ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.038.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 38

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

femtiosjunde årgången
8 februari 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 038/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 038/02

Eurons växelkurs

2

 

Europeiska datatillsynsmannen

2014/C 038/03

Motivering till Europeiska datatillsynsmannens yttrande om Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om en europeisk byrå för samarbete och utbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF

3

2014/C 038/04

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande för montering av fordonsbaserade e-callsystem och ändring av direktiv 2007/46/EG

8

2014/C 038/05

Sammanfattning av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling

11

2014/C 038/06

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

12

2014/C 038/07

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2006/48/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG, och till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

14

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2014/C 038/08

Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238, 8.8.2012, s. 5 , EUT C 255, 24.8.2012, s. 2 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 13 )

16


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 038/09

Offentliggörande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut – Sammanfattning av beslutet om att införa extraordinära åtgärder för Nova Ljubljanska banka d.d. den 18 December 2013

25

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2014/C 038/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

27


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.7103 – USS/Optrust/PGGM/Global Via Infraestructuras/Globalvia)

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 38/01)

Kommissionen beslutade den 29 januari 2014 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32014M7103. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/2


Eurons växelkurs (1)

7 februari 2014

(2014/C 38/02)

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3574

JPY

japansk yen

138,79

DKK

dansk krona

7,4623

GBP

pund sterling

0,83140

SEK

svensk krona

8,8595

CHF

schweizisk franc

1,2237

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,4120

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,503

HUF

ungersk forint

308,81

LTL

litauisk litas

3,4528

PLN

polsk zloty

4,1875

RON

rumänsk leu

4,4825

TRY

turkisk lira

3,0162

AUD

australisk dollar

1,5178

CAD

kanadensisk dollar

1,5025

HKD

Hongkongdollar

10,5532

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6462

SGD

singaporiansk dollar

1,7223

KRW

sydkoreansk won

1 459,46

ZAR

sydafrikansk rand

15,0675

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,2310

HRK

kroatisk kuna

7,6495

IDR

indonesisk rupiah

16 507,53

MYR

malaysisk ringgit

4,5295

PHP

filippinsk peso

61,081

RUB

rysk rubel

47,1200

THB

thailändsk baht

44,612

BRL

brasiliansk real

3,2395

MXN

mexikansk peso

18,1125

INR

indisk rupie

84,7270


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


Europeiska datatillsynsmannen

8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/3


Motivering till Europeiska datatillsynsmannens yttrande om Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om en europeisk byrå för samarbete och utbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF

(Den fullständiga texten i detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/03)

I.   Inledning

I.1   Bakgrund till yttrandet

1.

Den 27 mars 2013 antog kommissionen Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om en europeisk byrå för samarbete och utbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF (nedan kallat förslaget). Kommissionen sände samma dag förslaget till Europeiska datatillsynsmannen för samråd och det mottogs den 4 april 2013.

2.

Innan förslaget antogs fick Europeiska datatillsynsmannen tillfälle att lämna informella kommentarer. Europeiska datatillsynsmannen uppskattar att många av dessa kommentarer har beaktats.

3.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att kommissionen rådfrågat honom och att en hänvisning till detta samråd införs i förslagets inledningar.

4.

Europeiska datatillsynsmannen tillfrågades också om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om inrättandet av ett europeiskt utbildningsprogram för tjänstemän inom brottsbekämpning, som antogs samtidigt som förslaget (1). Datatillsynsmannen lämnar emellertid inget separat omdöme om detta meddelande eftersom han har mycket få kommentarer och dessa lämnas i avsnitt IV av detta yttrande.

I.2   Syftet med förslaget

5.

Förslaget bygger på artiklarna 88 och 87.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och har följande syften (2):

Anpassa Europol till kraven i Lissabonfördraget genom att anta en rättslig ram enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Uppfylla målen i Stockholmsprogrammet genom att göra Europol till ett centrum för informationsutbyte mellan medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter och inrätta europeiska utbildningsplaner och utbytesprogram för alla berörda yrkesverksamma inom brottsbekämpning.

Bevilja Europol nya ansvarsområden genom att ta över uppgifterna från Cepol och ge Europeiska it-brottscentrumet en rättslig ram.

Trygga ett kraftfullt system för uppgiftsskydd, framför allt genom att stärka tillsynssystemet.

Förbättra Europols förvaltning genom att eftersträva ökad effektivitet och anpassning till principerna i det gemensamma synsättet på EU:s decentraliserade organ.

Europeiska datatillsynsmannen betonar att förslaget är mycket viktigt när det gäller behandling av personuppgifter. Behandling av information, inbegripet personuppgifter, är ett huvudskäl till att Europol existerar. För närvarande hör operativt polisarbete fortfarande till medlemsstaternas behörighet. Uppgiften blir emellertid alltmer gränsöverskridande och EU-nivån erbjuder stöd genom att tillhandahålla, utbyta och granska information.

I.3   Syftet med yttrandet

6.

Yttrandet fokuserar på de viktigaste förändringarna av Europols rättsliga ram när det gäller uppgiftsskydd. Inledningsvis analyseras den rättsliga bakgrunden, dess utveckling och konsekvenserna för Europol. Därefter utvecklas frågan om de huvudsakliga förändringarna som är:

Europols nya informationsstruktur som innebär en sammanslagning av de olika databaserna, och dess konsekvenser för principen om begränsning av syftet,

utökad tillsyn över uppgiftsskyddet,

överföring och utbyte av personuppgifter och annan information, med inriktning på utbyte av personuppgifter med tredjeländer.

7.

Därefter diskuteras ett antal särskilda bestämmelser i förslaget, med betoning på kapitel VII (artikel 34–48) om garantier för uppgiftsskydd.

V.   Slutsatser

Allmänt

167.

Europeiska datatillsynsmannen betonar att förslaget är mycket viktigt när det gäller behandling av personuppgifter. Behandling av information, inbegripet personuppgifter, är ett huvudskäl till att Europol existerar, och förslaget innehåller redan ett starkt uppgiftsskydd. Detta detaljerade yttrande har därför antagits i syfte att ytterligare stärka förslaget.

168.

Europeiska datatillsynsmannen noterar att det nuvarande Europolbeslutet ger förutsättningar för ett starkt system för uppgiftsskydd och anser att denna nivå inte bör sänkas, oberoende av diskussionerna om det föreslagna direktivet om uppgiftsskydd. Detta bör anges i skälet.

