ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.176.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 176

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
21 juni 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 176/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2013/C 176/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

6

 

III   Förberedande akter

 

Europeiska centralbanken

2013/C 176/03

Europeiska centralbankens yttrande av den 23 maj 2013 om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (CON/2013/35)

11

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 176/04

Eurons växelkurs

12

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europaparlamentet

2013/C 176/05

Inbjudan att lämna förslag IX-2014/01 – Bidrag till politiska stiftelser på europeisk nivå

13

2013/C 176/06

Inbjudan att lämna förslag IX-2014/02 – Bidrag till politiska stiftelser på europeisk nivå

18

 

Europeiska kommissionen

2013/C 176/07

Herkules II – Inbjudan att lämna förslag – Tekniskt stöd i kampen mot bedrägerier riktade mot EU – Utredningsstöd

22

2013/C 176/08

Herkules II – Ansökningsomgång – Tekniskt stöd i kampen mot bedrägerier riktade mot EU Cigaretter

24

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 176/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

26

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2013/C 176/01

Datum för antagande av beslutet

17.10.2012

Referensnummer för statligt stöd

SA.34501 (12/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Dahme-Spreewald

Artikel 107.3 c

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Ausbau des Binnenhafens Königs Wusterhausen/Wildau

Rättslig grund

Landeshaushaltsordnung (LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1999

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Lutra GmbH

Syfte

Regional utveckling, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 2,63 EUR (i miljoner)

Stödnivå

75 %

Varaktighet

till den 31.10.2013

Ekonomisk sektor

Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

InvestitionsBank des Landes Brandenburg (ILB)

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

27.9.2012

Referensnummer för statligt stöd

SA.35276 (12/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Brandenburg

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Förderrichtlinie des Ministeriums für Wirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen zur Konsolidierung und Standortsicherung für kleine und mittlere Unternehmen im Land Brandenburg (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm)

Rättslig grund

Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Undsättning av företag i svårheter, Omstrukturering av företag i svårigheter

Stödform

Mjukt lån

Budget

 

Total budget: 2 EUR (i miljoner)

 

Årlig budget: 1,50 EUR (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

10.10.2012–31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

InvestitionsBank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

14480 Potsdam

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

6.5.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.36207 (13/N)

Medlemsstat

Belgien

Region

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew.

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Régime de soutien au transport intermodal par voie d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale

Steun aan het intermodaal vervoer per binnenvaart binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Rättslig grund

 

Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles 2013-2017

 

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2013-2017

 

Budget/Begroting 2013 Port de Bruxelles

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 1,53 EUR (i miljoner)

 

Årlig budget: 0,51 EUR (i miljoner)

Stödnivå

50 %

Varaktighet

22.4.2013–31.12.2015

Ekonomisk sektor

Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Port de Bruxelles/Haven van Brussel

Redersplein 6

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

6.5.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.36406 (13/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Pais Vasco

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Promoción del euskera en los medios de comunicación — Prórroga

Rättslig grund

Orden de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones destinadas a la consolidación, desarrollo y normalización de los medios de comunicación en euskera (convocatoria Hedabideak 2012)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Print media TV and radio broadcasters

Syfte

Kultur

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 19 500 000 EUR (i miljoner)

 

Årlig budget: 4 875 000 EUR (i miljoner)

Stödnivå

65 %

Varaktighet

till den 31.12.2016

Ekonomisk sektor

Informations- och kommunikationsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Blanca Urgell

Donostia Kalea, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

6.5.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.36408 (13/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Pais Vasco

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación — Prórroga

Rättslig grund

Orden de la Consejera de Cultura por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación en el año 2012 (Convocatoria IKT)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Kultur

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 3 230 000 EUR (i miljoner)

 

Årlig budget: 807 500 EUR (i miljoner)

Stödnivå

60 %

Varaktighet

till den 31.12.2016

Ekonomisk sektor

Informations- och kommunikationsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Blanca Urgell

Donostia-San Sebastian, 1

Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/6


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2013/C 176/02

Datum för antagande av beslutet

30.5.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.35814 (12/N)

Medlemsstat

Slovakien

Region

Bratislavský

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Devätinova 54

821 06 Bratislava

Rättslig grund

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Madách-Posonium, spol. s. r. o.

Syfte

Kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 0,10 EUR (i miljoner)

Stödnivå

53,22 %

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

30.5.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.35815 (12/N)

Medlemsstat

Slovakien

Region

Trnavský kraj

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Lilium Aurum, s. r. o.

Galantská cesta 658/2F

929 01 Dunajská Streda

Rättslig grund

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Lilium Aurum, s. r. o.

Syfte

Kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 0,06 EUR (i miljoner)

Stödnivå

47,35 %

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

30.5.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.35816 (12/N)

Medlemsstat

Slovakien

Region

Bratislavský

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Petit Press, a. s.

Lazaretská 12

811 08 Bratislava

Rättslig grund

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Petit Press, a. s.

Syfte

Kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 0,08 EUR (i miljoner)

Stödnivå

14,05 %

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Úrad vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

30.5.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.35817 (12/N)

Medlemsstat

Slovakien

Region

Bratislavský

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

MPhilms s. r. o.

