ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.CA2014.074.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 74A

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
13 mars 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska rekryteringsbyrån

2014/C 074A/01

Meddelande om allmänt uttagningsprov – Epso/AD/276/14 – Handläggare (AD 5)

1

SAMMANSTÄLLNING ÖVER EUT C A, UTTAGNINGSPROV

Nedan följer en förteckning över de EUT C A som publicerats under innevarande år.

Om inte annat anges nedan har EUT kommit ut i samtliga språkversioner.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

SV

 


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska rekryteringsbyrån

13.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CA 74/1


MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

EPSO/AD/276/14

HANDLÄGGARE (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar ett allmänt uttagningsprov för att upprätta en anställningsreserv av handläggare.

Syftet är att upprätta en reservlista för vakanta tjänster vid EU-institutionerna.

Innan du ansöker bör du noggrant läsa de allmänna bestämmelser för uttagningsprov som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) C 60 A av den 1 mars 2014 och på Epsos webbplats.

De bestämmelserna utgör en del av det här meddelandet om allmänt uttagningsprov och hjälper dig att sätta dig in i de bestämmelser som gäller för proven och anmälningsförfarandet.

INNEHÅLL

I.

ALLMÄNT

II.

BEFATTNINGSBESKRIVNING

III.

BEHÖRIGHETSKRAV

IV.

TILLTRÄDESPROV

V.

UTVÄRDERINGSCENTRUM

VI.

RESERVLISTOR

VII.

HUR DU ANSÖKER

I.   ALLMÄNT

Antal godkända sökande som kan föras upp på listan: 137

II.   BEFATTNINGSBESKRIVNING

Lönegrad AD 5 är den lönegrad där universitets- och högskoleutbildade börjar sin karriär som handläggare vid EU-institutionerna. Handläggare i denna lönegrad ska under tillsyn utföra tre huvudsakliga typer av arbetsuppgifter vid institutionerna: utforma politiken, genomföra den praktiskt och förvalta resurser. Vi är särskilt intresserade av sökande med potential för karriärutveckling.

Handläggare har som allmän uppgift att stödja beslutsfattarna i genomförandet av deras institutions eller byrås uppdrag.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna kan variera beroende på institution, men omfattar i allmänhet följande:

Utforma, genomföra, följa upp och kontrollera program och handlingsplaner.

Förvalta resurser, däribland personal, budget och utrustning.

Bistå beslutsfattarna genom skriftliga eller muntliga inlägg.

Utarbeta rapporter med politisk analys.

Kommunicera externt och internt samt handha intern avrapportering.

Ansvara för förbindelserna med externa aktörer och medlemsstaterna.

Ansvara för samordning och samråd mellan tjänsteavdelningarna och mellan institutionerna i politiska frågor.

Samordna arbetsgrupper som inrättats av medlemsstaterna, institutionerna och andra externa aktörer.

Upprätta kontrakt, utarbeta inbjudningar att lämna förslag eller anbud och delta i utvärderingskommittéer för övervakning av urvalsförfaranden och kontraktstilldelning.

III.   BEHÖRIGHETSKRAV

Sista dagen för webbanmälan måste du uppfylla följande allmänna och särskilda krav:

1.

Allmänna krav

a)

Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

b)

Du ska åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter.

c)

Du ska ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning.

d)

Du ska uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

2.

Särskilda krav

2.1

Utbildning

Utbildning motsvarande en avslutad, minst treårig universitets- eller högskoleutbildning, styrkt med examensbevis eller motsvarande.

Sökande som är inne på det sista året av sina universitets- eller högskolestudier får delta i uttagningsprovet om de fått ut sitt examensbevis senast den 31 juli 2014.

2.2

Yrkeserfarenhet

Ingen yrkeserfarenhet krävs.

2.3

Språkkunskaper (1)

Språk 1

Förstaspråk

Fördjupade kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk.

Språk 2

Andraspråk (som måste vara ett annat än språk 1)

Tillfredsställande kunskaper i engelska, franska eller tyska.

I enlighet med EU-domstolens dom (stora avdelningen) i mål C-566/10 P, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, ska EU-institutionerna i samband med detta uttagningsprov ange orsakerna till att valet av andraspråk begränsas till ett visst antal av EU:s officiella språk.

