ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.373.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 373

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
20 december 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

 

Europaparlamentet
Rådet
Europeiska kommissionen

2013/C 373/01

Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

1

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 373/02

Kommissionens uttalande (ramprogram)

12

2013/C 373/03

Kommissionens uttalande (reglerna för deltagande)

16

2013/C 373/04

Kommissionens förklaring avseende artikel 5.7 i det särskilda programmet

18

2013/C 373/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7057 – Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)) ( 1 )

19

2013/C 373/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.7044 – Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay) ( 1 )

19

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2013/C 373/07

Meddelande till de personer som omfattas av åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/72/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

20

 

Europeiska kommissionen

2013/C 373/08

Eurons växelkurs

22

2013/C 373/09

Kommissionens beslut av den 12 december 2013 om inrättande av Europeiska forskningsrådet

23

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 373/10

Inbjudan att lämna projektförslag – EACEA 24/13 – ICI-Program för utbildningssamarbete – Samarbete inom högre utbildning mellan Europeiska unionen och Australien, Europeiska unionen och Japan, och Europeiska unionen och Republiken Korea – Inbjudan att lämna projektförslag 2013 för gemensamma utbytesprojekt (JMP) och gemensamma studieprojekt (JDP)

27

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 373/11

Tillkännagivande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla

30

2013/C 373/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) ( 1 )

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

Europaparlamentet Rådet Europeiska kommissionen

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/1


INTERINSTITUTIONELLT AVTAL

av den 2 december 2013

mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

2013/C 373/01

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN,

nedan kallade institutionerna,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

1.

Detta avtal ingås i enlighet med artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och syftar till att genomföra budgetdisciplinen och förbättra det årliga budgetförfarandet och det interinstitutionella samarbetet i budgetfrågor, samt att säkerställa sund ekonomisk förvaltning.

2.

Budgetdisciplin gäller i detta avtal för alla utgifter. Avtalet är bindande för alla institutioner under hela den period som det gäller.

3.

Detta avtal påverkar inte de olika institutionernas respektive budgetbefogenheter, såsom dessa fastställs i fördragen, i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (1) (nedan kallad förordningen om den fleråriga budgetramen) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 966/2012 (2) (nedan kallad budgetförordningen).

4.

Ingen ändring av detta avtal får göras utom i samförstånd mellan samtliga institutioner.

5.

Detta avtal består av tre delar:

Del I avser kompletterande bestämmelser om den fleråriga budgetramen (nedan kallad budgetramen) samt bestämmelser om särskilda instrument som inte ingår i budgetramen.

Del II avser det interinstitutionella samarbetet under budgetförfarandet.

Del III avser bestämmelser om sund ekonomisk förvaltning av unionens medel.

6.

Detta avtal träder i kraft den 23 december 2013 och ersätter det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (3).

DEL I

BUDGETRAM OCH SÄRSKILDA INSTRUMENT

A.   Bestämmelser om budgetramen

7.

Upplysningar om transaktioner som inte finns upptagna i unionens allmänna budget och den förväntade utvecklingen av de olika kategorierna av unionens egna medel anges som vägledning i särskilda tabeller. De upplysningarna ska uppdateras varje år tillsammans med de dokument som åtföljer budgetförslaget.

8.

Institutionerna ska, med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning, under budgetförfarandet och i samband med att budgeten antas i möjligaste mån sörja för att lämna tillräckliga marginaler under de olika taken i de olika rubrikerna, med undantag för underrubriken ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”.

Aktualisering av prognoserna för betalningsbemyndiganden för perioden efter 2020.

9.

Prognoserna för betalningsbemyndiganden för perioden efter 2020 ska uppdateras av kommissionen år 2017. Vid den uppdateringen ska kommissionen ta hänsyn till all relevant information, inbegripet det faktiska utnyttjandet av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden samt prognoserna för genomförandet. Hänsyn ska också tas till de regler som utformats för att säkerställa att betalningsbemyndiganden utvecklas på ett balanserat sätt i förhållande till åtagandebemyndigandena, samt de föreliggande prognoserna för utvecklingen av unionens samlade bruttonationalinkomst.

B.   Bestämmelser om särskilda instrument som inte ingår i budgetramen

Reserven för katastrofbistånd

10.

När kommissionen finner det nödvändigt att använda reserven för katastrofbistånd ska den lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om överföring från reserven till berörda budgetposter.

Innan kommissionen lägger fram ett förslag om en överföring från reserven ska emellertid en undersökning av möjligheterna att omfördela anslag företas.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

Överföringar från reserven ska ske i enlighet med budgetförordningen.

Europeiska unionens solidaritetsfond

11.

När de villkor för att använda medlen i Europeiska unionens solidaritetsfond som anges i den berörda grundläggande rättsakten är uppfyllda ska kommissionen lägga fram ett förslag om att ta den i anspråk. Om det finns medel att omfördela under den rubrik där behovet av ytterligare medel uppstår ska kommissionen ta hänsyn till det när den lägger fram det förslag som krävs, i enlighet med budgetförordningen, genom det lämpliga budgetinstrumentet. Beslutet om att mobilisera medel ur solidaritetsfonden ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

Flexibilitetsmekanismen

12.

Kommissionen ska lägga fram ett förslag om att mobilisera flexibilitetsmekanismen efter det att den har undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under den rubrik som berörs av de anslagsbehov som har tillkommit.

I förslaget ska de behov som ska täckas anges, liksom beloppen. Förslaget för det berörda budgetåret får läggas fram under budgetförfarandet.

Beslutet om att mobilisera flexibilitetsmekanismen ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

Parterna ska komma överens om detta i samband med det årliga budgetförfarandet.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

13.

När, i enlighet med den berörda grundläggande rättsakten, villkoren är uppfyllda för att mobilisera Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, ska kommissionen lägga fram ett förslag om detta. Beslutet om att mobilisera Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.

Samtidigt som kommissionen lägger fram förslag till beslut om att mobilisera Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska den till Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag om överföring till de berörda budgetposterna.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

Överföringar som berör fonden för justering för globaliseringseffekter ska ske i enlighet med budgetförordningen.

Marginalen för oförutsedda händelser

14.

Utnyttjande av hela eller delar av marginalen för oförutsedda utgifter ska ske på förslag från kommissionen efter en noggrann analys av alla andra lösningar för att uppbringa medlen. Ett sådant förslag får endast göras i samband med ett förslag till ändringsbudget eller årlig budget, vars antagande kräver ett sådant förslag. Kommissionens förslag om utnyttjande av marginalen ska åtföljas av ett förslag till omfördelning, inom den befintliga budgeten, av ett betydande belopp, i den mån det stöds av kommissionens analys.

Beslutet om att utnyttja marginalen ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet samtidigt som de godkänner den ändringsbudget eller unionens allmänna budget vars antagande marginalen underlättar. Europaparlamentet och rådet ska besluta i enlighet med de röstningsregler som anges i artikel 314 i EUF-fördraget för fastställelse av unionens allmänna budget.

DEL II

FÖRBÄTTRING AV DET INTERINSTITUTIONELLA SAMARBETET I BUDGETFRÅGOR

A.   Förfarande för det interinstitutionella samarbetet

15.

De närmare bestämmelserna om interinstitutionellt samarbete under budgetförfarandet anges i bilagan.

Insyn i budgeten

16.

Kommissionen ska utarbeta en årlig rapport som ska åtfölja unionens allmänna budget och sammanfatta all tillgänglig och icke-konfidentiell information om

unionens tillgångar och skulder, inbegripet dem som följer av de in- och utlåningstransaktioner som unionen genomför i enlighet med sina befogenheter enligt fördragen,

Europeiska utvecklingsfondens (EUF), Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF), Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) och andra eventuella framtida mekanismers, inbegripet förvaltningsfonders, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder,

medlemsstaternas utgifter inom ramen för det fördjupade samarbetet, i den mån dessa inte omfattas av unionens allmänna budget.

B.   Införande av finansiella bestämmelser i lagstiftningsakter

17.

Lagstiftningsakter om fleråriga program som antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska innehålla en bestämmelse i vilken lagstiftaren fastställer programmets finansieringsram.

Det beloppet ska utgöra det särskilda referensbeloppet för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

Europaparlamentet och rådet förpliktar sig, liksom kommissionen när den lägger fram sitt preliminära budgetförslag, att inte avvika från detta belopp med mer än 10 % under hela programmets löptid annat än om det uppstår nya objektiva och varaktiga omständigheter som är precist och uttryckligen motiverade, med hänsyn tagen till de resultat som uppnåtts under genomförandet av programmen, särskilt med utgångspunkt från utvärderingar. Alla ökningar som görs på grund av sådana omständigheter ska ligga under de befintliga utgiftstaken för de berörda budgetrubrikerna, om inte annat sägs i förordningen om den fleråriga budgetramen eller i det här avtalet angående användningen av vissa mekanismer.

Denna punkt tillämpas varken på sådana anslag för sammanhållningspolitiken som godkänts genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet och som avdelats i förväg av medlemsstaterna och där det fastställts ett finansiellt referensbelopp för hela programperioden, eller på de storskaliga projekt som avses i artikel 16 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

18.

I lagstiftningsakter om fleråriga program som inte antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska inget belopp som bedöms vara nödvändigt förekomma.

Om rådet avser att införa ett finansiell referensbelopp ska det beloppet endast tas som ett uttryck för lagstiftarens önskan, och inte påverka Europaparlamentets och rådets budgetbefogenheter så som de anges i EUF-fördraget. En sådan bestämmelse ska alltid inkluderas i en lagstiftningsakt som innehåller ett sådant finansiellt referensbelopp.

Om ett finansiellt referensbelopp har beslutats genom en överenskommelse enligt det samrådsförfarande som avses i den gemensamma förklaringen av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 4 mars 1975 (4), ska det betraktas som ett referensbelopp enligt punkt 17 i detta avtal.

C.   Utgifter med avseende på fiskeavtalen

19.

Utgifter med avseende på fiskeavtalen ska omfattas av följande specialbestämmelser

Kommissionen förpliktar sig att regelbundet informera Europaparlamentet om förberedelserna för och utvecklingen av förhandlingarna, inbegripet deras effekter på budgeten.

Inom ramen för lagstiftningsförfarandet på området för fiskeavtal förpliktar sig institutionerna att göra sitt yttersta för att alla förfaranden ska genomföras med minsta möjliga dröjsmål.

