ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 374

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
22 oktober 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 374/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7392 – Advent International/Corialis) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 374/02

Eurons växelkurs

2

2014/C 374/03

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

3


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 374/04

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

4

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 374/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier) ( 1 )

5


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

22.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende M.7392 – Advent International/Corialis)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 374/01)

Kommissionen beslutade den 14 oktober 2014 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under dokumentnummer 32014M7392. EUR-Lex ger tillgång till EU-rätten via internet.


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

22.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/2


Eurons växelkurs (1)

21 oktober 2014

(2014/C 374/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2762

JPY

japansk yen

136,20

DKK

dansk krona

7,4470

GBP

pund sterling

0,79000

SEK

svensk krona

9,2004

CHF

schweizisk franc

1,2068

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,3670

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,613

HUF

ungersk forint

306,38

LTL

litauisk litas

3,4528

PLN

polsk zloty

4,2184

RON

rumänsk leu

4,4170

TRY

turkisk lira

2,8584

AUD

australisk dollar

1,4475

CAD

kanadensisk dollar

1,4356

HKD

Hongkongdollar

9,8987

NZD

nyzeeländsk dollar

1,5965

SGD

singaporiansk dollar

1,6222

KRW

sydkoreansk won

1 345,98

ZAR

sydafrikansk rand

14,0062

CNY

kinesisk yuan renminbi

7,8147

HRK

kroatisk kuna

7,6665

IDR

indonesisk rupiah

15 308,47

MYR

malaysisk ringgit

4,1648

PHP

filippinsk peso

57,147

RUB

rysk rubel

52,3621

THB

thailändsk baht

41,196

BRL

brasiliansk real

3,1766

MXN

mexikansk peso

17,2351

INR

indisk rupie

78,1047


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


22.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/3


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2014/C 374/03)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Lettland.

Tema : Lettiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Beskrivning : Utformningen visar det lettiska EU-ordförandeskapets officiella logotyp. Logotypen ska kompletteras med bokstäverna LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ (”LETTISKA EU-ORDFÖRANDESKAPET”) och webbplatsen för ordförandeskapet ”EU2015.LV”.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga : 2 miljoner

Ungefärligt utgivningsdatum : Januari 2015.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

22.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/4


Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

(2014/C 374/04)

1.   I enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) tillkännager kommissionen att om inte en översyn inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla det datum som anges i tabellen.

2.   Förfarande

Unionstillverkarna får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att dumpningen och skadan sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphörde att gälla.

Om kommissionen beslutar att se över åtgärderna i fråga kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionstillverkarna att ges tillfälle att komplettera, motbevisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

På de grunder som anges ovan får unionstillverkarna lämna in en skriftlig begäran om översyn till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, Enhet H-1, CHAR 4/39, 1000 Bryssel, BELGIEN (2), från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, dock senast tre månader före det datum som anges i tabellen.

4.   Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009.

Produkt

Ursprungs- eller exportländer

Åtgärd

Hänvisning

Datum då åtgärden upphör att gälla (3)

Natriumcyklamat

Folkrepubliken Kina

Indonesien

Antidumpningstull

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 492/2010 (EUT L 140, 8.6.2010, s. 2)

9.6.2015


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Åtgärden upphör att gälla vid midnatt det datum som anges i den här kolumnen.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

22.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/5


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 374/05)

1.

Europeiska kommissionen mottog den 14 oktober 2014 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget RREEF Spezial Invest GmbH (RREEF, Tyskland), kontrollerat av Deutsche Bank-gruppen, och företaget ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG (ECE, Tyskland), kontrollerat av KG CURA Vermögensverwaltung GmbH & Co. (Tyskland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i koncentrationsförordningen förvärvar indirekt gemensam kontroll över shoppingcentrumet MyZeil (MyZeil, Tyskland), som ingår i fastighetsportföljen PalaisQuartier GmbH & Co. KG (PalaisQuartier, Tyskland), genom förvärv av aktier och ledningskontrakt. Det är dessutom meningen att RREEF ska förvärva indirekt ensam kontroll över fyra andra fastigheter som ingår i PalaisQuartiers fastighetsportfölj.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

RREEF: förvaltning av öppna fastighetsfonder i Tyskland och investeringar i fastigheter världen över.

ECE: rådgivnings- och förvaltningstjänster avseende förvärv, konstruktion, planering och uppförande av kommersiella fastigheter och andra fastigheter samt uthyrning, förvaltning, drift och försäljning av sådana fastigheter.

PalaisQuartier är en fastighetsportfölj som innehåller ett shoppingcentrum (MyZeil), ett parkeringshus, kontorsbyggnader, restaurang- och festlokaler och ett hotell.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av koncentrationsförordningen, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande och kan, med angivande av referens M.7416 – RREEF/ECE/PalaisQuartier, sändas per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per brev till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

1049 Bryssel

BELGIEN


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordningen).