ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 351

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
6 oktober 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 351/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 351/02

Mål C-318/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Tjeckien) den 3 juli 2014 – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. mot Krajský úřad Olomouckého kraje

2

2014/C 351/03

Mål C-328/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Prešove (Slovakien) den 4 juli 2014 – CD Consulting s. r. o. mot Anna Pančurová m.fl.

3

2014/C 351/04

Mål C-343/14 P: Överklagande ingett den 15 juli 2014 av Adler Modemärkte AG av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 14 maj 2014 i mål T-160/12, Adler Modemärkte AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

3

2014/C 351/05

Mål C-350/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale civile di Trieste (Italien) den 21 juli 2014 – Florin Lazar, med särskild fullmakt för Luigi Erculeo mot Allianz SpA

4

2014/C 351/06

Mål C-362/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 25 juli 2014 – Maximillian Schrems mot n Data Protection Commissioner

5

2014/C 351/07

Mål C-366/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság (Ungern) den 28 juli 2014 – Herrenknecht AG mot Hév-Sugár Kft.

6

2014/C 351/08

Mål C-374/14 P: Överklagande ingett den 4 augusti 2014 av Walcher Meßtechnik GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 22 maj 2014 i mål T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

6

2014/C 351/09

Mål C-376/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 7 augusti 2014 – C mot M

7

 

Tribunalen

2014/C 351/10

Mål T-516/13: Talan väckt den 16 juli 2014 – CW mot rådet

9

2014/C 351/11

Mål T-224/14: Talan väckt den 23 juli 2014 – CW mot rådet

9

2014/C 351/12

Mål T-481/14: Talan väckt den 20 juni 2014 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot EIT

10

2014/C 351/13

Mål T-531/14: Talan väckt den 15 juli 2014 – Sotiropoulou m.fl. mot rådet

11

2014/C 351/14

Mål T-533/14: Överklagande ingett den 16 juli 2014 av Desislava Kolarova av det beslut som personaldomstolen meddelade den 30 april 2014 i mål F-88/13 Kolarova mot REA

13

2014/C 351/15

Mål T-534/14: Talan väckt den 16 juli 2014 – Murnauer Markenvertrieb mot harmoniseringsbyrån – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

13

2014/C 351/16

Mål T-535/14: Talan väckt den 18 juli 2014 – The Cookware Company mot harmoniseringsbyrån – Fissler (VITA+VERDE)

14

2014/C 351/17

Mål T-549/14: Talan väckt den 25 juli 2014 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – Horno del Espinar (Castello)

15

2014/C 351/18

Mål T-552/14: Talan väckt den 22 juli 2014 – Wm. Wrigley Jr mot harmoniseringsbyrån (Extra)

15

2014/C 351/19

Mål T-553/14: Talan väckt den 22 juli 2014 – Wm. Wrigley Jr. mot harmoniseringsbyrån (Extra)

16

2014/C 351/20

Mål T-556/14 P: Överklagande ingett den 28 juli 2014 av Victor Navarro av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 maj 2014 i mål-F-46/13 Navarro mot kommissionen

16

2014/C 351/21

Mål T-558/14: Talan väckt den 24 juli 2014 – Research Engineering & Manufacturing mot harmoniseringsbyrån – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

17

2014/C 351/22

Mål T-562/14: Talan väckt den 28 juli 2014 – Yoo Holdings mot harmoniseringsbyrån – Eckes-Granini Group (YOO)

18

2014/C 351/23

Mål T-563/14: Talan väckt den 29 juli 2014 – Hewlett Packard Development Company mot harmoniseringsbyrån (ELITEDISPLAY)

19

2014/C 351/24

Mål T-577/14: Talan väckt den 4 augusti 2014 – Gascogne Sack Deutschland och Gascogne mot domstolen

19

2014/C 351/25

Mål T-579/14: Talan väckt den 1 augusti 2014 – Birkenstock Sales mot harmoniseringsbyrån (Reliefmönster)

20

2014/C 351/26

Mål T-581/14: Talan väckt den 30 juli 2014 – Vierling mot harmoniseringsbyrån – IP Leanware (BRAINCUBE)

21

2014/C 351/27

Mål T-583/14: Talan väckt den 4 augusti 2014 – Giand mot harmoniseringsbyrån – Flamagas (FLAMINAIRE)

21

2014/C 351/28

Mål T-589/14: Talan väckt den 8 augusti 2014 – Musso mot parlamentet

22

2014/C 351/29

Mål T-590/14: Talan väckt den 7 augusti 2014 – Zuffa mot harmoniseringsbyrån (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

23

2014/C 351/30

Mål T-591/14: Talan väckt den 8 augusti 2014 – BSH mot harmoniseringsbyrån (PerfectRoast)

24

2014/C 351/31

Mål T-614/14: Talan väckt den 14 augusti 2014 – Fútbol Club Barcelona mot harmoniseringsbyrån – Kule (KULE)

24

2014/C 351/32

Mål T-618/14: Talan väckt den 18 augusti 2014 – Grupo Bimbo mot harmoniseringsbyrån (Formen av en mexikansk taco)

25

2014/C 351/33

Mål T-621/14: Talan väckt den 14 augusti 2014 – Infocit mot harmoniseringsbyrån – DIN (DINKOOL)

26

2014/C 351/34

Mål T-622/14: Talan väckt den 15 augusti 2014 – Lauritzen Holding mot harmoniseringsbyrån – IC Companys (IWEAR)

26

2014/C 351/35

Mål T-623/14: Talan väckt den 14 augusti 2014 – Loewe Technologies mot harmoniseringsbyrån – DNS International (SoundVision)

27

2014/C 351/36

Mål T-624/14: Talan väckt den 12 augusti 2014 – Bice International mot harmoniseringsbyrån – Bice (bice)

28

2014/C 351/37

Mål T-625/14: Talan väckt den 18 augusti 2014 – Wm. Wrigley Jr mot harmoniseringsbyrån (Sfärisk figur)

28

2014/C 351/38

Mål T-626/14: Talan väckt den 18 augusti 2014 – Wm. Wrigley Jr. mot harmoniseringsbyrån (Blå sfärisk figur)

29

 

Personaldomstolen

2014/C 351/39

Mål F-63/13: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 2 juli 2014 – Psarras mot ENISA (Personalmål — Tillfälligt anställd — Uppsägning — Artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Rätten att yttra sig — Ideell skada — Påföljande rättsstridigt beslut — Orimlig kränkning av tredje mans rättigheter — Skadestånd utdöms ex officio — En dom om ogiltigförklaring har inte följts)

30

2014/C 351/40

Mål F-13/14: Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 26 juni 2014 – DL mot kommissionen (Avskrivning — Sökanden har återkallat sin talan — Artikel 89.7 i rättegångsreglerna — Parterna har enats om rättegångskostnaderna)

30

2014/C 351/41

Mål F-3/14: Personaldomstolens beslut av den 14 juli 2014 – DJ mot Easa

31

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

2014/C 351/01

Senaste offentliggörandet

EUT C 339, 29.9.2014

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 329, 22.9.2014

EUT C 315, 15.9.2014

EUT C 303, 8.9.2014

EUT C 292, 1.9.2014

EUT C 282, 25.8.2014

EUT C 261, 11.8.2014

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Tjeckien) den 3 juli 2014 – Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. mot Krajský úřad Olomouckého kraje

(Mål C-318/14)

2014/C 351/02

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.

