ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 315

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
15 september 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 315/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 315/02

Förenade målen C-141/12 och C-372/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Middelburg, Raad van State – Nederländerna) – Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12) mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12) (Begäran om förhandsavgörande — Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter — Direktiv 95/46/EG — Artiklarna 2, 12 och 13 — Begreppet personuppgifter — Räckvidden av den registrerades rätt till tillgång — Uppgifter om den som ansöker om uppehållstillstånd och en rättslig analys i en förberedande administrativ handling inför ett beslut — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 8 och 41)

2

2014/C 315/03

Mål C-295/12 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 juli 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU mot Europeiska kommissionen, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association (Artikel 102 FEUF — Missbruk av dominerande ställning — De spanska marknaderna för bredbandsanslutning till internet — Marginalpress — Artikel 263 FEUF — Granskning av lagenligheten — Artikel 261 FEUF — Obegränsad behörighet — Artikel 47 i stadgan — Principen om ett effektivt domstolsskydd — Prövning med stöd av obegränsad behörighet — Bötesbelopp — Proportionalitetsprincipen — Icke-diskrimineringsprincipen)

3

2014/C 315/04

Mål C-335/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Egna medel — Uppbörd av importtullar i efterhand — Medlemsstaternas finansiella ansvar — Icke-exporterade sockeröverskott)

3

2014/C 315/05

Mål C-358/12: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italien) – Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici mot Comune di Milano (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling — Kontrakt som inte uppnår det tröskelvärde som föreskrivs i direktiv 2004/18/EG — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Proportionalitetsprincipen — Villkor för uteslutning från ett upphandlingsförfarande — Kvalitativa urvalskriterier rörande anbudsgivarens personliga ställning — Skyldigheter avseende erläggande av sociala avgifter — Begreppet allvarlig överträdelse — Differens mellan obetalda sociala avgifter och betalda avgifter som överstiger 100 euro och utgör mer än fem procent av de obetalda avgifterna)

4

2014/C 315/06

Mål C-421/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Konsumentskydd — Otillbörliga affärsmetoder — Direktiv 2005/29/EG — Fullständig harmonisering — Undantag för fria yrkesutövare, tandläkare och fysioterapeuter — Tillkännagivande av prissänkningar — Begränsning av eller förbud mot vissa typer av ambulerande försäljning)

5

2014/C 315/07

Mål C-472/12: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l. mot Agenzia delle Dogane di Milano (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EEG) nr 2658/87 — Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Tulltaxenummer 8471 och 8528 — Plasmaskärmar — Användning som datorskärm — Möjlig användning som tv-skärm efter isättning av ett videokort)

5

2014/C 315/08

Mål C-553/12 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Republiken Grekland, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) (Överklagande — Konkurrens — Artiklarna 82 EG och 86.1 EG — Upprätthållande av rättigheter till prospektering och utvinning av brunkol som Republiken Grekland har beviljat ett offentligt företag — Utövande av dessa rättigheter — Konkurrensfördel på marknaden för tillhandahållande av brunkol och grossistmarknaden för elektricitet — Upprätthållande, utvidgning eller förstärkning av dominerande ställning)

6

2014/C 315/09

Mål C-554/12 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Republiken Grekland (Överklagande — Konkurrens — Artikel 86.3 EG — Bibehållande av särskilda rättigheter som Republiken Grekland gett ett offentligt företag för att prospektera och utvinna brunkolsfyndigheter — Överträdelse — Beslut — Oförenlighet med unionsrätten — Senare beslut — Införande av särskilda åtgärder — Tillrättakommande med de konkurrensbegränsande effekterna av överträdelsen — Talan om ogiltigförklaring)

7

2014/C 315/10

Mål C-600/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Miljö — Avfallshantering — Direktiven 2008/98/EG, 1999/31/EG och 92/43/EEG — Deponering av avfall på ön Zakinthos — Den marina nationalparken Zakinthos — Natura 2000-område — Havssköldpaddan Caretta caretta — Förlängning av giltighetstiden för miljöklausuler — Avsaknad av detaljplan — Drift av en deponi — Brister i funktionen — Full deponi — Lakvatteninfiltration — Bristande täckning och spridning av avfall — Utvidgning av deponin)

7

2014/C 315/11

Mål C-48/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – Nordea Bank Danmark A/S mot Skatteministeriet (Skattelagstiftning — Etableringsfrihet — Inhemsk beskattning av inkomsterna — Koncernbeskattning — Beskattning av verksamheten i inhemska bolags fasta driftställen belägna i utlandet — Förebyggande av dubbelbeskattning genom avräkning av skatt (avräkningsmetoden) — Återföring av tidigare avdragna underskott när det fasta driftstället avyttras till ett bolag i samma koncern för vilket det avyttrande bolagets hemviststat saknar beskattningsrätt)

8

2014/C 315/12

Förenade målen C-58/13 och C-59/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio Nazionale Forense – Italien) – Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för personer — Tillträde till advokatyrket — Möjlighet att avslå en ansökan om registrering i samfundets advokatförteckning som ingetts av en medlemsstats medborgare som erhållit sin auktorisation som advokat i en annan medlemsstat — Rättsmissbruk)

9

2014/C 315/13

Mål C-83/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Arbetsdomstolen – Sverige) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet mot Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (Seko) (Sjötransport — Frihet att tillhandahålla tjänster — Förordning (EEG) nr 4055/86 — Tillämplighet på transporter som utförs från eller till stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med hjälp av fartyg som är flaggade i ett tredjeland — Fackliga stridsåtgärder som vidtas i hamnar i en sådan stat till förmån för tredjelandsmedborgare som är anställda på dessa fartyg — Arbetstagarnas och fartygens nationalitet saknar betydelse för unionsrättens tillämplighet)

9

2014/C 315/14

Mål C-126/13 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 7.1 c — Beskrivande karaktär — Avslag på ansökan om registrering av ordmärket ecoDoor — Kännetecken för en del av en vara)

10

2014/C 315/15

Mål C-138/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – Naime Dogan mot Bundesrepublik Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — Associeringsavtalet EEG-Turkiet — Tilläggsprotokoll — Artikel 41.1 — Rätt till vistelse för familjemedlemmar till turkiska medborgare — Nationell lagstiftning enligt vilken det krävs bevis på grundläggande språkkunskaper för en familjemedlem som önskar att resa in i en medlemsstat — Tillåtet — Direktiv 2003/86/EG — Familjeåterförening — Artikel 7.2 — Förenlighet)

11

2014/C 315/16

Mål C-141/13 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 17 juli 2014 – Reber Holding GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Wedl & Hofmann GmbH (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Figurmärke Walzer Traum — Invändning av innehavaren av det nationella ordmärket Walzertraum — Begreppet verkligt bruk av varumärket — Tidigare avgöranden ej beaktade — Likabehandlingsprincipen)

11

2014/C 315/17

Mål C-173/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från la Cour administrative d'appel de Lyon – Frankrike) – Maurice Leone, Blandine Leone mot Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Socialpolitik — Artikel 141 EG — Lika lön för kvinnliga arbetstagare och manliga arbetstagare — Förtidspensionering med omedelbar pensionsutbetalning — Tillägg vid pensionsberäkningen — Förmåner som i huvudsak beviljas kvinnliga offentliganställda — Indirekt diskriminering — Sakliga skäl — Verklig önskan att uppnå det påstådda målet — Konsekvens i genomförandet — Artikel 141.4 EG — Åtgärder som avser att kompensera nackdelar i kvinnliga arbetstagares yrkeskarriärer — Ej tillämplig)

12

2014/C 315/18

Mål C-183/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Fazenda Pública mot Banco Mais SA (Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 77/388/EEG — Artikel 17.5 tredje stycket c — Artikel 19 — Avdrag för ingående mervärdesskatt — Leasing — Varor och tjänster med blandad användning — Regel för fastställande av det mervärdesskattebelopp som ska dras av — Undantagsbestämmelser — Villkor)

13

2014/C 315/19

Mål C-198/13: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm – Spanien) – Víctor Manuel Julián Hernández m.fl. mot Puntal Arquitectura SL m.fl. (Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens — Direktiv 2008/94/EG — Tillämpningsområde — En arbetsgivares rätt att från en medlemsstat uppbära ersättning för löner som har betalats ut till en arbetstagare under ett förfarande om ogiltighetsförklaring av uppsägning av arbetstagaren i den mån dessa har förfallit till betalning mer än 60 helgfria dagar efter den dag då talan väcktes — Ingen rätt till ersättning när uppsägningen utgör en nullitet — Arbetstagarens inträde genom subrogation i arbetsgivarens rätt till ersättning vid den sistnämndes insolvens — Diskriminering av arbetstagare som blivit föremål för en uppsägning som utgör en nullitet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Tillämpningsområde — Artikel 20)

13

2014/C 315/20

Mål C-213/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Impresa Pizzarotti & C. Spa mot Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Begäran om förhandsavgörande — Offentlig upphandling av byggentreprenader — Direktiv 93/37/EEG — Utfästelse att hyra ut byggnader som ännu inte har uppförts — Avgörande från en nationell domstol som vunnit laga kraft — Räckvidden för principen om rättskraft i en situation som är oförenlig med unionsrätten)

14

2014/C 315/21

Mål C-220/13 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 juli 2014 – Kalliopi Nikolaou mot Europeiska unionens revisionsrätt (Överklagande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Revisionsrättens underlåtenhet — Skadeståndsyrkande — Principen om oskuldspresumtion — Principen om lojalt samarbete — Behörighet — Genomförandet av inledande utredningar)

15

2014/C 315/22

Mål C-244/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland – Irland) – Ewaen Fred Ogieriakhi mot Minister for Justice and Equality, Irland, Attorney General, An Post (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 16.2 — Permanent uppehållsrätt för en unionsmedborgares familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare — Makarnas samlevnad upphör — Ny samlevnad med annan partner inleds omedelbart under perioden av fem års fortlöpande vistelse — Förordning (EEG) nr 1612/68 — Artikel 10.3 — Villkor — En medlemsstats åsidosättande av unionsrätten — Bedömning av den aktuella överträdelsens beskaffenhet — Behovet av ett förhandsavgörande)

15

2014/C 315/23

Mål C-272/13: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Italien) – Equoland Soc. coop. arl mot Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Sjätte direktivet 77/388/EEG — Direktiv 2006/112/EG — Undantag för införsel av varor som är avsedda att placeras i andra lager än tullager — Skyldighet att fysiskt placera varorna i lagret — Åsidosättande — Skyldighet att betala mervärdesskatt trots att denna redan betalats enligt förfarandet för omvänd skattskyldighet)

16

2014/C 315/24

Mål C-307/13: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Helsingborgs tingsrätt – Sverige) – i brottmål mot Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson och Håkan Rosengren (Begäran om förhandsavgörande — Den inre marknaden — Direktiv 98/34/EG — Artikel 8.1 tredje stycket — Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter — Begreppet teknisk föreskrift — Höns för äggproduktion — Tidigareläggning av den ursprungligen planerade ikraftträdandedagen för den tekniska föreskriften — Anmälningsskyldighet — Villkor — Bristande överensstämmelse mellan språkversionerna)

17

2014/C 315/25

Förenade målen C-325/13 och 326/13 P: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 10 juli 2014 – Peek & Cloppenburg KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Peek & Cloppenburg KG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ordmärket Peek & Cloppenburg — Invändning från en annan innehavare av firman Peek & Cloppenburg — Avslag på registreringsansökan)

18

2014/C 315/26

Mål C-338/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Marjan Noorzia mot Bundesministerin für Inneres (Begäran om förhandsavgörande — Rätt till familjeåterförening — Direktiv 2003/86/EG — Artikel 4.5 — Nationell lagstiftning enligt vilken det krävs att referenspersonen och dennes make ska ha uppnått 21 års ålder vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan om återförening — Konform tolkning)

18

2014/C 315/27

Förenade målen C-358/13 och C-181/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – brottmål mot Markus D. (C-358/13) och G. (C-181/14) (Humanläkemedel — Direktiv 2001/83/EG — Tillämpningsområde — Tolkning av begreppet läkemedel — Innebörd av kriteriet avseende förmågan att modifiera fysiologiska funktioner — Produkter baserade på aromatiska växter och cannabinoider — Omfattas inte)

19

2014/C 315/28

Mål C-391/13 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 juli 2014 – Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — EUGFJ, EGFJ och EJFLU — Utgifter som inte omfattas av Europeiska unionens finansiering — Olivolja — Jordbruksgrödor — Uppenbart felaktig bedömning — Ökning av den schablonmässiga korrigeringen med anledning av upprepade åsidosättanden — Betydelse av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för den schablonmässiga korrigeringen — Proportionalitet — Typ av utgifter avsedda för GIS för olivodling)

19

2014/C 315/29

Mål C-420/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht – Tyskland) – Netto Marken Discount AG & Co. KG mot Deutsches Patent- und Markenamt (Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Specificering av de varor och tjänster för vilka varumärkesskydd söks — Krav på klarhet och precision — Niceklassificeringen — Detaljhandel — Sammanförande av tjänster)

20

2014/C 315/30

Mål C-421/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht – Tyskland) – Apple, Inc. mot Deutsches Patent- und Markenamt (Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Artiklarna 2 och 3 — Tecken som kan utgöra varumärken — Särskiljningsförmåga — Återgivande, i form av en ritning, av inredningen i en flaggskeppsbutik (flagship store) — Registrering som varumärke för tjänster som rör varor som saluförs i en sådan butik)

20

2014/C 315/31

Mål C-438/13: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Bucureşti – Rumänien) – SC BCR Leasing IFN SA mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 16 och 18 — Finansiell leasing — Varor som omfattas av ett avtal om finansiell leasing — Leasingföretaget har inte återtagit varorna efter det att avtalet sagts upp — Varor som saknas)

21

2014/C 315/32

Mål C-469/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Verona – Italien) – Shamim Tahir mot Ministero dell'Interno, Questura di Verona (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2003/109/EG — Artiklarna 2, 4.1, 7.1 och 13 — EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta — Villkor för beviljande — Laglig och oavbruten bosättning i den mottagande medlemsstaten i fem år omedelbart före ingivandet av ansökan — Person som har familjeband till den varaktigt bosatte — Förmånligare nationella bestämmelser — Verkningar)

22

2014/C 315/33

Förenade målen C-473/13 och C-514/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof, Landgericht München I – Tyskland) – Adala Bero mot Regeriungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate mot Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2008/115/EG — Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna — Artikel 16.1 — Förvar i avvaktan på avlägsnande — Förvar i en fängelseanläggning — Möjlighet saknas att placera tredjelandsmedborgare i en särskild förvarsanläggning — Det finns inte någon särskild förvarsanläggning i den delstat där tredjelandsmedborgaren hålls i förvar)

22

2014/C 315/34

Mål C-474/13: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Thi Ly Pham mot Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2008/115/EG — Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna — Artikel 16.1 — Förvar i avvaktan på avlägsnande — Förvar i en fängelseanläggning — Möjlighet att hålla en tredjelandsmedborgare, som har gett sitt samtycke, i förvar tillsammans med vanliga interner)

23

2014/C 315/35

Mål C-480/13: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg – Tyskland) – Sysmex Europe GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Begäran om förhandsavgörande — Tullklassificering — Gemensamma tulltaxan — Kombinerade nomenklaturen — Tulltaxenummer 3204, 3212 och 3822 — Ämne som, genom en kemisk reaktion och vid exponering för laserstrålning, förorsakar ett fluorescerande sken som används för att analysera vita blodkroppar)

24

2014/C 315/36

Mål C-481/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Bamberg – Tyskland) – brottmål mot Mohammad Ferooz Qurbani (Begäran om förhandsavgörande — Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning — Artikel 31 — Tredjelandsmedborgare som rest in i en medlemsstat via en annan medlemsstat — Anlitande av människosmugglare — Olaglig inresa och vistelse — Företeende av förfalskat pass — Straffrättsliga sanktioner — Domstolen saknar behörighet)

24

2014/C 315/37

Yttrande 1/14: Begäran om yttrande enligt artikel 281.11 FEUF framställd av Republiken Malta

25

2014/C 315/38

Mål C-169/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Castellón – Spanien) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 93/13/EEG — Artikel 7 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 47 — Konsumentavtal — Avtal om hypotekslån — Oskäliga avtalsvillkor — Förfarande för utmätning av intecknad egendom — Rätt att få sin sak prövad i domstol)

25

2014/C 315/39

Mål C-264/12: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal do Trabalho de Porto – Portugal) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mot Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i rättegångsreglerna — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Nationella bestämmelser om lönesänkningar för vissa offentliganställda — Ej fråga om tillämpning av unionsrätten — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

26

2014/C 315/40

Mål C-552/12 P: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 19 juni 2014 – Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — EUGFJ, EGFJ och EJFLU — Kostnader undantagna från finansiering av Europeiska unionen — Kostnader betalda av Republiken Grekland)

26

2014/C 315/41

Mål C-71/13 P: Domstolens beslut av den 15 juli 2014 – Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — EUGFJ, EGFJ och EJFLU — Utgifter som undantas från Europeiska unionens finansiering — Betalningar verkställda av Republiken Grekland)

27

2014/C 315/42

Mål C-102/13 P: Domstolens beslut (tionde avdelningen) den 3 juli 2014 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist för väckande av talan — Huruvida delgivningen av ett kommissionsbeslut till en medlemsstats ständiga representation var giltig — Fastställande av datumet för denna delgivning — Domstolens rättegångsregler — Artikel 181 — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

27

2014/C 315/43

Mål C-370/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 19 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre mot Minister Skarbu Państwa (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 18 FEUF — Unionsmedborgarskap — Icke-diskriminering — Ersättning för förlust av fast egendom som lämnats utanför medlemsstatens nuvarande gränser — Krav på medborgarskap — Anknytning till unionsrätten saknas — Uppenbart att domstolen saknar behörighet))

28

2014/C 315/44

Mål C-427/13: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Italien) – Emmeci Srl mot Cotral SpA (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Artikel 267 FEUF — Begreppet nationell domstol — Domstolen saknar behörighet)

28

2014/C 315/45

Mål C-450/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 19 juni 2014 – Donaldson Filtration Deutschland GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ordmärket ultrafilter international — Ansökan om ogiltigförklaring — Rättsmissbruk)

29

2014/C 315/46

Mål C-459/13: Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd – Slovakien) – Milica Široká mot Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Begäran om förhandsavgörande — Skydd för folkhälsan — Nationell lagstiftning om obligatorisk vaccingering av barn — Rätt för föräldrar att vägra sådan vaccinering — Artikel 168 FEUF — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 33 och 35 — Genomförande av unionsrätten — Förligger inte — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

