ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.085.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 85

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
22 mars 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 085/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 78, 15.3.2014

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 085/02

Mål C-292/11 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Överklagande — Verkställighet av en dom i vilken domstolen har konstaterat ett fördragsbrott — Löpande vite — Krav på betalning — Den nationella lagstiftning som låg till grund för fördragsbrottet har upphävts — Kommissionens bedömning av de åtgärder som medlemsstaten vidtagit för att följa domstolens dom — Gränser — Fördelning av behörighet mellan domstolen och tribunalen)

2

2014/C 085/03

Mål C-67/12: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 16 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2002/91/EG — Byggnaders energiprestanda — Artiklarna 3, 7 och 8 — Ofullständigt införlivande)

2

2014/C 085/04

Mål C-176/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Frankrike) — Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT m.fl. (Socialpolitik — Direktiv 2002/14/EG — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 27 — Vissa tröskelvärden för antalet anställda som villkor för inrättande av organ som företräder arbetstagarna — Beräkning av tröskelvärdena — Nationell lagstiftning som strider mot unionsrätten — Den nationella domstolens uppgift)

3

2014/C 085/05

Mål C-226/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Oviedo — Spanien) — Constructora Principado S.A. mot José Ignacio Menéndez Álvarez (Direktiv 93/13/EEG — Konsumentavtal — Avtal om fastighetsköp — Oskäliga avtalsvillkor — Bedömningskriterier)

3

2014/C 085/06

Mål C-270/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 januari 2014 — Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Förordning (EU) nr 236/2012 — Blankning och vissa aspekter av kreditswappar — Artikel 28 — Giltighet — Rättslig grund — Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens befogenheter att ingripa under exceptionella omständigheter)

4

2014/C 085/07

Mål C-300/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte mot Ibero Tours GmbH (Mervärdesskatt — Resebyråers transaktioner — Rabatter till resande — Bestämning av beskattningsunderlaget för tjänster som tillhandahålls genom en förmedlingsverksamhet)

4

2014/C 085/08

Mål C-328/12: Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Ralf Schmid (i egenskap av förvaltare för Aletta Zimmermanns konkursbo) mot Lilly Hertel (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Insolvensförfaranden — Återvinningstalan grundad på insolvens — Svarande med hemvist i ett tredjeland — Behörighet för domstolen i den medlemsstat där platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns)

5

2014/C 085/09

Mål C-371/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Tivoli — Italien) — Enrico Petillo och Carlo Petillo mot Unipol (Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon — Direktiven 72/166/EEG, 84/5/EEG, 90/232/EEG och 2009/103/EEG — Trafikolycka — Immateriell skada — Ersättning — Nationella bestämmelser om införande av särskilda beräkningsmetoder för trafikolyckor vilka är mindre fördelaktiga för de skadelidande än de beräkningsmetoder som föreskrivs för civilrättsligt skadeståndsansvar i allmänhet — Fråga huruvida de nationella bestämmelserna är förenliga med direktiven)

5

2014/C 085/10

Mål C-378/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Förenade konungariket) — Nnamdi Onuekwere mot Secretary of State for the Home Department (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 16.2 och 16.3 — Permanent uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare — Beaktande av perioder under vilka tredjelandsmedborgare avtjänat fängelsestraff)

6

2014/C 085/11

Mål C-400/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Förenade kungariket) — Secretary of State for the Home Department mot M.G. (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 28.3 a — Skydd mot utvisning — Sätt att beräkna tioårsperioden — Beaktande av perioder under vilka den berörda personen avtjänat fängelsestraff)

7

2014/C 085/12

Mål C-423/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Sverige) — Flora May Reyes mot Migrationsverket (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2004/38/EG — Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier — Huruvida en tredjelandsmedborgare, som är släkting i rakt nedstigande led till en person som har uppehållsrätt i en medlemsstat, har uppehållsrätt i denna medlemsstat — Rekvisitet beroende för sin försörjning)

7

2014/C 085/13

Mål C-429/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Innsbruck — Österrike) — Siegfried Pohl mot ÖBB-Infrastruktur AG (Begäran om förhandsavgörande — Likabehandling i arbetslivet — Artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 45 FEUF — Direktiv 2000/78/EG — Särbehandling på grund av ålder — Fastställande av referensdatum för uppflyttning till en högre lönegrad — Preskriptionstid — Effektivitetsprincipen)

8

2014/C 085/14

Mål C-481/12: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) — UAB Juvelta mot VĮ Lietuvos prabavimo rūmai (Fri rörlighet för varor — Artikel 34 FEUF — Kvantitativa importrestriktioner — Åtgärder med motsvarande verkan — Saluföring av ädelmetallarbeten — Kontrollstämpel — Krav enligt importmedlemsstatens lagstiftning)

9

2014/C 085/15

Mål C-558/12 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 januari 2014 — Byrån för harmonisering av den inre marknaden (märken, mönster och modeller) mot riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (tidigare Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ordmärket WESTERN GOLD — Invändning från innehavaren av nationella ordmärken samt internationellt ordmärke och gemenskapsordmärke WeserGold, Wesergold och WESERGOLD)

9

2014/C 085/16

Mål C-45/13: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof — Österrike) — Andreas Kainz mot Pantherwerke AG (Begäran om förhandsavgörande — Domstols behörighet på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister — Vara som tillverkats i en medlemsstat och sålts i en annan medlemsstat — Tolkningen av begreppet ort där skadan inträffade eller kan inträffa — Ort där den skadevållande händelsen inträffade)

10

2014/C 085/17

Mål C-371/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Sibiu (Rumänien) den 2 juli 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL mot Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

10

2014/C 085/18

Mål C-654/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 10 december 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

10

2014/C 085/19

Mål C-656/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 12 december 2013 — L mot M, R och K

11

2014/C 085/20

Mål C-658/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Hannover (Tyskland) den 12 december 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner mot TUIfly GmbH

12

2014/C 085/21

Mål C-665/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 16 december 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mot Via Directa — Companhia de Seguros SA

12

2014/C 085/22

Mål C-666/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16 december 2013 — Rohm Semiconductor GmbH mot Hauptzollamt Krefeld

12

2014/C 085/23

Mål C-668/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Suceava (Rumänien) den 16 december 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani mot Evangeli Paraskevopoulou

13

2014/C 085/24

Mål C-669/13 P: Överklagande ingett den 16 december 2013 av Mundipharma GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 oktober 2013 i mål T-328/12, Mundipharma GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

13

2014/C 085/25

Mål C-672/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Ungern) den 17 december 2013 — OTP Bank Nyrt. mot Magyar Állam, Magyar Államkincstár

14

2014/C 085/26

Mål C-680/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Frankfurt am Main (Tyskland) den 20 december 2013 — Condor Flugdienst GmbH mot Andreas Plakolm

14

2014/C 085/27

Mål C-684/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 23 december 2013 — Johannes Demmer mot Fødevareministeriets Klagecenter

14

2014/C 085/28

Mål C-691/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 22 oktober 2013 — Les Laboratoires Servier SA mot Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

16

2014/C 085/29

Mål C-5/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7 januari 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH mot Hauptzollamt Osnabrück

16

2014/C 085/30

Mål C-25/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 20 januari 2014 — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl.

17

2014/C 085/31

Mål C-26/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 20 januari 2014 — Beaudout Père et Fils SARL mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT m.fl.

17

2014/C 085/32

Mål C-29/14: Talan väckt den 21 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

17

2014/C 085/33

Mål C-36/14: Talan väckt den 24 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

18

 

Tribunalen

2014/C 085/34

Mål T-642/13: Talan väckt den 2 december 2013 — Wolverine International mot harmoniseringsbyrån — BH Stores (cushe)

20

2014/C 085/35

Mål T-678/13: Talan väckt den 13 december 2013 — AEMN mot parlamentet

20

2014/C 085/36

Mål T-679/13: Talan väckt den 16 december 2013 — AEMN mot parlamentet

21

2014/C 085/37

Mål T-689/13: Talan väckt den 20 december 2013 — Bilbaina de Alquitranes m.fl. mot kommissionen

21

2014/C 085/38

Mål T-27/14: Talan väckt den 10 januari 2014 — Republiken Tjeckien mot kommissionen

22

2014/C 085/39

Mål T-30/14: Talan väckt den 13 januari 2014 — Laverana mot harmoniseringsbyrån (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

22

2014/C 085/40

Mål T-79/14: Talan väckt den 5 februari 2014 — Secop mot kommissionen

23

 

Personaldomstolen

2014/C 085/41

Mål F-65/12: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 februari 2014 — Armani mot kommissionen (Personalmål — Lön — Familjetillägg — Rätt till barntillägg — Underhållsberättigat barn — Barn till sökandens maka)

25

2014/C 085/42

Mål F-73/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2014 — Bodson m.fl. mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Arbetsförhållandets avtalsmässiga karaktär — Reform av EIB:s system för löner och löneökningar)

25

2014/C 085/43

Mål F-83/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2014 — Bodson m.fl. mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Arbetsförhållandets avtalsmässiga karaktär — Lön — Reform av EIB:s tilläggssystem)

