ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.164.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 164

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
8 juni 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2013/C 164/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 156, 1.6.2013

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2013/C 164/02

Mål C-625/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 april 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Transport — Utveckling av gemenskapens järnvägar — Direktiv 91/440/EEG — Artikel 6.3 och bilaga II — Direktiv 2001/14/EG — Artikel 14.2 — Järnvägsinfrastrukturförvaltaren är inte oberoende i juridisk mening — Artikel 11 — Verksamhetsstyrning genom kvalitetskrav på utförande saknas — Ofullständigt införlivande)

2

2013/C 164/03

Mål C-103/11 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 april 2013 — Europeiska kommissionen mot Systran SA, Systran Luxembourg SA (Överklagande — Artiklarna 225.1 EG, 235 EG och 288 andra stycket EG — Talan mot Europeiska gemenskapen om utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Bedömning av huruvida tvisten är av utomobligatorisk art — Gemenskapsdomstolarnas behörighet)

2

2013/C 164/04

Mål C-202/11: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgien) — Anton Las mot PSA Antwerp NV (Fri rörlighet för arbetstagare — Artikel 45 FEUF — Bolag etablerat i den nederländskspråkiga regionen i Konungariket Belgien — Skyldighet att avfatta anställningsavtal på nederländska — Gränsöverskridande anställningsavtal — Restriktion — Oproportionerlig)

3

2013/C 164/05

Förenade målen C-274/11 och C-295/11: Domstolens dom (stora avdelningen avdelningen) av den 16 april 2013 — Konungariket Spanien och Republiken Italien mot Europeiska unionens råd (Enhetligt patent — Beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete enligt artikel 329.1 FEUF — Talan om ogiltigförklaring på grund av bristande befogenhet, maktmissbruk och åsidosättande av fördragen — Villkor som anges i artikel 20 FEU samt artiklarna 326 FEUF och 327 FEUF — Icke-exklusiv befogenhet — Beslut som antas som en sista utväg — Skydd av unionens intressen)

3

2013/C 164/06

Mål C-463/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) — L mot M (Direktiv 2001/42/EG — Bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan — Artikel 3.4 och 3.5 — Avgörande av vilken typ av planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan — Detaljplaner för innerstadsutveckling som enligt nationell lagstiftning undantas från kravet på miljöbedömning — Felaktig bedömning av det kvalitativa villkoret innerstadsutveckling — Ingen påverkan på detaljplanens giltighet — Menlig inverkan på direktivets ändamålsenliga verkan)

4

2013/C 164/07

Mål C-548/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitshof te Antwerpen — Belgien) — Edgar Mulders mot Rijksdienst voor Pensioenen (Social trygghet — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artikel 1 r — Begreppet försäkringsperioder — Artikel 46 — Beräkning av ålderspension — Försäkringsperioder som ska beaktas — Gränsarbetare — Period av arbetsoförmåga — Kumulering av liknande ersättningar som betalas ut av två medlemsstater — Denna period beaktas inte som försäkringsperiod — Bosättningsvillkor — Nationella kumulationsförbud)

5

2013/C 164/08

Mål C-565/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Sibiu — Rumänien) — Mariana Irimie mot Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Återbetalning av skatt som en medlemsstat uppburit i strid med unionsrätten — Nationella bestämmelser som begränsar den ränta nämnda stat ska betala på den återbetalda skatten — Räntan beräknas från och med dagen efter det datum då ansökan om återbetalning av skatten gjordes — Strider mot unionsrätten — Effektivitetsprincipen)

5

2013/C 164/09

Mål C-595/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) — Steinel Vertrieb GmbH mot Hauptzollamt Bielefeld (Handelspolitik — Förordning (EG) nr 1470/2001 — Förordning (EG) nr 1205/2007 — Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Slutgiltig antidumpningstull på import av kompaktlysrör — Fråga om slutgiltig antidumpningstull ska tillämpas på produkter som klassificeras enligt det tulltaxenummer som avses i antidumpningsförordningen — Berörd produkt — Tillämpningsområde)

6

2013/C 164/10

Mål C-12/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Colloseum Holding AG mot Levi Strauss & Co. (Varumärken — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 15.1 — Begreppet verkligt bruk — Varumärke som endast används såsom en del av ett sammansatt varumärke eller i kombination med ett annat varumärke)

6

2013/C 164/11

Mål C-247/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad — Bulgarien) — Meliha Veli Mustafa mot Direktor na fond Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite kam Natsionalnia osiguritelen institut (Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens — Direktiv 80/987/EEG — Direktiv 2002/74/EG — Direktiv 2008/94/EG — Artiklarna 2 och 3 — Skyldighet att garantera arbetstagarnas fordringar — Möjlighet att begränsa garantin till att omfatta fordringar som uppkom innan ett beslut om att inleda ett företagsrekonstruktionsförfarande registrerades i handelsregistret — Beslut om att inleda ett företagsrekonstruktionsförfarande — Verkningar — Arbetsgivarens fortsatta verksamhet)

7

2013/C 164/12

Mål C-74/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 12 februari 2013 — GSV Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Mål C-102/13 P: Överklagande ingett den 1 mars 2013 av Förbundsrepubliken Tyskland av det beslut som tribunalen (åttonde) meddelade den 18 december 2012 i mål T-205/11, Tyskland mot kommissionen

8

2013/C 164/14

Mål C-119/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14 mars 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG mot Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Mål C-120/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14 mars 2013 — Raiffeisenbank St. Georges reg. Gen. m.b.H. mot Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Mål C-121/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14 mars 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft mot Xceed Holding Ltd

10

2013/C 164/17

Mål C-126/13: Överklagande ingett den 15 mars 2013 av BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 15 januari 2013 i mål T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

10

2013/C 164/18

Mål C-132/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 18 mars 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV mot ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Mål C-158/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag (Nederländerna) den 28 mars 2013 — Hamidullah Rajaby mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Mål C-166/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal administratif de Melun (Frankrike) den 3 april 2013 — Sophie Mukarubega mot Préfet de police och Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Mål C-167/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgien) den 27 mars 2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Mål C-189/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de Grande Instance de Bayonne (Frankrike) den 15 april 2013 — Raquel Gianni Da Silva mot Préfet de Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Mål C-203/13: Talan väckt den 17 april 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

12

 

Tribunalen

2013/C 164/24

Mål T-32/08: Tribunalens dom av den 24 april 2013 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Marknadsanalys i syfte att utveckla en ny profil för en webbplats — Förkastande av en sökandes anbud — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Urvals- och tilldelningskriterier — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

14

2013/C 164/25

Mål T-526/10: Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot kommissionen (Handel med sälprodukter — Förordning (EG) nr 1007/2009 — Genomförandebestämmelser — Förordning (EU) nr 737/2010 — Förbud mot att saluföra nämnda produkter — Undantag till förmån för inuitsamhällen — Invändning om rättsstridighet — Rättslig grund — Subsidiaritet — Proportionalitet — Maktmissbruk)

14

2013/C 164/26

Mål T-119/11: Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Gbagbo mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits genetmot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten — Frysning av tillgångar — Justering av yrkanden — Motiveringsskyldighet — Uppenbart felaktig bedömning — Maktmissbruk — Rätten till försvar — Rätten till egendom)

15

2013/C 164/27

Mål T-130/11: Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Gossio mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Särskilda restriktiva åtgärder som vidtagits mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten — Frysning av penningmedel — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning)

15

2013/C 164/28

Mål T-284/11: Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones mot harmoniseringsbyrån — MIP Metro (METROINVEST) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket METROINVEST — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Icke-diskrimineringsprincipen — Rätten till en rättvis rättegång)

16

2013/C 164/29

Mål T-55/12: Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Chen mot harmoniseringsbyrån — AM Denmark (Städredskap) (Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsförfarande — Registrerad gemenskapsformgivning som föreställer ett städredskap — Tredimensionellt gemenskapsvarumärke som föreställer ett städredskap med en sprayflaska och en svamp — Ogiltighetsförklaring)

16

2013/C 164/30

Mål T-145/12: Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Bayerische Motoren Werke mot harmoniseringsbyrån (ECO PRO) (Gemenskapsvarumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen — Ordmärket ECO PRO — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009)

16

2013/C 164/31

Mål T-474/11: Tribunalens beslut av den 12 april 2013 — a mot b (Gemenskapsvarumärke — Ogiltigförklaring av det motstående varumärket — Anledning saknas att döma i saken)

17

2013/C 164/32

Mål T-28/12: Tribunalens beslut av den 9 april 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals m.fl. mot rådet (Dumpning — Import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia — Slutgiltig antidumpningstull — Antagande av en ny förordning — Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre — Anledning saknas att döma i målet)

17

2013/C 164/33

Mål T-124/13: Talan väckt den 4 mars 2013 — Republiken Italien mot Europeiska kommissionen

18

2013/C 164/34

Mål T-174/13 P: Överklagande ingett den 25 mars 2013 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 15 januari 2013 i mål F-27/11, BO mot kommissionen

19

2013/C 164/35

Mål T-182/13: Talan väckt den 28 mars 2013 — Moallem Insurance mot rådet

19

2013/C 164/36

Mål T-189/13: Talan väckt den 3 april 2013 — PP Nature-Balance Lizenz mot kommissionen