Horná 5

831 52 Bratislava

Rättslig grund

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 524/2010 Z. z. z 8. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

MPhilms s. r. o.

Syfte

Kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 0,01 EUR (i miljoner)

Stödnivå

46,20 %

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Produktion av film, video och TV-program

Den beviljande myndighetens namn och adress

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Datum för antagande av beslutet

27.2.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.36024 (13/N)

Medlemsstat

Belgien

Region

Reg. Bruxelles-Cap./Brussels Hfdst. Gew., Vlaams Gewest

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

CultuurInvest

Rättslig grund

Beslissing van de Vlaamse regering betreffende de oprichting van CultuurInvest d.d. 31 maart 2006

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Kultur, riskkapital, små och medelstora företag

Stödform

Kapitaltillskott

Budget

Total budget: 10 EUR (i miljoner)

Stödnivå

50 %

Varaktighet

till den 31.12.2016

Ekonomisk sektor

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Vlaams Gewest

Martelaarsplein 19

1000 Brussel

BELGIË

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


III Förberedande akter

Europeiska centralbanken

21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/11


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 23 maj 2013

om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Inledning och rättslig grund

Den 16 maj 2013 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (1) (nedan kallat förslaget till förordning).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 128.2, artikel 133 samt artikel 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom förslaget till förordning rör valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Syfte och innehåll

Förslaget till förordning återger i stora delar innehållet i rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp (2) och inkluderar rekommendationerna från ECB:s yttrande CON/2011/18 (3) om att ändra artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 975/98, bilagan till förordningen samt att stryka skäl 13.

Ändringarna ersätter alla nuvarande värden avseende myntens tjocklek i tabellen i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 975/98 med euromyntens verkliga tjocklek. Dessa värden är väl kända och används som referens när myntverken producerar euromynt.

Allmänna kommentarer

ECB välkomnar kommissionens initiativ att omarbeta rådets förordning (EG) nr 975/98 eftersom förslaget till förordning beaktar och inkluderar ECB:s tidigare rekommendationer avseende euromyntens tekniska specifikationer.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 maj 2013.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.

(3)  Yttrande CON/2011/18 av den 4 mars 2011 om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (EUT C 114, 12.4.2011, s. 1). Alla ECB:s yttranden finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/12


Eurons växelkurs (1)

20 juni 2013

2013/C 176/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3200

JPY

japansk yen

129,26

DKK

dansk krona

7,4588

GBP

pund sterling

0,85450

SEK

svensk krona

8,6724

CHF

schweizisk franc

1,2319

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,8500

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,806

HUF

ungersk forint

298,80

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7014

PLN

polsk zloty

4,3183

RON

rumänsk leu

4,5260

TRY

turkisk lira

2,5324

AUD

australisk dollar

1,4323

CAD

kanadensisk dollar

1,3651

HKD

Hongkongdollar

10,2375

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6927

SGD

singaporiansk dollar

1,6813

KRW

sydkoreansk won

1 523,98

ZAR

sydafrikansk rand

13,4884

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,0892

HRK

kroatisk kuna

7,4860

IDR

indonesisk rupiah

13 100,18

MYR

malaysisk ringgit

4,2288

PHP

filippinsk peso

57,796

RUB

rysk rubel

42,9600

THB

thailändsk baht

41,078

BRL

brasiliansk real

2,9514

MXN

mexikansk peso

17,5380

INR

indisk rupie

78,7840


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europaparlamentet

21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/13


Inbjudan att lämna förslag IX-2014/01 – ”Bidrag till politiska stiftelser på europeisk nivå”

2013/C 176/05

Enligt artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen bidrar de politiska partierna på europeisk nivå till att skapa ett europeiskt medvetande och uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja. Enligt artikel 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet och rådet genom förordningar som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa regler för de politiska partier på europeisk nivå som avses i artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och särskilt bestämmelser om deras finansiering.

I detta sammanhang offentliggör parlamentet en förslagsinfordran för bidrag till politiska partier på europeisk nivå.

1.   Grundläggande rättsakt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (nedan kallad ”förordning nr (EG) nr 2004/2003”) (1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 2004/2003 (nedan kallat ”presidiets beslut av den 29 mars 2004”) (2).

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad ”budgetförordningen”) (3).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad ”tillämpningsföreskrifterna”) (4).

2.   Syfte

Enligt artikel 2 i presidiets beslut av den 29 mars 2004 ska Europaparlamentet ”varje år före den första juli offentliggöra en inbjudan att lämna förslag för dem som vill ansöka om bidrag till finansiering av partier och stiftelser”.

Denna förslagsinfordran avser bidragsansökningar för räkenskapsåret 2014 som omfattar verksamhetsperioden från den 1 januari till den 31 december 2014. Bidragets syfte är att stödja mottagarens årliga arbetsprogram.