169.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att förslaget innebär att Europol anpassas till kraven i artikel 88.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som säkerställer att alla berörda EU-institutioner är fullständigt delaktiga i Europols verksamhet.

170.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar artikel 48 i förslaget som innebär att förordning (EG) nr 45/2001, inklusive bestämmelserna om tillsyn, är fullt tillämpliga på personaluppgifter och administrativa uppgifter. Han beklagar emellertid att kommissionen inte har valt att tillämpa förordning (EG) nr 45/2001 på Europols kärnverksamhet och begränsa förslaget till ytterligare särskilda regler och undantag som vederbörligen tar hänsyn till särdragen i sektorn för brottsbekämpning. Han noterar emellertid att det i skäl 32 i förslaget uttryckligen nämns att reglerna för uppgiftsskydd vid Europol bör stärkas och utnyttja principerna som stödjer förordning (EG) nr 45/2001. Dessa principer är också en viktig referenspunkt för detta yttrande.

171.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att det i förslagets skäl anges att den nya ramen för uppgiftsskydd för gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen ska vara tillämplig på Europol så snart den har antagits. Tillämpningen av systemet för uppgiftsskydd för gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen på Europol bör dessutom klargöras inom det instrument som ersätter förordning (EG) nr 45/2001, såsom först aviserades 2010, i samband med översynen av uppgiftsskyddspaketet. Senast när det nya allmänna ramverket antas bör de huvudsakliga nya beståndsdelarna i reformen av uppgiftsskyddet (dvs. principen om ansvarighet, konsekvensanalys av uppgiftsskydd, inbyggda skyddsmekanismer och integritetsskydd som standard och anmälan om personuppgiftsbrott) även tillämpas på Europol. Detta bör också nämnas i skälen.

Europols nya informationsstruktur

172.

Europeiska datatillsynsmannen inser behovet av flexibilitet i anslutning till den förändrade bakgrunden, liksom mot bakgrund av Europols ökande roll. Den befintliga informationsstrukturen är inte nödvändigtvis standard för framtiden. Det är EU:s lagstiftare som har i uppgift att fastställa Europols informationsstruktur. I sin roll som rådgivare till EU:s lagstiftare fokuserar datatillsynsmannen på frågan om i vilken utsträckning lagstiftarnas val begränsas av principerna för uppgiftsskydd.

173.

När det gäller artikel 24 i förslaget rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen att:

begreppen strategisk, tematisk och operativ analys definieras i förslaget och att möjligheten att behandla personuppgifter för strategisk eller tematisk analys avskaffas, om inte en välgrundad motivering lämnas,

det när det gäller artikel 24.1 c tydligt anges ett specifikt syfte för varje operativ analys och han kräver att endast tillämpliga personuppgifter ska behandlas i enlighet med det fastställda specifika syftet,

följande faktorer läggs till i förslaget: i) jämförande kontroller som utförs av Europols analytiker ska vara särskilt motiverade, ii) hämtning av uppgifter efter ett samråd ska vara begränsat till det absoluta minimum som krävs och vara särskilt motiverat, iii) alla åtgärder i anslutning till de jämförande kontrollerna ska kunna spåras och iv) endast godkänd personal med ansvar för syftet för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in får ändra uppgifterna. Detta skulle vara i linje med nuvarande praxis inom Europol.

Utökad tillsyn av uppgiftsskyddet

174.

I artikel 45 i förslaget medges att tillsynen av behandlingen som avses i förslaget är en uppgift som även kräver att de nationella myndigheterna för uppgiftsskydd (3) deltar aktivt. Samarbete mellan Europeiska datatillsynsmannen och nationella tillsynsmyndigheter är avgörande för en effektiv tillsyn på området.

175.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar artikel 45 i förslaget. Där står att de nationella myndigheternas behandling av uppgifter omfattas av nationell tillsyn och därmed återspeglar de nationella tillsynsmyndigheternas viktiga roll. Han välkomnar även kravet att de nationella tillsynsmyndigheterna ska hålla datatillsynsmannen informerad om alla åtgärder de vidtar när det gäller Europol.

176.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar:

bestämmelserna om tillsyn som utgör ett starkt system för tillsyn av behandlingen av uppgifter, att ansvaret på nationell nivå och EU-nivå beaktas och att ett system införs för samordning mellan alla delaktiga myndigheter för uppgiftsskydd,

förslagets erkännande av Europeiska datatillsynsmannens roll som den myndighet som ska utöva tillsyn över EU:s samtliga institutioner och organ,

artikel 47 om samarbete och samordning med nationella tillsynsmyndigheter, men föreslår samtidigt ett klargörande av att det planerade samarbetet innefattar både bilateralt och kollektivt samarbete. Ett skäl bör dessutom betona betydelsen av samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och ge exempel på hur detta samarbete bäst kan förbättras.

Överföring

177.

Europeiska datatillsynsmannen föreslår att en mening införs i artikel 26.1 i förslaget om att medlemsstaternas behöriga myndigheter ska få tillgång till och söka information utifrån behov och i den utsträckning som krävs för ett berättigat utförande av uppgifterna. Artikel 26.2 bör ändras och anpassas till artikel 27.2.

178.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att överföring till tredje land och internationella organisationer i princip endast kan ske på grundval av lämplighet eller en bindande överenskommelse som erbjuder lämpliga garantier. En bindande överenskommelse tryggar rättssäkerheten liksom Europols fullständiga ansvarighet för överföringen. En bindande överenskommelse ska alltid krävas för omfattande, strukturella och upprepade överföringar. Datatillsynsmannen inser emellertid att det finns situationer där en bindande överenskommelse inte kan krävas. Dessa situationer bör vara undantag, vara baserade på verkligt behov och endast vara tillåtna i begränsade fall. Det behövs också starka garantier – såväl reella som procedurmässiga.

179.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar starkt att Europols möjlighet att förutsätta medlemsstaternas samtycke ska tas bort. Europeiska datatillsynsmannen förordar också att samtycke ska ges ”före överföringen”, i den andra meningen i artikel 29.4. Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar vidare att det i artikel 29 a läggs till ett stycke om att Europol ska föra detaljerade register över överföringen av personuppgifter.