20

2013/C 164/37

Mål T-201/13: Talan väckt den 12 april 2013 — Rubinum mot kommissionen

21

2013/C 164/38

Mål T-208/13: Talan väckt den 9 april 2013 — Portugal Telecom mot kommissionen

22

2013/C 164/39

Mål T-219/13: Talan väckt den 16 april 2013 — Ferracci mot kommissionen

23

2013/C 164/40

Mål T-222/13: Talan väckt den 15 april 2013 — B & S Europe mot kommissionen

24

2013/C 164/41

Mål T-353/08: Tribunalens beslut av den 17 april 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste mot Kommissionen

24

2013/C 164/42

Mål T-520/10: Tribunalens beslut av den 19 april 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia mot Kommissionen

25

2013/C 164/43

Mål T-485/12: Tribunalens beslut av den 17 april 2013 — Grupo Bimbo mot OHMI (SANISSIMO)

25

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/1


2013/C 164/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 156, 1.6.2013

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 147, 25.5.2013

EUT C 141, 18.5.2013

EUT C 129, 4.5.2013

EUT C 123, 27.4.2013

EUT C 114, 20.4.2013

EUT C 108, 13.4.2013

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 april 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

(Mål C-625/10) (1)

(Fördragsbrott - Transport - Utveckling av gemenskapens järnvägar - Direktiv 91/440/EEG - Artikel 6.3 och bilaga II - Direktiv 2001/14/EG - Artikel 14.2 - Järnvägsinfrastrukturförvaltaren är inte oberoende i juridisk mening - Artikel 11 - Verksamhetsstyrning genom kvalitetskrav på utförande saknas - Ofullständigt införlivande)

2013/C 164/02

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-P. Keppenne och H. Støvlbæk)

Svarande: Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues, M. Perrot och S. Menez)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Spanien (ombud: S. Centeno Huerta)

Saken

Fördragsbrott — Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 6.3 i och bilaga II till rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (EGT L 237, s. 25; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 45), i dess lydelse enligt direktiv 2001/12/EG (EGT L 75, s. 1), och artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (EGT L 75, s. 29)

Domslut

1.

Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.3 i rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/12/EG av den 26 februari 2001, och bilaga II till nämnda direktiv 91/440, samt artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/58/EG av den 23 oktober 2007, genom att inte vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den enhet som utför sådana väsentliga uppgifter som anges i bilaga II till nämnda direktiv 91/440 är oberoende i förhållande till det företag som tillhandahåller järnvägstransporttjänster, och enligt artikel 11 i nämnda direktiv 2001/14, genom att inte inom föreskriven frist anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa densamma.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen och Republiken Frankrike ska bära sina egna rättegångskostnader.

4.

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 103, 2.4.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 april 2013 — Europeiska kommissionen mot Systran SA, Systran Luxembourg SA

(Mål C-103/11 P) (1)

(Överklagande - Artiklarna 225.1 EG, 235 EG och 288 andra stycket EG - Talan mot Europeiska gemenskapen om utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Bedömning av huruvida tvisten är av utomobligatorisk art - Gemenskapsdomstolarnas behörighet)

2013/C 164/03

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: T. van Rijn, E. Montaguti och J. Samnadda, biträdda av A. Berenboom, advocaat och M. Isgour, avocat)

Övriga parter i målet: Systran SA, Systran Luxembourg SA (ombud: J.-P. Spitzer och E. De Boissieu, avocats.)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 december 2010 i mål T-19/07, Systran och Systran Luxembourg mot kommissionen, vilken avsåg en talan om skadestånd som sökandena i första instans påstått sig ha lidit till följd av rättsstridiga handlingar som begåtts med anledning av kommissionens anbudsinfordran avseende underhåll och språklig utvidgning av kommissionens automatiska översättningssystem — Oriktig och motstridig bedömning såvitt avser tvistens utomobligatoriska karaktär — Åsidosättande av rätten till försvar — Åsidosättande av reglerna om bevisupptagning — Uppenbart oriktig bedömning av huruvida kommissionens påstådda felaktighet är tillräckligt klar — Avsaknad av motivering

Domslut

1.

Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 16 december 2010 i mål T-19/07, Systran och Systran Luxembourg mot kommissionen, upphävs.

2.

Den talan som väckts av Systran SA och Systran Luxembourg SA i mål T-19/07 avvisas.

3.

Systran SA och Systran Luxembourg SA ska ersätta Europeiska kommissisonens rättegångskostnader vid Europeiska unionens domstol och vid Europeiska unionens tribunal.


(1)  EUT C 145, 14.5.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgien) — Anton Las mot PSA Antwerp NV

(Mål C-202/11) (1)

(Fri rörlighet för arbetstagare - Artikel 45 FEUF - Bolag etablerat i den nederländskspråkiga regionen i Konungariket Belgien - Skyldighet att avfatta anställningsavtal på nederländska - Gränsöverskridande anställningsavtal - Restriktion - Oproportionerlig)

2013/C 164/04

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Anton Las

Svarande: PSA Antwerp NV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Arbeidsrechtbank Antwerpen — Tolkning av artikel 39 EG (nu artikel 45 FEUF) — Regionala belgisk lagstiftning enligt vilken företag i den nederländska språkregionen, vid tillsättning av en tjänst med internationell anknytning, är skyldiga att avfatta alla handlingar avseende anställningsförhållandet på nederländska, vid äventyr av att de annars anses ogiltiga

Domslut

Artikel 45 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för en lagstiftning antagen av en federerad enhet i en medlemsstat, såsom den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken arbetsgivare som har driftställe inom denna enhets territorium måste avfatta gränsöverskridande anställningsavtal endast på den federerade enhetens officiella språk, vid äventyr av att avtalen annars ogiltigförklaras av domstol ex officio.


(1)  EUT C 219, 23.7.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/3


Domstolens dom (stora avdelningen avdelningen) av den 16 april 2013 — Konungariket Spanien och Republiken Italien mot Europeiska unionens råd

(Förenade målen C-274/11 och C-295/11) (1)

(Enhetligt patent - Beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete enligt artikel 329.1 FEUF - Talan om ogiltigförklaring på grund av bristande befogenhet, maktmissbruk och åsidosättande av fördragen - Villkor som anges i artikel 20 FEU samt artiklarna 326 FEUF och 327 FEUF - Icke-exklusiv befogenhet - Beslut som antas som en ”sista utväg” - Skydd av unionens intressen)

2013/C 164/05

Rättegångsspråk: spanska och italienska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: N. Díaz Abad), Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Part som har intervenerat till stöd för Konungariket Spanien: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Part som har intervenerat till stöd för Republiken Italien: Konungariket Spanien (ombud: N. Díaz Abad)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis T. Middleton, F. Florindo Gijón och A. Lo Monaco, därefter av T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta och K. Pellinghelli)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Belgien (ombud: C. Pochet, J.-C. Halleux och T. Materne), Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, D. Hadroušek och J. Vláčil), Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Kemper), Irland (ombud: D. O’Hagan, biträdd av N. J. Travers, BL), Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard, G. de Bergues och A. Adam), Ungern (ombud: M. Z. Fehér och K. Molnár), Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels och M. de Ree), Republiken Polen (ombud: B. Majczyna, E. Gromnicka och M. Laszuk), Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och C. Meyer-Seitz), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: L. Seeboruth, biträdd av T. Mitcheson, barrister), Europaparlamentet (ombud: I. Díez Parra, G. Ricci och M. Dean), Europeiska kommissionen (ombud: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst och L. Prete)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/76/EU av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (EUT L 76, s. 53) — Maktmissbruk — Åsidosättande av unionens domstolssystem

Domslut

1.

Talan ogillas i båda målen.

2.

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader i mål C-274/11.

3.

Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader i mål C-295/11.

4.

Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Irland, Republiken Frankrike, Republiken Lettland, Ungern, Konungariket Nederländerna, Republiken Polen, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 219, 23.7.2011.

EUT C 232, 6.8.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/4


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tyskland) — L mot M

(Mål C-463/11) (1)

(Direktiv 2001/42/EG - Bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan - Artikel 3.4 och 3.5 - Avgörande av vilken typ av planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan - Detaljplaner ”för innerstadsutveckling” som enligt nationell lagstiftning undantas från kravet på miljöbedömning - Felaktig bedömning av det kvalitativa villkoret ”innerstadsutveckling” - Ingen påverkan på detaljplanens giltighet - Menlig inverkan på direktivets ändamålsenliga verkan)

2013/C 164/06

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: L

Motpart: M

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Tolkning av artiklarna 3.4 och 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, s. 30) — Tillämpningsområde — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs ett förenklat förfarande som inte innefattar någon miljöbedömning vid upprättandet av detaljplaner i vilka fastställs användningen av små områden på lokal nivå som uppfyller vissa kvalitativa och kvantitativa kriterier — Oriktig bedömning av de kvalitativa kriterierna

Domslut

Artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, jämförd med artikel 3.4 i direktivet, ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning — såsom den i det nationella målet aktuella lagstiftningen — som föreskriver att åsidosättandet av ett kvalitativt villkor, som uppställs i den bestämmelse som införlivar detta direktiv för att undanta en särskild typ av detaljplan från skyldigheten att först göra en miljöbedömning enligt direktivet, inte påverkar detaljplanens giltighet.


