ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.031.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 31

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
1 februari 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 031/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 24, 25.1.2014

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 031/02

Mål C-566/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 5 november 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos mot Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Mål C-577/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Förenade kungariket) den 14 november 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd mot Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Mål C-580/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18 november 2013 — Coty Germany GmbH mot Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Mål C-584/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 19 november 2013 — Generaldirektören för offentliga finanser, Mapfre warranty SpA mot Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Generaldirektören för offentliga finanser

4

2014/C 031/06

Mål C-602/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanien) den 25 november 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. mot Fernando Quintano Ujeta och María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Mål C-610/13 P: Överklagande ingett den 26 november 2013 av Konungariket Nederländerna av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-343/11, Konungariket Nederländerna mot kommissionen

5

2014/C 031/08

Mål C-623/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 28 november 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances mot Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Mål C-632/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 3 december 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Mål C-641/13 P: Överklagande ingett den 4 december 2013 av Konungariket Spanien av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-2/07, Spanien mot kommissionen

6

2014/C 031/11

Mål C-663/13: Talan väckt den 13 december 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

7

 

Tribunalen

2014/C 031/12

Mål T-116/11: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — EMA mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) — Avtalen Dicoems och Cocoon — En del av de angivna kostnaderna överensstämmer inte med avtalsvillkoren — Hävning av avtalen — Återbetalning av en del av de utbetalade beloppen — Skadestånd — Genkäromål — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Obehörig vinst — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakter mot vilka talan inte kan väckas — Rättsakt som ingår i ett rent avtalsrättsligt sammanhang från vilket den inte kan åtskiljas — Debetnota — Avvisning)

8

2014/C 031/13

Mål T-467/11: Tribunalens dom av den 10 december 2013 — Colgate Palmolive mot harmoniseringsbyrån — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket 360° SONIC ENERGY — Äldre internationella ordvarumärket SONIC POWER — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

8

2014/C 031/14

Mål T-591/11: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz Alicja sp. j. mot harmoniseringsbyrån — Henkel (SUPER GLUE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket SUPER GLUE — Det äldre Benelux-ordmärket SUPERGLUE — Relativa registreringshinder — Förväxlingsrisk — Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

9

2014/C 031/15

Mål T-79/12: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Cisco Systems och Messagenet mot Kommissionen (Konkurrens — Koncentrationer — Europeiska marknader för kommunikationstjänster via internet — Beslut att förklara koncentrationen förenlig med den inre marknaden — Uppenbart oriktiga bedömningar — Motiveringsskyldighet)

9

2014/C 031/16

Mål T-123/12: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Smartbook mot harmoniseringsbyrån (SMARTBOOK) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SMARTBOOK — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

10

2014/C 031/17

Mål T-487/12: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Eckes-Granini mot harmoniseringsbyrån — Panini (PANINI) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärket PANINI — Äldre nationellt ordmärke och gemenskapsordmärke GRANINI — Relativt registreringshinder — Avsaknad av förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

10

2014/C 031/18

Mål T-540/13: Talan väckt den 1 oktober 2013 — Société européenne des chaux et liants mot Echa

10

2014/C 031/19

Mål T-566/13: Talan väckt den 25 oktober 2013 — Hostel Tourist World mot harmoniseringsbyrån — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Mål T-575/13: Talan väckt den 30 oktober 2013 — Lesaffre et Compagnie mot harmoniseringsbyrån — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Mål T-591/13: Talan väckt den 8 november 2013 — Groupe Canal + och Canal + France mot harmoniseringsbyrån — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Mål T-593/13: Talan väckt den 14 november 2013 — Siemag Tecberg Group mot harmoniseringsbyrån (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Mål T-600/13: Talan väckt den 15 november 2013 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Mål T-614/13: Talan väckt den 26 november 2013 — Romonta mot Kommissionen

13

2014/C 031/25

Mål T-621/13: Talan väckt den 22 november 2013 — Pell Amar Cosmetics mot harmoniseringsbyrån Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Mål T-629/13: Talan väckt den 28 november 2013 — Molda mot kommissionen

15

2014/C 031/27

Mål T-630/13: Talan väckt den 28 november 2013 — DK Recycling und Roheisen mot kommissionen

15

2014/C 031/28

Mål T-631/13: Talan väckt den 29 november 2013 — Raffinerie Heide mot kommissionen

16

2014/C 031/29

Mål T-634/13: Talan väckt den 29 november 2013 — Arctic Paper Mochenwangen mot kommissionen

17

2014/C 031/30

Mål T-641/13: Talan väckt den 3 december 2013 — Gemeente Bergen op Zoom mot kommissionen

18

 

Personaldomstolen

2014/C 031/31

Mål F-117/11: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — Teughels mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av pensionsrättigheter som har förvärvats i en nationell pensionsordning — Förordning om anpassning av bidraget till unionens pensionssystem — Anpassning av det bokföringsmässiga värdet — Behovet av att anta tillämpningsföreskrifter — Tillämpning i tiden av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna)

19

2014/C 031/32

Mål F-130/11: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — Verile och Gjergji mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats inom ett nationellt pensionssystem — Förordning om anpassning av storleken på avgiften till unionens pensionssystem — Anpassning av försäkringstekniska värden — Nödvändigheten av att anta allmänna genomförandebestämmelser — Tillämpning i tiden av de nya allmänna genomförandebestämmelserna — Tillbakadragande av förslag om tillgodoräknande av tjänstetid — Lagenlighet — Villkor)

19

2014/C 031/33

Mål F-125/12: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 11 december 2013 — Sesma Merino mot harmoniseringsbyrån (Personalmål — Tjänstemän — Karriärutvecklingsrapport — Målsättningar 2011/2012 — Rättsakt som inte går någon emot — Talan kan inte prövas)

20

2014/C 031/34

Mål F-142/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — A mot kommissionen (Personalmål — Social trygghet — Olycksfall eller yrkessjukdom — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Partiell bestående invaliditet — Ansökan om ersättning)

20

2014/C 031/35

Mål F-58/12: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 12 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Beslut om pensionering till följd av invaliditet — Ogiltigförklaring av tribunalen på grund av bristande motivering — Begäran om verkställighet av domen — Begäran om återinträde i tjänst — Ogiltigförklaring av tribunalens dom — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Artikel 266 FEU — Institutionens utomobligatoriska skadeståndsansvar — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är helt ogrundad)

20

2014/C 031/36

Förenade målen F-137/12, F-138/12, F-139/12 et F-141/12: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 13 december 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis och Hotz mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Certifieringsförfarande 2010-2011 — Uteslutning från listan med certifierade tjänstemän — Förlikning i målet på tribunalens initiativ — Tidsfrist för klagomål — För sent klagomål — Begreppet ursäktligt misstag — Aktsamhet som förväntas av en normalt vaksam tjänsteman — Information som erhållits på telefon — Bevis — Avvisning)

21

2014/C 031/37

Mål F-2/13: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 13 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Tidsfrist för väckande av talan — Språk som avslaget på klagomålet är avfattat på — Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna — Kopia av en undertecknad ansökan översänd med fax inom tidsfristen för väckande av talan — Bristande överensstämmelse mellan den kopian och det original som senare sändes över — Dröjsmål med väckande av talan — Uppenbart att talan ska avvisas)

21

2014/C 031/38

Mål F-79/13: Talan väckt den 12 november 2013 — ZZ mot ECNN

22

2014/C 031/39

Mål F-111/13: Talan väckt den 20 november 2013 — ZZ mot kommissionen

22

2014/C 031/40

Mål F-115/13: Talan väckt den 29 november 2013 — ZZ mot Europeiska miljöbyrån (EEA)