3.   Prövningsbarhet

Man kommer endast att beakta skriftliga ansökningar som lämnats in på de formulär för bidragsansökan som finns i bilaga 1 till presidiets beslut av den 29 mars 2004 och adresserats till Europaparlamentets talman inom tidsfristen.

4.   Kriterier och styrkande handlingar

4.1   Stödkriterier

För att kunna få stöd måste ett politiskt parti på europeisk nivå uppfylla de villkor som anges i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2004/2003, nämligen följande:

a)

Det måste vara en juridisk person i den medlemsstat där det har sitt säte.

b)

Det måste företrädas av ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella eller regionala parlamenten eller regionala församlingarna, i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna, eller ha erhållit i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna, minst tre procent av rösterna i var och en av dessa medlemsstater i de senaste valen till Europaparlamentet.

c)

Det måste respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

d)

Det måste ha deltagit i eller uttryckt sin avsikt att delta i valen till Europaparlamentet.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 2004/2003 får en ledamot av Europaparlamentet vara medlem av endast ett politiskt parti på europeisk nivå (artikel 10.1 sista stycket i förordning (EG) nr 2004/2003).

De politiska partierna ska därför upplysas om att Europaparlamentet tillämpar bestämmelserna i artikel 3.1 b, vilket innebär att en ledamot av Europaparlamentet får vara medlem av endast det politiska parti på europeisk nivå i vilket ledamotens nationella politiska parti är medlem.

4.2   Uteslutningskriterier

De sökande måste också intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i artiklarna 106 och 107 i budgetförordningen.

4.3   Urvalskriterier

De sökande måste styrka att de har den rättsliga och ekonomiska bärkraft som krävs för att utföra det arbetsprogram som anges i ansökan om finansiering och att de har den tekniska kapacitet och ledarförmåga som krävs för att framgångsrikt genomföra det arbetsprogram som de ansöker om bidrag för.

4.4   Kriterier för fördelning av stöd

I enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 2004/2003 kommer de tillgängliga anslagen för budgetåret 2014 att fördelas enligt nedanstående mellan de politiska partier vars begäran om finansiering varit föremål för ett positivt beslut när det gäller kriterierna för giltighet, stödberättigande, uteslutning och urval:

a)

15 procent ska fördelas i lika delar.

b)

85 procent ska fördelas mellan dem som har valda ledamöter i Europaparlamentet, i proportion till antalet valda ledamöter.

4.5   Styrkande handlingar

För bedömningen av dessa kriterier bör de sökande tillhandahålla följande styrkande handlingar:

a)

Följebrev i original där det ansökta bidragsbeloppet anges.

b)

Ansökningsformuläret i bilaga 1 i presidiets beslut av den 29 mars 2004, vederbörligen ifyllt och undertecknat (med skriftlig sanningsförsäkran).

c)

Stadgar för det politiska partiet, inklusive en förteckning över organisationer som är knutna till partiet i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen.

d)

Officiellt registreringsintyg.

e)

Aktuellt bevis på det politiska partiets existens.

f)

Lista på styrelsens ordförande/medlemmar (efternamn, förnamn, titlar eller befattningar inom det ansökande partiet).

g)

Handlingar som intygar att den sökande uppfyller villkoren i artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 2004/2003.

h)

Handlingar som intygar att den sökande uppfyller villkoren i artikel 3.1 d i förordning (EG) nr 2004/2003 (5).

i)

Det politiska partiets program.

j)

Komplett årsredovisning för 2012, attesterad av ett externt revisionsorgan (6).

k)

Preliminär verksamhetsbudget för den stödberättigande perioden (1 januari 2014 till 31 december 2014), med angivande av de utgifter som är berättigade till stöd ur gemenskapens budget.

När det gäller leden c, d, f, h och i kan sökanden lämna in en deklaration på heder och samvete om att de uppgifter som lämnats in för den föregående etappen fortfarande gäller.

5.   Finansiering från eu:s budget

Anslagen för budgetåret 2014 till artikel 402 i EU-budgeten, ”Bidrag till europeiska politiska stiftelser”, uppskattas till totalt 27 794 200 EUR. De måste godkännas av budgetmyndigheten.

Det högsta beloppet för Europaparlamentets ekonomiska stöd får inte överstiga 85 procent av de stödberättigande utgifterna i de europeiska politiska partiernas driftsbudgetar. Bevisbördan för detta ligger hos det berörda politiska partiet.

Finansieringen ska ske i form av ett bidrag till administrationskostnader såsom föreskrivs i budgetförordningen och tillämpningsföreskrifterna. Reglerna för utbetalningen av stödet och skyldigheterna i samband med dess användning kommer att fastställas i de beslut om stöd för vilka det finns en mall i bilaga 2a i presidiets beslut av den 29 mars 2004.

6.   Förfarande och sista dag för inlämnande av förslag

6.1   Sista ansökningsdag och inlämning av ansökningar

Sista dagen för att lämna in ansökningar är den 30 september 2013. Ansökningar som lämnats in efter detta datum kommer inte att beaktas.