(1)  EUT C 355, 3.12.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/5


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitshof te Antwerpen — Belgien) — Edgar Mulders mot Rijksdienst voor Pensioenen

(Mål C-548/11) (1)

(Social trygghet - Förordning (EEG) nr 1408/71 - Artikel 1 r - Begreppet ”försäkringsperioder” - Artikel 46 - Beräkning av ålderspension - Försäkringsperioder som ska beaktas - Gränsarbetare - Period av arbetsoförmåga - Kumulering av liknande ersättningar som betalas ut av två medlemsstater - Denna period beaktas inte som försäkringsperiod - Bosättningsvillkor - Nationella kumulationsförbud)

2013/C 164/07

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Arbeitshof te Antwerpen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Edgar Mulders

Motpart: Rijksdienst voor Pensioenen

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Arbeidshof te Antwerpen — Tolkning av artikel 1 r i rådets förordning(EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när arbetstagare, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s.2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 5) — Åldersförsäkring och försäkring mot dödsfall — Beräkning av förmåner — Frågan vilka försäkringsperioder som ska beaktas

Domslut

Artiklarna 1 r och 46 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 1996, jämförda med artikel 13.2 a i samma förordning och artiklarna 45 FEUF och 48 FEUF, ska tolkas så, att de utgör hinder mot att, vid beräkning av ålderspension i en medlemsstat, en period av arbetsoförmåga under vilken en sjukförsäkringsförmån utbetalats, och avgifter betalats in från denna ersättning till ålderspensionsförsäkringen, i en annan medlemsstat till en migrerande arbetstagare, i denna andra medlemsstat inte anses som en ”försäkringsperiod”, i den mening som avses i dessa bestämmelser, på den grunden att den berörde inte är bosatt i sistnämnda stat och/eller erhållit en liknande ersättning enligt lagstiftningen i den förstnämnda medlemsstaten, vilken inte fick kumuleras med denna sjukförsäkringsförmån.


(1)  EUT C 25, 28.1.2012.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/5


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Sibiu — Rumänien) — Mariana Irimie mot Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

(Mål C-565/11) (1)

(Återbetalning av skatt som en medlemsstat uppburit i strid med unionsrätten - Nationella bestämmelser som begränsar den ränta nämnda stat ska betala på den återbetalda skatten - Räntan beräknas från och med dagen efter det datum då ansökan om återbetalning av skatten gjordes - Strider mot unionsrätten - Effektivitetsprincipen)

2013/C 164/08

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Sibiu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Mariana Irimie

Svarande: Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunalul Sibiu — Tolkning av principerna om effektivitet, likvärdighet och proportionalitet, artikel 6 FEU och artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rätigheterna — Fråga om nationella bestämmelser som begränsar det skadestånd som privatpersoner kan beviljas till följd av att medlemsstaten åsidosatt deras rättigheter enligt unionsrätten är godtagbara — Återbetalning av lagstadgad ränta som är hänförlig till återbetalningen av skatten

Domslut

Unionsrätten ska tolkas så, att den utgör hinder för nationella bestämmelser som, likt dem som är föremål för prövning i det nationella målet, begränsar den ränta som beviljas vid återbetalning av en skatt som uppburits i strid med unionsrätten till ränta från och med dagen efter det datum då ansökan om återbetalning av skatten gjordes.


(1)  EUT C 25, 28.1.2012.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/6


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland) — Steinel Vertrieb GmbH mot Hauptzollamt Bielefeld

(Mål C-595/11) (1)

(Handelspolitik - Förordning (EG) nr 1470/2001 - Förordning (EG) nr 1205/2007 - Gemensamma tulltaxan - Tullklassificering - Kombinerade nomenklaturen - Slutgiltig antidumpningstull på import av kompaktlysrör - Fråga om slutgiltig antidumpningstull ska tillämpas på produkter som klassificeras enligt det tulltaxenummer som avses i antidumpningsförordningen - Berörd produkt - Tillämpningsområde)

2013/C 164/09

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Steinel Vertrieb GmbH

Motpart: Hauptzollamt Bielefeld

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Finanzgericht Düsseldorf — Tolkning av rådets förordning (EG) nr 1470/2001 av den 16 juli 2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken (EGT L 195, s. 8), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1322/2006 av den 1 september 2006 (EUT L 244, s. 1), och av rådets förordning (EG) nr 1205/2007 av den 15 oktober 2007 om införande av antidumpningstullar på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 och om utvidgning av åtgärderna till att omfatta import av samma produkt som avsänts från Socialistiska republiken Vietnam, Islamiska republiken Pakistan eller Republiken Filippinerna (EUT L 272, s. 1) — Fråga huruvida dessa förordningar är tillämpliga på kompaktlysrör med skymningsrelä

Domslut

Rådets förordning (EG) nr 1470/2001 av den 16 juli 2001 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1322/2006 av den 1 september 2006, samt rådets förordning (EG) nr 1205/2007 av den 15 oktober 2007 om införande av antidumpningstullar på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 och om utvidgning av åtgärderna till att omfatta import av samma produkt som avsänts från Socialistiska republiken Vietnam, Islamiska republiken Pakistan eller Republiken Filippinerna, avser samtliga produkter som har samma väsentliga egenskaper som de produkter som avses i nämnda förordningar och även klassificeras enligt undernummer ex 8539 31 90 i den kombinerade nomenklaturen i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 254/2000 av den 31 januari 2000. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma om så är fallet avseende de produkter som är aktuella i det nationella målet, oaktat att ett skymningsrelä tillfogats dem, eller om nämnda produkter utgör andra produkter på grund av att de har ytterligare egenskaper som inte preciseras i förordningarna.


(1)  EUT C 89, 24.3.2012.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/6


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Colloseum Holding AG mot Levi Strauss & Co.

(Mål C-12/12) (1)

(Varumärken - Förordning (EG) nr 40/94 - Artikel 15.1 - Begreppet ”verkligt bruk” - Varumärke som endast används såsom en del av ett sammansatt varumärke eller i kombination med ett annat varumärke)

2013/C 164/10

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Colloseum Holding AG

Motpart: Levi Strauss & Co.

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesgerichtshof — Tolkningen av artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) — Begreppet ”användning av varumärket” — Erkännande av användning av ett varumärke som utgör en del av ett sammansatt varumärke när det sistnämnda varumärket har använts — Erkännande av användning av ett varumärke när detta endast använts tillsammans med ett annat varumärke, och varumärkena både har registrerats individuellt och i kombination med varandra såsom ett sammansatt varumärke

Domslut

Kravet på verkligt bruk av ett varumärke, i den mening som avses i artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, kan vara uppfyllt när ett registrerat varumärke, vilket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning av ett annat, sammansatt varumärke i vilket det utgör en del, endast använts genom detta andra sammansatta varumärke, eller när det endast använts tillsammans med ett annat varumärke, och kombinationen av de båda varumärkena dessutom är registrerad som varumärke.


(1)  EUT C 89, 24.3.2012.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/7


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 18 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Varhoven administrativen sad — Bulgarien) — Meliha Veli Mustafa mot Direktor na fond ”Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut

(Mål C-247/12) (1)

(Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens - Direktiv 80/987/EEG - Direktiv 2002/74/EG - Direktiv 2008/94/EG - Artiklarna 2 och 3 - Skyldighet att garantera arbetstagarnas fordringar - Möjlighet att begränsa garantin till att omfatta fordringar som uppkom innan ett beslut om att inleda ett företagsrekonstruktionsförfarande registrerades i handelsregistret - Beslut om att inleda ett företagsrekonstruktionsförfarande - Verkningar - Arbetsgivarens fortsatta verksamhet)

2013/C 164/11

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Meliha Veli Mustafa

Motpart: Direktor na fond ”Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Varhoven administrativen sad — Tolkning av artikel 2.1 i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober1980 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (EGT L 283, s. 23; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 121) i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/74/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 80/987/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (EGT L 270, s. 10) — Skyldighet för medlemsstaterna att inte enbart garantera befintliga arbetstagares lönefordringar som uppkom vid den tidpunkt då förfarandet avseende arbetsgivarens insolvens inleds, utan också för de fordringar som uppkommer under insolvensförfarandets olika etapper.

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens ska tolkas så, att medlemsstaterna inte är skyldiga att föreskriva några garantier för arbetstagarnas fordringar under alla delar av förfarandet rörande arbetsgivarens insolvens. Direktivet utgör inte heller hinder för medlemsstaterna att föreskriva en garanti enbart för de av arbetstagarnas fordringar som uppkommit innan beslutet om att inleda företagsrekonstruktionsförfarandet registrerades i handelsregistret, trots att ett sådant beslut inte innebär något krav på att arbetsgivarens verksamhet ska upphöra.


(1)  EUT C 235, 4.8.2012.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 12 februari 2013 — GSV Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Mål C-74/13)

2013/C 164/12

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: GSV Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Tolkningsfrågor

1.