Belopp som anslås i budgeten för nya fiskeavtal eller förnyelse av fiskeavtal som träder i kraft efter den 1 januari det berörda budgetåret ska föras upp i reserven.

Om de anslag som avsatts för fiskeavtalen, inbegripet reserven, skulle visa sig otillräckliga, ska kommissionen förse Europaparlamentet och rådet med de uppgifter som behövs för att i form av ett trepartsmöte, eventuellt i förenklad form, diskutera orsakerna till denna situation och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas enligt de fastställda förfarandena. Vid behov ska kommissionen också föreslå lämpliga åtgärder.

Kommissionen ska varje kvartal förse Europaparlamentet och rådet med detaljerade uppgifter om tillämpningen av de gällande fiskeavtalen samt med en ekonomisk prognos för återstoden av året.

20.

Med beaktande av Europaparlamentets befogenheter vad gäller fiskeavtal och i enlighet med punkterna 25 och 26 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (5) får företrädare för Europaparlamentet delta med observatörsstatus i bilaterala och multilaterala konferenser som förhandlar om internationella fiskeavtal.

21.

Utan att det påverkar det förfarande som är tillämpligt för fiskeavtalsförhandlingar förbinder sig Europaparlamentet och rådet att inom ramen för budgetsamarbetet i god tid nå en uppgörelse om tillräcklig finansiering av fiskeavtalen.

D.   Utgifter med avseende på reserven för kriser för jordbrukssektorn

22.

Anslag till reserven för kriser i jordbrukssektorn enligt artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (6) ska föras in direkt i Europeiska unionens allmänna budget. Alla belopp i reserven som inte har använts till krisåtgärder ska föras tillbaka till direktstödet.

Utgifter kopplade till åtgärder avseende kriser som betalas mellan den 16 oktober och slutet av budgetåret får finansieras genom det påföljande budgetårets reserv i enlighet med kraven i tredje stycket.

Om kommissionen anser att reserven måste utnyttjas ska den, i enlighet med den relevanta rättsakten, för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag till överföring från reserven till de budgetrubriker som finansierar de åtgärder som den anser vara nödvändiga. Innan kommissionen lägger fram ett förslag om en överföring från reserven ska en undersökning av möjligheterna att omfördela anslag företas.

Överföringar från reserven ska ske i enlighet med budgetförordningen.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.

E.   Finansiering av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)

23.

Det totala beloppet för driftsutgifter för Gusp ska fullt ut att tas upp i samma budgetkapitel, som ska benämnas Gusp. Detta belopp ska motsvara de faktiska, förutsebara behov som beräknats vid upprättandet av budgetförslaget enligt årliga prognoser från den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten), samt en rimlig marginal för oförutsedda utgifter. Inga medel får avsättas i reserv.

24.

För de utgifter för Gusp som belastar unionens allmänna budget i enlighet med artikel 41 i fördraget om Europeiska unionen, ska institutionerna varje år sträva efter att, iförlikningskommittén och utifrån kommissionens budgetförslag, nå en överenskommelse om vilket belopp som ska föras in i unionens allmänna budget för driftsutgifter och om hur de anslagen ska fördelas mellan de artiklar i budgetavdelningen för Gusp som föreslås i fjärde stycket i denna punkt. Om ingen överenskommelse nås ska parlamentet och rådet föra in samma belopp i budgeten som det i föregående års budget, eller det belopp som föreslås i budgetförslaget, om detta är lägre.

Det totala beloppet för driftsutgifter för Gusp ska fördelas mellan artiklarna i budgetkapitlet för Gusp så som föreslås i det fjärde stycket. Varje artikel ska omfatta instrument som redan har antagits, instrument som är planerade men ännu ej antagna samt alla övriga framtida, men ej planerade instrument som rådet kommer att anta under det berörda budgetåret.

Eftersom kommissionen, i enlighet med budgetförordningen, har behörighet att självständigt göra anslagsöverföringar mellan artiklarna inom budgetavdelningen för Gusp, kan de samlade anslagen för Gusp användas med den flexibilitet som bedöms nödvändig för att säkerställa att åtgärder inom Gusp kan genomföras snabbt. Om beloppet i budgetkapitlet för Gusp under ett budgetår är otillräckligt för att täcka de nödvändiga utgifterna ska Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen omedelbart söka en lösning, med hänsyn tagen till artikel 3 i förordningen om den fleråriga budgetramen samt och punkt 10 i detta avtal.

Inom budgetavdelningen för Gusp kan de artiklar där åtgärder inom Gusp ska tas upp ha följande lydelse:

De mest omfattande uppdragen enligt artikel 49.1 g i budgetförordningen.

Krishantering, konfliktförebyggande, konfliktlösning och stabiliserande insatser och övervakning och genomförande av freds- och säkerhetsprocesser.

Icke-spridning och nedrustning.

Nödåtgärder.

Förberedande åtgärder och uppföljningsåtgärder.

Särskilda representanter för Europeiska unionen.

25.

Den höga representanten ska varje år höra Europaparlamentet angående ett långsiktigt dokument som ska upprättas och överlämnas senast den 15 juni det berörda året om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller Gusp, inbegripet de finansiella konsekvenserna för unionens allmänna budget, en utvärdering av de åtgärder som inletts år n-1 och en bedömning av Gusps samordning med unionens andra externa finansieringsorgan och dess kompletterande karaktär. Den höga representanten ska också regelbundet informera Europaparlamentet genom att minst fem gemensamma samrådsmöten hålls per år inom ramen för den politiska dialogen om Gusp, enligt beslut senast i förlikningskommittén. Deltagarna vid dessa möten ska fastställas av Europaparlamentet och rådet, med beaktande av målet med och karaktären hos den information som utbyts vid dessa möten.

Företrädare för kommissionen ska också inbjudas att delta i dessa möten.

Om rådet antar ett beslut inom Gusp som medför utgifter ska den höga representanten omedelbart och under alla omständigheter senast fem arbetsdagar därefter meddela Europaparlamentet en uppskattning av de beräknade kostnaderna (en finansieringsöversikt), särskilt kostnaderna som avser tidsram, personal, användning av lokaler och övrig infrastruktur, transportmedel, utbildningsbehov och säkerhetsarrangemang.

Kommissionen ska en gång i kvartalet underrätta Europaparlamentet och rådet om genomförandet av åtgärder inom Gusp och om de finansiella prognoserna för återstoden av budgetåret.

F.   Institutionernas roller med avseende på utvecklingsfrågor och Europeiska Utvecklingsfonden

26.

Kommissionen ska etablera en informell dialog med Europaparlamentet om utvecklingspolitiken, oavsett hur de olika delarna av politiken finansieras. Europaparlamentets granskning avseende Europeiska utvecklingsfonden (EUF) ska på frivillig basis anpassas till de föreliggande rättigheterna till kontroll över unionens allmänna budget, särskilt avseende instrumenten för utvecklingssamarbete, enligt de närmare bestämmelser som fastställs i den informella dialogen.

Europaparlamentet och rådet noterar att kommissionen, bland annat i syfte att förbättra den demokratiska kontrollen av utvecklingspolitiken, avser att föreslå att EUF inkorporeras i budgeten från och med 2021.

G.   Samarbete mellan institutionerna i fråga om budgetförfarandet för administrativa utgifter

27.

De besparingar som följer av utgiftstaket för rubrik 5 i bilagan till förordningen om den fleråriga budgetramen ska fördelas proportionellt mellan alla institutioner samt andra unionsorgan på grundval av deras respektive andel av de administrativa budgetarna.

Varje institution, organ eller byrå förväntas lägga fram beräkningar för utgifterna i det årliga budgetförfarandet enligt riktlinjerna som avses i första stycket.

För att neutralisera den extra kapacitet som skapas när arbetstiden höjs till 40 timmar i veckan är Europaparlamentet, rådet och kommissionen överens om att successivt minska personalen med 5 % sett till tjänsteförteckningen som den förelåg den 1 januari 2013 (7). Denna minskning ska tillämpas på alla institutioner, byråer och organ och utföras mellan 2013 och 2017. Minskningen ska inte påverka Europaparlamentets och rådets budgeträttigheter.

DEL III

SUND EKONOMISK FÖRVALTNING AV UNIONENS MEDEL

A.   Gemensam förvaltning

28.

Kommissionen ska säkerställa att Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten på begäran får all eventuell information och dokumentation om unionens medel som använts genom internationella organisationer och som erhållits i enlighet med de överenskommelser om kontroller som slutits med dessa organisationer och som anses nödvändig för utövandet av Europaparlamentets, rådets eller revisionsrättens befogenheter i EUF-fördraget.

Rapport med utvärdering

29.

I den rapport med utvärdering som föreskrivs i artikel 318 i EUF-fördraget ska kommissionen skilja på den inre politiken, som inriktas på Europa 2020-strategin, och på den yttre politiken och ska använda mer resultatinformation, bland annat resultat från effektivitetsrevisioner, för att utvärdera unionens finanser på grundval av de uppnådda resultaten.

Budgetplanering

30.

Två gånger om året, första gången i april eller maj (tillsammans med de dokument som åtföljer budgetförslaget) och andra gången i december eller januari (efter antagandet av unionens allmänna budget), ska kommissionen lägga fram en fullständig budgetplanering för rubrikerna 1 (med undantag för underrubriken ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”), 2 (enbart för ”miljö” och ”fiske”), 3 och 4 i den fleråriga budgetramen. I den planeringen, uppställd efter rubrik, politikområde och budgetpost, bör följande anges:

a)

Gällande lagstiftning, med åtskillnad mellan fleråriga program och årliga åtgärder.

För fleråriga program bör kommissionen ange enligt vilket förfarande de antagits (ordinarie eller särskilt lagstiftningsförfarande), deras varaktighet, de totala ramanslagen samt hur stor andel som tilldelas administrativa utgifter.

För åtgärder som ryms inom ett budgetår (vad avser pilotprojekt, förberedande åtgärder och åtgärder som sköts av gemenskapsbyråer) och åtgärder som finansieras inom ramen för kommissionens befogenheter bör kommissionen lämna fleråriga beräkningar och ange de marginaler som lämnats under de tillåtna utgiftstaken enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (8).

b)

Förslag till lagstiftning som ännu inte antagits: uppdaterad information om de förslag som lagts fram av kommissionen.

