ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.298.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 298

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
12 oktober 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2013/C 298/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 291, 5.10.2013

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2013/C 298/02

Mål C-352/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Dortmund (Tyskland) den 26 juni 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) mot Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA. Chemoxal SA och Edison SpA

2

2013/C 298/03

Mål C-401/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 16 juli 2013 — Vasiliki Balazs mot Casa Județeană de Pensii Cluj

3

2013/C 298/04

Mål C-412/13: Överklagande ingett den 19 juli 2013 av Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 februari 2013 i mål T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

3

2013/C 298/05

Mål C-414/13: Överklagande ingett den 22 juli 2013 av Reber Holding GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 16 maj 2013 i mål T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

3

2013/C 298/06

Mål C-432/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 31 juli 2013 — Casa Județeană de Pensii Cluj mot Attila Balazs

4

2013/C 298/07

Mål C-436/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) den 2 augusti 2013 — E. mot B.

5

 

Tribunalen

2013/C 298/08

Mål T-5/13 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 augusti 2013 — Iran Liquefied Natural Gas mot rådet (Interimistiskt förfarande — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran — Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar — Förbud mot att verkställa pågående avtal — Ansökan om interimistiska åtgärder — Det är uppenbart att den invändning om rättsstridighet som ligger till grund för ansökan inte kan upptas till sakprövning — Avvisning av ansökan)

6

2013/C 298/09

Mål T-37/13: Tribunalens beslut av den 12 juli 2013 — Exakt Advanced Technologies mot harmoniseringsbyrån — Exakt Precision Tools (EXAKT) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

6

2013/C 298/10

Mål T-56/13: Tribunalens beslut av den 8 juli 2013 — ClientEarth och Stichting BirdLife Europe mot kommissionen (Tillgång till institutionernas handlingar — Handling rörande Europeiska unionens energipolitik vilken kommissionen har nekat att lämna ut — Tyst avslag på begäran om tillgång till handlingen — Uttryckligt beslut har fattats efter att talan väckts — Anledning saknas att döma i målet)

6

2013/C 298/11

Mål T-366/13 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 augusti 2013 — Frankrike mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Statligt stöd — Stöd som genomförts till förmån för bolag som getts i uppdrag att tillhandahålla en offentlig tjänst bestående i upprätthållande av sjötransportförbindelserna mellan Korsika och Marseille — Ersättning för en tjänst som kompletterar bastjänsten och som syftar till att täcka transportbehovet under perioder med hög trafik under turistsäsongen — Beslut i vilket denna ersättning kvalificeras som stöd som är oförenligt med den inre marknaden och i vilket det förordnas om att det ska återkrävas av mottagarna av ersättningen — Ansökan om uppskov med verkställigheten — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

7

2013/C 298/12

Mål T-326/13: Talan väckt den 18 juni 2013 — Kommissionen mot Thales développement et cooperation

7

2013/C 298/13

Mål T-348/13: Talan väckt den 3 juli 2013 — Kadhaf Al Dam mot rådet och kommissionen

8

2013/C 298/14

Mål T-356/13 P: Överklagande ingett den 4 juli 2013 av Giorgio Lebedef av den dom som personaldomstolen meddelade den 24 april 2013 i mål F-56/11, Lebedef mot kommissionen

8

2013/C 298/15

Mål T-388/13: Talan väckt den 22 juli 2013 — Costa Crociere mot harmoniseringsbyrån — Guerlain (SAMSARA)

9

2013/C 298/16

Mål T-400/13: Talan väckt den 5 augusti 2013 — L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

9

2013/C 298/17

Mål T-456/13: Talan väckt den 21 augusti 2013 — Sea Handling mot kommissionen

10

2013/C 298/18

Mål T-412/12: Tribunalens beslut av den 16 juli 2013 — bpost mot kommissionen

11

2013/C 298/19

Mål T-164/13: Tribunalens beslut av den 12 juli 2013 — Sun Capital Partners/OHMI mot Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