26

2014/C 085/44

Mål F-97/13: Talan väckt den 20 december 2013 — ZZ mot FRA

26

2014/C 085/45

Mål F-112/13: Talan väckt den 27 november 2013 — ZZ mot ENISA

26

2014/C 085/46

Mål F-3/14: Talan väckt den 10 januari 2014 — ZZ mot Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)

27

2014/C 085/47

Mål F-5/14: Talan väckt den 17 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

27

2014/C 085/48

Mål F-6/14: Talan väckt den 28 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

28

2014/C 085/49

Mål F-7/14: Talan väckt den 29 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

28

2014/C 085/50

Mål F-8/14: Talan väckt den 31 januari 2014 — ZZ mot EIB

28

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/1


2014/C 85/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 78, 15.3.2014

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 71, 8.3.2014

EUT C 61, 1.3.2014

EUT C 52, 22.2.2014

EUT C 45, 15.2.2014

EUT C 39, 8.2.2014

EUT C 31, 1.2.2014

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/2


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-292/11 P) (1)

(Överklagande - Verkställighet av en dom i vilken domstolen har konstaterat ett fördragsbrott - Löpande vite - Krav på betalning - Den nationella lagstiftning som låg till grund för fördragsbrottet har upphävts - Kommissionens bedömning av de åtgärder som medlemsstaten vidtagit för att följa domstolens dom - Gränser - Fördelning av behörighet mellan domstolen och tribunalen)

2014/C 85/02

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Hetsch, P. Costa de Oliveira och M. Heller)

Övriga parter i målet: Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes och J. Arsénio de Oliveira)

Parter som har intervenerat till stöd för svarande: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek och D. Hadroušek), Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Möller), Republiken Grekland (ombud: A. Samoni-Bantou och I. Pouli), Konungariket Spanien (ombud: N. Díaz Abad), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues, A. Adam, J. Rossi och N. Rouam), Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels och M. Noort), Republiken Polen (ombud: M. Szpunar och B. Majczyna), Konungariket Sverige (ombud: A. Falk)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 29 mars 2011 i mål T-33/09, Portugal mot kommissionen, genom vilken tribunalen ogiltigförklarade kommissionens beslut K(2008) 7419 slutlig av den 25 november 2008 — Krav på betalning av vite med anledning av verkställandet av domstolens dom av den 10 januari 2008 i mål C-70/06, kommissionen mot Portugal (REG 2008 s. I-1)

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Republiken Portugals rättegångskostnader i förevarande mål.

3.

Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Konungariket Nederländerna, Republiken Polen och Konungariket Sverige ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 252, 27.8.2011.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/2


Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 16 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-67/12) (1)

(Fördragsbrott - Direktiv 2002/91/EG - Byggnaders energiprestanda - Artiklarna 3, 7 och 8 - Ofullständigt införlivande)

2014/C 85/03

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Herrmann och I. Galindo Martin)

Svarande: Konungariket Spanien (ombud: A. Rubio González och s. Centeno Huerta)

Saken

Fördragsbrott — Underlåtenhet att, inom den föreskrivna fristen, anta eller lämna underrättelse om alla nödvändiga åtgärder som är nödvändiga för att följa artiklarna 3, 7 och 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda (EGT L 1, 2003, s. 65), jämförda med artikel 29 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, s. 13)

Domslut

1.

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 3, 7 och 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa dessa bestämmelser.

2.

Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 118, 21.4.2012


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Frankrike) — Association de médiation sociale mot Union locale des syndicats CGT m.fl.

(Mål C-176/12) (1)

(Socialpolitik - Direktiv 2002/14/EG - Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 27 - Vissa tröskelvärden för antalet anställda som villkor för inrättande av organ som företräder arbetstagarna - Beräkning av tröskelvärdena - Nationell lagstiftning som strider mot unionsrätten - Den nationella domstolens uppgift)

2014/C 85/04

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Association de médiation sociale

Motparter: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouche-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Cour de cassation (Frankrike) — Tolkning av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen — Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om arbetstagarrepresentation (EUT L 80, s. 29) — Tolkning av artiklarna 27 och 51-53 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Tolkning av artikel 6.1 och 6.3 FEU — Huruvida ovannämnda bestämmelser kan åberopas i en tvist mellan enskilda i syfte att kontrollera förenligheten av en nationell bestämmelse genom vilken direktivet införlivas — Huruvida det är tillåtet att tillämpa en nationell lagbestämmelse enligt vilken arbetstagare som har vissa typer av anställningsavtal ska undantas vid beräkningen av ett företags personalstyrka, bland annat vid fastställandet av de lagstadgade tröskelvärdena för när organ som företräder arbetstagarna ska inrättas.

Domslut

Artikel 27 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, för sig eller tillämpad gemensamt med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen, ska tolkas så, att om en nationell bestämmelse genom vilken direktivet införlivas, såsom artikel L. 1111-3 i den franska lagen om arbete, visar sig vara oförenlig med unionsrätten, kan denna artikel i stadgan inte åberopas i en tvist mellan enskilda i syfte att denna nationella bestämmelse ska sättas åt sidan.


(1)  EUT C 184, 23.6.2012.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/3


Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Oviedo — Spanien) — Constructora Principado S.A. mot José Ignacio Menéndez Álvarez

(Mål C-226/12) (1)

(Direktiv 93/13/EEG - Konsumentavtal - Avtal om fastighetsköp - Oskäliga avtalsvillkor - Bedömningskriterier)

2014/C 85/05

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Oviedo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Constructora Principado S.A.

Motpart: José Ignacio Menéndez Álvarez

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Audiencia Provincial de Oviedo — Tolkning av artikel 3.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169) — Begreppet betydande obalans — Kriterier som ska beaktas

Domslut

1.

Artikel 3.1 i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal ska tolkas på följande sätt:

Förekomsten av en ”betydande obalans” kräver inte nödvändigtvis att de kostnader som konsumenten i ett avtalsvillkor åläggs betalningsansvaret för har betydande ekonomiska konsekvenser för vederbörande med beaktande av den aktuella transaktionens belopp, utan kan följa redan av att den rättsliga ställning som konsumenten, såsom part i det aktuella avtalet, har enligt tillämpliga nationella bestämmelser undergrävs på ett tillräckligt allvarligt sätt, antingen genom en begränsning av de rättigheter som avtalet enligt nämnda bestämmelser ger konsumenten, genom att konsumenten hindras från att utöva dessa rättigheter eller genom att konsumenten åläggs en ytterligare förpliktelse som inte föreskrivs i nationell rätt.

Det ankommer på den hänskjutande domstolen att, vid bedömningen av huruvida det föreligger en betydande obalans, beakta vilken typ av vara eller tjänst som avtalet avser och härvid ta hänsyn till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks samt till alla övriga villkor i avtalet.


(1)  EUT C 227, 28.7.2012.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/4


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 januari 2014 — Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

(Mål C-270/12) (1)

(Förordning (EU) nr 236/2012 - Blankning och vissa aspekter av kreditswappar - Artikel 28 - Giltighet - Rättslig grund - Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens befogenheter att ingripa under exceptionella omständigheter)

2014/C 85/06

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: A. Robinson biträdd av J. Stratford, QC, och A. Henshaw, barrister)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Neergaard, R. Van de Westelaken, D. Gauci och A. Gros-Tchorbadjiyska), Europeiska unionens råd (ombud: H. Legal, A. De Elera och E. Dumitriu-Segnana)

Parter som har intervenerat till stöd för svarandena: Konungariket Spanien (ombud: A. Rubio González), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues, D. Colas och E. Ranaivoson), Republiken Italien (ombud: G. Palmieri biträdd av F. Urbani Neri, avvocato dello Stato), Europeiska kommissionen (ombud: T. van Rijn, B. Smulders, C. Zadra och R. Vasileva)

Saken

Talan om ogiltigförklaring — Giltigheten av artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EUT L 86, s. 1) — Institutionell jämvikt — Åsidosättande av de villkor som fastställts i domstolens praxis beträffande delegering till byråer — Åsidosättande av artiklarna 290 FEUF och 291 FEUF — Åsidosättande av artikel 114 FEUF — Tilldelning av befogenhet att intervenera för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) — Utrymme för skönsmässig bedömning för Esma beträffande nödvändigheten att Esma intervenerar och vilka åtgärder som ska vidtas — Slag av åtgärder som kan vidtas av Esma

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 273, 8.9.2012.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/4


Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte mot Ibero Tours GmbH

(Mål C-300/12) (1)

(Mervärdesskatt - Resebyråers transaktioner - Rabatter till resande - Bestämning av beskattningsunderlaget för tjänster som tillhandahålls genom en förmedlingsverksamhet)

2014/C 85/07

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finanzamt Düsseldorf-Mitte

Motpart: Ibero Tours GmbH

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesfinanzhof — Tolkning av artiklarna 11 C 1 och 26 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28) — Transaktioner som utförs av resebyråer — Rabatter som lämnas till resande och medför lägre provision för resebyrån — Fastställande av beskattningsunderlaget för förmedlingstjänsten

Domslut

Bestämmelserna i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund ska tolkas så, att de principer som Europeiska unionens domstol har fastställt i domen av den 24 oktober 1996 i mål C-317/94, Elida Gibbs, angående bestämning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt, inte är tillämpliga om en resebyrå, som agerar i egenskap av mellanhand, på eget initiativ och på egen bekostnad beviljar slutkonsumenten en nedsättning av priset på den huvudsakliga tjänst som tillhandahålls av researrangören.