Ansökningarna måste

a)

göras på ansökningsformuläret (bilaga 1 i presidiets beslut av den 29 mars 2004),

b)

vara undertecknade av den sökande eller dennes behörige företrädare,

c)

lämnas in i dubbla kuvert, båda kuverten ska tillslutas. På det inre kuvertet ska det, utöver den adressatavdelning som anges i inbjudan att lämna förslag, stå följande:

CALL FOR PROPOSALS 2014 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON

Om självhäftande kuvert används ska de förseglas med tejp. Avsändaren ska sedan skriva sin namnteckning tvärsöver denna tejp. Både avsändarens skriftliga underskrift och dennes organisations stämpel anses som avsändarens underskrift.

Förutom avsändarens egen adress ska följande adress skrivas på det yttre kuvertet:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Följande adress ska skrivas på det inre kuvertet:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

De ska skickas senast det datum då tidsfristen löper ut enligt vad som fastställts i inbjudan att lämna förslag, antingen med rekommenderad post (postens stämpel gäller) eller med bud (datumet på budfirmans inlämningskvitto gäller).

6.2   Vägledande förfarande och tidsplan

Nedanstående förfaranden och tidsfrister kommer att tillämpas vid tilldelningen av stöd till politiska partier på europeisk nivå:

a)

Ansökningen insänds till Europaparlamentet (senast den 30 september 2013).

b)

Europaparlamentets enheter behandlar ansökningarna och gör ett urval. Endast de godkända ansökningarna kommer att behandlas utifrån de kriterier för stödberättigande, uteslutning och urval som anges i inbjudan att lämna förslag.

c)

Europaparlamentets presidium fattar beslut om beviljande (i princip senast den 1 januari 2014 i enlighet med artikel 4 i presidiets beslut av den 29 mars 2004).

d)

Underrättelse om beslut om stöd.

e)

En förhandsfinansiering på 80 procent betalas ut (inom 15 dagar efter beslutet om beviljande).

6.3   Ytterligare information

Följande texter finns tillgängliga på Europaparlamentets webbplats:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Förordning (EG) nr 2004/2003.

b)

Presidiets beslut av den 29 mars 2004.

c)

Formulär för bidragsansökan (bilaga 1 till presidiets beslut av den 29 mars 2004).

Frågor angående denna inbjudan att lämna förslag för beviljande av bidrag ska skickas med e-post (ange vilken publikation det gäller) till följande adress: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   Behandling av personuppgifter

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7) kommer personuppgifter som finns i ansökan om finansiering och dess bilagor att behandlas i enlighet med lojalitetsprincipen, lagenlighetsprincipen och proportionalitetsprincipen, och för detta projekts uttryckligt angivna och legitima ändamål. För att behandla ansökan kan de potentiella stödmottagarnas personuppgifter behandlas av Europaparlamentets behöriga enheter och organ och överföras till enheter för internrevision, Europeiska revisionsrätten, panelen för finansiella oegentligheter eller Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i syfte att skydda gemenskapernas finansiella intressen.

Namn på ledamöter och företrädare för det europeiska politiska parti som anges i bidragsansökan för att uppfylla representationskriteriet i artikel 3 b i förordning (EG) nr 2004/2003 får offentliggöras av Europaparlamentet och lämnas ut till allmänheten genom tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar (8). De politiska partierna uppmanas att till ansökan bifoga en deklaration som undertecknats av berörda medlemmar av eller företrädare för partiet, i vilken anges att de har informerats och ger sitt samtycke till att deras namn lämnas ut till allmänheten.

Varje enskild berörd person har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu) för att överklaga ett beslut.


(1)  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Inklusive en förteckning över de valda personer som avses i artikel 3.1 b första stycket och i artikel 10.1 b i förordningen.

(6)  Utom om det politiska partiet på europeisk nivå har bildats under innevarande år.

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).


21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/18


Inbjudan att lämna förslag IX-2014/02 – ”Bidrag till politiska stiftelser på europeisk nivå”

2013/C 176/06

Enligt artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen bidrar de politiska partierna på europeisk nivå till att skapa ett europeiskt medvetande och uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja. Enligt artikel 224 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet och rådet genom förordningar som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa regler för de politiska partier på europeisk nivå som avses i artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och särskilt bestämmelser om deras finansiering.

I förordning (EG) nr 2004/2003, reviderad 2007, erkänns rollen för politiska stiftelser på europeisk nivå som organisationer som är knutna till politiska partier på europeisk nivå, och som ”genom sin verksamhet kan stödja och underbygga målen för politiska partier på europeisk nivå, särskilt när det handlar om att bidra till debatten om politiska frågor på europeisk nivå och europeisk integration, samt genom att fungera som katalysatorer för nya idéer, analyser och politiska alternativ”. I denna förordning föreskrivs att Europaparlamentet ska ge ett årligt driftsstöd till de politiska stiftelser som begär detta och som uppfyller villkoren i förordningen.

I detta sammanhang offentliggör parlamentet en förslagsinfordran för bidrag till politiska stiftelser på europeisk nivå.

1.   Grundläggande rättsakt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (nedan kallad ”förordning nr 2004/2003”) (1).