Motpart: Krajský úřad Olomouckého kraje

Tolkningsfrågor

1)

Måste artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, jämförd med artikel 52 i samma fördrag, tolkas så, att det inte är möjligt att tillämpa nationella bestämmelser, vilka kräver att ett transportföretag med säte i en annan medlemsstat, som är etablerat i Tjeckien genom en enhet tillhörande företaget, erhåller ett särskilt tillstånd – utöver de tillstånd och koncessioner som ett transportföretag med säte i Tjeckien behöver för att driva inhemsk linjetrafik (stadskollektivtrafik) – för att kunna bedriva samma verksamhet, vilket meddelas enligt förvaltningsmyndigheternas fria skön?

2)

Har det betydelse för svaret på fråga 1 att det i detta fall är fråga om stadskollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt och som bedrivs med stöd av ett avtal om allmän trafik mot ersättning med offentliga medel, i den mening som avses i förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (1)?

3)

Kan artikel 3.3 i rådets förordning (EG) nr 12/98 av den 11 december 1997 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande (2), jämförd med artikel 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tolkas så, den tillåter att en medlemsstat inskränker ett transportföretags, vars säte är beläget i en annan medlemsstat, drift av stadskollektivtrafik på det sätt som beskrivs i fråga 1?


(1)  EUT L 315, s. 1.

(2)  EGT L 4, s. 10.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Prešove (Slovakien) den 4 juli 2014 – CD Consulting s. r. o. mot Anna Pančurová m.fl.

(Mål C-328/14)

2014/C 351/03

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Krajský súd v Prešove

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: CD Consulting s. r. o.

Svarande: Anna Pančurová, m.fl.

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Ska artikel 6.1 i rådets direktiv 93/13/EEG (1) av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal och artikel 4 i rådets direktiv 87/102/EEG (2) av den 22 december 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter tolkas så, att de utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den som är i fråga i målet, enligt vilken en nationell domstol, som ska besluta om rättigheter som följer av en endosserad växel, principiellt sett inte tillåts under något steg i förfarandet att ex officio pröva avtalet, grunden till det rättsliga förhållandet samt huruvida ett villkor är oskäligt eller huruvida det har skett ett åsidosättande av de bestämmelser som reglerar följderna av underlåtelse att ange den effektiva räntan i det konsumentkreditavtal i vilket växeln har sitt ursprung?


(1)  EGT L 95, s. 29.

(2)  EGT L 42, s. 48.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/3


Överklagande ingett den 15 juli 2014 av Adler Modemärkte AG av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 14 maj 2014 i mål T-160/12, Adler Modemärkte AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-343/14 P)

2014/C 351/04

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Adler Modemärkte AG (ombud: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Överklagandet avser den dom som tribunalen meddelade den 14 maj 2014 i mål T-160/12, genom vilken Adler Modemärkte AG:s överklagande av det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 3 februari 2012 (ärende R 1955/2010-2), i ett invändningsförfarande mellan Blufin SpA och Adler Modemärkte AG, avslogs.

Klaganden har åberopat följande grunder till stöd för sitt överklagande:

1.

För det första åsidosattes artikel 8.1 b i förordning 40/94 om gemenskapsvarumärken. Tribunalen tolkade denna regel och den fasta rättspraxisen om känneteckenslikhet och risk för förväxling felaktigt genom att härleda känneteckenslikhet mellan och en risk för förväxling av de varumärken som jämfördes ur överensstämmelsen mellan kännetecknens beståndsdelar. Dessa utgörs av en ren beskrivning av varornas beskaffenhet (nämligen uppgiften att de varor för vilka de jämförda varumärkena används är ”marinblå”). Vidare åsidosatte tribunalen nämnda regel och rättspraxis genom att fastställa att kännetecknet, till följd av bristande särskiljningsförmåga, inte kunde anses upplysa den berörda kundkretsen om att varorna härrörde från ett bestämt företag och på sätt hindrade att de förväxlades med varor från andra företag. Tribunalen felbedömde dessutom begreppet beskrivande upplysning då den inte ansåg att ”marinblå” beskrev de angivna varorna, vilka utgjordes av kläder, eller utgjorde en väsentlig kvalitet hos dessa varor.

2.

För det andra grundades den överklagade domen på felaktiga uppgifter. Tribunalen ansåg inte att den objektiva uppgiften ”marinblå” (på de aktuella språken, och särskilt på italienska och franska) beskrev de aktuella varorna i klasserna 18 och 25, trots att parterna var ense om att de kännetecken som jämfördes inkorporerade ett rent beskrivande begrepp, nämligen ”marinblå” på de aktuella unionsspråken samt att det varumärke som åberopats till stöd för invändningen, ”blu marino” på italienska, och det sökta varumärket, ”marine bleu” på franska, endast avvek lite grann från detta koncept. Dessutom hade harmoniseringsbyråns invändningsenhet och överklagandenämnd dessförinnan fastställt att ”marinblå” (på de aktuella europeiska språken) objektivt beskriver en vara. Tribunalen kunde inte frångå denna bedömning.

3.

För det tredje är fastställandet i domskälen i tribunalens dom av att ”marinblå” inte beskriver varorna motsägelsefull och bristfälligt motiverat. I punkt 54 konstaterade tribunalen själv att beståndsdelarna av de kännetecken som jämfördes betydde den aktuella färgtonen. I punkt 55 konstaterade tribunalen dessutom att denna betydelse var ”uppenbar”.

4.

För det fjärde antogs det överklagade beslutet med stöd av lagbestämmelser som inte är tillämpliga. Det rör sig närmare bestämt om bestämmelserna i förordning (EG) nr 207/2009 (1). Tribunalen borde ha tillämpat förordning (EG) nr 40/94 (2).


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)

(2)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3)


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale civile di Trieste (Italien) den 21 juli 2014 – Florin Lazar, med särskild fullmakt för Luigi Erculeo mot Allianz SpA

(Mål C-350/14)

2014/C 351/05

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale civile di Trieste

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Florin Lazar, med särskild fullmakt för Luigi Erculeo

Svarande: Allianz SpA

Tolkningsfrågor

Hur ska artikel 4.1 i förordning (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), (1) i vilken det föreskrivs att ”ifråga om en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i en skadeståndsgrundande händelse [ska] lagen i det land där skadan uppkommer tillämpas”, tolkas? I synnerhet önskas svar på följande:

1.