(1)  EUT C 287, 22.9.2012.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/5


Domstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Ralf Schmid (i egenskap av förvaltare för Aletta Zimmermanns konkursbo) mot Lilly Hertel

(Mål C-328/12) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Civilrättsligt samarbete - Förordning (EG) nr 1346/2000 - Insolvensförfaranden - Återvinningstalan grundad på insolvens - Svarande med hemvist i ett tredjeland - Behörighet för domstolen i den medlemsstat där platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns)

2014/C 85/08

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ralf Schmid (egenskap av förvaltare för Aletta Zimmermanns konkursbo)

Motpart: Lilly Hertel

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesgerichtshof — Tolkning av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (EGT L 160, s. 1) — Behörighet för domstol i den medlemsstat där gäldenärens har sina huvudsakliga intressen att pröva beslut som direkt kan härledas från insolvensförfarandet — Återvinningstalan (Insolvenzanfechtungsklage) mot en svarande med hemvist i ett tredjeland

Domslut

Artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden ska tolkas så, att domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium insolvensförfarandet har inletts har behörighet att pröva en återvinningstalan som grundas på gäldenärens insolvens och riktas mot en svarande som inte har hemvist i en medlemsstat.


(1)  EUT C 303, 6.10.2012


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/5


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Tivoli — Italien) — Enrico Petillo och Carlo Petillo mot Unipol

(Mål C-371/12) (1)

(Obligatorisk ansvarsförsäkring för motorfordon - Direktiven 72/166/EEG, 84/5/EEG, 90/232/EEG och 2009/103/EEG - Trafikolycka - Immateriell skada - Ersättning - Nationella bestämmelser om införande av särskilda beräkningsmetoder för trafikolyckor vilka är mindre fördelaktiga för de skadelidande än de beräkningsmetoder som föreskrivs för civilrättsligt skadeståndsansvar i allmänhet - Fråga huruvida de nationella bestämmelserna är förenliga med direktiven)

2014/C 85/09

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Tivoli

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Enrico Petillo och Carlo Petillo

Svarande: Unipol

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunale di Tivoli — Tolkning av rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EGT L 103, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 1, s. 111), rådets andra direktiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon (EGT L 8, s. 17; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 90), rådets tredje direktiv 90/232/EEG av den 14 maj 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon (EGT L 129, s. 33; svensk specialutgåva, område 13, volym 19, s. 189) och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EUT L 263, s. 11) — Ansvarförsäkring för motorfordon — Fastställande av de skador som obligatoriskt omfattas av försäkringen — Nationell lagstiftning som vid trafikolyckor föreskriver en lägre ersättning för ideell skada än den ersättning som utgår enligt allmänna civilrättsliga regler

Domslut

Artikel 3.1 i rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet och artikel 1.1 och 1.2 i rådets andra direktiv 84/5/EEG av den 30 december 1983 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ansvarsförsäkring för motorfordon, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG av den 11 maj 2005, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken ett särskilt system för ersättning för immateriella skador som är följden av lindriga personskador, vilka orsakats av trafikolyckor, begränsar ersättningen för dessa skador i förhållande till den ersättning som beviljas för identiska skador som är följden av andra händelser än trafikolyckor.


(1)  EUT C 295, 29.9.2012


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/6


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Förenade konungariket) — Nnamdi Onuekwere mot Secretary of State for the Home Department

(Mål C-378/12) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 16.2 och 16.3 - Permanent uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare - Beaktande av perioder under vilka tredjelandsmedborgare avtjänat fängelsestraff)

2014/C 85/10

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Nnamdi Onuekwere

Svarande: Secretary of State for the Home Department

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Tolkning av artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (Text av betydelse för EES (EUT L 158, s. 77) — Permanent uppehållsrätt — Begreppet ”har uppehållit sig lagligt under en fortlöpande period av fem år i den mottagande medlemsstaten” — Möjligheten att beakta en fängelsevistelse

Domslut

1.

Artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG ska tolkas så, att de perioder i den mottagande medlemsstaten under vilka en tredjelandsmedborgare — som är familjemedlem till en unionsmedborgare som förvärvat permanent uppehållsrätt i denna medlemsstat under dessa perioder — har avtjänat fängelsestraff inte kan beaktas i syfte att tredjelandsmedborgaren ska förvärva permanent uppehållsrätt i den mening som avses i denna bestämmelse.

2.

Artikel 16.2 och 16.3 i direktiv 2004/38 ska tolkas så, att stadigvarande uppehåll avbryts av perioder i den mottagande medlemsstaten under vilka en tredjelandsmedborgare — som är familjemedlem till en unionsmedborgare som förvärvat permanent uppehållsrätt i denna medlemsstat under dessa perioder — avtjänar fängelsestraff.


(1)  EUT C 295, 29.9.2012.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/7


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Förenade kungariket) — Secretary of State for the Home Department mot M.G.

(Mål C-400/12) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 28.3 a - Skydd mot utvisning - Sätt att beräkna tioårsperioden - Beaktande av perioder under vilka den berörda personen avtjänat fängelsestraff)

2014/C 85/11

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Secretary of State for the Home Department

Motpart: M.G.

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Tolkning av artikel 28.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77) — Utvisningsbeslut på grund av allvarliga skäl hänförliga till allmän säkerhet av en europeisk medborgare som uppehållit sig i värdmedlemsstaten under de tio föregående åren och som dömts till fängelse — Begreppet uppehållit sig i värdmedlemsstaten under tio år — Möjlighet att beakta en period i fängelse — Beräkning av den erfordrade uppehållsperioden med utgångspunkt från antingen uppehållsperiodens början eller retroaktivt från utvisningsbeslutet — Inverkan av en tidigare fängelsevistelse i sistnämnda fall

Domslut

1.

Artikel 28.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG ska tolkas så, att den tioåriga uppehållsperiod som avses i denna bestämmelse i princip ska vara sammanhängande och beräknas bakåt i tiden från beslutet att utvisa den berörda personen.

2.

Artikel 28.3 a i direktiv 2004/38 ska tolkas så, att en period under vilken den berörda personen avtjänar fängelsestraff i princip avbryter stadigvarande uppehåll i den mening som avses i den nämnda bestämmelsen och påverkar åtnjutandet av det förstärkta skydd som föreskrivs däri, inklusive i de fall då vederbörande uppehållit sig i den mottagande medlemsstaten under de tio år som föregick fängelsestraffet. Sistnämnda omständighet kan dock tas i beaktande vid den helhetsbedömning som krävs för att avgöra om den integration som tidigare skett i den mottagande medlemsstaten har upphört eller inte.


(1)  EUT C 331, 27.10.2012.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/7


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Sverige) — Flora May Reyes mot Migrationsverket

(Mål C-423/12) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2004/38/EG - Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier - Huruvida en tredjelandsmedborgare, som är släkting i rakt nedstigande led till en person som har uppehållsrätt i en medlemsstat, har uppehållsrätt i denna medlemsstat - Rekvisitet ”beroende för sin försörjning”)

2014/C 85/12

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Klagande: Flora May Reyes

Motpart: Migrationsverket

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Tolkning av artikel 2.2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77) — Huruvida en tredjelandsmedborgare, som är äldre än 21 år och släkting i rakt nedstigande led till en person som har uppehållsrätt i en medlemsstat, har uppehållsrätt i denna medlemsstat — Rekvisitet ”beroende för sin försörjning” — Skyldighet för släktingen i rakt nedstigande led att visa att han eller hon försökt att få ett arbete, få hjälp för sin försörjning från ursprungslandets myndigheter eller på annat sätt klara sin försörjning men att detta inte har varit möjligt

Domslut

1.

Artikel 2.2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG ska tolkas på så sätt att en medlemsstat, under sådana omständigheter som de som är för handen i det nationella målet, inte får kräva att en släkting i rakt nedstigande led som är 21 år eller äldre — för att anses vara beroende för sin försörjning och därmed falla in under definitionen av familjemedlem enligt artikel 2.2 c i direktiv 2004/38 — ska ha försökt att få ett arbete, få hjälp för sin försörjning från ursprungslandets myndigheter och/eller på annat sätt klara sin försörjning men att detta inte har varit möjligt.

2.

Artikel 2.2 c i direktiv 2004/38 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att en släkting — på grund av personliga omständigheter såsom ålder, utbildning och hälsa — bedöms ha goda förutsättningar för att få ett arbete och dessutom har för avsikt att börja arbeta i den mottagande medlemsstaten inte har någon betydelse vid tolkningen av rekvisitet ”beroende för sin försörjning” i nämnda bestämmelse.


