ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 380

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
27 oktober 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 380/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 380/02

Mål C-372/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Prešove (Slovakien) den 1 augusti 2014 – Provident Financial s.r.o. mot Zdeněk Sobotka

2

2014/C 380/03

Mål C-398/14: Talan väckt den 20 augusti 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

3

2014/C 380/04

Mål C-402/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Efeteio Athinon (Grekland) den 22 augusti 2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia mot Elliniko

4

 

Tribunalen

2014/C 380/05

Mål T-170/08: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – kommissionen mot ID FOS Research (Skiljedomsklausul — Avtal om ekonomiskt stöd till projekt inom området industriell teknik och materialteknik — Återbetalning av en del av de utbetalda beloppen — Dröjsmålsränta)

5

2014/C 380/06

Mål T-425/11: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Grekland mot kommissionen (Statligt stöd — Grekiska kasinon — System med en enhetlig statlig avgift på 80 procent av inträdesavgifter av olika storlek — Beslut att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden — Begreppet statligt stöd — Fördel)

5

2014/C 380/07

Mål T-443/11: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Gold East Paper och Gold Huasheng Paper mot rådet (Dumpning — Import av bestruket finpapper med ursprung i Kina — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Frist för antagande av beslut avseende denna status — Omsorgsfull och opartisk granskning — Rätten till försvar — Uppenbart oriktig bedömning — Principen om god förvaltningssed — Bevisbörda — Skada — Fastställande av vinstmarginalen — Definition av den berörda produkten — Gemenskapsindustrin — Orsakssamband)

6

2014/C 380/08

Mål T-444/11: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Gold East Paper och Gold Huasheng Paper mot rådet (Subventioner — Import av bestruket finpapper med ursprung i Kina — Metod — Beräkning av förmånen — Uppenbart oriktig bedömning — Selektivitet — Avskrivningstid — Skattemässigt förmånlig behandling — Utjämningsåtgärder — Skada — Fastställande av vinstmarginalen — Definition av den berörda produkten — Gemenskapsindustrin — Orsakssamband)

7

2014/C 380/09

Mål T-450/11: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Galileo International Technology mot harmoniseringsbyrån – ESA och kommissionen (GALILEO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GALILEO — De äldre gemenskapsordmärkena GALILEO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling saknas — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Avsaknad av likhet mellan de berörda varorna respektive tjänsterna)

8

2014/C 380/10

Mål T-536/12: Tribunalens beslut av den 11 september 2014 – Aroa Bodegas mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Muga (aroa) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket aroa — Det äldre nationella figurmärket Aro — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Partiellt avslag på ansökan om registrering)

8

2014/C 380/11

Mål T-127/13: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PRO OUTDOOR — Det äldre gemenskapsfigurmärket OUTDOOR garden barbecue camping — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Föremål för tvisten vid överklagandenämnden — Artiklarna 60 och 64.1 i förordning nr 207/2009)

9

2014/C 380/12

Mål T-185/13: Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Continental Wind Partners mot harmoniseringsbyrån – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket CONTINENTAL WIND PARTNERS — Äldre internationella figurmärket Continental — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Delvist avslag på registreringsansökan)

10

2014/C 380/13

Mål T-112/11: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Registrering av en skyddad geografisk beteckning — Edam Holland — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

10

2014/C 380/14

Mål T-113/11: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Registrering av en skyddad geografisk beteckning — Gouda Holland — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

11

2014/C 380/15

Mål T-261/12: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon mot kommissionen (Talan om skadestånd — Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Förstärkning av den institutionella kapaciteten vid kommissionen för konkurrensskydd i Republiken Serbien — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

12

2014/C 380/16

Mål T-336/13: Tribunalens beslut av den 2 september 2014 – Borghezio mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Förklaring av Europaparlamentets talman, vid plenarsammanträde, som informerar plenarförsamlingen om att en ledamot av Europaparlamentet uteslutits från sin politiska grupp — Rättsakt mot vilka talan inte kan väckas — Uppenbart att talan inte kan prövas i sak”

12

2014/C 380/17

Mål T-386/13: Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Kėdainių rajono Okainių m.fl. mot rådet och kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam jordbrukspolitik — System för direktstöd för jordbrukare — Tillstånd för beviljande av kompletterande nationellt direktstöd i Litauen för år 2012 — Tidsfrist för väckande av talan — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Avvisning — Invändning om rättsstridighet)

13

2014/C 380/18

Mål T-538/13: Tribunalens beslut av den 2 september 2014 – Verein Natura Havel och Vierhaus mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Formell underrättelse som avgetts inom ramen för ett fördragsbrottsförfarande rörande de tyska luftfartsbestämmelsernas förenlighet med unionsrätten — Nekad tillgång — Undantag till skydd för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

14

2014/C 380/19

Mål T-499/14: Talan väckt den 23 juni 2014 – Ertico – Its Europe mot kommissionen

14

2014/C 380/20

Mål T-564/14: Talan väckt den 28 juli 2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen mot harmoniseringsbyrån

15

2014/C 380/21

Mål T-631/14: Talan väckt den 22 augusti 2014 – Roland mot harmoniseringsbyrån – Louboutin (Nyans av färgen röd för skosulor)

16

2014/C 380/22

Mål T-632/14: Talan väckt den 25 augusti 2014 – Intercon mot kommissionen

16

2014/C 380/23

Mål T-638/14: Talan väckt den 26 augusti 2014 – Frinsa del Noroeste mot harmoniseringsbyrån – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Mål T-641/14: Talan väckt den 28 augusti 2014 – Dellmeier mot harmoniseringsbyrån – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Mål T-643/14: Talan väckt den 1 september 2014 – Red Lemon Incorporation mot harmoniseringsbyrån- Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Mål T-647/14: Talan väckt den 2 september 2014 – Infusion Brands mot harmoniseringsbyrån (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Mål T-648/14: Talan väckt den 2 september 2014 – Infusion Brands mot harmoniseringsbyrån (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Mål T-652/14: Talan väckt den 8 september 2014 – AF Steelcase mot harmoniseringsbyrån

