ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 194

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
24 juni 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 194/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 194/02

Mål C-238/12 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 april 2014 – FLSmidth & Co. A/S mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för industrisäckar av plast — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Tribunalens obegränsade behörighet — Motiveringsskyldighet — Moderbolagets ansvar för dotterbolagets överträdelse — Moderbolagets ansvar för betalning av böter som påförts dotterbolaget — Proportionalitet — Förfarandet vid tribunalen — Skälig tid för att avgöra målet)

2

2014/C 194/03

Mål C-390/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tidigare Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich – Österrike) – i mål som anhängiggjorts av Robert Pfleger, Autoart a.s mot Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner (Artikel 56 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 15 – 17, 47 och 50 — Fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, äganderätt, rätt till en rättvis rättegång och rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, principen ne bis in idem — Artikel 51 — Tillämpningsområde — Tillämpning av unionsrätten — Hasardspel — En medlemsstats inskränkande lagstiftning — Administrativa och straffrättsliga sanktioner — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)

3

2014/C 194/04

Mål C-475/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Törvényszék (tidigare Fővárosi Bíróság) – Ungern) – UPC DTH Sàrl mot Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (Telesektorn — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Frihet att tillhandahålla tjänster — Artikel 56 FEUF — Direktiv 2002/21/EG — Gränsöverskridande tillhandahållande av ett programpaket innehållande radio- och tv-program — Villkorad tillgång — Nationella regleringsmyndigheters behörighet — Registrering — Etableringsskyldighet)

3

2014/C 194/05

Mål C-26/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – Árpád Kásler och Hajnalka Káslerné Rábai mot OTP Jelzálogbank Zrt (Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga villkor i avtal som sluts mellan en näringsidkare och en konsument — Artiklarna 4.2 och 6.1 — Oskälighetsbedömning av avtalsvillkor — Undantag för villkor som gäller avtalets huvudföremål eller prisets eller ersättningens lämplighet förutsatt att dessa villkor är klart och begripligt formulerade — Konsumentkreditavtal som är uttryckta i en utländsk valuta — Villkor avseende växelkurser — Skillnad mellan köpkursen, som tillämpas vid utbetalningen av lånebeloppet, och säljkursen, som tillämpas vid lånets återbetalning — Nationell domstols befogenheter avseende ett villkor som har bedömts vara oskäligt — Ersättning av det oskäliga villkoret med en utfyllnadsregel i nationell rätt — Tillåtlighet)

5

2014/C 194/06

Mål C-209/13: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 april 2014 – Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska unionens råd (Gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner — Bemyndigande avseende ett fördjupat samarbete enligt artikel 329.1 FEUF — Beslut 2013/52/EU — Talan om ogiltigförklaring på grund av åsidosättande av artiklarna 327 FEUF och 332 FEUF samt av internationell sedvanerätt)

6

2014/C 194/07

Mål C-250/13: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Baden-Württemberg – Tyskland) – Birgit Wagener mot Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen (Begäran om förhandsavgörande — Social trygghet — Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet — Förordning (EEG) nr 574/72 — Artikel 107.1 och 107.6 — Förordning (EG) nr 987/2009 — Artikel 90 — Migrerande arbetare — Omräkning av valutor — Beaktande av familjeförmåner som erhålls i Schweiz vid en medlemsstats beräkning av barnbidrag — Tilläggsbelopp — Dag som ska beaktas vid omräkningen till euro av schweiziska familjeförmåner)

7

2014/C 194/08

Mål C-267/13: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Nutricia NV mot Staatssecretaris van Financiën (Kombinerade nomenklaturen — Tulltaxenummer — Medikamenter i den mening som avses i nr 3004 — Begrepp — Näringslösningar som endast administreras enteralt, under medicinskt överinseende, till personer som behandlas medicinskt — Drycker i den mening som avses i undernummer 2202 — Begrepp — Flytande kost som administreras enteralt men som inte ska drickas)

8

2014/C 194/09

Mål C-280/13: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca – Spanien) – Barclays Bank SA mot Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 93/13/EEG — Trettonde skälet — Artikel 1.2 — Konsumentavtal — Avtal om hypotekslån — Förfarande för utmätning av intecknad egendom — Nationella bestämmelser i lagar och andra författningar — Balans i avtalsförhållanden)

8

2014/C 194/10

Mål C-365/13: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Belgien) – Ordre des architectes mot État belge (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2005/36/EG — Artiklarna 21 och 49 — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Tillträde till arkitektyrket — Befrielse från skyldigheten att fullgöra praktik)

9

2014/C 194/11

Mål C-34/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 24 januari 2014 – Puma SE mot Hauptzollamt Nürnberg

10

2014/C 194/12

Mål C-105/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Cuneo (Italien) den 5 mars 2014 – brottmål mot Ivo Taricco m.fl.

10

2014/C 194/13

Mål C-131/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 21 mars 2014 – Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino mot Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

11

2014/C 194/14

Mål C-139/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 24 mars 2014 – Mineralquelle Zurzach AG mot Hauptzollamt Singen

12

2014/C 194/15

Mål C-147/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 28 mars 2014 – Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts NV en Halalsupply NV

12

2014/C 194/16

Mål C-152/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 1 april 2014 – AEEG mot Antonella Bertazzi m.fl.

13

2014/C 194/17

Mål C-153/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 3 april 2014 – Minister van Buitenlandse Zaken mot K och A

14

2014/C 194/18

Mål C-156/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 3 april 2014 – Tamoil Italia mot Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

15

2014/C 194/19

Mål C-158/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 april 2014 – A m.fl. mot Minister van Buitenlandse Zaken

15

2014/C 194/20

Mål C-184/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 14 april 2014 – A mot B

16

2014/C 194/21

Mål C-185/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 14 april 2014 – EasyPay AD, Finance Engineering AD mot Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

17

2014/C 194/22

Mål C-196/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Aachen (Tyskland) den 18 april 2014 – Horst Hoeck mot Republiken Grekland

17

 

Tribunalen

2014/C 194/23

Mål T-468/08: Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Tisza Erőmű mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som ungerska myndigheter beviljat vissa elproducenter — Avtal om elinköp som ingåtts mellan ett statligt företag och vissa elproducenter — Beslut vari stödet förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden och vari det förordnas att stödet ska återbetalas — Motiveringsskyldighet — Begreppet statligt stöd — Förmån — Selektiv karaktär — Statliga medel — Statligt ansvar — Påverkan av handeln mellan medlemsstaterna — Rätten till försvar — Rättssäkerhet — Berättigade förväntningar — Likabehandling — Proportionalitet — Maktmissbruk — Artikel 10 i energistadgefördraget)

19

2014/C 194/24

Mål T-179/09: Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Dunamenti Erőmű mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som ungerska myndigheter beviljat vissa elenergiproducenter — Energiköpsavtal som har ingåtts mellan ett statligt företag och vissa elenergiproducenter — Beslut enligt vilket det statliga stödet är oförenligt med den gemensamma marknaden och ska återbetalas — Begreppet statligt stöd — Förmån — Nytt stöd — Driftsstöd — Berättigade förväntningar — Rättssäkerhet)

19

2014/C 194/25

Mål T-637/11: Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Euris Consult mot parlamentet (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Översättningstjänster till maltesiska — Regler om hur anbud ska inlämnas — Uteslutning av en anbudsgivares anbud — Reglerna om hur anbud ska lämnas in, som syftar till att säkerställa att anbudens innehåll förblir konfidentiellt fram till dess att anbuden öppnas, har inte följts — Invändning att en bestämmelse inte ska tillämpas — Proportionalitet — Likabehandling — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 98.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 — Artikel 143 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002)

20

2014/C 194/26

Mål T-17/12: Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Hagenmeyer och Hahn mot kommissionen (Konsumentskydd — Förordning (EG) nr 1924/2006 — Hälsopåståenden om livsmedel — Beslut att inte godkänna ett påstående om minskad sjukdomsrisk — Angivande av en riskfaktor — Huruvida förfarandet för godkännande av påståenden om minskad sjukdomsrisk är lagenligt — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Villkoret direkt och personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet)

21

2014/C 194/27

Mål T-170/12: Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Beyond Retro mot harmoniseringsbyrån – S&K Garments (BEYOND VINTAGE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Ordmärket BEYOND VINTAGE — Det äldre gemenskapsordmärket BEYOND RETRO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009

21

2014/C 194/28

Mål T-327/12: Tribunalens dom av den 8 maj 2014 – Simca Europe mot harmoniseringsbyrån– PSA Peugeot Citroën (Simca) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket Simca — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2014/C 194/29

Mål T-575/12: Tribunalens dom av den 8 maj 2014 – Pyrox mot harmoniseringsbyrån– Köb Holzheizsysteme (PYROX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PYROX — De tidigare nationella ordmärkena PYROT — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

23

2014/C 194/30

Mål T-38/13: Tribunalens dom av den 8 maj 2014 – Pedro Group mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PEDRO — Det äldre nationella figurmärket Pedro del Hierro — Delvist avslag på registreringsansökan — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

23

2014/C 194/31

Mål T-303/09: Tribunalens beslut av den 2 april 2014 – CIVR m.fl. mot kommissionen (Staligt stöd — Ramstödordning avseende aktiviteter utförda av i Frankrike erkända branschorganisationer för jordbrukare till förmån för medlemmarna av de företrädda jordbruksgrenarna — Finansiering genom frivilliga avgifter som gjorts obligatoriska — Beslut vari det fastställs att stödordningen är oförenlig med den gemensamma marknaden — Beslutet återkallat — Anledning saknas att döma i saken)

24

2014/C 194/32

Mål T-263/12: Tribunalens beslut av den 14 april 2014 – Manufacturing Support & Procurement Kala Naft mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar — Rättskraft — Motiveringsskyldighet — Skyldighet till individuell upplysning — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Rätt till egendom — Proportionalitet — Rådets behörighet — Maktmissbruk — Felaktig rättstillämpning — Begreppet stöd till kärnvapenspridning — Oriktig bedömning — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

25

2014/C 194/33

Mål T-680/13: Talan väckt den 20 december 2013 – K. Chrysostomides & Co. m.fl. mot rådet m.fl.