22

2014/C 031/41

Mål F-117/13: Talan väckt den 30 november 2013 — ZZ mot Frontex

23

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/1


2014/C 31/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 24, 25.1.2014

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 15, 18.1.2014

EUT C 9, 11.1.2014

EUT C 377, 21.12.2013

EUT C 367, 14.12.2013

EUT C 359, 7.12.2013

EUT C 352, 30.11.2013

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 5 november 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos mot Banco de Portugal

(Mål C-566/13)

2014/C 31/02

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Jorge Ítalo Assis dos Santos

Motpart: Banco de Portugal

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 130 FEUF tolkas så, att en bestämmelse i nationell rätt enligt vilken medlemsstatens centralbank är skyldig att ställa in utbetalningen av de trettonde och fjortonde månadsersättningarna (särskilda årliga semester- och jultillägg) till pensionerade arbetstagare vid nämnda bank strider mot nämnda artikel, eftersom bestämmelsen innebär att regeringen (det vill säga den centrala förvaltningen) blandar sig i de beslutsbefogenheter som centralbanken har i fråga om sin personalpolitik, i strid med principen om centralbankernas autonomi och oberoende?

2.

Ska artikel 123 FEUF tolkas så, att [utelämnas] en bestämmelse i nationell rätt i vilken det föreskrivs en skyldighet att föra över det belopp avseende särskilda ersättningar vars utbetalning har ställts in till ett organ för statens indirekta förvaltning — ett organ som är underordnat ekonomiministern och står under dennes tillsyn och vars intäkter och kostnader ingår i den allmänna statsbudgeten — strider mot nämnda artikel 123, eftersom bestämmelsen innebär att principen om förbud för centralbankerna att bevilja staterna finansiering åsidosätts?

3.

Strider det förhållandet att den inställda utbetalningen av de trettonde och fjortonde månadsersättningarna begränsar sig till pensionerade arbetstagare och inte påverkar arbetstagare i aktiv tjänst mot likhetsprincipen, med hänsyn till det förbud mot diskriminering som slås fast i artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (1)?


(1)  EGT C 364, 2000, s. 1.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Förenade kungariket) den 14 november 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd mot Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

(Mål C-577/13)

2014/C 31/03

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Svarande: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tolkningsfrågor

1.

a)

Om ett patent efter att ha beviljats inte innehåller ett patentkrav där en kombination av två aktiva ingredienser uttryckligen anges, men patentet kan ändras så att ett sådant patentkrav infogas, kan detta patent, om en sådan ändring görs, åberopas som ett ”gällande grundpatent” för en produkt som innehåller denna kombination av ingredienser, i enlighet med artikel 3 a i förordning nr 469/2009/EG (1) (nedan kallad förordningen)?

b)

Kan ett patent som har ändrats efter beviljandet av patentet och i) före eller ii) efter beviljandet av tilläggsskyddet åberopas som ”gällande grundpatent” i syfte att uppfylla villkoret i artikel 3 a i förordningen?

c)

När en sökande ansöker om tilläggsskydd för en produkt som består av de aktiva ingredienserna A och B, och

i)

det gällande grundpatentet, som är ett europeiskt patent (nedan kallat patentet), efter tidpunkten för ansökan om tilläggsskydd men innan tilläggsskydd beviljas, ändras så att det innehåller ett patentkrav där A och B uttryckligen anges,

och

ii)

ändringen enligt nationell lagstiftning anses ha haft verkan från och med den dag då patentet beviljades,

har den som ansöker om tilläggsskydd då rätt att åberopa patentet i dess ändrade lydelse i syfte att göra gällande att villkoret i artikel 3 är uppfyllt?

2.

I syfte att avgöra huruvida villkoren i artikel 3 är uppfyllda vid tidpunkten för ansökan om tilläggsskydd för en produkt som består av en kombination av de aktiva ingredienserna A och B, när i) det gällande grundpatentet innehåller ett patentkrav avseende en produkt som innehåller den aktiva ingrediensen A och ytterligare ett patentkrav avseende en produkt som innehåller en kombination av de aktiva ingredienserna A och B och ii) det redan finns ett tilläggsskydd för en produkt som innehåller den aktiva ingrediensen A (”Produkt X”), är det då nödvändigt att ta hänsyn till huruvida kombinationen av de aktiva ingredienserna A och B är en skild och separat uppfinning jämfört med enbart A?

3.

När det gällande grundpatentet i enlighet med artikel 3 a skyddar

a)

en produkt som består av den aktiva ingrediensen A (”produkt X”), och

b)

en produkt som består av en kombination av den aktiva ingrediensen A och den aktiva ingrediensen B (”produkt Y”),

och

c)

ett godkännande att saluföra produkt X som läkemedel har beviljats,

d)

tilläggsskydd har beviljats avseende produkt X, och

e)

ett separat godkännande att saluföra produkt Y som läkemedel därefter har beviljats,

hindrar då förordningen, särskilt artiklarna 3 c, 3 d och/eller 13.1, att patentinnehavaren beviljas tilläggsskydd avseende produkt Y? Alternativt, om tilläggsskydd kan beviljas avseende produkt Y, bör tilläggsskyddets giltighetstid bestämmas på grundval av det godkännande som beviljats för produkt X eller det godkännande som beviljats för Y?

4.

Om svaret på fråga 1 a är nekande, svaret på fråga l b i är jakande och svaret på fråga l b ii är nekande, och

i)

en ansökan om tilläggsskydd för en produkt har lämnats in, i enlighet med artikel 7.1 [i] förordningen, inom sex månader från den dag då ett giltigt godkännande för försäljning av produkten som läkemedel beviljades i enlighet med direktiv 2001/83/EG (2) eller direktiv 2001/82/EG (3),

ii)

den behöriga patentmyndigheten, efter det att ansökan om tilläggsskydd lämnades in, invänder mot beviljande av tilläggsskyddet, med hänvisning till artikel 3 a i förordningen,

iii)

den som ansökt om tilläggsskydd, till följd av ovannämnda invändning från den behöriga patentmyndigheten och i syfte att bemöta den, lämnar in en ansökan om ändring av det gällande grundpatent som åberopats, och denna beviljas,

iv)

villkoret i artikel 3 a är uppfyllt efter ändring av det gällande grundpatentet,

hindrar förordningen om tilläggsskydd då att den behöriga patentmyndigheten tillämpar nationella förfarandebestämmelser för att göra det möjligt att a) vilandeförklara ansökan om tilläggsskydd i syfte att ge den som ansöker om tilläggsskyddet möjlighet att ansöka om ändring av grundpatentet, och b) återuppta handläggningen av nämnda ansökan vid en senare tidpunkt när ändringen väl har beviljats, och denna tidpunkt inträffar

mer än sex månader efter det att ett giltigt godkännande för försäljning av produkten som läkemedel beviljades, men

inom sex månader från det att ansökan om ändring av det gällande grundpatentet beviljades?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT L 152, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EUT L 311, s. 67).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (EUT L 311, s. 1).


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18 november 2013 — Coty Germany GmbH mot Stadtsparkasse Magdeburg

(Mål C-580/13)

2014/C 31/04

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Coty Germany GmbH

Motpart: Stadtsparkasse Magdeburg

Tolkningsfråga

Ska artikel 8.3 e i direktiv 2004/48/EG (1) tolkas så, att denna utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken det är tillåtet för en bank att i ett fall som det i det nationella målet vägra lämna en upplysning enligt artikel 8.1 c i detta direktiv beträffande en kontoinnehavares namn och adress med hänvisning till banksekretessen?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16).