Kan ett material

som är vitt,

rektangulärt,

som består av ett vävt tyg,

utarbetat genom sammanvävning av ett tvinnat garn,

vars inslag består av två trådar,

vilka, genom att korsa varandra, omger varpen,

vars vävnad har maskor med en storlek på 4 × 4 mm,

vars mått uppgår till 100 cm × 201 cm,

vars fibrer är av glas och övertäckta med plast-kopolymer av styrenakrylat,

som inte är framställt av tofsar,

vars vikt är 136 g/m2,

med en varp vars täthet är 415 tex

och inslag vars täthet är 132 tex,

anses uppfylla de materiella egenskaper som anges i skäl 14 och artikel 1.1 i kommissionens förordning (EU) nr 138/2011 av den 16 februari 2011 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina, (1) egenskaper som utgörs av

vävnader med öppna maskor

av glasfiber,

med en cellstorlek på mer än 1,8 mm i både längd och bredd,

och med en vikt på mer än 35 g/m2,

och ska Taric-nummer 7019590010 följaktligen tolkas så, att det material som beskrivits ovan som sådant omfattas av nämnda Taric-nummer, även med hänsyn till tullklassificeringen och de olika språkversionerna av gemenskapsrätten?

2.

För det fall den första frågan besvaras jakande, kan en fysisk eller en juridisk person befrias från skyldigheten att betala antidumpningstull, med stöd av gemenskapens rättsordning, när denna person förlitar sig på bestämmelserna i förordningen, såsom den offentliggjorts på språket i det land där den berörda personen är medborgare — utan att försäkra sig om huruvida övriga språkversioner eventuellt har en avvikande innebörd — och, på grundval av den allmänna och uppenbara förståelsen av rättsaktens lydelse på personens eget språk, inför en vara på Europeiska unionens område, som har framställts utanför detta område, med hänsyn till att varan, enligt den språkversion som vederbörande känner till, inte omfattas av de varor som är belagda med antidumpningstull, till och med i det fall där det, till följd av en jämförelse av de olika språkversionerna av gemenskapsbestämmelsen, kan fastställas att varan omfattas av antidumpningstull enligt gemenskapsrätten?


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 138/2011 av den 16 februari 2011 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av vissa glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 43, s. 9).


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/8


Överklagande ingett den 1 mars 2013 av Förbundsrepubliken Tyskland av det beslut som tribunalen (åttonde) meddelade den 18 december 2012 i mål T-205/11, Tyskland mot kommissionen

(Mål C-102/13 P)

2013/C 164/13

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Möller)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det beslut som Europeiska unionens tribunal meddelade den 18 december 2012 i mål T-205/11,

förklara att talan kan tas upp till prövning och återförvisa talan till tribunalen för prövning i sak, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i tribunalen och domstolen.

Grunder och huvudargument

Överklagandet avser det beslut som Europeiska unionens tribunal meddelade den 18 december 2012 i mål T-205/11 om att avvisa Förbundsrepubliken Tysklands talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2011/527/EU av den 26 januari 2011 om det statliga stöd C-7/10 (f.d. CP 250/09 och NN 5/10) som Tyskland beviljat genom ”KStG, Sanierungsklausel”.

Klagandens har åberopat två grunder till stöd för sin talan, vilka båda har koppling till bristande motivering.

Åsidosättande av principen om god rättsskipning, som är ett uttryck för den mer allmänna rättssäkerhetsprincipen, eftersom tribunalen gjort en felaktig klassificering av det av förfarande som kommissionen valt för att delge det omtvistade beslutet och inte uppställt några formella krav för att en delgivning av ett beslut som fattas med stöd av artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1) ska vara giltig.

Åsidosättande av principen om god rättsskipning, som är ett uttryck för den mer allmänna rättssäkerhetsprincipen, eftersom tribunalen fann att kommissionen inte behövde bevisa sitt påstående att klagomålet inlämnats för sent, att försändelsen togs emot av en identifierbar person, och att denna person var behörig att ta emot delgivningar.


(1)  EUT L 83, s. 1.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14 mars 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG mot Virginie Laetitia Barbara Dupuy

(Mål C-119/13)

2013/C 164/14

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Wedding

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: eco cosmetics GmbH & Co. KG

Svarande: Virginie Laetitia Barbara Dupuy

Tolkningsfrågor

1.

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (1) tolkas så, att svaranden kan begära förnyad rättslig prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande även när denne inte delgetts föreläggandet, eller inte delgetts det på ett giltigt sätt? Kan man därvid stödja sig på artikel 20.1 eller 20.2 i förordningen?

2.

Om fråga 1 besvaras jakande:

Måste svaranden — för det fall att denne inte delgetts, eller inte på ett giltigt sett delgetts, betalningsföreläggandet — begära förnyad prövning inom en viss tid? Kan man därvid stödja sig på artikel 20.3 i förordningen?

3.

Vidare om fråga 1 besvaras jakande:

Vilka processuella rättsföljder får det om begäran om förnyad prövning leder till framgång? Kan man därvid stödja sig på artikel 20.3 eller 17.1 i förordningen?


(1)  ËUT L 399, s. 1.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14 mars 2013 — Raiffeisenbank St. Georges reg. Gen. m.b.H. mot Tetyana Bonchyk

(Mål C-120/13)

2013/C 164/15

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Wedding

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Raiffeisenbank St. Georges reg. Gen. m.b.H.

Svarande: Tetyana Bonchyk

Tolkningsfrågor

1.

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (1) tolkas så, att svaranden kan begära förnyad rättslig prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande även när denne inte delgetts föreläggandet eller inte delgetts det på ett giltigt sätt? Kan man därvid stödja sig på artikel 20.1 eller 20.2 i förordningen?

2.

För det fall att fråga 1 besvaras jakande:

Vilka processuella rättsföljder får det om begäran om förnyad prövning leder till framgång? Kan man därvid stödja sig på artikel 20.3 eller 17.1 i förordningen?


(1)  EUT L 399, s. 1.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Wedding (Tyskland) den 14 mars 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft mot Xceed Holding Ltd

(Mål C-121/13)

2013/C 164/16

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Wedding

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle

Svarande: Xceed Holding Ltd

Tolkningsfrågor

1.

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande (1) tolkas så, att svaranden kan begära förnyad rättslig prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande även när denne inte delgetts föreläggandet eller inte delgetts föreläggandet på ett giltigt sätt delgetts? Kan man därvid stödja sig på artikel 20.1 eller 20.2 i förordningen?

2.

För det fall att fråga 1 besvaras jakande:

Vilka processuella rättsföljder får det om begäran om förnyad prövning leder till framgång? Kan man därvid stödja sig på artikel 20.3 eller 17.1 i förordningen?


(1)  EUT L 399, s. 1.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/10


Överklagande ingett den 15 mars 2013 av BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 15 januari 2013 i mål T-625/11, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-126/13)

2013/C 164/17

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: BSH Bosch och Siemens Hausgeräte GmbH (ombud: S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 15 januari 2013 i mål T-625/11, såvitt tribunalen däri slog fast att första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) inte åsidosatt artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (1) när den fattade sitt beslut av den 22 september 2011 (ärende R 340/2011-1),

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmoniering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) fattade den 22 september 2011 (ärende R 340/2011-1) i den mån den däri fann att ansökan om varumärket ecoDoor delvis skulle avslås med stöd av artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009, eller

i andra hand

återförvisa målet till tribunalen, samt

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Överklagandet avser tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 15 januari 2013 i mål T-625/11, i vilken tribunalen ogillade talan som BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH väckt mot det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmoniering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattat den 22 september 2011 (ärende R 340/2011-1) om att delvis avslå ansökan om registrering av varumärket ecoDoor med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 207/2009.

Klaganden anför följande grund till stöd för sin talan:

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 på grund av att varumärket ecoDoor — om detta inte alls beskriver de varor som omfattas av harmoniseringsbyråns avslagsbeslut, utan endast en dörr som en eventuell del av dessa varor — kan anses beskrivande för själva de aktuella varorna endast om den aktuella delen är så väsentlig för varorna, att denna i handeln omedelbart likställs med varan. Detta gäller endast när den aktuella delen i handeln anses fylla en helt väsentlig funktion hos varan, och inte i fråga om en dörr såsom utgörande del av de ifrågavarande varorna. Något hinder mot registrering enligt artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 föreligger därmed inte.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1).


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Köln (Tyskland) den 18 mars 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV mot ILME GmbH

(Mål C-132/13)

2013/C 164/18

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Köln

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Svarande: ILME GmbH

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 1, 8 och 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (1) liksom bilagorna II, IV och III till samma direktiv, tolkas på så sätt att skal som utgör en komponent i en flerpolig koppling för industriellt bruk inte ska förses med CE-märkning?


(1)  EUT L 374, s. 10


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag (Nederländerna) den 28 mars 2013 — Hamidullah Rajaby mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Mål C-158/13)

2013/C 164/19

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hamidullah Rajaby

Motpart: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Tolkningsfrågor

1.

Strider det mot unionsrätten att den nationella domstolen, under de i målet föreliggande omständigheterna — varvid det förefaller föreligga ett uppenbart åsidosättande av unionsrätten som kommer att fortsätta att få konsekvenser för framtiden och varvid parterna under förvaltningsförfarandet har haft ett meningsutbyte beträffande frågan huruvida artikel 14 i förordning 343/2003 (1) är tillämplig vilken de inte har återkomit till under handläggningen av målet vid domstolen men som klaganden inte heller uttryckligen har åberopat inför rätta — på grund av det nationella förbudet mot prövning ex officio lämnar den tvistiga frågan utan avseende?

