ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CA2014.081.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 81A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
20 mars 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

2014/C 081A/01

Meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/277/14 – Handläggare (AD 5) på området revision

1

SAMMANSTÄLLNING ÖVER EUT C A, UTTAGNINGSPROV

Nedan följer en förteckning över de EUT C A som publicerats under innevarande år.

Om inte annat anges nedan har EUT kommit ut i samtliga språkversioner.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso)

20.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 81/1


MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

EPSO/AD/277/14

HANDLÄGGARE (AD 5) PÅ OMRÅDET REVISION

(2014/C 81 A/01)

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar ett allmänt uttagningsprov för att upprätta en anställningsreserv av handläggare.

Syftet är att upprätta en reservlista för vakanta tjänster vid EU-institutionerna i Luxemburg, främst vid Europeiska revisionsrätten.

Innan du ansöker bör du noggrant läsa de allmänna bestämmelser för uttagningsprov som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) C 60 A av den 1 mars 2014 och på Epsos webbplats.

De bestämmelserna utgör en del av det här meddelandet om allmänt uttagningsprov och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för proven och anmälningsförfarandet.

INNEHÅLL

I.

ALLMÄNT

II.

BEFATTNINGSBESKRIVNING

III.

BEHÖRIGHETSKRAV

IV.

TILLTRÄDESPROV

V.

UTVÄRDERINGSCENTRUM

VI.

RESERVLISTA

VII.

HUR DU ANSÖKER

I.   ALLMÄNT

Antal godkända sökande som kan föras upp på förteckningen: 40

II.   BEFATTNINGSBESKRIVNING

Godkända sökande rekryteras som handläggare till EU-institutionerna i lönegrad AD 5. Handläggare i denna lönegrad ska under tillsyn av sina närmast överordnade utföra tre huvudsakliga typer av arbetsuppgifter vid institutionerna, nämligen utforma politiken, genomföra den praktiskt och förvalta resurser. Vi är särskilt intresserade av sökande med potential för karriärutveckling.

Handläggare inom området revision har som allmän uppgift att stödja beslutsfattarna i genomförandet av deras institutions uppdrag.

De arbetar också med redovisningsrevision, effektivitetsrevision och internrevision. Revisorerna ger försäkringar och rådgivning på alla EU:s arbetsområden i syfte att förbättra förvaltning och handläggning. De kan behöva utföra kontroller i alla Europeiska unionens medlemsstater, men även i tredjeländer eller internationella organisationer, vilket förutsätter möjligheter att ibland vid upprepade tillfällen företa kortare tjänsteresor.

De bör vara inställda på att arbeta i multinationella och multikulturella lag och vara beredda att löpande uppdatera sina yrkeskunskaper genom den fortbildning som erbjuds.

Uppgifternas art förutsätter ett brett spektrum av kunskaper inom områden som juridik, redovisning, offentlig förvaltning, finans och ekonomi, projektförvaltning inom de olika områden som omfattas av EU:s behörighet, it, revision etc.

En yrkeskarriär inom institutionerna erbjuder löpande möjligheter till fortbildning och intern rörlighet.

Handläggarnas huvuduppgifter på revisionsområdet är bl.a. följande:

Genomföra externrevision, både redovisningsrevision och utredningar av om den ekonomiska förvaltningen varit sund, även med avseende på planeringen, genomförandet och avrapporteringen.

Kontroller och granskningar av handlingar och på plats, analys, utvärdering och optimering av kontrollsystem, projekt- och programförvaltning.

Genomföra internrevision, svara för metodikstöd, rådgivning och utbildning.

Ansvara för samordning och samråd med andra tjänsteavdelningar i revisionsfrågor.

Förbereda yttranden, råd och rekommendationer inom de områden som berörs av institutionens uppgifter.

III.   BEHÖRIGHETSKRAV

Sista dagen för webbanmälan måste du uppfylla följande allmänna och särskilda krav:

1.

Allmänna krav

a)

Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

b)

Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter.

c)

Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.

d)

Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2.

Särskilda krav

2.1

Utbildning

Utbildning motsvarande en avslutad minst treårig universitets- eller högskoleutbildning inom det relevanta ämnesområdet, styrkt med examensbevis eller motsvarande, eller en likvärdig yrkesutbildning eller likvärdig auktorisation på det relevanta ämnesområdet.

Sökande som är inne på det sista året av sina universitets- eller högskolestudier får delta i uttagningsprovet om de fått ut sitt examensbevis senast den 31 juli 2014.