25

2014/C 194/34

Mål T-75/14: Talan väckt den 23 januari 2014 – USFSPEI mot parlamentet och rådet

26

2014/C 194/35

Mål T-189/14: Talan väckt den 24 mars 2014 – Deza mot Echa

27

2014/C 194/36

Mål T-216/14: Talan väckt den 4 april 2014 – Volkswagen mot harmoniseringsbyrån (EXTRA)

28

2014/C 194/37

Mål T-218/14: Talan väckt den 8 april 2014 – Mabrouk mot Rådet

29

2014/C 194/38

Mål T-229/14: Talan väckt den 11 april 2014 – Norma Lebensmittelfilialbetrieb mot harmoniseringsbyrån– Yorma's (Yorma Eberl)

30

2014/C 194/39

Mål T-250/14: Talan väckt den 22 april 2014 – EEB mot kommissionen

30

2014/C 194/40

Mål T-254/14: Talan väckt den 18 april 2014 – Warenhandelszentrum mot harmoniseringsbyrån – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

31

2014/C 194/41

Mål T-257/14: Talan väckt den 24 april 2014 – Novomatic mot harmoniseringsbyrån – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

32

2014/C 194/42

Mål T-264/14: Talan väckt den 22 april 2014 – Hansen mot harmoniseringsbyrån (WIN365)

33

2014/C 194/43

Mål T-267/14: Talan väckt den 23 april 2014 – Zehnder Group International mot harmoniseringsbyrån – Stiebel Eltron (comfotherm)

33

2014/C 194/44

Mål T-277/14: Talan väckt den 30 april 2014 – Mabrouk mot Rådet

34

2014/C 194/45

Mål T-290/14: Talan väckt den 29 april 2014 – Portnov mot rådet

34

2014/C 194/46

Mål T-311/14: Talan väckt den 5 maj 2014 – Seca Benelux m.fl. mot Parlamentet

35

2014/C 194/47

Mål T-312/14: Talan väckt den 28 april 2014 – Federcoopesca m.fl. mot kommissionen

36

2014/C 194/48

Mål T-276/08: Tribunalens beslut av den 9 april 2014 – Al-Aqsa mot rådet

37

2014/C 194/49

Mål T-503/11: Tribunalens beslut av den 9 april 2014 – Al Aqsa mot rådet

37

2014/C 194/50

Mål T-139/12: Tribunalens beslut av den 7 maj 2014 – Adler Mode mot Harmoniserings byrån

37

2014/C 194/51

Mål T-447/12: Tribunalens beslut av den 30 april 2014 – Visa Europe mot kommissionen

38

2014/C 194/52

Mål T-132/13: Tribunalens beslut av den 28 april 2014 – Deweerdt m.fl. mot revisionsrätten

38

2014/C 194/53

Mål T-175/13: Tribunalens beslut av den 28 april 2014 – Omega mot harmoniseringsbyrån– Omega Engineering (Ω OMEGA)

38

2014/C 194/54

Mål T-644/13: Tribunalens beslut av den 11 april 2014 – Serco Belgium m.fl. mot kommissionen

38

2014/C 194/55

Mål T-156/14: Tribunalens beslut av den 5 maj 2014 – Volkswagen mot harmoniseringsbyrån (StartUp)

38

 

Personaldomstolen

2014/C 194/56

Mål F-140/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 maj 2014 – Alexandrou mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/231/12 — Tillgång till handlingar — Avslag på den bekräftande ansökan om tillgång till flervalsfrågorna i tillträdesproven)

39

2014/C 194/57

Mål F-11/13: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 maj 2014 – Delcroix mot Europeiska utrikestjänsten (Personalmål — Tjänsteman — Europeiska utrikestjänsten — Chef för en delegation i ett tredjeland — Förflyttning till utrikestjänstens säte — Uppdraget som delegationschef har upphört i förtid)

39

2014/C 194/58

Mål F-17/13: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 14 maj 2014 – Cocco mot kommissionen (Personalmål — Kontraktsanställd — Rekrytering — Infordran av intresseanmälningar EPSO/CAST/02/2010)

40

2014/C 194/59

Mål F-34/13: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 14 maj 2014 – Alexandrou mot kommissionen (Personalmål — Allmänt uttagningsprov — Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/231/12 — Beslut att neka tillträde till utvärderingstesterna — Tillgång till handlingar)

40

2014/C 194/60

Mål F-50/13: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 8 maj 2014 – A mot kommissionen (Personalmål — Social trygghet — Olycksfall eller yrkessjukdom — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Partiell bestående invaliditet — Ansökan om ersättning — Uppenbart att talan ska avvisas)

41

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/1


Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

2014/C 194/01

Senaste offentliggörandet

EUT C 184, 16.6.2014

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 175, 10.6.2014

EUT C 159, 26.5.2014

EUT C 151, 19.5.2014

EUT C 142, 12.5.2014

EUT C 135, 5.5.2014

EUT C 129, 28.4.2014

Dessa texter är tillgängliga på

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 30 april 2014 – FLSmidth & Co. A/S mot Europeiska kommissionen

(Mål C-238/12 P) (1)

((Överklagande - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för industrisäckar av plast - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras - Tribunalens obegränsade behörighet - Motiveringsskyldighet - Moderbolagets ansvar för dotterbolagets överträdelse - Moderbolagets ansvar för betalning av böter som påförts dotterbolaget - Proportionalitet - Förfarandet vid tribunalen - Skälig tid för att avgöra målet))

2014/C 194/02

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: FLSmidth & Co. A/S (ombud: M. Dittmer, advokat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre och V. Bottka, biträdda av M. Gray, Barrister)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (fjärde avdelningen) den 6 mars 2012 i målet FLSmidth & Co. A/S mot kommissionen (T-65/06), genom vilken tribunalen delvis ogiltigförklarade kommissionens beslut nr K(2005) 4634 av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt 81 EG (ärende COMP/F/38.354 – Industrisäckar), avseende en kartell för fastställande av priser och försäljningskvoter per geografiskt område, fördelning av order från stora kunder, avgivande av samordnade anbud som svar på vissa anbudsinfordringar och tillämpning av ett förfarande för utbyte av information om försäljningsvolymer på marknaden för industrisäckar av plast, samt alternativt om upphävande av de böter som sökanden ålagts – Ansvar för överträdelsen

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

FLSmidth & Co. A/S ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 303, 6.10.2012.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/3


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tidigare Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich – Österrike) – i mål som anhängiggjorts av Robert Pfleger, Autoart a.s mot Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner

(Mål C-390/12) (1)

((Artikel 56 FEUF - Frihet att tillhandahålla tjänster - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artiklarna 15 – 17, 47 och 50 - Fritt yrkesval och rätt att arbeta, näringsfrihet, äganderätt, rätt till en rättvis rättegång och rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, principen ne bis in idem - Artikel 51 - Tillämpningsområde - Tillämpning av unionsrätten - Hasardspel - En medlemsstats inskränkande lagstiftning - Administrativa och straffrättsliga sanktioner - Tvingande skäl av allmänintresse - Proportionalitet))

2014/C 194/03

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (tidigare Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich – Tolkning av artikel 56 FEUF och artiklarna 15–17, 47 och 50 i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter – Hasardspel – En medlemsstats lagstiftning som vid straffansvar förbjuder spel på spelautomater (kleines Glücksspiel) om innehavaren saknar tillstånd från behörig myndighet – Proportionalitetsprincipen

Domslut

Artikel 56 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder mot en sådan nationell lagstiftning som den som är aktuell i de nationella målen, när lagstiftningen inte verkligen strävar efter att uppnå målet att skydda spelarna eller bekämpa kriminalitet och den inte heller är verkligt ägnad att minska spelmöjligheterna eller att bekämpa den spelanknutna kriminaliteten på ett sammanhängande och systematiskt sätt.


(1)  EUT C 343, 10.11.2012.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/3


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Törvényszék (tidigare Fővárosi Bíróság) – Ungern) – UPC DTH Sàrl mot Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Mål C-475/12) (1)

((Telesektorn - Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster - Frihet att tillhandahålla tjänster - Artikel 56 FEUF - Direktiv 2002/21/EG - Gränsöverskridande tillhandahållande av ett programpaket innehållande radio- och tv-program - Villkorad tillgång - Nationella regleringsmyndigheters behörighet - Registrering - Etableringsskyldighet))

2014/C 194/04

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék (tidigare Fővárosi Bíróság)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: UPC DTH Sàrl

Motpart: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Fővárosi Törvényszék (tidigare Fővárosi Bíróság) – Tolkning av artikel 56 FEUF samt artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, s. 33), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EUT L 337, s. 37) – Företag etablerat i en medlemsstat vars verksamhet består av att tillhandahålla programpaket innehållande radio- och televisionsprogram som sänds via satellit och vars tjänster tillhandahålls kunder med hemvist i andra medlemsstater i unionen – Nationell lagstiftning i medlemsstaten där mottagarna av tjänsterna har hemvist enligt vilken endast de företag som har sitt säte i medlemsstaten tillåts tillhandahålla den ifrågavarande tjänsten – Behörighet för de nationella regleringsmyndigheterna i medlemsstaten där mottagarna av tjänsten har hemvist

Domslut

1)

Artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 ska tolkas så, att en tjänst som består i att mot vederlag ge villkorad tillgång till ett programpaket innehållande både radio- och tv-program som sänds via satellit omfattas av begreppet ”elektronisk kommunikationstjänst” i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

Den omständigheten att denna tjänst innefattar ett system för villkorad tillgång i den mening som avses i artikel 2 ea och f i direktiv 2002/21, i dess lydelse enligt direktiv 2009/140, saknar betydelse i detta avseende.

Den operatör som tillhandahåller en sådan tjänst som den i det nationella målet aktuella, ska anses utgöra en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster enligt direktiv 2002/21, i dess lydelse enligt direktiv 2009/140.

2)

En tjänst bestående i att mot vederlag ge villkorad tillgång till ett programpaket innehållande både radio- och tv-program som sänds via satellit utgör ett tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i artikel 56 FEUF under de förhållanden som gäller i det nationella målet.

3)

Förfaranden för tillsyn av elektroniska kommunikationstjänster, såsom det som är i fråga i det nationella målet, omfattas av behörigheten för den medlemsstat i vilken mottagarna av nämnda tjänster har hemvist.

4)

Artikel 56 FEUF ska tolkas så, att den:

inte utgör hinder för en medlemsstat att föreskriva en skyldighet för de företag som i den staten tillhandahåller sådana elektroniska kommunikationstjänster som de i det nationella målet aktuella, att registrera nämnda tjänster så länge de iakttar kraven i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv), i dess lydelse enligt direktiv 2009/140, men

däremot utgör hinder för att de företag som önskar tillhandahålla sådana elektroniska kommunikationstjänster som de i det nationella målet aktuella i en annan medlemsstat än den i vilken de är etablerade åläggs en skyldighet att där inrätta en filial eller en rättslig enhet som är fristående från den enhet som är belägen i sändningsmedlemsstaten.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/5


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Kúria – Ungern) – Árpád Kásler och Hajnalka Káslerné Rábai mot OTP Jelzálogbank Zrt

(Mål C-26/13) (1)

((Direktiv 93/13/EEG - Oskäliga villkor i avtal som sluts mellan en näringsidkare och en konsument - Artiklarna 4.2 och 6.1 - Oskälighetsbedömning av avtalsvillkor - Undantag för villkor som gäller avtalets huvudföremål eller prisets eller ersättningens lämplighet förutsatt att dessa villkor är klart och begripligt formulerade - Konsumentkreditavtal som är uttryckta i en utländsk valuta - Villkor avseende växelkurser - Skillnad mellan köpkursen, som tillämpas vid utbetalningen av lånebeloppet, och säljkursen, som tillämpas vid lånets återbetalning - Nationell domstols befogenheter avseende ett villkor som har bedömts vara oskäligt - Ersättning av det oskäliga villkoret med en utfyllnadsregel i nationell rätt - Tillåtlighet))

2014/C 194/05

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Árpád Kásler och Rábai Hajnalka Káslerné

Svarande: OTP Jelzálogbank Zrt.

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Kúria – Tolkning av artikel 4.2 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169) – Oskälighetsbedömning av avtalsvillkor – Avtal om lån i utländsk valuta förenat med hypotekarisk säkerhet, som slutits mellan en konsument och en bank, och enligt vilket utbetalningen och återbetalningen av lånet sker i den inhemska valutan – Vid tidpunkten för avtalets slutande beräknades skulden på grundval av köpkursen för den utländska valutan – Avtalsvillkor enligt vilket beloppet som ska betalas varje månad bestäms på grundval av säljkursen, och inte köpkursen, för den aktuella valutan

Domslut

1)

Artikel 4.2 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal ska tolkas enligt följande:

Begreppet ”avtalets huvudföremål” omfattar ett villkor som ingår i ett avtal om ett lån uttryckt i en utländsk valuta som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument och som inte har varit föremål för individuell förhandling, såsom det som är aktuellt i det nationella målet, enligt vilket säljkursen för denna valuta ska tillämpas vid beräkningen av återbetalningarna av lånet. Detta gäller dock endast i den mån det är fastställt, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva, att villkoret anger en väsentlig prestation i detta avtal, vilken som sådan kännetecknar avtalet. Prövningen ska ske mot bakgrund av avtalets beskaffenhet, allmänna systematik och bestämmelser samt det rättsliga och faktiska sammanhang som det ingår i.

