ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.086.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 86

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
25 mars 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 086/01

Eurons växelkurs

1

2014/C 086/02

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 12 december 2013 om ett utkast till beslut i ärende COMP/C.39678/39731 – Deutsche Bahn – Rapporterande medlemsstat: Italien

2

2014/C 086/03

Förhörsombudets slutrapport – Deutsche Bahn I (AT.39678) – Deutsche Bahn II (AT.39731)

3

2014/C 086/04

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 18 december 2013 avseende ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Ärende AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II) [delgivet med nr C(2013) 9194 final]

4

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 086/05

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

6

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2014/C 086/06

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

8

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/1


Eurons växelkurs (1)

24 mars 2014

2014/C 86/01

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3774

JPY

japansk yen

141,05

DKK

dansk krona

7,4647

GBP

pund sterling

0,83540

SEK

svensk krona

8,8624

CHF

schweizisk franc

1,2197

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,3495

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,411

HUF

ungersk forint

312,89

LTL

litauisk litas

3,4528

PLN

polsk zloty

4,1925

RON

rumänsk leu

4,4768

TRY

turkisk lira

3,0829

AUD

australisk dollar

1,5091

CAD

kanadensisk dollar

1,5448

HKD

Hongkongdollar

10,6866

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6118

SGD

singaporiansk dollar

1,7516

KRW

sydkoreansk won

1 483,83

ZAR

sydafrikansk rand

14,9449

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,5320

HRK

kroatisk kuna

7,6615

IDR

indonesisk rupiah

15 676,58

MYR

malaysisk ringgit

4,5470

PHP

filippinsk peso

62,194

RUB

rysk rubel

49,6815

THB

thailändsk baht

44,738

BRL

brasiliansk real

3,1957

MXN

mexikansk peso

18,1705

INR

indisk rupie

83,7287


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/2


Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 12 december 2013 om ett utkast till beslut i ärende COMP/C.39678/39731 – Deutsche Bahn

Rapporterande medlemsstat: Italien

2014/C 86/02

1.

Rådgivande kommittén delar de farhågor beträffande konkurrensen som kommissionen ger uttryck åt i sitt utkast till beslut.

2.

Rådgivande kommittén delar kommissionens bedömning enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) i sitt utkast till beslut.

3.

Kommittén instämmer med kommissionen om att förfarandet kan avslutas med ett beslut enligt artikel 9.1 i rådets förordning (EG) nr 1/2003.

4.

Kommittén instämmer med kommissionen om att de åtaganden som Deutshce Bahn erbjuder är lämpliga, nödvändiga och proportionerliga.

5.

Kommittén instämmer med kommissionen om att det mot bakgrund av de åtaganden som Deutsche Bahn erbjudit inte längre finns skäl för kommissionen att ingripa, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1/2003.

6.

Kommittén rekommenderar att detta yttrande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.


25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/3


Förhörsombudets slutrapport (1)

Deutsche Bahn I (AT.39678)

Deutsche Bahn II (AT.39731)

2014/C 86/03

1.

Den 13 juni 2012 inledde kommissionen ett förfarande enligt artikel 11.6 i förordning (EG) nr 1/2003 (2) mot Deutsche Bahn AG och dess dotterbolag DB Energie GmbH, DB Mobility Logistics AG, DB Fernverkehr AG och DB Schenker Rail Deutschland AG (nedan tillsammans kallade DB-koncernen).

2.

Kommissionen antog den 6 juni 2013 en preliminär bedömning i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1/2003, vilken delgavs DB-koncernen samma dag. I den preliminära bedömningen uttryckte kommissionen sina farhågor beträffande konkurrensen med avseende på den överträdelse av artikel 102 i EUF-fördraget som DB-koncernen eventuellt gjort sig skyldig till. Dessa farhågor gällde den press på vinstmarginalerna som DB-koncernens prissättningssystem för drivmotorström inklusive rabatter kan ha gett upphov till på marknaderna för tillhandahållande av godstransport på järnväg och långväga persontransporter i Tyskland.

3.

