ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.026.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 26

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
26 januari 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2013/C 026/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 9, 12.1.2013

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2013/C 026/02

Mål C-457/10 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 december 2012 — AstraZeneca AB och AstraZeneca plc mot Europeiska kommissionen, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Överklagande — Konkurrens — Missbruk av dominerande ställning — Marknaden för magsårsläkemedel — Missbruk av förfarandena för erhållande av tilläggsskydd för och godkännande för försäljning av läkemedel — Missvisande upplysningar — Återkallande av godkännanden för försäljning — Hinder för försäljning av generiska läkemedel och för parallellimport)

2

2013/C 026/03

Mål C-552/10 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 — Usha Martin Ltd mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen (Överklagande — Dumpning — Förordning (EG) nr 121/2006 — Import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Indien — Beslut 2006/38/EG — Förordning (EG) nr 384/96 — Artikel 8.9 — Åtaganden i samband med antidumpningsförfarandena)

2

2013/C 026/04

Mål C-566/10 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 november 2012 — Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, Republiken Litauen och Republiken Grekland (Överklagande — Språkregler — Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av handläggare och assistenter — Offentliggörande i fulltext på tre officiella språk — Språk som används för delproven — Val av andraspråk bland tre officiella språk)

3

2013/C 026/05

Mål C-600/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Fri rörlighet för kapital — Beskattning av utdelningar och räntor som betalas till pensionsfonder och pensionskassor — Behandlingen av utdelningar och räntor som betalas till institut som inte har hemvist i landet — Avdrag för de rörelsekostnader som har direkt samband med förvärv av intäkter i form av utdelningar och räntor — Bevisbörda)

3

2013/C 026/06

Mål C-89/11 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 — E.ON Energie AG mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring av ett kommissionsbeslut att ålägga böter på grund av brytande av försegling — Bevisbörda — Missuppfattning av bevisning — Motiveringsskyldighet — Bötesbelopp — Obegränsad behörighet — Proportionalitetsprincipen)

4

2013/C 026/07

Mål C-116/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu — Polen) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ADAX/Ryszard Adamiak mot Christianapol sp. z o.o. (Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 1346/2000 — Insolvensförfaranden — Begreppet slutföra ett insolvensförfarande — Huruvida den domstol som har att pröva en ansökan om inledande av ett sekundärt insolvensförfarande får bedöma om gäldenären är på obestånd — Huruvida det är möjligt att inleda ett likvidationsförfarande såsom sekundärt insolvensförfarande, när huvudförfarandet är ett skyddsförfarande (procédure de sauvegarde))

4

2013/C 026/08

Förenade målen C-124/11, C-125/11 och C-143/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) — Bundesrepublik Deutschland mot Karen Dittrich (C-124/11) och Robert Klinke (C-125/11) och Jörg-Detlef Müller mot Bundesrepublik Deutschland (C-143/11) (Likabehandling i arbetslivet — Nationell lagstiftning — Ersättning som betalas ut till tjänstemän vid sjukdom — Direktiv 2000/78/EG — Artikel 3 — Tillämpningsområde — Begreppet lön)

5

2013/C 026/09

Mål C-136/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Schienen-Control Kommission — Österrike) — Westbahn Management GmbH mot ÖBB-Infrastruktur AG (Transport — Järnvägstransport — Skyldighet för järnvägsinfrastrukturförvaltaren att till järnvägsföretagen i realtid lämna all information om tågrörelser, särskilt information om eventuella förseningar av anslutande tåg)

5

2013/C 026/10

Mål C-139/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — Joan Cuadrench Moré mot Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Luftfart — Kompensation och assistans till passagerare — Nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar — Tidsfrist för väckande av talan)

6

2013/C 026/11

Mål C-152/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitsgericht München — Tyskland) — Johann Odar mot Baxter Deutschland Gmbh (Likabehandling i arbetslivet — Direktiv 2000/78/EG — Förbud mot diskriminering på grund av ålder eller funktionshinder — Avgångsvederlag — Omställningsplan (Sozialplan) som innebär att arbetstagare med funktionshinder får lägre avgångsvederlag)

6

2013/C 026/12

Förenade målen C-182/11 och C-183/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato — Italien) — Econord Spa mot Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11) och Comune di Varese (Offentlig upphandling av tjänster — Direktiv 2004/18/EG — En upphandlande myndighet som utövar kontroll över en juridiskt fristående enhet som tilldelas ett upphandlingskontrakt, vilken kontroll motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning — Undantag från skyldigheten att anordna en upphandling i enlighet med de unionsrättsliga bestämmelserna (så kallad in house-tilldelning) — Den enhet som tilldelas kontraktet kontrolleras gemensamt av flera lokala organ — Villkoren för att tilldela kontrakt in house)

7

2013/C 026/13

Mål C-219/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Brain Products GmbH mot BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn (Begäran om förhandsavgörande — Medicintekniska produkter — Direktiv 93/42/EEG — Tillämpningsområde — Tolkning av begreppet medicinteknisk produkt — Produkt som saluförs för icke-medicinsk användning — Undersökning av en fysiologisk process — Fri rörlighet för varor)

7

2013/C 026/14

Mål C-257/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel București — Rumänien) — SC Gran Via Moinești Srl mot Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București (Direktiv 2006/112/EG — Mervärdesskatt — Artiklarna 167, 168 och 185 — Avdragsrätt — Justering av avdrag — Förvärv av ett bebyggt markområde för att riva byggnaderna och genomföra ett fastighetsprojekt)

8

2013/C 026/15

Mål C-262/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 29 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) — Kremikovtzi AD mot Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (Republiken Bulgariens anslutning till Europeiska unionen — Associeringsavtal EG-Bulgarien — Stålsektorn — Statligt omstruktureringsstöd som beviljats före anslutningen — Villkor — Stödmottagarnas förutsättningar att överleva efter omstruktureringen — En stödmottagare förklarad vara på obestånd efter anslutningen — De nationella myndigheternas respektive Europeiska kommissionens befogenheter — Nationellt beslut som slår fast att det existerar en offentlig fordran bestående av stöd som blivit olagliga — Beslut EU-BG nr 3/2006 — Bilaga V till anslutningsakten — Stöd som tillämpas efter anslutningen — Förordning (EG) nr 659/1999 — Befintliga stöd)

8

2013/C 026/16

Mål C-277/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland — Irland) — M.M. mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt europeiskt asylsystem — Direktiv 2004/83/EG — Miniminormer för beviljande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande — Artikel 4.1 andra meningen — Medlemsstatens samarbete med den sökande för att bedöma de relevanta faktorerna i ansökan — Räckvidd — Huruvida det nationella förfarandet för handläggning av en ansökan om alternativt skydd med anledning av att en ansökan om beviljande av flyktingstatus avslagits är rättsenligt — Iakttagande av de grundläggande rättigheterna — Rätten att yttra sig)

9

2013/C 026/17

Mål C-285/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — BONIK (EOOD) mot Direktor na Direktsia Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Avdragsrätt — Ej medgiven)

10

2013/C 026/18

Förenade målen C-320/11, C-330/11, C-382/11 och C-383/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — DIGITALNET OOD (C-320/11 och C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) mot Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna (Gemensamma tulltaxan — Tullklassificering — Kombinerade nomenklaturen — Apparater som kan ta emot tv-signaler och som har inbyggt modem för internetuppkoppling och kan säkerställa ett interaktivt informationsutbyte)

10

2013/C 026/19

Förenade målen C-356/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen — Finland) — O., S. mot Maahanmuuttovirasto (C-356/11), och Maahanmuuttovirasto mot L. (C-357/11) (Unionsmedborgarskap — Artikel 20 FEUF — Direktiv 2003/86/EG — Rätt till familjeåterförening — Unionsmedborgare i låg ålder som är bosatta med sina mödrar, vilka är tredjelandsmedborgare, i den medlemsstat i vilken barnen är medborgare — Mödrarna som har ensam vårdnad om unionsmedborgarna har permanent uppehållsrätt i denna medlemsstat — Familjeombildning till följd av att mödrarna gifter om sig med tredjelandsmedborgare och i dessa äktenskap får barn, som också är tredjelandsmedborgare — Ansökningar om familjeåterförening i unionsmedborgarnas ursprungsmedlemsstat — De nya makarna nekas uppehållsrätt på grund av att det saknas tillräckliga försörjningsmedel — Rätten till respekt för familjelivet — Hänsyn till barnens bästa)

11

2013/C 026/20

Mål C-385/11: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social de Barcelona — Spanien) — Isabel Elbal Moreno mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Artikel 157 FEUF — Direktiv 79/7/EEG — Direktiv 97/81/EG — Ramavtalet om deltidsarbete — Direktiv 2006/54/EG — Avgiftsbaserad ålderspension — Likabehandling av kvinnliga och manliga arbetstagare — Indirekt diskriminering på grund av kön)

12

2013/C 026/21

Mål C-410/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo mot Iberia Líneas Aéreas de España SA (Luftfart — Montrealkonventionen — Artikel 22.2 — Transportörens ansvar för bagage — Begränsning av ansvaret när bagage förstörts, förlorats, skadats eller försenats — Bagage som är gemensamt för flera passagerare — Bagaget har endast checkats in av en av passagerarna)

12

2013/C 026/22

Mål C-416/11 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2012 — Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer — Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen — Upptagande av ett område i förteckningen, på Konungariket Spaniens inrådan — Område som påstås omfatta ett område på brittiskt territorialvatten vid Gibraltar och ett område på internationellt vatten — Talan om ogiltigförklaring — Rent bekräftande rättsakt)

13

2013/C 026/23

Mål C-430/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Rovigo — Italien) — brottmål mot Md Sagor (Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2008/115/EG — Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna — Nationella bestämmelser enligt vilka ett bötesstraff kan ersättas av utvisning eller husarrest)

13

2013/C 026/24

Mål C-441/11 P: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 6 december 2012 — Europeiska kommissionen mot Verhuizingen Coppens NV (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet — Belgiska marknaden för internationella flyttjänster — Kartell som består av tre olika avtal — En enda, fortlöpande överträdelse — Bevis saknas för att en deltagare i ett avtal kände till övriga avtal — Hel eller delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut — Artiklarna 263 FEUF och 264 FEUF)

14

2013/C 026/25

Mål C-562/11: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Jordbruk — Förordning (EEG) nr 3665/87 — Artikel 11 — Exportbidrag — Ansökan om bidrag för export som inte ger rätt till bidrag — Administrativ sanktion)

14

2013/C 026/26

Mål C-119/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Josef Probst mot mr.nexnet GmbH (Elektronisk kommunikation — Direktiv 2002/58/EG — Artikel 6.2 och 6.5 — Behandling av personuppgifter — Trafikuppgifter som behövs för fakturering och inkassering av fordringarna — Inkassering av fordringar genom ett utomstående bolag — Personer som handlar på uppdrag av leverantören av allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster)

15

2013/C 026/27

Mål C-370/12: Domstolens dom (plenum) av den 27 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court — Irland) — Thomas Pringle mot Government of Ireland, Ireland och the Attorney General (Stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta — Beslut 2011/199/EU — Ändring av artikel 136 FEUF — Giltighet — Artikel 48.6 FEU — Förenklat ändringsförfarande — ESM-fördraget — Ekonomisk och monetär politik — Medlemsstaternas befogenhet)

15

2013/C 026/28

Mål C-446/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 3 oktober 2012 — W.P. Willems, motpart: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Mål C-447/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 5 oktober 2012 — H.J. Kooistra, motpart: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Mål C-448/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 8 oktober 2012 — M. Roest, motpart: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Mål C-449/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 8 oktober 2012 — L.J.A. van Luijk, motpart: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Mål C-452/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Krefeld (Tyskland) den 9 oktober 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd mot Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Mål C-456/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 10 oktober 2012 — Minister van Immigratie, Integratie en Asiel och O mot B

19

2013/C 026/34

Mål C-457/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 10 oktober 2012 — S och Minister van Immigratie, Integratie en Asiel mot G

19

2013/C 026/35

Mål C-469/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 22 oktober 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH mot Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Mål C-473/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour Constitutionnelle (Belgien) den 22 oktober 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) mot Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Mål C-474/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 22 oktober 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Mål C-475/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (tidigare Fővárosi Bíróság) (Ungern) den 22 oktober 2012 — UPC DTH Sàrl mot Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Mål C-477/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 24 oktober 2012 — Hogan Lovells International LLP mot Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Mål C-478/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Feldkirch (Österrike) den 24 oktober 2012 — Armin Maletic och Marianne Maletic mot lastminute.com GmbH och TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Mål C-480/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 25 oktober 2012 — Minister van Financiën mot X BV

22

2013/C 026/42

Mål C-483/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Nederländerna) den 29 oktober 2012 — Pelckmans Turnhout NV mot Walter Van Gastel Balen NV m.fl.

22

2013/C 026/43

Mål C-484/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederländerna) den 31 oktober 2012 — Georgetown University mot Octrooicentrum Nederland, som verkar under namnet NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Mål C-485/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 31 oktober 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer mot Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Mål C-486/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof te ’s Hertogenbosch (Nederländerna) den 31 oktober 2012 — X, motpart: Gebührenbeamter der Gemeinde Z

24

2013/C 026/46

Mål C-487/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spanien) den 2 november 2012 — Vueling Airlines S.A. mot Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Mål C-492/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 5 november 2012 — Conseil national de l’ordre des médecins mot Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Mål C-494/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 5 november 2012 — Dixons Retail Plc mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Mål C-497/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien) den 7 november 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas mot Ministero della Salute och Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Mål C-498/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Tivoli (Italien) den 7 november 2012 — Antonella Pedone mot Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Mål C-499/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Tivoli (Italien) den 7 november 2012 — Elisabetta Gentile mot Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli m.fl.

26

2013/C 026/52

Mål C-500/12: Talan väckt den 6 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

26

2013/C 026/53

Mål C-501/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Thomas Specht mot Land Berlin

27

2013/C 026/54

Mål C-502/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Jens Schombera mot Land Berlin

28

2013/C 026/55

Mål C-503/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Alexander Wieland mot Land Berlin

28

2013/C 026/56

Mål C-504/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Uwe Schönefeld mot Land Berlin

29

2013/C 026/57

Mål C-505/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Antje Wilke mot Land Berlin

30

2013/C 026/58

Mål C-506/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Gerd Schini mot Land Berlin

31

2013/C 026/59

Mål C-507/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 8 november 2012 — Jessy Saint Prix mot Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Mål C-511/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) den 12 november 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia m.fl. mot Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Mål C-512/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 13 november 2012 — Octapharma France mot Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

32

2013/C 026/62

Mål C-515/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 14 november 2012 — UAB 4finance mot Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba och Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Mål C-516/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 november 2012 — CTP mot Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Mål C-517/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 november 2012 — CTP mot Regione Campania

34

2013/C 026/65

Mål C-518/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 november 2012 — CTP mot Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Mål C-520/12 P: Överklagande ingett den 16 november 2012 av Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 september 2012 i mål T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE mot Europeiska kommissionen, Europeiska unionens delegation i Turkiet och Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

35

2013/C 026/67

Mål C-525/12: Talan väckt den 19 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

35

2013/C 026/68

Mål C-527/12: Talan väckt den 20 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

36

2013/C 026/69

Mål C-530/12 P: Överklagande ingett den 21 november 2012 av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den dom som tribunalen meddelade den 13 september 2012 i mål T-404/10, National Lottery Commission mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

36

2013/C 026/70

Mål C-532/12: Talan väckt den 23 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

37

2013/C 026/71

Mål C-538/12: Talan väckt den 26 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

38

2013/C 026/72

Mål C-547/12 P: Överklagande ingett den 28 november 2012 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 10 oktober 2012 i mål T-158/09, Grekland mot kommissionen

38

 

Tribunalen

2013/C 026/73

Mål T-491/07: Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Groupement des cartes bancaires (CB) mot Europeiska kommissionen (Konkurrens — Beslut av företagssammanslutningar — Marknaden för utställande av bankkort i Frankrike — Beslut om fastställande av en överträdelse av artikel 81 EG — Tulltaxeåtgärder som är tillämpliga på nya medlemmar — Medlemsavgift och mekanism kallad reglering av förvärvare och väcka sovande — Relevant marknad — De aktuella åtgärdernas syfte — Konkurrensbegränsning genom föremålet — Artikel 81.3 EG — Uppenbart oriktig bedömning — Principen om god förvaltningssed — Proportionalitet — Rättssäkerhet)

39

2013/C 026/74

Mål T-42/09: Tribunalens dom av den 7 december 2012 — A. Loacker mot harmoniseringsbyrån — Editrice Quadratum (QUADRATUM) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket QUADRATUM — Äldre gemenskapsordmärket LOACKER QUADRANTI — Reletiva registreringshinder — Förväxlingsrisk föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Artikel 73 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009) — Artikel 74 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 76 i förordning (EG) nr 207/2009))

39

2013/C 026/75

Mål T-167/10: Tribunalens dom av den 6 december 2012 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Begäran om kostnadsförslag — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist för väckande av talan — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Upptagande till sakprövning — Undantag för skydd av Europeiska unionens ekonomiska politik — Undantag till skydd för utomståendes affärsintressen — Undantag avseende skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet — Motiveringsskyldighet)

40

2013/C 026/76

Mål T-390/10 P: Tribunalens dom av den 6 december 2012 — Füller-Tomlinson mot parlamentet (Överklagande — Offentlig tjänst — Tillfälligt anställda — Social trygghet — Yrkessjukdom — Fastställande av invaliditet hänförlig till yrkessjukdom — Tillämpning av de europeiska riktvärden som används i medicinska syften för bedömning av nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga — Missuppfattning av omständigheterna — Rimlig tidsfrist)

40

2013/C 026/77

Förenade målen T-537/10 och T-538/10: Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Adamowski mot harmoniseringsbyrån — Fagumit (FAGUMIT) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket Fagumit och gemenskapsfigurmärket FAGUMIT — Det äldre nationella figurmärket FAGUMIT — Relativ ogiltighetsgrund — Artikel 8.3 och artikel 165.4 b i förordning (EG) nr 207/2009)

40

2013/C 026/78

Mål T-590/10: Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Thesing och Bloomberg Finance mot ECB (Tillgång till handlingar — Beslut 2004/258/EG — Handlingar avseende en medlemsstats budgetunderskott och statsskuld — Avslag på ansökan — Undantag avseende unionens eller en medlemsstats ekonomiska politik — Ansökan om tillgång avslås delvis)

41

2013/C 026/79

Mål T-15/11: Tribunalens dom av den 11 december 2012 — Sina Bank mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Motiveringsskyldighet)

41

2013/C 026/80

Mål T-143/11: Tribunalens dom av den 5 december 2012 — Consorzio vino Chianti Classico mot harmoniseringsbyrån — FFR (F.F.R.) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket F.F.R. — De äldre nationella figurmärkena CHIANTI CLASSICO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

42

2013/C 026/81

Mål T-171/11: Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Hopf mot harmoniseringsbyrån (Clampflex) (Gemenskapsvarumärken — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Clampflex — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

42

2013/C 026/82

Mål T-421/11: Tribunalens dom av den 5 december 2012 — Qualitest mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning)

43

2013/C 026/83

Mål T-630/11 P: Tribunalens dom av den 6 december 2012 — Strobl mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Allmänt uttagningsprov — Kandidater som uppförts på en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft — Meddelande om lediga tjänster — Tillsättning — Placering i lönegrad med tillämpning av de nya mindre förmånliga reglerna — Artikel 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna — Felaktig rättstillämpning — Personaldomstolens motiveringsskyldighet)

43

2013/C 026/84

Mål T-22/12: Tribunalens dom av den 11 december 2012 — Fomanu mot harmoniseringsbyrån (Qualität hat Zukunft) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Qualität hat Zukunft — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

44

2013/C 026/85

Mål T-29/12: Tribunalens dom av den 28 november 2012 — Bauer mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Daxon — Det äldre ordmärket DALTON — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

44

2013/C 026/86

Mål T-17/10: Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — Gerald Steinberg mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende beslut om finansiering av bistånd till israeliska och palestinska icke-statliga organisationer i programmen Partnerskap för fred och Europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter — Delvis neka tillgång — Undantag avseende skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet — Motiveringsskyldighet — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

44

2013/C 026/87

Mål T-302/10: Tribunalens beslut av den 23 november 2012 — Crocs mot harmoniseringsbyrån — Holey Soles Holdings och PHI (Utformning av en sko) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Återkallande av ansökan om ogiltighetsförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

45

2013/C 026/88

Mål T-541/10: Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — ADEDY m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Beslut som riktas till en medlemsstat för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott — Villkoret direkt berörd är inte uppfyllt — Avvisning)

45

2013/C 026/89

Mål T-215/11: Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — ADEDY m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Beslut som riktas till en medlemsstat för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott — Villkoret direkt berörd är inte uppfyllt — Avvisning)

45

2013/C 026/90

Mål T-278/11: Tribunalens beslut av den 13 november 2012 — ClientEarth m.fl. mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Tyst avslag på begäran om tillgång — Tidsfrist för väckande av talan — Talan har väckts för sent — Uppenbart att talan ska avvisas)

46

2013/C 026/91

Mål T-466/11: Tribunalens beslut av den 19 oktober 2012 — Ellinika Nafpigeia och Hoern mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Varvsindustri — Stöd som de grekiska myndigheterna beviljat ett skeppsvarv — Åtgärder för verkställande av det beslut genom vilket kommissionen konstaterat att stödet var oförenligt med den gemensamma marknaden förordnade om att det skulle återtas — Avvisning)

46

2013/C 026/92

Mål T-491/11 P: Tribunalens beslut av den 20 november 2012 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Tidsåtgången för förfarandet för erkännande av delvis permanent invaliditet — Skada som klaganden påstår sig ha lidit — Ersättning för kostnader som kunde ha undvikits — Talan i första instans ogillad eftersom det var uppenbart att den saknade rättslig grund — Artikel 94 a I personaldomstolens rättegångsregler)

47

2013/C 026/93

Mål T-548/11: Tribunalens beslut av den 26 november 2012 — MIP Metro mot harmoniseringsbyrån — Real Seguros (real,- QUALITY) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Upphävande av de äldre nationella varumärkena — Anledning saknas att döma i saken)

47

2013/C 026/94

Mål T-549/11: Tribunalens beslut av den 26 november 2012 — MIP Metro mot harmoniseringsbyrån OHMI — Real Seguros (real,- BIO) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Upphävande av tidigare nationella varumärken — Anledning saknas att döma i saken)

47

2013/C 026/95

Mål T-616/11 P: Tribunalens beslut av den 8 november 2012 — Marcuccio mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Talan har ogillats i första instans eftersom det var uppenbart att den helt saknade rättslig grund — Skada som klaganden påstår sig ha lidit — Ersättning för utgifter som skulle ha kunnat undvikas — Artikel 94 i personaldomstolens rättegångsregler)

48

2013/C 026/96

Mål T-672/11: Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — H-Holding mot Parlementet (Passivitetstalan — Skadeståndstalan — Uppenbart att talan delvis inte kan tas upp till sakprövning och att den delvis saknar grund)

48

2013/C 026/97

Mål T-120/12: Tribunalens beslut av den 20 november 2012 — Shahid Beheshti University mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Tidsfrist för väckande av talan — Dröjsmål — Uppenbart att talan ska avvisas)

48

2013/C 026/98

Mål T-138/12: Tribunalens beslut av den 20 november 2012 — Geipel mot harmoniseringsbyrån — Reeh (BEST BODY NUTRITION) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallande av invändningen — Anledning saknas att döma i saken)

49

2013/C 026/99

Mål T-164/12 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 november 2012 — Alstom mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Kommissionens beslut att översända handlingar till en nationell domstol — Konfidentiell behandling — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Ansökan om interimistiska åtgärder — Fumus boni juris — Situation som ställer krav på skyndsamhet — Intresseavvägning)

49

2013/C 026/00

Mål T-341/12 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 16 november 2012 — Evonik Degussa mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Offentliggörande av ett beslut av kommissionen i vilket en överträdelse av bestämmelserna om förbud mot konkurrensbegränsande samverkan konstateras — Avslag på begäran om konfidentiell behandling av uppgifter som lämnats till kommissionen med tillämpning av dess meddelande om samarbete — Intresseavvägning — Krav på skyndsamhet — Fumus boni juris)

49

2013/C 026/01

Mål T-343/12: Tribunalens beslut av den 21 november 2012 — Grupo T Diffusión mot harmoniseringsbyrån — ABR Producción Contemporánea (Lampa) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om ogiltighetsförklaring — Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring — Anledning saknas att döma i saken)

50

2013/C 026/02

Mål T-453/12: Talan väckt den 12 oktober 2012 — Zoo Sport mot harmoniseringsbyrån — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Mål T-470/12: Talan väckt den 22 oktober 2012 — Sothys Auriac mot harmoniseringsbyrån — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Mål T-473/12: Talan väckt den 1 november 2012 — Aer Lingus mot kommissionen

51

2013/C 026/05

Mål T-480/12: Talan väckt den 5 november 2012 — Coca-Cola mot harmoniseringsbyrån — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Mål T-482/12: Talan väckt den 29 oktober 2012 — Internationaler Hilfsfonds mot kommissionen

53

2013/C 026/07

Mål T-483/12: Talan väckt den 5 november 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland mot harmoniseringsbyrån — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Mål T-484/12: Talan väckt den 6 november 2012 — CeWe Color mot harmoniseringsbyrån

53

2013/C 026/09

Mål T-485/12: Talan väckt den 9 november 2012 — Grupo Bimbo mot harmoniseringsbyrån (SANISSIMO)

54

2013/C 026/10

Mål T-487/12: Talan väckt den 9 november 2012 — Eckes-Granini mot harmoniseringsbyrån — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Mål T-489/12: Talan väckt den 8 november 2012 — Planet mot kommissionen

55

2013/C 026/12

Mål T-490/12: Talan väckt den 6 november 2012 — Mondadori Editore mot harmoniseringsbyrån — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Mål T-493/12: Talan väckt den 14 november 2012 — Sanofi mot harmoniseringsbyrån — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Mål T-494/12: Talan väckt den 14 november 2012 — Bicuits Poult mot harmoniseringsbyrån — Banketbakkerij Merba (Småkakor)

56

2013/C 026/15

Mål T-495/12: Talan väckt den 16 november 2012 — European Drinks mot harmoniseringsbyrån — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite).