11

2013/C 298/20

Mål T-301/13: Tribunalens beslut av den 14 augusti 2013 — Nordex Holding mot OHMI-Fontana Food (Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)

11

2013/C 298/21

Mål T-302/13: Tribunalens beslut av den 14 augusti 2013 — Nordex Holding/OHMI mot Fontana Food (Taverna)

11

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/1


2013/C 298/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 291, 5.10.2013

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 284, 28.9.2013

EUT C 274, 21.9.2013

EUT C 260, 7.9.2013

EUT C 252, 31.8.2013

EUT C 245, 24.8.2013

EUT C 233, 10.8.2013

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Dortmund (Tyskland) den 26 juni 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) mot Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA. Chemoxal SA och Edison SpA

(Mål C-352/13)

2013/C 298/02

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Dortmund

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)

Svarande: Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret SA. Chemoxal SA och Edison SpA

Tolkningsfrågor

1.

a)

Ska artikel 6.1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1) tolkas så, att det är påkallat att väcka gemensam talan med avseende på information och skadestånd mot en svarande med säte i domstolsstaten och andra svararande med säte i andra EU-medlemsstater för en enda, fortlöpande överträdelse av artikel 81 EG/artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet som har konstaterats av Europeiska kommissionen och som har ägt rum i flera medlemsstater där svaranden har medverkat på olika tidpunkter och platser och där en gemensam handläggning och dom skulle förhindra oförenliga domar i olika rättegångar?

b)

Ska det därvid beaktas om talan mot den svarande som har säte i domstolsstaten återkallas efter det att samtliga svarande har delgivits samt innan utgången av de tidsfrister som domstolen har fastställt för svaromål har löpt ut och innan den första förhandlingen har inletts?

2.

Ska artikel 5.3 i förordning (EG) nr 44/2001 tolkas så, att skadan ska inbegripa varje svarande och samtliga påstådda skador eller den samlade skadan i de medlemsstater där kartellavtalen har ingåtts och genomförts när det gäller en talan för att begära information och skadestånd från svarande med säte i olika EU-medlemsstater till följd av en enda, fortlöpande överträdelse av artikel 81 EG/artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet som har konstaterats av Europeiska kommissionen, och där deltagarna har medverkat på olika platser och tidpunkter?

3.

Är det enligt den unionsrättsliga principen om ett effektivt genomförande av kartellförbudet tillåtet att i samband med skadeståndstalan på grund av överträdelse av kartellförbudet i artikel 81 EG/artikel 101 FEUF och artikel 53 EES-avtalet beakta skilje- och domstolsbehörighetsklausuler i leveransavtal, om detta leder till derogation för en domstol som är internationellt behörig enligt artikel 5.3 och/eller artikel 6.1 i förordning (EG) nr 44/2001 för samtliga svarande och/eller för samtliga eller för en del av de krav som hävdas?


(1)  EGT L 12, s. 1


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 16 juli 2013 — Vasiliki Balazs mot Casa Județeană de Pensii Cluj

(Mål C-401/13)

2013/C 298/03

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Cluj

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Vasiliki Balazs

Motpart: Casa Județeană de Pensii Cluj

Tolkningsfråga

Ska artikel 7.2 c i förordning (EEG) nr 1408/71 (1) tolkas så, att den är tillämplig på ett bilateralt avtal som två medlemsstater har ingått före förordningens tillämpningsdatum enligt vilket de förpliktelser med avseende på socialförsäkringsförmåner som den ena staten har gentemot sådana medborgare i den andra staten som har haft status som politiska flyktingar i den första staten och sedermera återvänt till den andra staten, ska upphöra i utbyte mot att den första staten utger ett schablonbelopp för betalning av pensioner och för täckning av den period för vilken socialförsäkringsavgifter har betalats in i den första staten?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57).