21

2014/C 380/29

Mål T-657/14: Talan väckt den 12 september 2014 – Spanien mot kommissionen

22

2014/C 380/30

Mål T-658/14: Talan väckt den 12 september 2014 – Jurašinović mot rådet

23

2014/C 380/31

Mål T-664/14: Talan väckt den 15 september 2014 – Belgien mot kommissionen

24

2014/C 380/32

Mål T-665/14 P: Överklagande ingett den 17 september 2014 av Robert Klar och Francisco Fernandez Fernandez av det beslut som personaldomstolen meddelade den 16 juli 2014 i mål F-114/13 Klar och Fernandez Fernandez mot kommissionen

24

 

Personaldomstolen

2014/C 380/33

Mål F-65/14: Talan väckt den 14 juli 2014 – ZZ mot Europeiska utrikestjänsten

26

2014/C 380/34

Mål F-67/14: Talan väckt den 17 juli 2014 – ZZ mot rådet

26

2014/C 380/35

Mål F-69/14: Talan väckt den 19 juli 2014 – ZZ mot Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

27

2014/C 380/36

Mål F-73/14: Talan väckt den 24 juli 2014 – ZZ mot Europol

27

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

2014/C 380/01

Senaste offentliggörandet

EUT C 372, 20.10.2014

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 361, 13.10.2014

EUT C 351, 6.10.2014

EUT C 339, 29.9.2014

EUT C 329, 22.9.2014

EUT C 315, 15.9.2014

EUT C 303, 8.9.2014

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Prešove (Slovakien) den 1 augusti 2014 – Provident Financial s.r.o. mot Zdeněk Sobotka

(Mål C-372/14)

2014/C 380/02

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Krajský súd v Prešove

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Provident Financial s.r.o.

Svarande: Zdeněk Sobotka

Tolkningsfrågor

1.

Ska Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG (1) av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, s. 22) tolkas så, att det utgör en otillbörlig affärsmetod om en konsumentkreditgivare presenterar avtalsvillkoren för konsumenten på ett sådant sätt att denne felaktigt får intrycket av att vara fri att välja en amorteringsgaranti som kompletterande tjänst, medan denne i realiteten otillbörligen påverkar konsumenten att köpa den tjänsten?

2.

Ska direktivet om otillbörliga affärsmetoder tolkas så, att det utgör en otillbörlig affärsmetod om en konsumentkreditgivare presenterar avtalsvillkoren för konsumenten på ett sådant sätt att den angivna kreditkostnaden inte omfattar kostnaden för ovannämnda kompletterande tjänst?

3.

Ska direktivet om otillbörliga affärsmetoder tolkas så, att det utgör en otillbörlig affärsmetod om en konsumentkreditgivare tillämpar ett avsevärt högre pris för en kompletterande tjänst än de faktiska kostnaderna för tjänsten, och är det att betrakta som ett kringgående av skyldigheten att öppet redovisa den faktiska totalkostnaden för en konsumentkredit att inte inkludera priset för den kompletterande tjänsten i den angivna kreditkostnaden?

4.

Ska rådets direktiv 93/13/EEG (2) av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal tolkas så, att en tjänst i form av en amorteringsgaranti för en konsumentkredit, som består i att konsumenten kan göra sina avbetalningar kontant, är den huvudsakliga prestationen i konsumentkreditavtalet?

5.

Ska rådets direktiv 87/102/EEG (3) av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/7/EG (4) av den 16 februari 1998, tolkas så, att kreditkostnader även innefattar ersättning för kontant avbetalning av krediten, eller en del av den, när ersättningen avsevärt överskrider de nödvändiga kostnaderna för denna kompletterande tjänst, och ska artikel 14 i det direktivet tolkas så, att det är ett kringgående av kravet att ange kreditkostnaden när priset på den kompletterande tjänsten avsevärt överskrider kostnaderna för denna och inte är inkluderat i den angivna kreditkostnaden?

6.

Ska direktiv 93/13 tolkas så, att det för att uppfylla kravet på transparens vad gäller en kompletterande tjänst som medför administrativa avgifter räcker att priset på denna administrativa tjänst (den administrativa avgiften) är tydligt och begripligt, även om innehållet i tjänsten inte specificeras?

7.

Ska artikel 4.1 och 4.2 i direktiv 93/13 tolkas så, att enbart den omständigheten att den administrativa avgiften ingår i beräkningen av kreditkostnaden hindrar domstolsprövning av dem i enlighet med direktivet?

8.

Ska direktiv 93/13 tolkas så, att domstolsprövning i enlighet med direktivet hindras av att enbart beloppet avseende den administrativa avgiften anges?

9.

Om fråga 6 besvaras så, att innehållet i den administrativa tjänst för vilken den administrativa avgiften ska betalas anses tillräckligt klart, utgör då den administrativa tjänsten, jämte alla potentiellt medföljande prestationer, den huvudsakliga prestationen i konsumentkreditavtalet?

10.

Ska artikel 4.1 i direktiv 93/13 tolkas så, att vid tillämpningen av direktivet är det bland annat relevant att konsumenten, för den avgift denne betalar för den kompletterande tjänsten, mottar en prestation som inte främst är i dennes utan snarare i kreditgivarens intresse?


(1)  EUT L 149, s. 22.

(2)  EUT L 95, s. 29.

(3)  EUT L 42, s. 48.