180.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att en övergångsklausul läggs till i förslaget om befintliga samarbetsavtal som reglerar Europols överföring av personuppgifter. Bestämmelsen bör innebära att dessa avtal ses över inom en rimlig tidsfrist för att anpassas till förslagets krav. Klausulen bör ingå i förslagets faktiska bestämmelser och innehålla en tidsfrist på högst två år efter att förslaget trätt i kraft.

181.

För öppenhetens skull rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen även att det i slutet av artikel 31.1 läggs till att Europol ska göra förteckningen över sina internationella avtal och samarbetsavtal med tredjeländer och internationella organisationer tillgängliga för allmänheten, genom att lägga upp en regelbundet uppdaterad förteckning på sin webbplats.

182.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att det uttryckligen i artikel 31.2 läggs till att undantag inte ska vara tillämpliga på frekventa, omfattande eller strukturella överföringar, med andra ord för uppsättningar av överföringar (och inte endast för tillfälliga överföringar).

183.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att ett särskilt stycke införs om överföringar med hans godkännande. Detta stycke, som logiskt bör komma före stycket om undantag, skulle innebära att Europeiska datatillsynsmannen kan tillåta en överföring eller en uppsättning överföringar där Europol åberopar rimliga garantier när det gäller enskildas skydd av privatliv och grundläggande rättigheter och friheter, och när det gäller utövandet av motsvarande rättigheter. Detta tillstånd skulle dessutom beviljas före överföringen/uppsättningen av överföringar, för en period på högst ett år som kan förlängas.

Övrigt

184.

Yttrandet innefattar ett stort antal andra rekommendationer som syftar till att ytterligare förbättra förslaget. Nedan anges några av de mest betydelsefulla rekommendationerna.

a)

Europols möjlighet att direkt få tillgång till nationella databaser (artikel 23) bör strykas.

b)

När tillträdet gäller EU:s informationssystem bör det endast beviljas på grundval av träff/ingen träff (dvs. ett positivt eller ett negativt svar). All information i anslutning till träffen ska meddelas Europol efter medlemsstatens uttryckliga godkännande och tillstånd för överföring (om tillträdet gäller uppgifter som lämnas av en medlemsstat), EU:s organ eller den internationella organisationen och ska omfattas av bedömningen som hänvisas till i artikel 35 i förslaget. Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att dessa villkor anges i artikel 23 i förslaget.

c)

Artikel 35 i förslaget bör förstärkas genom att bedömningen av medlemsstaten som tillhandahåller informationen blir obligatorisk. Europeiska datatillsynsmannen föreslår att lydelsen ”så långt det är möjligt” i artikel 35.1 och 35.2 stryks och att artikel 36.4 ändras i enlighet därmed.

d)

Översikten över alla personuppgifter som hänvisas till i artikel 36.2 bör ersättas av statistik om dessa uppgifter för respektive syfte. Eftersom de specifika kategorier personer som berörs av uppgifter som hänvisas till i artikel 36.1 även förtjänar särskild uppmärksamhet föreslår Europeiska datatillsynsmannen att statistik om dessa uppgifter ska ingå.

e)

En bestämmelse bör införlivas i förslaget om att Europol måste ha en öppen och lättillgänglig policy när det gäller behandling av personuppgifter och för att de personer som berörs av uppgifterna ska kunna utöva sina rättigheter, på ett begripligt sätt, med hjälp av ett tydligt och lättfattligt språk. I bestämmelsen bör även slås fast att policyn ska vara lättillgänglig på Europols webbplats, liksom på de nationella tillsynsmyndigheternas webbplatser.

f)

Eftersom ansvaret för alla berörda parter inte tydligt fastställs i artikel 41 bör det när det gäller artikel 41.4 klargöras att ansvaret för överensstämmelse med alla tillgängliga principer för uppgiftsskydd (och inte enbart ”ansvaret för att överföringen är laglig”) ligger hos uppgifternas avsändare. Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att artikel 41 ändras i enlighet därmed.

g)

I väsentliga delar av förslaget bör det läggas till att: i) en konsekvensanalys liknande den som beskrivs i den föreslagna förordningen om uppgiftsskydd ska genomföras vid all behandling av personuppgifter, ii) principen om inbyggda skyddsmekanismer och integritetsskydd som standard ska tillämpas vid inrättande eller förbättring av system som behandlar personuppgifter, iii) den registeransvariga ska anta policyer och genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa och kunna visa på överensstämmelse med reglerna för skydd av personuppgifter, och se till att åtgärdernas effektivitet kontrolleras, och iv) Europols uppgiftsskyddsombud och vid behov tillsynsmyndigheterna ska delta i diskussionerna om behandling av personuppgifter.

Han lämnade också ett antal förslag rörande meddelandet som antogs parallellt med förslaget.

Utfärdat i Bryssel den 31 maj 2013.

Peter HUSTINX

Europeiska datatillsynsmannen


(1)  COM(2013) 172 final.

(2)  Motivering, del 3.

(3)  Se även resolution 4 från de europeiska dataskyddsmyndigheternas vårkonferens (Lissabon 16–17 maj 2013).


8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/8


Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande för montering av fordonsbaserade e-callsystem och ändring av direktiv 2007/46/EG

(Hela texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/04)

1.   Inledning

1.1   Samråd med datatillsynsmannen

1.

Den 13 juni 2013 antog kommissionen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och ändring av direktiv 2007/46/EG (nedan kallat förslaget) (1) som tillkännagavs i kommissionens meddelande av den 21 augusti 2009, eCall: Tid för utbyggnad (nedan kallat meddelandet från 2009) (2).

2.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att kommissionen rådfrågar honom och att det hänvisas till samrådet i skälen till förslaget.

3.

Innan förslaget antogs fick datatillsynsmannen möjlighet att lämna informella synpunkter till kommissionen. Datatillsynsmannen uppskattar att hänsyn har tagits till de flesta av synpunkterna.

1.2   Förslagets mål och omfattning

4.

Förslaget kompletterar övriga reglerande åtgärder som har införts som stöd för utbyggnaden av eCall, såsom ITS-direktivet 2010/40/EU (3), kommissionens rekommendation av den 8 september 2011 om stöd för en EU-omfattande eCall-tjänst (4) och antagandet av specifikationerna för uppgradering av larmcentraler (5), om vilka Europeiska datatillsynsmannen rådfrågats och lämnat synpunkter (6).