I den mån ett sådant villkor medför en betalningsskyldighet för konsumenten, som innebär att denne inom ramen för låneåterbetalningarna ska betala mellanskillnaden mellan säljkursen och köpkursen för den utländska valutan, kan detta villkor inte anses medföra en ”ersättning” vars lämplighet som vederlag för en prestation från långivaren inte kan bli föremål för en oskälighetsbedömning enligt artikel 4.2 direktiv 93/13.

2)

Artikel 4.2 i direktiv 93/13 ska tolkas så, att vad gäller ett sådant avtalsvillkor som är aktuellt i det nationella målet innebär kravet att ett avtalsvillkor ska vara formulerat på ett sätt som är klart och begripligt inte endast att det ska vara grammatiskt begripligt för konsumenten, utan även att avtalet på ett transparent sätt ska ange hur den mekanism för växling av den utländska valutan som det aktuella avtalsvillkoret hänvisar till konkret fungerar samt hur denna mekanism förhåller sig till den som föreskrivs i andra villkor angående utbetalningen av lånet, så att konsumenten, på grundval av klara och begripliga kriterier, kan bedöma vad de ekonomiska följderna av avtalet blir för vederbörande.

3)

Artikel 6.1 i direktiv 93/13 ska tolkas så, att den i en sådan situation som den i det nationella målet, där ett avtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument inte kan bestå när ett oskäligt villkor förklarats ogiltigt, inte utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka den nationella domstolen kan avhjälpa det oskäliga villkorets ogiltighet genom att ersätta detta med en utfyllnadsregel i nationell rätt.


(1)  EUT C 156, 1.6.2013.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/6


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 april 2014 – Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska unionens råd

(Mål C-209/13) (1)

((Gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner - Bemyndigande avseende ett fördjupat samarbete enligt artikel 329.1 FEUF - Beslut 2013/52/EU - Talan om ogiltigförklaring på grund av åsidosättande av artiklarna 327 FEUF och 332 FEUF samt av internationell sedvanerätt))

2014/C 194/06

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: E. Jenkinson och S. Behzadi-Spencer, biträdda av M. Hoskins, P. Baker QC och V. Wakefield, Barrister)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón och A. de Gregorio Merino)

Parter som har intervenerat till stöd för svarandena: Konungariket Belgien (ombud: J.-C. Halleux och M. Jacobs), Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze, J. Möller och K. Petersen), Republiken Frankrike (ombud: D. Colas och J.-S. Pilczer), Rebubliken Österrike (ombud: C. Pesendorfer), Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão och A. Cunha), Europaparlamentet (ombud: A. Neergaard och R. van de Westelaken), Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal, B. Smulders och W. Mölls)

Saken

Talan om ogiltigförklaring – Ogiltigförklaring av rådets beslut 2013/52/EU av den 22 januari 2013 om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (EUT L 22, s. 11) – Åsidosättande av artiklarna 327 och 332 FEUF

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 171, 15.6.2013.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/7


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Baden-Württemberg – Tyskland) – Birgit Wagener mot Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen

(Mål C-250/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Social trygghet - Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet - Förordning (EEG) nr 574/72 - Artikel 107.1 och 107.6 - Förordning (EG) nr 987/2009 - Artikel 90 - Migrerande arbetare - Omräkning av valutor - Beaktande av familjeförmåner som erhålls i Schweiz vid en medlemsstats beräkning av barnbidrag - Tilläggsbelopp - Dag som ska beaktas vid omräkningen till euro av schweiziska familjeförmåner))

2014/C 194/07

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Birgit Wagener

Motpart: Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Villingen-Schwenningen

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Finanzgericht Baden-Württemberg – Tolkning av artiklarna 10.1 a och 107.1, 107.2, 107.4 och 107.6 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 (EGT L 74, s. 1), artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EGT L 284, .s 1), samt beslut nr H3 av den 15 oktober 2009 om den dag som ska gälla för fastställandet av de växelkurser som avses i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 (EUT C 106, 2010, s. 56) – En unionsmedborgare som bor med sin familj i sin ursprungsmedlemsstat och arbetar i Schweiz – Sammanräkning av familjeförmåner – Beaktande av familjeförmåner som erhålls i Schweiz vid beräkningen av bidrag i bosättningsmedlemsstaten (”Differenzkindergeld”) – Tillämplig växelkurs

Domslut

1)

Under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet ska valutaomräkningen av familjeförmåner ske i enlighet med artikel 107.6 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 1996, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1386/2001 av den 5 juni 2001.

2)

Artikel 107.6 i förordning nr 574/72, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt förordning nr 118/97, ändrad genom förordning nr 1386/2001, ska tolkas så, att valutaomräkningen avseende familjebidrag, såsom de som är aktuella i det nationella målet, vid beräkningen av tilläggsbeloppet för familjebidrag enligt artikel 10.1 a i förordningen ska ske enligt den officiella växelkursen per den dag då dessa bidrag betalades ut av den medlemsstat där den anställde förvärvsarbetar.


(1)  EUT C 260, 7.9.2013.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/8


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Nutricia NV mot Staatssecretaris van Financiën

(Mål C-267/13) (1)

((Kombinerade nomenklaturen - Tulltaxenummer - Medikamenter i den mening som avses i nr 3004 - Begrepp - Näringslösningar som endast administreras enteralt, under medicinskt överinseende, till personer som behandlas medicinskt - Drycker i den mening som avses i undernummer 2202 - Begrepp - Flytande kost som administreras enteralt men som inte ska drickas))

2014/C 194/08

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nutricia NV

Motpart: Staatssecretaris van Financiën

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Hoge Raad der Nederlanden – Kombinerade Nomenklaturen- Tullklassificeringsnummer – Medikamenter i den mening som avses i nummer 3004 – Begrepp – Näringsämnen som uteslutande är avsedda att under medicinskt överinseende tillföras personer med hjälp av en magsond vid behandling av sjukdom – Drycker i den mening som avses i nummer 2202 – Begrepp – Flytande kost som tillförs med hjälp av en magsond och inte dricks

Domslut

Tulltaxenummer 3004 i Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturan och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissions förordning (EG) nr 1549/2006 av den 17 oktober 2006, ska tolkas så, att begreppet ”medikamenter” i den mening som avses i detta nummer omfattar livsmedelsberedningar, som uteslutande är avsedda att under medicinskt överinseende administreras enteralt (med en magsond) till personer som är under medicinsk behandling, när en sådan administration – i samband med behandling av den sjukdom eller åkomma som de lider av – har till syfte att förebygga eller behandla undernäring hos dessa personer.


(1)  EUT C 207, 20.7.2013


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/8


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca – Spanien) – Barclays Bank SA mot Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera

(Mål C-280/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 93/13/EEG - Trettonde skälet - Artikel 1.2 - Konsumentavtal - Avtal om hypotekslån - Förfarande för utmätning av intecknad egendom - Nationella bestämmelser i lagar och andra författningar - Balans i avtalsförhållanden))

2014/C 194/09

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia no 4 de Palma de Mallorca

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Barclays Bank SA

Motparter: Sara Sánchez García, Alejandro Chacón Barrera

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca – Tolkning av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, p. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169) – Skydd av konsumenterna i fråga om fastighetslån – Balans i avtalsförhållanden – Princip som avser skydd av konsumenterna – Nationell civilprocesslagstiftning som är tillämplig på förfarandet för utmätning av intecknad egendom

Domslut

Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal och de principer i unionsrätten som avser skydd av konsumenterna och balans i avtalsförhållanden ska tolkas så, att de inte ska tillämpas på en medlemsstats bestämmelser i lagar och andra författningar, som de som är aktuella i det nationella målet, om det inte föreligger något avtalsvillkor som innebär att nämnda bestämmelsers tillämpningsområde eller räckvidd ändras.


(1)  EUT C 226, 3.8.2013.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/9


Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 30 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Belgien) – Ordre des architectes mot État belge

(Mål C-365/13) (1)

((Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2005/36/EG - Artiklarna 21 och 49 - Erkännande av yrkeskvalifikationer - Tillträde till arkitektyrket - Befrielse från skyldigheten att fullgöra praktik))

2014/C 194/10

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Ordre des architectes

Svarande: État belge

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Conseil d'État (Belgien) – Tolkning av artiklarna 21, 46 och 49 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, s. 22) – Tillträde till och utövande av arkitektyrket – Registrering som medlem i arkitektsamfundet – Nationell lagstiftning enligt vilken denna registrering villkoras av att innehavare av ett bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i Belgien har fullgjort praktik under två år – Det är inte tillåtet att kräva att innehavare av ett examensbevis i arkitektur som förvärvats i en annan medlemsstat fullgör sådan praktik eller har likvärdig erfarenhet

Domslut

Artiklarna 21 och 49 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 279/2009 av den 6 april 2009 ska tolkas så, att de utgör hinder för att den mottagande medlemsstaten kräver att innehavaren av en yrkeskvalifikation som förvärvats i ursprungsmedlemsstaten och som anges i punkt 5.7.1 i bilaga V eller bilaga VI till direktivet, ska fullgöra en praktik eller visa att denne har likvärdig yrkeserfarenhet för att få tillstånd att utöva arkitektyrket.


(1)  EUT C 274, 21.9.2013


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 24 januari 2014 – Puma SE mot Hauptzollamt Nürnberg

(Mål C-34/14)

2014/C 194/11

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht München

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Puma SE

Motpart: Hauptzollamt Nürnberg

Tolkningsfrågor

1)

Är rådets förordning (EG) nr 1472/2006 (1) av den 5 oktober 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Socialistiska republiken Vietnam och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import och rådets genomförandeförordning (EU) nr 1294/2009 (2) av den 22 december 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Vietnam och Folkrepubliken Kina, utvidgad till att omfatta import av vissa skodon med överdelar av läder som avsänds från den särskilda administrativa regionen Macao, oavsett om produktens deklarerade ursprung är den särskilda administrativa regionen Macao eller inte, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (3) giltiga i sin helhet om de inte har ogiltigförklarats genom EU-domstolens dom av den 2 februari 2012 i mål C-249/10 P och av den 15 november 2012 i mål C-247/10 P?

2)

Om den första frågan ska besvaras nekande, men de nämnda förordningarna inte är ogiltiga i sin helhet:

a)

Med avseende på vilka exportörer och tillverkare i Folkrepubliken Kina och i Vietnam, av vilka klaganden köpte varor åren 2006–2011, gäller inte rådets förordning (EG) nr 1472/2006 av den 5 oktober 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Socialistiska republiken Vietnam och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import och rådets genomförandeförordning (EU) nr 1294/2009 av den 22 december 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Vietnam och Folkrepubliken Kina, utvidgad till att omfatta import av vissa skodon med överdelar av läder som avsänds från den särskilda administrativa regionen Macao, oavsett om produktens deklarerade ursprung är den särskilda administrativa regionen Macao eller inte, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96?

b)

Utgör ogiltigförklaring av hela eller delar av de nämnda förordningarna en oförutsedd händelse eller force majeure i den mening som avses i artikel 236.2 andra stycket i gemenskapens tullkodex?