(4)  EUT L 101, s. 17.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/3


Talan väckt den 20 augusti 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-398/14)

2014/C 380/03

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Guerra och Andrade och E. Manhaeve)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4 i direktiv 91/271/EEG (1) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, genom att inte säkerställa en tillräcklig rening av avloppsvatten från 52 angivna tätorter beträffande vilka det föreligger ett åsidosättande av direktivet, och

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I artikel 4 i direktiv 91/271/EEG föreskrivs bland annat att medlemsstaterna senast den 31 december 2005 ska säkerställa att avloppsvatten från tätorter med mellan 2  000 och 10  000 pe undergår sekundär rening eller motsvarande rening innan det släpps ut i sötvatten eller flodmynningar.

Kommissionen anser att det finns ett systemfel i Portugal, då Portugisiska staten inte har vidtagit några planeringsåtgärder, varken på nationell nivå eller på regional nivå, för att uppfylla de krav som ställs i direktiv 91/271/EEG.


(1)  Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, EGT L 135, s. 40.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Dioikitiko Efeteio Athinon (Grekland) den 22 augusti 2014 – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia mot Elliniko

(Mål C-402/14)

2014/C 380/04

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Dioikitiko Efeteio Athinon

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia

Motpart: Elliniko Dimosio (grekiska staten)

Tolkningsfrågor

1)

Är artikel 1.3 i direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 (1), rättsligt tillräcklig och fullständig/ovillkorlig och tillräckligt klar för att den, trots att den inte har införlivats med lagstiftningen i medlemsstaten/den grekiska staten, ska ha direkt effekt, så att en enskild som ges rättigheter enligt nämnda direktiv kan åberopa den vid de nationella domstolarna och dessa domstolar måste beakta den?

2)

Under alla omständigheter, är bestämmelserna i artikel 130.5 i den nationella tullagen jämförda med bestämmelserna i artikel 128.1 i samma lag, enligt vilka intyget om tullbehandling av importerade gemenskapsfordon utfärdas efter uppbörden av registreringsavgiften, för vilken betalningsskyldighet uppkommer när sådana fordon förs in i landet, förenliga med bestämmelserna i artikel 3 c i EEG-fördraget, enligt vilka hindren för den fria rörligheten för varor ska avskaffas mellan medlemsstaterna?


(1)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).


Tribunalen

27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/5


Tribunalens dom av den 11 september 2014 – kommissionen mot ID FOS Research

(Mål T-170/08) (1)

((Skiljedomsklausul - Avtal om ekonomiskt stöd till projekt inom området industriell teknik och materialteknik - Återbetalning av en del av de utbetalda beloppen - Dröjsmålsränta))

2014/C 380/05

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och W. Roels)

Svarande: ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (Mol, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna P. Walravens och J. De Wachter, därefter advokaterna P. Walravens och C. Lebon)

Saken

Talan väckt med stöd av artikel 272 FEUF om återbetalning, jämte dröjsmålsränta, av en del av de belopp som kommissionens betalat ut enligt avtal nr BRPR-CT95-0099 som ingåtts inom ramen för ett särskilt program för forskning och teknisk utveckling, inklusive demonstrationsprojekt, inom området industriell teknik och materialteknik (Brite-Euram III).

Domslut

1)

ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader med 21  599,26 euro, jämte dröjsmålsränta

med en räntesats på 4,75 procent per år, från den 1 juli till den 31 december 2002,

med en räntesats på 6,75 procent per år, från den 1 januari 2003 till dagen för denna dom, och

med den lagstadgade årliga räntesatsen i gällande lag i England och Wales, det vill säga för närvarande section 17 i Judgment Courts Act, 1838, i dess ändrade lydelse, dock med en högsta räntesats på 6,75 procent per år, från dagen för denna dom tills full betalning sker.

2)

ID FOS Research ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 171, 5.7.2008.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/5


Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Grekland mot kommissionen

(Mål T-425/11) (1)

((Statligt stöd - Grekiska kasinon - System med en enhetlig statlig avgift på 80 procent av inträdesavgifter av olika storlek - Beslut att förklara stödet oförenligt med den inre marknaden - Begreppet statligt stöd - Fördel))

2014/C 380/06

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: P. Mylonopoulos och K. Boskovits)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Triantafyllou, H. van Vliet och M. Konstantinidis)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2011/716/EU av den 24 maj 2011 om det statliga stöd som Republiken Grekland har genomfört till förmån för vissa grekiska kasinon C 16/10 (f.d. NN 22/10, f.d. CP 318/09) (EUT L 285, s. 25).

Domslut

1)

Kommissionens beslut 2011/716/EU av den 24 maj 2011 om det statliga stöd som Republiken Grekland har genomfört till förmån för vissa grekiska kasinon (C 16/10) (f.d. NN 22/10, f.d. CP 318/09) ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Republiken Greklands rättegångskostnader.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/6


Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Gold East Paper och Gold Huasheng Paper mot rådet

(Mål T-443/11) (1)

((Dumpning - Import av bestruket finpapper med ursprung i Kina - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Frist för antagande av beslut avseende denna status - Omsorgsfull och opartisk granskning - Rätten till försvar - Uppenbart oriktig bedömning - Principen om god förvaltningssed - Bevisbörda - Skada - Fastställande av vinstmarginalen - Definition av den berörda produkten - Gemenskapsindustrin - Orsakssamband))

2014/C 380/07

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gold East Paper (Jiangsu, Kina) Co. Ltd (Jiangsu, Kina); och Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (ombud: advokaterna V. Akritidis, Y. Melin och F. Crespo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, inledningsvis biträdd av advokaterna G. Berrisch, A. Polcyn, och N. Chesaites, barrister, därefter B. O’Connor, solicitor, och advokaten S. Gubel)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden Europeiska kommissionen (ombud: M. França och A. Stobiecka-Kuik); Cepifine AISBL (Bryssel, Belgien); Sappi Europe SA (Bryssel); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italien); och Lecta SA (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna L. Ruessmann och W. Berg)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 451/2011 av den 6 maj 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 128, s. 1), i den mån sökandena berörs.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd och Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA och Lecta SA.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/7


Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Gold East Paper och Gold Huasheng Paper mot rådet