2.

Är det fråga om ett sådant beroendeförhållande som avses i artikel 15.2 i förordning nr 343/2003 under de omständigheter som föreligger i det aktuella målet, det vill säga när familjemedlemmen är en ung kvinna utan utbildning och med afghansk härkomst som åtföljs av två barn som för närvarande är 5,5 och 3 år och för vilka hon har försörjningsansvaret, då kvinnan inte har någon annan att vända sig till för att begära hjälp med att ta hand om och uppfostra barnen än klaganden som är hennes make och far till barnen och då statssekreteraren har avslagit hennes asylansökan därför att hennes utsaga helt anses sakna trovärdighet och då denna utsaga bekräftas av klagandens uppgifter och de (kopior av) handlingar som klaganden har medfört?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 50, s. 1)


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal administratif de Melun (Frankrike) den 3 april 2013 — Sophie Mukarubega mot Préfet de police och Préfet de la Seine-Saint-Denis

(Mål C-166/13)

2013/C 164/20

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal administratif de Melun

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sophie Mukarubega

Motpart: Préfet de police och Préfet de la Seine-Saint-Denis

Tolkningsfrågor

1.

Ska rätten att höras, som utgör en del av den grundläggande principen om rätten till försvar och säkerställs i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så att den innebär en skyldighet för myndigheterna att, när de avser anta ett beslut om återvändande avseende en utlänning som vistas olagligt i medlemsstaten, oavsett om detta beslut följer på ett beslut om nekat uppehållstillstånd, i synnerhet när flyktrisk föreligger, medge den berörda tillfälle att yttra sig?

2.

Innebär den omständigheten att förfarandet vid förvaltningsdomstolen medför uppskov med verkställigheten att myndigheterna kan underlåta att medge en utlänning som vistas olagligt i medlemsstaten tillfälle att först yttra sig innan avlägsnandeåtgärder gentemot denne vidtas?


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgien) den 27 mars 2013 — Jean Devillers

(Mål C-167/13)

2013/C 164/21

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires

Part i målet vid den nationella domstolen

Anmäld part: Jean Devillers

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 3 och kapitel 1 (”I skick att transporteras”), punkterna 1–3, i bilaga 1 i rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport (1) — enligt vilka veterinär ska rådfrågas om tveksamhet råder huruvida ett skadat djur är i skick att transporteras, särskilt vad gäller bedömningen av eventuellt ytterligare lidande som transporten kan orsaka — hinder för den nationella bestämmelsen i artikel 11.4 i kungligt dekret av den 9 juli 1999 (belgisk rätt) om skydd av djur under transport (2), enligt vilken transport av ett skadat djur endast kan tillåtas om transporten inte orsakar onödigt lidande, utan ytterligare vägledning för bedömningen?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, s. 1).

(2)  Kungligt dekret av den 9 juli 1999 om skydd av djur under transport samt villkor för registrering av transportörer och godkännande av handlare, mellanstationer samt uppsamlingscentraler (Moniteur belge, av den 2 september 1999, s. 32437).


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de Grande Instance de Bayonne (Frankrike) den 15 april 2013 — Raquel Gianni Da Silva mot Préfet de Pyrénées-Atlantiques

(Mål C-189/13)

2013/C 164/22

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de Grande Instance de Bayonne

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Raquel Gianni Da Silva

Motpart: Préfet de Pyrénées-Atlantiques

Tolkningsfråga

Utgör unionsrätten hinder för nationell lagstiftning enligt vilken en tredjelandsmedborgares olagliga inresa i landet kan straffas med fängelse trots att tredjelandsmedborgaren inte dessförinnan har varit föremål för sådana tvångsåtgärder som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 (1)?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, s. 98).


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/12


Talan väckt den 17 april 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-203/13)

2013/C 164/23

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: O. Beynet, M. Heller och P. Mihaylova)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3.7 i, och enligt punkt 1 a andra strecksatsen, punkt 1 b-f, h och i i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förplikta Republiken Bulgarien med stöd av artikel 260.3 FEUF betala en straffavgift för att inte ha uppfyllt sin skyldighet att underrätta kommissionen om åtgärder för införlivande av direktiv 2009/72/EG till ett dagligt belopp på 8 448 euro från och med den dag då dom meddelas i förevarande mål, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tidsfristen för att vidta åtgärder för införlivande av direktivet löpte ut den 2 mars 2011.


Tribunalen

8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/14


Tribunalens dom av den 24 april 2013 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

(Mål T-32/08) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Marknadsanalys i syfte att utveckla en ny profil för en webbplats - Förkastande av en sökandes anbud - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning - Urvals- och tilldelningskriterier - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

2013/C 164/24

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: inledningsvis N. Korogiannakis, därefter M. Roli och M. Stavropoulou, samtliga advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve, därefter advokaterna J. Stuyck och A.-M. Vandromme)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att förkasta sökandens anbud inom ramen för anbudsförfarandet avseende en marknadsanalys i syfte att utveckla en ny profil för webbplatsen ”Europeiska ungdomar och miljön”, dels skadestånd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska kommissionen har förorsakats.


(1)  EUT C 92, 12.4.2008.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/14


Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Inuit Tapiriit Kanatami m.fl. mot kommissionen

(Mål T-526/10) (1)

(Handel med sälprodukter - Förordning (EG) nr 1007/2009 - Genomförandebestämmelser - Förordning (EU) nr 737/2010 - Förbud mot att saluföra nämnda produkter - Undantag till förmån för inuitsamhällen - Invändning om rättsstridighet - Rättslig grund - Subsidiaritet - Proportionalitet - Maktmissbruk)

2013/C 164/25

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Inuit Tapiriit Kanatami, Ottawa (Kanada), Nattivak Hunters and Trappers Association, Qikiqtarjuaq (Kanada), Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, Pangnirtung (Kanada), Jaypootie Moesesie, Qikiqtarjuaq, Allen Kooneeliusie, Qikiqtarjuaq, Toomasie Newkingnak, Qikiqtarjuaq, David Kuptana, Ulukhaktok (Kanada), Karliin Aariak, Iqaluit (Kanada), Canadian Seal Marketing Group, Quebec (Kanada), Ta Ma Su Seal Products, Inc., Cap-aux-Meules (Kanada), Fur Institute of Canada, Ottawa, NuTan Furs, Inc., Catalina (Kanada), GC Rieber Skinn AS, Bergen (Norge), Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), Nuuk, Grönland (Danmark), Johannes Egede, Nuuk, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), Nuuk, William E. Scott & Son, Edinburgh (Förenade kungariket), Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Cap-aux-Meules, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi, Istanbul (Turkiet), Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd, Fleur-de-Lys (Kanada), (ombud: advokaterna J. Bouckaert och H. Viaene

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: E. White, P. Oliver och K. Mifsud-Bonnici)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis I. Anagnostopoulou och L. Visaggio, därefter L. Visaggio och D. Gauci); och Europeiska unionens råd (ombud M. Moore och K. Michoel)

Saken

En talan om ogiltigförklaring av kommissionens förordning (EU) nr 737/2010 av den 10 augusti 2010 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (EUT L 216, s. 1)

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diș Ticaret Ltd Șirketi och Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 13, 15.1.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/15


Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Gbagbo mot rådet

(Mål T-119/11) (1)

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder som vidtagits genetmot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten - Frysning av tillgångar - Justering av yrkanden - Motiveringsskyldighet - Uppenbart felaktig bedömning - Maktmissbruk - Rätten till försvar - Rätten till egendom)

2013/C 164/26

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Simone Gbagbo (Abidjan, Elfenbenskusten) (ombud: advokaten J.-C. Tchikaya)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen och M. Chavrier)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bordes och M. Konstantinidis) och Republiken Elfenbenskusten (ombud: advokaterna J.-P. Mignard, J. P. Benoit och G. Merland)

Saken

Inledningsvis talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/18/Gusp av den 14 januari 2011 om ändring av rådets beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten (EUT L 11, s. 36) och rådets förordning (EU) nr 25/2011 av den 14 januari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten (EUT L 11, s. 1), i den mån dessa rättsakter berör sökanden.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Simone Gbagbo ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Europeiska unionens råd.

3.

Republiken Elfenbenskusten och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 130, 30.4.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/15


Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Gossio mot rådet

(Mål T-130/11) (1)

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Särskilda restriktiva åtgärder som vidtagits mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten - Frysning av penningmedel - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning)

2013/C 164/27

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marcel Gossio (Abidjan, Elfenbenskusten) (ombud: inledningsvis advokaten G. Collard, därefter S. Zokou)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen och G. Étienne)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Euorpeiska kommissionen (ombud:A. Bordes och M. Konstantinidis) och Republiken Elfenbenskusten (ombud: advokaterna J.-P. Mignard, J.-P. Benoit och G. Merland)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/18/Gusp av den 14 januari 2011 om ändring av rådets beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten (EUT 11, s. 36) och rådets förordning (EU) nr 25/2011 av den 14 januari 2011 om ändring av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten (EUT L 11, s. 1).

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Marcel Gossio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska unionens råds rättegångskostnader.

3.