Kommissionen bör överväga metoder för korsvis hänvisning mellan budgetplaneringen och sin lagstiftningsplanering för att ge mer precisa och tillförlitliga prognoser. För varje lagstiftningsförslag bör kommissionen ange huruvida det tagits med i planeringen för april eller i planeringen för december. Europaparlamentet och rådet bör särskilt informeras om

a)

alla nya rättsakter som antagits och lagförslag som lagts fram, men som inte tagits med i planeringen för april eller planeringen för december (med motsvarande belopp),

b)

planerad lagstiftning enligt kommissionens årliga arbetsprogram för lagstiftning med angivande av om åtgärderna sannolikt kommer att ha en ekonomisk inverkan.

Vid behov bör kommissionen ange vilka ändringar i planeringen som de nya lagstiftningsförslagen kräver.

B.   Gemenskapsbyråer och Europaskolor

31.

Varje gång kommissionen lägger fram förslag om att inrätta en ny byrå ska den göra en sund, fullständig och objektiv konsekvensanalys, bland annat av den kritiska massan för personal och kompetens, kostnadseffektivitet, subsidiaritet och proportionalitet, inverkan på nationella och unionens verksamheter samt av budgetkonsekvenserna inom den berörda rubriken i budgetramen. Utifrån dessa uppgifter, och utan att det påverkar på lagstiftningsförfarandet för inrättandet av byrån, förbinder sig Europaparlamentet och rådet att inom ramen för budgetsamarbetet i god tid nå en uppgörelse om finansieringen av den föreslagna byrån.

Följande förfarande ska tillämpas:

Kommissionen ska först presentera varje förslag till inrättande av en ny byrå vid det första trepartsmötet efter det att den själv antagit förslaget. Den ska också lägga fram den finansieringsöversikt som åtföljer utkastet till rättsakt som föreslår inrättande av byrån och redogöra för följderna av detta under den period som återstår av budgetplaneringen.

Kommissionen ska sedan under lagstiftningsprocessen bistå lagstiftaren med att utvärdera de ekonomiska följderna av de ändringar som föreslagits. Dessa ekonomiska följder bör övervägas under de relevanta lagstiftande trepartsmötena.

Därefter ska kommissionen innan slutförandet av lagstiftningsprocessen lägga fram en uppdaterad finansieringsöversikt som tar hänsyn till lagstiftarens potentiella ändringar; denna slutliga finansieringsöversikt ska sättas upp på det sista trepartsmötets dagordning och godkännas formellt av lagstiftaren. Den ska också sättas upp på dagordningen för ett kommande budgettrepartsmöte (i brådskande fall i förenklad form), i syfte att nå en överenskommelse om finansieringen.

Slutligen ska den överenskommelse som nåtts vid ett trepartsmöte och som tar hänsyn till kommissionens budgetberäkning avseende lagstiftningsprocessens innehåll bekräftas genom en gemensam förklaring. Den gemensamma förklaringen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet, var och en i enlighet med sin respektive arbetsordning.

Samma förfarande bör tillämpas vid ändring av en rättsakt som berör en byrå och som skulle påverka den berörda byråns resurser.

Om en byrås arbetsuppgifter ändras väsentligt utan att det sker någon ändring i den rättsakt genom vilken byrån inrättats ska kommissionen meddela Europaparlamentet och rådet detta i form av en reviderad finansieringsöversikt, så att Europaparlamentet och rådet har möjlighet att i tid enas om finansieringen av byrån.

32.

Vid budgetförfarandet bör hänsyn tas till de relevanta bestämmelserna i den gemensamma ansats som bifogats det gemensamma uttalande från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om decentraliserade organ som undertecknades den 19 juli 2012.

33.

När Europaskolornas styrelse överväger att inrätta en ny Europaskola ska ett liknande förfarande tillämpas på motsvarande sätt i fråga om budgetkonsekvenserna för unionens allmänna budget.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 2013.

På rådets vägnar

J. BERNATONIS

Ordförande

På kommissionens vägnar

J. LEWANDOWSKI

Ledamot av kommissionen

Utfärdat i Strasbourg den 10 december 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 20 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)  EGT C 89, 22.4.1975, s. 1.

(5)  EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

(7)  Rådet och kommissionen har redan genomfört en första minskning med 1 % av personalen sett till deras tjänsteförteckning av den 1 januari 2013.

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).


BILAGA

Interinstitutionellt samarbete under budgetförfarandet

Del A.   Tidsplan för budgetförfarandet

1.

Institutionerna ska enas om en pragmatisk tidsplan vid en lämplig tidpunkt varje år innan budgetförfarandet inleds på grundval av nuvarande praxis.

Del B.   Prioriteringar under budgetförfarandet

2.

I god tid innan kommissionen antar budgetförslaget ska det sammankallas ett trepartsmöte för att diskutera möjliga prioriteringar för det kommande budgetåret.

Del C.   Upprättande av budgetförslaget och aktualisering av beräkningar

3.

Andra institutioner än kommissionen uppmanas att anta sina budgetberäkningar före mars månads utgång.

4.

Kommissionen ska varje år lägga fram ett budgetförslag som svarar mot unionens faktiska finansieringsbehov.

Den ska ta hänsyn till

a)

de prognoser över behoven av medel från strukturfonderna som lämnas av medlemsstaterna,

b)

kapaciteten för att utnyttja anslag och därvid sträva efter att vidmakthålla ett strikt förhållande mellan åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden,

c)

möjligheterna att ta nya politiska initiativ genom pilotåtgärder, nya förberedande åtgärder eller båda, eller för att förlänga giltigheten av fleråriga åtgärder som löpt ut, efter en bedömning av förutsättningarna att få till stånd en grundläggande rättsakt, i den mening som avses i budgetförordningen (definition av grundläggande rättsakt, villkor för när sådana rättsakter ska krävas samt undantag),

d)

behovet av att säkerställa en sådan utveckling av utgifterna i förhållande till föregående budgetår som överensstämmer med budgetdisciplinens krav.

5.

Institutionerna ska i möjligaste mån undvika att föra in poster i budgeten som avser obetydliga belopp.

6.

Europaparlamentet och rådet förpliktar sig också att ta hänsyn till den bedömning av möjligheterna att genomföra budgeten som kommissionen lagt fram inom ramen för budgetförslaget och i samband med genomförandet av pågående års budget.

7.

Med hänsyn till betydelsen av sund ekonomisk förvaltning och de effekter som betydande förändringar av kontoplanens avdelningar och kapitel kan få för de rapporteringskrav som åligger kommissionens avdelningar under genomförandet av budgeten, förpliktar sig Europaparlamentet och rådet att diskutera eventuella förslag till sådana större ändringar med kommissionen i samband med förlikningen.

8.

I ett lojalt och sunt institutionssamarbetes intresse förbinder sig Europaparlamentet och rådet att upprätthålla regelbundna och aktiva kontakter på alla nivåer, genom sina respektive förhandlare, under hela budgetförfarandet och särskilt under förlikningsperioden. Europaparlamentet och rådet förpliktar sig att säkerställa ett ständigt ömsesidigt utbyte av relevant information och relevanta dokument inom fastställd tid på både formell och informell nivå, liksom att vid behov under förlikningsperioden hålla tekniska eller informella möten i samarbete med kommissionen. Kommissionen ska säkerställa lika tillgång till information och dokument inom fastställd tid för Europaparlamentet och rådet.

9.

Fram till dess att förlikningskommittén sammankallats får kommissionen när så krävs ändra sitt budgetförslag i enlighet med artikel 314.2 i EUF-fördraget, inklusive genom en ändringsskrivelse med aktualiserade beräkningar av utgifterna på jordbruksområdet. Så snart som uppgifterna är tillgängliga ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om dessa aktualiserade beräkningar. Den kommer att ställa all nödvändig dokumentation till Europarlamentets och rådets förfogande.

Del D.   Budgetförfarande före förlikningsförfarandet

10.

Ett trepartsmöte ska sammankallas i tillräckligt god tid före rådets behandling för att institutionerna ska ha möjlighet att utbyta synpunkter på kommissionens förslag.

11.

För att kommissionen ska få tillräckligt med tid för att bedöma genomförandeaspekterna av de ändringar som Europaparlamentet och rådet planerar som ger upphov till nya förberedande åtgärder eller pilotprojekt eller förlänger sådana som redan finns, ska Europaparlamentet och rådet underrätta kommissionen om sina avsikter i denna fråga, så att en första diskussion kan äga rum vid det trepartsmötet.

12.

Ett trepartsmöte kan sammankallas före Europaparlamentets omröstning i plenum.

Del E.   Förlikningsförfarande

13.

Om Europaparlamentet antar ändringar till rådets ståndpunkt ska rådets ordförande under samma sammanträde i plenum notera skillnaderna mellan de två institutionernas ståndpunkter och ge sitt samtycke till att Europaparlamentets ordförande utan dröjsmål sammankallar förlikningskommittén. Skrivelsen om sammankallande av förlikningskommittén ska skickas senast den första arbetsdagen i den vecka som följer på den vecka då sammanträdet i parlamentet där omröstningen skedde avslutas, och förlikningen ska inledas följande dag. De 21 dagar som förlikningen får pågå ska beräknas enligt rådets förordning (EEG/Euratom) nr 1182/71 (1).

14.

Om rådet inte kan komma överens om alla de ändringar som Europaparlamentet röstat igenom bör det bekräfta sin ståndpunkt genom en skrivelse som ska skickas före det första mötet som ska hållas under förlikningsperioden. I sådana fall ska förlikningskommittén att fortsätta sitt arbete enligt villkoren i följande punkter.

15.

Ordförandeskapet i förlikningskommittén ska utövas gemensamt av företrädare för Europaparlamentet och rådet. Medordföranden för den institution som är värd för ett möte i förlikningskommittén ska vara mötets ordförande. Varje institution ska i enlighet med sin arbetsordning utse sina företrädare för varje möte och fastställa sina förhandlingsmandat. Europaparlamentet och rådet ska företrädas på en lämplig nivå i förlikningskommittén så att varje delegation kan göra politiska åtaganden för sin respektive institution och så att faktiska framsteg mot en slutlig överenskommelse kan göras.

16.

I enlighet med artikel 314.5 andra stycket i EUF-fördraget ska kommissionen delta i förlikningskommitténs förfarande och ta alla nödvändiga initiativ för att främja ett närmande av Europaparlamentets och rådets ståndpunkter.

17.

Trepartsmöten ska hållas under hela förlikningsförfarandet med olika företrädare för att lösa de frågor som kvarstår och utarbeta ett underlag för att uppnå enighet i förlikningskommittén.