Hur ska begreppet ”det land där skadan uppkommer” i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 864/2007 tolkas med avseende på en talan om skadestånd för ekonomisk och ideell skada som förs av anhöriga till en person som avlidit till följd av en trafikolycka i det land i vilket domstolen är belägen, när dessa anhöriga har hemvist i ett annat land i Europeiska unionen och där har lidit sin skada?

2.

Utgör den ekonomiska och ideella skada som anhöriga till en person, som avlidit till följd av en trafikolycka i det land i vilket domstolen är belägen, har lidit i sitt hemvistland en sådan ”skada” som avses i den första delen av artikel 4.1 i förordning (EG) nr 864/2007 eller utgör den sådana ”indirekta följder” som avses i den andra delen av denna bestämmelse?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), EUT L 199, s. 40.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 25 juli 2014 – Maximillian Schrems mot n Data Protection Commissioner

(Mål C-362/14)

2014/C 351/06

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Maximillian Schrems

Motpart: Data Protection Commissioner

Tolkningsfrågor

1)

Ska det vid prövningen av ett klagomål som har ingetts till en oavhängig befattningshavare, vilken genom lag har fått i uppdrag att administrera och genomföra lagstiftningen om uppgiftsskydd, om att personuppgifter överförs till ett annat tredje land (i detta fall Amerikas förenta stater) vars lagstiftning och praxis påstås inte innehålla ett adekvat skydd för den registrerade, anses att denna befattningshavare är helt bunden av det motsatta gemenskapskonstaterandet i kommissionens beslut (2000/520/EG) av den 26 juli 2000, (1) med beaktande av artiklarna 7, 8 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EGT C 364, 2000, s. 1), (2) trots bestämmelserna i artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG (3)?

2)

I andra hand, får och/eller ska befattningshavaren göra en egen utredning av ärendet mot bakgrund av den faktiska utveckling som skett sedan detta kommissionsbeslut först offentliggjordes?


(1)  – Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat (EGT L 215, 2000, s. 7).

(2)  – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EGT C 364, 2000, s. 1).

(3)  – Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 1995, s. 31).


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság (Ungern) den 28 juli 2014 – Herrenknecht AG mot Hév-Sugár Kft.

(Mål C-366/14)

2014/C 351/07

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Herrenknecht AG

Svarande: Hév-Sugár Kft.

Tolkningsfrågor

1)

Hur ska artikel 23.1 i rådets förordning nr 44/2001/EG (1) tolkas, såvitt avser frågan om vilken domstol som har exklusiv behörighet, när avtalsparterna i de allmänna avtalsvillkoren har angett flera olika domstolar som behöriga att avgöra tvister som uppkommer i anledning av avtalet och, dessutom, kan käranden fritt välja mellan de utvalda domstolar som har exklusiv behörighet och de utvalda domstolar som har alternativ behörighet, och kan därav dras slutsatsen att den domstol som handlägger målet är exklusivt behörig?

2)

Hur ska artikel 3.1 i Romkonventionen (2) tolkas, såvitt avser frågan om vilken materiell rätt som är tillämplig på avtalet, när avtalsparterna i de allmänna avtalsvillkoren har angett flera olika medlemsstaters lagstiftningar såsom tillämpliga på avtalet och vilken av lagstiftningarna är i så fall tillämplig?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).

(2)  Konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (EGT L 266, s. 1).


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/6


Överklagande ingett den 4 augusti 2014 av Walcher Meßtechnik GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 22 maj 2014 i mål T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-374/14 P)

2014/C 351/08

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Walcher Meßtechnik GmbH (ombud: S. Walter, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 22 maj 2014 i mål T-95/13 och ogiltigförklara det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 13 december 2012 (ärende R 1779/2012-1),

i andra hand, upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 22 maj 2014 i mål T 95/13 och återförvisa målet till tribunalen,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden anför två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden består av tre delar:

1.

Den första grunden:

Den överklagade domen innebär ett åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 (1):

Bedömningen av huruvida ett kännetecken kan registreras ska grundas på de aktuella varornas eller tjänsternas ordalydelse. Detta har inte skett i målet vid tribunalen. Tribunalen har istället grundat sig på klagandens webbsidor och på varuförteckningen för ett amerikanskt varumärke som inte är föremål för tvisten.

Även med tribunalens tolkning av ordet HIPERDRIVE kan kännetecknet HIPERDRIVE endast beteckna ett reglage. Den påstådda beskrivningen av det i de aktuella varorna inbyggda reglaget avser emellertid inte några väsentliga egenskaper hos varorna själva. Tribunalen har således använt unionsdomstolarnas senaste praxis vad avser de aktuella kriterierna på ett felaktigt sätt (se tribunalens dom av den 15 januari 2013 i mål T-625/11, BSH mot harmoniseringsbyrån (ecoDoor2) (2) och domstolens dom av den 10 juli 2014 i mål C-126/13 P, BSH mot harmoniseringsbyrån (3), punkt 27).

Tribunalens felaktiga antagande att ”HIPER” kan liknas vid ”HYPER” grundas, då dessa uttryck aldrig har använts som synonymer, på den felaktiga uppfattningen att såväl ”HIPER” som ”HYPER” uttalas på samma sätt på engelska. Detta felaktiga antagande av tribunalen har inte bevisats eller motiverats, trots att klaganden gett talrika exempel på det motsatta förhållandet. Enligt rättspraxis utgör frågan om huruvida tribunalens motivering av en dom är motstridig eller otillräcklig en rättsfråga.

2.

Den andra grunden:

Den överklagade domen innebär ett åsidosättande av grundläggande unionsrättsliga principer, nämligen principen om likabehandling och förbudet mot godtyckliga åtgärder. Det är harmoniseringsbyråns fasta praxis att vid registrering inte likställa beståndsdelen HIPER med ”hyper”. Denna praxis förelåg innan ansökan om registrering av det omtvistade kännetecknet gjordes och den har fortgått därefter. Det är här fråga om en annan situation än de fall då sökanden enbart åberopar tidigare ansökningar. Den omständigheten att harmoniseringsbyrån efter att ha avslagit den omtvistade ansökan inte längre haft invändningar mot varumärken med beståndsdelen ”HIPER”, visar att avslaget på den omtvistade ansökan utgör ett åsidosättande av principen om likabehandling och förbudet mot godtyckliga åtgärder.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)

(2)  ECLI:EU:T:2013:14

(3)  ECLI:EU:C:2014:2065


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 7 augusti 2014 – C mot M

(Mål C-376/14)

2014/C 351/09

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: C

Motpart: M

Tolkningsfrågor

1)

Innebär förekomsten av de franska rättsprocesserna rörande vårdnaden om barnet, med hänsyn till omständigheterna i målet, att barnet inte kan förvärva hemvist i Irland?

2)

Har antingen fadern eller franska domstolar alltjämt rättigheter i fråga om vårdnaden om barnet, vilka medför att kvarhållandet av barnet i Irland blir olovligt?