Den 23 juli 2013 lämnade DB-koncernen åtaganden för att undanröja kommissionens betänkligheter. Den 15 augusti 2013 offentliggjorde kommissionen ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27.4 i förordning (EG) nr 1/2003 med en sammanfattning av ärendet och åtagandena samt en uppmaning till berörda tredje parter att lämna synpunkter på förslaget (3).

4.

Efter det att kommissionen hade underrättat DB-koncernen om de synpunkter som inkommit från 13 berörda tredje parter efter offentliggörandet av tillkännagivandet lade DB-koncernen fram ett ändrat förslag till åtaganden.

5.

I sitt beslut enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1/2003 gör kommissionen DB-koncernens åtaganden bindande och drar slutsatsen att det mot bakgrund av åtagandena inte längre finns någon grund för åtgärder från kommissionens sida och att förfarandena i detta ärende följaktligen bör avslutas.

6.

Jag har inte mottagit någon begäran eller något klagomål från någon part i förfarandet (4). Mot denna bakgrund anser jag att alla parter effektivt kunnat utöva sina processuella rättigheter.

Bryssel den 13 december 2013.

Wouter WILS


(1)  I enlighet med artiklarna 16 och 17 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden, EUT L 275, 20.10.2011, s. 29.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

(3)  Meddelande från kommissionen offentliggjort i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärendena AT.39678 Deutsche Bahn I, AT.39731 Deutsche Bahn II och AT.39915 Deutsche Bahn III, EUT C 237, 15.8.2013, s. 28.

(4)  Enligt artikel 15.1 i beslut 2011/695/EU kan parter i förfaranden som erbjuder åtaganden i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 vända sig till förhörsombudet i vilket skede som helst under förfarandet för att säkerställa det effektiva utövandet av sina processuella rättigheter.


25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/4


Sammanfattning av kommissionens beslut

av den 18 december 2013

avseende ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

(Ärende AT.39678/AT.39731 – Deutsche Bahn I/II)

[delgivet med nr C(2013) 9194 final]

(Endast den tyska texten är giltig)

2014/C 86/04

Den 18 december 2013 antog kommissionen ett beslut om ett förfarande enligt artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003  (1) och med beaktande av företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter, offentliggör kommissionen härmed parternas namn och huvuddragen i beslutet.

I.   INLEDNING

(1)

Ärendet avser konkurrensproblem på marknaden för leverans av drivmotorström till järnvägsföretag i Tyskland. Drivmotorström är den specifika typ av elenergi som används för att driva ellok.

(2)

De åtaganden som DB Energie GmbH och DB Mobility Logistics AG erbjudit enligt artikel 9 förordning (EG) nr 1/2003 i ett förfarande enligt artikel 102 fördraget blir rättsligt bindande genom beslutet. DB Energie GmbH och DB Mobility Logistics AG är dotterbolag till det etablerade tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn (nedan kallat DB).

II.   FÖRFARANDE

(3)

Den 13 juni 2012 inledde kommissionen ett formellt förfarande i syfte att fatta ett beslut enligt kapitel III i förordning (EG) nr 1/2003. Den 6 juni 2013 antog kommissionen en preliminär bedömning. Den 23 juli 2013 föreslog parterna inledande åtaganden för att undanröja kommissionens preliminära farhågor. Den 15 augusti 2013 offentliggjordes ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27.4 i förordning (EG) nr 1/2003 med en sammanfattning av ärendet och de föreslagna åtagandena. Berörda tredje parter uppmanades att lämna synpunkter. Efter att dessa synpunkter hade lämnats in lade BP den 17 december 2013 fram den undertecknade versionen av de slutliga åtagandena.

(4)

Den 12 december 2013 rådfrågades rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor, som avgav ett positivt yttrande. Den 13 december 2013 utfärdade kommissionens förhörsombud sin slutrapport.

III.   INVÄNDNINGAR I DEN PRELIMINÄRA BEDÖMNINGEN

(5)

I sin preliminära bedömning invände kommissionen att DB-koncernens prissättningssystem för drivmotorström inklusive rabatter kan orsaka konkurrensproblem på marknaderna för godstransport på järnväg och långväga persontransporter.

