärde grunden avser principen om analogi. Sökanden gör gällande att klausul II.24 punkt 1 i bilaga II till avtalet FIREROB ger kommissionen möjlighet att underlåta att begära återbetalning, med beaktande av att sökanden har utfört arbete som bedömts mycket positivt och som enligt Europeiska kommissionens tekniska rapport har inneburit att vetenskapliga resultat på mycket hög nivå uppnåtts.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/31


Talan väckt den 26 september 2014 – Unichem Laboratories mot kommissionen

(Mål T-705/14)

(2014/C 448/40)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Indien) (ombud: S. Mobley, H. Sheraton och K. Shaw, Solicitors)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 9 juli 2014 angående ett förfarande enligt artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF (ärende Comp/AT.39.612–Perindopril (Servier)) och i vart fall upphäva eller sätta ned bötesbeloppet i den del det rör Unichem, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tolvgrunder.

1.

Första grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen inte har behörighet att rikta ett beslut enligt artikel 101 FEUF till Unichem.

2.

Andra grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen inte gjorde en korrekt prövning av ”objektiv nödvändighet” för att avgöra huruvida patentavtalet omfattas av artikel 101 FEUF.

3.

Tredje grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen åsidosatte principen om likabehandling, eftersom den inte tillämpade riktlinjerna i förordningen om gruppundantag för tekniköverföring på Unichems överenskommelse.

4.

Fjärde grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att klassificera överenskommelsen som en som en överträdelse av artikel 101 FEUF.

5.

Femte grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen felaktigt tillämpade sin påstådda prövning enligt artikel 101.1 FEUF på Unichems särskilda förhållanden.

6.

Sjätte grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att dra slutsatsen att överenskommelsen hade konkurrensbegränsande verkan.

7.

Sjunde grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen åsidosatte sin skyldighet enligt artikel 296 att motivera varför den ansåg att Unichem kunde hållas direkt ansvarigt för en överträdelse av artikel 101.1 FEUF, när bolaget inte är en potentiell konkurrent till Servier.

8.

Åttonde grunden: Sökanden har i andra hand gjort gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte erkänna att överenskommelsen uppfyller undantagskriterierna i artikel 101.3 FEUF.

9.

Nionde grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen åsidosatte rätten till försvar, principen om god förvaltningssed och sin skyldighet att inte använda påtryckningar för att få tillgång till konfidentiella handlingar som kunde användas mot Unichem.

10.

Tionde grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen åsidosatte den allmänna unionsrättsliga principen om likabehandling vid sina beräkningar genom att utan sakliga skäl behandla Unichem på ett annat sätt än Servier.

11.

Elfte grunden: Sökanden har hävdat att kommissionen åsidosatte den allmänna unionsrättsliga proportionalitetsprincipen, sina egna riktlinjer för böter och tidigare praxis när den ålade Unichem böter.

12.

Tolfte grunden: Sökanden har gjort gällande att kommissionen åsidosatte motiveringsskyldigheten enligt artikel 296 FEUF i fråga om beräkningen och när den slog fast hur allvarlig den överträdelse varit som Unichem påstås ha gjort sig skyldigt till.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/32


Talan väckt den 3 oktober 2014 – Tri-Ocean Trading mot rådet

(Mål T-709/14)

(2014/C 448/41)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tri-Ocean Trading (George Town, Caymanöarna) (ombud: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister och N. Sheikh, Solicitor)

Svarande: Euroepiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets genomförandebeslut 2014/488/Gusp av den 22 juli 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien och rådets genomförandeförordning (EU) nr 793/2014 av den 22 juli 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien, i den mån de är tillämpliga på sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Sökanden gör gällande att kriterierna inte var uppfyllda för rådet att införa personer i förteckningen, nämligen att den berörda personen var ”ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien” eller en person som ”gagnas av eller stöder regimen” eller en person som är förbunden med en sådan person. Rådet har inte visat att de skäl som låg till grund för åtgärderna mot den berörda enheten var välgrundade.

2.

Andra grunden: Sökanden gör gällande att rådet åsidosatte sökandens rätt till försvar och rätten till ett effektivt domstolsskydd. Sökanden har inte vid någon något tillfälle presenterats ”verkliga och trovärdiga bevis” eller ”konkreta bevis eller uppgifter” till stöd för att det är berättigat att anta inskränkande åtgärder mot sökanden, såsom krävs enligt domstolens praxis.

3.

Tredje grunden: Sökanden gör gällande att den inte getts någon att tillräcklig motivering för dess införande i förteckningen.

4.