5.

Förslaget innebär ett obligatoriskt införande av fordonsbaserade e-callsystem i nya typgodkända fordon i Europa. Till skillnad från det nuvarande systemet, som innebär att eCall installeras frivilligt av biltillverkarna, innebär förslaget att e-callsystem måste monteras i alla nya fordon med början i nya personbilar och lätta nyttofordon senast den 1 oktober 2015 (7). Förslaget innehåller därför flera skyldigheter för tillverkare av fordon/utrustning.

4.   Slutsatser

63.

Europeiska datatillsynsmannen betonar att behandling av personuppgifter är en av de grundläggande skyldigheter som skapas genom förslaget och välkomnar att hänsyn har tagits till många av hans rekommendationer när det gäller dataskydd i samband med eCall-tjänsten för överföring av 112-samtal.

64.

När det gäller eCall för överföring av 112-samtal rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen att följande punkter i förslaget preciseras:

En uttrycklig hänvisning till tillämplig EU-dataskyddslagstiftning bör införas i förslaget i form av en särskild materiell bestämmelse, med särskilt omnämnande av direktiv 95/46/EG och ett förtydligande av att bestämmelserna kommer att gälla i enlighet med de nationella genomförandebestämmelserna för det direktivet.

Hänvisningen till artikel 29-gruppens arbetsdokument i skäl 13 bör frikopplas från hänvisningen till dataskyddslagstiftningen.

Konkreta dataskyddsgarantier som gäller eCall för överföring av 112-samtal bör utvecklas i förslaget i stället för att behandlas i en delegerad rättsakt, och för artikel 6 gäller särskilt att den bör

ange registeransvarig och myndighet som ska ansvara för hantering av ansökningar om tillgång,

specificera den förteckning över uppgifter som kallas minimiuppgifter och fullständiga uppgifter (detta kan möjligen göras i en delegerad rättsakt eller en genomförandeakt),

innehålla en möjlighet för registrerade att avaktivera privata eCall-tjänster och mervärdestjänster,

ange tidsgränser för lagring av behandlade uppgifter,

beskriva rutinerna för registrerades utövande av sina rättigheter.

Artikel 6.3 bör kompletteras så att det säkerställs att de uppgifter den hänvisar till ingår i den tekniska dokumentation som överlämnas tillsammans med fordonet, och det bör specificeras i förslaget att bilägaren vid tidpunkten för köpet av bilen i ett separat dokument ska informeras om att uppgifterna finns tillgängliga.

Europeiska datatillsynsmannen bör rådfrågas innan de delegerade akter som avses i artikel 6.4 antas.

65.

När det gäller privata eCall-tjänster och mervärdestjänster påminner datatillsynsmannen om att dessa regleras av förslaget så att de kan uppfylla motsvarande eller strängare krav på dataskydd än de som föreskrivs för e-callsystemet för överföring av 112-samtal. Europeiska datatillsynsmannen påminner också om följande:

I förslaget bör det anges att privata eCall-tjänster och mervärdestjänster till skillnad från eCall för överföring av 112-samtal ska aktiveras frivilligt och är avaktiverade som standard.

En särskild bestämmelse bör ingå i förslaget till förordning om att ett lämpligt separat avtal ska upprättas mellan konsumenten och tjänsteleverantören, och det bör klargöras i bestämmelsen att detta avtal ska omfatta dataskyddsaspekter, bland annat lämplig information till konsumenterna om tjänsten eller tjänsterna och en förfrågan om deras samtycke till behandling av uppgifter i samband med att dessa mervärdestjänster tillhandahålls. Förslaget bör säkerställa att registrerade har möjlighet att välja tjänsterna genom ett särskilt erbjudande om avtal innan uppgifterna behandlas. Icke förhandlingsbara klausuler som en del av ett försäljningsavtal för ett fordon, eller klausuler i de allmänna villkoren som måste godtas, är inte förenliga med detta krav.

Det bör också anges i avtalet att det inte medför några negativa konsekvenser att neka till att ta emot den tjänst som erbjuds. En sådan förklaring skulle kunna ingå i avtalets meddelande om skydd av personuppgifter.

66.

Vidare rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen att

det klargörs i förslaget att kontinuerlig spårning är förbjuden för mervärdestjänster,

en materiell bestämmelse i förslaget anger vilka kategorier av uppgifter som behandlas i samband med eCall för överföring av 112-samtal och med privat eCall och mervärdestjänster samt att begreppet FSD definieras i förslaget,

endast de uppgifter som krävs för privat eCall och mervärdestjänster behandlas, i enlighet med principen om dataminimering,

en särskild bestämmelse tar upp att det är förbjudet att behandla känsliga uppgifter i samband med privat eCall och mervärdestjänster,

lagringsperioden för uppgifter som behandlats i samband med eCall för överföring av 112-samtal, privat eCall och mervärdestjänster fastställs och anges i en materiell bestämmelse i förslaget,

säkerheten för data som behandlas i samband med eCall för överföring av 112-samtal, privat eCall och mervärdestjänster säkerställs genom förtydliganden i texten.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Biträdande Europeisk datatillsynsman


(1)  COM(2013) 316 final.

(2)  KOM(2009) 434 slutlig.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).

(4)  Kommissionens rekommendation 2011/750/EU av den 8 september 2011 om stöd för en EU-omfattande eCall-tjänst i elektroniska kommunikationsnät för överföring av 112-samtal från fordon (så kallade eCalls) (EUT L 303, 22.11.2011, s. 46).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013 av den 26 november 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU avseende harmoniserat tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall. Text av betydelse för EES (EUT L 91, 3.4.2013, s. 1).

(6)  Se särskilt yttrandet av den 22 juli 2009 om ITS-direktivet, de formella synpunkterna av den 12 december 2011 om kommissionens rekommendation om införande av harmoniserat EU-omfattande eCall och brevet av den 19 december 2012 om kommissionens delegerade förordning avseende harmoniserat tillhandahållande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall, som alla har offentliggjorts på Europeiska datatillsynsmannens webbplats: http://www.edps.europa.eu (under Consultation).

(7)  Se artikel 4 och artikel 5.1 i förslaget.