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 19 november 2013 — Generaldirektören för offentliga finanser, Mapfre warranty SpA mot Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Generaldirektören för offentliga finanser

(Mål C-584/13)

2014/C 31/05

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Generaldirektören för offentliga finanser, Mapfre warranty SpA

Motparter: Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Generaldirektören för offentliga finanser

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 2 och 13 B a i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG (1) av den 17 maj 1977 tolkas så, att en tjänst som tillhandahålls av en ekonomisk aktör, oberoende av en återförsäljare av begagnade bilar och mot betalning av ett schablonbelopp, och som består i garanti mot mekaniska fel som kan uppkomma på vissa delar av begagnade fordon ska omfattas av kategorin försäkringstransaktioner vilka är undantagna från mervärdesskatt eller om de, tvärtom, ska omfattas av kategorin tjänster?


(1)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanien) den 25 november 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. mot Fernando Quintano Ujeta och María Isabel Sánchez García

(Mål C-602/13)

2014/C 31/06

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A

Motparter: Fernando Quintano Ujeta och María Isabel Sánchez García

Tolkningsfrågor

1.

Om en nationell domstol — i enlighet med rådets direktiv 93/13/EEG (1) av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, särskilt artiklarna 6.1 och 7.1 i direktivet, och i syfte att säkerställa skyddet för konsumenter och användare i enlighet med likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen — finner att ett villkor avseende dröjsmålsränta är oskäligt, ska det få till följd att all slags dröjsmålsränta är ogiltig, även sådan som kan följa av en subsidiär tillämpning av en nationell bestämmelse som artikel 1 108 i civillagen, den andra övergångsbestämmelsen i lag 1/2013, jämförd med artikel 114 i hypotekslagen, eller artikel 4 i kungligt lagstiftningsdekret 6/2012, utan att den ska anses bunden av den omräkning som näringsidkaren kan ha gjort i enlighet med den andra övergångsbestämmelsen i lag 1/13?

2.

Ska den andra övergångsbestämmelsen i lag 1/2013 tolkas så att den inte får utgöra hinder för skyddet av konsumentens intresse?

3.

Om en nationell domstol — i enlighet med rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, särskilt artiklarna 6.1 och 7.1 i direktivet, och i syfte att säkerställa skyddet för konsumenter och användare i enlighet med likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen — finner att ett villkor avseende förtida uppsägning till betalning är oskäligt ska det få till följd att det ska behandlas som om det inte utgör en del av avtalet med de konsekvenser som är förknippade därmed, även om näringsidkaren har iakttagit den minimiväntetid som föreskrivs i den nationella bestämmelsen?


(1)  EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/5


Överklagande ingett den 26 november 2013 av Konungariket Nederländerna av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-343/11, Konungariket Nederländerna mot kommissionen

(Mål C-610/13 P)

2014/C 31/07

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Konungariket Nederländerna (ombud: M.K. Bulterman, M.A.M. de Ree)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 16 september 2013 i mål T-343/11,

i den mån målet är färdigt för avgörande: avgöra målet genom att ogiltigförklara beslut 2011/244/EU (1),

för det fall målet inte är färdigt för avgörande: återförvisa det till tribunalen för avgörande i sak

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive rättegångskostnaderna för förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Första grunden : felaktig tolkning av artikel 8 i förordning nr 1433/2003 (2) jämförd med bilaga I, punkterna 8 och 9 och bilaga II, punkt 1 i samma förordning i den mån kostnaderna för att framställa förpackningsmateriel ansågs som förpackningskostnader och därför inte godkända.

Andra grunden : felaktig tolkning av artikel 8 i förordning nr 1433/2003 jämförd med bilaga I, punkterna 8 och 9 i samma förordning på grund av att ett felaktigt kriterium använts för de villkor som är tillämpliga för att beskriva marknadsföringskampanjer i ett pågående program

Tredje grunden : felaktig tillämpning av artikel 7 i förordning nr 1258/1999 (3) och artikel 31 i förordning 1290/2005 (4) på grund av att kommissionen medgetts en lättare bevisbörda.

Fjärde grunden : felaktig tolkning av artikel 6 i förordning nr 1432/2003 (5) jämförd med artikel 11 i förordning nr 2200/96 (6) på grund av att de slagits fast att producentorganisationen inte kunde besluta om handelstransaktioner som genomförts av utstationerad personal.

Femte grunden : felaktig tolkning av artikel 21 i förordning nr 1432/2003 på grund av att det slogs fast att det var nödvändigt att återkalla det erkännande som gjorts av producentorganisationen.

Sjätte grunden : felaktig tillämpning av artikel 7.4 i förordning nr 1258/1999, artikel 31 i förordning nr 1290/2005 och proportionalitetsprincipen jämförda med artikel 21 i förordning nr 1432/2003 på grund av att samtliga kostnader som lagts ut av producentorganisationen FresQ undantas från finansiering.


(1)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/244/EU av den 15 april 2011 om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 102, s. 33)

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 av den 11 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd (EUT L 203, s. 25)

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (EGT L 160, s. 103)

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, s. 1)

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1432/2003 av den 11 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på erkännande av producentorganisationer och förhandserkännande av producentgrupper (EGT L 203, s. 18)

(6)  Rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (EGT L 297, s. 1)


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 28 november 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances mot Gérard de Ruyter

(Mål C-623/13)

2014/C 31/08

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministre de l'Économie et des Finances

Motpart: Gérard de Ruyter

Tolkningsfråga

Har sådana skatteuttag på förmögenhetsinkomster som den sociala avgiften på inkomst av förmögenhet, den avgift som tas ut i syfte att finansiera socialförsäkringens underskott vilken utgår på samma inkomst, den sociala pålagan på 2 procent och tilläggsavgiften till sistnämnda pålaga, ett direkt och relevant samband med vissa grenar av social trygghet som uppräknas i artikel 4 i [rådets] förordning [(EEG) nr 1408/71] av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (1), endast på grund av att de bidrar till finansieringen av Frankrikes obligatoriska system för social trygghet, och omfattas de därmed av förordningens tillämpningsområde?


(1)  EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 3 december 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

(Mål C-632/13)

2014/C 31/09

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Skatteverket

Svarande: Hilkka Hirvonen

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 45 FEUF hinder mot bestämmelser i en medlemsstats lagstiftning som innebär att en person bosatt i en annan medlemsstat — som förvärvat hela eller så gott som hela sin inkomst i den förstnämnda medlemsstaten — kan välja mellan två helt olika beskattningsformer, nämligen att antingen beskattas genom en källskatt med en lägre skattesats men utan rätt till sådana skattelättnader som gäller vid tillämpningen av det ordinarie inkomstskattesystemet eller att beskattas för sina inkomster enligt detta system och därmed kunna utnyttja skattelättnaderna i fråga?