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/3


Överklagande ingett den 19 juli 2013 av Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 februari 2013 i mål T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-412/13)

2013/C 298/04

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (ombud: R. Kunze och G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 20 februari 2013, i vilken talan om ogiltigförklaring av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnds beslut av den 10 maj 2011 (ärende R 1598/2010-4) om ett yrkande om företräde på grund av äldre varumärken ogillades, och

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Överklagandet riktas mot tribunalens dom, i vilken klagandens talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 10 maj 2011 om ett yrkande om företräde på grund av äldre varumärken i samband med ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurkännetecknet MEDINET ogillades.

Tribunalen har åsidosatt artikel 34 i gemenskapsförordningen (1) genom att förklara att denna bestämmelse ska tolkas restriktivt och att den därmed inte ger utrymme för att ge företräde på grund av ett äldre nationellt varumärke. Tribunalen har också åsidosatt motiveringsskyldigheten enligt artikel 75 i gemenskapsförordningen, genom att grunda sitt avgörande på en ofullständig bedömning av de faktiska och juridiska omständigheterna. Avgörandet har slutligen meddelats utan muntlig förhandling, vilket strider mot artikel 77 i gemenskapsförordningen.


(1)  Förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/3


Överklagande ingett den 22 juli 2013 av Reber Holding GmbH & Co. KG av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 16 maj 2013 i mål T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-414/13)

2013/C 298/05

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Reber Holding GmbH & Co. KG (ombud: O. Spuhler och M. Geitz, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), Anna Klusmeier

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

I.

upphäva tribunalens dom av den 16 maj 2013 i mål T-530/10 och ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd fattade den 14 september 2010 i ärende R 363/2008-4, eller

II.

i andra hand, upphäva ovannämnda dom och återförvisa målet till tribunalen, samt

III.

förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör i sitt överklagande gällande att materiell gemenskapsrätt har åsidosatts och att prövningen av de faktiska omständigheterna är ofullständig. Tribunalens har inte gjort en fullständig bedömning av de faktiska omständigheter som lades fram för den instansen. Detta utgör felaktig rättstillämpning (domstolens dom av den 24 juni 2010 i C-51/09 P, Becker mot Harman International Industries (1)). Detta kan göras gällande vid domstolen inom ramen för ett överklagande (se domstolens dom av den 16 juni 2011 i mål C-317/10 P, Union Investment Privatfonds mot UniCredito Italiano (2)).

Tribunalen utgår i den överklagade domen från att den förklaring under ed som lagts fram inte innehåller någon hänvisning till övrig framlagd bevisning. Det stämmer inte. Det framgår otvetydigt av förklaringen under ed att det där hänvisas till ytterligare, bifogad bevisning. Tribunalen har således inte gjort en fullständig prövning av framlagda förklaringen. Den överklagade domen är därmed behäftad med felaktig rättstillämpning, vilket kan göras gällande inom ramen för ett överklagande.

Om tribunalen hade gjort en fullständig prövning av den bevisning som lades fram där, hade den kommit fram till att det var fråga om rättsbevarande bruk av båda de motstående varumärkena enligt artikel 42.2 första meningen jämförd med artikel 42.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken. (3) Följaktligen strider den överklagade domen även mot artikel 42.2 första meningen jämförd med artikel 42.3 i nämnda förordning.

Vidare strider den överklagade domen även mot artikel 15.1 och 15.2 a i varumärkesförordningen. Tribunalen utgick nämligen från att klaganden inte använder det motstående varumärket nr 1 151 678, ”W. Amadeus Mozart” som varumärke.


(1)  REU 2010, s. I-5805.

(2)  REU 2011, s. I-5471.

(3)  [Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).]