(6)

Kommissionen ansåg preliminärt att de prissättningsmetoder som tillämpas av DB Energie, DB:s dotterbolag med ansvar för leverans av drivmotorström, kan sätta press på vinstmarginalerna på de tyska marknaderna för godstransport på järnväg och långväga persontransporter. Press på vinstmarginalerna kan uppstå om ett vertikalt integrerat företag säljer en produkt eller en tjänst till konkurrenter i ett tidigare marknadsled och det har en dominerande ställning och konkurrerar med dessa företag på en marknad i senare led där produkten eller tjänsten är en nödvändig insatsvara.

(7)

DB Energie driver det särskilda elnät som är nödvändigt för distribution av drivmotorströmmen. Det levererar också drivmotorström till järnvägsföretag genom att köpa elektricitet från energiproducenter och säljer den vidare till järnvägsföretag. DB Energie är den enda leverantören av drivmotorström i Tyskland och är därför dominerande på marknaden för leverans av drivmotorström till järnvägsföretag i Tyskland. Det tillhör den vertikalt integrerade DB-koncernen, som också är verksam på nedströmsmarknaderna för järnvägstransporter.

(8)

Kommissionen drog preliminärt slutsatsen att DB Energies metod för prissättning av drivmotorström kan hindra järnvägsföretag som är minst lika effektiva som det dominerande företaget från att konkurrera på ett lönsamt sätt på nedströmsmarknaden för godstransporter och långväga persontransporter. Kommissionen konstaterade preliminärt att DB:s järnvägsföretag i genomsnitt under den berörda perioden inte skulle ha kunnat bedriva någon lönsam verksamhet inom godstransportsektorn och sektorn för långväga persontransporter om de hade fått samma lägre rabatter för drivmotorström som konkurrenterna. Eftersom drivmotorström är en oundgänglig insatsvara för järnvägsföretag som är verksamma på marknaderna för godstransporter och långväga persontransporter har kommissionen preliminärt slagit fast att de negativa lönsamhetsnivåer som den påstådda pressen på vinstmarginalerna orsakar sannolikt har konkurrensbegränsande utestängningseffekter.

IV.   ÅTAGANDENA

(9)

DB lämnade in de ursprungliga åtagandena den 23 juli 2013 och ett ändrat förslag till åtaganden den 21 november 2013 för att undanröja kommissionens betänkligheter i fråga om konkurrensen. De viktigaste punkterna i åtagandena är följande:

Den 1 juli 2014 kommer DB Energie att införa ett nytt prissättningssystem för drivmotorström med separata leveranspriser för elektricitet och separata avgifter för tillträde till nätet. Det senare ska godkännas av den behöriga tyska regleringsmyndigheten (Bundesnetzagentur). Samma dag kommer DB Energie att erbjuda tillträde till sitt nätverk för drivmotorström för utomstående ellevarantörer så att dessa kan leverera drivmotorström till järnvägsföretag i konkurrens med DB Energie.

I detta nya system kommer DB Energie att ta ut samma pris för el av alla järnvägsföretag, utan volym- eller varaktighetsgrundade rabatter.

DB Energie kommer att till järnvägsföretag i Tyskland som inte tillhör DB-koncernen göra en engångsbetalning på 4 % av deras årliga drivmotorströmfaktura, baserat på en period som omfattar ett år före ikraftträdandet av det nya prissättningssystemet.

DB ska varje år förse kommissionen med de uppgifter den behöver för att kunna bedöma om de priser för drivmotorström och transporttjänster som tas ut av DB-koncernen skulle kunna orsaka press på vinstmarginalerna. DB Energie kommer också att i förväg underrätta kommissionen om eventuella ändringar av sitt elpris.

Åtagandena kommer att gälla fem år efter delgivningen av kommissionens beslut eller till dess att 25 % av de volymer av drivmotorström som konkurrenter till DB-koncernen köper levereras av utomstående elleverantörer.

DB kommer att utse en förvaltare som ska övervaka att åtagandena fullgörs.

V.   KONKURRENSRÄTTSLIG BEDÖMNING OCH ÅTAGANDENAS PROPORTIONALITET

(10)

Kommissionen anser att åtagandena är tillräckliga för att undanröja de konkurrensproblem som identifieras i den preliminära bedömningen, utan att vara oproportionerliga.