2.2

Yrkeserfarenhet

Ingen yrkeserfarenhet krävs.

2.3

Språkkunskaper (1)

Språk 1

Förstaspråk

Fördjupade kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk.

Språk 2

Andraspråk (som måste vara ett annat än språk 1):

Tillfredsställande kunskaper i engelska, franska eller tyska.

I enlighet med EU-domstolens dom (stora avdelningen) i mål C-566/10 P, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, ska EU-institutionerna i samband med detta uttagningsprov ange orsakerna till att valet av andraspråk begränsas till ett visst antal av EU:s officiella språk.

Därför vill vi informera dig om att andraspråken för det här uttagningsprovet har fastställts i enlighet med tjänstens intresse, vilket kräver att nyanställda direkt ska kunna börja arbeta och kommunicera väl i sitt dagliga arbete. Om så inte är fallet, är det stor risk för att institutionerna inte fungerar effektivt.

Enligt långvarig praxis inom EU-institutionerna när det gäller intern kommunikation, och också med beaktande av de behov som finns inom avdelningarna för extern kommunikation och handläggning av ärenden, är det engelska, franska och tyska som används mest. Dessutom är engelska, franska och tyska de vanligaste andraspråken i EU och även de som oftast studeras som andraspråk. Den utbildningsnivå och yrkeserfarenhet som idag kan krävas av den som söker en EU-tjänst gör att de sökande bör behärska minst ett av dessa språk. Därför är det lämpligt, då man ser till tjänstens intresse och de sökandes behov och kompetens och med beaktande av det område som uttagningsprovet gäller, att anordna delprov på dessa tre språk, för att garantera att alla sökande, oavsett första officiella språk, behärskar minst ett av dessa tre språk i arbetet. Genom att på detta sätt bedöma de sökandes särskilda kompetens kan institutionerna bilda sig en uppfattning om de sökandes förmåga att i en omgivning som liknar den som de skulle arbeta i, omedelbart börja utföra sina arbetsuppgifter.

Av samma anledningar bör kommunikationsspråken mellan de sökande och institutionen begränsas, vilket också gäller de språk som används för att fylla i ansökningsformulären. Detta krav garanterar dessutom att jämförandet och kontrollen av de sökandes ansökningar blir mer enhetlig.

För att alla ska behandlas lika ska dessutom alla sökande, även de som har engelska, franska eller tyska som första officiella språk, göra dessa delprov på sitt andraspråk, som ska väljas bland dessa tre språk.

Dessa bestämmelser påverkar inte möjligheterna till fortbildning i språk för att kunna arbeta på ett tredje språk i enlighet med artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna.

IV.   TILLTRÄDESPROV

Tillträdesproven görs på dator och anordnas av Epso. Uttagningskommittén avgör provens svårighetsgrad och godkänner innehållet i proven på grundval av förslag från Epso.

1.

Kallelse

Du kallas till proven om du har validerat din ansökan i tid (se avsnitt VII).

Observera!

1.

Genom att validera din ansökan intygar du att du uppfyller de allmänna och särskilda kraven enligt avsnitt III.

2.

För att få delta i proven ska du boka ett provdatum. Detta måste du göra inom den tidsfrist som du får besked om via ditt Epsokonto.

2.

Provens innehåll och poängsättning

Flervalsfrågor som syftar till att bedöma din resonemangsförmåga när det gäller

Delprov a

läsförståelse:

Poängsättning: 0 till 20 poäng

Delprov b

tolkning av sifferuppgifter:

Poängsättning: 0 till 10 poäng

Krav för godkänt: 5 poäng

Delprov c

logiskt tänkande:

Poängsättning: 0 till 10 poäng

 

Krav för godkänt är minst 15 poäng för prov a och c tillsammans

Delprov d

Omdömesförmåga

Poängsättning: 0 till 40 poäng

Krav för godkänt: 24 poäng

3.

Språk vid proven

Språk 1 för delprov a, b och c

Språk 2 för test d

V.   UTVÄRDERINGSCENTRUM

1.

Kallelse

Du kommer att få en kallelse till proven vid utvärderingscentrumet

om du har uppnått godkänt resultat i samtliga tillträdesprov,

om du (2) har uppnått ett av de bästa sammanlagda resultaten på delproven a, c, och d, samt

om du, efter genomgången av de uppgifter som du har lämnat i din webbanmälan (3), konstateras uppfylla de allmänna och särskilda kraven enligt avsnitt III.

Du måste ha godkänt resultat på delprov b för att gå vidare, men poängen läggs inte samman med poängen på de övriga proven för att avgöra vilka som kallas till utvärderingscentrum.