57

2013/C 026/16

Mål T-496/12: Talan väckt den 16 november 2012 — European Drinks mot harmoniseringsbyrån — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Mål T-497/12: Talan väckt den 16 november 2012 — European Drinks mot harmoniseringsbyrån — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Mål T-498/12: Talan väckt den 16 november 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou mot kommissionen

58

2013/C 026/19

Mål T-499/12: Talan väckt den 13 november 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C och HSH Investment Holdings FSO mot kommissionen

59

2013/C 026/20

Mål T-500/12: Talan väckt den 15 november 2012 — Ryanair mot kommissionen

60

2013/C 026/21

Mål T-501/12: Talan väckt den 19 november 2012 — Farmaeceutisk Laboratorium Ferring mot harmoniseringsbyrån — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Mål T-502/12: Talan väckt den 19 november 2012 — Ferring BV mot harmoniseringsbyrån — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Mål T-503/12: Talan väckt den 16 november 2012 — Förenade kungariket mot kommissionen

62

2013/C 026/24

Mål T-504/12: Talan väckt den 19 november 2012 — Murnauer Markenvertrieb mot harmoniseringsbyrån (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Mål T-505/12: Talan väckt den 19 november 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon mot harmoniseringsbyrån — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Mål T-508/12: Talan väckt den 19 november 2012 — Automobile Association mot harmoniseringsbyrån — Duncan Petersen Publishing (pärmar)

64

2013/C 026/27

Mål T-509/12: Talan väckt den 16 november 2012 — Advance Magazine Publishers mot harmoniseringsbyrån — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Mål T-510/12: Talan väckt den 21 november 2012 — Conrad Electronic mot harmoniseringsbyrån — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Mål T-513/12: Talan väckt den 22 november 2012 — NCL mot harmoniseringsbyrån

65

2013/C 026/30

Mål T-514/12: Talan väckt den 22 november 2012 — NCL Corporation Ltd mot harmoniseringsbyrån (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Mål T-515/12: Talan väckt den 22 november 2012 — El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån

66

2013/C 026/32

Mål T-519/12: Talan väckt den 27 november 2012 — mobile.international mot harmoniseringsbyrån — kommissionen (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Mål T-527/12: Talan väckt den 6 december 2012 — DeMaCo Holland mot kommissionen

68

2013/C 026/34

Mål T-468/09: Tribunalens beslut av den 3 december 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure mot ECB

68

2013/C 026/35

Mål T-100/10: Tribunalens beslut av den 28 november 2012 — Nordzucker mot Kommissionen

69

2013/C 026/36

Mål T-364/11: Tribunalens beslut av den 4 december 2012 — Arla Foods mot OHMI — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Mål T-590/11: Tribunalens beslut av den 14 november 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski mot OHMI — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Mål T-77/12: Tribunalens beslut av den 4 december 2012 — Wahl mot OHMI — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Mål T-200/12: Tribunalens beslut av den 12 november 2012 — Shannon Free Airport Development mot Kommissionen

69

2013/C 026/40

Mål T-230/12: Tribunalens beslut av den 21 november 2012 — Axa Belgium mot Kommissionen

69

 

Personaldomstolen

2013/C 026/41

Mål F-103/12: Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol

70

2013/C 026/42

Mål F-104/12: Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol

70

2013/C 026/43

Mål F-105/12: Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol

70

2013/C 026/44

Mål F-113/12: Talan väckt den 9 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen

71

2013/C 026/45

Mål F-114/12: Talan väckt den 10 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen

71

2013/C 026/46

Mål F-115/12: Talan väckt den 15 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen

71

2013/C 026/47

Mål F-122/12: Talan väckt den 22 oktober 2012 — ZZ mot rådet

72

2013/C 026/48

Mål F-124/12: Talan väckt den 22 oktober 2012 — ZZ mot ECNN

72

2013/C 026/49

Mål F-125/12: Talan väckt den 3 november 2012 — ZZ mot harmoniseringsbyrån

72

2013/C 026/50

Mål F-128/12: Talan väckt den 29 oktober 2012 — ZZ mot parlamentet

73

2013/C 026/51

Mål F-129/12: Talan väckt den 31 oktober 2012 — CH mot parlamentet

73

2013/C 026/52

Mål F-132/12: Talan väckt den 7 november 2012 — ZZ m.fl. mot kommissionen

73

2013/C 026/53

Mål F-134/12: Talan väckt den 9 november 2012 — ZZ mot rådet

74

2013/C 026/54

Mål F-135/12: Talan väckt den 9 november 2012 — ZZ mot REA

74

2013/C 026/55

Mål F-136/12: Talan väckt den 9 november 2012 — ZZ mot rådet

75

2013/C 026/56

Mål F-137/12: Talan väckt den 14 november 2012 — ZZ mot kommissionen

75

2013/C 026/57

Mål F-138/12: Talan väckt den 14 november 2012 — ZZ mot kommissionen

75

2013/C 026/58

Mål F-139/12: Talan väckt den 14 november 2012 — ZZ mot Europeiska kommissionen

76

2013/C 026/59

Mål F-140/12: Talan väckt den 16 november 2012 — ZZ mot kommissionen

76

2013/C 026/60

Mål F-141/12: Talan väckt den 16 november 2012 — ZZ mot kommissionen

76

2013/C 026/61

Mål F-142/12: Talan väckt den 16 november 2012 — ZZ mot kommissionen

77

2013/C 026/62

Mål F-143/12: Talan väckt den 21 november 2012 — ZZ mot kommissionen

77

2013/C 026/63

Mål F-144/12: Talan väckt den 21 november 2012 — ZZ mot kommissionen

77

2013/C 026/64

Mål F-146/12: Talan väckt den 28 november 2012 — ZZ mot kommissionen

78

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/1


2013/C 26/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 9, 12.1.2013

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 399, 22.12.2012

EUT C 389, 15.12.2012

EUT C 379, 8.12.2012

EUT C 373, 1.12.2012

EUT C 366, 24.11.2012

EUT C 355, 17.11.2012

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 december 2012 — AstraZeneca AB och AstraZeneca plc mot Europeiska kommissionen, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Mål C-457/10 P) (1)

(Överklagande - Konkurrens - Missbruk av dominerande ställning - Marknaden för magsårsläkemedel - Missbruk av förfarandena för erhållande av tilläggsskydd för och godkännande för försäljning av läkemedel - Missvisande upplysningar - Återkallande av godkännanden för försäljning - Hinder för försäljning av generiska läkemedel och för parallellimport)

2013/C 26/02

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: AstraZeneca AB och AstraZeneca plc (ombud: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister och F. Murphy, Solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier och J. Bourke), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (ombud: advokaten M. Van Kerckhove)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 1 juli 2010 i mål T-321/05, AstraZeneca mot kommissionen och där tribunalen delvis ogiltigförklarade kommissionens beslut av den 15 juni 2005 om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet (Ärende COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca), genom vilket klagandena påfördes böter om 60 miljoner euro för att ha missbrukat patentsystemet och förfarandena för försäljning av läkemedel i syfte att förhindra eller försena inträdet på marknaden av konkurrerande generiska läkemedel — Definition av marknaden — Tolkning av artikel 19 i förordning (EEG) nr 1768/92 om införande av tilläggsskydd för läkemedel

Domslut

1.

Huvudöverklagandet och anslutningsöverklagandena ogillas.

2.

AstraZeneca AB och AstraZeneca plc ska ersätta rättegångskostnaderna såvitt avser huvudöverklagandet.

3.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) ska ersätta rättegångskostnaderna såvitt avser dess anslutningsöverklagande och bära sina rättegångskostnader såvitt avser huvudöverklagandet.

4.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader såvitt avser dess anslutningsöverklagande.


(1)  EUT C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/2


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 — Usha Martin Ltd mot Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen

(Mål C-552/10 P) (1)

(Överklagande - Dumpning - Förordning (EG) nr 121/2006 - Import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Indien - Beslut 2006/38/EG - Förordning (EG) nr 384/96 - Artikel 8.9 - Åtaganden i samband med antidumpningsförfarandena)

2013/C 26/03

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Usha Martin Ltd (ombud: V. Akritidis och E. Petritsi, dikigoroï, samt F. Crespo, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen, biträdd av G. Berrisch, Rechtsanwalt, och N. Chesaites, barrister) och Europeiska kommissionen (ombud: T. Scharf och S. Thomas)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (femte avdelningen) av den 9 september 2010 i mål T-119/06, Usha Martin mot rådet och kommissionen, genom vilken tribunalen ogillade talan avseende ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2006/38/EG av den 22 december 2005 om ändring av beslut 1999/572/EG beträffande godtagande av åtaganden i samband med antidumpningsförfarandena beträffande import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Indien (EUT L 22, s. 54), och ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 121/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1858/2005 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Indien (EUT L 22, s. 1)

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Usha Martin Ltd ska ersätta de rättegångskostnader som uppkommit i detta förfarande.


(1)  EUT C 55, 19.2.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 november 2012 — Republiken Italien mot Europeiska kommissionen, Republiken Litauen och Republiken Grekland

(Mål C-566/10 P) (1)

(Överklagande - Språkregler - Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av handläggare och assistenter - Offentliggörande i fulltext på tre officiella språk - Språk som används för delproven - Val av andraspråk bland tre officiella språk)

2013/C 26/04

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri och P. Gentili, avvocato dello Stato)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och J. Baquero Cruz), Republiken Litauen och Republiken Grekland (ombud: A. Samoni-Rantou, S. Vodina och G. Papagianni)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2010 i de förenade målen T-166/07 och T-285/07, Italien mot kommissionen, varigenom tribunalen ogillade en talan om ogiltigförklaring av meddelandena om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/94/07 (EUT C 45 A, 2007, s. 3), EPSO/AST/37/07 (EUT C 45 A, 2007, s. 15) och EPSO/AD/95/07 (EUT C 103 A, 2007, s. 7)

Domslut

1.

Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 13 september 2010 i de förenade målen T-166/07 och T-285/07, Italien mot kommissionen, upphävs.

2.

Meddelandena om de allmänna uttagningsproven EPSO/AD/94/07 för att upprätta en anställningsreserv avseende tjänster som handläggare (AD 5) inom området information, kommunikation och media, EPSO/AST/37/07 för att upprätta en anställningsreserv avseende tjänster som assistenter (AST 3) inom området kommunikation och information, och EPSO/AD/95/07 för att upprätta en anställningsreserv avseende tjänster som handläggare (AD 5) inom området information (bibliotek/dokumentation), ogiltigförklaras.

3.

Europeiska kommissionen ska ersätta Republiken Italiens rättegångskostnader samt bära sina egna kostnader i båda instanserna.

4.

Republiken Grekland och Republiken Litauen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 63, 26.2.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/3


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-600/10) (1)

(Fördragsbrott - Fri rörlighet för kapital - Beskattning av utdelningar och räntor som betalas till pensionsfonder och pensionskassor - Behandlingen av utdelningar och räntor som betalas till institut som inte har hemvist i landet - Avdrag för de rörelsekostnader som har direkt samband med förvärv av intäkter i form av utdelningar och räntor - Bevisbörda)

2013/C 26/05

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och W. Mölls)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J. Möller)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och N. Rouam), Konungariket Nederländerna (ombud: C. Wissels och C. Schillemans), Republiken Finland (ombud: M. Pere), Konungariket Sverige (ombud: A. Falk och S. Johannesson), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: H. Walker, biträdd av G. Facenna, barrister)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artikel 63 FEUF och artikel 40 i EES-avtalet — Nationell lagstiftning om beskattning av utdelningar och räntor som betalas till pensionsfonder och pensionskassor enligt vilken vissa skattefördelar är förbehållna institut som har hemvist i landet

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Förbundsrepubliken Tysklands rättegångskostnader.

3.

Republiken Frankrike, Konungariket Nederländerna, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina respektive rättegångskostnader.


(1)  EUT C 80 av den 12.3.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/4


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 — E.ON Energie AG mot Europeiska kommissionen

(Mål C-89/11 P) (1)

(Överklagande - Talan om ogiltigförklaring av ett kommissionsbeslut att ålägga böter på grund av brytande av försegling - Bevisbörda - Missuppfattning av bevisning - Motiveringsskyldighet - Bötesbelopp - Obegränsad behörighet - Proportionalitetsprincipen)

2013/C 26/06

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: E.ON Energie AG (ombud: A. Röhling, F. Dietrich och R. Pfromm, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouquet, V. Bottka och R. Sauer)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 15 december 2010 i mål T-141/08, E.ON Energie mot kommissionen, genom vilken tribunalen avslog talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2008) 377 slutlig av den 30 januari 2008 om påförande av böter med tillämpning av artikel 23.1 e i rådets förordning (EG) nr 1/2003 på grund av brytande av försegling — Åsidosättande av allmänna rättsprinciper, såsom oskuldspresumtionen, principen in dubio pro reo och proportionalitetsprincipen, samt av bestämmelserna om bevisbördan och bevisningen — Åsidosättande av motiveringsskyldigheten

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

E.ON Energie AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/4


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu — Polen) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ”ADAX”/Ryszard Adamiak mot Christianapol sp. z o.o.

(Mål C-116/11) (1)

(Civilrättsligt samarbete - Förordning (EG) nr 1346/2000 - Insolvensförfaranden - Begreppet ”slutföra ett insolvensförfarande” - Huruvida den domstol som har att pröva en ansökan om inledande av ett sekundärt insolvensförfarande får bedöma om gäldenären är på obestånd - Huruvida det är möjligt att inleda ett likvidationsförfarande såsom sekundärt insolvensförfarande, när huvudförfarandet är ett skyddsförfarande (procédure de sauvegarde))

2013/C 26/07

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU ”ADAX”/Ryszard Adamiak

Svarande: Christianapol sp. z o.o.

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu — Tolkning av artiklarna 4.1 och 4.2 j samt 27 i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (EGT L 160, s. 1) — Sekundärinsolvensförfaranden — Rätt för den behöriga domstolen att inleda ett sådant förfarande för att pröva gäldenärens insolvens

Domslut

1.

Artikel 4.2 j i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 788/2008 av den 24 juli 2008, ska tolkas på så sätt att frågan vid vilken tidpunkt insolvensförfarandet slutförs ska avgöras enligt nationell rätt i den medlemsstat där insolvensförfarandet har inletts.

2.

Artikel 27 i förordning nr 1346/2000, i dess lydelse enligt förordning nr 788/2008, ska tolkas på så sätt att den medger att ett sekundärt insolvensförfarande inleds i den medlemsstat där gäldenären har ett driftställe, när huvudförfarandet har ett skyddssyfte. Det ankommer på den domstol som är behörig att inleda ett sekundärförfarande att beakta syftet med huvudförfarandet och ta hänsyn till systematiken i förordningen, med iakttagande av principen om lojalt samarbete.

3.

Artikel 27 i förordning nr 1346/2000, i dess lydelse enligt förordning nr 788/2008, ska tolkas på så sätt att den domstol som har att pröva en ansökan om inledande av ett sekundärt insolvensförfarande inte får bedöma om den gäldenär mot vilken ett huvudförfarande inletts i en annan medlemsstat är på obestånd, och detta gäller även om sistnämnda förfarande har ett skyddssyfte.


(1)  EUT C 152 av den 21.5.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/5


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) — Bundesrepublik Deutschland mot Karen Dittrich (C-124/11) och Robert Klinke (C-125/11) och Jörg-Detlef Müller mot Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

(Förenade målen C-124/11, C-125/11 och C-143/11) (1)

(Likabehandling i arbetslivet - Nationell lagstiftning - Ersättning som betalas ut till tjänstemän vid sjukdom - Direktiv 2000/78/EG - Artikel 3 - Tillämpningsområde - Begreppet ”lön”)

2013/C 26/08

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bundesrepublik Deutschland (C-124/11) och (C-125/11), och Jörg-Detlef Müller (C-143/11)

Motpart: Karen Dittrich (C-124/11), Robert Klinke (C-125/11) och Bundesrepublik Deutschland (C-143/11)

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesverwaltungsgericht — Tolkning av direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16) — Nationella bestämmelser som föreskriver en rätt till ersättning för tjänstemän vid sjukdom och enligt vilka registrerade partner inte omfattas av de familjemedlemmar som också har rätt till denna ersättning — Likabehandling av arbetstagare med partner i förhållande till gifta arbetstagare — Tillämpningsområde för direktiv 2000/78/EG — Begreppet lön

Domslut

Artikel 3.1 c och 3.3 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att en sådan ersättning som betalas ut till tjänstemän vid sjukdom, och som beviljas tjänstemän i Förbundsrepubliken Tyskland i enlighet med lagen om statliga tjänstemän, omfattas av tillämpningsområdet för nämnda direktiv, om ersättningen finansieras av staten i egenskap av offentlig arbetsgivare, vilket det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera.


(1)  EUT C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/5


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Schienen-Control Kommission — Österrike) — Westbahn Management GmbH mot ÖBB-Infrastruktur AG

(Mål C-136/11) (1)

(Transport - Järnvägstransport - Skyldighet för järnvägsinfrastrukturförvaltaren att till järnvägsföretagen i realtid lämna all information om tågrörelser, särskilt information om eventuella förseningar av anslutande tåg)

2013/C 26/09

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Schienen-Control Kommission

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Westbahn Management GmbH

Motpart: ÖBB-Infrastruktur AG

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Schienen-Control Kommission — Tolkning av artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, s. 14), jämförd med del II av bilaga II till den förordningen, samt av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (EUT L 75, s. 29, och rättelse i EUT L 220, 2004, s. 16), jämförd med bilaga II till det direktivet — Skyldighet för järnvägsinfrastrukturförvaltaren att till järnvägsföretagen i realtid lämna all information om tågrörelser, särskilt information om eventuella förseningar av anslutande tåg

Domslut

1.

Artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, jämförd med del II av bilaga II till den förordningen, ska tolkas på så sätt att information om viktigare anslutande tåg, utöver information om avgångstid enligt tidtabellen, ska inbegripa information om försenade eller inställda viktigare anslutande tåg, oavsett vilket järnvägsföretag som kör dessa tåg.

2.

Artikel 8.2 i förordning nr 1371/2007, jämförd med del II av bilaga II till den förordningen, och artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004, jämförd med bilaga II till direktiv 2001/14, ska tolkas på så sätt att infrastrukturförvaltaren är skyldig att på ett icke-diskriminerande sätt lämna realtidsinformation till järnvägsföretag om andra järnvägsföretags tåg, när dessa tåg utgör viktigare anslutande tåg i den mening som avses i del II av bilaga II till förordning nr 1371/2007.


(1)  EUT C 173, 11.6.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — Joan Cuadrench Moré mot Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Mål C-139/11) (1)

(Luftfart - Kompensation och assistans till passagerare - Nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar - Tidsfrist för väckande av talan)

2013/C 26/10

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Joan Cuadrench Moré

Motpart: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Audiencia Provincial de Barcelona — Tolkning av artiklarna 5 och 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1) — Tidsfrister för väckande av talan saknas — Artikel 35 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen), godkänd genom beslut av rådet av den 5 april 2001 (EGT L 194, s. 38) — Tillämplig lag

Domslut

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska tolkas så, att tidsfristen för väckande av talan för att erhålla sådan kompensation som föreskrivs i artiklarna 5 och 7 i förordningen ska fastställas i enlighet med varje medlemsstats egna regler om talepreskription.


(1)  EUT C 179, 18.6.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/6


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Arbeitsgericht München — Tyskland) — Johann Odar mot Baxter Deutschland Gmbh

(Mål C-152/11) (1)

(Likabehandling i arbetslivet - Direktiv 2000/78/EG - Förbud mot diskriminering på grund av ålder eller funktionshinder - Avgångsvederlag - Omställningsplan (Sozialplan) som innebär att arbetstagare med funktionshinder får lägre avgångsvederlag)

2013/C 26/11

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Arbeitsgericht München

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Johann Odar

Motpart: Baxter Deutschland Gmbh

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Arbeitsgericht München — Tolkning av artiklarna 1, 6.1 andra meningen punkt a och 16 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16) — Nationella bestämmelser enligt vilka sådana anställda undantas från förmåner som beviljas inom ramen för en företagsbaserad social plan som tillhör en ålderskategori som snart kommer att få rätt till pension — Förbud mot diskriminering på grund av ålder och funktionshinder

Domslut

1.

Artiklarna 2.2 och 6.1 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas så, att de inte utgör hinder för bestämmelser i ett företags trygghetssystem enligt vilka avgångsvederlaget för arbetstagare som har fyllt 54 år och som sägs upp av ekonomiska skäl ska beräknas på grundval av tidpunkten för tidigaste möjliga pensionering — till skillnad från vad som gäller enligt den vanliga beräkningsmetoden där ett sådant avgångsvederlag beräknas främst på grundval av anställningstiden inom företaget —, vilket innebär att avgångsvederlaget för dessa arbetstagare blir lägre än det avgångsvederlag som följer av den vanliga beräkningsmetoden, men uppgår till minst hälften av detta.

2.

Artikel 2.2 i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att den utgör hinder för bestämmelser i ett företags trygghetssystem enligt vilka avgångsvederlaget för arbetstagare som har fyllt 54 år och som sägs upp av ekonomiska skäl ska beräknas på grundval av tidpunkten för tidigaste möjliga pensionering — till skillnad från vad som gäller enligt den vanliga beräkningsmetoden där ett sådant avgångsvederlag beräknas främst på grundval av anställningstiden inom företaget —, vilket innebär att avgångsvederlaget för dessa arbetstagare blir lägre än det avgångsvederlag som följer av den vanliga beräkningsmetoden, men uppgår till minst hälften av detta, och enligt vilka denna alternativa beräkningsmetod innebär att möjligheten att gå i pension i förtid på grund av funktionshinder beaktas.


(1)  EUT C 204, 9.7.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/7


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato — Italien) — Econord Spa mot Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11) och Comune di Varese

(Förenade målen C-182/11 och C-183/11) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Direktiv 2004/18/EG - En upphandlande myndighet som utövar kontroll över en juridiskt fristående enhet som tilldelas ett upphandlingskontrakt, vilken kontroll motsvarar den kontroll som myndigheten utövar över sin egen förvaltning - Undantag från skyldigheten att anordna en upphandling i enlighet med de unionsrättsliga bestämmelserna (så kallad in house-tilldelning) - Den enhet som tilldelas kontraktet kontrolleras gemensamt av flera lokala organ - Villkoren för att tilldela kontrakt ”in house”)

2013/C 26/12

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Econord Spa

Motparter: Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Consiglio di Stato — Tolkning av artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster — Tilldelning utan anbudsinfordran — Koncession av offentlig renhållningstjänst från två offentliga myndigheter, utanför ett formellt upphandlingsförfarande, till ett aktiebolag som de koncessionsgivande myndigheterna innehar aktier i — Effektiv kontroll över koncessionsbolaget från en av de nämnda myndigheterna föreligger inte

Domslut

När flera offentliga myndigheter gemensamt bildar en enhet för att utföra en offentlig tjänst, eller när en offentlig myndighet förvärvar andelar i en sådan enhet, ska kravet som uppställs i Europeiska unionens domstols praxis för att myndigheterna ska vara undantagna från skyldigheten att genomföra ett förfarande för offentlig upphandling i enlighet med unionsrättens regler, enligt vilket dessa myndigheter gemensamt ska utöva en kontroll över denna enhet som motsvarar den som de utövar över sina egna förvaltningar, anses uppfyllt när var och en av dessa myndigheter både äger en andel i enheten och deltar i dess styrande organ.


(1)  EUT C 211, 16.7.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/7


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Brain Products GmbH mot BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

(Mål C-219/11) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Medicintekniska produkter - Direktiv 93/42/EEG - Tillämpningsområde - Tolkning av begreppet ”medicinteknisk produkt” - Produkt som saluförs för icke-medicinsk användning - Undersökning av en fysiologisk process - Fri rörlighet för varor)

2013/C 26/13

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Brain Products GmbH

Motpart: BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesgerichtshof — Tolkning av artikel 1.2 a tredje strecksatsen i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 24, s. 85), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG av den 5 september 2007 (EUT L 247, s. 21) — Tolkning av begreppet ”medicinsk produkt” — Direktivets tillämpning på en produkt som är avsedd att användas för att undersöka en fysiologisk process hos människor och som inte har ett medicinskt syfte

Domslut

Artikel 1.2 a tredje strecksatsen i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG av den 5 september 2007, ska tolkas så, att begreppet ”medicinteknisk produkt” omfattar en produkt som har tillverkats för att användas för att undersöka en fysiologisk process hos människor, endast om den har ett medicinskt syfte.


(1)  EUT C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/8


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Curtea de Apel București — Rumänien) — SC Gran Via Moinești Srl mot Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Mål C-257/11) (1)

(Direktiv 2006/112/EG - Mervärdesskatt - Artiklarna 167, 168 och 185 - Avdragsrätt - Justering av avdrag - Förvärv av ett bebyggt markområde för att riva byggnaderna och genomföra ett fastighetsprojekt)

2013/C 26/14

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel București

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SC Gran Via Moinești Srl

Motpart: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Curtea de Apel București — Tolkning av artiklarna 167, 168 och 185.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Rätt att dra av den mervärdesskatt som är hänförlig till förvärv av byggnader som är avsedda att rivas för att genomföra ett fastighetsprojekt — Förberedande ekonomisk verksamhet inför genomförandet av fastighetsprojektet, bestående i inledande investeringsutgifter som gjorts för att genomföra projektet — Justering av avdragen för mervärdesskatt

Domslut

1.

Artiklarna 167 och 168 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att under sådana omständigheter som dem i det nationella målet, har ett bolag som förvärvat ett markområde och därpå uppförda byggnader i syfte att riva byggnaderna och uppföra bostäder på nämnda område rätt att göra avdrag för den mervärdesskatt som är hänförlig till förvärvet av byggnaderna.

2.

Artikel 185 i direktiv 2006/112 ska tolkas så, att under sådana omständigheter som dem i det nationella målet, medför rivning av byggnader som är uppförda på ett markområde som förvärvats i syfte att uppföra ett bostadsområde i stället för nämnda byggnader inte någon skyldighet att justera det avdrag som ursprungligen gjordes för den mervärdesskatt som är hänförlig till förvärvet av byggnaderna.


(1)  EUT C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/8


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 29 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) — Kremikovtzi AD mot Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Mål C-262/11) (1)

(Republiken Bulgariens anslutning till Europeiska unionen - Associeringsavtal EG-Bulgarien - Stålsektorn - Statligt omstruktureringsstöd som beviljats före anslutningen - Villkor - Stödmottagarnas förutsättningar att överleva efter omstruktureringen - En stödmottagare förklarad vara på obestånd efter anslutningen - De nationella myndigheternas respektive Europeiska kommissionens befogenheter - Nationellt beslut som slår fast att det existerar en offentlig fordran bestående av stöd som blivit olagliga - Beslut EU-BG nr 3/2006 - Bilaga V till anslutningsakten - Stöd som tillämpas efter anslutningen - Förordning (EG) nr 659/1999 - Befintliga stöd)

2013/C 26/15

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Sofia-grad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kremikovtzi AD

Motpart: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Administrativen sad Sofia-grad — Tolkning av Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan (EGT 1994, L 358, s. 3; svensk specialutgåva, område 11, volym 39, s. 4), och bilaga V punkt 1 i akten om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (EGT L 157, s. 203), artikel 9.4 i tilläggsprotokoll nr 2 avseende produkter som omfattas av fördraget om inrättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen, artikel 3 i tilläggsprotokollet till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan avseende en förlängning av den tidsperiod som föreskrivs i artikel 9.4 i protokoll nr 2 till Europaavtalet (EGT L 317, s. 25) och av artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter till artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1) — Statligt stöd för omstrukturering som före Republiken Bulgariens anslutning till Europeiska unionen beviljats vissa stålföretag inom ramen för ett omstruktureringsprogram inom stålsektorn — Beslut i vilket det konstateras att det föreligger en statlig fordran i form av statligt stöd som blivit olagligt efter att stödmottagaren förklarats vara på obestånd — Vilken behörighet som tillkommer nationella myndigheter och Europeiska kommissionen för att besluta om ett stöd är oförenligt med den gemensamma marknaden och att besluta om att det ska återkrävas

Domslut

Ett förfarande för återkrav av offentliga stöd som beviljats Kremikovtzi AD före Republiken Bulgariens anslutning till Europeiska unionen — stödåtgärder som efter anslutningen inte ”tillämpades” i den mening som avses i bilaga V till akten om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen — ska, vid åsidosättande av villkoren i artikel 9.4 i protokoll nr 2 till Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bulgarien, å andra sidan, som slöts och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets och kommissionens beslut 94/908/EKSG, EG, Euratom av den 19 december 1994, grunda sig på artikel 3 i tilläggsprotokollet till detta Europaavtal, i dess lydelse enligt beslut nr 3/2006 av associeringsrådet EU-Bulgarien av den 29 december 2006. De behöriga nationella myndigheterna i Bulgarien får därvid, i enlighet med artikel 3 tredje stycket i tilläggsprotokollet, fatta beslut om återkrav av offentliga stöd som inte uppfyller de villkoren. Att Europeiska kommissionen först fattar ett beslut med stöd av artikel 3 andra stycket i tilläggsprotokollet är inte en förutsättning för att de bulgariska myndigheterna ska kunna återkräva sådana stöd.


(1)  EUT C 232, 6.8.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/9


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland — Irland) — M.M. mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

(Mål C-277/11) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Gemensamt europeiskt asylsystem - Direktiv 2004/83/EG - Miniminormer för beviljande av flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande - Artikel 4.1 andra meningen - Medlemsstatens samarbete med den sökande för att bedöma de relevanta faktorerna i ansökan - Räckvidd - Huruvida det nationella förfarandet för handläggning av en ansökan om alternativt skydd med anledning av att en ansökan om beviljande av flyktingstatus avslagits är rättsenligt - Iakttagande av de grundläggande rättigheterna - Rätten att yttra sig)

2013/C 26/16

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: M.M.

Motpart: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

Saken

Begäran om förhandsavgörande — High Court of Ireland — Tokning av artikel 4.1 i rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 304, s. 12, och rättelse i EUT L 204, 2005, s. 24) — Ansökan om alternativt skydd med anledning av att en ansökan om beviljande av flyktingstatus avslagits — Avsikt att avslå ansökan om alternativt skydd — Skyldighet att underrätta sökanden om resultatet av utvärderingen av ansökan innan det slutliga beslutet fattas

Domslut

Den berörda medlemsstatens skyldighet att samarbeta med den asylsökande, såsom föreskrivs i artikel 4.1 andra meningen i rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, kan inte tolkas så, att om en utlänning ansöker om att beviljas status som alternativt skyddsbehövande efter att ha erhållit avslag på en ansökan om att beviljas flyktingstatus, och den behöriga nationella myndigheten har för avsikt att avslå även den andra ansökan, denna myndighet då är skyldig, innan denna meddelar sitt beslut, att underrätta den berörda personen om sin avsikt att avslå ansökan och därvid ange de argument på vilka den avser att grunda avslagsbeslutet, så att den sökande har möjlighet att anföra sina synpunkter i detta avseende.