3)

Har irländska domstolar rätt att bedöma frågan om barnets hemvist under omständigheter där barnet varit bosatt i Irland sedan juli 2012 – vid vilken tidpunkt flytten av barnet till Irland inte stred mot fransk lag?


Tribunalen

6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/9


Talan väckt den 16 juli 2014 – CW mot rådet

(Mål T-516/13)

2014/C 351/10

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CW (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten A. Tekari)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets genomförandebeslut 2013/409/Gusp av den 30 juli 2013 om genomförande av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien, i den del det avser sökanden,

förplikta rådet att betala hundratusen euro som ersättning för den ideella och materiella skada som åsamkats sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Bristande rättslig grund. Mot bakgrund av att beslut 2013/409/Gusp grundar sig på ett skäl som inte föreskrivs i beslut 2011/72/Gusp (1), som tjänar som rättslig grund, saknar beslut 2013/409/Gusp (2) rättslig grund.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av äganderätten. De restriktiva åtgärder som vidtagits mot sökanden utgör en omotiverad inskränkning av sökandens äganderätt.


(1)  Rådets beslut 2011/72/Gusp av den 31 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 28, s. 62).

(2)  Rådets genomförandebeslut 2013/409/Gusp av den 30 juli 2013 om genomförande av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 204, s. 52).


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/9


Talan väckt den 23 juli 2014 – CW mot rådet

(Mål T-224/14)

2014/C 351/11

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CW (Paris, Frankrike) (ombud: A. Tekari, advokat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2014/49/Gusp av den 30 januari 2014 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien, i den del det avser sökanden,

fastställa att sökanden, som en följd av en ogiltigförklaring av det angripna beslutet, ska anses aldrig ha figurerat i någon förteckning över personer vars tillgångar fryses och att det inte i någon akt eller något beslut från rådet får nämnas att sökandens tillgångar har frusits,

förplikta rådet att betala hundratusen euro som ersättning för den ideella och materiella skada som åsamkats sökanden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna, vilka för sökandens del måste beräknas rättvist med hänsyn till parternas situation och den arbetsbörda som det innebär att föra en sådan talan.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Beslut 2014/49/Gusp (1) saknar rättslig grund, eftersom det grundar sig på skäl som inte föreskrivs i artikel 1 i beslut 2011/72/Gusp (2), och eftersom beslut 2011/72/Gusp, som utgör rättslig grund för beslut 2014/49/Gusp, i vilket fall som helst inte är förenligt med de europeiska bestämmelser som reglerar de avsedda sanktionerna.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av äganderätten. De restriktiva åtgärder som vidtagits mot sökanden utgör en omotiverad inskränkning av sökandens äganderätt.


(1)  Rådets beslut 2014/49/Gusp av den 30 januari 2014 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 28, s. 38).

(2)  Rådets beslut 2011/72/Gusp av den 31 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 28, s. 62).


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/10


Talan väckt den 20 juni 2014 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïki Dynamiki mot EIT

(Mål T-481/14)

2014/C 351/12

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökanden: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Luxembourg) och Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna E. Siouti och M. Sfyri)

Svarande: European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara svarandens beslut om tilldelning i det anbudsförfarande som sökandena informerades om genom svarandens skrivelse av den 11 april 2014 och övriga beslut av svaranden med koppling till nämnda tilldelningsbeslut, inklusive beslutet att tilldela den vinnande anbudsgivaren kontraktet (vilket sökandena inte har delgetts),

ogiltigförklara EIT:s direktörs beslut av den 25 april 2014 att inte avslöja utvärderingskommitténs sammansättning för sökandena,

förplikta svaranden att utge ersättning, upp till ett belopp om 1 58  430,40 euro, till sökandena för den skada som förlusten av chansen att tilldelas ett kontrakt i anbudsförfarande innebar, och

förplikta svaranden att ersätta sökandenas rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: Svarandena blandade ihop urvals- och tilldelningskriterierna och åsidosatte därigenom artikel 110 i budgetförordningen (1) och artikel 149 i delegerade förordningen (2).

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 105 och 113 i budgetförordningen och artikel 138 i delegerade förordningen då svaranden använde sig av okända kriterier vilka inte var inkluderade i anbudsspecifikationerna när den utvärderade anbuden och åsidosatte skyldigheten att ange tilldelningskriterierna och avvägningen mellan dessa kriterier eller, där så var lämpligt, deras fallande prioritetsordning. Sökandena har vidare anfört att svaranden använde sig av ett diskret och osammanhängande poängsystem, med felaktigheter och förvanskningar i utvärderingen som följd.

3.

Tredje grunden: Svaranden gjorde sig skyldig till flera uppenbart felaktiga bedömningar.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artiklarna 2.3 och 8 i förordning nr 1049/2001 (3) genom att vägra avslöja utvärderingskommitténs sammansättning, vilket hade gjort det möjligt för sökandena att kontrollera att en intressekonflikt inte förelåg.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EGT L 298, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/11


Talan väckt den 15 juli 2014 – Sotiropoulou m.fl. mot rådet

(Mål T-531/14)

2014/C 351/13

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Leimonia Sotiropoulou (Patrasso, Grekland) och 63 andra sökanden (ombud: K. Chrisogonos, dikigoros)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

förplikta svaranden att utge skadestånd på totalt 8 70  504,11 euro för den ekonomiska skada som sökandena lidit under perioden 1 januari 2013–31 maj 2014 på grund av den olagliga sänkningen av deras grundpensioner genom nedan nämnda beslut från Europeiska unionens råd,

förplikta svaranden att till varje sökande betala ett belopp på 3  000 euro för den ideella skada de lidit på grund av den olagliga sänkningen av deras grundpensioner genom nedan nämnda beslut från Europeiska unionens råd, och

förplikta svaranden att ersätta sökandenas rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Talan avser skadestånd enligt artikel 268 FEUF för den skada som sökandena lidit på grund av den drastiska sänkningen av deras grundpensioner som orsakats av åtgärder och ingrepp i det grekiska pensionssystemet, vilka föreskrivits i Europeiska unionens råds rättsstridiga beslut 2010/320/EU av den 8 juni 2010 (1), 2010/486/EU av den 7 september 2010 (2), 2011/57/EU av den 20 december 2010 (3), 2011/257/EU av den 7 mars 2011 (4), 2011/734/EU av den 12 juli 2011 (5), 2011/791/EU av den 8 november 2011 (6), 2012/211/EU av den 13 mars 2012 (7) och 2013/6/EU av den 4 december 2012 (8).