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/6


Överklagande ingett den 4 december 2013 av Konungariket Spanien av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-2/07, Spanien mot kommissionen

(Mål C-641/13 P)

2014/C 31/10

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Konungariket Spanien (ombud: A. Rubio González)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet och delvis upphäva den dom som tribunalen meddelade den 16 september 2013 i mål T-2/07, Konungariket Spanien mot Europeiska kommissionen,

delvis, och på angivet sätt, ogiltigförklara kommissionens beslut K(2006) 5102 av den 20 oktober 2006 enligt vilket stödet ur sammanhållningsfonden till projektgrupp nr 2001 ES 16 C PE 050, angående sanering och rening i Júcars flodområde (Spanien), reduceras, i den del det slås fast att det inte är tillåtet att inkludera erfarenhet bland tilldelningskriterierna, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har gjort en felaktig rättstillämpning genom att anse att det strider mot artikel 30 i direktiv 93/37  (1) att inkludera erfarenhet bland tilldelningskriterierna. Bestämmelsen hindrar inte att kriterier avseende anbudsgivarens erfarenhet används vid tilldelning av ett kontrakt. Tvärtom är det möjligt att ta hänsyn till anbudsgivarens erfarenhet förutsatt att det rör sig om ett kriterium som inte innebär en värdering av anbudsgivarens förmåga, att det skiljer sig från solvenskriteriet och syftar till att bedöma det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet genom att påvisa att det föreligger ett samband med föremålet för kontrakten och kvaliteten på dess genomförande.


(1)  Rådet direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader (EGT L 199, s. 54)


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/7


Talan väckt den 13 december 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-663/13)

2014/C 31/11

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Hetsch, K. Herrmann och T. Maxian Rusche)

Svarande: Republiken Österrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Österrike har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 27.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (1) samt har underlåtit att anta de lag- och förvaltningsbestämmelser som är nödvändiga för att införliva artiklarna 2 a, b, d, f, g, h och n, 3.4 a och b, 5, 13.1 e, 13.6 andra och tredje styckena, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 16.1 andra meningen, 16.3 första stycket, 16.4 andra meningen, 16.6, 16.7, 16.8, 17.1 c vad avser biodrivmedel, 17.2 vad avser flytande biobränslen, 17.3 b i vad avser andra medlemsstater och tredje länder, 17.3 a, b ii, c, 17.4 aa, c, 17.8 och 18.1 vad avser flytande biobränslen, artikel 19.1 och 19.3 vad avser flytande biobränslen, bilaga II, bilaga III, bilaga IV och bilaga V i detta direktiv, i hela eller delar av förbundsrepubliken, alternativt inte har informerat kommissionen om dessa bestämmelser,

förplikta Republiken Österrike att, i enlighet med artikel 260.3 FEUF, med anledning av att medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att underrätta om åtgärder för införlivande, betala vite om 40512 euro per dag, från avkunnandedagen för den dom i vilken ett åsidosättande fastställs, vilket ska sättas in på Europeiska unionens konto för eget kapital, och

förplikta Republiken Österrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 5 december 2010.


(1)  EUT L 140, s. 16.


Tribunalen

1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/8


Tribunalens dom av den 11 december 2013 — EMA mot kommissionen

(Mål T-116/11) (1)

(Skiljedomsklausul - Sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) - Avtalen Dicoems och Cocoon - En del av de angivna kostnaderna överensstämmer inte med avtalsvillkoren - Hävning av avtalen - Återbetalning av en del av de utbetalade beloppen - Skadestånd - Genkäromål - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Obehörig vinst - Talan om ogiltigförklaring - Rättsakter mot vilka talan inte kan väckas - Rättsakt som ingår i ett rent avtalsrättsligt sammanhang från vilket den inte kan åtskiljas - Debetnota - Avvisning)

2014/C 31/12

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Association médicale européenne (EMA) (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna A. Franchi och L. Picciano)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Delaude och F. Moro, biträdda av advokaten D. Gullo)

Saken

Förstahandsyrkande om för det första ersättning för kostnader som har uppkommit i samband med genomförandet av avtal nr 507126 rörande projektet Cocoon och av avtal nr 507760 rörande projektet Dicoems, vilka ingicks den 7 respektive den 19 december 2003 mellan kommissionen och sökanden, för det andra fastställelse av att kommissionens beslut att häva dessa avtal är rättsstridigt, för det tredje ogiltigförklaring av den därtill svarande debetnotan och, för det fjärde, ersättning för den skada som uppkommit, samt ett andrahandsyrkande grundat på kommissionens utomobligatoriska skadeståndsansvar.

Domslut

1.

Den talan som väckts av Association médicale européenne (EMA) bifalls i den del den avser återbetalning av direkta personalkostnader avseende Cocoon- och Dicoems-avtalen med ett belopp på 17 231,28 euro, samt därmed sammanhängande indirekta kostnader, vilka är en följd av avtalens tillämpning.

2.

EMA:s talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionens anslutningsyrkande avvisas.

4.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna i det interimistiska förfarandet i mål T-116/11 R.


(1)  EUT C 120, 16.4.2011.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/8


Tribunalens dom av den 10 december 2013 — Colgate Palmolive mot harmoniseringsbyrån — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY)

(Mål T-467/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket 360° SONIC ENERGY - Äldre internationella ordvarumärket SONIC POWER - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 31/13

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Colgate Palmolive Company (New York, New York, Förenta staterna) (ombud: advokaterna M. Zintler och G. Schindler)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motpart vid överklagandenämnden: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Tyskland)

Saken

Talan väckt mot det beslut harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd fattade den 25 maj 2011 (ärende R 1094/2010-2), i samband med ett invändningsförfarande mellan dm-drogerie markt GmbH & Co. KG och Colgate-Palmolive Company.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Colgate-Palmolive Company ska bära rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 319 av den 29.10.2011.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/9


Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz Alicja sp. j. mot harmoniseringsbyrån — Henkel (SUPER GLUE)

(Mål T-591/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket SUPER GLUE - Det äldre Benelux-ordmärket SUPERGLUE - Relativa registreringshinder - Förväxlingsrisk - Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 31/14

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp. j. (Jaworzno, Polen) (ombud: advokaterna M. Konieczyński och I. Kubiec)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Henkel Corp (Gulph Mills, Pennsylvania, Förenta Staterna) (ombud: advokaterna C. Rohnke och M. Jacob)

Saken

Talan som väckts mot det beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 12 september 2011 (ärende R 1147/2010-4), angående ett invändningsförfarande mellan Henkel Corp. och Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz Alicja sp.j. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 32 av den 4.2.2012.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/9


Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Cisco Systems och Messagenet mot Kommissionen

(Mål T-79/12) (1)

(Konkurrens - Koncentrationer - Europeiska marknader för kommunikationstjänster via internet - Beslut att förklara koncentrationen förenlig med den inre marknaden - Uppenbart oriktiga bedömningar - Motiveringsskyldighet)

2014/C 31/15

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cisco Systems, Inc (San José, Kalifornien, Förenta staterna) och Messagenet SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. de Pablo och K. Jörgens)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: N. Khan, S. Noël och C. Hödlmayr)

Part som har intervenerat till stöd för svarande: Microsoft Corp. (Seattle, Washington, Förenta staterna) (ombud: advokaten G. Berrisch)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2011) 7279 slutlig av den 7 oktober 2011, genom vilket koncentrationen avseende Microsoft Corporations förvärv av Skype Global Sàrl förklarades förenlig med den inre marknaden (ärende COMP/M.6281 — Microsoft/Skype)

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Cisco Systems Inc. och Messagenet SpA ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen och Microsoft Corp. haft.