När det gäller ett sådant system som inrättats genom den i det nationella målet aktuella lagstiftningen, vilket kännetecknas av två separata och på varandra följande förfaranden för prövning av en ansökan om beviljande av flyktingstatus respektive en ansökan om beviljande av status som alternativt skyddsbehövande, ankommer det emellertid på den nationella domstolen att tillse att sökandens grundläggande rättigheter, och i synnerhet rätten att yttra sig, iakttas i vart och ett av dessa förfaranden på ett sådant sätt att den sökande på ett meningsfullt sätt kan framföra sina synpunkter innan något beslut fattas som innebär att det sökta skyddet inte beviljas. I ett sådant system innebär inte det förhållandet att den berörda personen redan i behörig ordning har getts tillfälle att yttra sig i samband med utredningen av hans eller hennes ansökan om flyktingstatus, att denna formföreskrift inte behöver beaktas i samband med förfarandet för prövning av ansökan om alternativt skydd.


(1)  EUT C 226, 30.7.2011


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/10


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — BONIK (EOOD) mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Mål C-285/11) (1)

(Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Avdragsrätt - Ej medgiven)

2013/C 26/17

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad — Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: BONIK (EOOD)

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Administrativen sad — Varna — Tolkning av artiklarna 14, 62, 63, 167, 168 och 178 a och b i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Medlemsstaternas regler vad avser mervärdesskatteavdrag — Åtgärder som vidtas i syfte att undvika vissa former av skattebrott och skatteundandragande — En beskattningsbar person vägras avdrag för mervärdesskatt som mottagare av en leverans inom gemenskapen, med motiveringen att det saknas bevisning för att leverans verkligen har ägt rum mellan föregående leverantörer, trots att det föreligger bevisning för att den beskattningsbara personen har mottagit direktleveranser.

Domslut

Artiklarna 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 och 178 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas på så sätt att de, under sådana förhållanden som de i det nationella målet, utgör hinder för att en beskattningsbar person nekas rätt att göra avdrag för mervärdesskatt för en leverans av varor, med motiveringen att någon faktisk leverans inte anses ha ägt rum med hänsyn till att ett skatteundandragande eller andra oegentligheter har begåtts före eller efter denna leverans, om det inte, utifrån objektiva omständigheter, är fastställt att den beskattningsbara personen kände till eller borde ha känt till att den transaktion som åberopats till grund för avdragsrätten ingick i ett mervärdesskatteundandragande som begåtts i ett tidigare eller senare led i leveranskedjan, vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva.


(1)  EUT C 238, 13.8.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/10


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad — Varna — Bulgarien) — DIGITALNET OOD (C-320/11 och C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) mot Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

(Förenade målen C-320/11, C-330/11, C-382/11 och C-383/11) (1)

(Gemensamma tulltaxan - Tullklassificering - Kombinerade nomenklaturen - Apparater som kan ta emot tv-signaler och som har inbyggt modem för internetuppkoppling och kan säkerställa ett interaktivt informationsutbyte)

2013/C 26/18

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad — Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: DIGITALNET OOD (C-320/11 och C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11)

Motpart: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna Zapad pri Mitnitsa Varna

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Administrativen sad — Varna — Tolkning av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, s. 1; svensk specialutgåva, volym 13, s. 22), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1031/2008 av den 19 september 2008 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 291, s. 1) — Undernummer 8528 71 13 i Kombinerade nomenklaturen (apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem för uppkoppling till internet, med ett system för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet till televisionsmottagning (set-topboxar med kommunikationsfunktion) eller 8521 90 00 (andra apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner) — Apparat som kan ta emot tv-signaler eller fungera som modem för anslutning till internet och säkerställa ett interaktivt informationsutbyte — Betydelsen av begreppen internet, modem och modulering och demodulering med avseende på förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

Domslut

1.

Kombinerade nomenklaturen, som återfinns som bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess lydelse enligt kommissionens förordningar (EG) nr 1214/2007 av den 20 september 2007, (EG) nr 1031/2008 av den 19 september 2008 och (EG) nr 948/2009 av den 30 september 2009, ska tolkas så att, vid klassificeringen av en vara enligt undernummer 8528 71 13, ett ”modem för uppkoppling till Internet” är en anordning som själv, utan att det krävs någon annan apparat eller mekanism, ger möjlighet till internetuppkoppling och kan säkerställa interaktivitet och ett dubbelriktat informationsutbyte. Det är enbart möjligheten till internetuppkoppling, inte den teknik som används för ändamålet, som är relevant för klassificeringen enligt nämnda undernummer.

2.

Kombinerade nomenklaturen ska tolkas så, att möjligheten att ta emot tv-signaler och förekomsten av ett modem som möjliggör internetuppkoppling är två likvärdiga funktioner som apparaterna i fråga måste uppfylla för att klassificeras enligt undernummer 8528 71 13 i KN. Om en av dessa funktioner saknas ska apparaterna klassificeras enligt undernummer 8528 71 19.

3.

Artikel 78.2 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ska tolkas så, att tullmyndigheterna får göra en efterhandskontroll av varorna, och som en följd av denna ändra tullklassificeringen, enbart på grundval av den skriftliga bevisningen, utan att behöva undersöka varorna fysiskt.


(1)  EUT C 252, 27.8.2011.

EUT C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/11


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen — Finland) — O., S. mot Maahanmuuttovirasto (C-356/11), och Maahanmuuttovirasto mot L. (C-357/11)

(Förenade målen C-356/11) (1)

(Unionsmedborgarskap - Artikel 20 FEUF - Direktiv 2003/86/EG - Rätt till familjeåterförening - Unionsmedborgare i låg ålder som är bosatta med sina mödrar, vilka är tredjelandsmedborgare, i den medlemsstat i vilken barnen är medborgare - Mödrarna som har ensam vårdnad om unionsmedborgarna har permanent uppehållsrätt i denna medlemsstat - Familjeombildning till följd av att mödrarna gifter om sig med tredjelandsmedborgare och i dessa äktenskap får barn, som också är tredjelandsmedborgare - Ansökningar om familjeåterförening i unionsmedborgarnas ursprungsmedlemsstat - De nya makarna nekas uppehållsrätt på grund av att det saknas tillräckliga försörjningsmedel - Rätten till respekt för familjelivet - Hänsyn till barnens bästa)

2013/C 26/19

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: O., S. (C-356/11), Maahanmuuttovirasto (C-357/11)

Motpart: Maahanmuuttovirasto (C-356/11), L. (C-357/11)

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Högsta förvaltningsdomstolen — Tolkning av artikel 20 FEUF — Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium — Rätt till familjeåterförening — Uppehållstillstånd i en medlemsstat för en tredjelandsmedborgare, som utan uppehållsrätt är bosatt i medlemsstaten, i en situation där den berörda personens maka, som är tredjelandsmedborgare, vistas lagligen i nämnda medlemsstat och har ett barn som är medborgare i den medlemsstaten, och där den berörda personen inte är förälder till barnet eller har vårdnaden om det — Situation där makarna även har ett gemensamt barn som är tredjelandsmedborgare och som bor tillsammans med dem och med makans barn i den aktuella medlemsstaten

Domslut

Artikel 20 FEUF ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en medlemsstat avslår en tredjelandsmedborgares ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening när nämnde tredjelandsmedborgare avser bo tillsammans med sin maka — som också är tredjelandsmedborgare och som är lagligen bosatt i denna medlemsstat och som i ett första äktenskap har fått ett barn med unionsmedborgarskap — och det barn som fötts i deras äktenskap och som likaledes är tredjelandsmedborgare, förutsatt att detta avslag inte leder till att den berörda unionsmedborgaren berövas möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som ställningen som unionsmedborgare ger, vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva.

Direktiv 2003/86 ska tillämpas på sådana ansökningar om uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening som är aktuella i de nationella målen. Artikel 7.1 c i detta direktiv ska tolkas så, att medlemsstaterna får kräva bevis för att referenspersonen har stabila och regelbundna försörjningsmedel som är tillräckliga för att försörja referenspersonen och hans eller hennes familjemedlemmar, men vid utnyttjandet av denna möjlighet måste de beakta artiklarna 7, 24.2 och 24.3 i stadgan, enligt vilka medlemsstaterna är skyldiga att, vid prövningen av ansökningar om familjeåterförening, ta hänsyn till de berörda barnens bästa och sträva efter att främja familjelivet samt säkerställa att direktivets syfte eller dess ändamålsenliga verkan inte äventyras. Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida de beslut att neka uppehållstillstånd som är aktuella i de nationella målen har fattats med iakttagande av dessa krav.


(1)  EUT C 269, 10.9.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/12


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social de Barcelona — Spanien) — Isabel Elbal Moreno mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Mål C-385/11) (1)

(Artikel 157 FEUF - Direktiv 79/7/EEG - Direktiv 97/81/EG - Ramavtalet om deltidsarbete - Direktiv 2006/54/EG - Avgiftsbaserad ålderspension - Likabehandling av kvinnliga och manliga arbetstagare - Indirekt diskriminering på grund av kön)

2013/C 26/20

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Isabel Elbal Moreno

Motparter: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Juzgado de lo Social de Barcelona — Tolkning av klausul 4 punkt 1 i ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS, och bilagt rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 (EGT L 14, s. 9), artikel 4 i rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (EGT L 6, s. 24; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 111) och artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (EUT L 204, s. 23) — Begreppet anställningsvillkor — Avgiftsbaserad ålderspension som enligt spansk lag beräknas på grundval av de avgifter som arbetstagaren har betalat in för egen räkning — Diskriminering av deltidsarbetande

Domslut

Artikel 4 i rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet ska tolkas så, att den utgör hinder för att, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i målet vid den nationella domstolen, tillämpa en medlemsstats bestämmelse enligt vilken det krävs att deltidsarbetande, som till övervägande del är kvinnor, i förhållande till heltidsarbetande, ska fullgöra en proportionellt sett längre avgiftsperiod för att i förekommande fall beviljas rätt till avgiftsbaserad ålderspension, vars belopp har minskats i proportion till arbetstiden.


(1)  EUT C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/12


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona — Spanien) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo mot Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Mål C-410/11) (1)

(Luftfart - Montrealkonventionen - Artikel 22.2 - Transportörens ansvar för bagage - Begränsning av ansvaret när bagage förstörts, förlorats, skadats eller försenats - Bagage som är gemensamt för flera passagerare - Bagaget har endast checkats in av en av passagerarna)

2013/C 26/21

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo

Motpart: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Audiencia Provincial de Barcelona — Tolkning av artiklarna 3.3 och 22.2 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen), (rådets beslut 2001/539/EG) (EGT L 194, s. 38) — Lufttransportörers ansvar för lufttransporten av passagerare och deras baggage — Ansvarsbegränsning om baggaget förstörs, förloras, skadas eller försenas

Domslut

Artikel 22.2 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999 och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001, jämförd med artikel 3.3 i samma konvention, ska tolkas så, att rätten till ersättning och begränsningen av transportörens ansvar vid förlust av bagage också gäller när en passagerare kräver sådan ersättning på grund av förlust av bagage som har checkats in i en annan passagerares namn, förutsatt att det förlorade bagaget verkligen innehöll föremål tillhörande den förstnämnda passageraren.


(1)  EUT C 290, 1.10.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/13


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 november 2012 — Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-416/11 P) (1)

(Överklagande - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen - Upptagande av ett område i förteckningen, på Konungariket Spaniens inrådan - Område som påstås omfatta ett område på brittiskt territorialvatten vid Gibraltar och ett område på internationellt vatten - Talan om ogiltigförklaring - Rent bekräftande rättsakt)

2013/C 26/22

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: S. Ossowski, biträdd av D. Wyatt QC och V. Wakefield, barrister)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: D. Recchia och K. Mifsud-Bonnici)

Part som har intervenerat till stöd för kommissionen: Konungariket Spanien (ombud: N. Díaz Abad och A. Rubi González)

Saken

Överklagande av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 24 maj 2011 i mål T-115/10, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland mot Europeiska kommissionen, att avvisa en talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/45/EU om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG av en tredje uppdaterad lista över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen (delgivet med dokument C(2009) 10406), i den del beslutet innebar fortsatt listning av ett område benämnt ”Estrecho Oriental” (ES6120032), som föreslagits av Spanien, vilket omfattar ett område på brittiskt territorialvatten vid Gibraltar och ett område på internationellt vatten.

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 298, 8.10.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/13


Domstolens dom (första avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Rovigo — Italien) — brottmål mot Md Sagor

(Mål C-430/11) (1)

(Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2008/115/EG - Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna - Nationella bestämmelser enligt vilka ett bötesstraff kan ersättas av utvisning eller husarrest)

2013/C 26/23

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Rovigo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Md Sagor

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunale di Rovigo — Tolkning av artiklarna 2, 4, 6, 7, 8, 15 och 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, s. 98) och av artikel 4.3 FEU — Nationella bestämmelser enligt vilka en utlänning åläggs böter till ett belopp på mellan 5 000 och 10 000 euro som en följd av dennes olagliga inresa eller vistelse i den medlemsstaten — Huruvida sådana bestämmelser är tillåtna som innebär att olaglig vistelse utgör brott — Huruvida sådana bestämmelser är tillåtna som innebär att bötespåföljden ersätts av en omedelbart verkställbar utvisning för en period på minst fem år eller ersätts av husarrest (”permanenza domiciliare”) — Medlemsstaternas skyldigheter under fristen för införlivande av ett direktiv

Domslut

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna ska tolkas så

att det inte utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning, som den i det nationella målet, enligt vilken tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i den medlemsstaten åläggs böter som kan ersättas av utvisning, och

att det utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt vilken tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i den medlemsstaten får dömas till husarrest utan att det säkerställs att verkställigheten av den påföljden ska upphöra så snart som faktisk transport av den berörda personen ut ur nämnda medlemsstat är möjlig.


(1)  EUT C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/14


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 6 december 2012 — Europeiska kommissionen mot Verhuizingen Coppens NV

(Mål C-441/11 P) (1)

(Överklagande - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet - Belgiska marknaden för internationella flyttjänster - Kartell som består av tre olika avtal - En enda, fortlöpande överträdelse - Bevis saknas för att en deltagare i ett avtal kände till övriga avtal - Hel eller delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut - Artiklarna 263 FEUF och 264 FEUF)

2013/C 26/24

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Boquet, S. Noë och F. Ronkes Agerbeek)

Övrig part i målet: Verhuizingen Coppens NV (ombud: J. Stuyck och I. Buelens, advocaten)

Saken

Överklagande av den dom som meddelades av tribunalen (åttonde avdelningen) den 16 juni 2011 i mål T-210/08, Verhuizingen Coppens mot kommissionen, i vilken tribunalen ogiltigförklarade artikel 1 i och 2 k i kommissionens beslut K(2008) 926 slutlig av den 11 mars 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/38.543 — Internationella flyttjänster)

Domslut

1.

Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 16 juni 2011 i mål T 210/08, Verhuizingen Coppens mot kommissionen, upphävs.

2.

Artikel 1 i i kommissionens beslut K(2008) 926 slutlig av den 11 mars 2008, om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/38.543 — Internationella flyttjänster), ogiltigförklaras i den del som Europeiska kommissionen — utan att begränsa sig till att konstatera att Verhuizingen Coppens NV deltagit i ett system med falska anbud, så kallade ”skenanbud”, under perioden 13 oktober 1992–29 juli 2003 — har hållit detta bolag ansvarigt för avtalet om ett system med ekonomiska kompensationer, för anbud som inte antas eller då en kartelldeltagare avstår från att inkomma med anbud, så kallade ”provisioner”, samt hållit bolaget ansvarigt för den enda, fortlöpande överträdelsen.

3.

De böter som Verhuizingen Coppens NV påförts i artikel 2 k i nämnda beslut K(2008) 926 slutlig fastställs till 35 000 euro.

4.

Europeiska kommissionen ska förutom att bära sina egna rättegångskostnader i såväl första instans som i målet om överklagande även ersätta två tredjedelar av de rättegångskostnader Verhuizingen Coppens NV har haft i dessa två instanser.

5.

Verhuizingen Coppens NV ska bära en tredjedel av sina rättegångskostnader i första instans och i målet om överklagande.


(1)  EUT C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/14


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 6 december 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Mål C-562/11) (1)

(Jordbruk - Förordning (EEG) nr 3665/87 - Artikel 11 - Exportbidrag - Ansökan om bidrag för export som inte ger rätt till bidrag - Administrativ sanktion)

2013/C 26/25

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)

Motpart: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesfinanzhof — Tolkning av kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 av den 27 november 1987 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (EGT L 351, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 24, s. 216), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 495/97 av den 18 mars 1997 (EGT L 77, s. 12), och särskilt förordningens artikel 11.1 — Ansökan om exportbidrag i en situation där något sådant bidrag inte utgår — Möjlighet att påföra den sökande sanktioner

Domslut

Artikel 11.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 av den 27 november 1987 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 2945/94 av den 2 december 1994 och kommissionens förordning (EG) nr 495/97 av den 18 mars 1997, ska tolkas så, att — med förbehåll för undantagen i artikel 11.1 tredje stycket — den minskning som föreskrivs i artikel 11.1 första stycket a ska tillämpas bland annat när det visar sig att varorna, för vilka exportbidrag har ansökts, inte är av sund och god marknadsmässig kvalitet, och det oaktat att exportören var i god tro och att denne korrekt har beskrivit varornas typ och ursprung.


(1)  EUT C 39, 11.2.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/15


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Josef Probst mot mr.nexnet GmbH

(Mål C-119/12) (1)

(Elektronisk kommunikation - Direktiv 2002/58/EG - Artikel 6.2 och 6.5 - Behandling av personuppgifter - Trafikuppgifter som behövs för fakturering och inkassering av fordringarna - Inkassering av fordringar genom ett utomstående bolag - Personer som handlar på uppdrag av leverantören av allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster)

2013/C 26/26

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Josef Probst

Motpart: mr.nexnet GmbH

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesgerichtshof — Tolkning av artikel 6.2 och 6.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, s. 37) — Överlåtelse av abonnenters trafikuppgifter som behandlas och lagras av den aktör som tillhandahåller det allmänt tillgängliga kommunikationsnätet — Nationell lagstiftning enligt vilken en sådan överlåtelse kan ske till förvärvaren av en fordran som uppkommit i samband med tillhandahållande av telekommunikationstjänster, när det finns avtalsklausuler enligt vilka de överlåtna uppgifterna ska skyddas och avtalsparterna har rätt att kontrollera huruvida respektive part iakttar uppgiftsskyddet

Domslut

Artikel 6.2 och 6.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) ska tolkas så, att en leverantör av allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får överföra trafikuppgifter till en person som förvärvat dennes fordringar avseende tillhandahållande av telekommunikationstjänster, i syfte att inkassera dem, och denne förvärvare får behandla nämnda uppgifter under förutsättning, för det första, att förvärvaren handlar på uppdrag av tjänsteleverantören vad gäller behandlingen av dessa uppgifter och, för det andra, att nämnda förvärvare enbart behandlar de trafikuppgifter som är nödvändiga för att inkassera de överlåtna fordringarna.

Oavsett hur avtalet om överlåtelse kvalificeras ska förvärvaren anses handla på uppdrag av tjänsteleverantören, i den mening som avses i artikel 6.5 i direktiv 2002/58, när vederbörande, i samband med behandlingen av trafikuppgifter, endast handlar på instruktioner från tjänsteleverantören och under dennes kontroll. I synnerhet ska det avtal som ingåtts dem emellan innehålla bestämmelser genom vilka det kan säkerställas att förvärvaren behandlar trafikuppgifterna på ett lagligt sätt och att tjänsteleverantören har möjlighet att när som helst försäkra sig om att nämnda förvärvare efterkommer dessa bestämmelser.


(1)  EUT C 174, 16.6.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/15


Domstolens dom (plenum) av den 27 november 2012 (begäran om förhandsavgörande från Supreme Court — Irland) — Thomas Pringle mot Government of Ireland, Ireland och the Attorney General

(Mål C-370/12) (1)

(Stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta - Beslut 2011/199/EU - Ändring av artikel 136 FEUF - Giltighet - Artikel 48.6 FEU - Förenklat ändringsförfarande - ESM-fördraget - Ekonomisk och monetär politik - Medlemsstaternas befogenhet)

2013/C 26/27

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thomas Pringle

Motparter: Government of Ireland, Ireland och the Attorney General

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Supreme Court — Giltighet av Europeiska rådets beslut av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta (EUT L 91, s. 1) — Unionens befogenheter — Rätt för en medlemsstat som ingår i euroområdet att sluta ett sådant internationellt avtal som fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Domslut

1.

Det har vid prövningen av den första frågan inte framkommit någon omständighet som kan påverka giltigheten av Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta.

2.

Artiklarna 4.3 FEU, 13.2 FEU, 2.3 FEUF, 3.1 c och 3.2 FEUF, 119 FEUF–123 FEUF och 125 FEUF–127 FEUF samt den allmänna principen om effektivt domstolsskydd utgör inte hinder för att de medlemsstater som har euron som valuta sinsemellan ingår ett sådant avtal som fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen, som ingicks i Bryssel den 2 februari 2012 mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland, och ej heller för att dessa stater ratificerar detta avtal.

3.

En medlemsstats rätt att ingå och ratificera nämnda fördrag är inte avhängig ikraftträdandet av beslut 2011/199.


(1)  EUT C 303, 6.10.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 3 oktober 2012 — W.P. Willems, motpart: Burgemeester van Nuth

(Mål C-446/12)

2013/C 26/28

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: W.P. Willems

Motpart: Burgemeester van Nuth

Giltighets- och tolkningsfrågor

1.

Är artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1), giltig mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

2.

Om svaret på fråga 1 innebär att artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1), är giltig, ska då artikel 4.3 i förordningen, mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 8.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 7 f i privacy-direktivet (1) jämförda med artikel 6.1 b i direktivet, tolkas så att medlemstaterna för att genomföra förordningen är skyldiga att genom lag säkerställa att de biometriska uppgifter som har samlats in och lagrats med stöd av förordningen inte får samlas in, behandlas och användas för andra ändamål än för utfärdande av det aktuella dokumentet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/16


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 5 oktober 2012 — H.J. Kooistra, motpart: Burgemeester van Skarsterlân

(Mål C-447/12)

2013/C 26/29

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: H.J. Kooistra

Motpart: Burgemeester van Skarsterlân

Tolknings- och giltighetsfrågor

1.

Ska artikel 1.3 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 tolkas så, att förordningen inte är tillämplig på identitetskort som medlemsstaterna utfärdar till sina medborgare, såsom det nederländska identitetskortet, oavsett giltighetstiden för dessa och oavsett möjligheterna att använda dem som resehandlingar?

2.

Om det av svaret på fråga 1 följer att rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1) är tillämplig på sådana identitetskort som det nederländska identitetskortet, med beaktande av möjligheterna att använda dessa som resehandlingar, är då artikel 1.2 i förordningen giltig mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

3.

Om svaret på fråga 2 innebär att artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1), är giltig, ska då artikel 4.3 i förordningen, mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 8.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 7 f i privacy-direktivet jämförda med artikel 6.1 b i direktivet, tolkas så att medlemsstaterna för att genomföra förordningen är skyldiga att genom lag säkerställa att de biometriska uppgifter som har samlats in och lagrats med stöd av förordningen inte får samlas in, behandlas och användas för andra ändamål än för utfärdande av det aktuella dokumentet?


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 8 oktober 2012 — M. Roest, motpart: Burgemeester van Amsterdam

(Mål C-448/12)

2013/C 26/30

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: M Roest

Motpart: Burgemeester van Amsterdam

Giltighets- och tolkningsfrågor

1.

Är artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1), giltig mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

2.

Om svaret på fråga 1 innebär att artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1), är giltig, ska då artikel 4.3 i förordningen, mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 8.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 7 f i privacy-direktivet (1) jämförda med artikel 6.1 b i direktivet, tolkas så att medlemsstaterna för att genomföra förordningen är skyldiga att genom lag säkerställa att de biometriska uppgifter som har samlats in och lagrats med stöd av förordningen inte får samlas in, behandlas och användas för andra ändamål än för utfärdande av det aktuella dokumentet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 8 oktober 2012 — L.J.A. van Luijk, motpart: Burgemeester van Den Haag

(Mål C-449/12)

2013/C 26/31

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: L.J.A. van Luijk

Motpart: Burgemeester van Den Haag

Giltighets- och tolkningsfrågor

1.

Är artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1), giltig mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

2.

Om svaret på fråga 1 innebär att artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemstaterna (EGT L 385, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 444/2009 av den 28 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 2252/2004 (EGT L 142, s. 1), är giltig, ska då artikel 4.3 i förordningen, mot bakgrund av artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 8.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och artikel 7 f i privacy-direktivet (1) jämförda med artikel 6.1 b i direktivet, tolkas så att medlemstaterna för att genomföra förordningen är skyldiga att genom lag säkerställa att de biometriska uppgifter som har samlats in och lagrats med stöd av förordningen inte får samlas in, behandlas och användas för andra ändamål än för utfärdande av det aktuella dokumentet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Krefeld (Tyskland) den 9 oktober 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd mot Inter-Zuid Transport BV

(Mål C-452/12)

2013/C 26/32

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Krefeld

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

Motpart: Inter-Zuid Transport BV

Tolkningsfrågor

1.

Utgör artikel 71 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 (1) av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område hinder mot en uteslutande självständig tolkning av en konvention, eller ska även de ändamål och de principer som ligger till grund för förordningen beaktas vid tillämpningen av sådana konventioner?

2.

Utgör artikel 71 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område hinder mot tolkningen av en konvention, enligt vilken en fastställelsetalan som har avgjorts i en medlemsstat inte utgör hinder mot en senare väckt fullgörelsetalan i en annan medlemsstat, om det även är möjligt att tolka denna konvention i överensstämmelse med artikel 27 i förordning nr 44/2001?


(1)  EGT L 12, 2001, s. 1.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 10 oktober 2012 — Minister van Immigratie, Integratie en Asiel och O mot B

(Mål C-456/12)

2013/C 26/33

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Minister van Immigratie, Integratie en Asiel och O

Övrig part i målet: B

Tolkningsfrågor

1.

Ska Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiv 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (1), vad gäller villkoren för uppehållsrätt för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare, i likhet med i domstolens domar i målen C-370/90, Singh (2) och C-291/05, Eind (3), tillämpas analogt på en unionsmedborgare som återvänder till den medlemsstat i vilken vederbörande är medborgare, efter att denne inom ramen för artikel 21.1 FEUF, samt som mottagare av tjänster i den mening som avses i artikel 56 FEUF, har vistats i en annan medlemsstat?

2.

För det fall den första frågan ska besvaras jakande, krävs det att unionsmedborgarens vistelse i en annan medlemsstat ska ha haft en viss minimilängd för att den tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till unionsmedborgaren, efter det att unionsmedborgaren har återvänt till den medlemsstat i vilken vederbörande är medborgare, ska ges uppehållsrätt i den medlemsstaten?

3.

För det fall den andra frågan ska besvaras jakande, kan detta villkor uppfyllas även om det inte rör sig om en fortlöpande vistelse, utan om ett antal kortare vistelser som har skett med en viss frekvens, såsom veckovisa helgvistelser eller regelbundna besök?

[…]

4.

Förlorar en familjemedlem som är medborgare i ett tredje land, under omständigheter som de i förevarande mål, sin möjlighet att göra anspråk på uppehållsrätt med stöd av unionsrätten till följd av den tid som förflyter mellan den tidpunkt då unionsmedborgaren återvänder till den medlemsstat i vilken vederbörande är medborgare och den tidpunkt då den familjemedlem som är medborgare i ett tredje land reser in i denna medlemsstat ?


(1)  EUT L 158, s. 77

(2)  Dom av den 7 juli 1992, REG 1992, s. I-4265; svensk specialutgåva, volym 13, s. 19

(3)  Dom av den 11 december 2007, REG 2007, s. I-10719


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 10 oktober 2012 — S och Minister van Immigratie, Integratie en Asiel mot G

(Mål C-457/12)

2013/C 26/34

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: S och Minister van Immigratie, Integratie en Asiel

Övrig part i förfarandet: G

Tolkningsfrågor

1.

[…]

Kan en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare som är bosatt i den medlemsstat i vilken vederbörande är medborgare, men som arbetar i en annan medlemsstat för en arbetsgivare i den medlemsstaten, under omständigheter som de i förevarande mål, åberopa en uppehållsrätt med stöd av unionsrätten?

2.

[…]

Kan en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare som är bosatt i den medlemsstat i vilken vederbörande är medborgare, men som i sitt arbete för en arbetsgivare i den medlemsstaten reser fram och tillbaka till en annan medlemsstat, under omständigheter som de i förevarande mål, åberopa en uppehållsrätt med stöd av unionsrätten?


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 22 oktober 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH mot Olbrich Transport und Logistik GmbH

(Mål C-469/12)

2013/C 26/35

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Handelsgericht Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH

Motpart: Olbrich Transport und Logistik GmbH

Tolkningsfråga

Ska ett avtal om lagring av varor anses utgöra ett avtal om ”utförande av tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 b i rådets förordning nr 44/2001 (1) av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område?