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 31 juli 2013 — Casa Județeană de Pensii Cluj mot Attila Balazs

(Mål C-432/13)

2013/C 298/06

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Cluj

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Casa Județeană de Pensii Cluj

Motpart: Attila Balazs

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.2 c i förordning (EEG) nr 1408/71 (1) tolkas så, att den är tillämplig på ett bilateralt avtal som två medlemsstater har ingått före förordningens tillämpningsdatum enligt vilket de förpliktelser med avseende på socialförsäkringsförmåner som den ena staten har gentemot sådana medborgare i den andra staten som har haft status som politiska flyktingar i den första staten och sedermera återvänt till den andra staten, ska upphöra i utbyte mot att den första staten utger ett schablonbelopp för betalning av pensioner och för täckning av den period för vilken socialförsäkringsavgifter har betalats in i den första staten?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57)


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) den 2 augusti 2013 — E. mot B.

(Mål C-436/13)

2013/C 298/07

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: E.

Motpart: B.

Tolkningsfrågor

1.

När avtal har ingåtts om att en domstol i en medlemsstat ska vara behörig i frågor rörande föräldraansvar med stöd av artikel 12.3 i rådets förordning (1), ska detta avtal om behörig domstol då endast ha verkan till dess att det aktuella förfarandet har avslutats genom ett lagakraftvunnet avgörande eller kvarstår verkan även efter det att ett lagakraftvunnet avgörande meddelats?

2.

Kan domstolarna i en medlemsstat enligt artikel 15 i rådets förordning överföra behörighet när det inte pågår något förfarande avseende barnet?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, s. 1)


Tribunalen

12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/6


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 augusti 2013 — Iran Liquefied Natural Gas mot rådet

(Mål T-5/13 R)

(Interimistiskt förfarande - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran - Frysning av penningmedel och ekonomiska tillgångar - Förbud mot att verkställa pågående avtal - Ansökan om interimistiska åtgärder - Det är uppenbart att den invändning om rättsstridighet som ligger till grund för ansökan inte kan upptas till sakprövning - Avvisning av ansökan)

2013/C 298/08

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran, Iran) (ombud: J. Grayston, solicitor, och advokaterna G. Pandey, P. Gjørtler och D. Rovetta)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och A. De Elera)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten dels av rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 58) och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 945/2012 av den 15 oktober 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 282, s. 16), i den del i den del sökandens tagits upp i förteckningen över personer och enheter som omfattas av dessa restriktiva åtgärder, dels av artikel 1 led 5 i rådets förordning (EU) nr 1263/2012 av den 21 december 2012 om ändring av förordning nr 267/2012 (EUT L 356, s. 34), i den del denna rättsakt gör det omöjligt för sökanden att verkställa avtal som ingåtts med avtalsparter med hemvist i Europeiska unionen.

Avgörande

1.

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2.

Frågan om rättegångskostnader anstår.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/6


Tribunalens beslut av den 12 juli 2013 — Exakt Advanced Technologies mot harmoniseringsbyrån — Exakt Precision Tools (EXAKT)

(Mål T-37/13) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om ogiltighetsförklaring - Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring - Anledning saknas att döma i saken)

2013/C 298/09

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Exakt Advanced Technologies GmbH (Norderstedt, Tyskland) (ombud: advokaten A. von Bismarck)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden: Exakt Precision Tools Ltd (Aberdeen, Förenade kungariket)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 29 oktober 2012 (ärende R 1764/2011-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Exakt Advanced Technologies GmbH och Exakt Precision Tools Ltd

Avgörande

1.

Anledning saknas att döma i målet.

2.

Sökanden ska bära sina rättegångskostnader och ersätta svarandens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 86, 23.3.2013.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/6


Tribunalens beslut av den 8 juli 2013 — ClientEarth och Stichting BirdLife Europe mot kommissionen

(Mål T-56/13) (1)

(Tillgång till institutionernas handlingar - Handling rörande Europeiska unionens energipolitik vilken kommissionen har nekat att lämna ut - Tyst avslag på begäran om tillgång till handlingen - Uttryckligt beslut har fattats efter att talan väckts - Anledning saknas att döma i målet)

2013/C 298/10

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ClientEarth (London, Förenade kungariket) och Stichting BirdLife Europe (Zeist, Nederländerna) (ombud: advokaten O. Brouwer)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Clotuche-Duvieusart)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens tyska avslag på sökandenas begäran om tillgång till en handling rörande Europeiska unionens energipolitik.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i målet.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som har åsamkats ClientEarth och Stichting BirdLife Europe.