29

2014/C 315/47

Mål C-468/13 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 17 juli 2014 – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. mot Byrån för harmonisering av den inre marknaden (märken, mönster och modeller), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nro207/2009 — Artikel 8.1 b) — Ordmärket MOL Blue Card — Invändning — Registreringshinder)

30

2014/C 315/48

Mål C-643/13 P: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 17 juli 2014 – Melkveebedrijf Overenk BV m.fl. mot Europa kommissionen (Överklagande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Förordning (EG) nr 1468/2006 — Avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter — Uppenbart att talan ska avvisas)

30

2014/C 315/49

Mål C-654/13: Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 183 — Återbetalning av överskjutande mervärdesskatt — Nationellt system enligt vilket dröjsmålsränta inte ska betalas på mervärdesskatt som inte kunnat restitueras inom rimlig tid till följd av ett villkor som förklarats strida mot unionsrätten — Likvärdighetsprincip)

31

2014/C 315/50

Mål C-670/13: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 19 juni 2014 – The Cartoon Network, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Boomerang TV, SA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BOOMERANG — Äldre gemenskapsfigurmärke Boomerang TV — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling)

31

2014/C 315/51

Mål C-19/14: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 3 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Duisburg – Tyskland) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca mot Stadt Kevelaer (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om den faktiska och rättsliga bakgrunden till det nationella målet samt om skälen till att ett svar på den ställda frågan är nödvändigt — Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas)

32

2014/C 315/52

Mål C-45/14: Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 19 juni 2014 – (begäran om förhandsavgörande av Fővárosi Ítélőtábla – Ungern) – brottmål mot István Balázs, Dániel Papp (Begäran om förhandsavgörande — Grundläggande rättigheter — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 47, 50 och 54 — Tillämpning av unionsrätten — Föreligger inte — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)

32

2014/C 315/53

Mål C-92/14: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 3 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Judecătoria Câmpulung – Rumänien) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran mot SC Suport Colect SRL (Begäran om förhandsavgörande — Direktiven 93/13/EEG och 2008/48/EG — Tidsmässigt och materiellt tillämpningsområde — Omständigheter som inträffat före Rumäniens anslutning till Europeiska unionen — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Genomförande av unionsrätten — Föreligger inte — Uppenbart att domstolen saknar behörighet — Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Uppenbart att talan ska avvisas)

33

2014/C 315/54

Mål C-22/14 P: Överklagande ingett den 17 januari 2014 av Three-N-Products Private Ltd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 7 november 2013 i mål T-63/13, Three-N-Products Private Ltd mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

33

2014/C 315/55

Mål C-107/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italien) den 4 februari 2014 – 3D I srl mot Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Mål C-262/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Neamț (Rumänien) den 2 juni 2014 – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) m.fl mot Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Mål C-280/14 P: Överklagande ingett den 9 juli 2014 av Republiken Italien av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 28 mars 2014 i mål T-117/10, Republiken Italien mot kommissionen

35

2014/C 315/58

Mål C-283/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 11 juni 2014 – CM Eurologistik GmbH mot Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Mål C-284/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 11 juni 2014 – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Mål C-294/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Hamburg (Tyskland) den 16 juni 2014 – ADM Hamburg AG mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Mål C-299/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 17 juni 2014 – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen mot Jovanna Garcia-Nieto m.fl.

38

2014/C 315/62

Mål C-304/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Förenade konungariket) den 24 juni 2014 – Secretary of State for the Home Department mot CS

39

2014/C 315/63

Mål C-319/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 3 juli 2014 – B&S Global Transit Center BV, andra part Staatssecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Mål C-321/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Krefeld (Tyskland) den 4 juli 2014 – Colena AG mot Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Mål C-322/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Krefeld (Tyskland) den 4 juli 2014 – Jaouad El Majdoub mot CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Mål C-323/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Noord-Holland (Nederländerna) den 7 juli 2014 – Helm AG mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Mål C-325/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 7 juli 2014 – SBS Belgium NV mot Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

41

2014/C 315/68

Mål C-337/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 14 juli 2014 – Elvira Mandl, Helmut Mandl mot Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Mål C-358/14: Talan väckt den 22 juli 2014 – Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

42

2014/C 315/70

Mål C-360/14 P: Överklagande ingett den 24 juli 2014 av dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 14 maj 2014 i mål T-198/12, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen

43

2014/C 315/71

Mål C-578/12: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 5 juni 2014 – El Corte Inglés, SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Mål C-582/12: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 5 juni 2014 – El Corte Inglés, SA mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Mål C-584/12: Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 5 juni 2014 – El Corte Inglés, SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

45

2014/C 315/74

Mål C-86/13: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 10 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd: intervenienter: Europa parlamentet, Förbundsrepubliken Tyskland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

45

2014/C 315/75

Mål C-248/13: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 10 juli 2014 – Europa kommissionen, Europeiska unionens råd: interventioner: Europa parlamentet, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

45

2014/C 315/76

Mål C-431/13: Beslut meddelat av domstolens ordförande (fjärde avdelningen) den 5 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – Vietnam Airlines Co. Ltd mot Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

46

2014/C 315/77

Mål C-442/13: Beslut meddelat av domstolen ordförande (tredje avdelningen) den 18 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Sarah Nagy mot Marcel Nagy

46

2014/C 315/78

Mål C-451/13: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 4 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Gigaset AG mot SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

Mål C-563/13: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – UPC DTH Sàrl mot Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

46

2014/C 315/80

Mål C-79/14: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 19 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Hannover – Tyskland) – TUIfly GmbH mot Harald Walter

47

 

Tribunalen

2014/C 315/81

Mål T-1/10 RENV: Tribunalens beslut av den 24 juni 2014 – PPG och SNF mot ECHA (Talan om ogiltigförklaring — REACH — Identifiering av akrylamid som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

48

2014/C 315/82

Mål T-271/10: Tribunalens beslut av den 10 juli 2014 – H mot rådet m.fl. (Talan om ogiltigförklaring — Talan om skadestånd — Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken — Utstationerad nationell expert vid EUPM i Bosnien och Hercegovina — Beslut om ändrad tjänsteplacering — Tribunalen saknar behörighet — Avvisning)

48

2014/C 315/83

Mål T-224/12: Tribunalens beslut av den 25 juni 2014 – Accorinti m.fl. mot ECB (Talan om ogiltigförklaring — Ekonomisk och monetär politik — ECB — Nationella centralbanker — Omstrukturering av den grekiska statsskulden — Godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Grekland i samband med monetära transaktioner inom ramen för Eurosystemet — Bevarande av tröskeln för tillräcklig kreditkvalitet för fortsatt godtagande — Höjning av krediten i form av ett program för återköp av instrument till förmån för de nationella centralbankerna — Privata borgenärer — Rättsverkningar som tillskrivs den angripna rättsakten — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

49

2014/C 315/84

Mål T-268/12: Tribunalens beslut av den 19 juni 2014 – Suwaid mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Syrien — Sökanden saknar ombud — Sökanden har inte vidtagit några åtgärder — Anledning saknas att döma i saken)

50

2014/C 315/85

Mål T-202/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Group’Hygiène mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Yrkesorganisation — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

50

2014/C 315/86

Mål T-217/13: Tribunalens beslut av den 5 juni 2014 – Saf-Holland mot harmoniseringsbyrån (INTEGRAL) (Gemenskapsvarumärke — Avslag på registreringsansökan — Återkallelse av registreringsansökan — Anledning saknas att döma i saken)

51

2014/C 315/87

Mål T-223/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Cofresco Frischhalteprodukte mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

52

2014/C 315/88

Mål T-224/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Melitta France mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

52

2014/C 315/89

Mål T-231/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Wepa Lille mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

53

2014/C 315/90

Mål T-232/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – SCA Hygiène Products mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

53

2014/C 315/91

Mål T-233/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Paul Hartmann mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

54

2014/C 315/92

Mål T-234/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Lucart France mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

55

2014/C 315/93

Mål T-235/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Gopack mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

55

2014/C 315/94

Mål T-236/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – CMC France mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

56

2014/C 315/95

Mål T-237/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – SCA Tissue France mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

56

2014/C 315/96

Mål T-238/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Delipapier mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

57

2014/C 315/97

Mål T-243/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – ICT mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

58

2014/C 315/98

Mål T-244/13: Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö — Direktiv 94/62/EG — Förpackningar och förpackningsavfall — Direktiv 2013/2/EU — Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

58

2014/C 315/99

Mål T-288/13 P: Tribunalens beslut av den 26 maj 2014 – AK mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Betyg — Karriärutvecklingsrapport — Bedömningsförfarandet för åren 2001/2002, 2004, 2005 och 2008 — För sent upprättade karriärutvecklingsrapporter — Ideell skada — Förlust av möjligheten till befordran — Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundat)

59

2014/C 315/00

Mål T-305/13 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 13 juni 2014 – SACE och Sace BT mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Tillskott av kapital som ett försäkringsbolag beviljats av sitt statligt ägda moderbolag — Beslut genom vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet — Fumus boni juris — Intresseavvägning)

60

2014/C 315/01

Mål T-315/13: Tribunalens beslut av den 16 juli 2014 – Kompas MTS mot parlamentet m.fl. (Skadeståndstalan — Påstådd skada till följd av införlivandet i österrikisk rätt av ett direktiv om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror — Märkning av tobaksvaror — Restriktioner för import av tobaksvaror — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

60

2014/C 315/02

Mål T-356/13 P: Tribunalens beslut av den 14 juli 2014 – Lebedef mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Disciplinärt förfarande — disciplinåtgärd — Nedflyttning till en lägre lönegrad — Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundat)

61

2014/C 315/03

Mål T-503/13 P: Tribunalens beslut av den 19 juni 2014 – Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Artikel 14 i personaldomstolens rättegångsregler — Principen om rätt till domstolsprövning — Talan i första instans avvisades, eftersom det var uppenbart att den inte kunde prövas i sak — Ansökan som ingetts via telefax utan en av advokaten egenhändigt skriven namnteckning — Bristande överensstämmelse mellan den via telefax ingivna ansökan och det senare ingivna originalet — Talan har väckts för sent — Talan angående betalning av en viss summa uppgående till en fjärdedel av kostnaderna för förfarandet i mål F-56/09 — Uppenbart att överklagandet är ogrundat)

62

2014/C 315/04

Mål T-603/13: Tribunalens beslut av den 24 juni 2014 – Léon Van Parys mot Kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Tullunion — Kommissionens begäran om kompletterande upplysningar av belgiska myndigheter — Informationsskrivelse till sökanden med anledning av denna begäran — Rättsakt som går någon emot — Avvisning)

62

2014/C 315/05

Mål T-8/14: Tribunalens beslut av den 27 juni 2014 – Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it…) (Gemenskapsvarumärke — Återkallelse av överklagandenämndens beslut — Anledning saknas att döma i saken)

63

2014/C 315/06

Mål T-9/14: Tribunalens beslut av den 27 juni 2014 – Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it...) (Gemenskapsvarumärke — Återkallelse av överklagandenämndens beslut — Anledning saknas att döma i saken)

63

2014/C 315/07

Mål T-410/14 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 juni 2014 – Wilders mot parlamentet och rådet (Interimistiskt förfarande — Europaparlamentet — Akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet — Att vara ledamot av Europaparlamentet är ej förenlig med att vara ledamot av ett nationellt parlament (förbud mot dubbla mandat) — Ansökan om interimistiska åtgärder — Åsidosättande av formkrav — Uppenbart att talan i huvudsaken ska avvisas — Avvisning)

64

2014/C 315/08

Mål T-390/14: Talan väckt den 3 juni 2014 – Établissement Amra mot harmoniseringsbyrån (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

Mål T-395/14: Talan väckt den 28 maj 2014 – Best-Lock (Europe) mot harmoniseringsbyrån – Lego Juris (formen på en leksaksfigur)

65

2014/C 315/10

Mål T-396/14: Talan väckt den 28 maj 2014 – Best-Lock (Europe) mot harmoniseringsbyrån – Lego Juris (formen på en leksaksfigur)

66

2014/C 315/11

Mål T-440/14: Talan väckt den 13 juni 2014 – Premo mot harmoniseringsbyrån – Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Mål T-462/14: Talan väckt den 18 juni 2014 – EEB mot kommissionen

67

2014/C 315/13

Mål T-475/14: Talan väckt den 17 juni 2014 – Prysmian och Prysmian cavi e sistemi mot kommissionen

68

2014/C 315/14

Mål T-548/14: Talan väckt den 24 juli 2014 – Spanien mot kommissionen

69

2014/C 315/15

Mål T-580/14: Talan väckt den 4 augusti 2014 – Aduanas y Servicios Fornesa mot kommissionen

70

2014/C 315/16

Mål T-420/09: Tribunalens beslut av den 22 maj 2014 – BSA mot Harmoniseringsbyrån – Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Mål T-337/10: Tribunalens beslut av den 4 juni 2014 – Seatech International m.fl. mot rådet och kommissionen

72

2014/C 315/18

Mål T-557/11: Tribunalens beslut av den 20 juni 2014 – Elsid m.fl. mot kommissionen

72

2014/C 315/19

Mål T-419/12: Tribunalens beslut av den 27 juni 2014 – LVM mot kommissionen

72

2014/C 315/20

Mål T-621/13: Tribunalens beslut av den 26 juni 2014 – Pell Amar Cosmeticsc mot Harmoniseringsbyrån – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu – Calinesti)

72

2014/C 315/21

Mål T-651/13: Tribunalens beslut av den 2 juni 2014 – Time mot harmoniseringsbyrån (InStyle)

72

 

Personaldomstolen

2014/C 315/22

Mål F-5/13: Personaldomstolens dom av den 2 juni 2014 – Da Cunha Almeida mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Inte upptagen i förteckningen över godkända sökande — Prov i läsförståelse — Invändning om rättsstridighet riktad mot meddelandet om uttagningsprov — Val av andra språk av tre språk — Icke-diskrimineringsprincipen)

73

2014/C 315/23

Mål F-26/13: Personaldomstolens dom av den 8 juli 2014 – Morgan mot harmoniseringsbyrån (Personalmål — Tjänstemän — Betygsättning — Utvärderingsrapport — Talan om ogiltigförklaring av utvärderingsrapporten)

73

2014/C 315/24

Mål F-114/13: Personaldomstolens (tredje avdelningen) beslut av den 16 juli 2014 – Klar och Fernandez Fernandez mot kommissionen (Personalmål — Kommissionens personalkommitté — Centralkommitté — Utnämning av ledamöter i Luxemburgs lokalavdelning av centrala personalkommittén — Lokalavdelningen har avsatt en av ledamöterna i centralkommittén — Tillsättningsmyndighetens beslut att inte erkänna rättsenligheten av beslutet om återkallande — Berättigat intresse av att få saken prövad — Det administrativa förfarandet har inte iakttagits — För sent inkommet klagomål — Uppenbart att talan skall avvisas)

74

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

2014/C 315/01

Senaste offentliggörandet

EUT C 303, 8.9.2014

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 292, 1.9.2014

EUT C 282, 25.8.2014

EUT C 261, 11.8.2014

EUT C 253, 4.8.2014

EUT C 245, 28.7.2014

EUT C 235, 21.7.2014

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/2


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank Middelburg, Raad van State – Nederländerna) – Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12) mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12)

(Förenade målen C-141/12 och C-372/12) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter - Direktiv 95/46/EG - Artiklarna 2, 12 och 13 - Begreppet personuppgifter - Räckvidden av den registrerades rätt till tillgång - Uppgifter om den som ansöker om uppehållstillstånd och en rättslig analys i en förberedande administrativ handling inför ett beslut - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artiklarna 8 och 41))

2014/C 315/02

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Middelburg, Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)

Motpart: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12)

Domslut

1)

Artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ska tolkas så, att uppgifter om den som ansöker om uppehållstillstånd i en administrativ handling, såsom det ”ansökningsprotokoll” som är aktuellt i de nationella målen, vari handläggaren redogör för skälen för det förslag till beslut som denne har att upprätta i det förberedande förfarandet inför antagandet av ett beslut avseende en uppehållstillståndsansökan och, i förekommande fall, uppgifterna i den rättsliga analys som finns i ansökningsprotokollet utgör ”personuppgifter” i den mening som avses i denna bestämmelse. Den rättsliga analysen kan däremot inte, som sådan, anses utgöra personuppgifter.

2)

Artikel 12 a i direktiv 95/46 och artikel 8.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas så, att den som ansöker om uppehållstillstånd har rätt att få tillgång till samtliga personuppgifter om honom eller henne som behandlas av nationella administrativa myndigheter i den mening som avses i artikel 2 b i detta direktiv. För att denna rätt ska anses vara säkerställd, är det tillräckligt att sökanden ges tillgång till en fullständig sammanställning av dessa uppgifter i begriplig form, det vill säga en form som gör det möjligt för sökanden att få kännedom om dessa uppgifter och kontrollera att de är korrekta och att de behandlas på ett sätt som är förenligt med detta direktiv, i syfte att sökanden, i förekommande fall, ska kunna utöva sina rättigheter enligt nämnda direktiv.

3)

Artikel 41.2 b i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ska tolkas så, att den som ansöker om uppehållstillstånd inte kan åberopa denna bestämmelse gentemot nationella myndigheter.


(1)  EUT C 157, 2.6.2012.