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av subsidiaritetsprincipen och principen om tilldelade befogenheter

Sökandena gör gällande att de angripna besluten – särskilt när det gäller detaljerade åtgärder, strategier och ingrepp i socialförsäkringssystemet och pensionssystemet – antagits med överträdelse av de befogenheter som fördraget tilldelar rådet och i strid med subsidiaritetsprincipen och principen om tilldelade befogenheter i artiklarna 4 och 5 FEU jämförda med artiklarna 2–6 FEUF. Vid antagande av beslut på grundval av artiklarna 126.9 och 136 FEUF riktade mot Grekland kan rådet inte i detalj fastställa vilken politik Grekland ska föra på de berörda områdena, vilka omfattas av medlemsstatens exklusiva behörighet. Nämnda beslut och innehållet i dem är således rättsstridiga och innebär att unionen är utomobligatoriskt skadeståndsansvarig för den skada som sökandena lidit på grund av sänkningen av deras pensioner genom nämnda beslut.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av de grundläggande rättigheter som anges i artiklarna 1, 25 och 34 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Sökandena anser att nämnda rådsbeslut har krävt antagande av åtgärder rörande pensionssystemet som radikalt förändrat sökandenas ekonomiska situation och i grunden ändrat det läge som sökandena förväntat sig skulle bestå. Den drastiska sänkningen av pensionerna, som genomförts för att verkställa rådsbesluten, har lett till en drastisk minskning av försäkringsskyddet och en hastig försämring av pensionärernas, och därmed sökandenas, levnadsstandard, eftersom dessa förlorat större delen av den disponibla inkomsten. Genomförandet av sänkningarna har direkt åsidosatt sökandenas rätt till mänsklig värdighet, rätt att som äldre leva ett värdigt och självständigt liv samt rätt till tillgång till socialförsäkringsförmåner och sociala tjänster som skyddar äldre. Dessa rättigheter omnämns i artiklarna 1, 25 och 34 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta innebär att de angripna besluten är rättsstridiga i sig och leder till att Europeiska unionen är utomobligatoriskt skadeståndsskyldig avseende den skada som sökandena lidit på grund av sänkningen av deras pensioner genom nämnda beslut.


(1)  Rådets beslut 2010/320/EU av den 8 juni 2010 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 145, s. 6).

(2)  Rådets beslut 2010/486/EU av den 7 september 2010 om ändring av beslut 2010/320/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 241. s. 12).

(3)  Rådets beslut 2011/57/EU av den 20 december 2010 om ändring av beslut 2010/320/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 26, s. 15).

(4)  Rådets beslut 2011/257/EU av den 7 mars 2011 om ändring av beslut 2010/320/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 110, s. 26).

(5)  Rådets beslut 2011/734/EU av den 12 juli 2011 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (omarbetning) (EUT L 296, s. 38).

(6)  Rådets beslut 2011/791/EU av den 8 november 2011 om ändring av beslut 2011/734/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 320, s. 28).

(7)  Rådets beslut 2012/211/EU av den 13 mars 2012 om ändring av beslut 2011/734/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 113, s. 8).

(8)  Rådets beslut 2013/6/EU av den 4 december 2012 om ändring av beslut 2011/734/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 4, s. 40).


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/13


Överklagande ingett den 16 juli 2014 av Desislava Kolarova av det beslut som personaldomstolen meddelade den 30 april 2014 i mål F-88/13 Kolarova mot REA

(Mål T-533/14)

2014/C 351/14

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Desislava Kolarova (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Övrig part i målet: Genomförandeorganet för forskning (REA)

Yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

upphäva personaldomstolens beslut av den 30 april 2014 i mål F-88/13, Desislava Kolarova mot Genomförandeorganet för forskning avseende ogiltigförklaring av beslut från Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO), som delgavs den 28 november 2012, att avslå klagandens ansökan av den 20 juli 2012 om likställande av hennes mamma, Anna Borisova Petrova, med underhållsberättigat barn enligt artikel 2.4 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för perioden 1 november 2012 till 31 oktober 2013,

förklara att talan av den 17 september 2013 kan prövas och bifalla talan på de grunder som klaganden angett i första instans,

följaktligen återförvisa målet till personaldomstolen,

förplikta REA och/eller kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande tre grunder till stöd för sitt överklagande:

1.

Den första grunden avser åsidosättande och begränsning av klagandens rätt till försvar genom att personaldomstolen felaktigt ansåg sig ha fått tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet genom de handlingar som parterna inkommit med och därför felaktigt bedömde att det saknades anledning att inleda det muntliga förfarandet.

2.

Den andra grunden avser felaktig rättstillämpning. Klaganden anser att personaldomstolen gjorde fel när den slog fast att det är uppenbart att klagandens argument att ett avtal såsom ett tjänsteavtal ”inte innebär att den person som tilldelar befrias från ansvar”, inte beaktar ordalydelsen i artiklarna 2.2 och 91 i tjänsteföreskrifterna.

3.

Den tredje grunden avser åsidosättande av klagandens rätt till effektiv tillgång till en domstol.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/13


Talan väckt den 16 juli 2014 – Murnauer Markenvertrieb mot harmoniseringsbyrån – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Mål T-534/14)

2014/C 351/15

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Tyskland) (Ombud: advoakterna F. Traub och H. Daniel)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Bach Flower Remedies Ltd (London, Förenade kungariket)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 5 maj 2014 i ärende R 2041/2012-2,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Klaganden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke innehållande ordelementen ”MURNAUERS Bachblüten” för varor i klasserna 3, 5 och 30 – registreringsansökan nr 9 7 49  847

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Bach Flower Remedies Ltd

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Nationella figurmärken och gemenskapsvarumärken innehållande ordelementet ”Bach”, det nationella ordmärket ”Bach” samt det i näringsverksamhet använda icke registrerade varumärket ”Bach” för varor och tjänster i klasserna 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 och 44

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/14


Talan väckt den 18 juli 2014 – The Cookware Company mot harmoniseringsbyrån – Fissler (VITA+VERDE)

(Mål T-535/14)

2014/C 351/16

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: The Cookware Company Ltd (Hong Kong, Kina) (ombud: advokaten K. Manhaeve)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 15 april 2014 i ärende R 1082/2013 2.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke i färg innehållande orden ”VITA+VERDE” för varor i klass 21 – Ansökan om gemenskapsvarumärke no 1 0 0 73  054

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det tidigare gemenskapsvarumärket no 1 0 13  787 för ordet ”vitavit”

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen i sin helhet.

Överklagandenämndens beslut: Ogiltigförklaring av det angripna beslutet och bifall till invändningen.