(1)  EUT C 355, av den 17.11.2012.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/8


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Innsbruck — Österrike) — Siegfried Pohl mot ÖBB-Infrastruktur AG

(Mål C-429/12) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Likabehandling i arbetslivet - Artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna - Artikel 45 FEUF - Direktiv 2000/78/EG - Särbehandling på grund av ålder - Fastställande av referensdatum för uppflyttning till en högre lönegrad - Preskriptionstid - Effektivitetsprincipen)

2014/C 85/13

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Innsbruck

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Siegfried Pohl

Motpart: ÖBB-Infrastruktur AG

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Oberlandesgericht Innsbruck — Tolkning av artiklarna 6.3 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, av artikel 45 FEUF, och av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, s. 16) — Tillämpningsområde i tiden — Tiden före anslutningen — Lön till arbetstagare inom järnvägstransportsektorn — Nationell bestämmelse och nationellt kollektivavtal enligt vilka anställningstider före 18 års ålder inte beaktas vid lönesättningen — Beaktande av hälften av arbetstagarens anställningstid som fullgjorts efter 18 års ålder utom i fall då yrkeserfarenheten förvärvats i ett ”kvasioffentligt” nationellt företag eller i ett nationellt järnvägsföretag — Preskriptionstid

Domslut

Unionsrätten, och i synnerhet effektivitetsprincipen, utgör inte hinder för sådana nationella bestämmelser som är aktuella i det nationella målet i vilka fastställs en preskriptionstid på 30 år för en arbetstagares rätt att begära en omprövning av vilka anställningsperioder som ska beaktas vid fastställandet av referensdatumet för befordran, och denna preskriptionstid börjar löpa från och med ingåendet av det avtal som ligger till grund för fastställandet av detta referensdatum eller från inplaceringen i en felaktig lönegrad.


(1)  EUT C 9, 12.1.2013.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/9


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litauen) — UAB ”Juvelta” mot VĮ ”Lietuvos prabavimo rūmai”

(Mål C-481/12) (1)

(Fri rörlighet för varor - Artikel 34 FEUF - Kvantitativa importrestriktioner - Åtgärder med motsvarande verkan - Saluföring av ädelmetallarbeten - Kontrollstämpel - Krav enligt importmedlemsstatens lagstiftning)

2014/C 85/14

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: UAB ”Juvelta”

Motpart: VĮ ”Lietuvos prabavimo rūmai”

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Tolkning av artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF — Åtgärder med motsvarande verkan — Kontrollstämpling av ädelmetallarbeten — Nationell lagstiftning enligt vilken ett oberoende och ackrediterat organ ska förse arbetena med en kontrollstämpel — Konsumentskydd — Förbud mot försäljning av föremål som försetts med en kontrollstämpel i ursprungslandet som inte uppfyller de nationella kraven — Förekomst av en ytterligare kontrollstämpel som innehåller den erforderliga informationen men som inte påförts av det oberoende ackrediterade organet

Domslut

1.

Artikel 34 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den som är i fråga i det nationella målet, i vilken det uppställs som villkor för försäljning i en medlemsstat av ädelmetallarbeten som har importerats från en annan medlemsstat där de har godkänts för försäljning och kontrollstämplats i enlighet med lagstiftningen i denna andra medlemsstat att arbetena, när de uppgifter om deras finhalt som lämnas i kontrollstämpeln inte uppfyller kraven i den förstnämnda medlemsstatens lagstiftning, märks på nytt av ett oberoende kontrollorgan som ackrediterats av den förstnämnda medlemsstaten med en kontrollstämpel som bekräftar att de har kontrollerats och anger deras finhalt i enlighet med nämnda krav.

2.

Det har ingen betydelse för svaret på den första frågan att en ytterligare märkning av de importerade ädelmetallarbetena i syfte att informera om finhalten hos arbetena på ett sätt som är begripligt för konsumenterna i importmedlemsstaten inte har utförts av ett oberoende kontrollorgan som har ackrediterats av en medlemsstat, när en kontrollstämpel med angivande av finhalten dessförinnan påförts arbetena av ett oberoende kontrollorgan som har ackrediterats av exportmedlemsstaten och den information som ges genom märkningen motsvarar den som ingår i kontrollstämpeln.


(1)  EUT C 9, 12.1.2013.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/9


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 januari 2014 — Byrån för harmonisering av den inre marknaden (märken, mönster och modeller) mot riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (tidigare Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG), Lidl Stiftung & Co. KG

(Mål C-558/12 P) (1)

(Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Ordmärket WESTERN GOLD - Invändning från innehavaren av nationella ordmärken samt internationellt ordmärke och gemenskapsordmärke WeserGold, Wesergold och WESERGOLD)

2014/C 85/15

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Byrån för harmonisering av den inre marknaden (märken, mönster och modeller) (ombud: A. Pohlmann)

Övriga parter i målet: riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (tidigare Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG) (ombud: T. Melchert, Rechtsanwalt), Lidl Stiftung & Co. KG (ombud: M. Wolter och A. K. Marx, Rechtsanwälte)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 21 september 2012 i mål T-278/10, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG mot harmoniseringsbyrån — Lidl Stiftung, i vilken tribunalen ogiltigförklarade det beslut som fattades av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 24 mars 2010 (ärende R 770/2009-1), angående ett invändningsförfarande mellan Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG och Lidl Stiftung & Co. KG — Ansökan om registrering av ordkännetecknet ”WESTERN GOLD” som gemenskapsvarumärke — Förväxlingsrisk med de nationella och internationella ordmärkena samt gemenskapsordmärkena ”WeserGold”, ”Wesergold” och ”WESERGOLD” — Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)

Domslut

1.

Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 21 september 2012 i mål T-278/10, Wesergold Getränkeindustrie mot harmoniseringsbyrån — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) upphävs.

2.

Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.

3.

Frågan om rättegångskostnader anstår.


(1)  EUT C 32, 2.2.2013.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/10


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 16 januari 2014 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof — Österrike) — Andreas Kainz mot Pantherwerke AG

(Mål C-45/13) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Domstols behörighet på privaträttens område - Förordning (EG) nr 44/2001 - Skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister - Vara som tillverkats i en medlemsstat och sålts i en annan medlemsstat - Tolkningen av begreppet ”ort där skadan inträffade eller kan inträffa” - Ort där den skadevållande händelsen inträffade)

2014/C 85/16

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Andreas Kainz

Motpart: Pantherwerke AG

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Oberster Gerichtshof — Tolkningen av artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, s. 1) — Skadeståndsansvar för en produkt med säkerhetsbrister — Vara som tillverkats i en medlemsstat och sålts i en annan medlemsstat — Den ort där skadan inträffade eller kan inträffa — Situation i vilken den ort där skadan inträffade (Erfolgsort) är belägen i den medlemsstat där varan tillverkas — Tolkningen av begreppet ”den ort där den skadevållande händelsen inträffade” (Handlungsort)

Domslut

Artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att när en tillverkare hålls skadeståndsansvarig för en produkt med säkerhetsbrister är orten där den skadevållande händelsen inträffade den ort där den aktuella produkten tillverkades.


(1)  EUT C 147, av den 25.5.2013.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Sibiu (Rumänien) den 2 juli 2013 — SC Schuster & Co Ecologic SRL mot Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

(Mål C-371/13)

2014/C 85/17

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Sibiu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Schuster & Co Ecologic SRL

Motpart: Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu

Genom beslut av den 7 november 2013 har domstolen (sjätte avdelningen) slagit fast att det är uppenbart att domstolen saknar behörighet att besvara den fråga som ställts av Tribunalul Sibiu (Rumänien).


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 10 december 2013 — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Mål C-654/13)

2014/C 85/18

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Tolkningsfrågor

1.

Ska rådets direktiv 2006/112/EG (1) av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, och särskilt artikel 183, liksom artikel 17 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt principerna om likvärdighet och effektivitet tolkas så, att de utgör hinder för bestämmelser och praxis i en medlemsstat som utesluter betalning av dröjsmålsränta på de mervärdesskattebelopp som det var omöjligt att begära återbetalning av på grund av tillämpningen av ett villkor i en bestämmelse vilket i en dom från EU-domstolen förklarades strida mot gemenskapsrätten, trots att dessa nationella bestämmelser i övrigt påbjuder betalning av dröjsmålsränta för det fall det mervärdesskattebelopp som ska återbetalas inte återfås i tid?

2.

Strider det mot principerna om effektivitet och likvärdighet med en domstolspraxis i en medlemsstat som innebär att anspråk riktade till en myndighet avslås — varigenom det enda alternativet för det skadelidande rättssubjektet är att väcka skadeståndstalan, trots att en sådan talan i praktiken inte kan föras i den nationella rättsordningen — enbart av det skälet att det inte finns någon konkret rättslig bestämmelse vars objektiva rekvisit är relevant i förfarandet, trots att (handläggning av) och betalning i enlighet med andra liknande anspråk om ränta tillhör skattemyndighetens behörighetsområde?

3.

För det fall den andra frågan ska besvaras jakande, är domstolarna i den medlemsstaten då skyldiga att tolka och tillämpa de rättsliga bestämmelserna vilkas objektiva rekvisit inte är relevanta i överensstämmelse med gemenskapsrätten, så att ett likvärdigt och effektivt rättsligt skydd möjliggörs?

4.