(1)  EUT L 275, s. 1.

(2)  EUT L 352, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EGT L 56, 1996, s. 1)


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Cuneo (Italien) den 5 mars 2014 – brottmål mot Ivo Taricco m.fl.

(Mål C-105/14)

2014/C 194/12

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Cuneo

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

Ivo Taricco

Ezio Filippi,

Isabella Leonetti,

Nicola Spagnolo,

Davide Salvoni,

Flavio Spaccavento,

Goranco Anakiev

Tolkningsfrågor

a)

Innebär den genom lag nr 251/2005 införda ändringen av artikel 160 sista stycket i den italienska strafflagen – i den del där det föreskrivs att preskriptionstiden i händelse av ett preskriptionsavbrott enbart förlängs med en fjärdedel, vilket får till följd att brott preskriberas trots att åtal har väckts i rätt tid och vilket i sin tur innebär straffrihet – ett åsidosättande av bestämmelserna om konkurrensskydd i artikel 101 FEUF?

b)

Innebär den genom lag nr 251/2005 införda ändringen i artikel 160 sista stycket i den italienska strafflagen – i den del där det föreskrivs att preskriptionstiden i händelse av ett preskriptionsavbrott enbart förlängs med en fjärdedel, vilket får till följd att det inte blir några straffrättsliga följder av brott som begåtts av skrupelfria ekonomiska aktörer – att italienska staten har infört en form av stöd som är förbjudet enligt artikel 107 FEUF?

c)

Innebär den genom lag nr 251/2005 införda ändringen i artikel 160 sista stycket i den italienska strafflagen – i den del där det föreskrivs att preskriptionstiden i händelse av ett preskriptionsavbrott enbart förlängs med en fjärdedel, vilket får till följd att det skapas en möjlighet till straffrihet för dem som missbrukar gemenskapsdirektivet – att italienska staten otillbörligen har infört ett ytterligare undantag utöver dem som redan är fastställda i artikel 158 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 (1)?

d)

Innebär den genom lag nr 251/2005 införda ändringen i artikel 160 sista stycket i den italienska strafflagen – i den del där det föreskrivs att preskriptionstiden i händelse av ett preskriptionsavbrott enbart förlängs med en fjärdedel, vilket får till följd att staten avstår från att straffbelägga gärningar genom vilka staten fråntas de medel som den även behöver för att uppfylla sina förpliktelser gentemot Europeiska unionen – ett åsidosättande av den i artikel 119 FEUF fastställda principen om sunda offentliga finanser?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1)


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 21 mars 2014 – Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino mot Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

(Mål C-131/14)

2014/C 194/13

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Motparter: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

Tolkningsfråga

Ska förordningarna nr 1047/2001 (1) och nr 2988/95 (2) tolkas så, att det utgör ett förbjudet rättighetsmissbruk samt ett uppträdande som syftar till att kringgå skyldigheter att, såsom gemenskapsaktören A (Malvi s.a.s.), i avsaknad av importlicens eller efter att till fullo ha utnyttjat sin tullkvot, förvärva varupartier från en annan gemenskapsaktör B (Tonini Roberto & C. s.a.s.), som i sin tur har förvärvat varorna från en leverantör i ett tredjeland (Bananaservice srl), och som överlåtit dem i icke tullklarerat skick till en annan gemenskapsaktör C (L’Olivo Maria s.a.s.) som, genom att uppfylla rekvisiten, har erhållit en kvotlicens och utan att överlåta sin licens låtit dem övergå till fri omsättning på gemenskapsmarknaden för att sedan, när de förtullats mot en ersättning som understiger värdet på den särskilda tullen för import utöver kvoten, överlåta dem till samma aktör B (Tonini Roberto & C. s.a.s.) som slutligen säljer dem till aktör A (Malvi s.a.s.)?


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 1047/2001 av den 30 maj 2001 om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg och om förvaltningsbestämmelser för tullkvoter när det gäller vitlök som importeras från tredje land (EGT L 145, s. 35).

(2)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, s. 1).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 24 mars 2014 – Mineralquelle Zurzach AG mot Hauptzollamt Singen

(Mål C-139/14)

2014/C 194/14

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mineralquelle Zurzach AG

Motpart: Hauptzollamt Singen

Tolkningsfrågor

1.

Ska en alkoholfri dryck som till övervägande del består av vatten och till 12 procent av fruktjuice, och som jämte socker också innehåller en vitaminblandning som väsentligt överstiger andelen vitaminer i naturliga fruktjuicer, klassificeras enligt undernummer 2202 10 00 i Kombinerade nomenklaturen?

2.

För det fall att den första frågan ska besvaras nekande:

Ska en sådan dryck i så fall betraktas som en fruktjuice som är utspädd med vatten och som återfinns i nummer 2202 90 10 11 Taric?

3.

För det fall att de båda första frågorna ska besvaras nekande:

Är det i så fall fråga om en sådan vara som avses i nummer 2202 90 10 19 Taric?


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 28 mars 2014 – Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL mot AMJ Meatproducts NV en Halalsupply NV

(Mål C-147/14)

2014/C 194/15

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van beroep te Brussel

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Loutfi Management Propriété Intellectuelle SARL

Motpart: AMJ Meatproducts NV, Halalsupply NV

Tolkningsfråga

Ska artikel 9.1 b i gemenskapsvarumärkesförordningen (1), även med beaktande artiklarna 21 och 22 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2), tolkas så, att de behöriga domstolarna i medlemsstaterna vid bedömningen av risken för förväxling mellan ett gemenskapsvarumärke i vilket ett arabiskt ord dominerar och ett kännetecken i vilket ett annat men visuellt liknande arabiskt ord dominerar, får eller ska undersöka och ta hänsyn skillnaderna i uttal och betydelse mellan dessa ord, även om arabiska inte är ett av unionens eller medlemsstaternas officiella språk?


(1)  EUT L 78, s. 1

(2)  EGT C 364, 2000, s. 1


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 1 april 2014 – AEEG mot Antonella Bertazzi m.fl.

(Mål C-152/14)

2014/C 194/16

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Motparter: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Tolkningsfrågor

1)

Är det i princip möjligt att anse en nationell bestämmelse (artikel 75.2 i lagdekret nr 112 av år 2008) förenlig med klausul 4.4 i [bilagan till] direktiv 1999/70/EG (1) om det enligt denna bestämmelse – beträffande arbetsuppgifter som förblivit oförändrade och är precis desamma för visstidsanställda som för fast anställda – inte ska tas någon som helst hänsyn till anställningstid som visstidsanställd hos oberoende myndigheter, i de fall då de berörda personerna undantagsvis fått fast anställning på grundval av uttagningsprov som, även om de inte är fullt jämförbara med de mer krävande offentliga uttagningsprov som andra anställda genomgått, stadgas i lag och därmed enligt artikel 97 tredje stycket i den italienska grundlagen utgör en legitim grund för att bedöma en sökandes lämplighet för arbetsuppgifterna?

2)

a)

Om ovannämnda lagstiftning anses oförenlig med gemenskapsrättens principer beträffande de berörda visstidsanställda, är det då möjligt att finna objektiva skäl för att avvika från likabehandling av nämnda arbetstagare jämfört med andra fast anställda i form av det ”socialpolitiska skälet” att personer som fått sin tjänst omvandlad till en fast anställning inte ska jämställas med redan fast anställda, i enlighet med den allmänna regeln att tjänster i den offentliga förvaltningen ska tillsättas genom uttagningsprov (en regel som stadgas i artikel 97 tredje stycket i grundlagen och från vilket undantag endast får göras i lag, såsom skett i den aktuella lagstiftningen, enligt vilken det räcker att godkännas i ett urvalsförfarande), och kan kraven enligt detta skäl – mot bakgrund av domstolens slutsatser i punkt 47 i dess beslut av den 7 mars 2013 i mål C-393/11, AEEG mot Bertazzi m.fl. – anses uppfyllt, vad gäller proportionalitet, redan genom att visstidsanställda på fått sina anställningar omvandlade till fasta tjänster med en personlig lönekompensation, som efter hand absorberas av den allmänna löneutvecklingen och som inte kan omprövas, vilket innebär ett avbrott i den normala befordringsgången vad gäller löneökningar och tillträde till högre tjänstegrader?

b)

Om det däremot, när väl lämpligheten för givna arbetsuppgifter har fastställts, görs regelbundna utvärderingar för att kontrollera att dessa arbetsuppgifter utförs korrekt, för att låta de berörda anställda avancera till högre lönenivåer och tjänstegrader med möjlighet att flytta över till en annan kategori på basis av uttagningsprov som hålls senare, skulle det då räcka för att återställa jämvikten mellan anställda som fått sina tjänster omvandlade till fasta anställningar och anställda som rekryterats genom offentliga uttagningsprov, utan att tjänstetiden sätts till noll och lönen till ingångslön för den förstnämnda kategorin (om det inte heller föreligger någon nämnvärd fördel för den senare kategorin enligt AEEG:s regler vad gäller befordringsgång, såsom beskrivs ovan), med följden att det i det aktuella fallet inte skulle finnas några objektiva skäl, hänförliga till kraven på objektivitet och öppenhet, för att avvika från direktiv 1999/70/EG som kan tillämpas på anställningsvillkoren i fråga under de specifika omständigheterna i detta fall?

3)

Är det i alla händelser – såsom tycks följa av punkterna 47 och 54 i domstolens beslut i det ovannämnda målet AEEG mot Bertazzi m.fl. – nödvändigt att erkänna att rådande praxis att bestämma tjänstetiden till noll är oproportionerlig och diskriminerande (med följden att den relevanta nationella lagstiftningen inte får tillämpas …), samtidigt som det även fortsatt måste anses finnas ett behov av att skydda ställningen för sökande som framgångsrikt genomgått uttagningsprov, utan att det hindrar att det ankommer på myndigheten att avgöra, utifrån en omsorgsfull bedömning, vilka åtgärder som härvid ska vidtas (i form av en ”bonus”, rätt till förtur i befordringsprocesser för dem som rekryterats genom uttagningsprov eller på annat sätt inom ramen för det utrymme för skönsmässig bedömning som de nationella myndigheterna har att organisera den offentliga förvaltningen)?


(1)  Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, s. 43).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 3 april 2014 – Minister van Buitenlandse Zaken mot K och A

(Mål C-153/14)

2014/C 194/17

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Minister van Buitenlandse Zaken

Motparter: K och A

Tolkningsfrågor

1.

a)

Kan uttrycket ”integrationsåtgärder” i artikel 7.2 i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, s. 12 […]) tolkas så, att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får ålägga en familjemedlem till en referensperson att visa att familjemedlemmen förfogar över kunskaper i den medlemsstatens officiella språk motsvarande nivån A1 i den gemensamma europeiska referensramen för moderna främmande språk, samt grundläggande kunskaper om samhällslivet i denna medlemsstat, innan nämnda myndigheter beviljar familjemedlemmen tillåtelse att resa in och vistas i landet?

b)

Har det för svaret på ovannämnda fråga – även inom ramen för den proportionalitetsprincip som det hänvisas till i Europeiska kommissionens grönbok av den 15 november 2011 om rätten till familjeåterförening (1) – betydelse att det enda fall då en ansökan om tillåtelse att resa in och vistas i landet, enligt den nationella lagstiftning i vilken det ovan i fråga 1a nämnda kravet föreskrivs, inte avslås är om en kombination av mycket speciella omständigheter i det enskilda fallet gör att det finns skäl att anta att familjemedlemmen är permanent oförmögen att uppfylla integrationskravet, med undantag av om familjemedlemmen har visat att vederbörande på grund av en psykisk eller fysisk begränsning är permanent oförmögen att avlägga integrationsprovet?