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till förordning nr 2004/2003 (nedan kallat ”presidiets beslut av den 29 mars 2004”) (2).

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad ”budgetförordningen”) (3).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (nedan kallad ”tillämpningsföreskrifterna”) (4).

2.   Syfte

Enligt artikel 2 i presidiets beslut ska Europaparlamentet ”varje år före den första juli offentliggöra en inbjudan att lämna förslag för dem som vill ansöka om bidrag till finansiering av partier och stiftelser”.

Denna förslagsinfordran avser bidragsansökningar för räkenskapsåret 2014 som omfattar verksamhetsperioden från den 1 januari till den 31 december 2014. Bidragets syfte är att stödja mottagarens årliga arbetsprogram.

3.   Prövningsbarhet

Man kommer endast att beakta skriftliga ansökningar som lämnats in på de formulär för bidragsansökan som finns i bilaga 1 till presidiets beslut av den 29 mars 2004 och adresserats till Europaparlamentets talman inom tidsfristen.

4.   Kriterier och styrkande handlingar

4.1   Stödkriterier

För att kunna få stöd måste en politisk stiftelse på europeisk nivå uppfylla de villkor som anges i artikel 3.2 i förordning nr 2004/2003, nämligen följande:

a)

Den måste vara knuten till ett av de politiska partier på europeisk nivå som erkänts i enlighet med denna förordning, enligt intyg från det partiet.

b)

Den måste vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt säte. Denna juridiska person måste vara skild från den juridiska person som utgör det politiska parti på europeisk nivå som stiftelsen är knuten till.

c)

Det måste respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

d)

Den får inte vara vinstdrivande.

e)

Den ska ha en styrelse med geografiskt balanserad sammansättning.

Vidare måste den också uppfylla de villkor som anges i artikel 3.3 i förordning nr 2004/2003: Inom ramen för förordningen är det varje politiskt parti och stiftelse på europeisk nivå som ska fastställa de särskilda formerna för förhållandet dem emellan i enlighet med nationell lagstiftning, inbegripet en lämplig grad av åtskillnad av den dagliga förvaltningen samt ledningsstrukturen för den politiska stiftelsen på europeisk nivå å ena sidan och för det politiska parti på europeisk nivå som stiftelsen är knuten till å den andra.

4.2   Uteslutningskriterier

De sökande måste också intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i artiklarna 106.1 och 107 i budgetförordningen.

4.3   Urvalskriterier

De sökande måste styrka att de har den rättsliga och ekonomiska bärkraft som krävs för att utföra det arbetsprogram som anges i ansökan om finansiering och att de har den tekniska kapacitet och ledarförmåga som krävs för att framgångsrikt genomföra det arbetsprogram som de ansöker om bidrag för.

4.4   Kriterier för fördelning av stöd

I enlighet med artikel 4.5 i förordning nr 2004/2003 kommer de tillgängliga anslagen för budgetåret 2014 att fördelas enligt nedanstående mellan de politiska stiftelser på europeisk nivå vars begäran om finansiering varit föremål för ett positivt beslut när det gäller kriterierna för giltighet, stödberättigande, uteslutning och urval:

a)

15 procent ska fördelas i lika delar.

b)

85 procent fördelas mellan dem som är knutna till sådana politiska partier på europeisk nivå som har ledamöter i Europaparlamentet, i proportion till antalet ledamöter.

4.5   Styrkande handlingar

För bedömningen av dessa kriterier bör de sökande tillhandahålla följande styrkande handlingar:

a)

Följebrev i original där det sökta bidragsbeloppet anges.

b)

Ansökningsformuläret i bilaga 1 i presidiets beslutet av den 29 mars 2004, vederbörligen ifyllt och undertecknat (med skriftlig sanningsförsäkran).

c)

Den politiska stiftelsens stadgar.

d)

Officiellt registreringsintyg.

e)

Aktuellt bevis på den politiska stiftelsens existens.

f)

Lista på styrelsens ordförande/medlemmar (efternamn, förnamn, medborgarskap, titlar eller befattningar inom den politiska stiftelsen).

g)

Den politiska stiftelsens program.

h)

Komplett årsredovisning för 2012, attesterad av ett externt revisionsorgan (5).

i)

Preliminär verksamhetsbudget för den stödberättigande perioden (1 januari 2014 till 31 december 2014), med angivande av de utgifter som är berättigade till stöd ur gemenskapens budget.

j)

Handlingar som intygar att den politiska stiftelsen uppfyller villkoren i artikel 3.3 i förordning 2004/2003.

När det gäller leden c, d, f och g kan den politiska stiftelsen lämna in en deklaration på heder och samvete om att de uppgifter som lämnats in för den föregående etappen fortfarande gäller.

5.   Finansiering från EU:s budget

Anslagen för budgetåret 2014 till artikel 403 i EU-budgeten, ”Bidrag till europeiska politiska stiftelser”, uppskattas till totalt 13 400 000 euro. De måste godkännas av budgetmyndigheten.