(1)  EGT L 12, 2001, s. 1.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour Constitutionnelle (Belgien) den 22 oktober 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) mot Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Mål C-473/12)

2013/C 26/36

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour Constitutionnelle

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Motpart: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 13.1 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), in fine, tolkas så, att medlemsstaterna medges möjligheten att välja huruvida ett undantag till den omedelbara informationsskyldighet som föreskrivs i artikel 11.1 i detta direktiv ska föreskrivas om ett sådant undantag är nödvändigt för att skydda enskildas rättigheter och friheter, eller är medlemsstaternas handlingsutrymme begränsat i detta avseende?

2.

Omfattas privatdetektivers verksamhet, som regleras av intern rätt och bedrivs för räkningen för myndigheter med behörighet att till rättsvårdande myndigheter anmäla alla överträdelser av bestämmelser som skyddar yrkestitlar och innebär samordning av en yrkesgrupp, beroende på omständigheterna, av det undantag som föreskrivs i artikel 13.1 d och g i det ovannämnda direktivet, in fine?

3.

För det fall den andra frågan besvaras nekande, är artikel 13.1 d och g i direktivet, in fine, förenlig med artikel 6.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och närmare bestämt med principerna om likabehandling och icke-diskriminering?


(1)  EGT L 281, s. 31.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 22 oktober 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

(Mål C-474/12)

2013/C 26/37

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Schiebel Aircraft GmbH

Motpart: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Tolkningsfråga

Utgör unionsrätten, särskilt artiklarna 18, 45 och 49 jämförda med artikel 346.1 b FEUF, hinder för en sådan nationell bestämmelse i en medlemsstat som den som är tillämplig i det nationella målet, enligt vilken ledamöterna i de organ som företräder ett bolag eller de delägare som har rätt att leda och företräda näringsidkande bolag som avser att bedriva handel med militära vapen och militär ammunition samt förmedla köp och försäljning av militära vapen och militär ammunition, måste vara österrikiska medborgare och det inte är tillräckligt att vara medborgare i en annan EES-medlemsstat?


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (tidigare Fővárosi Bíróság) (Ungern) den 22 oktober 2012 — UPC DTH Sàrl mot Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(Mål C-475/12)

2013/C 26/38

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék (tidigare Fővárosi Bíróság)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: UPC DTH Sàrl

Motpart: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (1) av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG (2) av den 25 november 2009, tolkas så, att en tjänst som innefattar tillhandahållande mot vederlag av tillgång till ett programpaket innehållande både radio- och televisionsprogram som sänds via satellit ska anses utgöra en elektronisk kommunikationstjänst?

2.

Ska fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att den ovan nämnda tjänsten i fråga 1 omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster inom medlemsstaterna i den mån det rör sig om en tjänst som tillhandahålls från Luxemburg men vars mottagare befinner sig i Ungern?

3.

Ska fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att mottagarlandet av den ovan i fråga 1 beskrivna tjänsten kan begränsa tillhandahållandet av sådana tjänster genom att föreskriva en skyldighet för den som tillhandahåller tjänsten att registrera sig i denna medlemsstat och att upprätta en filial eller en annan fristående rättslig enhet i denna genom att föreskriva att tjänsten enbart kan tillhandahållas genom en filial eller en annan fristående rättslig enhet?

4.

Ska fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att administrativa förfaranden avseende sådana tjänster som beskrivs i fråga 1 omfattas av den territoriella behörigheten för den medlemsstat där den ifrågavarande tjänsten tillhandahålls oavsett i vilken medlemsstat det företag som tillhandahåller tjänsten är registrerat eller bedriver sin verksamhet?

5.

Ska artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv), tolkas så, att den ovan i fråga 1 beskrivna tjänsten ska anses utgöra en elektronisk kommunikationstjänst eller ska denna tjänst anses utgöra en tjänst som tillhandahålls enligt systemet för villkorad tillgång i den mening som avses i artikel 2 f i ramdirektivet?

6.

Ska tillämpliga bestämmelser mot bakgrund av det ovanstående tolkas så, att den person som tillhandahåller den ovan i fråga 1 beskrivna tjänsten ska anses utgöra en leverantör av elektroniska kommunikationstjänster enligt unionsrätten?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, s. 33).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (EUT L 337, s. 37).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/21


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 24 oktober 2012 — Hogan Lovells International LLP mot Bayer CropScience K.K.

(Mål C-477/12)

2013/C 26/39

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundespatentgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Hogan Lovells International LLP

Motpart: Bayer CropScience K.K.

Tolkningsfråga

Är artikel 3.1 b i förordning nr 1610/96 (1) endast tillämplig när det föreligger ett godkännande för utsläppande på marknaden enligt artikel 4 eller artikel 8.1 i direktiv 91/414, eller kan ett tilläggsskydd även meddelas på grundval av ett godkännande för utsläppande på marknaden enligt artikel 8.4 i direktiv 91/414/EEG?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel (EGT L 198, s. 30).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Feldkirch (Österrike) den 24 oktober 2012 — Armin Maletic och Marianne Maletic mot lastminute.com GmbH och TUI Österreich GmbH

(Mål C-478/12)

2013/C 26/40

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Feldkirch

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Armin Maletic och Marianne Maletic

Motparter: lastminute.com GmbH och TUI Österreich GmbH

Tolkningsfråga

Ska artikel 16.1 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1), enligt vilken domstolen där konsumenten har hemvist är behörig, tolkas på så sätt att den — när den andra parten (i detta fall en reseförmedlare med säte i utlandet) använder sig av en avtalspart (i detta fall en researrangör med säte inom landet) och talan väcks mot båda dessa parter — är tillämplig också på avtalsparten inom landet?


(1)  EGT L 12, s. 1.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 25 oktober 2012 — Minister van Financiën mot X BV

(Mål C-480/12)

2013/C 26/41

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Minister van Financiën

Motpart: X BV

Tolkningsfrågor

1.

a)

Ska artiklarna 203 och 204 i tullkodexen (1) jämförda med artikel 859 (särskilt artikel 859.2 c) i tillämpningsförordningen (2) tolkas så, att ett överskridande av den transiteringsfrist som fastställts i enlighet med artikel 356.1 i tillämpningsförordningen inte i sig innebär ett undandragande från tullövervakning i den mening som avses i artikel 203 i tullkodexen utan att en tullskuld uppkommer på grundval av artikel 204 i tullkodexen?

b)

Kräver ett jakande svar på fråga 1 a att de berörda personerna informerar tullmyndigheterna om varför tidsfristen överskridits eller att de åtminstone förklarar för tullmyndigheterna var varorna förvarades under tiden från det att fristen enligt artikel 356 i tillämpningsförordningen löpte ut till dess att varorna faktiskt företeddes vid bestämmelsetullkontoret?

2.

Ska sjätte direktivet (3), särskilt artikel 7, tolkas så att mervärdesskattskyldighet inträder när en tullskuld uppkommer enbart på grundval av artikel 204 i tullkodexen?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).

(2)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1).

(3)  Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Grondwettelijk Hof (Nederländerna) den 29 oktober 2012 — Pelckmans Turnhout NV mot Walter Van Gastel Balen NV m.fl.

(Mål C-483/12)

2013/C 26/42

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Grondwettelijk Hof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Pelckmans Turnhout NV

Svarande: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

Tolkningsfråga

Ska principen om likabehandling i artikel 6.3 i Fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, jämförda med artiklarna 15 och 16 i nämnda stadga och artiklarna 34–36, 56 och 57 FEUF tolkas så, att nämnda princip utgör hinder för en sådan ordning som den som föreskrivs i artiklarna 8, 9, 16 och 17 i lagen av den 10 november 2006 om öppettider för branscherna detaljhandel, hantverksförsäljning och tillhandahållande av tjänster, genom att den skyldighet att hålla stängt en dag i veckan som föreskrivs i dessa artiklar

i)

inte ska tillämpas på handlare som bedriver verksamhet på järnvägsstationer eller på kollektivtrafikföretags försäljningsställen, och inte heller på försäljning på flygplatser och i hamnområden som är öppna för internationell trafik eller på försäljning på bensinstationer eller försäljningsställen vid motorvägar, men däremot på handlare som bedriver verksamhet på andra platser,

ii)

inte ska tillämpas på handlare som saluför sådana varor som tidningar, tidskrifter, tobak och tobaksvaror, telefonkort och National Loterijs produkter, lagringsmedier för audiovisuella verk och videospel samt glass, men däremot på handlare som saluför andra varor,

iii)

enbart ska tillämpas på detaljhandel, det vill säga företag som är inriktade på försäljning till konsument, men däremot inte ska tillämpas på andra handlare,

iv)

åtminstone medför en betydligt större begränsning för de handlare som bedriver sin verksamhet med hjälp av ett fysiskt försäljningsställe, med direkt kontakt med konsumenten, än för de näringsidkare som bedriver sin verksamhet via en internetbutik eller eventuellt via andra distansförsäljningskanaler?


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederländerna) den 31 oktober 2012 — Georgetown University mot Octrooicentrum Nederland, som verkar under namnet NL Octrooicentrum

(Mål C-484/12)

2013/C 26/43

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank ’s-Gravenhage

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Georgetown University

Motpart: Georgetown University mot Octrooicentrum Nederland, som verkar under namnet NL Octrooicentrum

Tolkningsfrågor

1.

Utgör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (1), närmare bestämt artikel 3 c i förordningen, hinder för att patentinnehavaren i ett fall där ett gällande grundpatent skyddar flera produkter beviljas ett tilläggsskydd för var och en av de skyddade produkterna?

2.

Om den första frågan ska besvaras jakande, hur ska då artikel 3 c i förordningen tolkas i ett fall där ett gällande grundpatent skyddar flera produkter och det vid tidpunkten för ansökan om ett tilläggsskydd för en av de skyddade produkterna (A) visserligen ännu inte har meddelats något tilläggsskydd för andra produkter (B och C) som skyddas genom samma grundpatent, även om tilläggsskydd har meddelats för de produkterna (B och C) innan något beslut har fattats med anledning av ansökan om tilläggsskydd för den förstnämnda produkten (A)?

3.

Är det av betydelse för svaret på den föregående frågan huruvida ansökan för en av de produkter som skyddas genom grundpatentet (A) gavs in samma dag som ansökningarna för andra produkter (B och C) som skyddas genom samma patent?

4.

Om den första frågan ska besvaras jakande, kan då ett tilläggsskydd meddelas för en produkt som skyddas genom ett gällande grundpatent i ett fall då ett tilläggsskydd redan har meddelats för en annan produkt som skyddas genom samma grundpatent, men sökanden avstår från detta skydd i syfte att kunna erhålla ett nytt tilläggsskydd på grundval av samma grundpatent?

5.

För det fall det är relevant för svaret på den föregående frågan huruvida avståendet har retroaktiv verkan undrar Rechtbank om denna fråga regleras i artikel 14 b i förordningen eller i nationell rätt. Om frågan huruvida avståendet har retroaktiv verkan regleras i artikel 14 b i förordningen, ska då den bestämmelsen tolkas som att avståendet har retroaktiv verkan?


(1)  EUT L 152, s. 1.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederländerna) den 31 oktober 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer mot Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Mål C-485/12)

2013/C 26/44

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Motpart: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tolkningsfrågor

”Ska artikel 32 i förordning (EG) nr 796/2004 (1) tolkas så, att det är obligatoriskt att utföra en fysisk kontroll på plats innan det — på grundval av en flygfotografering som genomförts i anslutning till bedömningen av en deklaration — kan fastställas att den deklaration som en jordbrukare har ingett är oriktig?”


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 73/2009 och för tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 479/2008 (EUT L 141, s. 18)


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof te ’s Hertogenbosch (Nederländerna) den 31 oktober 2012 — X, motpart: Gebührenbeamter der Gemeinde Z

(Mål C-486/12)

2013/C 26/45

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Gerechtshof te ’s Hertogenbosch

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: X

Motpart: Gebührenbeamter der Gemeinde Z

Tolkningsfrågor

1.

Uppfylls villkoret i artikel 12 a andra strecksatsen i direktivet (1) om att få information om vilka uppgifter som behandlas, genom att tillgång till uppgifterna beviljas (med stöd av artikel 79.2 i Wet GBA)?

2.

Utgör artikel 12 a i direktivet hinder för att ta ut en avgift för utlämnandet av de personuppgifter som behandlas, när utlämnandet sker i form av en kopia av de uppgifter som finns upptagna i GBA?

3.

För det fall fråga II ska besvaras nekande, rör det sig vid uttaget av den aktuella avgiften om större kostnader i den mening som avses i artikel 12 a i direktivet?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Spanien) den 2 november 2012 — Vueling Airlines S.A. mot Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Mål C-487/12)

2013/C 26/46

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Vueling Airlines S.A.

Motpart: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Tolkningsfråga

Ska artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (1) tolkas så, att den utgör hinder för att tillämpa en nationell bestämmelse (artikel 97 i lag nr 48/1960 om lufttrafik) enligt vilken lufttrafikföretag som transporterar passagerare är skyldiga att under alla förhållanden ge passagerarna rätt att checka in en väska utan extra kostnad eller påslag på grundpriset för den köpta biljetten?


(1)  EGT L 293, s. 3.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 5 november 2012 — Conseil national de l’ordre des médecins mot Ministère des affaires sociales et de la santé

(Mål C-492/12)

2013/C 26/47

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Conseil national de l’ordre des médecins

Svarande: Ministère des affaires sociales et de la santé

Tolkningsfrågor

1.

Utgör kravet i artikel 36 i direktiv 2005/36/EG (1) på att tandläkaryrket ska utgöra ett särskilt yrke hinder mot att införa en kvalificerande universitetsutbildning på avancerad nivå som är gemensam för läkar- och tandläkarstudenter?

2.

Ska direktivets bestämmelser om specialområden inom medicin förstås så, att de utgör hinder mot att discipliner som de som nämns i punkt 3 i förevarande beslut (2) ingår i en tandläkarutbildning?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, s. 22).

(2)  Det vill säga en teoretisk utbildning i munkirurgi som bland annat omfattar periapikal kirurgi och kirurgi avseende käkbenscystor oavsett om de beror på tandbildningen eller ej, samt utbildning i att företa förberedande protes- och implantatkirurgi, studium av godartade tumörer, sjukdomar som rör salivproduktion och utförandet av käkkirurgiska ingrepp. Utbildningen omfattar vidare en praktisk utbildning på minst tre terminer hos en tandläkare och tre terminer hos en käk- och ansiktskirurg.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/25


Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 5 november 2012 — Dixons Retail Plc mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Mål C-494/12)

2013/C 26/48

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Dixons Retail Plc

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 14.1 i rådets direktiv av den 28 november 2006 (2006/112/EG (1)) tillämpas när den fysiska leveransen av varor åstadkoms genom bedrägeri på så sätt att den betalning som tillhandahålls av den till vilken leverans sker åstadkoms genom ett kredit- eller betalkort som vederbörande vet att han eller hon saknar behörighet att använda?

2.

När en fysisk leverans åstadkoms genom bedräglig användning av kredit- eller betalkort, föreligger det då en ”överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar” i den mening som avses i artikel 14.1?

3.

Ska artikel 73 tillämpas när varuleverantören erhåller betalning enligt ett avtal med tredje man att sådan betalning ska ske avseende kortbetalningar utan hänsyn till att mottagaren varit medveten om att han eller hon saknade behörighet att använda kortet?

4.

När betalning sker från tredje man, enligt ett avtal mellan denne och varuleverantören, till följd av att varumottagaren presenterat för leverantören ett kort som vederbörande saknar rätt att använda — har betalning då erhållits från tredje man ”för dessa transaktioner” i den mening som avses i artikel 73?


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/25


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italien) den 7 november 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas mot Ministero della Salute och Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

(Mål C-497/12)

2013/C 26/49

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas

Motparter: Ministero della Salute och Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Tolkningsfrågor

1.

Utgör principerna om etableringsfrihet, icke-diskriminering och konkurrensskydd enligt artikel 49 och följande artiklar i FEUF hinder för nationella bestämmelser enligt vilka en farmaceut, som är behörig och medlem i farmaceutsamfundet men inte innehar ett försäljningsställe som omfattas av fördelningsplanen, inte ges rätt att bedriva detaljhandel, inom ramen för det parafarmaceutiska försäljningsställe som den driver, även med den typen av receptbelagda läkemedel som kräver ett så kallat vitt recept (”ricetta bianca”) vilka läkemedel inte bekostas av den nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheten och fullt ut bekostas av den enskilde, och vilka bestämmelser innebär ett förbud även på det området mot försäljning av vissa kategorier av läkemedel och en begränsning av antalet försäljningsställen som får etableras i Italien

2.

Ska artikel 15 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att den etableringsfrihet som föreskrivs däri är tillämplig utan begränsning även på farmaceutkåren, och att yrkets allmännyttiga aspekt inte motiverar att olika bestämmelser tillämpas på dem som driver apotek respektive parafarmaceutiska försäljningsställen när det gäller försäljningen av de läkemedel som avses i den första frågan?

3.

Ska artiklarna 102 och 106.1 FEUF tolkas så, att förbudet mot dominerande ställning fullt ut ska tillämpas på farmaceutkåren, i den mån en farmaceut som driver ett traditionellt apotek, och vars läkemedelsförsäljning stöds av ett avtal med de nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, erhåller fördelar av förbudet för dem som driver parafarmaceutiska försäljningsställen att sälja läkemedel i kategori C, utan att detta motiveras av giltiga skäl på grundval av farmaceutyrkets uppenbara särdrag, vilka är knutna till det allmänna intresset av att skydda folkhälsan?


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/26


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Tivoli (Italien) den 7 november 2012 — Antonella Pedone mot Maria Adele Corrao

(Mål C-498/12)

2013/C 26/50

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Tivoli

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Antonella Pedone

Svarande: Maria Adele Corrao

Tolkningsfrågor

1.

Är artikel 130 i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002 om rättshjälp — i den del det föreskrivs att arvoden till advokater, domarbiträden och sakkunniga som utsetts av parterna ska sättas ned till hälften när rättshjälp utgår — förenlig med artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i vilken det föreskrivs att rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad i domstol?

2.

Är artikel 130 i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002 om rättshjälp — i den del det föreskrivs att arvoden till advokater, domarbiträden och sakkunniga som utsetts av parterna ska sättas ned till hälften när rättshjälp utgår — förenlig med artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, såsom denna genomförs i unionsrätten enligt artikel 52.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 6 [FEU]?


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/26


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Tivoli (Italien) den 7 november 2012 — Elisabetta Gentile mot Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli m.fl.

(Mål C-499/12)

2013/C 26/51

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Tivoli

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Elisabetta Gentile

Svarande: Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

Tolkningsfråga

Är artikel 130 i presidentdekret nr 115 av den 30 maj 2002 om rättshjälp — i den del det föreskrivs att arvoden till advokater, domarbiträden och sakkunniga som utsetts av parterna ska sättas ned till hälften när rättshjälp utgår — förenlig med artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i vilken det föreskrivs att rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel om denna hjälp är nödvändig för att ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad i domstol?


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/26


Talan väckt den 6 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-500/12)

2013/C 26/52

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Hottiaux och H. Støvlbæk)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2 i kommissionens direktiv 2011/18/EU av den 1 mars 2011 om ändring av bilagorna II, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för genomförande av direktivet löpte ut den 31 december 2011.


(1)  EUT L 57, s. 21.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/27


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Thomas Specht mot Land Berlin

(Mål C-501/12)

2013/C 26/53

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Thomas Specht

Motpart: Land Berlin

Tolkningsfrågor

1.

Ska den europeiska primär- och sekundärrätten, och här i synnerhet direktiv 2000/78 (1), tolkas så, att den inom ramen för det omfattande förbudet mot diskriminering på grund av ålder också omfattar nationella bestämmelser om delstatliga tjänstemäns löner?

2.

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande: Innebär tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då att en nationell bestämmelse — enligt vilken storleken på en tjänstemans grundlön vid tidpunkten för anställningens början i avgörande utsträckning beror på vederbörandes ålder och sedan stiger framför allt beroende på antalet tjänsteår — utgör en direkt eller indirekt diskriminering på grund av ålder?

3.

För det fall att även fråga 2 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då hinder mot att en sådan nationell bestämmelse motiveras av det lagstadgade målet att belöna yrkeserfarenhet?

4.

För det fall att även fråga 3 ska besvaras jakande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelse, en annan rättsföljd än att de diskriminerade personerna avlönas retroaktivt i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?

5.

Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot en nationell åtgärd som innebär att rätten till löneutbetalning i efterskott eller skadestånd förutsätter att tjänstemannen framfört detta krav skyndsamt?

6.

För det fall att frågorna 1–3 ska besvaras jakande: Följer det då av tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten att en övergångslag — enligt vilken sedan tidigare anställda tjänstemän ska placeras i en löneklass enligt det nya systemet enbart på grundval av beloppet för den grundlön som de i enlighet med de tidigare (diskriminerande) lönebestämmelserna hade den dag som satts som frist för övergången, och enligt vilken den fortsatta befordringen till högre klasser fastställs enbart på grundval av den praktiska erfarenhet som förvärvats efter det att övergångslagen trädde i kraft, och oberoende av den sammanlagda erfarenhet som tjänstemannen förvärvat under sin anställning — innebär en cementering av den bestående åldersdiskrimineringen, som består ända till den högsta löneklassen?

7.

För det fall att även fråga 6 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot att denna obegränsat fortlöpande olikabehandling rättfärdigas med det lagstadgade målet att denna övergångslag ska skydda inte (bara) de rättigheter som förvärvats fram till den dag som satts som frist för övergången, utan (också) förväntningen vad gäller den enligt de tidigare lönebestämmelserna beräknade livstidsinkomsten i respektive lönegrupp?

Kan en fortlöpande diskriminering av sedan tidigare anställda tjänstemän rättfärdigas med att den enda alternativa lösningen (att även de sedan tidigare anställda tjänstemännen individuellt placeras på grundval av förvärvad erfarenhet) är förknippad med en tyngre administrativ börda?

8.

För det fall att fråga 7 ska besvaras nekande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelser även för de sedan tidigare anställda tjänstemännen, en annan rättsföljd än att dessa tjänstemän avlönas retroaktivt och fortlöpande i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/28


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Jens Schombera mot Land Berlin

(Mål C-502/12)

2013/C 26/54

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Jens Schombera

Motpart: Land Berlin

Tolkningsfrågor

1.

Ska den europeiska primär- och sekundärrätten, och här i synnerhet direktiv 2000/78 (1), tolkas så, att den inom ramen för det omfattande förbudet mot diskriminering på grund av ålder också omfattar nationella bestämmelser om delstatliga tjänstemäns löner?

2.

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande: Innebär tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då att en nationell bestämmelse — enligt vilken storleken på en tjänstemans grundlön vid tidpunkten för anställningens början i avgörande utsträckning beror på vederbörandes ålder och sedan stiger framför allt beroende på antalet tjänsteår — utgör en direkt eller indirekt diskriminering på grund av ålder?

3.

För det fall att även fråga 2 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då hinder mot att en sådan nationell bestämmelse motiveras av det lagstadgade målet att belöna yrkeserfarenhet?

4.

För det fall att även fråga 3 ska besvaras jakande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelse, en annan rättsföljd än att de diskriminerade personerna avlönas retroaktivt i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?

Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot en nationell åtgärd som innebär att rätten till löneutbetalning i efterskott eller skadestånd förutsätter att tjänstemannen framfört detta krav skyndsamt?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/28


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Alexander Wieland mot Land Berlin

(Mål C-503/12)

2013/C 26/55

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Alexander Wieland

Motpart: Land Berlin

Tolkningsfrågor

1.

Ska den europeiska primär- och sekundärrätten, och här i synnerhet direktiv 2000/78 (1), tolkas så, att den inom ramen för det omfattande förbudet mot diskriminering på grund av ålder också omfattar nationella bestämmelser om delstatliga tjänstemäns löner?

2.

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande: Innebär tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då att en nationell bestämmelse — enligt vilken storleken på en tjänstemans grundlön vid tidpunkten för anställningens början i avgörande utsträckning beror på vederbörandes ålder och sedan stiger framför allt beroende på antalet tjänsteår — utgör en direkt eller indirekt diskriminering på grund av ålder?

3.

För det fall att även fråga 2 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då hinder mot att en sådan nationell bestämmelse motiveras av det lagstadgade målet att belöna yrkeserfarenhet?

4.

För det fall att även fråga 3 ska besvaras jakande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelse, en annan rättsföljd än att de diskriminerade personerna avlönas retroaktivt i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?

5.

Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot en nationell åtgärd som innebär att rätten till löneutbetalning i efterskott eller skadestånd förutsätter att tjänstemannen framfört detta krav skyndsamt?

6.

För det fall att frågorna 1–3 ska besvaras jakande: Följer det då av tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten att en övergångslag — enligt vilken sedan tidigare anställda tjänstemän ska placeras i en löneklass enligt det nya systemet enbart på grundval av beloppet för den grundlön som de i enlighet med de tidigare (diskriminerande) lönebestämmelserna hade den dag som satts som frist för övergången, och enligt vilken den fortsatta befordringen till högre klasser fastställs enbart på grundval av den praktiska erfarenhet som förvärvats efter det att övergångslagen trädde i kraft, och oberoende av den sammanlagda erfarenhet som tjänstemannen förvärvat under sin anställning — innebär en cementering av den bestående åldersdiskrimineringen, som består ända till den högsta löneklassen?

7.

För det fall att även fråga 6 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot att denna obegränsat fortlöpande olikabehandling rättfärdigas med det lagstadgade målet att denna övergångslag ska skydda inte (bara) de rättigheter som förvärvats fram till den dag som satts som frist för övergången, utan (också) förväntningen vad gäller den enligt de tidigare lönebestämmelserna beräknade livstidsinkomsten i respektive lönegrupp?

Kan en fortlöpande diskriminering av sedan tidigare anställda tjänstemän rättfärdigas med att den enda alternativa lösningen (att även de sedan tidigare anställda tjänstemännen individuellt placeras på grundval av förvärvad erfarenhet) är förknippad med en tyngre administrativ börda?

8.

För det fall att fråga 7 ska besvaras nekande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelser även för de sedan tidigare anställda tjänstemännen, en annan rättsföljd än att dessa tjänstemän avlönas retroaktivt och fortlöpande i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/29


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Uwe Schönefeld mot Land Berlin

(Mål C-504/12)

2013/C 26/56

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Uwe Schönefeld

Motpart: Land Berlin

Tolkningsfrågor

1.

Ska den europeiska primär- och sekundärrätten, och här i synnerhet direktiv 2000/78 (1), tolkas så, att den inom ramen för det omfattande förbudet mot diskriminering på grund av ålder också omfattar nationella bestämmelser om delstatliga tjänstemäns löner?

2.

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande: Innebär tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då att en nationell bestämmelse — enligt vilken storleken på en tjänstemans grundlön vid tidpunkten för anställningens början i avgörande utsträckning beror på vederbörandes ålder och sedan stiger framför allt beroende på antalet tjänsteår — utgör en direkt eller indirekt diskriminering på grund av ålder?

3.

För det fall att även fråga 2 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då hinder mot att en sådan nationell bestämmelse motiveras av det lagstadgade målet att belöna yrkeserfarenhet?

4.

För det fall att de ovanstående frågorna ska besvaras jakande: Följer det då av tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten att en övergångslag — enligt vilken sedan tidigare anställda tjänstemän ska placeras i en löneklass enligt det nya systemet enbart på grundval av beloppet för den grundlön som de i enlighet med de tidigare (diskriminerande) lönebestämmelserna hade den dag som satts som frist för övergången, och enligt vilken den fortsatta befordringen till högre klasser fastställs enbart på grundval av den praktiska erfarenhet som förvärvats efter det att övergångslagen trädde i kraft, och oberoende av den sammanlagda erfarenhet som tjänstemannen förvärvat under sin anställning — innebär en cementering av den bestående åldersdiskrimineringen, som består ända till den högsta löneklassen?

5.

För det fall att även fråga 4 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot att denna obegränsat fortlöpande olikabehandling rättfärdigas med det lagstadgade målet att denna övergångslag ska skydda inte (bara) de rättigheter som förvärvats fram till den dag som satts som frist för övergången, utan (också) förväntningen vad gäller den enligt de tidigare lönebestämmelserna beräknade livstidsinkomsten i respektive lönegrupp?

Kan en fortlöpande diskriminering av sedan tidigare anställda tjänstemän rättfärdigas med att den enda alternativa lösningen (att även de sedan tidigare anställda tjänstemännen individuellt placeras på grundval av förvärvad erfarenhet) är förknippad med en tyngre administrativ börda?

6.