8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/11


Sammanfattning av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling

(Den fullständiga texten till detta yttrande finns på EN, FR och DE på Europeiska datatillsynsmannens webbplats http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/05)

1.   Inledning

1.

Den 26 juni 2013 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (nedan kallat förslaget). (1) Den 8 juli 2013 sändes förslaget till Europeiska datatillsynsmannen för samråd.

2.

Syftet med förslaget är att ”minska de hinder för marknadstillträde vid gränsöverskridande offentlig upphandling som orsakas av otillräcklig interoperabilitet hos befintliga e-faktureringsstandarder.” (2) För att uppnå detta ”skulle en ny, gemensam europeisk standard utarbetas och göras tillgänglig för alla marknadsaktörer. Alla upphandlande myndigheter skulle åläggas att godta e-fakturor som överensstämmer med denna standard vid offentlig upphandling, utan att behöva ersätta befintliga tekniska lösningar.” (3)

3.   Slutsatser

28.

Europeiska datatillsynsmannen uppskattar att vissa dataskyddsfrågor har beaktats i förslaget. I sitt yttrande lämnar han rekommendationer om hur förslaget skulle kunna förbättras ytterligare ur ett dataskyddsperspektiv.

29.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar i synnerhet att

en faktisk bestämmelse införs för att förtydliga att förslaget inte är avsett att tillhandahålla allmänna undantag från dataskyddsprinciper och att relevant lagstiftning om skydd av personuppgifter (dvs. nationella regler för införlivande av direktiv 95/46/EG) är fortsatt fullt tillämpliga när det gäller e-fakturering,

artikel 3.2 i förslaget ändras för att säkerställa att de europeiska standarder som ska antas tillämpar principen med ”inbyggda säkerhetsmekanismer”, säkerställa att krav när det gäller uppgiftsskydd beaktas och att standarderna framför allt respekterar proportionalitetsprincipen samt principen om uppgiftsminimering och ändamålsbegränsning,

om det är lagstiftarens avsikt, föreskriva att personuppgifter offentliggörs av insyns- och ansvarighetsskäl, inbegripet uttryckliga materiella bestämmelser som anger vilket slag av personuppgifter som kan offentliggöras och av vilka skäl. Alternativt införa en hänvisning till EU:s eller nationell lagstiftning, vilken i sin tur bör erbjuda lämpliga garantier.

Utfärdat i Bryssel den 11 november 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Biträdande Europeisk datatillsynsman


(1)  KOM(2013) 449 slutlig.

(2)  Sammanfattning av konsekvensbedömningen (SWD(2013) 223 final), Avsnitt 3.1 sid 4.

(3)  Idem, avsnitt 5.3.4, sid 7.


8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/12


Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012

(Hela texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/06)

1.   Inledning

1.1   Samråd med Europeiska datatillsynsmannen

1.

Den 11 september 2013 antog kommissionen ett förslag till förordning om åtgärder för att fullborda den inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012 (nedan kallat förslaget) (1). I enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 skickade kommissionen en begäran om samråd som mottogs av Europeiska datatillsynsmannen den 23 september 2013.

2.

Datatillsynsmannen välkomnar det faktum att han innan förslaget antogs fick möjlighet att lämna kommentarer. Detta yttrande bygger på de kommentarer som lämnades i samband med det informella samrådet.

1.2   Bakgrund och syfte med förslaget

3.

Förslaget ska antas mot bakgrund av den digitala agendan för Europa (2), vars övergripande mål är att öka den ekonomiska tillväxt och de sociala förbättringar som är kopplade till den europeiska digitala ekonomin. Syftet med förslaget är att upprätta en inre marknad för elektronisk kommunikation inom EU genom att harmonisera olika juridiska och tekniska aspekter av tillhandahållandet av elektronisk kommunikation till allmänheten.

4.

Förslaget främjar tillhandahållandet av gränsöverskridande elektroniska kommunikationstjänster genom att göra det möjligt för operatörerna att tillhandahålla tjänster inom unionen på grundval av en gemensam EU-auktorisation och minska de administrativa hindren. Vidare innebär det att villkoren för radiospektrumtilldelning för WiFi-tjänster samt funktionerna hos de produkter som möjliggör virtuellt tillträde till fasta nät harmoniseras.

5.

Dessutom harmoniseras slutanvändarnas rättigheter, däribland de som rör ett öppet internet. Förslaget innebär även att offentliggörande av information om de elektroniska kommunikationstjänster som operatörerna erbjuder harmoniseras och att sådan information läggs till i avtal, samt att metoderna för byte av operatör och avgifter för roamingtjänster görs enhetliga.

6.

Detta yttrande är inriktat på de aspekter av förslaget som sannolikt kommer att ha störst inverkan på rätten till integritet och skyddet av personuppgifter, i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samt på konfidentialitet vid kommunikation.

2.   Slutsatser

43.

Datatillsynsmannen erinrar om att rätten till integritet, skydd av personuppgifter och konfidentialitet vid kommunikation är avgörande för att konsumenterna ska ha tillit till den inre marknaden för elektronisk kommunikation. När det gäller detta lämnar datatillsynsmannen följande rekommendationer:

Trafikstyrningsåtgärder innebär en begränsning av den nätneutralitet som enligt förslaget är den viktigaste principen för internetanvändning inom EU. Dessutom innebär sådana åtgärder att slutanvändarnas rätt till konfidentialitet vid kommunikation, integritet och skydd av personuppgifter kränks. Med tanke på detta bör åtgärderna regleras av stränga krav i fråga om insyn, nödvändighet och proportionalitet, i synnerhet när det gäller följande:

Att använda trafikstyrning för att genomföra en lagstiftningsbestämmelse eller för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet kan innebära omfattande, förebyggande och systematisk övervakning av kommunikationsinnehåll, vilket strider mot artiklarna 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 5.1 i direktiv 2002/58/EG och direktiv 95/46/EG. Hänvisningarna till dessa syften bör tas bort från artikel 23.5 a i förslaget.

Artikel 23.5 i förslaget bör innehålla tydlig information om de kommunikationsundersökningstekniker som är tillåtna i samband med trafikstyrningsåtgärder.

I artikel 23.5 bör det uttryckligen anges att när så är tillräckligt för att uppnå något av de mål som ställs upp i denna bestämmelse så bör kommunikationsundersökningsteknik som enbart bygger på IP-filetiketterna, och inte på informationsextraktion (deep packet inspection), användas för trafikstyrningsåtgärderna.