Maximibeloppet för Europaparlamentets ekonomiska stöd får inte överstiga 85 procent av de stödberättigande utgifterna i de europeiska politiska stiftelsernas driftsbudgetar. Bevisbördan för detta ligger hos den berörda politiska stiftelsen.

Finansieringen ska ske i form av ett bidrag till administrationskostnader såsom föreskrivs i budgetförordningen och tillämpningsföreskrifterna. Reglerna för utbetalningen av stödet och skyldigheterna i samband med dess användning kommer att fastställas i de beslut om stöd för vilka det finns en mall i bilaga 2b i presidiets beslut av den 29 mars 2004.

6.   Förfarande och sista dag för inlämnande av förslag

6.1   Sista ansökningsdag och inlämning av ansökningar

Sista dagen för att lämna in ansökningar är den 30 september 2013. Ansökningar som lämnats in efter detta datum kommer inte att beaktas.

Ansökningarna måste

a)

göras på ansökningsformuläret (bilaga 1 i presidiets beslut av den 29 mars 2004),

b)

vara undertecknade av den sökande eller dennes behörige företrädare,

c)

lämnas in i dubbla kuvert, båda kuverten ska tillslutas. På det inre kuvertet ska det, utöver den adressatavdelning som anges i inbjudan att lämna förslag, stå följande:

CALL FOR PROPOSALS — 2014 GRANTS TO POLITICAL FOUNDATIONS AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON

Om självhäftande kuvert används ska de förseglas med tejp. Avsändaren ska sedan skriva sin namnteckning tvärsöver denna tejp. Både avsändarens skriftliga underskrift och dennes organisations stämpel anses som avsändarens underskrift.

Förutom avsändarens egen adress ska följande adress skrivas på det yttre kuvertet:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Följande adress ska skrivas på det inre kuvertet:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

De ska skickas senast det datum då tidsfristen löper ut enligt vad som fastställts i inbjudan att lämna förslag, antingen med rekommenderad post (postens stämpel gäller) eller med bud (datumet på budfirmans inlämningskvitto gäller).

6.2   Vägledande förfarande och tidsplan

Nedanstående förfaranden och tidsfrister kommer att tillämpas vid tilldelningen av stöd till politiska stiftelser på europeisk nivå:

a)

Ansökningen insänds till Europaparlamentet (senast den 30 september 2013).

b)

Europaparlamentets enheter behandlar ansökningarna och gör ett urval. Endast de godkända ansökningarna kommer att behandlas utifrån de kriterier för stödberättigande, uteslutning och urval som anges i inbjudan att lämna förslag.

c)

Europaparlamentets presidium fattar beslut om beviljande (i princip senast den 1 januari 2014 i enlighet med artikel 4 i presidiets beslut av den 29 mars 2004) och informerar de sökande om resultatet.

d)

Underrättelse om beslut om stöd.

e)

En förhandsfinansiering på 80 procent betalas ut (inom 15 dagar efter beslutet om beviljande).

6.3   Kompletterande uppgifter

Följande texter finns tillgängliga på Europaparlamentets webbplats:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Förordning (EG) nr 2004/2003.

b)

Presidiets beslut av den 29 mars 2004.

c)

Formulär för bidragsansökan (bilaga 1 till presidiets beslut av den 29 mars 2004).

Frågor angående denna inbjudan att lämna förslag för beviljande av bidrag ska skickas med e-post (ange vilken publikation det gäller) till följande adress: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   Behandling av personuppgifter

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (6) kommer personuppgifter som finns i ansökan om finansiering och dess bilagor att behandlas i enlighet med lojalitetsprincipen, lagenlighetsprincipen och proportionalitetsprincipen, och för detta projekts uttryckligt angivna och legitima ändamål. För att behandla ansökan kan de potentiella stödmottagarnas personuppgifter behandlas av Europaparlamentets behöriga enheter och organ och överföras till enheter för internrevision, Europeiska revisionsrätten, panelen för finansiella oegentligheter eller Olaf i syfte att skydda gemenskapernas finansiella intressen.

Varje enskild berörd person har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu) för att överklaga ett beslut.


(1)  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 155, 12.06.2004, s. 1.

(3)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(5)  Utom om den ansökande organisationen har bildats under innevarande år.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


Europeiska kommissionen

21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/22


HERKULES II

Inbjudan att lämna förslag

Tekniskt stöd i kampen mot bedrägerier riktade mot EU – ”Utredningsstöd”

2013/C 176/07

1.   Syfte och beskrivning

Detta meddelande om ansökningsomgång bygger på Europaparlamentets och rådets beslut nr 878/2007/EG av den 23 juli 2007 om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet) (1). Ansökningsomgången avser verksamheter enligt artikel 1a a i Herkules II-beslutet, vilka omfattar

”tekniskt stöd till nationella myndigheter genom tillhandahållande av specifikt kunnande, specifik utrustning och specifika verktyg för informationsteknik (it) som underlättar gränsöverskridande samarbete och samarbete med Olaf i syfte att bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet samt utveckling och genomförande av politik för att förebygga och upptäcka bedrägerier.”