2.

Utgör – med beaktande av den proportionalitetsprincip som anges i grönboken – syftet med direktiv 2003/86/EG, och särskilt artikel 7.2 i detta, hinder för att ta ut en kostnad på 350 euro varje gång det prov avläggs i vilket det undersöks om familjemedlemmen uppfyller ovannämnda integrationskrav respektive för att ta ut en engångskostnad på 110 euro för materialet för att förbereda sig inför provet?


(1)  KOM(2011)735 slutlig


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 3 april 2014 – Tamoil Italia mot Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(Mål C-156/14)

2014/C 194/18

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tamoil Italia SpA

Motpart: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Tolkningsfråga

Utgör Europeiska unionens principer på miljöområdet, vilka fastställs i artikel 191.2 FEUF och i direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 (1) (artiklarna 1 och 8.3, skäl 13 och 24) – i synnerhet principen att ”förorenaren betalar”, försiktighetsprincipen, principen om förebyggande åtgärder, principen om sanering av miljöskador företrädesvis vid källan – hinder mot nationella bestämmelser såsom dem som föreskrivs i artiklarna 244, 245 och 253 i lagdekret nr 152 av den 3 april 2006 enligt vilka det inte är möjligt för den administrativa myndigheten att, då förorening av en anläggning konstateras och då det är omöjligt att identifiera förorenaren eller då det är omöjligt att erhålla reparation från vederbörande, förordna om att ägaren till anläggningen – som inte är ansvarig för föroreningen – ska vidta brådskande säkerhetsåtgärder och åtgärder för sanering och enligt vilka nationella bestämmelser det endast kan påläggas ägaren ett ekonomiskt ansvar som är begränsat till anläggningens värde sedan åtgärder för sanering vidtagits?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, s. 56)


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 april 2014 – A m.fl. mot Minister van Buitenlandse Zaken

(Mål C-158/14)

2014/C 194/19

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: A, B, C, D

Motpart: Minister van Buitenlandse Zaken

Tolkningsfrågor

1)

Hade klagandena i förevarande mål, även med beaktande av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, (1) otvivelaktigt haft rätt att i enlighet med artikel 263 FEUF i eget namn väcka talan vid tribunalen om ogiltigförklaring av genomförandeförordning 610/2010, (2) i den del LTTE upptas i den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning 2580/2001? (3)

2)

a.

Kan väpnade styrkors verksamhet under en väpnad konflikt i den mening som avses i internationell humanitär rätt, även med beaktande av skäl 11 i rambeslut 2002/475/RIF, (4) utgöra terroristbrott i den mening som avses i det rambeslutet?

b.

Om fråga 2a ska besvaras jakande, kan väpnade styrkors verksamhet under en väpnad konflikt i den mening som avses i internationell humanitär rätt utgöra terroristhandlingar i den mening som avses i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (5) och i förordning 2580/2001?

3)

Är de handlingar som ligger till grund för genomförandeförordning 610/2010, i den del LTTE upptas i den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning 2580/2001, att betrakta som väpnade styrkors verksamhet under en väpnad konflikt i den mening som avses i internationell humanitär rätt?

4)

Är, även med beaktande av svaret på frågorna 1, 2a, 2b och 3, genomförandeförordning 610/2010 ogiltig i den del LTTE upptas i den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning 2580/2001?

5)

Om svaret på fråga 4 ska besvaras jakande, gäller denna ogiltighet då också rådets senare beslut om uppdatering av den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning 2580/2001, i den del LTTE upptas i den förteckningen?


(1)  EGT C 364, 2000, s. 1.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 610/2010 av den 12 juli 2010 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 1285/2009 (EUT L 178, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, s. 70).

(4)  Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (EUT L 164, s. 3).

(5)  Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, s. 93).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di cassazione (Italien) den 14 april 2014 – A mot B

(Mål C-184/14)

2014/C 194/20

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte suprema di cassazione

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: A

Motpart: B

Tolkningsfråga

Kan ett yrkande om underhållsbidrag till barn som framställts i ett mål angående talan om hemskillnad mellan makar, i det att yrkandet har samband med denna talan, utifrån preventionskriteriet prövas antingen av den domstol som har att avgöra målet om hemskillnad eller av den domstol där ett mål om föräldraansvar är anhängigt, eller måste yrkandet prövas av sistnämnda domstol av det skälet att de två separata kriterierna i artikel 3 c och 3 d [i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1)] är alternativa (i den meningen att det ena utesluter det andra)?


(1)  EUT L 7, 2009, s. 1.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 14 april 2014 – EasyPay AD, Finance Engineering AD mot Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Mål C-185/14)

2014/C 194/21

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: EasyPay AD, Finance Engineering AD

Motpart: Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Tolkningsfrågor

1)

Ska en posttjänst såsom postgireringstjänsten, varigenom penningbelopp överförs från avsändaren, som i det här fallet är staten, till mottagaren – vilka är personer som uppbär sociala förmåner – inte anses falla under tillämpningsområdet för direktiv 97/67 (1), i dess ändrade lydelse genom direktiven 2002/39 (2) och 2008/6 (3), vilket alltså innebär att den omfattas av bestämmelserna i artiklarna 106 och 107 FEUF?

2)

Om den första frågan ska besvaras jakande: Ska artiklarna 106 och 107 FEUF tolkas så, att de inte medger en inskränkning av den fria konkurrensen i samband med tillhandahållandet av en posttjänst enligt ovan, om detta motiveras med tvingande hänsyn för att kunna garantera medborgarnas författningsenliga rätt och statens socialpolitik och om samtidigt tjänsten är av sådant slag att den kan klassificeras som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, förutsatt att kompensationen till den som tillhandahåller tjänsten utgör en ersättning som inte överstiger det belopp som har fastställts i artikel 2.1 a i kommissionens beslut K(2011) 9380 av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 14, s. 14).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 om ändring av direktiv 97/67/EG för att ytterligare öka konkurrensen inom postsektorn i gemenskapen (EGT L 176, s. 21).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (EUT L 52, s. 3).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Aachen (Tyskland) den 18 april 2014 – Horst Hoeck mot Republiken Grekland

(Mål C-196/14)

2014/C 194/22

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Aachen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Horst Hoeck

Svarande: Republiken Grekland

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur( (1)) tolkas så, att den utgör hinder för en talan mot Republiken Grekland som väckts vid Landgericht Aachen genom vilken Horst Hoeck yrkar att Republiken Grekland betalar ränta för 2011/2012 på skuldförbindelser (statsobligationer) som han förvärvat i juli 2011 och som omfattas av ett byteserbjudande som Republiken Grekland presenterade i februari 2012, vilket Horst Hoeck avböjde men som inte hindrade Republiken Grekland att byta ut de skuldförbindelser/statsobligationer som Horst Hoeck innehade mot nya sådana?

2)

Ska artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur tolkas så, att den utgör hinder för en talan mot Republiken Grekland som väckts vid Landgericht Aachen genom vilken Horst Hoeck i andra hand yrkar betalning från Republiken Grekland av det nominella värdet för de skuldförbindelser/statsobligationer som Horst Hoeck förvärvat, inbegripet obetald ränta?

3)

Ska det nationella målet vid Landgericht Aachen (12 O 177/13) anses vara av civil eller kommersiell natur, så att artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är tillämpliga?

4)

Eller är det snarare ett förvaltningsrättsligt mål, eller ett mål om statligt ansvar, så att de bestämmelser som nämns i de tre första frågorna inte är tillämpliga?


(1)  EUT L 324, s. 79.


Tribunalen

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/19


Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Tisza Erőmű mot kommissionen

(Mål T-468/08) (1)

((Statligt stöd - Stöd som ungerska myndigheter beviljat vissa elproducenter - Avtal om elinköp som ingåtts mellan ett statligt företag och vissa elproducenter - Beslut vari stödet förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden och vari det förordnas att stödet ska återbetalas - Motiveringsskyldighet - Begreppet statligt stöd - Förmån - Selektiv karaktär - Statliga medel - Statligt ansvar - Påverkan av handeln mellan medlemsstaterna - Rätten till försvar - Rättssäkerhet - Berättigade förväntningar - Likabehandling - Proportionalitet - Maktmissbruk - Artikel 10 i energistadgefördraget))

2014/C 194/23

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tisza Erőmű kft, tidigare AES-Tisza Erőmű kft (Tiszaújváros, Ungern) (ombud: inledningsvis advokaterna T. Ottervanger och E. Henny, därefter advokaten T. Ottervanger)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, N. Khan och K. Talabér-Ritz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2009/209/EG av den 4 juni 2008, angående statligt stöd C 41/2005 om det statliga stöd C 41/05 som Ungern genomfört i form av energiköpsavtal (EUT 2009, L 225, s. 53)

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Tisza Erőmű kft ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 6, 10.1.2009


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/19


Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Dunamenti Erőmű mot kommissionen

(Mål T-179/09) (1)

((Statligt stöd - Stöd som ungerska myndigheter beviljat vissa elenergiproducenter - Energiköpsavtal som har ingåtts mellan ett statligt företag och vissa elenergiproducenter - Beslut enligt vilket det statliga stödet är oförenligt med den gemensamma marknaden och ska återbetalas - Begreppet statligt stöd - Förmån - Nytt stöd - Driftsstöd - Berättigade förväntningar - Rättssäkerhet))

2014/C 194/24

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Dunamenti Erőmű Zrt (Százhalombatta, Ungern) (ombud: inledningsvis J. Lever, QC, A. Nourry, R. Griffith och S. Spence, solicitors, därefter advokaterna J. Philippe och F.-H. Boret)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn och K. Talabér-Ritz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2009/609/EG av den 4 juni 2008 om det statliga stöd C 41/05 som Ungern genomfört i form av energiköpsavtal (EGT L 255, 2009, s. 53), alternativt talan om ogiltigförklaring av artiklarna 2 och 5 i beslutet.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Dunamenti Erőmű Zrt ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 167, 18.7.2009


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/20


Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Euris Consult mot parlamentet

(Mål T-637/11) (1)

((Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Översättningstjänster till maltesiska - Regler om hur anbud ska inlämnas - Uteslutning av en anbudsgivares anbud - Reglerna om hur anbud ska lämnas in, som syftar till att säkerställa att anbudens innehåll förblir konfidentiellt fram till dess att anbuden öppnas, har inte följts - Invändning att en bestämmelse inte ska tillämpas - Proportionalitet - Likabehandling - Rätten till försvar - Motiveringsskyldighet - Artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 98.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 - Artikel 143 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002))

2014/C 194/25

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Euris Consult Ltd (Floriana, Malta) (ombud: advokat F. Moyse)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Darie och F. Poilvache)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och F. Dintilhac)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut av den 18 oktober 2011 att inte godta sökandebolagets anbud i det interinstitutionella anbudsförfarandet MT/2011/EU beträffande översättningstjänster till maltesiska.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Euris Consult Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 32, 4.2.2012


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/21


Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Hagenmeyer och Hahn mot kommissionen

(Mål T-17/12) (1)

((Konsumentskydd - Förordning (EG) nr 1924/2006 - Hälsopåståenden om livsmedel - Beslut att inte godkänna ett påstående om minskad sjukdomsrisk - Angivande av en riskfaktor - Huruvida förfarandet för godkännande av påståenden om minskad sjukdomsrisk är lagenligt - Talan om ogiltigförklaring - Berättigat intresse av att få saken prövad - Villkoret direkt och personligen berörd - Upptagande till sakprövning - Proportionalitet - Motiveringsskyldighet))

2014/C 194/26

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Moritz Hagenmeyer (Hamburg, Tyskland) och Andreas Hahn (Hannover, Tyskland) (ombud: advokaten T. Teufer)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Pignataro-Nolin och S. Grünheid)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: I. Šulce, Z. Kupčová och M. Simm)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 1170/2011 av den 16 november 2011 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (EUT L 299, s. 1).

