ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 207A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
3 juli 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

2014/C 207A/01

Meddelande om allmänna uttagningsprov — EPSO/AD/284/14 – tyskspråkiga översättare (DE) — EPSO/AD/285/14 – grekiskspråkiga översättare (EL) — EPSO/AD/286/14 – spanskspråkiga översättare (ES) — EPSO/AD/287/14 – svenskspråkiga översättare (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Sammanställning över EUT C A, Uttagningsprov

8

SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso)

3.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 207/1


MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV

EPSO/AD/284/14 – TYSKSPRÅKIGA ÖVERSÄTTARE (DE)

EPSO/AD/285/14 – GREKISKSPRÅKIGA ÖVERSÄTTARE (EL)

EPSO/AD/286/14 – SPANSKSPRÅKIGA ÖVERSÄTTARE (ES)

EPSO/AD/287/14 – SVENSKSPRÅKIGA ÖVERSÄTTARE (SV)

2014/C 207 A/01

 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar allmänna uttagningsprov på grundval av prov för att upprätta en anställningsreserv av översättare (AD 5).

Syftet är att upprätta reservlistor för vakanta tjänster vid EU-institutionerna.

Innan du ansöker bör du noggrant läsa de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning C 60 A av den 1 mars 2014 och på Epsos webbplats.

Dessa bestämmelser utgör en del av det här meddelandet om allmänna uttagningsprov och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för proven och anmälningsförfarandet.

INNEHÅLL

I.

ALLMÄNT

II.

BEFATTNINGSBESKRIVNING

III.

BEHÖRIGHETSKRAV

IV.

TILLTRÄDESPROV

V.

ÖVERSÄTTNINGSPROV

VI.

UTVÄRDERINGSCENTRUM

VII.

RESERVLISTOR

VIII.

HUR DU ANSÖKER

I.   ALLMÄNT

1.

Antal godkända sökande

 

Alternativ 1

Alternativ 2

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Anmärkningar

Inom varje uttagningsprov finns det två alternativ. Du får bara anmäla dig till ett av proven och ett av alternativen.

Du måste göra detta val när du gör din webbanmälan och du kan inte ändra ditt val sedan du har bekräftat och validerat din anmälan.

Uttagningsproven riktar sig till sökande som behärskar uttagningsprovets språk perfekt  (1) både i tal och skrift (modersmål eller motsvarande nivå) och som har fördjupade kunskaper i ett första och andra källspråk. Om du inte uppfyller dessa krav avråder vi dig från att anmäla dig till provet.

II.   BEFATTNINGSBESKRIVNING

Lönegrad AD 5 är den lönegrad där en karriär som handläggare – oavsett om det är språklig handläggare eller ej – börjar på EU-institutionerna.

Huvuduppgiften för en språklig handläggare (översättare) är att bidra till institutionens eller organets verksamhet genom att tillhandahålla högkvalitativa översättningar av dokument inom utsatt tidsfrist samt lämna språklig rådgivning.

Arbetsuppgifterna omfattar översättning, granskning och termsökning från minst två källspråk till ett förstaspråk. Ämnesområdena, som ofta är komplicerade, är av politisk, juridisk, ekonomisk, finansiell, vetenskaplig och teknisk karaktär och täcker Europeiska unionens samtliga verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kräver intensiv användning av datorer och it-hjälpmedel som är särskilt anpassade till arbetet.

III.   BEHÖRIGHETSKRAV

Sista dagen för webbanmälan måste du uppfylla följande allmänna och särskilda krav:

1.

Allmänna krav

a)

Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

b)

Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter.

c)

Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.

d)

Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2.

Särskilda krav

2.1

Utbildning

Utbildning motsvarande en minst treårig avslutad universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis.

2.2

Yrkeserfarenhet

Ingen yrkeserfarenhet krävs.

2.3

Språkkunskaper

ALTERNATIV 1

 

Språk 1

Förstaspråk

Du ska behärska uttagningsprovets språk perfekt.

Språk 2

Första källspråk (som måste vara ett annat än språk 1)

Fördjupade kunskaper i engelska, franska eller tyska.

Språk 3

Annat källspråk (som måste vara ett annat än språk 1och 2)

Fördjupade kunskaper i engelska, franska eller tyska.

ALTERNATIV 2

 

Språk 1

Förstaspråk

Du ska behärska uttagningsprovets språk perfekt.

Språk 2

Första källspråk (som måste vara ett annat än språk 1)

Fördjupade kunskaper i engelska, franska eller tyska.

Språk 3

Annat källspråk (som måste vara ett annat än språk 1och ett annat språk än engelska, franska eller tyska)

Fördjupade kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk.

 

I enlighet med EU-domstolens dom (stora avdelningen) i mål C-566/2010 P, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, ska EU-institutionerna i samband med detta uttagningsprov ange orsakerna till att valet av andraspråk begränsas till ett visst antal av EU:s officiella språk.