Enligt finansieringsbeslutet 2013 (2) ska två ansökningsomgångar anordnas för verksamheten ”Tekniskt stöd”. Denna ansökningsomgång avser tekniskt stöd på området ”utredningsstöd”.

2.   Vem kan söka?

Meddelandet riktar sig till nationella eller regionala förvaltningar (nedan kallade sökande) i medlemsstaterna eller länder utanför Europeiska unionen, som bidrar till att stärka de europeiska åtgärderna för att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen.

3.   Stödberättigande åtgärder

Följande tekniska stödåtgärder avseende ”utredningsstöd” berättigar till ekonomiskt stöd:

Inköp av särskilda utredningsverktyg och metoder som ska användas i verksamhet inom ramen för utredningar, bl.a. för att bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. Detta omfattar inköp av en ny teknisk utrustning eller uppgradering av befintlig teknisk utrustning samt kostnader för underhåll (3) av denna, t.ex.

teknisk utrustning för elektronisk och mobil övervakning,

teknisk utrustning för analys av digital bevisning,

teknisk utrustning för krypterad kommunikation.

4.   Tilldelningskriterier

Varje insänt förslag på stödberättigande åtgärder kommer att bedömas efter följande tilldelningskriterier:

1.

Åtgärdens samstämmighet med kommissionens mål för bedrägeribekämpning, särskilt att förhindra, upptäcka och undersöka inflödet av olagliga tobaksprodukter till EU.

2.

Kvaliteten på andra åtgärder i samband med inköpet och/eller organisationen av åtgärden för att förbättra upptäckten av olagliga tobaksprodukter.

3.

Den föreslagna åtgärdens tekniska kvalitet och lämplighet när det gäller att tillgodose de behov som identifierats av sökanden.

4.

Kostnadseffektivitet: åtgärdens kostnader bör överensstämma med dess mål.

5.

Åtgärdens förenlighet med det arbete som utförs eller planeras i samband med EU:s politiska prioriteringar för att förebygga bedrägerier mot EU-budgeten (förebyggande, analys av information, samarbetsmetoder osv.).

6.

Åtgärdens förenlighet med liknande projekt som utförs av andra nationella rättsvårdande organ och tullmyndigheter i andra medlemsstater.

7.

Möjligheten att metoden för åtgärden och/eller dess resultat kan användas för att stärka samarbetet och effektiviteten i kampen mot bedrägeri och cigarettsmuggling (”integrering”).

Om flera åtgärder har lika värde mot bakgrund av dessa tilldelningskriterier kan de komma att prioriteras enligt följande (i fallande ordning):

De brottsbekämpande organ som inte har eller inte anses ha tillräcklig utrustning för att bekämpa smuggling och förfalskning av cigaretter.

Ansökningar som möjliggör en rättvis geografisk fördelning.

Sökande som inte tidigare år eller inom ramen för tidigare inbjudningar att lämna förslag fått stöd för samma eller liknande åtgärd.

5.   Budget

Den preliminära budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 3 500 000 EUR. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

6.   Ytterligare information

De tekniska specifikationerna och ansökningsformuläret kan laddas ner från följande webbplats:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Frågor eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska sändas med e-post till

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande, kan de komma att offentliggöras anonymt i riktlinjerna för att fylla i ansökningsformuläret på Olafs webbplats.

7.   Sista ansökningsdag

Ansökningarna måste lämnas in senast fredag den 12 juli 2013.


(1)  EUT L 193, 25.7.2007, s. 18.

(2)  C(2013) 612 final av den 7 februari 2013.

(3)  Underhållskostnader som inte omfattas av en garanti.


21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/24


HERKULES II

Ansökningsomgång

Tekniskt stöd i kampen mot bedrägerier riktade mot EU ”Cigaretter”

2013/C 176/08

1.   Syfte och beskrivning

Detta meddelande om ansökningsomgång bygger på Europaparlamentets och rådets beslut nr 878/2007/EG av den 23 juli 2007 om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet) (1). Denna uppmaning avser verksamheter enligt artikel 1a a i Herkules II-beslutet, vilka omfattar

”tekniskt stöd till nationella myndigheter genom tillhandahållande av specifikt kunnande, specifik utrustning och specifika verktyg för informationsteknik (it) som underlättar gränsöverskridande samarbete och samarbete med Olaf i syfte att bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet samt utveckling och genomförande av politik för att förebygga och upptäcka bedrägerier.”

Enligt finansieringsbeslutet 2013 (2) ska två ansökningsomgångar anordnas för verksamheten ”Tekniskt stöd”. Denna ansökningsomgång avser tekniskt stöd på området ”cigaretter”.

2.   Vem kan söka?

Meddelandet riktar sig till nationella eller regionala förvaltningar (nedan kallade sökande) i medlemsstaterna eller länder utanför Europeiska unionen, som bidrar till att stärka de europeiska åtgärderna för att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen.