Ska den gemenskapsrätt som nämns i den första frågan tolkas så, att (anspråk på) ränta på skatt som uppburits, innehållits eller ej återbetalats på ett sätt som strider mot gemenskapsrätten har åsidosatts utgör en subjektiv rättighet som följer direkt av gemenskapsrätten i sig och som med stöd av gemenskapsrätten kan göras gällande direkt vid domstolarna och myndigheterna i en medlemsstat, till och med när det i medlemsstatens nationella rätt inte föreskrivs någon utbetalning av ränta i det aktuella fallet, varvid det räcker att till stöd för ränteanspråket visa att gemenskapsrätten har åsidosatts och att skatten har uppburits, innehållits eller ej återbetalats?


(1)  EUT L 347, s. 1.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší soud České republiky (Republiken Tjeckien) den 12 december 2013 — L mot M, R och K

(Mål C-656/13)

2014/C 85/19

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší soud České republiky

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: L

Motparter: M, R och K

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 12.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (1) av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (nedan kallad den nya Bryssel II-förordningen) tolkas så, att den utgör grund för behörigheten i mål om föräldraansvar även när det saknas anhängiggjorda förfaranden med anknytning till detta mål (det vill säga ”andra förfaranden än de som anges i punkt 1”)?

Om fråga 1 besvaras jakande:

2.

Ska artikel 12.3 i den nya Bryssel II-förordningen tolkas så, att uttrycket ”godtagits uttryckligen eller på något annat entydigt sätt” även avser den situationen att den part som inte har inlett förfarandet ger in en egen stämningsansökan i målet men sedan, i samband med sin första processhandling, bestrider domstolens behörighet i det förfarande som den andra parten har inlett?


(1)  EUT L 388, s. 1.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Hannover (Tyskland) den 12 december 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner mot TUIfly GmbH

(Mål C-658/13)

2014/C 85/20

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Hannover

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Wilhelm Spitzner och Maria-Luise Spitzner

Motpart: TUIfly GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 (1) av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 tolkas så, att en extraordinär omständighet som medför att en flygning blir försenad utgör en extraordinär omständighet i den mening som avses i denna bestämmelse även för en ytterligare anslutande flygning när verkan av den extraordinära omständighet som medför en försening, på grund av lufttrafikföretagets organisation, enbart påverkar den senare flygningen?

2.

Ska artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att begreppet undvika inte avser de extraordinära omständigheterna som sådana, utan hänför sig till den försening eller inställda flygning som dessa orsakar?

3.

Ska artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att det rimligen kan fordras att ett lufttrafikföretag, som genomför sina flygningar i ett så kallat omloppsystem, planerar för en viss minsta ”tidsreserv” mellan flygningarna, vilken motsvarar den tidsrymd som fastställs i artikel 6.1 a-c i förordning (EG) nr 261/2004?

4.

Ska artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att det rimligen kan fordras att ett lufttrafikföretag, som genomför sina flygningar i ett så kallat omloppsystem, nekar passagerare, vars flygning redan är kraftigt försenad på grund av en extraordinär händelse, ombordstigning eller ombokar dem till en senare flygning för att undvika en försening av efterföljande flygningar?


(1)  EUT L 146, s. 1.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 16 december 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins mot Via Directa — Companhia de Seguros SA

(Mål C-665/13)

2014/C 85/21

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Motpart: Via Directa — Companhia de Seguros SA

Tolkningsfrågor

1.

Ska principen om likabehandling, som innebär förbud mot all diskriminering, tolkas så på så sätt att den ska tillämpas på arbetstagare inom den offentliga sektorn?

2.

Utgör statens ensidiga åtgärd att de särskilda tillägg som nämnts tills vidare inte får betalas ut, när den endast ska tillämpas på en särskild kategori av arbetstagare — arbetstagarna inom den offentliga sektorn — en diskriminering på grund av anställningsförhållandets rättsliga natur?


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 16 december 2013 — Rohm Semiconductor GmbH mot Hauptzollamt Krefeld

(Mål C-666/13)

2014/C 85/22

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Rohm Semiconductor GmbH

Motpart: Hauptzollamt Krefeld

Tolkningsfrågor  (1)

1.

Medför den omständigheten att en vara har självständiga arbetsuppgifter i den mening som avses i nummer 8543 i Kombinerade nomenklaturen att varan trots dess sammansättning inte kan klassificeras enligt nummer 8541?

2.

Om den första frågan besvaras jakande: Under vilka förutsättningar ska sådana sändar- och mottagarmoduler, som beskrivs nedan i skälen, med självständiga arbetsuppgifter i den mening som avses i nummer 8543, anses utgöra delar av elektriska maskiner och apparater enligt nummer 8543?


(1)  Frågorna rör tolkningen av kommissionens förordning (EG) nr 1832/2002 av den 1 augusti 2002 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 290, s. 1).


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Suceava (Rumänien) den 16 december 2013 — Casa Județeană de Pensii Botoșani mot Evangeli Paraskevopoulou

(Mål C-668/13)

2014/C 85/23

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Suceava

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Casa Județeană de Pensii Botoșani

Motpart: Evangeli Paraskevopoulou

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.2 c i förordning (EEG) nr 1408/71 (1) tolkas så, att den är tillämplig på ett bilateralt avtal som två medlemsstater har ingått före förordningens tillämpningsdatum enligt vilket de förpliktelser med avseende på socialförsäkringsförmåner som den ena staten har gentemot sådana medborgare i den andra staten som har haft status som politiska flyktingar i den första staten och sedermera återvänt till den andra staten, ska upphöra i utbyte mot att den första staten utger ett schablonbelopp för betalning av pensioner och för täckning av den period för vilken socialförsäkringsavgifter har betalats in i den första staten?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57)


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/13


Överklagande ingett den 16 december 2013 av Mundipharma GmbH av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 oktober 2013 i mål T-328/12, Mundipharma GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-669/13 P)

2014/C 85/24

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Mundipharma GmbH (ombud: F. Nielsen, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 oktober 2013 i mål T-328/12,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen fann i den överklagade domen att det inte förelåg risk för förväxling mellan de motstående varumärkena OXYGESIC och Magigesic och att rekvisiten i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (1) därmed inte var uppfyllda. Den överklagade domen bygger på en missuppfattning av de faktiska omständigheterna och innehåller motsägelser som strider mot logikens regler. Domen innebär ett åsidosättande av unionsrätten, närmare bestämt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Om tribunalen hade gjort en lämplig och konsekvent bedömning av de faktiska omständigheterna skulle den ha funnit att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena och skulle således ha bifallit talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 23 maj 2012.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma (Ungern) den 17 december 2013 — OTP Bank Nyrt. mot Magyar Állam, Magyar Államkincstár

(Mål C-672/13)

2014/C 85/25

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: OTP Bank Nyrt.

Motparter: Magyar Állam, Magyar Államkincstár

Tolkningsfrågor

1.

Ska en statlig garanti som beviljats före Ungerns anslutning till Europeiska unionen, inom ramen för regeringsdekret 12/2001 av den 31 januari 2001, anses utgöra statligt stöd och, om så är fallet, är en sådan garanti förenlig med den inre marknaden?

2.

Om en sådan statlig garanti som beviljats inom ramen för nämnda dekret är oförenlig med den inre marknaden, på vilket sätt kan då en kränkning av de berörda personernas intressen gottgöras enligt unionsrätten?


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Frankfurt am Main (Tyskland) den 20 december 2013 — Condor Flugdienst GmbH mot Andreas Plakolm

(Mål C-680/13)

2014/C 85/26

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Frankfurt am Main

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Condor Flugdienst GmbH

Svarande: Andreas Plakolm

Tolkningsfråga

Ska begreppet inställd flygning i artikel 2 led l i förordning nr 261/2004 (1) tolkas så, att det i ett sådant fall som det förevarande även omfattar den omständigheten att flygningen visserligen utförts under samma flygnummer men inte, såsom ursprungligen planerat, non-stop utan med en före flygningen inplanerad mellanlandning, med ett annat flygplan och med ett annat flygbolag genom sub-charter?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1).


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 23 december 2013 — Johannes Demmer mot Fødevareministeriets Klagecenter

(Mål C-684/13)

2014/C 85/27

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Vestre Landsret

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Johannes Demmer

Motpart: Fødevareministeriets Klagecenter

Tolkningsfrågor

1.

Ska kravet på att jordbruksarealen inte används till ”annat än jordbruksverksamhet” i den mening som avses i artikel 44.2 i förordning nr 1782/2003 (1) och att den ”används för jordbruksverksamhet eller … huvudsakligen används för jordbruksverksamhet” i den mening som avses i artikel 34.2 a i förordning nr 73/2009 (2) tolkas så, att det är ett villkor för stöd att arealen primärt används för jordbruksändamål?

a)

Om svaret är jakande, vilka faktorer är då av betydelse vid bedömningen av vilken användning som är den ”primära” för det fall att en areal används för flera olika ändamål samtidigt?

b)

Vidare, om svaret är jakande, betyder det i det givna fallet att säkerhetszoner omkring landningsbanor och taxibanor på flygplatser (som) är en del av flygplatsen och omfattas av särskilda bestämmelser och begränsningar vad gäller arealernas användning, såsom i förevarande mål, men som samtidigt också används för att odla gräs för foderproduktion, beroende på arealernas art och användning är stödberättigande enligt ovannämnda bestämmelser?

2.