 

Vi vill därför informera dig om att andraspråken för det här uttagningsprovet har fastställts i tjänstens intresse, vilket kräver att nyanställda direkt ska kunna börja arbeta och kommunicera väl i sitt dagliga arbete. Om så inte är fallet, är det stor risk för att institutionerna inte fungerar effektivt.

 

Enligt långvarig praxis inom EU-institutionerna när det gäller språkbruket vid intern kommunikation, och också med beaktande av avdelningarnas behov vid extern kommunikation och handläggning av ärenden, är det engelska, franska och tyska som används mest. Dessutom är engelska, franska och tyska de andraspråk som har störst utbredning i EU och de som oftast studeras som andraspråk. Den utbildningsnivå och yrkeserfarenhet som idag kan krävas av den som söker en EU-tjänst gör att de sökande bör behärska minst ett av dessa språk. Därför är det lämpligt, då man ser till tjänstens intresse och de sökandes kompetens och med beaktande av det område som uttagningsprovet gäller, att anordna delprov på dessa tre språk för att garantera att alla sökande, oavsett första officiella språk, behärskar minst ett av dessa tre officiella språk som arbetsspråk. Genom att på detta sätt bedöma de sökandes särskilda kompetens kan institutionerna bilda sig en uppfattning om de sökandes förmåga att i en omgivning som liknar den som de skulle arbeta i, omedelbart börja utföra sina arbetsuppgifter.

 

Av samma anledning bör kommunikationsspråken mellan de sökande och institutionen begränsas, vilket också gäller de språk som används för att fylla i ansökningsformulären. Detta krav garanterar dessutom att jämförelsen och kontrollen av de sökandes ansökningar blir enhetlig.

 

För att alla ska behandlas lika ska dessutom alla sökande, även de som har engelska, franska eller tyska som första officiella språk, göra vissa delprov på sitt andraspråk, som ska väljas bland dessa tre språk.

 

Dessa bestämmelser påverkar inte möjligheterna till fortbildning i språk för att kunna arbeta på ett tredje språk i enlighet med artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna.

IV.   TILLTRÄDESPROV

Tillträdesproven utförs på dator och anordnas av Epso. Uttagningskommittén avgör provens svårighetsgrad och godkänner innehållet i proven på grundval av förslag från Epso.

1.

Kallelse

Du kallas till proven om du har validerat din ansökan i tid (se avsnitt VIII).

Obs!

1.

Genom att validera din ansökan intygar du att du uppfyller de allmänna och särskilda kraven enligt avsnitt III.

2.

För att få delta i proven ska du boka ett provdatum. Detta måste du göra inom den tidsfrist som du får besked om via ditt Epsokonto.

2.

Provens innehåll och poängsättning

Flervalsfrågor som syftar till att bedöma din resonemangsförmåga när det gäller

Delprov a

Läsförståelse

Poängsättning: 0 till 20 poäng

Delprov b

Tolkning av sifferuppgifter

Poängsättning: 0 till 10 poäng

Krav för godkänt: 4 poäng

Delprov c

Logiskt tänkande

Poängsättning: 0 till 10 poäng

 

Krav för godkänt för delprov a och c tillsammans: 15 poäng

Delprov d

Språkförståelsetest

Poängsättning: 0 till 12 poäng

Krav för godkänt: 6 poäng

Delprov e

Språkförståelsetest

Poängsättning: 0 till 12 poäng

Krav för godkänt: 6 poäng

3.

Språk vid delproven

Språk 1 vid delprov a, b och c.

Språk 2 vid delprov d.

Språk 3 vid delprov e.

V.   ÖVERSÄTTNINGSPROV

1.

Kallelse till proven

Din särskilda kompetens kommer att bedömas genom översättningsprov vars innehåll fastställs av uttagningskommittén, och du kallas till proven

om du har uppnått godkänt resultat i tillträdesproven,

om du (2) har fått ett av de bästa sammanlagda resultaten för delproven a, c, d och e, och

om du, efter genomgången av de uppgifter som du har lämnat i din webbanmälan (3), konstateras uppfylla de allmänna och särskilda kraven enligt avsnitt III.

Delprov b är utslagsgivande, men poängen för det provet läggs inte till poängen på de övriga delproven för att fastställa vilka som kallas till översättningsproven.

Vi kallar ungefär 3 (men högst 4 (4)) fler sökande till översättningsproven än det antal godkända sökande per uttagningsprov och alternativ som anges i detta meddelande om uttagningsprov. Antalet sökande som kallas anges på Epsos webbplats (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Översättningsproven anordnas vid provcentrum i medlemsstaterna.

2.

Provens innehåll och poängsättning

f)

Ett översättningsprov från språk 2 till språk 1 (med lexikon).

Provtid: 60 minuter.

g)

Ett översättningsprov från språk 3 till språk 1 (med lexikon).