Vi vill därför informera dig om att andraspråken för det här uttagningsprovet har fastställts i tjänstens intresse, vilket innebär att nyanställda direkt ska kunna börja arbeta och kommunicera väl i sitt dagliga arbete. Om så inte är fallet, är det stor risk för att institutionerna inte fungerar effektivt.

Enligt långvarig praxis inom EU-institutionerna när det gäller intern kommunikation, och med beaktande av avdelningarnas behov i fråga om extern kommunikation och handläggning av ärenden, är det engelska, franska och tyska som används mest. Dessutom är engelska, franska och tyska de vanligaste andraspråken i EU och även de som oftast studeras som andraspråk. Med tanke på den utbildningsnivå och yrkeserfarenhet som i dag krävs av den som söker en EU-tjänst kan de sökande förväntas behärska minst ett av dessa språk. I tjänstens intresse och mot bakgrund av de sökandes behov och kompetens samt med beaktande av det område som uttagningsprovet gäller bör delprov därför anordnas på dessa tre språk för att garantera att alla sökande, oavsett vilket som är deras första officiella språk, behärskar minst ett av dessa tre officiella språk i arbetet. Genom att på detta sätt bedöma de sökandes särskilda kompetens kan institutionerna bilda sig en uppfattning om de sökandes förmåga att i en omgivning som liknar den som de skulle arbeta i, omedelbart börja utföra sina arbetsuppgifter.

Av samma anledningar bör antalet kommunikationsspråk mellan de sökande och institutionen begränsas, vilket också gäller de språk som används för att fylla i ansökningsformulären. Detta krav garanterar dessutom att jämförelsen och kontrollen av de sökandes ansökningar blir mer enhetlig.

För att alla ska behandlas lika ska dessutom alla sökande, även de som har engelska, franska eller tyska som första officiella språk, göra dessa delprov på sitt andraspråk, som ska väljas bland dessa tre språk.

Dessa bestämmelser påverkar inte möjligheterna till fortbildning i språk för att kunna arbeta på ett tredje språk i enlighet med artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna.

IV.   TILLTRÄDESPROV

Tillträdesproven görs på dator och anordnas av Epso. Uttagningskommittén avgör provens svårighetsgrad och godkänner innehållet i proven på grundval av förslag från Epso.

1.

Kallelse

Du kallas till proven om du har validerat din ansökan i tid (se avsnitt VII).

Obs!

1.

Genom att validera din ansökan intygar du att du uppfyller de allmänna och särskilda kraven enligt avsnitt III.

2.

För att få delta i proven ska du boka ett provdatum. Detta måste göras inom den tidsfrist som du får besked om via ditt Epsokonto.

2.

Provens innehåll och poängsättning

Flervalsfrågor som syftar till att bedöma din allmänna förmåga och kompetens när det gäller

Delprov a

läsförståelse

Poängsättning: 0 till 20 poäng

Delprov b

tolkning av sifferuppgifter

Poängsättning: 0 till 10 poäng

Krav för godkänt: 5 poäng

Delprov c

logiskt tänkande

Poängsättning: 0 till 10 poäng

 

Krav för godkänt är minst 15 poäng för prov a och c tillsammans.

Delprov d

omdömesförmåga

Poängsättning: 0 till 40 poäng

Krav för godkänt: 24 poäng

3.

Språk vid proven

Språk 1: delprov a, b och c.

Språk 2: delprov d.

V.   UTVÄRDERINGSCENTRUM

1.

Kallelse

Till utvärderingscentrumet kallas de sökande

som har uppnått godkänt resultat i samtliga tillträdesprov,

som har uppnått ett av de bästa sammanlagda resultaten på delprov a, c och d (2), samt

som efter genomgången av de uppgifter som lämnats i webbanmälan (3) konstateras uppfylla de allmänna och särskilda kraven enligt avsnitt III.

Du måste ha godkänt resultat på delprov b för att gå vidare, men poängen läggs inte samman med poängen på de övriga proven för att avgöra vilka som kallas till utvärderingscentrum.