(11)

Åtagandena kommer att ge konkurrenter möjlighet att komma in på marknaden för leverans av drivmotorström genom att underlätta utomstående elleverantörers marknadsinträde. Sådan konkurrens kommer i sin tur att begränsa DB Energies möjligheter att sätta priser och undanröjer möjligheten att sätta press på vinstmarginalerna.

(12)

Införandet av ett nytt prissättningssystem för drivmotorström med separata priser för elektricitet och för tillträde till drivmotorströmnätet ska garantera att elleverantörerna kan konkurrera med elpriset. Vidare innebär DB:s åtagande om att ”erbjuda tillträde till dess drivmotorströmnät” den 1 juli 2014 att det blir möjligt att öppna marknaden och för järnvägsföretag att byta till en annan leverantör från och med den dagen. Avståendet från rabatter kommer att främja konkurrensen genom att säkerställa pristransparens och lika konkurrensvillkor.

(13)

Syftet med engångsersättningen till järnvägsföretag är att förhindra att den potentiella pressen på vinstmarginalerna förlängs under ett övergångsskede medan det nya prissättningssystemet införs och utomstående energileverantörer ännu inte har gått in på marknaden för drivmotorström. Betalningen är därför begränsad till ett år, en period som kommissionen anser vara tillräcklig för att möjliggöra marknadsinträde. Prissänkningen på 4 % är lämplig, eftersom den skulle ha varit tillräcklig för att förhindra press på vinstmarginalerna under den period då överträdelsen eventuellt ägde rum.

(14)

Uppgifter om prisnivåerna för den drivmotorström och de transporttjänster som DB åtar sig att leverera gör det möjligt för kommissionen att övervaka DB:s prissättning. Den övervakande förvaltaren kommer att iaktta hur DB uppfyller sina åtaganden i allmänhet.

(15)

Kommissionen anser att en varaktighet på fem år för åtagandena är tillräcklig för att utomstående elleverantörer ska hinna utveckla sitt utbud och för järnvägsföretag att byta leverantörer. Om utomstående elleverantörer tillhandahåller 25 % av de volymer av drivmotorström som förbrukas av andra järnvägsföretag än DB-företag innan de fem åren har förflutit, anser kommissionen att detta skulle bevisa att konkurrensen har utvecklats stabilt och att det skulle motivera att åtagandena upphör i förtid.

VI.   SLUTSATS

(16)

Beslutet gör de åtaganden som lämnats av DB rättsligt bindande. Mot bakgrund av åtagandena finns det inte längre några skäl för kommissionen att ingripa.


(1)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 1).


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/6


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2014/C 86/05

1.

Kommissionen mottog den 13 mars 2014 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken AMP Capital Investors Limited (”AMP”, Australien), Public Sector Pension Investment Board (”PSP”, Kanada) och Arcus European Infrastructure Fund GP LLP (”Arcus”, Förenade kungariket) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar gemensam kontroll över Alpha Trains (Luxembourg) Holdings Sàrl och dess dotterbolag (”Alpha Trains”, Luxemburg), som i dagsläget kontrolleras gemensamt av Arcus och PSP, genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

AMP: ett australiskt investeringsbolag som hanterar en lång rad tillgångsklasser världen över,

PSP: en kanadensisk förvaltare av pensionsinvesteringar med en diversifierad global portfölj,

Arcus: en oberoende fondförvaltare som specialiserat sig på europeisk infrastruktur,

Alpha Trains: ett specialistföretag för tågleasing som tillhandahåller rullande materiel till både offentliga och privata aktörer i flera länder på den europeiska kontinenten.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.7197 – AMP/Arcus/PSP/Alpha Trains, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5.


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

25.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/8


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2014/C 86/06

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1).

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (2)

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”PANCETTA PIACENTINA”

EG-nr: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen

Produktens beteckning

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband

Märkning

Nationella krav

Annat (specificera)

2.   Typ av ändring(ar)

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

Den ändring genom vilken användning av nitriter införs, alltid inom gränsen för de mängder som fastställts i lagstiftningen, är nödvändig eftersom förekomsten av nitriter i kombination med nitrater säkerställer en högre verkningsgrad mot patogener och vissa former av oxidering under produktionsetapperna för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Pancetta Piacentina”.