Ska kravet på att jordbruksarealen ska ingå i jordbrukarens ”företag” i den mening som avses i artikel 44.2 i förordning nr 1782/2003 och artikel 34.2 a i förordning nr 73/2009 tolkas så, att säkerhetszoner omkring landningsbanor och taxibanor på flygplatser som är en del av flygplatsen och omfattas av särskilda bestämmelser och begränsningar vad gäller arealernas användning, såsom i förevarande mål, men som samtidigt också används för att odla gräs för foderproduktion, är stödberättigande enligt ovannämnda bestämmelser?

3.

Om fråga 1 b och/eller fråga 2 besvaras nekande, föreligger det då, med tanke på att arealerna utöver användningen till odling av permanent gräs för foderproduktion även är säkerhetszoner omkring landningsbanor och taxibanor på flygplatser,

a)

ett fel som rimligen kunde ha upptäckts av jordbrukaren i den mening som avses i artikel 137 i förordning nr 73/2009, om det ändå tilldelats stödrättigheter för arealerna?

b)

ett fel som rimligen kunde ha upptäckts av jordbrukaren i den mening som avses i artikel 73.4 i förordning nr 796/2004, (3) om det ändå utbetalats stöd för arealerna?

c)

en felaktig utbetalning som stödmottagaren inte kan anses ha varit i god tro om i den mening som avses i artikel 73.5 i förordning nr 796/2004, om det ändå utbetalats stöd för arealerna?

4.

Vilken tidpunkt är relevant vid bedömningen av om

a)

det föreligger ett fel som rimligen kunde ha upptäckts av jordbrukaren i den mening som avses i artikel 137 i förordning nr 73/2009,

b)

det föreligger ett fel som rimligen kunde ha upptäckts av jordbrukaren i den mening som avses i artikel 73.4 i förordning nr 796/2004,

c)

Stödmottagaren kan anses ha handlat i god tro i den mening som avses i artikel 73.5 i förordning nr 796/2004?

5.

Ska bedömningen av frågorna 4 a-c göras för varje enskilt stödår eller för utbetalningarna som helhet?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (EUT L 270, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, s. 16).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 141, s. 18).


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 22 oktober 2013 — Les Laboratoires Servier SA mot Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

(Mål C-691/13)

2014/C 85/28

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Les Laboratoires Servier SA

Motpart: Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

Tolkningsfrågan

Innebär artikel 6.2 i rådets direktiv 89/105/EEG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (1) en skyldighet att motivera beslut om att uppta ett läkemedel i förteckningen över läkemedel som omfattas av sjukförsäkringssystemet, eller om förlängt upptagande i förteckningen, för det fall att beslutet, i förhållande till ansökan, begränsar de terapeutiska indikatorer som ger rätt till ersättning, eller villkorar ersättning baserat på bland annat, den föreskrivande läkarens kvalifikationer, behandlingsförloppet, uppföljningen av patienter, eller andra villkor som endast ger en del av de patienter som behandlas med läkemedlet rätt till ersättning från sjukförsäkringskassorna eller begränsar denna möjlighet till att endast omfatta särskilda situationer?


(1)  EGT L 40, s. 8.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7 januari 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH mot Hauptzollamt Osnabrück

(Mål C-5/14)

2014/C 85/29

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Motpart: Hauptzollamt Osnabrück

Tolkningsfrågor

1.

Har en nationell domstol även rätt att hänskjuta frågor till Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 andra meningen jämförd med artikel 267 första meningen led b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som har ställts beträffande tolkningen av unionsrätten mot bakgrund av en nationell bestämmelse om domstolen inte enbart anser att det är osäkert huruvida bestämmelsen är förenlig med unionsrätten, utan även att den nationella bestämmelsen är oförenlig med den nationella grundlagen och därför redan har väckt talan i ett parallellt förfarande vid författningsdomstolen, vilken enligt nationell lagstiftning är exklusivt behörig att pröva huruvida lagar är förenliga med grundlagen och denna domstol ännu inte har avgjort nämnda mål?

Om den första frågan besvaras jakande:

2.

Utgör direktiven 2008/118/EG (1) och 2003/96/EG (2) som antagits för att harmonisera punktskatt och för energiprodukter och elektricitet i unionen hinder mot ett införande av en nationell skatt som påförs på sådant kärnbränsle som används vid kommersiell framställning av elektricitet? Har det betydelse huruvida den nationella skatten kan förväntas övervältras på konsumenterna genom elpriset och vad ska i förekommande fall förstås med övervältring?

3.

Kan ett företag värja sig mot en skatt som en medlemsstat påför i syfte att erhålla inkomster från användningen av kärnbränsle vid kommersiell framställning av elektricitet genom att invända att påförandet av skatten utgör ett stöd som enligt artikel 107 FEUF strider mot unionsrätten?

Om den föregående frågan ska besvaras jakande:

Utgör den tyska lagen om skatt på kärnbränsle, enligt vilken en skatt i syfte att erhålla inkomster endast påförs företag som använder kärnbränsle vid kommersiell framställning av elektricitet, ett statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 FEUF? Vilka omständigheter ska beaktas vid prövningen huruvida andra företag som inte påförs skatt på samma sätt, i faktiskt och rättsligt hänseende befinner sig i jämförbara situationer?

4.

Strider påförandet av den tyska skatten på kärnbränsle mot bestämmelserna i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallat Euratom)?


(1)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 2009, s. 12).

(2)  Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, s. 51).


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 20 januari 2014 — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl.

(Mål C-25/14)

2014/C 85/30

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Part i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)

Motpart: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl.

Tolkningsfråga

Är iakttagande av skyldigheten att lämna insyn enligt artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt en obligatorisk förutsättning för att en medlemsstat ska ha rätt att, till samtliga företag i en bransch, utvidga ett kollektivavtal enligt vilket en enda aktör, som valts av arbetsmarknadens parter, ska handha ett obligatoriskt tilläggspensionssystem som införts till förmån för arbetstagarna?


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 20 januari 2014 — Beaudout Père et Fils SARL mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT m.fl.

(Mål C-26/14)

2014/C 85/31

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Part i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Beaudout Père et Fils SARL

Motpart: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT m.fl.

Tolkningsfråga

Är iakttagande av skyldigheten att lämna insyn enligt artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt en obligatorisk förutsättning för att en medlemsstat ska ha rätt att, till samtliga företag i en bransch, utvidga ett kollektivavtal enligt vilket en enda aktör, som valts av arbetsmarknadens parter, ska handha ett obligatoriskt tilläggspensionssystem som införts till förmån för arbetstagarna?


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/17


Talan väckt den 21 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-29/14)

2014/C 85/32

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Gheorghiu och M. Owsiany-Hornung)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för donation, tillvaratagande, kontroll, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler (1), enligt artiklarna 3 b, 4.2 och 7 i, och bilaga III till kommissionens direktiv 2006/17/EG av den 8 februari 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG när det gäller vissa tekniska krav för donation, tillvaratagande och kontroll av mänskliga vävnader och celler (2), och enligt artikel 11 i kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG med avseende på spårbarhetskrav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och celler (3), genom att inte låta könsceller och vävnad från embryon eller foster omfattas av tillämpningsområdet för de nationella bestämmelser genom vilka dessa direktiv införlivas, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Polens införlivande av direktiven 2004/23, 2006/17 och 2006/86 i polsk lagstiftning är ofullständig, eftersom tillämpningsområdet för lagen av den 1 juli 2005 om tillvaratagande, förvaring och transplantation av celler, vävnad och organ, genom vilken dessa direktiv införlivas med den polska lagstiftningen, och genomförandebestämmelserna för denna, inte omfattar könsceller och vävnad från embryon eller foster.

Följaktligen saknar polsk lagstiftning bestämmelser om införlivande av direktiven 2004/23 och 2006/86, i den mån dessa avser könsceller och vävnad från embryon eller foster.

Bestämmelserna i direktiv 2006/17, i synnerhet artiklarna 3 b och 4.2 samt bilaga III, vilka avser könsceller, har inte heller införlivats.

I det administrativa förfarandet har Republiken Polen medgett att ifrågavarande bestämmelser saknas i polsk lagstiftning men framfört följande: ”Vad gäller området för könsceller och vävnad från embryon eller foster tillämpas bestämmelserna i direktiven i hög utsträckning i den vardagliga kliniska praxisen, det vill säga att de införlivats på expertnivå …”.

Kommissionen anser att de ifrågavarande bestämmelserna i sin helhet borde ha införlivats genom rättsligt bindande åtgärder.


(1)  EUT L 102, s. 48

(2)  EUT L 38, s. 40

(3)  EUT L 294, s. 32


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/18


Talan väckt den 24 januari 2014 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-36/14)

2014/C 85/33

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Herrmann och M. Patakia)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har vidtagit oproportionerliga åtgärder i strid mot artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (1), och därmed underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt detta direktiv, genom att ha vidtagit icke tidsbegränsade statliga åtgärder på ett sådant sätt (i) att energiföretag tvingas tillämpa naturgaspriser som godkänts av energitillsynsmyndigheten för leverans av naturgas, varvid de nationella förvaltningsorganen enligt den nationella lagstiftningen inte är skyldiga att med jämna mellanrum kontrollera nödvändigheten av att dessa åtgärder inom gassektorn med avseende på denna sektors utvecklingsnivå och det sätt på vilket åtgärderna vidtas, och (ii) att åtgärderna enbart tillämpas på en icke avgränsad grupp användare utan åtskillnad mellan kunderna och utan att särskilja operatörernas situation genom att fastställa olika kategorier, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den skyldighet som, vid äventyr av böter, uppställs i artikel 47 i energilagen, enligt vilken priser för naturgasleveranser ska godkännas av chefen för energitillsynsmyndigheten, utgör en statlig åtgärd som består i att reglera priser och som strider mot proportionalitetsprincipen och därmed också mot artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2009/73/EG, eftersom skyldigheten gäller alla energiföretag vid leveranser till andra kunder än hushåll.