Republiken Elfenbenskusten och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 130, 30.4.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/16


Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones mot harmoniseringsbyrån — MIP Metro (METROINVEST)

(Mål T-284/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket METROINVEST - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Icke-diskrimineringsprincipen - Rätten till en rättvis rättegång)

2013/C 164/28

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaterna J. Carbonell Callicó, P. Craddock och B. Vanbrabant)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Berger, R. Kaase och J.-C. Plate)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 17 mars 2011 (ärende R 954/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG och Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones SL ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 232, av den 6 augusti 2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/16


Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Chen mot harmoniseringsbyrån — AM Denmark (Städredskap)

(Mål T-55/12) (1)

(Gemenskapsformgivning - Ogiltighetsförfarande - Registrerad gemenskapsformgivning som föreställer ett städredskap - Tredimensionellt gemenskapsvarumärke som föreställer ett städredskap med en sprayflaska och en svamp - Ogiltighetsförklaring)

2013/C 164/29

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Su-Shan Chen (Sanchong, Taiwan) (ombud: advokaten C. Onken)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: AM Denmark A/S (Kokkedal, Danmark) (ombud: advokaten C. Type Jardorf)

Saken

Talan om ogiltighetsförklaring av det beslut som tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade den 26 oktober 2011 (ärende R 2179/2010-3) angående ett ogiltighetsförfarande mellan AM Denmark A/S och Su-Shan Chen.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Su-Shan Chen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 133, 5.5.2012.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/16


Tribunalens dom av den 25 april 2013 — Bayerische Motoren Werke mot harmoniseringsbyrån (ECO PRO)

(Mål T-145/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen - Ordmärket ECO PRO - Absolut registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009)

2013/C 164/30

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Bayerische Motoren Werke AG (München, Tyskland) (ombud: advokaten C. Onken)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Saken

Talan mot det beslut som fjärde överklagandenämnden fattade den 18 januari 2012 (ärende R 1418/2011-4) beträffande ansökan om internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen av ordkännetecknet ECO PRO.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Bayerische Motoren Werke AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 165, 9.6.2012.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/17


Tribunalens beslut av den 12 april 2013 — a mot b

(Mål T-474/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltigförklaring av det motstående varumärket - Anledning saknas att döma i saken)

2013/C 164/31

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Andreas Oster Weinkellerei KG (Cochem, Tyskland) (ombud: advokaten N. Schindler)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: A. Pohlmann)

Motpart i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd: Viñedos Emiliana, SA (Las Condes, Santiago, Chile)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 22 juni 2011 (ärende R 637/2010-2) om ett invändningsförfarande mellan Andreas Oster Weinkellerei KG och Viñedos Emiliana, SA.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Sökanden och harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 319, 29.10.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/17


Tribunalens beslut av den 9 april 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals m.fl. mot rådet

(Mål T-28/12) (1)

(Dumpning - Import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia - Slutgiltig antidumpningstull - Antagande av en ny förordning - Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre - Anledning saknas att döma i målet)

2013/C 164/32

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PT Ecogreen Oleochemicals m.fl. (Kabil-Batam, Indonesien), Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Singapore, Singapore) och Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Tyskland) (ombud: advokaterna F. Graafsma och J. Cornelis)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, biträdd av advokaterna G. Berrisch och N. Chesaites)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1138/2011 av den 8 november 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia (EUT L 293, s. 1), i den mån PT Ecogreen Oleochemicals åläggs en antidumpningstull enligt denna förordning.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Det saknas anledning att pröva Sasol Olefins & Surfactants GmbH:s och Sasol Germany GmbH:s interventionsansökan.

3.

Europeiska unionens råd ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd och Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4.

Sasol Olefins & Surfactants och Sasol Germany ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 73, 10.3.2012


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/18


Talan väckt den 4 mars 2013 — Republiken Italien mot Europeiska kommissionen

(Mål T-124/13)

2013/C 164/33

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri och P. Gentili, avvocati dello Stato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AST/125/12 för att upprätta en anställningsreserv på 110 personer för vakanta tjänster som assistenter (AST3) på områdena revision, finanser/redovisning och ekonomi/statistik,

ogiltigförklara meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AST/126/12 för att upprätta en anställningsreserv på 78 personer för vakanta tjänster som assistenter (AST3) på områdena biologi, livsvetenskaper och hälsovetenskap, kemi, fysik och materialvetenskap, kärnforskning, väg- och vattenbyggnad; maskinteknik samt elteknik och elektronik,

ogiltigförklara meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/248/13 för att upprätta en anställningsreserv på 29 personer för vakanta tjänster som administratörer (AD6) på områdena säkerhet kring byggnader samt teknisk förvaltning, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sju grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artiklarna 263, 264 och 266 FEUF.

Enligt sökanden har kommissionen åsidosatt rättskraften av domstolens dom i mål C-566/10 P, vilken fastställer rättsstridigheten av meddelanden som begränsar de språk, som kandidaterna i unionens allmänna uttagningsprov kan ange som språk 2, till endast engelska, franska och tyska.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 342 FEUF och artiklarna 1 och 6 i förordning 1/58, som fastställer språkordningen i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Genom att begränsa alternativen för språk 2 för kandidaterna i unionens allmänna uttagningsprov har kommissionen i praktiken infört en ny språkordning för institutionerna och därigenom handlat på ett område där rådet är ensamt behörigt.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 12 EG (numera artikel 18 FEUF), artikel 22 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 6.3 EU, artiklarna 1.2 och 3 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna, artiklarna 1 och 6 i förordning nr 1/58 samt artiklarna 1d.1, 1d.6, 27.2 och 28 f i tjänsteföreskrifterna.

Den språkliga begränsning som kommissionen infört är diskriminerande, eftersom nämnda bestämmelser innebär ett förbud mot att ålägga unionsmedborgare och institutionernas tjänstemän språkliga begränsningar som inte objektivt och generellt föreskrivs i institutionernas interna föreskrifter i enlighet med nämnda artikel 6 i förordning 1/58. Några sådana föreskrifter har ännu inte antagits. Nämnda bestämmelser förbjuder också införande av sådana föreskrifter om det inte föreligger ett särskilt och motiverat intresse för institutionen att införa sådana föreskrifter.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 6.3 EU, i den del det där föreskrivs att principen om berättigade förväntningar ska iakttas såsom en grundläggande rättighet som följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.

Kommissionen har åsidosatt medborgarnas berättigade förväntning att som språk 2 kunna välja vilket som helst av unionens språk, såsom alltid kunde ske fram till år 2007 och som domstolen bekräftat i domen i mål C-566/10 P.

5.

Femte grunden: Maktmissbruk och åsidosättande av väsentliga bestämmelser avseende arten av och syftet med ett meddelande om uttagningsprov (särskilt artiklarna 1d.1, 1d.6, 27.2, 28 f, 34.3 och 45.1 i tjänsteföreskrifterna) samt åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

Genom att i förväg och generellt begränsa de språk som kan väljas som språk 2 till tre språk, har kommissionen i praktiken på ett för tidigt stadium, redan vid meddelandet om uttagningsprov och fastställandet av tillträdeskraven, bedömt kandidaternas språkliga färdigheter, vilket inte ska ske förrän under uttagningsprovets gång. På så sätt har kandidaternas språkfärdigheter blivit avgörande i förhållande til deras yrkeskunnande.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av artiklarna 18 och 24.4 FEUF, artikel 22 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 2 i förordning nr 1/58 samt artikel 1d.1 och 1d.6 i tjänsteföreskrifterna.

Genom att föreskriva att ansökan om deltagande måste inges på engelska, franska eller tyska och genom att Epso på samma språk översänder information om uttagningsprovet till kandidaterna, har kommissionen åsidosatt unionsmedborgarnas rätt att kommunicera med institutionerna på sitt eget språk, vilket innebär en ytterligare diskriminering av dem som inte har fördjupade kunskaper i något av dessa tre språk.

7.

Sjunde grunden: Åsidosättande av artikel 296.2 FEUF (otillräcklig motivering) samt proportionalitetsprincipen, innefattande en felaktig bedömning av sakomständigheterna.

Kommissionen har motiverat begränsningen till tre språk med nödvändigheten av att de nyanställda omedelbart ska kunna kommunicera inom institutionen. Denna bedömning grundar sig på en missuppfattning av sakomständigheterna, eftersom det inte framgår att de tre språken i fråga är de mest använda i kommunikationen mellan olika språkgrupper inom institutionerna. Motiveringen är oproportionerlig med hänsyn till den begränsning av en grundläggande rättighet som det innebär att utsättas för språklig diskriminering. Det finns nämligen mindre restriktiva system för att säkerställa snabb kommunikation inom institutionerna.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/19


Överklagande ingett den 25 mars 2013 av Europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 15 januari 2013 i mål F-27/11, BO mot kommissionen

(Mål T-174/13 P)

2013/C 164/34

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Övrig part i målet: BO (Amman, Jordanien)

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva den dom som personaldomstolen meddelade den 15 januari 2013 i mål F-27/11, BO mot kommissionen,

ogilla den talan som BO väckt i mål F-27/11 och förplikta honom att ersätta rättegångskostnaderna vid personaldomstolen, och

besluta att vardera parten ska bära sina rättegångskostnader vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar kommissionen, som enda grund, att personaldomstolen har åsidosatt artikel 19 i gemenskapslagstiftningen, vilken avser det försäkringsskydd mot sjukdom som tillkommer Europeiska unionens tjänstemän, och punkt 2.5 i kapitel 12, med rubriken ”Transportkostnader”, i avdelning II i kommissionens beslut av den 2 juli 2007 om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för sjukvårdskostnader genom att inte ha beaktat den bindande karaktären av undantaget för ersättning för transportkostnader i sistnämnda bestämmelse.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/19


Talan väckt den 28 mars 2013 — Moallem Insurance mot rådet

(Mål T-182/13)

2013/C 164/35

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Moallem Insurance Co. (Teheran, Iran) (ombud: advokaten D. Luff)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara punkt 18 i bilagan till rådets beslut 2012/829/Gusp av den 21 december 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 356, 2012, s.71),

ogiltigförklara artikel 18 i bilagan till rådets genomförandeförordning (EU) nr 1264/2012 av den 21 december 2012 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 356, 2012, s. 55),

fastställa att artikel 12 i rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 (1) och artikel 35 i rådets förordning nr 267/2012 av den 23 mars 2012 (2) inte är tillämpliga på sökanden, och

förplikta rådet att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden nio grunder.