För det fall att fråga 5 ska besvaras nekande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelser även för de sedan tidigare anställda tjänstemännen, en annan rättsföljd än att dessa tjänstemän avlönas retroaktivt och fortlöpande i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/30


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Antje Wilke mot Land Berlin

(Mål C-505/12)

2013/C 26/57

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Antje Wilke

Motpart: Land Berlin

Tolkningsfrågor

1.

Ska den europeiska primär- och sekundärrätten, och här i synnerhet direktiv 2000/78 (1), tolkas så, att den inom ramen för det omfattande förbudet mot diskriminering på grund av ålder också omfattar nationella bestämmelser om delstatliga tjänstemäns löner?

2.

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande: Innebär tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då att en nationell bestämmelse — enligt vilken storleken på en tjänstemans grundlön vid tidpunkten för anställningens början i avgörande utsträckning beror på vederbörandes ålder och sedan stiger framför allt beroende på antalet tjänsteår — utgör en direkt eller indirekt diskriminering på grund av ålder?

3.

För det fall att även fråga 2 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då hinder mot att en sådan nationell bestämmelse motiveras av det lagstadgade målet att belöna yrkeserfarenhet?

4.

För det fall att även fråga 3 ska besvaras jakande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelse, en annan rättsföljd än att de diskriminerade personerna avlönas retroaktivt i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?

5.

Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot en nationell åtgärd som innebär att rätten till löneutbetalning i efterskott eller skadestånd förutsätter att tjänstemannen framfört detta krav skyndsamt?

6.

För det fall att frågorna 1–3 ska besvaras jakande: Följer det då av tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten att en övergångslag — enligt vilken sedan tidigare anställda tjänstemän ska placeras i en löneklass enligt det nya systemet enbart på grundval av beloppet för den grundlön som de i enlighet med de tidigare (diskriminerande) lönebestämmelserna hade den dag som satts som frist för övergången, och enligt vilken den fortsatta befordringen till högre klasser fastställs enbart på grundval av den praktiska erfarenhet som förvärvats efter det att övergångslagen trädde i kraft, och oberoende av den sammanlagda erfarenhet som tjänstemannen förvärvat under sin anställning — innebär en cementering av den bestående åldersdiskrimineringen, som består ända till den högsta löneklassen?

7.

För det fall att även fråga 6 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot att denna obegränsat fortlöpande olikabehandling rättfärdigas med det lagstadgade målet att denna övergångslag ska skydda inte (bara) de rättigheter som förvärvats fram till den dag som satts som frist för övergången, utan (också) förväntningen vad gäller den enligt de tidigare lönebestämmelserna beräknade livstidsinkomsten i respektive lönegrupp?

Kan en fortlöpande diskriminering av sedan tidigare anställda tjänstemän rättfärdigas med att den enda alternativa lösningen (att även de sedan tidigare anställda tjänstemännen individuellt placeras på grundval av förvärvad erfarenhet) är förknippad med en tyngre administrativ börda?

8.

För det fall att fråga 7 ska besvaras nekande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelser även för de sedan tidigare anställda tjänstemännen, en annan rättsföljd än att dessa tjänstemän avlönas retroaktivt och fortlöpande i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/31


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 8 november 2012 — Gerd Schini mot Land Berlin

(Mål C-506/12)

2013/C 26/58

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gerd Schini

Motpart: Land Berlin

Tolkningsfrågor

1.

Ska den europeiska primär- och sekundärrätten, och här i synnerhet direktiv 2000/78 (1), tolkas så, att den inom ramen för det omfattande förbudet mot diskriminering på grund av ålder också omfattar nationella bestämmelser om delstatliga tjänstemäns löner?

2.

För det fall att fråga 1 ska besvaras jakande: Innebär tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då att en nationell bestämmelse — enligt vilken storleken på en tjänstemans grundlön vid tidpunkten för anställningens början i avgörande utsträckning beror på vederbörandes ålder och sedan stiger framför allt beroende på antalet tjänsteår — utgör en direkt eller indirekt diskriminering på grund av ålder?

3.

För det fall att även fråga 2 ska besvaras jakande: Utgör tolkningen av denna europeiska primär- och sekundärrätt då hinder mot att en sådan nationell bestämmelse motiveras av det lagstadgade målet att belöna yrkeserfarenhet?

4.

För det fall att även fråga 3 ska besvaras jakande: Tillåter denna tolkning av den europeiska primär- och sekundärrätten då, så länge det inte har införlivats någon icke-diskriminerande lönebestämmelse, en annan rättsföljd än att de diskriminerade personerna avlönas retroaktivt i enlighet med den högsta löneklassen i deras lönegrad?

Ska rättsföljden av åsidosättandet av diskrimineringsförbudet härledas ur själva den europeiska primär- och sekundärrätten, här i synnerhet direktiv 2000/78, eller har den diskriminerade enbart rätt att ställa krav genom tillämpning av medlemsstaternas unionsrättsligt erkända skadeståndsskyldighet till följd av ett felaktigt införlivande av unionsrättsliga bestämmelser?

5.

Utgör tolkningen av den europeiska primär- och sekundärrätten hinder mot en nationell åtgärd som innebär att rätten till löneutbetalning i efterskott eller skadestånd förutsätter att tjänstemannen framfört detta krav skyndsamt?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/32


Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 8 november 2012 — Jessy Saint Prix mot Secretary of State for Work and Pensions

(Mål C-507/12)

2013/C 26/59

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of the United Kingdom

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Jessy Saint Prix

Motpart: Secretary of State for Work and Pensions

Tolkningsfrågor

1.

Ska den uppehållsrätt en arbetstagare har enligt artikel 7 i direktiv 2004/38 (1) tolkas så, att den endast gäller för personer (i) som befinner sig i ett anställningsförhållande, (ii) som (åtminstone i vissa fall) söker arbete, eller (iii) som omfattas av bestämmelsens utvidgade tillämpningsområde i artikel 7.3? Eller ska artikeln tolkas så, att den inte hindrar att ytterligare personer betraktas som ”arbetstagare” i detta avseende?

2.

a)

Om så är fallet, omfattas även en kvinna som av godtagbara skäl upphör att arbeta eller att söka arbete på grund av de fysiska restriktioner som följer i slutet av graviditeten (och sviterna av förlossningen)?

b)

Om ovanstående fråga besvaras jakande, omfattas nämnda kvinna av bestämmelserna i nationell rätt om vid vilken tidpunkt det är rimligt att göra detta?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (Text av betydelse för EES) (EUT L 158, s. 77)


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/32


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) den 12 november 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia m.fl. mot Fundo de Garantia Salarial, IP

(Mål C-511/12)

2013/C 26/60

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Central Administrativo Norte

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Motpart: Fundo de Garantia Salarial, IP

Tolkningsfråga

Ska unionsrättens bestämmelser avseende lönegaranti vid arbetsgivarens insolvens — och särskilt artiklarna 4 och 10 i direktiv 80/987/EEG (1) — tolkas så, att de utgör hinder för en bestämmelse i nationell rätt enligt vilken garantin endast omfattar fordringar som har uppkommit under de sex månader som har föregått vidtagandet av åtgärden för inledande av ett insolvensförfarande mot arbetsgivaren, även i ett fall där arbetstagarna har väckt talan mot arbetsgivaren vid Tribunal do Trabalho (arbetsdomstolen) för att få till stånd ett fastställande av det förfallna beloppet och indrivning av detta belopp?


(1)  Rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens (EGT L 283, s. 23; svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 121).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/32


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 13 november 2012 — Octapharma France mot Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Mål C-512/12)

2013/C 26/61

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d’État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Octapharma France

Motpart: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Tolkningsfrågor

1.

Kan tillvaratagen plasma som är avsedd för transfusion och är industriellt framställd omfattas av bestämmelserna i såväl direktiv 2001/83 (1) [i dess lydelse enligt direktiv 2004/27  (2)] som direktiv 2002/98 (3) vad avser inte enbart dess insamling och kontroll, utan även dess framställning, förvaring och distribution? Ska artikel 2.2 i direktiv 2001/83 därvid tolkas så, att den medför att gemenskapslagstiftningen om läkemedel är ensam tillämplig på en produkt som samtidigt omfattas av tillämpningsområdet för annan gemenskapslagstiftning enbart när den sistnämnda lagstiftningen är mindre sträng än gemenskapslagstiftningen om läkemedel?

2.

Ska artikel 4.2 i direktiv 2002/98 tolkas så — i förekommande fall med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt — att det är möjligt att upprätthålla eller införa nationella bestämmelser som rättfärdigar att tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2001/83 helt eller delvis åsidosätts — i synnerhet de bestämmelser som föreskriver att läkemedel får saluföras endast efter det att ett godkännande för försäljning inhämtats — på grund av att de nationella bestämmelserna innebär att industriellt framställd plasma underordnas ett strängare regelverk än det som tillämpas på läkemedel. För det fall den frågan besvaras jakande, under vilka villkor och i vilken utsträckning är detta möjligt?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, s. 67).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG av den 31 mars 2004 om ändring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EUT L 136, s. 34).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG (EUT L 33, s. 30).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/33


Begäran om förhandsavgörande framställd av Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 14 november 2012 — UAB 4finance mot Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba och Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Mål C-515/12)

2013/C 26/62

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: UAB 4finance

Motparter: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba och Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Tolkningsfrågor

1.

Ska punkt 14 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004, [Orig.s. 7] tolkas så, att den omständigheten att ett pyramidspel inrättas, drivs eller marknadsförs ska anses utgöra en affärsmetod som under alla omständigheter är vilseledande endast när konsumenten betalar en avgift i utbyte mot möjligheten att få ersättning på grund av att andra konsumenter värvas till spelet snarare än på grund av försäljning eller konsumtion av en produkt?

2.

Om det är en förutsättning att konsumenten betalar en avgift i utbyte mot möjligheten att få ersättning, har storleken på den avgift konsumenten betalar i utbyte mot möjligheten att få ersättning främst på grund av att konsumenten värvar andra konsumenter till spelet, snarare än på grund av försäljning eller konsumtion av en produkt, någon betydelse för huruvida pyramidspelet ska anses utgöra en vilseledande affärsmetod i den mening som avses i punkt 14 i bilaga I till direktivet? Kan avgifter som endast är ett symboliskt belopp och som betalas av konsumenter för att de ska kunna identifieras anses vara avgifter som erläggs i utbyte mot möjligheten att får ersättning i den mening som avses i punkt 14 i bilaga I till direktivet?

3.

Ska punkt 14 i bilaga I till direktivet tolkas så, att det enda omständighet som har betydelse för att ett pyramidspel ska anses utgöra en vilseledande affärsmetod är att ersättning betalas till en konsument som redan är registrerad främst på grund av att denna har värvat andra konsumenter till systemet snarare än på grund av försäljning eller konsumtion av en produkt, eller har det även betydelse i vilken omfattning denna ersättning som utbetalas till deltagarna i detta system för att värva nya konsumenter finansieras av bidrag från de nya medlemmarna? Ska den ersättning som betalas till de deltagare som redan är registrerade i systemet, helt eller till större del, finansieras av bidrag från nya medlemmar som registreras i detta system?


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/34


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 november 2012 — CTP mot Regione Campania, Provincia di Napoli

(Mål C-516/12)

2013/C 26/63

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CTP

Motpart: Regione Campania, Provincia di Napoli

Tolkningsfråga

Uppkommer rätt till ersättning enligt artikel 4 i förordning (E[E]G) nr 1191/69 (1) endast om behöriga myndigheter till följd av särskild ansökan inte har beslutat om upphävande av tjänsteplikt som medför ekonomiska nackdelar för transportföretaget eller ska denna bestämmelse endast tillämpas på plikten att tillhandahålla sådana tjänster som enligt förordningen ska upphävas och inte får bibehållas?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (EGT L 156, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 1, s. 64)


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/34


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 november 2012 — CTP mot Regione Campania

(Mål C-517/12)

2013/C 26/64

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CTP — Compagnia Trasporti Pubblici SpA

Motpart: Regione Campania

Tolkningsfråga

Uppkommer rätt till ersättning enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 1191/69 (1) endast om behöriga myndigheter till följd av särskild ansökan inte har beslutat om upphävande av tjänsteplikt som medför ekonomiska nackdelar för transportföretaget eller ska denna bestämmelse endast tillämpas på plikten att tillhandahålla sådana tjänster som enligt förordningen ska upphävas och inte får bibehållas?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (EGT L 156, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 1, s. 64)


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/34


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 november 2012 — CTP mot Regione Campania, Provincia di Napoli

(Mål C-518/12)

2013/C 26/65

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CTP

Motpart: Regione Campania, Provincia di Napoli

Tolkningsfråga

Uppkommer rätt till ersättning enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 1191/69 (1) endast om behöriga myndigheter till följd av särskild ansökan inte har beslutat om upphävande av tjänsteplikt som medför ekonomiska nackdelar för transportföretaget eller ska denna bestämmelse endast tillämpas på plikten att tillhandahålla sådana tjänster som enligt förordningen ska upphävas och inte får bibehållas?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar (EGT L 156, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 1, s. 64)


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/35


Överklagande ingett den 16 november 2012 av Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE av det beslut som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 13 september 2012 i mål T-369/11, Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE mot Europeiska kommissionen, Europeiska unionens delegation i Turkiet och Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

(Mål C-520/12 P)

2013/C 26/66

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (ombud: A. Krystallidis, Δικηγόρος)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Europeiska unionens delegation i Turkiet och Central Finance & Contracts Unit (CFCU)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet,

fastställa att dess talan i tribunalen kan tas upp till sakprövning,

bifalla talan och ersätta de skador som klaganden lidit till följd av beslutet av EU:s delegation i Turkiet av den 5 april 2011, vilket mottogs av klaganden den 6 april 2011, att upphäva beslutet om tilldelning av kontraktet ”Enlargement of the European Turkish Business Centers Network to Sivas, Antakya, Batman and Van — Europe Aid/128621/D/SET/TR to the Consortium ’DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)’” på grund av påstått oriktiga uppgifter, med hänsyn till klagandens horisontella intressen i saken, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör under sin första grund gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning av artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), genom att bortse ifrån att begreppet institution i nämnda artikel inte bara omfattar Europeiska unionens institutioner utan även EU-tjänstemännen, vilka i lika stor utsträckning är skyldiga att ersätta enskilda för skador som de lidit på grund av tjänstemännens agerande.

Klaganden gör under sin andra grund gällande att tribunalen åsidosatte dels sin motiveringsskyldighet, dels artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande friheterna, artikel 6 (rätten till en rättvis rättegång) och artikel 13 (rätten till ett effektivt rättsmedel) i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen), vilka ingår i unionsrätten som allmänna principer. Tribunalen avvisade nämligen klagandens talan utan att beakta klagandens yttrande över motpartens invändning om rättegångshinder, i vilket yttrande klaganden hänvisat till relevant rättspraxis angående skador orsakade av EU-tjänstemän (mål nr 9/69, 4/69 och 60/81), samt till hur artikel 263 FEUF ska tolkas enligt nämnda rättspraxis. I beslutet bemöttes inte heller klagandens argument avseende svarandens allvarliga åsidosättande av såväl grundläggande principer i unionsrätten om rättssäkerhet, berättigade förväntningar och rätten att bli hörd, som artikel 4 i Europeiska kodexen för god förvaltningssed.

Klaganden gör under sin tredje grund gällande att tribunalen felaktigt redovisade och missuppfattade den bevisning som klaganden åberopade i första instans, när den fann att ”det endast var CFCU som hade ställning som upphandlande myndighet … kunde fatta beslut om tilldelning av kontraktet i fråga … och att kommissionens uppgift begränsade sig till att fastställa huruvida villkoren för EU:s finansiering var uppfyllda”, utifrån handlingar som klaganden ingett till rätten, vilka faktiskt bevisar att CFCU:s verkar under överinseende av kommissionen och inom de ramar som kommissionen fastställt. Det överklagade beslutet är därför felaktigt och innebär en missuppfattning av den bevisning som tribunalen förfogade över.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/35


Talan väckt den 19 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-525/12)

2013/C 26/67

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve und G. Wilms)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (ramdirektivet för vatten) (1) och särskilt enligt direktivets artiklar 2.38 och 9 genom att undanta vissa tjänster från tillämpningen av tolkningen av begreppet vattentjänster, och

förplikta Förbundsrepubliken Tyskland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att vattentjänster även omfattar uttag, uppdämning, lagring, rening och distribution av ytvatten eller grundvatten med anledning av kraftproduktion genom vattenkraft, sjöfart och skydd mot översvämningar. Därutöver utgör förbrukning av vatten i det egna hushållet en vattentjänst.

Svarandens användning av begreppet vattentjänster strider mot artikel 9 i ramdirektivet för vatten. Svaranden undantar vattentjänster som uppdämning, som föranleds av kraftproduktion genom vattenkraft, sjöfart och skydd mot översvämningar, från tillämpningsområdet för sådana vattentjänster som avses i direktivet. En sådan tolkning överensstämmer inte med ramdirektivet för vatten, undergräver verksamheten av artikel 9 i nämnda direktiv och äventyrar således förverkligandet av direktivets målsättningar.

Det är riktigt att medlemsstaterna förfogar över ett visst utrymme för skönsmässig bedömning med tillämpning av vilket de med stöd av artikel 9 i ovannämnda direktiv kan undanta vattentjänster från kostnadstäckningen. De kan för närvarande beakta de sociala, ekologiska och ekonomiska följderna av kostnadstäckningen samt geografiska förhållanden och klimatförhållanden. Därutöver kan en medlemsstat enligt artikel 9.4 i ovannämnda direktiv besluta att inte tillämpa bestämmelserna i artikel 9 punkt 1 andra stycket med avseende på prispolitiken för vatten och täckningen för kostnader för vattentjänster. En förutsättning är att fråga är om fast rättspraxis i medlemsstaten och att syftena och möjligheten att uppnå målen för detta direktiv inte äventyras.

Ett fullständigt undantag för vattentjänster i stort, såsom i svarandets fall, går emellertid utöver ramarna för ett sådant handlingsutrymme.


(1)  EGT L 327, s. 1.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/36


Talan väckt den 20 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-527/12)

2013/C 26/68

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Maxian Rusche och F. Erlbacher)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 288 FEUF, artikel 108.2 FEUF, effektivitetsprincipen, artikel 14.3 i förordning (EG) Nr. 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1) samt artiklarna 1, 2 och 3 i kommissionens beslut av den 14 december 2010 om det statliga stöd C 38/05 (f.d. NN 52/04) som Tyskland har beviljat Biria-koncernen (delgivet med nr K(2010) 8289) (2) genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att omedelbart och effektivt verkställa kommissionsbeslutet genom att möjliggöra återkrav av beviljade stöd, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 288 FEUF, artikel 108.2 FEUF, effektivitetsprincipen, artikel 14.3 i förordning (EG) Nr. 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget samt artiklarna 1, 2 och 3 i kommissionens beslut av den 14 december 2010 om det statliga stöd C 38/05 (f.d. NN 52/04) som Tyskland har beviljat Biria-koncernen (delgivet med nr K(2010) 8289) genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att omedelbart och effektivt verkställa kommissionsbeslutet genom att möjliggöra återkrav av beviljade stöd.

Kommissionen anser att det av svaranden valda sättet för återkrav, det vill säga att göra gällande ett civilrättsligt anspråk och därefter väcka en fullgörelsetalan vid tyska civilmålsdomstolar, inte är ägnat att möjliggöra ett omedelbart och effektivt verkställande av kommissionsbeslutet. I andra hand hävdar kommissionen att svaranden fram till och med talans ingivande inte utnyttjat sin tillfälliga exekutionstitel med stöd av tredskodomen för att verkställa kommissionens beslut.


(1)  EGT L 83, s. 1.

(2)  EUT L 195, s. 55.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/36


Överklagande ingett den 21 november 2012 av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) av den dom som tribunalen meddelade den 13 september 2012 i mål T-404/10, National Lottery Commission mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-530/12 P)

2013/C 26/69

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock och F. Mattina)

Övrig part i målet: National Lottery Commission

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

förplikta National Lottery Commission (sökande i tribunalen) att ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Harmoniseringsbyrån har anfört tre grunder, nämligen ett åsidosättande av artikel 76.1 i varumärkesförordningen (1), åsidosättande av harmoniseringsbyråns rätt att yttra sig och att det är uppenbart att de faktiska omständigheterna är inkonsekventa och har missförståtts på ett sätt som påverkar den överklagade domen.

Den första grunden är uppdelad i två delar. Tribunalen åsidosatte artikel 76.1 i varumärkesförordningen såsom den tolkats av domstolen i förhållande till artikel 53.2 i denna förordning och regel 37 i genomförandeförordningen (2) i domen i målet Elio Fiorucci, varvid tribunalen grundade sig på bestämmelser i nationell rätt, nämligen artikel 2704 i den italienska civillagstiftningen, vilka inte hade åberopats av parterna och inte omfattades av tvisten vid överklagandenämnden. Tribunalen åsidosatte även artikel 76.1 i varumärkesförordningen såtillvida att den grundade sig på nationell rättspraxis, nämligen ovannämnda dom nr 13912 som meddelades av Corte Suprema di Cassazione den 14 juni 2007, vilken det hänvisas till i punkt 32 i den överklagade domen och vilken inte hade åberopats av parterna och inte heller omfattades av tvisten vid överklagandenämnden.

Den andra grunden avser harmoniseringsbyråns rätt att yttra sig. Harmoniseringsbyrån gavs nämligen inte tillfälle att yttra sig angående processuella och materiella frågeställningar när det gäller domen från Corte Suprema di Cassazione. Om harmoniseringsbyrån hade getts tillfälle att yttra sig, kan det inte uteslutas att tribunalens resonemang och slutsats hade blivit annorlunda.

Den tredje grunden avser att det är uppenbart att de faktiska omständigheterna är inkonsekventa och har missförståtts på ett sätt som påverkar tribunalens resonemang och slutsats. Harmoniseringsbyrån anser att tribunalen gjorde en feltolkning av och missförstod harmoniseringsbyråns bedömning och National Lottery Commissions egna argument, vilket ledde till att den inte insåg att harmoniseringsbyrån hade gjort en riktig rättstillämpning, enligt italiensk rätt, genom att fastställa att National Lottery Commission inte hade åberopat bevisning som styrkte att datumet för den poststämpel som framgick av 1986 års avtal inte utgjorde tillräcklig bevisning.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/37


Talan väckt den 23 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-532/12)

2013/C 26/70

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Hetsch, O. Beynet och A. Tokár)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 72.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (1) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

med stöd av artikel 260.3 FEUF förplikta Storhertigdömet Luxemburg att betala ett löpande vite om 8 320 euro per dag från och med den dag då dom avkunnas i förevarande mål, och

förplikta Storhertigdömet Luxemburg att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktiv 2009/81/EG löpte ut den 21 augusti 2011.


(1)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/38


Talan väckt den 26 november 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

(Mål C-538/12)

2013/C 26/71

Rättegångsspråk: slovenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Hetsch, A. Tokár och D. Kukovec)

Svarande: Republiken Slovenien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Slovenien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt 72.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG (1) av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG (2) och 2004/18/EG (3) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser, och

förelägga Republiken Slovenien att, enligt artikel 260.3 FEUF, betala vite med ett belopp på 7 038,72 euro per dag, från den dag då dom meddelas i förevarande mål,

förplikta Republiken Slovenien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 21 augusti 2011.


(1)  EUT L 216, s. 76.

(2)  EUT L 134, s. 1.

(3)  EUT L 134, s. 114.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/38


Överklagande ingett den 28 november 2012 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 10 oktober 2012 i mål T-158/09, Grekland mot kommissionen

(Mål C-547/12 P)

2013/C 26/72

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: I. Chalkias och S. Papaïoannou)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet och upphäva tribunalens dom i den del som tribunalen fastställde att kommissionen gjorde rätt när den i ärende nr 4 Magrizos II (EL/1995/017) konstaterade att de grekiska myndigheterna hade agerat försumligt när det gäller bristande återkrav av beloppen i fråga,

bifalla förstahandsyrkandet om ogiltigförklaring av kommissionens beslut på grund av att det i nämnda ärende saknades förutsättningar för tillämpning av artikel 32 i förordning 1290/2005 och för att ålägga Republiken Grekland att betala beloppet 276 347,86 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta Republiken Greklands rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har, genom en uppenbart felaktig värdering av bevisningen i målet, gjort en felaktig tolkning av sakomständigheterna i ärende nr 4 Magrizos II (EL/1995/017) och felaktigt fastställt att det i detta ärende fanns förutsättningar för tillämpning av artikel 32 i förordning 1290/2005 och för att ålägga Republiken Grekland att betala beloppet 276 347,86 euro.


Tribunalen

26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/39


Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Groupement des cartes bancaires (CB) mot Europeiska kommissionen

(Mål T-491/07) (1)

(Konkurrens - Beslut av företagssammanslutningar - Marknaden för utställande av bankkort i Frankrike - Beslut om fastställande av en överträdelse av artikel 81 EG - Tulltaxeåtgärder som är tillämpliga på ”nya medlemmar” - Medlemsavgift och mekanism kallad ”reglering av förvärvare” och ”väcka sovande” - Relevant marknad - De aktuella åtgärdernas syfte - Konkurrensbegränsning genom föremålet - Artikel 81.3 EG - Uppenbart oriktig bedömning - Principen om god förvaltningssed - Proportionalitet - Rättssäkerhet)

2013/C 26/73

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paris, Frankrike) (ombud: inledningsvis advokaterna A. Georges, J. Ruiz Calzado och É. Barbier de La Serre, därefter advokaterna J. Ruiz Calzado och F. Pradelles)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis F. Arbault, O. Beynet och V. Bottka, därefter O. Beynet, V. Bottka och B. Mongin)

Parter som har intervenerat till stöd för sökanden: BNP Paribas (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna O. de Juvigny och D. Berg); BPCE, tidigare Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CNCEP) (Paris) (ombud: advokaterna B. Bär-Bouyssière och A. de Beaugrenier) och Société générale (Paris) (ombud: advokaterna A. Barav och D. Reymond)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2007) 5060 slutlig av den 17 oktober 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (COMP/D1/38.606 — GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES — CB)

Domslut

1.

Talan ogillas

2.

Groupement des cartes bancaires (CB) ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

3.

BPCE, BNP Paribas och Société générale ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 64, 8.3.2008.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/39


Tribunalens dom av den 7 december 2012 — A. Loacker mot harmoniseringsbyrån — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Mål T-42/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket QUADRATUM - Äldre gemenskapsordmärket LOACKER QUADRANTI - Reletiva registreringshinder - Förväxlingsrisk föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) - Artikel 73 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009) - Artikel 74 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 76 i förordning (EG) nr 207/2009))

2013/C 26/74

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Loacker SpA (Auna di Sotto, Italien) (ombud: advokaterna V. Bilardo, C. Bacchini, M. Mazzitelli)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Sempio)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Editrice Quadratum SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna P. Pezzoi, P. Perani och G. Ghisletti)

Saken

Talan mot ett beslut fattat av första överklagandenämnden vid Harmoniseringsbyrån den 23 oktober 2008 (ärende R 34/2008-1), i ett invändningsförfarande mellan A. Loacker SpA och Editrice Quadratum SpA

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

A. Loacker SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C. 69, 21.3.2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/40


Tribunalens dom av den 6 december 2012 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

(Mål T-167/10) (1)

(Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Begäran om kostnadsförslag - Avslag på ansökan om tillgång till handlingar - Talan om ogiltigförklaring - Tidsfrist för väckande av talan - Den tidpunkt då fristen börjar löpa - Upptagande till sakprövning - Undantag för skydd av Europeiska unionens ekonomiska politik - Undantag till skydd för utomståendes affärsintressen - Undantag avseende skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet - Motiveringsskyldighet)

2013/C 26/75

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och M. Dermitzakis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Manhaeve och C. ten Dam)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 27 januari 2010 om att neka sökanden tillgång till begäran om kostnadsförslag avseende del 3 A i anbudsinfordran DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS (EGT 2005/S 252-248566) och talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 11 mars 2010 om att neka sökanden tillgång till begäran om kostnadsförslag avseende samtliga övriga delar av denna anbudsinfordran samt samtliga delar av anbudsinfordran DI/0005 ESP (EGTT 2001/S 53-036539) och ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (EGT 2003/S 249-221337) samt ramavtalet BUDG/0101.

Domslut

1.

Europeiska kommissionens beslut av den 27 januari 2010 om att neka sökanden tillgång till begäran om kostnadsförslag avseende del 3 A i anbudsinfordran DIGIT/PO/2005/113 — ESP-DESIS ogiltigförklaras.

2.

Kommissionens beslut av den 11 mars 2010 om att neka sökanden tillgång till begäran om kostnadsförslag avseende samtliga övriga delar av denna anbudsinfordran samt samtliga delar av anbudsinfordran DI/0005 ESP och ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA samt ramavtalet BUDG/0101 ogiltigförklaras.