EUT C 303, 6.10.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/3


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 juli 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU mot Europeiska kommissionen, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association

(Mål C-295/12 P) (1)

((Artikel 102 FEUF - Missbruk av dominerande ställning - De spanska marknaderna för bredbandsanslutning till internet - Marginalpress - Artikel 263 FEUF - Granskning av lagenligheten - Artikel 261 FEUF - Obegränsad behörighet - Artikel 47 i stadgan - Principen om ett effektivt domstolsskydd - Prövning med stöd av obegränsad behörighet - Bötesbelopp - Proportionalitetsprincipen - Icke-diskrimineringsprincipen))

2014/C 315/03

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Telefónica SA, Telefónica de España SAU (ombud: F. González Díaz et B. Holles, abogados)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier och C. Urraca Caviedes), France Telecom España SA (ombud: H. Brokelmann och M. Ganino, abogados), Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (ombud: L. Pineda Salido och I. Cámara Rubio, abogados), European Competitive Telecommunications Association (ombud: A. Salerno och B. Cortese, avvocati)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Telefónica SA och Telefónica de España SAU ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

France Telecom España SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) och European Competitive Telecommunications Association ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/3


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-335/12) (1)

((Fördragsbrott - Egna medel - Uppbörd av importtullar i efterhand - Medlemsstaternas finansiella ansvar - Icke-exporterade sockeröverskott))

2014/C 315/04

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Caeiros)

Svarande: Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes, J. Gomes, P. Rocha och A Cunha)

Domslut

1)

Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 10 EG, artikel 254 i Akt om anslutningsvillkoren för Konungariket Spanien och Republiken Portugal och anpassningarna av fördragen, artikel 7 i rådets beslut 85/257/EEG, Euratom av den 7 maj 1985 om systemet för gemenskapernas egna medel, artiklarna 4, 7 och 8 i kommissionens förordning (EEG) nr 579/86 av den 28 februari 1986 om närmare bestämmelser om lagren av sockerprodukter per den 1 mars 1986 i Spanien och Portugal, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3332/86 av den 31 oktober 1986, och artiklarna 2, 11 och 17 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den 29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel, genom att ha underlåtit att ställa ett belopp om 7 85  078,50 euro, för avgifter avseende icke exporterade sockeröverskott, till följd av Portugals anslutning till Europeiska gemenskapen, till Europeiska kommissionens förfogande.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Republiken Portugal ska ersätta rättegångskostnaderna


(1)  EUT C 303, 6.10.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/4


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Italien) – Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici mot Comune di Milano

(Mål C-358/12) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling - Kontrakt som inte uppnår det tröskelvärde som föreskrivs i direktiv 2004/18/EG - Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF - Proportionalitetsprincipen - Villkor för uteslutning från ett upphandlingsförfarande - Kvalitativa urvalskriterier rörande anbudsgivarens personliga ställning - Skyldigheter avseende erläggande av sociala avgifter - Begreppet allvarlig överträdelse - Differens mellan obetalda sociala avgifter och betalda avgifter som överstiger 100 euro och utgör mer än fem procent av de obetalda avgifterna))

2014/C 315/05

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici

Motpart: Comune di Milano

Ytterligare deltagare i rättegången: Pascolo Srl

Domslut

Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF samt proportionalitetsprincipen ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som – i fråga om offentliga byggentreprenadkontrakt vars värde underskrider tröskelvärdet enligt artikel 7 c i direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av den 30 november 2009 – innebär att upphandlande myndigheter är skyldiga att utesluta en anbudsgivare som har gjort sig skyldig till en överträdelse vad gäller erläggande av sociala avgifter från förfarandet för tilldelning av ett sådant kontrakt om differensen mellan obetalda och betalda avgifter motsvarar ett belopp som överstiger 100 euro och även utgör mer än fem procent av de obetalda avgifterna.


(1)  EUT C 311, 13.10.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/5


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-421/12) (1)

((Fördragsbrott - Konsumentskydd - Otillbörliga affärsmetoder - Direktiv 2005/29/EG - Fullständig harmonisering - Undantag för fria yrkesutövare, tandläkare och fysioterapeuter - Tillkännagivande av prissänkningar - Begränsning av eller förbud mot vissa typer av ambulerande försäljning))

2014/C 315/06

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. van Beek och M. Owsiany-Hornung)

Svarande: Konungariket Belgien (ombud: T. Materne och J.-C. Halleux, biträdda av É. Balate, avocat)

Domslut

1)

Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2 b och d, 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) genom att

utesluta utövare av fria yrken såsom tandläkare och fysioterapeuter från tillämpningsområdet för lagen av den 14 juli 1991 och affärsmetoder och konsumentupplysning, i dess lydelse enligt lagen av den 5 juni 2007 om införlivandet av direktiv 2005/29 med nationell rätt,

bibehålla artiklarna 20, 21 och 29 i lagen av den 6 april 2010 om affärsmetoder på marknaden och skydd för konsumenter, och

bibehålla artikel 4.3 i lagen av den 25 juni 1993 om utövande och organisation av ambulerande verksamhet och torghandel, i dess lydelse enligt lagen av den 4 juli 2005, och artikel 5.1 i den kungliga förordningen av den 24 september 2006 om utövande och organisation av ambulerande verksamhet.

2)

Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna


(1)  EUT C 355, 17.11.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/5


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione – Italien) – Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l. mot Agenzia delle Dogane di Milano

(Mål C-472/12) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Förordning (EEG) nr 2658/87 - Gemensamma tulltaxan - Tullklassificering - Kombinerade nomenklaturen - Tulltaxenummer 8471 och 8528 - Plasmaskärmar - Användning som datorskärm - Möjlig användning som tv-skärm efter isättning av ett videokort))

2014/C 315/07

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l.

Motpart: Agenzia delle Dogane di Milano

Domslut

1)

Vid tullklassificering i Kombinerade nomenklaturen, som utgör bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordningar (EG) nr 2388/2000 av den 13 oktober 2000, nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, nr 1832/2002 av den 1 augusti 2002 och nr 1789/2003 av den 11 september 2003, av skärmar som har de objektiva kännetecken som de i det nationella målet ska beaktas skärmarnas inneboende egenskaper som består i dels att ta emot data från en maskin för automatisk databehandling, dels i att ta emot videokompositsignaler. Skärmarna ska klassificeras enligt undernummer 847 160 90 i Kombinerade nomenklaturen om de enbart eller huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling i den mening som avses i anmärkning 5 B a till kapitel 84 i Kombinerade nomenklaturen och enligt undernummer 8528 21 90 i denna nomenklatur om så inte är fallet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra med ledning av de objektiva kännetecknen hos skärmarna i det nationella målet och bland annat de kännetecken som anges i de förklarande anmärkningarna till nummer 8471 i det harmoniserade system som infördes genom den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, som ingicks i Bryssel den 14 juni 1983, tillsammans med ändringsprotokoll av den 24 juni 1986 och särskilt punkterna 1–5 i kapitel I D i detta harmoniserade system rörande bildskärmar till maskiner för automatisk databehandling.

2)

Kommissionens förordning (EG) nr 754/2004 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen kan inte tillämpas retroaktivt.


(1)  EUT C 399, 22.12.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Republiken Grekland, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.)

(Mål C-553/12 P) (1)

((Överklagande - Konkurrens - Artiklarna 82 EG och 86.1 EG - Upprätthållande av rättigheter till prospektering och utvinning av brunkol som Republiken Grekland har beviljat ett offentligt företag - Utövande av dessa rättigheter - Konkurrensfördel på marknaden för tillhandahållande av brunkol och grossistmarknaden för elektricitet - Upprätthållande, utvidgning eller förstärkning av dominerande ställning))

2014/C 315/08

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Christoforou och A. Antoniadis, biträdda av A. Oikonomou, dikigoros)

Övriga parter i målet: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (ombud: P. Anestis, dikigoros), Republiken Grekland (ombud: M.-T. Marinos, P. Mylonopoulos och K. Boskovits), Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.)

Parter som har intervenerat till stöd för klaganden: Mytilinaios AE, Protergia AE, Alouminion AE (ombud: N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos och E. Chrisafis, dikigoroi)

Domslut

1)

Europeiska unionens tribunals dom DEI/kommissionen (T-169/08, EU:T:2012:448) upphävs.

2)

Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal för prövning av de grunder som har åberopats vid denna domstol med avseende på vilka Europeiska unionens domstol inte har yttrat sig.

3)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 32, 2.2.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/7


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Republiken Grekland

(Mål C-554/12 P) (1)

((Överklagande - Konkurrens - Artikel 86.3 EG - Bibehållande av särskilda rättigheter som Republiken Grekland gett ett offentligt företag för att prospektera och utvinna brunkolsfyndigheter - Överträdelse - Beslut - Oförenlighet med unionsrätten - Senare beslut - Införande av särskilda åtgärder - Tillrättakommande med de konkurrensbegränsande effekterna av överträdelsen - Talan om ogiltigförklaring))

2014/C 315/09

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Christoforou och A. Antoniadis, biträdda av A. Oikonomou, dikigoros)

Övriga parter i målet: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (ombud: P. Anestis, dikigoros), Republiken Grekland (ombud: P. Mylonopoulos, M.-T. Marinos och K. Boskovits)

Domslut

1)

Europeiska unionens tribunals dom DEI/kommissionen (T-421/09, EU:T:2012:450) ogiltigförklaras.

2)

Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.

3)

Beslut om rättegångskostnaderna anstår.


(1)  EUT C 32, 2.2.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/7


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-600/12) (1)

((Fördragsbrott - Miljö - Avfallshantering - Direktiven 2008/98/EG, 1999/31/EG och 92/43/EEG - Deponering av avfall på ön Zakinthos - Den marina nationalparken Zakinthos - Natura 2000-område - Havssköldpaddan Caretta caretta - Förlängning av giltighetstiden för miljöklausuler - Avsaknad av detaljplan - Drift av en deponi - Brister i funktionen - Full deponi - Lakvatteninfiltration - Bristande täckning och spridning av avfall - Utvidgning av deponin))

2014/C 315/10

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Patakia och D. Düsterhaus)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: E. Skandalou)

Domslut

1)

Republiken Grekland har

genom att på ön Zakinthos, i Griparaiika i regionen Kalamaki (Grekland), hålla i drift en bristfällig och full deponi som inte uppfyller alla relevanta villkor och krav i unionens miljölagstiftning, vilka föreskrivs i artiklarna 13 och 36.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv och i artiklarna 8, 9, 11.1 a, 12 och 14 i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, och

genom att förnya tillståndet för driften av deponin utan att iaktta det förfarande som föreskrivs i artikel 6.3 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,

underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt nämnda artiklar.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 63, 2.3.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/8


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret – Danmark) – Nordea Bank Danmark A/S mot Skatteministeriet

(Mål C-48/13) (1)

((Skattelagstiftning - Etableringsfrihet - Inhemsk beskattning av inkomsterna - Koncernbeskattning - Beskattning av verksamheten i inhemska bolags fasta driftställen belägna i utlandet - Förebyggande av dubbelbeskattning genom avräkning av skatt (avräkningsmetoden) - Återföring av tidigare avdragna underskott när det fasta driftstället avyttras till ett bolag i samma koncern för vilket det avyttrande bolagets hemviststat saknar beskattningsrätt))

2014/C 315/11

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Østre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nordea Bank Danmark A/S

Motpart: Skatteministeriet

Domslut

Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF samt artiklarna 31 och 34 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992 utgör hinder för en lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken avyttring från ett bolag med hemvist i landet av ett fast driftställe beläget i en annan medlemsstat eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till ett bolag utan hemvist i landet som ingår i samma koncern, medför att tidigare avdragna underskott hänförliga till det fasta driftstället återförs till det avyttrande bolagets skattepliktiga inkomst, i den mån förstnämnda medlemsstat beskattar såväl överskott som redovisas av nämnda driftställe innan det avyttras som överskott avseende vinst som realiseras i samband med nämnda avyttring.


(1)  EUT C 101, 06.04.2013


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/9


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio Nazionale Forense – Italien) – Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) mot Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

(Förenade målen C-58/13 och C-59/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Fri rörlighet för personer - Tillträde till advokatyrket - Möjlighet att avslå en ansökan om registrering i samfundets advokatförteckning som ingetts av en medlemsstats medborgare som erhållit sin auktorisation som advokat i en annan medlemsstat - Rättsmissbruk))

2014/C 315/12

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio Nazionale Forense

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)

Motpart: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

Domslut

1)

Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls ska tolkas så, att ett förfarande inte kan anses utgöra missbruk när det består i att en medborgare i en medlemsstat efter avklarade universitetsprov beger sig till en annan medlemsstat för att där erhålla auktorisation som advokat och sedan återvänder till den medlemsstat i vilken vederbörande är medborgare för att där utöva advokatyrket under den yrkestitel som erhållits i den medlemsstat i vilken auktorisationen meddelats.

2)

Det har vid prövningen av den andra frågan inte framkommit någon omständighet som kan påverka giltigheten av artikel 3 i direktiv 98/5


(1)  EUT C 147, 25.5.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/9


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Arbetsdomstolen – Sverige) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet mot Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (Seko)

(Mål C-83/13) (1)

((Sjötransport - Frihet att tillhandahålla tjänster - Förordning (EEG) nr 4055/86 - Tillämplighet på transporter som utförs från eller till stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) med hjälp av fartyg som är flaggade i ett tredjeland - Fackliga stridsåtgärder som vidtas i hamnar i en sådan stat till förmån för tredjelandsmedborgare som är anställda på dessa fartyg - Arbetstagarnas och fartygens nationalitet saknar betydelse för unionsrättens tillämplighet))

2014/C 315/13

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Arbetsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet

Motpart: Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (Seko)

Domslut

Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land ska tolkas så, att ett bolag som är etablerat i en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av den 2 maj 1992 och äger ett fartyg som är flaggat i ett tredjeland, med hjälp av vilket sjötransporttjänster tillhandahålls från eller till en EES-stat, kan åberopa friheten att tillhandahålla tjänster under förutsättning att bolaget kan kvalificeras som tillhandahållare av dessa tjänster på grund av dess användning av fartyget och att mottagarna av tjänsterna är etablerade i andra EES-stater än den där bolaget är etablerat.


(1)  EUT C 114, 20.4.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/10


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-126/13 P) (1)

((Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 7.1 c - Beskrivande karaktär - Avslag på ansökan om registrering av ordmärket ecoDoor - Kännetecken för en del av en vara))

2014/C 315/14

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ombud: S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 164 av den 8.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/11


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – Naime Dogan mot Bundesrepublik Deutschland

(Mål C-138/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Associeringsavtalet EEG-Turkiet - Tilläggsprotokoll - Artikel 41.1 - Rätt till vistelse för familjemedlemmar till turkiska medborgare - Nationell lagstiftning enligt vilken det krävs bevis på grundläggande språkkunskaper för en familjemedlem som önskar att resa in i en medlemsstat - Tillåtet - Direktiv 2003/86/EG - Familjeåterförening - Artikel 7.2 - Förenlighet))

2014/C 315/15

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Naime Dogan

Motpart: Bundesrepublik Deutschland

Domslut

Artikel 41.1 i det tilläggsprotokoll som undertecknades i Bryssel den 23 november 1970 och som ingicks, godkändes och bekräftades för gemenskapens räkning genom rådets förordning (EEG) nr 2670/72 av den 19 december 1972 om ingående av det tilläggsprotokoll och det finansiella protokoll som undertecknades den 23 november 1970 och som är bifogade till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet, samt om de åtgärder som måste vidtas för deras genomförande ska tolkas så att standstill-klausulen i denna artikel utgör hinder för en nationell bestämmelse, införd efter att detta tilläggsprotokoll trädde i kraft i den berörda medlemsstaten, som ålägger makar till turkiska medborgare bosatta i den medlemsstaten, vilka önskar resa in i den staten av familjeåterföreningsskäl, att före inresan visa att de förvärvat grundläggande kunskaper i det officiella språket i denna medlemsstat.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/11


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 17 juli 2014 – Reber Holding GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Wedl & Hofmann GmbH

(Mål C-141/13 P) (1)

((Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Figurmärke Walzer Traum - Invändning av innehavaren av det nationella ordmärket Walzertraum - Begreppet verkligt bruk av varumärket - Tidigare avgöranden ej beaktade - Likabehandlingsprincipen))

2014/C 315/16

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Reber Holding GmbH & Co. KG (ombud: O. Spuhler och M. Geitz, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider), Wedl & Hofmann GmbH (ombud: T. Raubal, Rechtsanwalt)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Reber Holding GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 141, 18.5.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/12


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från la Cour administrative d'appel de Lyon – Frankrike) – Maurice Leone, Blandine Leone mot Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

(Mål C-173/13) (1)

((Socialpolitik - Artikel 141 EG - Lika lön för kvinnliga arbetstagare och manliga arbetstagare - Förtidspensionering med omedelbar pensionsutbetalning - Tillägg vid pensionsberäkningen - Förmåner som i huvudsak beviljas kvinnliga offentliganställda - Indirekt diskriminering - Sakliga skäl - Verklig önskan att uppnå det påstådda målet - Konsekvens i genomförandet - Artikel 141.4 EG - Åtgärder som avser att kompensera nackdelar i kvinnliga arbetstagares yrkeskarriärer - Ej tillämplig))

2014/C 315/17

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour administrative d'appel de Lyon

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Maurice Leone, Blandine Leone

Motparter: Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Domslut

1)

Artikel 141 EG ska tolkas så, att ett system med pensionstillägg, såsom det som är i fråga i det nationella målet, innebär en indirekt diskriminering med avseende på lön mellan kvinnliga arbetstagare och manliga arbetstagare i strid med denna artikel, såvida det inte kan motiveras av sakliga skäl som helt saknar samband med diskriminering på grund av kön, såsom ett berättigat mål för socialpolitiken, och är ägnat att och nödvändigt för att uppnå det åberopade målet, vilket innebär att systemet verkligen måste motsvara en önskan att uppnå det åberopade målet och genomföras konsekvent och systematiskt i detta avseende.

2)

Artikel 141 EG ska tolkas så, att ett system med förtidspensionering med omedelbar pensionsutbetalning, såsom det som är i fråga i det nationella målet, innebär en indirekt diskriminering med avseende på lön mellan kvinnliga arbetstagare och manliga arbetstagare i strid med denna artikel, såvida det inte kan motiveras av sakliga skäl, som helt saknar samband med diskriminering på grund av kön, såsom ett berättigat mål för socialpolitiken, och är ägnat att och nödvändigt för att uppnå det åberopade målet, vilket innebär att systemet verkligen måste motsvara en önskan att uppnå det åberopade målet och genomföras konsekvent och systematiskt i detta avseende.

3)

Artikel 141.4 EG ska tolkas så, att de åtgärder som avses i denna bestämmelse inte omfattar nationella åtgärder, såsom de som är i fråga i det nationella målet, vilka inskränker sig till att ge berörda arbetstagare rätt till förtidspensionering med omedelbar pensionsutbetalning och ett tillägg av tjänsteår vid deras pensionering, utan att åtgärda de problem som tjänstemännen kan möta under karriären.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/13


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Fazenda Pública mot Banco Mais SA

(Mål C-183/13) (1)

((Beskattning - Mervärdesskatt - Direktiv 77/388/EEG - Artikel 17.5 tredje stycket c - Artikel 19 - Avdrag för ingående mervärdesskatt - Leasing - Varor och tjänster med blandad användning - Regel för fastställande av det mervärdesskattebelopp som ska dras av - Undantagsbestämmelser - Villkor))

2014/C 315/18

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Fazenda Pública

Motpart: Banco Mais SA

Domslut

Artikel 17.5 tredje stycket c i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, ska tolkas på så sätt att den inte utgör något hinder för att en medlemsstat, under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet, ålägger en bank som bland annat bedriver leasingverksamhet att, i täljaren och nämnaren i det allmänna bråk med hjälp av vilket en och samma avdragsgilla andel fastställs för samtliga varor och tjänster med blandad användning, ta med endast den andel av de hyror som bankens kunder betalar enligt sina leasingavtal som motsvarar räntan, om användningen av dessa varor och tjänster framför allt uppkommer med anledning av finansieringen och förvaltningen av dessa avtal, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.