(Mål T-444/11) (1)

((Subventioner - Import av bestruket finpapper med ursprung i Kina - Metod - Beräkning av förmånen - Uppenbart oriktig bedömning - Selektivitet - Avskrivningstid - Skattemässigt förmånlig behandling - Utjämningsåtgärder - Skada - Fastställande av vinstmarginalen - Definition av den berörda produkten - Gemenskapsindustrin - Orsakssamband))

2014/C 380/08

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Kina) och Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (ombud: advokaterna V. Akritidis, Y. Melin och F. Crespo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J. P. Hix, inledningsvis biträdd av advokaterna G. Berrisch, A. Polcyn, och N. Chesaites, barrister, därefter B. O’Connor, solicitor, och advokaten S. Gubel)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland, M. França och A. Stobiecka-Kuik); Cepifine AISBL (Bryssel, Belgien); Sappi Europe SA (Bryssel); Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Italien); och Lecta SA (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna L. Ruessmann och W. Berg)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 452/2011 av den 6 maj 2011 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 128, s. 18), i den mån sökandena berörs.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd och Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA och Lecta SA.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/8


Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Galileo International Technology mot harmoniseringsbyrån – ESA och kommissionen (GALILEO)

(Mål T-450/11) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket GALILEO - De äldre gemenskapsordmärkena GALILEO - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling saknas - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Avsaknad av likhet mellan de berörda varorna respektive tjänsterna))

2014/C 380/09

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados) (ombud: S. Malynicz, barrister, samt M. Blair och K. Gilbert, solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motparter vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Europeiska kommissionen (ombud: J. Samnada och F. Wilman); och Europeiska rymdorganisationen (ESA) (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten M. Buydens)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 14 april 2011 (ärende R 1423/2005-1) om ett invändningsförfarande mellan Galileo International Technology LLC och Europeiska unionen.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Galileo International Technology LLC ska bära sina rättegångskostnader och ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader.

3)

Europeiska kommissionen och Europeiska rymdorganisationen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/8


Tribunalens beslut av den 11 september 2014 – Aroa Bodegas mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Muga (aroa)

(Mål T-536/12) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket aroa - Det äldre nationella figurmärket Aro - Relativt registreringshinder - Förväxlingsrisk - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Partiellt avslag på ansökan om registrering))

2014/C 380/10

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Aroa Bodegas, SL (Zurukoain, Spanien) (ombud: advokaten S. Alonso Maruri)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: V. Melgar)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Bodegas Muga SL (Haro, Spanien) (ombud: advokaten L. Broschat García)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 11 oktober 2012 (ärende R 1845/2010-4) angående ett invändningsförfarande mellan Bodegas Muga, SL och Aroa Bodegas, SL.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Aroa Bodegas, SL ska bära sina egna kostnader och ersätta de kostnader som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) har haft.

3)

Bodegas Muga, SL ska bära sina egna kostnader.


(1)  EUT C 38, 9.2.2013.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/9


Tribunalens dom av den 11 september 2014 – El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR)

(Mål T-127/13) (1)

((”Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PRO OUTDOOR - Det äldre gemenskapsfigurmärket OUTDOOR garden barbecue camping - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 - Föremål för tvisten vid överklagandenämnden - Artiklarna 60 och 64.1 i förordning nr 207/2009”))

2014/C 380/11

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna E. Seijo Veiguela och J. L. Rivas Zurdo)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH (Hamburg, Tyskland)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 11 december 2012 (ärende R 1900/2011-2) angående ett invändningsförfarande mellan Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH och El Corte Inglés, SA.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 11 december 2012 (ärende R 1900/2011-2) angående ett invändningsförfarande mellan Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH och El Corte Inglés, SA ogiltigförklaras i den mån som överklagandenämnden underlät att pröva de yrkanden som El Corte Inglés, SA framförde beträffande risken för förväxling mellan de motstående varumärkena med avseende på andra aktuella varor än ”databehandlingsutrustningar och datorer” i klass 9.

2)

Talan avslås i övrigt.

3)

Harmoniseringsbyrån och El Corte Inglés, SA ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 129, av den 4.5.2013.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/10


Tribunalens dom av den 11 september 2014 – Continental Wind Partners mot harmoniseringsbyrån – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

(Mål T-185/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket CONTINENTAL WIND PARTNERS - Äldre internationella figurmärket Continental - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Delvist avslag på registreringsansökan))

2014/C 380/12

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Continental Wind Partners LLC (Wilmington, Delaware, Förenta staterna) (ombud: advokaten O. Bischof)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Pohlmann)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannover, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Gillert, K. Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes och J. Schumacher)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 10 januari 2013 (ärende R 2204/2011-2) om ett invändningsförfarande mellan Continental Reifen Deutschland GmbH och Continental Wind Partners LLC.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Continental Wind Partners LLC ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 156, 1.6.2013.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/10


Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mot kommissionen

(Mål T-112/11) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Registrering av en skyddad geografisk beteckning - ”Edam Holland” - Berättigat intresse av att få saken prövad saknas - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 380/13

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Loschelder och V. Schoene)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis G. von Rintelen och M. Vollkommer, därefter G. von Rintelen och F. Jimeno Fernández)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman och M. Bulterman) och Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Nederländerna) (ombud: advokaterna P. van Ginneken, F. Gerritzen och C. van Veen)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 1121/2010 av den 2 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Edam Holland (SGB)] (EUT L 317, s. 14)

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Konungariket Nederländerna och Nederlandse Zuivelorganisatie ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 145, 15.5.2011.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/11


Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse mot kommissionen

(Mål T-113/11) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Registrering av en skyddad geografisk beteckning - ”Gouda Holland” - Berättigat intresse av att få saken prövad saknas - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 380/14