Fjärde grunden: Sökanden gör gällande att rådet allvarligt åsidosatte sökandens grundläggande rätt till egendom samt goda namn och rykte. De inskränkande åtgärderna vidtogs utan några tillräckliga garantier för sökanden att kunna framföra sina åsikter på ett verkningsfullt sätt inför rådet. Rådet har inte visat den väsentliga inskränkningen av sökandens äganderätt är motiverad och proportionerlig. Inskränkningen av sökandens rättigheter går utöver dess ekonomiska betydelse och har lett till att sökandens goda namn och rykte har skadats.

5.

Femte grunden: Sökanden gör gällande att rådet gjorde en uppenbart oriktig bedömning. Tvärtemot det enda skäl som rådet angett till stöd för sökandens införande i förteckningen, finns det inte att några uppgifter eller bevisning som styrker att sökanden verkligen tillhandahöll ”stöd till den syriska regimen” och att sökanden gagnades av regimen.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/33


Talan väckt den 9 oktober 2014 – Tweedale mot EFSA

(Mål T-716/14)

(2014/C 448/42)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Antony C. Tweedale (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten B. Kloostra)

Svarande: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

slå fast att EFSA har åsidosatt Århuskonventionen, förordning (EG) nr 1049/2001 och förordning (EG) nr 1367/2006 avseende kommissionens beslut av den 10 augusti 2011,

ogiltigförklara EFSA:s beslut av den 30 juli 2014,

förplikta EFSA att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: EFSA har genom att anta det angripna beslutet åsidosatt artikel 4.4 i FN:s konvention av den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) som den godkänts genom rådets beslut av den 17 februari 2005, samt artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (Århusförordningen) och artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. EFSA åsidosatte dessa bestämmelser genom att i det angripna beslutet inte erkänna skyldigheten att lämna tillgång till information om utsläpp i miljön som fanns i de begärda handlingarna.

2.

Andra grunden: EFSA har genom att anta det angripna beslutet åsidosatt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 och dess skyldighet att handla i enlighet med en tolkning av grunderna för att vägra tillgång till information som överensstämmer med Århuskonventionen i enlighet med dess skyldighet i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001, på grundval av artikel 4.4 i Århuskonventionen.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/34


Talan väckt den 10 oktober 2014 – Tri Ocean Energy mot rådet

(Mål T-719/14)

(2014/C 448/43)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tri Ocean Energy (Kairo, Egypten) (ombud: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, och N. Sheikh, Solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets genomförandebeslut 2014/678/GUSP av den 26 september 2014 om genomförande av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien och rådets genomförandeförordning (EU) nr 1013/2014 av den 26 september 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien i den mån som dessa berör sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden avser att rådet inte har iakttagit kriterierna för uppförande på förteckningen, bland annat kriterierna att det ska vara fråga om ”personer som är ansvariga för brutal repression mot civilbefolkningen i Syrien”, ”personer som gagnas av eller stöder regimens politik” och personer förbundna med dessa. Rådet har inte heller visat att det finns stöd för de skäl som anförts med avseende på den berörda personen.

2.

Andra grunden avser att rådet har åsidosatt sökandens rätt till försvar och rätt till ett effektivt domstolsskydd. Sökanden har inte i något skede delgetts ”seriös och trovärdig bevisning” eller ”konkret bevisning och information” som visar att restriktiva åtgärder är motiverade såsom krävs enligt fast praxis från domstolen.

3.

Tredje grunden avser att rådet har underlåtit att ange tillräckliga skäl för att uppföra sökanden på förteckningen.

4.

Fjärde grunden avser att rådet på ett allvarligt sätt har åsidosatt sökandens grundläggande rätt till egendom och anseende. De restriktiva åtgärderna infördes utan att sökanden gavs någon reell möjlighet att framföra sina synpunkter till rådet. Rådet har inte visat att den omfattande inverkan på sökandens rätt till egendom är motiverad och proportionerlig. Åtgärderna påverkar inte sökanden endast ekonomiskt utan har även skadat dennes anseende.

5.

Femte grunden avser att rådet har gjort en uppenbart oriktig bedömning. Tvärtemot det enda skäl som angetts för att föra upp sökanden på förteckningen, finns det inga uppgifter eller bevis som visar att sökanden faktiskt ”stöder den syriska regimen” och gagnas av regimens politik. Rådet har även felaktigt kallat sökanden för ”Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy” och utgått från att det var fråga om samma juridiska person. Sökanden utgör ett separat företag som inte är detsamma som Tri Ocean Trading.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/35


Talan väckt den 24 oktober 2014 – Gazprom Neft mot rådet

(Mål T-735/14)

(2014/C 448/44)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gazprom Neft OAO (Sankt Petersburg, Ryssland) (ombud: advokaterna L. Van den Hende och S. Cogman)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 4 i rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014,

ogiltigförklara artikel 3 och artikel 4.3 och 4.4 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014, och

förplikta rådet att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: åsidosättande av artikel 296 FEUF.