Provtid: 60 minuter.

Varje översättningsprov poängsätts från 0 till 80 poäng.

Krav för godkänt för varje prov: 40 poäng.

Om du inte blir godkänd på prov f rättas inte prov g.

VI.   UTVÄRDERINGSCENTRUM

1.

Kallelse

Du kommer att få en kallelse till proven vid utvärderingscentrumet, som vanligen äger rum i Bryssel och pågår under en dag, om du har uppnått godkänt resultat och ett av de bästa resultaten på översättningsproven.

Vi kallar ungefär 2 gånger fler sökande till utvärderingscentrumet än det antal godkända sökande per uttagningsprov och alternativ som anges i detta meddelande om uttagningsprov. Antal sökande som kallas anges också på Epsos webbplats (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Utvärderingscentrum

Vid utvärderingscentrumet kommer dina allmänna kompetenser (5) att bedömas på ditt första källspråk genom följande delprov, vars innehåll fastställs av uttagningskommittén:

h)

Strukturerad intervju

i)

Gruppövning

j)

Muntlig framställning

Var och en av de allmänna kompetenserna testas med följande metoder:

 

Strukturerad intervju

Gruppövning

Muntlig framställning

Analys och problemlösning

 

x

x

Kommunikation

x

 

x

Kvalitet och resultat

x

 

x

Inlärning och utveckling

x

x

 

Prioritering och organisation

 

x

x

Stresstålighet

x

 

x

Samarbete

x

x

 

Ledarskap

x

x

 


3.

Poängsättning

0 till 80 poäng för samtliga kompetenser (10 poäng per kompetens).

Krav för godkänt: 40 poäng för de åtta allmänna kompetenserna tillsammans.

4.

Viktning

På grundval av samtliga översättningsprov (den särskilda kompetensen) och delproven vid utvärderingscentrum (den allmänna kompetensen) beräknas en sammanlagd slutpoäng enligt följande:

Särskild kompetens: delprov f och g – 65 % av totalpoängen

Allmän kompetens: delprov h, i och j – 35 % av totalpoängen

VII.   RESERVLISTOR

1.

Reservlista

Du förs upp på en reservlista av uttagningskommittén

om du är bland de sökande (6) som uppnått godkänt resultat och som dessutom fått de sammanlagt bästa resultaten på översättningsproven och delproven vid utvärderingscentrumet, och

om dina styrkande handlingar visar att du uppfyller samtliga behörighetskrav.

Kontrollen sker i rangordning till dess att man nått det antal sökande som får föras upp på reservlistan och som uppfyller alla behörighetskrav.

Styrkande handlingar för sökande som inte ingår i denna grupp granskas inte. Om det vid kontrollerna (7) framkommer att de uppgifter som du har angett i webbanmälan inte har något stöd i relevanta styrkande handlingar kommer du att uteslutas från uttagningsprovet.

2.

Rangordning

Listorna upprättas per uttagningsprov och alternativ och i bokstavsordning.

VIII.   HUR DU ANSÖKER

1.

Webbanmälan

Du anmäler dig på webben enligt instruktionerna på Epsos webbplats. Se särskilt anvisningarna för webbanmälan (How to apply/Wie kann ich mich bewerben/Mode d’emploi de l’inscription).

Sista anmälningsdag (inklusive validering): 5 augusti 2014 kl. 12 (lokal tid Bryssel)

2.

Inlämning av ansökningshandlingarna

Om du är bland de sökande som kallas till utvärderingscentrumet, ska du ta med dig (8) alla ansökningshandlingar dit (en undertecknad elektronisk ansökningsblankett och styrkande handlingar).

Anvisningar: Se punkt 2.1.7 i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.


(1)  Se den gemensamma europeiska referensramen för språk – GERS – (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) – Miniminivå för översättare: Språk 1 = C2, språk 2 = C1 och språk 3 = C1.

(2)  I de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till översättningsproven.

(3)  Dessa uppgifter kontrolleras mot de styrkande handlingarna innan reservlistorna upprättas (se avsnitt VII.1 och VIII.2).

(4)  Antalet kan i undantagsfall överskridas för sista platsen om fler sökande har samma poängtal eller för att garantera att en neutralisering inte inverkar negativt på de sökandes resultat.

(5)  Definitioner av kompetenserna finns i punkt 1.2 i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

(6)  I de fall då sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan.

(7)  Uppgifterna kontrolleras av Epso när det gäller de allmänna behörighetskraven och av uttagningskommittén när det gäller de särskilda behörighetskraven.

(8)  Du får besked om datum via ditt Epsokonto.


3.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 207/8


SAMMANSTÄLLNING ÖVER EUT C A, UTTAGNINGSPROV

2014/C 207 A/02

Nedan följer en förteckning över de EUT C A som publicerats under innevarande år.

Om inte annat anges nedan har EUT kommit ut i samtliga språkversioner.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207