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Loschelder och V. Schoene)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis G. von Rintelen och M. Vollkommer, därefter G. von Rintelen och F. Jimeno Fernández)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman och M. Bulterman) samt Nederlandse Zuivelorganisatie (Zoetermeer, Nederländerna) (ombud: advokaterna P. van Ginneken, F. Gerritzen och C. van Veen)

Saken

En talan om ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 1122/2010 av den 2 december 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Gouda Holland (SGB)] (EUT L 317, s. 22)

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Konungariket Nederländerna och Nederlandse Zuivelorganisatie ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 145, 14.5.2011.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/12


Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon mot kommissionen

(Mål T-261/12) (1)

((Talan om skadestånd - Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Förstärkning av den institutionella kapaciteten vid kommissionen för konkurrensskydd i Republiken Serbien - Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund))

2014/C 380/15

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grekland) (ombud: A. Krystallidis, advokat)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Erlbacher och P. van Nuffel)

Saken

Talan om skadestånd för den skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av ett beslut av EU:s delegation i Serbien att återkalla beslutet att tilldela sökanden kontraktet inom ramen för anbudsförfarandet EuropeAid/131427/C/SER/RS, angående förstärkning av den institutionella kapaciteten vid kommissionen för konkurrensskydd i Republiken Serbien (EUT S 147, 2011).

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/12


Tribunalens beslut av den 2 september 2014 – Borghezio mot parlamentet

(Mål T-336/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Förklaring av Europaparlamentets talman, vid plenarsammanträde, som informerar plenarförsamlingen om att en ledamot av Europaparlamentet uteslutits från sin politiska grupp - Rättsakt mot vilka talan inte kan väckas - Uppenbart att talan inte kan prövas i sak”)

2014/C 380/16

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mario Borghezio (Turin, Italien) (ombud: advokaten H. Laquay)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: N. Lorenz, N. Görlitz och M. Windisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut som fattats av dess talman i form av en förklaring vid plenarsammanträdet den 10 juni 2013, genom vilket sökanden från och med den 3 juni 2013 blev grupplös ledamot på grund av att denne från och med det datumet uteslutits från den politiska gruppen ”Frihet och Demokrati i Europa”.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Mario Borghezio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 252, 31.8.2013.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/13


Tribunalens beslut av den 3 september 2014 – Kėdainių rajono Okainių m.fl. mot rådet och kommissionen

(Mål T-386/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Gemensam jordbrukspolitik - System för direktstöd för jordbrukare - Tillstånd för beviljande av kompletterande nationellt direktstöd i Litauen för år 2012 - Tidsfrist för väckande av talan - Den tidpunkt då fristen börjar löpa - Avvisning - Invändning om rättsstridighet))

2014/C 380/17

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Okainiai, Litauen) och 134 andra sökande vars namn anges i bilagan till beslutet (ombud: advokaten I. Vėgėlė)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J. Vaičiukaitė och E. Karlsson) och Europeiska kommissionen (ombud: H. Kranenborg och A. Steiblytė)

Part som har intervenerat till stöd för sökandena: Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas, K. Vainienė, A. Karbauskas, R. Makelis och K. Anužis)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut K(2012) 4391 final av den 2 juli 2012 om beviljande av kompletterande nationellt direktstöd i Litauen för år 2012, dels om fastställande av att rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 delvis är rättsstridig (EUT L 30, s. 16).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Kėdainių rajono Okainių ŽŪB och de 134 andra sökandena vars namn anges i bilagan till beslutet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds och Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Republiken Litauen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/14


Tribunalens beslut av den 2 september 2014 – Verein Natura Havel och Vierhaus mot kommissionen

(Mål T-538/13) (1)

((Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Formell underrättelse som avgetts inom ramen för ett fördragsbrottsförfarande rörande de tyska luftfartsbestämmelsernas förenlighet med unionsrätten - Nekad tillgång - Undantag till skydd för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad))

2014/C 380/18

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Verein Natura Havel eV (Berlin, Tyskland) och Hans-Peter Vierhaus (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaten O. Austilat)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis av B. Martenczuk och C. Zadra, därefter B. Martenczuk och J. Baquero Cruz)

Saken

Ogiltigförklaring dels av kommissionens beslut av den 24 juni 2013 att avslå sökandenas ursprungliga ansökan om tillgång till en formell underrättelse som sänts till Förbundsrepubliken Tyskland enligt artikel 258 FEUF, dels av kommissionens beslut av den 3 september 2013 att avslå den bekräftande ansökan om tillgång till nämnda skrivelse.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Verein Natura Havel eV och Hans-Peter Vierhaus ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 344, 23.11.2013.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/14


Talan väckt den 23 juni 2014 – Ertico – Its Europe mot kommissionen

(Mål T-499/14)

2014/C 380/19

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna M. Wellinger och K. T'Syen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som valideringsgruppen vid kommissionen meddelade den 15 april 2014 enligt vilket sökanden inte skulle anses omfattas av definitionen mikroföretag samt små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EGT L 124, s. 36), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Sökanden gör som första grund gällande att valideringsgruppens bedömning att sökanden inte ska anses omfattas av definitionen mikroföretag samt små och medelstora företag grundas på en uppenbart felaktig bedömning av innehållet i artikel 3.4 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

2.

Sökandens andra grund avser att valideringsgruppen åsidosatte principen om god förvaltningssed, rättssäkerhetsprincipen och principen om sökandens berättigade förväntningar, när den slog fast att sökanden inte skulle anses omfattas av definitionen mikroföretag samt små och medelstora företag och den lämnade dörren öppen för kommissionen att återkräva de förmåner som sökanden tidigare beviljats inom ramen för sjunde ramprogrammet.

3.

Sökanden gör som tredje grund gällande att valideringsgruppen åsidosatte sökandens rätt till försvar och principen om god förvaltningssed när den underlät att ge sökanden möjlighet att framföra sina synpunkter.

4.