Sökanden gör gällande att det angripna Gusp-beslutet och den angripna förordningen inte är tillräckligt motiverade och därför åsidosätter artikel 296 FEUF.

2.

Andra grunden: felaktig rättslig grund för de angripna bestämmelserna.

Sökanden gör gällande att artikel 215 FEUF utför en felaktig rättslig grund för de angripna bestämmelserna i den angripna förordningen, eftersom det finns otillräckliga kopplingar mellan sökanden och (i) den ryska regeringen och (ii) det tydliga syftet som sanktionerna söker fylla. Dessa principer ska även styra tillämpningen av artikel 29 FEU som rättslig grund för restriktiva åtgärder mot tredjeland.

3.

Tredje grunden: åsidosättande av proportionalitetsprincipen och av grundläggande rättigheter.

Sökanden gör gällande att de angripna bestämmelserna inte är förenliga med proportionalitetsprincipen och grundläggande rättigheter. De angripna bestämmelserna är ett oproportionerligt intrång i sökandens näringsfrihet och dess rätt till egendom, eftersom de inte är lämpade för att uppnå sitt syfte (och således inte heller är nödvändiga) och under alla omständigheter pålägger en börda som vida överstiger eventuella fördelar.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/36


Talan väckt den 27 oktober 2014 – Monster Energy mot harmoniseringsbyrån – Home Focus (MoMo Monsters)

(Mål T-736/14)

(2014/C 448/45)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Monster Energy Company (Corona, Förenta staterna) (ombud: P. Brownlow, Solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Home Focus Development Ltd (Tortola, Brittiska Jungfruöarna)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: Sökanden

Omtvistat varumärke: Ordmärket ”MoMo Monsters” – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 1 0 5 13  372

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 7 augusti 2014 i ärende R 1167/2013-2

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska:

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 8.5 förordning nr 207/2009.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/37


Talan väckt den 27 oktober 2014 – Hersill mot harmoniseringsbyrån – KCI Licensing (VACUP)

(Mål T-741/14)

(2014/C 448/46)

Ansökan är avfattad på: engelska

Parter

Sökande: Hersill, SL (Móstoles, Spanien) (ombud: advokaten M. Aznar Alonso)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid harmoniseringsbyrån

Varumärkessökande: KCI Licensing, Inc

Omtvistat varumärke: Gemenskapsvarumärkesansökan nr 9 9 43  499

Förfarande vid harmoniseringsbyrån: Invändningsförfarande

Angripet beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 14 augusti 2014 i ärende R 1520/2013-2

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla talan och ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta harmoniseringsbyrån och KCI Licensing att ersätta rättegångskostnaderna, om de deltar i förfarandet.

Grunder

Åsidosättande av artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 och av regel 22.3 i förordning nr 2868/95.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


Personaldomstolen

15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/38


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 6 november 2014 – DH mot parlamentet

(Mål F-4/14) (1)

((Personalmål - En provanställd tjänsteman - Artikel 34 i tjänsteföreskrifterna - Provanställningsrapport i vilken det konstateras att den provanställda tjänstemannen är uppenbart olämplig - Ny befattning - Uppsägning efter provanställningsperioden - De omständigheter under vilka provanställningen har fullgjorts - Otillräckliga yrkesmässiga kvalifikationer - Omsorgsplikt - Principen om god förvaltningssed))

(2014/C 448/47)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: DH (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: S. Alves och M. Ecker)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden efter provanställningsperioden.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

DH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europarlamentet orsakats.


(1)  EUT C 61, den 1.3.2014 s. 22


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/38


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 5 november 2014 – CY mot ECB

(Mål F-68/13) (1)

((Sökandens bortgång - Återupptagande av det muntliga förfarandet - Rättsinnehavarna har inte övertagit talan - Anledning saknas att döma i saken))

(2014/C 448/48)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CY (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: E. Carlini och F. Feyerbacher, advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att avsluta den administrativa utredningen av den mobbning som sökanden ska ha utsatts för och yrkande om ogiltigförklaring av utredningsrapporten samt yrkande om ersättning för den ideella skada som sökanden anser sig ha lidit.