Vi kallar ungefär 2,5 gånger fler sökande än det antal godkända sökande som kan föras upp på listan enligt detta meddelande om uttagningsprov. Detta antal anges också på Epsos webbplats (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Utvärderingscentrum

Vid utvärderingscentrumet bedöms dina allmänna kompetenser (4) med hjälp avföljande tester, vars innehåll fastställs avuttagningskommittén:

e)

Uppsats inom det valda ämnesområdet.

f)

Gruppövning.

g)

Muntlig framställning.

h)

Strukturerad intervju.

Du kommer att få en kallelse till utvärderingscentrumet (5), vanligen iBryssel, för att under 1–1Formula dag skriva en uppsats (vilket ingår i testerna vidutvärderingscentrumet) samt delta i övriga tester.

Var och en av kompetenserna testas med följande metoder:

 

Uppsats

Gruppövning

Muntlig framställning

Strukturerad intervju

Analys och problemlösning

x

 

x

 

Kommunikation

x

 

x

 

Kvalitet och resultat

x

 

x

 

Inlärning och utveckling

 

x

 

x

Prioritering och organisation

x

x

 

 

Stresstålighet

 

 

x

x

Samarbete

 

x

 

x

Ledarskap

 

x

 

x

3.

Språk

Språk 2

4.

Poängsättning

0 till 10 poäng för var och en av de allmänna kompetenserna.

Krav för godkänt:

 

3 poäng för var och en av kompetenserna och

 

50 poäng av 80 möjliga för de åtta allmänna kompetenserna tillsammans.

VI.   RESERVLISTA

1.

Reservlista

Du förs upp på en reservlista av uttagningskommittén

om du är bland de sökande (6) som fått det poängantal som krävs för godkänt och sammanlagt ett av de bästa resultaten på alla tester vid utvärderingscentrumet (uppgifter om antal godkända sökande finns i avsnitt I.1),

och om dina styrkande handlingar visar att du uppfyller samtliga behörighetskrav.

Kontrollen sker i fallande meritordning till dess att man nått det antal godkända sökande som får föras upp på reservlistan och som konstaterats uppfylla alla behörighetskrav.

Handlingarna för sökande som inte ingår i denna grupp granskas inte. Om det vid kontrollerna framkommer att de uppgifter (7) som du angett i webbanmälan inte har något stöd i styrkande handlingar kommer du att uteslutas från uttagningsprovet.

2.

Rangordning

Listan upprättas i bokstavsordning.

VII.   HUR DU ANSÖKER

1.

Webbanmälan

Du anmäler dig på webben enligt instruktionerna på Epsos webbplats. Se särskilt anvisningarna för webbanmälan (How to apply/Wie kann ich mich bewerben/Mode d'emploi de l'inscription).

Sista anmälningsdag (inklusive validering): 15 april 2014 kl. 12 (lokal tid Bryssel)

2.

Inlämning av ansökningshandlingarna

Om du är bland de sökande som kallas till utvärderingscentrumet ska du ta med dig (8) alla ansökningshandlingar dit (en undertecknad elektronisk ansökningsblankett och styrkande handlingar).

Anvisningar: se punkt 2.1.7 i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.


(1)  Se de gemensamma europeiska referensramarna för språk (CEF) – krav på nivå: språk 1 = C1, språk 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(2)  Om sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal kallas alla dessa personer till utvärderingscentrumet.

(3)  Dessa uppgifter kontrolleras mot de styrkande handlingarna innan reservlistan upprättas (se avsnitt VI.1 och VII.2).

(4)  Definitioner av kompetenserna finns i punkt 1.2 i handledningen för allmänna uttagningsprov.

(5)  Av organisatoriska skäl kan uppsatsskrivningen komma att anordnas i provcentrum i medlemsstaterna, oberoende av utvärderingscentrumets övriga tester.

(6)  Av organisatoriska skäl kan uppsatsskrivningen komma att anordnas i provcentrum i medlemsstaterna, oberoende av utvärderingscentrumets övriga tester.

(7)  Om sista platsen upptas av flera personer med samma poängtal förs alla dessa personer upp på reservlistan.

(8)  Du får besked om datum via ditt Epsokonto.