3.

Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta rättegångskostnaderna för Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.


(1)  EUT C 161, 19.6.2010.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/40


Tribunalens dom av den 6 december 2012 — Füller-Tomlinson mot parlamentet

(Mål T-390/10 P) (1)

(Överklagande - Offentlig tjänst - Tillfälligt anställda - Social trygghet - Yrkessjukdom - Fastställande av invaliditet hänförlig till yrkessjukdom - Tillämpning av de europeiska riktvärden som används i medicinska syften för bedömning av nedsatt fysisk och psykisk funktionsförmåga - Missuppfattning av omständigheterna - Rimlig tidsfrist)

2013/C 26/76

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Paulette Füller-Tomlinson (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Levi)

Övrig part i målet: Europaparlamentet (ombud: K. Zejdová och S. Seyr)

Saken

Överklagande ingett mot den dom som personaldomstolen (tredje avdelningen) meddelade den 1 juli 2010, Füller-Tomlinson mot parlamentet, F-97/08, REUP 2010, s. I-A-1-0000 och s. II-A-1-0000, med yrkande om ogiltigförklaring av denna dom.

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Paulette Füller-Tomlinson ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader i förevarande instans.


(1)  EUT C 301, 6.11.2010.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/40


Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Adamowski mot harmoniseringsbyrån — Fagumit (FAGUMIT)

(Förenade målen T-537/10 och T-538/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärket Fagumit och gemenskapsfigurmärket FAGUMIT - Det äldre nationella figurmärket FAGUMIT - Relativ ogiltighetsgrund - Artikel 8.3 och artikel 165.4 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2013/C 26/77

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Ursula Adamowski (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaten D. von Schultz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Polen) (ombud: advokaterna M. Krekora, T. Targosz och P. Podrecki)

Saken

Talan i två mål mot två beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 3 september 2010 (ärendena R 1002/2009-1 och R 1003/2009-1) om två ogiltighetsförfaranden mellan Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. och Ursula Adamowski.

Domslut

1.

Målen T-537/10 och T-538/10 förenas vad gäller domen.

2.

Respektive talan ogillas.

3.

Ursula Adamowski ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o vid förfarandet vid tribunalen.


(1)  EUT C 30, 29.1.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/41


Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Thesing och Bloomberg Finance mot ECB

(Mål T-590/10) (1)

(Tillgång till handlingar - Beslut 2004/258/EG - Handlingar avseende en medlemsstats budgetunderskott och statsskuld - Avslag på ansökan - Undantag avseende unionens eller en medlemsstats ekonomiska politik - Ansökan om tillgång avslås delvis)

2013/C 26/78

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gabi Thesing (London, Förenade kungariket), och Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Förenta staterna) (ombud: M. Stephens, R. Lands, solicitors, och T. Pitt-Payne, QC)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: inledningsvis A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres och S. Lambrinoc, därefter M. López Torres och S. Lambrinoc)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av beslutet från Europeiska centralbankens direktion, vilket delgavs Gabi Thesing i skrivelse från ECB:s ordförande den 21 oktober 2010, om avslag på Gabi Thesings ansökan om tillgång till två handlingar avseende Republiken Greklands budgetunderskott och statsskuld.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Gabi Thesing och Bloomberg Finance LP ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska centralbankens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 72, 5.3.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/41


Tribunalens dom av den 11 december 2012 — Sina Bank mot rådet

(Mål T-15/11) (1)

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Talan om ogiltigförklaring - Motiveringsskyldighet)

2013/C 26/79

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sina Bank (Teheran, Iran) (ombud: advokaterna B. Mettetal och C. Wucher-North)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och G. Marhic)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: F. Erlbacher och M. Konstantinidis)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av bilaga VIII till rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007 (EUT L 281, s. 1), i den del som rör sökanden, och av skrivelsen av den 28 oktober 2010 med rådets beslut avseende sökanden, dels av förklaringen att bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp (EUT L 195, s. 39), i dess lydelse enligt rådets beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010 om ändring av beslut 2010/413 (EUT L 281, s. 81), inte är tillämplig på sökanden, av artikel 16.2 i förordning nr 961/2010 och av artikel 20.1 b i beslut 2010/413.

Domslut

1.

Bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp, i dess lydelse enligt rådets beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010 om ändring av beslut 2010/413, och bilaga VIII till rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007, ogiltigförklaras, vad rör Sina Bank.

2.

Verkningarna av bilaga II till beslut 2010/413, i dess lydelse enligt beslut 2010/644, ska bestå gentemot Sina Bank fram till dess att ogiltigförklaringen av bilaga VIII till förordning nr 961/2010 får rättsverkningar.

3.

Talan ogillas i övrigt.

4.

Rådet ska ersätta två tredjedelar av Sina Banks rättegångskostnader och bära två tredjedelar av sina egna rättegångskostnader.

5.

Sina Bank ska bära en tredjedel av sina egna rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av rådets rättegångskostnader.

6.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C72, 5.3.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/42


Tribunalens dom av den 5 december 2012 — Consorzio vino Chianti Classico mot harmoniseringsbyrån — FFR (F.F.R.)

(Mål T-143/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket F.F.R. - De äldre nationella figurmärkena CHIANTI CLASSICO - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009)

2013/C 26/80

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italien) (ombud: advokaterna S. Corona, G. Ciccone och A. Loffredo)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis V. Melgar och G. Mannucci, därefter V. Melgar och D. Walicka)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Frankrike)

Saken

Talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 10 januari 2011 (ärende R 43/2010-4) angående ett invändningsförfarande mellan Consorzio vino Chianti Classico och Fédération française de rugby (FFR).

Domslut

1.

Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 10 januari 2011 (ärende R 43/2010-4) ogiltigförklaras i den del som överklagandenämnden ogillade invändningen på grundval av artikel 8.5 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Consorzio vino Chianti Classico och harmoniseringsbyrån ska bära sina respektive rättegångskostnader vid tribunalen.


(1)  EUT C 152, 21.5.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/42


Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Hopf mot harmoniseringsbyrån (Clampflex)

(Mål T-171/11) (1)

(Gemenskapsvarumärken - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Clampflex - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 - Motiveringsskyldighet - Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

2013/C 26/81

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Tyskland) (ombud: advokaten V. Mensing)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: K. Klüpfel)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 19 januari 2011 (ärende R 1514/2010-4) angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Clampflex.

Domslut

1.

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 19 januari 2011 (ärende R 1514/2010-4) ogiltigförklaras såvitt avser ”sprutor”

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Hans-Jürgen Hopf ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av harmoniseringsbyråns kostnader. Harmoniseringsbyrån ska bära den andra hälften av rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 145 av den 14.5.2011


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/43


Tribunalens dom av den 5 december 2012 — Qualitest mot rådet

(Mål T-421/11) (1)

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Talan om ogiltigförklaring - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning)

2013/C 26/82

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Qualitest FZE (Dubaï, Förenade Arabemiraten) (ombud: advokaten L. Catrain González samt E. Wright och H. Zhu, barristers)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: G. Marhic och R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: S. Boelaert och T. Scharf)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/299/Gusp av den 23 maj 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 136, s. 65), rådets genomförandeförordning (EU) nr 503/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 136, s. 26) och rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010 (EUT L 88, s. 1).

Domslut

1.

Följande rättsakter ogiltigförklaras i den del de avser Qualitest FZE:

Rådets beslut 2011/299/Gusp av den 23 maj 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran.

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 503/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran.

Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010

2.

Rättsverkningarna av beslut 2011/299 ska bestå vad beträffar Qualitest fram till dess att ogiltigförklaringen av genomförandeförordning nr 503/2011 och förordning nr 267/2012 börjar gälla.

3.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Qualitests rättegångskostnader.

4.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/43


Tribunalens dom av den 6 december 2012 — Strobl mot kommissionen

(Mål T-630/11 P) (1)

(Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Allmänt uttagningsprov - Kandidater som uppförts på en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft - Meddelande om lediga tjänster - Tillsättning - Placering i lönegrad med tillämpning av de nya mindre förmånliga reglerna - Artikel 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Felaktig rättstillämpning - Personaldomstolens motiveringsskyldighet)

2013/C 26/83

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Peter Strobl (Besozzo, Italien) (ombud: advokaten H.-J. Rüber)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall biträdd av advokaten B. Wägenbaur) och Europeiska unionens råd (ombud: J. Herrmann och A. Jensen)

Saken

Överklagande av den dom som personaldomstolen (andra avdelningen) meddelade den 29 september 2011 i mål F 56/05, Strobl mot kommissionen.

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Peter Strobl ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i denna instans.

3.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 49, 18.2.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/44


Tribunalens dom av den 11 december 2012 — Fomanu mot harmoniseringsbyrån (Qualität hat Zukunft)

(Mål T-22/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Qualität hat Zukunft - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2013/C 26/84

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Tyskland) (ombud: advokaten T. Raible)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: K. Klüpfel)

Saken

Talan väckt mot det beslut som meddelats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 27 oktober 2011 (ärende R 1518/2011-1) om registrering av ordkännetecknet Qualität hat Zukunft som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Fomanu AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/44


Tribunalens dom av den 28 november 2012 — Bauer mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål T-29/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Daxon - Det äldre ordmärket DALTON - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2013/C 26/85

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Erika Bauer (Schaufling, Tyskland) (ombud: advokaten A. Merz)

Motpart: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: K. Klüpfel)

Övrig part i målet: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 9 november 2011 (ärende R 2191/2010-2) om ett invändningsförfarande mellan Erika Bauer och BenQ Materials Corp.

Domslut

1.

Alva Management GmbH tillåts inträda som klagande i målet i Erika Bauers ställe.

2.

Överklagandet ogillas.

3.

Alva Management ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 80, 17.3.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/44


Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — Gerald Steinberg mot kommissionen

(Mål T-17/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar avseende beslut om finansiering av bistånd till israeliska och palestinska icke-statliga organisationer i programmen Partnerskap för fred och Europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter - Delvis neka tillgång - Undantag avseende skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet - Motiveringsskyldighet - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

2013/C 26/86

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gerald Steinberg (Jerusalem, Israel) (ombud: T. Asserson, solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Tufvesson och C. ten Dam)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914 av den 15 maj 2009 om att delvis neka sökanden tillgång till vissa handlingar avseende beslut om finansiering av bistånd till israeliska och palestinska icke-statliga organisationer i programmen Partnerskap för fred och Europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR).

Avgörande

1.

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

2.

Gerald Steinberg ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 80, 27.3.2010.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/45


Tribunalens beslut av den 23 november 2012 — Crocs mot harmoniseringsbyrån — Holey Soles Holdings och PHI (Utformning av en sko)

(Mål T-302/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om ogiltighetsförklaring - Återkallande av ansökan om ogiltighetsförklaring - Anledning saknas att döma i saken)

2013/C 26/87

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Crocs, Inc. (Niwot, USA) (ombud: I.R. Craig, solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Hanne)

Motparter vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada), och Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Frankrike)

Saken

Talan om ogiltigförklaring det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 26 mars 2010 (ärende R 9/2009-3) angående ett nullitetsförfarande mellan Holey Shoes Holdings Ltd och Partenaire Hospitalier International, å ena sidan, och Crocs, Inc, å andra sidan.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att pröva talan.

2.

Sökanden ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta svarandens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 260, 25.9.2010.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/45


Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — ADEDY m.fl. mot rådet

(Mål T-541/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Beslut som riktas till en medlemsstat för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott - Villkoret direkt berörd är inte uppfyllt - Avvisning)

2013/C 26/88

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Aten, Grekland), Spyridon Papaspyros (Aten), och Ilias Iliopoulos (Aten) (ombud: advokaten M. Tsipra)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: T. Middleton, A. de Gregorio Merino, och E. Chatziioakeimidou)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, J. P. Keppenne och M. Konstantinidis)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets beslut 2010/320/EU av den 8 juni 2010 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 145, s. 6), samt av rådets beslut 2010/486/EU av den 7 september 2010 om ändring av beslut 2010/320/EU (EUT L 241, s. 12).

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros och Ilias Iliopoulos ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska unionens råd.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 30, 29.1.2011


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/45


Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — ADEDY m.fl. mot rådet

(Mål T-215/11) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Beslut som riktas till en medlemsstat för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott - Villkoret direkt berörd är inte uppfyllt - Avvisning)

2013/C 26/89

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Aten, Grekland), Spyridon Papaspyros (Aten), och Ilias Iliopoulos (Aten) (ombud: advokaten M. Tsipra)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: G. Maganza, M. Vitsentzatos och A. de Gregorio Merino)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: B. Smulders, J. P. Keppenne och M. Konstantinidis)

Saken

Ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/57/EU av den 20 december 2010 om ändring av beslut 2010/320/EU riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott (EUT L 26, s. 15)

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon Papaspyros och Ilias Iliopoulos ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska unionens råd.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 186, 25.6.2011


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/46


Tribunalens beslut av den 13 november 2012 — ClientEarth m.fl. mot kommissionen

(Mål T-278/11) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Tyst avslag på begäran om tillgång - Tidsfrist för väckande av talan - Talan har väckts för sent - Uppenbart att talan ska avvisas)

2013/C 26/90

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ClientEarth (London, Förenade kungariket), Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Nederländerna), Stichting FERN (Leiden, Nederländerna) och Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam) (ombud: advokaten P. Kirch)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Herrmann och C. ten Dam)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens tysta beslut, som anses ha fattats den 22 april 2011, att neka sökandena tillgång till vissa handlingar rörande de frivilliga certifieringssystem för vilka erkännande från kommissionen sökts enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, s. 16).

Domslut

1.

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av ClientEarths, Friends of the Earth Europes, Stichting FERN:s och Corporate Europe Observatorys rättegångskostnader. ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting FERN och Corporate Europe Observatory ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 219, 23.7.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/46


Tribunalens beslut av den 19 oktober 2012 — Ellinika Nafpigeia och Hoern mot kommissionen

(Mål T-466/11) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Statligt stöd - Varvsindustri - Stöd som de grekiska myndigheterna beviljat ett skeppsvarv - Åtgärder för verkställande av det beslut genom vilket kommissionen konstaterat att stödet var oförenligt med den gemensamma marknaden förordnade om att det skulle återtas - Avvisning)

2013/C 26/91

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grekland) och 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Tyskland) (ombud: advokaterna K Chrysogonos och A. Mitsis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Stromsky och M. Konstantinidis)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens skrivelse K(2010) 8274 slutlig av den 1 december 2010, avseende ”statligt stöd CR 16/2004 — verkställande av det negativa beslutet och återtagande av det statliga stöd som beviljats bolaget [Ellinika Nafpigeia AE] — Greklands åberopande av artikel 346.1 b FEUF och förfarandet enligt artikel 348.1 FEUF”, såsom den kompletterats genom de handlingar och andra uppgifter i akten som sökandena delvis tagit del av i juni 2011.

Avgörande

1.

Talan avvisas, eftersom den inte kan tas upp till sakprövning.

2.

Det saknas anledning att pröva den interventionsansökan som ingetts av Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas.

3.

Ellinika Nafpigeia AE och 2. Hoern Beteiligungs GmbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Europeiska kommissionen förorsakats.

4.

Intervensionssökanden Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/47


Tribunalens beslut av den 20 november 2012 — Marcuccio mot kommissionen

(Mål T-491/11 P) (1)

(Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Tidsåtgången för förfarandet för erkännande av delvis permanent invaliditet - Skada som klaganden påstår sig ha lidit - Ersättning för kostnader som kunde ha undvikits - Talan i första instans ogillad eftersom det var uppenbart att den saknade rättslig grund - Artikel 94 a I personaldomstolens rättegångsregler)

2013/C 26/92

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdd av advokaten A. Del Ferro)

Saken

Överklagande av Europeiska unionens personaldomstols beslut (tredje avdelningen) av den 30 juni 2011 i mål F-14/10, Marcuccio mot kommissionen (ej publicerat i rättsfallssamlingen), med yrkande om upphävande av detta beslut.

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i förevarande instans.


(1)  EUT C 331, 12.11.2011.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/47


Tribunalens beslut av den 26 november 2012 — MIP Metro mot harmoniseringsbyrån — Real Seguros (real,- QUALITY)

(Mål T-548/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Upphävande av de äldre nationella varumärkena - Anledning saknas att döma i saken)

2013/C 26/93

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaterna J.-C. Plate och R. Kaase)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Real Seguros SA (Porto, Portugal)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån antog den 17 augusti 2011 (ärende R 114/2011-4) avseende ett invändningsförfarande mellan Real Seguros, SA och MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Vardera part ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 6, 7.1.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/47


Tribunalens beslut av den 26 november 2012 — MIP Metro mot harmoniseringsbyrån OHMI — Real Seguros (real,- BIO)

(Mål T-549/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Upphävande av tidigare nationella varumärken - Anledning saknas att döma i saken)

2013/C 26/94

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaterna J.-C. Plate och R. Kaase)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Real Seguros, SA (Porto, Portugal)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 17 augusti 2011 (ärende R 115/2011-4) om ett invändningsförfarande mellan Real Seguros, SA och MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 6 av den 7.1.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/48


Tribunalens beslut av den 8 november 2012 — Marcuccio mot kommissionen

(Mål T-616/11 P) (1)

(Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Talan har ogillats i första instans eftersom det var uppenbart att den helt saknade rättslig grund - Skada som klaganden påstår sig ha lidit - Ersättning för utgifter som skulle ha kunnat undvikas - Artikel 94 i personaldomstolens rättegångsregler)

2013/C 26/95

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Överklagande av det beslut som Europeiska unionens personaldomstol (andra avdelningen) meddelade den 8 september 2011 i mål F-69/10, Marcuccio mot kommissionen (REUP 2011, s. I-A-1-0000 och II-A-1-0000), med yrkande om upphävande av detta beslut.

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader i förfarandet för överklagande.


(1)  EUT C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/48


Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — H-Holding mot Parlementet

(Mål T-672/11) (1)

(Passivitetstalan - Skadeståndstalan - Uppenbart att talan delvis inte kan tas upp till sakprövning och att den delvis saknar grund)

2013/C 26/96

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: H-Holding AG (Cham, Schweiz) (ombud: advokaten R. Závodný)

Svarande: Parlementet (ombud: U. Rösslein och P. Schonard)

Saken

Talan avseende dels fastställande av att parlamentet rättsstridigt har underlåtit att inleda ett fördragsbrottsförfarande mot Republiken Tjeckien och att begära att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) ska inleda en undersökning avseende ett tjeckiskt politiskt parti, med hänvisning till sökandens begäran av den 24 augusti 2011, dels skadestånd för den skada som sökanden påstås ha lidit till följd av parlamentets åberopade underlåtenhet.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

H-Holding AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 235, 4.8.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/48


Tribunalens beslut av den 20 november 2012 — Shahid Beheshti University mot rådet

(Mål T-120/12) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik - Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Frysning av tillgångar - Tidsfrist för väckande av talan - Dröjsmål - Uppenbart att talan ska avvisas)

2013/C 26/97

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Shahid Beheshti University (Teheran, Iran) (ombud: advokaten J.-M. Thouvenin)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: R. Liudvinaviciute-Cordeiro och A Varnav)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/299/Gusp av den 23 maj 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 136, s. 65), av rådets genomförandeförordning (EU) nr 503/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 136, s. 26), av rådets beslut 2011/783/Gusp av den 1 december 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 319, s. 71) och av rådets genomförandeförordning (EU) nr 1245/2011 av den 1 december 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 319, s. 11), i den mån dessa rättsakter berör sökanden, samt av det beslut som framgår av rådets skrivelse till sökanden av den 5 december 2011.

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Shahid Beheshti University ska bära sina egna kostnader och ersätta Europeiska unionens råds kostnader.


(1)  EUT C 165, 9.6.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/49


Tribunalens beslut av den 20 november 2012 — Geipel mot harmoniseringsbyrån — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

(Mål T-138/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändning - Återkallande av invändningen - Anledning saknas att döma i saken)

2013/C 26/98

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Geipel Geipel (Auerbach, Tyskland) (ombud: advokaten J. Sachs)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Marten och R. Pethke)

Motpart vid överklagandenämnden: Jörg Reeh (Buxtehude, Tyskland)

Saken

Talan mot ett beslut fattat av första överklagandenämnden vid Harmoniseringsbyrån den 12 januari 2012 (ärende R 2433/2010-1) ett invändningsförfarande mellan Jörg Reeh et Yves Geipel.

Avgörande

1.

Det saknas anledning att döma i saken

2.

Sökanden ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta svarandens rättegångskostnader.


(1)  EUT C. 157, 2.6.2012


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/49


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 november 2012 — Alstom mot kommissionen

(Mål T-164/12 R)

(Interimistiskt förfarande - Konkurrens - Kommissionens beslut att översända handlingar till en nationell domstol - Konfidentiell behandling - Rätt till ett effektivt domstolsskydd - Ansökan om interimistiska åtgärder - Fumus boni juris - Situation som ställer krav på skyndsamhet - Intresseavvägning)

2013/C 26/99

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Alstom (Levallois-Perret, Frankrike) (ombud: advokaten J. Derenne samt N. Heaton, P. Chaplin och M. Farley, solicitors)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Antoniadis, N. Khan och P. Van Nuffel)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: National Grid Electricity Transmission plc (London, Förenade kungariket) (ombud: A. Magnus, C. Bryant och E. Coulson, solicitors, samt J. Turner och D. Beard, QC)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut av den 26 januari 2012, såsom det framgår av skrivelserna nr D/2012/006840 och nr D/2012/006863 från generaldirektören vid kommissionens generaldirektorat för konkurrens, att översända vissa handlingar till High Court of Justice (England and Wales) för användning som bevis inom ramen för en talan mot sökanden, samt en begäran om att konfidentiell behandling förordnas inom ramen för det interimistiska förfarandet av de affärshemligheter som förekommer i sökandens svar av den 30 juni 2006 på meddelandet om invändningar i ärendet COMP/F/38.899 — Gasisolerade ställverk.

Avgörande

1.

Kommissionens beslut av den 26 januari 2012, i den del det avser att den konfidentiella versionen av Alstoms svar av den 30 juni 2006 på meddelandet om invändningar i ärende COMP/F/38.899 — Gasisolerade ställverk ska översändas till High Court of England and Wales, får tills vidare inte verkställas.

2.

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås i övrigt.

3.

Beslut i fråga om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/49


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 16 november 2012 — Evonik Degussa mot kommissionen

(Mål T-341/12 R)

(Interimistiskt förfarande - Konkurrens - Offentliggörande av ett beslut av kommissionen i vilket en överträdelse av bestämmelserna om förbud mot konkurrensbegränsande samverkan konstateras - Avslag på begäran om konfidentiell behandling av uppgifter som lämnats till kommissionen med tillämpning av dess meddelande om samarbete - Intresseavvägning - Krav på skyndsamhet - Fumus boni juris)

2013/C 26/100

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Evonik Degussa GmbH (Essen, Tyskland) (ombud: advoktaterna C. Steinle, M. Holm-Hadulla och C. von Köckritz)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Giolito, M. Kellerbauer och G. Meessen)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut K(2012) 3534 slutlig av den 24 maj 2012 om avslag på en ansökan om konfidentiell behandling som ingetts av sökanden (ärende COMP/38.620 — Väteperoxid och perborat) och ansökan om interimistiska åtgärder i form av ett yrkande om fortsatt konfidentiell behandling av vissa uppgifter angående sökanden i samband med offentliggörandet av en mer detaljerad version av kommissionens beslut av den 3 maj 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/F/C.38.620 — Väteperoxid och perborat) (EUT L 353, s. 54).

Avgörande

1.

Kommissionens beslut C(2012) 3533 av den 24 maj 2012 att avslå begäran om konfidentiell behandling som gjorts av Evonik Degussa GmbH, med stöd av artikel 8 i beslut 2011/695/EU av Europeiska kommissionens ordförande av den 13 oktober 2011 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden (ärende COMP/38.620 — Väteperoxid och perborat), får inte verkställas.

2.

Kommissionen förpliktas att avstå från att publicera en version av sitt beslut 2006/903/EG av den 3 maj 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet mot Akzo Nobel, Akzo Nobel Chemicals Holding, EKA Chemicals, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA och Arkema SA (Ärende COMP/F/C.38.620 — Väteperoxid och perborat), som är mer detaljerad, såvitt avser sökanden, än den version som publicerades i september 2007 på kommissionens webbplats.

3.

Beslut i fråga om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/50


Tribunalens beslut av den 21 november 2012 — Grupo T Diffusión mot harmoniseringsbyrån — ABR Producción Contemporánea (Lampa)

(Mål T-343/12) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om ogiltighetsförklaring - Återkallelse av ansökan om ogiltighetsförklaring - Anledning saknas att döma i saken)

2013/C 26/101

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Grupo T Diffusión, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten A. Lasala Grimalt)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: ABR Producción Contemporánea, SL (Barcelona, Spanien)

Saken

Talan väckt mot det beslut som tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån antog den 1 juni 2012 (ärende R 1622/2010-3) avseende ett ogiltighetsförfarande mellan ABR Producción Contemporánea, SL och Grupo T Diffusión, SA.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Vardera part ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 287, 22.9.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/50


Talan väckt den 12 oktober 2012 — Zoo Sport mot harmoniseringsbyrån — K-2 (ZOOSPORT)

(Mål T-453/12)

2013/C 26/102

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Zoo Sport Ltd (Leeds, Förenade kungariket) (ombud: advokaten I. Rungg)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: K-2 Corp. (Seattle, Förenta staterna)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ändra det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 augusti 2012 i ärende R 1119/2011-4 och avslå invändningen i sin helhet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”ZOOSPORT” för varor och tjänster i klasserna 18, 25 och 35 — ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 8909251

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsregistreringen under nr 5233119 av ordmärket ”ZOOT” för varor i klasserna 9 och 25, och gemenskapsregistreringen under nr 4719316 av figurmärket ”SPORTS ZOOT SPORTS” i svart och vitt, för varor och tjänster i klasserna 25, 35, 36 och 41

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen för vissa av de omtvistade varorna och tjänsterna

Överklagandenämndens beslut: Delvis upphävande av det överklagade beslutet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/51


Talan väckt den 22 oktober 2012 — Sothys Auriac mot harmoniseringsbyrån — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

(Mål T-470/12)

2013/C 26/103

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sothys Auriac (Auriac, Frankrike) (ombud: advokaten A. Berthet)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Grand Hotel Primavera SA (Borgo Maggiore, Saint-Marin)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan upptas till sakprövning,

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 12 juli 2012 i ärende R 1419/2011-1, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket ”BEAUTY GARDEN” för varor i klasserna 3, 5, 29, 30 et 32 — Gemenskapsvarumärke nr 3 456 134

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Grand Hotel Primavera SA

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Nationellt figurmärke innehållande orddelen ”BEAUTY GARDEN”, för varor i klasserna 3 och 5

Annulleringsenhetens beslut: Beviljande av ansökan

Överklagandenämndens beslut: Delvis avslag på överklagandet och delvis upphävande och ändring av annulleringsenhetens beslut

Grunder:

Åsidosättande av artiklarna 76.1 och 75 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av den allmänna principen om att harmoniseringsbyråns beslut ska motiveras och ett kontradiktoriskt förfarande iakttas.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/51


Talan väckt den 1 november 2012 — Aer Lingus mot kommissionen

(Mål T-473/12)

2013/C 26/104

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Aer Lingus Ltd (Dublin, Irland) (ombud: K. Bacon, D. Scannell, Barristers och A. Burnside, Solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara (eller, i andra hand, delvis ogiltigförklara) av kommissions beslut av den 25 juli 2012 om statligt stöd, S A. 29064 (2011/C) (ex 2011/NN) — differentierade skattesatser för flygresor i Irland, och,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att den lägre skattesatsen utgjorde olagligt statligt stöd. Kommissionen har särskilt gjort en felaktig bedömning när den betraktade den högre skattesatsen som den normala för att pröva huruvida den lägre skattesatsen utgjorde en selektiv fördel. Den högre skattesatsen var ogiltig till följd av europarättsliga bestämmelser med direkt effekt, varför den inte kunde användas som den normala referenssatsen i detta avseende. Kommissionen gjorde av samma skäl en oriktig bedömning när den slog fast att de flygbolag som omfattades av den lägre skattesatsen fått en fördel motsvarande 8 euro per passagerare.

2.

Andra grunden: Även om kommissionen skulle kunna kvalificera den lägre skattesatsen som statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF, utgör beslutet om återkrav från de flygbolag som omfattats av den lägre skattesatsen i de fall då även den högre skattesatsen skulle återbetalas samtidigt, ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar, effektivitetsprincipen och principen om god förvaltningssed. Det angripna beslutet strider således mot artikel 14 i rådets förordning nr 659/1999 (1).

3.