Det har bedömts som lämpligt att stryka uppgiften om produktens placering under mognadslagringsetappen, eftersom ”staplingen på avpassade plan” inte verkar ha någon inverkan på ursprungsbeteckningens produktionsprocess som helhet.

Ändringen avseende formerna för bindning eller skarvning av produkten sedan den rullats föreslås för att bättre kunna precisera och tydliggöra denna produktionsetapp.

Ändringen för att tillåta användning av alla typer av svinfjälster och cellofanfilm möjliggör en användning av höljen som motsvarar syftet med produktionen och en anpassning till realiteterna på marknaden, vilka ibland gör det svårt (och ibland omöjligt) att få tag på de specifika typer av höljen som angavs tidigare.

Syftet med förlängningen av den kortaste mognadslagringsperioden från tre till fyra månader är att förbättra kvaliteten på den produkt som förknippas med den skyddade ursprungsbeteckningen.

Att den högsta temperaturen under mognadslagringen höjs från 14 °C till 18 °C och att en toleransmarginal på 10 % införs för luftfuktighetsparametrarna i mognadslagringsomgivningen, bidrar på samma sätt till att höja produktens kvalitet, tack vare att en mer intensiv arom kan utvecklas och fel kan elimineras i produkten.

Slutligen härrör sänkningen av den lägsta askhalten från 2 % till 1,5 % från den lägsta tillåtna salthalten, med vilken askhalten är nära förknippad. Sänkningen överensstämmer dessutom med den allmänna tendensen att minska salthalten i livsmedel.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (3)

”PANCETTA PIACENTINA”

EG nr: IT-PDO-0117-01103-08.04.2013

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning

”Pancetta Piacentina”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Klass 1.2. –

Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta osv.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig

”Pancetta Piacentina” är en saltad produkt som mognadslagras naturligt och konserveras rå. Produkten framställs av bukdelen av det yttre fettet på den halva slaktkroppen, som går från delen bakom bröstbenet till ljumskdelen, samt av bålmusklerna.

Den färdiga produkten är cylinderformad, väger mellan 4 kg och 8 kg och är klarröd med helt vita fettpartier. Köttet har en angenäm och mild doft och en utsökt smak.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

”Pancetta Piacentina” framställs av svin som föds, föds upp och slaktas i Emilia-Romagna och Lombardiet. Beteckningen ”Pancetta Piacentina” omfattas av det undantag som anges i artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1151/2012.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

Särskilda regler om foderransonens användning och sammansättning ska iakttas. Utfodringen av svinen omfattar två etapper och baseras främst på spannmålsproduktionen i det makroområde som definieras i punkt 3.3. Svinens genomsnittliga foderranson utgörs i första hand av majsfoder och därutöver av foder som innehåller korn, kli, sojabönor och mineraltillskott. Biprodukterna från ostbildning (vassle, ostmassa och kärnmjölk) tillhandahålls till stor del av de ostfabriker som ligger inom det avgränsade geografiska området.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla de etapper som rör produktion, trimning, torrsaltning, bindning, torkning och mognadslagring av ”Pancetta Piacentina” ska äga rum i det område som anges i punkt 4 nedan.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv.

Förpackning och skivning eller uppdelning i portioner ska ske under överinseende av det kontrollorgan som utsetts, uteslutande i det beredningsområde som definieras i punkt 4. För att kunna garantera att produktens ursprungliga och utmärkande egenskaper bevaras, måste arbetsmomenten förpackning och skivning eller uppdelning i portioner utföras i det geografiska produktionsområdet av sakkunnig personal. Före skivningen ska aktörerna se till att svålen helt och hållet avlägsnas. Om en produkt kommer i kontakt med luft eller exponeras för okända miljöförhållanden sedan den omgivande naturliga svålen avlägsnats föreligger en för oxidering och förruttnelse på skivorna eller på den uppskurna yta, vilket leder till att den magra delen förlorar sin karakteristiska klarröda färg, att den feta delen härsknar och aromen följaktligen försämras.