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Moritz Hagenmeyer och Andreas Hahn ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3)

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 89, 24.3.2012.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/21


Tribunalens dom av den 30 april 2014 – Beyond Retro mot harmoniseringsbyrån – S&K Garments (BEYOND VINTAGE)

(Mål T-170/12) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Ordmärket BEYOND VINTAGE - Det äldre gemenskapsordmärket BEYOND RETRO - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

2014/C 194/27

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Beyond Retro (London, Förenade kungariket) (ombud: S. Malynicz, barrister)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: I. Harrington)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: S&K Garments, Inc. (New York, New York, Förenta staterna)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 30 januari 2012 (förenade ärendena R 493/2011-4 och R 548/2011-4) om ett invändningsförfarande mellan Beyond Retro Ltd och S&K Garments, Inc.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 30 januari 2012 (förenade ärendena R 493/2011-4 och R 548/2011 4) ogiltigförklaras i den del det avser varor som omfattas av ordmärket BEYOND VINTAGE och ingår i klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Beyond Retro Ltd ska ersätta en tredjedel av parternas rättegångskostnader vid tribunalen. Harmoniseringsbyrån ska ersätta två tredjedelar av dessa kostnader.


(1)  EUT C 194, 30.6.2012.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/22


Tribunalens dom av den 8 maj 2014 – Simca Europe mot harmoniseringsbyrån– PSA Peugeot Citroën (Simca)

(Mål T-327/12) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket Simca - Ond tro - Artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2014/C 194/28

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Simca Europe Ltd (Birmingham, Förenade kungariket) (ombud: advokaten N. Haberkamm)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Schifko)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: GIE PSA Peugeot Citroën (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten P. Kotsch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 12 april 2012 i ärende R 645/2011-1 om ett invändningsförfarande mellan GIE PSA Peugeot Citroën och Simca Europe Ltd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Simca Europe Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 287, 22.9.2012.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/23


Tribunalens dom av den 8 maj 2014 – Pyrox mot harmoniseringsbyrån– Köb Holzheizsysteme (PYROX)

(Mål T-575/12) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PYROX - De tidigare nationella ordmärkena PYROT - Relativa registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2014/C 194/29

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Pyrox GmbH (Oberhausen, Tyskland) (ombud: advokaten T. Eigen)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Marten och G. Schneide.)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Köb Holzheizsysteme GmbH (Wolfurt, Österrike)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 4 oktober 2012 (förenade ärendena R 2187/2011-1 och R 2507/2011-1) om ett invändningsförfarande mellan Köb Holzheizsystme GmbH och Pyrox GmbH.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Pyrox GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 55, 23.2.2013


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/23


Tribunalens dom av den 8 maj 2014 – Pedro Group mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-38/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PEDRO - Det äldre nationella figurmärket Pedro del Hierro - Delvist avslag på registreringsansökan - Relativt registreringshinder - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2014/C 194/30

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (ombud: advokaten B. Brandreth)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: M. Vuijst och J. Crespo Carillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Cortefiel, SA (Madrid, Spanien) (ombud: inledningsvis H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla och G. Marín Raigal, därefter advokaterna P. López Ronda, G. Macias Bonilla och G. Marín Raigal)

Saken

Talan mot det beslut som meddelats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 26 november 2012 (ärende R 271/2011-4) angående ett invändningsförfarande mellan Cortefiel, SA och Pedro Group Pte Ltd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Pedro Group Pte Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 101, 6.4.2013


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/24


Tribunalens beslut av den 2 april 2014 – CIVR m.fl. mot kommissionen

(Mål T-303/09) (1)

((Staligt stöd - Ramstödordning avseende aktiviteter utförda av i Frankrike erkända branschorganisationer för jordbrukare till förmån för medlemmarna av de företrädda jordbruksgrenarna - Finansiering genom frivilliga avgifter som gjorts obligatoriska - Beslut vari det fastställs att stödordningen är oförenlig med den gemensamma marknaden - Beslutet återkallat - Anledning saknas att döma i saken))

2014/C 194/31

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon à appellation d’origine contrôlée (CIVR) (Perpignan, Frankrike), Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV) (Paris, Frankrike) och Interprofession nationale porcine (Inaporc) (Paris) (ombud: advokaterna H. Calvet, O. Billard och Y. Trifounovitch)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis B. Stromsky och C. Urraca Caviedes, därefter B. Stromsky och S. Thomas, och slutligen B. Stromsky)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K (2008) 7846 slutlig av den 10 december 2008, angående statligt stöd nr 561/2008 om ramstödordningen avseende aktiviteter utförda av i Frankrike erkända branschorganisationer för jordbrukare till förmån för medlemmarna av de företrädda jordbruksgrenarna.

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 244, den 10.10.2009


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/25


Tribunalens beslut av den 14 april 2014 – Manufacturing Support & Procurement Kala Naft mot rådet

(Mål T-263/12) (1)

((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar - Rättskraft - Motiveringsskyldighet - Skyldighet till individuell upplysning - Rätten till försvar - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Rätt till egendom - Proportionalitet - Rådets behörighet - Maktmissbruk - Felaktig rättstillämpning - Begreppet stöd till kärnvapenspridning - Oriktig bedömning - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund))

2014/C 194/32

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (ombud: advokaterna F. Esclatine och S. Perrotet)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Part som har intervenerat till stöd för svarande: Europeiska kommissionen (ombud: É. Cujo och M. Konstantinidis)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1).

Avgörande

1)

Talan avvisas eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

2)

Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 258, 25.8.2012


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/25


Talan väckt den 20 december 2013 – K. Chrysostomides & Co. m.fl. mot rådet m.fl.

(Mål T-680/13)

2014/C 194/33

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Nicosia, Cypern) och 50 andra sökande (ombud: P. Tridimas, barrister)

Svarande: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionen företrädd av Europeiska kommissionen, Eurogroup företrädd av Europeiska unionens råd, samt Europeiska centralbanken

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

förplikta svarandena att till sökandena utge det belopp som framgår av den tabell som bilagts ansökan, jämte ränta på beloppet från den 26 mars 2013 till dess att dom meddelas,

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna.

I andra hand yrkar sökandena att domstolen ska

fastställa att Europeiska unionen och/eller de svarande institutionerna har ådragit sig utomobligatoriskt skadeståndsansvar,

fastställa vilket förfarande som ska tillämpas för att fastställa den ersättningsgilla skada som sökandena faktiskt har åsamkats,

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena (totalt 51 stycken) är s och/eller aktieägare i Bank of Cyprus Public Company Ltd och/eller Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Sökandena yrkar ersättning med stöd av artiklarna 268 FEUF, 340 andra stycket FEUF och 340 tredje stycket FEUF, vilka rör unionens utomobligatoriska ansvar, för den skada de påstår sig ha lidit till följd av de åtgärder som de svarande institutionerna vidtagit genom att ålägga Republiken Cypern att genomför en bail-in-plan.

Sökandena anser att de svarande institutionerna antog en bail-in-plan för Republiken Cypern som direkt ledde till att de förlorade sina besparingar och aktier. Enligt sökandena infördes de bail-in-åtgärder som Republiken Cypern vidtog enbart i syfte att genomföra de åtgärder som svarandena hade vidtagit och som hade godkänts av de svarande institutionerna.

Sökandena anser att bail-in-planen kränker rätten till egendom, vilken skyddas genom artikel 17.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 1 i protokoll nr 1 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Sökanden menar vidare att bail-in-planen kränker proportionalitetsprincipen, principen om skydd för berättigade förväntningar och principen om icke diskriminering.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/26


Talan väckt den 23 januari 2014 – USFSPEI mot parlamentet och rådet

(Mål T-75/14)

2014/C 194/34

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna J.-N. Louis och D. de Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska unionen råd och Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att förevarande talan kan tas upp till sakprövning och att den är välgrundad,

följaktligen ogiltigförklara punkterna 27, 32, 46, 64 b, 65 b och 67 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013, samt

förplikta svarandena att betala en symbolisk summa om en euro till USF som ersättning för liden ideell skada och för kostnader.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör gällande att punkterna 27, 32, 46, 64 b, 65 b och 67 d i förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 (1) är lagstridiga i den mån de ändrar bland annat artiklarna 5 (skapandet av tjänstegruppen SC), 6 (avskaffandet av säkerställandet av likvärdighet i karriärutvecklingen), 40.2 (begränsning av tjänstledighet av personliga skäl till 12 år), 43 andra stycket (uppgift om förutsättningar för att utföra en handläggares arbetsuppgifter från och med lönegrad AST 5 istället för AST), 44.1 (nya villkor för uppflyttning i löneklass), 51 (förfarandet vid bristande arbetsinsats), 52 (entledigande i tjänstens intresse), 77 (utvecklingstakt för pensionsrättigheter 1,8 procent) och artikel 9.2 i bilaga VIII (förtida pensionering utan avdrag) i tjänsteföreskrifterna.

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att det avtal som ingåtts mellan OSP och lagstiftaren avseende 2004 års reform åsidosatts, bland annat avseende reformen av karriärssystemet, principerna om linjär karriär och om likvärdighet i karriärsutvecklingen.

Sökanden hävdar även att artikel 27 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, artikel 21 i den europeiska sociala stadgan, principen om förvärvade rättigheter, proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering åsidosatts.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (EUT L 287, s. 15).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/27


Talan väckt den 24 mars 2014 – Deza mot Echa

(Mål T-189/14)

2014/C 194/35

Rättegångsspråk: Tjeckiska

Parter

Sökande: Deza a.s. (Valašské Meziříčí, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaten P. Dejl)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara de beslut Europeiska kemikaliemyndigheten fattade den 24 januari 2014, i meddelandena AFA-C-0000004274-77-09/F, AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F och AFA-C-0000004151-87-08/F, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 (1) jämförd med artikel 118 i förordning (EG) 1907/2006 (2) samt av rätten att skydda legitima affärsintressen och immateriella rättigheter.

Sökanden hävdar att det omtvistade beslutet strider mot artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001 jämförd med artikel 118 i förordning nr 1907/2006, eftersom ett utlämnande av aktuell information till tredje part skulle leda till att skyddet av dess legitima affärsintressen och immateriella rättigheter åsidosattes och det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av att den aktuella informationen utlämnas, samt svaranden i sitt beslut inte ens angivit att något allmänintresse skulle överväga behovet av att skydda dessa intressen hos sökanden.

2.

Den andra grunden: Åsidosättande av Europeiska unionens skyldigheter enligt Trips-avtalet (3) och dithörande konflikt med rätten till skydd av konfidentiell information.

Sökanden gör gällande att det omtvistade beslutet strider mot Europeiska unionens internationella skyldigheter enligt artikel 39.2 i Trips-avtalet, enligt vilken avtalsparterna är skyldiga att säkerställa att fysiska och juridiska personer ska ha möjlighet att förhindra att information över vilken de lagligen förfogar, inte utan deras samtycke röjs för, anskaffas av eller används av andra på sätt som strider mot god affärssed, om informationen i fråga (a) är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman, är allmänt känd hos eller lätt tillgänglig för den personkrets som normalt sett handskas med denna typ av information; (b) har kommersiellt värde genom att den är hemlig, och (c) personen som lagligen förfogar över den har vidtagit med hänsyn till omständigheterna rimliga åtgärder för att hålla den hemlig.