Tredje grunden: Svaranden har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och en oriktig bedömning genom att anse att de flygbolag som omfattades av den lägre skattesatsen utgjorde mottagare av det påstådda stödet på 8 euro per passagerare och genom att förordna att stödet skulle återkrävas på denna grund, när kommissionen medgett att skattebördan kan ha burits av passagerarna vilka således utgör de verkliga förmånstagarna av den lägre skattesatsen.

4.

Fjärde grunden: Det är omöjligt att återkräva 8 euro per passagerare i efterhand från de passagerare som kommit i åtnjutande av den lägre skattesatsen varför återkravet under dessa omständigheter utgör en olaglig bestraffning av dessa flygbolag snarare än ett återställande av den situation som rådde innan det påstådda stödet. Detta är oproportionerligt och strider mot principen om likabehandling och utgör därför ett ytterligare åsidosättande av artikel 14 i rådets förordning nr 659/1999.

5.

Femte grunden: Svarandens motivering vad gäller beslutet att återkräva stödet och att detta stöd bestämdes till 8 euro per passagerare är obefintlig eller bristfällig.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1)


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/52


Talan väckt den 5 november 2012 — Coca-Cola mot harmoniseringsbyrån — Mitico (Master)

(Mål T-480/12)

2013/C 26/105

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Coca-Cola Company (Atlanta, Förenta staterna) (ombud: advokaterna S. Malynicz, Barrister, D. Stone och L. Ritchie)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Syrien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 29 augusti 2012 (ärende R 2156/2011-2) och

förplikta svaranden och motparten vid överklagandenämnden att bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket Master, för varor i klasserna 29, 30 och 32 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 9091612

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Registreringen som gemenskapsvarumärke nr 8792475 av figurmärket Coca-Cola, registreringen som gemenskapsvarumärke nr 3021086 av figurmärket Coca-Cola, registreringen som gemenskapsvarumärke nr 2117828 av figurmärket Coca-Cola, registreringen som gemenskapsvarumärke nr 2107118 av figurmärket Coca-Cola, registreringen som varumärke i Förenade kungariket nr 2428468 av figurmärket C

Invändningsenhetens beslut: Helt avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.5 c i rådets förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/53


Talan väckt den 29 oktober 2012 — Internationaler Hilfsfonds mot kommissionen

(Mål T-482/12)

2013/C 26/106

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Internationaler Hilfsfonds eV ((Rosbach, Tyskland)) (ombud: H. H. Heyland, Rechtsanwalt)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens tysta beslut att avslå sökandens bekräftande ansökan av den 4 oktober 2012,

i andra hand delvis ogiltigförklara kommissionens beslut av den 28 augusti 2012 på grund av att kommissionen i beslutet inte iakttagit de villkor som domstolen ställt upp i sin dom av den 22 maj 2012 i mål T-300/10, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden i huvudsak att kommissionen i sitt beslut inte iakttagit vissa av de villkor som domstolen ställt upp i sin dom av den 22 maj 2012 i mål T-300/10, Internationaler Hilfsfonds mot kommissionen (REU 2012, s. I-0000).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/53


Talan väckt den 5 november 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland mot harmoniseringsbyrån — Lotte (LOTTE)

(Mål T-483/12)

2013/C 26/107

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten A. Jaeger-Lenz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Japan)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 3 september 2012 i ärende R 2103/2010-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Lotte Co. Ltd

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke innehållande orddelen ”LOTTE” samt en bild på en koalabjörn i ett träd som håller en mindre koalabjörn, för varor i klass 30 — Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 615 846

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Nationella figurmärken som innehåller orddelarna ”KOALA BÄREN” och ”KOALA” samt en bild på en koalabjörn som håller en mindre koalabjörn, för varor i klass 30

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Bifall på överklagandet och upphävande av invändningsenhetens beslut

Grunder: Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, av regel 22.2 i förordning nr 2868/95 och av artikel 15.1 i förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/53


Talan väckt den 6 november 2012 — CeWe Color mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-484/12)

2013/C 26/108

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Tyskland) (ombud: advokaten U. Sander)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 3 september 2012, i ärende R 2279/2011-4, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket SMILECARD för varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 40 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 9 861 691

Granskarens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/54


Talan väckt den 9 november 2012 — Grupo Bimbo mot harmoniseringsbyrån (SANISSIMO)

(Mål T-485/12)

2013/C 26/109

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexiko, Mexiko) (ombud: advokaten N. Fernández Fernández-Pacheco)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska betrakta sökandens skrivelse med bilagda handlingar som ingiven i rätt tid och rätt form samt att tribunalen ska ogiltigförklara det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 29 augusti 2012 i ärende R 1218/2011-2 och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta kostnaderna och sålunda tillåta registrering av gemenskapsvarumärke nr 9 274 119”SANISSIMO”.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”SANISSIMO” för varor i klasserna 29 och 30 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 9 274 119

Granskarens beslut: Avslag på ansökan om registrering

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009

Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/54


Talan väckt den 9 november 2012 — Eckes-Granini mot harmoniseringsbyrån — Panini (PANINI)

(Mål T-487/12)

2013/C 26/110

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Tyskland) (ombud: advokaten W. Berlit)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Panini SpA (Modena, Italien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 6 september 2012 i ärende R 2393/2011-2, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ”PANINI” för varor i klass 32 — Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 8721987

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsordmärket ”GRANINI” med registreringsnummer 121780 för bland annat varor i klass 32 och det tyska ordmärket ”GRANINI” med registreringsnummer 30315871 för bland annat varor i klass 32

Invändningsenhetens beslut: Avslog invändningen i dess helhet

Överklagandenämndens beslut: Avslog överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/55


Talan väckt den 8 november 2012 — Planet mot kommissionen

(Mål T-489/12)

2013/C 26/111

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Planet AE Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (aktiebolag som tillhandahåller konsulttjänster (Aten, Grekland) (ombud: advokaten B. Christianos)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandebolaget yrkar att tribunalen ska

slå fast att Europeiska kommissionen har åsidosatt sina skyldigheter enligt ONTOGOV-, FIT- och RACWeb-kontrakten, genom att underkänna personalkostnader för bolagets högsta chefer, och att de personalkostnader för bolagets högsta chefer som bolaget anmält till kommissionen för nämnda kontrakt på totalt 547 653,42 euro utgör stödberättigande kostnader som bolaget därför inte behöver återbetala till kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan avser kommissionens ansvar enligt följande kontrakt: a) nr. 507237 om genomförande av projektet ”Ontology enabled E-Gov Service Configuration” (ONTOGOV), b) nr. 027090 om genomförande av projektet ”Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies” (FIT) och c) nr. 045101 om genomförande av projektet ”Risk Assessment for Customs in Western Balkans” (RACWeb), i enlighet med artiklarna 272 och 340 första stycket FEUF. Sökandebolaget har gjort gällande att kommissionen, i strid med de ovannämnda kontrakten och bestämmelserna om revisionsförfarandet, har underkänt bolagets personalkostnader för sina tre högsta chefer, trots att det har uppfyllt sina förpliktelser fullt ut, på ett korrekt sätt och med stor framgång.

Sökandebolaget har till stöd för sin talan anfört följande två grunder:

 

För det första har sökandebolaget inte åsidosatt sina förpliktelser rörande personalkostnader, eftersom a) bolagets personalkostnader för sina tre högsta chefer uppfyller samtliga krav för att anses utgöra stödberättigande kostnader enligt villkoren i de aktuella kontrakten och eftersom b) det enligt kontrakten dessutom inte är förbjudet för personal i ledande ställning att delta i finansierade projekt.

 

För det andra åsidosatte kommissionen sina kontraktsenliga förpliktelser under revisionsförfarandet av följande skäl: a) kommissionens revision gjordes i strid med grekiska och internationella revisionsstandarder, b) kommissionens begäran om att Planet skulle komma in med handlingar som bolaget inte var skyldigt att bevara strider mot de aktuella kontrakten och utgör ett försök att i efterhand ensidigt ändra Planets kontraktsenliga förpliktelser, c) slutsatserna från den aktuella revisionen strider mot slutsatserna från tidigare revisioner som kommissionen har gjort hos Planet.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/55


Talan väckt den 6 november 2012 — Mondadori Editore mot harmoniseringsbyrån — Grazia Equity (GRAZIA)

(Mål T-490/12)

2013/C 26/112

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna G. Dragotti och R. Valenti)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Grazia Equity GmbH (Stuttgart, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av den fjärde överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 6 september 2012 i ärende R 1958/2010-4, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”GRAZIA”, för varor i klasserna 35 och 36 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 6840466

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Den italienska varumärkesregistreringen nr 906507 av figurmärket ”GRAZIA” för varor och tjänster i klasserna 3, 9, 16, 18, 25 och 38, gemenskapsvarumärkesregistreringen nr 1714146 av figurmärket ”GRAZIA” för varor och tjänster i klasserna 3, 9, 16, 18 och 38, den italienska varumärkesregistreringen nr 1049965 och de internationella varumärkesregistreringarna nr 276829, nr 276833 och nr 817006 av de ovannämnda varumärkena för varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 38

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen i sin helhet

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.5 i rådets förordning nr 207/2009.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/56


Talan väckt den 14 november 2012 — Sanofi mot harmoniseringsbyrån — GP Pharm (GEPRAL)

(Mål T-493/12)

2013/C 26/113

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sanofi (Paris, France) (ombud: advokaten C. Hertz-Eichenrode)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: GP Pharm, SA (Sant Quinti de Mediona, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 5 september 2012 i ärende R 201/2012-2, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”GEPRAL”, för varor i klass 5 — Internationell registrering nr 1010832 omfattande Europeiska unionen

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Internationell registrering nr nr 418607, med verkan i Österrike, avseende ordmärket ”DELPRAL” för varor i klass 5

Invändningsenhetens beslut: Bifall på invändningen i sin helhet

Överklagandenämndens beslut: Bifall på överklagandet och beviljande av den internationella registreringen

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/56


Talan väckt den 14 november 2012 — Bicuits Poult mot harmoniseringsbyrån — Banketbakkerij Merba (Småkakor)

(Mål T-494/12)

2013/C 26/114

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bicuits Poult (Montauban, Frankrike) (ombud: advokaten C. Chapouillié)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Banketbakkerij Merba BV (Oosterhout, Nederländerna)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara eller åtminstone justera det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 2 augusti 2012 i ärende R 914/2011-3,

fastställa det beslut som fattats av annulleringsenheten, vilken förklarat att modell nr 001114292-0001 är giltig,

avslå ansökan om ogiltighetsförklaring, vilken registrerats med referensnummer ICD 000007120, och

förplikta Banketbakkerij Merba BV att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Modell av en småkaka med mjuk fyllning, för småkakor i klass 01-01 — Gemenskapsmodell nr 001114292-0001

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Banketbakkerij Merba BV

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Åsidosättande av artiklarna 4–9 i förordning nr 6/2002

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltigförklaring

Överklagandenämndens beslut: Bifall till överklagandet och ogiltigförklaring av gemenskapsmodellen

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 4.2 och 6 i förordning nr 6/2002


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/57


Talan väckt den 16 november 2012 — European Drinks mot harmoniseringsbyrån — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite).

(Mål T-495/12)

2013/C 26/115

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: European Drinks SA (Ștei, Rumänien) (ombud: advokaten V. von Bomhard)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumänien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 6 september 2012 i ärende R 680/2011-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket i färg ”Dracula Bite”, för varor och tjänster i klasserna 33, 35 och 39 — Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 7588247

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det rumänska registrerade varumärket nr 34847 avseende figurmärket ”Dracula”, för varor och tjänster i klasserna 33 och 35

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i rådets förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/57


Talan väckt den 16 november 2012 — European Drinks mot harmoniseringsbyrån — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Mål T-496/12)

2013/C 26/116

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: European Drinks SA (Ștei, Rumänien) (ombud: advokaten V. von Bomhard)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumänien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

Ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 6 september 2012 (ärende R 682/2011-4), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket DRACULA BITE, för varor och tjänster i klasserna 33, 35 och 39 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 7588288

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Den rumänska varumärkesregistreringen nr 34847 av figurmärket Dracula, för varor och tjänster i klasserna 33 och 35

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/58


Talan väckt den 16 november 2012 — European Drinks mot harmoniseringsbyrån — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

(Mål T-497/12)

2013/C 26/117

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: European Drinks (Ștei, Rumänien) (ombud: advokaten V. von Bomhard)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: SC Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumänien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 6 september 2012 i ärende nr R 679/2011-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motpart vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ”DRACULA BITE”, för varor och tjänster i klasserna 33, 35 och 39 — Registreringsansökan nr 7588321

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Den rumänska varumärkesregistreringen nr 34847 av figurmärket ”Dracula”, för varor och tjänster i klasserna 33 och 35

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 42.2 och 42.3 i rådets förordning nr 207/2009.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/58


Talan väckt den 16 november 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou mot kommissionen

(Mål T-498/12)

2013/C 26/118

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grekland) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens bekräftande beslut av den 18 september 2012 — Ares (2012)1082114 — genom vilket sökandens begäran att få tillgång till vissa handlingar avslogs,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar i enlighet med artikel 263 FEUF ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 18 september 2012, om slutligt avslag på sökandens bekräftande ansökan att få tillgång till de grekiska myndigheternas skrivelse av den16 maj 2012 om fastställelse av det belopp med vilket rättstridigt stöd ska återkrävas enligt det beslut som fattats av kommissionens generaldirektorat för konkurrens den 24 maj 2011. (1)

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande grunder:

 

För det första gör sökanden gällande att administrationen har åsidosatt motiveringsskyldigheten i avslagsbesluten. I sitt svar gjorde nämligen administrationen endast en allmän hänvisning till de undantag som föreskrivs i förordning nr 1049/2001 utan någon närmare förklaring och utan att ge någon egentlig motivering av beslutet.

 

För det andra gör sökanden gällande ett åsidosättande av principen om insyn till följd av åsidosättandet av förordning nr 1049/2001 och av förordning nr 659/1999 (2), eftersom kommissionen i det angripna beslutet inte gav allmänheten så omfattande tillgång som möjligt till handlingar genom att tolka och tillämpa de undantag som föreskrivs i förordning nr 1049/2001 strikt.

 

Slutligen gör sökanden även gällande ett åsidosättande av artikel 108.2 FEUF, samt av artiklarna 6 och 20 i förordning nr 659/1999 på grund av åsidosättandet av sökandens rätt till försvar och, i vidare bemärkelse, av principen om god förvaltningssed.


(1)  Kommissionens beslut K(2011) 3504 av den 24 maj 2011 om det statliga stöd som Republiken Grekland har genomfört till förmån för vissa grekiska kasinon (C 16/10 (f.d. NN 22/10, f.d. CP 318/09)) (EUT L 285, s. 25).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/59


Talan väckt den 13 november 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C och HSH Investment Holdings FSO mot kommissionen

(Mål T-499/12)

2013/C 26/119

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl (Luxembourg, Luxemburg) och HSH Investment Holdings FSO Sàrl (Luxemburg) (ombud: advokaterna H. Niemeyer och H. Ehlers)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av svaranden den 20 september 2011 i ärende SA.29338 (C 29/09 (f.d. N 264/09)) — HSH Nordbank AG,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena följande grunder:

1.

Första grunden: Självständigt stöd har inte getts till minoritetsägarna

Sökandena gör gällande att kommissionen gjort en felaktig användning av begreppet stöd i artikel 107.1 FEUF när den betraktade sökandena som stödmottagare. Höjningen av andelsvärdena för en minoritetsägare utgör endast en ekonomisk reaktion på stödet till HSH Nordbank och inte ett indirekt stöd till minoritetsägarna.

2.

Andra grunden: Konstaterandet att sökandena getts en fördel är otillräckligt motiverat.

Sökandena gör gällande att kommissionen har åsidosatt sin motiveringsplikt enligt artikel 296.2 FEUF genom att den inte tillräckligt förklarat på vilket sätt sökandena fått ett indirekt stöd och på vilket sätt som värderingen av HSH Nordbank varit oriktig. Kommissionen har dessutom inte angett värdet av det påstådda stödet till minoritetsägarna och förväxlade undersökningen av detta stöd med undersökningen av ansvarsfördelningen.

3.

Tredje grunden: Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna vad avser frågan om huruvida sökandena fått en ekonomisk fördel

Det görs med denna grund gällande att kommissionen missuppfattat de faktiska omständigheterna. Enligt sökandena har det företag som värderade HSH Nordbank inte gjort en för hög värdering av bolaget och därmed inte satt det nominella värdet på de nya stamaktierna för högt. Värderingen har istället skett enligt erkända värderingsmetoder.

4.

Fjärde grunden: Tidigare betalningar från sökandena inom ramen för ansvarfördelningen har inte beaktats

Sökandena gör gällande att kommissionen tillämpat villkoren om ansvarsfördelning som de följer av artikel 107.3 b FEUF och meddelandet om omstrukturering (1) på ett felaktigt sätt genom att vid bedömningen av huruvida sökandena medverkat i ansvarfördelningen i tillräcklig grad inte ta hänsyn till tidigare betalningar från dem.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 i förordning nr 569/1999 (2) och rättssäkerhetsprincipen genom att det formella granskningsförfarandet inte avslutades på ett korrekt sätt

Sökandena gör gällande att kommissionen åsidosatte artikel 7.1 i förordning nr 659/1999 och rättssäkerhetsprincipen när den avslutade det formella granskningsförfarandet utan att avsluta det genom ett beslut i enlighet med artikel 7 i förordning nr 659/1999.

6.

Sjätte grunden: Åsidosättande av artikel 7.4 i förordning nr 659/1999, artikel 107.3 b FEUF och meddelandet om omstrukturering genom åläggande av olämpliga villkor

Sökandena gör med denna grund gällande att kommissionen åsidosatte artikel 7.4 i förordning nr 659/1999 och meddelandet om omstrukturering genom att ställa villkor som saknar samband med omstruktureringen av HSH Nordbank vilket ledde till ett underförstått godkännande av indirekt stöd med villkor.

7.

Sjunde grunden: Åsidosättande av proportionalitetsprincipen genom att sökandena har ålagts en orimlig bevisbörda

Sökandena gör gällande att kommissionen åsidosatte proportionalitetsprincipen genom att ålägga sökandena en orimlig bevisbörda avseende ansvarsfördelningen.

8.

Åttonde grunden: Åsidosättande av principen om likabehandling genom att sökandena har utsatts för diskriminering

Sökandena gör gällande att kommissionen har åsidosatt principen om likabehandling genom att i sitt beslut ställa upp villkor för sökandena som inte hade ställts i jämförbara fall.

Sökanden gör följande ytterligare grunder gällande:

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 107.3 b FEUF och meddelandet om värdeminskning (3) genom en felaktig beräkning av det oförenliga stödet.

Sökanden gör med denna grund gällande att kommissionen åsidosatte artikel 107.3 b FEUF och meddelandet om värdeminskning när den beräknade den så kallade oförenliga delen av stödet på ett felaktigt sätt.

2.

Andra grunden: Otillräcklig motivering av fastställande av det faktiska värdet

Sökanden gör gällande att kommissionen inte i tillräcklig utsträckning motiverade hur den fastställde det faktiska ekonomiska värdet av de portföljer som omfattades av garantin.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 107.3 b FEUF och meddelandet om värdeminskning genom felaktig beräkning av claw-backmekanismen.

Sökandena gör gällande att kommissionen åsidosatte artikel 107.3 b FEUF och meddelandet om värdeminskning genom att den beräknade claw-backmekanismen på ett felaktigt sätt.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av principen om likabehandling vid beräkningen av claw-backmekanismen.

Sökandena gör för det fjärde gällande att kommissionen åsidosatte principen om likabehandling när den vid beräkningen av claw-backmekanismen jämförde HSH med andra jämförbara fall till nackdel för HSH.

5.

Femte grunden: Åsidosättande av artikel 107.3 b FEUF och principen om likabehandling genom att ställa en ormligt stor sänkning av balansräkningen som villkor för godkännande.

Sökanden gör slutligen gällande att kommissionen åsidosatte artikel 107.3 b FEUF och principen om likabehandling genom att ställa en orimligt hög sänkning av HSH Nordbanks balansräkning som villkor för godkännande.


(1)  Kommissionens meddelande om återställandet av lönsamheten och bedömningen av omstruktureringsåtgärder inom finanssektorn under den rådande krisen enligt reglerna om statligt stöd (EUT C 195, s. 9)

(2)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel [88EG] (EGT L 83, s. 1)

(3)  Meddelande från kommissionen om behandlingen av värdeminskade tillgångar inom gemenskapens banksektor (EUT C 72, s. 1)


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/60


Talan väckt den 15 november 2012 — Ryanair mot kommissionen

(Mål T-500/12)

2013/C 26/120

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ryanair Ltd (Dublin, Irland) (ombud: B. Kennelly, barrister, samt advokaterna E. Vahida och I. Metaxas-Maragkidis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1 i kommissionens beslut av den 25 juli 2012 om statligt stöd SA.29064 (2011/C f.d. 2011/NN) där det fastställs att de olika avgifterna i den irländska luftfartsskatten mellan den 30 mars 2009 och den 1 mars 2011 utgjorde otillåtet statligt stöd i strid med artikel 107.1 FEUF,

ogiltigförklara artiklarna 4, 5 och 6 i samma beslut, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Som första grund gör sökanden gällande att kommissionen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fann att avgiften på 10 euro i luftfartsskatten var den ”normala” eller den lagliga ”standard-” avgiften, trots att denna högre avgift under hela den relevanta tiden var olaglig enligt unionsrätten.

2.

Som andra grund gör sökanden gällande att kommissionen gjorde uppenbart felaktiga bedömningar vid bedömningen av luftfartsskattens fördelar genom att bedöma att Ryanair och Aer Arann befann sig i samma situation avseende den ekonomiska och konkurrensmässiga fördelen av luftfartsskatten, helt utan hänsyn till luftfartsskattens konkurrensmässiga effekter mellan Ryanair och Aer Lingus, och genom att felaktigt bedöma den påstådda fördelen för Ryanair i förhållande till andra icke irländska bolag och inte ta i beaktande den skada som Ryanair lidit på grund av luftfartsskattens fördelaktiga effekter för Ryanairs konkurrenter.

3.

Som tredje grund gör sökanden gällande att kommissionen gjorde uppenbart felaktiga bedömningar i beslutet om återkrav genom att vägra Irland rätten att göra en skönsmässig bedömning av i vilken omfattning det statliga stödet utgjorde snedvridning av konkurrens och således återställa den tidigare situationen, genom att inte bedöma betydelsen av de berörda flygbolagens möjlighet att överföra luftfartsskatten på sina kunder, och genom att inte ta hänsyn till den snedvridning av konkurrensen som kommer att uppstå som en följd av beslutet om återkrav i kombination med de påstådda ”stödmottagande” flygbolagens rätt till återbetalning enligt unionsrätt och irländsk rätt.

4.

Som fjärde grund gör sökanden gällande att kommissionen inte meddelade Ryanair om beslutet om återkrav på det sätt som föreskrivs i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 (1) och artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

5.

Som femte grund gör sökanden gällande att kommissionen åsidosatte sin motiveringsskyldighet genom att inte motivera varför, i avsteg från fast rättspraxis, avgiften på 10 euro kunde vara både olaglig enligt unionsrätt och samtidigt den ”normala” och ”lagliga” riktlinjen, och genom att inte undersöka de ekonomiska och konkurrensmässiga effekterna av den aktuella åtgärden.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1).


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/61


Talan väckt den 19 november 2012 — Farmaeceutisk Laboratorium Ferring mot harmoniseringsbyrån — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Mål T-501/12)

2013/C 26/121

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Farmaeceutisk Laboratorium Ferring A/S (Köpenhamn, Danmark) (ombud: I. Fowler, Solicitor, samt advokaterna A. Renck och J. Fuhrmann)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Schweiz)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 6 september 2012, i ärende R 1214/2011-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna eller, om motparten vid överklagandenämnden intervenerar till stöd för svaranden, förplikta denna och svaranden att gemensamt ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket OCTASA för varor i klass 5 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 8169881

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det i Österrike registrerade ordmärket PENTASA, nr 102370, för bland annat varor i klass 5; det i Ungern registrerade ordmärket PENTASA, nr 136836, för varor i klass 5; det i Italien registrerade ordmärket PENTASA, nr 40977 C/81, för bland annat varor i klass 5; det i Polen registrerade ordmärket PENTASA, nr 71634, för varor i klass 5; det i Slovakien registrerade ordmärket PENTASA, nr 175482, för varor i klass 5; det i Sverige registrerade ordmärket PENTASA, nr 173377, för bland annat varor i klass 5; det i Frankrike registrerade ordmärket PENTASA, nr 1699236, för bland annat varor i klass 5; det i Irland registrerade ordmärket PENTASA, nr 107207, för varor i klass 5; det i Tjeckien registrerade ordmärket PENTASA, nr 182567, för varor i klass 5.

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen i sin helhet

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.5 i rådets förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/62


Talan väckt den 19 november 2012 — Ferring BV mot harmoniseringsbyrån — Tillotts Pharma (OCTASA)

(Mål T-502/12)

2013/C 26/122

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ferring BV (Haarlem, Nederländerna) (ombud: I. Fowler, Solicitor samt A. Renck och J. Fuhrmann, lawyers)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Schweiz)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 6 september 2012 i ärende R 1216/2011-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, eller — om motparten vid överklagandenämnden intervenerar till stöd för svaranden — förplikta svaranden och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket OCTASA, för varor klass 5 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 8169881

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: varumärkesregistrering i Benelux nr 377513 för ordmärket PENTASA, för bland annat varor klass 5, den tyska varumärkesregistreringen nr 1181393 för ordmärket PENTASA, för varor klass 5, den portugisiska varumärkesregistreringen nr 218845 för ordmärket PENTASA, för varor klass 5, den danska varumärkesregistreringen nr VR 02430 1980 för ordmärket PENTASA, för varor klass 5, den finska varumärkesregistreringen nr 94367 för ordmärket PENTASA, för varor klass 5, varumärkesregistrering i Förenade kungariket nr 1131049 för ordmärket PENTASA, för varor klass 5, den spanska varumärkesregistreringen nr 1766091 för ordmärket PENTASA, för varor klass 5, den internationella varumärkesregistreringen nr 605880 för ordmärket PENTASA, för varor klass 5, varumärkesregistrering i Benelux nr 430245 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, den tyska varumärkesregistreringen nr 2024737 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, den finska varumärkesregistreringen nr 95782 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, den franska varumärkesregistreringen nr 1537576 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, varumärkesregistrering i Förenade kungariket nr 1262052 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, den grekiska varumärkesregistreringen nr 129507-A för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, den irländska varumärkesregistreringen nr 175341 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, den portugisiska varumärkesregistreringen nr 246194 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, den danska varumärkesregistreringen nr VR 198601124 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5, den svenska varumärkesregistreringen nr 2000103 för ordmärket OCTOSTIM, för varor klass 5

Invändningsenhetens beslut: avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet

Grunder:

överträdelse av artikel 8.1 b och 8.5 i rådets förordning nr 207/2009

överträdelse av regel 80.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/62


Talan väckt den 16 november 2012 — Förenade kungariket mot kommissionen

(Mål T-503/12)

2013/C 26/123

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, Barrister, samt C. Murrell)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut 2012/500/EU av den 6 september 2012 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna, avseende fyra budgetposter i bilagan, avseende korrigering enligt schablon med 5 procent avseende redovisade utgifter i Nordirland under räkenskapsåret 2008 (uppgående till 277 231,60 euro respektive 13 671 558,90 euro) och beskattningsåret 2009 (uppgående till 270 398,26 euro respektive 15 844 193,29 euro) (EUT L 244, 2012, s. 11), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna samt underlåtit att beakta omfattningen av potentiella förluster för EU:s fonder, vad avser de risker dessa fonder löper vad avser utgifter för stödåren 2007 och 2008, särskilt sådana risker som uppkommit genom fel i beräkningen av stödberättigad areal år 2005, vilket påverkat den ursprungliga fördelningen av stöd.

2.