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/15


Talan väckt den 25 juli 2014 – Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – Horno del Espinar (Castello)

(Mål T-549/14)

2014/C 351/17

Ansökan är avfattad på: engelska

Parter

Sökande: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Wolter, M. Kefferpütz och A. Marx)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 22 april 2014 i de förenade ärendena R 1233/2013-2 och R 1258/2013-2, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”Castello” för varor i klasserna 29, 30 och 31 – varumärkesansökan nr 6 8 19  973

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Flera äldre gemenskapsvarumärken och nationella varumärken innehållande bland annat ordelementet ”Castelló”

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Delvis bifall till överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/15


Talan väckt den 22 juli 2014 – Wm. Wrigley Jr mot harmoniseringsbyrån (Extra)

(Mål T-552/14)

2014/C 351/18

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Förenta staterna) (ombud: advokaterna Kinkeldey, S. Brandstätter och C. Schmitt)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som femte överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 19 maj 2014 i ärende R 199/2014-5.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke innehållande ordelementet ”Extra” för varor i klasserna 3, 21 och 30 – registreringsansökan nr 1 1 7 37  582

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/16


Talan väckt den 22 juli 2014 – Wm. Wrigley Jr. mot harmoniseringsbyrån (Extra)

(Mål T-553/14)

2014/C 351/19

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Förenta staterna) (ombud: advokaterna M. Kinkeldey, S. Brandstätter och C. Schmitt)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som femte överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 19 maj 2014 i ärende R 218/2014-5.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ett figurmärke i svart och vitt innehållande ordelementet ”Extra” för varor i klasserna 3, 21 och 30 – registreringsansökan nr 1 1 7 37  657

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/16


Överklagande ingett den 28 juli 2014 av Victor Navarro av den dom som personaldomstolen meddelade den 21 maj 2014 i mål-F-46/13 Navarro mot kommissionen

(Mål T-556/14 P)

2014/C 351/20

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Victor Navarro (Sterrebeek, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva personaldomstolens dom av den 21 maj 2014 i mål F-46/13,

följaktligen bifalla klagandens yrkanden i första instans och, således:

upphäva europeiska kommissionens beslut, såsom behörig myndighet att sluta avtal, av den 4 oktober 2012, att inte anställa klaganden som kontraktsanställd för övriga uppgifter med placering i tjänstegruppen II,

i den mån det är nödvändigt, upphäva beslutet från den behöriga myndigheten att sluta avtal, av den 7 februari 2013, vilken avslog begäran om prövning som lämnades in av klaganden den 19 oktober 2012,

ersätta den ekonomiska skadan,

tillerkänna ett provisoriskt fastställt belopp i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) på 50  000 euro för den ideella skadan,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de som är förenade med den aktuella överklagan.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden tre grunder.

1.

Första grunden: personaldomstolen har överskridit gränserna för den prövning som den är behörig att göra, i den mån som personaldomstolen ersatte sin egen bedömning med den bedömning som administrationen gjort.

2.

Andra grunden: Felaktig rättstillämpning, i den mån som personaldomstolen felaktigt har ansett att, enligt artikel 3.2 i bilaga IV till de allmänna genomförandebestämmelserna, av den 2 mars 2011 (1), ska yrkeserfarenheten vara vederbörligen styrkt och stå i överenstämmelse med ett av kommissionens verksamhetsområden.

3.

Tredje grunden: Personaldomstolen har missuppfattat omständigheterna i målet, eftersom personaldomstolen i den omtvistade domen hållit fast vid att klaganden inte hade tillhandahållit en redogörelse för de arbetsuppgifter som han utfört vid Continental Airlines Inc., och således inte hade visat att hans erfarenhet var ”lämplig” för utförande av uppgifterna som sekreterare.


(1)  Allmänna genomförandebestämmelserna, av den 2 mars 2011, för genomförande av artikel 79.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda vilka styr villkoren för anställning vid kommissionen av kontraktsanställda i enlighet med artiklarna 3 a och 3 b i nämnda bestämmelser, vilka offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 33–2011.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/17


Talan väckt den 24 juli 2014 – Research Engineering & Manufacturing mot harmoniseringsbyrån – Nedschroef Holding (TRILOBULAR)

(Mål T-558/14)

2014/C 351/21

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Research Engineering & Manufacturing, Inc (Middletown, Förenta staterna) (ombud: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert och M. Gilbert, Solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Nedschroef Holding BV (Helmond, Nederländerna)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 12 maj 2014 i ärende R 442/2013-4.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Registrerat gemenskapsvarumärke nr 6 68  566

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Absoluta ogiltighetsgrunder enligt artikel 52.1 a i förordningen om gemenskapsvarumärken jämförd med artikel 7.1 b och c

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av det överklagade beslutet och ogiltighetsförklaring

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordningen om gemenskapsvarumärken


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/18


Talan väckt den 28 juli 2014 – Yoo Holdings mot harmoniseringsbyrån – Eckes-Granini Group (YOO)

(Mål T-562/14)

2014/C 351/22

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Yoo Holdings Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: D. Farnsworth, Solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 29 april 2014 i ärende R 762/2013-2.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”YOO” för tjänster i klasserna 35, 41 och 43 – Registrerat gemenskapsvarumärke nr 1 0 4 87  924

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Nationell och internationell registrering av ordmärket ”YO” för varor i klasserna 29, 30 och 32

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Delvis ogiltigförklaring av det överklagade beslutet och delvis bifall till invändningen

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 a och b i förordningen om gemenskapsvarumärken.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/19


Talan väckt den 29 juli 2014 – Hewlett Packard Development Company mot harmoniseringsbyrån (ELITEDISPLAY)

(Mål T-563/14)

2014/C 351/23

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Hewlett Packard Development Company LP (Dallas, Förenta staterna) (ombud: advokaterna T. Raab och H. Lauf)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 19 maj 2014 i ärende R 1539/2013-2,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”ELITEDISPLAY” för varor och tjänster i klass 9 – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 1 1 5 41  901

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordningen om gemenskapsvarumärken.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/19


Talan väckt den 4 augusti 2014 – Gascogne Sack Deutschland och Gascogne mot domstolen

(Mål T-577/14)

2014/C 351/24

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gascogne Sack Deutschland (Wieda, Tyskland) och Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Frankrike) (ombud: advokaterna F. Puel och E. Durand)

Svarande: Europeiska unionens domstol

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

fastställa Europeiska unionens utomobligatoriska ansvar för att förfarandet vid tribunalen strider mot kravet på att dom ska meddelas inom skälig tid,

och således

förplikta Europeiska unionen att utge en lämplig och fullständig ersättning för den ekonomiska och icke ekonomiska skada som sökandena har lidit till följd av unionens rättsstridiga agerande, motsvarande följande belopp, jämte kompensationsränta och dröjsmålsränta enligt den räntenivå som tillämpas av Europeiska centralbanken på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, uppräknat med två procentenheter, räknat från och med den dag då ansökan ges in:

1 1 93  467 euro för förlusterna på grund av erläggandet av lagstadgad tilläggsränta som tillämpats på den som gjorts till föremål för sanktionsåtgärden utöver en skälig tidsperiod,

1 87  571 euro för förlusterna på grund av de extra betalningarna för bankgarantin utöver den skäliga fristen,

2 0 00  000 euro för den uteblivna vinsten och/eller för förlusterna på grund av ”problemen med osäkerhet”, och

5 00  000 euro för den ideella skadan,

alternativt, om det anses att det belopp som skadan motsvarar behöver bli till föremål för en ny uppskattning, förordna om en expertutredning i enlighet med artiklarna 65 d–66.1 och artikel 70 i tribunalens rättegångsregler.