18.

Förlikningskommitténs möten och trepartsmötena ska växelvis äga rum i Europaparlamentets och rådets lokaler så att båda institutionerna på ett rättvist sätt bidrar med den utrustning som behövs, inbegripet för tolkning.

19.

Datumen för förlikningskommitténs möte och trepartsmötena ska fastställas på förhand genom överenskommelse mellan de tre institutionerna.

20.

En gemensam uppsättning dokument (nedan kallade bakgrundsdokument) där de olika skedena i budgetförfarandet jämförs ska ställas till förlikningskommitténs förfogande (2). Dessa dokument ska inbegripa sifferuppgifter ”post för post”, totalsummor per rubrik i den fleråriga budgetramen och ett konsoliderat dokument med sifferuppgifter och anmärkningar för alla de budgetposter som anses vara tekniskt ”öppna”. Utan att det föregriper förlikningskommitténs slutliga beslut ska alla budgetposter som anses vara tekniskt slutna att förtecknas i ett särskilt dokument (3). Dessa dokument ska vara indelade enligt budgetens kontoplan.

Även andra dokument ska bifogas de bakgrundsdokument som är avsedda för förlikningskommittén, inbegripet en skrivelse från kommissionen om genomförbarheten av rådets ståndpunkt och Europaparlamentets ändringar, samt eventuella skrivelser från andra institutioner avseende rådets ståndpunkt eller Europaparlamentets ändringar.

21.

För att kunna nå enighet innan förlikningsperioden löper ut ska trepartsmötena

fastställa vad förhandlingarna ska omfatta och vilka budgetfrågor som ska behandlas,

godkänna förteckningen över de budgetposter som anses vara tekniskt slutna med förbehåll för den slutliga överenskommelsen om hela budgeten,

diskutera frågor som har fastställts i första strecksatsen med sikte på att nå en eventuell överenskommelse som ska godkännas av förlikningskommittén, samt

ta upp tematiska frågor, exempelvis enligt rubrikerna i den fleråriga budgetramen.

Preliminära slutsatser ska utformas gemensamt under eller omedelbart efter varje trepartsmöte och samtidigt ska dagordningen för nästa möte överenskommas. Dessa slutsatser ska registreras av den institution som står värd för trepartsmötet och ska betraktas som tills vidare godkända efter 24 timmar, utan att detta påverkar förlikningskommitténs slutliga beslut.

22.

Vid sina sammanträden ska förlikningskommittén ha tillgång till slutsatserna från trepartsmötena och ett dokument för eventuellt godkännande tillsammans med de budgetposter som berörs av en preliminär överenskommelse under trepartsmötena.

23.

Den gemensamma text som föreskrivs i artikel 314.5 i EUF-fördraget ska utarbetas av Europaparlamentets och rådets sekretariat med stöd av kommissionen. Den ska bestå av ett följebrev från ordförandena för de två delegationerna till ordförandena för Europaparlamentet och rådet, med uppgift om datum för förlikningskommitténs överenskommelse, samt bilagor som ska innehålla följande:

Sifferuppgifter per enskild budgetpost och sammanlagda belopp per rubrik i den fleråriga budgetramen.

Ett konsoliderat dokument med sifferuppgifter och slutlig text för alla de poster som har ändrats under förlikningsförfarandet.

En förteckning över de budgetposter som inte förändrats i förhållande till budgetförslaget eller rådets ståndpunkt om budgetförslaget.

Förlikningskommittén kan också anta slutsatser eller gemensamma förklaringar i anknytning till budgeten.

24.

Den gemensamma texten ska översättas till unionsinstitutionernas officiella språk (av Europaparlamentets avdelningar) och ska lämnas in för godkännande till Europaparlamentet och rådet som ska ha 14 dagar på sig efter överenskommelsen om det gemensamma förslaget enligt punkt 23.

Med förbehåll för juristlingvistisk slutgranskning ska budgeten få sin slutliga utformning efter det att den gemensamma texten har antagits genom att bilagorna i den gemensamma texten integreras med de budgetposter som inte har ändrats under förlikningsförfarandet.

25.

Den institution som är värd för sammanträdet (trepartsmöte eller förlikning) ska tillhandahålla tolkning i enlighet med den fullständiga språkordning som är tillämplig på förlikningskommitténs sammanträden och en tillfällig språkordning för trepartsmötena.

Den institution som står värd ska också ombesörja att mötesdokumenten kopieras och distribueras.

De tre institutionernas avdelningar ska samarbeta vid kodifiering av resultaten av förhandlingarna i syfte att färdigställa den gemensamma texten.

Del F.   Ändringsbudgetar

Allmänna principer

26.

Eftersom ändringsbudgetar ofta gäller specifika och ibland brådskande frågor enas institutionerna om följande principer för att lägga grunden för ett gott interinstitutionellt samarbete som möjliggör en snabb och smidig beslutsprocess för ändringsbudgetarna, i möjligaste mån utan att förlikningsmöten behöver sammankallas.

27.

Så långt det är möjligt ska institutionerna sträva efter att hålla nere antalet ändringsbudgetar.

Tidsplan

28.

Kommissionen ska i förväg underrätta Europaparlamentet och rådet om de datum då den tror sig kunna anta förslag till ändringsbudgetar, utan att dessa uppgifter påverkar det faktiska datumet då förslaget antas.

29.

Europaparlamentet och rådet ska var och en i enlighet med sin respektive arbetsordning sträva efter att behandla kommissionens förslag till ändringsbudget inom kort efter det att kommissionen har antagit det.

30.

För att påskynda förfarandet ska Europaparlamentet och rådet se till att deras respektive dagordningar ligger väl i fas med varandra, så att arbetet kan bedrivas på ett väl samordnat och konsekvent sätt. De ska därför så snart som möjligt upprätta en vägledande tidsplan för de olika steg som leder fram till budgetens slutliga antagande.

Europaparlamentet och rådet ska också ta hänsyn till den relativa brådska som föreligger med ändringsbudgeten i fråga samt behovet av att anta den i god tid för att den ska få verkan inom det budgetår det gäller.

Samarbete under behandlingen

31.

Under förfarandets gång ska institutionerna samarbeta i konstruktiv anda för att så långt som möjligt bana väg för ett tidigt antagande av ändringsbudgeten.

Om så är lämpligt och om det finns en risk för avvikande ståndpunkter kan Europaparlamentet och rådet, innan någon av dem antar sina slutliga ståndpunkter, eller kommissionen vid valfri tidpunkt, föreslå att ett specifikt trepartsmöte sammankallas för att diskutera de avvikande ståndpunkterna och försöka nå en kompromiss.

32.

Alla förslag till ändringsbudgetar som lagts fram av kommissionen och som ännu inte slutligt antagits ska sättas upp på dagordningen för de trepartsmöten som planeras inom ramen för det årliga budgetförfarandet. Kommissionen ska lägga fram sina förslag till ändringsbudgetar och Europaparlamentet och rådet ska såvitt det är möjligt tillkännage sina respektive ståndpunkter före trepartsmötet.

33.

Om en trepartsdialog leder fram till en kompromiss förpliktar sig Europaparlamentet och rådet att vid överläggningarna om ändringsbudgeten beakta trepartsmötets resultat i överensstämmelse med EUF-fördraget och sin interna arbetsordning.

Samarbete efter behandlingen

34.

Om Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt utan ändringar ska ändringsbudgeten antas i enlighet med EUF-fördraget.

35.

Om Europaparlamentet antar ändringar med en majoritet av sina ledamöter ska artikel 314.4 c i EUF-fördraget tillämpas. Innan förlikningskommittén sammanträder ska dock ett trepartsmöte sammankallas i följande fall:

Om en överenskommelse kan nås vid trepartsmötet och Europaparlamentet och rådet godkänner denna ska förlikningsförfarandet avslutas genom en skriftväxling, och utan att förlikningskommittén behöver sammanträda.

Om ingen överenskommelse nås vid trepartsmötet ska förlikningskommittén sammanträda och organisera sitt arbete enligt de omständigheter som råder, med målet att kunna slutföra en så stor del av beslutsprocessen som möjligt inom den tidsfrist på 21 dagar som anges i artikel 314.5 i EUF-fördraget. Förlikningskommittén får fullborda förfarandet genom en skriftväxling.

Del G.   Utestående åtaganden

36.

Eftersom det är nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling för de sammanlagda betalningsbemyndigandena i förhållande till åtagandebemyndigandena för att undvika att utestående åtaganden överförs från ett år till nästa på ett onormalt sätt, är Europaparlamentet, rådet och kommissionen överens om att noga övervaka mängden utestående åtaganden för att minska risken att genomförandet av unionsprogram hindras på grund av en brist på betalningsbemyndiganden vid den fleråriga budgetramens slut.

För att säkerställa att utbetalningarnas storlek och inriktning inom alla rubriker går att hantera ska bestämmelserna för återtagande av medel tillämpas strikt i alla rubriker, särskilt bestämmelserna om automatiskt återtagande.

Under budgetförfarandets gång ska institutionerna mötas regelbundet för att tillsammans utvärdera läget och utsikterna för genomförandet av budgeten det innevarande året och kommande år. Dessa möten ska ske i särskild interinstitutionell form på lämplig nivå, och före dem ska kommissionen tillhandahålla en detaljerad lägesrapport uppdelad per medel och medlemsstat om effektuering av betalningar, inkrävd ersättning som mottagits och reviderade prognoser. I synnerhet för att se till att unionen kan fullgöra alla sina ekonomiska förpliktelser som härrör från befintliga och framtida åtaganden under perioden 2014–2020 i enlighet med artikel 323 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet analysera och diskutera kommissionens uppskattningar om den nivå på betalningsbemyndigandena som krävs.


(1)  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1872/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).

(2)  De olika steg som ska omfattas är följande: det innevarande årets budget inklusive antagna ändringsbudgetar, det ursprungliga budgetförslaget, rådets ståndpunkt med avseende på budgetförslaget, Europaparlamentets ändringar till rådets ståndpunkt samt de ändringsskrivelser till budgetförslag som kommissionen har lagt fram (även om de inte antagits av alla institutioner).

(3)  En budgetpost som anses vara tekniskt sluten är en post som det inte råder någon oenighet om mellan Europaparlamentet och rådet och för vilken ingen ändringsskrivelse har lagts fram.


MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/12


Kommissionens uttalande (ramprogram)

2013/C 373/02

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Europeiska kommissionen föreslår att man för ramprogrammet Horisont 2020 fortsätter med samma etiska ramverk som i sjunde ramprogrammet när man fattar beslut om EU-finansiering av forskning på stamceller från mänskliga embryon.

Motivet för Europeiska kommissionens förslag att detta etiska ramverk ska fortsätta att gälla är att det lett till utvecklingen av ett erfarenhetsbaserat ansvarstagande tillvägagångssätt för ett vetenskapligt område som är mycket lovande. Ramverket har också visat sig fungera tillfredsställande i de forskningsprogram med medverkan av forskare från många länder med regelverk som skiljer sig kraftigt åt.

1.

Beslutet om ramprogrammet Horisont 2020 utesluter otvetydigt följande tre forskningsområden från gemenskapsfinansiering:

Forskningsverksamhet som syftar till mänsklig kloning för reproduktionsändamål.

Forskningsverksamhet som syftar till förändring av människors arvsmassa och som kan leda till att sådana förändringar blir ärftliga.

Forskningsverksamhet som syftar till skapandet av mänskliga embryon uteslutande för forskningsändamål eller för produktion av stamceller, inbegripet genom somatisk överföring av cellkärnor.

2.

Verksamhet som är förbjuden i samtliga medlemsstater kommer inte att finansieras. Verksamhet som är förbjuden i en medlemsstat kommer inte att finansieras i den.

3.

Beslutet om Horisont 2020 och bestämmelserna om det etiska ramverket som styr gemenskapens finansiering av forskning på stamceller från mänskliga embryon innebär inte på något vis en värdebedömning av det regelverk eller etiska ramverk som styr sådan forskning i medlemsstaterna.

4.

I ansökningsomgångarna uppmanar Europeiska kommissionen inte uttryckligen till användning av stamceller från mänskliga embryon. Användningen av mänskliga stamceller, oavsett om de är vuxna eller embryonala, beror på den bedömning som görs av vetenskapsmännen mot bakgrund av de mål de vill uppnå. Den överlägset största delen av gemenskapens medel för stamcellsforskning ges till användning av stamceller. Det finns ingen anledning att detta skulle komma att ändras i någon större utsträckning i Horisont 2020.

5.

Alla projekt som innehåller förslag på användning av stamceller från mänskliga embryon kommer att granskasvetenskapligt av oberoende vetenskapliga experter som kommer att avgöra om det är nödvändigt att använda sådana stamceller för att uppnå de vetenskapliga målen.

6.

De förslag som klarar den granskningen kommer därefter att genomgå en sträng etisk kontroll organiserad av Europeiska kommissionen. I den etiska kontrollen beaktas de principer som återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och relevanta internationella konventionersom Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin som undertecknades i Oviedo den 4 april 1997 och dess tilläggsprotokoll och den universella deklaration om humangenomet och mänskliga rättigheter som antagits av Unesco. Den etiska kontrollen ska också tjäna som kontroll av att förslagen respekterar reglerna i de länder där forskningen kommer att ske.

7.

I särskilda fall kan en etisk kontroll komma att ske under ett projekts varaktighet.

8.

Innan ett projekt, som innehåller förslag på användning av stamceller från mänskliga embryon, startas måste godkännande sökas från en relevant nationell eller lokal etikkommitté. Alla nationella regler och förfaranden måste följas, till exempel sådana som rör föräldrars samtycke, avsaknad av finansiella lockbeten, etc. Kontroller kommer att göras av om projektet innehåller hänvisningar till godkännanden och kontroller som ska utfärdas respektive utföras av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där forskningen ska ske.

9.

Förslag som godkänns i den vetenskapliga granskningen, den nationella eller lokala etiska granskningen samt den europeiska etiska granskningen kommer att läggas fram för godkännande för medlemsstaterna som sammanträder som föreskrivande kommitté. Projekt som innebär att stamceller från mänskliga embryon används måste godkännas av medlemsstaterna för att få bidrag.

10.

Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för att den gemenskapsfinansierade stamcellsforskningen ska bli åtkomlig för alla forskare, vilket gynnar patienter i alla länder.

11.

Europeiska kommissionen kommer att stödja åtgärder och initiativ som bidrar till att forskningen kring stamceller från mänskliga embryon samordnas och rationaliseras på ett etiskt sätt. Kommissionen kommer framförallt att fortsätta att stödja ett europeiskt register över stamcellslinjer från mänskliga embryon. Att ett sådant register får stöd innebär att man kan övervaka befintliga stamceller från mänskliga embryon i Europa och att forskares användning av dem kan maximeras. Det kan dessutom bidra till att man undviker onödiga avledningar av nya stamcellslinjer.

12.

Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att tillämpa den praxis som gäller för närvarande och kommer inte att till den föreskrivande kommittén lämna projektförslag som omfattar forskning som förstör mänskliga embryon, till exempel för att skapa stamceller. Att denna forskningsfas inte får stöd, innebär inte att gemenskapsstöd till kommande forskningsfaser som inbegriper stamceller från mänskliga embryon utesluts.

Uttalande om Energi

”Kommissionen medger att det i framtiden kommer att bli mycket viktigt både med en effektiv slutanvändning av energi och förnybar energi och bättre nät och lagring för att maximera potentialen, samt att det kommer att behövas marknadsåtgärder för att bygga upp kapaciteten, förbättra styrningen och undanröja marknadshinder så att lösningar avseende energieffektivitet och förnybar energi kan utvecklas.

Kommissionen kommer att sträva efter att säkerställa att minst 85 procent av den budget som avsatts för Horisont 2020-programmets energiutmaning ska användas inom områden som inte omfattar fossila bränslen, och att 15 procent av den totala budget som avsatts för energiutmaningen ska användas för att införa befintlig förnybar teknik och energieffektivitetsteknik på marknaden inom ramen för programmet Intelligent energi Europa III. Programmet kommer att genomföras genom en särskild förvaltningsstruktur och kommer även att inkludera stöd till genomförandet av en hållbar energipolitik, kapacitetsuppbyggnad och mobilisering av finansiering för investeringar, på samma sätt som tidigare.

Den återstående delen kommer att användas till teknik för fossila bränslen och utvecklingsalternativ, vilket anses som mycket viktigt för att nå 2050-visionen och stödja övergången till ett hållbart energisystem.

Framsteg mot dessa mål kommer att övervakas och kommissionen ska regelbundet rapportera om de framsteg som gjorts.”

Uttalande om artikel 6.5

”Det är kommissionens avsikt att, utan att detta påverkar det årliga budgetförfarandet, inom ramen för en strukturerad dialog med Europaparlamentet lägga fram en årsrapport om genomförandet av den budgetfördelning som fastställs i bilaga II till Horisont 2020 efter prioriteringar och särskilda mål inom dessa prioriteringar, inbegripet tillämpningarna av artikel 6.5.”

Uttalande om artikel 12

”På förfrågan kommer kommissionen att lägga fram de antagna arbetsprogrammen för det ansvariga utskottet i Europaparlamentet.”

Uttalande om spetskompetensstämpeln

”Med insatser på unionsnivå kan de bästa förslagen väljas ut genom konkurrens inom hela kontinenten, vilket leder till höjd spetskompetens samt synlighet för ledande forskning och innovation.

Kommissionen anser att positivt utvärderade projektförslag inom ramen för Europeiska forskningsrådet, Marie Sklodowska-Curie, teaminsatser, fas 2-instrument för små och medelstora företag eller förslag till samarbetsprojekt som inte kunnat finansieras av budgetskäl ändå har uppfyllt kriterierna i Horisont 2020 för spetskompetens.

Om deltagarna godkänner det kan informationen delges behöriga myndigheter.

Kommissionen välkomnar därför alla initiativ till finansiering av sådana projekt från nationella, regionala eller privata källor. I detta sammanhang har sammanhållningspolitiken också en viktig roll att spela genom kapacitetsuppbyggnad.”

Uttalande om spridning av spetskompetens och utökat deltagande

”Kommissionen ska fastställa och vidta åtgärder för att minska forsknings- och innovationsklyftan i Europa under den nya rubriken ’Spridning av spetskompetens och breddat deltagande’. Den finansiering som avsatts för dessa åtgärder ska inte vara lägre än det belopp som använts i sjunde ramprogrammet för åtgärder som syftar till att ’bredda deltagandet.’

Ny verksamhet inom ramen för det europeiska samarbetet inom vetenskap och teknik (COST) som syftar till att ’bredda deltagandet’ bör få stöd från budgeten för ’Spridning av spetskompetens och breddat deltagande’. Annan COST-verksamhet som bör vara i samma storleksordning i fråga om budget bör få stöd från budgeten för ’6. Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen’.

Större delen av den verksamhet som enheten för politiskt stöd och de transnationella nätverken av nationella kontaktpunkter ägnar sig åt bör också få stöd från budgeten för ’6. Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen’.”

Uttalande om instrumentet för små och medelstora företag

”Stöd till små och medelstora företag i Horisont 2020 är av största vikt och är en viktig beståndsdel för att nå målen att främja innovation, ekonomisk tillväxt och sysselsättningsskapande. Därför kommer kommissionen att se till att stödet till små och medelstora företag i Horisont 2020 får en framträdande roll, särskilt i arbetsprogram, riktlinjer och kommunikationsverksamhet. Allt ska göras för att små och medelstora företag snabbt och lätt ska få reda på och utnyttja de möjligheter som står till buds för dem i de samhälleliga utmaningarna och målet ’Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik’.

Instrumentet för små och medelstora företag ska genomföras genom en enda centraliserad förvaltningsstruktur som är ansvarig för utvärdering och förvaltning av projekten, inklusive användningen av gemensamma it-system och affärsprocesser.

Instrumentet för små och medelstora företag ska locka till sig de mest ambitiösa innovationsprojekten bland små och medelstora företag. Det kommer huvudsakligen att genomföras nedifrån och upp genom ständigt öppna ansökningsomgångar som anpassas till små och medelstora företags behov, vilket fastställs i det särskilda målet ’Innovation i små och medelstora företag’, samtidigt som hänsyn tas till prioriteringarna och målen i ’Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik’ och samhälleliga utmaningar och förslag inom dessa områden möjliggörs med hjälp av bottom up-strategin. Ansökningsomgången kan ses över/förnyas vartannat år med hänsyn till de tvååriga strategiska programmen. I förekommande fall kan ansökningsomgångar om särskilda ämnen av strategiskt intresse anordnas utöver den ansökningsomgång som beskrivs ovan. Ansökningsomgångarna kommer att använda konceptet och förfarandena i instrumentet för små och medelstora företag samt en gemensam kontaktpunkt för sökanden och åtföljande mentorskap och handledning.”