(1)  EUT C 109 den 14.4.2012.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/10


Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Smartbook mot harmoniseringsbyrån (SMARTBOOK)

(Mål T-123/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SMARTBOOK - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 31/16

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Smartbook AG (Offenburg, Tyskland) (ombud: C. Milbradt, A. Schwarz och F. Reiling)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Qualcomm, Inc. (Dover, Delaware, USA) (ombud: A.Renck, A. Leister och V. von Bomhard)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 15 december 2011 (ärende R 799/2011-2) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SMARTBOOK

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Smartbook AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 157, 2.6.2012


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/10


Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Eckes-Granini mot harmoniseringsbyrån — Panini (PANINI)

(Mål T-487/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av figurmärket PANINI - Äldre nationellt ordmärke och gemenskapsordmärke GRANINI - Relativt registreringshinder - Avsaknad av förväxlingsrisk - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2014/C 31/17

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Tyskland) (ombud: advokaten W. Berlit)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: L. Rampini)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Panini SpA (Modena, Italien) (ombud: advokaten F. Terrano)

Saken

Talan mot det beslut som andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade den 6 september 2012 (ärende R 2393/2011-2) angående ett invändningsförfarande mellan Eckes-Granini Group GmbH och Panini SpA.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Eckes-Granini Group GmbH förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/10


Talan väckt den 1 oktober 2013 — Société européenne des chaux et liants mot Echa

(Mål T-540/13)

2014/C 31/18

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Frankrike) (ombud: advokaten J. Dezarnaud)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla ECL:s yrkande om hävning av de böter som det har ålagts.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att tribunalen ska upphäva den administrativa avgift som den ålagts genom Echas beslut SME (2013) 1665 av den 21 maj 2013. I nämnda beslut konstateras att sökanden inte uppfyller villkoren för den avgiftsnedsättning som föreskrivits för små företag, till följd av den rättelse av sin deklaration som sökanden ingav efter det att Echa hade inlett förfarandet för kontroll av företagets storlek.

Till stöd för sin talan anför sökanden ett antal invändningar, bland annat avseende

att sanktionen är oproportionerlig i förhållande till det fel som kan tillskrivas bolaget,

att bolaget rättade sin deklaration omedelbart efter Echas förfrågan,

att det är ursäktligt att bolaget feltolkade extremt tekniska handlingar avfattade på ett annat språk än dess eget,

att det är absurt med en automatisk sanktion.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/11


Talan väckt den 25 oktober 2013 — Hostel Tourist World mot harmoniseringsbyrån — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

(Mål T-566/13)

2014/C 31/19

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Hostel Tourist World, SL (Sevilla, Spanien) (ombud: advokaten J.M. Bartrina Díaz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: WRI Nominees Ltd (Luxemburg, Luxemburg)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns beslut i den mån det innebar ett bifall till WRI Nominees Ltd:s överklagande, angående upphävande eller ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärke nr 7 241 862 HOSTELTOURISTWORLD för klasserna 39 och 43 i Niceklassificeringen,

i enlighet med artikel 65.2 i förordning nr 207/2009 avvisa eller ogilla WRI Nominees Ltd:s överklagande angående ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärke nr 7 241 862 HOSTELTOURISTWORLD.COM för klasserna 35, 39 och 43 i Niceklassificeringen eller, i andra hand, förplikta harmoniseringsbyrån att vidta nödvändiga åtgärder för att följa den dom som meddelas på det sätt som anges i denna ansökan, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Figurmärket HostelTouristWorld.com, för tjänster i klasserna 35, 39 och 43 — Registrerat gemenskapsvarumärke nr 7 241 862

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: WRI Nominees Ltd

Grund för ansökan om ogiltighetsförklaring: Åsidosättande av artikel 8.1 b jämförd med artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 samt av artikel 8.4 jämförd med artikel 53.1 c i samma förordning

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Delvist bifall till WRI Nominees Ltd:s överklaganden och delvist upphävande av annulleringsenhetens beslut

Grunder:

Åsidosättande av artiklarna 63 och 64 i förordning nr 207/2009, och

åsidosättande av artikel 8.1 b jämförd med artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/11


Talan väckt den 30 oktober 2013 — Lesaffre et Compagnie mot harmoniseringsbyrån — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

(Mål T-575/13)

2014/C 31/20

Ansökan är avfattad på: franska

Parter

Sökande: Lesaffre et Compagnie (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna T. De Haan och P. Péters)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Louis Banking Company, SL (Girona, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslut R 2333/2012-4, som meddelats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 30 augusti 2013, i sin helhet, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta Lesaffres rättegångskostnader samt dess kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Louis Baking Company, SL

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke i färg innehållande ordelementen ”BAKING CENTER By TECHNOLINE” för varor och tjänster i klasserna 30, 35 och 42 — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 9 195 793

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det franska varumärket ”BAKING CENTER” för tjänster i klass 41

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/12


Talan väckt den 8 november 2013 — Groupe Canal + och Canal + France mot harmoniseringsbyrån — Euronews (News+)

(Mål T-591/13)

2014/C 31/21

Ansökan är avfattad på franska

Parter

Sökande: Groupe Canal + SA (Issy-les-Moulineaux, Frankrike), och Canal + France (Issy-les-Moulineaux) (ombud: advokaten L. Barissat)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Euronews (Ecully, Frankrike)

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

i första hand, slå fast att det finns en risk för förväxling eller association i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 mellan det sökta varumärket NEWS+ och det äldre franska ordmärket ACTU+ nr 063 457 667 för de omtvistade tjänsterna,

ändra punkterna 23-35 i överklagandenämndens beslut av den 9 september 2013 och avslå ansökan om registrering av varumärket NEWS+ nr 9141 003, och

i andra hand, ogiltigförklara överklagandenämndens beslut av den 9 september 2013 genom vilket överklagandet avslogs och det angripna beslutet — varigenom invändningen mot ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket NEWS+ nr 9141 003 på grundval av det äldre varumärket ACTU+ nr 063 457 667 avslogs — fastställdes i strid med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Euronews

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”News+” för tjänster i klasserna 35, 38 och 41 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 9141 003

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökandena

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Franskt varumärke ”ACTU” för varor och tjänster i klasserna 9, 28, 35, 38, 39 och 41

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/12


Talan väckt den 14 november 2013 — Siemag Tecberg Group mot harmoniseringsbyrån (Winder Controls)

(Mål T-593/13)

2014/C 31/22

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Tyskland) (ombud: advokaten T. Sommer)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnds beslut av den 5 september 2013 i ärende R 1261/2013-4,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, och

fastställa ett datum för muntlig förhandling.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket Winder Controls för varor och tjänster i klasserna 7, 9, 35, 37, 41 och 42 ‒ Gemenskapsvarumärkesansökan nr 11 542 412

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/13


Talan väckt den 15 november 2013 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

(Mål T-600/13)

2014/C 31/23

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Bimbo, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten J. Carbonell Callicó)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara överklagandenämndens beslut av den 11 september 2013 och bevilja registrering av gemenskapsfigurmärke nr 11 094 381 för samtliga varor i klass 30 som angetts i ansökan, och

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna enligt artikel 87.2 i förordning nr 207/2009.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES för varor i klass 30 ‒ varumärkesansökan nr 11 094 381

Granskarens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009, och

Åsidosättande av artikel 83 i förordning nr 207/2009 i förening med likabehandlingsprincipen och artiklarna 6 och 14 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/13


Talan väckt den 26 november 2013 — Romonta mot Kommissionen

(Mål T-614/13)