1.

Första grunden: Domstolen har befogenhet att pröva såväl artikel 21 i avdelning B i bilagan till rådets beslut 2010/644/Gusp och artikel 21 i avdelning B i bilaga VIII till rådets förordning (EU) nr 961/2010, samt beslutet av den 28 oktober 2010 och deras förenlighet med de allmänna EU-rättsliga principerna.

2.

Andra grunden: Det specifika skäl som angetts för att införa Moallem i förteckningen är felaktigt och rekvisiten i artikel 20.1 i rådets beslut 2010/413/Gusp (i dess lydelse enligt artikel 1.7 i rådets beslut 2012/35/Gusp av den 23 januari, artikel 1.8 i rådets beslut 2012/635/Gusp av den 25 oktober 2012 och artikel 1.2 i rådets beslut 2012/829/Gusp av den 21 december 2012), och rekvisiten i artikel 23.2 i rådets förordning (EU) nr 267/2012 (i dess lydelse enligt artikel 1.11 i rådets förordning 1263/2012 av den 21 december 2012) är inte uppfyllda.

3.

Tredje grunden: Rådets direktiv 2012/829/Gusp av den 21 december 2012 och rådets genomförandeförordning (EU) nr 1264/2012 av den 21 december är bristfälligt motiverade. De utgör ett åsidosättande av Moallems rätt till försvar och dess rätt till en rättvis rättegång eftersom rådet aldrig besvarade Moallems skrivelse av den 6 februari 2013 och Moallem inte fick tillgång till rådets handlingar.

4.

Fjärde grunden: Rådet har åsidosatt artiklarna 24.3 och 24.4 i rådets beslut 2010/413/Gusp och artiklarna 46.3 och 46.4 i rådets direktiv 267/2012. Artiklarna 24.3 i rådets beslut 2010/413/Gusp och 46.3 i rådets förordning (EU) nr 267/2012 kräver att rådet meddelar och anmäler sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, och i artiklarna 24.4 i rådets beslut 2010/413/Gusp och 46.4 i rådets förordning (EU) nr 267/2012 föreskrivs att beslutet ska ses över om synpunkter inges.

5.

Femte grunden: Rådet har åsidosatt principen om god förvaltningssed vid sin bedömning av Moallems situation.

6.

Sjätte grunden: Rådet har åsidosatt principen om berättigade förväntningar vid sin bedömning av Moallems situation.

7.

Sjunde grunden: Artikel 12 i rådets beslut 2012/413/Gusp och artikel 35 i rådets beslut (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 är inte tillämpliga på Moallem eftersom de åsidosätter proportionalitetsprincipen i artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen (FEU).

8.

Åttonde grunden: Rådets förordning (EU) nr 267/2012, i dess senaste lydelse, på grundval av vilken den omtvistade bilagan till rådets genomförandeförordning (EU) nr 1264/2012 av den 21 december 2012 antogs, utgör ett åsidosättande av artikel 215.2 och 215.3 FEUF som dess rättsliga grund, samt av artikel 40 FEU.

9.

Nionde grunden: Rådets beslut 2010/413/Gusp och rådets förordning (EU) nr 267/2012 antogs i strid med likhetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen.


(1)  Rådets beslutav den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, 2010, s. 39).

(2)  Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, 2012, s. 1).


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/20


Talan väckt den 3 april 2013 — PP Nature-Balance Lizenz mot kommissionen

(Mål T-189/13)

2013/C 164/36

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaten M. Ambrosius)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut K(2013) 369 slutlig av den 21 januari 2013 om godkännande för försäljning av humanläkemedel som innehåller ämnet ”Tolperisone”, i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, eller

i andra hand, ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut K(2013) 369 slutlig av den 21 januari 2013 i den del medlemsstaterna är skyldiga stryka användningsområdet ”smärtande muskelspänningar, särskilt till följd av sjukdomar i ryggraden och axelnära leder” för godkännande av Tolperisone för oralt bruk, och i motsvarande mån anpassa godkännandet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 116 i direktiv 2001/83/EG (1)

I detta sammanhang har sökanden bland annat gjort gällande att kommissionen det angripna beslutet bedömt kriteriet ”sakna terapeutisk effekt” på ett felaktigt sätt. Därtill har sökanden gjort gällande att kommissionen tillämpat felaktiga kriterier vid bedömningen av Tolperisones värde i förhållande till riskerna för biverkningar.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 10a och bilaga I till direktiv 2001/83/EG

Sökanden har i detta avseende gjort gällande att kommissionen i det angripna beslutet inte beaktat kriterierna i artikel 10a eller i bilaga I till direktiv 2001/83/EG när den bedömde om läkemedlet var effektivt och säkert, eller dess värde i förhållande till riskerna för biverkningar. Sökanden anser att det angripna beslutet även i detta avseende grundar sig på felaktiga bedömningar.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen och artikel 22a.1 b i direktiv 2001/83/EG

Sökanden har inom ramen för den tredje grunden gjort gällande att det istället för att med omedelbar verkan ändra det berörda godkännandet, ska genomföras effektstudier i den mening som avses i artikel 22a.1 b i direktiv 2001/83/EG såsom mindre ingripande åtgärd. Sökanden har anfört att kommissionen inte tillräckligt beaktat denna möjlighet och att den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel vid EMA uteslutit denna möjlighet på grunder som inte är rättsligt relevanta.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, s. 67).


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/21


Talan väckt den 12 april 2013 — Rubinum mot kommissionen

(Mål T-201/13)

2013/C 164/37

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Rubinum SA (Rubí, Spanien) (ombud: advokaterna C. Bittner och P.-C. Scheel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 288/2013

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden i allt väsentligt följande.

1.

Åsidosättande av artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 (1)

Sökanden gör härvid gällande att den angripna förordningen särskilt strider mot artikel 13.2 i förordning nr 1831/2003 och att villkoren i den bestämmelsen inte är uppfyllda i förevarande fall. Sökanden anför särskilt att den angripna förordningen endast bygger på antaganden och att det faktiskt inte är konkret fastställt vare sig att antibiotikaresistens kan överföras eller att det aktuella preparatet ger upphov till toxiner.

2.

Åsidosättande av artikel 9.1 i förordning nr 1831/2003

Sökanden gör gällande att kommissionen i enlighet med artikel 9.1 i förordning nr 1831/2003 borde ha fattat ett beslut angående sökandens ansökan enligt artikel 10.2 jämförd med artikel 7 i förordningen.

3.

Åsidosättande av artikel 5.2 i förordning nr 1831/2003

I detta avseende gör sökanden gällande att den i flera tillståndsförfaranden på ett lämpligt sätt och i tillräcklig utsträckning har visat att de fodertillsatser som den tillverkar inte inverkar negativt på människors eller djurs hälsa eller på miljön i överensstämmelse med artikel 5.2 i förordning nr 1831/2003. Kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har inte heller vederlagt dessa rön.

4.

Åsidosättande av artikel 6 i förordning (EG) nr 178/2002 (2)

I detta sammanhang gör sökanden i huvudsak gällande att den angripna förordningen inte bygger på en fullständig riskanalys i enlighet med gällande krav.

5.

Åsidosättande av artikel 7.2 i förordning nr 178/2002

Sökanden hävdar bland annat att kommissionen inte kan motivera den angripna förordningen med hänvisning till försiktighetsprincipen enligt artikel 7 i förordning nr 178/2002. Sökanden anför dessutom att den angripna förordningen strider mot artikel 7.2 i förordning nr 178/2002 även om hänsyn tas till försiktighetsprincipen.

6.

Åsidosättande av unionsrättens allmänna principer

Sökanden gör därvid gällande åsidosättande av rätten att yttra sig, rätten till en rättvis rättegång och proportionalitetsprincipen.

7.

Åsidosättande av artikel 19 i förordning nr 1831/2003

Härvid gör sökanden gällande att kommissionen inte har iakttagit den frist på två månader som enligt artikel 19 i förordning nr 1831/2003 gäller för granskning av beslut eller underlåtenhet att handla från Efsas sida. Kommissionen fattade beslut angående sökandens begäran om granskning av ett yttrande av Efsa först efter det att den antagit den angripna förordningen.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, s. 29).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, s. 1).