Den omstridda åtgärden uppfyller nämligen inte villkoren som uppställdes i domstolens dom i mål C-265/08, Federutility m.fl., eftersom den gällande nationella lagen (energilagen av den 10 april 1997) föreskriver en skyldighet som går utöver det allmänna ekonomiska intresset (skydd mot orimliga gaspriser). Bland annat är skyldigheten att ansöka om godkännande av naturgasleveranspriser inte tidsmässigt begränsad och inte beroende av någon kontroll av en situation på gasmarknaden som skulle kunna motivera en sådan åtgärd. Skyldigheten gäller dessutom alla energiföretag som inte uttryckligen undantagits av chefen för energitillsynsmyndigheten, utan hänsyn till deras ställning på marknaden eller till vilken kategori kunder de levererar till. Industriella slutkunder, grossister och hushållskunder behandlas lika.


(1)  EGT L 211, s. 94.


Tribunalen

22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/20


Talan väckt den 2 december 2013 — Wolverine International mot harmoniseringsbyrån — BH Stores (cushe)

(Mål T-642/13)

2014/C 85/34

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Wolverine International, LP (Grand Cayman, Caymanöarna) (ombud: advokaterna M. Plesser och R. Heine)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: BH Stores BV (Curaçao, Curaçao)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnde vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 30 september 2013 i ärende R 1269/2014-4,

avslå ansökan om ogiltighet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Figurmärke innehållande ordelementet ”cushe” för varor i klass 25 — internationell registrering nr 859 087 som designerar Europeiska unionen

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Risk för förväxling enligt artikel 53.1 a jämförd med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av det överklagade beslutet och ogiltigförklaring av den angripna internationella registreringen

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 8.1 b, 57.2 och 57.3 i förordning nr 207/2009


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/20


Talan väckt den 13 december 2013 — AEMN mot parlamentet

(Mål T-678/13)

2014/C 85/35

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Frankrike) (ombud: advokat J.-P. Le Moigne)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslut nr 110655 av den 14 oktober 2013 i vilket det slutliga bidrag från Europaparlamentet till sökanden fastställdes till 186 292,13 euro och det därför beslutades att sökanden ska återbetala 45 476 euro, eftersom sökanden har tilldelats ett belopp på 231 412,80 euro, och

förpliktta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna och härvid utge ett belopp på 20 000 euro till sökanden

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden avser att bristande behörighet hos rättsaktens upphovsman, eftersom den person som har undertecknat den inte hade befogenhet att besluta, skriva under och meddela det angripna beslutet.

2.

Andra grunden: avser åsidosättande av väsentliga formföreskrifter eftersom parlamentet inte har berett sökanden möjlighet att yttra sig över de konstaterade felaktigheterna.

3.

Tredje grunden avser åsidosättande av en rättsregel eftersom

stöd i form av naturaförmåner är en rättsenlig finansieringsmetod,

sökandens budget har särbehandlats i förhållande till andra politiska parter på europeisk nivå, och

sökanden har inte hörts innan det träffades ett betungade individuellt beslut som berör sökanden

4.

Den fjärde grunden avser illojal maktanvändning, eftersom parlamentet har använt ekonomiska medel för att begränsa ett politiskt paris möjligheter att agera beroende på att vissa av parlamentets ledamöter inte delar dess politiska uppfattning.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/21


Talan väckt den 16 december 2013 — AEMN mot parlamentet

(Mål T-679/13)

2014/C 85/36

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Frankrike) (ombud: advokat J.-P. Le Moigne)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 7 oktober 2013, som delvis återges i beslut av den 14 oktober 2013, vilket fastställer det slutbidrag som parlamentet har tilldelat sökanden för år 2012 till 186 292,12 euro och därmed fastställa att sökanden ska återbetala 454 756 euro, eftersom sökanden redan tilldelats ett belopp på 231 412,80 euro, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna och härvid utge ett belopp på 20 000 till sökanden.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder, vilka i allt väsentligt överensstämmer med de grunder som har åberopats i mål T-678/13, AEMN mot parlamentet.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/21


Talan väckt den 20 december 2013 — Bilbaina de Alquitranes m.fl. mot kommissionen

(Mål T-689/13)

2014/C 85/37

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Spanien); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Republiken Tjeckien); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spanien); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danmark); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Förenade kungariket); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Nederländerna); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Tyskland); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgien); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polen); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Förenade kungariket); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spanien); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Tyskland); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Österrike); SGL Carbon (Passy, Frankrike); SGL Carbon, SA (La Coruña, Spanien); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polen); och ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Tyskland) (ombud: lawyers K. Van Maldegem och C. Mereu)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ta upp ansökan till sakprövning och bifalla talan.

ogiltigförklara dem angripa rättsakten får så vitt som CTPHT klassificerades som H400 och H410, och

förplikta kommisaionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena har yrkat att kommissionens förordning (EU) nr 944/2013 av den 2 oktober 2013 om ändring för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 261, s. 5) såtillvida som denna klassificerar beck, koltjära, högtemperatuts tjärbeck, CAS-nummer 65996-93-2 (CTPHT) som Aquatic Acute 1 (H400) och Aquatic Chronic 1 (H410) delvis ska ogiltigförklaras.

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder.

1.

Första grunden avser att den angripna rättsakten är rättstridig eftersom den åsidosätter REACH och CLP-bestämmelserna om klassificering av ämnen som är giftiga för vattenmiljön och de undersökningar som ska göras i detta syfte, samt principen om likabehandling, såvitt som avgörandet inte beaktar de undersökningar som genomförts enligt REACH och OECD-riktlinjerna och att det därmed ställs krav på att undersökningar ska genomföras som inte bygger på någon erkänd och standardiserad metod.

2.

Andra grunden avser att den angripana rättsakten är rättstridig, eftersom den bygger på en uppenbart felaktig skönsmässig bedömning genom att inte beakta de overksamma inneboende egenskaper hos CTPHT som påverkar försöken med ultraviolett strålning och användandet av summationsmetoden i väsentlig grad. I avgörandet fastställdes M-faktorer för PAH-beståndsdelar utan att det gjordes någon egentlig genomgång av de undersökningar som det hänvisades till och de upplysningsar som sökandena tillhandahöll beaktades inte utan någon bärande motivering.

3.

Tredje grunden avser att den angripna rättsakten är rättstridig eftersom den åsidosätter de unionsrättsliga principerna om öppenhet och om rätten till försvar.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/22


Talan väckt den 10 januari 2014 — Republiken Tjeckien mot kommissionen

(Mål T-27/14)

2014/C 85/38

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Sökande: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, J. Vláčil och T. Müller)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2013) 7221 final av den 4 november 2013 om återkallande av det beslut som meddelats av Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Tjeckiens handels- och industriministerium), vilket beviljar ett undantag till gaslagringsanläggningar i Dambořice från den nationella lagstiftning varigenom bestämmelserna i direktiv 2003/55/EG (1) om reglerna för tredje parts tillträde har införlivats, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 266.1 FEUF

Sökanden gör i detta hänseende gällande att kommissionen genom antagande av det angripna beslutet agerade på ett sätt som direkt strider mot dom av den 6 september 2013 i mål T-465/11, Globula mot kommissionen, REU 2013.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 22.4 i direktiv 2003/55/EG

I denna grund gör sökanden gällande att kommissionen antog det angripna beslutet efter det att den tidsfrist som fastställs i artikel 22.4 i direktiv 2003/55/EG hade löpt ut.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG (EUT L 176, s. 57).