Sökanden gör som fjärde grund gällande att valideringsgruppen åsidosatte sin motiveringsskyldighet.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/15


Talan väckt den 28 juli 2014 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-564/14)

2014/C 380/20

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co. (Jeddah, Saudiarabien) (ombud: M. Vanhegan, Barrister)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 19 maj 2014 i ärende R 687/2014-2, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om upphävande: Ordmärket ”TEAVANA” för tjänster i klass 35 – gemenskapsvarumärke nr 4 0 98  588

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten i förfarandet vid överklagandenämnden, Teavana Corporation

Part som ansökt om upphävande av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Annulleringsenhetens beslut: Gemenskapsvarumärkesinnehavarens rättigheter till gemenskapsvarumärket nr 4 0 98  588 upphävs i dess helhet.

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet avvisas.

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 51.1 a, 59 och 75 i förordningen om gemenskapsvarumärken.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/16


Talan väckt den 22 augusti 2014 – Roland mot harmoniseringsbyrån – Louboutin (Nyans av färgen röd för skosulor)

(Mål T-631/14)

2014/C 380/21

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Roland SE (Essen, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Onken och O. Rauscher)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Christian Louboutin (Paris, Frankrike)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ändra det beslut som fattades av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 28 maj 2014 i ärende R 1591/2013-1 på så sätt att invändning nr B 1 9 22  890 bifalls i sin helhet och ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 008845539 avslås,

alternativt ogiltigförklara det angripna beslutet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motpart vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Annat varumärke som består av en nyans av färgen röd som anbringas på sulan till en sko, för varor i klass 25 – ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 8 8 45  539

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Internationell registrering av figurmärke som innehåller orden ”my SHOES” för varor i klass 25

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/16


Talan väckt den 25 augusti 2014 – Intercon mot kommissionen

(Mål T-632/14)

2014/C 380/22

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polen) (ombud: advokaten B. Eger)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att kommissionen, med sitt krav på att 2 58  479,21 EUR ska betalas åter, har åsidosatt bestämmelserna i stödprogram nr ARTreat – 224297 under det sjunde forskningsramprogrammet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden:

Den finansiella revisionen har överskridit gränserna för revisionen, och därmed har resultatet av revisionen använts på ett oriktigt sätt.

2.

Andra grunden:

Kommissionen har underlåtit att beakta det av mottagaren underskrivna formulär C, trots att kommissionen begärt att få formuläret sig tillställt. Dessutom har kommissionen underlåtit att beakta det bevis som utgörs av en förklaring från en anställd om att det inte var möjligt att få fram handlingarna från konsortiets koordinator.

3.

Tredje grunden:

Kommissionen har underlåtit att beakta nya inställningar och yttranden rörande punkten II.22.5 i bilagan till avtalet, trots att kommissionen begärt att mottagaren skulle ge in dessa inom en fastställd tidsfrist.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/17


Talan väckt den 26 augusti 2014 – Frinsa del Noroeste mot harmoniseringsbyrån – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Mål T-638/14)

2014/C 380/23

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Spanien) (ombud: advokaten J. Botella Reyna)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brasilien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

avslå ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 1 0 3 29  721 FRISA för varor i klass 29 och för varor och tjänster i klasserna 35 och 39.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärk med ordelementet ”FRISA” för varor och tjänster i klasserna 29, 35 och 39 – ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 1 0 3 20  721

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Figurmärke med ordelementet ”Frinsa” för varor i klass 29

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av invändningsenhetens beslut och avslag på invändningen i dess helhet

Grunder: Överklagandenämnden har i sitt beslut av den 1 juli 2014 i de förenade ärendena R 1547/2013-4 och R 1851/2013-4 inte prövat sökandens argument, eftersom nämnden avgjort de båda ärendena på ett identiskt sätt och genom att endast pröva den bevisning för användning som lagts fram under handläggningen.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/18


Talan väckt den 28 augusti 2014 – Dellmeier mot harmoniseringsbyrån – Dell (LEXDELL)

(Mål T-641/14)

2014/C 380/24

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Alexandra Dellmeier (München, Tyskland) (ombud: advokaten J. Khöber)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Dell, Inc. (Round Rock, Förenta staterna)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut, R 0966/2013-2, som meddelades av andra överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden den 4 juni 2014 avseende invändningsförfarandet B 1  698 2892 mot ansökan om gemenskapsvarumärke nr 008114779 ”LEXDELL” och avslå invändningen i dess helhet.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, och

fastställa ett datum för muntlig förhandling för det fall tribunalens prövning inte är möjlig utan en sådan förhandling.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Gemenskapsordmärket ”LEXDELL” för varor och tjänster i klasserna 16, 25, 41 och 45 – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 8 1 14  779

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten i förfarandet vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsfigurmärke med ordelementet ”DELL”, registrerad under nr 6 4 20  641

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/19


Talan väckt den 1 september 2014 – Red Lemon Incorporation mot harmoniseringsbyrån- Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Mål T-643/14)

2014/C 380/25

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Red Lemon Incorporation (Hongkong, Folkrepubliken Kina) (ombud: T. Wieland och S. Müller)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 15 maj 2014 i ärende R 1899/2013-1, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”ABTRONIC” för varor i klass 9 – ansökan om gemenskapsvarumärke nr 8 1 84  632

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det internationella ordmärket ”TRONIC” för varor i klass 9

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/19


Talan väckt den 2 september 2014 – Infusion Brands mot harmoniseringsbyrån (DUALSAW)

(Mål T-647/14)

2014/C 380/26

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, Förenta staterna) (ombud: advokaten K. Piepenbrink)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som antagits av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 1 juli 2014 i ärende R 398/2014-4;

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke i vitt, svart och grönt innehållande orden ”DUALSAW” för varor och tjänster i klasserna 7, 8 och 35 – Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 1 2 0 27  561

Granskarens beslut: Delvis avslag på ansökan.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/20


Talan väckt den 2 september 2014 – Infusion Brands mot harmoniseringsbyrån (DUALTOOLS)