Artiklarna 25.1 och 26 i förslaget bör innehålla krav på att information ska tillhandahållas om trafikstyrningsåtgärder som utförs av alla de skäl som fastställs i artikel 23.5. Framför allt bör tjänsteleverantörerna enligt bestämmelserna vara skyldiga att ange de kommunikationsundersökningstekniker som sådana trafikstyrningsåtgärder bygger på samt förklara vilken inverkan sådana tekniker har på slutanvändarnas rätt till integritet och skydd av personuppgifter.

Artikel 24.1, som fastställer de nationella regleringsmyndigheternas befogenheter att bland annat övervaka tillämpningen av trafikstyrningsåtgärder, bör omfatta möjligheten för de senare att samarbeta med nationella dataskyddsmyndigheter. I artikel 25.1 bör det även anges att nationella dataskyddsmyndigheter ska ha möjlighet att i undersökningssyfte få information om trafikstyrningsåtgärder före dess offentliggörande.

Kopplingen mellan artikel 7.1 i direktiv 2002/58/EG och artikel 27.4 i förslaget bör tydliggöras.

I både artikel 17.1 f och 19.4 e i förslaget bör kravet på en europeisk produkt för virtuell bredbandsaccess respektive en anslutningsprodukt med garanterad tjänstekvalitet läggas till så att principen för inbyggt uppgiftsskydd uppfylls.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2013.

Peter HUSTINX

Europeiska datatillsynsmannen


(1)  COM (2013) 627 final.

(2)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén, En digital agenda för Europa, KOM (2010) 245 slutlig/2, 26 augusti 2010.


8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/14


Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2006/48/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG, och till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

(Hela texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska datatillsynsmannens webbplats http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/07)

1.   Inledning

1.1   Samråd med datatillsynsmannen

1.

Den 27 juli 2013 antog kommissionen ett utkast till förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2006/48/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (förslaget till direktiv), och till Europaparlamentets och rådets förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. (1) Dessa förslag sändes till Europeiska datatillsynsmannen för samråd den 28 juli 2013.

2.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att kommissionen rådfrågar honom och att det hänvisas till detta yttrande i ingressen till rättsakterna.

3.

Innan förslaget till förordning antogs fick datatillsynsmannen möjlighet att lämna informella synpunkter till kommissionen. Hänsyn har tagits till vissa av dessa synpunkter. Som en följd av detta har dataskyddsgarantierna i förslaget till förordning stärkts.

4.

Eftersom förslaget till förordning inte behandlar några aspekter som är viktiga ur dataskyddssynpunkt är datatillsynsmannens synpunkter inriktade på förslaget till direktiv.

1.2   Mål och omfattning för förslaget till direktiv

5.

Syftet med förslaget till direktiv är att bidra till att utveckla en EU-omfattande marknad för elektroniska betalningar för att konsumenter, detaljhandeln och andra aktörer på marknaden ska kunna dra full nytta av fördelarna med EU:s inre marknad i linje med Europa 2020-strategin och den digitala agendan. För att åstadkomma detta och främja ökad konkurrens, effektivitet och innovation på området elektroniska betalningar hävdar kommissionen att det krävs rättslig klarhet och lika villkor. Detta skulle leda till sänkta kostnader och priser för betaltjänstanvändare och ökad valfrihet och insyn i betaltjänster, vilket skulle underlätta tillhandahållandet av innovativa betaltjänster och säkerställa säkra och transparenta betaltjänster.

6.

Enligt kommissionen ska dessa mål uppnås genom att den nuvarande rättsliga ramen för betaltjänster uppdateras och kompletteras med regler för ökad insyn, innovation och säkerhet när det gäller massbetalningar och genom att de nationella reglerna görs mer enhetliga, med tonvikt på konsumenternas berättigade behov.

3.   Slutsatser

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att en materiell bestämmelse införs i artikel 84 som anger att all behandling av personuppgifter som äger rum inom ramen för förslaget till direktiv ska göras med full respekt för den nationella lagstiftning som genomför direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG samt förordning (EG) nr 45/2001.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar följande:

Hänvisningar till tillämplig dataskyddslagstiftning bör göras i konkreta uppgiftsskyddsgarantier som gäller varje situation där behandling av personuppgifter är tänkt att ske.

Det bör klargöras i förslaget till direktiv att tillhandahållande av betaltjänster kan medföra behandling av personuppgifter.

Det bör uttryckligen anges i förslaget till direktiv att behandling av personuppgifter kan komma att genomföras om det krävs för utförandet av betaltjänster.

En materiell bestämmelse bör läggas till som innebär att inbyggda säkerhetsmekanismer ska finnas i alla databehandlingssystem som utvecklas och används inom ramen för förslaget till direktiv.

När det gäller informationsutbyten rekommenderar datatillsynsmannen att (i) det nämns för vilka ändamål personuppgifter kan behandlas av behöriga nationella myndigheter, Europeiska centralbanken, de nationella centralbankerna och övriga myndigheter som det hänvisas till i artikel 25, (ii) det anges vilken typ av personuppgifter som kan behandlas i enlighet med förslaget till direktiv och (iii) en proportionerlig lagringstid fastställs för behandlingen eller åtminstone att exakta kriterier införs för att fastställa en sådan.

Ett krav bör införas i artikel 22 på att behöriga myndigheter ska begära dokument och information genom ett formellt beslut som innehåller den rättsliga grunden för och syftet med begäran, uppgift om vilken informationen som begärs samt tidsfristen för tillhandahållande av informationen.

I artikel 31 bör det anges att de rutiner som beskrivs för tillhandahållande av information till användare även gäller tillhandahållande av information om behandling av personuppgifter i enlighet med artiklarna 10 och 11 i direktiv 95/46/EG.

När det gäller formuleringen ”huruvida det finns tillräckliga kontomedel” i artiklarna 58 och 59 bör det klargöras att den information som överförs till en tredje part bör utgöras av ett enkelt svar i form av ”ja” eller ”nej” på frågan om tillräckliga kontomedel finns tillgängliga och inte av exempelvis uppgift om kontosaldot.

När det gäller uttrycket ”känsliga betalningsuppgifter” i artikel 58 bör ordet ”känsliga” strykas och i stället bör termen ”betalningsuppgifter” användas.