20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/16


Kommissionens uttalande (reglerna för deltagande)

2013/C 373/03

Uttalande om snabbförfarandet för innovation

”Kommissionen avser att på lämpligt sätt låta snabbförfarandet för innovation komma till kännedom bland dem som arbetar med forskning och innovation. Detta ska ske med hjälp av verksamhet för information och ökat medvetande, före pilotansökningsomgången 2015.

Kommissionen har inte för avsikt att på förhand begränsa hur länge åtgärder enligt snabbförfarandet för innovation ska pågå. När ’konsekvenserna’ av ett förslag utvärderas ska hänsyn tas till sådana faktorer som tidskänslighet och den internationella konkurrenssituationen, så att flexibilitet kan medges utgående från särdragen inom olika områden av tillämpad forskning.

Förutom den ingående bedömning som ska göras som ett led i interimsutvärderingen av Horisont 2020, kommer pilotansökningsomgången inom ramen för snabbförfarandet för innovation också att kontinuerligt övervakas i fråga om alla praktiska aspekter som hänför sig till inlämnandet, utvärderingen och urvalet av samt budgeteringen av förslagen inom ramen för denna ansökningsomgång, med början från och med det första brytdatumet 2015.

För att pilotansökningsomgången ska bli effektiv och för att säkerställa möjligheterna till en ordentlig utvärdering kan det bli nödvändigt med stöd till uppemot hundra projekt.”

Uttalande om riktlinjerna om kriterierna för genomförandet av ”bonusen”

”I fråga om ytterligare ersättning avser kommissionen att utan dröjsmål utfärda riktlinjer för hur den ska tillämpas, efter det att reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 har antagits.”

Uttalande om artikel 42 i reglerna för deltagande

”Det är kommissionens avsikt att i modell för bidragsavtalfastställa tidsfrister med avseende på skyddet av resultat, med beaktande av sjunde ramprogrammets tidsfrister.”

Uttalande om bidragskalkylering för omfattande forskningsinfrastrukturer

”För att besvara förfrågningarna från berörda parter är kommissionen fast besluten att klarlägga frågan om bidragskalkylering för omfattande forskningsinfrastrukturer enligt beskrivningen i denna förklaring.

Vägledningen om bidragskalkylering för omfattande forskningsinfrastrukturer i Horisont 2020 kommer att hänföra sig till kostnaderna för omfattande forskningsinfrastrukturer med ett sammanlagt värde av minst 20 miljoner EUR för en given stödmottagare, beräknat såsom det sammanlagda anskaffningsvärdet på tillgångarna i de enskilda forskningsinfrastrukturerna enligt stödmottagarens senaste balansräkning före dagen för undertecknandet av bidragsavtalet, eller sådant det fastställts på basis av hyres- och leasingkostnaderna för forskningsinfrastrukturerna.

Nedanom detta gränsvärde kommer vägledningen om bidragskalkylering för omfattande forskningsinfrastrukturer i Horisont 2020 inte att vara tillämplig. Enskilda kostnadsposter kan redovisas som stödberättigande direkta kostnader i enlighet med gällande bestämmelser i bidragsavtalet.

I allmänhet kommer man att som direkta kostnader kunna redovisa alla kostnader som både uppfyller de direkta kriterierna för stödberättigande och har direkt anknytning till åtgärden och således kan hänföras direkt till den.

För en omfattande forskningsinfrastruktur som används för ett projekt kommer detta vanligen att bli fallet både för de aktiverade kostnaderna och för driftskostnaderna.

Med ’aktiverade kostnader’ kommer att avses kostnaderna för att anlägga och/eller förnya den omfattande forskningsinfrastrukturen, samt en del av de särskilda kostnaderna för reparation och underhåll av den omfattande forskningsinfrastrukturen, tillsammans med delar eller väsentliga integrerade beståndsdelar.

Med ’driftskostnader’ kommer att avses stödmottagarens specifika kostnader för att driva den omfattande forskningsinfrastrukturen.

I motsats till detta kunde vissa kostnader vanligen inte redovisas som direkta kostnader, utan skulle ersättas enligt den schablonberäknade ersättningen för indirekta kostnader, till exempel kostnader för hyra, leasing eller avskrivningar för förvaltningsbyggnader och huvudkontor.

När kostnader endast delvis uppkommit till följd av verksamheterna inom projektet kan endast den del som direkt uppmätts såsom relaterad till projektet redovisas.

För detta ändamål måste stödmottagaren ha ett mätsystem som exakt kvantifierar projektkostnadernas faktiska värde (alltså visar hur mycket som förbrukats och/eller använts för projektet). Detta blir fallet om mätningen görs utgående från leveransfakturorna.

Kostnadsmätningen brukar ställas i samband med den tid som lagts ned på projektet och den måste motsvara det faktiska antalet timmar/dagar/månader som forskningsinfrastrukturen använts för projektet. Det sammanlagda antalet produktiva timmar/dagar/månader måste motsvara forskningsinfrastrukturens hela användningspotential (fulla kapacitet). Vid beräkningen av den fulla kapaciteten kommer all sådan tid att tas med, under vilken forskningsinfrastrukturen kan användas men inte används. Vid beräkningen av den fulla kapaciteten kommer det dock att tas vederbörlig hänsyn till faktiska begränsande faktorer, såsom enhetens öppethållningstider samt tid för reparation och underhåll (inklusive kalibrering och testning).

Om en kostnad vid mätningen kan hänföras direkt till forskningsinfrastrukturen men, till följd av tekniska svårigheter, inte direkt till projektet, kan det som alternativ accepteras att man mäter dessa kostnader i form av faktiska användningsenheter med relevans för projektet och som stöd har exakta tekniska specifikationer och faktiska uppgifter och fastställer dem utgående från stödmottagarens system för analytisk kostnadsredovisning.

Kostnaderna och det direkta hänförandet av dem till projektet måste åtföljas av lämpliga styrkande dokument som möjliggör en tillräcklig verifieringskedja.

Stödmottagaren får också styrka den direkta anknytningen med hjälp av övertygande belägg av annat slag.

Kommissionens tjänstegrenar kommer att rekommendera bästa praxis för direkt mätning och styrkande dokument (till exempel för aktiverade kostnader: räkenskapsutdrag åtföljda av stödmottagarens tillvägagångssätt för avskrivningar, såsom en del av dess gängse redovisningsprinciper, av vilka det framgår hur tillgångens potentiella användning och ekonomiska livslängd beräknats samt belägg för hur den verkligen använts för projektet, samt, för driftskostnaderna: särskild uttryckligen påtecknad faktura som hänför sig till den omfattande forskningsinfrastrukturen, avtal, projekttid osv.).

På begäran av en stödmottagare med omfattande forskningsinfrastrukturer och med beaktande av de tillbudsstående resurserna och kostnadseffektivitetsprincipen är kommissionen beredd att förhandsbedöma stödmottagarens metoder för bidragskalkylering på ett enkelt och transparent sätt, för att trygga rättslig säkerhet. Dessa förhandsbedömningar kommer till fullo att beaktas i samband med efterhandsgranskningarna.

Kommissionen kommer dessutom att tillsätta en grupp av företrädare för relevanta organisationer för de berörda parterna för att utvärdera hur vägledningen använts.

Kommissionen bekräftar sin avsikt att omedelbart anta vägledning om bidragskalkylering för omfattande forskningsinfrastrukturer efter det att förordningarna om Horisont 2020 har antagits.”

Uttalande om artiklarna 3 och 4

”Kommissionen har för avsikt att införa hänvisningar till nationell lagstiftning om allmänhetens tillgång till handlingar och konfidentialitet i bidragsavtalet i syfte att uppnå en lämplig avvägning mellan de olika intressena.”

Uttalande om artikel 28

(möjlighet att välja en 100-procentig ersättningsnivå för juridiska personer utan vinstintresse som ägnar sig åt innovation)

”Kommissionen konstaterar att till och med enheter utan vinstsyfte kan bedriva ekonomisk verksamhet av nära nog kommersiell natur och om sådan verksamhet får bidrag kan detta skapa snedvridningar på den inre marknaden. Därför kommer kommissionen att på förhand bedöma om de bidragsberättigande verksamheterna är av ekonomisk natur, om korssubventionering av ekonomisk verksamhet effektivt förhindras och om finansieringsnivån för ekonomisk bidragsberättigande verksamhet har negativa konsekvenser för konkurrensen på den inre marknaden, som inte uppvägs av de positiva konsekvenserna.”


20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/18


Kommissionens förklaring avseende artikel 5.7 i det särskilda programmet

2013/C 373/04

”Kommissionen beklagar starkt att artikel 5.7 inkluderats i det särskilda programmet. Detta innebär att det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 införs för beviljandet av finansiellt stöd från union till de projekt eller delar av projekt som väljs ut efter varje förslagsomgång på grundval av de arbetsprogram som avses i artikel 5 i det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020. Kommissionen vill erinra om att den inte föreslagit detta förfarande i någon av rättsakterna avseende de fleråriga budgetramarna inom olika sektorer. Avsikten var att förenkla dessa program på ett sätt som gagnar mottagarna av EU-finansiering. Ett godkännande av stödbeslut utan kommittégranskning skulle påskynda förfarandet och korta handläggningstiden vilket gagnar stödmottagarna och minskar byråkratin och antalet onödiga kostnader. Kommissionen vill likaså erinra om att stödbeslut tillhör kommissionens institutionella befogenheter kopplade till genomförandet av budgeten och att de därför inte bör antas genom kommittéförfarande.

Kommissionen anser också att inkluderandet av denna punkt inte kan fungera som prejudikat för andra finansieringsinstrument.”


20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/19


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.7057 – Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business))

(Text av betydelse för EES)

2013/C 373/05

Kommissionen beslutade den 27 november 2013 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32013M7057. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/19


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.7044 – Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay)

(Text av betydelse för EES)

2013/C 373/06

Kommissionen beslutade den 29 november 2013 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32013M7044. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/20


Meddelande till de personer som omfattas av åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2011/72/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

2013/C 373/07

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Följande information lämnas för kännedom till de personer som förtecknas i bilagan till rådets beslut 2011/72/Gusp (1) och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 101/2011 (2) om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien.