(Mål T-648/14)

2014/C 380/27

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Infusion Brands (Myer Lake Circle Clearwater, Förenta staterna) (ombud: advokaten K. Piepenbrink)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som antagits av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 1 juli 2014 i ärende R 398/2014-4;

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke i vitt, svart och grönt innehållande orden ”DUALTOOLS” för varor och tjänster i klasserna 7, 8 och 35 – Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 1 2 0 27  496

Granskarens beslut: Delvis avslag på ansökan.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordning nr 207/2009.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/21


Talan väckt den 8 september 2014 – AF Steelcase mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-652/14)

2014/C 380/28

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: AF Steelcase, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten S. Rodríguez Bajón)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns beslut av den 8 juli 2014 om att utesluta AF Steelcase från det aktuella anbudsförfarandet,

ogiltigförklara samtliga därmed sammanhängande beslut från harmoniseringsbyrån beträffande det aktuella anbudsförfarandet, vilket inbegriper besluten om tilldelning av det kontrakt som är föremål för det aktuella anbudsförfarandet och slå fast att anbudsförfarandet delvis ska genomföras på nytt så att AF Steelcase anbud kan prövas,

alternativt, för det fall att det inte är möjligt att delvis genomföra anbudsförfarandet på nytt, förplikta harmoniseringsbyrån att till sökanden utbetala ett belopp på 20  380 euro i ersättning för de materiella skador som AF Steelcase lidit samt förplikta harmoniseringsbyrån att till sökanden utbetala ett belopp på 24  000 euro i ersättning för den ideella skada som AF Steelcase lidit på grund av beslutet om uteslutning, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande talan avser beslutet att inte anta sökandens anbud inom ramen för det anbudsförfarande som genomförts avseende leverans och installation av kontorsutrustning med tillbehör (del 1) och skyltningsmaterial (del 2) till harmoniseringsbyråns lokaler (TED 214/S 023-035020, av den 1 februari 2014).

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Sökandens första grund avser bristfällig motivering och ändring av villkoren i beslutet att utesluta AF Steelcase från det aktuella anbudsförfarandet.

Sökanden gör härvid gällande att det, oberoende av den bristfälliga motiveringen av beslutet om uteslutning, kan konstateras att administrationen har ändrat villkoren, vilket har fått mycket skadlig inverkan på sökandens rätt till försvar. Om det redan från början hade framgått att skälet för uteslutningen av anbudet var att ändringen av ruta 20 innebar att anbudet var ofullständigt, skulle argumenten i ansökan om en kompletterande prövning inte ha varit desamma, mot bakgrund av en sådan motivering.

2.

Sökanden gör för det andra gällande åsidosättande av principen om god förvaltningssed och proportionalitetsprincipen som ska iakttas vid den europeiska administrationens arbete.

Sökanden gör härvid gällande att det i förevarande fall ankom på harmoniseringsbyrån att, efter att ha konstaterat att bilaga 20 hade ett annat format, kontakta AF Steelcase och klargöra situationen, då man kan kräva att harmoniseringsbyrån agerar på ett omsorgsfullt och noggrant sätt vid bedömningen av det aktuella anbudet,

3.

Sökandens tredje grund avser åsidosättande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget

Sökanden gör härvid gällande att harmoniseringsbyrån underlät att begära in nödvändiga kompletterande uppgifter av AF Steelcase i enlighet med artikel 158.3 i nämnda förordning, och att de i förevarande fall inte i väsentlig mån skulle ha påverkat villkoren för anbudet.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/22


Talan väckt den 12 september 2014 – Spanien mot kommissionen

(Mål T-657/14)

2014/C 380/29

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 27 juni 2014 om att avbryta fristen för att betala den kostnadsredovisning och ansökan om utbetalning nr 21 (avseende det operativa programmet för forskning, utveckling och innovation, teknikfonden-Eruf) som Spanien inkommit med den 26 december 2013, och om att inleda förfarandet för ställa in betalningar, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Beslutet om avbrott och inledandet av förfarandet för att ställa in betalningar strider mot artikel 87.2 jämförd med artiklarna 91 och 92 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EGT L 210, s. 25)

Sökanden har härvidlag gjort gällande att den tidsfrist som föreskrivs i ovannämnda artikel 87.2 är en preskriptionsfrist som förbjuder kommissionen att anta ett beslut om avbrytande av tidsfristen för betalning efter det att det gått två månader, och följaktligen får kommissionen inte heller inleda ett förfarande om inställning av betalningar.

2.

Andra grunden: Beslutet om avbrott och inledandet av förfarandet för att ställa in betalningar har inte antagits inom den frist som föreskrivs i unionsrätten och åsidosätter rättssäkerhetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar och principen om god förvaltningssed. Detta beslut kommer att ha negativa ekonomiska effekter för Konungariket Spanien, som lojalt förväntade sig att erhålla betalning inom den lagstadgade fristen.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 91.1 a i förordning 1083/2006, eftersom kommissionen när den antog det angripna beslutet inte har iakttagit de villkor som föreskrivs i denna bestämmelse för att vederbörligen anta sådana beslut

Sökanden har härvidlag angett att beslutet om avbrytande inte bygger på en revisionsberättelse, såsom krävs enligt nämnda bestämmelse, utan på ett enkelt utkast, som inte kan anses utgöra ett slutligt dokument som kan ligga till grund för ett beslut om avbrytande. Vidare framgår av detta utkast inte något indicium, och än mindre något bevis, för att det skulle finnas allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemet.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/23


Talan väckt den 12 september 2014 – Jurašinović mot rådet

(Mål T-658/14)

2014/C 380/30

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ivan Jurašinović (Angers, Frankrike) (ombud: advokaten O. Pfligersdorffer)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av den 8 juli 2014 i den mån som rådet begränsade sökandens tillgång till de handlingar som avses i bilaga 3 till beslutet, med åberopande av skyddet för internationella förbindelser och skyddet för rättsliga förfaranden, varvid de begärda handlingarna maskerades,

förplikta rådet att till sökanden betala skadestånd om 5  000 euro exklusive skatt, det vill säga 6  000 euro inklusive skatt, jämte ränta enligt Europeiska centralbankens räntefot från och med den dag då ansökan gavs in, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Rådet har gjort en uppenbart oriktig bedömning av undantaget som hänför sig till skyddet för rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning i artikel 4.2 andra strecksatsen i förordning nr 1049/2001, (1) eftersom tribunalen, i dom Jurašinović/rådet (T-63/10, EU:T:2012:516) som genomfördes genom det överklagade beslutet, redan slagit fast att även om undantaget var tillämpligt, så saknar det relevans i detta fall.