Andra grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna genom att förklara att Nordirlands departement för jordbruk och landsbygdsutveckling (Department of Agriculture and Rural Development, nedan kallat DARD) helt eller delvis underlåtit att beakta bestämmelser om sanktioner, återkrav av felaktiga utbetalningar och återkrav efter avsiktliga regelbrott, samt att kommissionen på detta sätt överskattat och/eller underlåtit att beakta överväganden som rör omfattningen av potentiella förluster för EU:s fonder. Kommissionen har särskilt

felaktigt kritiserat DARD:s påstått ”systematiska” omberäkningar av rätten till stöd,

felaktigt påstått att fel som begåtts år 2005 kan ha materiella verkningar på det historiska elementet i underlaget för stöd,

använt fel metod för att beräkna överutbetalningar,

använt fel metod för att fastställa böter, särskilt genom att

använda fel metod för att beräkna bötesbeloppen och

felaktigt påstå att böter ska åläggas för varje år i ärenden där böter fastställts år 2005 men inte senare stödår, i förevarande fall år 2007 och år 2008, när överutbetalningen hade sin orsak i samma fel som straffats år 2005, samt

använt fel metod vad rör avsiktliga regelbrott.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/63


Talan väckt den 19 november 2012 — Murnauer Markenvertrieb mot harmoniseringsbyrån (NOTFALL CREME)

(Mål T-504/12)

2013/C 26/124

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Tyskland) (ombud: advokaterna F. Traub och H. Daniel)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 20 september 2012 i ärende R 271/2012-4, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke innehållande orden NOTFALL CREME för varor i klasserna 3 och 5 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 10 107 134

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 7.1 b, 7.1 c och 83 i förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/63


Talan väckt den 19 november 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon mot harmoniseringsbyrån — Cheng (B)

(Mål T-505/12)

2013/C 26/125

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Compagnie des montres Longines, Francillon SA (Saint-Imier, Schweiz) (ombud: advokaten P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Xiuxiu Cheng (Budapest, Ungern)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet som meddelades av femte överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 14 september 2012 i ärende nr R 193/2012-5, och

förplikta svaranden och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Det svartvita figurmärket ”B”, för varor och tjänster i klasserna 9 och 25 — Registreringsansökan nr 8483562

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Den internationella varumärkesregistreringen nr 401319 av figurmärket föreställande utbredda vingar med en geometrisk form i mitten, för varor och tjänster i klasserna 7, 9 och 14

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b och 8.5 i rådets förordning nr 207/2009.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/64


Talan väckt den 19 november 2012 — Automobile Association mot harmoniseringsbyrån — Duncan Petersen Publishing (pärmar)

(Mål T-508/12)

2013/C 26/126

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Automobile Association Ltd (St. Helier, Förenade kungariket) (ombud: advokaten N. Walker)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Duncan Petersen Publishing Ltd (London, Förenade kungariket)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 12 september 2012 (R 172/2011-3), och återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för förnyad prövning, samt

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Formgivning av produkten ”pärmar” — registrerad gemenskapsformgivning nr 1121404-0001

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Sökanden ansökte om ogiltigförklaring av den registrerade gemenskapsformgivningen och åberopade som grund artiklarna 4–9 i rådets förordning nr 6/2002

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8 i rådets förordning nr 6/2002, åsidosättande av artikel 8.2 jämförd med artikel 62 i rådets förordning nr 6/2002 och åsidosättande av artikel 25.1 a jämförd med artikel 3 a i rådets förordning nr 6/2002


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/64


Talan väckt den 16 november 2012 — Advance Magazine Publishers mot harmoniseringsbyrån — Nanso Group (TEEN VOGUE)

(Mål T-509/12)

2013/C 26/127

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Förenta staterna) (ombud: advokaten C. Aikens)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Nanso Group Oy (Nokia, Finland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 17 september 2012, i ärende R 147/2011-4, och avslå invändningen, samt

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökandens rättegångskostnader

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”TEEN VOGUE” för bland annat varor i klass 25 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 3529476

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Svensk varumärkesregistrering nr 126124 av ordmärket ”VOGUE” för varor i klass 25, svensk varumärkesregistrering nr 43934 för figurkännetecknet ”Vogue” för varor i klass 25, finsk varumärkesregistrering nr T 199 803 628 för ordmärket ”VOGUE” för varor i klass 25, det registrerade handelsnamnet ”VO Gue”

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen beträffande samtliga varor

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/65


Talan väckt den 21 november 2012 — Conrad Electronic mot harmoniseringsbyrån — Sky IP International (EuroSky)

(Mål T-510/12)

2013/C 26/128

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Conrad Electronic SE (Hirschau, Tyskland) (ombud: advokaterna P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M.Bergermann, J. Vogtmeier och A. Kramer)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Sky IP International Ltd (Isleworth, Förenade kungariket)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslut R 1138/2001-4, som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 20 september 2012,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna samt kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”EuroSky” för varor i klass 9 — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 4 539 896

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sky IP International Ltd

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskaps- och nationella ord och figurmärken ”SKY” för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 och 45

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/65


Talan väckt den 22 november 2012 — NCL mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-513/12)

2013/C 26/129

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: NCL Corporation Ltd (Miami, Förenta staterna) (ombud: advokaten N. Grüger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 12 september 2012 i ärende R 1014/2012-4, och återförvisa ärendet till överklagandenämnden,

i andra hand ogiltigförklara det angripna beslutet med avseende på tjänster i klass 39: ”Arranging of cruises (anordnande av kryssningar), Cruise ship services (kryssningar), Cruise arrangement (organisation av kryssningar)” och återförvisa ärendet till överklagandenämnden, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket NORWEGIAN GETAWAY för tjänster i klass 39 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 10 281 939

Granskarens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c jämförd med artikel 7.2 i förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/66


Talan väckt den 22 november 2012 — NCL Corporation Ltd mot harmoniseringsbyrån (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Mål T-514/12)

2013/C 26/130

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: NCL Corporation Ltd (Miami, Förenta staterna) (ombud: advokaten N. Grüger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslut R 1017/2012-4 som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 12 september 2012 och återförvisa ärendet till överklagandenämnden

i andra hand, ogiltigförklara nämnda beslut såvitt avser tjänster i klass 39: ”Arranging of cruises (anordnande av kryssningar), Cruise ship services (kryssningar), Cruise arrangement (kryssningsarrangemang)” och återförvisa ärendet till överklagandenämnden,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”NORWEGIAN BREAKAWAY” för tjänster i klass 39 — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 10 281 905

Granskarens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c jämförda med artikel 7.2 i förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/66


Talan väckt den 22 november 2012 — El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-515/12)

2013/C 26/131

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: El Corte Inglés (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo och I. Munilla Muñoz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: The English Cut, SL (Málaga, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 6 september 2012 i ärende R 1673/2011-1 och förklara att harmoniseringsbyrån med tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 borde ha bifallit sökandens överklagande och upphävt invändningsenhetens beslut att helt bevilja registrering av gemenskapsvarumärke nr 8 868 747”The English Cut” (ordmärke), och

förplikta den eller de parter som motsätter sig förevarande talan att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: The English Cut, SL

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”The English Cut” för varor i klass 25 — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 8 868 747

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Nationella varumärken och gemenskapsvarumärken i form av ord- och figurmärken ”El Corte Inglés” för varor i klasserna 25 och 35

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009

Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/67


Talan väckt den 27 november 2012 — mobile.international mot harmoniseringsbyrån — kommissionen (PL mobile.eu)

(Mål T-519/12)

2013/C 26/132

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Tyskland) (ombud: advokat T. Lührig)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 6 september 2012 i ärende R 1401/2011-1 för följande varor och tjänster:

Klass 9

:

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; försäljningsautomater och mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar, datorer; mjukvaror (som ingår i klass 9); endast i den utsträckning ovannämnda varor har ett samband med näthandel för köp och försäljning av fordon, släpvagnar och fordonstillbehör.

Klass 16

:

Papper; kartong samt produkter därav (som ingår i klass 16); trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (som ingår i klass 16); plastmaterial för emballering, särskilt plastark, säckar, påsar och plastfolie, endast i den utsträckning ovannämnda varor har ett samband med näthandel för köp och försäljning av fordon, släpvagnar och fordonstillbehör.

Klass 35

:

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster, endast i den utsträckning ovannämnda varor har ett samband med näthandel för köp och försäljning av fordon, släpvagnar och fordonstillbehör.

Klass 36

:

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri, endast i den utsträckning ovannämnda varor har ett samband med näthandel för köp och försäljning av fordon, släpvagnar och fordonstillbehör.

Klass 38

:

Telekommunikationer, särskilt internettjänster, insamling, behandling och sändning av meddelanden, information, bilder och text; elektronisk sändning av annonser, endast i den utsträckning ovannämnda varor har ett samband med näthandel för köp och försäljning av fordon, släpvagnar och fordonstillbehör.

Klass 42

:

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning och design relaterad därtill; industriell analys och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara; förmedling av sökmotorer på internet, endast i den utsträckning ovannämnda varor har ett samband med näthandel för köp och försäljning av fordon, släpvagnar och fordonstillbehör.

i andra hand ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade den 6 september 2012 i ärende R 1401/2011-1 för varor och tjänster i klasserna 35, 38 och 42 i ovannämnd utsträckning, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Figurmärke innehållande orden PL mobile.eu för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 36, 38 och 42 — gemenskapsvarumärke nr 8 307 779

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Europeiska kommissionen

Grunder för ansökan om ogiltighetsförklaring: Gemenskapsvarumärket utgör en efterbildning ur heraldisk synpunkt av Europeiska unionens vapen.

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Annulleringsenhetens beslut upphävs och gemenskapsvarumärket förklaras ogiltigt.

Grunder:

Åsidosättande av artikel 7.1 h i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 6 i Pariskonventionen om industriellt rättsskydd

Åsidosättande av artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009

Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/68


Talan väckt den 6 december 2012 — DeMaCo Holland mot kommissionen

(Mål T-527/12)

2013/C 26/133

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: DeMaCo Holland BV (Langedijk, Nederländerna) (ombud: advokaterna L. LInders och S.)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ta upp målet till prövning i sak och därvid bifalla talan,

förordna att Euratom omedelbart ska upphöra med att använda de ritningar som tillför sökanden och förplikta Euratom att utge utomobligatoriskt skadestånd till sökanden på preliminärt 100 000 euro, och

förplikta Euratom att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har begärt utomobligatoriskt skadestånd av Europeiska atomenergigemenskapen, företrädd av Europeiska kommissionen, eftersom Europeiska atomenergigemenskapen har använt ritningar som tillhör sökanden och har återgett dessa i en offentlig upphandling för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (Fusion for Energy).

Sökanden gör till stöd för talan gällande att svaranden har använt sökandens tekniska ritningar utan tillstånd.

De tekniska ritningar som utarbetats av sökanden utan något avtalsförhållande mellan parterna har använts av svaranden utan sökandens medgivande. Sökanden har vidare möjliggjort för tredjeman att använda ritningarna genom Fusion for Energy.

Svarandens uppsåtliga användande av sökandens ritningar utgör en skadevållande handling och åsidosätter sökandens upphovsrätt.

Svaranden har därmed fått en oförtjänt ekonomisk fördel genom sökandens finansiella och intellektuella tjänster, vilket strider mot gott handelsskick och sund konkurrens.

Skadan utgörs av det intäktsförlust som sökanden har åsamkats av den upphandling som gjordes av Fusion for Energy, vilken möjliggjordes av svaranden, och av att det inte utgått någon ersättning för sökandens rättigheter till sin intellektuella egendom.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/68


Tribunalens beslut av den 3 december 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure mot ECB

(Mål T-468/09) (1)

2013/C 26/134

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 24, 30.1.2010.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/69


Tribunalens beslut av den 28 november 2012 — Nordzucker mot Kommissionen

(Mål T-100/10) (1)

2013/C 26/135

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 113, 1.5.2010.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/69


Tribunalens beslut av den 4 december 2012 — Arla Foods mot OHMI — Artax (Lactofree)

(Mål T-364/11) (1)

2013/C 26/136

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/69


Tribunalens beslut av den 14 november 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski mot OHMI — Scotch & Soda (SODA)

(Mål T-590/11) (1)

2013/C 26/137

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 25, 28.1.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/69


Tribunalens beslut av den 4 december 2012 — Wahl mot OHMI — Tenacta Group (bellissima)

(Mål T-77/12) (1)

2013/C 26/138

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 109, 14.4.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/69


Tribunalens beslut av den 12 november 2012 — Shannon Free Airport Development mot Kommissionen

(Mål T-200/12) (1)

2013/C 26/139

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 258, 25.8.2012.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/69


Tribunalens beslut av den 21 november 2012 — Axa Belgium mot Kommissionen

(Mål T-230/12) (1)

2013/C 26/140

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 243 11.8.2012


Personaldomstolen

26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/70


Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol

(Mål F-103/12)

2013/C 26/141

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna W.J. Dammingh och N.D.Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europols beslut — som fattats med anledning av personaldomstolens dom av den 29 juni 2010 i mål F-37/09, Doyle mot Europol — om att till sökanden utge en schablonmässigt bestämd ersättning för den skada som sökanden lidit till följd av det beslut som personaldomstolen ogiltigförklarat.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 28 november 2011, i vilket Europol beviljat sökanden 3 000 euro som ersättning för sökandens skada och med anledning av den dom som tidigare meddelats av personaldomstolen, samt ogiltigförklara Europols beslut av den 29 juni 2012 att avslå sökandens klagomål av beslutet av den 28 november 2011, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive ombudsarvodet.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/70


Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol

(Mål F-104/12)

2013/C 26/142

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: J. Dammingh och N.D. Dane, avocats)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Europols beslut, som fattats för att verkställa personaldomstolens dom av den 29 juni 2010 i mål F-27/09, Hanschmann mot Europol, genom vilket Europol beviljat sökanden ett schablonbelopp som ersättning för den skada som sökanden vållats av det beslut som ogiltigförklarats i nämnda dom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 28 november 2011, genom vilket svaranden beviljat sökanden ett belopp på 13 000 euro i ersättning för den skada som sökanden lidit och som enligt kommissionen utgjorde ett fullständigt verkställande av ett av personaldomstolen tidigare meddelat avgörande, och beslutet av den 29 juni 2012, i vilket Europol inte funnit anledning att ändra beslutet av den 28 november 2011 trots sökandens begäran om omprövning av detta,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnader för lön till sökandens ombud.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/70


Talan väckt den 27 september 2012 — ZZ mot Europol

(Mål F-105/12)

2013/C 26/143

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna W.J. Dammingh och N.D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av Europol för att genomföra den dom som meddelades av personaldomstolen den 29 juni 2010 i mål F 44/09, Knöll mot Europol, genom vilket Europol beviljade sökanden ett schablonbelopp som ersättning för den skada som sökanden åsamkades genom det beslut som ogiltigförklarades genom nämnda dom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut av den 28 november 2011 genom vilket svaranden beviljade sökanden ett belopp om 20 000 euro som ersättning för den skada som sökanden lidit och för att genomföra en tidigare dom från personaldomstolen, samt av beslut av den 29 juni 2012 genom vilket sökandens klagomål avseende beslut av den 28 november 2011 avslogs av svaranden,

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet ombudsersättning.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/71


Talan väckt den 9 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-113/12)

2013/C 26/144

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ta upp sökanden på reservlistan för uttagningsprovet EPSO/AD/204/10.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 20 januari 2012 att inte ta upp sökanden på reservlistan för uttagningsprovet EPSO/AD/204/10,

ogiltigförklara beslutet av den 6 juli 2012 att avslå sökandens klagomål, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/71


Talan väckt den 10 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-114/12)

2013/C 26/145

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: P. K. Rosiak)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden utlandstillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 11 juli 2012 att inte bevilja sökanden utlandstillägg i Italien, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/71


Talan väckt den 15 oktober 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-115/12)

2013/C 26/146

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens begäran om ersättning för den skada han lidit till följd av kommissionens skrivelse rörande krav på betalning av ett belopp på 4 875 euro avseende rättegångskostnader som förstainstansrätten har ålagt sökanden att betala i mål T-241/03.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, att avslå begäran av den 19 juli 2011,

ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, att avslå klagomålet av den 19 februari 2012 som riktats mot avslagsbeslutet av den 19 juli 2011,

iden mån det är nödvändigt, ogiltigförklara skrivelsen av den 12 juni 2012, avfattad på franska, som högst upp till höger på den första av fem sidor har referensen ”Ref. Ares(2012)704847 — 13/06/2012”,

förplikta svaranden att till sökanden betala ett belopp på 5 500 euro jämte ränta med 10 procent per år med årlig kapitalisering, från och med den 20 juli 2011 fram till dess att full betalning sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/72


Talan väckt den 22 oktober 2012 — ZZ mot rådet

(Mål F-122/12)

2013/C 26/147

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten J. Lecuyer)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut att säga upp sökanden och om ersättning för den materiella och ideella skada som sökanden har lidit

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara rådets beslut att avskeda sökanden och, om nödvändigt, ogiltigförklara avslaget på det klagomål som sökanden har riktat mot nämnda beslut,

förplikta rådet att till sökanden preliminärt utbetala 160 181,85 euro i ersättning för materiell skada,

förplikta rådet att till sökanden preliminärt utbetala 25 000 euro i ersättning för ideell skada, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/72


Talan väckt den 22 oktober 2012 — ZZ mot ECNN

(Mål F-124/12)

2013/C 26/148

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens anställning som tillfälligt anställd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara anställningsmyndighetens beslut om att inte förlänga sökandens anställning som tillfälligt anställd enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda,

om nödvändigt även ogiltigförklara beslutet om att avslå sökandens klagomål avseende den nekade förlängningen av anställningen, och

förplikta ECNN att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/72


Talan väckt den 3 november 2012 — ZZ mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-125/12)

2013/C 26/149

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokat H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2011och av det beslut som fastställer de mål sökanden ska uppnå, samt om skadestånd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens betygsrapport (appraisal report) för år 2011 i dess lydelse av den 1 februari 2012, och de e-postmeddelanden som svaranden skickade den 2 februari 2012 kl. 14.51 och kl. 15.49, i den mån dessa fastställer harmoniseringsbyråns mål för sökanden för perioden 1 oktober 2011 till den 30 september 2012,

förplikta svaranden att utge skadestånd till sökanden med belopp som personaldomstolen finner lämpligt för den ideella och immateriella skada som sökanden åsamkats, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/73


Talan väckt den 29 oktober 2012 — ZZ mot parlamentet

(Mål F-128/12)

2013/C 26/150

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att, enligt artikel 85 andra stycket i tjänsteföreskrifterna, återkräva varje belopp avseende barntillägg som betalats ut felaktigt till sökanden och inte bara de belopp som han felaktigt erhållit under de fem senaste åren.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 9 december 2011, eftersom beslutet, som enligt artikel 85 andra stycket i tjänsteföreskrifterna innebär återkrav varje belopp som betalats ut felaktigt sedan september 1999 och inte bara de belopp som felaktigt erhållits under de fem senaste åren, grundas på tillsättningsmyndighetens bedömning att sökanden uppsåtligen vilselett administrationen,

om det behövs, ogiltigförklara beslutet att avslå klagomålet, och

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/73


Talan väckt den 31 oktober 2012 — CH mot parlamentet

(Mål F-129/12)

2013/C 26/151

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CH (ombud: advokaterna L. Levi, C. Bernard-Glanz och A. Tymen)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att säga upp sökanden och beslutet att avslå dennes ansökan om assistans i syfte att fastställa förekomsten av mobbning samt en talan om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att talan kan upptas till sakprövning och är välgrundad,

ogiltigförklara beslutet att säga upp sökanden av den 19 januari 2012,

ogiltigförklara beslutet av den 20 mars 2012 att avslå sökandens ansökan av den 22 december 2011 om assistans,

vid behov, ogiltigförklara det beslut som fattades av Europaparlamentets generalsekreterare av den 20 juli 2012, vilket delgavs sökanden den 24 juli 2012, att avslå sökandens klagomål av den 30 mars 2012 mot uppsägningsbeslutet,

vid behov, ogiltigförklara det beslut som fattades av Europaparlamentets generalsekreterare av den 8 oktober 2012, vilket delgavs sökanden den 11 oktober 2012, att avslå sökandens klagomål av den 22 juni 2012 mot beslutet att avslå dennes ansökan om assistans,

förplikta svaranden att betala skadestånd på 120 000 euro,

förplikta parlamentet att ersätta samtliga rättegångskostnader.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/73


Talan väckt den 7 november 2012 — ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-132/12)

2013/C 26/152

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaterna F. Di Gianni och G. Coppo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå ansökan om ersättning för den ideella skada som sökandena lidit med anledning av mordet på en av deras familjemedlemmar, som var tjänsteman vid kommissionen, och hans hustru.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 26 juli 2012, som delgavs den 31 juli 2012,

förplikta kommissionen att utge 463 050 euro till var och en av den mördade tjänstemannens efterlevande såsom ersättning för den ideella skada som dessa lidit,

förplikta kommissionen att utge 308 700 euro till den första sökanden såsom ersättning för den ideella skada som denna lidit,

förplikta kommissionen att utge 308 700 euro till den andra sökanden såsom ersättning för den ideella skada som denna lidit,

förplikta kommissionen att utge 154 350 euro till den tredje sökanden såsom ersättning för den ideella skada som denna lidit,

förplikta kommissionen att utge 154 350 euro till den fjärde sökanden såsom ersättning för den ideella skada som denna lidit,

förplikta kommissionen att utge 574 000 euro till den mördade tjänstemannens efterlevande såsom ersättning för den ideella skada som dessa lidit under hans dödskamp,

förplikta kommissionen att utge kompensationsränta och dröjsmålsränta, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/74


Talan väckt den 9 november 2012 — ZZ mot rådet

(Mål F-134/12)

2013/C 26/153

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, D. Abreu Caldas et S. Orlandi)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av för det första rådets beslut 2011/866/EU av den 19 december 2011 att inte anta kommissionens förslag till förordning om årlig anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i unionen, och för det andra av sökandens lönebesked för januari, februari och mars 2012 vilka upprättats med stöd av nämnda beslut.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska:

Fastställa att rådets beslut 2011/866/EU av den 19 december 2011 om kommissionens förslag till rådets förordning om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2011 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna är rättsstridigt.

Ogiltigförklara avslaget på det klagomål som inlämnades den 30 juli 2012 mot lönebeskeden för januari, februari och mars 2012 vilka upprättats med stöd av rådets beslut 2011/866/EU av den 19 december 2011.

Förplikta rådet att betala den resterande lön och pension som sökanden har rätt till sedan den 1 juli 2011 jämte dröjsmålsränta beräknad, från och med den dag då lönefordran uppstod, enligt den räntesats som Europeiska centralbankens (ECB) tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, ökad med två räntepunkter.

Förplikta rådet att utge en symbolisk euro till sökanden som ersättning för den ideella skada han lidit på grund av det fel i tjänsten som begicks genom antagandet av rådets beslut 2011/866/EU av den 19 december 2011.

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/74


Talan väckt den 9 november 2012 — ZZ mot REA

(Mål F-135/12)

2013/C 26/154

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och A. Tymen)

Svarande: Research Executive Agency

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprov REA/2011/TA/PO/AD5.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 21 februari 2012 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande i uttagningsprov REA/2011/TA/PO/AD5,

ogiltigförklara beslutet av den 10 augusti 2012 att inte bifalla sökandens klagomål,

Förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/75


Talan väckt den 9 november 2012 — ZZ mot rådet

(Mål F-136/12)

2013/C 26/155

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av rådets beslut 2011/866/EU av den 19 december 2011 angående beslutet att inte anta kommissionens förslag till förordning om anpassning av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i unionen samt ogiltigförklaring av sökandens lönebesked för januari, februari och mars 2012 som utfärdats med tillämpning av nämnda beslut.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de rådsbeslut som får sitt uttryck i lönebeskeden för januari 2012 och påföljande månader samt i lönebeskeden för år 2011, i den del någon anpassning om 1,7 procent inte görs på sätt som föreslagits av kommissionen,

förplikta rådet att till sökanden betala skillnaden mellan, å ena sidan, den lön som betalats ut med tillämpning av rådets beslut av den 19 december 2011 till dess dom avkunnas i målet och, å andra sidan, den lön som borde ha betalats om en korrekt anpassning hade gjorts, jämte dröjsmålsränta enligt den räntesats Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner under de aktuella tidsperioderna, med ett tillägg av tre och en halv procentenheter, och detta från och med den dag då de begärda beloppen förfallit till betalning, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/75


Talan väckt den 14 november 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-137/12)

2013/C 26/156

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte ta upp sökandens namn på förteckningen över personer som har klarat proven i slutet av utbildningen inom ramen för certifieringsförfarandet samt yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att talan kan tas upp till sakprövning,

ogiltigförklara den angripna rättsakten,

förplikta kommissionen att utge 10 000 euro i skadestånd till sökanden, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/75


Talan väckt den 14 november 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-138/12)

2013/C 26/157

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte medta sökanden i förteckningen över personer som har klarat proven efter avslutad utbildning i ett certifieringsförfarande, samt om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara EPSO:s beslut att inte medta sökanden i förteckningen över personer som har klarat proven efter avslutad utbildning i ett certifieringsförfarande,

förplikta kommissionen att betala 10 000 euro till sökanden som ersättning för den skada som lidits, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/76


Talan väckt den 14 november 2012 — ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-139/12)

2013/C 26/158

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte föra upp sökanden i förteckningen över dem som godkänts i de prov vid utbildningens slut som ingår i certifieringsförfarandet och skadeståndstalan.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

pröva talan i sak,

ogiltigförklara den angripna rättsakten,

förplikta kommissionen att utge 1 000 euro till sökanden som ersättning för den skada denne lidit,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/76


Talan väckt den 16 november 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-140/12)

2013/C 26/159

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten R. Duta)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens avslag på sökandens bekräftande ansökan om tillgång till några frågor som hade ställts till kommissionen inom ramen för det urvalsförfarande som föregick det allmänna uttagsprovet EPSO/AD/230 231/12.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens avslag på sökandens bekräftande ansökan om tillgång till handlingar,

om nödvändigt och särskilt för det fall de bedöms vara av avgörande betydelse, ogiltigförklara EPSO:s beslut av den 20 juli 2012, i den mån sökanden nekas tillgång till sju frågor som behandlades under det urvalsförfarande som föregick det externa uttagningsprovet EPSO/AD/230 231, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/76


Talan väckt den 16 november 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-141/12)

2013/C 26/160

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över sökande som godkänts vid de prov som avslutat utbildningen inom ramen för ett certifieringsförfarande samt skadeståndsyrkande.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att talan kan prövas i sak och att den har grund,

ogiltigförklara den angripna rättsakten,

förplikta kommissionen att betala 10 000 euro till sökanden som ersättning för liden skada, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/77


Talan väckt den 16 november 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-142/12)

2013/C 26/161

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna B. Cambier och A. Paternostre)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut angående sökandens ansökan enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna om att sökanden ska anses ha drabbats av yrkessjukdom, där kommissionen beslutat att sökanden ska anses ha drabbats av permanent partiell invaliditet om 20 procent, att konsolideringen ska anses ha inträffat den 25 februari 2010 och att ersättning ska utgå för ideell och ekonomisk skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att kommissionen är ansvarig för den oskäliga tidsutdräkten och de olika fel som begåtts av kommissionen eller kommissionens organ i samband med handläggningen av sökandens ansökan enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna om att sökanden ska anses ha drabbats av yrkessjukdom,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 januari och den 7 augusti 2012,

förplikta kommissionen att till sökanden och dennes familj betala 100 000 euro som ersättning för den ideella skada som sökanden lidit oberoende av sjukdomen,

förklara att kommissionen är ansvarig för de olika fel som begåtts av kommissionen och kommissionens organ och som bidragit till sjukdomens uppkomst och försämring, samt följaktligen förplikta kommissionen att till sökanden betala 1 798 650 euro som ersättning för ekonomisk skada och 145 850 euro som ersättning för ideell skada jämte diverse utlägg. Det totala beloppet må minskas med 268 679,44 euro med anledning av vad som redan betalats till sökanden enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att betala dröjsmålsränta med tolv procent på samtliga ovannämnda belopp från och med november 2004, det vill säga den dag då beslut hade kunnat fattas angående sökandens ansökan enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/77


Talan väckt den 21 november 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-143/12)

2013/C 26/162

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EPSO:s beslut att inte ta med sökanden i förteckningen över de personer som klarat slutproven inom ramen för förfarandet för certifiering av tjänstemän och om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara EPSO:s beslut av den 16 december 2011 att inte ta med sökanden i förteckningen över tjänstemän som certifierats vid certifieringsförfarandet 2010–2011,

i förekommande fall, ogiltigförklara EPSO:s beslut av den 16 augusti 2012 att avslå sökandens klagomål,

tillerkänna sökanden skadestånd med ett belopp om 5 000 euro, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/77


Talan väckt den 21 november 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-144/12)

2013/C 26/163

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och D. Abreu Caldas, avocats)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet avseende överföring av sökandens pensionsrättigheter i unionens pensionssystem, i vilket de nya allmänna genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna har tillämpats

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 3 februari 2012 att tillämpa de bedömningsgrunder som avses i de allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011 vid överföringen av sökandens pensionsrättigheter, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/78


Talan väckt den 28 november 2012 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-146/12)

2013/C 26/164

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av besluten om överföring av sökandenas pensionsrättigheter till gemenskapens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 9 i de allmänna tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 3 februari 2012 att tillämpa parametrarna enligt de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011 för överföringen av sökandens pensionsrättigheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.