Rådet har för avsikt att ändra motiveringarna för de personer som förtecknas i bilagan till rådets beslut 2011/72/Gusp och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 101/2011, med undantag för de personer som finns förtecknade i punkterna 1, 4, 5, 25 och 46, så att de får följande lydelse:

”Person som är föremål för brottsutredningar av tunisiska myndigheter för delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt delaktighet i otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.”

Rådet har för avsikt att ändra motiveringarna för den person som förtecknas i punkt 1 i bilagan till rådets beslut 2011/72/Gusp och i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 101/2011, så att de får följande lydelse:

”Person som är föremål för brottsutredningar av tunisiska myndigheter för förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt för otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.”

De berörda personerna får inkomma med synpunkter till rådet, tillsammans med styrkande handlingar, senast den 7 januari 2014 till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: sanctions@consilium.europa.eu

Alla synpunkter som läggs fram kommer i enlighet med artikel 5 i beslut 2011/72/Gusp respektive artikel 12.4 i förordning (EU) nr 101/2011 att beaktas vid rådets regelbundet återkommande översyn.


(1)  EUT L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  EUT L 31, 5.2.2011, s. 1.


Europeiska kommissionen

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/22


Eurons växelkurs (1)

19 december 2013

2013/C 373/08

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3667

JPY

japansk yen

142,55

DKK

dansk krona

7,4600

GBP

pund sterling

0,83490

SEK

svensk krona

8,9539

CHF

schweizisk franc

1,2261

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,3830

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,657

HUF

ungersk forint

299,38

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7028

PLN

polsk zloty

4,1739

RON

rumänsk leu

4,4813

TRY

turkisk lira

2,8338

AUD

australisk dollar

1,5445

CAD

kanadensisk dollar

1,4650

HKD

Hongkongdollar

10,5964

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6715

SGD

singaporiansk dollar

1,7313

KRW

sydkoreansk won

1 449,92

ZAR

sydafrikansk rand

14,1911

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,3011

HRK

kroatisk kuna

7,6358

IDR

indonesisk rupiah

16 525,38

MYR

malaysisk ringgit

4,4770

PHP

filippinsk peso

60,793

RUB

rysk rubel

44,9955

THB

thailändsk baht

44,370

BRL

brasiliansk real

3,2112

MXN

mexikansk peso

17,7312

INR

indisk rupie

85,2490


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 december 2013

om inrättande av Europeiska forskningsrådet

2013/C 373/09

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (1), särskilt artikel 6.1 och 6.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa kontinuiteten i förhållande till de åtgärder och verksamheter som genomförs enligt rådets beslut 2006/972/EG (2), bör Europeiska forskningsrådet (EFR) som ska inrättas enligt beslut 2013/743/EU ersätta och efterträda det Europeiska forskningsråd som inrättades genom kommissionens beslut 2007/134/EG (3).

(2)

Enligt artikel 6.2 i beslut 2013/743/EU ska EFR bestå av ett oberoende vetenskapligt råd och en särskild genomförandestruktur. Den särskilda genomförandestrukturen bör inrättas som en extern struktur i form av ett genomförandeorgan, som inrättas genom en särskild rättsakt i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 (4).

(3)

Det vetenskapliga rådet bör bestå av vetenskapsmän, ingenjörer och forskare med högsta anseende. Dess ledamöter bör vara oberoende i förhållande till utomstående intressen och bör utses på ett sätt som garanterar kontinuiteten i det vetenskapliga rådets arbete.

(4)

För att säkerställa ett snabbt genomförande av det särskilda programmet har EFR:s vetenskapliga råd, som inrättades genom beslut 2007/134/EG redan intagit preliminära ståndpunkter i väntan på de åtgärder som ska antas i enlighet med artikel 7 i beslut 2013/743/EU. Dessa preliminära ståndpunkter bör godkännas eller förkastas av det vetenskapliga råd som inrättas genom detta beslut.

(5)

De nödvändiga bestämmelserna om det vetenskapliga rådets verksamhet bör fastställas.

(6)

Det bör fastställas bestämmelser som säkerställer ett smidigt samarbete mellan det vetenskapliga rådet och ERF:s särskilda genomförandestruktur.

(7)

Det vetenskapliga rådet bör ha tillgång till handlingar och uppgifter som är nödvändiga för dess arbete i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (5).

(8)

I beslut 2013/743/EU föreskrivs ersättning till ledamöter i det vetenskapliga rådet för de uppgifter de utför, och regler bör fastställas för detta ändamål.

(9)

Beslut 2007/134/EG bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av Europeiska forskningsrådet

Härmed inrättas Europeiska forskningsrådet (EFR) för perioden från den januari 2014 till den 31 december 2020. Det ska ersätta och efterträda det Europeiska forskningsråd som inrättades genom kommissionens beslut 2007/134/EG.

Artikel 2

Ledamöter i det vetenskapliga rådet

1.   Det vetenskapliga rådet ska bestå av ordföranden i EFR (nedan kallad EFR-ordföranden) och 21 andra ledamöter. De 21 personer som förtecknas i bilaga I utses härmed till övriga ledamöter i det vetenskapliga rådet för den mandatperiod som anges i bilagan.

2.   Ledamöterna ska utföra sina uppgifter oberoende av yttre påverkan. De ska i god tid underrätta kommissionen om eventuella intressekonflikter som kan påverka deras objektivitet.

3.   Ledamöterna ska utses för en mandatperiod på högst fyra år, som får förlängas en gång. Ledamöter får utses för en kortare tid än den maximala mandatperioden för att möjliggöra ett successivt utbyte av ledamöter. Ledamöterna ska sitta kvar till dess att de ersätts eller deras mandat löper ut.

4.   I vederbörligen motiverade fall får kommissionen på eget initiativ avsluta en ledamots mandat i syfte att bevara det vetenskapliga rådets integritet eller kontinuitet.

Artikel 3

Det vetenskapliga rådets verksamhet

1.   Det vetenskapliga rådet ska anta sin arbetsordning och en uppförandekod rörande sekretess, intressekonflikter och behandling av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

2.   Det vetenskapliga rådet ska ha plenarsammanträde så ofta arbetet kräver detta. Sammanfattande protokoll över plenarsammanträdena ska offentliggöras på Europeiska forskningsrådets webbplats.

3.   Ordföranden får besluta att sammanträda bakom stängda dörrar i enlighet med arbetsordningen för det vetenskapliga rådet.

4.   Det vetenskapliga rådet får inrätta ständiga kommittéer, arbetsgrupper och andra strukturer bestående av dess ledamöter för att arbeta med det vetenskapliga rådets specifika uppgifter.

5.   De preliminära ståndpunkterna i det vetenskapliga råd som inrättades genom beslut 2007/134/EG om de åtgärder som ska antas i enlighet med artikel 7 i beslut 2013/743/EU ska godkännas eller förkastas av det vetenskapliga råd som inrättats genom detta beslut omedelbart efter dess inrättande.

Artikel 4

Samarbete inom Europeiska forskningsrådet

Det vetenskapliga rådet och den särskilda genomförandestrukturen ska säkerställa samstämmighet mellan de strategiska och operativa aspekterna av alla de verksamheter som Europeiska forskningsrådet bedriver. Ordförande i EFR, vice ordförandena i det vetenskapliga rådet och direktören för den särskilda genomförandestrukturen ska hålla regelbundna samordningsmöten för att säkerställa ett effektivt samarbete.

Artikel 5

Tillgång till handlingar och uppgifter

1.   Kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen ska till det vetenskapliga rådet lämna de handlingar och uppgifter och den assistans som det behöver så att det kan bedriva sin verksamhet självständigt och oberoende i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

2.   Ledamöterna i det vetenskapliga rådet ska använda de handlingar och uppgifter som de får i enlighet med punkt 1 enbart för de syften och uppgifter för vilka de lämnas och de ska vara bundna av sekretess.

3.   För att förhindra otillåtet utlämnande eller otillåten tillgång, oavsiktlig eller olaglig utplåning, förlust eller ändring av uppgifter eller handlingar ska lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder vidtas av det vetenskapliga rådet för att säkerställa säkerhet och sekretess när det gäller handlingars och uppgifters säkerhet och sekretess.

4.   Ledamöterna i det vetenskapliga rådet ska visa vederbörlig aktsamhet för att iaktta legitimitet, relevans, noggrannhet, nödvändighet och tidsbegränsning vid insamling, behandling och lagring av personuppgifter.

5.   Om tillgång till handlingar och uppgifter eller tillgång till personuppgifter inte kan beviljas av skäl som sammanhänger med skydd av personuppgifter, sekretess, säkerhet eller allmänintresse ska kommissionen och den särskilda genomförandestrukturen till det vetenskapliga rådet lämna en skriftlig förklaring om skälen till att tillgång inte kan beviljas, samt sådan information om frågan som de anser vara möjligt att lämna inom ramen för tillämpliga bestämmelser.

Artikel 6

Ersättning till ledamöterna av det vetenskapliga rådet, med undantag av ERF-ordföranden

Regler om arvoden för de uppgifter som utförs av det vetenskapliga rådets ledamöter, med undantag av ERF-ordföranden, och om ersättning för deras kostnader för resor och uppehälle anges i bilaga II.

Artikel 7

Upphävande

Beslut 2007/134/EG ska upphöra att gälla. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2013.

På kommissionens vägnar

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 965.

(2)  Rådets beslut 2006/972/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet: Idéer för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), EUT L 400, 30.12.2006, s. 243).