3.7   Särskilda regler för märkning

När produkten saluförs ska den vara märkt med beteckningen ”Pancetta Piacentina”.

Beteckningen ”Pancetta Piacentina” ska anges på etiketten med tydliga och outplånliga bokstäver, tydligt urskiljbara från andra uppgifter i märkningen, och omedelbart följas av texten ”Denominazione di Origine Protetta” (skyddad ursprungsbeteckning).

Det är förbjudet att lägga till någon beteckning som inte uttryckligen föreskrivs.

Det är dock tillåtet att ange person- eller firmanamn eller privata märken, under förutsättning att dessa inte innehåller värdeomdömen eller är vilseledande för konsumenten. Det är även tillåtet att ange namnet på den svinuppfödningsanläggning som produkten kommer ifrån.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Produktionsområdet för ”Pancetta Piacentina” omfattar hela provinsen Piacenzas utbredning, men är begränsat till de områden som ligger under 900 meters höjd över havet.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

”Pancetta Piacentina” har producerats sedan romartiden och förts vidare under århundradena inom det geografiska området provinsen Piacenza.

Produktionsområdet för ”Pancetta Piacentina” har ett mervärde tack vare kopplingen till utvecklingen av en gemensam landsbygdskultur i hela Padanien, varifrån råvaran kommer (Emilia-Romagna och Lombardiet). I råvarans ursprungsområde påverkas utvecklingen av boskapen av både den omfattande spannmålsodlingen och bearbetningsmetoderna inom den mycket specialiserade ostindustrin, vilket har uppmuntrat svinuppfödning.

I provinsen Piacenza har de lokala producenterna blivit särskilt skickliga i att välja ut och bearbeta köttbitarna. Hoprullningen och bindningen av produkten kräver särskild sakkunskap. De svala och vattenrika dalarna och de skogbevuxna kullarna i området inverkar positivt på förhållandena för mognadslagring.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Pancetta Piacentina” har en cylindrisk form. Köttstyckets magra delar är klarröda och de feta delarna är vita. ”Pancetta Piacentina” har en angenäm och mild doft och en utsökt smak.

Den styckningsdel som används vid produktion av ”Pancetta Piacentina” kommer från tunga italienska svin.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

De föreskrivna egenskaperna hos ”Pancetta Piacentina” beror på såväl miljö- och naturförhållanden som mänskliga faktorer. I synnerhet är råvarans karakteristika nära förknippade med det avgränsade geografiska försörjningsområdet. I detta område har det utvecklats tekniker för uppfödning av tunga italienska svin, som är avgörande för kvaliteten på den köttstyckningsdel som används för produktionen av ”Pancetta Piacentina”.

Dessutom produceras ”Pancetta Piacentina” i provinsen Piacenza därför att de lokala producenterna där har utvecklat sakkunskap om saltning, hoprullning och bindning av produkten.

Genom hoprullningen och bindningen får ”Pancetta Piacentina” sin karakteristiska cylinderform och en snittyta med omväxlande magra och feta delar.

”Pancetta Piacentina” är dessutom kopplad till sitt produktionsområde genom producenternas tekniska sakkunskap på områdena saltning och mognadslagring.

Miljöfaktorerna är intimt förknippade med förhållandena i produktionsområdet, i synnerhet klimatet som i hög grad påverkar den färdiga produktens egenskaper genom sin gynnsamma inverkan på de olika etapperna i mognadslagringen.

Råvaran, produkten och dess beteckning har alltså sammantaget ett nära samband med den specifika socioekonomiska utvecklingen i området och uppvisar särdrag som omöjligen kan återskapas på andra platser.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006 (4))

Den konsoliderade produktspecifikationen återfinns på webbplatsen

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

eller

direkt via webbplatsen för ministeriet för jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukspolitik (http://www.politicheagricole.it) genom att man klickar på ”Qualità e sicurezza” (kvalitet och säkerhet) (uppe till höger på skärmen) och sedan på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (produktspecifikationer som granskas av EU).


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt av förordning (EU) nr 1151/2012.

(3)  Se fotnot 2.

(4)  Se fotnot 2.