(1)  EUT C 189, 29.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/13


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm – Spanien) – Víctor Manuel Julián Hernández m.fl. mot Puntal Arquitectura SL m.fl.

(Mål C-198/13) (1)

((Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens - Direktiv 2008/94/EG - Tillämpningsområde - En arbetsgivares rätt att från en medlemsstat uppbära ersättning för löner som har betalats ut till en arbetstagare under ett förfarande om ogiltighetsförklaring av uppsägning av arbetstagaren i den mån dessa har förfallit till betalning mer än 60 helgfria dagar efter den dag då talan väcktes - Ingen rätt till ersättning när uppsägningen utgör en nullitet - Arbetstagarens inträde genom subrogation i arbetsgivarens rätt till ersättning vid den sistnämndes insolvens - Diskriminering av arbetstagare som blivit föremål för en uppsägning som utgör en nullitet - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Tillämpningsområde - Artikel 20))

2014/C 315/19

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Víctor Manuel Julián Hernández, Chems Eddine Adel, Jaime Morales Ciudad, Bartolomé Madrid Madrid, Martín Sellé Orozco, Alberto Martí Juan, Said Debbaj

Motparter: Puntal Arquitectura SL, Obras Alteramar SL, Altea Diseño y Proyectos SL, Ángel Muñoz Sánchez, Vicente Orozco Miro, Subdelegación del Gobierno de España en Alicante

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens är inte tillämpligt på en nationell lagstiftning, såsom den i det nationella målet, som innebär att arbetsgivaren kan kräva att den berörda medlemsstaten ska betala ut de löner som har förfallit till betalning under ett förfarande om ogiltighetsförklaring av en uppsägning (salariós de tramitación), i den mån dessa har förfallit till betalning mer än 60 helgfria dagar efter den dag då talan väcktes, och att den berörda arbetstagaren, när arbetsgivaren inte har betalat ut dessa löner och har förklarats vara insolvent – genom subrogation – kan rikta ett krav på utbetalning av lönerna direkt mot denna stat. En sådan lagstiftning kan således inte bedömas mot bakgrund av de grundläggande rättigheter som garanteras i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och särskilt i artikel 20.


(1)  EUT C 189, 29.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/14


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Impresa Pizzarotti & C. Spa mot Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari

(Mål C-213/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Offentlig upphandling av byggentreprenader - Direktiv 93/37/EEG - Utfästelse att hyra ut byggnader som ännu inte har uppförts - Avgörande från en nationell domstol som vunnit laga kraft - Räckvidden för principen om rättskraft i en situation som är oförenlig med unionsrätten))

2014/C 315/20

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Impresa Pizzarotti & C. Spa

Svarande: Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari

Ytterligare deltagare i rättegången: Complesso Residenziale Bari 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corte d’appello di Bari, Giuseppe Albenzio, i egenskap av ”commissario ad acta”, Ministero della Giustizia, Regione Puglia

Domslut

1)

Artikel 1 a i rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader ska tolkas så, att ett avtal som har som huvudsakligt syfte att uppföra ett byggnadsverk som motsvarar de behov som den upphandlande myndigheten har angett utgör ett offentligt byggentreprenadkontrakt och avtalet omfattas således inte av det undantag från bestämmelserna om offentlig upphandling som föreskrivs i artikel 1 a iii) i rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster trots att avtalet innehåller en utfästelse att hyra ut det aktuella byggnadsverket.

2)

Under förutsättning att det är tillåtet enligt tillämpliga nationella processuella bestämmelser ska en nationell domstol, såsom den hänskjutande domstolen, som dömt i sista instans utan att förhandsavgörande inhämtats från Europeiska unionens domstol i enlighet med artikel 267 FEUF, antingen komplettera det lagakraftvunna avgörandet som föranlett en situation som är oförenlig med unionsrättens bestämmelser om offentliga upphandlingar av byggnadsverk eller ändra detta avgörande för att beakta en senare tillkommen tolkning av dessa bestämmelser från Europeiska unionens domstol.


(1)  EUT C 207, 20.7.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/15


Domstolens dom (första avdelningen) av den 10 juli 2014 – Kalliopi Nikolaou mot Europeiska unionens revisionsrätt

(Mål C-220/13 P) (1)

((Överklagande - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Revisionsrättens underlåtenhet - Skadeståndsyrkande - Principen om oskuldspresumtion - Principen om lojalt samarbete - Behörighet - Genomförandet av inledande utredningar))

2014/C 315/21

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Kalliopi Nikolaou (ombud: V. Christianos och S. Paliou, dikigoroi)

Övrig part i målet: Europeiska unionens revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, I. Ní Riagáin Düro, biträdda av P. Tridimas, barrister)

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Kalliopi Nikolaou ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 189, 29.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/15


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland – Irland) – Ewaen Fred Ogieriakhi mot Minister for Justice and Equality, Irland, Attorney General, An Post

(Mål C-244/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 16.2 - Permanent uppehållsrätt för en unionsmedborgares familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare - Makarnas samlevnad upphör - Ny samlevnad med annan partner inleds omedelbart under perioden av fem års fortlöpande vistelse - Förordning (EEG) nr 1612/68 - Artikel 10.3 - Villkor - En medlemsstats åsidosättande av unionsrätten - Bedömning av den aktuella överträdelsens beskaffenhet - Behovet av ett förhandsavgörande))

2014/C 315/22

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Ewaen Fred Ogieriakhi

Svarande: Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post

Domslut

1)

Artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG ska tolkas så, att en tredjelandsmedborgare, som under en sammanhängande period av fem år före den sista dagen för införlivande av direktivet har uppehållit sig i en medlemsstat i egenskap av make eller maka till en unionsmedborgare som arbetar i den medlemsstaten, ska anses ha förvärvat permanent uppehållsrätt enligt den bestämmelsen trots att makarna under nämnda period beslutat att separera och börjat sammanleva med en annan partner varvid tredjelandsmedborgarens bostad inte längre tillhandahölls eller ställdes till förfogande av den make eller maka som var unionsmedborgare.

2)

Den omständigheten att den nationella domstolen, i ett mål om skadestånd för överträdelse av unionsrätten, har ansett det nödvändigt att begära ett förhandsavgörande avseende i målet aktuella unionsbestämmelser är inte avgörande för huruvida medlemsstaten har gjort sig skyldig till en uppenbar överträdelse av unionsrätten eller inte.


(1)  EUT C 189. 29.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/16


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Italien) – Equoland Soc. coop. arl mot Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

(Mål C-272/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Mervärdesskatt - Sjätte direktivet 77/388/EEG - Direktiv 2006/112/EG - Undantag för införsel av varor som är avsedda att placeras i andra lager än tullager - Skyldighet att fysiskt placera varorna i lagret - Åsidosättande - Skyldighet att betala mervärdesskatt trots att denna redan betalats enligt förfarandet för omvänd skattskyldighet))

2014/C 315/23

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Equoland Soc. coop. arl

Motpart: Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

Domslut

1)

Artikel 16.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess ändrade lydelse enligt rådets direktiv 2006/18/EG av den 14 februari 2006, enligt den lydelse som denna bestämmelse har enligt artikel 28c i sjätte direktivet, ska tolkas så, att den inte utgör hinder mot en nationell lagstiftning som, såsom villkor för att beviljas undantag från betalning av mervärdesskatt vid import enligt denna lagstiftning, uppställer ett krav på att de importerade varorna, som är avsedda att placeras i ett mervärdesskatteupplag, fysiskt placeras i detta upplag.

2)

Sjätte direktivet 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 2006/18, ska tolkas så, att det mot bakgrund av principen om skatteneutralitet utgör hinder mot en nationell lagstiftning enligt vilken en medlemstat kan kräva betalning av mervärdesskatt vid import trots att denna skatt redan har reglerats genom självfakturering enligt förfarandet för omvänd skattskyldighet och genom registrering i den beskattningsbara personens register över inköp och försäljning.


(1)  EUT C 207, 20.7.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/17


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Helsingborgs tingsrätt – Sverige) – i brottmål mot Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson och Håkan Rosengren

(Mål C-307/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Den inre marknaden - Direktiv 98/34/EG - Artikel 8.1 tredje stycket - Informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter - Begreppet teknisk föreskrift - Höns för äggproduktion - Tidigareläggning av den ursprungligen planerade ikraftträdandedagen för den tekniska föreskriften - Anmälningsskyldighet - Villkor - Bristande överensstämmelse mellan språkversionerna))

2014/C 315/24

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Helsingborgs tingsrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson och Håkan Rosengren

Domslut

1)

Den skyldighet att göra anmälan till Europeiska kommissionen som föreskrivs i artikel 8.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 omfattar den ikraftträdandedag som de nationella myndigheterna slutligen har bestämt för en sådan nationell bestämmelse som den som är aktuell i de nationella målen, enligt vilken höns för äggproduktion ska hållas i inhysningssystem som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad så att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå. Detta gäller under förutsättning att genomförandetiden för den nämnda nationella bestämmelsen verkligen har ändrats och att denna ändring är att anse som väsentlig, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.

2)

För det fall en förkortning av genomförandetiden för en nationell teknisk föreskrift omfattas av skyldigheten att göra anmälan till Europeiska kommissionen enligt artikel 8.1 tredje stycket i direktiv 98/34, i dess lydelse enligt direktiv 98/48, medför underlåtenhet att göra en sådan anmälan att den nämnda nationella bestämmelsen inte får tillämpas och att den därmed inte kan göras gällande gentemot enskilda.


(1)  EUT C 215, 27.7.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/18


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 10 juli 2014 – Peek & Cloppenburg KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Peek & Cloppenburg KG

(Förenade målen C-325/13 och 326/13 P) (1)

((Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Ordmärket Peek & Cloppenburg - Invändning från en annan innehavare av firman ”Peek & Cloppenburg” - Avslag på registreringsansökan))

2014/C 315/25

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Peek & Cloppenburg KG (ombud: P. Langue, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider), Peek & Cloppenburg KG (ombud: A. Renck, Rechtsanwalt)

Domslut

1)

Överklagandena ogillas.

2)

Peek & Cloppenburg KG, etablerat i Düsseldorf (Tyskland), ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 245, 24.8.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/18


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Marjan Noorzia mot Bundesministerin für Inneres

(Mål C-338/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Rätt till familjeåterförening - Direktiv 2003/86/EG - Artikel 4.5 - Nationell lagstiftning enligt vilken det krävs att referenspersonen och dennes make ska ha uppnått 21 års ålder vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan om återförening - Konform tolkning))

2014/C 315/26

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Marjan Noorzia

Myndighet som fattat det överklagade beslutet: Bundesministerin für Inneres

Domslut

Artikel 4.5 i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening ska tolkas så, att bestämmelsen inte utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken makar och registrerade partners ska ha uppnått 21 års ålder redan vid ansökningstillfället för att anses som familjemedlemmar vilka omfattas av rätten till återförening.


(1)  EUT C 233, 10.8.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/19


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – brottmål mot Markus D. (C-358/13) och G. (C-181/14)

(Förenade målen C-358/13 och C-181/14) (1)

((Humanläkemedel - Direktiv 2001/83/EG - Tillämpningsområde - Tolkning av begreppet ”läkemedel” - Innebörd av kriteriet avseende förmågan att modifiera fysiologiska funktioner - Produkter baserade på aromatiska växter och cannabinoider - Omfattas inte))

2014/C 315/27

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Markus D. (C-358/13) och G. (C-181/14)

Domslut

Artikel 1 punkt 2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 2004, ska tolkas på så sätt att den inte omfattar substanser, såsom de som är aktuella i det nationella målet, vilka endast modifierar de fysiologiska funktionerna, utan att vara ägnade att leda till omedelbara eller medelbara gynnsamma effekter på människors hälsa, och som endast konsumeras för att framkalla ett berusningstillstånd och därvid är skadliga för människors hälsa.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.

EUT C 212, 7.7.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/19


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 10 juli 2014 – Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-391/13 P) (1)

((Överklagande - EUGFJ, EGFJ och EJFLU - Utgifter som inte omfattas av Europeiska unionens finansiering - Olivolja - Jordbruksgrödor - Uppenbart felaktig bedömning - Ökning av den schablonmässiga korrigeringen med anledning av upprepade åsidosättanden - Betydelse av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för den schablonmässiga korrigeringen - Proportionalitet - Typ av utgifter avsedda för GIS för olivodling))

2014/C 315/28

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: I. Chalkias)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: A. Marcoulli och D. Tryantafyllou)

Domslut

1)

Överklagandet avslås.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 260, 7.9.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/20


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht – Tyskland) – Netto Marken Discount AG & Co. KG mot Deutsches Patent- und Markenamt

(Mål C-420/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Varumärken - Direktiv 2008/95/EG - Specificering av de varor och tjänster för vilka varumärkesskydd söks - Krav på klarhet och precision - Niceklassificeringen - Detaljhandel - Sammanförande av tjänster))

2014/C 315/29

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundespatentgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Netto Marken Discount AG & Co. KG

Motpart: Deutsches Patent- und Markenamt

Domslut

1)

Tjänster som en näringsidkare tillhandahåller, vilka består i att sammanföra tjänster i syfte att konsumenterna på ett bekvämt sätt ska kunna jämföra och köpa dem, kan omfattas av tjänstebegreppet i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

2)

Direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det enligt direktivet krävs att en ansökan om registrering som varumärke av en tjänst avseende sammanförande av tjänster ska vara tillräckligt klart och preciserat formulerad så att det är möjligt för de behöriga myndigheterna och andra näringsidkare att få kännedom om vilka tjänster som sökanden har för avsikt att sammanföra.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/20


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundespatentgericht – Tyskland) – Apple, Inc. mot Deutsches Patent- und Markenamt

(Mål C-421/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Varumärken - Direktiv 2008/95/EG - Artiklarna 2 och 3 - Tecken som kan utgöra varumärken - Särskiljningsförmåga - Återgivande, i form av en ritning, av inredningen i en flaggskeppsbutik (flagship store) - Registrering som varumärke för ”tjänster” som rör varor som saluförs i en sådan butik))

2014/C 315/30

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundespatentgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Apple, Inc.

Motpart: Deutsches Patent- und Markenamt

Domslut

Artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att återgivandet av inredningen i en försäljningslokal, i form av en enkel ritning utan uppgifter om vare sig storlek eller proportioner, för varor kan registreras som varumärke för tjänster bestående i prestationer som rör dessa varor, men som inte utgör en del av utbjudandet till försäljning av dem. Detta gäller under förutsättning att återgivandet är ägnat att särskilja varumärkessökandens tjänster från andra företags och att inget av de registreringshinder som anges i direktiv 2008/95 utesluter registrering.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/21


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel Bucureşti – Rumänien) – SC BCR Leasing IFN SA mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

(Mål C-438/13) (1)

((Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artiklarna 16 och 18 - Finansiell leasing - Varor som omfattas av ett avtal om finansiell leasing - Leasingföretaget har inte återtagit varorna efter det att avtalet sagts upp - Varor som saknas))

2014/C 315/31

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC BCR Leasing IFN SA

Motpart: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

Domslut

Artiklarna 16 och 18 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att den omständigheten att ett leasingföretag inte från leasetagaren kan återta de varor som ett avtal om finansiell leasing gäller efter det att avtalet sagts upp på grund av leasetagarens avtalsbrott, trots de åtgärder som företaget vidtagit för att återta varorna och trots att någon ersättning ej har erhållits efter det att avtalet sagts upp, inte kan likställas med en leverans av varor mot ersättning i den mening som avses i dessa artiklar.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/22


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Verona – Italien) – Shamim Tahir mot Ministero dell'Interno, Questura di Verona

(Mål C-469/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2003/109/EG - Artiklarna 2, 4.1, 7.1 och 13 - ”EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta” - Villkor för beviljande - Laglig och oavbruten bosättning i den mottagande medlemsstaten i fem år omedelbart före ingivandet av ansökan - Person som har familjeband till den varaktigt bosatte - Förmånligare nationella bestämmelser - Verkningar))

2014/C 315/32

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Verona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Shamim Tahir

Motpart: Ministero dell'Interno, Questura di Verona

Domslut

1)

Artiklarna 4.1 och 7.1 i rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/51/EU av den 11 maj 2011 ska tolkas så, att en familjemedlem, i den mening som avses i artikel 2 e i nämnda direktiv, till den person som redan har förvärvat ställning som varaktigt bosatt inte kan undantas från villkoret i artikel 4.1 i samma direktiv enligt vilket det för att en tredjelandsmedborgare ska beviljas sådan ställning krävs att vederbörande har varit lagligen och oavbrutet bosatt inom den berörda medlemsstatens territorium i fem år omedelbart före inlämnandet av den relevanta ansökan.

2)

Artikel 13 i direktiv 2003/109, i dess lydelse enligt direktiv 2011/51, ska tolkas så, att en medlemsstat inte får utfärda EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta till en familjemedlem i den mening som avses i artikel 2 e i detta direktiv enligt villkor som är förmånligare än de som föreskrivs i direktivet.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/22


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof, Landgericht München I – Tyskland) – Adala Bero mot Regeriungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate mot Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

(Förenade målen C-473/13 och C-514/13) (1)

((Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2008/115/EG - Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna - Artikel 16.1 - Förvar i avvaktan på avlägsnande - Förvar i en fängelseanläggning - Möjlighet saknas att placera tredjelandsmedborgare i en särskild förvarsanläggning - Det finns inte någon särskild förvarsanläggning i den delstat där tredjelandsmedborgaren hålls i förvar))

2014/C 315/33

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof, Landgericht München I

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Adala Bero (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate (C-514/13)

Motparter: Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)

Domslut

Artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ska tolkas så, att en medlemsstat i regel är skyldig att placera en tredjelandsmedborgare, som vistas olagligt i medlemsstaten och som hålls i förvar i avvaktan på avlägsnande, i en särskild förvarsanläggning i den medlemsstaten, även om medlemsstaten har en federal struktur och det i den delstat som enligt nationell rätt har befogenhet att besluta om och verkställa en sådan placering inte finns någon sådan förvarsanläggning.


(1)  EUT C 336, 16.11.2013.