3.   Stödberättigande åtgärder

Följande tekniska stödåtgärder avseende ”cigaretter” berättigar till ekonomiskt stöd:

a)

Tekniskt och finansiellt stöd som behövs för att stödja och stärka kontrollerna av containrar och lastbilar vid EU:s yttre gränser. Detta omfattar följande:

Inköp samt kostnader i samband med installation och underhåll (3) av fasta och mobila (röntgen)skannrar, som används av tullen för att kontrollera containrar, lastbilar och bilar som passerar EU:s yttre gränser, eller som transiterar genom en medlemsstats territorium, i syfte att kontrollera förekomsten av olagliga varor, särskilt insmugglade eller förfalskade cigaretter och tobak.

Utbildning för tullpersonalen när det gäller att sköta skannern och att tolka de bilder som denna genererar.

Program- och maskinvara för att möjliggöra utbyte av bilder genererade av olika typer av skannrar, inom och mellan EU:s tullmyndigheter.

b)

Inköp, utbildning, mat och boende för djur (t.ex. spårhundar men även särskilt upptränade bin, råttor eller svin) som används för att upptäcka olagliga varor, särskilt insmugglade eller förfalskade cigaretter och tobak.

c)

Utveckling, genomförande, förbättring eller modernisering av befintliga system för automatisk igenkänning av containerkoder och system för automatisk igenkänning av nummerplåtar. Detta omfattar utveckling av programvara, inköp och installation av hårdvara för system samt utbildning av operatörer.

4.   Tilldelningskriterier

Varje insänt förslag på stödberättigande åtgärder kommer att bedömas efter följande tilldelningskriterier:

1.

Åtgärdens samstämmighet med kommissionens mål för bedrägeribekämpning, särskilt att förhindra, upptäcka och undersöka inflödet av olagliga tobaksprodukter till EU.

2.

Kvaliteten på andra åtgärder i samband med inköpet och/eller organisationen av åtgärden för att förbättra upptäckten av olagliga tobaksprodukter.

3.

Den föreslagna åtgärdens tekniska kvalitet och lämplighet för att tillgodose de behov som identifierats av sökanden.

4.

Kostnadseffektivitet: åtgärdens kostnader bör överensstämma med dess mål.

5.

Åtgärdens förenlighet med det arbete som utförs eller planeras i samband med EU:s politiska prioriteringar för att förebygga bedrägerier mot EU-budgeten (förebyggande, analys av information, samarbetsmetoder osv.).

6.

Åtgärdens förenlighet med liknande projekt som utförs av andra nationella rättsvårdande organ och tullmyndigheter i andra medlemsstater.

7.

Möjligheten att metoden för åtgärden och/eller dess resultat kan användas för att stärka samarbetet och effektiviteten i kampen mot bedrägeri och cigarettsmuggling (”integrering”).

Om flera åtgärder har lika värde mot bakgrund av dessa tilldelningskriterier kan de komma att prioriteras enligt följande (i fallande ordning):

De brottsbekämpande organ som inte har eller inte anses ha tillräcklig utrustning för att bekämpa smuggling och förfalskning av cigaretter.

Ansökningar som möjliggör en rättvis geografisk fördelning.

Sökande som inte tidigare år eller inom ramen för tidigare inbjudningar att lämna förslag fått stöd för samma eller liknande åtgärd.

5.   Budget

Den preliminära budgeten för denna ansökningsomgång uppgår till 3 500 000 EUR. Stödet kommer att ges i form av bidrag. Det stöd som beviljas kommer inte att överstiga 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela alla tillgängliga medel.

6.   Ytterligare information

De tekniska specifikationerna och ansökningsformuläret kan laddas ner från följande webbplats: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/techn-assist/index_en.htm

Frågor eller önskemål om ytterligare upplysningar i samband med denna ansökningsomgång ska sändas med e-post till

OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu

Om frågorna och svaren är relevanta för andra sökande, kan de komma att offentliggöras anonymt i riktlinjerna för att fylla i ansökningsformuläret på Olafs webbplats.

7.   Sista ansökningsdag

Ansökningarna måste lämnas in senast fredag den 12 juli 2013.


(1)  EUT L 193, 25.7.2007, s. 18.

(2)  C(2013) 612 final av den 7 februari 2013.

(3)  Underhållskostnader som inte omfattas av en garanti.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

21.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 176/26


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2013/C 176/09

1.

Kommissionen mottog den 13 juni 2013 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget Snam SpA (Snam, Italien), kontrollerat av Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP, Italien), och Pacific Mezz (Luxemburg) Sarl (Pacific Mezz Luxembourg, Luxemburg), kontrollerat av GIC Special Investments Pte Ltd (GICSI, Singapore), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar gemensam kontroll över Transport et Infrastructure Gaz France SA (TIGF, Frankrike) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Snam: verksam inom överföring, lagring och distribution av naturgas, samt som LNG-terminal, i Italien,

GICSI: verksam inom förvaltning av globala investeringsportföljer i onoterade företag, riskkapital- och infrastrukturfonder, samt direktinvesteringar i privata företag,

TIGF: verksam inom överföring, lagring och distribution av naturgas i Sydvästra Frankrike.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6887 – Snam/GICSI/TIGF, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).