(1)  EUT C 101 av den 6.4.2013


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/7


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 augusti 2013 — Frankrike mot kommissionen

(Mål T-366/13 R)

(Interimistiskt förfarande - Statligt stöd - Stöd som genomförts till förmån för bolag som getts i uppdrag att tillhandahålla en offentlig tjänst bestående i upprätthållande av sjötransportförbindelserna mellan Korsika och Marseille - Ersättning för en tjänst som kompletterar bastjänsten och som syftar till att täcka transportbehovet under perioder med hög trafik under turistsäsongen - Beslut i vilket denna ersättning kvalificeras som stöd som är oförenligt med den inre marknaden och i vilket det förordnas om att det ska återkrävas av mottagarna av ersättningen - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

2013/C 298/11

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard, N. Rouam, G. de Bergues och D. Colas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Afonso och B. Stromsky)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut nr C(2013) 1926 final av den 2 maj 2013 angående statligt stöd nr SA.22843 (2012/C) (f.d. 2012/NN) som genomförts av Frankrike till förmån för Société nationale Corse Méditerranée och Compagnie méridionale de navigation

Avgörande

1.

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2.

Frågan om rättegångskostnader anstår.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/7


Talan väckt den 18 juni 2013 — Kommissionen mot Thales développement et cooperation

(Mål T-326/13)

2013/C 298/12

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och B. Conte, biträdda av advokaten N. Coutrelis)

Svarande: Thales développement et cooperation SAS (Vélizy-Villacoublay, Frankrike)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förplikta företaget Thales att till Europeiska kommissionen återbetala samtliga belopp som erhållits inom ramen för avtalen NEMECEL och DREAMCAR (för avtalet NEMECEL ett belopp på 700 335,66 euro jämte upplupen ränta och för avtalet DREAMCAR ett belopp på 812 821,43 euro jämte upplupen ränta), och

förplikta Thales att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Efter en undersökning utförd av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har kommissionen väckt talan med stöd av artikel 272 FEUF, och yrkat att tribunalen ska förplikta svaranden att till kommissionen återbetala samtliga belopp som uppburits av bolagets tidigare dotterbolag (bolaget SRTI (SRTI System, Industrial Process Department), sedermera SODETEG (Société d’Études Techniques et d’Entreprises Générales SA) och därefter THALESEC (Thales Engineering and Consulting)), inom ramen för två avtal om forskning benämnda ”NEMECEL” och ”DREAMCAR”.

Kommissionen gör gällande att de aktuella summorna uppburits otillbörligen till följd av allvarliga ekonomiska oegentligheter, bristande respekt för kontraktsåtaganden och överträdelse av grundläggande rättsregler. Svarandens dotterbolag hade bland annat uppgett överdrivna kostnader genom att överfakturera timmar för arbete som inte hade utförts.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/8


Talan väckt den 3 juli 2013 — Kadhaf Al Dam mot rådet och kommissionen

(Mål T-348/13)

2013/C 298/13

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kadhaf Al Dam (Kairo, Egypten) (ombud: advokaten H. de Charette)

Svarande: rådet och kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att

beslut 2013/182 av den 22 april 2013 om ändring av beslut 2011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen, i den mån sökandens namn inte genom detta beslut avförts ut bilagorna II och IV till beslut 2011/137/Gusp,

beslut 011/137/Gusp av den 28 februari 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen, i den mån bilagorna II och IV till det beslutet innehåller sökandens namn,

Europeiska unionens råds förordning 204/2011 av den 2 mars 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen, i den mån bilaga II till förordningen innehåller sökandens namn,

är otillämpliga för hans del,

förplikta rådet och kommissionen att utge en euro i symboliskt skadestånd för liden skada, och

förplikta rådet och kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av grundläggande rättigheter; grunden består av följande fyra delar:

åsidosättande av sökandens rätt till försvar, då vederbörande inte gavs tillfälle att yttra sig innan de restriktiva åtgärderna vidtogs för hans del,

underlåtenhet att delge sökanden de angripna rättsakterna och detta trots att myndigheterna kände till hans adress,

avsaknad av motivering, eftersom den motivering som förekommer i de angripna akterna till stöd de restriktiva åtgärder som vidtagits mot sökanden inte har något att göra med den rådande situationen i Libyen eller med de eftersträvade målen,

underlåtenhet att hålla sammanträde.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av principen om äganderätt; grunden består av följande två delar:

de restriktiva åtgärder som vidtagits mot sökanden är inte till gagn för samhällsnyttan eller allmänintresset, eftersom sökanden har brutit offentligt med den libyska regeringen,

bristande rättssäkerhet.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/8


Överklagande ingett den 4 juli 2013 av Giorgio Lebedef av den dom som personaldomstolen meddelade den 24 april 2013 i mål F-56/11, Lebedef mot kommissionen

(Mål T-356/13 P)

2013/C 298/14

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

i första hand ogiltigförklara personaldomstolens dom av den 24 april 2013 i mål F-56/11, Lebedef mot kommissionen, angående en talan om ogiltigförklaring av beslutet om disciplinåtgärd genom vilket det mot klaganden vidtogs sanktionsåtgärden att flytta ned denne två lönegrader i samma tjänstegrupp, och

bifalla de yrkanden som klaganden framställde i första instans,

i andra hand hänskjuta målet till personaldomstolen för avgörande,

besluta om rättegångskostnaderna och förplikta Europeiska unionens kommission att ersätta dessa kostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande gör klaganden gällande ett visst antal anmärkningar hänförliga till punkterna 35, 36, 44, 45, 56, 57, 69–71, 77, 78, 86, 95 och 96 i den överklagade domen. Anmärkningarna avser ogiltigförklaring av rätten till försvar och åsidosättande av principen om förbud mot godtycke. Personaldomstolen har dessutom missuppfattat och gjort en felaktig tolkning av de faktiska omständigheterna liksom av ansökan i första instans och det omtvistade beslutet.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/9


Talan väckt den 22 juli 2013 — Costa Crociere mot harmoniseringsbyrån — Guerlain (SAMSARA)

(Mål T-388/13)

2013/C 298/15

Språk på vilket ansökan ingivits: engelska

Parter

Sökande: Costa Crociere SpA (Genua, Italien) (ombud: advokaterna A. Vanzetti, S. Bergia och G. Sironi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Guerlain SA (Levallois-Perret, Frankrike)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden den 13 maj 2013 i ärende R 2049/2011-4 och

förplikta de övriga parterna att ersätta sökandens rättegångskostnader i såväl förfarandet vid harmoniseringsbyrån som detta förfarande.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket SAMSARA för tjänster i klass 44 – Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 8 979 122

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsvarumärke nr 497 966 avseende ordmärket SAMSARA för varor i klass 3

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen i dess helhet

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (1)


(1)  EUT L 78, 2009, s. 1.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/9


Talan väckt den 5 augusti 2013 — L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Mål T-400/13)

2013/C 298/16

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: L'Oréal (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna M. Granado Carpenter och M. Polo Carreño)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden meddelade den 6 juni 2013 i ärende R 1643/2012-1, och

medge sökanden ersättning för sina rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket ”AINHOA” — Gemenskapsregistrering nr 2 720 811

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Artikel 8.1 b och 8.5, i förening med artikel 53.1 a, i rådets förordning (EG) nr 207/2009

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b och/eller 8.5, i förening med artikel 53.1 a, i rådets förordning (EG) nr 207/2009


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/10


Talan väckt den 21 augusti 2013 — Sea Handling mot kommissionen

(Mål T-456/13)