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/22


Talan väckt den 9 april 2013 — Portugal Telecom mot kommissionen

(Mål T-208/13)

2013/C 164/38

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Portugal Telecom SGPS, SA (Lissabon, Portugal) (ombud: advokaterna N. Mimoso Ruiz och R. Bordalo Junqueiro)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2013) 306 slutlig och förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna,

i andra hand sätta ned de böter som sökanden påförts enligt artikel 2 i det ovannämnda beslutet.

Grunder och huvudargument

I det angripna beslutet anges att Portugal Telecom och Telefónica S.A. har överträtt artikel 101 FEUF genom att införa klausul 9 i avtalet om Telefónica S.A:s förvärv av aktier i Brasilcel NV som innehades av Portugal Telecom. Kommissionen har bedömt att klausulen utgör en konkurrensklausul som är fristående från det nämnda förvärvet.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder:

1.

Första grunden: Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter

Sökanden anser att beslutet har en bristfällig motivering, eftersom väsentlig information har utelämnats i beslutet eller har lämnats genom opreciserade eller felaktiga uppgifter.

Sökanden anser vidare att beslutet vilar på bristfällig bevisning. Kommissionen har nämligen inte åberopat någon som helst bevisning som vederlägger den bevisning som sökanden hade gett in och som visar att klasul 9 i avtalet utgjorde en konkurrensklausul som, med hänsyn till omständigheterna kring dess tillkomst, inte kunde få verkningar utan att båda parterna hade godkänt den.

Sökanden anser även att klausul 9 i avtalet inte kan kvalificeras som en konkurrensbegränsning redan på grund av sitt syfte och att kommissionen inte styrkt hur den kunde ge upphov till befintliga eller potentiella konkurrensbegränsningar i strid med konkurrensreglerna.

2.

Andra grunden: Överträdelse av fördraget och av rättsregler om dess tillämpning

Klaganden anser att beslutet strider mot unionsrätten i följande avseenden:

a)

Uppenbart felaktig bedömning av omständigheterna, av bevisningen och av bevisvärdet, eftersom kommissionen gjort en felaktig bedömning och tolkning av de uppgifter som parterna i ärendet gett in. Kommissionen har därför inte dragit korrekta slutsatser av uppgifterna i handlingarna i ärendet.

b)

Felaktig tolkning av artikel 101 FEUF och till följd därav åsidosättande av nämnda bestämmelse, eftersom kommissionen, utan grund och felaktigt, fann att parterna var potentiella konkurrenter på merparten av de marknader som påstods omfattas av konkurrensklausulen i fråga. Konkurrensklausulen kunde inte kvalificeras som en konkurrensbegränsning redan på grund av sitt syfte men kommissionen har inte styrkt att den haft några som helst verkningar.

c)

Åsidosättande av skyldigheten att pröva de argument som framförts. Kommissionen har i beslutet underlåtit att bemöta eller bestrida ett antal relevanta argument som framförts av parterna, särskilt beträffande konkurrensklausulen.

d)

Åsidosättande av principen in dubio pro reo. Kommissionen har nämligen utgått från vissa omständigheter som är till nackdel för sökanden och beträffande vilka det råder tvivel. Kommissionen är själv osäker vad gäller dessa.

e)

Åsidosättande av principer som kommissionen åtagit sig att följa vid påförandet av böter, i enlighet med punkt 13 i kommissionens riktlinjer härom. Kommissionen har nämligen beräknat bötesbeloppet utifrån generellt bestämda marknader för elektronisk kommunikation, oavsett huruvida dessa avser den Iberiska halvön eller inte och, under alla omständigheter, med bortseende av den omständigheten att den påstådda överträdelsen inte fortsatt efter den 29 oktober 2010.

f)

Åsidosättande av proportionalitetsprincipen, med hänsyn till omständigheterna i det konkreta fallet och till de kriterier som ska iakttas vid påförande av böter.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/23


Talan väckt den 16 april 2013 — Ferracci mot kommissionen

(Mål T-219/13)

2013/C 164/39

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italien) (ombud: advokaterna A. Nucara och E. Gambaro)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

med stöd av artikel 263 FEUF ogiltigförklara kommissionens beslut av den 19 december 2012, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan avser kommissionens beslut K(2012) 9461 slutlig av den 19 december 2012 i vilket stöd, i form av att icke-kommersiella enheter som utövar vissa verksamheter befrias från skyldigheten att betala kommunalskatt på fast egendom (ICI), förklaras oförenligt med den gemensamma marknaden, utan att det förordnas om att stödet ska återkrävas och vari det fastslås att den för kyrkan och vissa sportklubbar fördelaktiga behandlingen enligt artikel 149 i den konsoliderade lagen om inkomstskatt (Testo unico delle imposte sul reddito — TUIR)) och befrielsen från kommunalskatt (Imposta Municipale Propria — IMU) för enheter som utöver vissa typer av verksamheter inte utgör statligt stöd.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande och felaktig tillämpning och tolkning av artikel 14 i förordning (EG) nr 659/1999

Det görs gällande att kommissionen, trots att den slagit fast att det rörde sig om ett åsidosättande av artiklarna 107 FEUF och 108 FEUF, inte förordnade om att det statliga stödet i fråga skulle återkrävas. Sökanden anser att det inte föreligger några särskilda omständigheter som innebär att det skulle vara absolut omöjligt att återkräva stödet och att det i vart fall inte är styrkt att det skulle vara absolut omöjligt.

2.

Andra grunden: Åsidosättande och felaktig tillämpning av artikel 107.1 FEUF

Sökanden hävdar att kommissionen i det angripna beslutet har slagit fast att den stödordning som Republiken Italien har infört med stöd av artikel 149.4 TUIR inte utgör statligt stöd i den mening som avses i FEUF. Kommissionen har nämligen slagit fast att det inte föreligger någon selektiv fördel. Sökanden menar dock att den aktuella bestämmelsen ger civilrättsligt erkända kyrkoorgan och amatörsportklubbar en selektiv fördel och dessutom uppfyller alla övriga villkor för att det ska anses utgöra statligt stöd enligt artikel 107.1 FEUF.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande och felaktig tillämpning av artikel 107.1 FEUF

Sökanden gör gällande att kommissionen i det angripna beslutet har slagit fast att den stödordning som Republiken Italien har infört med stöd av nämnda undantag IMU inte utgör statligt stöd i den mening som avses i FEUF. Kommissionen har nämligen slagit fast att de enheter som gynnas av IMU-undantaget inte utgör ”företag”. Sökanden har genmält att de enheter som gynnas av undantaget utgör företag enligt unionsrätten och att samtliga villkor för att det ska anses utgöra statligt stöd är uppfyllda enligt artikel 107.1 FEUF.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 296 FEUF

Sökanden gör under denna grund gällande att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras med beaktande av att det, med beaktande av det ovanstående, saknar motivering, vilket strider mot artikel 296 FEUF.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/24


Talan väckt den 15 april 2013 — B & S Europe mot kommissionen

(Mål T-222/13)

2013/C 164/40

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Business and Strategies in Europe (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Bihain)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ta upp talan till prövning och bifalla den i sak, och följaktligen ogiltigförklara den omtvistade handlingen,

förordna att Europeiska kommissionen ska ta upp sökanden på den begränsade listan över de anbudssökande som bjudits in att delta i anbudsförfarandet för kontraktet EuropeAid/132633/C/SER/multi, del 7: Governance and home affairs (Styrning och inrikes frågor), och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden avser åsidosättande av motiveringsskyldigheten, principen om god förvaltning, i synnerhet i den del den ålägger ett krav på konsekvens, principen om kontradiktoriskt förfarande, och ett åsidosättande av sökandens berättigade förväntningar och likhetsprincipen, eftersom kommissionen för första gången i skrivelse av den 2 april 2013 som följde efter beslutet av den 15 februari 2013, undantog projekt nr 25 från att vara berättigat att göras gällande, vilket lagts fram av sökanden för att uppfylla kriteriet om teknisk kapacitet, så att antalet berättigade referensprojekt underskred det lägsta nödvändiga antalet.

2.

Som andra grund gör sökanden gällande ett åsidosättande av punkt 2.4.11.1.3 andra stycket i Riktlinjer för ingående av kontrakt inom ramen för Europeiska unionens yttre åtgärder, och av förtydligande A 47 till meddelandet om upphandling, genom att kommissionen har gjort en felaktig tolkning av uttrycket referensprojekt som är berättigade att uppfylla urvalskriteriet avseende anbudssökandens tekniska kapacitet.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/24


Tribunalens beslut av den 17 april 2013 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste mot Kommissionen

(Mål T-353/08) (1)

2013/C 164/41

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 301 av den 22.11.2008.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/25


Tribunalens beslut av den 19 april 2013 — Comunidad Autónoma de Galicia mot Kommissionen

(Mål T-520/10) (1)

2013/C 164/42

Rättegångsspråk: spanska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 13, 15.1.2011.


8.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/25


Tribunalens beslut av den 17 april 2013 — Grupo Bimbo mot OHMI (SANISSIMO)

(Mål T-485/12) (1)

2013/C 164/43

Rättegångsspråk: spanska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 26, 26.1.2013.