2014/C 31/24

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Tyskland) (ombud: I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow och A. Schulze)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut 2013/448/EU av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, i den del kommissionen inte beviljade tilldelningen av utsläppsrätter till sökanden på grundval av särskilda hänsyn enligt § 9 femte stycket i den tyska lagen om handel med utsläppsrätter för den tredje handelsperioden för utsläppsrätter 2013–2020,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen

Enligt sökanden utgör det angripna beslutet ett åsidosättande av proportionalitetsprincipen, eftersom beslutet att inte bevilja tilldelning av utsläppsrätter på grundval av särskilda hänsyn var felaktigt med hänsyn till det av kommissionen formulerade ändamålet och var dessutom fullständigt oproportionerligt i förhållande till de nackdelar som därmed uppkommer för sökanden. Alternativt har sökanden gjort gällande att beslut 2011/278/EU (1) strider mot unionsrätten och är ogiltigt.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av subsidiaritetsprincipen

Sökanden har gjort gällande att det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av subsidiaritetsprincipen, enligt vilken Europeiska unionens verksamhetsområden begränsas till vad som är nödvändigt. Tvärtemot kommissionens ståndpunkt har medlemsstaterna (även om den är begränsad) kvar en rätt att anta tilldelningsbestämmelser. Till sådana bestämmelser som medlemsstaterna fortfarande har rätt att anta, hör regler om tilldelning på grundval av särskilda hänsyn såsom bestämmelsen enligt § 9 femte stycket i den tyska lagen om handel med utsläppsrätter.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av grundläggande rättigheter

Sökanden har gjort gällande att det angripna beslutet inskränker sökandens näringsfrihet, rätt att utöva ett yrke och äganderätt, utan att dessa inskränkningar är motiverade med hänsyn till ett av Europeiska unionen erkända mål av allmänintresse eller skydd för tredjemans rättigheter och friheter.


(1)  Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, s. 1).


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/14


Talan väckt den 22 november 2013 — Pell Amar Cosmetics mot harmoniseringsbyrån Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Mål T-621/13)

2014/C 31/25

Ansökan är avfattad på: rumänska

Parter

Sökande: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Rumänien) (ombud: advokaten E. Grecu)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Alva Management GmbH (Icking, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade i ärendet R 388/2013-4, och

förplikta svaranden och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke i svart och vitt innehållandes orddelen ”Pell amar dr. Ionescu — Calinesti” — ansökan nr 10 109 981

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsvarumärket nummer 6 645 071, det tyska varumärket nr 1 161 287, och ordmärket ”PERLAMAR”, registrerat som internationellt varumärke under numren 588 232 och 657 169

Invändningsenhetens beslut: Delvist bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom det inte finns någon risk för förväxling mellan det aktuella gemenskapsvarumärket och det varumärke som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/15


Talan väckt den 28 november 2013 — Molda mot kommissionen

(Mål T-629/13)

2014/C 31/26

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Molda (Dahlenburg, Tyskland) (ombud: advokaterna I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow och A. Schulze)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut 2013/448/EU av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, i den del det i artikel 1.1 inte tillåts en utdelning för ömmande fall för sökanden för den tredje handelsperioden för utsläppsrätter för åren 2013–2020 enligt 9 § stycke 5 i den tyska lagen om handel med utsläppsrätter för växthusgaser, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen

Enligt sökanden strider det angripna beslutet mot proportionalitetsprincipen, eftersom ett förbud mot utdelning av utsläppsrätter i ömmande fall inte är förenligt med det mål som svaranden har formulerat och dessutom innebär helt oproportionerliga nackdelar för sökanden. I andra hand görs gällande att beslut 2011/278/EU (1) strider mot unionsrätten och är ogiltigt.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av subsidiaritetsprincipen

Sökanden gör gällande att det angripna beslutet strider mot subsidiaritetsprincipen, som gör att Europeiska unionens verksamhet måste begränsas i nödvändig mån. Tvärtemot vad svaranden påstår har medlemsstaterna fortfarande rätt (även om denna rätt är begränsad) att föreskriva regler för utdelning. Däribland ingår regler för ömmande fall, såsom 9 § stycke 5 i den tyska lagen om handel med utsläppsrätter för växthusgaser.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av unionsrätten rörande statligt stöd

Sökanden hävdar att det angripna beslutet strider mot grundläggande bestämmelser i unionsrätten rörande statligt stöd, enligt vilka företag som befinner sig i ett ekonomiskt nödläge och som genomdriver en saneringsplan kan ges ekonomiskt omstruktureringsstöd. Svaranden bör inte förbjuda sådana stödåtgärder.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av grundläggande rättigheter

Sökanden gör gällande att det angripna beslutet kränker dess grundläggande rättigheter, närmare bestämt näringsfriheten, yrkesfriheten och äganderätten, utan att dessa ingrepp motiveras av hänsyn till ett av Europeiska unionen erkänt allmänintresse eller andra personers fri- och rättigheter.


(1)  Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (delgivet med nr K(2011) 2772) (EUTL L 130, s. 1).


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/15


Talan väckt den 28 november 2013 — DK Recycling und Roheisen mot kommissionen

(Mål T-630/13)

2014/C 31/27

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, Tyskland) (ombud:advokaten S. Altenschmidt)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1.1 i kommissionens beslut av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångstilldelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (1) (C(2013) 5666, 2013/448/EU, EUT L 240, s.27) såtillvida som det i beslutet inte godtas att de anläggningar son anges i punkterena A och D i bilaga I, med anläggningsnummer DE00000000001320 och DE-new-14220-0045 förs upp i den förteckning som Tyskland har anmält till kommissionen enligt artikel 11.1 i direktiv 2003/87/EG, vilka omfattas av direktiv 2003/78/EG, och motsvarande gratis tilldelning av unionstäckande utsläppsrätter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder.

I det angripna beslutet åsidosätts, i de delar som ifrågasätts av sökanden, direktiv 2003/87/EG och beslut 2011/278/EU (2). Beslutet är dessutom inte förenligt med proportionalitetsprincipen och Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Det är inte heller tillräckligt motiverat.

Såtillvida som det inte skedde någon gratis tilldelning av utsläppsrätter till sökandens anläggningar — eftersom Tyskland gett dessa en gratis tilldelning av utsläppsrätter som kompensation för en orimlig börda — gör sökanden gällande att beslut 2011/278 i motsättning till kommissionens beslut inte utgör hinder för denna tilldelning. Det krävs nämligen en särskild tilldelning när det föreligger orimliga bördor för att utjämna dessa bördor vid handeln med utsläppsrätter enligt de garantier som föreskrivs i Europeiska unionens stadga, särskilt de grundläggande rättigheterna att fritt starta och driva näringsverksamhet och egendomsrätten samt proportionalitetsprincipen.

Såtillvida som avslaget att lämna gratis tilldelning av utsläppserätter till sökandens anläggningar motiveras med att Tyskland har gett dessa en ytterligare tilldelning av gratis utsläppsrätter för att producera zinkkoncentrat i sökandens högugnar med hjälp av en processutsläppsdelanläggning gör sökande gällande att det angripna beslutet är oförenligt med beslut 29011/278 samt att beslutet är motsägelsefullt och otillräckligt motiverat.