3.

Den tredje grunden: Åsidosättande av Europeiska unionens skyldigheter enligt artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt av artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i samband därmed åsidosättande av rätten till egendom och till skydd av densamma.

Det omtvistade beslutet strider mot artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 1 i tilläggsprotokollet till den konventionen och artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, eftersom det begränsar sökandens rätt till respekt för sin egendom.

4.

Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 4.3 i förordning nr 1049/2001.

Sökanden anser att det omtvistade beslutet strider mot artikel 4.3 i förordning nr 1049/2001, eftersom ett utlämnande av relevant information allvarligt skulle undergräva Europeiska kommissionens och svarandens beslutsförfarande, vad gäller beslutet huruvida tillstånd att använda det berörda ämnet ska beviljas, och det saknas ett övervägande allmänintresse av att den aktuella informationen utlämnas samt svaranden i sitt beslut inte ens angivit att ett något allmänintresse skulle överväga behovet av att skydda dessa intressen hos sökanden.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 145, 2001, s. 43).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 2006, s. 1)

(3)  Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips) av den 15 april 1994 (EGT L 336, 1994, s. 214, svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216)


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/28


Talan väckt den 4 april 2014 – Volkswagen mot harmoniseringsbyrån (EXTRA)

(Mål T-216/14)

2014/C 194/36

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Volkswagen AG (Wolfsburg, Tyskland) (ombud: advokaten U. Sander)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 6 februari 2014 (ärende R 1788/2013-1),

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”EXTRA” för varor och tjänster i klasserna 12, 28, 35 och 37 – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 1 1 7 69  155

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/29


Talan väckt den 8 april 2014 – Mabrouk mot Rådet

(Mål T-218/14)

2014/C 194/37

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Carthage, Tunisien) (ombud: advokaterna J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay och S. Crosby, Solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2014/49/Gusp av den 30 januari 2014 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer eller organ mot bakgrund av situationen i Tunisien (EUT L 28, s. 38) och Rådets genomförandeförordning (EU) nr 81/2014 av den 30 januari 2014 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien (EUT L 28, s. 2), i den mån de avser sökanden och de restriktiva åtgärderna utgörs av frysning av tillgångar i EU, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Genom att anta de omtvistade rättsakterna medverkar svaranden till en brottmålsutredning i Tunisien och agerar således i en rättslig kapacitet inom ramen för en brottmålsprocess, men det rättsliga stöd som svaranden grundar sig på, artikel 29 FEU och artikel 215.2 FEUF, ger inte svaranden befogenhet att vidta sådana åtgärder.

2.

Andra grunden: De omtvistade rättasakterna antogs för att bistå rättsliga myndigheter i Tunisien och inte på grund av de skäl som angetts till stöd för den rättsliga grunden som angetts, och således har den legala grunden åsidosatts.

3.

Tredje grunden: Svaranden har a) gjort en uppenbart felaktig bedömning att det finns en koppling mellan sökandens tillgångar i EU och saken för den brottmålsutredningen i Tunisien, b) gjort en uppenbart felaktig bedömning genom att göra gällande att de operativa delarna av de ifrågavarande handlingarna legitimer att sökandens namn förs upp på listan över de personer vars tillgångar ska frysas, och c) gjort en uppenbart felaktig bedömning av det faktamaterial med stöd av vilket svaranden legitimerar de ifrågasatta handlingarna.

4.

Fjärde grunden: Sökandens försvar och grundläggande rättigheter har åsidosatts, nämligen oskyldighetspresumtionen, rätten att få ta del av den bevisning som svaranden stöder sig på gentemot sökanden, rätten att bli hörd, principen om parternas likställdhet i processen, rätten till ett effektivt rättsmedel, proportionalitetsprincipen och rätten till egendom.

5.

Femte grunden: Sökanden gör gällande att det föreligger bristande motivering.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/30


Talan väckt den 11 april 2014 – Norma Lebensmittelfilialbetrieb mot harmoniseringsbyrån– Yorma's (Yorma Eberl)

(Mål T-229/14)

2014/C 194/38

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Nürnberg, Tyskland) (ombud: advokaten A. Parr)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Yorma's AG (Deggendorf, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 11 februari 2014 i ärende R 532/2013-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Yorma’s AG

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”Yorma Eberl” för varor och tjänster i klasserna 3, 5, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 och 43 – Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 9 9 40  289.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden.

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det i näringsverksamhet använda handels- och firmanamnet NORMA, som tillika är nationellt varumärke och gemenskapsvarumärke, för varor och tjänster i klasserna 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 och 42.

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder:

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/30


Talan väckt den 22 april 2014 – EEB mot kommissionen

(Mål T-250/14)

2014/C 194/39

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska miljöbyrån (EEB) (Bryssel, Belgien) (ombud: C. Stothers, Solicitor, advokaterna M. Van Kerckhove och C. Simphal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara europeiska kommissionens underförstådda beslut av den 13 februari 2014 enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 1049/2001 (1) om vägran att ge tillgång till fullständiga och oredigerade kopior av korrespondensen mellan två medlemsstater avseende deras föreslagna nationella övergångsplaner (TNP:s), vilka undantar vissa förbränningsanläggningar från nya utsläppsbegränsningar mellan 2016 och 2020, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Svaranden har rättsstridigt tillämpat artikel 4.2 första strecksatsen i förordning (EG) nr 1049/2001 i ett fall där det finns ett specifikt undantag enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1367/2006 (2).

2.

Andra grunden: Svaranden har rättsstridigt underlåtit att tolka undantagen i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001 på ett restriktivt sätt så som föreskrivs i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1367/2006 och i artikel 4.4 i Århuskonventionen.

3.

Tredje grunden: Svaranden har rättsstridigt samrått med tredje part enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1049/2001 i ett fall där det står klart att handlingen skulle ha lämnats ut, och rättstridigt beaktat detta samråd för att utöka svarotiden.

4.

Fjärde grunden: svaranden har rättsstridigt underlåtit att beakta vilka delar av ett dokument som omfattas av ett undantag och lämna ut övriga delar enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 1049/2001.

5.

Femte grunden: Genom att fördröja tillgången har svaranden rättsstridigt underlåtit att bereda allmänheten tillfälle att tidigt och på ett meningsfullt sätt delta under utarbetande, ändring eller översyn nationella övergångsplaner på ett stadium då alla alternativ fortfarande står öppna enligt vad som stadgas i artikel 9 i förordning (EG) nr 1367/2006.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

EUT L 264, s. 13).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/31


Talan väckt den 18 april 2014 – Warenhandelszentrum mot harmoniseringsbyrån – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Mål T-254/14)

2014/C 194/40

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Warenhandelszentrum Ltd. (Neu-Ulm, Tyskland) (ombud: Rechtsanwalt F. Hirschel)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Hamburg, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 29 januari 2014 i ärende R 2035/2012-1 och slå fast att sökandens varumärke ska registreras, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke innehållande ordelementet NEW MAX för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 37 – ansökan nr 1 0 1 06  474.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Figurmärke innehållande ordelementet MAX för tjänster i klass 35.

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av invändningsenhetens beslut och avslag på registreringsansökan i dess helhet

Grunder: Det föreligger ingen risk för förväxling mellan de motstående varumärkena


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/32


Talan väckt den 24 april 2014 – Novomatic mot harmoniseringsbyrån – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM)

(Mål T-257/14)

2014/C 194/41

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Österrike) (ombud: advokaten W. Mosing)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH (Meerbusch, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades den 18 februari 2014 av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) i ärende R 329/2012-4 med följd att harmoniseringsbyrån avslår invändningen i dess helhet, eftersom varorna inte är av samma slag och/eller tecknen inte liknar varandra och det därmed inte föreligger någon risk för förväxling, varvid varumärkesansökan nr 9 4 56  287 ska registreras enligt vad som anges i ansökan, och

förplikta harmoniseringsbyrån och motparten, för den händelse att denne intervenerar skriftligt, att bära sina egna rättegångskostnader och att ersätta sökandens rättegångskostnader vid harmoniseringsbyrån och i tribunalen.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Novomatic AG

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke som innehåller ordbeståndsdelarna ”BLACK JACK TM” för varor och tjänster i klasserna 9, 28 och 41 – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke ner 9 4 56  287

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Berentzen Mally Markerting plus Services GmbH

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Ord- och figurmärket ”BLACK TRACK” för varor i klasserna 18, 25 och 28

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Invändningsenhetens beslut upphävs och det meddelas delvis avslag på varumärkesansökan

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b och artikel 75 i förordning nr 207/2009


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/33


Talan väckt den 22 april 2014 – Hansen mot harmoniseringsbyrån (WIN365)

(Mål T-264/14)

2014/C 194/42

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Robert Hansen (München, Tyskland) (ombud: advokaten M. Pütz-Poulalion)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd fattade den 20 februari 2014 i ärende R 908/2013-4,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket WIN365 för varor och tjänster i klasserna 9, 35, 36, 38 och 41 – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 1 1 5 13  851

Granskarens beslut: Delvist avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Överträdelse av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/33


Talan väckt den 23 april 2014 – Zehnder Group International mot harmoniseringsbyrån – Stiebel Eltron (comfotherm)

(Mål T-267/14)

2014/C 194/43

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Zehnder Group International AG (Gränichen, Schweiz) (ombud: Rechtsanwalt J. Krenzel)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Holzminden, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden meddelade den 21 februari 2014 i ärende R 1318/2013-4, och

förplikta svaranden att ersätta kostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket ”comfotherm” för varor i klasserna 9 och 11 – gemenskapsvarumärke nr 8 8 59  472

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket KOMFOTHERM för varor i klass 11

Annulleringsenhetens beslut: Bifall till ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Överklagandenämnden gjorde i det angripna beslutet en oriktig bedömning av frågan huruvida det föreligger varuslagslikhet.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/34


Talan väckt den 30 april 2014 – Mabrouk mot Rådet

(Mål T-277/14)

2014/C 194/44

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Carthage, Tunisien) (ombud: advokaterna J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay och S. Crosby, Solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastslå att svaranden har åsidosatt artikel 265 FEUF genom att underlåta att vidta åtgärder efter sökandens begäran av den 17 januari 2014, när den bekräftade mottagandet av denna, genom att inte tillkännage den bevisning med stöd av vilken sökandens tillgångar har frusits av Europeiska unionen, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en grund.

Första grunden: Sökanden gör gällande att svaranden har en rättslig skyldighet att för sökanden tillkännage den bevisning som ligger till grund för att sökandens tillgångar har frusits, och att svaranden formellt mottagit en begäran att tillkännage denna bevisning och således var påkallad att vidta åtgärder. Svaranden har inte vidtagit åtgärder genom att tillkännage bevisningen och genom att underlåta att göra så, har svaranden således åsidosatt artikel 265 FEUF.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/34


Talan väckt den 29 april 2014 – Portnov mot rådet

(Mål T-290/14)

2014/C 194/45

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Andriy Portnov (Kiev, Ukraina) (ombud: advokaent M. Cessieux)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att Andriy Portnovs talan kan tas upp till sakprövning,

ogiltigförklara rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina i den del den rör sökanden,

ogiltigförklara rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina i den del det rör sökanden,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med artiklarna 87 och 91 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsmedel som garanteras genom grundläggande unionsrättsliga principer och föreskrivs i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i artiklarna 6 och 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2.