Det bör i ett skäl klargöras att skyldigheten att rapportera säkerhetsincidenter inte påverkar andra skyldigheter att rapportera incidenter enligt annan lagstiftning, särskilt de krav i dataskyddslagstiftningen (direktiv 2002/58/EG och förslaget till allmän uppgiftsskyddsförordning) som gäller för personuppgiftsbrott samt de anmälningskrav avseende säkerhetsincidenter som planeras enligt förslaget till direktiv om nät- och informationssäkerhet,

Det måste säkerställas att behandlingen av personuppgifter och deras vidarebefordran via olika mellanhänder sker med respekt för principerna för konfidentialitet och säkerhet i enlighet med artiklarna 16 och 17 i direktiv 95/46/EG.

En materiell bestämmelse bör läggas till i förslaget till direktiv som gör det obligatoriskt att utarbeta standarder på grundval av, och efter genomförande av, konsekvensbedömningar med avseende på integritetsaspekter.

I förslaget till direktiv bör en skrivning ingå om att Europeiska datatillsynsmannen ska rådfrågas i de fall då EBA-riktlinjer om känd teknik för kundautentisering och undantag från användningen av stark kundautentisering rör behandling av personuppgifter.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Biträdande Europeisk datatillsynsman


(1)  COM(2013) 547 final och COM(2013) 550 final.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/16


Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85, EUT C 153, 6.7.2007, s. 15, EUT C 64, 19.3.2009, s. 18, EUT C 239, 6.10.2009, s. 7, EUT C 304, 10.11.2010, s. 6, EUT C 273, 16.9.2011, s. 11, EUT C 357, 7.12.2011, s. 3, EUT C 88, 24.3.2012, s. 12, EUT C 120, 25.4.2012, s. 4, EUT C 182, 22.6.2012, s. 10, EUT C 214, 20.7.2012, s. 4, EUT C 238, 8.8.2012, s. 5, EUT C 255, 24.8.2012, s. 2, EUT C 242, 23.8.2013, s. 13)

(2014/C 38/08)

Offentliggörandet av utformningen av de identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulära representationer och deras familjer som avses i artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på de uppgifter som medlemsstaterna meddelat kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet av förteckningen i EUT offentliggörs en månatlig uppdatering av förteckningen på webbplatsen för generaldirektoratet för inrikes frågor.

BELGIEN

Uppgifterna ersätter de uppgifter som offentliggjordes i EUT C 88, 24.3.2012

Särskilda id-kort

Carte d’identité diplomatique (carte D)

Diplomatieke identiteitskaart (D kaart)

Diplomatischer Personalausweis (D Karte)

Diplomatiskt identitetskort (D-handling)

gäller till och med den sista giltighetsdagen

Framsida

Baksida

Image

Image

Image

Image

Image

Image

utfärdas från och med den 2 december 2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité consulaire (carte C)

Consulaat identiteitskaart (C kaart)

Konsularer Personalausweis (C Karte)

Identitetskort för anställda vid konsulat (C-handling)

gäller till och med den sista giltighetsdagen

Framsida

Baksida

Image

Image

Image

Image

Image

Image

utfärdas från och med den 2 december 2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur bleue (carte P), délivrée avant et après le 1.2.2012

Bijzondere identiteitskaart — blauw (P kaart), uitgereikt vóór en na 1.2.2012

Besonderer Personalausweis — blau (P Karte), ausgestellt vor und nach dem 1.2.2012

(Särskild identitetshandling — blå — P-handling), utfärdad före och efter den första februari 2012.

Före den första februari 2012

gäller till och med den sista giltighetsdagen

Framsida

Baksida

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Efter den första februari 2012

gäller till och med den sista giltighetsdagen

Framsida

Baksida

Image

Image

Image

Image

Image

Image

utfärdas från och med den 2 december 2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Carte d’identité spéciale — couleur rouge (carte S)

Bijzondere identiteitskaart — rood (S kaart)

Besonderer Personalausweis — rot (S Karte)

Särskilt identitetskort — rött (S-handling)

gäller till och med den sista giltighetsdagen

Framsida

Baksida

Image

Image

Image

Image

Image

Image

utfärdas från och med den 2 december 2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Document d’identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d’une carte d’identité diplomatique, d’une carte d’identité consulaire, d’une carte d’identité spéciale — couleur bleue ou d’une carte d’identité spéciale — couleur rouge

Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsalrer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau.

(Identitetshandling E för barn under fem år till utländsk medborgare som innehar identitetskort för diplomater, identitetskort för anställda vid konsulat, särskilt identitetskort — blått — eller särskilt identitetskort — rött)

gäller till och med den sista giltighetsdagen

Framsida

Baksida

Image

Image

Image

Image

Image

Image

utfärdas från och med den 2 december 2013

Image

Image

Image

Image

Image

Image


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/25


Offentliggörande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut

SAMMANFATTNING AV BESLUTET OM ATT INFÖRA EXTRAORDINÄRA ÅTGÄRDER FÖR NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. DEN 18 DECEMBER 2013

(2014/C 38/09)

I enlighet med artikel 31 första paragrafen och artikel 43 första paragrafen i Sloveniens centralbankslag (Uradni List RS (UL RS; Sloveniens officiella tidning) nr 72/06 (den officiella konsoliderade versionen) och 59/11) och artikel 217 första paragrafen tillsammans med artikel 253 i banklagen (UL RS Nos 99/10 (den officiella konsoliderade versionen), 52/11 (korrigering), 9/11 (ZPlaSS-B), 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13-ZS-K och 96/13; nedan kallad ZBan-1), beslutar härmed Sloveniens centralbank att införa extraordinära åtgärder för Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia samt att skriva ned denna banks alla kvalificerade förpliktelser och öka dess aktiekapital genom ett tillskott av eget kapital i syfte att göra det möjligt för banken att uppnå de kvoter som krävs.

Sloveniens centralbank har fastställt att banken verkar i en miljö med förhöjd risk, vilket kan leda till att dess tillstånd att tillhandahålla banktjänster (oktroj) återkallas, eftersom banken inte uppfyller kraven på minimikapital enlig den bedömning som gjorts på grundval av dess ekonomiska ställning per den 30 september 2013. Denna bedömning har gjorts med antagande om fortlevnad och med hänsyn tagen till ytterligare nödvändiga nedskrivningar som identifierats i en oberoende analys av kreditportföljen.