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/22


Talan väckt den 13 januari 2014 — Laverana mot harmoniseringsbyrån (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)

(Mål T-30/14)

2014/C 85/39

Ansökan är avfattad på: tyska

Parter

Sökande: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Wachinger och M. Zöbisch)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade de 11 november 2013 i ärende nr R 1749/2013-4 och förklara att ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 11 642 527 för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 35 ska offentliggöras,

i andra hand, ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 11 november 2013 i ärende nr R 1749/2013-4 och återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för ett nytt beslut,

i tredje hand, ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 11 november 2013 i ärende nr R 1749/2013-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: det svartvita figurmärket med ordelementen ”BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION” för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 35 — Registeringsansökan nr 11 642 527

Granskarens beslut: Delvis avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/23


Talan väckt den 5 februari 2014 — Secop mot kommissionen

(Mål T-79/14)

2014/C 85/40

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Secop GmbH (Flensburg, Tyskland) (ombud: advokaterna U. Schnelle och C. Aufdermauer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 18 december 2013, Aiuto di Stato SA.37640, C(2013) slutlig — Aiuti per il salvataggio a favore di ACC Compressors S.p.A., Italia (statligt stöd SA.37640, C(2013) slutlig; stöd för undsättning av företag i svårheter till förmån för ACC Compressors S.p.A., Italien), med tillämpning av artikel 264.1 FEUF, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna med tillämpning av artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 296 FEUF

Bristande motivering av det angripna beslutet. Kommissionen har, trots att den kände till faktiska omständigheter avseende sökandens förvärv av tillgångar som tillhört ett dotterbolag till det stödmottagande bolaget, vilka framkommit i ett parallellt kontrollförfarande, inte beaktat vad detta innebär för mottagarens rätt till stöd eller vad stödbeslutet får för särskilda verkningar mot sökanden.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av fördragen

Artikel 107.3 c FEUF har åsidosatts. Stödmottagaren ska inte anses vara konkurrensmässig och ska anses vara ett nytt företag som bildats genom en strukturåtgärd. Stödmottagaren har berövats nödvändiga tillgångar för att fortsätta eller återuppta sin verksamhet genom att sökanden förvärvat nämnda tillgångar från ett bolag som ingår i samma koncern som det stödmottagande bolaget.

Artikel 108.2 och 108.3 FEUF har åsidosatts. Kommissionen borde ha ansett att det förelåg betydande svårigheter att förena stödet med den gemensamma marknaden och borde ha inlett huvudförfarandet.

Likabehandlingsprincipen har åsidosatts.

3.

Tredje grunden: Maktmissbruk

Kommissionen har gjort sig skyldig till maktmissbruk genom att inte beakta uppgifter som är av stor vikt för prövningen och bedömningen, varför beslutet fattats på ett bristfälligt underlag.


Personaldomstolen

22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/25


Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 februari 2014 — Armani mot kommissionen

(Mål F-65/12) (1)

(Personalmål - Lön - Familjetillägg - Rätt till barntillägg - Underhållsberättigat barn - Barn till sökandens maka)

2014/C 85/41

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Armani (Bryssel, Belgien) ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, s. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: kommissionen (ombud: D. Martin och V. Joris)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden familjetillägg för hans makas son från hennes tidigare äktenskap.

Domslut

1.

Kommissionens beslut av den 17 augusti 2011 om avslag på sökandens begäran om familjetillägg för hans makas barn ogiltigförklaras.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Armanis rättegångskostnader.


(1)  EUT C 243 av den 11.8.2012, s. 34.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/25


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2014 — Bodson m.fl. mot EIB

(Mål F-73/12) (1)

(Personalmål - EIB:s personal - Arbetsförhållandets avtalsmässiga karaktär - Reform av EIB:s system för löner och löneökningar)

2014/C 85/42

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-Pierre Bodson m.fl. (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams och G. Nuvoli samt advokaten P. E. Partsch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av besluten i lönespecifikationerna att tillämpa det allmänna beslutet från Europeiska investeringsbanken om fastställande av en löneökning om högst 2,8 procent för hela personalen och beslutet om fastställande av en meritvärderingstabell innebärande en löneförlust på 1 procent, och om att institutionen således ska förpliktas att betala ut löneskillnaden och skadestånd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Jean-Pierre Bodson och övriga sju sökande vilkas namn framgår av bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska investeringsbankens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 295, 29.9.2012, s. 33.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/26


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 februari 2014 — Bodson m.fl. mot EIB

(Mål F-83/12) (1)

(Personalmål - EIB:s personal - Arbetsförhållandets avtalsmässiga karaktär - Lön - Reform av EIB:s tilläggssystem)

2014/C 85/43

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-Pierre Bodson m.fl. (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokat L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams och G. Nuvoli samt advokaten P. E. Partsch)

Saken

Dels yrkande om ogiltigförklaring av besluten att på sökandena tillämpa ett tillägg med tillämpning av det nya prestationssystemet sådant detta anges i styrelsens beslut av den 14 december 2010 och av direktionens beslut av den 9 november 2010 och 16 november 2011, dels yrkandet om förpliktande för svaranden att utge löneskillnaden och skadestånd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Jean-Pierre Bodson och övriga sju sökande vilkas namn framgår av bilagan ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska investeringsbankens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 295 av den 29.9.2012, s. 34.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/26


Talan väckt den 20 december 2013 — ZZ mot FRA

(Mål F-97/13)

2014/C 85/44

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Laure och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att tillsätta en annan sökande som ”Senior Programme Manager” vid FRA och det tysta beslutet att inte tillsätta sökanden till den andra tjänsten som ”Senior Programme Manager”, vilken omnämns i meddelandet om lediga tjänster.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara direktörens beslut av den 5 februari 2013, i vilket sökandens underrättas om att FRA:s director valt att tillsätta en annan sökande som Senior Programme Manager — Social Research (AD8) och därför inte tillsätta sökanden till tjänsten,

ogiltigförklara det odaterade tysta beslutet att inte tillsätta sökanden till den andra tjänsten som ”Senior Programme Manager”, vilken omnämns i meddelandet om lediga tjänster,

ogiltigförklara varje beslut som fattas på grundval av dessa rättsstridiga beslut,

ogiltigförklara beslutet av den 11 juli 2013 i den del sökandens klagomål lämnas utan bifall och det inte beslutas att en administrative utredning ska inledas, vilken ska ledas av en utredare som är känd för sin opartiskhet och objektivitet, i syfte att fastställa de faktiska omständigheterna,

ersätta sökandens ekonomiska skada, vilken sökanden uppskattar uppgå till 550 651 euro,

ersätta sökandens ideella skada, vilken sökanden uppskattar till 70 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/26


Talan väckt den 27 november 2013 — ZZ mot ENISA

(Mål F-112/13)

2014/C 85/45

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ENISA)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av ENISAS verkställande direktör att säga upp sökandens avtal om tillsvidareanställning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslutet att avslå sökandens begäran om omprövning jämte tidigare rättsstridiga beslut, inklusive det beslut genom vilket ENISA sade upp sökanden,

förplikta svaranden att till sökanden utge ett belopp på 50 000 euro som ersättning för den ideella skada sökanden lidit.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/27


Talan väckt den 10 januari 2014 — ZZ mot Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)

(Mål F-3/14)

2014/C 85/46

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna T. Bontinck, A. Guillerme)

Svarande: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EASA:s beslut att, i strid med artikel 39 i förordning (EG) nr 216/2008/EG, förnya sökandens kontrakt med endast ett år i stället för fem år.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara styrelsens beslut av den 12 mars 2013 om att förlänga hans kontrakt med endast ett år,

i enlighet därmed ogiltigförklara ändring nr 2 av hans anställningskontrakt, som innebär att kontraktet förnyas med ett år,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/27


Talan väckt den 17 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-5/14)

2014/C 85/47

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om att avsätta sökanden från sin tjänst enligt artikel 9.1 h i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna utan nedsättning av pensionsrättigheterna till följd av en interutredning som inletts med anledning av en Olaf utredning som inletts mot ett företag och begäran om skadestånd för den ideella och ekonomiska skada som sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som antogs den 16 oktober 2013, som delgavs i sökandens hem den 18 oktober av kommissionens säkerhetstjänst, som togs av trepartstillsättningsmyndigheten i ärende CMS 12/042, enligt vilket ”ZZ avsätts från sin tjänst enligt artikel 9.1 led h i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna utan nedsättning av pensionsrättigheterna”, och med ”verkan från månaden efter hans underskrift”,

förplikta kommissionen att för ideell skada, läkarvård, familjemässig, professionell och ekonomisk skada, samt skadlig inverkan på sökandens karriär, betala ett belopp som preliminärt är fastställt till en euro av ett belopp som är fastställt till 33 000 euro, med förbehåll för höjning eller sänkning under förfarandet, och

under alla omständigheter, förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna enligt artikel 87.1 i personaldomstolens rättegångsregler.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/28


Talan väckt den 28 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-6/14)

2014/C 85/48

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten F. Van der Schueren)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja sökanden den efterlevandepension som hon gjorde anspråk på med anledning av att hennes före detta make avlidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 29 oktober 2013 angående sökandens klagomål (nr R/485/13) genom vilket kommissionen inte beviljade sökanden den efterlevandepension som hon gjorde anspråk på med anledning av att hennes före detta make avlidit, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/28


Talan väckt den 29 januari 2014 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-7/14)

2014/C 85/49

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: Kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att korta av förlängingen av sökandens kontrakt som tillfälligt anställd från tre till två år.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 18 juli 2013 att korta av den förlängning av sökandens kontrakt som tillfälligt anställd som medgetts i beslut av den 23 november 2001 från tre till två år,

fastställa att den ersättning som sökanden har rätt till om kommissionen inte rättsligen kan låta sökanden återgå till sin tjänst under ett års tid uppgår till 45 000 euro jämte ränta,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


22.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 85/28


Talan väckt den 31 januari 2014 — ZZ mot EIB

(Mål F-8/14)

2014/C 85/50

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna A. Senes och L. Payot)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden från kategori F till kategori E.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara överklagandekommitténs beslut av den 23 oktober 2013, och

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.