Slutligen gör sökanden gällande att föreligger ett åsidosättande av kraven på god förvaltningssed i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. Sökanden har nämligen inte beretts tillfälle att ta yttra sig innan beslutet fattades.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32)

(2)  Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentetsa och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, s. 1)


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/16


Talan väckt den 29 november 2013 — Raffinerie Heide mot kommissionen

(Mål T-631/13)

2014/C 31/28

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Tyskland) (ombud: advokaten U. Karpenstein)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i direktiv 2003/87/EG (1) (2013/448/EU, EUT L 240, s. 27), till den del sökanden enligt artikel 1.1 jämförd med bilaga I A fördes upp i förteckningen enligt artikel 11 i direktiv 2003/87/EG och till den del de preliminära sammanlagda årskvantiteter utsläppsrätter som skulle tilldelas sökanden gratis under identifieringskod avslogs,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: underlåtelse att göra en skönsmässig bedömning

Sökanden har bland annat gjort gällande att systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen under den tredje handelsperioden (2013–2020) inte utesluter att tilldelning görs i vissa ömmande fall och att kommissionen inte befriades från att beakta detta och proportionalitetsprincipen i beslut om grundläggande rättigheter för företag. Kommissionen förbisåg detta och underlät därmed att utnyttja sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt unionsrätten.

2.

Andra grunden: åsidosättande av sökandens grundläggande rättigheter

Sökanden har hävdat att de behöriga nationella myndigheternas avslag på den sökta tilldelningen innebär en överträdelse av sökandens grundläggande rättigheter enligt artiklarna 17 och 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och proportionalitetsprincipen. Den omständigheten att för få certifikat lämnas ut leder enligt sökanden till en uppenbar och oproportionerlig brist som inte avsågs enligt direktiv 2003/87/EG. Detta leder till en situation i vilken existensen för företag som sökanden äventyras när syftet med direktivet ska uppfyllas, vilket är varken lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32).


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/17


Talan väckt den 29 november 2013 — Arctic Paper Mochenwangen mot kommissionen

(Mål T-634/13)

2014/C 31/29

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Tyskland) (ombud: Rechtsanwalt S. Kobes)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1.1 i kommissionens beslut av den 5 september 2013 om nationella genomförandeåtgärder för övergångsutdelningen av gratis utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (1) (C(2013) 5666, EGT L 240, s. 27), såvitt avser beslutet att anläggningen med identifieringskod DE000000000000563 i beslutets bilaga I punkt A inte ska införas i den förteckning som Tyskland lämnat till kommissionen i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 2003/87/EG avseende de anläggningar som omfattas av direktiv 2003/87/EG samt de tillhörande sammanlagda årskvantiteter utsläppsrätter som tilldelas gratis, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden i huvudsak följande grunder.

Det angripna beslutet strider, i den del som klagandens talan avser, direktiv 2003/87/EG och beslut 2011/278/EU (2). Dessutom strider beslutet mot proportionalitetsprincipen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det angripna beslutet 2011/278/EU utgör inte hinder för en ytterligare övergångstilldelning av gratis utsläppsrätter som kompensation vid ömmande fall. Under alla omständigheter krävs enligt såväl de rättigheter som säkerställs genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — särskilt näringsfriheten och rätten till egendom — som enligt proportionalitetsprincipen en särskild tilldelning vid ömmande fall som kompensation för oskäliga pålagor på grund av handeln med utsläppsrätter.

Slutligen hävdar klaganden att beslutet åsidosätter rätten till god förvaltning enligt artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Klaganden bereddes ingen möjlighet att yttra sig innan beslutet antogs.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, s. 32).

(2)  2011/278/EU: Kommissionens beslut av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (delgivet med nr K(2011) 2772) (EUT L 130, s. 1).


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/18


Talan väckt den 3 december 2013 — Gemeente Bergen op Zoom mot kommissionen

(Mål T-641/13)

2014/C 31/30

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Nederländerna) (ombud: advokaterna T. Hovius och R. Pasma)

Svarande: Euroiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Sökanden har överklagat kommissionen beslut av den 2 oktober 2013 i vilket kommissionen fastslog att kommunen Bergen op Zooms köp av en industritomt tillhörande Koninklijke BV och Nedalco International BV inte utgjorde statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: åsidosättande av artiklarna 107 och/eller 108 FEUF genom att kommissionen inte tillämpade principen om en privat investerare eller åtminstone tillämpade denna princip felaktigt., inte utgick från korrekta faktiska omständigheter och/eller lämnade en otillräcklig motivering för hur principen tillämpats.

2.

Andra grunden: åsidosättande av artiklarna 107 och/eller 108 FEUF genom att kommissionen gjorde en felaktig bedömning av faktiska och/eller rättsliga omständigheter genom att fastslå att Nedalco inte tilldelades en (selektiv) fördel som detta företag inte skulle ha fått under normala marknadsvillkor.

3.

Tredje grunden: åsidosättande av skyldigheten att göra en omsorgsfull bedömning och motiveringsskyldigheten, eftersom kommissionen inte undersökte de omständigheter som åberopats av kommunen och/eller anförde en relevant motivering för sitt beslut.


Personaldomstolen

1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/19


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — Teughels mot kommissionen

(Mål F-117/11) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring av pensionsrättigheter som har förvärvats i en nationell pensionsordning - Förordning om anpassning av bidraget till unionens pensionssystem - Anpassning av det bokföringsmässiga värdet - Behovet av att anta tillämpningsföreskrifter - Tillämpning i tiden av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna)

2014/C 31/31

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Catherine Teughels (Eppegem, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Byrån för löneadministration och individuella rättigheter om fastställande av sökandens ålderspension och om beräkningen av det antal pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid fastställandet av pensionen

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och bära de rättegångskostnadser som har åsamkats Catherine Teughels.


(1)  EUT C 25 av den 28.1.2012, s. 70


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/19


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — Verile och Gjergji mot kommissionen

(Mål F-130/11) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats inom ett nationellt pensionssystem - Förordning om anpassning av storleken på avgiften till unionens pensionssystem - Anpassning av försäkringstekniska värden - Nödvändigheten av att anta allmänna genomförandebestämmelser - Tillämpning i tiden av de nya allmänna genomförandebestämmelserna - Tillbakadragande av förslag om tillgodoräknande av tjänstetid - Lagenlighet - Villkor)

2014/C 31/32

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marco Verile (Cadrezzate, Italien) och Anduela Gjergji (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats innan sökandena hade trätt i tjänst vid kommissionen på grundval av det omräknade förslaget från Byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO).

Domslut

1.

Europeiska kommissionens beslut av den 20 maj 2011 och den 19 maj 2011 riktade till Marco Verile respektive Anduela Gjergji ogiltigförklaras.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Marco Veriles och Anduela Gjergjis rättegångskostnader.


(1)  EUT C 65, 3.3.2012, s. 22.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/20


Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 11 december 2013 — Sesma Merino mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-125/12) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Karriärutvecklingsrapport - Målsättningar 2011/2012 - Rättsakt som inte går någon emot - Talan kan inte prövas)

2014/C 31/33

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Faedo, R. Pethke och P. Saba)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2011 och av det beslut som fastställer de mål som ska uppnås, samt om skadestånd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Sesma Merino ska bära sina rättegångskostnader och ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26 av den 26.1.2013, s. 72.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/20


Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — A mot kommissionen

(Mål F-142/12) (1)

(Personalmål - Social trygghet - Olycksfall eller yrkessjukdom - Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna - Partiell bestående invaliditet - Ansökan om ersättning)

2014/C 31/34

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: A (S., Frankrike) (ombud: advokaterna B. Cambier, A. Paternostre och G. Ladrière)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: V. Joris och advokaten C. Mélotte)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut angående sökandens ansökan enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna om att sökanden ska anses ha drabbats av yrkessjukdom, där kommissionen beslutat att sökanden ska anses ha drabbats av bestående partiell invaliditet om 20 procent, att konsolideringen ska anses ha inträffat den 25 februari 2010 och att ersättning ska utgå för ideell och ekonomisk skada.