Andra grunden: Bristande motivering av de angripna rättsakterna.

3.

Tredje grunden: Underlåtenhet att iaktta det kriterium avseende sanktionsåtgärden som anges i artikel 1 i beslut 2014/119/Gusp och i skäl 4 i förordning (EU) nr 208/2014.

4.

Fjärde grunden: Oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna, eftersom Andriy Portnov vid den tidpunkt då de angripna rättsakterna antogs inte var föremål för någon brottsutredning i Ukraina avseende sådana gärningar som de som rådet anfört mot honom.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av den grundläggande rätten till egendom, vilken är en grundläggande gemenskapsrättslig princip som skyddas genom artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 1 i tilläggsprotokoll nr 1 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/35


Talan väckt den 5 maj 2014 – Seca Benelux m.fl. mot Parlamentet

(Mål T-311/14)

2014/C 194/46

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Seca Benelux SPRL (Bryssel, Belgien), Groupe Seca SA (Valenciennes, Frankrike), och Seca Ingénierie SAS (Valenciennes) (ombud: advokaten E. van Nuffel d’Heynsbroeck)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara parlamentets beslut av den 21 februari 2014 om att inte godta det anbud som sökandena lämnat i upphandlingen om stöd till den tekniska driften av Europaparlamentets byggnader i Strasbourg (upphandling nr INLO.AO-2013-003-STR-UGIMS-03) och om att tilldela en annan anbudsgivare avtalet,

före domens meddelande förplikta parlamentet att ge in följande handlingar:

en lista över de viktigaste tjänster av liknande slag som den andra anbudsgivaren har utfört under de senaste tre åren, med angivande av belopp, datum och mottagare inom den offentliga eller privata sektorn,

den eller de handlingar som styrker utbildnings- och yrkeskvalifikationerna för den personal som den andra anbudsgivaren erbjuder för utförandet av avtalet, med angivande av de uppgifter som efterfrågas på sidorna 11–27 i förfrågningsunderlaget och i rapporten från det obligatoriska platsbesöket, samt svar på anbudsgivarnas frågor,

den eller de handlingar som visar att parlamentet verkligen hade förvissat sig om att samtliga de utbildnings- och yrkeskvalifikationer för den personal som den andra anbudsgivaren har utsett för att utföra avtalet var förenliga med upphandlingsdokumenten, särskilt med sidorna 11–27 i förfrågningsunderlaget och rapporten från det obligatoriska platsbesöket, samt svar på anbudsgivarnas frågor,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättgångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.

1.

Första grunden: Underlåtenhet att pröva urvalskriterierna, vilket strider mot reglerna i artikel 110.1 i förordning nr 966/2012 (1) och artikel 148 i den delegerade förordningen nr 1268/212 (2), mot upphandlingsdokumenten och mot principen om god förvaltningssed.

2.

Andra grunden: Uppenbart felaktig bedömning av anbudsgivarnas tekniska kapacitet, vilket strider mot artikel 110.1 i förordning nr 966/2012, artiklarna 146.2 och 148 i den delegerade förordningen nr 1268/2012, mot reglerna i upphandlingsdokumenten och mot principen om god förvaltningssed och principen om likabehandling av anbudsgivarna.


(1)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, s. 1).


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/36


Talan väckt den 28 april 2014 – Federcoopesca m.fl. mot kommissionen

(Mål T-312/14)

2014/C 194/47

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) (Rom, Italien); Associazione Lega Pesca (Rom); och AGCI AGR IT AL (Rom) (ombud: advokaterna L. Caroli och S. Ventura)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C (2013) 8635 final av den 6 december 2013 om inrättande av en handlingsplan för att fylla luckor i det italienska systement för fiskerikontroll, särskilt vad avser punkterna 13, 15, 16 och 17 i handlingsplanen, vilken bifogats beslutet,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det angripna beslutet i förevarande mål syftar till att fylla luckor som konstaterats vad gäller genomförandet, av de italienska myndigheterna, av bestämmelser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: Bristande motivering

Sökandena gör gällande att den angripna rättsakten antagits för att åtgärda vissa oegentligheter vad gäller genomförandet av bestämmelser inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Rättsakten innehåller likväl inga uppgifter om sådana oegentligheter, på ett sätt som gör det möjligt att följa det resonemang som lett till dess antagande. Denna grund är än allvarligare, eftersom åtgärderna innebär ett avsteg från tidigare unionsrättsakter.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av fördragen och reglerna kring tillämpningen av dessa.

Sökandena gör gällande att det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av fördragen och artikel 102.4 i förordning nr 1224/2009 och att de ska ogiltigförklaras på grund av bristande behörighet. Beslutet syftar inte till att stärka kontrollsystemet utan innebär ett åläggande av nya skyldigheter som inte föreskrivs i primärrätten och som står i strid med denna.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen, skälighetsprincipen samt proportionalitetsprincipen.

Sökandena gör gällande att det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet, eftersom det genom beslutet inrättas nya och mer betungande skyldigheter för de italienska fiskarna. Dessa åtgärder saknar uppenbarligen ett skäligt samband med det eftersträvade målet och är således oskäliga och oproportionerliga. De är nämligen inte möjligt att se sambandet mellan de skyldigheter som åläggs och genomförandet av beslutets mål.

4.

Fjärde grunden: Kontrollsystemet vid allvarliga överträdelser är rättstridigt, särskilt vad avser artikel 92 i förordning nr 1224/2009 samt åsidosättande av progressivitetsprincipen och den straffrättsliga proportionalitetsprincipen.

Sökandena gör gällande att i motsats till förordning nr 1224/2009 som inrättar ett system med progressiva sanktioner, föreskrivs i det angripna beslutet automatisk indragning av fisketillstånd vid allvarliga överträdelser och definitivt återkallande vid upprepade överträdelser. Genom det angripna beslutet ersätts reglerna i förordningen med ett annat, mycket strängare system, med automatiska och definitiva sanktioner. Det sanktionssystem som inrättas genom handlingsplanen innebär dessutom ett åsidosättande av principerna att sanktioner ska vara progressiva och proportionerliga i förhållande till överträdelsens allvar och att enbart den som är ansvarig för överträdelsen ska bli föremål för sanktioner, eftersom sanktionerna drabbar innehavaren av fisketillståndet oavsett vem som begått överträdelsen.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/37


Tribunalens beslut av den 9 april 2014 – Al-Aqsa mot rådet

(Mål T-276/08) (1)

2014/C 194/48

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 236 den 13.9.2008


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/37


Tribunalens beslut av den 9 april 2014 – Al Aqsa mot rådet

(Mål T-503/11) (1)

2014/C 194/49

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 347, 26.11.2011.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/37


Tribunalens beslut av den 7 maj 2014 – Adler Mode mot Harmoniserings byrån

(Mål T-139/12) (1)

2014/C 194/50

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på nionde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 165, 9.6.2012.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/38


Tribunalens beslut av den 30 april 2014 – Visa Europe mot kommissionen

(Mål T-447/12) (1)

2014/C 194/51

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 379, 8.12.2012.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/38


Tribunalens beslut av den 28 april 2014 – Deweerdt m.fl. mot revisionsrätten

(Mål T-132/13) (1)

2014/C 194/52

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 123, 27.4.2013


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/38


Tribunalens beslut av den 28 april 2014 – Omega mot harmoniseringsbyrån– Omega Engineering (Ω OMEGA)

(Mål T-175/13) (1)

2014/C 194/53

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 147, 25.5.2013.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/38


Tribunalens beslut av den 11 april 2014 – Serco Belgium m.fl. mot kommissionen

(Mål T-644/13) (1)

2014/C 194/54

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på fjärde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 24, 25.1.2014.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/38


Tribunalens beslut av den 5 maj 2014 – Volkswagen mot harmoniseringsbyrån (StartUp)

(Mål T-156/14) (1)

2014/C 194/55

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 135 den 5.5.2014


Personaldomstolen

24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/39


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 maj 2014 – Alexandrou mot kommissionen

(Mål F-140/12) (1)

((Personalmål - Allmänt uttagningsprov EPSO/AD/231/12 - Tillgång till handlingar - Avslag på den bekräftande ansökan om tillgång till flervalsfrågorna i tillträdesproven))

2014/C 194/56

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten R. Duta)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers and G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå den bekräftande ansökan om tillgång, som sökanden ingett till kommissionen, till några frågor som ställdes till sökanden inom ramen för det första urvalsförfarandet till det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/230 231/12.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Christodoulos Alexandrou ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013, s. 76.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/39


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 maj 2014 – Delcroix mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål F-11/13) (1)

((Personalmål - Tjänsteman - Europeiska utrikestjänsten - Chef för en delegation i ett tredjeland - Förflyttning till utrikestjänstens säte - Uppdraget som delegationschef har upphört i förtid))

2014/C 194/57

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicola Delcroix (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (ombud: inledningsvis R. Metsola och S. Marquardt, därefter S. Marquardt)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om förflyttning av Nicola Delcroix till en tjänst vid sätet för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder och om upphörande av hans uppdrag som chef för Europeiska unionens delegation i Republiken Djibouti.

Domslut

1)

Beslutet om förflyttning av Nicola Delcroix till sätet för Europeiska avdelningen för yttre åtgärder och således om förtida upphörande av hans uppdrag som chef för Europeiska unionens delegation i Republiken Djibouti, vilket delgetts honom genom en skrivelse av den 8 mars 2012, ogiltigförklaras.

2)

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Nicola Delcroix rättegångskostnader.


(1)  EUT C 123, 27.4.2013, s. 29.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/40


Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 14 maj 2014 – Cocco mot kommissionen

(Mål F-17/13) (1)

((Personalmål - Kontraktsanställd - Rekrytering - Infordran av intresseanmälningar EPSO/CAST/02/2010))

2014/C 194/58

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Patricia Cocco (Hunting, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om att avslå Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburgs (OIL) ansökan om anställning av sökanden.

Domslut

1)

Europeiska kommissionens beslut av den 25 april 2012 att inte anställa Patricia Cocco som kontraktsanställd i tjänstegrupp III ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Patricia Coccos rättegångskostnader.


(1)  EUT C 123, 7.4.2013, s. 30.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/40


Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 14 maj 2014 – Alexandrou mot kommissionen

(Mål F-34/13) (1)

((Personalmål - Allmänt uttagningsprov - Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/231/12 - Beslut att neka tillträde till utvärderingstesterna - Tillgång till handlingar))

2014/C 194/59

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christodoulos Alexandrou (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten R. Duta)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av uttagningskommittén i uttagningsprovet EPSO/AD/231/12 att neka sökanden tillträde till utvärderingstesterna för nämnda uttagningsprov

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Christodoulos Alexandrou ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 207, 20.07.2013, s. 58.


24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/41


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 8 maj 2014 – A mot kommissionen

(Mål F-50/13) (1)

((Personalmål - Social trygghet - Olycksfall eller yrkessjukdom - Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna - Partiell bestående invaliditet - Ansökan om ersättning - Uppenbart att talan ska avvisas))

2014/C 194/60

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: A (ombud: advokaterna B. Cambier och A. Paternostre)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: V. Joris biträdd av advokaten C. Mélotte)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut angående sökandens ansökan om kompletterande ersättning i enlighet med artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna för att erhålla ersättning för samtliga materiella och ideella skador som sökanden uppger sig ha lidit på grund av sin yrkessjukdom samt ett flertal fel som uppges ha förekommit vid handläggningen av sökandens ansökan enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 207, 20.7.2013, s. 63.