i vart fall förplikta Europeiska unionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena en enda grund, nämligen att artikel 47 andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har åsidosatts genom den oskäliga tidsåtgången för målet vid tribunalen och att sökandens grundläggande rätt att få sin talan prövad inom en rimlig tidsperiod därmed har kränkts.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/20


Talan väckt den 1 augusti 2014 – Birkenstock Sales mot harmoniseringsbyrån (Reliefmönster)

(Mål T-579/14)

2014/C 351/25

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Birkenstock Sales (Vettelschoß, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Menebröcker och V. Töbelmann)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 15 maj 2014 (ärende R 1952/2013-1),

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Internationell registrering av figurmärke föreställande ett reliefmönster för varor i klasserna 10, 18 och 25 – Internationell Registrering Nr. 1 1 32  742

Granskarens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/21


Talan väckt den 30 juli 2014 – Vierling mot harmoniseringsbyrån – IP Leanware (BRAINCUBE)

(Mål T-581/14)

2014/C 351/26

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Yvonne Vierling (Köln, Tyskland) (ombud: advokaterna G. Hasselblatt och D. Kipping)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: IP Leanware (Issoire, Frankrike)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 30 april 2014 i ärende R 1486/2013-2.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”BRAINCUBE” för varor och tjänster i klasserna 9 och 38 – Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 1 0 4 61  713

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det äldre tyska ordmärket ”Braincube”

Invändningsenhetens beslut: Invändningen bifölls delvis

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet avslogs

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i varumärkesförordningen


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/21


Talan väckt den 4 augusti 2014 – Giand mot harmoniseringsbyrån – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Mål T-583/14)

2014/C 351/27

Ansökan är avfattad på italienska

Parter

Sökande: Giand Srl (Rimini, Italien) (ombud: advokaten F. Caricato)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Flamagas, SA (Barcelona, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 11 juni 2014 i ärende R 2117/2011-4, och slå fast att det inte finns någon risk att de aktuella varumärkena förväxlas,

återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån så att denna kan ändra sitt beslut i sak och så att gemenskapsvarumärke nr 8 6 80  746 kan registreras för samtliga begärda varor, varvid beslutet om registrering av varumärket för de icke ifrågasatta varorna ska bestå, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i samtliga tre instanser.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden i målet

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”FLAMINAIRE” för varor i klasserna 16 och 34 – ansökan om gemenskapsvarumärke nr. 8 6 80  746

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Flamagas, SA

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Internationella och nationella ordmärken för varor i klasserna 16 och 34

Invändningsenhetens beslut: Delvist avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av principen ne bis in idem

Felaktig bedömning av förväxlingsrisken

Felaktig bevisvärdering


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/22


Talan väckt den 8 augusti 2014 – Musso mot parlamentet

(Mål T-589/14)

2014/C 351/28

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: François Musso (Ajaccio, Frankrike) (ombud: advokaten A. Gross)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

pröva talan i sak och bifalla den,

ogiltigförklara beslutet av den 26 juni 2014:

i första hand på grund av formfel bestående i att ordförandens underskrift saknas,

annars på grund av åsidosättande av rätten till försvar genom underlåtenhet att offentliggöra beslutet av den 17 juli 1996 vilket låg till grund för beslutet av den 26 juni 2014,

annars på grund av åsidosättande av den kontradiktoriska principen,

annars på grund av bristfällig motivering av beslutet av den 26 juni 2014,

annars på grund av ett åsidosättande av principen om skälig handläggningstid som har påverkat utövandet av rätten till försvar,

annars på grund av ett åsidosättande av principen om förvärvade rättigheter,

förbehålla sökanden rätten att göra gällande andra rättigheter, krav, grunder och åtgärder,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Beslutet av den 26 juni 2014 är behäftat med ett formfel bestående i att det inte har undertecknats av parlamentets ordförande i enlighet med Europarlamentets arbetsordning.

2.

Andra grunden: Sökandens rätt till försvar har åsidosatts genom att beslutet av den 17 juli 1996 vilket låg till grund för beslutet av den 26 juni 2014 inte har offentliggjorts, vilket strider mot artikel 28 i ledamöternas arbetsordning.

3.

Tredje grunden: Den kontradiktoriska principen har åsidosatts.

4.

Fjärde grunden: Beslutet är bristfälligt motiverat.

5.

Femte grunden: Parlamentet har åsidosatt principen om skälig handläggningstid genom att vänta åtta år innan den inledde förfarandet för återkrav mot sökanden.

6.

Sjätte grunden: Principen om förvärvade rättigheter har åsidosatts eftersom det angripna beslutet innebär ett ifrågasättande av de pensionsrättigheter som sökanden hade förvärvat den 3 augusti 1994.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/23


Talan väckt den 7 augusti 2014 – Zuffa mot harmoniseringsbyrån (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Mål T-590/14)

2014/C 351/29

Ansökan är avfattad på: engelska

Parter

Sökande: Zuffa, LLC (Las Vegas, Förenta Staterna) (ombud: S. Malynicz, Barrister, K. Gilbert och C. Balme, Solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 19 maj 2014 i ärende R 1425/2013-2.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 28 och 41

Granskarens beslut: Delvist avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c samt 7.2 i förordningen om gemenskapsvarumärke


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/24


Talan väckt den 8 augusti 2014 – BSH mot harmoniseringsbyrån (PerfectRoast)

(Mål T-591/14)

2014/C 351/30

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Tyskland) (ombud: advokaten S. Biagosch)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelats av femte överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 16 juni 2014 i ärende R 359/2014-5, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”PerfectRoast” för varor i klasserna 7 och 11 – Registreringsansökan nr 1 2 1 73  902

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009,

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009,

Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/24


Talan väckt den 14 augusti 2014 – Fútbol Club Barcelona mot harmoniseringsbyrån – Kule (KULE)

(Mål T-614/14)

2014/C 351/31

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Fútbol Club Barcelona (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten J. Carbonell Callicó)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Kule LLC (New York, Förenta staterna)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara fjärde överklagandenämndens beslut av den 18 juni 2014 i ärende R 2375/2013-4.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”KULE” för varor i klasserna 14, 18 och 25 – ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 9 9 17  097

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: spanska varumärken och välkänt ordmärke CULE

Invändningsenhetens beslut: avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet

Grunder: åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/25


Talan väckt den 18 augusti 2014 – Grupo Bimbo mot harmoniseringsbyrån (Formen av en mexikansk taco)

(Mål T-618/14)

2014/C 351/32

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Grupo Bimbo (Mexiko City, Mexiko) (ombud: advokaten N. Fernández Fernández-Pacheco)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 3 juni 2014 i ärende R 2449/2013-2, eftersom det beslutet är rättsstridigt och oförenligt med gällande bestämmelser om gemenskapsvarumärken, bifalla de yrkanden som framställs i denna skrivelse, då det sökta tredimensionella varumärket har en inneboende särskiljningsförmåga, och bifalla denna talan samt förordna om registrering av ansökan om tredimensionellt gemenskapsvarumärke nr 1 1 7 48  051 i klass 30 i den internationella klassificeringen, då den är rättsenlig och välgrundad, och

om talan bifalls och det ovannämnda varumärket registreras, förplikta den som motsatt sig nämnda anspråk att ersätta rättegångskostnaderna, och besluta om återbetalning av de avgifter för processen som betalats till harmoniseringsbyrån.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Tredimensionellt varumärke med formen av en mexikansk taco för varor i klass 30 – ansökan om gemenskapsvarumärke nr 1 1 7 48  051