Inom ramen för den extraordinära åtgärden att skriva ned kvalificerade förpliktelser har Sloveniens centralbank beslutat att skriva ned alla bankens kvalificerade förpliktelser per den 18 december 2013. Dessa omfattar bankens aktiekapital och förpliktelser gentemot fordringsägare till följd av efterställda fordringar som vid en konkurs ska infrias först efter det att alla fordringar med förmånsrätt infriats.

Bankens kvalificerade förpliktelser som nedskrivs på grundval av beslutet om extraordinära åtgärder omfattar följande:

a)

Bankens aktiekapital, vilket uppgår till 184 079 267,12 EUR och är fördelat på 22 056 378 registrerade fritt överlåtelsebara stamaktier utan nominellt värde med beteckningen NLB och ISIN-koden SI0021103526, vilka bokförs i registret över dematerialiserade värdepapper som förvaltas av Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana (det centrala organet för clearing av värdepapper, nedan kallat KDD), dvs. en kvalificerad Tier 1-förpliktelse.

b)

Förpliktelser som härrör från finansiella instrument utfärdade av banken och som utgör Tier 3-förpliktelser:

Hybridinstrument av typen ”Perpetual Floating Rate Upper Tier Two Subordinated Step-Up Notes” med beteckningen NOVALI FLOAT 49 och ISIN-koden NLB XS0208414515, utfärdade den 17 december 2004 som förvaltas som dematerialiserade värdepapper på konton i ett clearingsystem som förvaltas av Euroclear Bank SA/NV, Luxembourg och Clearstream Banking SA Luxembourg.

Förlagsobligationer med beteckningen NLB 26 och ISIN-koden SI0022103111, utfärdade den 14 juli 2010, vilka bokförs i registret över dematerialiserade värdepapper som förvaltas av KDD. De ger ränta fr.o.m. den 24 maj 2010.

Ett hybridinstrument av typen efterställt evigt lån med rörlig ränta, som betalas på grundval av det avtal som ingicks den 19 juni 2007 med långivaren Merrill Lynch International Bank Limited, London Branch.

Ett förlagslån som banken fått på grundval av det avtal som ingicks den 31 maj 2006 med KBC Bank NV, Dublin Branch.

I enlighet med beslutet om extraordinära åtgärder minskades bankens aktiekapital till noll (0) genom nedskrivningen av kvalificerade förpliktelser. Till följd av minskningen av aktiekapitalet makulerades 22 056 378 av bankens aktier med beteckningen NLB och ISIN-koden SI0021103526, vilka bokförs i registret över dematerialiserade värdepapper som förvaltas av KDD den 18 december 2013, genom beslutet om extraordinära åtgärder.

Efter nedskrivningen av kvalificerade förpliktelser ökades bankens aktiekapital via ett tillskott av nytt eget kapital den 18 december 2013 på grundval av beslutet om extraordinära åtgärder.

På grundval av beslutet om extraordinära åtgärder betalade Slovenien genom 20 000 000 nyemitterade aktier in ett belopp på totalt 1 551 000 000 EUR. Efter denna ökning uppgår bankens aktiekapital till 200 000 000 EUR, vilket är fördelat på 20 000 000 aktier utan nominellt värde. De nya aktierna kommer att vara dematerialiserade värdepapper, vara fritt överlåtelsebara och bokföras i KDD:s register.

Efter ökningen uppfyller bankens aktiekapital återigen de krav avseende kapitaltäckningskvot som ställs av Sloveniens centralbank.

I enlighet med artikel 253 tredje paragrafen i ZBan-1 anses extraordinära åtgärder vara rekonstruktionsåtgärder i enlighet med direktiv 2001/24/EG.

I enlighet med artikel 350a i ZBan-1 kan aktieägare, fordringsägare och andra personer vars rättigheter påverkas av den slovenska cetralbankens beslut om extraordinära åtgärder begära att centralbanken ersätter dem för den skada de lidit om de kan påvisa att den skada som uppstått till följd av en extraordinär åtgärd är större än den skada som skulle uppstått om den extraordinära åtgärden inte införts. Talan får väckas mot Sloveniens centralbank vid behörig domstol i Ljubljana (t.ex. den lokala domstolen eller distriktsdomstolen i Ljubljana).

Banken kan överklaga beslutet om extraordinära åtgärder vid Sloveniens förvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije) inom 15 dagar efter det att beslutet meddelats samtliga styrelsemedlemmar. Aktieägare med ett samlat intresse i banken motsvarande minst en tiondel av bakens aktiekapital får, i syfte att utöva sin rätt till rättsligt skydd när det gäller det beslut om likvidation eller extraordinära åtgärder som fattats av Sloveniens centralbank, begära att bankens styrelse, eller likvidator om en sådan tillsatts, sammankallar en bolagsstämma för bankens aktieägare med ett förslag om att stämman ska avsätta de personer som har rätt att företräda banken i enlighet med artikel 347 andra paragrafen i ZBan-1 och tillsätta andra personer för att företräda banken i förfarandet rörande rättsligt skydd mot centralbankens beslut.

Ljubljana den 20 december 2013.

Boštjan JAZBEC

Centralbankschef


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

8.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/27


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2014/C 38/10)

1.

Kommissionen mottog den 30 januari 2014 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget ISAB S.r.l. (Italien) kontrollerat av Lukoil (Ryssland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar fullständig kontroll över företaget G ISAB Energy S.r.l. (Italien) och ISAB Energy Services S.r.l. (Italien) genom förvärv av tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Lukoil: prospektering och produktion av olja och gas, produktion och försäljning av petroleumprodukter och saluföring av denna produktion,

ISAB S.r.l.: innehar äganderätten till ISAB:s raffinaderi, ett petrokemiskt komplex i Priolo Gargallo, Sicilien,

ISAB Energy S.r.l.: innehar äganderätten till, samt driver kraftverket Integrated Gasification Combined Cycle på Sicilien,

ISAB Energy Services S.r.l.: tillhandahåller drift- och underhållstjänster i samband med allmännyttiga tjänster, elkraftverk, ångkraftanläggningar samt raffinaderier.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 366, 14.12.2013, s. 5 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).