EUT C 367, 14.12.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/23


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Thi Ly Pham mot Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

(Mål C-474/13) (1)

((Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2008/115/EG - Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna - Artikel 16.1 - Förvar i avvaktan på avlägsnande - Förvar i en fängelseanläggning - Möjlighet att hålla en tredjelandsmedborgare, som har gett sitt samtycke, i förvar tillsammans med vanliga interner))

2014/C 315/34

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thi Ly Pham

Motpart: Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik

Domslut

Artikel 16.1 andra meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ska tolkas så, att den inte tillåter att en medlemsstat placerar en tredjelandsmedborgare – som hålls i förvar i avvaktan på avlägsnande – i en fängelseanläggning tillsammans med vanliga interner, även om tredjelandsmedborgaren har lämnat sitt samtycke till detta.


(1)  EUT C 336, 16.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/24


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg – Tyskland) – Sysmex Europe GmbH mot Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Mål C-480/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Tullklassificering - Gemensamma tulltaxan - Kombinerade nomenklaturen - Tulltaxenummer 3204, 3212 och 3822 - Ämne som, genom en kemisk reaktion och vid exponering för laserstrålning, förorsakar ett fluorescerande sken som används för att analysera vita blodkroppar))

2014/C 315/35

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Sysmex Europe GmbH

Motpart: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Domslut

Kombinerade nomenklaturen som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt förordning (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004 ska tolkas så, att en vara som består av lösningsmedel och en polymetin-substans, som visserligen kan ha en svag och obeständig färggivande verkan på textilmaterial, men som i praktiken inte används för sina egenskaper som färgämne och som är avsedd uteslutande för analys av vita blodkroppar genom en jonavsättning på vissa delar av blodkropparna, vilka när de bestrålas med laserljus blir fluorescerande under en begränsad tid, omfattas av nummer 3822 i den ovannämnda Kombinerade nomenklaturen, avseende laboratoriereagens.


(1)  EUT C 352, 30.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/24


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Bamberg – Tyskland) – brottmål mot Mohammad Ferooz Qurbani

(Mål C-481/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning - Artikel 31 - Tredjelandsmedborgare som rest in i en medlemsstat via en annan medlemsstat - Anlitande av människosmugglare - Olaglig inresa och vistelse - Företeende av förfalskat pass - Straffrättsliga sanktioner - Domstolen saknar behörighet))

2014/C 315/36

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Bamberg

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Mohammad Ferooz Qurbani.

Domslut

Europeiska unionens domstol är inte behörig att besvara de tolkningsfrågor som Oberlandesgericht Bamberg (Tyskland) har hänskjutit enligt beslut av den 29 augusti 2013 i mål C-481/13.


(1)  EUT C 352, 30.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/25


Begäran om yttrande enligt artikel 281.11 FEUF framställd av Republiken Malta

(Yttrande 1/14)

2014/C 315/37

Rättegångsspråk: samtliga officiella språk

Sökande

Republiken Malta (ombud: A. Buhagiar och P. Grech)

Fråga till domstolen

Är Europarådets förslag till konvention mot manipulation av idrottsresultat, i den mån det reglerar vadslagning rörande idrott och definierar ”olaglig vadslagning rörande idrott” i artikel 3.5 a som ”all vadslagning rörande idrott som, med hänsyn till dess art eller till arrangören, inte är tillåten enligt tillämplig lag där konsumenten befinner sig”, jämförd med artiklarna 9 och 11 i konventionsförslaget, som riktar sig mot ”olaglig vadslagning rörande idrott” enligt denna definition, förenlig med fördragen, särskilt artiklarna 18 FEUF, 49 FEUF och 56 FEUF?


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/25


Domstolens dom (första avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Castellón – Spanien) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García mot Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Mål C-169/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 93/13/EEG - Artikel 7 - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 47 - Konsumentavtal - Avtal om hypotekslån - Oskäliga avtalsvillkor - Förfarande för utmätning av intecknad egendom - Rätt att få sin sak prövad i domstol))

2014/C 315/38

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Castellón

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García

Motpart: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Domslut

Artikel 7.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att den utgör hinder för ett sådant system för verkställighet som det som det nationella målet handlar om, och som innebär att ett utmätningsförfarande inte kan avbrytas av den domstol som prövar målet om fastställelse, vilken i sitt slutliga avgörande på sin höjd kan bevilja konsumenten skadeersättning, eftersom konsumenten, i egenskap av utmätningsgäldenär, inte kan överklaga ett beslut om avslag på en invändning mot verkställigheten, medan däremot en näringsidkare, i egenskap av utmätningsborgenär, kan överklaga ett beslut om att förfarandet ska upphöra eller om att ett oskäligt avtalsvillkor inte får tillämpas.


(1)  EUT C 175, 10.6.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/26


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 26 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal do Trabalho de Porto – Portugal) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mot Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA

(Mål C-264/12) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 i rättegångsreglerna - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Nationella bestämmelser om lönesänkningar för vissa offentliganställda - Ej fråga om tillämpning av unionsrätten - Uppenbart att domstolen saknar behörighet))

2014/C 315/39

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal do Trabalho de Porto

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Svarande: Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de tolkningsfrågor som ställts i den begäran om förhandsavgörande som ingetts av Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal) genom beslut av den 22 maj 2012 (mål C 264/12).


(1)  EUT C 209, 14.07.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/26


Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 19 juni 2014 – Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-552/12 P) (1)

((Överklagande - EUGFJ, EGFJ och EJFLU - Kostnader undantagna från finansiering av Europeiska unionen - Kostnader betalda av Republiken Grekland))

2014/C 315/40

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: I. Chalkias och E. Leftheriotou)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: H. Tserepa-Lacombe och A. Markoulli)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 32, 2.2.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/27


Domstolens beslut av den 15 juli 2014 – Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-71/13 P) (1)

((Överklagande - EUGFJ, EGFJ och EJFLU - Utgifter som undantas från Europeiska unionens finansiering - Betalningar verkställda av Republiken Grekland))

2014/C 315/41

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: I. Chalkias och E. Leftheriotou)

Övrig part i målet: Europa kommissionen (ombud: D. Triantafyllou, H. Tserepa-Lacombe och A. Markoulli)

Avgörande

1)

Överklagandet avvisas.

2)

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 101, 6.4.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/27


Domstolens beslut (tionde avdelningen) den 3 juli 2014 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-102/13 P) (1)

((Överklagande - Talan om ogiltigförklaring - Tidsfrist för väckande av talan - Huruvida delgivningen av ett kommissionsbeslut till en medlemsstats ständiga representation var giltig - Fastställande av datumet för denna delgivning - Domstolens rättegångsregler - Artikel 181 - Uppenbart att överklagandet är ogrundat))

2014/C 315/42

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Möller)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: R. Sauer och T. Maxian Rusche)

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Förbundsrepubliken Tyskland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 164, 8.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/28


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 19 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny – Polen) – Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre mot Minister Skarbu Państwa

(Mål C-370/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 18 FEUF - Unionsmedborgarskap - Icke-diskriminering - Ersättning för förlust av fast egendom som lämnats utanför medlemsstatens nuvarande gränser - Krav på medborgarskap - Anknytning till unionsrätten saknas - Uppenbart att domstolen saknar behörighet)))

2014/C 315/43

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre

Motpart: Minister Skarbu Państwa

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara den fråga som Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) har hänskjutit.


(1)  EUT C 291, 5.10.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/28


Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Italien) – Emmeci Srl mot Cotral SpA

(Mål C-427/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 53.2 i domstolens rättegångsregler - Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Artikel 267 FEUF - Begreppet nationell domstol - Domstolen saknar behörighet))

2014/C 315/44

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Emmeci Srl

Motpart: Cotral SpA

Avgörande

Europeiska unionens domstol saknar uppenbart behörighet att besvara de frågor som hänskjutits av Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Italien) genom beslut av den 22 maj 2013 (mål C-427/13).


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/29


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 19 juni 2014 – Donaldson Filtration Deutschland GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-450/13) (1)

((Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Ordmärket ultrafilter international - Ansökan om ogiltigförklaring - Rättsmissbruk))

2014/C 315/45

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (ombud: N. Siebertz, M. Teworte-Vey och A. Renvert, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: ultra air GmbH (ombud: C. König, Rechtsanwalt) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Donaldson Filtration Deutschland GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 313, 26.10.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/29


Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Najvyšší súd – Slovakien) – Milica Široká mot Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(Mål C-459/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Skydd för folkhälsan - Nationell lagstiftning om obligatorisk vaccingering av barn - Rätt för föräldrar att vägra sådan vaccinering - Artikel 168 FEUF - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artiklarna 33 och 35 - Genomförande av unionsrätten - Förligger inte - Uppenbart att domstolen saknar behörighet))

2014/C 315/46

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Milica Široká

Motpart: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de frågor som Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) har hänskjutit till den i beslut av den 6 augusti 2013 i mål C-459/13.


(1)  EUT C 344, 23.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/30


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 17 juli 2014 – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. mot Byrån för harmonisering av den inre marknaden (märken, mönster och modeller), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Mål C-468/13 P) (1)

((Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Förordning (EG) nro207/2009 - Artikel 8.1 b) - Ordmärket MOL Blue Card - Invändning - Registreringshinder))

2014/C 315/47

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (ombud: advokaten K. Szamosi)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering av den inre marknaden (märken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (ombud: advokaterna J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa och N. González-Alberto Rodríguez)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 344, 23.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/30


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 17 juli 2014 – Melkveebedrijf Overenk BV m.fl. mot Europa kommissionen

(Mål C-643/13 P) (1)

((Överklagande - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Förordning (EG) nr 1468/2006 - Avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter - Uppenbart att talan ska avvisas))

2014/C 315/48

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel, Mathijs H. H. M. Moonen (ombud: advokaterna P. E. Mazel och A van Beelen)

Övrig part i målet: Europa kommissionen (ombud: H. Kranenborg och Z. Malůšková)

Avgörande

1)

Överklagandet avvisas.

2)

Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel och Mathijs Moonen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/31


Domstolens beslut (tredje avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Mål C-654/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artikel 99 i domstolens rättegångsregler - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Artikel 183 - Återbetalning av överskjutande mervärdesskatt - Nationellt system enligt vilket dröjsmålsränta inte ska betalas på mervärdesskatt som inte kunnat restitueras inom rimlig tid till följd av ett villkor som förklarats strida mot unionsrätten - Likvärdighetsprincip))

2014/C 315/49

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Avgörande

Unionsrätten, särskilt artikel 183 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, ska tolkas så, att den utgör hinder för lagstiftning eller praxis i en medlemsstat, såsom den lagstiftning och den praxis som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken dröjsmålsränta inte ska betalas på mervärdesskattebelopp som inte kunnat restitueras inom rimlig tid till följd av en nationell bestämmelse som befunnits strida mot unionsrätten. I avsaknad av unionslagstiftning på området ankommer det på nationell rätt att – med iakttagande av likvärdighets- och effektivitetsprinciperna – bestämma de närmare formerna för betalningen av sådan ränta, vilka inte får vara mindre förmånliga än dem som är tillämpliga i mål där talan grundar sig på ett åsidosättande av nationell rätt och i vilka föremålet eller saken liknar föremålet och saken i mål som grundar sig på ett åsidosättande av unionsrätten. De närmare formerna för betalningen av sådan ränta får inte heller vara utformade på ett sådant sätt att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som tillerkänns av unionens rättsordning. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera detta i det mål som den har att avgöra. Nationella domstolar är skyldiga att underlåta att tillämpa bestämmelser i nationell lagstiftning som strider mot unionsrätten.


(1)  EUT C 85, 22.3.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/31


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 19 juni 2014 – The Cartoon Network, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Boomerang TV, SA

(Mål C-670/13) (1)

((Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BOOMERANG - Äldre gemenskapsfigurmärke Boomerang TV - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling))

2014/C 315/50

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Cartoon Network, Inc. (ombud: I. Starr, Solicitor)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Boomerang TV, SA

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

The Cartoon Network Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 52, 22.2.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/32


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 3 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Duisburg – Tyskland) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca mot Stadt Kevelaer

(Mål C-19/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler - Avsaknad av tillräckliga uppgifter om den faktiska och rättsliga bakgrunden till det nationella målet samt om skälen till att ett svar på den ställda frågan är nödvändigt - Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas))

2014/C 315/51

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Sozialgericht Duisburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca

Svarande: Stadt Kevelaer

Avgörande

Den begäran om förhandsavgörande som framställts av Sozialgericht Duisburg (Tyskland) genom beslut av den 17 december 2013 avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/32


Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 19 juni 2014 – (begäran om förhandsavgörande av Fővárosi Ítélőtábla – Ungern) – brottmål mot István Balázs, Dániel Papp

(Mål C-45/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Grundläggande rättigheter - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artiklarna 47, 50 och 54 - Tillämpning av unionsrätten - Föreligger inte - Uppenbart att domstolen saknar behörighet))

2014/C 315/52

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Ítélőtábla

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

István Balázs, Dániel Papp

Avgörande

Det är uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara de frågor som hänskjutits av Fővárosi Ítélőtábla i beslut av den 21 januari 2014.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/33


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 3 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Judecătoria Câmpulung – Rumänien) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran mot SC Suport Colect SRL

(Mål C-92/14) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiven 93/13/EEG och 2008/48/EG - Tidsmässigt och materiellt tillämpningsområde - Omständigheter som inträffat före Rumäniens anslutning till Europeiska unionen - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Genomförande av unionsrätten - Föreligger inte - Uppenbart att domstolen saknar behörighet - Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF - Uppenbart att talan ska avvisas))

2014/C 315/53

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Judecătoria Câmpulung

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran och Ilie Tudoran

Motpart: SC Suport Colect SRL

Avgörande

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG är inte tillämpliga i målet vid den nationella domstolen.

Det är vidare uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behörighet att besvara den tredje frågan som Judecătoria Câmpulung har ställt genom beslut av den 25 februari 2014, och att den femte frågan från denna domstol inte kan tas upp till prövning..


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/33


Överklagande ingett den 17 januari 2014 av Three-N-Products Private Ltd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 7 november 2013 i mål T-63/13, Three-N-Products Private Ltd mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-22/14 P)

2014/C 315/54

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Three-N-Products Private Ltd (ombud: M. Thewes och T. Chevrier, avocats)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Domstolen (sjätte avdelningen) har genom beslut av den 2 juli 2014 ogillat överklagandet.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/34


Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italien) den 4 februari 2014 – 3D I srl mot Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

(Mål C-107/14)

2014/C 315/55

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione tributaria regionale della Lombardia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: 3D I srl

Motpart: Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

Domstolen (tredje avdelningen) har genom beslut av den 17 juli 2014 avvisat begäran om förhandsavgörande.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/34


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Neamț (Rumänien) den 2 juni 2014 – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) m.fl mot Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

(Mål C-262/14)

2014/C 315/56

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Neamț

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD), Constantin Budiș, Vasile Murariu, Vasile Ursache, Ioan Zăpor, Petrea Simionel

Motpart: Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 2.2 i direktiv 2000/78 (1) tolkas så, att begreppet diskriminering som denna bestämmelse hänvisar till även omfattar skapande av en situation med särbehandling beroende på om en person som är anställd eller önskar vara anställd tillika uppbär pension?

2.

Ska artikel 3.1 i direktiv 2000/78 tolkas så, att villkoren för tillgång till anställning, urvalskriterierna och villkoren för uppsägning även inbegriper begreppet pensionär bland dessa kriterier och villkor?

3.

Ska artikel 6 i direktiv 2000/78 tolkas så, att en medlemsstat som införlivat denna bestämmelse med nationell rätt har möjlighet att, vid utövande av den dömande makten, avgöra om unionsdirektiv har införlivats med nationell rätt på ett olämpligt eller ofullständigt sätt med hänvisning till bedömningen av huruvida det är [objektivt och rimligen motiverat] att tillämpa särbehandling och även med hänvisning till lagstiftarens bedömning av huruvida det förelåg ett ”legitimt syfte” att anta bestämmelser som inbegriper särbehandling?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16)


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/35


Överklagande ingett den 9 juli 2014 av Republiken Italien av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 28 mars 2014 i mål T-117/10, Republiken Italien mot kommissionen

(Mål C-280/14 P)

2014/C 315/57

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri och P. Gentili, avvocato dello Stato)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva, med stöd av artikel 56 i domstolens stadga, den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 28 maj 2014 i mål T-117/10, vilken rörde en talan som den italienska regeringen väckt med stöd av artiklarna 263 FEUF och 264 FEUF om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut K(2009) 10350 av den 22 december 2009, delgivet den 23 december 2009 om nedsättningen av Europeiska regionala utvecklingsfonden stöd till Italien för det regionala operativa programmet Puglia (mål I 2000-06), och

i enlighet härmed ogiltigförklara, med stöd av artikel 61 i domstolens stadga, det ovannämnda beslutet av Europeiska kommissionen och förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Italien åberopar följande grunder till stöd för sitt överklagande:

 

Första grunden: Åsidosättande av den kontradiktoriska principen samt bristande motivering

Tribunalen har behandlat de båda första grunderna för talan tillsammans och därvid funnit att de inte kan leda till bifall för talan. Dessa grunder avsåg de anmärkningar som kommissionen riktat mot de kontroller som genomförs på primär och sekundär nivå. Enligt klaganden var emellertid de två frågorna klart åtskilda eftersom var och en av dem mynnat ut i en separat kritik mot kontrollernas effektivitet och tillförlitlighet. Det omtvistade beslutet innehöll en uppräkning av de olika anmärkningar som riktades mot de regionala kontrollerna, varvid dessa uppgavs vara ”anklagelsepunkter”, och samtliga låg till grund för den enda och slutliga slutsatsen att de regionala kontrollerna inte var tillförlitliga och att det fanns en risk för skada för unionens budget som motiverade en schablonmässig korrigering med 10 procent. De olika ”anklagelsepunkterna” undersöktes således separat, då ett avfärdande, helt eller delvis, av en eller flera av dessa skulle ha påverkat det slutliga resultatet. Den gemensamma prövning av mycket olika argument som tribunalen gjort omöjliggjorde en adekvat prövning av de bevis- och rättsfrågor som den italienska regeringen tagit upp. Det ledde även till en uppenbart bristande motivering. Genom att förfara på detta sätt har tribunalen underlåtit att på ett tillräckligt utförligt sätt förklara varför den ansåg att de olika delgrunderna saknade stöd.

 

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 39.2 c och 39.3 i förordning nr 1260/1999 (1) samt av artikel 4 i förordning nr 438/2001 (2). Åsidosättande av principerna om bevisbördan. Materiella fel vid fastställandet av de faktiska omständigheterna jämfört med vad som framgår av handlingarna i tribunalens akt. Missuppfattning av den bevisning som getts in till tribunalen.