Granskarens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/26


Talan väckt den 14 augusti 2014 – Infocit mot harmoniseringsbyrån – DIN (DINKOOL)

(Mål T-621/14)

2014/C 351/33

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (ombud: advokaten A. Oliveira)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berlin, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 4 juni 2014 i ärende R 1312/2013-2.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden i målet

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”DINKOOL” för varor i klasserna 1–3, 5–7, 12, 16, 20 och 21 – Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 1 0465 946

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det internationella varumärket med registreringsnummer 2 29  048 och det äldre icke-registrerade kännetecknet i Tyskland ”DIN”

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen i dess helhet

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av det överklagade beslutet och avslag på den berörda ansökan om gemenskapsvarumärke i dess helhet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/26


Talan väckt den 15 augusti 2014 – Lauritzen Holding mot harmoniseringsbyrån – IC Companys (IWEAR)

(Mål T-622/14)

2014/C 351/34

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Lauritzen Holding (Drøbak, Norge) (ombud: P. Walsh och S. Dunstan, Solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: IC Companys A/S (Köpenhamn, Danmark)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 2 juni 2014 i ärende R 1935/2013-2.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”IWEAR” för varor i klasserna 18, 25 och 28 – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 1 0 6 29  806

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det äldre varumärket ”INWEAR”, vilket är registrerat som gemenskapsvarumärke under nr 2 1 68  284

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/27


Talan väckt den 14 augusti 2014 – Loewe Technologies mot harmoniseringsbyrån – DNS International (SoundVision)

(Mål T-623/14)

2014/C 351/35

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Loewe Technologies GmbH (Kronach, Tyskland) (ombud: advokaten J. Pröll)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: DNS International Ltd (Tortola, Brittiska Jungfruöarna)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 12 juni 2014 i ärende (R 1625/2013-2).

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ett svartvitt figurmärke innehållande ordelementen ”SoundVision” för varor i klasserna 9, 15 och 20 – Registreringsansökan nr 1 0 5 05  519

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Ordmärket ”LOEWE SOUNDVISION” – Gemenskapsvarumärke nr 5 7 98  228

Invändningsenhetens beslut: Invändningen bifalls delvis.

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet bifalls och ansökan om registrering av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket beviljas.

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/28


Talan väckt den 12 augusti 2014 – Bice International mot harmoniseringsbyrån – Bice (bice)

(Mål T-624/14)

2014/C 351/36

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Bice International Ltd (Dubai, Förenade arabemiraten) (ombud: N. Gibb, Solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Bice AG (Baar, Schweiz)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 23 maj 2014 i ärende R 1249/2013-1.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket ”bice” för varor och tjänster i klasserna 29, 30 och 43 – registreringsansökan nr 5 1 26  693

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Det gjordes gällande att registreringsansökan getts in i ond i den mening som avses i artikel 21.1 b i förordning nr 207/2009 och att registrering beviljats i strid med artikel 53.1 a jämförd med artikel 8.1 a och 8.1 b i samma förordning.

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 52.1 b och 53.1 a i förordning nr 207/2009 jämförda med artikel 8.1 a och 8.1 b i samma förordning.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/28


Talan väckt den 18 augusti 2014 – Wm. Wrigley Jr mot harmoniseringsbyrån (Sfärisk figur)

(Mål T-625/14)

2014/C 351/37

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Förenta staterna) (ombud: advokaterna M. Kinkeldey, S. Brandstätter och C. Schmitt)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns femte överklagandenämnd den 17 juni 2014 i ärende R 168/2014-5.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke som återger en sfärisk figur för varor i klasserna 3, 21 och 30 – gemenskapsvarumärkesansökan nr 1 1 7 37  541

Granskarens beslut: Delvist avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/29


Talan väckt den 18 augusti 2014 – Wm. Wrigley Jr. mot harmoniseringsbyrån (Blå sfärisk figur)

(Mål T-626/14)

2014/C 351/38

Ansökan är avfattad på: engelska

Parter

Sökande: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Förenta staterna) (ombud: advokaterna M. Kinkeldey, S. Brandstätter och C. Schmitt)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som femte överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 17 juni 2014 i ärende R 169/2014-5.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke som återger en blå sfärisk figur för varor i klasserna 3, 21 och 30 – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 1 1 7 37  483

Granskarens beslut: Delvist avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken.


Personaldomstolen

6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/30


Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 2 juli 2014 – Psarras mot ENISA

(Mål F-63/13) (1)

((Personalmål - Tillfälligt anställd - Uppsägning - Artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Rätten att yttra sig - Ideell skada - Påföljande rättsstridigt beslut - Orimlig kränkning av tredje mans rättigheter - Skadestånd utdöms ex officio - En dom om ogiltigförklaring har inte följts))

2014/C 351/39

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Aristidis Psarras (Heraklion, Grekland) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ombud: inledningsvis P. Empadinhas, därefter S. Purser, biträdd av advokaten C. Meidanis,)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avskeda sökanden och av beslutet, vilket fattades efter personaldomstolens dom i mål F-118/10, att tillsätta tjänsten som revisor med en annan anställd samt talan om ersättning för ideell skada.

Domslut

1)

Det beslut som verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet fattade den 4 september 2012 om att säga upp Aristidis Psarras avtal om anställning som tillfälligt anställd ogiltigförklaras.

2)

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ska till Aristidis Psarras betala ett belopp på 40  000 euro.

3)

Talan ogillas i övrigt.

4)

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Aristidis Psarras rättegångskostnader.


(1)  EUT C 336, 16.11.2013, s. 31.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/30


Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 26 juni 2014 – DL mot kommissionen

(Mål F-13/14) (1)

((Avskrivning - Sökanden har återkallat sin talan - Artikel 89.7 i rättegångsreglerna - Parterna har enats om rättegångskostnaderna))

2014/C 351/40

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: DL (Orp-Jauche, Belgien) (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och V. Joris)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå ansökan om förlängning av förhandsgodkännandet vad gäller rätt till ersättning för logopedbehandlingar som sökande bekostat till följd av sonens allvarliga sjukdom, för året 2012/2013

Avgörande

1)

Mål F-13/14 avskrivs från vidare handläggning i personaldomstolen.

2)

DL och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i enlighet med vad som har avtalats.


(1)  EUT C 102, 7.4.2014, sid. 46.


6.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 351/31


Personaldomstolens beslut av den 14 juli 2014 – DJ mot Easa

(Mål F-3/14) (1)

2014/C 351/41

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 85, 22.3.2014 s. 27