2013/C 298/17

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italien) (ombud: advokaterna B. Nascimbene och M. Merola)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet, genom vilket kommissionen avslog SEA Handling S.p.A.:s begäran om tillgång till handlingar av den 27 februari 2013,

förplikta kommissionen att lämna ut de begärda handlingarna till sökanden,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande talan är riktad mot kommissionens beslut att neka sökanden tillgång till handlingar som kommissionen innehar angående det administrativa förfarande som utmynnade i antagandet av kommissionens beslut av den 19 december 2012 rörande det kapitaltillskott som bolaget SEA S.p.A. har genomfört till förmån för SAE Handling (ärende SA.21420 — Italia/SEA Handling.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av vissa förfarandebestämmelser.

Sökanden gör gällande att artiklarna 7.1 och 7.3 samt 8.1 och 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43) har åsidosatts. Likaså har artiklarna 41 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna åsidosatts dels på grund av att det förfarande som ledde till antagandet av det angripna beslutet kännetecknades av perioder då all kommunikation utan motivering upphörde och förfarandet förhalades, dels på grund av att kommissionens underlåtenhet att iaktta frister har påverkat sökandens rätt till försvar.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001.

Avseende denna grund gör sökanden gällande att kommissionen har gjort en uppenbart oriktig bedömning i det angripna beslutet och åsidosatt motiveringsskyldigheten i den del det i beslutet angavs att sökandens tillgång till handlingarna skulle ha skada kommissionens utredning, och redan avslutade utredningar, utan att ange vilket slags skada det rörde sig om.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001.

Sökanden gör såvitt avser denna grund gällande att kommissionen har gjort en uppenbart oriktig bedömning i det angripna beslutet och åsidosatt motiveringsskyldigheten i den del det anges att sökandens tillgång till handlingarna skulle skada klagandens affärsintressen, utan att det klargjordes vilka intressen det rörde sig om. Därigenom skadades indirekt förfarandet för kontroll av statligt stöd genom att privata intressen jämställdes med det allmänna intresset av att undersökningar genomförs korrekt och genom att de skyddade intressena i artikel 4.2 i nämnda förordning gavs en alltför vidträckt tolkning.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 4.6 i förordning nr 1049/2001 och av proportionalitetsprincipen

I detta avseende gör sökanden gällande att det angripna beslutet även är felaktigt på grund av att kommissionen inte har tagit ställning till huruvida det är möjligt att ge sökanden tillgång till en del av de begärda handlingarna.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av artikel 4.2 och 4.3 i förordning nr 1049/2001 och av proportionalitetsprincipen, också mot bakgrund av artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Sökanden gör såvitt avser denna grund gällande att det angripna beslutet är behäftat med fel på grund av att kommissionen inte har gjort någon avvägning mellan de undantag som har tillämpats och det allmänna intresset. I synnerhet har kommissionen nekat tillgång till handlingarna utan att beakta att det förelåg ett tyngre vägande allmänt intresse av att de begärda handlingarna lämnades ut och utan att ta ställning till vilka konkreta verkningar ett utlämnande skulle få för tredje mans affärsintressen och för sådana utredningar som avses i artikel 4.2 i nämnda förordning.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/11


Tribunalens beslut av den 16 juli 2013 — bpost mot kommissionen

(Mål T-412/12) (1)

2013/C 298/18

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 343 av den 10.11.2012.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/11


Tribunalens beslut av den 12 juli 2013 — Sun Capital Partners/OHMI mot Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

(Mål T-164/13) (1)

2013/C 298/19

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 147, 25.5.2013.


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/11


Tribunalens beslut av den 14 augusti 2013 — Nordex Holding mot OHMI-Fontana Food (Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)

(Mål T-301/13) (1)

2013/C 298/20

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 215, 27.07.2013


12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/11


Tribunalens beslut av den 14 augusti 2013 — Nordex Holding/OHMI mot Fontana Food (Taverna)

(Mål T-302/13) (1)

2013/C 298/21

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 226, 3.8.2013.