Klaganden anser att tribunalen har förvanskat obestridda uppgifter om de faktiska omständigheterna och bevisningen i akten, i synnerhet den omständigheten att de italienska myndigheterna hade analyserat, var och en för sig, de anmärkningar som kommissionens granskare hade riktat mot de brister som påtalats avseende nio kontroller på primär nivå. Enligt klaganden borde tribunalen ha slagit fast att det omtvistade beslutet var felaktigt vad gällde anmärkningarna mot dessa nio kontroller, och den borde således ha bifallit talan på de grunder som den italienska regeringen åberopat och som innebar att kommissionen hade åsidosatt artikel 39.2 och 39.3 i förordning nr 12650/1999. Kommissionen hade nämligen antagit ett beslut om en schablonmässig korrigering på 10 procent trots att det urval av kontroller på primär nivå som granskats inte företedde några brister. Även om övriga brister anses styrkta, är korrigeringen uppenbart för stor med beaktande av den proportionalitetsprincip som stadgas i nämnda artikel 39.

Tribunalen har bortsett från beskrivningen av omständigheterna i akten avseende kontrollernas fortskridande. Den har nämligen inte beaktat den faktiska utvecklingen av kontrollerna på primär och sekundär nivå som skett under år 2009, både i kvantitativt (ett med kommissionen överenskommet lägsta antal) och kvalitativt hänseende.

Tribunalen har slutligen förvanskat uppgifterna om obestridda faktiska omständigheter och bevisningen i akten, och åsidosatt de nämnda artiklarna, genom att anse att det var befogat att anta det omtvistade beslutet på grund av att de italienska myndigheterna inte hade bevisat att den utbetalande myndigheten gjort framsteg.

 

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 39.2 c och 39.3 i förordning nr 1260/1999. Åsidosättande av principerna om bevisbördan. Materiella fel vid fastställandet av de faktiska omständigheterna jämfört med vad som framgår av handlingarna i tribunalens akt. Missuppfattning av den bevisning som getts in till tribunalen.

Enligt klaganden grundas tribunalens påståenden på en fullkomligt abstrakt beskrivning av den verkliga situationen vad gäller utvecklingen och fördelningen av kontrollerna på sekundär nivå. Tribunalen borde ha ogiltigförklarat den del av det omtvistade beslutet i vilken kommissionen analyserat kontrollerna på sekundär nivå och deras tillförlitlighet. Denna analys byggde nämligen inte på några som helst giltiga bevis avseende förekomsten av en faktisk risk för ERUF.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/36


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 11 juni 2014 – CM Eurologistik GmbH mot Hauptzollamt Duisburg

(Mål C-283/14)

2014/C 315/58

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CM Eurologistik GmbH

Motpart: Hauptzollamt Duisburg

Giltighetsfråga

Är rådets genomförandeförordning (EU) nr 158/2013 av den 18 februari 2013 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina (1) giltig?


(1)  EUT L 49, s. 29.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/37


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 11 juni 2014 – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Mål C-284/14)

2014/C 315/59

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

Motpart: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Giltighetsfråga

Är rådets genomförandeförordning (EU) nr 158/2013 av den 18 februari 2013 om återinförande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina (1) giltig, trots att det inte genomfördes någon självständig antidumpningundersökning kort tid innan den antogs, utan en antidumpningundersökning som redan hade genomförts för perioden 1 oktober 2006–30 september 2007 återupptogs, varvid denna undersökning emellertid enligt EU-domstolens konstateranden i dom av den 22 maj 2012 mål C-338/10) (2) genomfördes i strid med kraven i rådets förordning (EG nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG nr 2117/2005 av den 21 december 2005 om ändring av förordning EG) nr 384/96 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (4), vilket medförde att domstolen i ovannämnda dom ogiltigförklarade rådets förordning (EG nr 1355/2008 av den 18 december 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina (5) som antogs efter denna undersökning?


(1)  EUT L 49, s. 29.

(2)  ECLI:EU:C:2012:158

(3)  EGT L 56, 1996, s. 1.

(4)  EGT L 340, s. 17.

(5)  EUT L 350, s. 35.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/37


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgerichts Hamburg (Tyskland) den 16 juni 2014 – ADM Hamburg AG mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Mål C-294/14)

2014/C 315/60

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ADM Hamburg AG

Motpart: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Tolkningsfrågor

Är villkoret i artikel 74.1 första meningen i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1) i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1063/2010 av den 18 november 2010 (2) – enligt vilken de produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i Europeiska unionen ska vara samma produkter som de som har exporterats från det förmånsland där de anses ha ursprung – uppfyllt i ett fall som det förevarande, om flera delmängder oraffinerad palmkärnolja från olika exportländer inom Allmänna preferenssystemet, där de anses ha ursprung, inte exporteras och importeras till Europeiska unionen fysiskt åtskilda från varandra, utan vid exporten fylls i samma tank på transportfartyget och importeras till Europeiska unionen blandade med varandra i denna tank, varvid det kan uteslutas att andra produkter – i synnerhet sådana för vilka förmånsbehandling inte har beviljats – tillförts transportfartygets tank under det att produkterna transporteras och innan de övergått till fri omsättning?


(1)  EGT. L 253, s. 1.

(2)  EUT. L 307, s. 1.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/38


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 17 juni 2014 – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen mot Jovanna Garcia-Nieto m.fl.

(Mål C-299/14)

2014/C 315/61

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen

Motparter: Jovanna Garcia-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

Tolkningsfrågor

1)

Gäller likabehandlingsprincipen i artikel 4 i förordning (EG) nr 883/2004 (1) – med undantag för den begränsning till bosättningsmedlemsstaten som föreskrivs i artikel 70.4 i förordning (EG) nr 883/2004 – även för särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner i den mening som avses i artikel 70.1 och 70.2 i förordning nr 883/2004?

2)

Om fråga 1 besvaras jakande: Är det möjligt att begränsa likabehandlingsprincipen i artikel 4 i förordning nr 883/2004 – och i så fall i vilken utsträckning – genom nationell lagstiftning som införlivar artikel 24.2 i direktiv 2004/38/EG, (2) enligt vilken det utan undantag saknas en rätt till dessa förmåner under uppehållets första tre månader om unionsmedborgare varken är anställda eller egenföretagare i Förbundsrepubliken Tyskland eller har rätt till fri rörlighet enligt 2 § tredje stycket i lagen om fri rörlighet för unionsmedborgare (Freizügigkeitsgesetz/EU, nedan kallad FreizügG/EU)?

3)

Om fråga 1 besvaras nekande: Utgör andra primärrättsliga likabehandlingsprinciper – särskilt artikel 45.2 FEUF jämförd med artikel 18 FEUF – hinder mot en nationell bestämmelse enligt vilken unionsmedborgare under uppehållets första tre månader utan undantag nekas en social förmån som har till syfte att säkerställa försörjningen och samtidigt främja tillträde till arbetsmarknaden, om dessa unionsmedborgare visserligen varken är anställda eller egenföretagare eller har rätt till fri rörlighet enligt 2 § tredje stycket FreizügG/EU, men det föreligger en verklig anknytning till den mottagande medlemsstaten och särskilt till den mottagande medlemsstatens arbetsmarknad?


(1)  – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, s. 1).

(2)  – Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77).


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/39


Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Förenade konungariket) den 24 juni 2014 – Secretary of State for the Home Department mot CS

(Mål C-304/14)

2014/C 315/62

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Secretary of State for the Home Department

Motpart: CS

Tolkningsfrågor

(1)

Utgör unionsrätten, och särskilt artikel 20 FEUF, hinder för att en medlemsstat utvisar en tredjelandsmedborgare från sitt territorium till ett tredjeland i ett sådant fall där tredjelandsmedborgaren är förälder och den person som har den faktiska vårdnaden om ett barn som är medborgare i medlemsstaten (och följaktligen unionsmedborgare) när detta skulle innebära att barnet, som är unionsmedborgare, skulle berövas möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som tillkommer honom eller henne i kraft av unionsmedborgarskapet?

(2)

Om svaret på fråga 1 är nej, under vilka omständigheter skulle en sådan utvisning vara tillåten enligt unionsrätten?

(3)

Om svaret på fråga 1 är nej, i vilken omfattning – om någon – kan svaret på fråga 2 utläsas i artiklarna 27 och 28 i direktiv 2004/38/EG (1) (medborgardirektivet)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (EUT L 158, s. 77).


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/39


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 3 juli 2014 – B&S Global Transit Center BV, andra part Staatssecretaris van Financiën

(Mål C-319/14)

2014/C 315/63

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: B&S Global Transit Center BV

Motpart: Staatssecretaris van Financiën

Tolkningsfrågor

1.

Ska artiklarna 203 och 204 i tullkodexen (1) jämförda med artikel 859 (och särskilt artikel 859.6) i tillämpningsförordningen (2) tolkas så, att när förfarandet för extern gemenskapstransitering inte har avslutats, men handlingar har ingetts som innebär att det kan antas att varorna har lämnat Europeiska unionens tullområde, leder det förhållandet att förfarandet inte har avslutats inte till att en tullskuld uppkommer på grund av att varorna undandragits från tullövervakning i den mening som avses i artikel 203 i tullkodexen, utan i princip till att en tullskuld uppkommer på grundval av artikel 204 i tullkodexen?

2.

Ska artikel 859.6 i tillämpningsförordningen tolkas så, att den bestämmelsen endast avser underlåtelse att uppfylla (en av) de skyldigheter som har samband med (åter)export av varor i enlighet med artiklarna 182 och 183 i tullkodexen? eller ska formuleringen ”utan att de nödvändiga formaliteterna har fullgjorts” förstås så, att med ”de nödvändiga formaliteterna” avses även de formaliteter som ska uppfyllas före (åter)export för att avsluta det tullförfarande som omfattar varorna?

3.

Om den senaste frågan besvaras jakande, ska artikel 859 tredje strecksatsen i tillämpningsförordningen tolkas så, att den omständigheten att de ovan i punkt 2 nämnda formaliteterna inte har fullgjorts inte utgör hinder för att i ett fall som det förevarande – i vilket det med avseende på handlingarna är styrkt att varorna har lämnat Europeiska unionens tullområde i samband med transport inom unionen – beakta villkoret att ”alla formaliteter som krävs för att åtgärda förhållandena kring varorna därefter genomförs”?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, , s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1).


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/40


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Krefeld (Tyskland) den 4 juli 2014 – Colena AG mot Karnevalservice Bastian GmbH

(Mål C-321/14)

2014/C 315/64

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Krefeld

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Colena AG

Svarande: Karnevalservice Bastian GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1) tolkas så att en produkt som inte omfattas av denna förordning ska uppfylla de krav som ställs i denna endast på grund av att det på ytteremballaget anges att det är fråga om en ”kosmetisk produkt enligt EU- kosmetikdirektivet”?

2.

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter tolkas så att så kallade motivkontaktlinser utan synskärpa omfattas av förordningens tillämpningsområde?


(1)  EUT L 342, s. 59


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/40


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgerichts Krefeld (Tyskland) den 4 juli 2014 – Jaouad El Majdoub mot CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(Mål C-322/14)

2014/C 315/65

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Krefeld

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Jaouad El Majdoub

Svarande: CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

Tolkningsfråga

Uppfyller ensidigt upprättade standardvillkor i samband med köp via Internet (så kallade click-wraps) kraven på ett elektroniskt meddelande i den mening som avses i artikel 23.2 i [förordning nr 44/2001]? (1)


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EGT L 12, 2001, s. 1.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/41


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Noord-Holland (Nederländerna) den 7 juli 2014 – Helm AG mot Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

(Mål C-323/14)

2014/C 315/66

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Noord-Holland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Helm AG

Motpart: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

Tolkningsfråga

Är rådets förordning (EU) nr 248/2011 (1) ogiltig i den del den avser Jushi Group, eftersom kommissionen inte i enlighet med artikel 2.7 c andra stycket i grundförordningen (2) inom tre månader efter det att undersökningen hade inletts fastställde huruvida Jushi Group, som ingick bland de utvalda tillverkarna, uppfyllde villkoren i artikel 2.7 c första stycket i grundförordningen?


(1)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 248/2011 av den 9 mars 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 67, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, s. 51).


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/41


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 7 juli 2014 – SBS Belgium NV mot Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Mål C-325/14)

2014/C 315/67

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van beroep te Brussel

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SBS Belgium NV

Motpart: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Tolkningsfrågor

Utför ett sändarföretag en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29 av den 22 maj 2001 (1) om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, när det enbart sänder sina program via tekniken med direkta sändningar (directe injectie), det vill säga en tudelad process, varvid det sänder sina programbärande signaler i kodad form via satellit, glasfiber eller ett annat medium till distributörer (satellit, kabel eller xDSL-linje), utan att signalerna under eller på grund av denna leverans är tillgängliga för allmänheten och varvid distributörerna efteråt sänder signalerna vidare till sina abonnenter så att dessa kan titta på programen?


(1)  EGT L 167, s. 10.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/42


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Rüsselsheim (Tyskland) den 14 juli 2014 – Elvira Mandl, Helmut Mandl mot Condor Flugdienst GmbH

(Mål C-337/14)

2014/C 315/68

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Rüsselsheim

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Elvira Mandl, Helmut Mandl

Svarande: Condor Flugdienst GmbH

Tolkningsfråga

Måste ett lufttrafikföretag, för att kunna utnyttja undantaget i artikel 5.3 i förordning nr 261/2004 (1), hävda och bevisa att det vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika sådana förväntade konsekvenser av extraordinära omständigheter som inställd eller försenad flygning, eller hävda och bevisa att det inte kunde vidta några sådana rimliga åtgärder?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EGT L 46, s. 1).


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/42


Talan väckt den 22 juli 2014 – Republiken Polen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

(Mål C-358/14)

2014/C 315/69

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna)

Svarande: Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara artiklarna 2.25, 6.2 b, 7.1–7.5, 7.7 första meningen, 7.12, 7.14 och 13.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG, (1) och

förplikta Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Polen hävdar i sin talan att de angripna bestämmelserna innehåller komplexa och nya regler, vilka införs för första gången genom direktiv 2014/40/EU, vilka har till syfte att – genom att förbjuda marknadsföring av särskilt smaksatta tobaksvaror och föreskriva särskilda bestämmelser för att genomföra detta förbud – helt utesluta sådana varor, inbegripet mentolcigaretter, från den inre marknaden. Med tanke på den marknadsandel som mentolcigaretter står för på marknaden för tobaksvaror i Europeiska unionen får det förbudet allvarliga följder för tillverkningen av mentolcigaretter.

Republiken Polen gör följande invändningar mot de angripna bestämmelserna:

 

För det första: Åsidosättande av artikel 114 FEUF. Förbudet mot marknadsföring av mentolcigaretter infördes trots att det inte finns några skillnader mellan nationella bestämmelser som kan begränsa rörligheter för varor. Förbudet bidrar inte till att förbättra den inre marknadens funktionssätt. Tvärtom skapar det hinder som inte fanns inte direktivet antogs.

 

För det andra: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen. Förbudet mot marknadsföring av mentolcigaretter är inte en lämplig åtgärd för att nå målen med direktivet. Förbudet strider dessutom mot kravet att åtgärder som vidtas måste vara nödvändiga för att nå de eftersträvade målen. Kostnaderna för att införa förbudet är längt större än eventuella fördelar.

 

För det tredje: Åsidosättande av subsidiaritetsprincipen. Förbudet mot marknadsföring av mentolcigaretter strider mot subsidiaritetsprincipen, såtillvida att frågan om konsumtion av mentolcigaretter, vad gäller påverkan på folkhälsan och de potentiella sociala och ekonomiska kostnaderna för förbudet att sälja sådana cigaretter, har en lokal karaktär som är begränsad till ett litet antal medlemsstater. Den frågan måste därför lösas på nationell nivå och enbart i de medlemsstater där konsumtionen och tillverkningen av de varorna ligger på en hög nivå.


(1)  EUT L 127, s. 1.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/43


Överklagande ingett den 24 juli 2014 av dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 14 maj 2014 i mål T-198/12, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-360/14 P)

2014/C 315/70

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och A. Lippstreu, i egenskap av ombud, samt U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

1.

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 14 maj 2014 i mål T-198/12, Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska kommissionen, om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2012/160/EU av den 1 mars 2012 om de nationella bestämmelser som anmälts av den tyska förbundsregeringen avseende bibehållande av gränsvärdena för bly, barium, arsenik, antimon, kvicksilver samt nitrosaminer och nitroserbara ämnen i leksaker efter ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (1), i den mån tribunalen ogillade talan,

2.

ogiltigförklara kommissionens beslut 2012/160/EU av den 1 mars 2012, i den mån de där angivna nationella bestämmelserna om upprätthållande av gränsvärden för ämnena antimon, arsenik och kvicksilver i leksaker i godkändes, eller i andra hand återförvisa målet till tribunalen, samt

3.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande sammanlagt tre grunder:

 

Första grunden: Tribunalen har i tre avseenden åsidosatt artikel 114.4 FEUF. Den har åsidosatt principen om medlemsstaternas självständiga riskvärdering, genom att den utifrån den omständigheten att klagandens bestämmelser grundade sig på en annorlunda riskvärdering funnit att denna är olämplig. Vidare har tribunalen rättsstridigt krävt bevis för att den skyddsnivå som direktiv 2009/48/EG erbjuder i sig är otillräcklig. Slutligen har tribunalen lagt en felaktig rättslig bedömning till grund för sin motivering, genom att den underlåtit att göra en kvantitativ jämförelse av skyddsnivåerna, baserad på gränsvärden.

 

Den andra grunden: Tribunalen har åsidosatt skyldigheten att motivera sina domar enligt artiklarna 36 och 53 första stycket domstolens stadga. För det första är motiveringen rörande den av Förbundsrepubliken Tyskland framlagda tabell 1 i sig motstridig, då den vid ett tillfälle hänvisar till påstående räknefel och vid ett tillfälle till påstådda mätfel. För det andra är motiveringen bristfällig, eftersom tribunalen antagit att Förbundsrepubliken Tysklands jämförelse av migrationsgränsvärdena inte visar en högre skyddsnivå, utan att utreda betydelse av kategorin avskrapbart material.