2.

Andra grunden: Rådet har gjort en uppenbart oriktig bedömning av undantaget som hänför sig till undergrävande av skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om internationella förbindelser i artikel 4.1 a tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001, i den mån som handlingarna avsåg information från Europeiska unionen och inte Förenta nationerna, vilket innebär att det inte finns något som äventyrar informationsflödet från Förenta nationerna.

3.

Tredje grunden: Rådet har gjort en uppenbart oriktig bedömning av undantaget som hänför sig till det överordnade samhällsintresset som enligt artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001 gör det möjligt att göra undantag från skyddet för rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning, eftersom det förfarande som berörs av handlingarna idag är avgjort och eftersom Republiken Kroatien idag är en medlemsstat av Europeiska unionen.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/24


Talan väckt den 15 september 2014 – Belgien mot kommissionen

(Mål T-664/14)

2014/C 380/31

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Konungariket Belgien (ombud: C. Pochet och J.-C. Halleux, biträdda av advokaten J. Meyers)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 2.4 i Europeiska kommissionens beslut C(2014) 1021 av den 3 juli 2014 rörande det garantisystem som skyddar innehav av delägare i finansiella kooperativ i ärende SA.33927, och

förplikta kommissionen att bära rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund, nämligen att kommissionen åsidosatte artiklarna 107 FEUF och 108 FEUF samt proportionalitetsprincipen, genom att i beslutet, utöver skyldigheten att återkräva stödet från de stödmottagande finansiella kooperativen, förbjuda Belgien att göra utbetalningar till fysiska personer som skyddas av garantin.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/24


Överklagande ingett den 17 september 2014 av Robert Klar och Francisco Fernandez Fernandez av det beslut som personaldomstolen meddelade den 16 juli 2014 i mål F-114/13 Klar och Fernandez Fernandez mot kommissionen

(Mål T-665/14 P)

2014/C 380/32

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Robert Klar (Grevenmacher, Luxemburg) och Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxemburg) (ombud: advokaten A. Salerno)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Klagandena yrkar att tribunalen ska

upphäva personaldomstolens beslut av den 16 juli 2014,

återförvisa målet till personaldomstolen för prövning i sak,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande instans.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klagandena en enda grund avseende att personaldomstolen felaktigt avvisade målet på grund av att något korrekt genomfört administrativt förfarande inte hade genomförts, eftersom tillsättningsmyndighetens skrivelse från oktober 2012, varken genom sin lydelse, sitt sammanhang eller sin form utgjorde en rättsakt som gick någon emot och vars delgivning skulle ha inneburit att tidsfristen för att inge klagomål hade börjat löpa.


Personaldomstolen

27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/26


Talan väckt den 14 juli 2014 – ZZ mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-65/14)

2014/C 380/33

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och N. Flandin)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 i befordringsförfarandet 2013 trots att han fanns med i förteckningen över befordringsbara tjänstemän.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten av den 9 oktober och den 14 oktober 2013 att inte befordra sökanden till lönegrad AD 13 i befordringsförfarandet 2013,

vid behov, ogiltigförklara beslutet av den 16 april 2014 om avslag på sökandens klagomål, och

förplikta Europeiska utrikestjänsten att ersätta rättegångskostnaderna.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/26


Talan väckt den 17 juli 2014 – ZZ mot rådet

(Mål F-67/14)

2014/C 380/34

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Rådet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden efter provanställningsperioden och ersättning av den ideella skada som påstås ha lidits.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som rådets sekretariat meddelade den 25 juni 2013 och det beslut som tillsättningsmyndigheten meddelade den 8 april 2014, genom vilka sökanden sades upp,

förplikta svaranden att i skadestånd utbetala ett belopp som beräknats på grundval av månadslönen för en tjänsteman i kategorin AST3 (3  500 euro) multiplicerat med antalet månader mellan den 1 juli 2013 och den dag då domen i förevarande mål avkunnas,

förplikta svaranden att erlägga 40  000 euro i skadestånd.

förplikta svaranden att ersätta sökandens rättegångskostnader i målet.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/27


Talan väckt den 19 juli 2014 – ZZ mot Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

(Mål F-69/14)

2014/C 380/35

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av 2013 års utvärderingsrapport.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara den angripna utvärderingsrapporten, och

förplikta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten att ersätta rättegångskostnaderna.


27.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 380/27


Talan väckt den 24 juli 2014 – ZZ mot Europol

(Mål F-73/14)

2014/C 380/36

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europol

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut att inte förlänga sökandens anställningsavtal samt begäran om skadestånd för den ideella och ekonomiska skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det tysta avslaget av ansökan enligt artikel 90.1 om förlängning av anställningsavtalet som tillfälligt anställd i lönegrad AD7, som inkom den 6 december 2013, och svaret på klagomålet från direktören för Europol av den 14 april 2014.

förplikta svaranden att utge 1 5 45  124 euro i skadestånd för uppkommen ekonomisk skada,

förplikta svaranden att utge 40  000 euro i skadestånd för uppkommen ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.