Vi kallar ungefär 2,5 gånger fler sökande till utvärderingscentrumet än det antal platser på reservlistan som anges i detta meddelande om uttagningsprov. Antalet sökande som kallas anges också på Epsos webbplats (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Utvärderingscentrum

Du kommer att bedömas i två prov, vars innehåll fastställs av uttagningskommittén:

Särskild kompetens

Din särskilda kompetens inom det valda ämnesområdet testas enbart genom att du skriver en uppsats.

Din allmänna kompetens  (4) bedöms med hjälp av följande delprov:

e)

Uppsats inom ämnesområdet.

f)

Gruppövning.

g)

Muntlig framställning.

h)

Strukturerad intervju.

Du kommer att få en kallelse till utvärderingscentrumet, vanligen i Luxemburg, för att under1–1Formula dag skriva en uppsats inom det relevantaämnesområdet (5) (vilket ingår i testerna vidutvärderingscentrumet) samt delta i övriga tester.

Var och en av kompetenserna testas med följande metoder:

 

Uppsats

Gruppövning

Muntlig framställning

Strukturerad intervju

Analys och problemlösning

x

 

x

 

Kommunikation

x

 

x

 

Kvalitet och resultat

x

 

x

 

Inlärning och utveckling

 

x

 

x

Prioritering och organisation

x

x

 

 

Stresstålighet

 

 

x

x

Samarbete

 

x

 

x

Ledarskap

 

x

 

x

3.

Språk

Språk 2

4.

Poängsättning och viktning

Din särskilda kompetens inom det valda ämnesområdet

0 till 20 poäng

Krav för godkänt: 10 poäng

Viktning: 25 % av totalpoängen

Allmän kompetens

0 till 10 poäng för var och en av de allmänna kompetenserna

Krav för godkänt:

 

3 poäng för var och en av kompetenserna och

 

50 poäng av 80 möjliga för de åtta allmänna kompetenserna tillsammans

Viktning: 75 % av totalpoängen

VI.   RESERVLISTA

1.

Reservlista

Du förs upp på en reservlista av uttagningskommittén

om du är bland de sökande (6) som fått det poängantal som krävs för godkänt och sammanlagt de bästa resultaten på alla tester vid utvärderingscentrumet (uppgifter om antal godkända sökande finns i avsnitt I), och

om dina styrkande handlingar visar att du uppfyller samtliga behörighetskrav.

Kontrollen sker i fallande meritordning till dess att vi nått det antal godkända sökande som får föras upp på reservlistan och som konstaterats uppfylla alla behörighetskrav.

Styrkande handlingar för sökande som inte ingår i denna grupp granskas inte. Om det vid kontrollerna framkommer att de uppgifter (7) som du har angett i webbanmälan inte har något stöd i styrkande handlingar kommer du att uteslutas från uttagningsprovet.

2.

Rangordning

Listan upprättas i bokstavsordning.

VII.   HUR DU ANSÖKER

1.

Webbanmälan

Du anmäler dig på webben enligt instruktionerna på Epsos webbplats. Se särskilt anvisningarna för webbanmälan (How to apply/Wie kann ich mich bewerben/Mode d'emploi de l'inscription).

Sista anmälningsdag (inklusive validering): Den 23 april 2014 kl. 12 (lokal tid Bryssel).

2.

Inlämning av ansökningshandlingarna

Om du är bland de sökande som kallas till utvärderingscentrumet (8) ska du ta med dig alla ansökningshandlingar dit (en undertecknad elektronisk ansökningsblankett och styrkande handlingar).

Anvisningar: se punkt 2.1.7 i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.


(1)  Se den gemensamma europeiska referensramen för språk – miniminivå: språk 1 = C1, språk 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(2)  Om sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till utvärderingscentrum.

(3)  Dessa uppgifter kontrolleras mot de styrkande handlingarna innan reservlistorna upprättas (se avsnitt VI.1 och VII.2).

(4)  Definitioner av kompetenserna finns i punkt 1.2 i handledningen för allmänna uttagningsprov.

(5)  Av organisatoriska skäl kan uppsatsskrivningen komma att anordnas i provcentrum i medlemsstaterna, oberoende av utvärderingscentrumets övriga delprov.

(6)  Om sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan.

(7)  Uppgifterna kontrolleras av Epso när det gäller de allmänna behörighetskraven och av uttagningskommittén när det gäller de särskilda behörighetskraven.

(8)  Du får besked om datum via ditt Epsokonto.