 

Den tredje grunden: Tribunalen har i tre avseenden missuppfattat faktiska omständigheter respektive bevisning. För det första har den återgett innehållet i klagandens tabell 3 uppenbart oriktigt. Vidare har tribunalen uppenbart felaktigt antagit att den tabell från Bundesinstitut für Risikobewertung som klaganden lagt fram innehåller otillåtet adderade värden. Slutligen har tribunalen uppenbart missförstått yttrandet från Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker (nedan kallad SCHER) av den 1 juli 2010, då den av detta yttrande dragit en slutsats om tillförlitligheten hos biotillgänglighetsgränsvärdena, som SCHER klart och tydligt inte uttalat.


(1)  EUT. L 80, s. 19.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/44


Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 5 juni 2014 – El Corte Inglés, SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Emilio Pucci International BV

(Mål C-578/12) (1)

2014/C 315/71

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på domstolen har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 46, 16.2.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/45


Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 5 juni 2014 – El Corte Inglés, SA mot byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning), Emilio Pucci International BV

(Mål C-582/12) (1)

2014/C 315/72

Rättegångsspråk: spanska

Ordföranden på domstolen har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 63, 2.3.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/45


Beslut meddelat av ordföranden på domstolen den 5 juni 2014 – El Corte Inglés, SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-584/12) (1)

2014/C 315/73

Rättegångsspråk: spanska

Ordföranden på domstolen har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 63, 2.3.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/45


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 10 juli 2014 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd: intervenienter: Europa parlamentet, Förbundsrepubliken Tyskland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-86/13) (1)

2014/C 315/74

Rättegångsspråk: franska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 123, 27.4.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/45


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 10 juli 2014 – Europa kommissionen, Europeiska unionens råd: interventioner: Europa parlamentet, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-248/13) (1)

2014/C 315/75

Rättegångsspråk: franska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/46


Beslut meddelat av domstolens ordförande (fjärde avdelningen) den 5 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Frankfurt am Main – Tyskland) – Vietnam Airlines Co. Ltd mot Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

(Mål C-431/13) (1)

2014/C 315/76

Rättegångsspråk: tyska

Ordförande på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/46


Beslut meddelat av domstolen ordförande (tredje avdelningen) den 18 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Sarah Nagy mot Marcel Nagy

(Mål C-442/13) (1)

2014/C 315/77

Rättegångsspråk: tyska

Ordförande på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/46


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 4 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Gigaset AG mot SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

(Mål C-451/13) (1)

2014/C 315/78

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 344, 23.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/46


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 12 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – UPC DTH Sàrl mot Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

(Mål C-563/13) (1)

2014/C 315/79

Rättegångsspråk: ungerska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 24, 25.1.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/47


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 19 juni 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Hannover – Tyskland) – TUIfly GmbH mot Harald Walter

(Mål C-79/14) (1)

2014/C 315/80

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 142, 12.5.2014.


Tribunalen

15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/48


Tribunalens beslut av den 24 juni 2014 – PPG och SNF mot ECHA

(Mål T-1/10 RENV) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - REACH - Identifiering av akrylamid som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/81

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bryssel, Belgien), och SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Frankrike) (ombud: inledningsvis advokaterna K. Van Maldegem och R. Cana, därefter R. Cana)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (ombud: M. Heikkilä, W. Broere och T. Zbihlej, biträdda av advokaterna J. Stuyck och A.-M. Vandromme)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Nederländerna (ombud: B. Koopman) och Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve och K. Talabér-Ritz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av ECHA:s beslut att identifiera akrylamid som ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, s. 1) enligt artikel 59 i den förordningen.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) och SNF SAS ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

3)

SNF ska bära sina rättegångskostnader för det interimistiska förfarandet.

4)

Konungariket Nederländerna och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 63, 13.3.2010


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/48


Tribunalens beslut av den 10 juli 2014 – H mot rådet m.fl.

(Mål T-271/10) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Talan om skadestånd - Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Utstationerad nationell expert vid EUPM i Bosnien och Hercegovina - Beslut om ändrad tjänsteplacering - Tribunalen saknar behörighet - Avvisning))

2014/C 315/82

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: H (Catane, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna C. Mereu och M. Velardo, därefter M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: A. Vitro, G. Marhic och M.-M. Joséphidès); Europeiska kommissionen (ombud: F. Erlbacher och B. Eggers); och Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina (Sarajevo, Bosnien och Hercegovina)

Saken

Talan om, i första hand, ogiltigförklaring av dels beslutet av den 7 april 2010, vilket undertecknats av EUPM:s personalchef, genom vilket sökanden insattes i tjänsten som ”Criminal Justice Adviser – Prosecutor” vid regionkontoret i Banja Luka (Bosnien och Hercegovina), dels, i den mån det är nödvändigt, beslutet av den 30 april 2010, vilket undertecknats av den uppdragschef som avses i artikel 6 i rådets beslut 2009/906/PESC av den 8 december 2009, om Europeiska unionens polisuppdrag (EUPM) i Bosnien och Hercegovina (EUT L 322, s. 22), genom vilket beslutet av den 7 april 2010 bekräftades, och, i andra hand, om skadestånd.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

H ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen har haft.


(1)  EUT C 221, 14.8.2010


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/49


Tribunalens beslut av den 25 juni 2014 – Accorinti m.fl. mot ECB

(Mål T-224/12) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Ekonomisk och monetär politik - ECB - Nationella centralbanker - Omstrukturering av den grekiska statsskulden - Godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Grekland i samband med monetära transaktioner inom ramen för Eurosystemet - Bevarande av tröskeln för tillräcklig kreditkvalitet för fortsatt godtagande - Höjning av krediten i form av ett program för återköp av instrument till förmån för de nationella centralbankerna - Privata borgenärer - Rättsverkningar som tillskrivs den angripna rättsakten - Berättigat intresse av att få saken prövad saknas - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/83

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italien) och övriga sökande, vars namn anges i bilagan till beslutet (ombud: advokaterna S. Sutti et R. Spelta)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: inledningsvis A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Bening och P. Papapaschalis, därefter S. Bening och P. Papapaschalis, biträdda av advokaterna E. Castellani, T. Lübbig och B. Kaiser)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens beslut 2012/153/EU av den 5 mars 2012 om godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Grekland i samband med Republiken Greklands erbjudande om skuldbyte (EUT L 77, s. 19).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Alessandro Accorinti och övriga sökande, vars namn anges i bilagan till beslutet, ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/50


Tribunalens beslut av den 19 juni 2014 – Suwaid mot rådet

(Mål T-268/12) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Syrien - Sökanden saknar ombud - Sökanden har inte vidtagit några åtgärder - Anledning saknas att döma i saken))

2014/C 315/84

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Joseph Suwaid (Damaskus, Syrien) (ombud: inledningsvis advokaterna L. Defalque och T. Bontinck)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: G. Étienne och V. Piessevaux)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av punkt A 7 i bilaga I till rådets genomförandeförordning (EU) nr 266/2012 av den 23 mars 2012 om genomförande av artikel 32.1 i förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 87, s. 45) och av punkt A 7 i bilaga I till rådets genomförandebeslut 2012/172/Gusp av den 23 mars 2012 om genomförande av beslut 2011/782/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 87, s. 103), i den mån sökandens namn förekommer på den förteckning över personer och enheter som de restriktiva åtgärderna avser.

Avgörande

1)

Anledning saknas att döma i saken.

2)

Joseph Suwaid ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd.


(1)  EUT C 243, 11.8.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/50


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Group’Hygiène mot kommissionen

(Mål T-202/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Yrkesorganisation - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/85

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Group’Hygiène (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Det saknas anledning att pröva den interventionsansökan som har ingetts av Sphère France SAS och Schweitzer SAS.

3)

Group’Hygiène ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/51


Tribunalens beslut av den 5 juni 2014 – Saf-Holland mot harmoniseringsbyrån (INTEGRAL)

(Mål T-217/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Avslag på registreringsansökan - Återkallelse av registreringsansökan - Anledning saknas att döma i saken))

2014/C 315/86

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Saf-Holland GmbH (Bessenbach, Tyskland) (ombud: advokaten M.-C. Seiler)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Marten och G. Schneider)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 31 januari 2013 (ärende R 2087/2011-1), angående ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket INTEGRAL.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 189, 29.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/52


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Cofresco Frischhalteprodukte mot kommissionen

(Mål T-223/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/87

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG (Minden, Tyskland) (ombud: advokaten H. Weil)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland,)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/52


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Melitta France mot kommissionen

(Mål T-224/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/88

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Melitta France (Chezy-sur-Marne, Frankrike) (ombud: advokaten H. Weil)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Melitta France ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/53


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Wepa Lille mot kommissionen

(Mål T-231/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/89

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Wepa Lille (Bousbecque, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Wepa Lille ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C-171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/53


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – SCA Hygiène Products mot kommissionen

(Mål T-232/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/90

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: SCA Hygiène Products (Tremblay-en-France, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

SCA Hygiène Products ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/54


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Paul Hartmann mot kommissionen

(Mål T-233/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/91

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paul Hartmann SA (Châtenois, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Paul Hartmann SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/55


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Lucart France mot kommissionen

(Mål T-234/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/92

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lucart France (Torvilliers, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Lucart France ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/55


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Gopack mot kommissionen

(Mål T-235/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/93

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gopack (Manosque, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Gopack ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/56


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – CMC France mot kommissionen

(Mål T-236/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/94

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CMC France (Châtenois, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

CMC France ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/56


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – SCA Tissue France mot kommissionen

(Mål T-237/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/95

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: SCA Tissue France (Bois-Colombes, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

SCA Tissue France ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/57


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Delipapier mot kommissionen

(Mål T-238/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/96

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Delipapier (Frouard, Frankrike) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Det saknas anledning att pröva den interventionsansökan som har ingetts av Sphère France SAS et de Schweitzer SAS.

3)

Delipapier ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/58


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – ICT mot kommissionen

(Mål T-243/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/97

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) (Borgo a Mozzano, Italien) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/58


Tribunalens beslut av den 7 juli 2014 – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica mot kommissionen

(Mål T-244/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Miljö - Direktiv 94/62/EG - Förpackningar och förpackningsavfall - Direktiv 2013/2/EU - Rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning))

2014/C 315/98

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna J.-M. Leprêtre och N. Chahid-Nouraï)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och J.-F. Brakeland)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2013/2/EU av den 7 februari 2013 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L 37, s. 10), i den del kommissionen har lagt till rullar, tuber och cylindrar på vilka ett böjligt material är upprullat, med undantag för sådana som är avsedda som delar i tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en produkt som en säljenhet, i förteckningen över exempel på produkter som belyser tillämpningen av kriterier som preciserar begreppet förpackningar.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/59


Tribunalens beslut av den 26 maj 2014 – AK mot kommissionen

(Mål T-288/13 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Betyg - Karriärutvecklingsrapport - Bedömningsförfarandet för åren 2001/2002, 2004, 2005 och 2008 - För sent upprättade karriärutvecklingsrapporter - Ideell skada - Förlust av möjligheten till befordran - Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundat))

2014/C 315/99

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: AK (Esbo, Finland) (ombud: inledningsvis D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, därefter D. De Abreu Caldas och Louis, advokater)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser, biträdda av B. Wägenbaur, advokat)

Saken

Överklagande av Europeiska unionens personaldomstols dom (tredje avdelningen) av den 13 mars 2013 i mål F-91/10, AK mot kommissionen (REUP 2013, s. I-A-0000 och II-A-0000) med yrkande om ogiltigförklaring av denna dom.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

AK ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader i samband med förfarandet vid tribunalen.


(1)  EUT C 233, 10.8.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/60


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 13 juni 2014 – SACE och Sace BT mot kommissionen

(Mål T-305/13 R)

((Interimistiskt förfarande - Statligt stöd - Tillskott av kapital som ett försäkringsbolag beviljats av sitt statligt ägda moderbolag - Beslut genom vilket stödet förklaras oförenligt med den inre marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet - Fumus boni juris - Intresseavvägning))

2014/C 315/100

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE SpA) (Rom, Italien); och Sace BT SpA (Rom) (ombud: advokaterna M. Siragusa och G. Rizza)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Conte och D. Grespan)

Part som har intervenerat till stöd för sökandena: Républiken Italien (ombud: G. Palmieri biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello stato)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut K(2013) 1501 slutlig av den 20 mars 2013, angående stödåtgärd SA.23425 (2011/C) (fd NN 41/2010) som Italien genomfört till förmån för Sace BT SpA år 2004 och år 2009.

Avgörande

1)

Beslutet av den 28 februari 2014 i mål T-305/13 ska inte längre gälla.

2)

Verkställigheten av artikel 5 i kommissionens beslut K(2013) 1501 slutlig av den 20 mars 2013, angående stödåtgärd SA.23425 (2011/C) (fd NN 41/2010) som Italien genomfört till förmån för Sace Bt SpA år 2004 och år 2009 skjuts upp, i den mån de italienska myndigheterna är skyldiga att från detta bolag återkräva ett belopp på mer än [konfidentiellt] euro.

3)

Beslut om rättegångskostnaderna meddelas senare.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/60


Tribunalens beslut av den 16 juli 2014 – Kompas MTS mot parlamentet m.fl.

(Mål T-315/13) (1)

((Skadeståndstalan - Påstådd skada till följd av införlivandet i österrikisk rätt av ett direktiv om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror - Märkning av tobaksvaror - Restriktioner för import av tobaksvaror - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund))

2014/C 315/101

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Kompas mejni turistični servis d.d. (Kompas MTS d.d.) (Ljublijana, Slovenien) (ombud: advokaten J. Tischler)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Visaggio och P. Schonard), Europeiska unionens råd (ombud: M. Simm och J. Herrmann) och Europeiska Kommissionen (ombud: inledningsvis C. Cattabriga och F. Schatz, därefter C. Cattabriga och S. Grünheid)

Saken

Talan om ersättning, på grundval av artiklarna 268 FEUF och 340 andra stycket FEUF, för den skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av införandet i Österrike av kvantitativa importrestriktioner för tobaksvaror, efter att Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT L 194, s. 26) antagits.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Kompas mejni turistični servis d.d. (Kompas MTS d.d.) ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska Kommissionen.


(1)  EUT C 233, 10.8.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/61


Tribunalens beslut av den 14 juli 2014 – Lebedef mot kommissionen

(Mål T-356/13 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Disciplinärt förfarande - disciplinåtgärd - Nedflyttning till en lägre lönegrad - Uppenbart att överklagandet i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundat))

2014/C 315/102

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: J. Baquero Cruz och G. Berscheid, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Överklagande av den dom som meddelats av Europeiska unionens personaldomstol (första avdelningen) den 24 april 2013, Lebedef/kommissionen (F-56/11, REGP, EU:F:2013:49),

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har uppkommit för Europeiska kommissionen vid denna instans.


(1)  EUT C 298, 12.10.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/62


Tribunalens beslut av den 19 juni 2014 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål T-503/13 P) (1)

((Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Artikel 14 i personaldomstolens rättegångsregler - Principen om rätt till domstolsprövning - Talan i första instans avvisades, eftersom det var uppenbart att den inte kunde prövas i sak - Ansökan som ingetts via telefax utan en av advokaten egenhändigt skriven namnteckning - Bristande överensstämmelse mellan den via telefax ingivna ansökan och det senare ingivna originalet - Talan har väckts för sent - Talan angående betalning av en viss summa uppgående till en fjärdedel av kostnaderna för förfarandet i mål F-56/09 - Uppenbart att överklagandet är ogrundat))

2014/C 315/103

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinara)

Saken

Överklagande av det beslut som Europeiska unionens personaldomstol (ensandomare) meddelade den 12 juli 2013 i mål F-32/12, Marcuccio/kommissionen (ännu ej publicerad i rättfallsamlingen), med yrkande om att nämnda beslut ska ogiltigförklaras.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i förevarande förfarande.


(1)  EUT C 325, 9.11.2013.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/62


Tribunalens beslut av den 24 juni 2014 – Léon Van Parys mot Kommissionen

(Mål T-603/13) (1)

((Talan om ogiltigförklaring - Tullunion - Kommissionens begäran om kompletterande upplysningar av belgiska myndigheter - Informationsskrivelse till sökanden med anledning av denna begäran - Rättsakt som går någon emot - Avvisning))

2014/C 315/104

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Firma Léon Van Parys (Anwerpen, Belgien) (ombud: advokaterna P. Vlaemminck, B. Van Vooren och R. Verbeke)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Caeiros, B.-R. Killmann och M. van Beek)

Saken

Dels yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens skrivelse av den 16 september 2013 att begära kompletterande upplysningar av belgiska myndigheter och av kommissionens skrivelse av samma datum i vilken kommissionen informerade sökanden om att den hade beslutat att senarelägga fristen i artikel 907 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 med tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om en tullkodex för gemenskapen och dels ett yrkande att tribunalen skulle fastställa att artikel 909 i förordning nr 2454/93 hade rättsverkningar i förhållande till sökanden till följd av tribunalens dom av den 19 mars 2013 i mål T-324/10, Firma Van Parys mot kommissionen (T-324/10).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Sökanden, Firma Leon Van Parys, ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen.


(1)  EUT C 24, av den 25.1.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/63


Tribunalens beslut av den 27 juni 2014 – Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it…)

(Mål T-8/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Återkallelse av överklagandenämndens beslut - Anledning saknas att döma i saken))

2014/C 315/105

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Mogyi Kft (Csávoly, Ungern) (ombud: advokaten Zs. J. Klauber)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Sipos och A. Folliard-Monguiral)

Saken

Talan mot beslut R 1921/2012-1 som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 19 september 2013 angående registreringen som gemenskapsvarumärke av ordmärket Just crunch it…

Avgörande

1)

Anledning saknas att döma i saken.

2)

Svaranden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 71, 8.3.2014


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/63


Tribunalens beslut av den 27 juni 2014 – Mogyi mot harmoniseringsbyrån (Just crunch it...)

(Mål T-9/14) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Återkallelse av överklagandenämndens beslut - Anledning saknas att döma i saken))

2014/C 315/106

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Mogyi Kft (Csávoly, Ungern) (ombud: advokaten Zs. J. Klauber)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Sipos och A. Folliard-Monguiral)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 19 september 2013(ärende R 1922/2012-1), angående ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Just crunch it… .