(3)  Kommissionens beslut 2007/134/EG av den 2 februari 2007 om inrättande av Europeiska forskningsrådet (EUT L 57, 24.2.2007, s. 14).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA I

Ledamöter i det vetenskapliga rådet

Namn och institution

Mandatperiodens slut

Klaus BOCK, Danish National Research Foundation

31 december 2016

Nicholas CANNY, National University of Ireland, Galway

31 december 2014

Sierd A.P.L. CLOETINGH, Utrechts universitet

31 december 2015

Tomasz DIETL, polska vetenskapsakademin

31 december 2014

Daniel DOLEV, Hebrew University of Jerusalen

31 december 2014

Athene DONALD, University of Cambridge

31 december 2016

Barbara ENSOLI, Istituto Superiore di Sanità, Rom

31 december 2016

Pavel EXNER, tjeckiska vetenskapsakademin

31 december 2014

Nuria Sebastian GALLES, University of Pompeu Fabra, Barcelona

31 december 2016

Reinhard GENZEL, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics

31 december 2016

Carl-Henrik HELDIN, Ludwig-institutet för cancerforskning, Uppsala

31 december 2014

Timothy HUNT, Cancer Research UK, South Mimms

31 december 2014

Matthias KLEINER, Tekniska universitetet i Dortmund

31 december 2016

Éva KONDOROSI, Ungerska vetenskapsakademin

31 december 2016

Mart SAARMA, Helsingfors universitet

31 december 2014

Nils Christian STENSETH, Oslo universitet

31 december 2017

Martin STOKHOF, Amsterdams universitet

31 december 2017

Anna TRAMONTANO, Sapienza-universitetet i Rom

31 december 2014

Isabelle VERNOS, Centre for Genomic Regulation, Barcelona

31 december 2014

Reinhilde VEUGELERS, katolska universitetet i Leuven

31 december 2016

Michel WIEVIORKA, Centre d'analyse et d'intervention sociologiques, Paris

31 december 2017


BILAGA II

Regler om ersättning till ledamöter i det vetenskapliga rådet, med undantag av ordföranden i EFR i enlighet med artikel 6

1.

Arvoden till ledamöter i det vetenskapliga rådet, med undantag av EFR-ordföranden, samt deras kostnader för resor och uppehälle i samband med utförandet av deras uppgifter ska betalas av den särskilda genomförandestrukturen i enlighet med ett kontrakt som omfattar villkoren i punkterna 2–5.

2.

För vice ordförandena ska arvodena vara 3 500 EUR för fullt deltagande i ett plenarsammanträde i det vetenskapliga rådet eller 1 750 EUR för begränsat deltagande.

3.

Arvodet för övriga ledamöter som avses i punkt 1 ska vara 2 000 EUR för fullt deltagande vid ett plenarsammanträde och 1 000 EUR för begränsat deltagande.

4.

Betalningar ska godkännas av direktören för den särskilda genomförandestrukturen eller dennes ställföreträdare på grundval av en närvarolista som kontrollerats av ordföranden i EFR och direktören för den särskilda genomförandestrukturen eller deras ställföreträdare. I närvarolistan ska anges om ledamöterna deltog i hela sammanträdet (fullt deltagande) eller endast i en del av det (begränsat deltagande).

5.

För andra sammanträden än plenarsammanträden ska den särskilda genomförandestrukturen vid behov ersätta kostnader som ledamöterna i det vetenskapliga rådet åsamkats för resor och eventuella omkostnader som är nödvändiga för att utföra deras uppgifter, i enlighet med deras kontrakt och kommissionens regler om ersättning till externa experter (1).

6.

Arvodena samt kostnaderna för resor och uppehälle ska betalas från driftsbudgeten för det särskilda program som inrättats genom beslut 2013/743/EU.


(1)  Kommissionens beslut K(2007) 5858.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska kommissionen

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/27


INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG – EACEA 24/13

ICI-Program för utbildningssamarbete

Samarbete inom högre utbildning mellan Europeiska unionen och Australien, Europeiska unionen och Japan, och Europeiska unionen och Republiken Korea

Inbjudan att lämna projektförslag 2013 för gemensamma utbytesprojekt (JMP) och gemensamma studieprojekt (JDP)

2013/C 373/10

1.   Syfte och beskrivning

Det övergripande syftet är att öka den ömsesidiga förståelsen mellan invånarna i EU och i partnerländerna, bland annat genom att förbättra deras kunskaper om varandras språk, kultur och institutioner, samt att höja kvaliteten på den högre utbildningen och yrkesutbildningen genom att stimulera balanserade partnerskap mellan institutioner för högre utbildning och yrkesutbildning i EU och partnerländerna.

2.   Vem får söka?

Behöriga att söka är konsortier av institutioner för högre utbildning och/eller eftergymnasial yrkesutbildning.

De sökande måste komma från ett av partnerländerna och från en av de 28 EU-medlemsstaterna.

3.   Bidragsberättigade åtgärder

Inbjudan att lämna projektförslag gäller två typer av åtgärder: gemensamma utbytesprojekt och gemensamma studieprojekt.

För gemensamma utbytesprojekt (JMP) ges stöd för att göra det möjligt för konsortier av institutioner för eftergymnasial yrkesutbildning eller högre utbildning i EU och partnerländerna att genomföra gemensamma studie- och yrkesutbildningsprogram samt utbytesprogram för studerande och fakultetsmedlemmar. Stödet omfattar ett schablonbelopp för administration samt stipendier till studerande och medlemmar av den akademiska och administrativa personalen. Ett konsortium som ansöker om ett ICI-ECP gemensamt utbytesprojekt måste omfatta minst två institutioner för eftergymnasial yrkesutbildning eller högre utbildning från två olika EU-medlemsstater och minst två motsvarande institutioner från partnerlandet. Gemensamma utbytesprojekt får pågå i högst 36 månader. Projekt som omfattar praktikarbete uppmärksammas särskilt.

För gemensamma studieprojekt (JDP) ges stöd för att utveckla och genomföra program för dubbel eller gemensam examen. Stödet omfattar ett schablonbelopp för utvecklingsarbete och administration samt stipendier till studerande och medlemmar av den akademiska och administrativa personalen. Ett konsortium som ansöker om ett ICI-ECP gemensamt studieprojekt ska omfatta minst två institutioner för högre utbildning från två olika EU-medlemsstater och minst två institutioner från partnerlandet. Gemensamma studieprojekt får pågå i högst 48 månader. Ansökningar om gemensamma studieprojekt uppmärksammas särskilt.

Planerad start för projekten är oktober 2014.

4.   Tilldelningskriterier

A.

Projektets betydelse för förhållandet mellan EU och partnerländerna och bidraget till kvalitet och spetskunskap (20 %) avgörs av:

a)

Hur väl förslaget stämmer överens med målen för denna förslagsinbjudan och relationerna mellan EU och partnerlandet.

b)

Projektets bidrag till kvalitet, spetskunskap och innovation på utbildningsområdet.

B.

Kvaliteten på projektets genomförande (80 %) avgörs av:

c)

Hanteringen av partnerskapet och samarbetet mellan partnerna.

d)

System för rörlighet för studerande.

e)

System för överföring och erkännande av akademiska betyg.

f)

Utländska studenter och fakultetsmedlemmar, studerandeservice, språkliga och kulturella faktorer.

g)

System för rörlighet för fakultetsmedlemmar.

h)

Utvärderingsplan.

i)

Spridningsplan.

j)

Hållbarhetsplan.

5.   Budget

Den budget som finns tillgänglig uppgår till cirka 2,2 miljoner EUR. Partnerländerna kommer att bidra med finansiering i jämförbar nivå enligt de regler som gäller för vart och ett av dem. (1)

Maximal finansiering på EU-sidan kommer att uppgå till 350 000 EUR för fyraåriga gemensamma studieprojekt med två eller flera EU-institutioner och 190 000 EUR för treåriga gemensamma utbytesprojekt med två EU-institutioner eller 197 500 EUR för treåriga gemensamma utbytesprojekt med tre eller flera EU-institutioner.

6.   Sista ansökningsdag

Ansökningar ska lämnas både till EU och till institutionerna i Australien (Australian Government – Department of Education), Japan (Japan Student Services Organisation – JASSO), och Republiken Korea (National Research Foundation of Korea – NRF).

Ansökningar från den samordnande institutionen inom EU ska sändas till Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur senast den 15 maj 2014. Ansökningar med poststämpel efter detta datum kommer inte att beaktas. Ansökningarna ska sändas till följande adress:

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for proposals 24/13

BOUR 02/17

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EU-ansökningar från den samordnande institutionen inom EU ska göras på korrekt formulär, som ska fyllas i, undertecknas av den person som är behörig att ingå rättsligt bindande åtaganden för den sökande organisationens räkning, samt dateras.

Australiska ansökningar och underlag ska skickas med rekommenderat brev till

The Director, Strategic Policy, Europe & Americas

International and Infrastructure Group

Department Education

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Japanska ansökningar och underlag ska skickas med rekommenderat brev till

Tetsuya Yamamoto

Director

Student Exchange Support Division

Student Exchange Department

Japan Student Services Organisation (JASSO)

2-2-1 Aomi, Koto-ku

Tokyo 135-8630

JAPAN

Koreanska ansökningar: https://ernd.nrf.re.kr/index.do

7.   Ytterligare upplysningar

Riktlinjer och ansökningsformulär finns på följande webbplats:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Ansökningarna måste lämnas in på det avsedda formuläret och innehålla alla de bilagor och den information som efterfrågas.


(1)  Gemensamma projekt finansieras förutsatt att det finns en tillgänglig budget i partnerlandet i fråga.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/30


Tillkännagivande om att vissa antidumpningsåtgärder upphör att gälla

2013/C 373/11

Eftersom ingen korrekt underbyggd begäran om översyn lämnats in efter det att kommissionen offentliggjort ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1), tillkännager kommissionen härmed att nedanstående antidumpningsåtgärd snart kommer att upphöra att gälla.

Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2).

Produkt

Ursprungs- eller exportland

Åtgärd

Hänvisning

Datum då åtgärden upphör att gälla (3)

Rep av syntetfibrer

Indien

Antidumpningstull

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1242/2010 (EUT L 338, 22.12.2010, s. 10)

23.12.2013


(1)  EUT C 85, 23.3.2013, s. 14.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Åtgärden upphör att gälla vid midnatt det datum som anges i den här kolumnen.


20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 373/31


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés)

(Text av betydelse för EES)

2013/C 373/12

1.

Kommissionen mottog den 13 december 2013 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företagen Santander Customer Finance SA (”SCF”, Spanien) som tillhör Santander Group, och El Corte Inglés SA (”ECI”, Spanien) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar gemensam kontroll över Financiera El Corte Inglés E.F.C., SA (”FECI”, Spanien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

SCF: Tjänster inom området kundfordringar, bland annat utfärdande och av kort och lån, som erbjuds vid försäljningsställen (genom ombud och köpställen) och direkt till kunderna inom EES,

ECI: Verksamhet inom detaljhandelsdistribution grundad på varuhusmodellen i Spanien och Portugal,

FECI: Ett specialiserat kreditinstitut som erbjuder privata lån till kunder, och finansiering via kort av eget märke för förvärv av varor och tjänster i ECI-gruppens affärer och i vissa återförsäljares företagslokaler.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).