Domslut

1.

Europeiska kommissionens beslut av den 11 januari 2012 att avsluta förfarandet enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen till följd av den yrkessjukdom som A drabbats av, ogiltigförklaras.

2.

Europeiska kommissionen ska till A betala 3 500 euros.

3.

Talan ogillas i övrigt.

4.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta A:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 26 av den 26.1.2013, s.77.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/20


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 12 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-58/12) (1)

(Personalmål - Beslut om pensionering till följd av invaliditet - Ogiltigförklaring av tribunalen på grund av bristande motivering - Begäran om verkställighet av domen - Begäran om återinträde i tjänst - Ogiltigförklaring av tribunalens dom - Berättigat intresse av att få saken prövad saknas - Artikel 266 FEU - Institutionens utomobligatoriska skadeståndsansvar - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är helt ogrundad)

2014/C 31/35

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Gattinara samt advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens tysta avslag på sökandens begäran om verkställighet av personaldomstolens dom av den 4 november 2008 i mål F-41/06, Marcuccio mot kommissionen, vilket skulle innebära att han tilldelas arbetsuppgifter för en tjänst av det slag som motsvarar hans lönegrad, samt begäran om skadestånd.

Avgörande

1.

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är helt ogrundad.

2.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 295, 29.9.2012, s. 33.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/21


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 13 december 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis och Hotz mot kommissionen

(Förenade målen F-137/12, F-138/12, F-139/12 et F-141/12) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Certifieringsförfarande 2010-2011 - Uteslutning från listan med certifierade tjänstemän - Förlikning i målet på tribunalens initiativ - Tidsfrist för klagomål - För sent klagomål - Begreppet ursäktligt misstag - Aktsamhet som förväntas av en normalt vaksam tjänsteman - Information som erhållits på telefon - Bevis - Avvisning)

2014/C 31/36

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgien), Malia Belén Ibarra de Diego (Alicante, Spanien), Nicolas Theodoridis (Soignies, Belgien) och Margarita Hotz (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte inkludera sökanden i listan på personer som har klarat slutproven för den utbildning som utgör en del av certifieringsförfarandet såväl som en ansökan om skadestånd.

Avgörande

1.

Målen F-137/12, F-138/12 och F-139/12 avskrivs..

2.

Parterna i målen F-137/12, F-138/12 och F-139/12 ska bära rättegångskostnaderna i enlighet med vad som avtalats.

3.

Talan i mål F-141/12 avvisas.

4.

Margarita Hotz ska bära sina egna rättegångskostnader och förpliktas att ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader inom ramen för mål F-141/12.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013, s. 75 och 76.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/21


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 13 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-2/13) (1)

(Personalmål - Tidsfrist för väckande av talan - Språk som avslaget på klagomålet är avfattat på - Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna - Kopia av en undertecknad ansökan översänd med fax inom tidsfristen för väckande av talan - Bristande överensstämmelse mellan den kopian och det original som senare sändes över - Dröjsmål med väckande av talan - Uppenbart att talan ska avvisas)

2014/C 31/37

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinara)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av det tysta avslaget på sökandens begäran att en korrigeringskoefficient enligt artiklarna 12 och 13 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna ska tillämpas på den ersättning som betalades ut till honom från maj 2001 tills hans tjänstgöring i Angola upphörde.

Avgörande

1.

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 129, 4.5.2013, s. 30.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/22


Talan väckt den 12 november 2013 — ZZ mot ECNN

(Mål F-79/13)

2014/C 31/38

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi et M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran att få fastställt att hon utsatts för mobbning av sin överordnade, och av beslutet att inte förlänga sökandens anställning, och följaktligen yrkande om att en ny opartisk utredning ska genomföras samt om ersättning för ekonomisk och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara direktörens beslut av den 11 september 2012 att avslå sökandens begäran,

ogiltigförklara beslutet av den 14 september 2012 att inte förlänga sökandens anställning,

ogiltigförklara styrelseordförandens beslut av den 13 maj 2013 och direktörens beslut av den 25 juni 2013 att avslå sökandens klagomål,

följaktligen förordna att en objektiv och opartisk utredning ska genomföras i vederbörlig ordning,

förordna att ersättning för den ekonomiska skada som sökanden lidit ska betalas med ett belopp på 430 202 euro,

förordna att ersättning för den ekonomiska skada som sökanden lidit ska betalas med ett belopp på 120 000 euro,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/22


Talan väckt den 20 november 2013 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-111/13)

2014/C 31/39

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten F. Moyset)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av dels Epsos beslut att inte ge sökanden tillträde till urvalsförfarandet i uttagningsprov Epso/AD/231/12 (AD7) och omklassificera honom till uttagningsprov Epso/AD7230/12 (AD5), dels beslutet att föra upp sökanden på reservlistan i nämnda uttagningsprov i lönegrad AD5, och yrkande om ersättning för den ekonomiska och ideella skada sökanden påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara skrivelsen av den 16 juli 2012, skrivelsen av den 3 september 2012, skrivelsen av den 3 december 2012, skrivelsen av den 13 februari 2013, skrivelsen av den 15 mars 2013, och i den mån det behövs skrivelserna med avslag på sökandens klagomål av den 21 augusti 2013 och den 2 oktober 2013,

förplikta kommissionen att ersätta den skada sökanden lidit med ett belopp på 300 580 euro,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/22


Talan väckt den 29 november 2013 — ZZ mot Europeiska miljöbyrån (EEA)

(Mål F-115/13)

2014/C 31/40

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A. Bertolini)

Svarande: Europeiska miljöbyrån (EEA)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens anställningsavtal och följaktligen fastställelse av att sökanden ska återinsättas på sin tidigare tjänst eller en annan lämplig tjänst, eller, om så inte sker fastställelse av att svaranden ska ersätta den uppkomna ekonomiska skadan och i vart fall den ideella skadan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska miljöbyråns beslut av den 29 maj 2013 om avslag på det klagomål sökanden ingett den 1 maj 2013,

följaktligen:

förordna att sökanden ska återinsättas på sin tidigare tjänst eller på en annan tjänst inom EEA som motsvarar hennes kvalifikationer genom förlängning av hennes anställningsavtal i enlighet med föreskrifternas krav,

i andra hand, för det fall yrkandet om återinsättande inte bifalls, förplikta svaranden att ersätta sökanden för den ekonomiska skada hon lidit, vilken tills vidare i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppskattas till den lön som hon uppbar som kontraktsanställd vid EEA under en period som åtminstone motsvarar längden av hennes första anställningsavtal (tre år),

i vart fall förplikta svaranden att betala ersättning för den ideella skada hon lidit med ett belopp som tills vidare i överensstämmelse med rätt och billighet uppskattas till ett belopp på 5 000 euro, jämte lagstadgad dröjsmålsränta från den dag då dom meddelas,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/23


Talan väckt den 30 november 2013 — ZZ mot Frontex

(Mål F-117/13)

2014/C 31/41

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens anställningsavtal efter det att personaldomstolen ogiltigförklarat det första beslutet att inte förlänga hans anställningsavtal.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Frontex beslut av den 19 februari 2013 att inte förlänga sökandens anställningsavtal,

om det är nödvändigt, utöva sin obegränsade behörighet för att säkerställa att personaldomstolens avgörande följs,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.