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Svaranden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 71, 8.3.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/64


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 20 juni 2014 – Wilders mot parlamentet och rådet

(Mål T-410/14 R)

((Interimistiskt förfarande - Europaparlamentet - Akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet - Att vara ledamot av Europaparlamentet är ej förenlig med att vara ledamot av ett nationellt parlament (förbud mot dubbla mandat) - Ansökan om interimistiska åtgärder - Åsidosättande av formkrav - Uppenbart att talan i huvudsaken ska avvisas - Avvisning))

2014/C 315/107

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Geert Wilders (ombud: advokaterna G. Knoops och C. Hamburger)

Svarande: Europaparlamentet och Europeiska rådet

Saken

Ansökan om interimistiska åtgärder som i huvudsak syftar till att säkerställa att sökanden kan avlägga ed som ledamot av Europaparlamentet samtidigt som han fortsätter att vara ledamot i det nederländska parlamentet.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/64


Talan väckt den 3 juni 2014 – Établissement Amra mot harmoniseringsbyrån

(KJ KANGOO JUMPS XR)

(Mål T-390/14)

2014/C 315/108

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Établissement Amra (Vaduz, Liechtenstein) (ombud: advokaten S. Rizzo)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 10 mars 2014 i ärende R 1511/2013-2, i dess helhet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Positionsmärke som utgörs av den undre delen av fjädringen till sport- eller motionsutrustning innehållande ordelementen ”KJ KANGOO JUMPS XR”, för varor i klass 28 – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 1 1 7 26  494

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/65


Talan väckt den 28 maj 2014 – Best-Lock (Europe) mot harmoniseringsbyrån – Lego Juris (formen på en leksaksfigur)

(Mål T-395/14)

2014/C 315/109

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Förenade kungariket) (ombud: advokaten J. Becker)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Lego Juris A/S (Billund, Danmark)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 26 mars 2014 i ärende R 1695/2013-4 och upphäva gemenskapsvarumärke nr 50  518 avseende klass 28, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Tredimensionellt märke i form av en leksaksfigur för varor i klasserna 9, 25 och 28 – gemenskapsvarumärke nr 50  518

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Lego Juris A/S

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Absoluta ogiltighetsgrunder och ond tro

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 52 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 7.1 e i) och ii) och 7.1 b i samma förordning


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/66


Talan väckt den 28 maj 2014 – Best-Lock (Europe) mot harmoniseringsbyrån – Lego Juris (formen på en leksaksfigur)

(Mål T-396/14)

2014/C 315/110

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Best-Lock (Europe) Ltd (Colne, Förenade kungariket) (ombud: advokaten J. Becker)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Lego Juris A/S (Billund, Danmark)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 26 mars 2014 i ärende R 1696/2013-4 och upphäva gemenskapsvarumärke nr 50  450 avseende klass 28, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Tredimensionellt märke i form av en leksaksfigur för varor i klasserna 9, 25 och 28 – gemenskapsvarumärke nr 50  450

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Lego Juris A/S

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Absoluta ogiltighetsgrunder

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 52 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 7.1 e i) och ii) i samma förordning


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/66


Talan väckt den 13 juni 2014 – Premo mot harmoniseringsbyrån – Prema Semiconductor (PREMO)

(Mål T-440/14)

2014/C 315/111

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Premo (Malaga, Spanien) (ombud: advokaterna E. Cornu, F. de Visscher och E. De Gryse)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Prema Semiconductor GmbH (Mainz, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

i första hand, ogiltigförklara det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 11 april 2014 i ärende R 1719/2011-5,

i andra hand, ogiltigförklara det angripna beslutet i den mån invändningen rörande ”induktionsspolar”, ”spolar”, ”elektriska transformatorer” och ”transformatorer och filter för dämpning av radiointerferens” bifölls, och

förplikta harmoniseringsbyrån, och i förekommande fall intervenienten, att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”PREMO” för varor i klass 9 – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 5 5 20  788

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Prema Semiconductor GmbH

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det nationella ordmärket ”PREMA” för varor i klass 9

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Delvis avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av regel 22.6 I förordning 2868/95 och sökandens rätt till försvar,

åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, och

åsidosättande av artikel 8.1 b I förordning nr 207/2009.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/67


Talan väckt den 18 juni 2014 – EEB mot kommissionen

(Mål T-462/14)

2014/C 315/112

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska miljöbyrån (EEB) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten B. Kloostra)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 8 april 2014,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att tribunalen ska ogiltigförklara kommissionens beslut av den 8 april 2014 (Ares(2014)1102834) om avvisning av sökandens ansökan om intern granskning av kommissionens beslut 2013/687/EU av den 26 november 2013 om Republiken Greklands anmälan av en nationell övergångsplan som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Artikel 10 jämförd med artikel 2.1 g i förordning nr 1367/2006 (1)är rättsstridig. Sökanden hävdar att kommissionen agerade i strid med artikel 9.3 i Århuskonventionen när den antog den omtvistade åtgärden, då de bestämmelser som kommissionen tillämpade – artikel 10 jämförd med artikel 2.1 g i förordning nr 1367/2006 – är oförenliga med artikel 9.3 i Århuskonventionen. Det faktum att dessa bestämmelser i förordning nr 1367/2006 är rättsstridiga borde ha fått kommissionen att konstatera att ansökan om intern granskning kunde prövas i sak.

2.

Andra grunden: Sökanden gör i andra hand gällande att kommissionen genom att anta den omtvistade åtgärden agerade i strid med sin skyldighet att i största möjliga mån handla i enlighet med konventionen. Sökanden anför att kommissionen borde ha tolkat artikel 10 i förordning nr 1367/2006 och särskilt uttrycket ”förvaltningsåtgärd” i den bestämmelsen i enlighet med artikel 9.3 i Århuskonventionen och borde ha lämnat definitionen av ”förvaltningsåtgärd” i artikel 2.1 g i förordning nr 1367/2006 utan avseende. Den definitionen är enligt sökanden alltför restriktiv.

3.

Tredje grunden: Sökanden gör i tredje hand gällande att kommissionen agerade i strid med artikel 2.1 g i förordning nr 1367/2006 när den antog den omtvistade åtgärden, genom att finna att kommissionens beslut 2013/687/EG inte kan anses ha individuell räckvidd.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, s. 13).


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/68


Talan väckt den 17 juni 2014 – Prysmian och Prysmian cavi e sistemi mot kommissionen

(Mål T-475/14)

2014/C 315/113

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Prysmian SpA (Milano, Italien) och Prysmian cavi e sistemi Srl (Milano) (ombud: advokaterna C. Tesauro, F. Russo och L. Armati)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet,

i andra hand

ogiltigförklara artikel 1.5 i beslutet till den del det fastställs att Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. deltagit i en överträdelse av artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet mellan den 18 februari 1999 och den 27 november 2001,

ogiltigförklara artiklarna 2 f och 2 g i beslutet till den del böterna för Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., Prysmian S.p.a. och The Goldman Sachs Group Inc. fastställs till 3 7 3 03  000 EUR, och böterna för Prysmian Cavi e Sistemi S.r.1. och Pirelli & C. S.p.a. fastställs till 6 7 3 10  000 EUR,

sätta ned böterna av de skäl som anges i ansökan,

ogiltigförklara bilagorna I och II till den del de avser F. R., och

förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att kommissionens beslut K(2014) 2139 slutlig av den 2 april 2014 i ärende AT.39610 – Kraftledningar.

Till stöd för sin talan åberopar sökandena nio grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen kopierade (forensic image) och avlägsnade rättsstridigt hårddiskar från sökandens lokaler under inspektionerna. Sökandena har hävdat att kommissionen därvid överskred gränserna för sin behörighet enligt artikel 20.2 i förordning nr 1/2003. (1)

2.

Andra grunden: Kommissionen åsidosatte principen om rimlig frist i konkurrensärenden, eftersom ärendet pågick i mer än 62 månader. Sökandena har gjort gällande att kommissionen åsidosatte artikel 6.3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och underlät att göra en skälig nedsättning av böterna i enlighet med tribunalens praxis.

3.

Tredje grunden: Kommissionen åsidosatte principen om god förvaltning, eftersom den inte gjorde en omsorgsfull och opartisk undersökning med anledning av bristande trovärdighet hos dem som ansökte om mild behandling. Sökandena har gjort gällande att kommissionen inte gjorde enförsiktig tolkning av trovärdigheten hos de gemensamma uttalanden som gjordes av dem som ansökte om mild behandling och att den inte inhämtade nödvändig bevisning till stöd för dessa.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen ansåg felaktigt att Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. var ansvarigt för tiden före den 27 november 2001 och åsidosatte därmed principerna om personligt ansvar och likabehandling.

5.

Femte grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 32.2 i förordning nr 1/2003 i sådan grad att den inte kunde fördela ansvaret mellan solidariskt ansvariga enheter.

6.

Sjätte grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 101 FEUF, eftersom den inte styrkte att en enda, fortlöpande överträdelse förelåg, och misstolkade de relevanta marknadernas natur och struktur. Den åsidosatte därmed sökandenas rätt till försvar.

7.

Sjunde grunden: Kommissionen styrkte inte den påstådda överträdelsens varaktighet, och i synnerhet inte när den inleddes.

8.

Åttonde grunden: Kommissionen åsidosatte artikel 23.2 i förordning nr 1/2003, principen om likabehandling och proportionalitetsprincipen med avseende på fastställelsen av grundbeloppet för böterna och i synnerhet med avseende på överträdelsens allvar. Sökandena har hävdat att grundbeloppet för böterna och inträdesavgiften är oproportionerliga och borde ha justerats mot bakgrund av att överträdelsen hade en begränsad omfattning, inte inverkade på priserna, att den påstådda samverkan upplöstes efter år 2004 och att kostnaderna för råmaterial hade en betydande inverkan på försäljningsvärdet. Sökandena har vidare gjort gällande att kommissionen åsidosatte principen om likabehandling, eftersom den tillämpade olika koefficienter för överträdelsens allvar och olika inträdesavgifter på adressater i jämförbara situationer.

9.

Nionde grunden: Kommissionen gjorde en oriktig bedömning när den förde upp en viss direktör hos sökandena i förteckningen över ”namn och tjänster avseende personer som är relevanta för beslutet”.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna [101 FEUF] och [102 FEUF] (EGT L 1, s. 1).


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/69


Talan väckt den 24 juli 2014 – Spanien mot kommissionen

(Mål T-548/14)

2014/C 315/114

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara kommissionens beslut av den 15 maj 2014 i vilket det konstateras att eftergift av importtull i ett konkret fall är motiverad med avseende på ett visst belopp men inte för ett annat (ärende REM 03/2013) och,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar tre grunder till stöd för sin talan.

1.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 220.2 b femte stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1).

Sökanden gör i det avseendet gällande att meddelandet till importörerna, offentliggjort den 21 maj 2010, enbart avser import av bearbetade tonfiskprodukter från Colombia och El Salvador men inte från Ecuador, och enbart generellt hänvisar till att det kan förekomma oegentligheter i andra länder med hänsyn till ursprungskumulation. Det offentliggjorda meddelandet till importörerna uppfyller villkoren för meddelanden med avseende på Colombia och El Salvador, men kan inte godtyckligt utvidgas till att omfattas andra länder bara för att den innehåller en generell hänvisning till förekomsten av eventuella oegentligheter.

2.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 239 i gemenskapens tullkodex.

Sökanden menar i det avseendet att i förevarande fall hela förfarandet för utfärdande av ursprungsintyg genomförs i enlighet med de bestämmelser som införts för det ändamålet av de behöriga myndigheterna, vilka tillämpar lagstiftningen på ett felaktigt sätt och inte fullgör sina skyldigheter vad gäller utfärdande av intyg och kontroller av huruvida ordningarna fungerar som det ska. Dessutom rör det sig om ett fortlöpande tillvägagångssätt, som medverkar till att skapa berättigade förväntningar hos operatörerna. Följaktligen är villkoren för att det ska anses föreligga en särskild situation uppfyllda inom ramen för förmånsordningarna.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 220.2 b femte stycket i gemenskapens tullkodex med avseende på bestämmelsen om regional kumulation i tillämpningsförordningen.

Sökanden gör i det avseendet gällande att med hänsyn till att tillhörigheten till samma regionala sammanslutning är direkt kopplad till regeln om regional kumulation, och att meddelandet, genom sin generella hänvisning till förekomsten av eventuella oegentligheter, innefattar kumulation, kvarstår rätten att göra gällande god tro såvitt avser transaktioner för vilka regeln om kumulation med de länder som avses i meddelandet inte har använts. I föreliggande fall kan begränsningen inte tillämpas på import som inte omfattar produkter med ursprung i Colombia och El Salvador.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/70


Talan väckt den 4 augusti 2014 – Aduanas y Servicios Fornesa mot kommissionen

(Mål T-580/14)

2014/C 315/115

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Aduanas y Servicios Fornesa, SL (Lleida, Spanien) (ombud: advokaten I. Toda Jiménez)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet,

fastställa att sökanden har rätt till återbetalning av de tullavgifter som avkrävts sökanden i avräkningsavtalet av den 27 juni 2011 med Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la delegación Especial de Cataluña (det regionala kontoret för tull och särskilda avgifter vid den särskilda avdelningen i Katalonien), i ”gemenskapsextern tull” för räkenskapsåren 2006, 2007 och 2008 på 2 4 53  003,38 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 15 april 2014 i ärende REM 02/2012 genom vilket sökanden nekades återbetalning av utkrävda tullavgifter för ”smaksatt eller färgad sockersirap” vilken ursprungligen angavs ha framställts i Andorra. I dessa transaktioner agerade sökanden som tullombud och indirekt företrädare för importören.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 239 i tullkodexen genom en oriktig bedömning av den särskilda situationen och inte beaktat omständigheter av betydelse för beslutet.

Sökanden gör härvidlag gällande att tullombudet inte hade någon koppling till tillverkningen av den importerade varan (vilken koppling var den omständighet som var avgörande för att utkräva tullavgifterna), att importörens verksamhet var komplex och dold för tullombudet, att spanska tullverket inte hade underrättat tullombudet om sina misstankar angående importörens agerande och inte heller hade vidtagit någon skyddsåtgärd, att varucertifikaten EUR.1 angående importen hade godkänts vid två tillfällen av myndigheterna i Andorra, och att även den spanska tullens första analyser bekräftade att varorna skulle beviljas förmånsbehandling.

2.

Andra grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 239 i tullkodexen eftersom det inte föreligger vare sig oriktigheter eller uppenbar vårdslöshet som gjorde återbetalning utesluten.

Kommissionen har nöjt sig med att räkna upp ett antal möjliga handlingar som tullombudet kunde ha genomfört och som kunde ha förenlett tullombudet att betvivla importaktiviteternas laglighet. Av detta följer emellertid inte i under några omständigheter att tullombudet agerat ”oriktigt” eller ”uppenbart vårdslöst” varför hinder inte föreligger för återbetalning.

Sökanden understryker även den goda tro och den omsorg som tullombudet genomgående har uppvisat.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/71


Tribunalens beslut av den 22 maj 2014 – BSA mot Harmoniseringsbyrån – Loblaws (PRÉSIDENT)

(Mål T-420/09) (1)

2014/C 315/116

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 312, 19.12.2009.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/72


Tribunalens beslut av den 4 juni 2014 – Seatech International m.fl. mot rådet och kommissionen

(Mål T-337/10) (1)

2014/C 315/117

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 288, 23.10.2010.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/72


Tribunalens beslut av den 20 juni 2014 – Elsid m.fl. mot kommissionen

(Mål T-557/11) (1)

2014/C 315/118

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 370, 17.12.2011.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/72


Tribunalens beslut av den 27 juni 2014 – LVM mot kommissionen

(Mål T-419/12) (1)

2014/C 315/119

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 373, 1.12.2012.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/72


Tribunalens beslut av den 26 juni 2014 – Pell Amar Cosmeticsc mot Harmoniseringsbyrån – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu – Calinesti)

(Mål T-621/13) (1)

2014/C 315/120

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 31, 1.2.2014.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/72


Tribunalens beslut av den 2 juni 2014 – Time mot harmoniseringsbyrån (InStyle)

(Mål T-651/13) (1)

2014/C 315/121

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 61, 1.3.2014


Personaldomstolen

15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/73


Personaldomstolens dom av den 2 juni 2014 – Da Cunha Almeida mot kommissionen

(Mål F-5/13) (1)

((Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Inte upptagen i förteckningen över godkända sökande - Prov i läsförståelse - Invändning om rättsstridighet riktad mot meddelandet om uttagningsprov - Val av andra språk av tre språk - Icke-diskrimineringsprincipen))

2014/C 315/122

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Paulo Jorge da Cunha Almeida (Bryssel, Belgien) (ombud: J. Grayston, solicitor, samt advokaterna G. Pandey och M. Gambardella)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande från uttagningsprovet EPSO/AD/205/10.

Domslut

1)

Det beslut som meddelats av uttagningskommittén i uttagningsprovet EPSO/AD/205/10 den 9 mars 2012, vilket överlämnats genom Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal, om avslag på begäran om omprövning av da Cunha Almeidas uttagningsprov, efter att han inte upptagits i förteckningen över godkända sökande genom beslut av den 23 december 2011, ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta da Cunha Almeidas rättegångskostnader.


(1)  EUT C 123, 27/04/2013, s. 29.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/73


Personaldomstolens dom av den 8 juli 2014 – Morgan mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-26/13) (1)

((Personalmål - Tjänstemän - Betygsättning - Utvärderingsrapport - Talan om ogiltigförklaring av utvärderingsrapporten))

2014/C 315/123

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Rhys Morgan (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: inledningsvis G. Faedo, därefter M. Paolacci)

Saken

Talan om att ogiltigförklara sökandens betygsrapport för perioden den 1 oktober 2010–30 september 2011 samt om skadestånd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Rhys Morgan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kostnaderna för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).


(1)  EUT C 207, 20.7.2013, s. 56.


15.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 315/74


Personaldomstolens (tredje avdelningen) beslut av den 16 juli 2014 – Klar och Fernandez Fernandez mot kommissionen

(Mål F-114/13) (1)

((Personalmål - Kommissionens personalkommitté - Centralkommitté - Utnämning av ledamöter i Luxemburgs lokalavdelning av centrala personalkommittén - Lokalavdelningen har avsatt en av ledamöterna i centralkommittén - Tillsättningsmyndighetens beslut att inte erkänna rättsenligheten av beslutet om återkallande - Berättigat intresse av att få saken prövad - Det administrativa förfarandet har inte iakttagits - För sent inkommet klagomål - Uppenbart att talan skall avvisas))

2014/C 315/124

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Robert Klar (Grevenmacher, Luxemburg) och Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luxemburg) (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Ehrbar)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte erkänna rättsenligheten av det beslut som fattats av den lokala personalkommittén i Luxemburg om återkallande av uppdraget att företräda kommittén i kommissionens centrala personalkommitté.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Robert Klar och Francisco Fernandez Fernandez ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 52, 22.02.2014, s. 53.