Avgörande

1)

Anledning saknas att döma i saken

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 274, 21.9.2013, s. 31


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/39


Talan väckt den 4 september 2014 – ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-90/14)

(2014/C 448/49)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten Hans-Robert Ilting)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja honom barntillägg från och med den 1 september 2013 på grund av att hans barn inte längre deltar i en ”skol- eller yrkesutbildning”, i den mening som avses i artikel 2 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna, och om förpliktande av hans arbetsgivare att fortsätta att till honom utbetala detta tillägg och låta barnet omfattas av sjukförsäkringen, med retroaktiv verkan från och med den 1 september 2013.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara svarandens beslut i ett ärende med nummer HR.D.2/AS/ac/Ares(2014) av den 5 juni 2014 angående hans klagomål, som registrerats den 12 februari 2014 vid HR.D.2, ”Överklaganden och uppföljning av ärenden”, med ärendenummer R/227/14,

förplikta tillsättningsmyndigheten att erkänna sökandens dotter som underhållsberättigat barn under utbildning, med kontinuerlig och retroaktiv verkan från och med den 1 september 2013, och därmed, med kontinuerlig och retroaktiv verkan från och med den 1 september 2013, fortsätta att bevilja barntillägg och sjukförsäkringsförmåner.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/40


Talan väckt den 10 september 2014 – ZZ mot Europaparlamentet

(Mål F-92/14)

(2014/C 448/50)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: Günther Maximini, Rechtsanwalt)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut genom vilket parlamentet avslagit sökandens begäran om ersättning för de skador som sökanden lidit till följd av ett åsidosättande av vederbörandes personliga rättigheter och av bestämmelserna i förordning nr 45/2011 i samband med prövningen av ett annat mål. Yrkande om ersättning för ideell skada jämte dröjsmålsränta.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 5 mars 2014 i vilket parlamentet avslog sökandens begäran av den 16 december 2013 om ersättning för skada samt det tysta beslutet om avslag på sökandens klagomål av den 24 mars 2014, alternativt ogiltigförklara avslagsbeslutet av den 29 juli 2014 från en okänd upphovsman,

förplikta parlamentet att till sökanden utge 30  000 euro som ersättning för ideell skada jämte dröjsmålsränta beräknad enligt följande. Basräntan plus fem procent på beloppet 25  000 euro sedan den 1 februari 2014 och på beloppet 5  000 euro sedan den 1 maj 2014,

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna, kostnaderna för det förfarande som föregått talans väckande samt övriga nödvändiga utgifter och utlägg som sökanden har haft.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/40


Talan väckt den 29 september 2014 – ZZ mot rådet

(Mål F-99/14)

(2014/C 448/51)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av två meddelanden till personalen från rådet i den del de innebär att ersättning för reskostnader från tjänstgöringsorten till ursprungsorten samt förlängning av den årliga semestern med restiden är beroende av huruvida det föreligger rätt till utlandstillägg eller särskilt utlandstillägg, samt yrkande om att svaranden ska förpliktas att betala skadestånd för den ideella och ekonomiska skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

med stöd av artikel 270 FEUF ogiltigförklara rådets Meddelande till personalen 13/14 (beslut 2/2014) av den 9 januari 2014 om ändring av systemet för förlängning av semestern med restiden till följd av att bestämmelsen i artikel 7 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna blev tillämplig den 1 januari 2014 och Meddelande till personalen 9/14 (beslut 12/2014) om ändring av systemet för ersättning för reskostnader till följd av att bestämmelsen i artikel 8 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna i dess lydelse enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen offentliggjord i EUT L 287 av den 29 oktober 2013 blev tillämplig den 1 januari 2014. Yrkandet om ogiltigförklaring avser endast den del i Meddelandena till personalen som innebär att rätten till ersättning för reskostnader och förlängning av den årliga semestern är beroende av huruvida det föreligger rätt till utlandstillägg eller särskilt utlandstillägg, samt artikel 6 i Meddelande till personalen 9/14 i vilken det föreskrivs nya kriterier för att fastställa ursprungsorten,

förplikta svaranden att till sökanden betala ett belopp på 1 69  051,96 euro för den ekonomiska skada som sökanden lidit och ett belopp på 40  000 euro för den ideella skadan,

förplikta svaranden att betala skadestånd jämte dröjsmålsränta och kompensationsränta på 6,75 procent för sökandens ideella och ekonomiska skada

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.


15.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 448/41


Talan väckt den 29 september 2014 – ZZ m.fl. mot rådet

(Mål F-100/14)

(2014/C 448/52)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Förklaring om att artikel 7 i bilaga V och artikel 8 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, i dess lydelse enligt parlamentets och rådets förordning nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska unionen, inte är tillämpliga, samt ogiltigförklaring av de beslut varigenom rätten till ersättning för resekostnader från anställningsorten till ursprungslandet återkallas och resdagarna stryks.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

förklara artikel 7 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna och artikel 8 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna rättsstridiga,

ogiltigförklara beslutet att inte längre tillerkänna sökandena några resdagar eller ersättning för årliga resor från och med år 2014, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.